T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u"

Transkript

1 CEYHAN A NEW PLAYER IN TANKER TRANSPORTATION TANKER TAfiIMACILI INDA YEN AKTÖR OKAN DURU Oil, the indispensable raw material in the world, is one of the major leading and triggering factors with its economic and geopolitical existence. The oil-related wars and political unrest of the previous century stand as a proof for this fact. Dünyan n vazgeçilmez hammaddesi petrol, gerek ekonomik, gerekse jeopolitik varl yla tarihin yönlendirici ve tetikleyici unsurlar n n bafl nda gelir. Geçti imiz yüzy l içerisinde petrol yüzünden alevlenen savafllar ve siyasi çat flmalar da bunun en önemli kan t olsa gerek. T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u zaman ucuza elde edilebilir k lman n mücadelesini sergiledi ini görürüz. Yeryüzüne da lm fl rezervlerin yerleri ve kapasitesi nispeten biliniyor olsa da, özellikle küresel s nman n göz önüne ç kard kuzey kutup sahalar ile birlikte ifltahlar yeniden kabarmaya bafll yor. Tarih petrolü kumanda alt nda tutma, ona kolay ulaflabilme h rs ve hevesi ile bezenmifl. Bulunan her nokta, kontrolden ç kan her rezerv, klasik rekabet ve ideal ekonomi varsay mlar n n d fl nda hareket eden her petrol sevkiyat, kimilerini rahats z eder ve bazen ak l almaz siyasi-askeri müdahaleleri de beraberinde getirir. Öyleyse kural gayet basit. Petrol mümkün oldu unca herkese ve eflit haklarda sunulmal. Aksi takdirde bölgesel stres, jeopolitik tansiyon artar. Ço u zaman ekonomik çerçeve bu konjoktürün flekillendirdi- i, yönlendirdi i bir argüman olarak kal r. Günümüz dünyas nda d fl politik stratejiler bu ilke ve ilkelerin elbette fark nda. Bu bak fl aç s yla da mevcut yat r mlar n ve aç - l mlar n mümkün olan en stratejik yöntem ve tasar mla hayata geçirmeyi hedefler durumda. flte Ceyhan gerçe i, Türkiye nin son y llarda gerçeklefltirdi i en stratejik ve en dahice planlanm fl projesinin ad. Ve Ceyhan belki de, do rudan yabanc yat r mlar ile birlikte, art k dünyada önemli bir kesimin bu ülkeyi sa l kl, güçlü görmek iste ini ve ç kar n do uran itici yegane güç. Türkiye tarih boyunca hep önemli bir köfle bafl olmuflsa da, zannediyorum art k bu köfle eskisinden çok daha farkl ve çok daha de erli. Tüm bu gerçekleri rakamlar, analist yorumlar, tanker navlun pi- H istory is full of examples of the struggle to render oil a commodity that can be easily and cheaply obtained. The locations and capacities of the oil reserves spread around the globe is somewhat known, however with the global warming the sites at the North Pole have started to wet the appetites. The history reveals many examples of how people tried to command oil as well as the displays of ambition and desire to have it under easy reach. Each point discovered, each reserve on which the control is lost, each oil transportation that displays characteristics beyond the boundaries of classical competition and ideal economy conjectures disturb some, while sometimes causing unimaginable political and military moves. Therefore we can say that the rule to be established is easy. Oil must be 042

2 yasas hareketlerinde görmek mümkün. Ceyhan art k baflka bir Ceyhan ve Ceyhan art k bir referans liman. CEYHAN DA NELER OLUYOR? Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Samsun-Ceyhan Projeleri ile birlikte trend bafllad Ceyhan Türkiye nin güney do usunda, uzun y llar Irak petrollerinin Yumurtal k boru hatt ile ihrac projesine konu oldu, ancak bu proje bir türlü tam anlam yla faaliyete geçemedi. Tarih Ceyhan liman için bir erteleme vesilesi oldu. Türkiye nin yan bafl nda dizilmifl bulunan Orta Do u, Kafkaslar ve Rusya, bu bölgedeki önemli petrol rezervleri ile dünya çap nda daima kritik bir pozisyonda yer ald. Orta Do u devletleri, dünya deniz alanlar n n büyük oranda kaplam fl oldu u güney yar mküreye yak nl klar ile ithalat-ihracat rahatl n uzun y llard r sürdürüyorlar ve petrol fiyatlar nda bafl aktör pozisyonunu da koruyorlar. Di er yandan Orta Asya, Kafkas ve Rus petrolleri için co rafi engeller son yüzy l içerisinde önemli bir problem olarak duruyor. Rus petrolleri için Balt k ç k fl noktas bir alternatif olurken, do u rezervlerinde Türk bo azlar ba lant l ithalatlar n günümüze kadar sürdü ünü görüyoruz. Ancak Türk bo azlar ndaki kapasite s k nt s ve emniyet çekinceleri ile birlikte artan talebi karfl laman n her geçen gün güçleflti i de bir gerçek. flte bu noktada son derece ak ll ca planlanm fl ve gerçeklefltirilmifl bulunan BTC projesi, önemli bir aç kapatmaya aday distributed to every one in the fairest and most equitable way possible. Otherwise the regional stress and geopolitical tension would increase. Most of the time, the economic framework is shaped and led by this conjecture. In the world today, the foreign political strategies are made in awareness of this principle and with this perspective the existing investments and expansions are brought to life by using the most strategic methods and designs. This is how Ceyhan Project that is one of the most strategically considered and brilliantly planned projects of Turkey in the last few years, comes into being. And Ceyhan, perhaps, is the only driving force together with the direct foreign investments, showing that the major part of the world now would like to see this country strong and healthy. Although Turkey has always been an important corner point in history, I think now the subject matter corner is different and valuable than ever before. It is possible to substantiate these facts through numbers, comments made by the analysts, and oldu. Geçti imiz 1-2 y l içerisinde kendi s n f nda (hafif petrol) yaflanan arz yetersizli i ile Azeri petrolleri, ç k fl noktas n tarihi müttefiki Türkiye üzerinden, tarihin bir sonraki f rsat için beklemeye ald - Ceyhan Liman ndan buldu Temmuz ay ndan bu yana oldukça yüksek bir kapasiteye do ru a r ad mlarla ilerleyen Ceyhan Liman, özellikle büyük tonajl tanker yüklemeleri ile navlun piyasas içinde etkin bir faktör ve referans bir liman olma yolunda güçlü ad mlarla ilerliyor. Uzak Do u hafif ham petrol talebine karfl l k, 300,000 tonluk dev parsiyeller ile ad ndan s kça söz ettirir olmaya bafllad. Rus petrollerinde yaflanan bo az riski, gerek ithalatç firmalar ve gerekse Avrupa rafinerileri için önemli problemleri zaman içinde getirdi. Marmaray projesi ile birlikte tek yön kapasitesine düflen bo azlar, Ceyhan ç k fll parsiyellerin önemini biraz daha artt rd. the movements observed in the tanker market. Now Ceyhan is a different Ceyhan, now it is one of the reference ports. WHAT IS HAPPENING IN CEYHAN? Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Samsun-Ceyhan Projects have started the trend Ceyhan is located in the southeast of Turkey and it has been a subject discussed for many years within the context of exporting of oil originating from Iraq, through Yumurtalik Pipeline. However, this project has never had a chance to be realized. History has played its role to postpone the whole thing in readiness for Ceyhan Port. The close neighbors of Turkey in the Middle East, the Caucasus and Russia have always had critical positions in the world due to the oil reserves that they have in the region. The Middle Eastern countries had all the convenience with regard to imports and exports due to their MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 2006 Ceyhan Liman Ham Petrol Yükleme Teslimat Liman 2006 Ceyhan, Crude Oil Loading Delivery Port (mton) Hindistan // Indian Türkiye // Türkey Fransa // France srail // Israel ABD // USA talya // Italy 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Çal k Grubu nun üstlendi i Samsun-Ceyhan projesi ise, bu önemli tafl mac l k dar bo az na bir alternatif olarak Karadeniz den Akdeniz e boru hatt ile tafl mac l ortaya koydu. Projenin Samsun aya- nda Rus petrolleri, baflta Novorossiysk olmak üzere ana ithalat limanlar ndan Samsun terminaline gelirken, Ceyhan aya nda Enerji Piyasas Denetleme Kurulu ndan izni al nan milyon ton ham petrol iflleme kapasiteli yeni bir rafineri, gene Çal k-indian Oil konsoryumu taraf ndan hizmete kondu ve ayr ca mevcut Ceyhan liman kompleksi ithalat-ihracat kabiliyeti devreye sokuldu. Ceyhan, oldukça genifl serbest bölge avantaj ile önümüzdeki günlerde aktif pozisyonunu korumaya devam edecek. kinci bir rafineri projesi için Petrol Ofisi A.fi. taraf ndan izinleri al nd. Bu rafineri için de 10 milyon ton iflleme kapasitesi öngörülüyor. Son olarak Azerbaycan petrol flirketi SOCAR, BTC proje orta olma avantaj ile TURCAS la ortak olarak 10 milyon ton ham petrol iflleme kapasiteli yeni bir rafineri için EPDK dan izinlerini ald lar. SOCAR efl zamanl olarak fuel oil yak tl elektrik santrali projesini de hayata geçirecek. Asl nda tüm hesaplar, BTC projesinin tam kapasiteye ulaflmas beklenen 2010 y l na endeksli. Ayr ca Samsun-Ceyhan boru hatt n n kapasitesi de, BTC kapasitesi üzerinde tasarlanm fl durumda. TÜPRAfi n yeni patronu Koç Holding, Türkiye petrol iflleme kapasitesinin %84 civar n halihaz rda gerçeklefltiriyor olman n lider pozisyonu ve deneyimini Ceyhan merkezinde de sunmak üzere projelendirme süreci içinde. Ayr ca TÜPRAfi 2007 Ceyhan Liman Ham Petrol Yükleme Teslimat Liman 2007 Ceyhan, Crude Oil Loading Delivery Port (mton) Di er // Others Endonezya // Indonesia Türkiye // Turkey Fransa // France ABD // USA Hindistan // India Japonya // Japan spanya // Spain Çin // China fiili // Chile talya// Italy 0 200, , , ,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 proximity to the southern hemisphere that is covered to a great extent with seas, and as such they have been able to maintain their leading position with respect to the oil prices. On the other hand with regard to Central Asia, the Caucasus and Russia, the geographical challenges have always been there, especially in the last century with respect to oil. While Baltic Sea is an alternative gateway point for Russian oil, in relation to the Eastern reserves, the imports through the Turkish Straits have been continued with. However, the prevailing capacity problems at the Turkish Straits as well as the concerns with regard to safety made it harder to meet this ever increasing demand. At this point the BTC project that was planned and executed brilliantly has created the potential to close a gap that has great importance. Within the last couple of years, Azerbaijani oil, due to a decrease of supply in its grade (light oil), has found a way out through its ally Turkey, and started using Ceyhan Port that has been shelved by history waiting for the next opportunity. Ceyhan Port that has been progressing towards accommodating great capacity since July 2006 is on the way to become a reference port and an important factor with regard to loading of high tonnage tankers as well as the movements in the freight market. This port has been frequently referred to with regard to the light refined oil in the Far East, especially in the field of 300,000 ton huge partial shipments. The risk involving the straits with respect to the Russian oil has brought along considerable problems in time, for the importing firms as well as the European refineries. The Straits that are forced to operate on one lane capacity as from the take off of the Marmaray Project have made the importance of shipping partial cargoes through Ceyhan Port more evident. The Samsun-Ceyhan Project that has been taken over by Calik Group has performed transportation from Mediterranean to the Black Sea through a pipeline possible as an alternative to the concerned transportation bottleneck. On the Samsun leg of the project, the oil from Russia reaches the Samsun Terminal as shipped from major importing ports such as Novorossiysk, and with regard to the Ceyhan leg of the process, a new refinery with million tons of capacity and for which a permission has been obtained from the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) is in the process of being put into operation by an oil consortium that has been established by Calik Group and an Indian entity. Furthermore, the existing import-export capability of Ceyhan Port Complex is also becoming operational. In the days to come, Ceyhan is to maintain its active position due to its expansive free zone advantages. Permissions for a second refinery project have already been obtained by Petrol Ofisi A.S. For this refinery a processing capacity of 10 million tons is predicted. Finally, SOCAR, under the advantage of being a partner in the BTC project, has obtained the permission from EMRA for a refinery to process 10 million tons of crude oil in partnership with TURCAS. At the same time SOCAR is going to establish a fuel oil powered energy plant. In reality all the calculations are based on the year 2010, in which the BTC Project is expected to achieve full capacity. Furthermore, the 044

4 K r kkale ve Ad yaman rafinerileri de ham petrol sevkiyat n Ceyhan üzerinden boru hatlar ile yapmakta. Do rusu tüm bu projeleri alt alta koydu unuzda, gerek ham petrol ve gerekse petrol türevi tafl mac l nda yak n dönemde kilit bir pozisyon, Ceyhan Liman na verilmifl gibi gözüküyor. Enerji Bakanl n n yeni dönem program n n en önemli faaliyet bafll, meseleyi büyük oranda özetliyor: Türkiye önemli bir enerji koridoru olma hedefini devam ettirecektir. Mevcut konjoktür, jeopolitik dengeler rüzgar n kolay ndan esece i sinyallerini veriyor. Avrasya do algaz boru hatt projesinin Anadolu üzerinden geçifli gerçekleflti i takdirde, iç piyasada do algaz talebini de büyük oranda karfl layacak olan Türkiye, kritik bir pozisyona do ru ilerliyor. Bir di- er olumlu husus ise, d fl ticaret aç nda çok büyük bir yüzdeye sahip petrol ithalat n n, art fl h z n düflürmeye bafllamas ve buna ba l olarak yaflanabilecek makro ekonomik pozitif göstergeler olacakt r. Ancak TÜPRAfi n Azeri petrollerini mevcut rafineri tesislerinde tercih etmedi ini, Orta Do u a r ham petrol tipini tercih etti ini düflündü ümüzde, halihaz rda gerçekleflen ithalat tafl - malar nda Azeri petrollerinin etken olmayaca n düflünüyorum. Artan talebe ba l olarak yeni projelerin Azeri petrolü spesifikasyonlar na uygun olarak planlanaca n düflünüyorum. BÜYÜK TANKERLER N YEN ADRES VLCC Tonajl Tankerlere Talep Art yor Ceyhan Liman nda yaflananlar, enerji politikalar aç s ndan bir dönüm noktas olurken, Türk denizcili i için de yeni yat r mlar tetikleyici bir unsur oluyor. Bir yandan limanc l k aç s ndan yat r mlar ve çözülmesi gereken problemler ortaya ç karken, di er yandan tanker filosunun büyük tonajda genifllemesi beklentilerini de beraberinde getiriyor. Yap lan son analizlerde rakamlar oldukça çarp c. Özellikle Uzak Do u parsiyellerinde aktif olan VLCC( ,000 dwt) tonaj, ilerleyen günlerde Ceyhan Liman n n önemli misafirleri aras nda olacak. Ceyhan tanker liman kompleksi ayn anda iki VLCC tonajl tankeri elleçleme kapasitesine sahip. BTC projesinin tam kapasiteye ulaflmas ve di er projelerin de hayata geçmesiyle, Ceyhan ba lant l hatlarda 32 VLCC tipi tankerin çal flmas öngörülüyor. TÜRK TANKERC L RAPORU fiaret ED YORDU Kharg Island Parsiyellerini Tafl yacak Yerli Armatör Yok Türk deniz ticaret filosunda 165,000 dwt üzerinde tanker tipi gemiler bulunmuyor. En son Befliktafl Denizcilik taraf ndan Türk siciline kaydedilen Suezmax serisi tankerler d fl nda y llard r büyük tonajl gemi kayd yap lmam fl. TÜPRAfi n ran ithalat nda kulland Kharg Island-S dd kerir hatt nda uzun y llard r 300,000 dwt klas nda tankerler çal fl yor. Bir dönem Kapadokya adl Türk tankerinin de çal flt r ld bu hatcapacity of Samsun-Ceyhan pipeline project has also been based on the capacity of the BTC project. Koc Holding, the new owner of TUPRAS, is at present handling the 84% of oil processing capacity of Turkey and as such they are in the project preparation process to provide their extensive experience and leadership knowledge at Ceyhan Center too. TUPRAS Kirikkale and Adiyaman refineries are also carrying out the transportation of oil through pipelines over Ceyhan. The truth of the matter is, when all these projects come together it seems as if a central position in transportation of crude oil and oil derivatives has been assigned to Ceyhan recently. The most important activity heading in the new program of the Ministry of Energy summarizes the subject to a great extent: Turkey will continue to pursue its objective to become an important energy corridor. The present economic situation and the geopolitical balances signal that everything would run smoothly. If the Eurasia natural gas pipeline project passes through Anatolia, Turkey will be able to meet the domestic demand for natural gas to a great extent and as such a progress will be made towards a critical point. Another positive point is the slow-down in the increase of oil imports that has a very high percentage in foreign trade deficit and the result of this will be the positive macro economic indicators. However, when we think that TUPRAS does not prefer Azerbaijani oil in its existing facilities but rather have heavy crude oil from the Middle East, I think that the Azerbaijani Oil would not have any influence with regard to the realization of transportation of imports. The new projects that will be put into action on the basis of the increasing demand will take shape according to the specifications of the Azerbaijani Oil. THE NEW ADDRESS OF LARGE TANKERS Demand for VLCC Tankers is on the Rise While the events of the late taking place at Ceyhan Port constitute a turning point for the energy policies, they also have a triggering effect on new investments in the Turkish Maritime Industry. On one side investments are being made in the ports resulting in new problems to be resolved and on the other hand the expectations 046

5 At this point that we have reached in time, it seems as if a new Rotterdam is taking shape in spite of the weak investments. The eyes have turned to the dry cargo investments following the peak that was experienced in the dry cargo market. ta, yerli armatörün flans ise s f r. Çünkü halihaz rda VLCC tonaj nda gemi çal flt ran Türk armatörü bulunmuyor y l nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan yay nlanan Türk Tankercili i Raporu nun iflaret etti i baz noktalar vard. Bakü- Tiflis-Ceyhan projesine de de inilen raporda, baflta TÜPRAfi tafl - malar olmak üzere Aframax, Suezmax ve VLCC tonajlar nda tanker talebinin artaca ve mevcut durumda aç k pozisyonlar bulundu u belirtilmiflti. Geçen zaman içinde bir kaç Suezmax tonajl tanker d fl nda yat r mlar gözlemlenmedi. Bugün geldi imiz noktada ise, yan bafl m zda, yabanc analistlerin deyimiyle yeni bir Rotterdam do uyor ve ne yaz k ki yat r mlar halen zay f. Kuru yük piyasas nda yaflanan tavan rakamlar sonras gözler, kuru yük yat - r mlar na çevrilmifl durumda. Ancak 2008 y l ile birlikte kuru yük navlunlar nda zay flama beklentisi, tanker tafl mac l na yap lacak yat r mlar n habercisi. CEYHAN-MEKS KA KÖRFEZ HATTI BÜYÜYOR Akdeniz den, ABD ve Karayip yönündeki ham petrol tafl malar nda çok yüksek bir paya sahip olan Cezayir, hakimiyetini kaybediyor. Son alt ayl k rakamlar, Akdeniz-Meksika körfezi hatt nda Ceyhan ç k fll tafl malar n her geçen gün artt ve Cezayir-Meksika Körfezi hatt kapasitesine yaklaflt n gösteriyor. Meksika Körfezi nde özellikle Houston ve Karayip rafinerileri bafll ca boflaltma limanlar. Referandumla ABD ye ba lanma karar alan ve ABD eyaleti olan Porto Riko, Singapur modeline benzer bir flekilde rafineri tesisleriyle büyüyor. ABD hükümetinin vergiden muaf, tamamiyle serbest bölge tekni i uygulad Porto Riko, rafinasyon ifllemi için ara durak olarak planlan yor. & Bugün geldi imiz noktada ise, yan bafl m zda, yabanc analistlerin deyimiyle yeni bir Rotterdam do uyor ve ne yaz k ki yat r mlar halen zay f. Kuru yük piyasas nda yaflanan tavan rakamlar sonras gözler, kuru yük yat r mlar na çevrilmifl durumda. that the tanker fleet will expand into large tonnage vessels take root. The latest analyses reveal very striking figures. The VLCC ( ,000 dwt) tonnage that is especially dominant in the Far East partial cargoes will be accommodated by the Ceyhan Port in the near future. Ceyhan Tanker Port has the capacity to handle two VLCC tankers at the same time. With the achievement of full capacity in BTC project and as the other projects become operational, it is predicted that 32 VLCC tankers will be operating through lines with Ceyhan Connection. REPORT ON TURKISH TANKER SECTOR POINTED OUT No domestic shipowners to transport Kharg Island Partial Cargoes It is a known fact that in the Turkish merchant fleet there are no tankers above 165,000 dwt. Other then the Suezmax type tankers that were last to be recorded in the Turkish registry, no registration for large tonnage ships have been made for years. In Kharg Island- Siddikerir line that is used by TUPRAS is handling imports from Iran, 300,000 dwt class tankers have been operated for many years. In this line, where once a Turkish tanker named Kapodokya was employed, the domestic shipowners do not have much of a chance. The reason for this is the fact that there are no domestic shipowners that operate VLCC tonnage vessels. In the Report on Turkish Tanker Sector of the Ministry of Maritime Affairs that was published in 2005, there were some points that were emphasized. In this report that also referred to Baku-Tbilisi-Ceyhan Project, it was stated that the demand for tankers in Aframax, Suezmax and VLCC tonnage categories would increase especially due to the transportation carried out by TUPRAS. However since that time other than some Suezmax tonnage tankers no investments in this field were observed. At this point that we have reached in time, it seems as if a new Rotterdam is taking shape in spite of the weak investments. The eyes have turned to the dry cargo investments following the peak that was experienced in the dry cargo market. However, the expectations with regard to the weakening in the demand for dry cargo freights in 2008 are the bearer of news that investments will be made in the field of tanker transportation. CEYHAN-GULF OF MEXICO LINE EXPANDS Algeria that has the major share in the transportation of crude oil from the Mediterranean to the USA and Caribbean is gradually losing its dominance over this route. The numbers of the last 6 months show us that the transportation from Ceyhan has been on the rise in Mediterranean-Gulf of Mexico line and that the capacity of Algeria- Gulf of Mexico line is about to be caught up with. At the Gulf of Mexico especially the Houston and Caribbean refineries are used for unloading. One of the US states, Porte Rico, which has become a part of the USA under a referendum, grows with its refinery facilities and as such it is planned as an intermediary stop for refinery processing in an environment where the free zone technique is implemented and exemption from any and all kinds of taxes is provided by the US Government. & Kobe University, Laboratory of Transport Economics & Management, Japan 048

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? HAL S ÖZTÜRK Türkiye limanc l bilmiyor, tan m yor. En çok tan yanlarsa TCDD çal flanlar. Onlar da kamu personeli olduklar için yasal olarak

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı