Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi"

Transkript

1 Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi A Domain-Specific BPM Solution and its Impact on Software Quality Meltem Ye ilta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul N. lker Alt nta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul Özet Bu çal mada, bankac k alan na özgü gereksinimlere göre uyarlanm BPM çözümü ve bu yakla n yaz m kalitesine etkileri incelenmektedir. Öncelikle alan analizi gerçekle tirilmi ve kapsam dahilindeki temel bankac k uygulamalar n göstermekte oldu u ortak özellikler dikkate al narak alana özgü gereksinimler belirlenmi tir. Belirlenen alana özgü gereksinimleri sa lamak üzere genel bir BPM çerçevesi (jbpm) alana özgü eklentiler ile geni letilmi tir. Ard ndan alana özgü bu eklentilerin yaz m kalite belirteçlerine etkisi de erlendirilmi tir. Bu yöntem Cybersoft bünyesinde geli tirdi imiz Temel Bankac k Ailesinde kullan lm ve bankac k ürünlerinde uygunluk, güvenlik, analiz edilebilirlik, adaptasyon ve konfigürasyon kolayl klar aç lar ndan hedeflenen katk sa lam r. Abstract This paper proposes a domain-specific BPM approach for banking domain, and investigates its impact on software quality. First, a domain analysis has been performed to determine the domain requirements by elaborating the requirements common to whole family of core banking applications. A BPM framework (jbpm) has been extended with the domain-specific extensions based on these domain requirements. Furthermore, the impact of these domain-specific extensions on software quality attributes has been assessed. This approach has been used in the development of core banking product family; and it has provided the expected quality achievements in terms of quality attributes such as suitability, security, analyzability, adaptability and configurability. 1. Giri Süreç Yönetimi (Business Process Management BPM) sistemleri günümüzde kurumsal uygulamalarda giderek artan bir oranda uygulanmaktad r. BPM yakla içinde, kurumlarda i hedefleri do rultusunda süreçlerin detayl olarak modellenmesi, alternatif durumlara yönelik ak lar n belirlenmesi, ak lar n hedefler do rultusunda optimizasyonu ve süreçlerin bir bütün olarak çal lmas, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli geli tirilmesi hedeflenmektedir. Bir süreci, sürece kat lan insanlar ve yaz m sistemleri taraf ndan yap lan birbiri ile ba lant ve ral i lemler ile birlikte tüm süreç bilgisi ve i kurallar bütünüdür [1]. Maksatl olarak tasarlanm veya tesadüfi geli en bu i lemler zinciri bir mü teri (veya mü teriler) için bir servis veya bir ürün ile sonuçlan r [1]. süreçleri BPMN [2], BPEL [3], jpdl[4] ve benzeri modelleme notasyon ve dilleri ile modellenmektedir. Tasarlanan ve modellenen süreçlerin çal lmas, izlenmesi ve iyile tirilmesinden olu an BPM hayat döngüsünde bütünselli i sa layan unsur BPM platformudur. Genel olarak, bir BPM platformu, süreç motoru, süreç tasar m arac, süreç izleme ve ölçüm ortamlar, kurumsal veri ve servislere eri im ve entegrasyon ile içerik yönetim ve sunum imkanlar sa lamaktad r. Son kullan aç ndan beklenen faydalar n hayata geçirilebilmesi için BPM çözümünün dayand yaz msal yap lar kritik önemdedir ve bir bütün olarak BPM üzerinde ko turulacak kurumsal uygulamalar n kalitesini ve ba ar belirlemektedir. Bu makalede, kurumsal ölçekteki bankac k uygulamalar n gerektirdi i alana özgü gereksinimlerden hareketle bir BPM çerçevesinin uyarlamas ve bu uyarlaman n bir bütün olarak yaz m kalitesine etkileri de erlendirilmektedir. Öncelikle gerçekle tirilen bankac k alan analizi ile ürün ailesi kapsam ndaki bankac k uygulamalar n göstermekte oldu u ortak özellikler (alana özgü gereksinimler) belirlenmi tir. Belirlenen gereksinimleri sa lamak üzere genel bir BPM çerçevesi (jbpm) temel bankac k sistemlerinin geli tirilmesinde kullan lmak amac yla geni letilmi tir. Son olarak, alana özgü bu eklentilerin yaz m kalite belirteçlerine etkisi incelenmi tir. Makale öyle kurgulanm r: 2. Bölümde i süreç yönetimi ve yaz m kalitesine etkileri hakk ndaki literatüre k saca yer verilmi tir. Üçüncü bölümde bankac k alan gereksinimleri, dördüncü bölümde ise

2 bu gereksinimlere yönelik jbpm çerçevesine yap lan alana özgü eklentiler ele al nm r. 5. Bölümde ise bu eklentilerin yaz m kalitesine etkileri ISO 9126 kalite modeli çerçevesinde de erlendirilmektedir. Makale sonuç bölümü ile tamamlanmaktad r. 2. lgili Literatür Özeti BPM, kurumsal mimarinin ana ögelerinden biri olarak, finansal kurumlarda tüm i alanlar n izlenebilirli ini ve back-end sistemlerinin süreç-odakl bir yakla mla bütünle tirilmesini ve böylelikle verimlili in art larak süreç hayat döngüsünün k salt lmas sa lamaktad r [5]. Bankalarda ve finansal kurumlarda i birimleri ile bilgi teknolojileri (BT) birimlerinin e güdümünde ve ileti iminde, manüel süreçlerin iyile tirilmesinde ve özellikle rekabetçi pazarda ve de ken bankac k regülasyonlar ka nda i çevikli inin sa lanmas nda ve h zl adaptasyonda BPM yakla büyük avantajlar sa lamaktad r. Bankalar, BPM yakla kullanarak hayat döngüsünde, verimlilikte ve maliyetlerde 40%- 50% iyile me sa land belirtmi lerdir [6]. Süreç Yönetimi, i birimleri ile BT aras ndaki fark n kapat lmas nda önemli bir araç olmaktad r. Bu çerçevede i ve BT bak aç lar birle tirici ve bütünle tirici bir rol ile, kurumlar n ana, destekleyici ve organizasyonel süreçlerini bir bütün olarak ele almaktad r [7]. Süreç Hayat Döngüsü alt nda hem hayat döngüsü unsurlar n yeniden tan mlanmas hem de teknik altyap n ve yönetiminin ele al nmas gerekmektedir. Böylelikle daha h zl, daha verimli, daha ak ll, daha etkin ve daha hatas z bir kurumsal süreç modeli uygulanabilmektedir. Genel BPM sistemleri ve çerçeve yakla mlar n ötesinde i alan na özgü olarak BPM yakla n uyarlanmas son y llarda popülerlik kazanmaktad r [8], [9], [10]. Bunun en temel nedeni standart i süreç dili, standart gerçekle tirim teknolojisi ve sabit çevrim modellerinin do urdu u esneklik kayb ile birlikte i alan kavramlar n kullan lamamas n getirdi i kullan m ve uygulama zorlu udur [8]. Özellikle bankac k ve sigortac k alan nda alana özgü yakla mlar daha a rl kl olarak önerilmektedir. Bu amaca yönelik olarak, finansal hizmetlerin sunumuna yönelik operasyonel yönetim için bir çerçeve yakla m önerisi de vard r [9]. Genel dillerin ve araçlar n karma kl nedeniyle, do rudan alana özgü gereksinimlere göre tasarlanm bir süreç tasar m dili ve bu dilde geli tirmeyi sa layacak bir araç önerisi bulunmaktad r [10]. htiyaçlara özel böyle bir dil ayn zamanda alan uzmanlar ile ileti imi de kolayla rmaktad r. Benzer ekilde Lojistik sektöründe süreç yönetimi için tasarlanm bir BPM dili ve implemantasyonu mevcuttur [11]. Literatürde BPM sistemlerinin de erlendirilmesi için az say da kalite modeli önerisi vard r [12], [13]. [12] numaral çal mada, BPM yaz mlar na yönelik yeni ölçütler önerilerek bir de erlendirme modeli sunulmaktad r. Di er bir çal mada ise, BPM sistemlerinin temel özellikleri tariflenerek ISO/IEC 9126 yaz m kalite modeline göre bir kalite de erlendirme modeli önerilmi tir [13]. Burada amaç, de ik BPM sa lay lar n sistemlerinin de erlendirilmesidir. Genel kategorilerde belirtilen kriterlerin nas l ölçümlenebilece i belirtilmemi tir. Bizim çal mam z, böyle bir de erlendirmede belirlenen kalite kriterlerini yapt z eklentiler ile nas l sa lad göstermektedir. Öte yandan, çal mam dayand rd z ISO/IEC 9126 yaz m kalitesi ölçütlerini belirleyen bir standartt r [14]. ISO/IEC 9126 yaz m kalitesini 6 ana kategoride ve bunlara ba alt kategorilerde de erlendirmektedir. Fonksiyonellik, güvenilirlik, kullan labilirlik, verimlilik, bak m kolayl, ta nabilirlik ana kategorileri olu turur. ISO/IEC 9126 kalite modeli Tablo-1 de alt kategorileri ile birlikte yer almaktad r. Tablo 1: ISO/IEC 9126 Yaz m Kalite Modeli Fonksiyonellik Güvenilirlik Kullan labilirlik Verimlilik Bak m Kolayl Ta nabilirlik Uygunluk Do ruluk Birlikte Çal abilirlik Güvenlik Olgunluk Hata Tolerans Kurtar labilirlik Anla labilirlik renebilirlik lerlik Kullan m Kolayl Zaman Davran Kaynak Kullan Analiz Edilebilirlik De tirilebilirlik Tutarl k Test Edilebilirlik Uyarlanabilirlik Kurulabilirlik -çal abilirlik De tirilebilirlik Bundan sonraki iki bölümde jbpm çerçevesinin alan gereksinimlerine göre geni letilmesini anlatt ktan sonra bu yakla n Tablo-1 de gösterilen kalite belirteçlerine etkisini 5. Bölümde tart aca z. 3. Alan Gereksinimleri Kurumsal ölçekte bir bankac k ürün ailesine yönelik bir BPM çözümünün sa lamas gereken bankac a özgü gereksinimleri belirlemek üzere bir alan analizi

3 yap lm r. Bu çal ma sonucunda tespit edilen ve BPM kapsam nda çözülmesi hedeflenen gereksinimler da ana gruplar halinde anlat lm r: 3.1. Bankac k Kontrolleri Bankac a özgü bir tak m ortak kontrollerin tüm süreçlerde kolay ekilde ve ortak bir yöntemle yap labilmesi gerekir. Bu tarz kontroller örnek olarak unlar belirtilebilir: Süreç hangi alternatif da m kanallar ndan ( ube, ATM, Internet, vb.) ba lat labilir? Kullan n süreci ba latma yetkisi var m? Süreç bir mü teri ile ili kili ise mü teri kara listede mi? Süreçle ilgili olarak tan mlanm zaman k tlar na uyuluyor mu? Süreçle ilgili olarak tan mlanm tutar k tlar na uyuluyor mu? Süreç girdileri süreçle ilgili tan ml kurallara uygun mu? Sürecin ilerlemesi için zorunlu olan dokümanlar eklenmi mi? Tüm bankac k i lemlerini dikey kesen bu ve benzeri kontrollerin yap labilmesi için en uygun ortak platform BPM motorudur Süreç Tan mlar n Yönetilmesi Süreç tan mlar n bankac k uygulamas önyüzünden izlenebilir ve yönetilebilir olmas gerekmektedir. Süreçlerin kolay yönetilebilmesi için gruplanabilmesi, sürecin farkl tarihlerde kullan lan farkl versiyonlar n geriye dönük olarak izlenebilmesi gerekmektedir. Bankac kta aylar, hatta y llar önce yap lan bir lemin hangi sebeple belli ad mlardan geçti i sorgulanabilmektedir. Bu sebeple sürecin farkl versiyonlar n tarihsel olarak kolay ekilde izlenebilir olmas önemlidir. Belli bir versiyonun hangi tarihte üretime al nd bilgisi de benzer sebeple gerekmektedir. Rutin bir operasyon olmamakla beraber beklenmeyen baz sorunlara müdahale edebilmek için sistemi kesintiye u ratmaks n süreç tan nda de iklik yap lmas ve yeni bir versiyonunun üretime al nmas da süreç tan mlar ile ilgili gereksinimler aras ndad r. Süreç tan ile ili kili baz bilgilerin tan m de meden d ar dan empoze edilmesi gerekmektedir. Örne in, tutar ya da zaman k tlar ile ilgili tan mlar süreç tan m dosyas nda de il, ayr veritaban tablolar nda tutularak, çal ma zaman nda bir ekrandan kolayca de tirilmesi sa lanabilir. Sürecin aktif/pasif olarak güncellenmesi, tutar ve zaman kontrolünün geçici olarak kald lmas /de tirilmesi, kara liste kontrolünün kald lmas, yetki kontrolünün kald lmas ve de tirilmesi de bu tarz d ar dan yap labilecek tan mlar aras ndad r Süreç Olu umlar n Yönetilmesi Belli bir süreç olu umu (a process instance) ile ilgili detayl bilgilerin izlenmesi, gerekti inde yetkiler dahilinde de tirilebilmesi gerekmektedir. Süreç hangi ad mlardan geçmi, ad mlar hangi role atanm, kim taraf ndan gerçekle tirilmi, u anda süreç hangi ad mda, kimin üzerinde bekliyor, vb. sorular n kolay ekilde ve yetkiler dahilinde cevaplanabilmesi bankac k alan için kaç lmaz gereksinimlerdir. Problemli durumlarda süreçte olabilecek bir kan kl n kolay bir ekilde a labilmesi gerekmektedir. Örne in ayn gün içerisinde tamamlanamayan süreçlerin gün sonunda otomatik olarak iptal edilmesi, ki ilerin plans z ekilde yerinde bulunmama durumlar nda süreci d ar dan müdahale ile ilerletebilme ya da iptal edebilme, bekleyen ad n ba ka bir role atanmas gibi yöntemler bu tarz sorunlu durumlar çözebilmek için gerekmektedir. Ayr ca süreç olu umlar n bankac a özgü statülerle (girildi, düzeltildi, reddedildi, geri gönderildi, onayda, vb.) takip edilebilmesi ve sorgulanabilmesi, süreç üzerinde yap lan her türlü müdahalenin yetkiler dahilinde ve iz kay tlar tutularak yap lmas da gerekmektedir Bankac k Düzenlemeleri Düzenleyici kurumlar n tüm bankalar için zorunlu ld bir tak m düzenlemeler BPM çözümü taraf ndan desteklenmelidir. Örne in; süreci ba latan ki inin süreç içerisindeki herhangi bir onay ad nda rol almas engellenmelidir. Ayr ca süreçte herhangi bir onay ad nda rol alm bir ki inin düzeltme ad nda rol almas ya da tam tersi olarak düzeltme ad nda rol alm ki ilerin ayn sürecin onay ad mlar nda rol almas engellenmelidir. BPM motoru içerisinde bulunan zamanlama mekanizmas n i günlerini do ru ekilde hesaplayabilmesi için bankac k sisteminde mevcut bulunan tatil günleri tan mlar ile entegre olmas gerekmektedir Geni letilmi Aksiyon Kümesi Aksiyonlar süreç içerisinde uygun ad mlara ya da olaylara ba olarak tetiklenmesi gereken kod parçac klar r. Birçok bankac k süreci taraf ndan tekrar kullan labilir olan aksiyonlar n BPM çözümü taraf ndan sunulmas gerekmektedir. Bankac k sisteminde var olan bir servisin ça labilmesi, bankac k sistemi üzerinden uyar mesaj gönderebilme, belli roldeki kullan lara mail gönderebilme, sürecin önceli ini ya da statüsünü de tirme, süreç taraf ndan de tirilecek olan kayda

4 kilit koyma/kald rma gibi ortak ihtiyaçlar standart aksiyonlar ile kar lanabilmelidir Yetki ve Delegasyon BPM çözümü içerisinde sunulan i atama modelinin bankan n genel yetkilendirme ve delegasyon modeli ile uyumlu ekilde çal abilir olmas gerekmektedir. Bankadaki rol bazl yetkilendirmeye uygun ekilde süreç ad mlar n istenen roller taraf ndan yap labilir olmas sa lanmal r. Ayr ca atama salt rol bazl olarak de il, belli bir birim grubu (örn: ticari ubeler), birim tipi (örn: Gn. Md. Birimleri), birim ya da servis içerisindeki belli rol(ler)e yap labilmelidir. Ayn ad m için farkl atama tan mlar yap larak bunlardan her birisine ya da herhangi birisine uygun ki ilerce yap lmas sa lanmal r. Ayr ca i lem ba latma yetkileri de, mevcut yetki modeline uygun olarak tan mlanabilmelidir. Delegasyon yolu ile ba kas n yetkilerini alm bir kimse o ki inin sorumlu oldu u ad mlar gerçekle tirme yetisine de haiz olmal r Havuzlar n Yönetilmesi Tüm süreçlerden gelen i lerin ki i taraf ndan tek ekranda ve tek bir havuzda takip edilebilir olmas gerekmektedir. Ki i bekleyen i listesini bankac k uygulamas ndan ç kmadan alabilmelidir. Bu listenin bankac k aç ndan anlam ifade eden belli ba kriterlere göre filtrelenebilir olmas gerekmektedir. Süreci ba latan bölge, süreci ba latan birim, ba latan kullan, ba lang ç tarih aral, mü teri, sürecin grubu bu kriterlerden baz lar r. havuzu ki i bazl izlenebildi i gibi birim bazl olarak da takip edilebilmelidir. Örne in bir ube müdürü kendi biriminde bekleyen i leri izleyebilmelidir. Farkl profildeki kullan lar i takip listesini ve benzeri havuz yönetim ekranlar farkl perspektiflerden görmek isteyeceklerdir. Örne in sadece EFT lere onay vermekle yükümlü olan ki i için tutar kolonunun listede ön s ralarda gelmesi ve standart kriterlere ek olarak hesap kriterinin eklenmesi gerekebilir. Öte yandan, kredi onay listesinde ise kredi tutar, vade, fazi oran, mü teri derecelendirme notu, vb. bilgiler k sa yoldan eri ilebilir olmal r. BPM çözümü i havuzlar farkl pencerelerden izlemeye de imkan sa lamal r Doküman Gereksinimleri Belli bir sürecin ba layabilmesi ya da herhangi bir ad ma ilerleyebilmesi için girilmesi zorunlu veya opsiyonel olan doküman tipleri tan mlanabilmelidir. BPM çözümü süreç-doküman ili kisini tutabilmeli, ili kili dokümanlar n belli ba ekranlardan izlenebilmesini / eklenebilmesini sa lamal ve zorunluluk kontrolünü otomatik olarak yapabilmelidir. Tüm bunlar yapabilmesi için bankan n kulland doküman yönetim sistemi ile entegre ekilde çal mas gerekmektedir Görsel Gereksinimler ve Raporlar Kullan lar n sürecin tamam na hakim olabilmeleri, BT güvenlik biriminin süreçleri denetleyebilmeleri, d denetçilere raporlayabilmeleri için süreç tan mlar n anla labilir ekilde sunulmas gerekmektedir. Süreç ak grafiksel olarak gösteren bir resim gerekli ekranlardan eri ilebilir olmal r. Ayr ca süreçle ilgili XML tan m dosyas nda bulunan tüm detaylar okunabilir sözcüklere döken bir rapora da ihtiyaç vard r. Bunun d nda hangi rollerin hangi süreç ad mlar nda yetkili oldu u vb. kontrollere yard mc olacak raporlar n da sa lanmas gereklidir. Geçmi e dönük olarak tamamlanan i lerle ilgili istatistiklerin grafiksel olarak raporlanmas da yönetimsel takibe ve iyile tirmelerin yap labilmesine olanak tan r. Ayr ca BPM çerçevesi geni letilerek eklenmi olan tüm özelliklerin (aksiyonlar, kontroller, atamalar, vb.) grafiksel süreç tasar m arac na da eklenmesi gerekmektedir Teknik Gereksinimler BPM çerçevesine yap lan tüm eklentilerin sistem performans aç ndan yaratt etki minimum seviyede tutulmal r. De en BPM süreç tan mlar de en kodlarla beraber sürüm döngüsüne dahil olmal ve test edildikten sonra toplu olarak üretime al nabilmelidir. 4. jbpm Süreç Yönetimi Çerçevesinin Geni letilmesi Kurumsal ölçekte bir bankac k ürün ailesine yönelik bir BPM çözümü için yakla z öncelikle temel gereksinimleri en üst düzeyde sa layan bir BPM çerçevesi belirlenmesi ve bunun alan ihtiyaçlar do rultusunda geni letilmesi oldu. Bu amaçla JBoss Community taraf ndan geli tirilen jbpm [4] projesinin baz olarak kullan lmas na karar verildi. jbpm in geni letilme amaçlar ndan bir tanesi de Aurora [15] altyap üzerinde çal an ve servis odakl bir mimariye sahip olan ana bankac k sistemi ile servis bazl bir entegrasyonun sa lanmas r. SOA bazl referans mimari üzerinde, süreçler ve bankac k servisleri aras ndaki ili ki ayn transaksiyon s rlar içerisinde yönetilebilmektedir. jbpm esnek bir Süreç Yönetimi ürünüdür. Bu ürün bize hem çal ma zaman nda kullan lacak olan bir BPM motoru hem de geli tirme a amas nda kullan lacak olan ve Eclipse eklentisi olarak çal an grafiksel bir tasar m arac sa lam r. Alana özgü ihtiyaçlar kar lamak üzere motora yap lan eklentiler ayn zamanda grafiksel tasar m

5 arac n da geni letilmesini gerektirmi tir. Grafiksel tasar m arac daima motora yap lan de iklikleri destekleyecek ekilde güncel tutulmu tur. Süreç tan m XML (jpdl) dosyas na yans yan tüm eklentilere kar k olarak jbpm in grafiksel tasar m arac nda da gerekli eklentiler geli tirilmi tir Aksiyon Eklentileri jbpm i geni letmek için kullan lan yöntemlerden birisi aksiyon s flar yazmakt r. Eklenen aksiyonlardan birkaç a da örnek olarak detayland lm r. AuthorizationAction: Sistemdeki kullan n ilgili süreci ba latma yetkisi olup olmad kontrol eder. Kullan n yetkili olmamas durumunda hata verir. <start-state name="ba lad "> <event type="node-leave"> <check-authorize/>... </event> <transition name="..." to="..."> </start-state> CheckAmountAction: E er sistemde süreçle ilgili tutar k tlar tan mlanm ise bu aksiyon ilgili tan mlara göre i lem tutar kontrol eder. Tutar tlar i lemi ba latan ki inin rolü, birimi, mü terinin tipi, i lemin döviz cinsi, ba lat ld kanal, vb. çok çe itli kriterlere göre alt ve üst limit olarak tan mlan r. Bu tan mlar süreç tan n d nda tutulmu tur. CompensateAction: Sürecin belli bir ad nda lemin iptal olmas ve benzeri durumlarda kay tlarda yap lan de ikliklerin geri al nabilmesi için bir telafi mekanizmas kurulmu tur. Ça lan her servis için bir de telafi servisi tan mlanabilir. Bu aksiyonun ça lmas durumunda o ana kadar çal olan servislerle ili kili telafi servislerinin geriye do ru ça lmas sa lan r. SendAlertAction: Bankac k sistemi üzerinde varolan mesajla ma yap üzerinden, belli anahtar kelimeler sayesinde uygun ki ilere, i lem içeri indeki bilgileri de kullanarak mesaj gönderilmesini sa lar. <end-state name="reddet"> <event type="node-enter"> <action class="...sendalertaction"> <popup>true</popup> <content>${id} nolu i lem reddedildi. </content> <sender>cssystem</sender> <receivers> <receiver> <maker/> </receiver> </receivers> </action> </event> </end-state> ServiceExecutorAction: Bankac k sisteminden servis ça rmak için kullan lan aksiyondur. Bankac k servisleri temel i parçac klar olu turan bile enler taraf ndan sa lan rlar. <node name="bma_faiz_guncelle"> <transition to="end"> <execute-services> <service service-name="bma_update" call-type="s" write-to-input="false" write-to-output="true"/> </execute-services> </transition> </node> Yukar da detayland lan aksiyonlar d nda burada de inemedi imiz kara liste kontrolü (BlackListAction), kanal kontrolü (CheckChannelAction), kural kontrolü (CheckRuleAction), zaman kontrolü (CheckTimeAction), aktiflik kontrolü (IsProcessActiveAction) yapan aksiyonlar; kilit koyan (PutLockAction), kilit kald ran (RemoveLockAction) aksiyonlar; e-posta yollayan (SendMailAction); sürecin statüsünü (SetStatusAction) ve önceli ini (SetProcessPriorityAction) de tiren aksiyonlar da bankac k gereksinimlerini kar lamak üzere geli tirilmi tir De tirilen Ad mlar Baz ihtiyaçlar n kar lanabilmesi için jbpm ile gelen ad m s flar n davran lar n de tirilmesi gerekmi tir. Bu amaçla de tirilen s flar a da listelenmi tir: CSStartState: Süreç olu umu baz nda tutulmas gereken bankac a özgü temel bilgilerin (ba latan birim, kullan, mü teri, hesap, tutar, vb.) sürecin girdisinden ay klanarak daha sonra sorgulanabilmek üzere olu um baz nda saklanmas için kullan lm r. <task-node name="1. Ad m" rulename="..."> <task name="1. Ad m" blocking="true" duedate="1 day"> <assignment class=" CSAssgnmntHandler"> <actors type="each"> <actor> <actorcount>1</actorcount> <rule/> <unit/> <profile>021</profile> <screen name="cus010.ebml"/> </actor> <actor> <actorcount>1</actorcount> <rule/> <unit/> <profile>021</profile> <screen name="cus011.ebml"/> </actor> </actors> </assignment> </task> </task-node> CSProcessState: Alt süreçteki baz kontrollerin atlat labilmesi ihtiyac kar lamak için geni letilmi tir. CSTaskNode: Bankac a özgü atama modelinin uygulanabilmesi için kullan lm r.

6 CSDecision: Ak n süreci ba latan ki inin özelliklerine göre (kanal, birimi, birim tipi, birim grubu, rolü) farkl yollara yönlendirilmesi için kullan lm r. CSEndState: Süreç sonunda gerekli temizlik i lerini yapmak için geni letilmi tir. Süreç bitti i halde aç k kalm kilit, zamanlay, i varsa kapat r. Ayr ca süreç ba larken olu turulmu baz geçici kay tlar n da temizlenmesini sa lar Ekranlar ve Raporlar Bankac k sistemi üzerinde çal acak ekilde a daki ekran ve raporlar haz rlanm r. Ekran isimlerinde geçen i lem kelimesi süreç anlam nda kullan lm r. kelimesi ise süreç içerisinde insanlar taraf ndan gerçekle tirilmesi gereken ad mlar ifade eder. Takip Listesi: Ki inin bekleyen i lerini takip edip le ilgili ekrana (ço u durumda onay ya da düzeltme ekran ) eri mesini ve buradan süreci ilerletebilmesi sa lar. takip listesinin yan s ra birimin ya da ki inin ba latt ya da herhangi bir ad nda rol ald süreçlerin ak betini izleyebilmesini sa layan ekranlar da geli tirilmi tir. lem Tan m Yönetimi: Süreç tan mlar n listelenmesini, XML ya da grafik olarak izlenmesini, yeni versiyonlar n üretime al nabilmesini ve silinebilmesini sa lar. lem Kontrollerinin Yönetimi: lem baz ndaki temel kontrollerin (kanal, zaman, tutar, aktiflik, yetki) aç p/kapat labilmesini, kanal, zaman, tutar ve yetki tlar n tan mlanabilmesini sa lar. Perspektif Tan mlama: Farkl süreçlere özgü ekstra bir tak m bilgilerin süreç girdisinden ay klanarak saklanmas, bu bilgilerin sorgu ekranlar nda kullan labilmesini ve kullan n bu ekranlar seçti i perspektife ba olarak farkl ekillerde görebilmesini sa lamak için gerekli tan mlar n yap ld ekrand r. lem zleme/yönetim: Tek bir süreç olu umu ile ilgili detaylar n izlenebildi i, süreç girdi ve ç kt bilgilerinin de tirilebildi i, sürecin bir sonraki ad ma do ru ilerletilebildi i ekrand r. Bunun yan s ra sorunlu durumlarda bir i lem olu umuna d ar dan müdahale etmeyi sa layan Manüel lem ptal ve Bekleyen lerin Atanmas ekranlar da geli tirilmi tir. lem Grafi ini zleme: Süreç ak n grafiksel olarak izlenebilmesini sa lar ( ekil-1). Sürecin güncel ad m(lar) k rm çerçeve içerisinde görüntülenir. Bu ekrana gerekli olan her ekrandan eri im sa lanm r. ekil 1: lem Grafi i lem Tan m Raporu: Belli bir süreçle ilgili XML tan m dosyas nda bulunan tüm detaylar okunabilir sözcüklere döken bir rapordur. Bu rapor çal an süreçlerin denetlenebilmesi için son derece önemlidir. lem Doküman Tan mlama: Sürecin ba lamas ya da belli bir ad ma ilerleyebilmesi için gerekli zorunlu ya da opsiyonel doküman tiplerinin tan mlanmas sa lar. Grafiksel Performans Ekran : Banka, birim, servis ya da ki i baz nda belli bir tarih aral nda tamamlanan i lerin say lar n ve sürelerinin grafiksel olarak izlenebilmesini sa lar ( ekil-2) AOP ile Yap lan De iklikler Bankac k gereksinimlerinin ço u jbpm in sundu u geni letme noktalar ve ayarlar kullan larak yap labilmi tir. Ancak baz ihtiyaçlar kar lamak için baz ürünün kaynak kodunu de tirmemek ad na AOP (Aspect Oriented Programming) kullan lm r. Böylece jbpm üst versiyonlar na geçi mümkün olabilecektir. AOP ile yap lan de iklikler a da örneklenmi tir. ekil 2: Grafiksel Performans Ekran

7 jbpm sisteminin yaratt baz log kay tlar na bankac a özgü bilgiler (birim, servis, kullan, vb.) eklenmi tir (CSTokenAddLogInterceptor). Ad mlara giri (CSNodeEnterInterceptor) ve ç larda (CSNodeLeaveInterceptor) zorunlu doküman kontrolleri eklenmi tir. Süreç tan m XML i içerisine sürecin grup, perspektif, bile en ve zaman a m süresi bilgileri eklenmi tir (CSJpdlXmlReaderReadNodesInterceptor). jbpm motorunun bankac k sisteminde tan mlanm tatil günlerini tan yabilmesi sa lanm r (CSHolidayParseHolidaysInterceptor). Süreç tan m XML dosyas n taraf zca yap lan eklentilere göre do rulanmas sa lamak üzere de tirilmi bir XSD dosyas n jbpm taraf ndan kullan lmas sa lanm r (CSJpdlParserCreateXmlReaderInterceptor). Süreç girdi ve ç kt lar bankac k servis yap ile uyumlu olmak için iki büyük obje olarak tutulmu tur. Bu büyük objelerin performans kayb önlemek için sadece ad m sonlar nda ve e er objede de iklik varsa loglanmas sa lanm r (CSNodeLeaveInterceptor). 5. Yaz m Kalitesine Etki Analizi Geli tirdi imiz alana özgü BPM çözümünün Tablo- 1 de listelenen kalite belirteçlerinden hangilerine ve nas l bir katk da bulundu u konusunda yürüttü ümüz analiz sonuçlar bu bölümde tart aca z. Etki analizini kalite belirteçleri baz nda k sa aç klamalar eklinde yapaca z ve gerekti inde spesifik eklentiyi parantez içinde belirtece iz. a. Uygunluk: Alana özgü bir çözüm, alan n gereksinimlerine uyumland larak geli tirildi i için do as gere i genel bir çözüm ile kar la ld nda yap lan ço u eklenti/de iklik uygunluk anlam nda kaliteyi art rm r. Örne in, süreçte düzeltme yapan ki inin onayc olarak rol almas engellemek, zamanlay lar bankan n tatil günlerini hesaba katacak ekilde çal rmak (CSHolidayParseHolidaysInterceptor), denetim kurumlar na hitap eden raporlar n haz rlanmas ( lem Tan m Raporu, vb.), atama modelinin bankan n organizasyonel ve yetkisel yap ile uyumlu ekilde geli tirilmesi (CSTaskNode) bunlardan baz lar r. b. Birlikte Çal abilirlik: Bankac a özgü geli tirdi imiz çözüm bankac k ana sistemine gömülü ekilde çal maktad r. Geli tirilen ekranlar n tamam kullan n farkl bir sisteme girmesine gerek kalmaks n ayn sistem üzerinde sunulmaktad r. Teknik olarak da ayn sunucu park nda ko maktad r. Bu sayede her iki sistem aras nda transaksiyonel entegrasyon sa lanm r. Servis bazl altyap sayesinde banka için gerekli B2B entegrasyonlar da otomatik olarak süreç ak lar na dahil edilebilmi tir. Kurum ödemeleri, vergi tahsilatlar, EFT gönderimleri, vb. süreçler bu tür B2B entegrasyonlara örnek olarak verilebilir. Süreçlerin yetkilendirilmesi için bankac k sistemindeki yetkilendirme modeli kullan lm r (AuthorizationAction). BPM üzerinden gerçekle en lemlerin Doküman Yönetim Sistemi ile beraber çal mas sa lanm r (CSNodeEnterInterceptor ve CSNodeLeaveInterceptor). c. Güvenlik: Geli tirdi imiz BPM çözümü süreçlere baz genel kontrollerin eklenmesine olanak sa lamaktad r. lgili kontrollerin sürece eklenmesi durumunda, sürecin çal mas na aktifse (IsProcessActiveAction), do ru kanaldan ba lat lm sa (CheckChannelAction), yetkili ki i taraf ndan ba lat lm sa (AuthorizationAction), uygun zaman diliminde ise (CheckTimeAction), ba latan ki inin yetkisine uygun tutar aral nda ise (CheckAmountAction) izin verilir. Bu kontroller sistemi kesintiye u ratmaks n belli bir i lem için anl k olarak devreden ç kar p sonra kolayca tekrar devreye al nabilir ( lem Kontrollerinin Yönetimi). Ayr ca süreci ba latan n rolüne göre ak a kolayca ek onay ad mlar eklenebilir (CSDecision). d. Hata Tolerans : Acil durumlarda sürüm ç kmas beklemeden ve sistemi kesintiye u ratmadan belli bir süreç tan n yeni bir versiyonunun üretime al nmas mümkündür ( lem Tan m Yönetimi). Süreçlere zaman a süresi tan mlanarak, e er bu süre içerisinde tamamlanmam larsa gün sonunda otomatik iptal edilmeleri sa lan r. Böylece kullan n mevzuata ayk ekilde i lemi zamans z gerçekle tirmesinin önüne geçilmi olur (CSJpdlXmlReaderReadNodesInterceptor). Bunlar n yan s ra bir hata durumunda sürecin ar dan müdahale ile ilerletilmesi ( lem zleme/yönetim), i in ba kas na atanmas (Bekleyen lerin Atanmas ), sürecin iptal edilmesi gibi alternatifler sunulan BPM çözümünün hataya olan tolerans art rm r. e. Kullan labilirlik: Kullan labilirlik ba alt nda anla labilirlik, i lerlik ve kullan m kolayl konular bütün olarak ele alaca z. Süreç tan mlar n grafik olarak gerekli her yerden eri ilebilir olmas anla labilirlik ve kullan m kolayl sa lamaktad r ( lem Grafi ini zleme). Belli bir tarih aral nda yap lan i lerin grafiksel olarak raporlanmas yöneticiler için uygulaman n çekicili ini art rmaktad r (Grafiksel Performans Ekran ). havuzunun takip edildi i ekranlarda bankac a özgü kriterlerin kullan labilmesi (CSStartState), yine bu ekranlarda perspektif yap n uygulanmas (Perspektif Tan mlama) da lerlik anlam nda katk sa lamaktad r. Ki ilerin

8 plans z ekilde kendi üzerlerindeki i leri yapamayacak olmas durumunda ya da bir hata durumunda sürecin d ar dan müdahale ile ilerletilmesi ( lem zleme/yönetim), i in ba kas na atanmas (Bekleyen lerin Atanmas ), sürecin iptal edilmesi gibi alternatifler sunulan BPM çözümünün i lerli ini art rm r. Süreçle ilgili yetki tan mlar n, zaman ve tutar k tlar n süreç tan içerisinden ç kar p, tan m de meden ekranlardan de tirilebilir olmas ( lem Kontrollerinin Yönetimi, AuthorizationAction, CheckTimeAction, CheckAmountAction) çözüme i lerlik kazand rm fakat öte yandan süreç tan mlar n anla rl negatif etkilemi tir. f. Verimlilik: Bu ba k alt nda ürünün zaman davran ve kaynak kullan birlikte ele al nacakt r. Bankac a özgü kontrollerin (aktiflik, zaman, tutar, vb.) BPM motoru içerisine gömülmemesi, bunlar n süreç tan içerisine istendi inde eklenebilmesi, gerekmeyen süreçlerde hiç çal lmamas sistemin performansl çal mas anlam nda katk da bulunmu tur. Ayr ca süreç girdi ve ç kt lar n sadece ad m sonlar nda ve e er de iklik varsa log kayd olarak tutulmas da kaynak kullan aç ndan katk sa lam r (CSNodeLeaveInterceptor). Ancak özellikle süreç denetiminde gerekli olan tüm verinin bir büyük girdi objesi ve bir de büyük ç kt objesi eklinde saklan yor ve ta yor olmas kaynak kullan anlam nda negatif etkisi olan bir tercih olmu tur. g. Analiz Edilebilirlik: Herhangi bir sebepten ubeye, mü teriye ya da denetçiye bilgi vermek, sorun çözmek, tespitte bulunmak, vb.) bir süreç olu umun detay analizi gerekti inde, bu analiz sunulan ekran ve raporlar sayesinde kolayca yap labilir ( lem zleme/yönetim, lem Grafi ini zleme, lem Tan m Raporu). Özellikle, sürecin tan m XML indeki her türlü detay düzyaz eklinde ve teknik olan/olmayan herkese anlam ifade edecek ekilde raporlayan lem Tan m Raporu bu anlamda önemli bir katk sa lar. Ayr ca Grafiksel Performans Ekran taraf ndan sa lanan hangi ad mda ne kadar vakit harcand, en çok hangi ad n gerçekle tirildi i gibi bir tak m istatistiksel veriler süreçlerin analiz edilerek daha verimli hale getirilebilmesine olanak tan r. Burada özellikle konsolide log yönetimine dahil olarak, spesifik bir sürecin tüm olu umlar bankac k perspektifinde üretilmi loglar üzerinden analiz edilebilir (CSTokenAddLogInterceptor). h. De tirilebilirlik: BPM süreçlerinin sürümlerde ilgili kaynak kodlarla beraber otomatik olarak üretime al nmas, ancak bunun yan s ra sürümü beklemeksizin belli bir sürecin yeni versiyonunun üretime al nabilmesi ( lem Tan m Yönetimi) sistem davran n kolayca de tirilebilir olmas aç ndan katk sa lamaktad r. Ayr ca aç k kaynak bir ürünü (jbpm) alana özgü ekilde geni letmi olmam z, olas yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek ekilde ürünü de tirebilir olmam n önünü açm r. i. Test Edilebilirlik: lem Tan m Yönetimi ekran ndan süreç tan mlar test ortamlar nda zl ca üretime al narak, ba ka bir ekrana ihtiyaç olmaks n süreç ba lat labilir. Ba lat lan sürecin girdileri lem zleme/yönetim ekran ndan beslenebilir. Süreç ad mlar onay ya da düzeltme ekranlar tamamlanmadan da buradan çal labilir. Süreç tan nda aç kça ve bankac a özgü bir dille alternatif ak lar n ifade ediliyor olmas, fonksiyonel testler yap rken kullan lacak olan test senaryolar n belirlenmesinde de önemli katk lar sa lamaktad r. j. Uyarlanabilirlik: Bankalar aras nda en temel farkl klar özellikle operasyonel süreçlerde ya anmaktad r. Ürünlerin jpdl tan mlar nda yap lacak düzenlemeler ile farkl mü teriler için kurulumlar kolayla maktad r. Bu anlamda ürünlerin uyarlanabilili i çok üst düzeye kmaktad r. AOP kullan lmas da ürünün yeni mü teriler için farkl la lmas konusunda esneklik sa lamaktad r. Perspektif yap sayesinde havuz yönetim ekranlar farkl kullan profillerinin ihtiyaçlar na göre uyarlanabilmektedir (Perspektif Tan mlama). 6. Sonuç Kurumsal gereksinimler aç ndan en zengin ve karma k alanlardan biri olan Bankac k için, alana özgü gereksinimlerden hareket edilerek bir BPM çerçevesinin uyarlamas ve bu uyarlaman n bir bütün olarak yaz m kalitesine etkileri de erlendirilmi tir. Bu yöntem Cybersoft bünyesinde geli tirmi oldu umuz Temel Bankac k Ailesinde kullan lm ve bankac k ürünlerinde beklenen esneklik, uyumluluk, analiz edilebilirlik, adaptasyon ve konfigürasyon kolayl klar aç ndan önemli katk lar sa lam r. Bu çal man n birkaç noktada devam öngörülmektedir: Kalite belirteçlerindeki iyile melere yönelik burada belirtilen de erlendirmeler, istatistiksel analizler ile desteklenerek detayland labilir. Öte yandan, saha deneyimlerinin beklenen faydalar ne ölçüde teyit etti i ürünlerin farkl mü teriler için kurulum ve uyarlama çal malar ndan sonra belirlenebilecektir. 6. Kaynaklar

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Tu ba Saraç Türk Havac l k ve Uzay Sanayii, A.., Uçu a Elveri lilik ve Sertifikasyon Müdürlü

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı