Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)"

Transkript

1 Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013

2 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistikler Bölüm V: AGRIEVOLUTION

3 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistik Bölüm V: AGRIEVOLUTION

4 Önemi Giderek Artan Bir Sektör: Tar m Yeni yüzy n en büyük sorunlar ndan birisi, giderek artan dünya nüfusunun g da ihtiyaçlar kar layabilmektir. Arazi büyüklüklerinin artmad hatta azald, su kaynaklar n giderek tükendi i bu senaryoda, öngörülen tek ç kar yol tar mda verimi artt rmakt r. Verim art sa laman n yollar ise yüksek verimli ve daha dayan kl ürün çe itlerin geli tirilmesi ile i gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sa layan mekanizasyon uygulamalar r.

5 Bununla birlikte, bu i lemlerin; Kullan m etkinli ini artt rarak en az kaynak ve girdi tüketimiyle, Verimlili i artt rarak olabildi ince dü ük maliyetlerle, Do aya en az müdahale ve en az çevre hasar yla, Olabildi ince k sa süreli ve az say daki i lemlerle, klim ko ullar ndan olabildi ince ba ms z kalacak ekilde yap lmas gerekmektedir. Bu durumda, al lagelmi üretim teknikleri ve bunlara ait araçlar n terk edilerek, ça da üretim teknolojilerine geçilmesi ve bunlara uygun araçlar n kullan lmas, çiftçiler ba ta olmak üzere, talepleri giderek artan Dünya nüfusunun tek çözümüdür.

6 Tar m letmeleri Büyüklükleri Ortalama tar m i letmesi büyüklü ü Türkiye: 68 Da AB: 175 Da Tar m i letmeleri say Türkiye: 2,3 milyon Almanya: 300 bin Fransa: 490 bin 500 ha dan büyük i letme say Türkiye: 57 Almanya: 3 bin Fransa: 55 bin 50 ha dan büyük i letme say Türkiye: 16 bin Almanya: 191 bin Fransa: 74 bin Tek parça arazi oran : %3,2 letme baz ndaki tar m arazilerin %16,2'si 4-5 parçal, %21,9'si 6-9 parçal, %21,5'i parçal r. 12,3 Milyon ayr parsel vard r.

7 Tarla Tar Niye Desteklenmelidir? 23,6 milyon hektarl k bir alanda yap lan bitkisel üretimde toplam alan n %83,5 unde tarla bitkileri tar yap ld halde, %13 lük bir alanda yap lan meyvecilikte bitkisel GSMH n n %36 s, %3,5 luk bir alanda yap lan sebzecilikte bitkisel GSMH n n %30 u elde edilmektedir. Yani daha dar bir alanda daha yüksek bir gelir söz konusudur. Ülkemizde tarla tar ve özellikle kuru tar m desteklemelerle ayakta kalabilmektedir. Tarla tar n sosyo-ekonomik önemi, verimin önemini artt rmaktad r.

8 rsatlar - Tehditler Tar msal üretim için uygun ekolojik ko ullar ve iklim Tar m sektöründeki yat mlar için sa lanan devlet destekleri Yat mc lar n son zamanlarda Türk tar m na artan ilgisi Üretim verimlili inde inde görülen art Rekabetçi i çilikilik ücretleri Yüksek derecede devlet sübvansiyonuna ba olan ve çok fazla parçalanm alanm yap da olan küçük üçük k i letmelerini rl kta olmas Üretimdeki verimlili i art racak olan büyük kapasiteli makineli tar n küçük çapl çiftlikler için yüksek maliyet yaratmas Olumsuz hava ko ullar ullar n n (kurakl k, sel vs) tar msal üretim için tehdit olu turmas

9 Türk Tar nda Gelecek Senaryolar Rekabetçi olamayanlar sektörü terk edecektir Bu olgu daha çok kuru tar m yapan, küçük/orta büyüklükteki i letme grubunda yo unla acakt r, Bu i letmelerin arazileri bir üst s ftaki letmelere kat lacakt r. letme say azalacak, ortalama büyüklük artacakt r. Orta / büyük i letmelerin say artmaya devam edecektir Al lagelmi üretim tekniklerinden ça da tekniklere geçerek varl klar sürdürebileceklerdir, Ça da üretim tekniklerinden müteahhitlik hizmeti alarak yararlanacaklard r.

10 Tarla tar nda kitlesel üretim yapan, uzman i letmeler ortaya kacakt r Belirli ürünlerde uzmanla, yüksek üretim teknolojileriyle geni alanlarda rekabetçi üretim yapan i letmeler varl klar di erlerinin aleyhine büyüterek yayg nla acaklar, Bu i letmeler için yüksek güçlü traktör ve yüksek kapasiteli ekipman ihtiyac olu acakt r, Profesyonel hayvanc k i letmelerinin say artacakt r Hayvansal üretim mekanizasyonu geli ecektir, Kaba yem üretimi ve buna ba olarak kaba yem üretim teknolojileri önem kazanacakt r.

11 Mekatronik uygulamalar giderek artacakt r Günümüzde dokundu umuz ürünlerin ço unda oldu u gibi, elektronik cihazlar giderek artan bir h zla hayat n daha büyük bir bölümünü olu turmaktad r. Bu kapsamda hassas tar m uygulamalar kapsam nda ak ll tar m makinalar n üretimi ve kullan gitgide yayg nla acakt r.

12 Bölüm I: Tar m makinalar sektörü neden önemlidir? Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistik Bölüm V: AGRIEVOLUTION

13 1978 y nda kuruldu Traktör ve ekipman ana i tigal konusunda faaliyet gösteren imalatç, ihracatç ve ithalatç lar n üye oldu u bir yap lanma Makine Sanayi Sektör Platformu na Üye malatç Dernekler içinde mazisi en eski 2. dernek 240 üye Bakanlar Kurulu karar yla unvan n ba nda Türk kelimesini kullanmaya hak kazand

14 Organlar z Genel Kurul Denetleme Kurulu (3 Üye) Yönetim Kurulu (13 Üye) Genel Sekreter (1) Mali Mü avir (Ba ms z) Bürolar Finansman ve ç Yönetim Bürosu (1) statistik ve Pazar Ara rma Bürosu (1) Teknik Büro (1) Genel ler, Enformasyon ve E itim Bürosu

15 Üye Yap 212 malatç Ana Firma 17 thalatç Firma 7 Yan Sanayi Firmas 4 Bayi

16 TARMAKB R in Üyesi Oldu u Organizasyonlar GTH Bakanl Tar msal Mekanizasyon Kurulu (Ba kan Yard mc ) BST Bakanl MAKTEK Makine Teknik Komitesi (Üye), MAKTEK Tar m Makinalar Alt Komitesi (Ba kan) ve MARTEK Traktör Teknik Alt Komitesi (Üye) TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat malat Meclisi (Üye) Ekonomi Bakanl Makine Çal ma Grubu (Üye)

17 AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i (Kurucu Üye) AGRIEVOLUTION cra Kurulu, Ekonomik Komite, Endüstriyel Konular Komitesi (Üye) Makina malat Sanayi Dernekleri Federasyonu* (Kurucu Üye) DE K (D Ekonomik li kiler Kurulu) (Kurucu Kurulu u) * Kurulu amas ndad r

18 Kurumsal Çal malar z Sektörel statistikler statistik Toplama ve Raporlama Mevzuat Yeni Mevzuat Olu umuna Eski Mevzuat Revizyonlar na Katk Tan m Uluslararas Kongreler Road Show lar, AGRIEVOLUTION Çal malar Fuarlar, Al m Heyetleri ve D Ticaret Heyet Organizasyonu Sektör Tan m Katalogu vb

19 Organize Etti imiz Çal ma Toplant lar TARMAKB R Sektör Bulu malar Fuar Dönemleri Paralel Toplant lar Üniversite-Sanayi birli i Toplant lar Finans, Mevzuat Bilgilendirme Toplant lar vb Üyesi veya Payda Olarak Kat ld z Toplant lar MAKTEK, Tar m Makinalar Alt Komisyonu MARTEK Traktör Alt Komisyonu Tar msal Mekanizasyon Kurulu AGRIEVOLUTION Kalk nma Plan TOBB Makine Sektör Meclisi vb

20 E-Hizmetler TARMAKB R Web Portal, E-Posta A Dan manl k ve Takibi Üye Firma Belge, Ruhsat, Deney Sevk, Tar m Kredi Fiyat Anla malar vb)

21 Bölüm I: Tar m makinalar sektörü neden önemlidir? Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistik Bölüm V: AGRIEVOLUTION

22 Sektörün Ölçe i 3,6 milyar USD tahmini ciro 620 milyon USD ihracat hacmi 325 milyon USD traktör 240 milyon USD ekipman 55 milyon USD traktör aksam ve parçalar çal an 16 bin Ekipman + 4 bin Traktör 900 firma 650 Makine Sulama

23 Traktör Grubu Traktör grubunda yirmiden fazla firma, k rka yak n say da markay temsil etmektedir. Bunlarda 9 adedi imalatç ve montaj rl kl imalatç vasf yla, de ik yerli katk oranlar yla sektörde yer almaktad r. 3 firma kendi motorunu üretirken, yerli marka alt nda üretim yapmakta olanlar n pazar paylar %27 dir. Lisanl üretim yapan firmalarla birlikte yerli traktörlerin pazar pay %75-80 dir. thalatç firmalar CBU (Completely Build Unit) formunda Komple Traktör ithal ederken, montaj a rl kl üretim yapan firmalar SKD (Semi-Knock Down), CKD (Completely-Knock Down) v.b. aksam ve parça formlar nda ithal etmekte ve bunlar Türkiye de kurduklar basit montaj hatlar nda birle tirmek suretiyle pazara sunmaktad rlar.

24 Günümüzde Sektörün ihtiyaç duydu u mekanizasyon araçlar n tamam na yak imal edilmekle birlikte, üretim ve sat adetleri bak ndan yerli sanayi taraf ndan yap lmas rasyonel olmayacak veya know-how a dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve i letmelere uygun olarak imal edilmi kapasiteye sahip tar m makinalar (özellikle biçerdöver, büyük balya, kendi yürür silaj ve kendi yürür pamuk hasat makinas, sabit sa m tesisleri) ndaki tar msal mekanizasyon araçlar n imalat ülkemizde yap lmakta ve ihraç edilmektedir.

25 Türkiye, 2012 y nda dünyan n 5'inci büyük traktör pazar haline gelmi tir (Çin ve Hindistan hariç tutuldu unda) y nda %12 artan Dünya traktör pazar n 2012 y nda %3 art ile 1,5 milyon adede ula mas beklenmektedir. Türkiye de adet traktör sat rken tüm Afrika k tas nda y ll k adet traktör sat lmaktad r.

26 2012 y nda Türkiye pazar nda sat lan her 100 traktörden 91'i tarla tipi, 9'u bahçe tipidir. Üretilen traktörlerin %34 ünü, ihraç edilen traktörlerin ise %70 ini 80 BG ve üzeri traktörler olu turmaktad r. Traktör ihracat nda birim fiyat USD iken, traktör ithalat nda birim fiyat USD olmu tur.

27 2012 y na ait resmi istatistiklere göre sektörümüz, Türkiye makine ihracat nda 22 adet alt makina ürün grubu aras nda 6. s rada, en fazla de er art oran bak ndan da 3. s rada yer almaktad r.

28 Türkiye de üretilen tar m makinalar n ço u akredite edilmi üniversite ve test merkezleri taraf ndan performansa dayal testlere tabi tutulmakta ve kredili sat na izin verilmektedir. Neredeyse ülkenin tüm co rafi ve ekolojik tar m bölgelerini kapsayan, 17 akademik kurulu, tar msal mekanizasyon araçlar n deneylerini yapmakta, ara rma-geli tirme faaliyetlerine de katk sa lamaktad r. Bu kurumlar, y ll k periyotta ulusal ve her üç y lda bir de uluslararas tar msal mekanizasyon kongrelerini organize etmektedir. Bugüne kadar 24 ulusal ve 11 uluslararas konferans düzenlenmi tir.

29 2000 li y llar n ortalar ndan itibaren AB ye uyum sürecindeki çal malarda, iç pazarda sat lan makinalar içinde CE i areti zorunlulu u getirilmi tir. Bu kapsamda sektör, güvenli makine imalat konusunda önemli bir a ama kaydetmi tir.

30 Bugün Türkiye, sektörün dünyada en sayg ve en büyü ü olarak kabul edilen AGRITECHNICA* Tar m Teknolojileri Fuar nda, en çok kat mc olarak yer alan 6. ülke konumundad r. * AGRITECHNICA 2011 Fuar na toplamda 83 ülkeden ki i kat m gösterirken bu rakama uluslararas kat mc dahildir m² yi kaplayan sergi alan nda gerçekle en fuarda, 47 ülkeden gelen kat mc yeni teknolojilerini tan tm lard r.

31 Bölüm I: Tar m makinalar sektörü neden önemlidir? Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistik Bölüm V: AGRIEVOLUTION

32 Traktör Üretimi Ortalama Üretim ( ) adet Üretimde Limit De erler ( ) adet (2008) adet (2011) Genel Durum AB traktör üretiminin yakla k %30 u mertebesinde traktör ülkemizde üretilmektedir. AB de en büyük 2 traktör üreticisi olan Almanya ve talya n n üretim adetleri ile aram zda çok az bir fark vard r. Bununla birlikte üretim de eri bak ndan kayda de er bir fark söz konusudur. Güncel Durum n ilk çeyre inde ise adet traktör üretilmi olup geçen y n ilk çeyre ine göre imalat %25 azalm r.

33 Traktör thalat Ortalama thalat ( ) adet, 154,8 milyon USD thalatta Limit De erler ( ) adet, 90,8 milyon USD (2008) adet, 345,2 milyon USD (2011) Genel Durum 2012 y nda traktör grubunda en çok ithalat yapt z ilk 10 ülke; talya, Hindistan, Fransa, Almanya, Güney Kore, ABD, ngiltere, Meksika, Japonya ve Avusturya d r. Bu grupta Dünya liginde ilk 5 ülke ABD, Fransa, Almanya, Kanada ve ngiltere dir y nda traktörde 345 milyon USD seviyesinde ithalat yap lm r y nda ise, traktör ithalat %25 dü erek 259 Milyon USD olmu tur.

34 Traktör Pazar Ortalama Pazar ( ) adet Pazarda Limit De erler ( ) adet (2009) adet (2011) Genel Durum Türkiye, traktörde Dünya da en büyük 5. pazar konumundad r (Çin ve Hindistan hariç) y nda Türkiye pazar nda sat lan her 100 traktörden 91'i tarla tipi, 9'u bahçe tipidir. ç pazarda sat lan traktörlerin %27'si ithal men elidir (2012). Güncel Durum n ilk iki ay nda adet traktör sat gerçekle tirilmi olup geçen n ayn dönemine göre sat lar %5,7 artm r.

35 Traktör hracat Ortalama hracat ( ) adet, 187,5 milyon USD hracatta Limit De erler ( ) adet, 123,9 milyon USD (2008) adet, 324,8 milyon USD (2011) Genel Durum 2012 y nda en fazla traktör ihracat ABD, Irak, Fas, talya ve Polonya ya yap lm r. Sektör, en fazla traktör ihracat, traktörün anavatan olan ABD ye gerçekle tirmektedir y nda ihraç edilen yakla k her üç traktörden birisi ABD ye gitmi tir. Traktörler en fazla ihraç edilen tar m makinas r. Genel olarak sektör ihracat n yar traktör ihracat ndan olu maktad r.

36 Ekipman thalat Ortalama thalat ( ) 224,2 milyon USD thalatta Limit De erler ( ) 105,9 milyon USD (2009) 381,4 milyon USD (2012) Genel Durum 2012 y nda ekipman grubunda en çok ithalat yapt z ülkeler talya, Polonya, Almanya, ABD, Çin, spanya, Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Hollanda d r. Ekipman ithalat nda sulama sistemleri %7,2, ilaçlama makinalar %3,5, toprak i leme ve ekim makinalar %11,6, hasat makinalar %51, süt sa ma makinalar %3,8, yükleyiciler %1,3, tar msal römork %0, motokültürler %1,4 pay almaktad r.

37 Ekipman hracat Ortalama hracat ( ) 131,2 milyon USD hracatta Limit De erler ( ) 32,2 milyon USD (2008) 237,5 milyon USD (2012) Genel Durum 2012 y nda en fazla ekipman ihracat Sudan, Irak, talya, ran, ABD, Bulgaristan, Azerbaycan, Rusya, Meksika ve Romanya ya yap lm r. En çok aksam ve parça ihracat yap lmaktad r. Bunu, kümes hayvanc ekipmanlar, pulluk ve yem haz rlama,kümes hayvanc, süt sa ma ve hassas ekim ekipmanlar takip etmektedir.

38 2012 y nda yakla k 120 ülkeye, 620 milyon USD seviyesinde tar m makinalar ihracat gerçekle mi tir. Bu kapsamda ilk 10 ülkeye (ABD, Irak, talya, Polonya, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Fas ve Sudan) gerçekle tirilen ihracat toplan ihracat n yakla k %60 olu turmaktad r.

39 Traktör aksam ve parçalar hariç 2012 y nda ABD ye yakla k 100 Milyon USD, Irak a 55 Milyon USD, talya ya 43 Milyon USD, Polonya ya 24 Milyon USD, Fransa ve Azerbaycan a 20 er Milyon USD, Bulgaristan, Fas, Sudan ve Almanya ya 14 er Milyon USD seviyesinde ihracat gerçekle tirilmi tir.

40 Bölüm I: Tar m makinalar sektörü neden önemlidir? Bölüm II: Biz kimiz? Bölüm III: Türkiye de Tar m Makinalar Sektörü Bölüm IV: statistik Bölüm V: AGRIEVOLUTION

41 AGRIEVOLUTION Birli imiz, 2008 y nda çal malar na ba layan AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar na üyedir.

42 Sektörde dünya devleri olan Almanya, ABD, ngiltere, talya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Kore, Brezilya, Rusya n n Tar m Makinalar malatç lar Birlikleri nin çal malar na kat ld bu a kapsam nda imdiye kadar 3 Forum, 4 Ekonomik Komite ve 1 cra Komitesi Toplant gerçekle mi tir y Nisan ay nda, bu uluslararas n bir platforma dönü mesi için bir mutabakat zabt imzalanm olup Brezilya, ABD, talya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atm r. Böylece AGRIEVOLUTION Küresel Tar m Makinalar malatç lar Birli i ttifak ) resmen kurulmu tur. ttifaka daha sonra Rusya, Almanya, ngiltere ve Kore dahil olmu tur.

43 AGRIEVOLUTION Üyeleri AEA (Ziraat Mühendisleri Birli i, ngiltere) ABIMAQ (Endüstriyel Makine ve Ekipman malatç lar Birli i, Brezilya) AEM (Ekipman malatç lar Birli i, ABD) AXEMA (Endüstriyel Tar m Ekipmanlar Birli i, Fransa) CEMA (Avrupa Tar m Makineleri Birli i) FEDERUNACOMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, talya) FICCI (Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu, Hindistan) KOMICO (Tar m Makinalar Endüstrisi Kooperatifi, Kore) ROSAGROMASH (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Rusya) TARMAKBIR (Türk Tar m Alet ve Makineleri malatç lar Birli i) VDMA (Tar m Makineleri malatç lar Birli i, Almanya)

44 Odak noktas ttifak imdilik 3 noktaya odaklanmaktad r; Endüstriyel sorunlar, veri al veri i ve politik aktiviteler. ttifak gelecek dönemlerde farkl konulara da e ilecektir. Örne in standartlar ve yönetmelikleri kapsayan çal malar gibi.

45 AGRIEVOLUTION Forumlar AGRIEVOLUTION Forumlar, önemli sektörel verilerin sunuldu u, tar m sektöründeki önemli aktörler aras ndaki ileti imi sa layan küresel endüstri platformu olarak hizmet vermektedirler. AGRIEVOLUTION Forumlar, 2008 y nda Roma da, 2010 y nda Orlando da ve 2011 y nda da Paris te gerçekle tirilmi tir. Bir sonraki AGRIEVOLUTION Forumu, Hindistan Sanayi ve Ticaret Odas Federasyonu (FICCI) taraf ndan 5-6 Aral k tarihlerinde Yeni Delhi, Hindistan da gerçekle tirilecektir. Forum için önerilen tema Küresel g da güvenli i ve küresel tar m makinalar endüstrisinin mevcut durumu dur.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı