Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

2

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR MART / MARZ 2005 Y l/jg.: 11, Say /Nr.: 123 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü D ZG -LAYOUT M LLÎ GÖRÜfi DRUCK YavuzSöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Selamlar n en güzeli ile Avrupa, slam ve Müslümanlar Sevgili okuyucular m z, Bu say m zda Avrupa da sürüp giden ve Müslümanlar için neredeyse yeni bir din anlay fl öneren Euro-Islam tart flmalar n ele almak üzere bir dosya oluflturduk. Euro-Islam tart flmalar na katk da bulunan Prof. Bassam Tibi, Prof. Faruk fien ve Prof. Tariq Ramadan n görüfllerinden hareketle, bu tart flmalar n neleri içerdi ini ortaya koydu umuz bu dosyam z n, ilginizi çekece ini umuyoruz. Dosyam z n bir bölümü gelecek say m zda yay nlanacak. Bu say m zda, Tibi ve fien in görüfllerini ortaya koyduk. Tariq Ramadan n görüfllerini ise gelecek say m zda, ortaya koyaca z. Dosyam - z n bu bölümünde ayr ca Prof. fien yönetiminde haz rlanan bir Euro-Islam raporunun elefltirisine de yer veriyoruz. Euro-Islam tart flmalar sürerken, Almanya Federal dare Mahkemesi de slamî kurulufllar n Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ndeki resmî okullarda slam din dersleri verme haklar ile ilgili temiz baflvurusunu karara ba lad. Bu karar ile ilgili genifl yorumumuzu gelecek say m zda verece iz. Avrupa da afl r sa giderek daha etkin bir flekilde kamu hayat nda etkisini gösteriyor. Almanya daki geliflmeler ülkede as l tehlikenin afl r sa da oldu unu bir kez daha gösterirken, dikkatlerin özellikle müslümanlar üzerine çekilmesi tehlikenin göz ard edilmek istendi ini gösteriyor. Bu say m zda dikkatlerinizi çekmek istedi imiz yaz lar - m zdan birisi de Ayd n Süer in haz rlad Göç ve Aile bafll kl yaz s. Göç sürecindeki aile hayat ve aile hayat ndaki alg lamalardaki de ifliklikleri inceleyen bu tür yaz lar m z n devam edece ini de haber verelim. Öte yandan Gençlik Teflkilat m z n Belçika da yap lacak olan Gençlik Günü ile, rflad Baflkanl m z n bu y l 17.sini düzenledi i ve Hagen kentinde yap lacak olan Avrupa Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas na da hepinizi bekledi imizi bir kez daha hat rlatmak istiyoruz. Allah a emanet olunuz O uz ÜÇÜNCÜ Editör

4 BU SAYIDA... Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor 5 5 Çat dernekleri de dinî cemaat olabilir 7 Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor Kurban Kampanyas sevindirdi 8 IGMG E itim fiuras Nisan ay nda toplan yor 10 7 IGMG Bölge Baflkanlar Toplant s yap ld 11 lhan B LGÜ Çat dernekleri de dinî cemaat olabilir 17. Avrupa Kur an- Kerim yar flmas yap l yor 11 8 Mart, Dünya Kad nlar Günü üzerine... Aile ve Göç Kurban Kampanyas sevindirdi 8 Federal dare Mahkemesi, slam din dersleri hakk ndaki temyiz baflvurusunu sonuçland rd Euro-Islam. O da ne? 16 Yaflas n Euro-Islam (!) Prof. Dr. Faruk fien in Euro-Islam anlay fl! Kurban kamyanyas nda 47 bin 177 kurban kesimi ve da t m gerçeklefltirildi 11 IGMG Bölge Baflkanlar Toplant s yap ld Türkiye Araflt rmalar Merkezi nin, Euro-Islam raporuna elefltirel bir yaklafl m Müslüman halk ne düflünüyor? Euro-Islam projesini de erlendirirken Yaflas n Euro-Islam (!) 19 Avrupa için hangi slam Zorla evlendirme: Suç mu de il mi? IGMG Gençlik Teflkilat 10. y l n kutluyor Ünal KOYUNCU TAM in, Euro-Islam raporuna elefltirel bir yaklafl m 25 Welcher Islam für Europa? 34 In dubio pro libertate - Im Zweifel für die Freiheit 35 Dachverbandsorganisationen lhan B LGÜ können Religionsgemeinschaften sein 38

5 gündem Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor lhan B LGÜ A lmanya, yak n geçmifli ile hesaplafl rken, ülkede yak n geçmifli ça r flt ran geliflmeler bütün dünyada endifle ile izleniyor. En son, Almanya Milliyetçi Demokratik Partisi nin (Nationaldemokratische Partei Deutschlands: NPD) Saksonya Eyalet Meclisi ndeki ç k fl ile doru a ulaflan afl r sa geliflmeler, baflta ülkedeki Yahudi as ll yurttafllarla birlikte göçmenleri de büyük bir endifleye sevketti. Saksonya NPD eyalet milletvekilleri, NAZ Almanya s n n sistematik bir yok etme politikas n n sonucu olan ve Holocaust olarak bilinen Yahudilerin imhas iflleminin ma durlar an s na mecliste yap lan sayg durufluna kat lmay p meclisi terkettikleri gibi, Holocaust a yeni bir anlam kazand rma çabas na girdiler. Müttefik kuvvetlerin Dresden kentini bombalamas n Bomba Holocaust u olarak nitelendiren NPD liler, bu Holocaust için de sayg duyulacak ise ancak o zaman öbür Holocaust ma durlar için sayg duyabileceklerini dile getirdiler. Elbette ki, bu geliflme kamuoyunda büyük bir tepki ile karfl land. Ne var ki, tepkinin hakl l karfl s nda tehlikenin boyutlar n n gözard edilmesi ile de karfl karfl ya gelindi. Ülkede, öncelikli olarak bir afl r sa sorunu var iken bu sorun, ancak belirli eylemler sonras nda farkedilebilir oldu. Dikkatler ise sürekli olarak müslümanlar üzerine yo unlaflt r ld. Saksonya eyalet merkezi olan Dresden in ikinci dünya savafl nda, müttefik kuvvetlerce bombalanmas sonucu binlerce insan n hem hayat n kaybetmesi ve flehrin Köln, Nürnberg, Berlin ve Hamburg gibi di er büyük flehirlerle birlikte tamam yla y k lmas gerçekten de bir dramd. Ancak, bu bombalama, ülkeyi idare edenlerin politikalar n n neticesindeki geliflmelerin bir sonucuydu. Fakat, Holocaust, bir nefretin ve devlet gücünü elinde bulunduran iktidar sahiplerinin sistematik bir siyaseti sonucu oluflan vahfletti. Görülüyor ki, afl r sa temsil eden partilerin bir k sm, bütün dünyay bir savafl alan - na çeviren Nazi Almanya s n n en vahflî uygulamalar n proteste etmeyi ve bu vahflî siyasetin ma durlar n bir insanî sayg yla anmay bile reddedip meydan okuyabilme cesaretine ulaflm fl durumdad r. Tüm bu olup bitenlere ra men bu tehlikenin boyutlar - n n hala, idrak edilememesi endiflesi ile karfl karfl ya bulunuyoruz. Zira, geliyorum diyen tehlike, art k geliyorum uyar s yapmaktan öte, gelip ortal yak p kavurmakla güç kazan - yor. Son bir y l içerisinde Almanya da yap lan eyalet ve yerel seçimlerde elde edilen baflar lar, afl r sa hareketlerin küçük ve marjinal bir hareket olmad n ; aksine, bu afl r sa hareketlerin hala Almanya da köklü bir yeri bulundu unu gösteriyor. Ülkenin en büyük kitle partilerinden biri olan hristiyan birlik blokunu oluflturan Hristiyan Sosyal Birli i (CSU) lideri ve geçen genel seçimlerde Baflbakan aday olan Bavyera Eyalet Baflbakan Edmund Stoiber in, Saksonya meclisindeki geliflmeleri, bir iktidar kavgas fleklinde yorumlay p de erlendirmesi, afl r sa n köklerinin siyaset taraf ndan ne kadar da ciddî bir flekilde göz ard edildi ini gözler önüne seriyor. Afl r sa n güçlenmesinin sebebi, iflsizli e çare bulamayan sosyal demokrat-yeflil iktidard r mealindeki cümlesi ile Stoiber, afl r sa n toplum içindeki derin köklerini de saklam fl oldu. Çünkü her fleyden önce, gerek globalleflme ve gerekse ekonomik gidiflat n kurban durumunda olan milyonlarca iflsizin, kolay bir flekilde afl - r sa a kayd n ima eden bu sözler, bu iflsiz kitleye karfl da bir hakaret içeriyordu. flsizlik çözüldü ünde, afl - r sa olmayacak veya olmaz anlam - na gelen bu sözler, bir baflka yönüyle, afl r sa n iddialar n da destekler mahiyet arzediyor. Öte yandan, Stoiber ve kardefl partisi CDU ileri gelenlerinin göçmenler hakk ndaki söz ve politikalar halk içerisinde daha da afl r sa c retori in beslenmesine yard mc oluyor. Afl r sa n argümanlar na bakt - m zda bu argümanlar n sadece anti-semitist özellik tafl mad n görürüz. Ve bu özelli in ne yaz k ki ço u zaman CDU/CSU partilerinin yan s - ra di er kitle partilerinin politikalar ile paralellik arzetti ini görürüz. Alman olmayana karfl yo un bir göçmen/yabanc düflmanl ve nefreti ile dolu olan afl r sa e ilimler, bu e ilimlerine hakl l k kazand rabilmek için slam ve Müslümanlarla ilgili geliflmeleri de kullan yorlar. Afl sa partiler, iflsizli i, iflsizlik önlensin diye de il, ülkedeki göçmenlere karfl düflmanl klar na hakl l k kazand rmak için istismar ediyorlar. Hristiyan demokratlar idaresindeki pek çok belediyenin yapt gibi? SPD li belediyelerde de örne i var-, her hangi bir cami ruhsat, inflas veya yenilemesi durumunda, afl r sa n Müslümanlar aleyhindeki retori ini kullanmaktan çekinmeyen büyük kitle partileri, bu IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem kararlar n alabilmek için afl r sa n deste ini alma kavgas içine de giriyor. Örtülü ve gizli bir slamlaflt rma, paralel toplum, getto mahalleleri, kanuna karfl direnifl gibi kelimelerin esrarl anlamlar na s nan afl r sa, bu anlamlar büyük kitle partileri gibi daha süslü bir flekilde kullanamad için suçu üstlenmek zorunda kal yor. 40 y ldan beri yaklafl k 10 milyon göçmenin yaflad ülkeyi resmen göç ülkesi olarak daha yeni kabullenebilen büyük kitle partileri, göçmen yasas n bir güvenlik yasas halinde ç karmay baflar sayd lar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, güvenlik ile özellikle Müslüman göçmenlerin kastedilmesidir. Yani, göçmenlik yasas n bile Müslüman göçmenleri hedef alarak ç karabilen kitle partilerinin, afl r sa- a malzeme üretmekle zaman geçirdi ini söylemek belki biraz a r olacak ama, bu politikalar n afl r sa n ifline geldi ini de bilmek gerek. Afl r sa n partileflen gruplar n n programlar na bakt n zda, Nazi döneminde oldu u kadar yo un bir anti-semitist özellik bulunmasa da, Sinangoglara, yeni sinangog infla edilmesine karfl ç k lmas n ve yahudi mezarl klar na karfl yap lan sald r lar, Saksonya meclisindeki ç k fl ile birlikte de erlendirmek laz m. Bununla birlikte bu, afl r sa n en önemli hedefinin slamî özellik gösteren göçmen gruplar oldu unu da bilmek gerekir. NPD nin en son seçim propaganda afifllerinde Müslüman kad nlar n resimlerinin kullan larak seçmenin oyunun yakalanmas mücadelesi bunu gösterdi i gibi, yerel idarelerin Müslümanlar n aleyhine olacak kararlar almas nda da afl r sa çok cesurane bir flekilde öne ç k yor. Örne- in, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nin Mengede ilçe yönetimi bir camiin geniflletilmesine onay verirken, CDU bu karara karfl, afl r sa temsil eden partilerden olan DVU nun deste ini almay tercih etmekle DVU yu öne sürdü. DVU ise olay örtülü bir slamlaflt rma projesi tart flmas haline getirmeyi baflard. Böylece, Müslümanlar hakk nda düflmanl ve nefreti körükleyen nitelikteki tüm görüfller, hiç bir çekince olmadan ortaya NPD Seçim Afifli konulabildi. Almanya da afl r sa tehlikesinin, slam/müslüman düflmanl arz etti inin gözard edilmesi tehlikesi, yeni felaketler için bir ça r niteli i tafl yor. Kitle partileri haricindeki Hristiyan özellikli irili ufakl di er partilerin programlar n n temel dire ini ise slam düflmanl oluflturuyor. Hatta, küçük partilerin kimilerinin programlar nda dinler aras diyalo un Tanr taraf ndan yasakland dahi iddia ediliyor. Bu geliflmeleri gözard etmek, kitle partilerinin yapabilece i en önemli hatalar n bafl nda geliyor. Öyleyse sorunun çözümü nedir? Sorunun çözümüne gidecek yol, önce sorunun sebeblerinin tespit edilmesi ile bafllar. Sorun, Stoiber in dedi i gibi salt bir iflsizlik sorunu de ildir. flsizli in bir ölçüde, afl r sa e ilimler taraf ndan istismar edildi i gerçek olsa da, sorunun as l temelinin, baflkalar ndan/ötekilerden nefret etmemeyi ve sayg duyabilmeyi kabullenmeye yanaflmamak oldu unu bilmek gerek. Yoksa, önünüzde 6 milyonluk bir Holocaust kurban ve yine milyonlarca ma duru olsa da, onlara karfl olan kendi nefretinizi yenemezseniz, 60 y l sonra da olsa, bu nefreti bir baflka flekilde ortaya koyma ihtiyac hissetmezsiniz. E er siz, çok kültürlülü ü, çok dinlili ini, çok geleneklili i bir zenginlik saymazsan z ve dilleriniz baflka gönülleriniz baflka baflka konufluyor ise, afl r sa n retori inin pençesine daha çok insan tak l r. E er siz, baflörtüsü kullanman n bizzat kendisini, anayasa düflmanl n n bir tezahürü oldu unu resmî kay tlara geçirir ve buna hukukî bir anlam kazand r rsan z, toplumdan yabanc düflmanl - n uzaklaflt ramazs n z. Gelinen noktada, Alman politikac lar daha dikkatli davranmak zorundad r. Afl r sa n ekme ine ya sürecek her politika, afl r sa partilerin meclislere tafl nmas na vesile olacakt r. Propaganda bizzat büyük kitle partilerinin eliyle yap lacak ama bu propagandan n meyveleri sand kta, afl r sa a kayacakt r. Saksonya da olanlar, afl r sa tehlikesinin sadece ufak bir görüntüsü, buzda n n su yüzüne ç kan hali. Korkulmas gereken, suyun alt ndaki büyük kütlenin yap - s n n gözard edilmesidir. Bu büyük kütlenin yap s na bakt m zda, ne yaz k ki sadece afl r sa dan birkaç örnekte de il, büyük kitle partilerinde ve medyada da yans malar na rastl - yoruz. Fakat Almanya, afl r sa n görüntüsünden kurtulmal, dünya toplulu- u içinde afl r sa görüntüsü yerine, birlikte yaflaman n toplumsal de erlerini yaflatan bir ülke olarak ortaya ç kmal d r. Bu olumsuz geliflmelere ra men Almanya, Afl r sa n endifle verici geliflmesine ra men, çok kültürlülü ü, dayan flmay ve kültürleraras iflbirli ini müjdeleyen çeflitli geliflmelere de sahne oluyor. Afl r sa n hedeflerinden biri olan Müslümanlar olarak bizler, bu geliflmeleri destekliyoruz. 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Çat dernekleri de dinî cemaat olabilir Almanya Federal dare Mahkemesi, slam din dersleri hakk ndaki temyiz baflvurusunu sonuçland rd Almanya Federal dare Mahkemesi F ederal dare Mahkemesi 23 fiubat 2005 tarihli duruflmas nda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti nde cemaatlerin din dersleri vermesi hakk ndaki temyiz baflvurusunu karara ba lad. Dava dosyas, 6. daire taraf ndan görüflüldü. Daire, alt mahkemenin karar n esastan bozarak, davay yeniden görmek üzere alt mahkemeye iade etti. Düsseldorf dare Mahkemesi Kas m 2001 tarihinde, iki slamî cemaat taraf ndan slamî din dersleri vermek üzere yap lan baflvuruyu reddetmiflti. Bu baflvuruyu, Almanya slam Konseyi ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi beraber yapm flt. Her iki kurulufl da hukukî olarak dernekler hukukuna göre örgütlenmifl bulunuyor. Bunun üzerine Münster Yüksek dare Mahkemesi nde aç lan temyiz davas da tarihinde reddedilmiflti. Eyalet dare Mahkemesi, karar nda, davac kurulufllar n din derslerini vermek için gerekli olan hukukî flartlar yerine getiremediklerini belirtmiflti. Gerekçe olarak da, davac kurulufllar n Anayasa da belirtilen flekliyle bir dinî cemaat olmad klar n iddia etmiflti. Bu nedenle sözkonusu kurulufllar n Anayasa n n 7. maddesinin 3. f kras nda belirtilen haklardan yararlanamayacaklar karara ba lanm flt. Eyalet dare Mahkemesi nin yapt dinî cemaat tan mlamas na Federal dare Mahkemesi kat lmad. Dinî cemaat tan mlamas ndan, müntesiblerinin ayn inanca ba l ya da birbirine yak n inançlara mensup flah slar n dinî vecibelerini yerine getirmek üzere bir aya geldikleri ve gerçek kiflilere dayaanan bir dernek anlafl lmas gerekse de, bu derneklerin bir kaç kademeden oluflan çat dernekleri de dinî cemaat tan mlamas na giriyor. Bunun için yerel derneklerdeki üyelerin gerçek flah fllar olmas yetiyor. Federal dare Mahkemesi nin 6. Dairesi, Eyalet Yüksek dare Mahkemesi'nin tesbitlerine dayanarak davac lar n bu flartlar yerine getirip getirmedi i konusunda bir karar vermedi. Ancak mahkemeye göre, yerel kademedeki cami dernekleri üyelerinin varl, bir dinî cemaatin varl n gündeme getirebilir. Her iki çat kuruluflunun meslekî ya da sosyal ihtiyaçlar n görüldü ü üye derneklerin belirleyici kurulufllar olup olmad konusu, mahkemece, yeterli derecede aç kl a kavuflturulmad. Ayn flekilde, davac çat kurulufllar n n, sadece ortak menfaatleri temsil veya görev da l m n n ötesinde, ortak dinî ihtiyaçlar kendi bafllar na giderme görevini yerine getirip getirmedikleri de yeterince aç kl a kavuflturulmad. Federal mahkeme, bu konuda karar verilmek üzere davay eyalet mahkemesine iade etti. Eyalet mahkemesi davay red gerekçesi olarak, davac iki kuruluflun, hem gerçek kiflilerden oluflan bir dernek olmad n ve hem de bu derneklerin ortak dinî ihtiyaçlar yerine getirme görevi yapmad klar iddias n göstermiflti. Mahkeme, dinî cemat olma flart olarak, dernekler ve birliklerin bir araya gelmesini de il, dinî görevleri beraberce yerine getirmek üzere "bir araya gelmifl insanlar toplulu u" olma flart n koflmufltu. Buna göre, bir dinî cemaatin özünü, insanlar n bir araya gelmesi (gerçek kifliler) oluflturuyor. Bu yüzden, dinî cemaat ile dinî dernek aras nda bir ay r m yapm flt. Ancak, Federal dare Mankemesi bu karar yla, Eyalet dare Mahkemesi nin bu görüflünü reddetmifl oldu. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 teşkilat Kurban Kampanyas sevindirdi Kurban kamyanyas nda 47 bin 177 kurban kesimi ve da t m gerçeklefltirildi Burma-Arakan Mülteci Kamp slam Toplumu Millî Görüfl taraf ndan organize edilen Kurban Kampanyas büyük ilgi gördü. Her sene oldu u gibi sene de büyük bir heyecanla gerçeklefltirilen ve dünyadaki ma dur ve mazlumlar için Afganistan yap lan Kurban kamyanyas nda 47 bin 177 kurban kesimi ve da t m gerçeklefltirildi. Kampanya çerçevesinde Avrupa daki müslümanlar 39 bin 151 kurbanl k ba fl nda bulunmufllard. IGMG Kurban Kampanyas nda do rudan görev alan ve hem kesim ve hem de da t m görevlisi olarak hizmet yapanlar n bir araya geldi i toplant da, gidilen ülkelerdeki kampanyalar de erlendirildi. De erlendirme toplant s na IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan, Kurban Komisyonu na baflkanl k eden Muhasebe Baflkan brahim Yüksel ve Sosyal Hizmetler Baflkan Süleyman y lmaz da kat ld - lar. Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan gerek kampanyaya ba flta bulunarak kat lan ve gerekse bizzat kesim ve da t m görevlisi olarak dünyan n ma dur bölgelerine giden görevlileri yapt klar bu dinî ve insanî hizmetten dolay tebrik etti. IGMG Kurban Kampanyas çerçevesinde Kurban kesimi ve da t - m yap lan ülke ve bölgeler flöyle: Afganistan, Arnavutluk, Azarbeycan, Bangladefl, Belgrad, Benin, Bosna, Bulgaristan, Burkina Faso, Burma Arakan, Cezayir, Çad, Çeçenistan, Da istan, Do u Türkistan, Endonozya, Eritre, Etyopya, Filistin, Güney Afrika, Gambiya, Ghana, Hindistan, ngufletya, Irak, Irakl Türkmenler, ran, Kamerun, Karada, Kazakistan, Kenya, K rg zistan, Kosava, Lübnan, Makedonya, Mali, M s r, Mo olistan, Mozambik, Nahcivan, Nijer, Ogedan, Pakistan, Keflmir, Sancak, Senegal, Somali, Srilanka, Sudan, Suriye, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Yemen. 26 Aral k 2004 tarihinde meydana gelen Tsunami den (dev deniz 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 teşkilat Burkina Faso Bengaldefl Benin Sudan Darfur dalgalar ) etkilenen bölgelerin bafl nda gelen Endonezya n n Açe bölgesi Kurban Kampanyas yapt - m z bölgelerin bafl nda geliyor. Tsunami den ikinci derece etkilenen Sri Lanka için de ayn program söz konusu oldu. Sri Lanka ya yard m götüren ve bu yard mlar da tan Yahya Alakay ve Müslim Boran, Kurban Bayram sonras na kadar bölgede kalarak hem yard mlar organize edip da tt lar ve hem de Kurban Bayram n müslümanlarla geçirerek kendilerine emanet edilen Kurbanlar kestiler. Burma yönetiminin hem askerî sald r lar ndan ve hem de toptan vatandafll ktan ç karma iflleminden etkilenen Arakan l mülteciler için ise Nihat Köse ve Ali F nd k, Bangladefl in Cox Bazar bölgesinde Birleflmifl Milletler kontrolünde yerlefltirilen ve say lar yaklafl k 50 bini bulan bu ma dur ve mazlum müslümanlar için Kurban kestiler. Öte yandan, Bangladefl için kesim görevlisi olarak giden Ali K rl, ülkede yoksullu un çok yayg n oldu unu belirtti. Bizi içten ve çok s cak bir flekilde merasimle karfl l - yorlar diyen K rl, bu kampanya ile uzak da olsa kardefllik ve dayan flma duygusunun pekiflti ine bizzat flahid oldu unu anlatt. Genel Baflkan Dan flman ve MYK üyesi Ahmet Alt ntafl baflkanl ndaki bir heyet ise kurban kampanyas n n Türkiye bölümünü organize etmekle görevlendirildi. Özellikle Gölcük, zmit, Adapazar ve Düzce gibi son depremden etkilenen bölgeler ile, Güney ve Güney Do u Anadolu, orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kurban kesimi ve da t m yap ld. Çeflitli il ve ilçelerdeki vak f, dernek ve flah fllar n hizmetleri ile birlikte Türkiye nin çok önemli bir bölümünde, Kurban kesim ve da t m yap l rken, baflta Kuzey Hollanda Bölge Baflkan m z smail Eryi it organizesinde olmak üzere, di er görevlilerimiz, Kurban Bayram için baflta çocuklar olmak üzere di er ihtiyaç sahiplerine maddî yard mda da bulundu ve çok say da aileye bayraml k verdi. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat IGMG E itim fiuras Nisan ay nda toplan yor IGMG E itim Baflkan Mehmet Gedik flurada, konular n 11 bafll k alt nda görüflülece ini bildirdi slam Toplumu Millî Görüfl E itim fiuras Nisan ay nda toplan yor Nisan da yap lacak olan fluran n ön haz rl klar IGMG Genel Merkezi nde, IGMG Bölge E itim Baflakanlar ile birlikte çok say da e itimci ve sosyal bilimcinin kat l m ile gerçeklefltirildi. IGMG E itim fiurâs n n üçüncüsü olacak olan bu flurâda, ilki 1996, ikincisi ise 2001 y l nda yap lan flurâlarda gündeme getirilen konular n ne kadar n n uygulama alan bulup bulmad müzakere edilecek. IGMG E itim Baflkan Mehmet Gedik konuya iliflkin olarak yapt aç klamada, flurâda, konular n 11 bafll k alt nda görüflülece ini bildirdi. E itim fiuras nda, müslüman çocuklar n okul e itimlerinin yan s ra kendi kimliklerinin oluflup geliflmesi amac yla dinî bilgi ve e itimlerinin gelifltirilmesi, e itim kurumlar ndaki müfredatlarla teflkilat içi e itim konular da de erlenedirilecek. Avrupa da yaflayan ve çok büyük ço unlu u göçmen kökenli olan müslümanlar n e itim problemlerinin ele al naca flurâ önümüzdeki befl y l için bir çal flma program da haz rlayacak. IGMG 3. E itim fiuras nda flu konular görüflülecek: 1- Resmi Okullarda E itim: Devlet okullar ndaki e itimden gere i gibi yararlanarak, çocuklar m z n gelece- e haz rlanmas na yard mc olan Okul Aile Birlikleri/Veli Dernekleri gibi derneklerin çal flmalar n n gözden geçirilece i bu bölümde, ayr ca teflkilat m z n vermekte oldu u ev ödevleri ve okul derslerine Yard m kurslar ile devlet okullar nda slam Din Dersleri uygulamalar müzakere edilecek. 2- E itim Kurumlar ve Müfredat Uygulanmalar : Bu bölümde, teflkilat m z n e itim kurumlar nda uygulanmakta olan müfredat n daha da gelifltirilmesi için yap lmas gerekenler ele al nacak. Bütün cami ve kurumlar - m zda ayn müfredat n uygulanmas ve kurumlar aras tecrübelerin paylafl m, standart s n f sistemi oluflturulmas gibi konular bu bölümde de erlendirilecek. 3- E itim Materyalleri: Bu bölümde, gerek haz rlanm fl ve gerekse haz rlanmakta olan e itim kitaplar ve materyallerinin bir de erlendirilmesi yap lacak. Materyallerin Temel E itim Müfredatlar na uygunlu u, temel e itim öncesi yafltaki çocuklar için pedagojik Çocuk E itim Materyallerinin haz rlanmas ve Gençlik E itim Müfredat haz rl klar n n de erlendirilmesi de bu bölümde de erlendirilecek. 4- Hocalar / E itimciler ve Özlük Haklar : rflad Baflkanl ile beraber yürütülecek olan bu bölümde, mevcut hoca, irflad görevlisi ve e itimcilerin e itimlerinin gelifltirilmesi, görev d fl kalanlar n e itim ve irflad hizmetlerine katk lar ve bu görevlilerin özlük haklar müzakere edilecek. / Avrupa da olupta görev d fl kalanlar / Hocalar m z ve mamlar m z yetifltirme modelimiz / Avrupa d fl de erlendirmeler 5- TIES E itimleri: Teflkilat m zda görev yapan ve yapacak olan idarecilerin e itimleri için görev alan ve alacak olan ö retmenlerin e itimleri, bu programda verilecek dersler ve konular. 6- Gençlik E itim Seminerleri: Bu bölümde, Müslüman gençlerin slamî kimliklerinin gelifltirilmesi ve dinî hassasiyetlerinin art r lmas için yap - lacak olan Gençlik E itim Müfredatlar n n haz rlanmas ve bu amaçla baflta ev sohbetleri olmak üzere çeflitli irflad programlar görüflülecek. 7- Gençlik Teflkilat ve Üniversiteliler Çal flmalar : Üniversiteye giden ö rencilerin durumu ve teflkilat m z n burslar n n de erlendirilmesinin ele al naca bu bölümde, mezuniyet sonras nda teflkilat m zla iliflkileri ele müzakere edilecek. 8 - E itim Çal flmalar : Kad n Kollar, Gençlik Teflkilat ve yetiflkinlerle çocuklar için yap lmakta olan ve yap lmas planlanan e itim çal flmalar - n n genifl bir de erlendirilmesi bu bölümde yap lacak. 9- Aile E itim Seminerleri: Avrupa da Müslüman ailelerin durumu, ailelerin sosyal ve psikolojik durumlar - n n incelenece i bu bölümde, Aile E itim Seminerleri nde uygulanacak olan ders programlar, e itimcilerin tespiti ve hizmet için e itimleri ile bu seminerlerin yap laca yerlerin tespit edilmesi gibi konular ele al nacak. 10- nsan Kaynaklar ve Gelifltirilmesi: Bu bölümde, teflkilatlar m zda istihdam edilecek görevlilerin vas fl bir flekilde e itimi için yap lacak olan programlar ele al nacak. 11- Baflörtüsü Ma durlar : Türkiye de baflörtülü olduklar gerekçesi ile e itimleri engellenen ve Avrupa(da çeflitli üniversitelerde okuyan Baflörtüsü ma durlar ile Avrupa da özellikle Fransa daki son geliflmelerden ma dur durumda olan ö renciler için uygulanacak olan programlar n ele al naca bu bölümde, son 10 y lda yap lanlar n bir de erlendirmesi yap lacak. 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat IGMG Bölge Baflkanlar Toplant s yap ld IGMG Bölge Baflkanlar Toplant s slam Toplumu Millî Görüfl Bölge Baflkanlar toplant s yap ld. ki gün süren toplant da, Genel Merkez birimleri yapt klar faaliyetler hakk nda bilgi verdiler. Toplant n n ikinci gününde ise, teflkilat n tan t m için yap lmas gereken faaliyetler ve usulü müzakere edildi. Teflkilat n daha iyi tan t lmas gere inin vurguland bu bölümde, bölge baflkanlar n n tamam na yak n söz alarak görüfl ve önerilerini dile getirdiler. Çeflitli bölgelerde yap lan tan tma hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak örnekler de anlat ld. Hac Organizesi ve Kurban Kampanyas n n de erlendirildi i toplant da, Kurban Kesim ve Da t m görevlileri için çeflitli ülkelerde verilen hediyeler de sergilendi. Toplant da, IGMG Genel Sekreteri O uz Üçüncü, Almanya ve Avrupa daki çeflitli geliflmeleri de erlendirdi ve Avrupa ülkelerinde Müslümanlar ilgilendiren konular izah etti. Toplant n n sonunda, iki günlük çal flmay, slam Toplumu Millî Görüfl Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan de erlendirdi. Karahan, toplant ya kat lan baflkanlara teflekkür etti ve büyük fedakarl klarla yürütülen bu hizmetlerin daha fazla kifliye ulaflmas n istedi. 17. Avrupa Kur an- Kerim yar flmas yap l yor slam Toplumu Millî Görüfl rflad Baflkanl n n her y l düzenledi i Avrupa Kur an- Kerim Tilavet Yar - mas n n 17. si Mart ay sonunda yap l yor. 27 Mart 2005 Pazar günü Almanya n n Kuzey Ren Westfalya eyaletinin Hagen kentindeki Stadthalle salonunda yap lacak olan Yar flmaya ayr ca dünyaca ünlü Kur an- Kerim karileri de kat larak, Kur an- Kerim okuyacaklar. Bu meflhur kurralar aras nda, M s r dan Ahmed Er-ruzeykî, Yasir Abdussamed, Güney Afrika dan Abdurrahman Sadien ve ran dan Ahmed Abulkasimî ile Javad Panahî Toussî bulunuyor. Kur an- Kerim Tilavet yar flmas iki bölümden olufluyor. Birinci bölümde, 8-12 yafl aras nda gençler yar fl yor. kinci bölümde ise yafllar aras ndaki gençler yar fl yor. Yar flmaya kat labilmek için önce cemiyetler aras yar flmalara kat lmak gerekiyor. Daha sonra ise bölgeler aras yar flmalara geçiliyor. Bölgeler aras yar flma dört ayr bölgede yap l yor ve bu yar flmada birinci gelenler finale kat l yorlar. Yar flmaya kat lanlara ise çeflitli ödüller veriliyor. Birinci gelenlere, 1000 Euro veya Umre seyahati, ikinci gelenlere ise 700 Euro, üçüncü gelenlere 500 Euro, dördüncü gelenlere de 300 Euro ödül verilecek. Birinci gelenlerin hocalar na ise Umre seyahati ödül olarak verilecek. Dergimiz yay na haz rland s - rada, yar flmaya kat lacak olanlar henüz kesinleflmemiflti. Saat dan itibaren girifle aç k olan Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas program saat de bafllayacak. Yar flman n yap laca salonun adresi ise flöyle: Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Hagen. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 toplum 8 Mart, Dünya Kad nlar Günü üzerine... Hatice K. fiah N A vrupada da yaflayan müslüman bir han m için, bugünün anlam nedir? Ne ifade ediyor? Neleri ça r flt r yor? Bu sorular n cevab na geçmeden önce Uluslararas Kad nlar Konferans nda dile getirilen raporlardan k sa notlar aktarmam z faydal olacakt r: -Dünyada, iflin 2/3sini kad nlar gerçeklefltirirken, karfl l nda ancak gelirin 10 da 1 ini kazanabiliyorlar. Ayr ca, üretim imkanlar n n da sadece %1 ine sahipler. -Egitimden mahrum kalan çocuklar n %70i k z -Hindistan da, kürtaj sebeplerinin %99 unu sadece k z çocuk olma ihtimali oluflturuyor Bu raporlar haz rlayanlar n gayeleri, görüflleri, menfaatleri göz önünde bulunduruldu unda notlar n pek de masumane sonuçlar olmad anlafl l r. Ama herhalükarda raporlar kad nlara karfl uygulanan haks zl klar sergiliyor ve kad nlar mücadeleye sevk ediyor. Gasp edilmifl haklar n tekrar elde etmeye çal fl yorlar. Peygamber efendimiz de (sav) buyuruyor ki; Cennet ehlinin ço u haks zl a u ram fl kad nlardand r. Sizin en hay rl n z kad nlara karfl iyi olan - n zd r. (Riyazussalihin) Allah n (cc) kad na vermifl oldu- u haklar tan ns n yeter. Ama kad n haklar, insan haklar, çocuk haklar ihlal edildi i için, insanlar, bu ezilmiflleri özel günlerde anma ihtiyac duyuyor. Anneler günü, nineler günü, çevre günü... Oysa herkesin ve herfleyin hakk na riayet edilmifl olsayd, bugün flu veya bu günlerine ihtiyaç olur muydu? Elbette ki Kadinlar Gününü kutlama ihtiyac duyuluyorsa, bu kad nlar n haklar - n n gasp edildi inden ileri geliyor. Bu 8 Mart nas l geliflmifl, tarihe bir göz atal m: Kad n haklar mücadelesi 1789 Frans z Devrimi yle bafllar. Bu devrimle yükselen eflitlik ve özgürlük dalgas na kad n haklar da eklenir de Fransa da Kad n Haklar Deklerasyonu kaleme al n r. Bu tip toplumsal olaylardan sonra Avrupa ve Amerika da Kad n Haklar n savunan örgütlenmeler ço al r. Bu günü Kad nlar Günü yapan 8 Mart 1857 de New York ta binlerce dokuma isçisi kad n uzun çal flma saatleri, düflük ücret ve kötü ifl koflullar na karfl grev yapm fllar, sonra da kuflkulu bir flekilde ç kan yang nda 127 kad n hayat n yitirmifl. (Bu olay n uydurma olabilece ini savunanlar da var, çünkü o tarihteki hiç bir gazete bu olaydan bahsetmemifltir.) Yine New York flehrinde 1909 da ayn tekstil fabrikalar n n kad n isçileri bir defa daha greve kalk fl r ve bu grevi daha önceki harekete de at fta bulunarak 8 Mart a denk getirirler. Bu ilk olaydan yaklafl k 50 y l sonra, 1910 da toplanan 2. Enternasyonal de Alman Sosyal Demokrat Partisinden Clara Zetkin, ölen 127 kad n an s na, 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü olmas n önerir de, 1. Uluslararas Kad nlar Günü, Almanya ve Avusturya da, özellikle Berlin ve Viyana da yüz binlerce kad n n sokaklara dökülmesine sebep olur. 8 Mart 1914 te Alman han mlar seçme haklar n talep eder ve 12 Kas m 1918 de bu hakka sahip olurlar. 8 Mart 1917 de Saint Petersburg ta, erkeklerinin cepheden dönmelerini arzulayan ve yiyecek istiyen rus kad nlar n n ekmek ve bar fl ad alt ndaki grev ve protestolar, Avrupa da yank bulur y l n, Birleflmifl Milletler, Uluslararas Kad n Y l ilan eder ve BM ne üye olan hemen hemen tüm ülkelerde 8 Mart Dünya Kad nlar Günü olarak kutlanmaya bafllan r. Tabii BM in konuya el atmas yla bu gün popülerleflir, Emekçi ibaresi düfler, gün Dünya Kad nlar Günü olur. Son 20 y ld r, 8 Mart dünyan n bir çok ülkesinde o ülke kad nlar n n ihtiyaçlar na göre kutlan r. Afrika da özellikle sa l k konusu ve kalk nma projeleri aç s ndan kutlan r 8 Mart. Baz ülkelerde demokratik haklar aç s ndan ele al n r. Avrupa da kad nlar n siyasetteki yeri tart fl l r, parite (seçim listelerinde eflit say da kad n ve erkek say s n n bulunmas ) dile getirilir. Türkiye de ve bir çok ülkede fliddete ve daya a maruz kalan kad nlar tart fl l r. Dini inanc ndan dolay e itimden ve iflten mahrum kalan baflörtülü han mlar n meselesi tart fl l r. Tarihe bakt m zda ayr ca bu 8 Mart gününde gerçekten haks zl a u ram fl kad nlar n baz siyasi güçler taraf ndan kendi ç karlar na malzeme olarak kullan lm fl olduklar n görürüz. Bazen de öncü, lider, devrimci gibi gösterilen kad nlar, asl nda bu 8 Mart n gelifliminde, yine obje olarak kullan lm fl, kurban edilmifltir. Belki baz han mlar, hiç dinlenmedikleri bir as rda, bir ortamda ancak bu flekilde kendilerini duyura- 12 IGMG PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı