YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE - () Bu usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda eşzamanlı veya eşzamansız bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programlarının açılması ve senato tarafından uygun görülerek birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda bunlara ilişkin olarak uyulması gereken mali usul ve esasları; hizmetlerin gerçekleşmesi, kredi puantaj sistemi ve kalite denetim kriterlerine göre yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemeyi ve eğitim, bilimsel çalışma hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlar. Bu usul ve esaslar, üniversitelerin ve ileri teknoloji enstitülerinin açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren birimlerini, bu birimlerde görevli olan teknik, idari, akademik ve ilgili mevzuatlarına göre görevlendirilen personelleri kapsar. Dayanak MADDE 2- () Bu usul ve esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile 294 sayılı Yükseköğretim Personeli Kanunu nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

2 Tanımlar MADDE 3- () Bu usul ve esaslarda geçen; a) Üniversite; ilgili üniversiteyi, b) Rektör; ilgili yükseköğretim kurumu rektörünü, c) Üniversite Yönetim Kurulu; ilgili üniversitenin yönetim kurulunu, d) Hizmeti sunan ilgili birim; uzaktan öğretim teknik ve idari faaliyetini sürdüren birimi, e) Eğitimi sürdüren ilgili birim; uzaktan öğretim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik eden birimi, f) Yönetim kurulu; hizmeti sunan ilgili birim yönetim kurulunu, g) İta amiri; hizmeti sunan yükseköğretim biriminin en üst idari amirini, h) Yayın ve içerik komisyonu; ilgili üniversitenin açık ve uzaktan öğretim hizmetini sunan biriminin bünyesinde kurulan kurulu, i) Ders materyali; yükseköğretim kurumlarınca basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik ortamda, internet ortamında veya basılı olarak sunulan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü materyali, j) Ek ders ücreti; zorunlu ders yükü kapsamında ve bu kapsamın dışında kalmak suretiyle yürütülen uzaktan öğretim programlarında canlı olarak her ders saati başına öğrenci sayısına göre 5 katına kadar ek ders yükü parası verilebilecek ücreti, k) Telif ücreti; zorunlu ders yükü kapsamında ve bu kapsamın dışında kalmak suretiyle asenkron olarak içeriği verilen, senaryosu hazırlanan ve telife değer bulunan içeriğe kredi başına 2 katı ders parasına kadar verilen ücreti, l) Danışmanlık ve yürütme; zorunlu ders yükü kapsamında ve bu kapsamın dışında kalmak suretiyle eş zamansız olarak yürütülen veya danışmanlıkla yürütülen dersler için dersin kredisi karşılığında tahakkuk ettirilecek ek ders ücretini tanımlar. m) Öğrenci katkı payı; Örgün eğitimde öğrencilerden her dönem için alınan katkı payı n) Öğrenim ücreti; İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrencilerden her dönem için alınan katkı miktarı Genel İlkeler 2

3 MADDE 4- () Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yolu ile verilen lisansüstü, lisans ve ön lisans diploma programları için öğrenciden alınan öğrenim gideri üniversite yönetim kurulu kararına göre hizmeti sunan veya eğitimi sürdüren ilgili birimin bütçesinde öz gelir olarak toplanır. (2) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilemez. Öğrenciden alınan öğrenim ücreti ve katkı payının bu dersler için alınan kredi başına tutarı uzaktan öğretim hizmetini yürüten birimin öz gelir hesabında toplanır. Bu hesaptan uzaktan öğretim hizmetleri kredilendirme, ücretlendirme ve ek ödeme usul ve esaslarına (Ek-) göre canlı ders, içerik geliştirme, koordinasyon, yönetim, altyapı ve sistem hizmetleri ne ait ödemeler yapılır. (3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin yükseköğretim kurumları senatoları tarafından uygun görülmesi hâlinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden bu usul ve esaslara göre kredi başına öğrenim ücreti alınır. Kredi hesabı, ilgili yarıyıldaki öğrenim ücretinin öğrencinin ilgili yarıyılda alması gereken toplam kredi sayısına bölünmesi suretiyle yapılır. Öğrenciden alınan öğrenim ücreti ve katkı payının bu dersler için alınan kredi başına tutarı uzaktan öğretim hizmetini yürüten birimin öz gelir hesabında toplanır. (4) Uzaktan öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinden bu eğitim hizmeti ile ilgili mal ve hizmet alımları yapıldıktan sonra kalan kısım ek ders ücreti ödemesi, ders materyallerinin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde dolaylı veya doğrudan fiilî katkıda bulunanlara ek ödeme olarak dağıtılır. Mal ve hizmet alımları %30 kısımdan daha fazla tutuyor ise tüm maliyetler düşüldükten sonra kalan kısımdan fazla dağıtım yapılamaz. Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemeleri ile ders materyallerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde dolaylı veya doğrudan fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplamı, uzaktan öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. (5) Yapılacak ek ödemelere birim ve alt birim hesapları ayrı ayrı tutularak gelir-gider maliyet oranı yansıtılır. 3

4 (6) Lisansüstü programlar ve kurumlar arası protokoller kapsamında yürütülen uzaktan öğretim programlarında öğrenim ücreti, ilgili yükseköğretim kurumu teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İKİNCİ BÖLÜM Ek Ders Ücreti ve Personele Yapılacak Diğer Ödemeler Ek Ders Ücreti MADDE 5- () Yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim elemanlarına haftalık en fazla 0 saat olmak üzere verdikleri ders başına 294 sayılı Kanun un. maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin en fazla 5 katına çıkılması şartıyla öğrenci için 2 katına kadar, 4-60 öğrenci için 3 katına kadar, 6-00 öğrenci için 4 katına kadar, 0-50 öğrenci için 5 katına kadar olmak üzere gelir ve giderler arasındaki dengeler gözetilerek ilgili kurumun yönetim kurulunca belirlenir. Telif Ücreti MADDE 6- () Zorunlu ders yükü kapsamında ve bu kapsamın dışında kalmak suretiyle asenkron olarak içeriği verilen, senaryosu hazırlanan ve telife değer bulunan içeriğe kredi başına 2 katına kadar ücret verilir. Danışmanlık Ücreti MADDE 7- () Danışmanlık ve yürütme, zorunlu ders yükü kapsamında ve bu kapsamın dışında kalmak suretiyle eş zamansız olarak yürütülen veya danışmanlıkla yürütülen dersler için dersin kredisi karşılığında tahakkuk ettirilecek ek ders ücretini tanımlar. Uzaktan öğretim dersi vermek üzere kurum dışından görevlendirilen öğretim elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın haftalık 0 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına 294 sayılı Kanun un. maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere, gelir ve giderler arasındaki dengeler gözetilerek ilgili kurumun yönetim kurulunca belirlenir. 4

5 Personele Yapılacak Diğer Ödemeler MADDE 8- () Eğitimi sürdüren ilgili birimlerde öğrenci hizmetleri ve kurumsal iletişimin sürdürülmesi amacıyla program başına belirlenecek bir kişi olmak üzere program sayısı kadar kişiye ikinci öğretim mesai ücreti ödenir. (2) Hizmeti sürdüren birimde öğrenci işleri ve kurumsal işlerin sürdürülmesi için mevcut program başına bir kişi olmak üzere program sayısı kadar kişiye ikinci öğretim mesai ücreti ödenir. (3) Hizmetin sunumu, yönetimi, koordinasyonu, program sorumluluğu, ölçme değerlendirme, teknik hizmetler, kalite ve akreditasyon hizmetleri, ders materyallerinin hazırlanması veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanı ve yardımcılarına ödeme yapılabilir. Yapılacak ödemeler, birim-alt birim yapısına göre gelir ve giderler arasındaki dengeler gözetilerek uzaktan öğretim hizmetleri kredilendirme, ücretlendirme ve ek ödeme puantaj cetveline (Ek-) göre belirlenir. Hizmeti sunan ilgili birim yönetim kurulunca onaylandıktan sonra dağıtım kararı alınır. (4) Dağıtılacak miktar, tüm harcamalar düşüldükten ve ek ders ödemeleri ödendikten sonra kalan tutardan yapılır ve ek ders ücretleri dâhil olmak üzere öğrenci katkı payı olarak toplanan toplam tutarın % 70 ini geçemez. (5) Madde 5, 6 ve 7 ye göre ek ödeme alan bir öğretim elemanına, madde 8 fıkra 3 uyarınca ayrı ödeme yapılabilir. (6) Yapılacak ek ödemeler, hizmetin birim veya alt birim içinde gerçekleştirilmesine göre alt birim geliri/toplam gelir oranı ile toplam sahip olunan kişisel puan ın çarpımı sonucu bulunan net kişisel puan üzerinden yapılır. (7) Akademik ve idari personele bu kapsamda yapılacak ödemeleri belirlemede üniversite yönetim kurulu yetkilidir. Sınav Ücretleri ÖSYM Sınav Yönetmeliği ndeki bilgilere göre değişecektir. 5

6 Cetveli Ek- Uzaktan Öğretim Hizmetleri Kredilendirme, Ücretlendirme Ve Ek Ödeme Puantaj Açık öğretim ve uzaktan öğretim alanında yapılan hizmetler, hizmet geliştirme esaslı dağıtıma uygun olmak üzere puantaj cetveli ve iş yükünü ölçmek amaçlı ek ödeme sistemi için aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir. Aşağıdaki cetvelde bulunan puantajlar Üniversite yönetim Kurulları tarafından % 50 ye kadar artırma veya eksiltme ile uygulanabilir. Yeni gelişen şartlar ve ihtiyaçlar dahilinde cetvele eklemeler gerektiği takdirde, Üniversite Yönetim Kurulu ek madde ve uygun görülen puana karar verebilir. Hizmet Hizmet Tanımı Kredi. Yazılı Eğitim-Öğretim Materyallerini Yapılandırma Hizmetleri Öğretim elemanından telif/tercüme eser, derleme veya ders notu olarak gelen yazılı metnin e-öğrenmeye uygun, ürün odaklı eğitim-öğretim materyali olarak çıkması sürecindeki faaliyetlerdir. Eğitim-öğretim materyallerinin öğretim elemanlarından toplanması, redaktör, sistem Belge ve Bilgi (Yazılı ve yöneticisi ve içerik yapılandırma birimi arasındaki Görsel Eğitim/Öğretim.. koordinasyonun sağlanması ve bütün eğitim-öğretim Materyalleri) Yönetimi materyallerinin arşivlenmesi faaliyetleridir. Mevcut 00 müfredat dersi başına aylık olarak Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme Yazılı ve Görsel eser, derleme, ders notları ve PowerPoint (PPT) Eğitim/Öğretim Materyallerinin sunularının telif/öğretim materyali yönetmeliğine.2. Denetimi uygunluğunun denetlenmesi faaliyetleridir. Mevcut 50 müfredat dersi başına aylık olarak Yazılı ve Görsel Yazılı ve görsel eğitim-öğretim materyallerinin Eğitim/Öğretim Materyallerinin redakte edilip yayına hazırlanması faaliyetleridir..3. Redaksiyonu İtibari sayfa başına 50 Yazılı Eğitim/Öğretim Yazılı eğitim-öğretim materyallerinin canlı ders.4. Materyallerinin PPT Olarak sürecinde kullanılmak üzere PPT olarak hazırlanma 00 6

7 Hazırlanması faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt olmak üzere ders notu itibari sayfası başına Öğretim elemanı tarafından verilen yazılı eğitim- Yazılı Eğitim/Öğretim öğretim materyallerinin uygulama/animasyon/video.5. Materyallerinin Uygulama- Animasyon ve Video Çekimi çekimi olarak senaryolaştırması faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt, dakika veya render 00 Olarak Senaryolaştırılması olmak üzere ders notu itibari sayfası başına Senaristler tarafından yapılan animasyon/uygulama/video çekimi senaryolarının.6. Senaryo Denetimi öğretim elemanı tarafından denetlenip onaylanması faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt, 0 dakika veya render olmak üzere ders notu itibari sayfası başına Uygulama/animasyon/video senaryosunun ActionScript uzmanları, illüstratör, web grafiker ve.7. Uygulama-Animasyon Senaryosunun Sunum Hâline Getirilmesi yönetmen tarafından uzaktan öğretim modeline uygun, interaktif ortamda kullanılacak eğitimöğretim materyali hâline getirilmesi faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt, dakika veya 200 render olmak üzere ders notu itibari sayfası başına Uzaktan öğretim modeline uygun uygulama/animasyon/video çekimi gibi eğitimöğretim materyallerinin senaryodan bir öğretim.8. Proje (Animasyon-Video Çekimi-Uygulama) Koordinasyonu materyali olarak ortaya çıkması sürecinin koordine edilmesine, süreç içindeki rol alan kişilerin bir araya gelerek ürünün kalitesinin ve hedefe uygunluğunun 20 arttırılmasına yönelik faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt, dakika veya render olmak üzere ders notu itibari sayfası başına 7

8 Uzaktan öğretim modelinde kullanılabilen uygulama/animasyon/video çekimi gibi eğitim-.9. Proje (Animasyon-Video Çekimi-Uygulama) Süreç Yönetimi öğretim materyallerinin senaryodan bir öğretim materyali olarak ortaya çıkması sürecinin yönetilmesidir. Sayfa başına en az 2, en çok 4 slayt, 20 dakika veya render olmak üzere ders notu itibari sayfası başına Uzaktan öğretim modelinde gerçekleşen canlı ders sürecini kapsar. Canlı ders, bir öğretim 2. Canlı Ders Hizmetleri elemanı tarafından müdür yönetiminde, müdür yardımcısının koordinasyon ve denetiminde, admin ve sistem yöneticisinin teknik/sistem desteğinde yürütülen faaliyettir. Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken tüm Canlı Ders Yönetimi altyapının kurulmasını, işlenmesini ve canlı dersin yapılmasını başından sonuna kadar yöneten müdür vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Program sayısı 200 kadar aylık olarak Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyallerinin sisteme yüklenmesini, teknik Canlı Ders Koordinasyonu/Denetimi altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, canlı ders programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini koordine eden/denetleyen müdür yardımcısı vasıflı 50 yöneticinin faaliyetleridir. Program sayısı kadar aylık olarak Canlı ders öncesinde, yapılırken ve sonrasında öğretim elemanına teknik destekte bulunan, telafi ve Canlı Ders Teknik Destek ve Takip (Admin) ders takip hizmetlerinin bütün aşamalarını gerçekleştiren ve öğrenme sistemlerinin çok yönlü şekilde hazır bulunuşluluğunu sağlayan sistem 00 teknik destek elemanıdır. Yapılan ders sayısı kadar aylık olarak 2 Canlı Ders Sistem Desteği Canlı ders öncesinde, yapılırken ve sonrasında 00 8

9 2.4. (Sistem Yöneticisi) kullanılan elektronik öğrenme sistemlerinin devamlılığını ve bakımını sağlayan sistem yöneticisidir. Program sayısı kadar aylık olarak Canlı ders kayıtlarının kurgu/montajının yapılarak e- Canlı Ders Kayıtlarının E- video hâline getirilmesini, sisteme yüklenmesini ve 2 Video Hâline Getirilmesi ve bu konudaki öğrenci taleplerinin karşılanmasını 2.5. Sisteme Yüklenmesi sağlayan sistem teknik destek faaliyetleridir. Program sayısı kadar aylık olarak Uzaktan öğretim programındaki derslerde öğretim materyali olarak kullanılacak videoların çekim faaliyetleridir. Yönetim, denetim, 3. Video Çekim Hizmetleri koordinasyon, 0-20 dakikalık video çekiminde ders anlatma, spikerlik, seslendirme, film müziği faaliyetlerinin ve prodüksiyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir. Uzaktan öğretim programındaki derslerde öğretim materyali olarak kullanılacak videoların çekim 3 Yönetim sürecini başından sonuna kadar yöneten müdür 3.. vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Video çekimi başına aylık olarak Uzaktan öğretim programındaki derslerde öğretim materyali olarak kullanılacak videoların çekim 3 sürecini başından sonuna kadar koordine eden ve Koordinasyon/Denetim 3.2. denetleyen müdür yardımcısı vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Video çekimi başına aylık olarak Uzaktan öğretim programındaki bir ders için önceden planlanmış zaman ve mekânda öğretim 3 Her 0 Dakikalık Video üyesi tarafından gerçekleştirilen ders anlatma 3.3. Çekiminde Ders Anlatma faaliyetleridir. Video çekimi başına aylık olarak Her 0 Dakikalık Video Uzaktan öğretim programındaki bir ders için 00 9

10 3.4. Çekiminde Spikerlik önceden planlanmış zaman ve mekânda bir spiker tarafından yapılan bir metni okuma ve sunma faaliyetleridir. Sunum başına aylık olarak Uzaktan öğretim programında bir ders için yapılan 3 Her 0 Dakikalık Video video çekimlerinde yazılı metinlerin bir uzman 3.5. Çekiminde Seslendirme tarafından seslendirilmesi faaliyetleridir. Seslendirme başına aylık olarak Uzaktan öğretim programındaki bir ders için yapılan 3 Her 0 Dakikalık Video video çekiminde kullanılmak üzere bir veya birden 3.6. Çekiminde Film Müziği fazla alan uzmanı müzisyenin faaliyetidir. Video çekimi başına aylık olarak Uzaktan öğretim programındaki bir ders için yapılan video çekimini yöneten yönetmen ve yönetmen yardımcısı, çekimi gerçekleştiren kameraman, 3 Prodüksiyon Hizmetleri yayına hazırlayan kurgu/montajcı, video çekimine 3.7. teknik ve lojistik destekte bulunan ışıkçı ve şoförün faaliyetleridir. Video çekimi başına aylık olarak Uzaktan öğretim merkezindeki çalışanların idari yönetimi, koordinasyonu, denetimi, program 4. İdari İşler Hizmetleri koordinatörlüğü, yönetim kurulu toplantısı, yönetim destek ve öğrenci destek faaliyetlerini kapsar. Açık ve uzaktan öğretim birimleri çalışanlarının idari, yönetim, denetim, koordinasyon, kurul ve 4 Açık ve Uzaktan öğretim komisyon üyelikleri dolayısı ile yaptıkları 4.. Birimi Yönetimi hizmetlerin değerlendirilmesidir. Mevcut müfredat dersi başına aylık olarak Uzaktan öğretim merkezi çalışanlarını idari Açık ve Uzaktan öğretim misyonla yöneten müdür vasıflı yöneticiye 4 Birimi koordinasyon ve denetim desteğinde bulunan müdür 4.2. Koordinasyonu/Denetimi yardımcısı vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına aylık olarak bu madde ile ilgili

11 görevli sayısına göre Birim Koordinatörlüğü Program Sorumluluğu Yayın ve İçerik Komisyonu Yönetim Destek Hizmetleri 5. Sistem Yönetimi Hizmetleri Açık ve uzaktan öğretim birimi ile bir diploma programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul arasındaki koordinasyonu sağlayan öğretim elemanının faaliyetleridir. Sorumlu olunan diploma programı sayısı kadar aylık olarak bu madde ile ilgili görevli koordinatör sayısına göre Açık ve uzaktan öğretim birimi ile bir diploma programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul arasındaki koordinasyonu sağlayan öğretim elemanının faaliyetleridir. Sorumlu olunan diploma programı sayısı kadar aylık olarak bu madde ile ilgili görevli koordinatör sayısına göre Açık ve uzaktan öğretim biriminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik kararlar alan yönetim kurul üyelerinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına aylık olarak hesaplanır. Açık ve uzaktan öğretim biriminde açılan bir programın yürütülmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak katkısı olan senato üyeleri, rektör, rektör yardımcıları, üniversite yönetim kurulu üyeleri, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, ilgili dekan, dekan yardımcısı ve fakülte sekreterinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına aylık olarak bu madde ile ilgili görevli sayısına göre Uzaktan eğitimin gerçekleşmesi için gerekli bilişim Bilişim Yönetimi sistemleri altyapısının kurulması, yönetimi, bakımı ve geliştirilmesi faaliyetleridir. Sorumlu bulunulan 200 müfredat dersi başına aylık ol hesaplanır.

12 Eğitim Öğretim Sistemi Yönetimi (Senkron, Asenkron Sistemler) 6. Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Açık ve Uzaktan öğretim 8 Birimi Ölçme-Değerlendirme 6.. Yönetimi 8 Ölçme-Değerlendirme 6.2. Komisyonu 8 Test Geliştirme/Redaksiyon 6.3. Hizmetleri Uzaktan öğretim sürecinde öğrenci ile interaktif etkileşimi sağlayan, öğrenme sistemlerinin ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin yönetimi faaliyetleridir. Sorumlu bulunulan müfredat dersi başına aylık hesaplanır. Açık ve uzaktan öğretim birimi eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçme-değerlendirme basamaklarının her birini (vize-final-telafi-tek ders-ek sınav) başından sonuna kadar yürüten, koordine eden ve denetleyen ilgili müdür yardımcısı/görevlinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına, aylık olarak bu madde ile ilgili görevli sayısına göre Ölçme-değerlendirme basamaklarında (ara sınavfinal-telafi) kullanılacak soru kitapçılarındaki soruları belirleyen ilgili öğretim üyelerinin oluşturduğu sınav komisyonunun faaliyetleridir. İlgili müfredat dersi başına, aylık olarak bu madde ile ilgili görevli sayısına göre Ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi, redakte edilmesi faaliyetleridir. Soru başına

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, akademik yaşamın bir gereği olan öğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller 26.03.2010 AÇIKLAMA Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Programın amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YETĠġTĠRME PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YETĠġTĠRME PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YETĠġTĠRME PROGRAMI YÖNERGESĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, ülkemizdeki öğretim üyesi açığını karşılamak için Yükseköğretim

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, ülkemizdeki öğretim üyesi açığını karşılamak için Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı