İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Caner GÜNEY, Rahmi Nurhan ÇELİK İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Anabilim Dalõ, Maslak İSTANBUL, eposta: Özet: CBS uygulamalarõnõn, geleceğinin nasõl yönlendirileceğinin tartõşõldõğõ günümüzde, en önemli sorun CBS nin geleceği noktanõn kestirimidir. Bu bildiride, bu noktadan hareketle CBS nin gelecekte varabileceği görünen yaklaşõmlar anlatõlmõş, somut bir uygulama üzerinde bu yaklaşõmlar denenerek karşõlaşõlabilecek sorunlarõn altõ çizilmiş ve bu sorunlarõ aşmaya yönelik öneriler yapõlmõştõr. 1. GİRİŞ Kullanõcõlarõn isteklerinin artmasõ yeni teknolojilerin geliştirilmesine, yeni teknolojilerin üretilmesi de kullanõcõlarõn daha farklõ isteklerde bulunmasõna neden olmakta ve zincirin halkalarõ bu şekilde ilerlemektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarõ da bu zincir içerisinde sürekli gelişmektedir. CBS uygulamalarõ daha düne kadar tek bir bilgisayarda gerçekleştirilen, basit sorgulamalar ve görselleştirmelerin yapõldõğõ sistemlerken bugün inanõlmaz bir ilerleme kaydetmişlerdir. Tek bir bilgisayarda çalõşan CBS uygulamalarõndaki problem çözümü, etkinlik, verimlilik gibi kavramlar birçok kurum ve kuruluşu etkilemiş, kendi uygulamalarõnda bu sistemi kullanmak istemişlerdir. Zamanla kurumlarõn istekleri artmõş, diğer kurumlarla verilerini ve sistemlerini paylaşmak ister duruma gelmişlerdir. Böylece CBS sistemleri önce kurum içersindeki ağlarda sonrasõnda kurumlar arasõ geniş ağlarda kullanõlõr şekle gelmiştir. Yani sistemden beklentilerin artmasõ sonucunda kendini geliştirmek zorunda kalmõştõr. CBS uygulamalarõnõn, öncelikle sorunlarõ görsel ve gerçekçi olarak ortaya koyabilmesi, bu sorunlara daha kolay, hõzlõ, düşük maliyetli ve etkili çözümler sunabilmesi, analizler sonucunda yeni verilere ulaşõlabilmesini sağlamasõ, sistemin çekiciliğini daha da arttõrmõştõr. Artõk sisteme kullanõcõlar istedikleri zaman, istedikleri bilgisayardan, kendilerine verilen kullanõm hakkõ seviyesinde bağlanmak istemekte, ayrõca son kullanõcõlarõn da sisteme entegre edilmesi düşünülmektedir. Bu isteklerde ancak CBS uygulamasõnõn en geniş ağ olan internette yayõnlanmasõ ile olabilmektedir. Sistemin internete taşõnmasõ ile son kullanõcõnõn sistemi kullanabilmesi için farklõ görselleştirme tekniklerinin kullanõlmasõ, sistemin kolay kullanõmõna yönelik etkileşimli sayfalarõn hazõrlanmasõnõ beraberinde getirmiştir. Bununla beraber hala sistemde kullanõlan geometrik veriler iki boyutludur, fakat jeodezik ölçüler üç boyutludur. Bundan sonraki adõm da sistemin üç boyutlu olarak tasarlanmasõdõr. 310

2 Güney, Çelik İnsanoğlu üçboyutlu ve de renkli görmektedir. Ayrõca üç boyutlu görüntünün beyinin daha dazla kõsmõnõn çalõşmasõna, daha fazla sinirin uyarõlmasõna neden olduğu, bunun sonucunda da iki boyutlu haritalara göre daha çok verinin akõlda kaldõğõ bilinmektedir. İki boyutlu bir haritada öncelikle arazi modeli beyinde canlandõrõlmalõ, daha sonra onun üzerinde hangi çalõşma yapõlacaksa o aşama yerine getirilmelidir. Eğer çalõşõlan alanõn kartografik gösterimi biraz karõşõksa iki boyutlu haritadan önce topografya algõlanmaya çalõşõlmalõ sonra yapõlmak istenilen gerçekleştirilmeye çalõşõlmalõdõr. Ama doğrudan üç boyutlu model ile çalõşõlsa yapõlmak istenilenin çok daha kolay, hõzlõ ve etkili olacağõ açõktõr. Haritalarõn amacõ, gerçekliği modellemektir. Bunu yapabilmek için de projeksiyon düzlemindeki statik, alõşõk olunan haritalarõn daha ilerisine geçmek gerekmektedir. Bu da görselleştirmenin daha fazla boyut kullanõlarak, sanal gerçekliliğin daha iyi yorumlanarak yapõlabilir. Eğlence sektörü ve askeri kurumlar üç boyutlu çalõşmanõn avantajlarõnõ daha önceden gördüklerinden günümüzde üçüncü boyutu çok rahat kullanabilmektedirler. CAD programlarõ, animasyon ve grafik programlarõ da üçüncü boyutta çalõşabilmektedirler. CBS uygulamalarõ da bu teknolojide ve artan kullanõcõ istekleri sonucunda klasik iki boyutlu haritalardan daha fazlasõnõ internet ortamõnda verme zorunluluğuna girmiştir. Bu aşamada gerçekleştirildiğinde, CBS gelişimi yine durmayõp daha ilerisi için yoğunlaşacaktõr. CBS nin geleceğinin ne olacağõ konusu tartõşõlmaktadõr. Bu bildiride internet ortamõndaki CBS uygulamalarõ konusu örnek çalõşma olan Seddülbahir ve Kumkale Tarihi Osmanlõ Kalelerinin Dokümantasyonu Projesi üzerinden açõklanacaktõr. Kumkale ve Seddülbahir Kalelerinin Dokümantasyonu Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalõ ve Koç Üniversitesi Tarih Bölümü ortak projesidir. Haritalarõn, mimari planlarõn, arazi modellerinin üretilmesi, veri tabanlarõnõn oluşturulmasõ, CBS uygulamalarõnõn geliştirilmesi, çoğul ortam uygulamalarõ ile desteklenmesi, bütün bu ürünlerin internetten yayõnlanmasõ çalõşmalarõ İTÜ Jeodezi Anabilim Dalõ IGS-ISTA Uydu Gözlem ve Değerlendirme Merkezi nde devam etmektedir. [Güney, 2002] Proje kapsamõnda, tarihi dokümantasyon çalõşmalarõnda CBS uygulamalarõnõn yeri, çoğul ortam destekli CBS uygulamalarõnõn nasõl yönlendirilebileceği, temporal GIS in önemi, Virtual GIS uygulamasõnõn geliştirilmesi konularõnda çalõşõlmakta ve böylece tarihi araştõrmalarõn nasõl daha etkili, verimli, düşük maliyetli ve hõzlõ yapõlabileceği üzerinde çalõşõlmaktadõr. Şekil 1, Kumkale yakõnlarõndaki Kumkale Mezarlõğõnda geliştirilen CBS uygulamasõna desteklemek amacõyla üretilen çoğul ortam uygulamasõnõ göstermektedir. [Güney, 2002] Oluşturulacak CBS uygulamasõ ile kalelerin bugünkü ve geçmişteki durumlarõ karşõlaştõrõlabilecek, geçmişten günümüze kalede meydana gelen mimari değişikliklere sebep olan doğal, ekonomik, sosyal ve politik olaylar ortaya çõkarõlabilecektir. 311

3 İnternet Ortamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarõ Şekil 1.1: CBS uygulamalarõnda çoğul ortam desteği 2. SEDDÜLBAHİR-KUMKALE PROJESİ 2.1 CBS Projesinin Gereksinim Matrisinin Belirlenmesi Proje kapsamõnda CBS uygulamasõ geliştirilmesinden önce CBS uygulamasõnõn ne olduğu, projeye yararõnõn ne olacağõ proje ekibindeki jeodezi disiplini tarafõndan diğer disiplinlere açõklanmõştõr. Proje ekibindeki diğer disiplinler olan, tarih, arkeoloji, mimar, sanat tarihi, Osmanlõ tarihi disiplinlerinin, kurulacak olan CBS sistemine katkõlarõnõn neler olabileceği konusunda düşünmeleri sağlanmõştõr. Bu çalõşmalarõn sonucunda proje ekibi tarafõndan sistemin amacõ, kullanõcõ kitlesinin kimler olacağõ belirlenmiştir. Geliştirilecek CBS uygulamasõnõn kalelerin yaşam öyküsünü modelleyebilecek bir sistem olmasõna karar verilmiştir. Kalelerin yaşam öyküsü geçen zamanla birlikte sürekli değişim içinde olduğundan, dinamik bir veri tabanõ içersinde verilerin toplanõlmasõ ve oluşturulacak sistemin temporal GIS olmasõ gerekliliği üzerinde fikir birliğine varõlmõştõr. Şekil 1, değişik zamanlarda Seddülbahir deki mimari değişiklikleri göstermektedir. Geliştirilecek sistemin kullanõcõlarõ olarak da üç hedef kitle belirlenmiştir. Birinci grup (users) proje ekibindeki tarihçiler, mimarlar ve arkeologlardõr. İkinci grup (decision-maker) sözü geçen tarihi eserlerin korunmasõndan sorumlu olan kurum ve kuruluşlardõr. Üçüncü grup (end-user) ise kalelere ilgi duyan herkes olarak belirlenmiştir. [Güney ve Çelik, 2002] 312

4 Güney, Çelik Sistemin kullanõcõ gruplarõna ve amacõna bakõldõğõnda geliştirilen uygulamanõn jeodezi ve fotogrametri mühendisliği dõşõndaki disiplinler tarafõndan kullanõlacağõ ve bu kullanõcõ kitlesinin CBS konusunda uzman olmadõğõ görülmektedir. Yine bu kullanõcõlar sistemi kullanmak için her zaman uygulamanõn geliştirildiği merkezde bulunamazlar. Bu şartlar altõnda geliştirilecek sistem etkileşimli ara yüzü (interactive interface) olan, çoğul ortam (multimedia) destekli ve istenildiği zaman ulaşõlabilecek bir sistem olmalõdõr. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda uygulamanõn internet üzerinde çalõşan Visual GIS uygulamasõ olmasõna projedeki sistem geliştiriciler tarafõndan karar verilmiştir. 2.2 CBS Uygulamasõnõn Geliştirilmesinde İzlenen Yol Kalelerin Visual GIS uygulamasõnõn geliştirilmesine öncelikle sistemin geometrik çatõsõnõn oluşturulmasõ yani jeodezik altyapõsõnõn kurulmasõ ile başlanmõştõr. ITRF96 (International Terrestrial Reference Frame, Epoch 1996) datumunda kalelerin ve çevrelerinin topografik haritalarõ, detaylõ mimari planlarõ ve 3D arazi modelleri üretilmiştir. Diğer taraftan da öznitelik verileri yurt içi ve yurt dõşõndaki kütüphanelerde ayrõntõlõ olarak araştõrõlmõştõr. Elde edilen veriler veritabanõnda depolanmõştõr. Veritabanõ olarak MS Access yazõlõmõ kullanõlmõştõr. Şekil 2, CBS uygulamasõnõn geliştirilmesinde izlenen adõmlarõ gösteren akõş diyagramõdõr. Veritabanõ tablolarõndaki bu veriler ile geometrik veriler arasõndaki ilişkiler kurularak sözel verilerin konumsal adresleri belirlenmiştir. Haritalar ve mimari planlar AutoCAD Land Development Desktop yazõlõmõnda üretilmiştir. Şekil 3, GPS ölçmelerine dayalõ 3D arazi modelini göstermektedir. Geometrik veriler üzerindeki topolojiler AutoCAD Map yazõlõmõ kullanõlarak oluşturulmuştur. Sorgulamalar ve analizler bu topolojilere bağlõ olarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen uygulama internete taşõnmakta ve herkesin kullanõmõna açõlmaktadõr. Bunun için de Autodesk Map Guide yazõlõmõ kullanõlmõştõr. Diğer taraftan kullanõcõnõn kendini sanki kaleleri geziyormuş ve kaleler üzerine geliştirilen senaryolarõ yaşõyormuşçasõna gerçekliği yansõtmak için CBS ile ileri görselleştirme teknikleri birleştirme çalõşmalarõna başlanmõştõr. Bu entegrasyonun, çalõşmanõn geniş kitlelere ulaşabilmesi ve de düşük maliyetle bunun yapõlabilmesi için internetten yayõnlanmasõna yönelik çalõşmalar da yapõlmaktadõr. Sanal gerçeklik tekniği bu çalõşmada uygulanmakta ve gerçeklik hissi yansõtõlmaya çalõşõlmaktadõr. Amaçlanan sistem bitirildiğinde kullanõcõ internet ortamõnda kalelere ulaşabilecek, kalelere gitmeksizin kaleleri gezebilecek, 3D arazi modeli üzerinde yürüyerek ya da uçarak gezebilme seçeneklerine sahip olacak, istediği tarihi yapõ hakkõnda sorgulamalarda bulunabilecek, konumsal analizleri gerçekleştirilebilecektir. 313

5 İnternet Ortamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarõ Şekil 1: Değişik periyotlarda Seddülbahir in durumu Kalelerin gerçekçi sunumlarõnõn üretilebilmesi, veri ulaşõmõnõn ve kaleler ile etkileşimin sağlanabilmesi, standart CBS uygulamalarõnõn internet ortamõnda yerine getirilebilmesi için proje ekibi tarafõndan grafik kullanõcõ ara yüzü geliştirilmektedir. Bunun için Java/VRML (Virtual Reality Modeling Language) entegrasyonu kullanõlmaktadõr. Diğer taraftan CAD ortamõndaki veri LandXML formatõna dönüştürülmüş ve ANSI C ortamõnda yazõlan kodlar ve OpenGL kütüphaneleri kullanõlarak etkileşimli arazi modelleri üretilebilmiştir. Parelizasyon (Paralel Processing) tekniği kullanõlarak render işlemleri Unix ortamda gerçekleştirilmiştir. Parelizasyon tekniğinin CBS uygulamalarõndaki kullanõmõ sağlanmõştõr. [Güney vd, 2002.] Proje çok yoğun zaman harcanmasõ gereken bir çalõşma olduğundan, özellikle internet ortamõnda sanal gerçek uygulamalarõna yönelik program kodlarõnõn üretilmesi konusu, kurulacak CVS sistemi ile ilgi duyulan herkesle paylaşõlacaktõr. Bu paylaşõmdaki asõl amaç ise kalelere yönelik olarak geliştirilen Virtual GIS uygulamasõnõ, tüm Virtual GIS projelerinde kullanabilecek altyapõyõ hazõrlayabilmektir. 2.3 Virtual GIS Yaklaşõmõ Virtual GIS, internet ortamõndaki etkileşimli üç boyutlu CBS uygulamalarõnda, sanal gerçeklik tekniğini de kullanarak, kullanõcõya sistemin bir parçasõ olduğu hissini veren bir kavram olarak açõklanabilir. Virtual GIS uygulamalarõnõn geliştirilmesindeki en önemli ilişki JAVA gibi internet programlama dilleri ile VRML arasõnda olanõdõr. 3D GIS fonksiyonlarõ JAVA ile geliştirilirken, 3D olaylarõn gerçekleştiği dünyanõn (3D Scene) görselleştirmesi VRML ile sağlanmaktadõr. [Kyong-Ho vd, 1998] 314

6 Güney, Çelik Şekil 2 CBS uygulamasõnõn geliştirilmesinde izlenen yol 315

7 İnternet Ortamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarõ VRML ile internet ortamõnda etkileşimli üç boyutlu dünyalar (interactive 3D worlds) oluşturulabilmektedir. Buradaki dünya (3D world or 3D scene) kavramõ olayõn gerçekleştiği ortam ve ortam ile ilgili her şey olarak yorumlanmaktadõr. Proje kapsamõnda bu dünya kavramõ, 3D kaleler olarak yani üç boyutlu tarihi yapõlar ile bu yapõlar ve çevresinin üzerinde bulunduğu topografya olarak nitelendirilmektedir. Bu etkileşimli üç boyutlu dünya; arşivlerdeki metin verilerinden, görüntü verisine, animasyona, sözlü tarih çalõşmasõndan elde edilen ses verisine, müzik verisine ve hatta video verisine kadar çeşitli formatlardaki birçok veriyi barõndõrmaktadõr. Geliştirilen VRML dünyasõ JAVA uygulamalarõ ile desteklendiğinde karmaşõk üç boyutlu animasyonlar ve simülasyonlar üretilebilmektedir. Şekil 3: GPS ölçmeleri ve bu ölçmelere dayalõ 3D arazi modeli EAI External Authoring Interface kullanõlarak Java uygulamalarõ ile üç boyutlu VRML dünyalarõ ilişkilendirilebilir. JAVA uygulamalarõnda VRML kullanõlarak etkileşimli kullanõcõ ara yüzleri (interactive user interface) programlanõlabilir. EAI bir çeşit Application Programming Interface (API) dir. Bu özelliği sayesinde Java Appletler ya da Java uygulamalarõ VRML dünyasõ ile etkileşim içine girebilir. Yani EAI dinamik görselleştirmeler (dynamic visualization) için vazgeçilmezdir. JAVA ve VRML destekli internet sağlayõcõsõ (Java-enable browser & VRML plug-in) olan bir internet kullanõcõsõ, Java Applet tarafõndan desteklenen bir sisteme kolayca ulaşabilir ve sanal uzaydaki üç boyutlu CBS işlevlerinden yararlanabilir. 316

8 Güney, Çelik VRML dünyasõndaki nesnelerin gerçeklik hissini arttõrõlabilmek, kullanõcõnõn bu dünyanõn parçasõ olduğunu hissettirebilmek için uygulanan teknikler geliştirilmeli ve mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun şekilde üretilmelidirler. Şekil 4, buna örnek olarak gösterilebilir. Aşağõda belirtilen yaklaşõmlar sözü geçen gerçeklik kavramõ için göz önünde bulundurulmalõdõr: [Jung vd., 1998] 1. RGB renklerinin çok iyi kombinasyonlarõ ile gerçek renklere ulaşõlabilmektedir. Bugün CBS yazõlõmlarõ göz önüne alõndõğõnda vektör verinin çiziminde ana renkler ya da bunlarõn basit kombinasyonlarõnõn sunulduğu görülecektir. Eğer bu renklerle üç boyutlu sanal dünyalar yaratõlacaksa gerçekçiliğin çok büyük bir miktarda azalacağõ şimdiden belirtilmelidir. 2. Sadece renk kullanõmõ da gerçekçiliği sõnõrlandõrmaktadõr. Üç boyutlu nesnelerin görünen karakteristik özelliklerinin daha etkili sunumunda doku kaplama olayõ önemli yer tutmaktadõr. Doku görüntüleri olarak değişik görüntüler tasarlanõp uygulanabilmektedir. Bunlara arazi bitki örtüsü kaplamlarõ, duvar kaplamalarõ örnek olarak verilebilmektedir. Daha da gerçekçi olmasõ için nesnenin gerçek görünümünün dijital fotoğrafõ çekilip kaplama örneği olarak kullanõlabilmektedir. Kalelerin 3D duvarlarõnõn kaplanmasõnda bu teknik uygulanmaktadõr. 3. Sis, bulut, güneş õşõklarõ gibi atmosferik efektler sisteme entegre edilmelidir. 4. Arazide yürüme (walk-throughs), uçma (fly-bys), yol tanõmlama (path navigation) gibi çoğulortam destekleri sisteme entegre edilmelidir. Bu tür uygulamalarõn geliştirilmesinde C++, JAVA gibi programlama dilleri ve en önemlisi bunlar için oluşturulmuş kütüphaneler kullanõlmaktadõr. OpenGL (Open Graphics Library) bu kütüphanelere örnek olarak verilebilir. OpenGL, uygulamalarda yüksek kaliteli iki ve üç boyutlu görüntülerin render işlemlerinde kullanõlan, yüzlerce işlevden (functions) ve işlemden (procedure) oluşan bir kütüphanedir. Geometrik nesnelerin iki ve üç boyutlu belirlenmesinden, render işleminin nasõl uygulanacağõndan, õşõklandõrõlmasõnõn ve renklendirilmesinin nasõl yapõlacağõndan, üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu ekranda nasõl görselleştirileceğine kadar birçok konuyu kapsar. Proje kapsamõnda, geometrik veri LandXML formatõnda kodlandõktan sonra OpenGL ortamõna geçilmiştir. Buradaki amaç XML formatõnõn OpenGL ile ilişkisini dolayõsõyla CAD ya da CBS yazõlõmlarõnõn görselleştirme ile ilişkisini kurabilmektir. Hangi CAD ya da CBS yazõlõmõ kullanõlõrsa kullanõlsõn standart bir formatta çõkõş verecektir. Bu standart formatta birçok yerde XML olarak kabul edilmektedir. LandXML formatõda XML formatõnõn çok daha spesifik halidir. Standart bir XML formattan OpenGL ortamõna geçiş için de ANSI C dilinde bir program yazõlmõştõr. LandXML dosyasõ ASCII bir dosya olup sadece yüzeyleri kaplayan üçgenlerin XML yapõsõ içinde koordinat bilgilerini taşõmaktadõr. Çok fazla nokta olduğundan ve OpenGL ortamõna daha hõzlõ geçişin sağlanmasõ açõsõndan LINUX ortamõnda MPI (Message Passing System) kullanarak parelizasyon tekniği (paralel processing) uygulanmõştõr. Parelizasyon tekniğin uygulanmasõnda ITRF96 datumundaki gerçek koordinatlardan grafik koordinatlara geçişi sağlayan dönüşüm eşitlikleri kullanõlmõştõr. 317

9 İnternet Ortamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarõ Şekil 4: Gerçeklik hissinin yansõtõlmasõ ANCI C programlama dili ve OpenGL kütüphaneleri kullanõlarak etkileşimli kullanõcõ grafik ara yüzü geliştirilmiştir. Bu ara yüz sayesinde arazi modeli üzerinde kullanõcõ kendi yönlendirebilmektedir. Yönlendirme işlemini yürüyerek, sağa-sola dönerek ve uçarak gerçekleştirmektedir. Şekil 5, geliştirilen ara yüzde takip edilen işlem adõmlarõnõ, şekil 6, da bu adõmlar sonucunda üretilen ara yüzü göstermektedir. Proje kapsamõnda üzerinde çalõşõlan diğer bir teknikte, internet ortamõnda etkileşimli üç boyutlu uygulamalarda kullanõlan QTVR (QuickTime Virtual Reality) dir. 360 derecelik panaromik görüntüler Apple õn Quick Time movie formatõnda internet üzerinden sunulabilmektedir. Bu teknikte kullanõcõ öncelikle farenin sürüklenmesi ile sağa-sola ya da yukarõ-aşağõ 360 derecelik görüntülere ulaşabilmekte, büyültme-küçültme yapabilmekte ve farklõ panaromik görüntülere, farklõ uygulamalara, farklõ internet sayfalarõna görüntü üzerine tõklayarak ulaşabilmektedir. 3. ÖNERİLER Yukarõda belirtildiği üzere Virtual GIS uygulamalarõ yoğun programcõlõk ve ileri çoğul ortam uygulamalarõnõ gerektirmektedir. Kişilerin ve kurumlarõn kendi başlarõna tüm bunlarõ gerçekleştirebilmesi kolay değildir. Buradan hareketle birçok kurum, şirket, vb. organizasyonlar yaptõklarõnõ paylaşma yoluna gitmektedirler. Bunun en önemli örneği de yazõlan birçok program kodunun açõk kod (open source) olmasõ ve bu açõk kodlarõn internet üzerinden herkese hizmet veren OpenGL gibi kütüphanelere çevrilmesidir. Ülkemizde gözlenildiği kadarõyla CBS projelerinde karşõlaşõlan en büyük problem kurumlarõn paylaşõmcõ olmamalarõdõr. Oysaki paylaşma kavramõ artõk bir çok disiplinin ürünü olan CBS uygulamalarõnda kaçõnõlmazdõr. CBS kavramõna disiplinler üstü bir uygulama olarak düşünülmesi gerekmektedir. 318

10 Güney, Çelik *Teknik ağõrlõklõ bu akõş diyagramõ proje kapsamõnda üretilmiş olup anlam bütünlüğünü kaybetmemek için özellikle İngilizce üretilmiştir. Şekil 5: Kullanõcõ grafik arayüzün geliştirilmesindeki işlem adõmlarõ Şekil 6: Geliştirilen kullanõcõ arayüzü 319

11 İnternet Ortamõnda Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarõ Buradan hareketle öncelikle bu proje ekseninde, internet ortamõndaki CBS uygulamalarõna ve Virtual GIS kavramõna yönelik program kodlarõnõn yazõmõ açõk kod şeklinde yönlendirilecektir. Bugün bu proje için varolan kodlar yarõn daha başka projeler için ufak değişikliklerle uygulanabilecek hale getirilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulacak CVS (Concurrent Versions System) sistemi ile bir sunucuda bulunan tüm açõk kodlar internet bağlantõsõ olan her kullanõcõnõn ulaşabileceği şekle getirilecek ve bu kullanõcõlarõn yazacaklarõ kodlarla sisteme geri besleme yapmalarõ beklenecektir. Yine oluşturulacak eposta sistemi ile CBS ye yönelik görselleştirme ve internet programcõlõğõ konularõnõn tartõşõlacak ve fikir alõşverişinde bulunulacaktõr. 4. SONUÇLAR Gelişen teknoloji ve artõp çeşitlenen insanoğlunun problemlerinde sorunlarõ ortaya çõkarma, sorgulama, çözme, analiz etme, simülasyonlar gerçekleştirme ve tüm bunlarõn internet ortamõnda paylaşma CBS ile gerçekleşmektedir. Haritacõlar için de harita son ürün olmaktan çõkmakta, ürün olarak ortaya konmasõ gereken bir CBS uygulamasõ olmakta ve bunu da hedef kitle ile paylaşmak durumundadõr. Farklõ disiplinlerin bir arada çalõştõğõ bu ve benzeri CBS projeleri artõk kaçõnõlmazdõr. Globalleşen dünyada tek bir disiplinin diğer disiplinlerle ortak çalõşma yürütmeksizin yapabileceği bir çalõşma yok gibidir. Disiplinler, birlikte çalõşarak insanlõk yararõna nasõl bir üretim yapõlacağõ üzerinde tartõşmakta ve bunun yolunun CBS uygulamalarõndan geçtiği sonucuna ulaşmaktadõr. Bu da konumsal veri, harita, veri yönetimi, veri kalitesi ve standartlar kavramlarõnõ vitrine çõkarmaktadõr. Seddülbahir-Kumkale projesi disiplinler arasõ bir proje olduğundan, farklõ disiplinler arasõnda düşünce paylaşõmlarõ ve görüş ayrõlõklarõ yaşanarak bilgi alõşverişleri olmuştur. Farklõ disiplinlerce problemlere getirilen çözümler ve bakõş açõlarõ gözlemlenebilmiştir. Özellikle CBS uygulamalarõnda disiplinlerin birbirlerini anlayabilmesi çok önemlidir. Haritacõlarõn diğer disiplinlerin ne istediğini yorumlayabilmesi, diğer disiplinlerin CBS uygulamalarõ ile nelerin yapõlabileceğini, bunun için hangi standart ve format da veri toplamasõ gerektiği konularõnõ çok iyi anlamõş olmalarõ gerekmektedir. Üç boyutlu CBS uygulamalarõ yakõn gelecekte kullanmamõzõn kaçõnõlmaz olduğu uygulamalar haline gelecektir. İçersinde bir çok donanõm, yazõlõm, ağ, internet, görselleştirme, veri tabanõ gibi her biri kendi içinde çok geniş olan bu konularõ yüklü biçimde barõndõracaktõr. Bu da haritacõlarõ şimdikinden çok fazla diğer disiplinler ile birlikte çalõşmaya sevk edecektir. Diğer disiplinlerin yanõ sõra sektör içindeki çalõşmalara da destek vermeli, açõk kod open source kavramõnõ gerek veriler gerekse program kodlarõ için iyi anlayõp yorumlamak gerekmektedir. Bu proje kapsamõnda oluşturulacak CVS uygulamasõnõn da bu çalõşmalara öncü bir çalõşma olmasõ düşünülmektedir. Proje ile ilgili daha geniş bilgiye, uygulama örneklerine, CVS ile ilgili açõklamalara proje internet adreslerinden ulaşõlabilmektedir. 320

12 Güney, Çelik 5. KAYNAKLAR Güney, C., 2002, İnternet Ortamõnda Çoğulortam Destekli CBS Uygulamalarõ ve Jeodezik Altyapõ (Uygulama: Tarihi Eserlerin Dokümantasyonu), Master tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik üniversitesi, Mayõs Güney, C., Çelik, R. N., 2002, Multimedia Supported GIS Application for the Documentation of Historical Structures, Survey Review, submitted. Güney, C., Özsavaşçõ, A., Özöner, B., Thys-Şenocak, L., Çelik, R. N., Virtual 3D GIS Application at the Ottoman Fortresses on the Dardanelles, Proceedings of Heritage Management Mapping: GIS and Multimedia, Unesco Virtual Heritage, Alexandria, Egypt, October, 2002 Jung, S., Voser, S. A., Ehlers, M., 1998, A Flowchart Interface For Hybrid Analysis In An Integrated GIS, ISPRS Comission II, Working Group II, July Kyong-Ho, K., Kiwon, L., Ho-Geun, L., Young-Lyol, H., 1998, Virtual 3D GIS s Functionalities Using Java/VRML Environment, Proceedings of Earth Observation & GeoSpatial Web and Internet Workshop 98, ISBN:

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka

Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Mekansal Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka Caner Güney 1,2* 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/)

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Endüstri&Otomasyon MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI

CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI ÖZET CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI İsmail Rakıp Karaş, İbrahim Baz Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı