BLUEXPO TÜRK YE'Y KARADEN ZLE BULUfiTURUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLUEXPO TÜRK YE'Y KARADEN ZLE BULUfiTURUYOR"

Transkript

1 Bluexpo; dünyada sular n ulaflt her yere ürün ve hizmetlerinizi tafl yan, her bir yolculu unda farkl sektörleri ve ifl adamlar n hedefledi i pazarlar n limanlar nda bir araya getiren, yeni ça n fuarc l k anlay fl d r. Bluexpo; modern bir feribotun içinde farkl ölçülerde haz rlanm fl fuar stantlar nda ürünlerinizi sergileme imkân sunan, kamaralar nda otel konforunu aratmayan, keyifli ve karl bir yolculuktur. Bluexpo'nun amac ; ça dafl pazarlaman n en önemli araçlar ndan biri olan fuarlar n, fark yaratan bir sunum flekliyle daha etkili ve verimli olmas n sa layarak, dünya markas olan firmalar m z n sinerjisi ile birlikte fuarc l k sektörünün geliflimine ivme kazand rmak ve Türk markalar n n dünyadaki konumunu güçlendirmektir. Fuarc l k Atatürk'ün Rotas n zliyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun ard ndan genç Türkiye yi dünyaya tan tmak amac yla ilk kez 1926'da M. Kemal Atatürk taraf ndan gerçeklefltirilen yüzen fuar fikri 2007 y l nda Bluexpo ad yla yeniden hayata geçiriliyor Haziran 2007 tarihleri aras nda Karadeniz k y lar n dolaflarak, Türk sanayisine ve ülkemizin tan t m na hizmet edecek projenin gelecek hedefi ise tüm dünya... BLUEXPO TÜRK YE'Y KARADEN ZLE BULUfiTURUYOR Bluexpo projesinin ilk organizasyonu Karadeniz'in turizm merkezleri konumunda olan, Varna (Bulgaristan), Köstence (Romanya), Odesa (Ukrayna), Yalta (Ukrayna), Soçi (Rusya) ve Batum (Gürcistan) limanlar nda gerçekleflecektir. Belirlenen liman kentlerinin turizm potansiyeli ve Türk Turizm Endüstrisinin konumu ilk organizasyonun Otel & Restoran Ekipmanlar sektöründe tercih edilmesinde etkili olmufltur. Her liman bir fuar yeri! 15 günde 6 ülke 8 liman binlerce ziyaretçi! 2-3 Haziran / Sarayburnu / stanbul 4-5 Haziran Varna / Bulgaristan 6-7 Haziran Köstence / Romanya 8-9 Haziran Odesa / Ukrayna Haziran Yalta / Ukrayna Haziran Soçi / Rusya Haziran Batum / Gürcistan 16 Haziran Trabzon

2 BLUEXPO - KARADEN Z EQHO 2007 OTEL & RESTORAN EK PMANLARI FUARI Turizm sektörü, Karadeniz'e k y s olan ülkelerde en önemli ve h zla geliflen sektörlerin bafl nda gelmektedir. EQHO-2007 ülkemizdeki turizm endüstrisi temsilcilerinin Karadeniz ülkelerindeki pazar paylar n artt rmas nda etkili olacakt r. EQHO-2007 Otel & Restoran Ekipmanlar Fuar Türkiye'nin belirlemifl oldu u d fl ticaret politikalar çerçevesinde komflu ülkeler ile olan ticareti art rmay hedeflemektedir. EQHO-2007 ile daha önceden Türk fuarlar düzenlenmemifl olan ve güçlü kültürel ba lar m z n oldu u Varna, Köstence, Yalta ve Batum flehirlerinde ilk kez Türk fuarlar n organize ederek ticari iliflkilerimizin geliflmesi sa lanacakt r. EQHO gün süresince 6 ülkede 8 limana u rayacakt r. Gemide gerçekleflecek olan fuar; nakliye, gümrükleme, konaklama ve stant kurulumu gibi fuarc l n en önemli süreçlerini çözümleyerek kat l mc lara k sa sürede bir çok ülkede tan t m imkan sa layacakt r. Fuar Aç l fl ve Etkinlikler Bluexpo-Karadeniz EQHO 2007 organizasyonunda her ülkede 2 günlük sergileme süresi belirlenmifl olup, gece seyahat gündüz sergi program uygulanacakt r. 2 Haziran 2007 tarihinde stanbul Sarayburnun'da gerçekleflecek aç l fl etkinlikleri ile bafllayacak organizasyonun aç l fl günü etkinliklerine Sn. Baflbakan ve Bakanlar m z, Karadeniz Ekonomik fl Konseyi üyesi ülkelerin ticaret bakanlar, yabanc misyon temsilcileri, ifl adamlar ve üst düzey bürokratlar davet edilecektir. Anadolu Atefli ekibinin gösterileri ve aç l fl konuflmalar sonras nda Bluexpo' nun ilk sergisi ziyarete aç lacakt r. Fuar Program ( Program içeri i her liman için geçerlidir.) 1. Gün Limana girifl Kahvalt Stant haz rl k çal flmalar Ö le yeme i Fuar ziyaretinin bafllang c Resmi aç l fl töreni D fl ticaret toplant s Fuar n ziyarete kapanmas Akflam yeme i Dostluk gecesi (Türkiye tan t m, Anadolu Atefli ve karfl ülke gösterisi ) 2.Gün Kahvalt Fuar ziyaretinin bafllang c Ö le yeme i Fuar n ziyarete kapanmas Limandan hareket Akflam yeme i Ülke bilgilendirme toplant s Akflam e lencesinin bafllang c

3 Kimler kat labilir? Bluexpo kat l mc s ; Türkiye'de hizmet veren, TSE, ISO, TÜV, CE, GOST gibi kalite standartlar ndan en az birine sahip, ihracat birimini oluflturmufl, Bluexpo'nun gitmeyi hedefledi i ülkelerle ticareti gelifltirmek ve markas n dünyaya duyurmak isteyen iflletmeler aras ndan seçilmektedir. Bu kapsamda Ülkemizin önde gelen 300 firmas tespit edilmifl olup bunlar n içinden 100 firman n kat l m hedeflenmektedir. KATILIMCI PROF L Mutfak ve catering ekipmanlar Çamafl rhane, temizlik ve bak m ekipmanlar Oda ve banyo ekipmanlar Mobilya ve dekorasyon ürünleri Plaj ve bahçe mobilyalar Hal, yer ve duvar kaplamalar Otel tekstil ürünleri Ses ve görüntü sistemleri Elektrik ve elektronik ürünler Kongre ve toplant salonu sistemleri Spor ve rekreasyon ekipmanlar Havuz ve sauna donan mlar Yön levhalar, iflaret panolar Yap ürünleri Yiyecek, içecek ürünleri Ziyaretçiler nas l belirleniyor? Bluexpo projesinin en önemli hedefi, kat l mc lar do ru ifl ortaklar yla buluflturmakt r. Projede çok say da ziyaretçi de il, özenle seçilmifl profesyoneller hedeflenmifltir. ADG ve çözüm ortaklar taraf ndan gerçeklefltirilen ziyaretçi çal flmalar sonucunda ilgili ülkelerde hedef sektörde en çok ithalat yapan ifl adamlar aras ndan seçilen profesyonellerin fuar ziyaret etmesi sa lanacakt r. Ziyaretçi çal flmalar kapsam nda hedef ülkelerde kay ttan oluflan bir veri taban haz rlanm fl olup, her ülkede görevli partner kurum ve kurulufllar taraf ndan bilgilendirme ve davet çal flmalar yürütülmektedir. Yap lacak genifl çapl ulusal tan t mlar, ziyaretçi çal flmalar ve projenin farkl l n n oluflturdu u ilgi sayesinde toplam ziyaretçinin fuar ziyareti hedeflenmifltir. Ziyaretçilerin tüm ülke genelinden liman kentlerine ulafl m (uçak, tren ve karayolu ile) ADG taraf ndan organize edilecektir.

4 Z YARETÇ PROF L Turizm yat r mc lar thalatç ve toptanc lar Proje ve taahhüt firmalar yöneticileri Konaklama tesisleri yöneticileri, sat n alma yetkilileri Restoran, cafe, bar, disko, ve pastane iflletmecileri Sa l k tesisleri yöneticileri Dan flmanl k ve hizmet firmalar Resmi kurumlar (üniversite, askeriye vb.) Yerel yöneticiler Medya temsilcileri Üst düzey kamu yöneticileri ve bürokratlar Destekleyen kurum ve kurulufllar Yurt içi D fl Ticaret Müsteflarl Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye hracatç lar Meclisi stanbul Ticaret Odas Ege Bölgesi Sanayi Odas Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Do u Karadeniz hracatç lar Birli i Yurt d fl Bulgaristan Ekonomi Bakanl, T.C. Sofya Büyük Elçili i, Varna Valili i, Varna Belediyesi, Bulgaristan Odalar Birli i, Varna Ticaret ve Sanayi Odas, Varna Liman Bflk., Varna Yat ve Yolcu Liman Bflk., Varna Gümrük Müdürlü ü, Varna S n r Güvenli i, Veslam Shipping, New Balkans Tours Romanya Ekonomi Bakanl, T.C. Köstence Baflkonsoloslu u, Köstence Valili i, Köstence Belediyesi, Romanya Odalar Birli i, Köstence Tic. San. Denizcilik ve Tar m Odas, Köstence Liman Baflkanl, Köstence Gümrük Müdürlü ü, Köstence S n r Güvenli i, Navlomar Maritime Srl., Dobrocea Türk fladamlar Derne i, Özlem Turizm Ukrayna - Odesa Ekonomi Bakanl, T.C. Odesa Baflkonsoloslu u, Odesa Valili i, Odesa Belediyesi, Ukrayna Odalar Birli i, Odesa Ticaret ve Sanayi Odas, Odesa Liman Baflkanl, Odesa Gümrük Müdürlü ü, Odesa S n r Güvenli i, Inflot Odesa, Tartus-Tour Ukrayna - Yalta Yalta Valili i, Yalta Belediyesi, K r m Odalar Birli i, K r m Ticaret ve Sanayi Odas, Yalta Liman Baflkanl, Yalta Gümrük Müdürlü ü, Yalta S n r Güvenli i, Inflot Yalta, Intourist Rusya Rusya Ekonomi Bakanl, T.C. Novorossisk Baflkonsoloslu u, Güney Federal Bölgesi Valili i, Krasnodar Valili i, Soçi Belediyesi, Güney Federal Bölgesi Odalar Birli i, Rostov Ticaret ve Sanayi Odas, Soçi Liman Baflkanl, Soçi Gümrük Müdürlü ü, Soçi S n r Güvenli i, SVS Shipping Gürcistan Gürcistan Ekonomi Bakanl, T.C. Tiflis Büyükelçili i, T.C. Batum Baflkonsoloslu u, Gürcistan Acera Özerk Bölgesi Yönetimi, Batum Valili i, Batum Belediyesi, Gürcistan Odalar Birli i, Batum Ticaret ve Sanayi Odas, Batum Liman Baflkanl, Batum Gümrük Müdürlü ü, Batum S n r Güvenli i, Batum Türk fladamlar Birli i, Te-Ro Co. Ltd.

5 Fuar Gemisi Bluexpo-Karadeniz EQHO 2007 kapsam nda Türk bayrakl gemiler içerisinde en fazla sergi alan na sahip olan ve 2006 y l nda revize edilerek yüksek standartlarda konaklama hizmeti sunan Samsun Gemisi tercih edilmifltir. Samsun gemisi oluflturulmak istenen kalite imaj n destekleyerek organizasyonun arzu edilen hedeflere ulaflmas nda etkili olacakt r. Sergi Alan ve Fuar Stantlar Bluexpo organizasyonun kalite imaj n destekleyen sergi alan n n genel tasar m, tercih edilen stant malzemeleri, sergi alan nda kullan lan dekoratif ürünler, dijitaller, yer ve duvar kaplamalar özenle seçilmifltir. Firmalar n kullanacaklar stantlar n bu görselli i desteklemesi ve arzu edilen bütünlü ün oluflturulabilmesi amac ile Alman patentli Burkhardt Leitner sistemi ülkemizin önde gelen tasar m firmalar ndan Ak n Nalça tasar m ile uygulanacakt r. BLUEXPO - Karadeniz - EQHO 2007 Tan t m Çal flmalar Yurt çi Projenin yurt içi kamuoyu taraf ndan tan nmas ve marka imaj oluflturulabilmesi amac ile bir tan t m kampanyas yürütülecektir. Tan t m kampanyas bas n sponsorlar deste i ve di er ulusal medya kurulufllar arac l ile yap lacakt r. Ayr ca May s 2007 son haftas itibar ile stanbul aç l fl organizasyonu genifl bir medya plan ile duyurulacakt r. Yurt D fl Yurt d fl tan t mlar 2 aflamal gerçekleflecektir. 1. aflamada ilgili ziyaretçilere organizasyonu tan t lacak ve farkl l k imaj ile dikkatler Bluexpo üzerine çekilecektir. fiubat - Mart 2007 tarihleri aras nda gerçekleflecek bu tan t mlar ile ziyaretçi veri taban n n gelifltirilmesi ve hedeflenen ziyaretçilerin organizasyona yönlendirilmesi hedeflenmifltir. Ulusal medya, sektörel yay nlar, birlik ve dernekler arac l ile duyurular yap lacakt r. 2. aflamada fuar n yaklaflt May s 2007 itibar ile yine tüm ülke genelinde tan t mlar gerçekleflecek olup, daha çok Bluexpo ve Türkiye maj üzerinde durulacakt r. Bluexpo; sizi 21. yüzy l n en karl ve keyifli fuar na davet ediyor. Gelin,15 gün boyunca Karadeniz'in en önemli 8 liman nda yeni pazarlar birlikte keflfedelim.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir.

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. GED Z DELTASI NDA Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul. www.logitrans.com.tr. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti.

Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul. www.logitrans.com.tr. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. FUARCILIK T C. LTD. fit. Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul www.logitrans.com.tr Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

ZM R ENTERNASYONAL FUARI 27 A ustos - 5 Eylül 2010 zmir Uluslararas Fuar Alan, Kültürpark / ZM R Onur Konu u l: Gaziantep ANA TEMA: ENERJ H MAYELER NDE DESTEKLEYEN KURULUfiLAR KONAKLAMA ANA SPONSORU ORGAN

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu çindekiler T CARET YOLLARININ VE KÜLTÜRLER N BULUfiTU U KENT M Z: HATAY....................... 8 YÖNET C ÖZET......................................................................

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı