kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu"

Transkript

1 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

2

3 Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin aç l fl geliyor akl ma. Ülker Grubu ile Türkiye Finans Kat l m Bankas n kurduk. Mobilya grubumuza Mondi yi ekledik. stikbal Tüketici Dostu Ödülü ne lay k görülürken, Holdingimiz SO 500 Listesi nde alt flirketi ile yer ald Her yeni güne, sevinçli haberlerle giriyoruz Yeni bafllang çlar hep zor, hep sanc l d r ancak bir o kadar da heyecan tafl r içinde. Bir y l daha geride b - rakmaya haz rlan yor ve bir y l n daha muhasebesini tutmaya bafll yoruz. Bir tart ya koyuyoruz günleri; neler bekledik, neler istedik ve ne kadar n gerçeklefltirebildik? Bizler de Boydak Holding ad na 2006 y l na dönüp bir bakt m zda, hepinizin deste i ile geride b rakt m z baflar lar görüyor, bu baflar lar n bizlere getirdi i mutlulu u yafl yoruz. Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, y l n hemen bafl nda 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin aç l fl n gerçeklefltirmemiz geliyor akl ma. Hemen ard ndan Türkiye nin en önemli kurulufllar ndan biri olan Ülker Grubu ile bir araya geliyor, Türkiye de bir ilke imza at yor, Anadolu Finans ve Family Finans n güçlerini birlefltirme karar al yoruz. Türkiye nin en büyük kat l m bankas olan Türkiye Finans Kat l m Bankas n kuruyoruz. Yine 2006 da mobilya grubumuza yeni bir marka, Mondi ekleniyor. Yeni bir heyecan duyuyoruz. Türk Patent Enstitüsü Boydak Holding in, Türkiye de en çok patent ve tasar m tescilinde bulunan ilk üç kurulufl aras nda yer ald n aç kl yor. Öncü markam z stikbal Tüketici Dostu Ödülü ne lay k görülüyor. Tüketicilerimizin oylar yla ald m z bu ödül ile kaliteli ve dürüst ifl yapman n huzuru kapl yor içimizi. stanbul Sanayi Odas Türkiye nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluflu Listesi nde Boydak Holdign in bu y l alt flirketi ile yer ald haberi geliyor. Befl flirketimizin listede üst basamaklara t rmand n, Form Sünger ve Yatak Sanayi nin bu y l listeye ilk kez girdi ini ö reniyoruz. Müjdeli haberlerimize bir yenisi daha ekleniyor y l nda hizmet alanlar m zdan biri olan pazarlamada da önemli yenilikleri hayata geçiriyoruz. Adapazar Adakar ve Karbel flirketlerimiz yeni infla edilen lojistik tesislerine, stanbul Bepafl Pazarlama flirketimiz ise Esenler de infla edilen yeni lojistik tesisine tafl narak daha modern bir yap da hizmet vermeye bafll - yorlar. ç Anadolu spafl ve Bimeks Pazarlama flirketlerimiz ise yeni infla edilen tesislerine tafl nmaya haz rlan yor. Hizmet anlay fl nda ç tay sürekli yükseltmeyi ilke edinen grubumuzun yeniliklerini h z kesmeden sürdürüyoruz y l nda kurumumuz ad na önemli bir projeye daha imza at yoruz. Boydak Holding olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalar ndaki çocuklar n hayat koflullar n n iyilefltirilmesine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini bafllat yoruz. En önemli gelene- imiz olan toplumsal sorumlulu umuzu geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da eksiksiz yerine getirmeye çal fl yoruz. Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, 2006 y l nda Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan Üstün Hizmet Madalyas ile ödüllendiriliyor ve tüm Boydak Holding ailesi olarak bu ödülün hakl gururunu paylafl yoruz. Tüm bu sayd klar m z sadece bu sat rlara s d rabildiklerimiz. Boydak Holding çat s alt nda her yeni günü, yukar da sayd m gibi onlarca sevinçli haberler ile karfl l yoruz. Önümüzdeki dönemde de sizlerin bizlere katt güçle yeni baflar lar, yeni güzellikleri hep birlikte yaflayaca m za olan inanc m z sonsuzdur. Sevgi ve sayg lar mla... Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler 2006 GÜNDEM Sanayi üssü Kayseri 6 V ZYON MOSDER Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak 10 ANAL Z Fatih Altayl 18 Sedef Kabafl 22 Ege Cansen 26 F K RDEN ÜRÜNE Bellona Vision Kanepe 30 PERAKENDEC L K Suat Soysal 32 SINIR ÖTES Almanya 34 Alfa Mobel 36 B Z GÜLDÜRENLER Ali Poyrazo lu 40 DEKORASYON stikbal Vision 44 SANAT smail Acar 46 NEREYE G DEL M? Bursa 48 BAY Bellona Bayii Salih fiekerci 54 SPOR Fenerbahçe Kaptan Ümit Özat 58 SA LIK A z ve difl sa l 60 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 26 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 6 Yenilikçili i ilke edinen stikbal, bir sürprize haz rlan yor. Ev tekstiline ressam eli de ecek. smail Acar n stikbal için özel olarak tasarlad desenler yak nda evlerdeki yerini alacak. smail Acar, resimlerini daha büyük kitlelerle paylaflmak isteyen bir ressam olarak bu projenin kendisi için çok önemli oldu unu söylüyor Editörün notu 40 Kayseri nin gurur gecesi 18 Yepyeni bir mevsime giriyoruz. So uk ama bir o kadar da güzel. Beyaz n safl ve temizli inde, insan ruhuna nefle veren o enerjiyle dolacak yine kimilerimiz. Size, o so uk günlerde, çay n za efllik edecek bir Biz Bize sunuyoruz. Hem iflimizin, hem hayat n, hem de fikirlerin etraf nda tatl bir desen gibi dolafl yoruz dergimizle. Bu say m z, Kayseri nin gurur gecesiyle aç yoruz. Kayseri Sanayi Odas (KAY- SO) taraf ndan düzenlenen Sanayi Gecesi, Kayserili sanayicileri bir araya getirdi. Bu güzel geceye Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan m z Abdullah Gül ün, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun un, Kayserili milletvekillerinin kat lmas tüm Kayseri yi onurland rd. Hemflerimiz TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da o gün aram zdayd. Holdingimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve KAY- SO Baflkan Mustafa Boydak n her konukla tek tek ilgilenmesi, gece boyunca titiz bir ev sahibi olarak davranmas dikkate de erdi. Boydak Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak dergimize Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkanl s fat yla konuk oluyor. Sabah Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Fatih Altayl n n söylediklerini de ilgiyle okuyaca n zdan eminim. Türk insan n n giriflken, yenilikçi ve keflifçi olmas gerekti ini belirten Altayl, geleneksel cat ç karma söyleminin tersine, kendi çocu una cat ç kar dedi ini bize aktar yor. Ekran n baflar l programc ve spikerlerinden Sedef Kabafl, çok önemli bir noktaya iflaret ediyor: Do ru ve etkili aktar lmayan bilgi, tek bafl na bir anlam tafl m yor. Çünkü bilgi, paylafl ld kça ve onu kullanacak kiflilerce do ru anlafl ld kça de erleniyor. Hürriyet Gazetesi Yazar -Ekonomist Ege Cansen de ekomideki geliflmeleri de erlendirdi Biz Bize için. Dünyan n en yüksek faizini ödeyen ülke oldu umuza dikkat çeken Cansen, kur politikas n n sanayiciye yard mc olmas gerekti ini söyledi. Dergimizin bir di er konu u y llar n usta sanatç s Ali Poyrazo lu. Onun da hiç bilinmeyen bir yönünü ö reneceksiniz. stikbal markam z, çok yak nda ressam smail Acar la Türkiye de ilk kez gerçekleflecek çok önemli bir proje bafllat yor. Ev tekstiline ressam eli de ecek. Size dopdolu bir dergi haz rlamak için çal flt k. Memnuniyetiniz, mutlulu umuzdur. 34 Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem Sanayi üssü Kayseri Kayseri Sanayi Odas n n (KAYSO) 40. y l, Sanayi Gecesi ile kutland. Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekillerinin de kat ld gecede konuflan KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, sanayicilerin finansman s k nt s na dikkat çekti Yaz : Meral Gündo du Foto raflar: Mehmet lhan Metin Do an Kayseri Sanayi Odas (KAY- SO) kuruluflunun 40. y l n, ülke çap nda baflar kazanm fl Kayserili sanayici ve ifladamlar na ödüllerin verildi i Sanayi Gecesi yle kutlad. 3 Kas m da Kayseri Hilton Otel de gerçekleflen organizasyona, Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekilleri de kat ld. Gecede, baflar l ifladamlar na ödülleri Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekilleri taraf ndan verilirken, KAYSO Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak da konuklara KAYSO nun plaketini sundu. Sanayi Gecesi gurur gecesine dönüfltü stiklal Marfl n n okunmas yla bafllayan geceye ayr ca stanbul Milletvekili rfan Gündüz, Kayseri milletvekilleri Niyazi Özcan, Adem Bafltürk, Muharrem Eskiyapan, Bekir Y ld z, Mustafa Duru, Mustafa Elitafl, Sad k Yakut, Taner Y ld z, Ni de Milletvekili Erdo an Özegen, Kayseri Valisi Osman Günefl, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki ve Kayserili sanayiciler kat ld. Kayseri Sanayi Odas na kay tl olmamakla birlikte Türkiye çap nda yat r mlar yapan Kayserili aileler de Kayseri nin bu çok özel gurur gecesinde yer ald lar. Bedirhan Gökçe nin fliirlerinden örnekler sunarak renk katt gecede konuflan KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, 6

7 Kayseri nin son y llarda büyük at l m göstermekle birlikte sanayi hamlesini çok daha önce bafllatt n belirtti. Mustafa Boydak Çok de erli büyü ümüz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ümüzün ve sonras nda smet nönü nün döneminde Kayseri de sanayileflmenin ilk hamleleri yap lm flt r lardan itibaren, Kayseri Sanayi Odas n n kurulmas yla çok önemli çal flmalar gerçekleflmifltir dedi. Boydak sözlerine flöyle devam etti: Odam z öncülü ünde, biri Türkiye nin en büyük organize sanayi bölgesi olmak üzere üç tane organize sanayi bölgesi kurulmufltur. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgemiz tamamlanm flt r y l nda ihracat olmayan Kayseri de bugün 1 milyar dolarl k ihracat rakam na yaklafl ld. Kentimiz, 1 milyar dolar n üzerinde ithalat yap yor. Türkiye üç y ld r ekonomisini büyütüyor. GSY H 400 milyar dolara ulaflt. Bu rakam n 1 trilyon dolara ulaflmas iflten bile de il. Kayserili sanayiciler olarak bu büyümeye katk sa layaca m za yürekten inan - yorum. Türkiye nin bir Avrupa ülkesi olaca ndan en ufak bir endiflemiz yok. Türkiye Avrupa n n en h zl büyüyen ülkesi haline geldi. Bu f rsatlar Kayseri olarak kaç rmamam z gerekti ini ve bu yolculukta önümüzün aç k oldu unu düflünüyoruz. Türkiye nin, e itilmifl insan say s n 1 milyon daha art r rsa çok önemli s çramalar yapaca na inan yorum. Finansman sorunu kay t d fl piyasay güçlendiriyor Üyelerinin yüzde 85 ini küçük ve orta boy iflletmelerin oluflturdu unu belirten Mustafa Boydak, bu iflletmelerin finansman sorunu yaflad n ifade etti. Mustafa Boydak Sadece Halk Bankas n n çok küçük kaynaklarla küçük ve orta boy iflletmelerimize destek verme gayreti içinde oldu unu görmekteyiz. Ama bu çok yetersizdir. Finansman meselesinin önündeki engellerin aç lmas çok önem arz etmektedir. Yoksa bizim bu güzelim tesislerimiz, çok tehlikeli bir piyasan n, hatta kay t d fl piyasan n de iflik yüzleriyle karfl laflmak durumunda kalacaklard r. Anadolu ya da KOB yaklafl m denilen finansal yeniden yap land rma program yla bu iflletmelere ikinci bir flans verilmesi, ekonominin gelece i bak m ndan da çok önemlidir dedi. Yabanc yat r mc lar da memnun etmek amac nda olduklar n belirten Mustafa RAKAMLARLA KAYSER 100 bini aflan istihdam 5 1 % milyar dolar üretim milyar dolar ihracat okuryazar oran akademik kadro bin ö renci milyon metrekare OSB i aflk n fabrika ü aflk n ürün ülkeye ihracat Boydak, Kayseri ye ayr bir güç katt Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ve TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu yaln zca temsil ettikleri makamlar dolay s yla de il, hemflerilik s fat yla da Sanayi Gecesi nde yer ald lar. Kayseri den hiçbir zaman kopmad m. Tahsil ve çal flma hayat sebebiyle ayr oldum ama daima Kayseri ile irtibat m oldu diyen Gül, anne ve babas n n hâlâ Kayseri de yaflad n da söyledi. nsan n hemflerileriyle gurur duymas çok güzeldir diyen Gül, Bugün burada gördü ümüz manzaralar çok heyecan verici. Kayseri de Boydak Grubu nun gerek ifl hayat ndaki baflar lar yla gerek sosyal yard mlaflmaya katk lar yla büyük gurur duyuyoruz. Boydak Grubu Kayseri ye ayr bir güç katt. Ünü Kayseri yi çoktan aflt. Pek çok kuruma örnek oldular. Tüm bunlar yaparken de Boydak Ailesi olarak Kayseri nin kendi kültüründen, sade hayat tarz ndan hiç kopmad lar. Bunlar gerçekten takdir edilecek meselelerdir dedi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile de aile dostu olduklar n belirten Gül, Üstelik onlar n ba da var derken Rifat Bey de her yaz ailesiyle söz konusu ba da vakit geçirdi ini ifade etti. 7

8 Gündem Orta Anadolu A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Fatih Karamanc : Çok muhteflem bir ödül ve çok güzel bir gece. fiimdiye kadar ismini duyup tan flma f rsat bulamad m kiflilerle tan flt m. Bu ödülü hiç bir zaman bireysel olarak düflünemem. Kayseri iflgücünün bu baflar da pay çok fazla. Kayseri ye olan borcumu 20 derslikli bir okul yaparak bir nebze de olsa ödemeye çal fl yorum. Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar: KAYSO Baflkan Mustafa Boydak her fleyi çok güzel organize etmifl. Böyle güzide bir toplulu un içinde olmaktan onur duyduk. Biz Kayserili bir aile oldu umuz halde flu anda Kayseri de yerleflik de iliz. Kayseri de hay r ifllerimiz var. Gönül ba m z sürüyor. Mimatafl Yönetim Kurulu Baflkan brahim Katartafl: Bu gecenin ad n n Sanayi Gecesi olmas Kayseri nin ne kadar geliflti inin bir göstergesi. Bu güzel günde Baflbakan Yard mc m z Abdullah Gül ün, Sanayi ve Ticaret Bakan - m z Ali Coflkun un burada olmas bizlere daha da büyük bir onur veriyor. lerki y llarda Avrupa yla iç içe bir sanayiye sahip bir Türkiye ve Kayseri düflünüyorum. Enerjisa Kurumsal letiflim Müdürü Ali Aç kgöz: Sanayinin geliflmesindeki en büyük faktörlerden biri enerji. Bu gerçek Sabanc grubu olarak bizim de bu konuyu gündemimize almam z sa lad. fiirketimiz EnerjiSA n n ilerleyen dönemlerde Türkiye ye çok büyük katk lar olaca n ve bununla beraber sanayinin geliflece ini düflünüyorum. Boydak, KAYSO nun ulaflt rma firmas Arkas la anlaflma yaparak gümrüklü ve gümrüksüz mallar n yer alaca, kentin antrepo ve lojistik merkezi ihtiyac n gidermek üzere çal flmalara bafllad klar n n bilgisini verdi. Mustafa Boydak ayr ca 400 yatakl bir otel yapmak üzere çal flmalar n sürdü ünü de belirtti. Kentimizin, giriflimci ruhuyla herhangi bir teflvik almadan neler yapabildi ini gördünüz. Devletimizin imkânlar n da biliyoruz ama önümüzdeki engellerin afl lmas ve bizim rekabet gücümüzün korunmas gerçekten çok önem arz etmektedir diyen Mustafa Boydak sözlerini flöyle sürdürdü: KAYSO 1.5 y lda üye say s n 700 den bine ç kard. Küçük iflletmelerimiz yavafl yavafl organize sanayi bölgelerimize tafl nmaya bafll yor. Küçük olsun, benim olsun anlay fl ndan uzak durarak birlikte ifl yapmak suretiyle arkadafllar m z n sanayicilik nosyonlar n gelifltirece imize ve firmalar m z n say s n art raca m za yürekten inan yoruz. Birlik ve beraberlik ruhu Daha sonra söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da Türkiye nin Anadolu da ortaya ç kan müteflebbis s n fla büyük bir de iflim yaflad n ifade etti. Hisarc kl o lu 80 y lda bu topraklarda ne yapt n z diye soranlara, petrolümüz, do al kayna m z, baflka ülkeler gibi sömürge kaynaklar m z olmadan bir tek kendi gücümüze güvenerek meydana getirdi imiz bu üretim kapasitesini gösterebiliriz dedi. Kayseri nin baflar s n n KAYSER SANAY ODASI NIN fiamp YONLARI HRACAT KURUMLAR VERG S GEL R VERG S 1. Orta Anadolu 2. Boydak D fl Ticaret 3. HES Hac lar Elektrik 4. Mimatafl 5. Birlik Mensucat 6. Kumtel 7. Has Çelik 8. Ceha Büro 9. Erbosan 10. Çevikler Mermer 11. Çetinkaya 12. Boyteks 13. Gürkan Büro 14. His Tekstil 15. Mega Metal 1. Kayseri fieker 2. Orta Anadolu 3. Merkez Çelik 4. stikbal 5. Özkoyuncu 6. Boydak D fl Ticaret 7. Kayseri ve Civ. Elk. 8. Form Sünger 9. Is san 10. Kayseri Metal 11. Boydak Holding 12. Yatafl 13. Somyürekler 14. Aspilsan 15. Kays. Kard. Mer. 1. Hüseyin Conger 2. Ali R za Özderici 3. smi aç klanmad 4. smi aç klanmad 5. Nazmi mamo lu 6. hsan Hasflerbetçi 7. Memduh Boydak 8. lhan Hasflerbetçi 9. Hakan Hasflerbetçi 10. Ahmet Koyuncu 11. Mustafa Boydak 12. Cahit Yalç n 13. Bekir Boydak 14. Ramazan Anadol 15. Ali Baflyaz c o lu 8

9 ard nda birlik ruhu oldu unu kaydeden Hisarc kl o lu E er bir flehirde vali, belediye baflkanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri bir araya gelmiflse, o flehir rahmetini bu birlikten al r fleklinde konufltu. Hisarc kl o lu sözlerine flöyle devam etti: Kayseri gibi Türkiye de 10 tane model flehir var. Kayseri nin sihirli formülünü di er flehirlerimiz de inflallah kullan rlar ve hep beraber ülkemizi kalk nd rm fl oluruz. Türk giriflimcilerinin tüm dünyada baflarma ve ilerleme azmini, müteflebbis ruhunu temsil eden ve Türkiye nin en büyük sanayi flehirlerinden biri olmay baflaran Kayseri sanayicileriyle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Kayseri Valisi Osman Günefl de gecede yapt konuflmada, mesleki e itim konusuna de inerek, KAYSO ile mesleki e itim alan ndaki iflbirli inin devam edece- ini belirtti. 41 kere maflallah Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun Kayseri Sanayi Odas n n kuruluflunun 40. y - l nda 41 kere maflallah dedi ini belirterek hükümet olarak sanayicinin sorunlar n bizzat sektör temsilcileriyle bir araya geldikleri Ekonomik Sorunlar De erlendirme Kurulu arac l yla yak ndan izlediklerini belirtti. Coflkun Türkiye nin itibar n geri kazamas nda özel sektörün çok büyük pay vard r, bu sadece hükümetin baflar s de ildir. Siz organize sanayi bölgesinin altyap s n çok k sa bir zamanda ve devletten bir kurufl destek almadan kendi imkânlar n zla gerçeklefltirdiniz. Aran zdan gelmifl bir Sanayi ve Ticaret Bakan olarak sizinle gurur duyuyor, Türkiye ye örnek olmas n diliyorum dedi. D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ise bir ülkenin en büyük zenginli inin o ülkenin giriflimcileri oldu- unu belirtti. Gül, gecede yapt konuflmada fiu anda bu salondaki ifladamlar sadece Kayseri de 100 bin insan istihdam ediyor. 100 bin kifli aileleriyle birlikte büyük bir nüfus eder. Sizler yat r m yap p vergi ödüyorsunuz, maafl verdi iniz insanlar da vergi ödüyor; biz o vergilerle halka hizmet götürüyoruz. Sizler üretiyor, içerde ve d flarda sat yor, döviz getiriyorsunuz. Bunlar düflündü ümüzde sizleri ne kadar övsek azd r dedi. fladamlar ile beraber çal flan bir hükümet olmay hedeflediklerini belirten Gül flunlar söyledi: Birçok karar sizlerle yapt m z toplant lar n neticesinde ald k. Önünüzdeki engelleri aflmak muhakkak ki sizlere daha çok ifl yapma imkan verecektir. Bunun için u rafl yoruz. Bürokrasiyi azaltmak için elimizden geleni yap yoruz. Kurumlar vergisinde, gelir vergisinde indirimlere gidiyoruz. Elbette üreticinin üzerinden yük kalkm fl de il ama yap sal reformlarla bütün bunlar mümkün olacakt r. Kayseri, Türkiye de ekonomik kalk nmada öncü illerden biri olmaya bafllad. ki sene önce Baflbakan m zla beraber Organize Sanayi Bölgesi nde bafllatt m z hareket bir k v lc m oldu. O zaman 40 tane fabrikan n temelini att k. Bu tüm flehirlere örnek oldu ve tüm flehirler hamle yapmaya bafllad. Abdullah Gül, Kayseri de son alt y lda hay r ifllerine ayr lan kayna n 300 milyon dolar oldu unu da belirterek bunun da Kayserilinin büyük bir gururu oldu unu ifade etti. Konuflmas nda yap lan demokratik reformlara da dikkat çeken Gül, Türkiye nin bir hukuk devleti haline geldi ini ifade etti. Avrupa Birli i ile iliflkilere de de inen Gül, Al ngan davranmamal, reformlar yapmaya devam etmeliyiz. Türkiye, artan gücüyle bir müddet sonra t pk 60 l y llardaki gibi AB ye davet edilir hale gelecektir dedi. Gece, KAYSO nun 40. y l için haz rlanan pastan n kesilmesiyle sona erdi. SO 500 DE YER ALAN KAYSO ÜYELER SO 500 SIRALAMASI F RMA 87 MERKEZ ÇEL K 91 HES HACILAR ELEKTR K 99 KAYSER fieker FAB. 101 BOYTAfi MOB LYA 132 ORTA ANADOLU T C. 207 ST KBAL MOB LYA 325 B RL K MENSUCAT 329 YATAfi 337 HAS ÇEL K 349 SARAY HALI 368 ERBOSAN 373 ÇET NKAYA 408 BOYTEKS 445 KESK NKILIÇ GIDA 454 KARSU TEKST L 468 KUMTEL 486 FORM SÜNGER SO K NC 500 DE YER ALAN KAYSO ÜYELER 70 K L M MOB LYA 87 PEK KANEPE 123 ÖZKOYUNCU DEM R 236 CEHA BÜRO 277 ATLAS HALICILIK 283 GÜRKAN BÜRO 322 SELENTEKS 351 ULUTAfi 489 H S TEKST L 9

10 Vizyon MOSDER Türk mobilyas vizyonu için çal fl yor 10 Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkan Memduh Boydak, Türk mobilya sektörünün 850 milyon dolar ihracat yapt n belirterek bu rakam n 2010 y l na kadar 2 milyar dolara yükselebilece ini ifade ediyor MOSDER'in yap s ndan ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden söz eder misiniz? MOSDER, Türkiye de mobilya markalar - n n ve ürünlerinin olgunlaflmas n ve dünyaya aç lmas n sa lamak amac yla 2003 y l nda Türkiye nin önde gelen mobilya sanayicileri taraf ndan kuruldu. MOSDER in üye kurulufllar n, Türkiye de mobilya üretiminin ve ihracat n n oldukça büyük bir bölümünü gerçeklefltiren flirketler oluflturuyor. MOSDER olarak sektörümüzün sorunlar n kamuoyunun gündemine tafl may ve çözümler üretilmesinde etkin rol oynamay hedefliyoruz. Yaln zca kendi üyelerimize yönelik çal flmalarla s n rl kalmamay amaçl yoruz. Bu anlamda, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm mobilya sanayicileriyle bir araya gelmek, sektöre iliflkin görüfl al flveriflinde bulunmak, pazar n yönü, yeni kat lan oyuncular ve sektörün gelece ini paylaflmak için bir zemin sunmak üzere MOS- DER Sektör Buluflmalar toplant lar n tasarlad k. Geçti imiz günlerde ilk ad m - n mobilya sanayisinin ciddi merkezlerinden biri olarak kabul edilen negöl de att - m z bu toplant lar, gelecek aylarda da farkl illerimizde sürdürece iz. MOSDER'in Türk mobilyas n dünyaya tan tmak anlam nda nas l bir misyonu var? Derne in temel misyonu olarak, yurtd - fl nda, dünya standartlar na uygun, yeterli kalitede, farkl ve özgün tasar mlar ile, rekabetçi fiyatlar olan bir "Türk mobilyas " vizyonu oluflturmaktan söz edebiliriz. MOSDER in yönetimi olarak yo unlukla üzerinde duraca m z konulardan bir tanesi de bu konu olacak. Mobilya perakendecisi ve tüketicisini bilinçlendirerek talebi, sektörün markal mobilya arz na yönlendirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan sektörün ticari heyetleriyle ifl görüflmeleri, sektör tan t m toplant lar, paneller ve uluslararas fuarlara birlikte kat l p ilgili dernek ve kamu kurumlar yla iflbirli i içinde olarak sektörün geliflmesine katk da bulunmay amaçl yoruz. Ayr ca Türkiye mobilya sektörünün rekabetçi bir yap ya kavuflabilmesi için yurtd fl tan t mlar ile markalaflma çal flmalar na da öncelik vermeyi planl yoruz. Türk mobilya pazar, büyüklü ü ve rekabet yap s anlam nda nas l bir görüntü veriyor? Dünya mobilya üretim hacmi 2005 y l nda yaklafl k 220 milyar euro düzeyine ulaflt. Bunun büyük k sm n Avrupa n n üretimi oluflturuyor. Mobilya sektörü halen geliflimini sürdürüyor. Türkiye dünya mobilya ihracat nda dünya s ralamas nda 21. s rada yer al rken, ihracat konusunda önde gelen ülkeler s ras yla Çin, talya, Almanya, Kanada ve Polonya vb. Türkiye de pazar n büyüklü üne bakt - m zda flu rakamlar göze çarp yor: Perakende fiyatlar ile tüketim rakam 5.5 milyar dolar, toptan fiyatlar ile tüketim rakam 3.5 milyar dolar düzeylerinde. Sektörün yo unlaflt iller stanbul, Ankara, zmir, Bursa ve Kayseri olarak öne ç karken, sektörün toplamda yaklafl k 266 binden fazla kifliye ifl olana yaratt n söylemek mümkün. Ancak istatistiklerin güvenilirli i ile ilgili bir miktar yan lma pay da olabilir. Türkiye nin dünyayla d fl pazarlarda rekabette bafll ca avantajlar n, dinamik iç pazar yap s, ucuz iflgücü, sürekli geliflim ve d fl pazarlara yak nl k olarak s ralayabiliriz. Bunun yan nda Türkiye yi aranan

11 marka olamama, pazarlama sorunu, insan kayna yetersizli i, iç ve d fl pazarlardaki müflteri beklentilerini alg layamama, uluslararas tan t m sorunu ve ölçek büyüklü ü sorunu gibi etkenlerin oluflturaca baz riskler de bekliyor. Türkiye mobilyac l n n geliflmesi için neler yap lmas gerekir? Mobilya sanayiinin geliflmesi ve sektör haline gelmesi için, mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatç s ve perakendecileri ile, tüm taraflar n yarar na olacak iflbirli inin sa lanmas gerekti ini düflünüyorum. Ayn zamanda sektör tan t m toplant lar, paneller ve uluslararas fuarlar düzenleyip sektörün önde gelen dernekleri ile sektör gereksinimlerini ve çözümlerini ilgili mercilerle paylaflarak sa l kl kararlar al nmas n n ve uygulanmas n n teflvik edilebilece ine inan yorum. Ayr ca Türkiye mobilya sektörünün rekabetçi bir yap ya kavuflabilmesi için yurtd fl tan t mlar ile markalaflma çal flmalar na da öncelik verilmesi gerekti ini düflünüyorum. Mobilya sektörünün istihdam art r mlar - n n sa lanmas ve tasar m çal flmalar nda Türkiye pazar nda farkl l k oluflturacak çal flmalar n dikkate al nmas yla Türk mobilya kimli i gelifltirilebilir. stikbal olarak üretiminizdeki kalite kadar pazarlama ve sat fl organizasyonunu da sa layabildi iniz ölçüde baflar l oldunuz. Türk mobilyac l n bu bak mdan de erlendirecek olursan z neler söyleyebilirsiniz? 1970 ve 1985 aras nda sektörü yaflayanlar çok iyi bilirler ki o ilgili dönemlerde pazarlamadan ziyade bir mal ve hizmetin üretilebilirli i ve dolay s yla temin edilebilirli i önemli idi. Oysaki 1985 ten sonra d fl dünyaya aç lma, rekabet sa lama yolunda olan Türkiye de, üretimden ziyade pazarlama en önemli kavram haline gelmifltir. Pazarlamas olmayan veya yetersiz olan flirketlerin uzun süre yaflama flanslar yoktur. Türkiye de mobilya sektöründe son dönemlerdeki geliflmeleri takdir etmekle beraber, firmalar m z n hem iç hem de d fl pazarda, pazarlama ve sat fl organizasyonundaki geliflimi üretim büyüklüklerinin gerisinde kalmaktad r. Bu konuda geliflim sa land, ekip yetifltirildi i ve ekip organizasyonuna önem verildi i takdirde sektörün hem yurt içinde hem de özellikle dünya pazarlar nda flans n n çok yüksek oldu unu düflünüyoruz. Türk mobilyas dünyada nas l tan n - yor? En çok hangi ülkelere ihracat yap l yor? y llar aras ndaki ihracat 11

12 Vizyon rakamlar na bakarsak; 2000 y l nda 173 milyon dolar olan Türkiye mobilya ihracat, her y l biraz daha artarak 2005 y l nda yaklafl k 850 milyon dolara yükseldi. Sektördeki sorunlar n çözülmesi halinde, halen 850 milyon dolar olan mobilya ihracat, k sa sürede milyar dolara yükselebilir. Türk mobilyas dünyada bu anlamda çok yayg n olarak aran l r konumda de il; fakat çabalar sürüyor. Dünya genelinde sürekli geliflmekte olan, sürekli hacmi büyümekte olan bir mobilya sektörü söz konusu. Bu pastadan biz de daha çok pay alabiliriz. Kendimizi yaln zca bir ülke ya da bölgeyle k - s tlamamal y z. Ancak farkl ülkelerdeki yaflam tarzlar n, renklerine, kullan l fl amaçlar na göre farkl l k gösteren be enileri iyice kavramal ve buna göre ürünler sunmal y z. Yaln zca kendi be enimize hitap eden bir grup oluflturup farkl ülkelerde, farkl yaflam tarzlar süren insanlara bu konuda dayatma yapmamal y z. Tüketici gereksinimlerini ne kadar iyi anlay p ne kadar buna uygun yan t verebilirsek, o kadar daha pazarda baflar yla yer alabilece imizden flüphem yok. Türkiye nin ihracat n n yo un olarak gerçeklefltirildi i ülkelerin bafl nda ise, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Amerika, ngiltere, Danimarka, Fransa, srail, ran ve Irak geliyor. MOSDER Ulusal Tasar m Yar flmas n n ikincisini gerçeklefltirdiniz. Bu yar flmayla amac n z nedir? Rekabet giderek artarken yenilik ve farkl l k üretebilen tasar mlar da önem kazan yor. Bizim için bu ayn zamanda sektörel bir çal flma olman n yan nda bir sosyal sorumluluk çal flmas d r. Tasar mc gençlerimizi desteklemeyi ve mobilya sektörüne yönlendirmeyi istiyoruz. Mobilya sanayiinin giriflimcili i ile akademik çevrenin entelektüel gücünün birleflmesi çok önemli. Küreselleflme ile birlikte rekabetin yo unlaflt, s n rlar n kalkt günümüzde markalaflmak çok önemli. Markalaflma sadece reklam ve tan t m yat r m yla de il, farkl l k ile mümkün. Tasar m farkl laflman n çok önemli bir unsuru. Bu yar flmay geleneksel hale getirmek ve kat lan proje say s n art rmak istiyoruz. MOSDER Tasar m Yar flmas n n hedefi 500 proje MOSDER II. Ulusal Tasar m Yar flmas na 147 proje kat ld. Toplam 25 ödül sahiplerini buldu Mobilya Sanayicileri Derne i (MOS- DER) taraf ndan düzenlenen II. Ulusal Tasar m Yar flmas n n ödül töreni 8 Kas m da stanbul Cevahir Otel de gerçeklefltirildi. Türkiye mobilya sektöründe tasar m ve markalaflma odakl bir vizyon oluflmas n desteklemek ve genç tasar mc adaylar n teflvik etmek amac yla düzenlenen II. Ulusal Tasar m Yar flmas nda befl kategoride verilen 25 ödül sahiplerini buldu. Ödül töreninin aç l fl konuflmas n yapan MOSDER Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak, tasar m n marka kimli ine kazand rd katma de erin alt n çizdi. Boydak, gelecek y l yar flmaya 500 projenin kat lmas n amaçlad klar n belirtti. Tasar mc l n gelece i parlak bir meslek oldu unu ifade eden Boydak Aksiyonun mayas aflkt r. Sevgiyle yap lan ifllerin daha baflar l olaca- na inan yorum dedi. Yarat c tasar mlar Yar flman n jüri baflkan Prof. Dr. Nigan Bayaz t, yar flman n tasar mc lar için teflvik edici oldu unu ve sanayicilerin de büyük bir ihtiyac na yan t verdi ini belirtti. Tasar mc Aziz Sar yer de yapt konuflmada Çin ve Hindistan n düflük maliyetleriyle dünya genelinde elde etti i avantajlara de indi. Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasar m, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m bölümlerinden gelen projelerin hafiflik, tafl nabilirlik, kolay sökülüp tak labilirlik, yaflam tarz ve koflullar na uygunluk gibi ilkeler çerçevesinde de erlendirildi i yar flman n kategori birincileri flöyle s - raland : Kanepe: Ayr labilir sehpa, puf ve kolçaklar yla tek bir kanepede birçok ifllev sunan tasar m yla stanbul Teknik Üniversitesi ö rencisi Mehmet K nd. Yatak odas : Duvara gömülebilen yatak ve dolap tasar m yla Mimar Sinan Üniversitesi ö rencisi Kadir Peker. Genç odas : Ö rencilerin çal flma ve dinlenme alanlar n bir platform üzerinde toplayan tasar m yla Marmara Üniversitesi ö rencisi Muammed K ran Yemek odas tak m : Geleneksel yer sofras n modernize eden tasar m yla Lütfi Büyüktopbafl. Oturma grubu: Lale motifinin her bir yapra n koltuk olarak iflleyen tasar - m yla Mimar Sinan Üniversitesi ö rencisi Kadir Peker. Tören sonras nda ödüllü 25 projenin sahipler ve MOSDER üyesi flirketlerin yöneticileri projelerin uygulanmas ve istihdam f rsatlar üzerine görüfltüler. 12

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı