EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi. Kümeler ve kümelerle işlemler. Sayı sistemi kurma, doğal sayılar. Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar. Bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları. Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar. Kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi. Denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) BASIC MATHEMATICS I (2+0=2) AKTS=4 Definition of mathematics, relation with other science. Sets and operation at sets. Foundation of number system, natural number. Different based number, integer Divisibility rules, EKOK and EBOB concepts and applications. Ratio and proportion, compound ratio concepts and application. Real number, exponentiation and rational exponents. Cartesian product, correlation, function, operation concepts and their graphics. Equality and ordering correlation. Data collection and summary of data, their graph, measure of central distribution GENEL BİYOLOJİ (2+0=2) AKTS=4 Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği: hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar; canlıların yapısı: hücreler, dokular, organlar ve organ sistemleri; insan vücudu ve organ sistemleri; beslenme, sağlık ve ilk yardım; canlı toplulukları ve çevre GENERAL BIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 The difference between animate and unanimate: animals, plants and microorganisms, one- celled creatures; fungi;morphology of the living; human body and organ systems; nutrition, health and first aid; living things and environment UYGARLIK TARİHİ (2+0=2) AKTS= 4 Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi; yazı, takvim, tekerlek, ateş, barut, matbaa, buharlı gemi, pusula; günümüze doğru aşamalar; Akdeniz, Uzakdoğu, Orta Amerika (Astek-inka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Medeniyetleri HISTORY OF CIVILIZATION(2+0=2) AKTS=4 Examining of civilization created by human from past to present; writing, calender, wheel, fire, gunpowder, press, steamboats, compass; developmental stages up to present; Mediterranean, Far East, Middle Asia Savannah Civilization, Middle America (Aztek-Inka Civilizations) TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM (2+0=2) AKTS=2 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri TURKISH I: WRITTEN PRODUCTION (2+0=2) AKTS=2 Description and importance of language, language-culture relation slip, relevance and characteristics; structures and rules in narratives, spelling and punctuation, different topics, points of view, supporting ideas, paragraphs, concepts, rules and layout in writing, frameworks for selected types of written composition, topics and paragraphs, correction and general problems of expressing ideas and thinking, different types of writing (recollections, anecdotes, stories, 1

2 criticism, novels) formal writing (curriculum vitae, petitions, reports, advertisements, bibliographies, announcements, official documents, scientific writing, academic papers), writing introductions, main sections and conclusions in essays; note taking, summary methods and techniques ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0=2) AKTS=2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve I.Dünya savaşının başlama nedenleri ile Osmanlı İmp.nun bu savaşa dahil olması, Mondros Ateşkes Amt.ile uğradığımız işgaller ele alınmaktadır.yüce önder Atatürkün işgallere karşı duyduğu tepkiler, Samsuna çıkışından sonra Amasya Tamimi ve kongreler yoluyla Milli Mücadeleyi başlatması,istanbulun işgale uğramasından sonra Ankarada TBMM nin açılması ile Türk İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra imzalanan Mudanya Ateş.Ant. ve Lozan Barış Ant PRINC. OF ATATURK&HIST. OFTR. REVALUTUON I (2+0=2) AKTS=2 the reasons of the decline of the Ottoman Empire and the reasans of the world war I are discussed.why the Ottoman Empire was in this war and what the results of the occupations,amasya Circular,Erzurum and Sivas Cogresses,the occupation of İstanbul,the end of the Ottoman Assembly,the opening of the National Assembly in Ankara,Mudanya Armistice,Lozan Peace Treaty are the topics of the first semester İNGİLİZCE-I (YABANCI DİL) (3+0=3) AKTS=4 Öğrencilerin İngilizce'de kendilerini ifade etmeleri için gerekli temel yapıların öğretimi ve uygulanması ENGLISH-I (FOREIGN LANGUAGE) (3+0=3) AKTS=4 Teaching student basic structures to express themselves in English and applications BİLGİSAYAR I (2+2=4) AKTS=4 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları COMPUTING I (2+2=4) AKTS=4 This course is taught through the Turkish language. This course covers basic concepts in information technology, software and hardware, operating systems, word processing, spreadsheets, databases, using the internet in education, effects of information technology on social structures and in education, system security and ethical considerations EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3+0=3) AKTS=4 Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=4 Basic concepts of education, the function and role of education and its relationships with other disciplines, philosophical, social, psychological, economic and political foundations of education, the historical development of educational sciences, directions in educational sciences in the 21st Century. Research methods in education, the structure of Turkish National Education System and its features, the place of teacher in this system, characteristics of teaching profession, the practices of teacher education and developments in this area BEDEN EĞİTİMİ I PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Physical training; branches of sports; role of play and physical training in human development; healthiness; human psychology; health and first aid; sports materials and utilization GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2

3 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation II. YARIYIL TEMEL MATEMATİK II (2+0=2) AKTS=4 Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi BASIC MATHEMATICS II (2+0=2) AKTS=4 Algebraic expressions, equation and identity concepts, factoring of algebraic expressions, operations on algebraic expressions, equation and inequality concepts, systems of equation and inequality. Functions of two variable, graphs of continuous and discontinuous functions, foundations of geometry, plane shapes and their areas and perimeters, solids and their areas and volumes, equivalenty and similarity, equivalent triangles, right triangles, metric relations of right triangles, geometric place, fundemental concepts of trigonometry, analytic examination of line and circle GENEL KİMYA (2+0=2) AKTS=4 Kimyaya giriş, maddenin özel ve genel özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, polimerler, karbon bileşikleri, zehir bilimi, ölçme ve maddenin katı hal yapısı, maddenin biçimindeki değişiklikler; çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, değişim kalıpları, yaşamın kimyası, sistemler ve alt sistemler, kimyasal tepkimeler, nitel analiz, elektrokimya; kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişmeleri ve bunların etkileşimleri; kara şekilleri ve hareketleri; insan etkisi; doğal kaynaklar ve kirlenme; doğal kaynakların korunması GENERAL CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=4 Introduction to chemistry; general and specific characteristics of matter ; their interactions; elements and compounds; solutions and mixtures; phases of the matter; polymers; carbon compounds; toxicology; measurement and solid state of the matter; the change of the state of the matter; solubility and precipitation; oxidation and reduction; reaction types; chemistry of life; systems and sub systems; chemical reactions; qualitative analysis; electrochemistry; earth compounds; rocks; mineral types; changes in the earth crux and their interactions; ground shapes and their motions ; human effect; natural sources and pollution; preservation of natural sources TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (2+0=2) AKTS=2 Bu derste hem Türk Tarihine ana hatları ile değinilmekte hem de Türklerin kültür hayatı anlatılmaktadır. Bu bağlamda kültür, uygarlık, kültürün özellikleri, kültürün sınıflamasına değinildikten sonra kültürün öğelerinden dil, yazı, din, bilim, giyim kuşam, sanat, sahne sanatları ve seyirlik oyunlar ile şehir hayatını etkileyen toplumsal ve kültürel kurumlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Türk tarihinin önemli bir evresi olan Orta Asya, Uygurlar, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi üzerine vurgu yapılmaktadır. Daha sonra Anadolu?da kentlerin oluşumu, kültürler arası etkileşim ve Tanzimat dönemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca İttihat Terakki ve Cumhuriyet döneminde kültür irdelenmektedir. 3

4 TURKISH HISTORY AND CULTURE (2+0=2) AKTS=2 During the lectures Turkish history and cultural life of Turks will be treated. It will be attained to culture, civilization, the features of culture, the classification of culture, and then will be considered on language, writing, religion, science, clothing, art, stage arts and social and cultural institutions. It will be stressed on The Middle Asia, Uygurs, Anatolian State of Seljuks and thens, will be treated the formation of cities in Anatolia, the interaction between cultures, the period of Tanzimat. It will be examined culture in period of İttihat and Terakki, in the period of Turkish Republic GENEL COĞRAFYA (2+0=2) AKTS=3 Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları GENERAL GEOGRAPHY (2+0=2) AKTS=3 The principles and topic of geography, fundamental concepts of geography, the relationships of geography to other sciences, historical developments, and the aim of geography instruction, general information about natural systems such as climate, forms of earth, vegetation, water and the like, these systems and the features of their advancements, universe solar system, the shape of earth, physical aspects, movements, and the results of these movements, the application of the use of maps BİLGİSAYAR II (2+2=4) AKTS=4 Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi COMPUTING II (2+2=4) AKTS=4 This course is taught through the Turkish language. This course covers basic concepts of computer assisted learning, its elements, theoretical foundations, benefits and limitations, methods, popular programmes for computer-assisted learning, evaluation and selection of electronic materials, distance education practices, databases, negative effects of computers and the internet on young people and solutions TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM (2+0=2) AKTS=2 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, imla, vurgu, tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: Okuduğunu anlama, okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi TURKISH II: ORAL COMMUNICATION(2+0=2) AKTS=2 Course content: developing and evaluating speaking skills, correct pronunciation, diction, spelling, rhythm, intonation, stress, spoken errors and correction techniques, dialogues, techniques for clear speaking, national holiday speeches, organisation of spoken language, body language, affective factors, poetry reading, debates, discussions, panels, forums, symposium, conferences Comprehension techniques: understanding reading, types of reading skills, barriers to successful reading, reading and note taking, reading critically, transferring, relationships between reading with other educational subjects, reading speed and how to increase it, listening comprehension, types of listening skills and techniques, barriers to successful listening, listening and note taking, critical listening, better listening, relationships between listening and other subjects ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0=2) AKTS=2 Saltanatın kaldırılması ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla devam eden inkılapların gercekleştirildiği bu dönemde T.C.nin laik çağdaş bir hukuk devleti olma yönünde atılan adımlar ile iç ve dış politikada ekonomide meydana gelen gelısmeler degerlendirilmektedir. Aynı zamanda cumhuriyete yönelik tehditler ele alınmakta olup Yüce önderin ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İnönü dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır.(1950 yılına kadar) 4

5 PRINC.OF ATATURK&HISTOF TR.REVALUTION II (2+0=2) AKTS=2 the end of the sultanete,the proclamation of the Republic,the principles of Atatürk and the relutionary changes are discussed.the changes in the system of law,economy and political life are examined. the reactionary activities against the republic,the death of Mustafa Kemal Atatürk,the changes during the time of İnönü the position of Turkey during the world wor II are discussed in the second semester İNGİLİZCE II (YABANCI DİL) (3+0=3) AKTS=4 Öğrencilere okuma, yazma, ve konuşma becerilerinin temel yapı bilgisi ile kazandırılması ENGLISH II FOREINGN LANGUAGE II (3+0=3) AKTS=4 Getting the students to arguire reading, writing and speaking skills together with basic grammar EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3+0=3) AKTS=3 Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (3+0=3) AKTS=3 Definition and functions of educational psychology; basic concepts of learning and education; physical, cognitive, psychosexual, psychosocial and moral development; factors affecting learning; theories of learning; effective learning; factors effecting learning (motivation, individual differences, group dynamics) 0015 BEDEN EĞİTİMİ II (2+0=2) AKTS=2 Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, cimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar PHYSICAL EDUCATION II (2+0=2) AKTS=2 Types of games; rules and principles of football, voleyball and basketball; folklore, personal health; gymnastics; rhytmic studies; musical dances; modern dances GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation III. YARIYIL TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ (2+0=2) AKTS=3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçe nin ses özellikleri; yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik kelimeler; kelime grupları, kelime çeşitleri, fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, takı, ünlem; Türkçede kök kelimeler, isimden isim ve fiil yapma ekleri, fiilden isim ve fiil yapma ekleri, çekim eklerinin çeşitleri, kalıplaştırma. 5

6 TURKISH L. I: PHONETICH AND MORPHOLOGY (2+0=2) AKTS=3 Definition of language and its importance; language-culture relationship; linguistics; development phases of Turkish language; knowledge of sound; vowels; consonants; sound events, sound characteristics of Turkish; making Turkish of foreign words; knowledge of structure; root; morpheme; simple, generated and united words, word groups, word variety, verb, noun, adverb, conjunction, preposition, interjection, stems word in Turkish; the suffixes and prefixes forming nouns or verbs from nouns using suffixes and prefixes and forming nouns or verbs from verbs; type of conjugation suffixes; moulding GENEL FİZİK (2+0=2) AKTS=4 Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makinalar; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi; basınç ve sıvılar. ISI VE SICAKLIK: Isının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri; genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. DALGALAR VE YAYILMASI, OPTİK: Kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar, ışıkta girişim, SES: Meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı, ELEKTRİK: Manyetik etkileşimler, elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, potansiyel ve sığa; elektrik akımı devresi, direnç ve değişken direnç, pil, elektrik akımının etkileri; evlerimizde kullandığımız elektrik, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı GENERAL PHYSICS (2+0=2) AKTS=4 Motion, velocity and acceleration, mass and force; balance; work and conservation of energy; simple machines; momentum; earth and space systems; motion of the earth; planets and cosmos; gravitation; pressure and liquids. HEAT AND TEMPERATURE: Heat sources, transfer; insulation; expansion; change of phase; WAVES AND PROPAGATION,OPTICS: Sources, propagation, reflection, mirrors, refraction, lenses, human eye optic instruments, diffraction. SOUND: Sources, propagation, features, insulation, recording. Electricity: Electrical forces, electrical field, potential and capacitance; electrical current circuits, resistance, battery; electric power, production, transmission, and use of electricity at houses MÜZİK (1+2=3) AKTS=4 Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları MUSIC (1+2=3) AKTS=4 Music is education, its role and contents, basic music knowledge, the purpose and nature of writing musical note, introduction to instrument and sound education, collective singing, musical listening, reading and writing studies BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ (1+2=3) AKTS=3 İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikler, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde vegünlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralalrı, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CULTURE (1+2=3) AKTS=3 People in the development of physical education role, primary school childrens motor development features, healthy living exercise for general information about physical education classes layouts, walks, cycles, while, physical education equipment and materials, features, free gymnastic exercises, individual and paired gymnastics exercises, tools and tool configuration exercises, physical education classes and in daily life during the exercise injuries, injuries, coercion, first aid, athletics basic techniques and kuralalrı, sports and health, sports and social life, sports and life, our country and sport, General information about the Olympics FEN VE TEKNOLOJİ LAB. UYG. I (0+2=2) AKTS=3 Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi). 6

7 LABORATORY APPLICATIONS IN SCIENCE AND I (0+2=2) AKTS=3 The importance and purpose of laboratory in Science and Technology instruction. Constructivist approach and lab studies, security in lab Scientific method, scientific process skills and how to gain the skills. Lab experiments for primary education (planning lab experiments and evaluation of the results of experiments ÇEVRE EĞİTİMİ (2+0=2) AKTS=3 Bu ders öğrencilere çevre eğitimi hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak ve bu eğitimi etkin bir şekilde ilköğretim seviyesinde verebilmeleri için hazırlanmıştır. Öğrenciler çevre eğitimi kapsamında başarılı stratejik planlama ve uygulama modelleri, süreç ve teknikleri geliştirmeyi, çevre eğitiminin tarihi gelişimi, amaçları ve hedefleri, çevre eğitimi yaklaşımları ve öğretim metotlarını öğrenirler ENVIRONMENTAL EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 This course is designed to provide students with the basic knowledge and skills needed to make EE relevant. They learn how to develop successful strategic planning and implementation models, processes and techniques. They gain a foundational knowledge of environmental education and learn how to incorporate quality EE into their instruction. Students learn the history and goals of EE, develop an understanding of the professional roles and instructional methods of un environmental educators FELSEFE (2+0=2) AKTS=2 Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiler, Felsefe Tarihi, İonyada görülen sofistler ve görüşleri, Sofislerin görüşleri ile Materyalist Felsefeciler arasındaki benzerlikler, İdealist Felsefenin Atina?daki yükselişi, Sokrat, Aristo, Eflatun?nun belli başlı görüşleri, Solastik Felsefenin çöküşü ve Aydınlanmacıların görüşleri, Pragmatist felsefenin ortaya çıkışı, Varoluşculuk Felsefesi ve Satreın görüşleri PHILOSOPHY (2+0=2) AKTS=2 The relation between philosophies and science, the history of philosophy, the Sophists who were seen in Ionia and their opinions, the relations between materialist philosophies and sophists, Idealist philosophies in Athens and the views of Socrates. Aristotle and Platoons, the end of Scholastic Philosophy and essentials of enlightment philosophy, existentialism and opinions of Sartre SOSYOLOJİ (2+0=2) AKTS=3 Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri SOCIOLOGY (2+0=2) AKTS=3 The definition, scope and extent of sociology; basic concepts and research areas in sociology; the historical development of sociology in Turkey and in the world; prominent sociologists in Turkey and in the world; social groups and their defining features; methodology in sociology; the relationship between the individual and the society and the influence of the society on individuals; education from the sociological perspective; the relationship among education, society, and individual; school as a social institution; the roles and responsibilities of teachers and pupils from a sociological perspective; equity in education; social mobility, social status, class and stratification; the interaction among culture, society, and civilization; recent sociological research samples ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (3+0=3) AKTS=5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING (3+0=3) AKTS=5 Basic concepts related to teaching, principles of learning and teaching, importance and benefits of planned study in teaching, planning of teaching (annual plan, daily plan and activity samples), strategies of learning and teaching, teaching methods and techniques and their relation to practice, teaching materials, duty and responsibility of a teacher in improving the quality of teaching, teacher?s competences. 7

8 IV. YARIYIL TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ (2+0=2) AKTS=2 Türkçede fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; kelime öbekleri; Türkçede cümle çeşitleri; basit cümle, birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, içiçe birleşik cümle; çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri; Türkçede belirlilik, ad ve fiil cümlelerinde belirlilik; ad tamlamaların özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi) TURKISH LAN. II: SEN. AND TEXT KNOW (2+0=2) AKTS=2 Verb roofs in Turkish and examining of them in terms of the meaning; word heaps; sentence variety in Turkish; simple sentence; complex sentence; conditional united (allied) sentence; compound sentences; analyzing words and sentences in a variety of texts; definition in Turkish, definition in noun and verb clauses; characteristics of the noun compound word; text studies (selection of text with regard to the age groups, examination of the internal and external structure of the text) ÇOCUK EDEBİYATI (2+0=2) AKTS=3 Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi CHILDREN'S LITERATURE (2+0=2) AKTS=3 Review and introduction of related literature; selection and evaluation of book and other materials suitable for children; examples of Child Literature and their review ; folklore, tales, myths and fables; real stories; poems, examination of biography TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ (3+0=3) AKTS=3 Türkiyenin yeri ve konumu; Türkiye nin fiziki özellikleri; (jeopolitik ve jeomorfolojik özellikleri) iklimi, hidrografi özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü); sosyo-ekonomik özellikleri; nüfus, yerleşimi, tarım (ormancılık, hayvancılık); enerji, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm; Türkiyenin jeopolitik özellikleri; matematiksel konum özellikleri; özel konum özellikleri (komşular); ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar) GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF TURKEY (3+0=3) AKTS=3 Turkey s place and positions, position and properties of Turkeys geopolitics and geostrategic, properties of mathematical position, properties of special position, country groups properties (political, militarily, economical, cultural organization). Physical properties of Turkey (climate, hygrograph?s properties, structure of soil, flora), socialeconomical properties (population, settlement, agriculture, forestry, stock breeding, energy, industry, transport, tourism) SANAT EĞİTİMİ (1+2=3) AKTS=3 Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri ART EDUCATION (1+2=3) AKTS=3 Comprehension of the theories of art in history of ideas and philosophy; comprehension of the theories and practices of information and experience in the filed of art; critical thinking and assessment of the history of art and philosophy; interpreting art theories using science and technology; developing reading skills for reading texts on various disciplines of art events and phenomenon; gaining information and experience about the exhibition of art; the concept of creativity; creative individual and his features; creative thinking and creative processes FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYG. II (0+2=2) AKTS=3 Laboratory Applications in Science and İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları. 8

9 LABORATORY APPLICATIONS IN SCIENCE AND I (0+2=2) AKTS=3 Laboratory experiments for primary education, planning, implementation and the results of the experiments. Preparing worksheets and reports for experiment. Examples of experiments required simple and cheap materials, group working MÜZİK ÖĞRETİMİ (1+2=3) AKTS=4 Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları MUSIC TEACHING (1+2=3) AKTS=4 Music teaching methods, note teaching techniques, arrangment of the songs for children with Orff instruments,the effective use of instruments in song teaching, game, music, dance, drama and speech and their relationships, the development of the musical perception through esthetics, association of music lesson activities and other disciplines, applications of elementary music programme BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ (1+2=3) AKTS=4 İlköğretim beden eğitimi dersi(1-5.sınıflar)öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı(programın yapısı,temel beceriler,programın temel unsurları,sınıflara göre kazanımlar,öğretim yöntemleri,sınıf yönetimi,ölçme değerlendirme),ilköğretim birinci kademe beden eğitimi dersi kazanımlarına ilşkin uygulamalar(ders planı, çalışma planları,ölçme araçları hazırlama ve uygulama),eğitsel ve müzikli oyunlar,modern halk dansları ile ilgili örnekler,oyunun tanımı ve genel özellikleri,oyun öğretimi BODY EDUCATION AND GAME LESSONS (1+2=3) AKTS=4 Elementary physical education lessons (1-5.sınıflar) curriculum related to the theoretical structure (the programs structure, basic skills, the programs basic elements, according to the class achievements, teaching methods, classroom management, measurement and evaluation), primary school physical education gains regard to applications (lesson plans, work plans, preparation and implementation of measurement tools), educational and musical games, folk dances with modern examples, definitions and general features of the game, a game teaching GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ (1+2=3) AKTS=2 Sırada Oturma Kuralları; Yazı Araç - Gereçleri: Yazı araç - gereçlerini kullanma, Tür Alfabesinin Özellikleri; Güzel Yazının Özellikleri ve Önemi; Dik, Temel ve Bitişik Eğik El Yazısının Öğretimi: Doğru kullanımı ile okunaklı, süratli, işlek bir el yazısı becerisinin kazandırılması; Yazıda Blok Düzenleme ve İstif Çalışmaları; Estetik ve Dekoratif Yazıların Oluşturulması; Rakamlar; Noktalama işaretleri; Matematik İşaretleri GOOD WRITING TECNIQUES (1+2=3) AKTS=2 The rule of the sitting on the desk; Tools for writing: To using writing tools, The characteristics of type script; The features and importance of goog writing; The teachingof upright, basic and italic handwriting: To Bring skill of proper use and, fast and much used a handwriting. Black arrangement and sequence study in article, to Render aesthetics and decorqtive writing; Numbers; Punctuatins; Maths marks BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0=2) AKTS=2 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli(nicel ve nitel araştırma modeli), evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması SCIENTIFIC RESESARCH METHODS (2+0=2) AKTS=2 Science and basic concepts (phenomena, knowledge, right, wrong and universal knowledge), history of science, principles of scientific research, scientific methodology and different aspects of research methods, problem, research design (qualitative and quantitative research), sampling, collecting data, recording, analyzing, interpreting and reporting data ÖĞRETİM TEKN. VE MATERYAL TASARIMI (2+2=4) AKTS=4 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin 9

10 değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MAT.DEVELOP (2+2=4) AKTS=4 The objectives of this course are to provide students with the basic knowledge and skills necessary to create and design effective intructional media materials, such as posters, WWW pages, models3d, PowerPoint presentations etc. The course also covers a range of instructional tecniques, models, and tools connecting them to the learning process. V. YARIYIL FEN VE TEKNOLOJİSİ ÖĞRETİMİ I (3+0=3) AKTS=4 Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya?daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY I (3+0=3) AKTS=4 The basic concepts related science and science education. Science, technology, features of scientific knowledge and scientific methods, science and technology literacy, the relationship of Science-Technology-Society-Environment and their attitudes towards the field of science, aims of science education, the historical development of science education in Turkey and in the world, constructivist approach and science education, cognitive development and science education, the introduction of primary education science and technology teaching program and relationship with other disciplines, improvement of scientific skills and practices İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=5 Okuma ve yazma kavramları; okuma ve yazma süreci; okuma ve yazmanın amaçları; okuma ve yazmayı kazandırma (öğretme) yöntem (cümle çözümleme, harf yöntemi, vb.) ve yaklaşımları; okuma çağındaki çocukların dili ve özellikleri; sesler ve öğretimi; araç-gereç ve materyallerin seçimi ve kullanımı; kelime tanıma; kelime ayırt etme; kelime haznesini geliştirme yolları TEACHING READING AND WRITING SKILLS (3+0=3) AKTS=5 Concepts of reading and writing; process of reading and writing; purposes of reading and writing; techniques (sentence analyses, letter techniques etc.) and approaches of teaching and writing; language characteristics of children at primary level; sounds and their teaching; selection of teaching tools and materials and their uses; recognizing and distinguishing words; ways of improving vocabulary HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=4 Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi TEACHING SCIENCE OF LIFE (3+0=3) AKTS=4 The purpose, concept and the content of Science of life lesson, the historical development of Science of Life Lesson in Turkey and the approaches of science of life lesson in other countries. Analyzing Science of life lesson in terms of such aspects as acquisition, skill, concept, etc., the distribution of topics and the acquisition of these topics which take part in the programme according to classes, basic teaching skills of science of life lesson, teaching strategies, teaching techniques and methods and the examples related to their application in the classroom, using materials and sources in teaching Science of life lesson, teaching values and democracy education in science of life lesson, sample applications related to Science of Life programme and the assessment of classroom activities MATEMATİK ÖĞRETİMİ I (3+0=3) AKTS=4 Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünyada ve Türkiyede); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi 10

11 teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri TEACHING MATHEMATICS I (3+0=3) AKTS=4 Historical development of teaching mathematics, teaching methods in mathematics education, learning-teaching process, primary mathematics education program, adaptations of general teaching methods to mathematics education, special teaching methods and strategies in mathematics education, measure and evaluate in mathematics education, problem solving, concept of number, natural numbers, basic operations with natural numbers DRAMA (2+2=4) AKTS=5 Eğitimde yaratıcı drama nedir? Drama-tiyatro-oyun ilişkisi. Drama tekniklerinin uygulanması. Ders planı hazırlama. Ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı DRAMA (2+2=4) AKTS=5 What is creative drama in education? Drama-theater-game relationship. The implementation of drama techniques. Lesson plan preparation. What should be the measurement and evaluation ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3+0=3) AKTS=4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme EDUCATION MEASURMENT AND EVALUATION (3+0=3) AKTS=4 The role and importance of testing and assessment in education, basic concepts in testing and assessment, the required features of testing instruments (reliability, validity, feasibility), testing instruments and their features used in education, instruments based on traditional approaches (written exams, cloze tests, true-false tests, multiple choice tests, matching tests, oral exams, assignments), instruments providing information on the pupils from multiple sources (observation, interview, performance assessment, portfolio, research papers, research projects, peer assessment, self-assessment, attitude scales), basic statistical processes used on the results of assessment, evaluation of the learning outcomes, grading, developing assessment instruments in the students' own field of education SINIF YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=4 Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler CLASSROOM MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=4 Course content: social and psychological factors influencing students' behaviour, ways of improving classroom management and discipline in the classroom environment and in group activities, time management, classroom organisation, motivation, communication, starting a new term, creating a positive learning atmosphere, responding to behaviour problems. VI. YARIYIL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II (3+0=3) AKTS=4 Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma. 11

12 TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY II (3+0=3) AKTS=4 The techniques and process of concept developing, concept defaults and conceptual change, teaching models (problembased learning, project-based learning, collaboration-based learning, the approach of learning cycle, multiple intelligence theory and its usage in teaching science etc.) testing and assessment for teaching science: traditional and alternative approaches for testing and assessment ( observation, interview, project, performance assessment, student portfolio etc.) developing and presenting example activity for teaching science and technology program TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=4 Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin teşhisi ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; metinler arası okuma ve yazma; metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve prensipleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; Türkçe programı TEACHING TURKISH LANGUAGE (3+0=3) AKTS=4 Improvement of reading, writing, listening, speaking and understanding skills; identification of reading difficulties and their elimination ; structure of reading texts; reading and writing of texts; questions and question types related to the texts; developing critical thinking by reading and writing; techniques for fast reading; teaching main theme and its techniques; purposes, types and principles of reading; evaluation of reading, writing, speaking and understanding; Turkish curriculum SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=4 Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar TEACHING OF SOCIAL STUDIES (3+0=3) AKTS=4 Area and feature of social studies, main aim and skills of social studies, literature in social studies, main theme and area in social studies, history and importance of social studies in elementary school, research of curriculum of social studies (gaining, skills, theme..), strategies, methods, techniques and material using in social studies and examples application about these, education of democracy, human right, and values in social studies, examples book of social studies in Turkey and other country and evaluation these MATEMATİK ÖĞRETİMİ II (3+0=3) AKTS=4 Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri TEACHING MATHEMATICS II (3+0=3) AKTS=4 Fractions, students? misconceptions about learning fractions, different meanings of fractions, fraction models, equality, compare, set up in order, operations with fractions, decimal fractions, operations with decimal fractions, suitable activity examples for targets of programme, geometry, development of geometric thinking of children, teaching 2 and 3-dimensional geometry concepts, suitable activity examples for targets of geometry in programme, measure, development of thinking about measure of children, dimension, field, volume, time measures, weigh, money, suitable activity examples for targets of measure in programme, data management, tables and graphics, suitable activity examples for targets of data in programme, measure and evaluation in mathematics education, multiple measure and evaluation techniques ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ (2+0=2) AKTS=3 Erken çocukluk kavramı, Türkiyede ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye?de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. 12

13 EARLY CHILDHOOD EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 Early childhood concept, early childhood in Turkey and in the World and preschool education, definition, principles, importance and usefulness of preschool education, basic leading approaches of preschool education and historical development of preschool education, current situation of preschool education in Turkey and in the World, basic characteristics and nees of preschoolars, characteristics of preschool teacher, preschool institution types (preschool, day care etc.), physical, social and educational setting features of preschool, parent?s role in preschool education and its importance TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (1+2=3) AKTS=5 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, öğrencilerin katılımıyla bir proje çalışmasının uygulanması PRACTISES OF COMMUNITY SERVICE (1+2=3) AKTS=5 Importance of practises of community service, determining the daily problems of society and preparation of the project to solve them, attending to various projects in the frame of social responsibility voluntarily, applying of a project work by participating of the students OKUL DENEYİMİ (1+4=5) AKTS=6 Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile birliği, ana ve yan branjlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri SCHOOL EXPERI ENCE (1+4=5) AKTS=6 School observation, under the close supervision of a cooperating school teacher, including acquaintance with the school, students and the teaching profession from various perspectives at an early stage of the teacher training program. The main theme and activities of this course including school organization and management, daily activities in school, departmental activities, a day of a student, a day of a teacher in school and school-parent collaboration, classroom observation related to subject area courses, school and its problems, educational materials, equipment and written resources used in teaching. Various dimensions of the teaching profession. VII. YARIYIL GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ (1+2=3) AKTS=3 Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi TEACHING VISUAL ARTS (1+2=3) AKTS=3 Introduction to the function of visual arts education in cognitive and emotional aspects; establishing the developmental stage of the pupils; reading children's pictures; designing pictures and graphics in accordance with the programme; application of textile, architectural and traditional designs, drawing pictures and diversification of visual, auditory, and tactile perception via drawing; learning through art and the development of creativity DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ (2+0=2) AKTS=3 Temel kavramlar (din-kültür-ahlak); Müslümanlığın temel ilkeleri; İslamiyet ve diğer dinler; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; İlköğretim I. kademe 4-5 sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının incelenmesi; öğretim yaklaşımları; öğrenmenin değerlendirilmesi RELIGIOUS STUDIES AND MORAL (2+0=2) AKTS=3 Basic concepts (religion-culture-morals), basic principles of Islam, Islam and the other religions; morals and its bases related to individuals and society, investigation of teaching programs, teaching approaches, evaluation of learning TRAFİK VE İLKYARDIM (2+0=2) AKTS=2 Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar 13

14 ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım! TRAFFIC AND FIRST AID (2+0=2) AKTS=2 Transportation policies in Turkey, modern transportation concerning long distance transportation in urban areas, traffic related problems and their solutions, basic rules and conceptions of traffic, traffic education, traffic education and activities in elementary schools, accident and first aid, basic applications of first aid, various techniques in carrying patients and victims, dressing wound and bandage, tissue donation, bleeding, getting wounded, burnt and frozen, poisoning, animal biting and stinging, first aid in shocking choke CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (2+0=2) AKTS=3 Başlıca edebi türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden edebi türlere ait örnekler; metin çözümlemesi TURKISH LITERATURE ( ) (2+0=2) AKTS=3 Main literary works, analysing instructional samples about these types; analysing texts and samples from other Turkish Republics and Turkey ETKİLİ İLETİŞİM (3+0=3) AKTS=4 Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları EFFECTIVE COMMUNICATION (3+0=3) AKTS=4 Definition of communication, models of communication, communication components and characteristics, effective listening and feedback, factors of blocked communication (source, channel, receiver etc.), factors of facilitated communication, role and using of emotions in communication, prevention and conflicts in communication, important subjects among student, teacher and parent communication, communication practices ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (2+6=8) AKTS=8 Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları TEACHING PRACTICE I (2+6=8) AKTS=8 Under the supervision of an experienced mentor teacher our teachers in training will observe lessons and learn about asking questions, giving instructions and explanations, classroom management, testing students in various ways, how to evaluate students' learning, lesson planning, using course books, group work, microteaching preparing and using worksheets REHBERLİK (3+0=3) AKTS=4 Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi EDUCATIONAL COUNSELLING (3+0=3) AKTS=4 Course content: the aims of counseling and its role in education, the general principles of counseling and what it involves, getting to know and guide the students, how to collect and share information about students, psychological guidance, placement and follow-up, researching and evaluating, surroundings and relationships, careers guidance, the aims of special education, identifying special needs students and educating them ÖZEL EĞİTİM (2+0=2) AKTS=3 Özel eğitim ve özel eğitim gereksimi olan bireylerin tanımı; özel eğitimin tarihçesi; ülkemizde ve dünyadaki özel eğitim sistemi; özel eğitimin temel ilkeleri; kaynaştırma; zihinsel engelli çocuklar; bedensel engelli çocuklar; işitme 14

15 engelli çocuklar; görme engelli çocuklar; uyum güçlüğü ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar, özel eğitimde annebaba eğitiminin önemi SPECIAL EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 Definition and history of special education, definition of being handicapped. The special education system in the world and Turkey. The principles of special education, inclusion. Education of specical need children: Children with mental retardation, learning disorders, adaptation and behavioural disorders, visual disorders, hearing disorders, physical disorders. Education of parents with special needs children. VIII. YARIYIL BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM (2+2=4) AKTS=5 Birleştirilmiş sınıf kavramı; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler; öğretim programı yapısı; 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleştirilmiş sınıflar; yıl ünitesi kavramı ve özellikleri (A devresi yıl üniteleri; B devresi yıl üniteleri); öğretme-öğrenme sürecinin planlanması (yıllık, ünite ve günlük planlar); öğretim yöntem ve teknikleri; birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme; birleştirilmiş sınıf yöntemi TEACHING IN COMBINET (1,2,3-4,5) GRADES (2+2=4) AKTS=5 Teaching in joint classrooms. The concept of joint classroom; the need for joint classrooms; curriculum; planning (daily, units, annual) classroom management, and evalution in joint classrooms ÇOCUKLARDA TİYATRO VE EĞİTİM (2+0=2) AKTS=3 Çocuklarla tiyatro ve çocuk tiyatrosu eğitiminin özellikleri nedir, eğitim nasıl planlanmalıdır? Öğretmenler, eğitimde çocuklarla tiyatro etkinliklerinden nasıl yararlanabilirler? THEATER CHILDREN AND EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 Children and childrens theater and theater education What are the characteristics, education should be how to plan? Teachers, children and theater activities in education, how can benefit? İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA (2+0=2) AKTS=4 Kaynaştırma, En Az Kısıtlayıcı Ortam Kavramları, Kaynaştırma Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Kaynaştırma Eğitiminin Yasal Dayanakları, ÖEHY nde kaynaştırma ve destek hizmetlerle ilgili maddelerin incelenmesi ve tartışılması, İlköğretimde Kaynaştırma ve Önemi, Kaynaştırma Uygulamaları, Eğitim Programının Bireyselleştirilmesi, Kaynaştırma Uygulamalarını Başarıya Ulaştırmak İçin Yapılacaklar, Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Hazırlık Çalışmaları, BEP, Farklı Yetersizliğe Sahip Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Destek Özel Eğitim Hizmetleri MAINSTREAMING IN PRIMARY SCHOOLS (2+0=2) AKTS=4 Mainstreaming, Least Restrictive Environment, History of Mainstreaming, The Legal Basis of Mainstreaming, Substances related mainstreaming and support services in Turkish legals. Mainstreaming in primary education and importance of mainstreaming, Mainstreaming Applications, Individualizing of the education program, Accessing to Success for Mainstreaming Applications, Preparation Studies Towards the mainstreaming, IEP, Special Education Support Services for Students having Different Kind of Disability TÜRK EĞİTİM REFORMLARI (2+0=2) AKTS=3 Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler EDUCATION REFORMS IN TURKEY (2+0=2) AKTS=3 Importance of Turkish History of education in point of education fact. Educational situation before Republic of Turkey and institutes for teacher education. Turkish educational revolution I: Historical development of revolution, philosophical, and political bases. Turkish educational revolution II: Unification of education (Tevhid-i Tedrisat Law): historical bases, content, application and importance; Secularism in Turkish education system. Turkish educational revolution III: Mixed education (coed) and education of girls, Letters revolution, public schools, public homes. Basic principles of education system of Turkish Republic, Village Institutes, Institute of Education, Teacher High Schools. University and teacher education the development of Turkish education in last decades. 15

16 TÜRK EĞİTİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Türk eğitim sistemi tarihinin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım TURKISH EDUCATION HISTORY (2+0=2) AKTS=3 Objectives and basic principles of Turkish educational system, regulations concerning education, administrative teories and processes, school organization and school administration, operational activities ragarding staff, students, teaching and school budget, societal participation in school VATANDAŞLIK BİLGİSİ (2+0=2) AKTS=3 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve temel ilkeleri; çeşitli devlet türleri: totaliter demokratik, cumhuriyetçi, monarşik; Türk devleti; vatandaşların hakları ve sorumlulukları; aile, okul ve toplumda demokratik değerler; insan hakları ve demokrasi, insan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP (2+0=2) AKTS=3 Constitution of Turkish Republic and Its Basic Principles; Different Government Types: Totalitarian, Monarchy, Oligarchy, Constitutional, Democratic Government; Turkish Governments, Responsibilities and Rights of Citizens; Family, School and Democratic Values in Society; Human Rights and Democracy; The Philosophy of Human Rights and Its Social Bases BİLİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana batıda, Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp,Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri HISTORY OF SCIENCE (2+0=2) AKTS=3 Conceptual revolutions with historical example. Hellenic, Islamic and Turkish periods and science, science since Renaissance, astronomy, mathematics, physics, medicine, biology, development of scientific branches, technological revolution in the 20th century TÜRKİYE DE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ VE ATATÜRK DÖNEMİ İNKILÂPLARI (2+0=2) AKTS=3 Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar, Kıyafet Düzenlemesi, Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, Kadın Hakları ve Gelişimi, Hukuk Alanında Yapılan İnkılap, Medeni Kanunun Kabulü, Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları, Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar, Harf, Dil ve Tarih İnkılabı, Eğitim İnkılabı ve Önemi, Eğitimde Uygulanması Gereken İlkelerİktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri, İzmir İktisat Kongresi, Karma Ekonomi Projesi, Arası Göreli Liberalizm, Arası DevletçilikAtatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri, Tam Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Milliyetçilik, Laiklik Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık, Atatürk Dönemi Dış Politikası, Dönemin Genel Konjonktürü, Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri, Olgusal Gelişmeler, Lozan Antlaşması İle ilgili Konular, İngiltere İle Musul sorunu, Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu, Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü, Türkiye İle Sovyetler Birliği, Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar, Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği, Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İç ve Dış Siyaset Arasında BağlantılarBloklu Dünya ve Türkiye, Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler, Türkiye'de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler TURKEY DEMOCRATIZATION MOVEMENT AND ATATÜRK PERIOD OF REVOLUTION (2+0=2) AKTS=3 The abolition of the Sultanate, Proclamation of the Republic and the Republic Concept of the abolition of the Abolition of 1924 Constitution of Social and Health Area Configuration Reforms, Uniform Regulations, the Hat Law, the Surname Law, Order of Removal, Tekke, the tomb and Elbow Closing, Calendar, Clock, Measuring System Changes, Women's Rights and Development, Law in the Field of The Revolution, the Civil Code Adoption, Rule of Law and the rule of law concepts, Culture and Education in the Field of revolutions, Letters, History and Language Revolution, the Education Revolution and the Importance of Education in the Implementation of the required İlkelerİktisadi reforms in the field, Early Republican Period Turkey in Economics Goals, İzmir Economic Congress, Joint Economic Project, Between Relative Liberalism, Inter-DevletçilikAtatürkçü Thought System and the New 16

17 Turkey's founding principles, full independence, national sovereignty, nationalism, secularism, republicanism, populism, statism, Revolution, Ataturk Era Foreign Policy, Terms of the General Business Cycle, Turkish Foreign Policy General Characteristics and Priorities, factual developments, the Lausanne Treaty with Issues, Great Britain with the Mosul question, French Relations and the Hatay issue, Greece By Population Exchange and Etabli Treaty failure and Solutions, Turkey and the Soviet Union, the Rising War Threats Against Improved Policy, Turkey's League of Nations to the membership, the Balkan Pact, Sadabat Pact, Montreux Straits Convention, Domestic and Foreign Policy Between BağlantılarBloklu world and Turkey, Between Internal and External Developments in politics in Turkey between Political and Social Developments TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (2+0=2) AKTS= dan 1945 e kadar Türkiye Cumhuriyeti nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler HISTORY OF TURKISH REPUBLIC (2+0=2) AKTS=3 From 1919 to 1945 developments about politics, social life, economy, education and science, foreign politic, culture, health, sport etc. areas in the Turkish Republic İDARİ COĞRAFYA (2+0=2) AKTS=3 İdari Coğrafyanın tanımı, konusu, coğrafya içindeki yeri, idari coğrafya ile ilgili kavramlar ve terimler, idari alanların (il, ilçe, köy) oluşturulmasında ve bu idari alanlara yönetim merkezliği yapacak yerleşmelerin tespitinde veya seçiminde etkili olan coğrafi faktörler ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY (2+0=2) AKTS=3 Definition, subject and the place of admistrative geography in geography, concepts and items related to Administrative Geography, geographical factors which are effective in the occurance of the administrative regions (city, country, village), in the determination of the settlements which will be center in the selection of these region ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2+6=8) AKTS=8 Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri ders planı çerçevesinde uygulaması ve iki saat teorik ders çerçevesinde öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması) TEACHING PRACTICE (2+6=8) AKTS=8 One full day or two half days a week (for at least 12 weeks) teachers in training demonstrate the teaching skills they have acquired by teaching a lesson or lessons on a selected topic in a planned way and participate in a two-hour seminar on their teaching in order to evaluate and share their experiences TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=4 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=4 Objectives and basic principles of Turkish educational system, regulations concerning education, administrative teories and processes, school organization and school administration, operational activities ragarding staff, students, teaching and school budget, societal participation in school. 17

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı