Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi"

Transkript

1 Alana Özgü bir BPM Çözümü ve Yaz m Kalitesine Etkisi A Domain-Specific BPM Solution and its Impact on Software Quality Meltem Ye ilta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul N. lker Alt nta Cybersoft Enformayon Teknolojileri, stanbul Özet Bu çal mada, bankac k alan na özgü gereksinimlere göre uyarlanm BPM çözümü ve bu yakla n yaz m kalitesine etkileri incelenmektedir. Öncelikle alan analizi gerçekle tirilmi ve kapsam dahilindeki temel bankac k uygulamalar n göstermekte oldu u ortak özellikler dikkate al narak alana özgü gereksinimler belirlenmi tir. Belirlenen alana özgü gereksinimleri sa lamak üzere genel bir BPM çerçevesi (jbpm) alana özgü eklentiler ile geni letilmi tir. Ard ndan alana özgü bu eklentilerin yaz m kalite belirteçlerine etkisi de erlendirilmi tir. Bu yöntem Cybersoft bünyesinde geli tirdi imiz Temel Bankac k Ailesinde kullan lm ve bankac k ürünlerinde uygunluk, güvenlik, analiz edilebilirlik, adaptasyon ve konfigürasyon kolayl klar aç lar ndan hedeflenen katk sa lam r. Abstract This paper proposes a domain-specific BPM approach for banking domain, and investigates its impact on software quality. First, a domain analysis has been performed to determine the domain requirements by elaborating the requirements common to whole family of core banking applications. A BPM framework (jbpm) has been extended with the domain-specific extensions based on these domain requirements. Furthermore, the impact of these domain-specific extensions on software quality attributes has been assessed. This approach has been used in the development of core banking product family; and it has provided the expected quality achievements in terms of quality attributes such as suitability, security, analyzability, adaptability and configurability. 1. Giri Süreç Yönetimi (Business Process Management BPM) sistemleri günümüzde kurumsal uygulamalarda giderek artan bir oranda uygulanmaktad r. BPM yakla içinde, kurumlarda i hedefleri do rultusunda süreçlerin detayl olarak modellenmesi, alternatif durumlara yönelik ak lar n belirlenmesi, ak lar n hedefler do rultusunda optimizasyonu ve süreçlerin bir bütün olarak çal lmas, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli geli tirilmesi hedeflenmektedir. Bir süreci, sürece kat lan insanlar ve yaz m sistemleri taraf ndan yap lan birbiri ile ba lant ve ral i lemler ile birlikte tüm süreç bilgisi ve i kurallar bütünüdür [1]. Maksatl olarak tasarlanm veya tesadüfi geli en bu i lemler zinciri bir mü teri (veya mü teriler) için bir servis veya bir ürün ile sonuçlan r [1]. süreçleri BPMN [2], BPEL [3], jpdl[4] ve benzeri modelleme notasyon ve dilleri ile modellenmektedir. Tasarlanan ve modellenen süreçlerin çal lmas, izlenmesi ve iyile tirilmesinden olu an BPM hayat döngüsünde bütünselli i sa layan unsur BPM platformudur. Genel olarak, bir BPM platformu, süreç motoru, süreç tasar m arac, süreç izleme ve ölçüm ortamlar, kurumsal veri ve servislere eri im ve entegrasyon ile içerik yönetim ve sunum imkanlar sa lamaktad r. Son kullan aç ndan beklenen faydalar n hayata geçirilebilmesi için BPM çözümünün dayand yaz msal yap lar kritik önemdedir ve bir bütün olarak BPM üzerinde ko turulacak kurumsal uygulamalar n kalitesini ve ba ar belirlemektedir. Bu makalede, kurumsal ölçekteki bankac k uygulamalar n gerektirdi i alana özgü gereksinimlerden hareketle bir BPM çerçevesinin uyarlamas ve bu uyarlaman n bir bütün olarak yaz m kalitesine etkileri de erlendirilmektedir. Öncelikle gerçekle tirilen bankac k alan analizi ile ürün ailesi kapsam ndaki bankac k uygulamalar n göstermekte oldu u ortak özellikler (alana özgü gereksinimler) belirlenmi tir. Belirlenen gereksinimleri sa lamak üzere genel bir BPM çerçevesi (jbpm) temel bankac k sistemlerinin geli tirilmesinde kullan lmak amac yla geni letilmi tir. Son olarak, alana özgü bu eklentilerin yaz m kalite belirteçlerine etkisi incelenmi tir. Makale öyle kurgulanm r: 2. Bölümde i süreç yönetimi ve yaz m kalitesine etkileri hakk ndaki literatüre k saca yer verilmi tir. Üçüncü bölümde bankac k alan gereksinimleri, dördüncü bölümde ise

2 bu gereksinimlere yönelik jbpm çerçevesine yap lan alana özgü eklentiler ele al nm r. 5. Bölümde ise bu eklentilerin yaz m kalitesine etkileri ISO 9126 kalite modeli çerçevesinde de erlendirilmektedir. Makale sonuç bölümü ile tamamlanmaktad r. 2. lgili Literatür Özeti BPM, kurumsal mimarinin ana ögelerinden biri olarak, finansal kurumlarda tüm i alanlar n izlenebilirli ini ve back-end sistemlerinin süreç-odakl bir yakla mla bütünle tirilmesini ve böylelikle verimlili in art larak süreç hayat döngüsünün k salt lmas sa lamaktad r [5]. Bankalarda ve finansal kurumlarda i birimleri ile bilgi teknolojileri (BT) birimlerinin e güdümünde ve ileti iminde, manüel süreçlerin iyile tirilmesinde ve özellikle rekabetçi pazarda ve de ken bankac k regülasyonlar ka nda i çevikli inin sa lanmas nda ve h zl adaptasyonda BPM yakla büyük avantajlar sa lamaktad r. Bankalar, BPM yakla kullanarak hayat döngüsünde, verimlilikte ve maliyetlerde 40%- 50% iyile me sa land belirtmi lerdir [6]. Süreç Yönetimi, i birimleri ile BT aras ndaki fark n kapat lmas nda önemli bir araç olmaktad r. Bu çerçevede i ve BT bak aç lar birle tirici ve bütünle tirici bir rol ile, kurumlar n ana, destekleyici ve organizasyonel süreçlerini bir bütün olarak ele almaktad r [7]. Süreç Hayat Döngüsü alt nda hem hayat döngüsü unsurlar n yeniden tan mlanmas hem de teknik altyap n ve yönetiminin ele al nmas gerekmektedir. Böylelikle daha h zl, daha verimli, daha ak ll, daha etkin ve daha hatas z bir kurumsal süreç modeli uygulanabilmektedir. Genel BPM sistemleri ve çerçeve yakla mlar n ötesinde i alan na özgü olarak BPM yakla n uyarlanmas son y llarda popülerlik kazanmaktad r [8], [9], [10]. Bunun en temel nedeni standart i süreç dili, standart gerçekle tirim teknolojisi ve sabit çevrim modellerinin do urdu u esneklik kayb ile birlikte i alan kavramlar n kullan lamamas n getirdi i kullan m ve uygulama zorlu udur [8]. Özellikle bankac k ve sigortac k alan nda alana özgü yakla mlar daha a rl kl olarak önerilmektedir. Bu amaca yönelik olarak, finansal hizmetlerin sunumuna yönelik operasyonel yönetim için bir çerçeve yakla m önerisi de vard r [9]. Genel dillerin ve araçlar n karma kl nedeniyle, do rudan alana özgü gereksinimlere göre tasarlanm bir süreç tasar m dili ve bu dilde geli tirmeyi sa layacak bir araç önerisi bulunmaktad r [10]. htiyaçlara özel böyle bir dil ayn zamanda alan uzmanlar ile ileti imi de kolayla rmaktad r. Benzer ekilde Lojistik sektöründe süreç yönetimi için tasarlanm bir BPM dili ve implemantasyonu mevcuttur [11]. Literatürde BPM sistemlerinin de erlendirilmesi için az say da kalite modeli önerisi vard r [12], [13]. [12] numaral çal mada, BPM yaz mlar na yönelik yeni ölçütler önerilerek bir de erlendirme modeli sunulmaktad r. Di er bir çal mada ise, BPM sistemlerinin temel özellikleri tariflenerek ISO/IEC 9126 yaz m kalite modeline göre bir kalite de erlendirme modeli önerilmi tir [13]. Burada amaç, de ik BPM sa lay lar n sistemlerinin de erlendirilmesidir. Genel kategorilerde belirtilen kriterlerin nas l ölçümlenebilece i belirtilmemi tir. Bizim çal mam z, böyle bir de erlendirmede belirlenen kalite kriterlerini yapt z eklentiler ile nas l sa lad göstermektedir. Öte yandan, çal mam dayand rd z ISO/IEC 9126 yaz m kalitesi ölçütlerini belirleyen bir standartt r [14]. ISO/IEC 9126 yaz m kalitesini 6 ana kategoride ve bunlara ba alt kategorilerde de erlendirmektedir. Fonksiyonellik, güvenilirlik, kullan labilirlik, verimlilik, bak m kolayl, ta nabilirlik ana kategorileri olu turur. ISO/IEC 9126 kalite modeli Tablo-1 de alt kategorileri ile birlikte yer almaktad r. Tablo 1: ISO/IEC 9126 Yaz m Kalite Modeli Fonksiyonellik Güvenilirlik Kullan labilirlik Verimlilik Bak m Kolayl Ta nabilirlik Uygunluk Do ruluk Birlikte Çal abilirlik Güvenlik Olgunluk Hata Tolerans Kurtar labilirlik Anla labilirlik renebilirlik lerlik Kullan m Kolayl Zaman Davran Kaynak Kullan Analiz Edilebilirlik De tirilebilirlik Tutarl k Test Edilebilirlik Uyarlanabilirlik Kurulabilirlik -çal abilirlik De tirilebilirlik Bundan sonraki iki bölümde jbpm çerçevesinin alan gereksinimlerine göre geni letilmesini anlatt ktan sonra bu yakla n Tablo-1 de gösterilen kalite belirteçlerine etkisini 5. Bölümde tart aca z. 3. Alan Gereksinimleri Kurumsal ölçekte bir bankac k ürün ailesine yönelik bir BPM çözümünün sa lamas gereken bankac a özgü gereksinimleri belirlemek üzere bir alan analizi

3 yap lm r. Bu çal ma sonucunda tespit edilen ve BPM kapsam nda çözülmesi hedeflenen gereksinimler da ana gruplar halinde anlat lm r: 3.1. Bankac k Kontrolleri Bankac a özgü bir tak m ortak kontrollerin tüm süreçlerde kolay ekilde ve ortak bir yöntemle yap labilmesi gerekir. Bu tarz kontroller örnek olarak unlar belirtilebilir: Süreç hangi alternatif da m kanallar ndan ( ube, ATM, Internet, vb.) ba lat labilir? Kullan n süreci ba latma yetkisi var m? Süreç bir mü teri ile ili kili ise mü teri kara listede mi? Süreçle ilgili olarak tan mlanm zaman k tlar na uyuluyor mu? Süreçle ilgili olarak tan mlanm tutar k tlar na uyuluyor mu? Süreç girdileri süreçle ilgili tan ml kurallara uygun mu? Sürecin ilerlemesi için zorunlu olan dokümanlar eklenmi mi? Tüm bankac k i lemlerini dikey kesen bu ve benzeri kontrollerin yap labilmesi için en uygun ortak platform BPM motorudur Süreç Tan mlar n Yönetilmesi Süreç tan mlar n bankac k uygulamas önyüzünden izlenebilir ve yönetilebilir olmas gerekmektedir. Süreçlerin kolay yönetilebilmesi için gruplanabilmesi, sürecin farkl tarihlerde kullan lan farkl versiyonlar n geriye dönük olarak izlenebilmesi gerekmektedir. Bankac kta aylar, hatta y llar önce yap lan bir lemin hangi sebeple belli ad mlardan geçti i sorgulanabilmektedir. Bu sebeple sürecin farkl versiyonlar n tarihsel olarak kolay ekilde izlenebilir olmas önemlidir. Belli bir versiyonun hangi tarihte üretime al nd bilgisi de benzer sebeple gerekmektedir. Rutin bir operasyon olmamakla beraber beklenmeyen baz sorunlara müdahale edebilmek için sistemi kesintiye u ratmaks n süreç tan nda de iklik yap lmas ve yeni bir versiyonunun üretime al nmas da süreç tan mlar ile ilgili gereksinimler aras ndad r. Süreç tan ile ili kili baz bilgilerin tan m de meden d ar dan empoze edilmesi gerekmektedir. Örne in, tutar ya da zaman k tlar ile ilgili tan mlar süreç tan m dosyas nda de il, ayr veritaban tablolar nda tutularak, çal ma zaman nda bir ekrandan kolayca de tirilmesi sa lanabilir. Sürecin aktif/pasif olarak güncellenmesi, tutar ve zaman kontrolünün geçici olarak kald lmas /de tirilmesi, kara liste kontrolünün kald lmas, yetki kontrolünün kald lmas ve de tirilmesi de bu tarz d ar dan yap labilecek tan mlar aras ndad r Süreç Olu umlar n Yönetilmesi Belli bir süreç olu umu (a process instance) ile ilgili detayl bilgilerin izlenmesi, gerekti inde yetkiler dahilinde de tirilebilmesi gerekmektedir. Süreç hangi ad mlardan geçmi, ad mlar hangi role atanm, kim taraf ndan gerçekle tirilmi, u anda süreç hangi ad mda, kimin üzerinde bekliyor, vb. sorular n kolay ekilde ve yetkiler dahilinde cevaplanabilmesi bankac k alan için kaç lmaz gereksinimlerdir. Problemli durumlarda süreçte olabilecek bir kan kl n kolay bir ekilde a labilmesi gerekmektedir. Örne in ayn gün içerisinde tamamlanamayan süreçlerin gün sonunda otomatik olarak iptal edilmesi, ki ilerin plans z ekilde yerinde bulunmama durumlar nda süreci d ar dan müdahale ile ilerletebilme ya da iptal edebilme, bekleyen ad n ba ka bir role atanmas gibi yöntemler bu tarz sorunlu durumlar çözebilmek için gerekmektedir. Ayr ca süreç olu umlar n bankac a özgü statülerle (girildi, düzeltildi, reddedildi, geri gönderildi, onayda, vb.) takip edilebilmesi ve sorgulanabilmesi, süreç üzerinde yap lan her türlü müdahalenin yetkiler dahilinde ve iz kay tlar tutularak yap lmas da gerekmektedir Bankac k Düzenlemeleri Düzenleyici kurumlar n tüm bankalar için zorunlu ld bir tak m düzenlemeler BPM çözümü taraf ndan desteklenmelidir. Örne in; süreci ba latan ki inin süreç içerisindeki herhangi bir onay ad nda rol almas engellenmelidir. Ayr ca süreçte herhangi bir onay ad nda rol alm bir ki inin düzeltme ad nda rol almas ya da tam tersi olarak düzeltme ad nda rol alm ki ilerin ayn sürecin onay ad mlar nda rol almas engellenmelidir. BPM motoru içerisinde bulunan zamanlama mekanizmas n i günlerini do ru ekilde hesaplayabilmesi için bankac k sisteminde mevcut bulunan tatil günleri tan mlar ile entegre olmas gerekmektedir Geni letilmi Aksiyon Kümesi Aksiyonlar süreç içerisinde uygun ad mlara ya da olaylara ba olarak tetiklenmesi gereken kod parçac klar r. Birçok bankac k süreci taraf ndan tekrar kullan labilir olan aksiyonlar n BPM çözümü taraf ndan sunulmas gerekmektedir. Bankac k sisteminde var olan bir servisin ça labilmesi, bankac k sistemi üzerinden uyar mesaj gönderebilme, belli roldeki kullan lara mail gönderebilme, sürecin önceli ini ya da statüsünü de tirme, süreç taraf ndan de tirilecek olan kayda

4 kilit koyma/kald rma gibi ortak ihtiyaçlar standart aksiyonlar ile kar lanabilmelidir Yetki ve Delegasyon BPM çözümü içerisinde sunulan i atama modelinin bankan n genel yetkilendirme ve delegasyon modeli ile uyumlu ekilde çal abilir olmas gerekmektedir. Bankadaki rol bazl yetkilendirmeye uygun ekilde süreç ad mlar n istenen roller taraf ndan yap labilir olmas sa lanmal r. Ayr ca atama salt rol bazl olarak de il, belli bir birim grubu (örn: ticari ubeler), birim tipi (örn: Gn. Md. Birimleri), birim ya da servis içerisindeki belli rol(ler)e yap labilmelidir. Ayn ad m için farkl atama tan mlar yap larak bunlardan her birisine ya da herhangi birisine uygun ki ilerce yap lmas sa lanmal r. Ayr ca i lem ba latma yetkileri de, mevcut yetki modeline uygun olarak tan mlanabilmelidir. Delegasyon yolu ile ba kas n yetkilerini alm bir kimse o ki inin sorumlu oldu u ad mlar gerçekle tirme yetisine de haiz olmal r Havuzlar n Yönetilmesi Tüm süreçlerden gelen i lerin ki i taraf ndan tek ekranda ve tek bir havuzda takip edilebilir olmas gerekmektedir. Ki i bekleyen i listesini bankac k uygulamas ndan ç kmadan alabilmelidir. Bu listenin bankac k aç ndan anlam ifade eden belli ba kriterlere göre filtrelenebilir olmas gerekmektedir. Süreci ba latan bölge, süreci ba latan birim, ba latan kullan, ba lang ç tarih aral, mü teri, sürecin grubu bu kriterlerden baz lar r. havuzu ki i bazl izlenebildi i gibi birim bazl olarak da takip edilebilmelidir. Örne in bir ube müdürü kendi biriminde bekleyen i leri izleyebilmelidir. Farkl profildeki kullan lar i takip listesini ve benzeri havuz yönetim ekranlar farkl perspektiflerden görmek isteyeceklerdir. Örne in sadece EFT lere onay vermekle yükümlü olan ki i için tutar kolonunun listede ön s ralarda gelmesi ve standart kriterlere ek olarak hesap kriterinin eklenmesi gerekebilir. Öte yandan, kredi onay listesinde ise kredi tutar, vade, fazi oran, mü teri derecelendirme notu, vb. bilgiler k sa yoldan eri ilebilir olmal r. BPM çözümü i havuzlar farkl pencerelerden izlemeye de imkan sa lamal r Doküman Gereksinimleri Belli bir sürecin ba layabilmesi ya da herhangi bir ad ma ilerleyebilmesi için girilmesi zorunlu veya opsiyonel olan doküman tipleri tan mlanabilmelidir. BPM çözümü süreç-doküman ili kisini tutabilmeli, ili kili dokümanlar n belli ba ekranlardan izlenebilmesini / eklenebilmesini sa lamal ve zorunluluk kontrolünü otomatik olarak yapabilmelidir. Tüm bunlar yapabilmesi için bankan n kulland doküman yönetim sistemi ile entegre ekilde çal mas gerekmektedir Görsel Gereksinimler ve Raporlar Kullan lar n sürecin tamam na hakim olabilmeleri, BT güvenlik biriminin süreçleri denetleyebilmeleri, d denetçilere raporlayabilmeleri için süreç tan mlar n anla labilir ekilde sunulmas gerekmektedir. Süreç ak grafiksel olarak gösteren bir resim gerekli ekranlardan eri ilebilir olmal r. Ayr ca süreçle ilgili XML tan m dosyas nda bulunan tüm detaylar okunabilir sözcüklere döken bir rapora da ihtiyaç vard r. Bunun d nda hangi rollerin hangi süreç ad mlar nda yetkili oldu u vb. kontrollere yard mc olacak raporlar n da sa lanmas gereklidir. Geçmi e dönük olarak tamamlanan i lerle ilgili istatistiklerin grafiksel olarak raporlanmas da yönetimsel takibe ve iyile tirmelerin yap labilmesine olanak tan r. Ayr ca BPM çerçevesi geni letilerek eklenmi olan tüm özelliklerin (aksiyonlar, kontroller, atamalar, vb.) grafiksel süreç tasar m arac na da eklenmesi gerekmektedir Teknik Gereksinimler BPM çerçevesine yap lan tüm eklentilerin sistem performans aç ndan yaratt etki minimum seviyede tutulmal r. De en BPM süreç tan mlar de en kodlarla beraber sürüm döngüsüne dahil olmal ve test edildikten sonra toplu olarak üretime al nabilmelidir. 4. jbpm Süreç Yönetimi Çerçevesinin Geni letilmesi Kurumsal ölçekte bir bankac k ürün ailesine yönelik bir BPM çözümü için yakla z öncelikle temel gereksinimleri en üst düzeyde sa layan bir BPM çerçevesi belirlenmesi ve bunun alan ihtiyaçlar do rultusunda geni letilmesi oldu. Bu amaçla JBoss Community taraf ndan geli tirilen jbpm [4] projesinin baz olarak kullan lmas na karar verildi. jbpm in geni letilme amaçlar ndan bir tanesi de Aurora [15] altyap üzerinde çal an ve servis odakl bir mimariye sahip olan ana bankac k sistemi ile servis bazl bir entegrasyonun sa lanmas r. SOA bazl referans mimari üzerinde, süreçler ve bankac k servisleri aras ndaki ili ki ayn transaksiyon s rlar içerisinde yönetilebilmektedir. jbpm esnek bir Süreç Yönetimi ürünüdür. Bu ürün bize hem çal ma zaman nda kullan lacak olan bir BPM motoru hem de geli tirme a amas nda kullan lacak olan ve Eclipse eklentisi olarak çal an grafiksel bir tasar m arac sa lam r. Alana özgü ihtiyaçlar kar lamak üzere motora yap lan eklentiler ayn zamanda grafiksel tasar m

5 arac n da geni letilmesini gerektirmi tir. Grafiksel tasar m arac daima motora yap lan de iklikleri destekleyecek ekilde güncel tutulmu tur. Süreç tan m XML (jpdl) dosyas na yans yan tüm eklentilere kar k olarak jbpm in grafiksel tasar m arac nda da gerekli eklentiler geli tirilmi tir Aksiyon Eklentileri jbpm i geni letmek için kullan lan yöntemlerden birisi aksiyon s flar yazmakt r. Eklenen aksiyonlardan birkaç a da örnek olarak detayland lm r. AuthorizationAction: Sistemdeki kullan n ilgili süreci ba latma yetkisi olup olmad kontrol eder. Kullan n yetkili olmamas durumunda hata verir. <start-state name="ba lad "> <event type="node-leave"> <check-authorize/>... </event> <transition name="..." to="..."> </start-state> CheckAmountAction: E er sistemde süreçle ilgili tutar k tlar tan mlanm ise bu aksiyon ilgili tan mlara göre i lem tutar kontrol eder. Tutar tlar i lemi ba latan ki inin rolü, birimi, mü terinin tipi, i lemin döviz cinsi, ba lat ld kanal, vb. çok çe itli kriterlere göre alt ve üst limit olarak tan mlan r. Bu tan mlar süreç tan n d nda tutulmu tur. CompensateAction: Sürecin belli bir ad nda lemin iptal olmas ve benzeri durumlarda kay tlarda yap lan de ikliklerin geri al nabilmesi için bir telafi mekanizmas kurulmu tur. Ça lan her servis için bir de telafi servisi tan mlanabilir. Bu aksiyonun ça lmas durumunda o ana kadar çal olan servislerle ili kili telafi servislerinin geriye do ru ça lmas sa lan r. SendAlertAction: Bankac k sistemi üzerinde varolan mesajla ma yap üzerinden, belli anahtar kelimeler sayesinde uygun ki ilere, i lem içeri indeki bilgileri de kullanarak mesaj gönderilmesini sa lar. <end-state name="reddet"> <event type="node-enter"> <action class="...sendalertaction"> <popup>true</popup> <content>${id} nolu i lem reddedildi. </content> <sender>cssystem</sender> <receivers> <receiver> <maker/> </receiver> </receivers> </action> </event> </end-state> ServiceExecutorAction: Bankac k sisteminden servis ça rmak için kullan lan aksiyondur. Bankac k servisleri temel i parçac klar olu turan bile enler taraf ndan sa lan rlar. <node name="bma_faiz_guncelle"> <transition to="end"> <execute-services> <service service-name="bma_update" call-type="s" write-to-input="false" write-to-output="true"/> </execute-services> </transition> </node> Yukar da detayland lan aksiyonlar d nda burada de inemedi imiz kara liste kontrolü (BlackListAction), kanal kontrolü (CheckChannelAction), kural kontrolü (CheckRuleAction), zaman kontrolü (CheckTimeAction), aktiflik kontrolü (IsProcessActiveAction) yapan aksiyonlar; kilit koyan (PutLockAction), kilit kald ran (RemoveLockAction) aksiyonlar; e-posta yollayan (SendMailAction); sürecin statüsünü (SetStatusAction) ve önceli ini (SetProcessPriorityAction) de tiren aksiyonlar da bankac k gereksinimlerini kar lamak üzere geli tirilmi tir De tirilen Ad mlar Baz ihtiyaçlar n kar lanabilmesi için jbpm ile gelen ad m s flar n davran lar n de tirilmesi gerekmi tir. Bu amaçla de tirilen s flar a da listelenmi tir: CSStartState: Süreç olu umu baz nda tutulmas gereken bankac a özgü temel bilgilerin (ba latan birim, kullan, mü teri, hesap, tutar, vb.) sürecin girdisinden ay klanarak daha sonra sorgulanabilmek üzere olu um baz nda saklanmas için kullan lm r. <task-node name="1. Ad m" rulename="..."> <task name="1. Ad m" blocking="true" duedate="1 day"> <assignment class=" CSAssgnmntHandler"> <actors type="each"> <actor> <actorcount>1</actorcount> <rule/> <unit/> <profile>021</profile> <screen name="cus010.ebml"/> </actor> <actor> <actorcount>1</actorcount> <rule/> <unit/> <profile>021</profile> <screen name="cus011.ebml"/> </actor> </actors> </assignment> </task> </task-node> CSProcessState: Alt süreçteki baz kontrollerin atlat labilmesi ihtiyac kar lamak için geni letilmi tir. CSTaskNode: Bankac a özgü atama modelinin uygulanabilmesi için kullan lm r.

6 CSDecision: Ak n süreci ba latan ki inin özelliklerine göre (kanal, birimi, birim tipi, birim grubu, rolü) farkl yollara yönlendirilmesi için kullan lm r. CSEndState: Süreç sonunda gerekli temizlik i lerini yapmak için geni letilmi tir. Süreç bitti i halde aç k kalm kilit, zamanlay, i varsa kapat r. Ayr ca süreç ba larken olu turulmu baz geçici kay tlar n da temizlenmesini sa lar Ekranlar ve Raporlar Bankac k sistemi üzerinde çal acak ekilde a daki ekran ve raporlar haz rlanm r. Ekran isimlerinde geçen i lem kelimesi süreç anlam nda kullan lm r. kelimesi ise süreç içerisinde insanlar taraf ndan gerçekle tirilmesi gereken ad mlar ifade eder. Takip Listesi: Ki inin bekleyen i lerini takip edip le ilgili ekrana (ço u durumda onay ya da düzeltme ekran ) eri mesini ve buradan süreci ilerletebilmesi sa lar. takip listesinin yan s ra birimin ya da ki inin ba latt ya da herhangi bir ad nda rol ald süreçlerin ak betini izleyebilmesini sa layan ekranlar da geli tirilmi tir. lem Tan m Yönetimi: Süreç tan mlar n listelenmesini, XML ya da grafik olarak izlenmesini, yeni versiyonlar n üretime al nabilmesini ve silinebilmesini sa lar. lem Kontrollerinin Yönetimi: lem baz ndaki temel kontrollerin (kanal, zaman, tutar, aktiflik, yetki) aç p/kapat labilmesini, kanal, zaman, tutar ve yetki tlar n tan mlanabilmesini sa lar. Perspektif Tan mlama: Farkl süreçlere özgü ekstra bir tak m bilgilerin süreç girdisinden ay klanarak saklanmas, bu bilgilerin sorgu ekranlar nda kullan labilmesini ve kullan n bu ekranlar seçti i perspektife ba olarak farkl ekillerde görebilmesini sa lamak için gerekli tan mlar n yap ld ekrand r. lem zleme/yönetim: Tek bir süreç olu umu ile ilgili detaylar n izlenebildi i, süreç girdi ve ç kt bilgilerinin de tirilebildi i, sürecin bir sonraki ad ma do ru ilerletilebildi i ekrand r. Bunun yan s ra sorunlu durumlarda bir i lem olu umuna d ar dan müdahale etmeyi sa layan Manüel lem ptal ve Bekleyen lerin Atanmas ekranlar da geli tirilmi tir. lem Grafi ini zleme: Süreç ak n grafiksel olarak izlenebilmesini sa lar ( ekil-1). Sürecin güncel ad m(lar) k rm çerçeve içerisinde görüntülenir. Bu ekrana gerekli olan her ekrandan eri im sa lanm r. ekil 1: lem Grafi i lem Tan m Raporu: Belli bir süreçle ilgili XML tan m dosyas nda bulunan tüm detaylar okunabilir sözcüklere döken bir rapordur. Bu rapor çal an süreçlerin denetlenebilmesi için son derece önemlidir. lem Doküman Tan mlama: Sürecin ba lamas ya da belli bir ad ma ilerleyebilmesi için gerekli zorunlu ya da opsiyonel doküman tiplerinin tan mlanmas sa lar. Grafiksel Performans Ekran : Banka, birim, servis ya da ki i baz nda belli bir tarih aral nda tamamlanan i lerin say lar n ve sürelerinin grafiksel olarak izlenebilmesini sa lar ( ekil-2) AOP ile Yap lan De iklikler Bankac k gereksinimlerinin ço u jbpm in sundu u geni letme noktalar ve ayarlar kullan larak yap labilmi tir. Ancak baz ihtiyaçlar kar lamak için baz ürünün kaynak kodunu de tirmemek ad na AOP (Aspect Oriented Programming) kullan lm r. Böylece jbpm üst versiyonlar na geçi mümkün olabilecektir. AOP ile yap lan de iklikler a da örneklenmi tir. ekil 2: Grafiksel Performans Ekran

7 jbpm sisteminin yaratt baz log kay tlar na bankac a özgü bilgiler (birim, servis, kullan, vb.) eklenmi tir (CSTokenAddLogInterceptor). Ad mlara giri (CSNodeEnterInterceptor) ve ç larda (CSNodeLeaveInterceptor) zorunlu doküman kontrolleri eklenmi tir. Süreç tan m XML i içerisine sürecin grup, perspektif, bile en ve zaman a m süresi bilgileri eklenmi tir (CSJpdlXmlReaderReadNodesInterceptor). jbpm motorunun bankac k sisteminde tan mlanm tatil günlerini tan yabilmesi sa lanm r (CSHolidayParseHolidaysInterceptor). Süreç tan m XML dosyas n taraf zca yap lan eklentilere göre do rulanmas sa lamak üzere de tirilmi bir XSD dosyas n jbpm taraf ndan kullan lmas sa lanm r (CSJpdlParserCreateXmlReaderInterceptor). Süreç girdi ve ç kt lar bankac k servis yap ile uyumlu olmak için iki büyük obje olarak tutulmu tur. Bu büyük objelerin performans kayb önlemek için sadece ad m sonlar nda ve e er objede de iklik varsa loglanmas sa lanm r (CSNodeLeaveInterceptor). 5. Yaz m Kalitesine Etki Analizi Geli tirdi imiz alana özgü BPM çözümünün Tablo- 1 de listelenen kalite belirteçlerinden hangilerine ve nas l bir katk da bulundu u konusunda yürüttü ümüz analiz sonuçlar bu bölümde tart aca z. Etki analizini kalite belirteçleri baz nda k sa aç klamalar eklinde yapaca z ve gerekti inde spesifik eklentiyi parantez içinde belirtece iz. a. Uygunluk: Alana özgü bir çözüm, alan n gereksinimlerine uyumland larak geli tirildi i için do as gere i genel bir çözüm ile kar la ld nda yap lan ço u eklenti/de iklik uygunluk anlam nda kaliteyi art rm r. Örne in, süreçte düzeltme yapan ki inin onayc olarak rol almas engellemek, zamanlay lar bankan n tatil günlerini hesaba katacak ekilde çal rmak (CSHolidayParseHolidaysInterceptor), denetim kurumlar na hitap eden raporlar n haz rlanmas ( lem Tan m Raporu, vb.), atama modelinin bankan n organizasyonel ve yetkisel yap ile uyumlu ekilde geli tirilmesi (CSTaskNode) bunlardan baz lar r. b. Birlikte Çal abilirlik: Bankac a özgü geli tirdi imiz çözüm bankac k ana sistemine gömülü ekilde çal maktad r. Geli tirilen ekranlar n tamam kullan n farkl bir sisteme girmesine gerek kalmaks n ayn sistem üzerinde sunulmaktad r. Teknik olarak da ayn sunucu park nda ko maktad r. Bu sayede her iki sistem aras nda transaksiyonel entegrasyon sa lanm r. Servis bazl altyap sayesinde banka için gerekli B2B entegrasyonlar da otomatik olarak süreç ak lar na dahil edilebilmi tir. Kurum ödemeleri, vergi tahsilatlar, EFT gönderimleri, vb. süreçler bu tür B2B entegrasyonlara örnek olarak verilebilir. Süreçlerin yetkilendirilmesi için bankac k sistemindeki yetkilendirme modeli kullan lm r (AuthorizationAction). BPM üzerinden gerçekle en lemlerin Doküman Yönetim Sistemi ile beraber çal mas sa lanm r (CSNodeEnterInterceptor ve CSNodeLeaveInterceptor). c. Güvenlik: Geli tirdi imiz BPM çözümü süreçlere baz genel kontrollerin eklenmesine olanak sa lamaktad r. lgili kontrollerin sürece eklenmesi durumunda, sürecin çal mas na aktifse (IsProcessActiveAction), do ru kanaldan ba lat lm sa (CheckChannelAction), yetkili ki i taraf ndan ba lat lm sa (AuthorizationAction), uygun zaman diliminde ise (CheckTimeAction), ba latan ki inin yetkisine uygun tutar aral nda ise (CheckAmountAction) izin verilir. Bu kontroller sistemi kesintiye u ratmaks n belli bir i lem için anl k olarak devreden ç kar p sonra kolayca tekrar devreye al nabilir ( lem Kontrollerinin Yönetimi). Ayr ca süreci ba latan n rolüne göre ak a kolayca ek onay ad mlar eklenebilir (CSDecision). d. Hata Tolerans : Acil durumlarda sürüm ç kmas beklemeden ve sistemi kesintiye u ratmadan belli bir süreç tan n yeni bir versiyonunun üretime al nmas mümkündür ( lem Tan m Yönetimi). Süreçlere zaman a süresi tan mlanarak, e er bu süre içerisinde tamamlanmam larsa gün sonunda otomatik iptal edilmeleri sa lan r. Böylece kullan n mevzuata ayk ekilde i lemi zamans z gerçekle tirmesinin önüne geçilmi olur (CSJpdlXmlReaderReadNodesInterceptor). Bunlar n yan s ra bir hata durumunda sürecin ar dan müdahale ile ilerletilmesi ( lem zleme/yönetim), i in ba kas na atanmas (Bekleyen lerin Atanmas ), sürecin iptal edilmesi gibi alternatifler sunulan BPM çözümünün hataya olan tolerans art rm r. e. Kullan labilirlik: Kullan labilirlik ba alt nda anla labilirlik, i lerlik ve kullan m kolayl konular bütün olarak ele alaca z. Süreç tan mlar n grafik olarak gerekli her yerden eri ilebilir olmas anla labilirlik ve kullan m kolayl sa lamaktad r ( lem Grafi ini zleme). Belli bir tarih aral nda yap lan i lerin grafiksel olarak raporlanmas yöneticiler için uygulaman n çekicili ini art rmaktad r (Grafiksel Performans Ekran ). havuzunun takip edildi i ekranlarda bankac a özgü kriterlerin kullan labilmesi (CSStartState), yine bu ekranlarda perspektif yap n uygulanmas (Perspektif Tan mlama) da lerlik anlam nda katk sa lamaktad r. Ki ilerin

8 plans z ekilde kendi üzerlerindeki i leri yapamayacak olmas durumunda ya da bir hata durumunda sürecin d ar dan müdahale ile ilerletilmesi ( lem zleme/yönetim), i in ba kas na atanmas (Bekleyen lerin Atanmas ), sürecin iptal edilmesi gibi alternatifler sunulan BPM çözümünün i lerli ini art rm r. Süreçle ilgili yetki tan mlar n, zaman ve tutar k tlar n süreç tan içerisinden ç kar p, tan m de meden ekranlardan de tirilebilir olmas ( lem Kontrollerinin Yönetimi, AuthorizationAction, CheckTimeAction, CheckAmountAction) çözüme i lerlik kazand rm fakat öte yandan süreç tan mlar n anla rl negatif etkilemi tir. f. Verimlilik: Bu ba k alt nda ürünün zaman davran ve kaynak kullan birlikte ele al nacakt r. Bankac a özgü kontrollerin (aktiflik, zaman, tutar, vb.) BPM motoru içerisine gömülmemesi, bunlar n süreç tan içerisine istendi inde eklenebilmesi, gerekmeyen süreçlerde hiç çal lmamas sistemin performansl çal mas anlam nda katk da bulunmu tur. Ayr ca süreç girdi ve ç kt lar n sadece ad m sonlar nda ve e er de iklik varsa log kayd olarak tutulmas da kaynak kullan aç ndan katk sa lam r (CSNodeLeaveInterceptor). Ancak özellikle süreç denetiminde gerekli olan tüm verinin bir büyük girdi objesi ve bir de büyük ç kt objesi eklinde saklan yor ve ta yor olmas kaynak kullan anlam nda negatif etkisi olan bir tercih olmu tur. g. Analiz Edilebilirlik: Herhangi bir sebepten ubeye, mü teriye ya da denetçiye bilgi vermek, sorun çözmek, tespitte bulunmak, vb.) bir süreç olu umun detay analizi gerekti inde, bu analiz sunulan ekran ve raporlar sayesinde kolayca yap labilir ( lem zleme/yönetim, lem Grafi ini zleme, lem Tan m Raporu). Özellikle, sürecin tan m XML indeki her türlü detay düzyaz eklinde ve teknik olan/olmayan herkese anlam ifade edecek ekilde raporlayan lem Tan m Raporu bu anlamda önemli bir katk sa lar. Ayr ca Grafiksel Performans Ekran taraf ndan sa lanan hangi ad mda ne kadar vakit harcand, en çok hangi ad n gerçekle tirildi i gibi bir tak m istatistiksel veriler süreçlerin analiz edilerek daha verimli hale getirilebilmesine olanak tan r. Burada özellikle konsolide log yönetimine dahil olarak, spesifik bir sürecin tüm olu umlar bankac k perspektifinde üretilmi loglar üzerinden analiz edilebilir (CSTokenAddLogInterceptor). h. De tirilebilirlik: BPM süreçlerinin sürümlerde ilgili kaynak kodlarla beraber otomatik olarak üretime al nmas, ancak bunun yan s ra sürümü beklemeksizin belli bir sürecin yeni versiyonunun üretime al nabilmesi ( lem Tan m Yönetimi) sistem davran n kolayca de tirilebilir olmas aç ndan katk sa lamaktad r. Ayr ca aç k kaynak bir ürünü (jbpm) alana özgü ekilde geni letmi olmam z, olas yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek ekilde ürünü de tirebilir olmam n önünü açm r. i. Test Edilebilirlik: lem Tan m Yönetimi ekran ndan süreç tan mlar test ortamlar nda zl ca üretime al narak, ba ka bir ekrana ihtiyaç olmaks n süreç ba lat labilir. Ba lat lan sürecin girdileri lem zleme/yönetim ekran ndan beslenebilir. Süreç ad mlar onay ya da düzeltme ekranlar tamamlanmadan da buradan çal labilir. Süreç tan nda aç kça ve bankac a özgü bir dille alternatif ak lar n ifade ediliyor olmas, fonksiyonel testler yap rken kullan lacak olan test senaryolar n belirlenmesinde de önemli katk lar sa lamaktad r. j. Uyarlanabilirlik: Bankalar aras nda en temel farkl klar özellikle operasyonel süreçlerde ya anmaktad r. Ürünlerin jpdl tan mlar nda yap lacak düzenlemeler ile farkl mü teriler için kurulumlar kolayla maktad r. Bu anlamda ürünlerin uyarlanabilili i çok üst düzeye kmaktad r. AOP kullan lmas da ürünün yeni mü teriler için farkl la lmas konusunda esneklik sa lamaktad r. Perspektif yap sayesinde havuz yönetim ekranlar farkl kullan profillerinin ihtiyaçlar na göre uyarlanabilmektedir (Perspektif Tan mlama). 6. Sonuç Kurumsal gereksinimler aç ndan en zengin ve karma k alanlardan biri olan Bankac k için, alana özgü gereksinimlerden hareket edilerek bir BPM çerçevesinin uyarlamas ve bu uyarlaman n bir bütün olarak yaz m kalitesine etkileri de erlendirilmi tir. Bu yöntem Cybersoft bünyesinde geli tirmi oldu umuz Temel Bankac k Ailesinde kullan lm ve bankac k ürünlerinde beklenen esneklik, uyumluluk, analiz edilebilirlik, adaptasyon ve konfigürasyon kolayl klar aç ndan önemli katk lar sa lam r. Bu çal man n birkaç noktada devam öngörülmektedir: Kalite belirteçlerindeki iyile melere yönelik burada belirtilen de erlendirmeler, istatistiksel analizler ile desteklenerek detayland labilir. Öte yandan, saha deneyimlerinin beklenen faydalar ne ölçüde teyit etti i ürünlerin farkl mü teriler için kurulum ve uyarlama çal malar ndan sonra belirlenebilecektir. 6. Kaynaklar

9 [1] Smith, H. and Fingar P., Business Process Management (BPM): The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, [2] BPMN, 2003, "Business Process Modeling Notation v1.0", [3] BPEL, 2003, "Business Process Execution Language", [4] JBoss jbpm, [5] Sanchez, E., Verma, G., Greenfield, A., and Klima, C., Banks Turn To BPM To Manage Critical Functions, Bank Systems & Technology, [6] BPM and Banking, Research Brief, December 2006, BPMInstitute.org. [7] O. Tufekci, S. Cetin, and N. I. Altintas. How to process [business] processes. Integrated Design and Process Technology, IDPT-2006, Society for Design and Process Science, San Diego, CA, USA, June [8] Brahe, S., "Enterprise Specific BPM Languages and Tools," Handbook of Research on Complex Dynamic Process Management: Techniques for Adaptability in Turbulent Environments, Wang M. and Sun Z. (eds.), IGI Global, pp , [9] Heckl, D. and Moormann, J., "Operational Process Management in the Financial Services Industry," Handbook of Research on Complex Dynamic Process Management: Techniques for Adaptability in Turbulent Environments, Wang M. and Sun Z. (eds.), IGI Global, pp , [10] J. Barzdins, K. Cerans, M. Grasmanis, A. Kalnins, S. Kozlovics, L. Lace, R. Liepins, E. Rencis, A. Sprogis and A. Zarins. Domain Specific Languages for Business Process Management: a Case Study. Proceedings of the 9th OOPSLA Workshop on Domain-Specific Modeling (DSM 09), Rossi, M., Gray, J., Sprinkle, J., Tolvanen, J.-P., (eds.), Helsinki Business School, [11] Kim, D., Kim, M., "A Study on the Development of a Process Designer for Logistics Process Modeling," Second Int. Conference on Innovative Computing, Informatio and Control (ICICIC 2007), pp.117, [12] Hou, H., Yang, J., Song, Q., Hao, K., "The Research of BPM Software Trustworthy Evaluation Model," 2009 First International Workshop on Education Technology and Computer Science, vol. 3, pp , [13] YeongSeok L., JungHyun B., Seokkoo S., "Development of Quality Evaluation Metrics for BPM (Business Process Management) System," Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS'05), pp , [14] ISO/IEC :2001, Software Engineering Product Quality, Part 1: Quality Model, [15] N. I. Altintas, M. Surav, O. Keskin, and S. Cetin. Aurora software product line. In Turkish Software Architecture Workshop, Ankara, September 2005, 2005.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

FormSeries müşterileri operasyon ekibinin bir parçası haline getiren yeni bir hizmet kanalı yaratmayı hedeflemektedir.

FormSeries müşterileri operasyon ekibinin bir parçası haline getiren yeni bir hizmet kanalı yaratmayı hedeflemektedir. FormSeries Nedir? FormSeries, müşteriler tarafından elle doldurulan form veya dilekçelerin okunmasını ve bu döküman aracılığıyla iletilen tüm talep ve talimatların otomatik olarak gerçekleştirilmesini

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 1 OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Burcu BİLİR ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Nişantepe Mah. Handegül Sk. No:6 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL Tel: 0216 585

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması

Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması Fahrettin Özdemirci Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara.

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi 15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi *03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) -Akademik Takvim -Ders Programı (Sunulan Dersler) -Sınav Programları Verdiğim Dersler -Ders İzleme Formu (Syllabus) -Ders Öğrenci Listesi -Ders Devam Durum Girişi Not İşlemleri

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ONUR SEZĞİN onur.sezgin@tav.aero GÖRKEM AKDEMİR gorkem.akdemir@tav.aero ECE 581 1 İÇERİK Veri Nedir? Veri Merkezi Nedir? Veri Merkezleri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ Konfigürasyon yönetimi veritabanı veya CMDB, ITIL veya ISO 20000:2005 e uyumlu çalışan şirketler için gerekli altyapının en önemli bileşenlerinden biridir. Şirketinizde ITIL veya ISO 20000 süreçlerini

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı Şikayet Yönetimi Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama CRM Modülünün Müşteri Şikayetleri takibine yönelik bölümüdür. Bu fonksiyonlar ile,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı