SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite 2-4, 6) Editör Prof. Tevfik Fikret UÇAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gamze Özbilgin Erflen Dil Yaz m Dan flman Okt. Nilay Giriflen Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Say sal Foto raf flleme Teknikleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri... 2 G R fi... 3 GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL DONANIMLAR... 4 Foto raf Makinesi... 4 Taray c... 5 Tablet... 6 Bilgisayar... 7 GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL YAZILIMLAR... 8 Vektörel Temelli Çizim Yaz l mlar... 8 Adobe Freehand... 8 Adobe Illustrator... 9 Corel Draw... 9 Piksel Esasl Yaz l mlar... 9 Adobe Photoshop... 9 Painter... 9 Sayfa Tasar m Amaçl Yaz l mlar QuarkXpress Adobe InDesign Görüntü Organizasyonu ve Sunum Amaçl Yaz l mlar PowerPoint Keynote Adobe Acrobat Kelime fllem Yaz l mlar Web Amaçl Yaz l mlar Adobe Fireworks Adobe Dreamweaver Adobe Flash i-web VER DÜZENLEME YÖNTEMLER Dosyalar ve Klasörler VER SAKLAMA YÖNTEMLER : YEDEKLEME VE ARfi VLEME VER TAfiIMA YÖNTEMLER SAYISAL VER FORMATLARI Bask ya Yönelik Formatlar nternete Yönelik Formatlar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

4 iv çindekiler 2. ÜN TE 3. ÜN TE Temel Araçlar, Menüler, Yard mc Pencereler ve fllevleri G R fi PROGRAM LE ÇALIfiMAYA BAfiLAMAK Program Çal flt rmak ve Dosya Açmak Dosya Arama (File Browser) Dü mesi ile Dosya Açmak ARAÇLAR KUTUSUNU KULLANMA Araç Kutusundaki Araçlar Seçmek ve Kullanmak Gizli Bir Arac Seçmek ve Kullanmak Klavye Kestirmelerini Araçlarla Birlikte Kullanmak Resim Penceresine Uzaklafl p Yak nlaflma ve Resim Penceresini Kayd rma ARAÇ SEÇENEKLER VE PALETLER Araç Seçenekleri Çubu u Paletleri ve Palet Menülerini Kullanmak Paletler ve Konumlar Eylemleri Geri Almak Ba lam Menüsünü Kullanmak Program Yard m n Kullanmak Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Katmanlar, Kanallar ve Maskeler G R fi KATMANLAR HAKKINDA Katman Paletindeki Bilgileri Görüntülemek Background (Arka plan) Katman Yeni Bir Katman Oluflturmak ve Adland rmak Katmanlar n Y lma S ras n De ifltirmek Bir Katman n Opakl n ve Harmanlama (Blending Options) Seçene ini Belirlemek Katmanlar Birbirine Ba lamak Katmanlara Degrade Uygulamak Katman Stili Oluflturmak Metin Katman Eklemek Katman Kümesi Oluflturmak Layer Comp (Katman Eflleri ni) Kullanmak Flattening (Dosyalar Bütünlefltirmek) KANALLAR MASKELER Quick Mask (H zl Maske) Oluflturmak Bir Seçimi Maske Olarak Kaydetmek... 56

5 çindekiler v Alfa Kanallar Katman Maskeleri Extract (Ay klama) Komutunu Kullanarak Seçim Yapmak Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Alan Seçimi ve Onarma Araçlar SEÇME filem VE SEÇ M ARAÇLARI HAKKINDA Magic Wand (Sihirli De nek) Arac yla Seçim Yapmak Seçili Bir Alan Tafl mak Sadece Seçilmifl Alan Tafl mak Seçimi Tafl mak ve Ayn Anda Ço altmak Seçili Alandan Ç kmak Seçim Araçlar n Birlikte Kullanmak ve Alan Eklemek-Ç karmak Seçimler çin Yard mc Fonksiyonlar Oval ve Dairesel Seçimlerle Çal flmak Merkez Noktay Kullanarak Seçmek Seçimi Bir Klavye K sayolu Kullanarak Tafl mak Seçimi Ok Tufllar n Kullanarak Tafl mak Bir Seçim Alan n n Kenarlar n Yumuflatmak SEÇ M MENÜSÜNE GENEL BAKIfi Color Range (Renk Seçim) Özelli ini Kullanma Seçili Alan Kaydetmek Bir Bölgeyi Silmek Bir Resmi K rpmak RÖTUfiLAMA VE ONARMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE Resmin Kopyas Üzerinde Çal flmak Çözünürlük ve Resim Boyutu RES M ALANINI BEL RLEMEK, DÜZENLEMEK VE DÖNÜfiTÜRMEK TON VE RENK DÜZENLEMELER NE G R fi Renk Modu Ton Aral n Ayarlamak Renk Dengesizli ini Gidermek Gri ve Tek Tonlu Resim Uygulamalar Bir Resimdeki Renkleri De ifltirmek RÖTUfiLAMA VE ONARMA ARAÇLARI Rötufllama ve Onarma Yaparken Yeni Katman Üzerinde Çal flmak Clone Stamp (Kopya Mühürü) Arac n Kullanmak Doku Mühürü (Pattern Stamp) Arac n Kullanmak Healing Brush Tool (Onar m F rças ) Arac n Kullanmak Patch (Yama) Arac n Kullanmak Onarma ve Rötufllama Araçlar nda F rça Paletinin Kullan m History (Yap lm fl fllemler) Paleti Snapshots (Anl k Görüntüler) Özet ÜN TE

6 vi çindekiler Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 6. ÜN TE Vektör Temelli Görüntü Oluflturma Yöntemleri ve Sanatsal Uygulamalar G R fi VEKTÖREL TEMELL Ç Z M YAZILIMLARI Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Adobe InDesign ve QuarkXPress VEKTÖREL filemler Vektörel Çizim Araçlar n Tan mak Pencil (Serbest Çizim Kalemi) Arac n Kullanmak Line / Line Segment (Düz Çizgi) Arac n Kullanmak Temel fiekiller Oluflturmak Pen (Hassas Çizim Kalemi) Arac le Çizim Yapmak Alanlara Renk ve Çizgi Kal nl Vermek Yaz Çal flmalar Yapmak Rehber Görüntü Yard m yla Vektörel Çizim Yapmak SANATSAL UYGULAMALAR Bir Sembol Çizimi Nas l Yap l r? Sembol Çizimi le Sanatsal Bir Uygulama Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Say sal Ortamda Görüntü Oluflturma Yöntemleri ve Sanatsal Uygulamalar B TMAP VE VEKTÖREL GRAF KLER Bitmap Grafikler Vektörel Grafikler ÖRNEK FOTO RAF DÜZENLEME ÇALIfiMASI VEKTÖREL GRAF K OLUfiTURMA TEKN KLER Çizim Kalemi Arac n Kullanmak Düz Çizgiler Çizmek Ba lant Noktalar, Yön Tutamaçlar ve Bileflenler Çizgileri ve Çapa Noktalar n Tafl mak Vektörel Alanlar Boyamak Vektörel Alanlar Seçilmifl Alanlara Dönüfltürmek Seçilmifl Alanlar Vektörel Alanlara Dönüfltürmek ÖRNEK TASARIM ÇALIfiMASI

7 çindekiler vii Özet Kendimizi S nayal m Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Özel Efektler ve Filtreler G R fi P KSEL TABANLI EFEKTLER VE F LTRELER Artistic (Sanatsal) Filtreler Blur (Bulan klaflt rma) Filtresi Brush Strokes (F rça Ucu) Efektleri Distort (Bozma) Filtresi Noise (Parazit) Filtresi Pixelate (Piksellefltirme) Filtresi Render (Canland rma) Filtresi Sharpen (Netlefltirme) Filtresi Sketch (Çizim) Filtreleri Stylize (Stilize) Filtresi Texture (Doku) Filtreleri Layer Effects (Katman Efektleri) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Say sal Görüntü fllemede Ton Kontrolü ve Renk Yönetimi G R fi RENK VE TON NED R? RENK ALANI VE GAMUT RENK MODLARI RGB CMYK Di er Renk Modlar Grayscale (Gri Ton) Bitmap Duotone ( ki Renk) Indexed Color Mode (Dizinli Renk Modu) Multichannel Mode (Çok Kanall Mod) MON TÖR AYARLARININ YAPILMASI TON KONTROLÜ ve RENK YÖNET M Ton Kontrolü Brightness/Contrast (Aç kl k/koyuluk ve Kontrast) Seçene i Levels (Ton Seviyesi) Seçene i Curves (Ton E risi) Seçene i Renk Yönetimi ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler Color Balance (Renk Dengesi) Hue/Saturation (Renk/Doygunluk) Özet Kendimizi S nayal m Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz Say sal Foto raf flleme Teknikleri kitab, çevremizi sarmalayan ve kaç n lmaz olarak farkl seviyelerde de olsa ö renmek durumunda oldu umuz say sal (digital) görsellerin ifllenmesi konusunda temel bilgileri kazand rmak üzere haz rlanm flt r. Günümüz dünyas nda görsel veriler say sal olarak oluflturulmakta ve kullan lmakta, bu verileri say sal film ve foto raf kameralar yla, cep telefonlar yla, bilgisayarlar m z n üzerindeki minik mercekler yard m yla oluflturmak mümkün. Bunlar n yan s ra uydu foto raflar ndan, güvenlik kameralar na, vesikal k foto rafa kadar her türlü say sal verinin oluflturulduktan sonra ayr ca ifllenme ve düzenlemeye ihtiyac ortaya ç k yor. Elinizdeki kitap her tür say sal verinin ifllenmesi için bafllang ç ve temel düzeyi kapsayan yer yer ileri baz bilgileri de içeren katmanl bir yap da tasarlanm flt r. Konu ile ilgili olan görseller teorik bilgiyi destekleyici olarak yarat lm fl, anlat lan konu gerek ekran foto raf gerekse farkl örneklerle detayland r lm flt r. Say sallaflt rma, Say sal Görsel Veri Oluflturma Yöntemleri; Temel Araç Kutusu ve fllevleri: Araçlar n ifllevleri, Katman sistemi, Katmanlar ve Kanallar; Alan Seçimi ve Seçim Yöntemleri, Say sal alan, Seçim araçlar, Vektör temelli görüntü oluflturma ve Piksel Vektör Birlikteli i; Rötufllama ve Onarma Araçlar ; Boyamak ve Yüzeyleri Düzenlemek; Say sal ortamda Görüntü Oluflturma Yöntemleri ve Sanatsal Uygulamalar; Özel Efektler ve Filtreler; Say sal Görüntü fllemede Ton Kontrolü ve Renk Yönetimi gibi konular n aç kland kitab m zda ilgi ve zaman boyutuna göre flekillenen katmanl ve uzaml bir yap oluflturulmufltur. Kitaptaki herhangi bir konu en basit flekliyle var olabildi i gibi ö rencinin ilgisi ve çabas yla orant l olarak daha detayl bilgiler de verebilmektedir. Bu kitaptan yararlanacak ö rencilerin mümkünse kitab bilgisayar bafl nda ilgili yaz l mlar yard m yla çal flmalar nda büyük yarar olacakt r. Günümüzde pek çok yaz l m Türkçe lefltirilse de yayg n olarak orjinal versiyonlar mevcut. Bu yüzden menü komutlar n ö rencilerimizin de ekran bafl nda karfl laflacaklar haliyle ngilizce olarak kulland k ancak parantez içinde de Türkçe karfl l klar n verdik. Böylelikle ö rencinin her iki dilde de kazan mlar elde etmesini hedefledik. Üniteleri çal fl rken kitapdaki örneklerin benzerlerini de kendi bilgisayar n zda oluflturman z, ayn süreçleri denemeniz kal c bir ö renme oluflturacakt r. Ö rencilerimiz, gerekli yaz l mlar ö renme aflamas için, üretici firmalar n web sitelerinden 30 günlük deneme sürümlerini indirerek kitab m zdan daha etkin ve kapsaml flekilde yararlanabilirler. Bu kitab n haz rlanmas nda çok de erli ekip arkadafllar ma sahiptim. Yazarlar m z Ö r. Gör. Cemalettin Y ld z ve Ö r. Gör. Melike Taflc o lu yla son derece uyumlu ve verimli bir süreç yaflad k, ö retim tasar m deste ini Kadriye Kobak tan ald k, zaman zaman bilgisayar atölyesi sorumlumuz sevgili Dilek Kocabafl tan çok yararl dönütler elde ettik, genel koordinatöründen dizgi biriminin çal flanlar na kadar sistemin her halkas bir saat gibi çal flt... Böylesi bir ekibin parças olmak çok heyecan vericiydi. Tüm eme i geçenlere yürekten teflekkürlerimi sunar m. Baflar n z n sa l k ve mutlulukla sürmesi dile iyle, ömür boyu hep güzel görseller dünyan z sarmalas n... Editör Prof. Tevfik Fikret Uçar

10 1SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Görsel veri oluflturma yöntemlerini tan mlayabilecek, Görsel veri oluflturma yöntemlerinde kullan lan temel yaz l m ve donan mlar aç klayabilecek ve kullanabilecek, Say sal formatlar n fark ve benzerliklerini karfl laflt rabilecek, Say sal verilerin tafl nmas veya saklanmas nda ne gibi yöntemlerin geçerli oldu- unu saptayabilecek, Say sal verilerin düzenlenmesinde uygun yöntemi belirleyebilecek, Veri saklama ve düzenlemede yaz l m ve donan m etkin olarak kullanmaya yönelik bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Say sal Görsel Veri Veri Oluflturma Vektörel Piksel Tabanl Donan m Yaz l m Say sal Ortam Veri Veri Saklama Yaz l m Donan m Bas ma Yönelik Veri nternete Yönelik Veri Yay mlama çerik Haritas Say sal Foto raf flleme Teknikleri Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri G R fi GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL DONANIMLAR GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL YAZILIMLAR VER DÜZENLEME YÖNTEMLER VER SAKLAMA YÖNTEMLER : YEDEKLEME VE ARfi VLEME VER TAfiIMA YÖNTEMLER SAYISAL VER FORMATLARI

11 Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri G R fi Say sal görsel veri oluflturmak ifadesi kula a biraz kar fl k ve zor gelse de asl nda görsel veri oluflturma, günümüzde hemen herkesin her an yapt bir eylem olarak karfl m za c kmaktad r. Foto raf makinenizle bir arkadafl n z n foto raf n çekerken, video kameran zla çocu unuzun do um gününü ölümsüzlefltirirken ya da internette be endi iniz bir görüntüyü masaüstüne kaydetti inizde siz de say sal görsel veri oluflturmaktas n z. Görsel veriler, say sal ortama geçmeleriyle h zla ço alm fl ve herkes taraf ndan üretilebilir hâle gelmifltir. Bunun alt nda teknolojik araç ve gereçlerin ulafl labilirli- i yatar. Hemen herkesin evinde bulunan bilgisayar, foto raf makinesi görüntü oluflturma ve ifllemede kullan lan en temel araclardand r. Bunun yan nda tasar mc lar n vazgeçilmez gereçlerinden olan taray c ve çizim tableti de bir görüntüyü bilgisayarda oluflturmak için kullan lan di er baz araclardand r. Yabanc bir ülkeye yolculuk yap ld nda yaflanan en çarp c de iflikliklerden biri dil de iflikli idir. Yurt d fl na ç kt n zda, e er gitti iniz ülkenin kulland dili bilmiyorsan z bu, sizin o ülkenin vatandafllar yla iletiflime geçmenizi engelleyecek veya k s tlayacakt r. Bir baflka deyiflle o ülkenin dilini ne kadar iyi ö renirseniz, iletiflim kurman z da ayn derecede kolaylaflacakt r. Gitti iniz ülkeye ba l olarak ö renmeniz gereken dil de de iflir. Örne in ngilizce ö renmek pek çok ülkede iletiflim kurman za yard mc olacakken, Portekizce ö renmek yaln zca Portekiz ve Brezilya gibi birkaç ülkede iflinize yarayacakt r. Dil, bir kodlama biçimidir. Bu kodlama biçimi, bilgisayar teknolojilerinin de faydaland bir sistemdir. Bilgisayarlar n da kendine özgü dilleri vard r. Veriler bu dili kullanarak oluflturulur ve bu dil arac l ile tan mlan rlar. Veri formatlar, farkl iletiflimlere gereksinim duyulmas sonucu ortaya c kan farkl dil kodlar na benzetilebilir. Formatlar ö renmek, onlar n nerede ve ne amaçla kullan labilece ini anlayabilmeye yarar. Hangi format n, hangi yaz l m taraf ndan desteklendi ini bilmek veya bas l bir yay n için hangi formatta kaydetmenin daha do ru olaca n bilmek, bilgisayar ile iletiflim içinde bulundu umuz günümüzde bize büyük kolayl klar sa layacakt r. Üstelik veri formatlar hakk nda genel bir bilgi sahibi olmak, yeni bir dil -örne in Portekizce- ö renmeye k yasla oldukça kolayd r. Bu ünitede; oluflturulan görüntüleri bilgisayara aktarma ve bilgisayarda görüntü oluflturma tekniklerinden bahsederek günlük hayat m zda kulland m z araçla-

12 4 Say sal Foto raf flleme Teknikleri r n, say sal görüntü oluflturma gereci olarak nas l kullan ld klar n bir daha gözden geçirece iz. Temel araclar n ard ndan bilgisayarda kullan lan temel yaz l mlar tan yacak ve bu yaz l mlarla görüntü oluflturman n yöntemlerini k saca görece iz. Oluflturulan verilerin nas l düzenlenece ini ve saklanaca n gordükten sonra ise bu verileri tafl ma ve yay nlama üzerine karfl laflt rmal olarak neler yap labilece ini tart flaca z. Ünitenin sonunda, görüntü ifllem verilerinin bask veya internete yönelik ne gibi formatlar ile ve ne flekilde yay nlanaca n saptayabilece iz. GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL DONANIMLAR Say sal görsel veri oluflturmada ve ifllemede kullan lan temel araç bilgisayard r. Ancak bunun öncesinde foto raf makinesi, kamera, cep telefonu kameras gibi baz gereçler de görüntü oluflturmada kullan l r. Oluflturulan görüntüler, ifllenmek üzere bilgisayara aktar l r. Görsel veri oluflturmada kullan lan temel donan mlardan baz lar flunlard r: Optik zoom: Dijital foto raf makinesinin merce i ile yaklaflma oran n gösterir. 3x optik zoom a sahip bir dijital foto raf makinesi - dijital özelliklerini hiç kullanmaks z n- sadece merce i ile görüntüyü 3 kat büyütebilir. Haf za Kart : Dijital foto raf makinesinin çekilen foto raflar depolad kartt r. Çeflitli büyüklüklerde ve genellikle foto raf makinesi markalar na özel olarak üretilmektedir. Bluetooth: Kablosuz haberleflme ve veri aktarma teknolojisidir. Bluetooth özelli i bulunan bir ayg t çevresinde bulunan Bluetooth özelli ine sahip di er araçlar tan r ve ba lant sa lar. Foto raf Makinesi Günümüzde dijital foto raf makineleri hemen herkesin sahip oldu u bir görüntü yakalama gerecidir. Öncesinde film üzerine fl n pozlanmas ile görüntü elde edilen analog teknik, bugün yerini say sal teknolojiye b rakm flt r. Bu teknoloji birçok yönden avantaj sa lamaktad r. Belirli bir konu üzerine çal flan foto rafç ya da tasar mc, elde etmek istedi i görüntüye pek çok foto raf çekerek ve bunlar eleyip istedi i görüntüyü seçerek çal flmaktad r. Dijital teknoloji seçenekleri artt rmakta ve bir maliyet getirmemektedir. Örne in bir gözlük ilan için çal flan bir tasar m ekibi, ürünlerin foto raflar n çekerek ifle bafllayabilir. Tasar mc lar, ilanda kullan lacak ürünün belirlenmesinin ard ndan, bu ürüne ait pek çok farkl aç dan, farkl fl k ve renk kalitesine sahip foto raf aras ndan seçim yapmak isteyecektir. Çekilecek foto raf n kalitesi ile bask kalitesi paralel olmal d r. Bu nedenle çekim yap lan foto raf makinesinin kalitesi de önemli bir konudur. Bir dijital foto raf makinesinin kalitesini belirleyen kriterlerden en önemlisi, makinenin çözünürlük oran d r. Bunun yan s ra renk ve fl k alg s, ve merce in optik zoom özelli i bir foto raf makinesinin özelliklerini belirleyen unsurlard r. Foto raf çekimi uzmanl k gerektiren ve birçok detay olan bir aland r. Çekimin amac na göre haz rl k ve çekim süreci oldukça uzun sürebilir. Dijital foto raf çekiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri makinenin pil durumudur. Yedek pil, özellikle foto rafç n n d fl mekanda çal flt zamanlarda önemli bir ihtiyaçt r. Ayr ca çekilen yüzlerce foto raf n kaydedildi i haf za kart da yeterli büyüklükte olmal d r. htiyaca göre birden fazla haf za kart da kullan labilir. Dijital foto raf makinesi ile çekilen foto raflar, USB kablo arac l ile bilgisayara aktar larak say sal veri elde edilmifl olur. Kablo ile ba lant, dijital makinenin bilgisayara direkt ba lant s ile gerçekleflebilece i gibi haf za kart okuyucusunun bilgisayara ba lanmas ile de gerçekleflebilir. Dijital foto raf makinelerinde bulunan Bluetooth teknolojisi de veri aktarmada pratik çözüm sunarlar. Bilgisayar n ve foto raf makinesinin Bluetooth konumunu aktif duruma getirerek kablosuz veri aktarmak mümkündür.

13 1. Ünite - Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri 5 fiekil 1.1 Dijital Foto raf Makinesi. DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU SORU Çekim öncesinde istenilen çözünürlük de erleri makinenin menüsüne D KKAT girilerek seçilmelidir. Düflük çözünürlükte daha fazla say da foto raf çekilebilirken, en kaliteli yüksek çözünürlük seçene inde, ayn haf za kart çok daha az foto raf depo edebilir. Taray c D KKAT Taray c ; bir foto raf, bir kitap sayfas n, el yaz s n veya bir AMAÇLARIMIZ objeyi optik olarak Taray c larda en önemli iki AMAÇLARIMIZ ayar boyut ve çözünürlüktür. okuyarak say sal veri hâline dönüfltürmeye yarayan bir araçt r. En s k kullan lan taray c, evlerde de bulunan masaüstü taray c d r. Fotokopi makinesinin fl kl alan na benzer bir yap ya sahip taray c lar, taranan objeye fl k K göndererek T A P objenin K T A P say sal bilgisini belirlemektedir. Taray c özellikle saydam ve foto raf gibi görüntülerin say sal ortama aktar lmas gerekti inde kullan l r. Bunun yan s ra el ile yaz lm fl bir belge TELEV ZYON veya bir dergi ya TELEV ZYON da kitaptan al nmas gereken bir görüntüyü say sal ortama aktarmak gerekti inde kullan lacak en uygun araç taray c lard r. Bir resmi tararken o resmi ne amaçla tarad n z bilmeniz NTERNET önemlidir. E er internet sayfas na konulacak bir görüntü ise 72 DPI gibi düflük çözünürlükte bir ta- NTERNET rama yeterli olacakken, matbaaya gidecek bir görüntüyse daha yüksek Çözünürlük: Birim ölçüdeki çözünürlükte olmal d r. Matbaa için kullan lan çözünürlük 300 DPI oldu undan, Pixel say s na verilen add r. taray c da çözünürlük ayar 300 DPI a getirilerek tarama ifllemi gerçeklefltirilmelidir. Taranan görüntü ile kullan lacak olan görüntünün oran ise boyut ile belirle- Örne in elimizdeki görselin DÜfiÜNEL M 1 inch karelik DÜfiÜNEL M (2,54 cm) kesitini alal m, 1 inch nir. Yani taranan görüntü 3x3 cm ise ve bask ya giden ölçü 6x6 olacaksa, taray c kenardaki pixel say s o SORU görselin çözünürlü ünü SORU ayarlar nda büyüklük orjinal foto raf n iki kat, yani yüzde 200 olmal d r. verir. Analog foto raf makineleri ile çekilmifl foto raflar taray c yard m ile bilgisayara D KKAT aktar labilir. D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

14 6 Say sal Foto raf flleme Teknikleri fiekil 1.2 Masaüstü Taray c. DÜfiÜNEL M 1 Matbaada bas lacak bir katalogda kullanmak üzere bir görüntüye ihtiyac n z oldu unu düflünün. Buldu unuz görüntü 2x2 cm, bas lmas n istedi iniz ölçü 4x4 cm ise taray c da büyüklük ayar n nas l yapard n z? DÜfiÜNEL M Belge taramalar nda OCR (Optical Character Recognition/Optik Karakter Tan mlama) teknolojisi SORU oldukça kullan fll bir yöntemdir. Harfleri tan yarak metin hâ- SORU line dönüfltüren bu teknoloji, kitap ya da dergi gibi üzerinde yaz olan bir belgenin say sal metin D KKAT haline dönüflmesini oldukça pratik hâle getirmektedir. OCR tek- D KKAT nolojisi art k hemen her masaüstü taray c da bulunan bir teknolojidir. Taray c lar görüntüleri USB veya Firewire kablolar ile bilgisayara aktar rlar. Bir taray c al rken dikkat edilmesi gereken özellikler renk kalitesi ve çözünürlük de- erleridir. Taranan malzemelerin çeflitlerine ba l olarak da farkl taray c lar tercih AMAÇLARIMIZ edilebilir. Örne in metin taran yorsa OCR özellikleri iyi olan bir taray c, slayt taran yorsa bu özelli e uygun aparatlar olan bir taray c tercih AMAÇLARIMIZ edilmelidir. K T A P TELEV ZYON NTERNET Tablet K T A P Çizim tabletleri grafik tasar mc lar, ilüstratörler, animasyon sanatç lar, karikatüristler aras nda oldukça popüler olan bir gereçtir. Ekranda direkt olarak çizim yapmay sa layan tablet, fareye k yasla çok daha hassas çal fl r. Kalem ve f rça ile çal flma- TELEV ZYON ya al fl k olan tasar mc ve sanatç lar, tabletin kalemi ile kâ t yerine ekrana çizim yaparak say sal görüntü elde etmifl olurlar. El yaz s NTERNET veya imza gibi kiflisel çizim ve yaz lar da do rudan say sal ortama geçirmeye yarayan tablet bas nca duyarl bir kalem ile çal fl r. Bu kalem ve ekrana ç - kan çizimlerin ayarlar tablete ait menüden yap labilmekte ve tablet hassasiyeti kontrol edilebilmektedir.

15 1. Ünite - Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri 7 Tabletlerin en yeni ve geliflmifl modelleri ise do rudan ekran üzerine çizim yap labilen versiyonlar d r. Bu teknoloji sayesinde ka t üzerinde çal flma yapmaya al flk n olan ve tercih eden tasar mc ve sanatç lar, fare yerine kalem ile görüntülere detayl olarak ve daha gerçekçi biçimde müdahale edebilmekte ya da s f rdan yeni çizimler oluflturabilmektedirler. fiekil 1.3 Çizim Tableti. Bilgisayar Görsel veri ifllemede en temel araç olan bilgisayar, görsel veri oluflturmada da kullan lmaktad r. Görsel veri oluflturmada bilgisayarda herhangi bir SIRA donan m S ZDE veya internet ba lant s olmaks z n ekran foto raf çekilerek görüntü elde edilebilir. Görsel veri oluflturmak için di er bir yöntem ise internette yer alan DÜfiÜNEL M görüntülerin bilgisayara indirilmesidir. Bu yöntem, internet ile ulafl labilen görsel kaynaklardaki verilerin bilgisayar n haf zas na yüklenmesi ile gerçekleflir. Bu iki temel yöntem ile SORU bilgisayarda say sal veri elde edilmifl olur. Ekran görüntüsü PC bilgisayarlarda Print Screen (Ekran Yazd r) seçene i D KKATile elde edilebilirken Mac bilgisayarlarda Ctrl + Shift + 3 tufllar na basarak elde edilir. Ekrandan bir kesit almak için ise Ctrl + Shift + 4 tufllar na bast ktan sonra istenen SIRA bölge S ZDEçerçeve içine al narak ekran foto raf çekilmifl olur. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT nternette Google gibi arama motorlar nda yap lan aramalarda AMAÇLARIMIZ SIRA görsel S ZDE arama tercihi ile istenilen bir konu bafll üzerine görseller bulunabilece i gibi, stok görün- AMAÇLARIMIZ tü kaynaklar ndan istenilen görseller bulunarak belirli bir ücret karfl l nda bilgisayara yüklenebilir. Stok foto raf siteleri profesyonel kullan m için idealdir, istenilen K DÜfiÜNEL M T A P DÜfiÜNEL M K T A P foto raf n yüksek çözünürlüklü ve kaliteli versiyonlar na ulaflmak mümkündür. SORU SORU Arama motorlar nda ise her zaman istenilen büyüklükte görsellere ulafl lamayabilir. TELEV ZYON TELEV ZYON Mac bilgisayarlarda Grab adl yaz l m ile ekran foto raf çekme seçenekleri D KKAT art r labilmektedir. Grab yaz l m sistemin içinde haz r olarak gelir. Finder menüsünde Go>Utilities den Grab yaz l m na ulaflabilirsiniz. SIRA NTERNET S ZDE D KKAT NTERNET AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

16 8 Say sal Foto raf flleme Teknikleri fiekil 1.4 Bilgisayar n Ekran Görüntüsü. GÖRSEL VER OLUfiTURMADA KULLANILAN TEMEL YAZILIMLAR Vektörel Temelli Çizim Yaz l mlar Vektör temelli çizim yaz l mlar, iki boyutlu vektör grafiklerini basit geometrik elemanlarla çizmek amac yla kullan l rlar. Çizim yaparken nokta, çizgi, e ri ve alanlardan yararlanan bu yaz l mlar n en s k kullan lanlar aras nda Macromedia Freehand, Adobe Illustrator gelir. Corel Draw da PC kullan c lar n n tercih etti i bir programd r. Masaüstü yay nc l n vazgeçilmez yaz l mlar olan vektör temelli yaz l mlar k saca inceleyelim. fiekil 1.5 Adobe Freehand Geometrik çizimlerde hassas kullan m ve teknik çizim alan nda kullan fll l n n yan s ra çoklu sayfa özelli i ile Freehand pek çok kullan c n n tercih etti i bir yaz - l md r. Freehand, Illustrator ile benzer ifllevlere sahiptir. Kullan m amac ve prensibi bak m ndan önemli benzerlikler gösteren bu iki yaz l m, kullan m biçimi bak - m ndan küçük de olsa baz farklara sahiptirler. Piksel esasl yaz l mlardan Adobe Photoshop, vektörel temelli çizim yaz l mlar ndan Adobe Illustrator, Adobe Freehand, sayfa tasar m amaçl yaz l mlardan Adobe InDesign a ve QuarkXpress e ait ikonlar.

17 1. Ünite - Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri 9 Adobe Illustrator En yayg n olarak kullan lan vektörel çizim yaz l mlar ndand r. Adobe ailesinden oluflu, Photoshop gibi programlar ile al flverifli kolaylaflt rm fl, bu da Illustrator için önemli bir avantaj olmufltur. Illustrator, Freehand yaz l m n n içerdi i baz özellikleri de yeni versiyonlar nda bünyesine katarak yayg n biçimde kullan m sa lamay sürdürmektedir. Ancak çoklu sayfa tasar m nda InDesign yaz l m öne ç kmakta, Illustrator vektörel çizim amaçl kalmaktad r. Corel Draw PC lerde a rl kl olarak kullan lan Corel Draw yaz l m her türlü vektörel ilüstrasyon ve sayfa düzeni çal flmas için kullan lan bir yaz l md r. Piksel Esasl Yaz l mlar Adobe Photoshop En yayg n görüntü ifllem yaz l m olan Adobe Photoshop, foto raflar üzerine müdahale veya birden çok görseli bir araya getirme gibi her türlü görüntü iflleme ad - m nda kullan lan bir yaz l md r. Bitmap yani piksel bazl yaz l m olan Photoshop, grafik tasar mda ve foto raf ifllemede endüstri standard bir yaz l md r. fiekil 1.6 Adobe Photoshop yaz l m aç ld nda karfl m za bu ekran ç kar. Painter Corel ailesinin bir yaz l m olan Painter, ekranda resim yapma üzere kullan lan bir yaz l md r. Çeflitli f rça ve kalem seçenekleri ile gerçe e yak n resimsel etkilerin elde edilebildi i bu yaz l m çizim tableti ile kullan ld nda oldukça gerçekçi sonuçlar ortaya ç karabilmektedir.

18 10 Say sal Foto raf flleme Teknikleri fiekil 1.7 Adobe InDesign yaz l m aç ld nda karfl m za bu ekran ç kar. Sayfa Tasar m Amaçl Yaz l mlar QuarkXpress lk kez piyasaya sürüldü ü 1987 y l ndan beri en yayg n olarak kullan lan sayfa tasar m yaz l m olan QuarkXPress, metin ve resimlerin sayfa üzerinde düzenlenmesinde kolay kullan m ile tercih edilirli ini sürdürmektedir. Kitap ve dergi gibi özellikle çok sayfal ve resimli tasar mlarda kullan fll l ve h z ile öne ç kan bir yaz l md r. Adobe InDesign Adobe firmas n n 2000 lerde piyasaya sürdü ü InDesign, masaüstü yay nc l kta h zla yay lan ve geliflen bir yaz l md r. Metin ve resimlere ayn ortamda hakimiyeti ve Adobe Photoshop ile h zl al flverifli ile tercih edilen bir yaz l m haline gelmifltir. Kullan m olarak QuarkXPress, Adobe Illustrator ve Macromedia Freehand ile benzerlikler gösteren InDesign, pek çok özelli i detaylar yla bar nd rmas na karfl n kullan c dostu bir arayüze sahiptir. Görüntü Organizasyonu ve Sunum Amaçl Yaz l mlar PowerPoint Microsoft un en yayg n sunum yaz l m d r. Metin ve resimleri slayt hâlinde sunmaya yarayan bu yaz l m, Microsoft Office serisindeki tüm yaz l mlar gibi temel araçlar ile basit bir kullan ma sahiptir. Çeflitli presentasyon özellikleri ve slaytlar aras nda geçifl ve zamanlama gibi türlü sunum avantajlar ile amatör ve profesyonel sunumlar için uygun bir yaz l md r. Keynote Mac kullan c lar n n iwork serisinde kullanabilecekleri bir sunum yaz l m olan Keynote, oldukça basit bir kullan ma sahiptir. Varolan haz r flablonlar ile tasar m sürecini de k saltan Keynote, slayt geçifllerinde ve slayt içi animasyonlarda oldukça basit ancak baflar l sonuçlar sa layabilmektedir.

19 1. Ünite - Say sal Görsel Veri Oluflturma, Saklama, Düzenleme ve Yay mlama Yöntemleri 11 Adobe Acrobat Adobe ailesinin sunum ve yay m amaçl yaz l m Acrobat, belgelerin web üzerinden paylafl m veya bilgisayar üzerinden sunumu için oldukça kullan fll d r. Her bilgisayar n internetten bedava indirebildi i Acrobat Reader ile okunabilen dosyalar yaratmas nedeniyle sunumda oluflacak aksiliklerin önüne geçmesiyle tercih edilirli i artm flt r. Kelime fllem Yaz l mlar Kelime ifllem yaz l mlar ; bilgisayarda yaz yazmak, tablo ve listeler oluflturmak için kullan lan yaz l mlard r. En yayg n olarak kullan lan kelime ifllem yaz l mlar Microsoft taraf ndan piyasaya sürülmüfl Office serisidir. Word; alt alta sayfalar n bulundu u, daha çok düz yaz amaçl kullan lan bir yaz l md r. Excel ise tablo ve listelemeler ile hesaplar n yap labilece i bir yaz l md r. MacOS sistemine uygun olarak kullan lan kelime ifllem yaz l mlar ndan di erleri ise Pages ve Numbers yaz - l mlar d r. Numbers, Excel gibi ifllem ve tablolarda kulllan fll çözümler sunarken, Pages ise sayfa tasar m nda önerilen taslaklar ile kolayl k sa lamaktad r. Daha önce bulunmad n z ve hiçbir teknik bilgiye sahip olmad n z SIRA bir S ZDE ortamda bilgisayar ile sunum yapman z gerekse hangi yaz l m ile çal flmay tercih ederdiniz? 2 Web Amaçl Yaz l mlar DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Adobe Fireworks SORU Web de yay mlanacak bir belgenin tasar m aflamas nda kullan lan Fireworks yaz - l m, vektörel ve piksel bazl özellikleri bir arada kullanabilmektedir. D KKATDreamwea- ver gibi yaz l mlarda kullan lmak üzere görselleri düzenleyen Fireworks web için kullan mda önemli bir noktad r. SORU D KKAT Adobe Dreamweaver Web de yay mlanmak üzere tasarlanan bir belgeyi ister bilgisayar diliyle, ister görsel olarak, ister iki türlü tan mlamaya ve tasarlamaya yarayan bir yaz l m olan Dreamweaver, teknik terim ve bilgisayar dili ile karmafl k görünse de web üzerine çal flmalarda vazgeçilmez bir yaz l md r. K T A P AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P Adobe Flash TELEV ZYON Animasyon ve ilüstrasyonda oldu u kadar internette tan t m amaçl kullan lan bant reklamlar (banner) ve web sitesindeki hareketli görüntüler için kullan lan bir yaz - l md r. nteraktif olarak kullan larak bafll bafl na web sitesini oluflturabilece i gibi, bir sitenin küçük bir animasyon detay n da yapmakta kullan labilir. NTERNET Flash, Web d - fl nda animasyon film yap m nda dahi kullan labilmektedir. TELEV ZYON NTERNET i-web Mac tabanl iflletim sistemlerinde ilife ailesinin bir ürünü olan iweb, pratik kullan m ve haz r web flablonlar ile kullan c dostu bir web tasar m yaz l m d r. Amatör ve profesyonel kullan c lar n rahatl kla kullanabilecekleri bir yaz l m olan iweb, her türlü foto raf ve metni kolayca kontrol ederek web de sunma olana sa lar.

20 12 Say sal Foto raf flleme Teknikleri fiekil 1.8 Kelime ifllem yaz l mlar ndan Microsoft Excel ve Word, sunum yaz l mlar ndan Powerpoint ve Web amaçl yaz l mlardan Adobe alinesine ait Fireworks, Flash ve Dreamweaver'a ait ikonlar. VER DÜZENLEME YÖNTEMLER Kâ t üzerindeki yaz flmalar n ve belgelerin oluflturuldu u, takip edildi i ve arflivlendi i gibi, bilgisayar ortam ndaki belgelerin de düzenlenmesi büyük önem tafl r. Düzenli bir sistem oluflturmak tercihi tamamen bilgisayar kullan c s na aittir. Her kullan c, kendine uygun bir yöntem belirleyebilir ve bu yöntemi gelifltirebilir. Ancak, t pk kâ t dosyalar n ve büyük klasörlerin dünyas nda oldu u gibi, say sal ortamda da iyi bir yöntem bulmak önem tafl r. Aksi hâlde, t pk kâ t bir belge gibi, ihtiyaç duyulan bir say sal verinin de kayb mümkündür. Düzenli bir çal flma ortam kurmak, bilgiye ulaflmay ve bilgiyi ifllemeyi çok daha kolay ve h zl hâle getirir; kar fl kl ve hatalar önlemeye yard mc olur. Dosya DÜfiÜNEL M Uzant s : Dosya isimlendirmelerinde yer alan ve ismin sonundaki noktadan SORU sonra gelen üç harfli kodlamalara dosya uzant s ad verilir. D KKAT 3 fiekil 1.9 Ev ya da ofisinizdeki önemli eflya ve evraklar n z düzenleme ile bilgisayar n zdaki dosyalar düzenleme aras nda bir iliflki kurabilir misiniz? Düflününüz. DÜfiÜNEL M Dosyalar ve Klasörler Düzenli bir çal flma ortam n n ilk ad m, klasörleri etkin bir biçimde kullanabilmektir. Ço u iflletim SORU sisteminde genel kullan ma yönelik haz r klasörler vard r. Bunlar genellikle Dokümanlar, Müzik, Foto raflar, Programlar gibi ana bafll klara ayr lm fl durumdad r. Bu bafll klar bafllang ç olarak oldukça yararl d r. Ancak veriler -yani dosyalar- ço ald kça onlar n organizasyonu da karmafl k bir hâle gelebi- D KKAT lir, bu nedenle bu genel bafll klar her zaman yeterli olmayabilirler. Günlük hayatta AMAÇLARIMIZ kullan lan klasörler AMAÇLARIMIZ gibi bilgisayar klasörleri de dosyalar n düzenli K bir flekilde T A P organize K T A P edilmesine olanak tan rlar. Bilgisayarda yeni TELEV ZYON bir klasör TELEV ZYON oluflturarak ona isim verebilir, böylece dosyalar n z NTERNET kolayca organize NTERNET edebilirsiniz. Yeni bir klasör açmak için New Folder (Yeni Klasör) seçene ini seçiniz. Aç lan yeni bir klasör otomatik olarak Untitled Folder ( simsiz Klasör) halindedir Bu klasöre isim vermek için klavyeniz yard m ile seçili alana yaz yazarak diledi iniz ismi verebilirsiniz.

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2159 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1187 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiCIO LU (Üniteler 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

18HLK02S_TUM (18 = YAYIN TARIHI, HLK= HALK GAZETESI, 02= 2 SAYFA, S=SEHIR BASKISI, TUM = TUM BOLGELERE GIDECEK)

18HLK02S_TUM (18 = YAYIN TARIHI, HLK= HALK GAZETESI, 02= 2 SAYFA, S=SEHIR BASKISI, TUM = TUM BOLGELERE GIDECEK) Sayfa Gönderme Standartları : Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. gazete baskı tesislerine CD, E-posta, FTP ile baskı için doküman gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw?

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? ++CORELDRAWX5-icindekiler 3/23/11 12:59 PM Page ix Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? 7 CorelDraw

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Sayfa Gönderme Bilgi Notları :

Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. baskı tesislerine CD, E-posta, FTP veya Agfa Apogee Portal programı ile sayfa gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R

1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R Ç NDEK LER 1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R fi 1 Photoshop un Tarihçesi 1 Temel Kavramlar 2 Bitmap ve Piksel 2 Çözünürlük 2 Masaüstü Yay nc l k ve Dijital Medyada Çözünürlük 2 Dosya Uzant lar 3 Tercihleri Ayarlamak

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ÜN TE III SUNU PROGRAMI

ÜN TE III SUNU PROGRAMI ÜN TE III SUNU PROGRAMI A. BAfiLANGIÇ 1. Sunu Uygulamas yla lk Ad mlar a. Sunu uygulamas n açma b. Mevcut sunu belgesini açma c. Birden fazla sunu belgesini açma ç. Yeni bir sunu belgesi açma d. Sunu belgesini

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

1 PHOTOSHOP CS6 YA G R

1 PHOTOSHOP CS6 YA G R ++PHOTOSHOP-icindekiler 10/31/13 12:57 PM Page IX Ç NDEK LER 1 PHOTOSHOP CS6 YA G R fi 1 Photoshop un Tarihçesi 1 Temel Kavramlar 2 Bitmap ve Piksel 2 Çözünürlük 2 Masaüstü Yay nc l k ve Dijital Medyada

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP VE ILLUSTRATOR KURS PROGRAMI

MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP VE ILLUSTRATOR KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP VE ILLUSTRATOR KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/5 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Moda

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA 1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA İÇ ve DIŞ DİSKLER Sabit Diskler Dahili (İç) sabit diskler Harici (Dış) taşınabilir

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ +ADOBE AIR-icindekiler 5/10/09 10:25 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Bize Çekinmeden Yaz n 2 Kitaptaki Örneklerin Kullan m 3 DVD çerisindeki Örnekler 5 Flex Builder ile Arfliv Dosyalar

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı