Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç **"

Transkript

1 Uluslararası Afet Müdahale HukukunaDoğru Türk Afet Yönetim Sistemi Eyyup Günay İsbir * F. Neval Genç ** Özet: Afetler, çoğu zaman özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ulusal hükümetlerin afet müdahalesinin kapasitesini aşmaktadır. Bu durumda uluslararası müdahale kaçınılmaz olmaktadır. Uluslararası afet müdahalelerinde çok sayıda yardım örgütünün aynı anda afet bölgesine gelmesi nedeniyle başta koordinasyon olmak üzere çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.. Afete müdahalenin en önemli unsuru hız ve etkinliktir. Bu amaçlara ulaşmak ve koordinasyon sorunları başta olmaküzere uluslararası afet mfldahalelerinde ortaya çıkan engellerin kaldmıması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri, tüm u luslararası afet müdahalelerinde geçerli tek bir kurallar, düzenlemeler butünü oluşturmaktır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu öncülüğünde başlatılan IDRL Projesi bu amaçlayapılan en önemli çalışmalardan biridir. Bu makalenin amacı uluslararası afet müdahalesin.de ortaya çıkan sorunları, ldrl 'in gerekliliğini ortaya çıkaran unsurları incelemek ve ülkemizde afet yönetim sisteminin bunlar karşısındaki durumunu ortaya koymaktır. AnahtarSözcükler: Uluslararası afet müdahale hukuku, (IDRL), afet, Türkiye. Turkey's Disaster Managament System Towards International Disaster Response Law Abstract: Today, disasters mostly go beyond the national disastef response capability of national governments, particularly of those of developing countries. Hence, international disaster response becomes inevitable. The abundanceof international disaster response teams and NGO 's in times of disaster leads to numerous problems, mainly those related to coordination... The main prerequisites for disaster response are speed and efficiency. Various studies are carried out in order to achieve these goals and eliminate obstacles to international disasterresponses; One ofthese studies is the IDRL Project, which has been initiated by the International Red Cross and Crescent Federation. The IDRL Project aims to establish a unique and complete system for international disaster response. This study attempts to identify the problems relating to international disaster response as well as the factors that render the IDRL project necessary. Moreover, Turkey's current disaster response capability will be scrutinized in the light ofinternational disaster response. Key words: International Disaster Response Law (IDRL), disaster, Turkey. Prof. Dr., TODAİE Genel Müdürü, Gazi Üniversitesi İİBp. Yrd. Doç. Dr., AdnanMenderes Üniversite~i İİBp. Amme İdaresiDergisi, Ci/ı 41 Sayı 1 Mart 2008, s

2 16 Amme idaresi Dergisi Giriş SOl} Yi~l~rdıı~t g~p,y,~l:!iii, çeşij1hl:ıötgererindd afetl~ıiır}fııloqlf;~~lqı.erle,,.biiyük kayıplarla gündeme gelmesi afetlere müdahalenin, önemli ve aynbir çalışma kqnusu ola,ı;iilk"g!!liş)jıes1nin, sadece bu konu üzerindefaaliyetgösteren farklı kufı.ıınlann,pl',ğütleriri: uzınanlann ortaya çıkmasının, bu konuda ulusal ve uluslararası yas~h:5öyutlai'ı olan bir alanın oluşmasının da yolunu açmıştır.... BumakaIenin amacı afet gerçegikarşısında gejiştirilmeye çalışılan önlemlerı zar.ar-az'illtma çalışmaları kapsailjjnda yapılan. uluslararası yasal düzenlemeleri. veöze1likle de geliştirilmeyeç.ahşıhuiı.ıluslararası afet müdahale hukuku.;i\o11u: sunıı.incelemek ve ülkemizdekiı:ıfetyönetimi sistemini, bu sistemin yasaldayanaklarını, söz konusu düzenlemeler karşısındaki durumunu ortaya koymaktıf; Ülkeı:ni.z;cieafet. ve özellikle deprel11.k()qusll.gjjı:rcelliğini.. korurken mevcutafet yönetimi..:rnev~ııa,tıju;ij_giil1ül1.gereklerine.. ve yeni~ğili:qılere:uygm1il:ıple getiril; mesi, afetlerehızjı,>.zaıtıaııı;nda.ve yüksekkalitede.l11üdahalenin~önemi ortada:: dır. Kavrams~lt;erçeve'~~Afeiy.önetimi ~üreci' ~tç~.~~!e~itdaiıale... Büyü~'a;fetler,savaşhl.fove çatışmalan hunlara.' ınaruz"kalanôınsanlatlll fazlal ı ğı vemagdu!ıyetlenn'i:l:en>:d61a yı; çoğu örnektelilüsalhukümetietin' müdahale kapasitesinin sınırlarını aşmakta,farkll111t:islailri,culusal örgütlerin müdahalesine ihtiyaç doğur111aktadır. B u durum,afetlere müdahalede u ygulanabileıı ayrlyasal; kurumsal ve örgütseldüzenler:ı~l~rigf!r~klikılmış. ve.uluslararasıinsani.h.u-. kuk, uluslararası afet müdahalehukuku gibi yeni çalışma alanlarımqrtayaw" }(armıştıt. Bu noktada, uluslararası.afet.mücfahale hukukunun ne olup ne..9lıl1ad.1gırı.ıtal'tışmaya. geçmeden önce,af~t '01ii4ah.ale" yönetiminin aşamalatıl1dano~ lanhazıdlk~e~i11ma~(ıleı;ı,şa111aları üzerinde durmaktafay~wardıı\., "A.fetYÖnetiITıit"afe~~eFtnöıHeİlmesi veya' zatarlatihc~~~~ij.il1ası,;\afetleı'e karşı hazırlıklı Qlunınası~afet anında hızlı ve etkili kurtarma,;uk:yardhn; geçici barınaü"ma ve ye~lden"il1 şa~ç~hşmalarınınyüfütütebiıınesi'lçiı1tôplı.llr1ı1tl.tüni imkan veckaynak1arın.mafet;9ö:cesi've afet. sonrasında yönlenqirılfuesi:fasyonel. kulla ~ nlmını gerektir~ly~enii.birkavramdır(ergünay, 1999r'DQğaı'afet1er,~gerçekleşlikleri' coğtafyaiçinde belli aralıklarlı:ı.t(!krarlaiıaiı olaylar olarakele ahndıklı:ıcrında afet yönetimi, birbirini takip eden,birbirleıi ile ilişkili aşamalardan oluşan bitsüreç. olarak düşünüımektedir.hu aşariıalarazaltım, hazıtlık, müdahale' ve yeniden inşadır (Kreimer, 1990a:2; Katoch, 2006: 159; Ergünay,1999; Quarante1li, 2003). Afetin öncesi, afet am ve afetin sonrası şeklindeyapılan dönemlerneye uygun olarakele,jılıl1chğında, Cifetöncesinde azaltım veha:whk; afet anmda müdahale ve afetşonrasliıda ise yeniden inşa (rehabilitasyon, iyileştirme). aşa:mal~rlişlemeyebaşlar.

3 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afeı Yönetim Sistemi 17 Afet öncesinde, afet risklerinin belirlenmesi ve azaltımınailişkin çalışmalar ile hazırlık çalışmalarıyla afete uğraması muhtemelolan topluluğun mümkün olan ölçüde afete hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla risk azaltımı çerçevesinde risk taşıyan unsurların tespiti (nüfus, yapılar, yollar, yatırımlar vb,) ve risklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılır (Türkoğlu ve diğerleri, 2003: ıo8; Balamir, 2003: 24). Örneğin depreme dayanıklı yapılarinşa etmek, güvenli yerleşimi sağlamak için kent ve bölge planları yapmak, yangın karşısında dayanıksız malzemelerin kullanımından kaçınmak, afetin neden olacağı maliyetlerin ve etkilerin dağıtılmasını sağlayan sigortalama çalışmaları yapmak, afet mevzuatını düzenlenmek, afet planları hazırlamak, afetlerden korunma konusunda eğitim çalışmaları yapmak gibi (Kreimer, 1990a: 2; Ergünay, 1999; Cobum ve Spence, 1984: 33). Afet öncesi riskazaltımıdışında yapılan bir başka çalışma, hazırlıktır. Acil durum hazırlığı, afetlerin insanların sağlık ve güvenlikleri üzerine yapacağı muhtemelolumsuz etkileri. azaıtacak her tür hazırlık çalışmasını kapsar CPerry and Kreimer, 2003: 338). Bu aşamada, mevcut tehlikenin insanlara olumsuz etkiler yapabilecek sonuçları, önlemler alınarak, zamanında, en uygun şekilde ve en_ etkin örgütsel yapı kurularak ortadan kaldırılmaya çalışılır. Acil müdahale için sağlık ekipleri oluşturulur, müdahale anında gereken malzemeler listelenir, depolanır ve belli aralıklarla tatbikatlar yapılır; kurtarma planları hazırlanır; arama-kuıtarma personeli eğitilir; müdahale a şamasında görevli örgütler belirlenir ve bunlar arasında koordinasyon sağlanır (Ergünay, 1999b; Kreimer, 1990a: 2; Yılmaz, 2003: 49; Wu ve Lindell, 2004: 66). Afetin meydana gelmesi ile afet yönetiminin müdahale aşaması başlar ve a fetin olduğu andan itibaren ilk saatleri, ilkbirkaç günü ve bu dönemde yapılan arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmalarını kapsar. Bu aşama mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı kurtarmayı veya tedavi etmeyi, evsizlere barınma ve beslenme imkanısağlamayı, yangın gibi ikincil tehlikelerin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınmasını, yeniden inşa aşaması için temel oluşturacak hazırlıkları yapmayı (hasar tespitlerinin yapılması, kriz merkezlerinin oluşturulması gibi), bölgeyle ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayacak olan kanallarının oluşturulmasını, ihtiyaçların belirlenmesi, geçici iskan; çevre sağlığı ve koı'uyucu hekimlik, tehlikeli yıkıntıların kaldırılmasını kapsar (Ergünay, 1999b; Kreimer, 1990a: 2; Katoch, 2006: 159). Uluslararası Afet Müdahale Hukuku Afet yönetimi süreci içindeki en önemli ve sorunların en çok yaşandığı aşamalardan biri müdahaledir. Müdahalenin hızlı, kaliteli ve ihtiyaca uygun biçimde yapılması, bir bütün olarak afet yönetimi sürecinin başarısını etkilemektedir. Müdahalenin önemi son dönemde yaşanan Katrina ve Mitc Tayfunları, Güney

4 18 A/flme İdaresi Dergisi Asya Qepre,n;ıt,ve'Ts1;l'l'):a:mlsi, 1999-MarmaraDepı:eı:rıı;ı;ta,mD$!preıniude daha iyi anlaş11ınışjıf. Yaşanı:uı, 'af~t>ctecrubeleri, 'sadece bu~aja.iı:daifaaliyetgöstereu özelkl1ruhtlatdan;kararverme'.,mekanizmalanndan;,pröfesyoneıoıarakbuajahda çalış:ıııdanoltişantamamen uzmanlık' gerektitenozel'bif:çalışma sahasının ört::ıyaçfkii14sınasebepiolmuştur(katoch, 2006:'154):. AfeteJIıüdahalede uygulana.cakyasa, sorumluluk, cezai'hükümletgibikonular, meydana gelen afetten ayrı olarak ancak,kendiiçindebirbütünşeklinde ele alınarak, önceden belir~ lennuşkurallarlaçalışması gereken bit alanı ortaya çıkarmıştır. Müdahale üze-, rindeodaklananacildurumyönetimi,uzmanhkalanı olarak 1940 ve 1950'liyı1~ -lmdan<bu yana gelişmesini sürdürmektedir. Bu gelişme sürecinde adlriıüdaha~ 1e,klasik,yukarıdan ' aşağıyadüzenlemeyedayanan bürokratik modelden "daha dinamik veesnek~ farklı örgütlerin. ve sektörlerin işbirliğinedayananbifağn:ı0~ delinedoğrugel1şn:ıe göstermiştir,.özelikle 1990 vec'sontıısı-dönetrıdeyeuiliderlik modeherkaçık>i1etişim ve işbirliği konulan, bugeliştnede öne;çıkriıayabaş" lamış;siv:il's~avl1nmaodağından tüm afetleri kapsaya.rt,afet: anlı1da~müdahaleden zıyade ",' riskazaltıı:ınna-'öhem '. Veren birahlayışa doğruyöhelmeye c başlamıştıi" (Waughve'cStteibr2004;: '131}Bu gelişmesü:recindesge1inennokta~a, uluslararası afet'rtiüd:ab'ale'lılık:uku çalışmalangündemdedir'-'uıusıararl:ı.sı:.a~et müdahale hukukunageçmeden once, afetlereuluslararası müdahalenin söz kohusliniduğu durumlarda karşılaşılan çeşitli söruıı1ar üzerinde durmaktafayda va~dır.zifa'bu sorunalanlanndan yola çıkılarak,uluslaratasllilüdahale alanında yasal,kl.lrumsaldüzenleme / çerçeve oluşturmagerekliliği daha iyi anlaşılabilecektir.. Uluslararası Afet Müdahaıeıeıih:Cle'YaşQnaıvSorunlar ve HıriS'lararası AfetMüdahale Hukukunun Gerekliliği.,. Afetlere,ı;nüdahale,rönçelikliölarak ulusal hükii11jetl~rjjl.gqreyidil Ulusal hüküıpetı~,bu.s;orutnlqluk~,gereğiafetıerle.. ilgiliyasal,:kl!l"umş~l.düizenlemejere sahiptir... 4\ı:ıC(lk,.:iill,<elerirı rrıüdahale kapasitesini Il.şarı bjiyük,a:fetletinmeydan ı gelmesi,l)alinqe\ljusa,khükümetlerinçağnsı. üzerinefarl,<lıülk~lerijli,uluslararası örgüt1erin Y'I:Jg~mekipleıi wüdahajedegörev alabhmektedir,pakatpu durumda. da <!fetin döğa,~ı. gereğizaten karmaşık olan.ortanıda(çcik.:sayıda"öfu ve yaralı, klirtaı~lması gereken insan, alt yapısistemlerinde çökme, hızlı vezaınaıunda müdahale etme gereği, iletişim ve ulaşım Sİstemlerinin işlemez halegelmesivb) çoksayıda yerli ve yabancı yardım örg?t~nün bölgeye girmesi, bu süreci daha dakarmaşık ve içinden çıkılamaz birduruimigetirmektedir. Oysaafetyönetirnil1d~rnüdahaleninbaşarısı,. dfğerfaktöl'leryanında (yasal, kurumsaj, sosyal ve teknik boyutlarıyla hazırlıklıbir sosyalsistemin varlığı) yardım ekiplerinin ç!.oğru,yerinde ve hızlı biçimde.koordinasyonu ileyakından ilişkilidir. Bijnu.sağlamalc koı~x",d.eği1dir... Çünkü. acil. müdahale bir taraftan;.jitiz,. dh<katli. bir örgütlenme veplanlamayı gerektirirken, diğer yandan kendiliğinderı harekete geçme

5 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet YönetimSistemi 19 si beklenen bir sistem olması gerekir. Bu da acil durum yöneticilerinin yenilikçi, değişen koşullara kolayadapte olabilen yeteneklere sahip' olmalarını gerektirir. Çünkü önceden hazırlanmış olan planlar, ortaya çıkan acil durumla nadiren birebir aynı özellikler göstermektedirler (Waugh ve Streib, 2004: 133). Bu ve benzeri nedenlerle afet yönetiminde sorunların büyük bölümü müdahale aşamasında yaşanmaktadır. Bu aşamada yaşanan sorunların kaynakları şöyle sıralanabilir; illuslararası hukukta üluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak, yasal ve kurumsal çerçeveyi belirleyen kuralların oluşturulma-. mış sınırlı veya dağımk olmasından kaynaklanan sorunlar Uluslararası müdahalede aynı anda çok farklı uzmanlık' ve donanıma sahip uluslararası yardım örgütlerinin devreye girmesi, başarılı bir müdahale için bunların aynı anda, aynı kurallarla birlikte hareket edebilmesini gerekir. Ancak uygulamada genellikle böyle olmaz. Müdahalede görevalan tüm örgütlerin ortak kurallar, değerler, standartlar ve hukuk sistemini paylaşmaması uluslararası müdahalede yaşanan sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Ortak bir çerçevenin olmaması, çok başlılığa ve sunulan hizmetlerde uygulama, kalite ve etik standartların farklılığına; uluslararası sivil toplumörgütlerinin (International Nongovernmental Organiza-tions-INGO) çalışmaları ile ilgili olarak sorumluluk ve hesap verebilirlik sorunlarına; INGO'ların yardım koşullarıyla ilgilihukuki bir zeminin oluşturulamamasına neden olmaktadır.. Yardım örgütlerinin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriyle yaşadıkları koordinasyon ve işbirliği sorunları Uluslararası afet müdahalesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası yardım örgütünün aynı anda devreye girmesi, ilk anda bunların kontrol edilmemesi, genel ifadeyle koordinasyonsuzluk,2 uluslararası afet müdahalesinde yaşanan sorunların en önemlilerindendir. Afet anında durum böyle iken, normal zamanlarda da yerel, ulusal veya uluslararası ölçekte afetlere müdahale görevli kurumların meydana getirdiği dinamik bir çevre vardır.' Ancak birbirleriyle nasıl bağlantı kuracaklarını belirleyen davranış kurallarının yeterli olmamasından, gerekli bağların kurulamamış olmasından dolayı bunlardan çoğu görevli kamu kurumlanndan veya birbirlerinden haberdar değillerdir (Waugh ve Streib, 2004: 132; 1 BM 'nin İnsani Müdahale Araştırmasına göre (2005), uluslararası afetlerde sağlık, beslenme, su ve hijyen, a cil barınma, kamp koordinasyonu ve yönetimi, lojistik, iletişim, erken iyileştirme ve koruma olmak üzere farklı uzmanlıkalanlarında faaliyet gösteren kurumlar vardır (Katoch, 2006: 159).. 2 Afete müdahalede koordinasyonun 3 anlaımvardır; bilgi paylaşımı (kimin nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek), operasyonel koordiriasyon (ekiplerin belirli amaçlar etrafında, birlikte hareket etmelerini sağlamak) ve işbirliğinde koordinasyon (belli bir plana dayalı, ortak değer ve uygulamaların yapılmasını sağlamak) (Katoch, 2006: 162). Koordinasyon, çok katmanlı bir yapıyı; sadece baş olmayı değil, bölgesel, ulusal ve her kademede ilişkileıin yönetilmesini, çok çeşitli politik araçların kullanılmasını, hizmetlerin uyum içinde dağıtılmasını gerektirir. Bu anlamda koordinasyon kitlesel, dinamik, gelişen bir süreçtir (Stephenson, 2005: 340)..

6 20 Ajnl1ıej4a/!e~iDergisi St~pheıı ~n~<4004:,.,a4,o)~; Koo[dina:SYQn'ye,~ııtdımlaşm~l}lIkOlrnamş..sl"'Meya "dü~ şükse"j~~deohnas:ıtgiptttv t~kr.f!lfiafınayol açmaktadır GLişler, 200lhM). ' c'ljluslararasrafet'müdana:lesindeküorcfinasyor'ııı sağlamakiçirfkurulmuşolan birim, UN bünyesindekiocha'dır(unoffice for The icbordinationof Humani:tarianAffai,rS;9;'Ancak;oCFIAda ç;oksayıdaörgütüiidare etın: 'güçlüğü Hekarştkarşİyakala~iimektediT'(8tephehson, '2005: 338)~'B unun, yanında kodı':. dinasyongüçlüğü, örgütlerin kendi yapılarından, çalışma şekillerinden,koöı-dinat9}"{kurumda1l;kaynak1::ıııp.gilmektedh',.yardıın örgj1 tlerininçoğu.,uluslararası 'il1sani,*~qtınıda. k~ııdi' QperaşM~ı:ı~li;gelirleriiıe bağlıqırlıır:~ve kemiiıu:alarında 'kıt.kaynaklaraeriş]j.1e.:koti.lısu11,.<;t""'j"ekabetyıışnlacafet,pölgesine ijkl,ljaşan e kip Qlma ve böylece medya,ve yardtrrıverenlerinilgisiniçeki)je, isteğincıendolayıbilgi paylaşıpuna yanaşlj}ayabilirler.bu örgüiierjn tamail1enfarklı örgütsel yapılara,sahip olmalan,gerek stratejikgerekşe Qperasyonelseviyede küürdinaş~ yonun g~tireceği ek maliyetlerdeikaçmak.iştemeleri işpirliği yapnuıjannı güç.. leştiren nedenl(!rdir (Stephenson, 2005: 338). '" ~".,~",.yl!r<l.llnedil~!1 ülredenc.~ayl.\aklal1aılsqrunla:r_. Bu 'soti..l.nlarg~rtelgöhı.rakafete'\(ğrayanlil1<e0ile ulu'slaıiaı'ası, ya.ı'dırm'yapacak lilketerin;afet yönetimsısteınleıi11dekifarlclıliklardan, yardtmedilen Cülkeniüafet ymethnkapasıtesinden; ulusal'afev YÔIletim mevzuatınınolupolmamasıhdan kaynaklanabilmektedir. Örneğin. Güney Asya' dayaşanandeprem ~ve tsuhamid~ ülkelerinfarklı afet yönetim yapılaıirnasahipolması,aretten2 güne"sonra 'uıusla~ r~r'tslcınü.dahaly~kipleı'il1in ülkeyegirişiııe.izin y~ı ilmesineneclen'-olmuş; Endonez)'a'da 26.s<tat sonıagölge "afetyölıetiınmerlçezi.kıırulaburpiştir., Yar.çltlll~.ctilelltilhnin bürqlqııtik.yapıskv~;9zeııikl~jlcleniüdajıal~yi~tkileq:ıekteqil'~~~~ba.ncı;yanh~ persqpe:1tnin ülkeyt\girişindeoniıe,: pasaport kontrol\} v1:h;!<<ıynaklanan engeuer,.uluşal hüküjflet1ering~lenuluslanınısı.yardımekirıle~ rini"oi),lkeyegirişlerinde uzun sürebe:k;letmesi ve sonragirişizni vermesi,y;ı.ban- ' cıo,ya.~dy.l3). personelin~l:kflfetin.. m ;ycl~ma geldiği.,ülkenin.l..!l,l!sal,hükümeti.,tarafıııctanaşl1:'l;'b~ç.imq:e}(ohtrqledilnıek istenmeşi~aman ka~rı:pıı;ınıu' ortaya çıkabih rp.ektedir. Bı.1nl)n yanında yarqıid ekipl~ril1in ülkeye. girişierininturist, vizesi '. ile 01I1laSıvekısas.ür~ sonra,vizeninsqnaermesi, bankahesaqıaçma, arabackifa. lama, gel~!lyardım ma.lzemelerininalıını,~<başl<.a bil"y~re.nakli kgnularında cia sorunlar yaşanabilmektedir. BunlarIn sonucunda kaynakların ve gelen yardımla~ rın" afetbölgesine' ulaştırılmasındagecikmelel" yaşanmaktadıl" (KMo"Ch, 200ô: ı 5q;Stephel1so11,,2005: 342).. B unhwın' yanmda,yatdımedilenlilketarafmdanafetten'etkllenepüısartların tam sayıs'lnınve es~sqıa.rakneye. ibtiyaçlarıoıduğununjll( anda dqgrvbiçimde tespit:edilnıemes,ineduyurulamaması. da. bu aşamada yaşanansürunlardan bir b~ş.kasıdır (Stephenson, 2005:>342); Buôürumda,yaı-dım verenlerneyin getek

7 c----~~~ ~ Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 2 ı tiğinekendileri karar vermekte veya ihtiyaca uygun olmayan veya dengeli dağılmayan, gereksiz ya.rdıffinialzemeleri bölgeye gelebilmektedir. Uluslararası müdahaleye katılan örgütlerden kaynaklanan sorunlar (yasal ve kurumsal yapı, örgüt kültürü, personel yapısındaki farklılıklar) Müdahale eden örgütlerin farklı kurallanı, örgüt yapısına ve kültürüne sahip olmaları da çatışmalara neden olabilmekte, koordinasyonu güçleştirmektedir. Farklı hiyerarşik kademeler; birlikte çalışma tecrübesinin veya isteğinin olmaması gibi nedenlerden dolayı (Waugh ve Streib, 2004: 134), ulusal sivil toplum kuruluşları (STK), uluslararası sivil toplum kuruluşlar ile işbirligi yapmada isteksiz davranabilmektedirler. Afet bölgesinin ve yerel koşulların uluslararası STK' ların bazıları için yeni olmasından, bölgenin ve özelliklerinin bilinmemesinden kaynaklanan güçlükler oıtaya çıkabilmektedir (Lisler, 2001: 41; Katoch, 2006: 160). Bölgeye gelen yardım ekiplerinden bazılarının hazırlıksız, donanımsız olabilmesi, güncel planlarasahip olmamaları; bazı örgütleıin uluslararası yardım müdahalesinden kendi dini, politik vb. görüşlerini yayrnak amacıyla faydalan-. mak istemeleri (ve ulusal hükümetlerin yardım anında bu faaliyetleri denetleyememesi veya her tür tehlike karşısında bu türden yardım faaliyetlerini kabul etmemeleri) de yardım ekiplerinden kaynaklanan sorunlar arasında sayılabilir. INGO'lann personel dönüşümünün yüksek olması, çalışanların çoğunun bunla~ rın tam zamanlı üyesi olmaması, sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri, bu nedenle eğitim ve deneyimlerinin sınırlı olması da müdahaleye katılan örgütlere dair diğer sorunlardandır (Stephenson, 2005: 342). Uluslararası Afet Müdahalesinin Yasal Dayanakları Söz konusu bu faktörlerden kaynaklanan sorunlar afet müdahalesindeçok önemli olan hız ve etkinliküzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, her ülke için geçerli, kabul edilen, üzeıinde fikir birliği sağlanmış, standart kuralları ve işleyişi olan uluslararası nitelikte afet müdahale hukukunun (International Diaster Response Law-IDRL) gerekliliği ortadadır. Ulusl<ı:rarası afet müdahale hukuku yapısı olmadan yardımı yapanlar ve yardım alan hükümetlerin faaliyetlerine standart bir çerçeve sağlamak ve doğal ve teknolojik afet~ ler halinde, bütün olarak hareket edileri, öngörülebmr bir afet müdahale sistemini sürdürmek mümkün değildir (IFRC, 2000: 145). Ancak böyle bir sistemin varlığı sayesinde afetten etkilenen herkesin eşit biçimde gelen yardımlardan faydalanması, ayrımcılık yaşanmadan, etkin biçimde yardımların dağıtılması mümkündür. Önceden belli edilmiş kuralların, çerçeve bir sistemin yokluğu, uluslararası afet müdahalesinin gerekli olduğu durumlarda,. eğer böyle bir düzenleme varsa,

8 22 AnımelüaresilJYergisi... herülkeniııkendiiç. hukuk kurallandleçöziimlenmeyeça1ışılmaktadıf.ancak genellikle ülkelerinskemdiiç'chukuklannqa'uluslararasıdıfet. yönetilııine ilişkin olaı;akdüzenlenmişdoğ1'lılian doğruyajlgili:huküınierbulı,ılımaması veya dağını~j hald~?1?gl belirsizlii<ler taşıması, bııdurumda ne yapılacağının tam olarak bilinememesigibi nedenlerclımötüı:",.sist~ınhjç işleyenlemekte veya işleyişi Keci1cın~kte<.lir =-.'" - -,. o '.,,:.- ".-:,-,.: " -.' - -' -,- :. - '- -,_,':.,- _ :- -,-,,- ~-- '_ ' - :. _': -. '- : -. Gerek ul.ı.ısalafet. yönethn.sistemlerinde gerekse.uluslararaslafetlere ınüdah~teleril1dee;gqrev ve sorumluilj14arı. olanörgütlertn geliştirdiklerdarldıkurallar, 41'arlar,j}tlku)Q,illıetil1ler olroasma.l'ağmelli ul uşlararası.afet. müdahalelerinıc)'önetepekkapsam1ı,..ulusiararası, yasaltek birçerçeve. buıpnmamaktadır. İnsa.ni ya,rdıın,kqnus,ı;ınpa uh,ıslararası insa,ncılhl:ıl<ukun varlığwa ra,ğmenbq kunıjlar, afet lıöigesindeki.çaiışmalar için yeterlibirst~ndart,rehber sağlamadayetersiz kalmaktadır C.&a,toch,)006:.167).Dolayısıyla uluslararş.sı afelmüdahalesi ile il~ glli olarak profesyonellik, ulaşım, gümrük, 'yardım malzemelerine ilişkin stş.nd<irtlar, tıilgip<iylaşımı, erişim ve,güvenlik,.. plaul(lma, hazırhk konularında.claha k~bsarrilı ya~'\ldüzeııı~ınel«ı;in yapılmasınaihtiyaç vaı:ciıf (Hilhorst,2(J06: ın?). Uluslararasıafet müdahalesinde. ortak bir hukuki zemineolan.ihtiyaçmta.da ik~n,.l1}~ycut..clıirum,.,farkiı. örgütlerden Qluşan.pa,rça1ıiiir. yapısergile,mekte,dir.,uluslararasıafetmi,idal}alelerinde görev. ve.sorum).ulukiarı olan farkh>örgü'tler ve1düzenlemeleı:hulunl11ak~(ldır.. Buörgi;it)erden.tıazıl~n.küçük ve belli UZnıanlıkalanları.He sınırlı ikenbazılı:ı.rt ise daha. organize..olmuş,kısmen koordinatör POZis)'ollıındıı,qır; Bu,necienleörıcelilçle. ultıslar'lf<ı:slafet müdahaleje~inin. yasal çer.ç~vesin,ioluştunm,.ll1üdahale sürecinde.faydalanılanbazıönemli yasal, hukuki düzenlemeler ve ardından afetop~rasyqnlannda uzpi1. zall1andıryer alan önemli bazı örgütler, bunların görevleri ve çalışmaları iizerindedurmak gerekmektedir uluslararası.afet müdahaıe.hukukunai(lnternationawjisaster ResponserIJaw IDR:L). dain'düzenlemelerhemulusah'hem de ' ııluslanifası hukuk sistemlerinde yer"alnıak.tad.~n;ulusa.l afet yönetim mevzuatıbaşta olmaküzere ülkenin hukuk sistemi' içindeki'ilghi yasald4zenlemelerde~idrljıeilgi1ihükümıer büluna~ bilrneliktedir.afetierleilgili me"'c1ıtyasaldüz:enleme. içinde. uluslararası afet müdahale,ile i1~i,ıitekbirijasalbinçerçevecbulul1mamakla beraber, konuyla ilgi' liçeşit1içoktarafl1iiki taraflıanlaşma;-deklarasyon,rehber; model vebağlayıcı ö!inayancaraç:,varclıı-: ve;bunlar,sözckonusu'kapsa.ınlıbircmevzuatın. yokluğundan doğaneksiklikleri gidertnede büyükölçüde;jaydasa'ğlainaktadır:bu araçlardan hazriau; küresel,an1a.şmalar vedeklarasyonlar;..bölgesel anlaşmalar ve. dü1:~nlemeler.;cka.rarlar>ve deklarasyonlaı-:;' rehberlerr kodlareve: modeller şeklinde gruplandırılabilir. r6öçka~~~u,gilli1r~~ ka,i1u\m, vı:rıi~a~~ııu, radyo yı:teıekorri!i~ik~syonlisansıarı ve bunları düienieye~ huc kiıkid!izeiılemeler, STKbaşvuruiarl, tıbbi uygulamalar içinlisanslat. araç başvuru1an,g!ivenlikd!izenlemec leri, inşaat yasaları, sağlık d!izenlemeleri, uluslararası örg!itlerle;alakalı diğer düzenlemeler gibi.

9 Uluslararası AfetMüdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 23 a) Küresel Anlaşmqlar ve Düzenlemeler: Tampere Sözleşmesi 4 Uluslararası afetlerde iletişimin düzenlenmesine yönelik en kapsamlı düzenleme Tampere Konvansiyonu'dur. Uluslararası bir sözleşmedir, kabul eden devletler için bağlayıcıdır (Öztarhan, 2004: 48). Konvansiyonun özünde yatan düşünce, afet müdahale operasyonlarında iletişim kaynaklarının kullanımında bü rokratik engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Sözleşme, afeti n etkilerinin ortadan kaldırılmasını ve kurtarma operasyonlarında iletişim kaynaklarının teminini amaçlar. Gümrük Mevzuatının Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesi Hakkında Kyoto Sözleşmesi' Sivil Savunma Yardımı Konusunda Çerçeve Sözleşme" (Sivil savunma hizmetleri arasındaki işbirliğini, personel eğitimi, bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla artırmak ve müdahalede gecikmelerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır).' Nükleer Kaza ve Radyolojik Acil Durum Halinde Yardım Sözleşmesis Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi' (Chicago Convention) Uluslararası Deniz Trafiği Faaliyetleri ile İlgili Sözleşmeı" b) BölgeselAnlaşmalar ve Düzenlemeler: Afet Yönetimi ve Acil Müdahaleye İlişkin ASEAN Düzenlemesi ıı (2005) Afet Yardımlarım Düzenlemek İçin Inter-American Konvansiyonu 12 (1984) Orta Amerika'da Doğal Afetlerden Korunma İçin Koordi-nasyon Merkezi Kurma Anlaşması" (1993) Hükümetlerarası Kalkınma Yönetimi Kurma Anlaşmasıl' (1996) 4 Tampere Convention on The Provision of Telecominieation Resources for Disaster Mtigation and Relief Operations (1998). 5 Kyoto Convention On The Simplifieation And Harmonization Of Customs Procedures (ı973). Framework Convention On Civil Defence Assistanee (2000).. ( ). " Convention On Assistanee İn The Case Of Nuclear Aecident Or Radiological Emergeney (1986). Convention On International Civil Aviation Of 1944 (Chicago Convention). 111 Convention On Facilation OfIntemalional Maritima Trafftc (1965). 11 ASEAN Govemment On Disaster Management And Emergeney Response (2005). 12 Inter-American Convention To Faeilitate Disaster Assistance (1984). " Constitution Agreement Of The Coordination Center For The Prevention Of Natural Disasters In Central America (CEPREDENAC) (1993). 14 Agreement Establishing The Inter-Governmental Authority On Development (1996). to unionlpdfs/igadlagreementestab.pdf ( ).. '.

10 24 Alnnıejdaı;esi.Dergisi, 23'IÇ,~sım20():1Tarihli SivilKorum:ai~aitlıımMüliaij'alelerindenşbirlfğiııh Güçl~ildirici. Kararı IS. (2001) Toplululuk. Yönetimi Konseyi..'. ~.2Q.HJıtitanJf.Q6.J'ai ih, lı57/~6sayı1ı. İn~aniYıırdmıI(Qnüsunqa.Avı up~ ~~l)ş'yyidtiz~rl~o/esi'".....' '..'.'.. '.'..,,,,,Doğalyeİnsan. Kayı;ııı.klLAfetlert< Acil Yar.dım,ve Acik:MiidehaieKqnusunda KaraqenizEıConomik İşQÜ'liğine UahilÜlkelerArasmda İşqirl!ği A111aş.ma~lı7.(19R8) c) [(ararlar ve Dek!ap.(ı$yonlar: e''''uluslaraj''~sl Müd~lıaleyi HıZlandirıcı' Öhıefuler",XX!l.. Uluslatarası KzılayKızlllıaçFederasyonlan Konferansı Kararıl. (1977) it Ufusl~nltası'i~eııtselArama~e I(uı1aı'nla Yardı~arinın K()o~d{nasYOriU. v~ EildnliğiniArtıI1lla:r<oİ1us~n<ıa.BMGeneIKui:;iııiı Kararıl" (2002) Afet Hallerinde Sivil Halka Yönelik Uluslararası İnsaniMjlçlehaleİlkeleri I.)1;{l\l.e.~asyont!,XX. ljlusj~a,nıst :KıztlJ:ı~ç-KızılaX.I?,yrnekleri.X:onfederasy~rt~ıiı (1969)''.. '. '... d)relıberler,k~dlar ve Modeller: AfefMüdehalede. Kızılay. Ve Kı~ıl11a~ı-ıarekettveHük~ınetdışLSivil, Toplum Örgütleriİçin Davranış Kurıtııafi2i(Cod(lOiCondlt~y)d994) '~"c e:i\fetmüôilıa.lede Sprrereİnsanıİlkeleri ve Minimum Standartları22 (2000).o;{.cİnsani.yardlN).lJygulamalannd~aıKelerveB'<tşallhUygulama1ar2 '.(2003) WE;tid6bhcil Oeci~iônaf 23 OctobüzDoI Estabhshi;]gA Commııuit~Mechanism+Q FacilitateRei~fbrced Cooperation In Civil Protection Assistancelnterventiöns..' i" CouncilOf Europe ReguiatiÖhNoI257/96ÔI20 Junel996Conceming ı-ıu:ıriiıfı'aid 96.pdf (25, )' nagreement AmongThe Govemments Of The Palticipating StatesOf:r'he Black Sea &onomiccooperation (BSgqOn Collııb9r.ationIn Eıııergeney AssistanCeAnq EmergencyResponse To Natura1 And Ma.nMade Disaster (1998).. I8 "Measures ıo expedite.inteılıational relief'xxurd' Intema~iQn<ftÇonferençeQf the RedCross:anô'Crescent,' resolution Vlof 1977 & ECOSQC.teso!ution2002.(L:XIIl) (l977j..'.'.' 19Strengt/1eningthe Effecti veuessııı.ıd<:;;oqrdina tiolıo(.lo temational U (bali Search and Res,cue. Assi stance:un General Assembly Resolution 57ld50(2Q01). '. '. 211 Dec larations Of Princip lesô.0f.lntefllatiooao:lllljllloi tariano ReliefTo'Ci vilianepopu lation In coisaster Sitıra,' lions, Xxıst InteFllational Conferenee OfThe RedCrosşResolulioı.ıXXVT(l969). 21 Coq,Il.OfConducJB'orIheRedCross,{Red CrescentMovement And Non C Gove111ım:ntaIOrganizalions)n Disaster Response Programs (1994).~Z Spheı'e Projı:cCHiımaıiita,riauG;harterAnqeMiuimum'Stanı!arq5'lıIDisııster.J~:esponse (200m..' 23 Principles AridGoodPrac(içe'(j)f Humallitafi~niP9n01'$hip's(fQ03).,.'.

11 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 25 -BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün Afet Müdehale Operasyonları İçin Model Kuralları 24 (1982) illuslararası Hukuk Enstitüsünün İnsani Yardımlara Ilişkin Kararı'" (2003) Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Max Planck Enstitüsünün İnsani Yardım Operasyonları Konusunda Uluslararası Rehber Taslağı> (1990) Uluslararası Afet Müdahale Hukuku Yapılanması Daha önce uzerinde durulduğu gibi, uluslararasıinsani hukuk kurallarına göre, afetlere müdahaleden öncelikle ulusal hükümetler sorumludur. Farklı ülke ve örgütlerin ülkedeki afet müdahalesine katılabilmesi için afete uğrayan ülkenin resmi çağrıda bulunması gerekmektedir. Afetlerde müdahalenin merkezinde u lusal hükümetler yer almaktadır. Bunun iki anlamı vaı'dır; ilki ulusal bağımsızlıkla ilgilidir. Afetin meydana geldiği ülkedeki hükümetler,,insani yardım şeklinde ülkeye girençok sayıda yabancı gücün faaliyetlerinden haberdar olmak istemektedirler.ikinci anlamı ise, ulusal hükümetlerin afetlere müdahale edebilme kapasitesine sahip olması gerektiğidir (Katoch, 2006: 155). Uluslararası afet müdahalelerinde uzun zamandır yer alan ve bu konuda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler, Avrupa" Birliği, Dünya Bankası, Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu gibi örgütler vardır. Bunlar, özellikle geliş': mekte olan ülkelerde meydana gelen afetlerde yaptıkları önemli çalışmalar yanında afet müdahale hukukunun gelişmesi yönünde önemli katkılar yapmaktadırlar. Örneğin BM, afetlerde ve insani müdahalelerde son yıllarda etkinliği artan bir kuruluştur. Özellikle 1980'lerin ortalarından itibaren BM'nin görev, sorumluluk alanları içinde İnsani müdahale operasyonları, afetler ve acil yardım durumları ayrı olarak ele alınmaya başlamıştır (Kent, 2004: 218) yılında BM' ye bağlı bir örgüt olan UNIT AR (United Nations Training and Researeh), "Afet Müdahale Operasyonları için Model Kuralhır"ı ortaya koymuş; 1984'te BM, "Acil Durum Yardımının Tedarikinin Yaygınlaştırılması Taslak Kararı"nı, 1985 yılında ise, "illuslararası İnsani Yardım" konuluanlaşmayı yazılı hale getirilmiştir (IFRC, 2000: 151). 1990~2000 dönemibm tarafından Afet Azaltımı On Yılı olarak ilan edilmiştir. BM ayrıca, OCHA (United Nations Officefor the Coordination of Humanitarian Affairs), UNDAC (United Nations Disaster Assesment and Coordination) gibi kurumlarıyla afetlere müdahaleetmektedir. BM bünyesinde afetlerle ilgili farklı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağla 24 UN Instiı;ute For Training And Research, Model Rules For OisasterRelief Operations (1982). 25 Resolution On Humanitarian Assistance, Institute Of International Law (2003). 2(, Max Planck Institute For International Law And Comparative.Law, Oraft International Guidelines For Hu manitarian Assistance Operations (1990).

12 26 Amme İdarestDergisi ıtıazgön3&,r'-~cha'nıfiôır;(katoçhi.2q06:.16('))";';1993yllttrôa:-kunııanjt1.ndac i; se, afetlerel2-24' saaliçjnde müdahale edebilmekainacıyla.{acildrituıriyönetid!e:ı;inden. ol gşlllj!şbir.ekiptir.afettenetkijenen Jilkenin talebi\izyrine harekete ge~enurdac, bilgi yönetinıi,d~ğerlendirme, uluslararası yargım,.ınüda.hale ~kipıerinihyerinde koordinasyoll\j:konusundaulusal.. yetkililere dest~k vermektedir (Katoch, 2006: 161; Özbaran,2004: 148)... INSARAG(lhternational Searchand Rescue Advfsory.Group) kentsel ara~ ma ve' kuıtarma'.(urban SearchandRescuecljSAR).amacıyla faaliyet gösteren!pudah~ıetı!yjpleriv,e,i1lı<:eler ara.sında. bir g.örıııektedir;1988.,:ermenistandepremi sonrasındakufulınuştur,.insara(}'ın birpa.rçası olanusarekipleıi afet bölgesjndeunj)ac ile işbirliği halindeçahşmaktaqır}ar. ÖrgÜtÜnesas JaaliyeLalanı, ~SARekiplS!rinin uymas~gereken operasy~nel.s!andaıtları:belirlemektir (Kato~I:ı, 2006:.. 1qı}. ' A.YmpaB"irliği.de' 1l1uslararasr'afet.Il1üdahaleleriile ilgili.düzenlemelere sa.':; hip~il'özellikleecho (Eul'opean' Union Humavitarian A iddepartment), ku-' rumun insaniyardınıfaaliyetleriniyürüten.. temel orgaı;ııd,ır. vedüny<i.nınen'ö,,; nemli insani yardniıt(barinma~grda,sağ1i~;:psikolojikhyardlin)sagrayıcı1arin:. dandıf,1992yılmdakurulan p:cho'nun temelamacı, AB üllçeleri dışinda.afete uğramış olanülkelere hızlı ve etkilibiçimde yardımsağlamaktır 7, ECHQ'nun afetlere4<i.~lrlık arna.çjylageliştiı:diği.dipechqı.(1996).gibi prograrolarvardır, llununj.lı,şl,:llqa, Avm~aı<omisyol1!l"İzleme.cye:Bilgi M(~fkez;i ile 24. sa.atetişime açı~biçimdeafe(lere-ınüqahal~edebi1mektedir (Özbaran, 2004:;SQ} NATO, 1997 yılından bu yana, BM'nin destekleyicisi olarak Avtupa {\.tlantik;;t\ıeı Müdııhale Koordil1~syönMe*Hziile kopuy:la ilgili {aaliyetlerde Qulunmaktad,ır.. B.uqbitimleBM a,{et müdahal~' çalışmalarına. NA,Tp ülkeieri kapsamında, d(!stek' vermekte,, koorclinasyongörevi. i.istlehrrıektedir(özbaran; 2004:.(2).. IHPo(Jihe..,lnternationaZ l!umanitarian Partnership}; Dauımarka;B'ifi'landiya; lsviçre, İngHtete~nin afet. müdahaleden;sorum1ıikafuu kuruıtılarmihbir.araya<gelmesiyle oluşturulmuş olan :informal bitörgütlenmedir. Başl~ngıçta OCRA'ya çokuluslu malzeme desteğisağlama' amacında iken, son yjllarda<qqhadışında"afete müdaha.ıeedendiğer örgütlere de destek sağla.. maktadıri~1{iatochr2q06:,164).,doğrudanaletıerle ilgiliamaçlada'" kurulmuşolmamasına rağmen FAO ". da (Dünya TarınıÖtgütü)soılzaınanlardaözetliklekıtlıkve kuraklığa bağlıafetlerln artmasıuedehtyle afetzararıarının azaltrmına yönelikolarakçalışmalar 27i:ıttp:llec.europa.eUlcôfuinlechoffleld/dipecho/index,eidltl11 (02: ).....'.' ı. J yıllanarasında r:ıipeqhq,dünya üzerinde)iürüttüğü 319 proje ile,afetkarşısında hasargörelıi. lir durumoıdjulunan toplıriiılaiilii kapasite'ar,tinniı;eğirim; farkındalıkoyaratn1ıı;plaiılaına, erken ııyarı ve tahmin yoıuyladurumlanmiyueştirmeyeyönelik çalışmalara 78 milyon eurojinaiısman sağıamışur.

13 Uluslararası Afet Müdahale Hukukıma Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 27 yapmaya başlamıştır. Bunlar içinde kuraklık gibi yavaş seyreden afetlerde risk yönetimi, haritalama, bilgilendirme çalışmaları yer almaktadır. Uluslararası afet müdahale hukukunun (IDRL) geliştirilmesine yönelik çalışmalarda Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonunun önemli bir yeri vardır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu ve özellikle de kurucu organın (U IQslararası Kızılhaç Komitesi) uluslararası insancıl hukukun (savaş hukuku) geli ştirilmesi ve uygulanmasını teşvik etmede çok önemli bir role sahip olduğu kabul edilmektedir. Kuruluşunun ilk dönemlerinde federasyon, sadece savaşlar üzerinde durmasına rağmen, zaman içinde savaşlar dışında afetlerle de ilgilenmeye başlamıştır. Federasyon, IDRL'in gelişimine katkıda bulunan çok sayıda karar, anlaşma vb. üretmiştir. Federasyonun 21. Uluslararası Konferansında (1969), "Kızılhaç-Kızılay'ın Afet Müdahale İlke ve Kuralları" ile hareketin üyelerinin uluslararası afet müdahale operasyonlarında uyacakları kurallar ortaya konulmuştur. Seville Anlaşmasıyla (1997) uluslararası federasyon, ulusal dernekler ve ICRC'lerin çatışma, afet ve kargaşa hallerindeki liderlik ve uygulayıcı rolleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 26. Uluslararası Konferansta (1995) ise başta nükleer ve kimyasal afetler olmak üzere, teknolojik afetlerde Kızılhaç Kızılay topluluklarının rolleri konusundaki rehber ortaya konulmuştur. Federasyon kendi afetmüdahale standaıtlannı belirleyen, Acil Durum Gereçleri Katalogu gibi, pratik araçlar da tanımlanmıştır. Federasyon kendine dönük çalışmalan yanında düzenlediği konferanslarla ulusal hukukun uluslararası afetlere göre yeniden düzenlenmesi, aynmcılığın önlenmesi gibi çağrılar da yapmaktadır. Uluslararası afet müdahalelerine katkı yapan kurumlar böyle iken, uluslararası afet müdahale ile ilgilenen bu kurumların üzerinde yoğunlaştıkları sorumluluk, hesap verebilirlik, kalite gibi bazı konu başlıklarıda oluşmaya başlamıştır. Afetlere uluslararası müdahalede müdahalecilerinsorumzuzukzarı ve hesap verebilirlikleri, insani müdahalede etik standartla bu alanda son yıllarda önem taşıyan konular biri haline gelmiştir (Slim, 1997: 245). Sadece bu konuda çalışan International Council of Voluntery Agencies (ICV A), IFRC, People in Aid gibi bazı kurumlar ve Humanitarian Accountability gibi projeler vardır (Hilhorst, 2002: 194). Örneğin, ABD'nin kurtarma ve sağlık personeli için belirlediği standartlar; BM, IFRC ve bazı sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladıkları müdahalede gereken ilaçların listesi çalışması; OXFAMveUNHCR'nin birlikte hazırladıkları hijyen ve suya ilişkin standartlar; Sphere Projesi ve Code of Conduct ilkeleri gibi (Walker ve Purdin, 2004: 102). Bir başka çalışma, 1997 Dünya Afet Forumu'nda tartışılan ombudsman projesidir. Proje, insani yardımda bir sorumluk mekanizmasının nasıl oluşturulabileceğinden hareket ederek, ombudsman mekanizmasını insani yardım müdahalesine uyarlayarak, bundan kurumlar ve hizmet alanlar arasındaki hesap verebilirlik açığını gidermeye yönelik bir köprü olarak faydalanmaktadır (Mitchell ve Doane, 1999: 117). Bir başka proje, insani müdahalede hesap verebilirlik ve performansla ilgili konula

14 28 AnirfreIdareSiDergisi i - - ımi;t~~işi1abileceğ~~bit':foıiumolüştuı'ina'yraınaçlayan' A1KNA~..tı[; 'B unlar'~a~ında-politik karmaşa!,ve;s-avaşdurum1anl1da:neşekilde 'etik-ıtiüdahaleninyapılabi;' leceğine-(;lair..ç_ahşma1arda~van;lir; karmaşık.acil' durumlaracmiichrhalede Mohonk,tlMsi~ye BrownÜnivers-ites-indesürdül'iHen;İnsancılhk' ve Savaş Projesi gibi (SJirn;1997: 256; Gostelow, 1999: 316~Walker, 2005: 324)..Afet ve ins-ani y;l!rdım,konulaıund4, kalite' konus-ul1unjartışılması"lb96yrlını:ı kadar-.geri -;gitmektedü\buyılda:kqn:uyu taı;'tışı;naya5ilk;açan isim;;.solferino. Savaşınaşahit". Uit<:::-edenHenri J)l1Il3'ı'J.t 'ttt ~Iar~~l{işekonuya. olamiiigı:artmış, yayınlacye taı,(,ı.ştnalaryapjırnaya.baştamışt11';.-!3unda;1994-rwandaktizini.n., e.tkisi büyüktür (Hilhorst;-20fl'2:195}. uıuslll.tarasfş.kızılay-kı~ıhaç'federasyqnu,--afet.-müdahale operasyonla~ nı:ıda.:i.nsatfi-:stahdartlaı;ın-ve soluın!:uhik<annıyışrinn geliştirilmesinde en etkili. {jlaiı: 'kurlimlardal1ü'it~4«ederasyonur2~.~lfıüsıaı-arası'-topıantfsıhda C1995j"'(!}ot!e oj,eonductilketeri"-cqrtayakonulmuştur/builkeler egunden-hiı ya:na 37EFten faz-ta urga.nizasyofıltahtfii1dan..<. en '. geniş-öıçüdekullcirillati;a-raçıardanbiriôif. Code ofconduct, gelişim suretiiçinde sadeceafetleremüdahalederıöteye geçe~ rek, İnsanİ-yardımmüdahalelerinde de kullanilmayabaşlanmışve bu alanda genelalarakrfıı1üdahale QperasYOhra.tındadavr~nış kurallarının nasıfolma.sı gerek.trği:neilişkihküreselbir.çerçeve sünmaknidir (Walker.200S: 326)...''FM~rasyofıayİJca şp1iere Projesiniiı'rI997)ı. des~h;ıbfve'başdestek~isidit. Proje, afet mudanale' operasyonlannda etkinliği,. kaliteyi ve hesap v~re'bilirliği artırmaya; ltrsarıi müdahalede küreselolarak uyguüriabilir minimum standaıtlar üretme bitişbirliği girişimidir. Afefe MüdahaleqeSphere İnsani Şaıtl~rf-Ve;Mi?imı.ım Stan~tartlan, ilk, kezaf teuğraifllş?lanhalklarıninsani ~ai;:dim-;, ha:klarımn'c:ıte";oiıluğunu ortayak'ôymaktadir{oostihow, ı 999:; J1'8;.Dtıf6uf'vediğerlel"i:;" 2Q(')4:129;O'-Do~nelt\'e diğerleri~f:ol')::232)~ spnere'~ç cfarkll';,jancakilişki1i?iotjüşüilcenirt birata:ya;gelmesindeifoluşmaktadır;'tüm irtsari~. lannonu.rluibiryaşamısül'düfmehakkının oldugl.l;:oütünihtiyaçıarm'evrensel olduğu ve,mihhnumbiçimde;eytensel' haklareksenindeele alınmalarınıngerektiği; insaniyardım- standartlarinın belirlenınesi;sph~re İnsaniŞartl,üluslara.i'asr-msancılhuku~ve4nsarrhaklar1 sözleş-mesinedayanmaha'{ bu ikisi arasında. bii:'bag ktirmayaça1ı-ş:ınaktadıf,{gôst~lôw, 1999: 311~"'J)iırcy~ ", -2004~-l139. S-piheri!-Stan Iartlahtba:ğlayıcı olmamasına'rağh1en, ıılüslararas-ı İnsanİ Öl'gütler tarafından kabul edilen veerf çok kullanılaiıaraçlardanbiridir ('Young ve Harvey, c200zk 94).Proje yönetimi;bua.landa faaliyeugösteren farklıkurumların (ICVA, IFRC,VOICE gibijtemsilcilerindenöluşmaktadır.'projeninfinansmanı büy;ü'k-yardiiiivetefı-ülke4 ktinıın1ata-an~0xfam, Inter{fctipn,USAIO; ECHO vb1,saglarıan fon~ datf ÖluşIi1a~tadıı'(W'<İıkeral1d. Pf!':Jje_,ef'kitaoinda slı ve.n-ijyen,.sağlık;~daı ıtliha, beslenme've 29http://W';\N.~pherep;ojectorg/conrenJvi~w/27/84Ilang,English/ ( ()6)

15 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 29 yiyecekyardımı olmak üzere 5 temel konuda düzenlemeler, standaıtlar belirtilmektedir (Young ve diğerleri, 2004: 143). Farklı kurumların farklı projelerle yürütmeye çalıştığı kalite, sorumluluk, hesap verebilirlik çalışmaları bu şekilde iken, bu dağınık haldeki çalışmaların birleştirilmesi yönünde en önemli adımlardan biri IDRL Projesidir. Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu'nun IDRL'nin gelişimine hareketin en önemli katkısı, 2001 yılındaki toplantısı sonucunda ortaya ÇıkmıŞtır. Son yıllarda hareketin uluslararası afet müdahalesine yönelik çabaları yoğunlaşmıştı!' yılındaki 5 nolu kararda, temsilciler konseyi IDRL'nin savunucusu ve gelişmesini teşvik edeceklerini açıklamışlardır. Federasyon aldığı kararlar yanında, konuya ilişkin olarak 4 yılda bir yapılan toplantılarla ve dünya üzerinde farklı bölgelerde yapılan örnek olay çalışmaları ile uluslararası afet müdahalesinin farklı boyutlarını, sorun alanlarını, başarılı çözümleri ortaya koyarak, farklı deneyimleri paylaşma, ihtiyaçları belirlemeye olanak tanıyarak, konuyla ilgili yayınları, gelişmeleri, web sayfasında yayınlayarak IDRL programının geliştirilmesine çalışmaktadır. IDRL programının hedef kitlesi; afetzedeler, Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri, yardım alan devletler, bağışçı devletler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektördür. IDRL programının amacı, "afetlere ulusal ve bölgesel müdahale için "yasal hazırlıklılığı" geliştirmektir". Yasalolarak hazırlıklı olmak ile ifade edileri, u luslararası afet müdahalelerinde karşılaşılan darboğazları ve bürokratik engelleri aşmak; kabul edilebilir hizmet ve sorumluluk standartları sağlamaktır. Bu anlamda program şu sorular üzerinde odaklanmaktadır; Uluslararası müdahalenin gerekli olduğu durumlarda, hukuk en iyi şekilde nasıl işletilebilir? Uluslararası yardımın hız ve etkinliğini azaltan yasal ve yönetsel prosedürler nasıl azaltılabilir? Uluslararası yardım nasıl en uygun ve en kaliteli şekilde düzenlenebilir? (Uluslararası insani yardım ilkeleri, uluslararası aktörlerin koordinasyonu, sorumluluk, yerel kapasite vb). Başka bir ifadeyle IDRL programı, farklı kurumların içinde yer aldıkları uluslararası afet müdahalesinde yerel, bölgesel ve uluslararası seviyede yasal çerçevenin nasıl en iyi biçimde, güçlüklerin üstesinden gelebilecek şekilde işletileceğini araştırmaktadır:'" Bu amaç çerçevecinde IDRL programının hedefleri: i) Uygulanabilir noimatif standartların farkındalığını artırmak, etkilibiçimde uygulanmalarını sağlamak ve bu amaçla IDRL konusunda bilgiye erişim kanalları yaygınlaştırmak, ii) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzenleyici yapıların zayıf yanlarını belirlemek ve gidermek; bölgesel toplantılar yapmak, iii) Yasal çözümler bulma konusunda uluslararası paydaşlar a rasındaki diyaloğun gelişmesini teşvik etmektir. Geliştirilmeye çalışılan afet müdahale hukuku köken itibariyle uluslararası insancıl hukuk (Intenıational Humanitarian Law-IHL) ile yakın ilişki içindedir..," RUindex.asp ( ).

16 3D NiteıdmplJo.gramında~anağL olan insaniyardıill ilkeletininkökenide,uluslara~ rasıinsancıl hukuka dayanmaktadır (IFRC". 2000: 146; Hilhorsti2002:195},-lliL Ammeidaresi'VergisF" genelqla.raks.avaş,ç.atışmadl1rumlarma,matyz~alanjil,saıı1axın.h,!klannmko runınıı.sviçin.geliş!ifilmişj?ir,çerçeve.sunmaktadır.<afet111üdahale.operasyonla 1'1l1ll1teınelind.ehu,insanLilkeler.veya.yardıımalanlann t.faydalamcılarınhaldan y~raımak,tadır.bııalanda evrensel bir. anlaşma olmaınakla beraber, Cenevre Sözleşınesinin. (1949}hüküınlerindeıı"BM genel kurujunıın bazı kararlarından faydalanılmaktadır. Uluslararası afet ll1üdahaledegyçerli olan bujnsaniilkeler,'" insancıllık, tarafsızlık, bağı1us1zlık,yansızlık, gönüllülük, evrensellik, birliktir.. IDRL kapsmmnda yürütülençalışmalar farklıboyutları etrafında grı.ıplançlıı:rlabilir;erişım(çağrı, yanıt; ihtiyaç. anahzi), kolayiık sağlama {vize, mal' ve ekipman kabulü,' gümrük,yasal konum;rayncalık vedokunulmazlık, ye~ rerpersemel İstihdamı,. 'uluslararasıaktörlerin ;koı:unması),-koordinasyon. (yerel yetltilherin desfeklenmesive.,konj.lmlatinasaygı.. gösterilmesi/tanınması), ve"düzenleıne(kaiite. ve kültürel_uygunluk, insaniilkeleringözethmesi,cyardım-ve malzemelerin uygunluğu, sorumluluk ve kendi kendine yeterliliğinteşvikedilıneşi).., ttll.1s1araı-ası afet müd ahalenincbitbiriylehişkili.yemüdahale sırasında hayati <:inenıe; sahipebaşlıca. kanuları;. ulaşım/erişim,-.iletişim,.kurtarmapersoneliniııüı~ keyecgil'ışidiı::.iletişiın;afet müdahalenin enöneinliunsurlarındandıro.özeilikle büyük.afetlerde,.yeterli ve uygun haberleşme.sistemleri olmadan.afetlerin atlatılması.ve. insani yardım hizmetlerinin..etkin biçimde.devaınetmesi mümkün 0 Jall1anıaktadır.iİletişimka.naJ1arııııntahtibatı, '. ay111 zaınanda ulusal' ve..uluslarara~ sıyatdımıaf111hızhve."zamaninda. bölgeye.ulaşınasıııı;engeheınekte;~müdahale ek-ipleri.. arasında.: koerdinasyon. sorunlan.yaşanmasına. neden.. ala.bilmektedir (Katbch,20Q6: cı55).bununyamuôa birbaşka sorunkaynağıda;afet :gerenülkelerin genellikıe kendisınırları.içinde,yabancı ya.rdıınekiplyrininkablosuzi1e~ tiş iıiıara'ilarrgetimıe1erine ve}:kullanmalarma. izin.vemiemeleridir. ;'Budurum, doğr.ud:anafetemüda,halenin...hızını.düşüımektedir.. Afete müdahaıede. iletişimin güçlendirilmesi amacıyla AB bünyesinde'de bir izleme'mtlrkezh kurulmuş; ayrıca 112 '!AvrupaAcil.Çağrı Ntımarası'\ olarakkabuledilmiştir}2 _ B uanlaında. IFRG'niuull.lslararası afet :müdaha.1eoperasyonları.sıra.sında.. iletişiınin. tradyo frekansları,uydu ve Intemet'erişimi, yurt dışından.gerekliekipmanıngetirilmesı vb) ~standart:veamaeauygun,biçimde. gerçekleşmesi amacıyla yaptığı yasaıdü~ zenl(!jnelervardıf.. TllusIataras{afetmüdahttIelerinİuöiıeıpH... unsurıa.rından.bir başkası. ulaşımdır, Bu tür' durumlarda ulaşımlailgifi'yasal. konular, kcurtarmapersoneiinin ve,h-insaniilice1(:r'savaşın.yıkıcı'etldlerini azaltmiıyjaıiı.açıayah, ins~rii müdahaleninahlaki ilkeleriniifadeeder; UluslararasıinsancılHukuktan doğarlar (Hilhorst, 2002: 195). U Türkiye'de de tek numaraile acil yardım sistemi kurulması çalışmalarına İçişleriBakanlığı'nın 2000'yllıncia başlattığı.çalışmalar ile girişiimiştir.

17 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 31 malzemesinin ülkeye girmesiile ilgilidir. Bu düzenlemeler ulaşımınkendisi, a raçların türü, durumu; kara, hava ve deniz yollarının kullanımına ilişkin düzenlemeler; vergilendirme konularını kapsar. Kurtarma personelinin ülkeye girişine ilişkin düzenlemeler de uluslararası afet yönetiminin önemli bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bu konuda uluslararası kabule sahip bir standaıt olmamakla beraber, genellikle ulusal hükümetlerin düzenlemelerinde bu türden girişlerde vize, pasaport ve ilgili diğer dokümanların bulunması şaıt koşulmaktadır. Bunun yanında ülkeye giriş nedeni, yardım personelinin kendini ülkede finanse eden kaynaklar, geri dönme niyetinin olup olmaması, sağlık bilgileri gibi konularda da ülkeler bilgi sahibi olmak istemektedirler ve bu türden istekler genellikle yardım faaliyetinin hızını yavaşlatmaktadır. Türkiye'de Afet Yönetimi ve Uluslararası Afet Müdahale Yapılamiıası Afetlere müdahalenin uluslararası boyutu ile ilgili olarak farklı örgütler, yaptıkları düzenlemeler, aldıkları kararlar bu şekilde iken, Türkiye'de afetlerde u luslararası yardım konusunun, ulusal afet yönetim mevzuatında düzenlendiği gibi, afetlerde uluslararası yardımla ilgili olarak farklı kurumların konuyla ilgili özel yasal hükümlere sahip oldukları görülmektedir. Bu başlık altında ülkemizde meydana gelen bir büyük afet karşısında nasıl bir sürecin işlemeye başladığı, burada sorumlu kurumlar, bunların görevleri ele alınacak ve ardından bir önceki bölümde üzerinde durulan uluslararası yasal düzenlemeler karşısında ülkemizin bunları tanıma, imzalama, taraf olma durumu değerlendirilecektir. Türk Afet Yönetim Sisteminde Türkiye'deki Afetlere Uluslararası Müdahale Türk afet yönetim sistemi/" hem merkezi hem de yerel boyutları olan bir bütündür ve çok sayıda bakanlık, kamu kurumu, yerel yönetim örgütü afet yönetimi sisteminin birer parçası olarak görevlere sahiptirler. Söz konusu sistem ülkemizde meyd~ma gelen herhangi bir afete yapılacak olan uluslararası müdahale açısından değerlendiıildiğinde, çok sayıda farklı kurumun bu süreçte yer aldığı, uluslararası müdahaleyi düzenleyen kapsamlı tek bir düzenlemenin olmadığı, konunun, söz konusu kurumların düzenlemelerinde dağınık, parçalı biçimde ele 33 Ülkemizde afet yönetim sisteminin genel yapısı konusunda temel ve ayrıntılı bilgilerin edinilebiieceği bazı kaynaklar için bakınız: Betül Sengezer ve Hatice Kansu (2001); Kapsamlı Afet Yönetimi. istanbul: Yıldız Teknik'Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi; Murat Balamir (2000); "Kaderci Toplumun Yeniden Üretimi: Türkiye'de Afetler ve İmar Mevzuatının İrdelenmesi", E. M. Komut (Ed.), Kentsel Yerleşmeler ve Doğal Afetler, Ankara: Arınoni Matbaası, ; Oktay Ergünay (1999) "A Perspective Of Disaster. Management In Turkey: lssues And Prospects", H. Gökçekuş (Ed.), Pmreedings Of}llternational Contereııee On Eartlıquake Hazards And Risk In The Mediterranean Region, Ankara: Zincir Ajans, i: ; Oktay Ergünay (1999), "Afet Yönetimi Nedir? NasılOlmalıdır?", Türk Psikoloji Biilteııi"Deprem Özel Sayısz, V, 14; Oktay Ergünay (2000) Türkiye'nin Afet Yönetim Sistemine Genel Bir Bakış: Sorunlar ve Çöziimler", Kentsel Yerleşmeler ve Doğal Afçtler, E. M. Komut (Ed.), Ankara: Armoni Matbaası. 1-9.

18 :n. kmme İdaresiDergisi alın9fğtgpl.;th:bji,.e~tepil'.. Söı,ckonusl1budüzenl erriel~ı;,l~~lış.rı:ı,<ı;tıın 4evam.. eden bölüil1ünd'e;yaı;.tiljll~ça~tıs1 y~pma, yardım pers()ueli,nti),;5ill'kyye.. giıişis.,gelen yar~ dıtnmalz~itiffsinindtl;ğl'hım;.personel ve ınalzeınefıin,n~lçli;i1<:alit~'.vehesap.verebilirlik,2hilgipa:yıaşıı:nt.gibiafet müdahalesinin;çetçevesin.i,belirleyentemel konu başltklarına,göre,gı:\1plandınlarak.incelenmektedit... lt)ulusl(ft:~raş(yiıfijtfn'ç~jtısı. veteklijiyapmd'" Ülkeınizde afetlerle ilgili olaı;akultıslararası.yardım çağrısında bulunmayet~ ki sı,l)işişzeri Bakanlığı 'na aittir <sayıh yönetmeliğe görebakanlık, yurtdışından yardım talebindebulunıdınasrk<rranm alır,ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin cins ve adedini ilgiliuluslar:ı;ı.rası.kuruluşlara iletmek içinbizzııt yada ilgili kuruluşlar anıcılı ğıyla t~massağla.r, Dış ülkelerdeki kurum ve kişiler. tarafından yapılacakolan yardıtnhinnülkeyehızlagirişini sağlamak için gerekli koordinasyonu sağlar. Afetler öncesinde. İse, yuıtdışınd;ınisteneceırya.ı-dımların belirlenınıtsiyk90fdtne.eqjlp}çsi,.izlenmesi konusul1d~~sa,şl~rq!uşt:ıırljr. Örneğin 'lq9~-ma:rtnam,li)epl"eminde Dışişleri ıaakanlığınca'dış,t.emsi1ciliklet ve.. Ankara~';daklı"bü"ükelçiliklerle. temasageçileı~kc49hülikeden'~2463. aramakurtarma)perso~liitinideprem"böıgesine gelmesi. sa:ğlanımştırigele;npersoiıelin girişinin b,ızh',vize,siz ve pasaportsuz Yııpııa:bilmesiiçinİçişlerhBakaulığı ve Gümrük;Müsteşarhğı'işbirliği yapmıştır. Ülke:mizde,afetlerle ilgiliolaraktiluslararasryaı'dım' teklifini dev letten:devletedişişleri Bakanlığı; Kızrlay~Kizı1haç'Hareketi içerisinde isetürkiye Kızı IayDerneği'nin kendisi yapaı';. b)yiıbııl1.cı PersolıeliIıIMalzetneitirl'Ulki/yeGfrişi. -.. Mevçut.hu~uk. sist~miınizegöre,maliyebakanlığı V~ (}ü rrı rükmüsteşarlığı yiırttlışındanyapilari.bağışve yardım.. malzemeleriiıe,~fetanında:~rtayaçıkacal( ihtiyaçlaraibağll'ola.ral~<ithal mallarınınyurda girişinde'gere1dikola)dığı sağlar, 485. sayı1i'gi.tmr~k Müsteşarlığı'nın,. TeşkilatVe'. Götevıerf. Hakkında KHK'ya 34 göre (Ek nıadde3-ek: r999~khk:~589/8 md.).;dpğal afetlerde afetbölgelerindek.ullanıırrıak üzere yurtdışından'gelecekaraç,gereç, makine, teçhizatvebenı;erlınalzemelerin, giriş kayıtları tutulmak "e gümı ük ile ilgili mevzuatgereğitıce yerine getirilmesigereken işlemler sohradan yapılmaküzere, yurda girişine izin vermeye Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğudevlet Bakanı yetkilidir. Bu madde uyannoayurda' giren her türlü araç, gereç, makine vel.~çl1iiatın tekrar yurt dışınaçıkaııimajarıi1a veya ihtiyaçlara vegününş,a.rt1a. 34http://mevzuat.basbakanlik,gov.tr/mevzuatlmetinx:asp?mevzuatkod 4S4llB&sourceXmISearch=afet (21.3,06) Gü9:ır,Uk;MüsıeşarIığıı:ım:i'eşkHatVeGörevleri Ha:(kmda KanUn :ijukıı:ıünde Kafamııme.Kaoun Hük, Kar.ıı!ıi:Tp,ribi: ıt7/1993;no:,:48.s;.yetkij{anununun Tarihi,. 24(6fI9~3.No:.'39ı'ı. Yayımlanclığı R.G; Tarihi: ı 3I1l1993,No:.,21G,36(MülU,

19 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi 33 rına uygun olarak millileştirilmesine kararvermeye Gümrük Müsteşarlığı'nın bağli bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir (Ek Madde 4-Ek:8/12/1999-KHK 589/8 md.). Yine, Gümrük Müsteşarlığınca basım ve dağıtımı yapılan ve gümrük idarelerinde kullanılan herlürlü basılı belgelerin satışından elde edilen gelirin, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarına verilen izin belgeleri bedellerinin, yayın hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, masraflar düşüldükten sonra kalan kısmıinn %lo'u her yıl afetler fonuna aktarılır. e) Gelen Yardım Malzemesi İle İlgili Vergilendirme tarih, 4458 sayılı Gümı'ük Kanunu'nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167. maddesine göre, doğal afetlerden zarar görenlere yardım amacıyla Türkiye gümrük bölgesine giren eşya, gümrük vergi" lerinden muaf tutulmuştur. Ancak, eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarları ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları belirlemeye, vergi miktarlarını sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkarmaya ve sürelere ilişkin alt ve üst sınırları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir (Öztarhan, 2Ö04: 98) sayılı kanuna3s (m. 1) göre,"kızılay Cemiyeti ve harp ve afet vukuunda onunla birlikteçalışmak üzere hükümetin müsaadesiyle gelecek bu türlli sıhhi.. ve insani yardım heyetleri namına ecnebi memleketlerden vürut edecek olan a-. şağıda yazılı eşya gümrük vergisinden vesair vergi veresimlerden muaftır.", (m 2) "Gerek Kızılay Cemiyeti ve gerek başkaları namına askerlerimize tevzi edilmek üzere gönderilecek eşya da gümrük vergisinden ve sair vergi ve resimlerden muaftır." Bu eşyanın vergisi verilmedikçe, başkalarına satılamaz veya değiştiıilemez. Ancak Bakanlar Kurulu'nun belirlediği esaslar ölçüsünde bu eşyanın vergisiz satılma ve değiştirtmesine izin verileceği belirtilmektedir sayılı kanunda/ro (m. 43d) "Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca dış memleketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksızın öncelikle ve ivedilikle baraka, hazır konut, çadır her türlü yapı malzemesi, makine, motorlutaşıt araç, gereç, alet, edevat, cihaz, yedek parça ithal edilebileceği veya ettirilebileceği ve ithal edilen bu malların' gümrük resminden, bu resimle birlikte alınan diğer vergi ve resimler1e belediye hissesinden ve ithalatta ilgili :Hazine hissesinden muaf olduğu belirtilmiştir. (Bu madde ile tanınan, ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti 6/5/1986 taıih ve 3283 sayılı Kanunun ı inci maddesiyle kaldırılmıştır.)... Geçici Madde 20- Geçici 19 uncu madde kapsamında sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla 3Shttp://meyzuat.basbakanlik.goy.tr/meyzuatJmetinx.asp?meyzuatkod=i &soutceXmISearch=afet ( ) 41 i 9 Sayılı Kızılay Cemiyeti Ve Harp Ve Afet Vukuunda Onunla Birlikte Çalışmak Üzere Hükümetin Müsaadesiyle Gelecek Bu Türlü Sıhlıi Ve İıisani Yardım Heyetleri Namma Vürut Edecek Olan Eşyanın Gümrük Vergisinden Muafiyetine Dair Kanun (kabul tarihi ) 2921 sayılı RG ( )..,r. ( )

20 34 Amme İdaresi Dergisi taşmma~~ii}ati~~tl.gl11i1,;sat!m,..ipot k,{a,pu-kadas~nişjeım~rı,.;slj.tmall!1acak ya: hlltyenic;l[f}rlt,iı1ş"a.egilep~k\v,eyaql1anlacak.taşınır ye; t.aşgı;~i2ii!ftllm.:lailgili. ihale,.sözleşme,cfll:hslj.tı!l).l1'1e <ve.sairişlemler,.. yapıınjşj~rivealtyapt)'.la.ilgillher türlübel~diye :fşll}n;ih:~rb,vebu. uygulamadan faye:f*larıaçak1a,np.}t,ejecekleri 'beyanname,taalijh.ijt'nanıe ve yap'acaklarısözleşmelel~ğitinı~jkatkı,~payı da dahil olmak üzt.'!re heıttür1ü vergi';.resim,katlqpayı '. ve;h~çtan'rnuaftj.;ltulrrı.\lştur; Söz konusu projeter kapsamında bulurıan hertürii.iyapımalzemesi, maldne,.mqtorlu taşıt, araç, gereç, alet, edevat,dhaz ve yedekparça ithal edilebileceği ~e. ithal edilen bu malların gümrük vergisive' bu vergnlebirlikte alınanher türlüvergi, resim,harç, fon ve diğer malimükelle:f'iyetlerden muaf olduğu hükme.ijağlanmıştjr.(ithalde alınanhertürlü vergiresim veharç muafiyetihükümleri tarih ye 3283'sayIIıkaııunilekalômlı:mştır.) 4123, sayılıkamınagöre, (Ekm. 6) "Bayırıdirlık veiskan Bakanlığina;ılfetle~ rincönlenmestve'zarai'bu:1w.azaltılniası amacıyla,~hibe'olatakyunôışından gönderilennerttrrlüı:rıalzeme veteknik ekipmanlar >ileegeçigi;yeyada,iıni-olarak, it~ naledilece'kma}czenıeve tekııik ekipmanlat, gürrıtü4{mevztıatnid:a belirlenensü~ relerebağl1olmadtğıgibi, ithaldealınan herıürlüfertlat ile vergi; resim ve harçlardan.cll1ı.ı.ııftır. c d) s'igortaliiinlj.paaliyetlen S06Cfsayıh.Sosyal SigortalarKaIlunund~e',afetlerden dolayı gelen... yabanci ya.ı;dlffi, personeliiie ilgili birm,adde buhınmamak1a beraber, bu kanununuygu' lanın.asmda sigortah sayılmayarıldşiler>arasınd~(m. 3) "Yabancı birıneillleket~ ;tekuı:ı,rllj herhangi bir müess~sytarafından veo.müessese nam ve hesabınaı:;üı; kiye'yehiriş içingönderilenve.yabancıme:ınlekette sigortalıolduğunu bildiren yabartcıkimseler" de sayılmaktadır(d~ğişik: 1118/ md.), e)hahetıeşitıe"lbe~r$.i5iı'etvemalzemenin Taşınıfıası've.Nakli'!.,', Uıaştırp1iCtl'akanllğl,;af~t'haberleşmesine önceti~t~nıriaf~tl~rmerkezkoordinasyol1.kurıtlujl(~a uyguıı.görülen yurtiçi ve y ııttdışındaki,çyş.ith, kuruluş ve müeşşeseler~tanıfında:ngönderilecek. kurtarma. ve yaı'9uticekipleri ıle her. türlü makine, ıniılzeme,alet,.yiyecek,.giyecek, barınmaya~ı.iteşya ve maddelerin kara, deniz, demiı;yolu ile gerekirse bedeli SQnradan ödenmek üzere sevkinekarar verir; afet bölgesi ile yurtiçi büyük merkezler ve yurt dışı arasında hava köprusij kurar, bölgedeki hava alanlarına hangi tip uçakların hangi şaıtlarda inmesinin uygun olacağını Dışişleri Bakanlığı'na bildirir; yurt içi ve dışından yapılacak olan afetle ilgili nakliyelerde, asgari ücret tarifelerini uygular; afetle~ merkez 3;: -- -'--:~--~-~ '---:---~~ ~---~-" <-~~:-->.--:-~~-_ :- :----.~:~-;-,-:-- ---~ -... htto:l/mevzuat:basbakanlık,go.\i.ırlmevzuatzmeımx;asp?mevzuaıkod,-15506&source XmlSearch::afet 'sayıhsosyajsigort~!!l1"kianunu {kabultarihi: 1717/1964,RG yayınlandığııarih,29,30,3117/1964 1/8/1964. Sayı U '779, Teıtip:5 Cilt: 3 Sayfa,

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR Acil Durum Yönetimini Gerektiren Hallerde Sorumlu Kurumlar Dış Tehdit MGK Gn. Sek. İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN 2 Başarılı bir afet yönetimi Açık ve anlaşılır Afet Yönetim Planı Afet yönetimi planında görevli bilinçli ve sorumluluk sahibi ekip üyeleri 3 SAĞLIK HİZMETİ

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler L\ k \\ Katip Üye KARAR: KOMİSYON İNCELEMESİ: KOMİSYON GÖRÜŞÜ: KONUSU: Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ KARAR TARİHİ: 10/07/2014 T.C. oluşturmak, yangın ve afetlerle

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı