TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ"

Transkript

1 TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya genelinde ileri teknoloji cihazlar az sayıda firmalar tarafından üretilmekte ve pazarın yapısı (fiyatlar, pazara sunum zamanı ve ürünlere yönelik mevcut katı standartlar) sektörün bu dev firmaları tarafından belirlenmektedir. Sektörde ar-ge çalışmalarına kaynak aktarmada bu ülkelerin/firmaların finansal açıdan güçlü olması, sektörde tekelleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Sektörde faaliyet gösteren 30 dev şirketin çoğunun merkezi ABD de olması ve diğer gelişmiş ülke merkezlerinde de faaliyetleri bulunması sektörün genel yapısı üzerinde önemli ipuçları vermektedir. 2. Tıbbi cihazlar sektörü çok çabuk değişime uğrayan bir yapıya sahiptir. Bunun temel nedenlerinden biri sağlık sektörü ile ilgili olmasının yanı sıra, diğer bir neden de sektörün kapsamının geniş ve çok fazla ürün olmasındandır. Sektörde yer alan bu ürünlerin inovasyona açık olmaları ve diğer disiplinlerden kaynaklanan teknolojik gelişmelerin tıbbi teknolojide çok hızlı bir şekilde uygulanabilmeleri, sektördeki gelişimi ve değişimi etkilemektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojileri, tıbbi genetik ve moleküler biyoloji, nanoteknoloji-malzeme-kompozit malzeme gibi alanlardaki gelişmeler orta ve uzun dönemde tıp teknolojisini de etkileyecektir. Bu temel eğilim ve itici güçler; tıbbi cihazlar alanında önümüzdeki dönemlerde önemli değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bu değişiklikler; tıbbi cihazların kişiye özel olması, evde bakım ve izlemeye yönelik gelişmeler, daha iyi spesifikasyonlar, hareketlilik ve boyut küçülmesi, güvenilirlik ve güç kaynakları gibi alanlarda olacaktır. 3. Teknolojik gelişimin yanı sıra ekonomik ve politik kararlar da sektörel alanda önemli araştırma ve yatırımların yapılmasına ortam hazırlamaktadır. Kamunun alıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün ağırlıkta olduğu bu sektörde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu politikaları inovasyonun belirleyicisi olmaktadır. Ülkelerin dünya pazarında sektör payının artırmasının en önemli anahtarı(özellikle sektöre sonradan giren ülkeler), sektörde riskin ve geri dönüşün en yüksek olduğu yenilikçi (inovatif) cihaz ve malzemelere yönelik politika ve kararlara öncelik vermesi ve bu politikaları sürdürmesine

2 bağlıdır. Bu da sektörde uzun dönemli ciddi bir planlama ve eşgüdümün gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır. 4. Tıbbi cihazlar sektöründe ABD nin önemli bir üstünlüğü bulunurken, bu ülkeyi Almanya, Japonya, diğer AB ülkeleri ve Çin gibi gelişmiş ülkeler izlemektedir. Sektörel (2010) katma değer milyar USD olup, bu katma değerin yaklaşık %39 gibi önemli bir kısmı ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye yarattığı katma değer ile sektör içinde %0.7 lik gibi küçük bir paya sahiptir. 5. Dünya dış ticaretinin bileşenlerinden biri olan sektör ihracatı(2012), milyar USD dir. Son beş yıl içinde sektör dış ticaretinin ortalama yıllık artışı ise yaklaşık %7 düzeyindedir. Bu artışa önemli katkı sağlayan iki önemli ülke ABD ve Almanya sektör dünya dış ticaret hacminin %28,5 ine sahiptirler. Dış ticaretin 20 ülke itibariyle yoğunlaşması incelendiğinde, sektör ihracatındaki yoğunlaşmanın(%91.1), ithalattaki yoğunlaşmadan(%85.2) daha yüksektir. Sektörde ticaret ağırlıkla gelişmiş ülkeler arasında yapılmakta olup, endüstri içi ticaret yüksek düzeydedir. İhracat içerisinde en önemli alt ürün grubunu %39 pay ile 9018 kodlu tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan aletler alt sektörü oluşturmaktadır. 6. Türkiye de son yıllarda sektöre yönelik önemli yasal, kurumsal ve teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Sektöre yönelik olumlu gelişmeler olmakla birlikte hala üretimin ar-ge temelli olmaktan ziyade montaja yönelik ve teknolojik içeriği düşük ürünlerden oluşmaktadır. TÜİK verilerine göre 2010 yılı itibariyle, sektörün üretim değeri milyon TL ve katma değer oranı (katma değer/üretim) ise %25 seviyesindedir. Sektörde işyeri sayısı adet olup, istihdam ise kişidir. TOBB verilerine göre sektörün yoğunlaştığı alt faaliyet kolları ise şöyledir. Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; dişçilikle ilgili bağlantı parçaları; başka yerde sınıflandırılmamış suni uzuvlar, Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar, Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyalar; berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçaları alt sektörüdür.

3 yılı itibariyle sektör ihracatı 287 milyon USD, ithalatı ise 2,246 milyon USD dir. Sektör ihracatında pazar açısından en önemli ülke Almanya ve Fransa olup, toplam ihracatın %17 lik bölümü bu iki ülkeye yapılmaktadır. İhracatta önem arz eden diğer ülkelerin çoğunluğu ise komşu ülkelerdir. Azerbaycan, Irak, İran ve Çin e yapılan ihracat, sektör ihracatının %21 ini oluşturmaktadır. İthalatta ise ilk sıralarda ABD, Almanya ve Çin yer almaktadır. Bu üç ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın(2,245 milyon USD) %51.6 sını oluşturmaktadır. 8. Sektör dış ticaretinde Türkiye net ithalatçı konumundadır de Türkiye sektör ithalatı, sektör ihracatının yaklaşık 8 katı gibi yüksek bir düzeyde olup, ihracat/ithalat oranı yıllar itibariyle yükselse de sektörün ithalata bağımlılığı hala yüksek düzeyde bulunmaktadır. 9. Dünya dış ticaretinde olduğu gibi, Türkiye de de tıbbi cihazlar sektör dış ticareti içerisinde tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan cihazlar alt sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu sektörün alt ayrımlarında olan; tababetle ilgili alet ve cihazlar içinde yer alan; diğer alet ve cihazlar ile aksam ve parçaları, diğer uzuv organ iç protez ürünleri, X ışınlı cihazlar, elektrokardiyograflara ait aksam ve parçalar, kanüller vb. eşya, endeskoplar, diyaliz ve fistula setleri, diğer kateterler ve damar içi kataterler gibi ürünler ülke ithalatında önemli bir yer tutmaktadır. Sektör ihracatında da ilk sırada tababetle ilgili alet ve cihazlar içinde yer alan; diğer alet ve cihazlar ile aksam ve parçaları, şırıngalar, diğer maddelerden protez diş ürünleri, diğer ortopedik cihazlar ile kateterler, kanüller gibi ürünler yer almaktadır. 10. Tıbbi cihazlar sektörü içerisinde bölge illeri yeterince gelişmemiştir. Ancak bölge illerinden Kayseri nin sektör içinde ön plana çıkmakta olduğunu daha sonraki ilin ise Sivas olduğu görülmektedir. Yozgat ilinde sektöre ilişkin sınırlı bir düzeyde bir üretim bulunmaktadır. TOBB kayıtlarına göre bölgede sektöre yönelik faaliyet gösteren firmalar ağırlıklı olarak aşağıda yer alan ürünlere yönelik faaliyette bulunmaktadır; Protez dişler, plastikten olmayanlar, Mobilyalar ve bunların parçaları, Metal mobilyalar

4 11. Bölgede sektörel dış ticaret hacminin ağırlıklı kısmını (2012 yılına kadar olan dönem) ithalat oluşturmakta iken 2012 yılı dış ticaret hacmi içinde ihracatın payı ciddi oranda artış göstermiştir. Bölgenin tıbbi cihazlar sektörü dış ticaret hacmi 9 milyon USD de olup, dış ticaret hacminin %57 lik bölümünü ihracat oluşturmaktadır. 12. Tıbbi cihazlar sektörünün gelişimini ve özellikle bölgenin sektördeki gelişimini olumlu yönden etkileyecek önemli konulardan olan, sağlık turizmi, sağlık serbest bölgeleri, entegre sağlık kampüsü projesi ve sektöre ilişkin offset uygulamalarıdır. Ekonomik ve sosyal yapısı göz önüne alındığında bu projelerin uygulanmasında önemli avantajları ile bölge illerinden Kayserinin ön plana çıkma durumu daha yüksek görülmektedir. 13. TR72 Bölgesi imalat sanayisinin büyüklüğü açısından Türkiye genelinde orta sıralarda yer almaktadır yılı itibariyle Türkiye geneli imalat sanayindeki işyeri sayısının %2.8 ini oluşturan TR72 Bölgesi, istihdamın %3.0 ünü, ciro ve yatırımların ise %2.0 sini oluşturmaktadır. TR72 Bölgesi, imalat sanayinde işyeri sayısı açısından 26 düzey 2 bölgesi arasında 14 üncü sırada bulunurken, istihdam açısından 9 uncu, ciro büyüklüğü açısından 13 üncü ve yatırımların büyüklüğü açısından 12 inci sırada yer almaktadır. 14. Bölge İlleri düzeyinde sanayi yoğunlaşması ise, gerek Kayseri gerekse Sivas ve Yozgat illerinde tıbbi cihazlar sektörünün yoğunlaşma oranının düşük olduğu görülürken, özellikle Kayseri ilinde tıbbi cihazlar sektörünün dolaylı etkileşim içinde olduğu sektörlerden mobilya, makine imalat, metal eşya alt sanayi dallarında yoğunlaşmanın yüksek olduğu ve imalat sanayinin ilk üç sırasını oluşturduğu dikkati çekmektedir. Bunun yanı sıra bölgenin sanayi yapısı çevre illere göre gelişmiş olması mevcut OSB leri, üniversiteleri ve Kayseri Teknokent in varlığı sektörün gelişimi için en önemli avantajlardan birini oluşturmaktadır. 15. Gelişme aşamasında olan tıbbi cihazlar sektörünün ülke sanayisi içindeki payı çok küçük olmakla birlikte, bölge sektör içerisinde Türkiye deki üç büyük il dışındaki iller grubu içinde nisbi olarak ön plana çıkmakta ve üst sırada yer almaktadır. Bölgenin sanayi yapısı göz önüne alındığında tıbbi cihazlar sektörünün bölgede gelişmeye açık ve potansiyelinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, tıbbi cihazlar sektöründe üretilen birçok ürünün teknolojisi

5 bilinmekte olup tek kullanımlık tıbbi sarf malzemelerinin üretimi, bazı minimal tanı ve tedavi cihazları geliştirilmesi ve kullanımı ile bölge ön plana çıkabilir. 16. Her üründe olduğu gibi tıbbi cihazlar sektörü ürünleri içinde geçerli olan temel unsurlardan en önemlisi ürünleri ticarileştirerek, gerek yurtiçi ve gerekse dünyada bu ürünlere yönelik bölge illeri için pazar payı yaratabilmektir. Kaynak : TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi Taslak Raporu, Kalkınma Bankası, 2013

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ANKARA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖR ANALİZİ

ANKARA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖR ANALİZİ ANKARA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖR ANALİZİ Ocak 2014 Ankara Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür Ömür GENÇ Müdür

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

Bilgilendirme Kitapçığı

Bilgilendirme Kitapçığı Bilgilendirme Kitapçığı 1 MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ 1 2 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ İÇİNDE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT SANAYİİ, YAKLAŞIK 500 BİN ÜRÜN ÇEŞİDİNE VE 300 MİLYAR DOLARLIK BİR İŞLEM HACMİNE ULAŞMIŞ OLUP KATMA

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description

Detaylı

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR Sektör Raporu Sayfa 2 / 17 İÇİNDEKİLER 1. MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 2.1.İHRACAT 2.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ 4.SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ 4.1. FIRSATLAR

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara

Detaylı

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Ağaç malzemenin, insan hayatındaki önemi çok sayıda gereksinmeleri karşılamasından ileri gelmektedir. Bu malzemenin işlenmemiş halde yakacak odun dışında kullanım alanı sınırlıdır.

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI

İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI GİRİŞİMCİ ADI-SOYADI :AKİF TURKAK İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI İŞLETMENİN ADI : GÖL MED MEDİKAL REHABİLİTASYON SAĞ.HİZ. VE TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

0,5 200120022003200420052006200720082009201020112012. Şekil 1. Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Dünya İhracatından Aldığı Pay (2)

0,5 200120022003200420052006200720082009201020112012. Şekil 1. Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Dünya İhracatından Aldığı Pay (2) 1. DIŞ TİCARET 1. Bölgenin dış ticaret performansının belirlenmesi, bölgesel ve sektörel rekabet gücünün ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ekonominin rekabet gücünü

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MOBİLYACILIK SEKTÖR RAPORU 2014

MOBİLYACILIK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye MOBİLYACILIK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr Mobilyacılık Sektör Raporu 2014 Bu raporda, Mobilyacılık sektörünün Dünya, Türkiye ve TR63 Bölge ekonomisindeki yeri, sektördeki

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol-İş Araştırma 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol İş Araştırma eaieauieaui Petrol-İş Araştırma 2 İLAÇ SEKTÖRÜ İlaç sektörü, gerek üretim hacmi gerek de ticaret kapasitesiyle ekonominin en

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4 Ücretsizdir Bölgesel Göstergeler Bülteni Nisan / Mayıs / Haziran Yıl : 1 Sayı : 2 Temmuz 212 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3 2.1 Tüketici Fiyatları

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı