kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu"

Transkript

1 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

2

3 Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin aç l fl geliyor akl ma. Ülker Grubu ile Türkiye Finans Kat l m Bankas n kurduk. Mobilya grubumuza Mondi yi ekledik. stikbal Tüketici Dostu Ödülü ne lay k görülürken, Holdingimiz SO 500 Listesi nde alt flirketi ile yer ald Her yeni güne, sevinçli haberlerle giriyoruz Yeni bafllang çlar hep zor, hep sanc l d r ancak bir o kadar da heyecan tafl r içinde. Bir y l daha geride b - rakmaya haz rlan yor ve bir y l n daha muhasebesini tutmaya bafll yoruz. Bir tart ya koyuyoruz günleri; neler bekledik, neler istedik ve ne kadar n gerçeklefltirebildik? Bizler de Boydak Holding ad na 2006 y l na dönüp bir bakt m zda, hepinizin deste i ile geride b rakt m z baflar lar görüyor, bu baflar lar n bizlere getirdi i mutlulu u yafl yoruz. Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, y l n hemen bafl nda 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin aç l fl n gerçeklefltirmemiz geliyor akl ma. Hemen ard ndan Türkiye nin en önemli kurulufllar ndan biri olan Ülker Grubu ile bir araya geliyor, Türkiye de bir ilke imza at yor, Anadolu Finans ve Family Finans n güçlerini birlefltirme karar al yoruz. Türkiye nin en büyük kat l m bankas olan Türkiye Finans Kat l m Bankas n kuruyoruz. Yine 2006 da mobilya grubumuza yeni bir marka, Mondi ekleniyor. Yeni bir heyecan duyuyoruz. Türk Patent Enstitüsü Boydak Holding in, Türkiye de en çok patent ve tasar m tescilinde bulunan ilk üç kurulufl aras nda yer ald n aç kl yor. Öncü markam z stikbal Tüketici Dostu Ödülü ne lay k görülüyor. Tüketicilerimizin oylar yla ald m z bu ödül ile kaliteli ve dürüst ifl yapman n huzuru kapl yor içimizi. stanbul Sanayi Odas Türkiye nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluflu Listesi nde Boydak Holdign in bu y l alt flirketi ile yer ald haberi geliyor. Befl flirketimizin listede üst basamaklara t rmand n, Form Sünger ve Yatak Sanayi nin bu y l listeye ilk kez girdi ini ö reniyoruz. Müjdeli haberlerimize bir yenisi daha ekleniyor y l nda hizmet alanlar m zdan biri olan pazarlamada da önemli yenilikleri hayata geçiriyoruz. Adapazar Adakar ve Karbel flirketlerimiz yeni infla edilen lojistik tesislerine, stanbul Bepafl Pazarlama flirketimiz ise Esenler de infla edilen yeni lojistik tesisine tafl narak daha modern bir yap da hizmet vermeye bafll - yorlar. ç Anadolu spafl ve Bimeks Pazarlama flirketlerimiz ise yeni infla edilen tesislerine tafl nmaya haz rlan yor. Hizmet anlay fl nda ç tay sürekli yükseltmeyi ilke edinen grubumuzun yeniliklerini h z kesmeden sürdürüyoruz y l nda kurumumuz ad na önemli bir projeye daha imza at yoruz. Boydak Holding olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalar ndaki çocuklar n hayat koflullar n n iyilefltirilmesine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini bafllat yoruz. En önemli gelene- imiz olan toplumsal sorumlulu umuzu geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da eksiksiz yerine getirmeye çal fl yoruz. Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, 2006 y l nda Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan Üstün Hizmet Madalyas ile ödüllendiriliyor ve tüm Boydak Holding ailesi olarak bu ödülün hakl gururunu paylafl yoruz. Tüm bu sayd klar m z sadece bu sat rlara s d rabildiklerimiz. Boydak Holding çat s alt nda her yeni günü, yukar da sayd m gibi onlarca sevinçli haberler ile karfl l yoruz. Önümüzdeki dönemde de sizlerin bizlere katt güçle yeni baflar lar, yeni güzellikleri hep birlikte yaflayaca m za olan inanc m z sonsuzdur. Sevgi ve sayg lar mla... Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler 2006 GÜNDEM Sanayi üssü Kayseri 6 V ZYON MOSDER Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak 10 ANAL Z Fatih Altayl 18 Sedef Kabafl 22 Ege Cansen 26 F K RDEN ÜRÜNE Bellona Vision Kanepe 30 PERAKENDEC L K Suat Soysal 32 SINIR ÖTES Almanya 34 Alfa Mobel 36 B Z GÜLDÜRENLER Ali Poyrazo lu 40 DEKORASYON stikbal Vision 44 SANAT smail Acar 46 NEREYE G DEL M? Bursa 48 BAY Bellona Bayii Salih fiekerci 54 SPOR Fenerbahçe Kaptan Ümit Özat 58 SA LIK A z ve difl sa l 60 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 26 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 6 Yenilikçili i ilke edinen stikbal, bir sürprize haz rlan yor. Ev tekstiline ressam eli de ecek. smail Acar n stikbal için özel olarak tasarlad desenler yak nda evlerdeki yerini alacak. smail Acar, resimlerini daha büyük kitlelerle paylaflmak isteyen bir ressam olarak bu projenin kendisi için çok önemli oldu unu söylüyor Editörün notu 40 Kayseri nin gurur gecesi 18 Yepyeni bir mevsime giriyoruz. So uk ama bir o kadar da güzel. Beyaz n safl ve temizli inde, insan ruhuna nefle veren o enerjiyle dolacak yine kimilerimiz. Size, o so uk günlerde, çay n za efllik edecek bir Biz Bize sunuyoruz. Hem iflimizin, hem hayat n, hem de fikirlerin etraf nda tatl bir desen gibi dolafl yoruz dergimizle. Bu say m z, Kayseri nin gurur gecesiyle aç yoruz. Kayseri Sanayi Odas (KAY- SO) taraf ndan düzenlenen Sanayi Gecesi, Kayserili sanayicileri bir araya getirdi. Bu güzel geceye Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan m z Abdullah Gül ün, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun un, Kayserili milletvekillerinin kat lmas tüm Kayseri yi onurland rd. Hemflerimiz TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da o gün aram zdayd. Holdingimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve KAY- SO Baflkan Mustafa Boydak n her konukla tek tek ilgilenmesi, gece boyunca titiz bir ev sahibi olarak davranmas dikkate de erdi. Boydak Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak dergimize Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkanl s fat yla konuk oluyor. Sabah Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Fatih Altayl n n söylediklerini de ilgiyle okuyaca n zdan eminim. Türk insan n n giriflken, yenilikçi ve keflifçi olmas gerekti ini belirten Altayl, geleneksel cat ç karma söyleminin tersine, kendi çocu una cat ç kar dedi ini bize aktar yor. Ekran n baflar l programc ve spikerlerinden Sedef Kabafl, çok önemli bir noktaya iflaret ediyor: Do ru ve etkili aktar lmayan bilgi, tek bafl na bir anlam tafl m yor. Çünkü bilgi, paylafl ld kça ve onu kullanacak kiflilerce do ru anlafl ld kça de erleniyor. Hürriyet Gazetesi Yazar -Ekonomist Ege Cansen de ekomideki geliflmeleri de erlendirdi Biz Bize için. Dünyan n en yüksek faizini ödeyen ülke oldu umuza dikkat çeken Cansen, kur politikas n n sanayiciye yard mc olmas gerekti ini söyledi. Dergimizin bir di er konu u y llar n usta sanatç s Ali Poyrazo lu. Onun da hiç bilinmeyen bir yönünü ö reneceksiniz. stikbal markam z, çok yak nda ressam smail Acar la Türkiye de ilk kez gerçekleflecek çok önemli bir proje bafllat yor. Ev tekstiline ressam eli de ecek. Size dopdolu bir dergi haz rlamak için çal flt k. Memnuniyetiniz, mutlulu umuzdur. 34 Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem Sanayi üssü Kayseri Kayseri Sanayi Odas n n (KAYSO) 40. y l, Sanayi Gecesi ile kutland. Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekillerinin de kat ld gecede konuflan KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, sanayicilerin finansman s k nt s na dikkat çekti Yaz : Meral Gündo du Foto raflar: Mehmet lhan Metin Do an Kayseri Sanayi Odas (KAY- SO) kuruluflunun 40. y l n, ülke çap nda baflar kazanm fl Kayserili sanayici ve ifladamlar na ödüllerin verildi i Sanayi Gecesi yle kutlad. 3 Kas m da Kayseri Hilton Otel de gerçekleflen organizasyona, Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekilleri de kat ld. Gecede, baflar l ifladamlar na ödülleri Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu ve Kayserili milletvekilleri taraf ndan verilirken, KAYSO Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak da konuklara KAYSO nun plaketini sundu. Sanayi Gecesi gurur gecesine dönüfltü stiklal Marfl n n okunmas yla bafllayan geceye ayr ca stanbul Milletvekili rfan Gündüz, Kayseri milletvekilleri Niyazi Özcan, Adem Bafltürk, Muharrem Eskiyapan, Bekir Y ld z, Mustafa Duru, Mustafa Elitafl, Sad k Yakut, Taner Y ld z, Ni de Milletvekili Erdo an Özegen, Kayseri Valisi Osman Günefl, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki ve Kayserili sanayiciler kat ld. Kayseri Sanayi Odas na kay tl olmamakla birlikte Türkiye çap nda yat r mlar yapan Kayserili aileler de Kayseri nin bu çok özel gurur gecesinde yer ald lar. Bedirhan Gökçe nin fliirlerinden örnekler sunarak renk katt gecede konuflan KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, 6

7 Kayseri nin son y llarda büyük at l m göstermekle birlikte sanayi hamlesini çok daha önce bafllatt n belirtti. Mustafa Boydak Çok de erli büyü ümüz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ümüzün ve sonras nda smet nönü nün döneminde Kayseri de sanayileflmenin ilk hamleleri yap lm flt r lardan itibaren, Kayseri Sanayi Odas n n kurulmas yla çok önemli çal flmalar gerçekleflmifltir dedi. Boydak sözlerine flöyle devam etti: Odam z öncülü ünde, biri Türkiye nin en büyük organize sanayi bölgesi olmak üzere üç tane organize sanayi bölgesi kurulmufltur. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgemiz tamamlanm flt r y l nda ihracat olmayan Kayseri de bugün 1 milyar dolarl k ihracat rakam na yaklafl ld. Kentimiz, 1 milyar dolar n üzerinde ithalat yap yor. Türkiye üç y ld r ekonomisini büyütüyor. GSY H 400 milyar dolara ulaflt. Bu rakam n 1 trilyon dolara ulaflmas iflten bile de il. Kayserili sanayiciler olarak bu büyümeye katk sa layaca m za yürekten inan - yorum. Türkiye nin bir Avrupa ülkesi olaca ndan en ufak bir endiflemiz yok. Türkiye Avrupa n n en h zl büyüyen ülkesi haline geldi. Bu f rsatlar Kayseri olarak kaç rmamam z gerekti ini ve bu yolculukta önümüzün aç k oldu unu düflünüyoruz. Türkiye nin, e itilmifl insan say s n 1 milyon daha art r rsa çok önemli s çramalar yapaca na inan yorum. Finansman sorunu kay t d fl piyasay güçlendiriyor Üyelerinin yüzde 85 ini küçük ve orta boy iflletmelerin oluflturdu unu belirten Mustafa Boydak, bu iflletmelerin finansman sorunu yaflad n ifade etti. Mustafa Boydak Sadece Halk Bankas n n çok küçük kaynaklarla küçük ve orta boy iflletmelerimize destek verme gayreti içinde oldu unu görmekteyiz. Ama bu çok yetersizdir. Finansman meselesinin önündeki engellerin aç lmas çok önem arz etmektedir. Yoksa bizim bu güzelim tesislerimiz, çok tehlikeli bir piyasan n, hatta kay t d fl piyasan n de iflik yüzleriyle karfl laflmak durumunda kalacaklard r. Anadolu ya da KOB yaklafl m denilen finansal yeniden yap land rma program yla bu iflletmelere ikinci bir flans verilmesi, ekonominin gelece i bak m ndan da çok önemlidir dedi. Yabanc yat r mc lar da memnun etmek amac nda olduklar n belirten Mustafa RAKAMLARLA KAYSER 100 bini aflan istihdam 5 1 % milyar dolar üretim milyar dolar ihracat okuryazar oran akademik kadro bin ö renci milyon metrekare OSB i aflk n fabrika ü aflk n ürün ülkeye ihracat Boydak, Kayseri ye ayr bir güç katt Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ve TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu yaln zca temsil ettikleri makamlar dolay s yla de il, hemflerilik s fat yla da Sanayi Gecesi nde yer ald lar. Kayseri den hiçbir zaman kopmad m. Tahsil ve çal flma hayat sebebiyle ayr oldum ama daima Kayseri ile irtibat m oldu diyen Gül, anne ve babas n n hâlâ Kayseri de yaflad n da söyledi. nsan n hemflerileriyle gurur duymas çok güzeldir diyen Gül, Bugün burada gördü ümüz manzaralar çok heyecan verici. Kayseri de Boydak Grubu nun gerek ifl hayat ndaki baflar lar yla gerek sosyal yard mlaflmaya katk lar yla büyük gurur duyuyoruz. Boydak Grubu Kayseri ye ayr bir güç katt. Ünü Kayseri yi çoktan aflt. Pek çok kuruma örnek oldular. Tüm bunlar yaparken de Boydak Ailesi olarak Kayseri nin kendi kültüründen, sade hayat tarz ndan hiç kopmad lar. Bunlar gerçekten takdir edilecek meselelerdir dedi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile de aile dostu olduklar n belirten Gül, Üstelik onlar n ba da var derken Rifat Bey de her yaz ailesiyle söz konusu ba da vakit geçirdi ini ifade etti. 7

8 Gündem Orta Anadolu A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Fatih Karamanc : Çok muhteflem bir ödül ve çok güzel bir gece. fiimdiye kadar ismini duyup tan flma f rsat bulamad m kiflilerle tan flt m. Bu ödülü hiç bir zaman bireysel olarak düflünemem. Kayseri iflgücünün bu baflar da pay çok fazla. Kayseri ye olan borcumu 20 derslikli bir okul yaparak bir nebze de olsa ödemeye çal fl yorum. Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar: KAYSO Baflkan Mustafa Boydak her fleyi çok güzel organize etmifl. Böyle güzide bir toplulu un içinde olmaktan onur duyduk. Biz Kayserili bir aile oldu umuz halde flu anda Kayseri de yerleflik de iliz. Kayseri de hay r ifllerimiz var. Gönül ba m z sürüyor. Mimatafl Yönetim Kurulu Baflkan brahim Katartafl: Bu gecenin ad n n Sanayi Gecesi olmas Kayseri nin ne kadar geliflti inin bir göstergesi. Bu güzel günde Baflbakan Yard mc m z Abdullah Gül ün, Sanayi ve Ticaret Bakan - m z Ali Coflkun un burada olmas bizlere daha da büyük bir onur veriyor. lerki y llarda Avrupa yla iç içe bir sanayiye sahip bir Türkiye ve Kayseri düflünüyorum. Enerjisa Kurumsal letiflim Müdürü Ali Aç kgöz: Sanayinin geliflmesindeki en büyük faktörlerden biri enerji. Bu gerçek Sabanc grubu olarak bizim de bu konuyu gündemimize almam z sa lad. fiirketimiz EnerjiSA n n ilerleyen dönemlerde Türkiye ye çok büyük katk lar olaca n ve bununla beraber sanayinin geliflece ini düflünüyorum. Boydak, KAYSO nun ulaflt rma firmas Arkas la anlaflma yaparak gümrüklü ve gümrüksüz mallar n yer alaca, kentin antrepo ve lojistik merkezi ihtiyac n gidermek üzere çal flmalara bafllad klar n n bilgisini verdi. Mustafa Boydak ayr ca 400 yatakl bir otel yapmak üzere çal flmalar n sürdü ünü de belirtti. Kentimizin, giriflimci ruhuyla herhangi bir teflvik almadan neler yapabildi ini gördünüz. Devletimizin imkânlar n da biliyoruz ama önümüzdeki engellerin afl lmas ve bizim rekabet gücümüzün korunmas gerçekten çok önem arz etmektedir diyen Mustafa Boydak sözlerini flöyle sürdürdü: KAYSO 1.5 y lda üye say s n 700 den bine ç kard. Küçük iflletmelerimiz yavafl yavafl organize sanayi bölgelerimize tafl nmaya bafll yor. Küçük olsun, benim olsun anlay fl ndan uzak durarak birlikte ifl yapmak suretiyle arkadafllar m z n sanayicilik nosyonlar n gelifltirece imize ve firmalar m z n say s n art raca m za yürekten inan yoruz. Birlik ve beraberlik ruhu Daha sonra söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da Türkiye nin Anadolu da ortaya ç kan müteflebbis s n fla büyük bir de iflim yaflad n ifade etti. Hisarc kl o lu 80 y lda bu topraklarda ne yapt n z diye soranlara, petrolümüz, do al kayna m z, baflka ülkeler gibi sömürge kaynaklar m z olmadan bir tek kendi gücümüze güvenerek meydana getirdi imiz bu üretim kapasitesini gösterebiliriz dedi. Kayseri nin baflar s n n KAYSER SANAY ODASI NIN fiamp YONLARI HRACAT KURUMLAR VERG S GEL R VERG S 1. Orta Anadolu 2. Boydak D fl Ticaret 3. HES Hac lar Elektrik 4. Mimatafl 5. Birlik Mensucat 6. Kumtel 7. Has Çelik 8. Ceha Büro 9. Erbosan 10. Çevikler Mermer 11. Çetinkaya 12. Boyteks 13. Gürkan Büro 14. His Tekstil 15. Mega Metal 1. Kayseri fieker 2. Orta Anadolu 3. Merkez Çelik 4. stikbal 5. Özkoyuncu 6. Boydak D fl Ticaret 7. Kayseri ve Civ. Elk. 8. Form Sünger 9. Is san 10. Kayseri Metal 11. Boydak Holding 12. Yatafl 13. Somyürekler 14. Aspilsan 15. Kays. Kard. Mer. 1. Hüseyin Conger 2. Ali R za Özderici 3. smi aç klanmad 4. smi aç klanmad 5. Nazmi mamo lu 6. hsan Hasflerbetçi 7. Memduh Boydak 8. lhan Hasflerbetçi 9. Hakan Hasflerbetçi 10. Ahmet Koyuncu 11. Mustafa Boydak 12. Cahit Yalç n 13. Bekir Boydak 14. Ramazan Anadol 15. Ali Baflyaz c o lu 8

9 ard nda birlik ruhu oldu unu kaydeden Hisarc kl o lu E er bir flehirde vali, belediye baflkanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri bir araya gelmiflse, o flehir rahmetini bu birlikten al r fleklinde konufltu. Hisarc kl o lu sözlerine flöyle devam etti: Kayseri gibi Türkiye de 10 tane model flehir var. Kayseri nin sihirli formülünü di er flehirlerimiz de inflallah kullan rlar ve hep beraber ülkemizi kalk nd rm fl oluruz. Türk giriflimcilerinin tüm dünyada baflarma ve ilerleme azmini, müteflebbis ruhunu temsil eden ve Türkiye nin en büyük sanayi flehirlerinden biri olmay baflaran Kayseri sanayicileriyle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Kayseri Valisi Osman Günefl de gecede yapt konuflmada, mesleki e itim konusuna de inerek, KAYSO ile mesleki e itim alan ndaki iflbirli inin devam edece- ini belirtti. 41 kere maflallah Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun Kayseri Sanayi Odas n n kuruluflunun 40. y - l nda 41 kere maflallah dedi ini belirterek hükümet olarak sanayicinin sorunlar n bizzat sektör temsilcileriyle bir araya geldikleri Ekonomik Sorunlar De erlendirme Kurulu arac l yla yak ndan izlediklerini belirtti. Coflkun Türkiye nin itibar n geri kazamas nda özel sektörün çok büyük pay vard r, bu sadece hükümetin baflar s de ildir. Siz organize sanayi bölgesinin altyap s n çok k sa bir zamanda ve devletten bir kurufl destek almadan kendi imkânlar n zla gerçeklefltirdiniz. Aran zdan gelmifl bir Sanayi ve Ticaret Bakan olarak sizinle gurur duyuyor, Türkiye ye örnek olmas n diliyorum dedi. D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ise bir ülkenin en büyük zenginli inin o ülkenin giriflimcileri oldu- unu belirtti. Gül, gecede yapt konuflmada fiu anda bu salondaki ifladamlar sadece Kayseri de 100 bin insan istihdam ediyor. 100 bin kifli aileleriyle birlikte büyük bir nüfus eder. Sizler yat r m yap p vergi ödüyorsunuz, maafl verdi iniz insanlar da vergi ödüyor; biz o vergilerle halka hizmet götürüyoruz. Sizler üretiyor, içerde ve d flarda sat yor, döviz getiriyorsunuz. Bunlar düflündü ümüzde sizleri ne kadar övsek azd r dedi. fladamlar ile beraber çal flan bir hükümet olmay hedeflediklerini belirten Gül flunlar söyledi: Birçok karar sizlerle yapt m z toplant lar n neticesinde ald k. Önünüzdeki engelleri aflmak muhakkak ki sizlere daha çok ifl yapma imkan verecektir. Bunun için u rafl yoruz. Bürokrasiyi azaltmak için elimizden geleni yap yoruz. Kurumlar vergisinde, gelir vergisinde indirimlere gidiyoruz. Elbette üreticinin üzerinden yük kalkm fl de il ama yap sal reformlarla bütün bunlar mümkün olacakt r. Kayseri, Türkiye de ekonomik kalk nmada öncü illerden biri olmaya bafllad. ki sene önce Baflbakan m zla beraber Organize Sanayi Bölgesi nde bafllatt m z hareket bir k v lc m oldu. O zaman 40 tane fabrikan n temelini att k. Bu tüm flehirlere örnek oldu ve tüm flehirler hamle yapmaya bafllad. Abdullah Gül, Kayseri de son alt y lda hay r ifllerine ayr lan kayna n 300 milyon dolar oldu unu da belirterek bunun da Kayserilinin büyük bir gururu oldu unu ifade etti. Konuflmas nda yap lan demokratik reformlara da dikkat çeken Gül, Türkiye nin bir hukuk devleti haline geldi ini ifade etti. Avrupa Birli i ile iliflkilere de de inen Gül, Al ngan davranmamal, reformlar yapmaya devam etmeliyiz. Türkiye, artan gücüyle bir müddet sonra t pk 60 l y llardaki gibi AB ye davet edilir hale gelecektir dedi. Gece, KAYSO nun 40. y l için haz rlanan pastan n kesilmesiyle sona erdi. SO 500 DE YER ALAN KAYSO ÜYELER SO 500 SIRALAMASI F RMA 87 MERKEZ ÇEL K 91 HES HACILAR ELEKTR K 99 KAYSER fieker FAB. 101 BOYTAfi MOB LYA 132 ORTA ANADOLU T C. 207 ST KBAL MOB LYA 325 B RL K MENSUCAT 329 YATAfi 337 HAS ÇEL K 349 SARAY HALI 368 ERBOSAN 373 ÇET NKAYA 408 BOYTEKS 445 KESK NKILIÇ GIDA 454 KARSU TEKST L 468 KUMTEL 486 FORM SÜNGER SO K NC 500 DE YER ALAN KAYSO ÜYELER 70 K L M MOB LYA 87 PEK KANEPE 123 ÖZKOYUNCU DEM R 236 CEHA BÜRO 277 ATLAS HALICILIK 283 GÜRKAN BÜRO 322 SELENTEKS 351 ULUTAfi 489 H S TEKST L 9

10 Vizyon MOSDER Türk mobilyas vizyonu için çal fl yor 10 Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkan Memduh Boydak, Türk mobilya sektörünün 850 milyon dolar ihracat yapt n belirterek bu rakam n 2010 y l na kadar 2 milyar dolara yükselebilece ini ifade ediyor MOSDER'in yap s ndan ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden söz eder misiniz? MOSDER, Türkiye de mobilya markalar - n n ve ürünlerinin olgunlaflmas n ve dünyaya aç lmas n sa lamak amac yla 2003 y l nda Türkiye nin önde gelen mobilya sanayicileri taraf ndan kuruldu. MOSDER in üye kurulufllar n, Türkiye de mobilya üretiminin ve ihracat n n oldukça büyük bir bölümünü gerçeklefltiren flirketler oluflturuyor. MOSDER olarak sektörümüzün sorunlar n kamuoyunun gündemine tafl may ve çözümler üretilmesinde etkin rol oynamay hedefliyoruz. Yaln zca kendi üyelerimize yönelik çal flmalarla s n rl kalmamay amaçl yoruz. Bu anlamda, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm mobilya sanayicileriyle bir araya gelmek, sektöre iliflkin görüfl al flveriflinde bulunmak, pazar n yönü, yeni kat lan oyuncular ve sektörün gelece ini paylaflmak için bir zemin sunmak üzere MOS- DER Sektör Buluflmalar toplant lar n tasarlad k. Geçti imiz günlerde ilk ad m - n mobilya sanayisinin ciddi merkezlerinden biri olarak kabul edilen negöl de att - m z bu toplant lar, gelecek aylarda da farkl illerimizde sürdürece iz. MOSDER'in Türk mobilyas n dünyaya tan tmak anlam nda nas l bir misyonu var? Derne in temel misyonu olarak, yurtd - fl nda, dünya standartlar na uygun, yeterli kalitede, farkl ve özgün tasar mlar ile, rekabetçi fiyatlar olan bir "Türk mobilyas " vizyonu oluflturmaktan söz edebiliriz. MOSDER in yönetimi olarak yo unlukla üzerinde duraca m z konulardan bir tanesi de bu konu olacak. Mobilya perakendecisi ve tüketicisini bilinçlendirerek talebi, sektörün markal mobilya arz na yönlendirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan sektörün ticari heyetleriyle ifl görüflmeleri, sektör tan t m toplant lar, paneller ve uluslararas fuarlara birlikte kat l p ilgili dernek ve kamu kurumlar yla iflbirli i içinde olarak sektörün geliflmesine katk da bulunmay amaçl yoruz. Ayr ca Türkiye mobilya sektörünün rekabetçi bir yap ya kavuflabilmesi için yurtd fl tan t mlar ile markalaflma çal flmalar na da öncelik vermeyi planl yoruz. Türk mobilya pazar, büyüklü ü ve rekabet yap s anlam nda nas l bir görüntü veriyor? Dünya mobilya üretim hacmi 2005 y l nda yaklafl k 220 milyar euro düzeyine ulaflt. Bunun büyük k sm n Avrupa n n üretimi oluflturuyor. Mobilya sektörü halen geliflimini sürdürüyor. Türkiye dünya mobilya ihracat nda dünya s ralamas nda 21. s rada yer al rken, ihracat konusunda önde gelen ülkeler s ras yla Çin, talya, Almanya, Kanada ve Polonya vb. Türkiye de pazar n büyüklü üne bakt - m zda flu rakamlar göze çarp yor: Perakende fiyatlar ile tüketim rakam 5.5 milyar dolar, toptan fiyatlar ile tüketim rakam 3.5 milyar dolar düzeylerinde. Sektörün yo unlaflt iller stanbul, Ankara, zmir, Bursa ve Kayseri olarak öne ç karken, sektörün toplamda yaklafl k 266 binden fazla kifliye ifl olana yaratt n söylemek mümkün. Ancak istatistiklerin güvenilirli i ile ilgili bir miktar yan lma pay da olabilir. Türkiye nin dünyayla d fl pazarlarda rekabette bafll ca avantajlar n, dinamik iç pazar yap s, ucuz iflgücü, sürekli geliflim ve d fl pazarlara yak nl k olarak s ralayabiliriz. Bunun yan nda Türkiye yi aranan

11 marka olamama, pazarlama sorunu, insan kayna yetersizli i, iç ve d fl pazarlardaki müflteri beklentilerini alg layamama, uluslararas tan t m sorunu ve ölçek büyüklü ü sorunu gibi etkenlerin oluflturaca baz riskler de bekliyor. Türkiye mobilyac l n n geliflmesi için neler yap lmas gerekir? Mobilya sanayiinin geliflmesi ve sektör haline gelmesi için, mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatç s ve perakendecileri ile, tüm taraflar n yarar na olacak iflbirli inin sa lanmas gerekti ini düflünüyorum. Ayn zamanda sektör tan t m toplant lar, paneller ve uluslararas fuarlar düzenleyip sektörün önde gelen dernekleri ile sektör gereksinimlerini ve çözümlerini ilgili mercilerle paylaflarak sa l kl kararlar al nmas n n ve uygulanmas n n teflvik edilebilece ine inan yorum. Ayr ca Türkiye mobilya sektörünün rekabetçi bir yap ya kavuflabilmesi için yurtd fl tan t mlar ile markalaflma çal flmalar na da öncelik verilmesi gerekti ini düflünüyorum. Mobilya sektörünün istihdam art r mlar - n n sa lanmas ve tasar m çal flmalar nda Türkiye pazar nda farkl l k oluflturacak çal flmalar n dikkate al nmas yla Türk mobilya kimli i gelifltirilebilir. stikbal olarak üretiminizdeki kalite kadar pazarlama ve sat fl organizasyonunu da sa layabildi iniz ölçüde baflar l oldunuz. Türk mobilyac l n bu bak mdan de erlendirecek olursan z neler söyleyebilirsiniz? 1970 ve 1985 aras nda sektörü yaflayanlar çok iyi bilirler ki o ilgili dönemlerde pazarlamadan ziyade bir mal ve hizmetin üretilebilirli i ve dolay s yla temin edilebilirli i önemli idi. Oysaki 1985 ten sonra d fl dünyaya aç lma, rekabet sa lama yolunda olan Türkiye de, üretimden ziyade pazarlama en önemli kavram haline gelmifltir. Pazarlamas olmayan veya yetersiz olan flirketlerin uzun süre yaflama flanslar yoktur. Türkiye de mobilya sektöründe son dönemlerdeki geliflmeleri takdir etmekle beraber, firmalar m z n hem iç hem de d fl pazarda, pazarlama ve sat fl organizasyonundaki geliflimi üretim büyüklüklerinin gerisinde kalmaktad r. Bu konuda geliflim sa land, ekip yetifltirildi i ve ekip organizasyonuna önem verildi i takdirde sektörün hem yurt içinde hem de özellikle dünya pazarlar nda flans n n çok yüksek oldu unu düflünüyoruz. Türk mobilyas dünyada nas l tan n - yor? En çok hangi ülkelere ihracat yap l yor? y llar aras ndaki ihracat 11

12 Vizyon rakamlar na bakarsak; 2000 y l nda 173 milyon dolar olan Türkiye mobilya ihracat, her y l biraz daha artarak 2005 y l nda yaklafl k 850 milyon dolara yükseldi. Sektördeki sorunlar n çözülmesi halinde, halen 850 milyon dolar olan mobilya ihracat, k sa sürede milyar dolara yükselebilir. Türk mobilyas dünyada bu anlamda çok yayg n olarak aran l r konumda de il; fakat çabalar sürüyor. Dünya genelinde sürekli geliflmekte olan, sürekli hacmi büyümekte olan bir mobilya sektörü söz konusu. Bu pastadan biz de daha çok pay alabiliriz. Kendimizi yaln zca bir ülke ya da bölgeyle k - s tlamamal y z. Ancak farkl ülkelerdeki yaflam tarzlar n, renklerine, kullan l fl amaçlar na göre farkl l k gösteren be enileri iyice kavramal ve buna göre ürünler sunmal y z. Yaln zca kendi be enimize hitap eden bir grup oluflturup farkl ülkelerde, farkl yaflam tarzlar süren insanlara bu konuda dayatma yapmamal y z. Tüketici gereksinimlerini ne kadar iyi anlay p ne kadar buna uygun yan t verebilirsek, o kadar daha pazarda baflar yla yer alabilece imizden flüphem yok. Türkiye nin ihracat n n yo un olarak gerçeklefltirildi i ülkelerin bafl nda ise, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Amerika, ngiltere, Danimarka, Fransa, srail, ran ve Irak geliyor. MOSDER Ulusal Tasar m Yar flmas n n ikincisini gerçeklefltirdiniz. Bu yar flmayla amac n z nedir? Rekabet giderek artarken yenilik ve farkl l k üretebilen tasar mlar da önem kazan yor. Bizim için bu ayn zamanda sektörel bir çal flma olman n yan nda bir sosyal sorumluluk çal flmas d r. Tasar mc gençlerimizi desteklemeyi ve mobilya sektörüne yönlendirmeyi istiyoruz. Mobilya sanayiinin giriflimcili i ile akademik çevrenin entelektüel gücünün birleflmesi çok önemli. Küreselleflme ile birlikte rekabetin yo unlaflt, s n rlar n kalkt günümüzde markalaflmak çok önemli. Markalaflma sadece reklam ve tan t m yat r m yla de il, farkl l k ile mümkün. Tasar m farkl laflman n çok önemli bir unsuru. Bu yar flmay geleneksel hale getirmek ve kat lan proje say s n art rmak istiyoruz. MOSDER Tasar m Yar flmas n n hedefi 500 proje MOSDER II. Ulusal Tasar m Yar flmas na 147 proje kat ld. Toplam 25 ödül sahiplerini buldu Mobilya Sanayicileri Derne i (MOS- DER) taraf ndan düzenlenen II. Ulusal Tasar m Yar flmas n n ödül töreni 8 Kas m da stanbul Cevahir Otel de gerçeklefltirildi. Türkiye mobilya sektöründe tasar m ve markalaflma odakl bir vizyon oluflmas n desteklemek ve genç tasar mc adaylar n teflvik etmek amac yla düzenlenen II. Ulusal Tasar m Yar flmas nda befl kategoride verilen 25 ödül sahiplerini buldu. Ödül töreninin aç l fl konuflmas n yapan MOSDER Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak, tasar m n marka kimli ine kazand rd katma de erin alt n çizdi. Boydak, gelecek y l yar flmaya 500 projenin kat lmas n amaçlad klar n belirtti. Tasar mc l n gelece i parlak bir meslek oldu unu ifade eden Boydak Aksiyonun mayas aflkt r. Sevgiyle yap lan ifllerin daha baflar l olaca- na inan yorum dedi. Yarat c tasar mlar Yar flman n jüri baflkan Prof. Dr. Nigan Bayaz t, yar flman n tasar mc lar için teflvik edici oldu unu ve sanayicilerin de büyük bir ihtiyac na yan t verdi ini belirtti. Tasar mc Aziz Sar yer de yapt konuflmada Çin ve Hindistan n düflük maliyetleriyle dünya genelinde elde etti i avantajlara de indi. Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasar m, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m bölümlerinden gelen projelerin hafiflik, tafl nabilirlik, kolay sökülüp tak labilirlik, yaflam tarz ve koflullar na uygunluk gibi ilkeler çerçevesinde de erlendirildi i yar flman n kategori birincileri flöyle s - raland : Kanepe: Ayr labilir sehpa, puf ve kolçaklar yla tek bir kanepede birçok ifllev sunan tasar m yla stanbul Teknik Üniversitesi ö rencisi Mehmet K nd. Yatak odas : Duvara gömülebilen yatak ve dolap tasar m yla Mimar Sinan Üniversitesi ö rencisi Kadir Peker. Genç odas : Ö rencilerin çal flma ve dinlenme alanlar n bir platform üzerinde toplayan tasar m yla Marmara Üniversitesi ö rencisi Muammed K ran Yemek odas tak m : Geleneksel yer sofras n modernize eden tasar m yla Lütfi Büyüktopbafl. Oturma grubu: Lale motifinin her bir yapra n koltuk olarak iflleyen tasar - m yla Mimar Sinan Üniversitesi ö rencisi Kadir Peker. Tören sonras nda ödüllü 25 projenin sahipler ve MOSDER üyesi flirketlerin yöneticileri projelerin uygulanmas ve istihdam f rsatlar üzerine görüfltüler. 12

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

KOSGEB yine bafltan afla

KOSGEB yine bafltan afla 12 de Abdullah ÇÖRTÜ Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite 2 de fiefik ÇALIfiKAN hracatç ya deli gömle i giydirildi 16 da Gülhan Berkman Sizin için bir öykü 7 de Atila ÇINAR Mühendislik ve

Detaylı