T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u"

Transkript

1 CEYHAN A NEW PLAYER IN TANKER TRANSPORTATION TANKER TAfiIMACILI INDA YEN AKTÖR OKAN DURU Oil, the indispensable raw material in the world, is one of the major leading and triggering factors with its economic and geopolitical existence. The oil-related wars and political unrest of the previous century stand as a proof for this fact. Dünyan n vazgeçilmez hammaddesi petrol, gerek ekonomik, gerekse jeopolitik varl yla tarihin yönlendirici ve tetikleyici unsurlar n n bafl nda gelir. Geçti imiz yüzy l içerisinde petrol yüzünden alevlenen savafllar ve siyasi çat flmalar da bunun en önemli kan t olsa gerek. T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u zaman ucuza elde edilebilir k lman n mücadelesini sergiledi ini görürüz. Yeryüzüne da lm fl rezervlerin yerleri ve kapasitesi nispeten biliniyor olsa da, özellikle küresel s nman n göz önüne ç kard kuzey kutup sahalar ile birlikte ifltahlar yeniden kabarmaya bafll yor. Tarih petrolü kumanda alt nda tutma, ona kolay ulaflabilme h rs ve hevesi ile bezenmifl. Bulunan her nokta, kontrolden ç kan her rezerv, klasik rekabet ve ideal ekonomi varsay mlar n n d fl nda hareket eden her petrol sevkiyat, kimilerini rahats z eder ve bazen ak l almaz siyasi-askeri müdahaleleri de beraberinde getirir. Öyleyse kural gayet basit. Petrol mümkün oldu unca herkese ve eflit haklarda sunulmal. Aksi takdirde bölgesel stres, jeopolitik tansiyon artar. Ço u zaman ekonomik çerçeve bu konjoktürün flekillendirdi- i, yönlendirdi i bir argüman olarak kal r. Günümüz dünyas nda d fl politik stratejiler bu ilke ve ilkelerin elbette fark nda. Bu bak fl aç s yla da mevcut yat r mlar n ve aç - l mlar n mümkün olan en stratejik yöntem ve tasar mla hayata geçirmeyi hedefler durumda. flte Ceyhan gerçe i, Türkiye nin son y llarda gerçeklefltirdi i en stratejik ve en dahice planlanm fl projesinin ad. Ve Ceyhan belki de, do rudan yabanc yat r mlar ile birlikte, art k dünyada önemli bir kesimin bu ülkeyi sa l kl, güçlü görmek iste ini ve ç kar n do uran itici yegane güç. Türkiye tarih boyunca hep önemli bir köfle bafl olmuflsa da, zannediyorum art k bu köfle eskisinden çok daha farkl ve çok daha de erli. Tüm bu gerçekleri rakamlar, analist yorumlar, tanker navlun pi- H istory is full of examples of the struggle to render oil a commodity that can be easily and cheaply obtained. The locations and capacities of the oil reserves spread around the globe is somewhat known, however with the global warming the sites at the North Pole have started to wet the appetites. The history reveals many examples of how people tried to command oil as well as the displays of ambition and desire to have it under easy reach. Each point discovered, each reserve on which the control is lost, each oil transportation that displays characteristics beyond the boundaries of classical competition and ideal economy conjectures disturb some, while sometimes causing unimaginable political and military moves. Therefore we can say that the rule to be established is easy. Oil must be 042

2 yasas hareketlerinde görmek mümkün. Ceyhan art k baflka bir Ceyhan ve Ceyhan art k bir referans liman. CEYHAN DA NELER OLUYOR? Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Samsun-Ceyhan Projeleri ile birlikte trend bafllad Ceyhan Türkiye nin güney do usunda, uzun y llar Irak petrollerinin Yumurtal k boru hatt ile ihrac projesine konu oldu, ancak bu proje bir türlü tam anlam yla faaliyete geçemedi. Tarih Ceyhan liman için bir erteleme vesilesi oldu. Türkiye nin yan bafl nda dizilmifl bulunan Orta Do u, Kafkaslar ve Rusya, bu bölgedeki önemli petrol rezervleri ile dünya çap nda daima kritik bir pozisyonda yer ald. Orta Do u devletleri, dünya deniz alanlar n n büyük oranda kaplam fl oldu u güney yar mküreye yak nl klar ile ithalat-ihracat rahatl n uzun y llard r sürdürüyorlar ve petrol fiyatlar nda bafl aktör pozisyonunu da koruyorlar. Di er yandan Orta Asya, Kafkas ve Rus petrolleri için co rafi engeller son yüzy l içerisinde önemli bir problem olarak duruyor. Rus petrolleri için Balt k ç k fl noktas bir alternatif olurken, do u rezervlerinde Türk bo azlar ba lant l ithalatlar n günümüze kadar sürdü ünü görüyoruz. Ancak Türk bo azlar ndaki kapasite s k nt s ve emniyet çekinceleri ile birlikte artan talebi karfl laman n her geçen gün güçleflti i de bir gerçek. flte bu noktada son derece ak ll ca planlanm fl ve gerçeklefltirilmifl bulunan BTC projesi, önemli bir aç kapatmaya aday distributed to every one in the fairest and most equitable way possible. Otherwise the regional stress and geopolitical tension would increase. Most of the time, the economic framework is shaped and led by this conjecture. In the world today, the foreign political strategies are made in awareness of this principle and with this perspective the existing investments and expansions are brought to life by using the most strategic methods and designs. This is how Ceyhan Project that is one of the most strategically considered and brilliantly planned projects of Turkey in the last few years, comes into being. And Ceyhan, perhaps, is the only driving force together with the direct foreign investments, showing that the major part of the world now would like to see this country strong and healthy. Although Turkey has always been an important corner point in history, I think now the subject matter corner is different and valuable than ever before. It is possible to substantiate these facts through numbers, comments made by the analysts, and oldu. Geçti imiz 1-2 y l içerisinde kendi s n f nda (hafif petrol) yaflanan arz yetersizli i ile Azeri petrolleri, ç k fl noktas n tarihi müttefiki Türkiye üzerinden, tarihin bir sonraki f rsat için beklemeye ald - Ceyhan Liman ndan buldu Temmuz ay ndan bu yana oldukça yüksek bir kapasiteye do ru a r ad mlarla ilerleyen Ceyhan Liman, özellikle büyük tonajl tanker yüklemeleri ile navlun piyasas içinde etkin bir faktör ve referans bir liman olma yolunda güçlü ad mlarla ilerliyor. Uzak Do u hafif ham petrol talebine karfl l k, 300,000 tonluk dev parsiyeller ile ad ndan s kça söz ettirir olmaya bafllad. Rus petrollerinde yaflanan bo az riski, gerek ithalatç firmalar ve gerekse Avrupa rafinerileri için önemli problemleri zaman içinde getirdi. Marmaray projesi ile birlikte tek yön kapasitesine düflen bo azlar, Ceyhan ç k fll parsiyellerin önemini biraz daha artt rd. the movements observed in the tanker market. Now Ceyhan is a different Ceyhan, now it is one of the reference ports. WHAT IS HAPPENING IN CEYHAN? Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Samsun-Ceyhan Projects have started the trend Ceyhan is located in the southeast of Turkey and it has been a subject discussed for many years within the context of exporting of oil originating from Iraq, through Yumurtalik Pipeline. However, this project has never had a chance to be realized. History has played its role to postpone the whole thing in readiness for Ceyhan Port. The close neighbors of Turkey in the Middle East, the Caucasus and Russia have always had critical positions in the world due to the oil reserves that they have in the region. The Middle Eastern countries had all the convenience with regard to imports and exports due to their MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 2006 Ceyhan Liman Ham Petrol Yükleme Teslimat Liman 2006 Ceyhan, Crude Oil Loading Delivery Port (mton) Hindistan // Indian Türkiye // Türkey Fransa // France srail // Israel ABD // USA talya // Italy 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Çal k Grubu nun üstlendi i Samsun-Ceyhan projesi ise, bu önemli tafl mac l k dar bo az na bir alternatif olarak Karadeniz den Akdeniz e boru hatt ile tafl mac l ortaya koydu. Projenin Samsun aya- nda Rus petrolleri, baflta Novorossiysk olmak üzere ana ithalat limanlar ndan Samsun terminaline gelirken, Ceyhan aya nda Enerji Piyasas Denetleme Kurulu ndan izni al nan milyon ton ham petrol iflleme kapasiteli yeni bir rafineri, gene Çal k-indian Oil konsoryumu taraf ndan hizmete kondu ve ayr ca mevcut Ceyhan liman kompleksi ithalat-ihracat kabiliyeti devreye sokuldu. Ceyhan, oldukça genifl serbest bölge avantaj ile önümüzdeki günlerde aktif pozisyonunu korumaya devam edecek. kinci bir rafineri projesi için Petrol Ofisi A.fi. taraf ndan izinleri al nd. Bu rafineri için de 10 milyon ton iflleme kapasitesi öngörülüyor. Son olarak Azerbaycan petrol flirketi SOCAR, BTC proje orta olma avantaj ile TURCAS la ortak olarak 10 milyon ton ham petrol iflleme kapasiteli yeni bir rafineri için EPDK dan izinlerini ald lar. SOCAR efl zamanl olarak fuel oil yak tl elektrik santrali projesini de hayata geçirecek. Asl nda tüm hesaplar, BTC projesinin tam kapasiteye ulaflmas beklenen 2010 y l na endeksli. Ayr ca Samsun-Ceyhan boru hatt n n kapasitesi de, BTC kapasitesi üzerinde tasarlanm fl durumda. TÜPRAfi n yeni patronu Koç Holding, Türkiye petrol iflleme kapasitesinin %84 civar n halihaz rda gerçeklefltiriyor olman n lider pozisyonu ve deneyimini Ceyhan merkezinde de sunmak üzere projelendirme süreci içinde. Ayr ca TÜPRAfi 2007 Ceyhan Liman Ham Petrol Yükleme Teslimat Liman 2007 Ceyhan, Crude Oil Loading Delivery Port (mton) Di er // Others Endonezya // Indonesia Türkiye // Turkey Fransa // France ABD // USA Hindistan // India Japonya // Japan spanya // Spain Çin // China fiili // Chile talya// Italy 0 200, , , ,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 proximity to the southern hemisphere that is covered to a great extent with seas, and as such they have been able to maintain their leading position with respect to the oil prices. On the other hand with regard to Central Asia, the Caucasus and Russia, the geographical challenges have always been there, especially in the last century with respect to oil. While Baltic Sea is an alternative gateway point for Russian oil, in relation to the Eastern reserves, the imports through the Turkish Straits have been continued with. However, the prevailing capacity problems at the Turkish Straits as well as the concerns with regard to safety made it harder to meet this ever increasing demand. At this point the BTC project that was planned and executed brilliantly has created the potential to close a gap that has great importance. Within the last couple of years, Azerbaijani oil, due to a decrease of supply in its grade (light oil), has found a way out through its ally Turkey, and started using Ceyhan Port that has been shelved by history waiting for the next opportunity. Ceyhan Port that has been progressing towards accommodating great capacity since July 2006 is on the way to become a reference port and an important factor with regard to loading of high tonnage tankers as well as the movements in the freight market. This port has been frequently referred to with regard to the light refined oil in the Far East, especially in the field of 300,000 ton huge partial shipments. The risk involving the straits with respect to the Russian oil has brought along considerable problems in time, for the importing firms as well as the European refineries. The Straits that are forced to operate on one lane capacity as from the take off of the Marmaray Project have made the importance of shipping partial cargoes through Ceyhan Port more evident. The Samsun-Ceyhan Project that has been taken over by Calik Group has performed transportation from Mediterranean to the Black Sea through a pipeline possible as an alternative to the concerned transportation bottleneck. On the Samsun leg of the project, the oil from Russia reaches the Samsun Terminal as shipped from major importing ports such as Novorossiysk, and with regard to the Ceyhan leg of the process, a new refinery with million tons of capacity and for which a permission has been obtained from the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) is in the process of being put into operation by an oil consortium that has been established by Calik Group and an Indian entity. Furthermore, the existing import-export capability of Ceyhan Port Complex is also becoming operational. In the days to come, Ceyhan is to maintain its active position due to its expansive free zone advantages. Permissions for a second refinery project have already been obtained by Petrol Ofisi A.S. For this refinery a processing capacity of 10 million tons is predicted. Finally, SOCAR, under the advantage of being a partner in the BTC project, has obtained the permission from EMRA for a refinery to process 10 million tons of crude oil in partnership with TURCAS. At the same time SOCAR is going to establish a fuel oil powered energy plant. In reality all the calculations are based on the year 2010, in which the BTC Project is expected to achieve full capacity. Furthermore, the 044

4 K r kkale ve Ad yaman rafinerileri de ham petrol sevkiyat n Ceyhan üzerinden boru hatlar ile yapmakta. Do rusu tüm bu projeleri alt alta koydu unuzda, gerek ham petrol ve gerekse petrol türevi tafl mac l nda yak n dönemde kilit bir pozisyon, Ceyhan Liman na verilmifl gibi gözüküyor. Enerji Bakanl n n yeni dönem program n n en önemli faaliyet bafll, meseleyi büyük oranda özetliyor: Türkiye önemli bir enerji koridoru olma hedefini devam ettirecektir. Mevcut konjoktür, jeopolitik dengeler rüzgar n kolay ndan esece i sinyallerini veriyor. Avrasya do algaz boru hatt projesinin Anadolu üzerinden geçifli gerçekleflti i takdirde, iç piyasada do algaz talebini de büyük oranda karfl layacak olan Türkiye, kritik bir pozisyona do ru ilerliyor. Bir di- er olumlu husus ise, d fl ticaret aç nda çok büyük bir yüzdeye sahip petrol ithalat n n, art fl h z n düflürmeye bafllamas ve buna ba l olarak yaflanabilecek makro ekonomik pozitif göstergeler olacakt r. Ancak TÜPRAfi n Azeri petrollerini mevcut rafineri tesislerinde tercih etmedi ini, Orta Do u a r ham petrol tipini tercih etti ini düflündü ümüzde, halihaz rda gerçekleflen ithalat tafl - malar nda Azeri petrollerinin etken olmayaca n düflünüyorum. Artan talebe ba l olarak yeni projelerin Azeri petrolü spesifikasyonlar na uygun olarak planlanaca n düflünüyorum. BÜYÜK TANKERLER N YEN ADRES VLCC Tonajl Tankerlere Talep Art yor Ceyhan Liman nda yaflananlar, enerji politikalar aç s ndan bir dönüm noktas olurken, Türk denizcili i için de yeni yat r mlar tetikleyici bir unsur oluyor. Bir yandan limanc l k aç s ndan yat r mlar ve çözülmesi gereken problemler ortaya ç karken, di er yandan tanker filosunun büyük tonajda genifllemesi beklentilerini de beraberinde getiriyor. Yap lan son analizlerde rakamlar oldukça çarp c. Özellikle Uzak Do u parsiyellerinde aktif olan VLCC( ,000 dwt) tonaj, ilerleyen günlerde Ceyhan Liman n n önemli misafirleri aras nda olacak. Ceyhan tanker liman kompleksi ayn anda iki VLCC tonajl tankeri elleçleme kapasitesine sahip. BTC projesinin tam kapasiteye ulaflmas ve di er projelerin de hayata geçmesiyle, Ceyhan ba lant l hatlarda 32 VLCC tipi tankerin çal flmas öngörülüyor. TÜRK TANKERC L RAPORU fiaret ED YORDU Kharg Island Parsiyellerini Tafl yacak Yerli Armatör Yok Türk deniz ticaret filosunda 165,000 dwt üzerinde tanker tipi gemiler bulunmuyor. En son Befliktafl Denizcilik taraf ndan Türk siciline kaydedilen Suezmax serisi tankerler d fl nda y llard r büyük tonajl gemi kayd yap lmam fl. TÜPRAfi n ran ithalat nda kulland Kharg Island-S dd kerir hatt nda uzun y llard r 300,000 dwt klas nda tankerler çal fl yor. Bir dönem Kapadokya adl Türk tankerinin de çal flt r ld bu hatcapacity of Samsun-Ceyhan pipeline project has also been based on the capacity of the BTC project. Koc Holding, the new owner of TUPRAS, is at present handling the 84% of oil processing capacity of Turkey and as such they are in the project preparation process to provide their extensive experience and leadership knowledge at Ceyhan Center too. TUPRAS Kirikkale and Adiyaman refineries are also carrying out the transportation of oil through pipelines over Ceyhan. The truth of the matter is, when all these projects come together it seems as if a central position in transportation of crude oil and oil derivatives has been assigned to Ceyhan recently. The most important activity heading in the new program of the Ministry of Energy summarizes the subject to a great extent: Turkey will continue to pursue its objective to become an important energy corridor. The present economic situation and the geopolitical balances signal that everything would run smoothly. If the Eurasia natural gas pipeline project passes through Anatolia, Turkey will be able to meet the domestic demand for natural gas to a great extent and as such a progress will be made towards a critical point. Another positive point is the slow-down in the increase of oil imports that has a very high percentage in foreign trade deficit and the result of this will be the positive macro economic indicators. However, when we think that TUPRAS does not prefer Azerbaijani oil in its existing facilities but rather have heavy crude oil from the Middle East, I think that the Azerbaijani Oil would not have any influence with regard to the realization of transportation of imports. The new projects that will be put into action on the basis of the increasing demand will take shape according to the specifications of the Azerbaijani Oil. THE NEW ADDRESS OF LARGE TANKERS Demand for VLCC Tankers is on the Rise While the events of the late taking place at Ceyhan Port constitute a turning point for the energy policies, they also have a triggering effect on new investments in the Turkish Maritime Industry. On one side investments are being made in the ports resulting in new problems to be resolved and on the other hand the expectations 046

5 At this point that we have reached in time, it seems as if a new Rotterdam is taking shape in spite of the weak investments. The eyes have turned to the dry cargo investments following the peak that was experienced in the dry cargo market. ta, yerli armatörün flans ise s f r. Çünkü halihaz rda VLCC tonaj nda gemi çal flt ran Türk armatörü bulunmuyor y l nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan yay nlanan Türk Tankercili i Raporu nun iflaret etti i baz noktalar vard. Bakü- Tiflis-Ceyhan projesine de de inilen raporda, baflta TÜPRAfi tafl - malar olmak üzere Aframax, Suezmax ve VLCC tonajlar nda tanker talebinin artaca ve mevcut durumda aç k pozisyonlar bulundu u belirtilmiflti. Geçen zaman içinde bir kaç Suezmax tonajl tanker d fl nda yat r mlar gözlemlenmedi. Bugün geldi imiz noktada ise, yan bafl m zda, yabanc analistlerin deyimiyle yeni bir Rotterdam do uyor ve ne yaz k ki yat r mlar halen zay f. Kuru yük piyasas nda yaflanan tavan rakamlar sonras gözler, kuru yük yat - r mlar na çevrilmifl durumda. Ancak 2008 y l ile birlikte kuru yük navlunlar nda zay flama beklentisi, tanker tafl mac l na yap lacak yat r mlar n habercisi. CEYHAN-MEKS KA KÖRFEZ HATTI BÜYÜYOR Akdeniz den, ABD ve Karayip yönündeki ham petrol tafl malar nda çok yüksek bir paya sahip olan Cezayir, hakimiyetini kaybediyor. Son alt ayl k rakamlar, Akdeniz-Meksika körfezi hatt nda Ceyhan ç k fll tafl malar n her geçen gün artt ve Cezayir-Meksika Körfezi hatt kapasitesine yaklaflt n gösteriyor. Meksika Körfezi nde özellikle Houston ve Karayip rafinerileri bafll ca boflaltma limanlar. Referandumla ABD ye ba lanma karar alan ve ABD eyaleti olan Porto Riko, Singapur modeline benzer bir flekilde rafineri tesisleriyle büyüyor. ABD hükümetinin vergiden muaf, tamamiyle serbest bölge tekni i uygulad Porto Riko, rafinasyon ifllemi için ara durak olarak planlan yor. & Bugün geldi imiz noktada ise, yan bafl m zda, yabanc analistlerin deyimiyle yeni bir Rotterdam do uyor ve ne yaz k ki yat r mlar halen zay f. Kuru yük piyasas nda yaflanan tavan rakamlar sonras gözler, kuru yük yat r mlar na çevrilmifl durumda. that the tanker fleet will expand into large tonnage vessels take root. The latest analyses reveal very striking figures. The VLCC ( ,000 dwt) tonnage that is especially dominant in the Far East partial cargoes will be accommodated by the Ceyhan Port in the near future. Ceyhan Tanker Port has the capacity to handle two VLCC tankers at the same time. With the achievement of full capacity in BTC project and as the other projects become operational, it is predicted that 32 VLCC tankers will be operating through lines with Ceyhan Connection. REPORT ON TURKISH TANKER SECTOR POINTED OUT No domestic shipowners to transport Kharg Island Partial Cargoes It is a known fact that in the Turkish merchant fleet there are no tankers above 165,000 dwt. Other then the Suezmax type tankers that were last to be recorded in the Turkish registry, no registration for large tonnage ships have been made for years. In Kharg Island- Siddikerir line that is used by TUPRAS is handling imports from Iran, 300,000 dwt class tankers have been operated for many years. In this line, where once a Turkish tanker named Kapodokya was employed, the domestic shipowners do not have much of a chance. The reason for this is the fact that there are no domestic shipowners that operate VLCC tonnage vessels. In the Report on Turkish Tanker Sector of the Ministry of Maritime Affairs that was published in 2005, there were some points that were emphasized. In this report that also referred to Baku-Tbilisi-Ceyhan Project, it was stated that the demand for tankers in Aframax, Suezmax and VLCC tonnage categories would increase especially due to the transportation carried out by TUPRAS. However since that time other than some Suezmax tonnage tankers no investments in this field were observed. At this point that we have reached in time, it seems as if a new Rotterdam is taking shape in spite of the weak investments. The eyes have turned to the dry cargo investments following the peak that was experienced in the dry cargo market. However, the expectations with regard to the weakening in the demand for dry cargo freights in 2008 are the bearer of news that investments will be made in the field of tanker transportation. CEYHAN-GULF OF MEXICO LINE EXPANDS Algeria that has the major share in the transportation of crude oil from the Mediterranean to the USA and Caribbean is gradually losing its dominance over this route. The numbers of the last 6 months show us that the transportation from Ceyhan has been on the rise in Mediterranean-Gulf of Mexico line and that the capacity of Algeria- Gulf of Mexico line is about to be caught up with. At the Gulf of Mexico especially the Houston and Caribbean refineries are used for unloading. One of the US states, Porte Rico, which has become a part of the USA under a referendum, grows with its refinery facilities and as such it is planned as an intermediary stop for refinery processing in an environment where the free zone technique is implemented and exemption from any and all kinds of taxes is provided by the US Government. & Kobe University, Laboratory of Transport Economics & Management, Japan 048

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I

TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I CAPT. OKAN DURU, K lavuz // Pilot 048 Kabotaj s v yük tafl mac l petrol, petrol türevleri ve kimyasal madde çesitleri a rl kl olarak yap l yor.

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

KİM400 PÜK DERS NOTLARI/DOÇ.DR.KAMRAN POLAT, ANKARA ÜNİV., FEN FAK., KİMYA BÖL.,

KİM400 PÜK DERS NOTLARI/DOÇ.DR.KAMRAN POLAT, ANKARA ÜNİV., FEN FAK., KİMYA BÖL., 1 2 3 4 5 6 Petroleum (Latin Petroleum f. Latin petra f. Greek πέτρα - rock + Latin oleum f. Greek έλαιον - oil) or crude oil is a naturally occurring, flammable liquid found in rock formations in the

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION Türkiye de Petrol Aramacılığı Oil Exploration in Turkey 1890: Türkiye sınırları dahilinde ilk sondaj faaliyeti, İskenderun civarındaki Çengen de

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

S on üç ayd r devam etti imiz navlun piyasa analizlerimizden biraz

S on üç ayd r devam etti imiz navlun piyasa analizlerimizden biraz TRANSPORT GEOGRAPHY AND LONG TERM METAMORPHOSIS TAfiIMACILIK CO RAFYASI VE UZUN VADE METAMORFOZ OKAN DURU Changes in trade routes, climatic changes, and many other factors shape the transportation lines.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi

T.C. İstanbul Üniversitesi 1.Adı Soyadı: SERAP İNCAZ 2.Doğum Tarihi: 3.Ünvanı: Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İktisat T.C. İstanbul Üniversitesi Y. Lisans Uluslararası İktisat ve T.C. Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Barış Sanlı 1 Bölgesel Piyasalara Entegrasyon - Türkiye enerji sistemindeki bazı anahtar parametreler - Petrol - Doğal gaz - Elektrik - Karbon

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Analist Sunumu 13 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Pazardaki gelişim Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış Fuel Oillerde %10 düşüş Havacılık yakıtlarında

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Ham Petrolün Dünya Pazarında. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 Sayı:2 2011

Ham Petrolün Dünya Pazarında. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 Sayı:2 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 :2 2011 HAM PETROLÜN DÜNYA PAZARLARINA ULAŞTIRILMASINDA CEYHAN TERMİNALİ NİN ROLÜ * ÖZET Barış KULEYİN 1 A. Güldem CERİT 2 Ham petrol açısından

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı