KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA**"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU Semiha AKIN *, Zehra DURNA** ÖZ Amaç: Bu araştırma kalp yetersizliği olan hastaların hastalığa psikososyal uyumlarının değerlendirilmesi ve psikososyal uyumu etkileyen kişisel ve hastalığa ilişkin özelliklerin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma, kalp yetersizliği tanısı ile tedavi gören, fonksiyonel sınıfı I-III olan 50 hasta üzerinde, Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada hastaların hastalığa psikososyal uyumlarının genel anlamda olumsuz yönde etkilendiği, en olumsuz etkilenmenin ise mesleki-iş çevresi alanı, sosyal çevre ve psikolojik alanda olduğu saptanmıştır. Erkek (p<0.05) ve evli hastalarda cinsel ilişkiler alanının (p<0.001) olumsuz etkilendiği, öğrenim düzeyi düştükçe aile çevresi alanı (p<0.01) ve hastalığa total uyumun azaldığı (p<0.05) belirlenmiştir. Ayrıca gelir durumu iyi olan hastalarda aile çevresi alanının daha az etkilendiği (p<0.05), hastaneye kalp yetersizliği nedeniyle yatış sayısı arttıkça mesleki/iş çevresi alanına uyumun olumsuz etkilendiği (p<0.05), kalp yetersizliği fonksiyonel durumu arttıkça sağlık bakımına oryantasyon ve cinsel ilişkiler dışındaki tüm alanların etkilendiği görülmüştür. Sonuç: Kalp yetersizliği hastalarının psikososyal uyumlarının ve bu tür sorunları ile baş edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi için fiziksel, eğitsel, sosyal ve emosyonel destek verilmelidir. Anahtar Sözcükler: Kalp yetersizliği, psikososyal uyum, hemşirelik ABSTRACT Psychosocial Adaptation Of Heart Failure Patients Purpose: This descriptive study was performed to determine psychosocial adaptation of the patients who have heart failure and investigate the relationship between patient s personal and illness related characteristics which affect psychosocial adaptation of the patients. Method: The study sample consisted of 50 patients who have heart failure and functinally classifield as I-III heart failure. In order to determine the psychosocial adaptation to the illness, Psychosocial Adjustment of Illnes Scale- Self Report was used. Results: Total psychosocial adaptation to the illness was affected negatively. The patients had the most negative changes in their vocational environment, social relationships and psychological domains. The sexual relationships domain of psychosocial adaptation was more negatively affected in male patients (p<0.05), in married patients (p<0.001). The patients with lower education level reported more negative changes in total psychosocial adaptation to the illness (p<0.05) and especially in the domestic domain (p<0.01). The domestic environment of adaptation was less nagatively effected in the patients whose income level was good. The patients hospitalized more, reported more negative changes in their vocational environment domain (p<0.05). The patients with higher functional class reported more negative changes in all domains of psychosocial adaptation except sexual relationships and health care orientation. Conclusion: In order to promote the psychosocial adaptation and improve coping with psychosocial problems, of the patients physical, educational, social and emotional support should be provided. Key Words: Heart failure, psychosocial adaptation, nursing GİRİŞ Kalp yetersizliği, ventriküllerin kan ile dolumu veya ejeksiyonunda yetersizlik sonucu gelişen, ilerleyici, ciddi semptomların olduğu ve fonksiyonel kapasitenin azaldığı klinik bir durumdur (American College of Cardiology/American Heart Association Guidelines 2001; * Bil. Uzm. Hem., İstanbul Üniversitesi Florance Nihgtingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul ** Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi Florance Nihgtingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul 1

2 Akın ve Durna Baykal ve ark. 2005). Amerika Birleşik Devletleri nde 5 milyon kalp yetersizliği hastasının olduğu ve bu sayıya her yıl nin üzerinde yeni kalp yetersizliği vakasının eklendiği rapor edilmiştir (American Heart Association Heart Disease and Stroke Statistics 2005). Dünya da olduğu gibi ülkemizde de kalp yetersizliği insidansının arttığı tahmin edilmekte ancak ülkemizde kalp yetersizliği insidansı ile ilgili güvenilir istatistikler bulunmamaktadır (Nalbantgil 2003). Kalp yetersizliği hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada kalp yetersizliği hastalarının yaşam kalitesinin koroner arter hastalığı olan bireylerden belirgin derecede daha kötü olduğu bildirilmiştir (Carels ve ark. 2004). Kalp yetersizliği hastalarının günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlük yaşadıkları, ekonomik, cinsel ve psikososyal sorunlarının olduğu, özellikle iş yaşamında, aile, arkadaş ilişkilerinde sorunlarla karşı karşıya kaldıkları saptanmıştır (Carels ve ark. 2004; Dracup ve ark. 1992; Durademir 1998; Howorth ve ark. 2005; Friedman ve Griffin 2001; Jaarsma ve ark. 1996; Murberg ve ark. 1998; Scott ve ark. 2004). Kronik bir hastalık olan kalp yetersizliğini birey kadar, aile ve toplumu da etkilemektedir. Hastaların bakımından sorumlu hasta yakınlarının da kalp yetersizliği gibi kronik hastalıklarda yaşam biçimi değişikliklerine uyumda sorun yaşadıkları bildirilmiştir (Schwarz ve Elman 2003). Kalp yetersizliği sık hastaneye yatışlara ve iş gücü kaybına neden olması ile bireysel ve toplumsal ekonomik sorunlar oluşturabilmektedir (Schwarz ve Elman 2003). Psikososyal uyumun yaşam kalitesi ve yaşam biçimi değişiklikleri üzerinde olumlu etkisi olduğu (Sullivan ve Hawthorne 1996) bildirilmekte olup, günümüzde kalp yetersizliği hastalarının psikososyal sorunları ve uyumlarını değerlendiren çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. YÖNTEM Amaç Bu çalışmanın amacı kalp yetersizliği olan hastaların psikososyal uyumlarının değerlendirilmesi ve psikososyal uyum ile kişisel ve hastalığa ilişkin özelliklerin belirlenmesidir. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde yatarak veya ayaktan tedavi gören kalp yetersizliği tanısı alan hastalar oluşturmaktadır. Örneklem kapsamına, Ocak - Haziran 2003 tarihleri arasında kuruma kalp yetersizliği tanısı ile tedavi görmek üzere başvuran, kalp yetersizliği fonksiyonel sınıfı [New York Heart Association (NYHA)] I, II veya III olan, iletişime girme sorunu olmayan, okuma bilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzerinde olan ve sağlık durumu görüşmeye uygun tüm hastalar alınmıştır. Bu tarihler içinde kuruma başvuran 71 hastadan (%74,6 ı yatarak, %25,4 ü ayaktan tedavi gören) 4 ü okuma yazma bilmediği, 3 ü Türkçe anlayıp konuşamadığı, 3 ü çok yaşlı olduğu, 9 u ise çalışmaya katılmak üzere genel durumu uygun olmadığı için (fonksiyonel sınıfı IV) çalışmaya katılmak üzere 52 hasta davet edilmiştir. İki hasta araştırmaya katılmaya gönüllü olmadığını belirtmiş ve çalışma 50 hasta ile tamamlanmıştır. Örneklemin %80 nini yatarak, %20 sini ise ayaktan tedavi gören hastalar oluşturmuştur. Çalışma öncesi kurum izni alınmıştır. Veri Toplama Araçları Bu çalışmada veri toplamak için Hasta Tanıtım Formu ve Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği [Psychosocial Adjustment to Illness Scale-Self Report (PAIS-SR)] kullanılmıştır. Hasta Tanıtım Formunda sosyo-demografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, gelir durumu, yaşam şekli, çalışma durumu, sağlık güvencesi) ve hastalığa yönelik (kalp yetersizliği tanısının konulma tarihi, kalp yetersizliği fonksiyonel sınıfı, kalp yetersizliği nedeni ile hastaneye yatış sayısı, izlem/tedavi şekli, kalp yetersizliği etiyolojisi) sorular bulunmaktadır. Gelir düzeyi hastaların aylık gelirlerine ilişkin ifadeleri/algıları (kötü=1, orta=2, iyi=3) sorularak değerlendirilmiştir. Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği, Derogatis ve Lopez tarafından 1983 yılında geliştirilen ve hastalığa psikososyal uyumu ölçen bir ölçektir (Derogatis 1986). Bu ölçek, bireylerin diğer bireylerle ve sosyo-kültürel çevreyi oluşturan kurumlarla karşılıklı etkileşimini ölçer. PAIS-SR 46 madde ve 7 alt gruptan oluşmaktadır. Bu alt gruplar; Sağlık Bakımına Oryantasyon, Meslek/İş Çevresi, Aile Çevresi, Cinsel İlişkiler, Geniş Aile İlişkileri, Sosyal Çevre ve Psikolojik 2

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) Alandır. Her alan için uyumun değişen seviyelerini belirleyen dört tanımlayıcı ifade kullanılmaktadır. Hastalardan bu dört tanımlayıcı ifadeden kendi kişisel deneyimlerini en iyi- en yakın şekilde tanımlayan yanıtı seçmesi istenmektedir (Derogatis 1986). Her bir madde 0 dan 3 e kadar değişen puanlar üzerinden puanlanır. Hastalıktan bu yana büyük oranda olumsuz değişiklikler 3 puanla, değişiklik olmaması ya da olumlu değişiklikler 0 puanla değerlendirilir. Ölçekten elde edilen minimum ve maksimum puan arasıdır. Bu ölçekte, düşük puanlar hastalığa iyi psikososyal uyumu, yüksek puanlar hastalığa kötü psikososyal uyumu gösterir. Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği ile yapılan çalışmalarda 35 in altındaki puanlar iyi (good) psikososyal uyumu, arası puanlar orta derecede iyi (fair) psikososyal uyumu ve 51 in üstündeki puanlar kötü uyumu ifade eder şekilde değerlendirmektedir (Adaylar 1995; Derogatis 1986). Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği nin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik çalışması Adaylar tarafından (1995) Akut ve Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalıktaki Uyum, Adaptasyon, Algı ve Öz Bakım Yönelimleri isimli doktora tezinde yapılmıştır. Bu çalışmada alt gruplar için güvenirlik katsayısı sırası ile 0.87, 0.85, 0.80, 0.95, 0.89, 0.93, 0.83, tüm ölçek için 0.94 olarak belirlenmiştir (Adaylar 1995). Bu çalışmada güvenirlik katsayıları alt gruplar için arasında, tüm ölçek için 0.90 olarak bulunmuştur. Veri Toplama Yöntemi Görüşme hasta odasında, hasta odası uygun olmadığında ise görüşme için özel olarak tahsis edilmiş bir odada gerçekleştirilmiştir. Hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek sözlü onamları alınmıştır ve bilgilerin gizli kalacağı açıklanmıştır. Çalışmanın amacı açıklandıktan sonra ölçek hasta tarafından doldurulmuştur. Hastanın tıbbi durumu ile ilgili veriler hasta dosyasından elde edilmiştir. Hasta ile görüşme ve Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeğinin doldurulması yaklaşık dakika sürmüştür. Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin istatistiksel analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, medyan, yüzde ve standart sapma kullanılmıştır. Normal dağılıma uyan verilerde parametrik, normal dağılıma uymayan verilerin değerlendirilmesinde ise non-parametrik testler kullanılmıştır. Çalışma grubunun normallik dağılımını göstermek için Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Değişik grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı t- testi, Mann Whitney U testi ve tek yönlü ANOVA-Kruskal Wallis Varyans testleri ile incelenmiştir. Farklı puan ortalamaları ise Spearman Sıra Korelasyon Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR Kişisel ve Hastalığa İlişkin Özelliklerin Dağılımı Yaş ortalaması 59.9±12.5 yıl (Dağılım aralığı=29-82) olan örneklem grubunun yarıdan fazlasını (%68 i) erkekler oluşturmuştur (Tablo 1 ve 2). Hastaların %88 i evli, %60 ı ilköğretim mezunudur. Araştırmaya katılan hastaların tamamına yakının yalnız yaşamadığı (%98) ve sağlık güvencesinin olduğu (%90) belirlenmiştir. Grubun gelir durumunu orta olarak algıladığı belirlenmiştir (Tablo 1). Hastalığa ilişkin özellikler incelendiğinde; hastaların kalp yetersizliği ile yaşam süresinin ortalama 65.8 ± aydır (Dağılım aralığı = 1-288) (Tablo 2). Grubun %80 nini yatarak, %20 sini ise ayaktan tedavi gören, %66 sını iskemik kaynaklı kalp yetersizliği olan hastalar oluşturmuştur. Kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış sayısı sorgulandığında, örneklem grubunun %10 unun hastaneye hiç yatmadığı, %34 ünün toplam 1 kez, %14 ünün 2 kez, % 42 sinin ise 3 kez ve daha fazla yattığı belirlenmiştir. Bu örneklem grubunun %10 unu NYHA fonksiyonel sınıfı I, %38 ini II, %52 ini ise III olan kalp yetersizliği hastaları oluşturmuştur (Tablo 1 ). 3

4 Akın ve Durna Tablo 1. Kişisel ve Hastalığa İlişkin Özelliklerin Dağılımı (n=50) Cinsiyet n (%) Kadın Erkek Medeni Durum Evli Dul 6 12 Eğitim Durumu Okur-yazar İlköğretim Yüksek öğretim Sağlık Güvencesi Yok 5 10 Var Yaşam şekli Yalnız yaşayanlar 1 2 Ailesi ile yaşayanlar İzlem/tedavi şekli Ayaktan Tedavi Yatarak Tedavi Kalp Yetersizliği Etiyolojisi Non-iskemik Iskemik Kalp Yetersizliği Nedeni ile Hastaneye Yatış Sayısı ve daha fazla NYHA Fonksiyonel Sınıf I 5 10 II III Tablo 2. Kalp Yetersizliği Süresi ve Yaşa İlişkin Ortalama, Medyan, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerlerin Dağılımı (n=50) Kalp Yetersizliği ile yaşam süresi (ay) x Med. ±SD Min. Max. 65,82 29,00 75, Yaş (yıl) 59,94 57,50 12, Psikososyal Uyuma İlişkin Veriler Hastaların hastalığa psikososyal uyum düzeyleri değerlendirildiğinde, genel anlamda psikososyal uyumlarının olumsuz yönde etkilendiği ( x =52.28 ±19.73), en olumsuz etkilenmenin ise mesleki-iş çevresi alanı, sosyal çevre ve psikolojik alanda olduğu saptanmıştır (Tablo 3). Tablo 3. Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeğindeki Alt Grupların Madde Dağılımı, Ortalama, Medyan, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerleri (n=50) PAİS-SR Sağlık Bakımına Oryantasyon Madde Sayısı x Med. ±SD Min. Max Meslek/İş Çevresi Aile Çevresi Cinsel İlişkiler Geniş Aile İlişkileri Sosyal Çevre Psikolojik Alan Hastalığa Psikososyal Uyum Hastalığa psikososyal uyum ile cinsiyet karşılaştırıldığında; erkek hastalarda cinsel ilişkiler alanının daha fazla etkilendiği belirlenmiş olup (t=-2.30; p= 0.026), genel olarak hastalığa psikososyal uyum ve 4

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) diğer alt boyutlar açısından cinsiyetler arasında ise anlamlı bir fark saptanmamıştır. Evli olmayan hastalarda daha fazla aile çevresi alanının (z MWU = -2.06; p= 0.040), evli hastalarda ise daha fazla cinsel ilişkiler alanın etkilendiği belirlenmiştir (z MWU = -3.69; p= ). Psikososyal uyumun eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük kişilerde eğitim düzeyi yüksek kişilere kıyasla aile ilişkileri alanının (F= 7.09; p= 0.002) ve total hastalığa psikososyal uyumun (F= 4.30; p= 0.019) daha fazla etkilendiği görülmüştür (Tablo 4). Hastalığa psikososyal uyum ile kalp yetersizliği süresi ve hastanın yaşı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır. Gelir durumu ile aile ilişkileri alanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu (r s = ; p=0.012), gelir düzeyi daha iyi olan bireylerin aile çevresi alt grubuna uyumlarının daha olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir. Hastalığa psikososyal uyum ile kalp yetersizliği nedeni ile toplam hastaneye yatış sayısı arasındaki ilişki incelendiğinde, hastaneye 3 kez ve üzerinde yatan kişilerde hastaneye hiç yatmamış, ya da 1 veya 2 kez hastaneye yatan kişilere göre meslek/iş çevresi alanında daha ciddi boyutta etkilenme olduğu belirlenmiştir (χ KW =11.006; p=0.012). Ancak hastaneye yatış sayısına göre hastalığa genel olarak psikososyal uyumun ve diğer alt boyutlarının etkilenmediği görülmüştür (χ KW =6.845; p=0.077). Bu çalışmada NYHA fonksiyonel sınıfı arttıkça hastaların hastalığa genel psikososyal uyumlarının olumsuz yönde etkilenme düzeyinin arttığı saptanmıştır. NYHA fonksiyonel sınıfı III olan hastaların hastalığa genel psikososyal uyumlarının önemli derecede kötü olduğu, özellikle fonksiyonel sınıfı NYHA III olan hastalarda fonksiyonel sınıfı I ve II olan hastalara kıyasla meslek/iş alanının (χ KW = ; p= 0.002), aile çevresi alanının (χ KW = 9.331; p= 0.009), sosyal çevre (χ KW = 10.25; p= 0.006) ve psikolojik durumlarının (χ KW = 12.31; p= 0.002) daha fazla etkilendiği, buna ek olarak fonksiyonel sınıfı III olan hastalarda geniş aile ilişkileri alanının, sınıfı I olan hastalara kıyasla daha çok (χ KW = 8.71; p= 0.01) etkilendiği belirlenmiştir. Tablo 4. Hastalığa Psikososyal Uyumun Eğitim Düzeyi ile Karşılaştırılması (n=50) EĞİTİM DÜZEYİ Okur yazar (1) (n=10) İlköğretim mezunu (2) (n=30) Yüksek öğretim mezunu (3) (n=10) x ±SD x ±SD x ±SD F p Sağlık Bakımına Oryantasyon * Meslek/İş Çevresi * Aile Çevresi (3)# (3)# *** Cinsel İlişkiler * Geniş Aile İlişkileri * Sosyal Çevre * Psikolojik Alan * Hastalığa Psikososyal Uyum (3) # (3)# ** (1) okuryazarlar (2) orta öğrenimliler (3) yüksek öğrenimliler * p>0.05 ** p<0.05 *** p<0.01 (3)# Hangi gruba göre fark olduğunu işaret etmektedir. 5

6 Akın ve Durna TARTIŞMA Kalp yetersizliği hastalarının psikososyal uyum düzeyleri ve sorunlarının belirlenmesi, hastalığa uyumu arttıracak girişimlerin planlanmasında önem taşımaktadır. Kalp yetersizliği hastalarının sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadıkları, emosyonel, fiziksel işlevlerin önemli düzeyde olumsuz etkilendiği (Carels ve ark. 2004; Dixon ve ark. 2000; Murberg ve ark. 1998) bildirilmiştir. Bu çalışmada, Dracup ve ark. ının çalışma sonuçları (1992) ile uyumlu olarak kalp yetersizliği hastalarında hastalığa genel olarak psikososyal uyumun olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır. Kalp yetersizliği hastalarının mesleki-iş hayatı, sosyal ilişkiler alanı ve psikolojik alanında belirgin düzeyde bozulma olduğu görülmüştür. Fonksiyonel sınıf yükseldikçe uyumun olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Çalışma bulguları, kalp yetersizliğinin önemi ve bu hastaların psikososyal uyumunun önemli boyutta etkilendiğini gözler önüne sermekte ve bu uyumu geliştirecek yaklaşımların gerekliliğini göstermektedir. Cinsel sorunlar kalp yetersizliği hastalarının sıklıkla karşı karşıya kaldıkları problemler arasında yer almaktadır. Jaarsma ve ark. ının (1996) 62 hasta ile gerçekleştirdiği araştırmada, hastaların yaklaşık ¾ ünde cinsel ilgi ve cinsel ilişki sayısında önemli düzeyde azalma olduğu, geri kalan grubun ise cinsellikten koptuğu bildirilmiştir. Kalp yetersizliği fonksiyonel sınıfı, cinsiyet, sosyo-kültürel düzey, yaş vb özelliklerin dikkate alınması cinsel sorunların giderilmesi için uygun destek ve danışmanlığın verilmesinde önem taşımaktadır. Ancak bu çalışmada, Majani ve ark. nın (1999) sonuçlarından farklı olarak kalp yetersizliği fonksiyonel sınıfı ile psikososyal uyumun cinsel ilişkiler alanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu farklılığın her iki grubun demografik ve sosyal özelliklerindeki farklılıktan kaynaklandığı varsayılsa da bunun daha ayrıntılı olarak araştırılmasına gerek vardır. Kalp yetersizliği hastalarının psikososyal uyumu ile yaş, medeni durum ve cinsiyet arasındaki ilişkiye dair farklı sonuçlar olmasına rağmen hastalığa psikososyal uyumun bu değişkenlerden etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada Dracup ve ark. ının (1992) çalışmasından farklı olarak, cinsiyet ve medeni durum ile psikososyal uyum arasında ilişki olduğu, cinsel ilişkiler alanın evli olan kişilerde ve erkek hastalarda daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Özellikle evli hastalarda ve erkeklerde cinsel alanın daha çok etkilenmesi hastaların hastalık nedeniyle cinsel aktivite sırasında sorun yaşam korkusu ile cinsel aktivitede bulunmaktan sakınmalarından kaynaklanabilmektedir. Eğitim seviyesinin uyum ile ilişki içinde olduğu ve yüksek eğitim düzeyinin uyumu arttırdığı bildirilmektedir (Rockwell ve Riegel 2001). Bu çalışmada eğitim durumu ile hastalığa psikososyal uyum arasında fark olduğu, eğitim durumu yükseldikçe hastalığa psikososyal uyumun daha olumlu etkilendiği görülmüştür. Eğitim düzeyi düşük hastalarda, psikososyal uyum ve aile çevresi alanının eğitim düzeyi yüksek hastalara kıyasla daha olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Bu bulgu yüksek eğitim düzeyinin hastalığa uyumu kolaylaştırdığı, dikkatin eğitim düzeyi düşük kişilere yoğunlaştırılması gerektiği ve kalp yetersizliği hastanın hastalığa uyumunun arttırılması için eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bir çalışmada fonksiyonel durum ve hastalığın derecesinin, hastaneye yatışları etkilediği bulunmuştur (Schwarz ve Elman 2003). Psikososyal uyumsuzluk fiziksel sorunlar başta olmak üzere birçok sorun yaşanmasına ve sık hastane yatışlarına neden olmaktadır. Struthers ve ark. ı (2000) konjestif kalp yetersizliği hastalarında sosyalleşmede azalmanın kardiyak nedenlerle hastaneye yatışları arttırdığını bildirmiştir. Literatür ile tutarlı olarak bu çalışmada da psikososyal uyumu olumsuz yönde etkilenen kalp yetersizliği hastalarının hastaneye sık yattığı ve sık hastaneye yatan hastaların meslek-iş yaşamının daha çok etkilendiği belirlenmiş olup çalışma sonuçları hastaneye yatışları azaltmada psikososyal uyumun öneminin altını çizmektedir. Mesleki/iş çevresi alandaki olumsuz etkilenme hastaların ekonomik sorunlar yaşamalarını, bu durum da psikososyal uyumun olumsuz etkilenmesini kolaylaştırabilmektedir. Nitekim bu çalışma ile gelir düzeyi düştükçe psikososyal uyumun aile çevresi alt grubuna uyumun azaldığı görülmüştür. Mesleki/iş çevresindeki olumsuz etkilenme kalp yetersizliği hastalarının, özellikle hastaneye sık yatışların söz konusu olduğu hastaların ekonomik açıdan desteklenmeye ihtiyaç duyduklarına dikkat çekmektedir. Fonksiyonel durum (hastalığın ciddiyeti) birçok günlük yaşam aktivitesinin yerine getirilmesini etkilediğinden psikososyal uyumu da etkileyen bir değişken olarak ön plana çıkmaktadır. Murberg in bir çalışmasında hastalığın ciddiyeti (NYHA) ile sosyal işlevlerde bozulma arasında önemli pozitif bir ilişki 6

7 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) belirlenmiştir (Murberg ve ark. 1998). Bu çalışmada, bazı çalışma sonuçları ile tutarlı olarak hastalığın fonksiyonel sınıfı arttıkça hastalığa psikososyal uyumun ve birçok alt boyutunun olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir (Dracup ve ark. 1992; Durademir 1998; Majani ve ark. 1999; Moser ve Worster 2000). SONUÇ Çalışmalarda sosyal desteğin olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi (Rockwell ve Riegel 2001) ve uyumun sağlanmasında önemli olduğu (Riegel ve Carlson 2002), psikososyal uyumun yaşam kalitesi ve yaşam biçimi değişiklikleri üzerinde olumlu etkisi olduğu (Sullivan ve Hawthorne 1996) bildirilmektedir. Kronik bir hastalık olan kalp yetersizliğinin birey, aile ve toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve hastaların yaşam kalitesinin geliştirilmesi için hastalığa psikososyal uyumun arttırılması sürecinde hemşirelik bakımının çok önemli bir yeri vardır. Bu kapsamda hastaların bireysel ve hastalığa ilişkin özellikleri dikkate alınarak psikososyal uyumun değerlendirilmesi ve bu sonuçlar doğrultusunda kalp yetersizliği hastalarının psikososyal uyumlarını arttıracak yaklaşımların planlanması önem kazanmaktadır. Fonksiyonel durumları ciddi ve eğitim düzeyi düşük olan kalp yetersizliği hastalarının psikososyal uyumlarının ve bu tür sorunları ile baş edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi için fiziksel, eğitsel, sosyal ve emosyonel destek verilmelidir. KAYNAKLAR Adaylar M (1995) Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalıktaki Tutum, Adaptasyon, Algı ve Öz-Bakım Yönelimleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. American Heart Association Heart Disease and Stroke Statistics; 2005 Update. Dallas, Tex; American Heart Association; Erişim: ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure) erişim tarihi Antman EM, Gibbons RJ (2001) American College of Cardiology/American Heart Association Guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult. American College of Cardiology and the American Heart Association. Inc. Retrieved September 08, 2002:3-49 from index.htm Baykal Y, Sağlam K, Yılmaz T ve ark. Kalp yetersizliği ve tedavisi, files/dersler/17.pdf erişim tarihi Carels RA, Musher-Eizenman D, Cacciapaglia H, Perez- Benitez CI, Christie S, O'Brien W (2004) Psychosocial functioning and physical symptoms in heart failure patients: a within-individual approach. J Psychosom Res, Jan; 56(1): Derogatis LR (1986) The Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS). J Psychosom Res, 30(1): Dixon T, Lim LL, Powell H et al. (2000) Psychosocial experiences of cardiac patients in early recovery: a communitybased study. J Adv Nurs, Jun; 31(6): Dracup K, Walden JA, Stevenson LW et al. (1992) Quality of life in patients with advanced heart failure. J Heart Lung Transplant, 11: Durademir AB (1998) Kronik kalp yetmezlikli hastaların yaşam kaliteleri ve öz bakım davranışları. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul. Friedman MM, Griffin JA (2001) Relationship of physical symptoms and physical functioning to depression in patients with heart failure. Heart Lung, 30(2): Haworth JE, Moniz-Cook E, Clark AL et al. (2005) Prevalence and predictors of anxiety and depression in a sample of chronic heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. Eur J Heart Fail, Aug;7(5):803-8 Jaarsma T, Dracup K, Walden JA et al. (1996) Sexual function in patients with advanced heart failure, Heart Lung, 25: Majani G, Pierobon A, Giardini A et al. (1999) Relationship between psychological profile and cardiological variables in chronic heart failure. Eur Heart J, 20: Moser DK, Worster PL (2000) Effect of Psychosocial Factors on Physiologic Outcomes in Patients with Heart Failure. J Cardiovasc Nurs, 14(4): Murberg TA, Bru E, Aarsland T et al (1998) Social support, social disability and their role as predictors of depression among patients with congestive heart failure. Scand J Soc Med, 26(2):

8 Akın ve Durna Nalbantgil I (2003) Kalp yetersizliği: Kalp yetersizliğinin tanım ve epidemiyolojisi. K. Büyüköztürk, N Koylan (Ed.), Uniform Matbaacılık, 1. Baskı Riegel B, Carlson B (2002) Facilitators and barriers to heart failure self-care. Patient Education and Counseling, 46, Rockwell JM, Riegel B (2001) Predictors of self-care in persons with heart failure. Heart Lung, 30(1): Schwarz KA, Elman CS (2003) Identification of factors predictive of hospital readmissions for patients with heart failure. Heart Lung, 32(2): Scott LD, Setter-Kline K, Britton AS (2004) The effects of nursing interventions to enhance mental health and quality of life among individuals with heart failure. Appl Nurs Res,17(4): Struthers AD, Anderson G, Donnan PT et al. (2000) Social deprivation increases cardiac hospitalisations in chronic heart failure independent of disease severity and diuretic nonadherence. Heart, 83: Sullivan MJ, Hawthrone MH (1996) Nonpharmacologic interventions in the treatment of heart failure. J Cardiovasc Nurs, 10 (2):

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2014;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri*

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Gül ERTEM **, Aslı KALKIM***, Süreyya BULUT****, Ümran SEVİL***** ÖZET Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, radyoterapi alan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 21 Sayı: 1 2005 V ISSN 1300 3046 Cilt 21, Sayı 1 2005 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL 16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ INVESTIGATION

Detaylı

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler 8 Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler * Funda KARADAĞLI **Nursen NAHCİVAN Özet Giriş: Sigara içme alışkanlığı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara içenlerde

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ *

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * Güzin KORKMAZ **, Dilek BATUR **, Ebru KARAKUŞ **, Havva

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ*

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ 1, Fatma KURUDİREK 2, Gülbeyaz BARAN 3 ÖZET Araştırma, çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu*

Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 2: 93-103 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu* Side Effects of Medications and Adherence to Medication

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 184-190 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers

Detaylı

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu*

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* Seyhan Çankaya, Aslı Ak, Yasemin Polat, Firdevs Filiz, Fatma Künduro, Fulya

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi Serap EJDER-APAY* Türkan PASİNLİOĞLU** * Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44 (3) : 167-172, 2005 HEKİM DAVRANIŞLARININ HEMŞİRE MEMNUNİYETİ VE HEMŞİRELERİN İŞİNE DEVAM ETME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION

Detaylı

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):353-363 Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Nursu ÇAKIN MEMİK 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 3, Dr.

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları ARAŞTIRMA YAZISI Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 4 Ekim 2010 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları Nermin Olgun 1, Zehra

Detaylı