KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN NİHAN KOÇ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. SEZGİN POLAT HAZİRAN 2013 i

2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. LİTERATÜR TARAMASI... 2 III. MODEL... 4 A. DATA VE MODEL... 4 B. DESKRİPTİF ANALİZ... 5 C. REGRESYON SONUÇLARI IV. ÜCRET DÜZENLEMELERİ V. SONUÇ KAYNAKÇA ii

3 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Kamu sektörü... 5 Tablo 2: Özel sektör... 6 Tablo 3: Cinsiyete göre oluşan ortalama ücretler... 6 Tablo 4: Kıdem faktörüne bağlı olarak kamu-özel sektör istihdam seviyeleri... 7 Tablo 5: Eğitim ve cinsiyete bağlı ortalama ücret seviyesi, kamu sektörü... 8 Tablo 6: Eğitim ve cinsiyete bağlı ortalama ücret seviyesi, özel sektör... 9 Tablo 7: Kıdem ve cinsiyete bağlı ortalama ücret seviyesi, kamu sektörü Tablo 8: Kıdem ve cinsiyete bağlı ortalama ücret seviyesi, özel sektör Tablo 9:Kamu ve özel sektörde göçmen-yerli istihdami iii

4 Özet Bu çalışmanın amacı Türkiye de kamu ve özel sektör arasında ücret farklılığı yaratan faktörleri incelemektir. Yapılan analizden elde edilen sonuçlara göre, kamu sektöründe istihdam edilenlerin ortalama saatlik ücretleri özel sektörde istihdam edilenlerin ücretlerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebeplerinden biri olarak, kamu sektöründe çalışanların daha yaşlı, daha eğitimli ve daha kıdemli olduklarını söylemek mümkündür. Kadın-erkek ücret eşitsizliğine konusunda; özel sektörde, kamu sektörüne kıyasla, bu farkın daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Eğitimin getirisini ele alındığında ise, kamu sektöründe, her eğitim seviyesi için geçerli olacak şekilde, eğitimin getirisi daha yüksek sonuç vermiştir. Bölgesel faktörlere bağlı ücret dalgalanmaları ise, özel sektörde daha yaygın bir durumdur. Abstract The main objective of this paper is to examine the factors, which explain the wage differentials in the public sector and the private sector in Turkey. The results obtained from the analysis show that the average hourly wage of employees in the public sector is higher than in the private sector. One of the reasons for this result is that public sector workers are older, more educated and have more experience compared to private sector workers. Besides, it is possible to argue that wage inequality between women and men is more common in the private sector. The results on the return to education show that for each level of education, return to education is higher in the public sector than in the private sector. Further, the results indicate that wage differentiation due to regional factors is more common in the private sector rather than in the public sector. iv

5 I. GİRİŞ Kamu-özel sektör ücret farklılıkları, işgücü piyasalarının başlıca özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, ücret düzeyinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük seviyede seyrettiği gelişmekte olan ülkelerde daha da önemli hale gelmektedir. Bunun sebebi, gelişmekte olan ülkelerde kamu sektörünün işgücü piyasasında geniş yer kaplaması ve ücret oluşumunda etkin rol oynamasıdır. 1 Çalışma kapsamında, kamu-özel sektör ücret farklılıklarını yaratan faktörler, Türkiye örneği üzerinden ele alınacaktır. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye de de kamu sektörü işgücü piyasasının önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, kamu sektörünün operasyon anlayışı ve ücret mekanizması, tüm işgücü piyasasındaki üretim ve ücret düzeylerini etkilemektedir. Türkiye de kamu sektöründeki ücret seviyesinin bir diğer önemli özelliği ise kamu harcamaları içinde en önemli harcama kalemini oluşturmasıdır. Buradan hareketle, kamu kesimi ücret düzeylerinin mali problemler ve bütçe kısıtıyla yakından ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 2 Bu sebeple, kamu bütçesindeki personel ödemeleri kaleminin azaltılması, bütçe açıklarını azaltmak için alternatif bir yol olarak görülmüş ve 1980 li yıllarda kamu kesiminde ücretler enflasyonla aşındırılırken, istihdam seviyesi korunmuştur. 3 Türkiye de kamu-özel sektör ücret farklılıklarının seviyesini ve nedenlerini incelediğimiz bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 Hane Halkı İşgücü Anketi verileri kullanılmıştır. Oluşturduğumuz örneklemde 15 yaş ve üzeri çalışanlar incelenmiş, elde edilen sonuçlar içerisinde, kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarına da yer verilmiştir. Çalışılanlar,kamu ve özel sektör çalışanları olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Kamu kesiminin içine KİT ler de dahildir. Ücret 1 Aysıt TANSEL (2005). Public-Private Employment Choice, Wage Differentials and Gender in Turkey, Economic Development and Cultural Change, 53(2), p Ibid., p Ibid., p.457 1

6 farklılıkları, saatlik ücretler üzerinden hesaplanmıştır. Çalışmamız şu şekilde organize edilmiştir: 2. bölümde literatürde bu konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilmiş çalışmaların sonuçlarını ele alacağız; 3. bölümde model tanıtımıyla birlikte deskriptif analizlere ve modelden elde edilen sonuçlarına yer vereceğiz, 4. bölümde ise neoklasik işgücü piyasasında ücret denklemlerinin özelliklerine değindikten sonra kamu-özel sektör ücret düzenlemelerinin farklılıklarından bahsedeceğiz, 5. bölümü ise araştırmamızın sonuçlarına ayıracağız. II. LİTERATÜR TARAMASI Kamu-özel sektör ücret farklılığı konusuyla ilgili olarak daha önce farklı zamanlarda ve farklı ülkeler için pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi Tansel (2005) tarafından, 1994 TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi verileriyle Türkiye örneği ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Tansel (2005) oluşturduğu modelde ücret farklılıklarının belirleyicileri olarak beşeri faktörler ve bölgesel faktörleri incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, kamu sektörü ücret seviyesinin hem kadın hem de erkeklerde geçerli olacak şekilde özel sektör ücret seviyesinden yüksek olduğu yönündedir. Ancak, erkekler için üniversite eğitimi seviyesinde kamu ve özel sektör ücret düzeylerinin paralel seyrettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, kamu kesiminde çalışanların daha yaşlı, eğitim düzeyi daha yüksek ve daha deneyimli oldukları tespit edilmiştir. Kadın-erkek ücret farklılıklarını da ele aldığı çalışmasında Tansel (2005), kamu kesiminde cinsiyete bağlı ücret farklılığının sınırlı olduğunu tespit ederken; özel sektörde bu farklılığının daha yaygın olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bir başka önemli sonuç ise ücretlerin standart sapmasının kamu sektöründe, özel sektöre kıyasla daha düşük olmasıdır. Lindauer ve Sabot (1983) kamu-özel sektör ücret farklılığı konusunu 1971 yılına ait verilerle Tanzanya için ele almışlardır. Elde edilen sonuçlar, kamu sektörü çalışanlarının özel sektör çalışanlarından daha yüksek ücret aldıklarını göstermiştir. Ancak, bu ücret farklılığının bir kısmının çalışanların donanımları arasındaki farktan kaynaklandığı belirtilmiş ve kamu sektöründeki iş talebinin daha çok donanım gerektirdiği konusu açıklanmıştır. Tansel (2005) in elde ettiği sonuçlara paralel olarak bu çalışma sonucunda da kamu sektörü çalışanlarının daha yaşlı, daha eğitimli ve mevcut işlerinde daha deneyimli oldukları tespit edilmiştir. Bölgesel faktörlerin 2

7 ücret üzerindeki etkisi incelendiğinde, özel sektör kesiminde aynı niteliklere sahip çalışanlardan büyük şehirlerde yaşayanlara daha yüksek ücret ödendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun gerekçesi olarak da büyük şehirlerde yaşamanın maliyetinin yüksek olduğu söylenmiştir. Öte yandan kamu kesiminin bölgesel farklılıklara duyarsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan bir başka faktör de başkentte yaşamanın ücret üzerindeki etkisidir. Sonuçlar, özel sektör çalışanları için başkentte oturmanın ücret üzerinde ekstra bir prim sağladığı yönünde çıkarken, kamu kesimi için bu prim düzeyi özel sektöre kıyasla oldukça sınırlı çıkmıştır. Disney (2007) ise, yılları arasında İngiltere de kamu-özel sektör ücret farklılıklarına ilişkin bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda, ilk ve orta düzeydeki eğitim seviyelerinde erkeklerin kamu sektöründe özel sektör ücretlerinden daha yüksek ücretler elde ettikleri; ancak üniversite eğitimi seviyesinde ücret farklılıklarının özel sektör lehine genişlediği tespit edilmiştir. Öte yandan, kamu sektöründe kadınlar her eğitim seviyesinde özel sektörde çalışan kadınlardan daha çok ücret elde etmişlerdir. Yine kadın çalışanlar için geçerli olan bu ücret farklılığı her eğitim seviyesinde giderek açılmaktadır. Gaag ve Vijverberg (1988) yaptıkları çalışmada Cote d Ivoire daki kamu ve özel kesim arasındaki ücret farklılıklarını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, ortalama ücretler arasındaki farklılıkların kamu kesimi lehine olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Tansel (2004), Lindauer ve Sabot (1983) çalışmalarında elde edilen sonuçlara paralel olarak; kamu sektörü çalışanlarının daha uzun süre eğitim almış ve daha uzun kıdem süresine sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma kapsamında ücretlerle ilgili elde edilen bir başka detay da, özel sektör ücretlerinin kamu sektöründeki ücretler daha fazla değişkenlik göstermesidir. Diğer çalışmalardan da elde edilen sonuçlara kısaca yer verecek olursak: Terrell (1993) Haiti de kamu-özel sektör ücret farkının yüksek olduğunu tespit etmiştir; Assaaad (1997) Mısır da kamu ücret seviyesinin özel sektör ücretlerine paralel ya da daha yüksek olduğunu gözlemiştir; Nielsen ve Rosholm (2001) Zambiya da kamu ücretlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır; Kıbrıs Cumhuriyeti ne ilişkin Christofides ve Pashardes (2002) yaptıkları çalışmada ücret farklılıklarının kamu lehine gerçekleştiğini gözlemlemişlerdir. Öte yandan, Adamchick ve Bedi (2000) Polonya da; Corbo ve Stelcner (1983) ise Şili de 3

8 ücretlerin kamu sektöründe, özel sektöre kıyasla daha düşük seyrettiği sonucuna ulaşmışlardır. III. MODEL A. DATA VE MODEL Çalışma kapsamında TÜİK tarafından hazırlanan 2011 Hane Halkı İşgücü Anketleri kullanılmıştır yaş ve üzeri çalışanların dahil edildiği örneklemde, çalışanlar kamu ve özel sektör olarak iki kategori altında incelenmiştir. Kamu kategorisi dahilinde KİT çalışanları da ele alınmıştır. Özel sektör kategorisine kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar dahil edilmiştir. Ücret denklemi oluşturulurken, beşeri sermaye kazanç fonksiyonu 5 kullanılmıştır. Saatlik ücretlerin logaritması; yaş, eğitim, deneyim, ve bölgesel faktörler gibi açıklayıcı değişkenler aracılığıyla hesaplanmıştır. Formül olarak vermek gerekirse: ln = Denklemde, ücretleri;, sabit terimi;, çalışanların karakteristik özelliklerini;, bölgesel faktörleri;, model tarafından açıklanamayan hata terimlerini ve son olarak da, kamu ve özel sektör olarak sektör kategorilerini belirtmektedir. Yaptığımız model kapsamında eğitim değişkeni kategorik alınmış ve bu kategoriler mezun olunan eğitim seviyesine göre belirlenmiştir. Bu durumun sebebi olarak, eğitim görülen yıldan ziyade, mezun olunan eğitim seviyesinin ücretler üzerinde etkili olması gösterilebilir. 6 Bu sonuç çerçevesinde, eğitimi kategorik değişken olarak almak daha mantıklı olacaktır. Model kapsamına kıdem değişkeni ile birlikte bu değişkenin kuadratik formu da alınmıştır. Burada amaçlanan kıdemin ücretler üzerinde azalan oranda bir artış etkisi olduğunu göstermektir. Bölgesel 4 Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2011; 5 Jacob MINCER (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 66(4), p Jacques van der GAAG and Wim VIJVERBERG (1988). A Switching Regression Model for Wage Determinants in the Public and Private Sectors of a Developing Country, The Review of Economics and Statistics, 70(2), p.251 4

9 faktörler Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) sınıflaması kapsamında, 26 bölgeye ayrılmış şekilde, kukla değişken olarak modele dahil edilmiştir. Yukarıda değindiğimiz değişkenlere ek olarak; cinsiyet, çalışılan iş yeri büyüklüğü, meslek ve ekonomik faaliyet sınıflaması, göç gibi faktörler kukla değişken olarak model kapsamına alınıp, kontrol edilmiştir. B. DESKRİPTİF ANALİZ İlk etapta kamu ve özel sektörde istihdam edilenlerin yaş, eğitim ve kıdem seviyelerini karşılaştırdık. Tablo 1 ve Tablo 2 den elde edilen sonuçlardan hareketle, kamu sektörü çalışanlarının yaş ortalamasının özel sektörde çalışanların yaş ortalamasından yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim konusuna geldiğimizde ise; kamu sektörü çalışanlarının ortalama eğitim süresi 12,74 yıl iken, özel sektör çalışanlarında bu süre 8,33 yıldır. Kıdem faktörü söz konusu olduğunda ise; kamu sektöründe istihdam edilenlerin ortalama kıdem süresi 13,49 yıl iken; özel sektörde bu rakam sadece 3,74 yıldır. Ancak, belirtmek gerekir ki, burada ele alınan kıdem faktörü hali hazırda çalışılan işteki kıdem süresini baz almaktadır. Kamu ve özel sektördeki ortalama saatlik ücretlere bakacak olursak, kamu sektöründeki ortalama saatlik ücretlerin, özel sektördeki ücret seviyesinden yüksek olduğunu görebiliriz. Ücretlerle ilgili bir başka detay da, özel sektör ücretlerinin, kamu sektöründeki ücretlerden daha yüksek bir standart sapmaya ve varyansa sahip olmasıdır. Bu noktada, özel sektör ücretlerinin kamu sektörü ücretlerinden daha değişken olduğunu söylemek mümkündür. Bu analizden elde edilen sonuçlar, Tansel (2005) ve Lindauer ve Sabot (1983) çalışmaları ile paralellik göstermiş ve kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanlarına kıyasla, daha yaşlı, daha kıdemli ve daha eğitimli çıkmışlardır. TABLO 1: KAMU SEKTÖRÜ Ortalama Standart Sapma Varyans yaş 39,63 9,27 85,95 eğitim 12,74 3,37 11,38 kıdem 13,49 9,17 84,03 ln (saatlik ücret) 2,34 0,56 0,32 5

10 TABLO 2: ÖZEL SEKTÖR Ortalama Standart Sapma Varyans yaş 33,59 10,64 113,20 eğitim 8,33 3,91 15,30 kıdem 3,74 5,24 27,46 ln ( saatlik ücret) 1,27 0,63 0,40 Cinsiyet faktörüne bağlı olarak gerçekleşen ortalama ücretler Tablo 3 te verilmiştir. Bu tablodan hareketle, özel sektörde kadınların ortalama saatlik ücretlerinin erkeklerin ücretlerinden düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kamu sektöründen elde edilen sonuçlar ise, özel sektörde elde edilen sonuçlardan farklıdır. Kamu sektöründe kadınların ortalama saatlik ücretleri erkeklerinkinden yüksektir. Bu durumun sebebi olarak, kamuda çalışan kadınların beşeri sermayelerinin, bir diğer deyişle donanımlarının, kamuda çalışan erkeklerinkinden yüksek olduğu öne sürülebilir. 7 TABLO 3: CİNSİYETE GÖRE OLUŞAN ORTALAMA ÜCRETLER ln(saatlik ücret) ortalama Özel Sektör Kamu Sektörü Kadın Erkek Kıdem faktörüne bağlı olarak gerçekleşen kamu ve özel sektördeki istihdam oranları Tablo 4 te verilmiştir. Analizin açıklamasını kolaylaştırmak adına, kıdem faktörü 4 kategoriye ayrılmıştır: 10 yıldan kısa süreli, 10 ile 19 yıl arası, 20 ile 29 yıl arası ve son olarak 30 yıl ve üzeri kıdem seviyelerine bağlı olarak istihdam seviyeleri incelenmiştir. 7 Aysıt TANSEL (2005).Op. cit., p

11 TABLO 4: KİDEM FAKTÖRÜNE BAĞLİ OLARAK KAMU-ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM SEVİYELERİ Kıdem (yıl) Özel Sektör Kamu Sektörü Toplam ,29 10,71 100, ,94 48,06 100, ,86 76,14 100, ,72 81,28 100,00 Toplam ,18 21,82 100,00 Tablo 4 ten hareketle ilk olarak kamu istihdamının toplam istihdamın %22 sini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada denilebilir ki, Türkiye için, özellikle 80 li yılların sonundan itibaren özelleştirmelerin hız kazanmasıyla, kamu sektörünün işgücü istihdamındaki payı azalma eğilimine girmiştir. Bunun dışında, 20 yıl ve üzeri seviyede kıdeme sahip kişilerin çoğunluğunun kamu sektöründe istihdam edildiğini görmek mümkündür. Bu durum, çalışmamız dahilinde kıdem değişkenini aynı işte çalışma süresi olarak almamızdan kaynaklanmaktadır. Eğitim seviyelerine bağlı olarak, kadın ve erkeklerin, kamu ve özel sektörde aldıkları saatlik ortalama ücretlere ve ücretlere ait standart sapma ve varyanslara Tablo 5 ve Tablo 6 da yer verilmiştir. Kamu sektöründe, erkekler için, eğitim düzeyi arttıkça ortalama saatlik ücret seviyesi de artmıştır. Kadınlarda ise, 8 yıllık eğitim alanların ortalama ücretleri 5 yıl eğitim alan kişilerin ücretlerinden düşük çıkmıştır. Bu durum göz ardı edildiği takdirde, erkeklerde elde edilen sonuçlara paralel olarak, kadınlarda da eğitim seviyesi arttıkça ortalama ücretlerin arttığını söylemek mümkündür. Lise eğitim seviyesine baktığımızda; meslek lisesi mezunlarının, normal lise mezunlarına kıyasla, ortalama ücretlerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyetler arası ücret farklılıklarına değinecek olursak, kamu sektöründe, aynı eğitim seviyesine sahip kadın ve erkekler arasında ücret farkının en düşük düzeyde gerçekleştiği kategori diplomasız kesime aittir. Ancak, kamu sektöründe bu kesimin istihdamı yalnızca 126 kişi ile sınırlıdır. Bu kategori 7

12 haricinde, kadın-erkek ücret farklılıklarının en az olduğu düzey üniversite eğitim düzeyidir. TABLO 5: EĞİTİM VE CİNSİYETE BAĞLİ ORTALAMA ÜCRET SEVİYESİ, KAMU SEKTÖRÜ Özel sektör kesiminde, her iki cinsiyet için de geçerli olacak şekilde, 5 yıllık eğitim alan çalışanların ortalama saatlik ücretleri, 8 yıllık eğitim alanların ücretlerinden yüksek çıkmıştır. Bu duruma sebep olarak, ak, 5 yıllık eğitim gören çalışanların anların ortalama yaşının, 8 yıllık eğitim görenlerin ortalama yaşından yüksek olması ve 5 yıllık eğitim alan çalışanlarişgücü piyasasına daha erken girdikleri için, 8 yıllık eğitim alanlara kıyasla daha yüksek bir kıdem seviyesine esine sahip olmaları gösterilebilir. Bu durumu dışarda tutacak olursak, kamu sektöründe elde edilen sonuçlara benzer şekilde, gerek kadın gerekse erkekler için, eğitim düzeyi arttıkça ortalama ücret düzeyinin de arttığını ını söyleyebiliriz. Normal lise ile meslek lisesi karşılaştırması yaptığımızda, meslek lisesi mezunu erkeklerin, normal lise mezunu erkeklere kıyasla daha yüksek ücret almasına karşılık; meslek lisesi mezunu kadınların ücretleri, normal lise mezunu kadınların ücretlerinden biraz daha düşük kalmaktadır. Eğitim seviyelerinin standart sapma ve varyanslarına baktığımızda, üniversite mezunları arasındaki ücret değişkenliğinin inin yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu durumun sebebi olarak, daha alt kademedeki eğitim seviyelerinde okul ve eğitim kalitesi ayrıştırıcı bir faktör olmamasına rağmen, üniversite eğitimi düzeyinde bu faktörlerin ayrıştırıcı özellik taşıdığından ından söz edilebilir. Yani bu durumu, sinyal teorisi kapsamında değerlendirmek erlendirmek mümkündür. Ayrıca, üniversitede hangi meslek grubuna yönelik formasyon alındığı ı konusu da, meslekler ücret farklılığı doğurmakta 8

13 ve bu eğitim seviyesinde gerçekleşen ücret değişkenliğinin ğinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. TABLO 6: EĞİTİM VE CİNSİYETE BAĞLİ ORTALAMA ÜCRET SEVİYESİ, ÖZEL SEKTÖR Tablo 5 ve Tablo 6 dan yola çıkarak bir kamu ve özel sektör karşılaştırması yapacak olursak; aynı eğitim kategorisinde, hem kadın hem de erkeklerde, kamu sektörü ortalama ücret düzeylerinin özel sektördekinden daha yüksek seviyede gerçekleştiğini ini söylemek yerinde olacaktır. Elde edilen bu sonuç, Tansel (2005) çalışmasının sonuçlarıyla bir noktada ayrışmaktadır: Tansel (2005) çalışmasında, üniversite mezunu erkeklerin ücret düzeylerinin kamu ve özel sektörde paralel seyrettiği i sonucuna ulaşmıştır. Oysa ki bizim elde ettiğimiz sonuçlar üniversite seviyesi de dahil olmak üzere, her eğitim seviyesinde kamu sektörü çalışanlarının daha çok kazandığı ı yönündedir. Kamu ve özel sektör ücret seviyelerine ilişkinortak özelliklerden bahsedecek olursak; her iki sektörde de, aynı eğitim seviyesinde erkeklerin ortalama ücretlerinin kadınların ücretlerinden yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim konusuna istihdam açısından bakacak olursak; üniversite mezunu kadınların %56 sının; üniversite mezunu erkeklerin ise %57 sinin kamu sektöründe istihdam edilmesi dikkate değer er noktalardan bir tanesidir. Bu durumda, kamu kesimi çalışanlarının anlarının özel sektör çalışanlarına kıyasla daha eğitimli ve donanımlı oldukları bir kez daha doğrulanmıştır. 9

14 Kıdem düzeyine bağlı olarak, kadın ve erkekler için gerçekleşen ortalama saatlik ücret ve bu ücretlerin standart sapma ve varyansları, kamu ve özel sektör için sırasıyla Tablo 7 ve Tablo 8 de gösterilmiştir. TABLO 7: KİDEM VE CİNSİYETE BAĞLİ ORTALAMA ÜCRET SEVİYESİ, KAMU SEKTÖRÜ TABLO 8: KIDEM VE CİNSİYETE BAĞLI ORTALAMA ÜCRET SEVİYESİ, ÖZEL SEKTÖR Kamu sektöründe hem erkekler hem de kadınlar için kıdem seviyesi arttıkça, ücret seviyesinin de arttığı gözlemlenmiştir. Bunun dışında, ında, aynı kıdem kategorisine dahil olan çalışanlar anlar arasında, kadınların ortalama saatlik ücretleri erkeklerin ücretlerinden yüksektir. Özel sektöre gelindiğinde inde ise; kıdemin 30 yıllık süresinde hem kadınlar hem de erkekler için kıdem seviyesi arttıkça ücretlerde de artış eğilimi söz konusudur. Ancak; 30 yıl ve üzeri kıdem süresinde, yıl arası kıdem süresine kıyasla, ücretlerde bir düşüş gözeçarpmaktadır. Özel sektör çerçevesinde, kıdeme bağlı olarak gerçekleşen en kadın erkek ücret farklılıklarına bakıldığında ise kıdemin ilk 10 yılında ve 30 yılın üzerinde olduğu u durumda erkeklerin ortalama saatlik ücretlerinin kadınların ücretlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Geri kalan dönemde, yani yıl arasında, ortalama ücretler arasındaki fark kadınların 10

15 lehinedir. Kamu ve özel sektör bağlamında, kıdeme bağlı olarak değişen ortalama ücretler ele alındığında, her iki cinsiyet için de geçerli olacak şekilde, aynı kıdem kategorisine dahil olan çalışanlar arasında kamu sektöründe istihdam edilenlerin ortalama saatlik ücretlerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kamu ve özel sektör kapsamında gerçekleştirilen istihdamın, yerli ve göçmen kategorileri halinde incelenmiş şekli Tablo 9 da verilmiştir. Burada dikkat çeken özellik; kamu kesimi istihdamının %60 lık kısmını göçmenler çalışanlar oluştururken, özel sektör istihdamında bu oranın sadece %38 olmasıdır. Kamu sektöründe göçmen istihdamının bu derece yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak devletin atama ve zorunlu hizmet politikalarını öne sürmek mümkündür. TABLO 9:KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE GÖÇMEN-YERLİ İSTİHDAMİ Göçmen Yerli Toplam Özel Sektör ,83 62,17 100,00 Kamu Sektörü ,66 40,34 100,00 Toplam ,59 57,41 100,00 C. REGRESYON SONUÇLARI Bu bölümde, beşeri sermaye kazanç fonksiyonu kullanılarak oluşturan modelden elde edilen sonuçlara yer verilmektedir. Modelin yapısına bakıldığında, modelin açıklayıcılığına ilişkin göstergelerden biri olan R 2 nin%62 olduğunu görmekteyiz, ücret denklemlerine ilişkin oluşturulan modeller göz önüne alındığında, bu modelin açıklayıcılığının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, F olasılığı %5 seviyesinde geçerli olduğundan, modele dahil ettiğimiz tüm değişkenlerin birlikte kullanılmasının anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Deneyim değişkeninin lineer ve kuadratik formu beklenildiği üzere sırasıyla pozitif ve negatif etki göstermiştir. Eğitimin etkisine bakacak olursak, eğitim değişkeninin her seviyede pozitif ve anlamlı sonuçlar verdiğini görmek mümkündür. 11

16 Ayrıca, deskriptif analizde ortaya çıkardığımız 8 yıllık eğitime sahip çalışanların ortalama ücretlerinin 5 yıllık eğitim görmüş çalışanların ücretlerinden düşük olduğu sonucunu göz ardı edecek olursak, eğitim seviyesi arttıkça eğitimin getirisinin arttığını söylemek mümkündür. Eğitimin getirisini sektörler bazında ele aldığımızda ise, genel olarak her eğitim seviyesinde kamu sektöründe çalışmanın ortaya çıkardığı ekstra getiri özel sektörde çalışmanın oluşturduğu getiriden yüksektir. Belirtmek gerekir ki, hem kamu hem de özel sektörde, meslek lisesi mezunu olmanın yarattığı getiri, normal lise mezunu olmanın yarattığı getiriden yüksektir. Eğitimin getirisi kadınlar ve erkekler için oluşturulan iki ayrı model çerçevesinde incelendiğinde ise; normal ve meslek lisesi eğitim seviyesinde ve üniversite seviyesinde, eğitimin getirisi kadınlarda, erkeklerde elde edilen sonuçlardan daha yüksek çıkmıştır. Ancak, 5 ve 8 yıllık eğitimlerin getirisi erkeklerde daha yüksek sonuç vermiştir. Bu durumun sebebi olarak, 5 ve 8 yıllık eğitim alanların çoğunluğunun nitelik gerektirmeyen ve fizik gücüne dayalı işlerde çalışması; buna bağlı olarak da bu işlerde erkeklerin kadınlardan daha çok istihdam edilmesi gösterilebilir. Modelimiz çerçevesinde yaptığımız araştırma da bu yönde sonuç vermiştir. Bu konuyla ilgili olarak Tansel (2004) yaptığı çalışmada, genel olarak eğitimin getirisinde cinsiyet ayrımcılığının oldukça kısıtlı düzeyde olmasıyla birlikte, kadınlarda eğitimin getirisinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Genel model analizine ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, kadınların ücretlerinin, erkeklerin ücretlerinden %8 gibi bir oranda daha düşük olmasıdır. Kadın-erkek ücret farklılığına ilişkin bir diğer önemli sonuç da, özel sektörde çalışan erkeklerin ücretleri referans alındığında, özel sektörde çalışan kadınların ücretlerinin %8 oranında daha düşük olmasına karşılık; kamuda çalışan erkekler, özel sektörde çalışan erkeklerden %45 oranında daha fazla ücret almaktadırlar. Kamuda çalışan kadınların ücretleri de yine referans kategoriye kıyasla %37 daha fazladır. Kamu-özel sektör ücret farklılığına ilişkin elde edilen genel sonuç ise, kamu sektöründe çalışmanın, özel sektörde çalışmaya kıyasla %45 oranında ekstra getiri sağladığıdır. Modelden elde edilen bir diğer sonuç ise, iş yeri büyüklüğü, yani iş yerinde istihdam edilenlerin sayısı arttıkça ücret üzerindeki ekstra getirinin de arttığı yönündedir. Bölgesel faktörler ele alındığında ise, diğer değişkenler kontrol edildiğinde ve İstanbul referans alındığında, diğer tüm bölgelerdeki ücretlerin daha 12

17 düşük düzeyde kaldığını görmekteyiz. En düşük ücretler ise NUTS2 sınıflaması kapsamında, Mardin Bölgesi nde (Siirt-Mardin-Batman-Şırnak) gözlenmiştir. Bölgesel faktörlerin ücret düzeyleri üzerindeki etkisiyle ilgili olarak göze çarpan bir diğer özellik ise; Ankara daki ücretlerin İstanbul daki ücretlere kıyasla, %10 daha düşük olmasıdır. Elde edilen bu sonuç, Lindauer ve Sabot (1983) çalışmasında elde edilen sonuçlardan farklıdır. Lindauer ve Sabot (1983), yaptıkları analiz sonucunda Tanzanya nın başkenti olan Dar es Salaam daki ücretlerin, diğer şehirlerdeki ücretlerden yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Göç faktörü incelendiğinde ise, 1980 öncesi göç eden çalışanların ücretleri baz alındığında, göçmen olmanın ücretler üzerinde ekstra bir getiri sağladığı görülmektedir. Bu getiri oranı, göç edilen yılın günümüze yaklaşmasıyla beraber artış eğilimi göstermektedir. Yine bu konuyla ilgili olarak, özel sektörde istihdam edilen göçmen kesimin ücretleri referans alındığında, özel sektördeki yerli istihdamın ücretlerinin %5 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Kamu kesimine gelindiğinde ise, hem göçmen hem de yerli istihdamın ücretleri, özel sektör kesiminin ücretlerinden daha yüksektir. Kamudaki yerli çalışanlar referans kategoriye göre %39 daha fazla ücret elde ederken; kamuda çalışan göçmen kesim, referans kategoriye kıyasla %47 oranında ekstra getiri elde etmektedirler. Genel haliyle ele alınan model, kamu ve özel sektör için ayrı ayrı ele alındığında, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, özel sektörde çalışan kadınların ücretleri erkeklerin ücretlerinden %8 oranında daha düşük olduğu sonucunu verirken; kamu sektöründe istihdam edilen kadınların ücretleri, erkeklerin ücretlerinden %5 oranında daha düşük çıkmıştır. Bu bilgiden hareketle, kadın-erkek ücreteşitsizliğinin özel sektörde daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Kamu ve özel sektör için yapılan iki ayrı model kapsamında deneyimin getirisine baktığımızda; kamu sektöründe istihdam edilenler için deneyimin getirisi %2,3 iken, özel sektörde bu oran %2,4 olarak belirlenmiştir. Yani kamu sektöründe deneyimin getirisi, özel sektördekinden daha düşüktür. Bu noktada elde edilen sonuç Tansel (2004) araştırmasının sonuçlarıyla uyumludur. Yine de sektörler arasındaki bu fark önemsenmeyecek kadar düşük seviyededir. Sektörler için oluşturduğumuz iki ayrı modelden elde edilen sonuçlardan hareketle, bölgesel farklılıktan kaynaklı ücret farklılığının kamu sektörüne kıyasla, özel sektörde daha geniş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Lindauer ve Sabot (1983) yaptıkları çalışmada 13

18 merkezi yönetimlerin bölgesel farklılıklara ve yaşam koşullarının maliyetine, özel sektörden çok daha az duyarlı olduklarını tespit etmişlerdir. IV. ÜCRET DÜZENLEMELERİ Tam rekabet durumundaki bir işgücü piyasasında ücretler, arz ve talep arasındaki eşitliği düzenleyecek şekilde ayarlanmaktadır. Bu bağlamda, neoklasik rekabetçi işgücü piyasasında ücret farklılıkları ya çalışanların niteliklerinden; ya çalışanların elde ettikleri faydayı direkt olarak etkileyen ve ücretle ilgisi olmayan yalnızca işin özelliklerinden kaynaklanan tanzim edici ücret farklılıklarının karşılanmasından ya da kısa dönemde işgücü arzı ve talebinin hareketliliği sebebiyle oluşan geçici düzenleme problemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu noktadan hareketle, neoklasik işgücü piyasası varsayımına göre, aynı özelliklere sahip işçiler aynı ücreti alacaklardır. Ancak, işgücü piyasaları incelendiğinde bazı sektörlerde verilen ücretlerin, arz ve talebe göre belirlenen denge ücret seviyesinden farklı olduğu görülmektedir. Bu farkları açıklamaya yönelik olarak geliştirilen teorilerden bir tanesi etkin ücret hipotezidir. Bu hipotezin temel varsayımı, işgücü verimliliği ile ücretler arasında pozitif bir ilişkinin bulunmasıdır. Etkin ücret hipotezine göre, işverenler; çalışanların verimliliğini arttırmak, kaytarmalarını engellemek, daha yüksek donanıma sahip çalışan istihdam etmek, işten ayrılma oranlarını azaltmak, grev gibi firmanın işleyişini sekteye uğratacak uygulamalardan kaçınmak için piyasada işgücü arzı ve talebine göre belirlenen denge ücret seviyesinden daha yüksek ücretler ödeme eğiliminde olabilmektedirler. 8 İşgücü piyasasında ücretlerin farklılaşmasına ilişkin bir diğer açıklama ise tanzim edici ücret farklılıkları çerçevesinde verilmektedir. Tanzim edici ücret, işin niteliğinden kaynaklanan ve çalışanın fayda seviyesini düşüren faktörleri bertaraf etmek için ödenen ücretlerdir. Çalışma saatlerinin uzunluğu, kötü çalışma koşulları, kaza riski, yapılan işin sıradanlığı, iş güvencesinin olmaması gibi olumsuz çalışma koşullarına sahip işlerdeortaya çıkan tanzim edici ücretler, işgücü piyasasında denge ücret seviyesinden sapılmasının sebeplerinden biridir. 9 İşgücü piyasasında ödenen ücretlerin denge ücret seviyesinden farklı olmasının bir diğer sebebi olarak da asgari 8 Alan B. KRUEGER and Lawrence H. SUMMERS (1988). Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure, Econometrica, 56(2), p Pierre CAHUC and André ZYLBERBERG (2004). Labor Economics 14

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Doç.Dr. Mustafa ÖZER* Yrd.Doç.Dr. Kemal BİÇERLİ* Öz:Türkiye de kadınların İKO nı etkileyen unsurları tespit etmeye yönelik bu çalışmada 1988-2001 dönemi için

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı 2: Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Prof.Dr. Ayşe BUĞRA KAVALA Prof.Dr. Çağlar KEYDER ŞUBAT 2008 İSTANBUL ÖNSÖZ Türkiye de, farklı konumlardaki kentler bağlamında,

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Özcan,

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ Doç.Dr.Ayşe ÜNAL Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu I- GĐRĐŞ Günümüzde çekirdek işçilerin normal (standart) çalışma biçiminin gerektirdiği

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı