ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kýbrýs'ý ziyaret eden Yunanistan Meclis Baþkaný, Kavazoðlu ile Miþaulis'in mezarlarýna çelenk koydu... Þimdiye dek bu mezarlara hiç çelenk koymayan Kýbrýslý Türk yetkililere örnek olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DOÐMAMIÞ ÇOCUÐA MEKTUPLAR 2. sayfada TDP, BKP ve Zeki Çeler Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde dava dosyaladý... Koordinasyon Ofisi Mahkemelik TC-KKTC arasýnda imzalanan ve TC Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn KKTC'de Koordinasyon Ofisi açmasýný öngören protokolün iptali için Bakanlar Kurulu aleyhine dava açýldý... Dava avukatlarý Boysan Boyra, Mustafa Asena, Aður Çulhaoðlu, Serkan Mesutoðlu, Aslý Murat ve Olcayto Seyis'in imzalarýyla dosyayý Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne sundu... Özyiðit: Hükümet anayasayý hiçe sayarak Kýbrýs Türk halkýnýn kurumlarýný TC'ye devretmeye çalýþýyor... Çeler: Hükümete uyarýlarda bulunduk, ancak hükümet bu uyarýlarý dikkate almadý... Ýzcan: Halktan aldýðýmýz destekle birlikte sokakta, mecliste, her platformda bu hukuk tanýmaz iktidar anlayýþýyla mücadele edeceðiz sayfada Okullarda grevler yayýlýyor... Elcil: Çözüm yönünde adým yok sayfada Yayýnýmýzdan sonra BRUSELLA AÇIKLAMASI Gecikmeli olarak açýklama yapan Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökþan, Ahmet Kavaz isimli bir üreticinin kendilerinde kayýtlý olmadýðýný öne sürerek, yayýnýmýzý 'uyduruk' olarak niteledi Ancak Ahmet Kavaz kamu görevlisi olduðu için kaydýn eþi adýna yapýldýðýný gizlemeye çalýþtý Üreticiye tahlil sonuçlarýnýn neden iki yýl kadar sonra açýklandýðý ve böylelikle Brusellalý hayvanlara göz yumulduðu hakkýnda yanýt verilmedi Gökþan, Brusella konusunda halkýn kafasýný daha da karýþtýran açýklamalar yaptý 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ABLUKA ALTINDAYIZ Ali Osman KAPI Dolgun Dalgýçoðlu AKINCI'YA "RUMCU" SALDIRISI Mehmet Levent KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (3) Erdoðan Baybars Atina-Rembetiko- Kazancakis- Lafazanis Hasan Kahvecioðlu Sendikalar kararlý Yarýn Baþbakanlýk önünde eylem var, tüm örgütlü iþyerlerinde ise grev sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... "Halka iki yýl Brusellalý süt içirttiler" baþlýklý haberimize Veteriner Dairesi Müdürlüðü'nden bir açýklama geldi... Dedik ya, hafta sonu olduðu için kimse tatilinden fedakarlýk yapmadý ve yayýnýmýzý bir gün gecikmeli olarak yanýtladý... Oysa halk saðlýðýný ilgilendiren bu gibi haberler bekletilemez... Hemen açýklama yapýlýr ve gerçek neyse halka söylenir... * Gelelim açýklamaya... Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökþan "Bu haber uyduruk" diyor... Neden uyduruk? O isimde bir üretici yokmuþ da ondan! Yok tabii! Çünkü adam memur... Eski KTHY çalýþanlarýndan... Dolayýsýyla istese de kendi adýna kayýt yaptýramazdý zaten... Eþinin adýna kayýtlý... Yani Ahmet Kavaz deðil, Adile Kavaz... Dairenin bunun farkýnda olmadýðýný sanmayýz... Yine de haberimize 'uyduruk' demeyi uygun görmüþ... Halký yanýltýyormuþuz! Oysa asýl yanýltan onlar! * Biz ne sorduk, onlar ne cevap veriyorlar... Dedik ki, bu üreticiden iki yýl kadar önce örnekler alýndý Brusella tahlili için... Ancak bu kadar süre içinde bir sonuç bildirilmedi ona... Hayvanlarý Brusellalý mý, deðil mi? 2013 yýlýnda alýnan örneklerin sonucu ancak 2015'te duyuruldu... Hayvanlar hasta denildi... Sorumsuzluk ve ihmalkarlýk olarak nitelediðimiz bu duruma yanýt talep ettik biz... Ama bu yanýtý alamadýk... * Buna yanýt vermek yerine Ramadan Gökþan Bey bize hastalýk hakkýnda bilgi vermeyi tercih etti... Hangi koþullar altýnda insana bulaþýr, hangi koþullar altýnda bulaþamaz... Aynen þöyle dedi: "Brusella hastalýðý insanlara hellim ve belli koþullarda (kesildikten sonra saat buzdolabýnda 4 derecede bekletilen etler) Brusella olmadýðýný, ayný zamanda 65 santigrad derece ve üzeri ýsýl iþleme tabi olan tüm et ve et ürünlerinde Brusella yaþamaz. Süt ve süt ürünleri için de herhangi bir tehdit bulunmuyor. Ülkemizde süt ürünleri Dr Mehmet Tufan ý kaybettik Ülkenin tanýnmýþ doktorlarýndan, Saðlýk Bakanlýðý Eski Müdürlerinden Aile Hekimi Dr Mehmet Tufan hayatýný kaybetti. Ülkenin tanýnmýþ doktorlarýndan, Saðlýk Bakanlýðý Eski Müdürlerinden Aile Hekimi Dr Mehmet Tufan hayatýný kaybetti. Tufan bir süreden bu yana kanser tedavisi görüyordu. BRUSELLALI SÜTLE ÝLGÝLÝ VETERÝNER DAÝRESÝ ÝLE KOOP-SÜT AÇIKLAMALARI pastörize edilmiþ sütten imal ediliyor, bu nedenle ticari amaç için üretilen süt ve süt ürünlerinden Brusellanýn bulaþma olasýlýðý yok"... Ayrýca bir de þunlarý ekledi Ramadan Bey... Brusellalý hayvanlar yasal olarak iki þekilde sürülerden çýkarýlýyor ve bunlar itlaf ve mezbahalara sevkedilerek kontrollü kesim yapýlýyormuþ... Mezbahalarda kontrollü kesilen hayvan etleri gereken süre ve ýsýda bekletildikten sonra piyasaya sürülüyormuþ... Tüketimden önce zaten piþirilen etlerin Brusella hastalýðý muhafaza etmesi söz konusu deðilmiþ... * Bizim bile anlamakta zorlandýðýmýz bu açýklamalarý sýradan vatandaþýn anlayacaðýný sanmayýz... Ve aklýmýza sorular takýlýyor... Yani hayvan Brusellalý da olsa, buzdolabýnda bekletildikten ve uygun ýsý koþullarýnda iþleme tabi tutulduktan sonra hiçbir sakýncasý yok mu? Brusellalý da olsa, süt pastörize yapýldýktan sonra, onun da mý sakýncasý yok? Ve bir de þu: Brusellalý hayvanlar iki þekilde çýkarýlýyormuþ sürülerden... Ve bunlar itlaf ve mezbahalara sevkediliyor, sonra da kontrollü kesim yapýlýyormuþ... Ne demek bu? Ya itlaf ediliyor, ya kontrollü kesim yapýlýyor... Hepsi de itlaf edilmiyor, sadece bazýlarý mý kesiliyor? Yoksa itlaf edilen hayvanlarýn hepsi de mi mezbahaya götürülerek kontrollü kesim yapýlýyor? Ýtlaf ne demek? Buna da bir açýklýk getirin lütfen... Tüketimden önce piþirilince Brusella virüsü ihtiva edemezmiþ... Yani Brusellalý da olsa piþir, ye da korkma mý demek bu? * Dün bir de Koop-Süt'ten açýklama ulaþtý elimize... Kurumun avukatý Hasan Esendaðlý aracýlýðýyla gönderilen açýklama aynen þöyle: "Sayýn Þener Levent Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni -Haklara Halel Gelmeksizin- Müvekkilim Süt ve Sývý Yað Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP-SÜT)'ten almýþ olduðum talimata atfen aþaðýdaki hususlarý bilginize getiririm tarihli Afrika Gazetesi'nin manþetinde yer alan "Halka Ýki Yýl Brusellalý Süt Ýçirttiler" baþlýklý haberde sair hususlarýn yaný sýra yer alan brusellalý sütlerin Kooperatif tarafýndan satýn alýndýðý yönündeki iddia gerçeðe aykýrýdýr. Zira kamuoyunda Kooperatif olarak bilinen müvekkilim Süt ve Sývý Yað Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP-SÜT) haberde adý geçen üreticiden herhangi bir zaman süt almýþ deðildir. Esasen üreticilerden süt alýmýný yapan Süt Endüstrisi Kurumu olup; bu kurum üreticiden almýþ olduðu sütleri ülkedeki tüm süt ürünleri imalatçýlarýna satmaktadýr. Bu baðlamda, yayýna konu brusellalý sütlerin Kooperatif tarafýndan satýn alýndýðý þeklindeki iddia doðru olmayan ve müvekkilimi haksýz olarak itham eden bir iddiadýr. Yukarýda izah edilen yanlýþlýðýn, gazetenizde yeni bir haber yapýlarak ve/veya iþbu açýklamaya yer verilerek düzeltilmesini talep eder ve bu konudaki haklarýmýzý saklý tutarým." * Doðrudur... Kooperatif doðrudan üreticiden almýyor sütü... Süt Endüstrisi Kurumu'ndan alýyor... Üreticiden alan da bu kurum zaten... Ama dolaylý da olsa Kooperatif'e ondan ulaþmýyor mu? Düzeltir, özür dileriz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DOÐMAMIÞ ÇOCUÐA MEKTUPLAR Bir reklam filmi çevrilmiþ Avrupa'da... Bir araba reklamý... Araba Mercedes... Ancak yayýna konmadan yasaklanmýþ hemen... Çok dehþetli, çok çarpýcý ve çok zeki biri tarafýndan düþünüldüðü belli... Bakýn nasýl... Yolun ortasýnda birkaç çocuk top oynuyor... Ve bir araba geliyor ansýzýn... Çocuklarý görünce basýyor hemen frene... Onlar topu alýp yol kenarýna çekildikten sonra araba geçip gidiyor... Daha sonra ise ayný sokak, ayný yol yine... Ancak bu kez yalnýz bir çocuk top oynuyor yolda... Bu çocuk kim? Adolf Hitler... Karþýdan son model bir Mercedes geliyor... Ve kaçmaya fýrsat bulamayan çocuðu çiðneyip geçiyor... Annesi "Adolf!" diye çýðlýk atýyor pencereden... Ve ekranda þu yazý beliriyor: -Tehlikeyi önceden gören araba! Bu reklam filmi tüm dünyada yasaklandý iþte... Çok etkileyici bir reklam... Ama olmaz... Sonuçta Hitler de küçük bir çocuk... Bütün çocuklar gibi... Büyüyünce yaptýklarýnýn hiçbirini yapmamýþ daha... Bir dostum þöyle demiþti bir gün bana: -Bir zamanlar herkesin küçük bir çocuk olduðunu düþünüp herkese acýyorum... Çok kötü bildiðiniz bir kimsenin bir zamanlar küçük bir çocuk olduðunu düþünmediniz mi siz hiç? Korkunç cinayetler iþleyenler, toplu katliamlar yapanlar ve unutulmayacak tecavüzlerde bulunanlar da çocuktular bir zamanlar deðil mi? Top koþturan... Saklambaç oynayan... Muziplik yapan çocuklar... Sýrasý gelmiþken söyleyim... Hitler'in hayatta olan iki akrabasý varmýþ yalnýz... Ýki kuzeni... Amerika'da yaþýyorlarmýþ... Ve hiç çocuk yapmama kararý almýþlar... Neden? Hitler'in nesli tükensin diye... Bugün kýrk yaþýna basan kuþak ve onlarýn çocuklarý ne alemde Kýbrýs'ta? Bana kalýrsa bizim gibi onlar da bedbaht bir kuþak... Bölünmüþ bir vatanda doðdular... Adanýn bütününde deðil, yalnýz bir yarýsýnda yaþadýlar... Her iki yarýda farklý dertlerle yoðruldular... Bizim kuþak ulusal zulmü gördüyse, onlar da sosyal zulmü gördü... Ama ayný yolu yürüyenlerin farklý yerlere varamadýklarý gibi, onlar da bizden farklý yerlere varamadýlar... Þimdi çözüm ve barýþ yolunda bir arpa boyu yol katedemiyorsak ne sandýnýz? Gelecek nesillerimizi de kendimize benzettiðimiz için... Ayný tarlanýn ürünleriyiz hepimiz de çünkü... Onlar da bizim geçtiðimiz okul sýralarýndan geçtiler... Bizim okuduðumuz þiirleri okudular... Bizim kutladýðýmýz milli bayramlarý kutladýlar... Bizim dinlediðimiz nutuklarý dinlediler... Onlar da 'yurtsever' ve 'vatan haini' naðmeleriyle büyüdüler... Bizim arayýp sorduðumuz faili meçhulleri bizden sonra onlar da sordular... Biz yüzleþmediysek tarihimizle, onlar da yüzleþmedi... Bizim yaþadýðýmýz dünyayla onlarýn yaþadýðý dünya çok farklý olabilir... Ama ayný tarlanýn ürünleri olduktan sonra farketmez... Biz lingiri oynamýþýz... Onlar ise chat yapmýþlar... Ne farkeder? Kýbrýs'ta harcanmýþ kuþaklar senaryosudur bu senaryo... Onun için yazacaksanýz, doðmamýþ çocuða mektuplar yazýn siz de bundan sonra...

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer KAYIPLARIMIZI ARARKEN KAYBOLDUÐUMUZ BÝR KÂBUS GÝBÝ BENÝM ÜLKEM- 2 "ONU GÖMMEK ACIMI HAFÝFLETMEDÝ AMA ARTIK EN AZINDAN ÖLDÜÐÜNÜ BÝLÝYORUM." Seval Hanýmýn, anlatýrken yorulduðunu hissediyorum. "Ovada hayvanlarýný otlatan, silahsýz ve günahsýz bir çocuðun öldürülmesini bir türlü kabullenemedim Elinde silahýyla çarpýþarak deðil de böyle pis pisine ölmesi çok daha acý " deyince: O masum genci düþündüm ve Nazým'dan iki dize düþtü sanki yanýbaþýmýza. "NE BÝR HARAM YEDÝ NE CANA KIYDI EKMEK KADAR TEMÝZ SU GÝBÝ AYDIN" " Duman, Fehim'e ait daðarcýðýn ve topuzun(çoban deðneði) üzerine yatmýþ vaziyetteydi. Eve gelebileceði halde gelmemiþ, o eþyalarý beklemiþti. Bölgede Landrover (askeri) cip araca ait tekerlek izleri bulunmuþtu. Keþke o köpeciðin dili olsa da konuþsaydý Ýki insan yok olup nereye gitmiþti " "Günlerce onlarý aradýk, bölgedeki tüm kuyulara baktýk, belki baþlarýna bir kaza gelmiþtir diye " "Birkaç gün sonra, Bodamyalý Rum arkadaþýmýz Mihali Yermano bize haber yolladý; "Boþuna aramasýnlar Fehim ve Kamil dayýyý öldürdüler.." diye " "Hem köylü Türkler hem de Rumlar üzülmüþtü. Daha sonra köylümüz Dagi'nin, Kiracý köy ve Dimbu'dan (Kýrklar) alýp getirdiði iki Rum askerle birlikte onlarý öldürdüðünü öðrendik Aðladýk dövündük ama ben hiç inanmadým öldüðüne, yýllarca umut edip bekledim bir gün gelecek diye " "Ta ki "Kayýplar Komitesi" bizden aldýðý DNA örneklerinin eþleþtiði kemikleri bulup, bize gösterinceye kadar." Çocuðumuzun ve Kamil dayýmýn kemiklerini masanýn üzerinde görünce, gözlerime pus indi sanki ama inan bana onu hissettim, kardeþim sanki o odadaydý. Ýþte o vakit onun öldüðünü kabul ettim ve anladým." "Fehim ve Kamil dayýmý öldürüp Ýskele(Larnaka) yakýnlarýnda Avdelloro denilen yerde bir kuyuya atýp üzerini toprakla doldurmuþlardý. Hava almadýðý için giysileri bile bozulmamýþtý. Bu cinayeti iþleyenlerden biri olan köylümüz Dagi, biz köyü terk ettikten sonra öldürüldü. "Diðer bir katil de Argosava adlý bir Rum'du. "Kayýplar Komitesine" Fehim'i ve Kamil dayýyý öldürüp attýklarý kuyunun yerini o gösterdi. Onun da sinirleri bozulmuþ, daha doðrusu akýl saðlýðý pek iyi olmadýðýný öðrendik. "Ellerimde çok kan var, çok insan öldürdüm." dermiþ." "Bulunan kemikleri ve kýyafetleri teþhis için ara bölgeye gittiðimizde, Mülayim eniþtesinin ona Beyrut'tan getirttiði kazaðýný, saatini ve bordo renkli çizmelerini hemen tanýdým. Kardeþlerim dayanamadýlar, baygýnlýk geçirdiler. Onu gömmek acýmý hafifletmedi ama artýk en azýndan öldüðünü biliyorum ve ziyaret edeceðimiz bir mezarý var." "Ada'da giderek gerginlikler artmaya baþlamýþtý. Bir süreliðine köyden ayrýlýp, daha çok Türk'ün yaþadýðý Lurucina'ya gitmeye karar verdik. Zaten TMT de köyden ayrýlmamýz için baský yapýyordu. 14 Ocak. 1963'te köyden ayrýldýk. Yanýmýza hiçbirþey almamýþtýk, korkuyorduk." "Yirmi gün kadar Lurucina'da misafir edildik. Sonra bazý köylüler toplanýp köye gittik, biraz eþya falan almak için. Evlerimize kimse dokunmamýþ, hiç kimse zarar vermemiþti. Komþu Rumlarla vedalaþtýk Bazý Rum komþularýmýz "Köyünüzü, evinizi býrakýp gitmeyin, geçecek bu günler." diyordu. "Köye eþyalarýmýzý almak için gittiðimizde köpeðimiz Duman'ý evin önünde yatarken bulduk. Babama insan gibi sarýlýp aðlamaya baþladý. Babam onu da yanýna almak isteyince, otobüs þoförü "Yerimiz yok be dayý ama çok acýdým bu köpeciðe hade onu da al." dedi. O gün köydeki evimizi son görüþüm oldu. Göçmenlik yaþadým, ailece Libya'ya gittik, ekmek parasý için çok sýkýntýlar geçirdik Kardeþimin acý ve hasretini her gittiðim yerde içimde taþýdým. Ne Rum ne Türk kimse böyle acýlar yaþamasýn artýk. Bizim de onlarýn çocuklarý da barýþ içinde yaþasýn isterim " " 1974'ten önce izin alarak köye gidenler olmuþtu. Evlerimiz sapasaðlam durduðunu söylemiþlerdi. Kimse evimize dokunmamýþ, hiç zarar vermemiþ diye duyunca sevinmiþtim Ama maalesef, 1974 savaþý sonrasý askeri bölge yapýlan köyümüzde ne Rum evi kaldý ne de Türk Talan edilip, her þey yok edildi " " Annemin Piroyi'deki mezarýný ziyaret etmek istedik, bölgedeki Türk askeri buna bile izin vermedi." Kayýplarýmýzý ararken kaybolduðumuz bir kâbus gibi benim ülkem Yaralarýmýzý saðaltacak tek þey, barýþ adýna verilecek gerçek bir mücadeledir ki ona da ne kadar yakýnýz bilemiyorum KKTC'DE KOORDÝNASYON OFÝSÝ Protokolün iptali mahkemeye taþýndý TDP, BKP VE ZEKÝ ÇELER, YÜKSEK ÝDARE MAHKEMESÝ'NE DAVA DOSYALADI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve TDP Milletvekili Zeki Çeler, TC-KKTC arasýnda imzalanan ve TC Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn KKTC'de koordinasyon ofisi açmasýný öngören protokolün iptali için Bakanlar Kurulu aleyhine dava açtý. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, dava dosyasý, avukat Boysan Boyra, avukat Mustafa Asena, avukat Aður Çulhaoðlu, avukat Serkan Mesutoðlu, avukat Aslý Murat ve avukat Olcayta Seyis'in imzalarýyla dün Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne dosyalandý. ÖZYÝÐÝT TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit yaptýðý açýklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler/Demokrat Parti- Ulusal Güçler (CTP-BG/DPUG) Koalisyon Hükümeti'nin Anayasa'yý hiçe sayarak, Kýbrýs Türk halkýnýn kurumlarýný devretmeye çalýþtýðýný savundu. "Hükümet edenler yaptýðý icraatlar ile adeta 'alt yönetim' olduðumuzu kabule zorluyor' diyen Özyiðit, bunun kabul edilemez olduðuna dikkat çekti. Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kurumlarýný yönetmesinden yana olduklarýný ve bu uðurda mücadele verdiklerini ifade eden Özyiðit, "Buna önce bizi tanýdýðýný deklare eden devletin saygý göstermesi gerekir" dedi. Yurtdýþý Koordinasyon Ofisi'nin kurulumu, açýlýmý ve faaliyetlerine iliþkin protokolün de Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kurumlarýnýn devrini öngördüðünü öne süren Özyiðit, hem bu anlayýþa dur demek, hem de hukuka aykýrý olan bu protokolün iptali için bu baþvuruyu yapma kararý aldýklarýný kaydetti. Özyiðit, bir yandan hukuk mücadelesi verirken, diðer yandan da toplumsal duyarlýlýðýn daha da artarak, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kurumlarýna sahip çýkma mücadelesinin yükseltilmesi gerekliliði üzerinde durdu ve bu davanýn açýlmasýna destek veren yaklaþýk 70 örgüte teþekkür etti. ÇELER TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuþmasýnda, "yaklaþýk 2 yýldan beridir Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtdýþý Koordinasyon Ofisi'nin kurulumu, açýlýmý ve faaliyetlerine iliþkin protokolün Anayasa'ya uygun olmadýðýna dair hükümete uyarýlarda bulunduklarýný, ancak hükümetin bu uyarýlarý dikkate almadýðýný" kaydetti. TBMM'de 5 yýllýk olarak kabul edilen anlaþmanýn KKTC'de Meclis'e getirilmeden Bakanlar Kurulu'nda 1 yýllýk olarak kabul edildiðini belirten Çeler, bunun da hukuka aykýrý olduðunu söyledi. CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman'ýn da bu protokolün hukuka aykýrý olduðunu dile getirdiðini, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun da Baþsavcýlýktan görüþ alacaklarýný söylediðini anýmsatan Çeler, "Sn. Baþbakan ve hükümete aylardýr nerede olduklarýný sormak isterim" ifadelerini kullandý. Protokolün hukuka aykýrýlýðýnýn yaný sýra içerik açýsýndan da tehlikeli olduðunu dile getiren Çeler, protokolün, ülke gençliðinin sosyal yaþamý ile kültürüne etki edebilecek, Kýbrýs Türk halkýnýn kurumlarýnýn devredilmesine yol açacak içerikte olduðunu söyledi. Çeler, gelinen aþamada 70'e yakýn sivil toplum örgütünün de desteði ile bu davayý açma kararý aldýklarýný belirtti. ÝZCAN BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ise, "Meclis ile hukuka saygýlý olmayan hükümetin dayatmalarla icraat yapmaya çalýþtýðýný" savundu. "Ülkeye vilayet muamelesi yapýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu" dile getiren Ýzcan, "Bu protokole toplumun büyük çoðunluðu, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri karþý çýkýyor, hükümet partisine mensup milletvekili bile hukuka aykýrý olduðunu söylüyor" diye konuþtu. "Hükümetin, Meclis'i de bypass ederek, halký hiçe sayarak ülkeyi despotça yönetmeye çalýþmasý karþýsýnda hukuka baþvurmaktan baþka çareleri kalmadýðýný" söyleyen Ýzcan, "Halktan aldýðýmýz destekle birlikte, sokakta, Meclis'te her platformda bu hukuk tanýmaz iktidar anlayýþý ile mücadele edeceðiz" dedi. Bu konuda birlikte hareket ettikleri, TDP ve sivil toplum örgütlerine teþekkür eden Ýzcan, gerekli hukuki kararýn çýkacaðýna inanç belirtti. existence Elvan Levent BAÞTAN ÇIKARILMIÞ VE KANDIRILMIÞ Hindistan'ýn güneyindeki Tirumala Tapýnaðý'nda her gün elli bin kiþi Viþnu Tanrýsý'na baðlýlýðýný göstermek için saçlarýný baðýþlýyorlar. Baðýþlanan bu tonlarca saç, oradaki hacýlardan habersiz bir þekilde peruk yapýmý için Çin'e satýlýyor. Alman fotoðrafçý Johannes Hepp'inTirumala Tapýnaðý'nda saçlarýný baðýþlayan insanlarý görüntülediði fotoðraflarýný gördüm. Çocuk, yaþlý, genç, kadýn, erkek, hepsinin yüzünde farklý bir ifade vardý ama,viþnu Tanrýsý'na baðýþladýklarý saçlarýnýn peruk yapýmý için satýldýðýndan haberleri yoktu elbette. Aksi halde, her gün 50 bin kiþiyi saçýný kökünden kazýtmaya ikna etmek mümkün olur muydu? Hiç sanmýyorum. Buradan yola çýkarak, insanlarýn inançlarýnýn nasýl sömürüldüðünü anlatan iyi bir film çýkabileceðini düþünürken, böyle bir filmin ne kadar izleyici bulabileceði konusunda fazlasýyla iyimser davranmýþ olabilirim belki de. Peki ya, Afganistan'da bir cami önünde Kuran'ý yakan zihinsel engelli bir kadýný polisin gözü önünde nasýl linç ettiklerini anlatan bir film? Böyle bir film için geniþ bir izleyici kitlesi bulunur muydu dersiniz? Hiç sanmýyorum. Dün uluslararasý basýna yansýyan haberlerden biriydi ve bir süre sonra tarihi geçmiþ bir haber olmaktan öteye de gidemeyecekti büyük bir ihtimalle. Neden peki? Nedeni çok korkunçtu. Ama kulaða ne kadar acý gelse de film endüstrisinin iþleyiþinin insan doðasýnýn yapýsýyla doðrudan ilgili olduðuna dair de hiçbir kuþku yoktu. Amerikalý yönetmen James Toback ve oyuncu Alec Baldwin'in birlikte yaptýklarý 'Baþtan Çýkarýlmýþ ve Kandýrýlmýþ' isimli sinemanýn özellikle bugünkü durumunu anlatan belgesel, Orson Welles'in þu cümlesiyle baþlýyordu: "Dönüp geriye baktýðým zaman, hayatýmýn yüzde 5'ini film yaparak, yüzde 95'ini de bu filmler için para bulmaya çalýþarak geçirdiðimi görüyorum" Polanski, "Film yapmanýn en zor kýsmý para bulmaktýr, bu hep böyledir", diyordu. Ne çekerse çeksin, bir daha 'Baba' filminden daha baþarýlý bir film yapamayacaðýný söyleyen Francis Ford Coppola ise þöyle diyordu: "Hep film yapmaya çalýþýrdýk, çok para kazanýp kendi sanatsal filmlerimizi finanse edebilirdik, her zaman denediðimiz model buydu " Bir Hollywood yapýmcýsý "Bizim sevdiðimiz bir þeyi, diðer herkes sevmezse, onu yapmayýz", diyordu Unutulmaz filmlerin unutulmaz yönetmeni Martin Scorsese de diðerlerinden daha umutlu deðildi ve o da þunlarý söylüyordu: "Kendime her zaman bu bin yýlda nasýl hayatta kalýrým, diyorum, bunu nasýl yapabilirim. Ve konuþtuðumuz bu aralýk gittikçe daralýyor. Buna film satmak da dahildir ve bunu yaparken çok dikkatli olmanýz gerekir yoksa, yapmak istediðiniz þey için çok fazla uðraþýrsýnýz, herkesle savaþmanýz gerekir. Savaþýrken medeni olursunuz ama bazen bu çok zorlaþabilir, çünkü iþ her zaman paraya dayanýr. Bir zamanlar filmlerin yapýlabildiði geniþ bir alan vardý, 'Taksi Þöförü' ve 'Kýzgýn Boða' gibi filmler Ve biz bu türden filmler yaparken normal olduðumuzu düþünürdük". Benim düþündüðüm þey þuydu: Böylesi bir sistemde kazanan kimse yoktu. Ne hayatýn, ne de bir filmin içinde. Hepimiz gerçekten de baþtan çýkarýlmýþ ve kandýrýlmýþtýk. Tekrar tekrar.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Newroz ateþidir bu kanlarý kaynaþtýran Bütün canlar bir olmuþ uçuyor üzerinden Barýþý ve sevdayý yürekte tutuþturan Ateþten bir ýrmak gibi çaðlýyor derinden Kalay BOZKURTLAR LEFKOÞA'DA, APO ÝMRALI'DA Ýskele piknik alanýnda Newroz kutlamasýnda polis kuþatmasý yaþanýrken, Lefkoþa'nýn göbeðinde ülkücülerin eyleminde hiç polis yoktu. KKTC polisi barýþçýl eylemleri "tehlikeli" görüyor, provokatif ve savaþý kýþkýrtan eylemlere hayranlýkla bakýyor. Ýskele'deki Newroz kutlamasýnda barýþ rüzgarlarý eserken, Lefkoþa'da ülkücü öðrenciler sözümona "Bozkurtlar burada Apo piçi nerede?" diye baðýrýyordu. Apo Ýmralý'da tutsaktý bre kýt akýllýlar ve sizin yüce devletiniz de o Ýmralý'da tutsak olan Apo ile Kürt Sorunu'nu çözmek için müzakere yapýyordu Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ABLUKA ALTINDAYIZ Abluka iþini KKTC polisi anlaþýlan çok sevdi... Ýskele'de gerçekleþen Newroz etkinliðinden aradýlar... Ýsimlerini yazmama gerek yok... Dostlar dersem tümünü de kapsar zaten... Þikayetçiydiler polisin etraflarýný sarmasýndan... Býrakýn polisi asker de gerekli önlemi almýþtý... Dahasý Çevik Kuvvet hazýrolda beklemekteydi. Ýskele'deki kitleyi korumak için mi oradaydýlar? Öyle birþey varsa eðer kimden koruyacaklardý? Yoksa oradaki kitlenin "Baðýmsýzlýk ve kardeþlik" söylemlerine tepkili olduklarý için miydi orada bulunmalarý... Polis ve asker devletlerin koruma ve güvenlik güçleridirler... Devletler de sermayenin veya bir baþka deyiþle düzenin egemenlerinin kalkanýdýrlar... Devletin güvenliðini saðlayanlar yukarýda da yazdýðým gibi polis ve askerdir... Devletin kitleler üzerindeki ekonomik ve siyasi baskýlarýna karþý çýkan kesimler, dolayýsýyla devletin muhalifleridir ve haklarýndan gelinmelidir... Askerlik kutsaldýr derler... Uydurmadýr! Hep yazarým, insan öldürme sanatý kutsal olabilir mi? Asker egemenlerin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýnýn, mülklerinin güvenliði için vardýrlar. Meclis onlar için yasalar yapar... Mahkemeler egemenlerin baskýlarýna karþý direnenlerin, haklarýný arayanlarýn yargýlanmasý için vardýr. Uzun sözün kýsasý devletler çalýþan, emekçi kesim için deðildir... Boþuna "Paran kadar konuþ", veya bazý ülkelerde "Paran kadar adalet" demezler! Yaþadýðýmýz günümüzde bunu iliklerimize kadar duymaktayýz. YKP'li arkadaþlar ve yurtsever bir grup, polis tarafýndan günlerce evinin kuþatýlmasý sonucu yakalanan Ali Çaðman'ý ziyarete gittiler. Endiþeleri var çünkü... Ancak "görüþ günü" olmasýna raðmen Gülseren Eðitim Taburu'nda da askerin alarm pozisyonunda olduðunu bildirdi arkadaþlar... "Sanki de sýký yönetim var" dediler... Ailesiyle görüþtüðünü söylediler dostlar... Ýzni alabilmek için de avukatlarý devamlý giriþimde bulunmuþ... "Bize ne oluyor" diye sorarýz ya bazan... Aslýnda yanlýþ yaparýz, çünkü sorunun cevabý düzenin kendisidir... Bizim hakkýmýz olmayan bir düzende biz sadece emir kulu olmalýyýz onlara göre... Kanatlý seferberlik konusunda bir eylem yaptý ve katýlmadý... Yargýlandý, tutuklandý ve hapse atýldý... Ali'ye Saðlýk Kurulu "askerliðe elveriþli deðildir" belgesi verdi. Egemenler buna tepki koyar, deðil mi? Ýþi sýkmalý ki korku daðlarý aþsýn... Boynunda kýrýk olaný, kemikleri kýrýlaný askerlikten muaf tutmak olmaz... Hele seferberliðe çaðrýldýðý zaman gidilmezse olmaz... Yasalarla iþi halletmeli... Mahkemeyse mahkeme, hapislikse hapislik... Korku salmaktýr bu... Örnek istemez egemenler... Mülklerinin tehlikeye girmesini istemezler. Ama polis ablukayý sevdi ve sever de... Ali Çaðman'ýn ailesinin evini gündüz gece ablukada tuttular... Pazar günü de Ýskele'deki Newroz etkinliðini... Karadan ve denizden hem de... Korku daðlarý sardý mý yoksa? Yunanistan Meclis Baþkaný Zoi Konstantopulu Kavazoðlu ve Miþaulis in mezarlarýna çelenk koydu Dýþ ülke ziyaretlerine Kýbrýs'tan baþlayan Yunanistan Meclis Baþkaný Zoi Konstantopulu, önceki gün Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kosta Miþauli'nin mezarlarýna çelenk koydu. Temsilciler Meclisi Baþkaný Yannakis Omiru'nun daveti üzerine üç günlük ziyaret için Lefkoþa'ya gelen Zoi Konstantopulu, kendi inisiyatifi üzerine, Kýbrýs'ta Türkler ve Rumlar arasýnda dostluk ve iþbirliðinin sembolü olan Kavazoðlu ve Miþauli'nin Dali ve Lefkoþa'da bulunan mezarlarýný ziyaret etti, çelenk koydu. Kavazoðlu ve Miþauli'nin mezarlarý Yunanistan'dan resmi bir þahýs tarafýndan ilk kez ziyaret edildi, Kýbrýs'ýn birliði ve bütünlüðü için verdikleri mücadelede hayatlarýný feda eden iki devrimci yurtseverin mücadelesi ilk kez onurlandýrýldý. Yunanistan Meclis Baþkaný Zoi Konstantopulu, çelenk koyarken yaptýðý konuþmalarda : "Tarihe karþý bir borçtu. Verdikleri mücadele bugün her zamandan çok daha günceldir ve yeni mücadeleler için yolu gösteriyor" dedi. Derviþ Ali Kavazoðlu'nun Dali Türk mezarlýðýndaki mezarýna çelenk koyduktan sonra "Adonis" kulübünde kahve molasý verildi. Foto: Ýbrahim Aziz, bu sýrada Yunanistan Meclis Baþkaný'na "Perde Aralýðýndan" adlý kitabýný sunarken. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKINCI'YA "RUMCU" SALDIRISI Halkýn her geçen gün çok daha kararlý ve istekli bir þekilde Mustafa Akýncý'nýn etrafýnda toplandýðýný gördükçe, bu patlamayý nasýl durdurabilirim telâþýyla artýk ne yapacaklarýný þaþýrdýlar. Þövenist hamaset cephesinin bazý akl-ý evvelleri, bu þaþkýnlýk içinde þimdi de akýllarýnca Akýncý'ya "Rumcu, Rumlarýn adayý" damgasýný basmaya çalýþýyorlar! Ýlk çamuru, GAÜ'nün yayýn organý "Haberal Kýbrýslý" attý. Birinci sayfa manþetinde... En büyük puntolarla... "Rumlar Akýncý'nýn kazanmasýný istiyor" (!!!) Aslýnda söylemek istedikleri þu: "Akýncý Rumcudur, çünkü Rum aðzýyla konuþuyor"! Çok eskimiþ, hiçbir tutuculuðu kalmamýþ, atýlaný yücelten, ataný küçültüp kirleten bir çamur! Ayný kafatasçý kesimin temsilcileri, zamanýnda "Avrupa-Afrika"ya ve yazarlarýna da az mý attýlar bu çamuru? Az mý "Vatan haini" damgasýný vurdular? Afrika'ya az mý "Türkçe yayýnlanan Rum gazetesi" dediler?! Ne oldu? Attýklarý çamur-çirkef, dönüp onlarý kirletti leþ gibi! Ustalarýnýn 3 ay ömür biçtikleri ve "Daha fazla yaþamaz" dedikleri Afrika, bugün 18. yýlýný yaþýyor. Her geçen gün toplumun daha çok güven ve desteðine mazhar olarak... "3 ay yaþamaz" diyenler ise... Attýklarý çirkefte her gün biraz daha boðuluyorlar. Bugün Akýncý'ya "Rumcu" diyen akl-ý evvellerin de ayný çirkef deryasý içinde çýrpýnmalarý bana bunlarý hatýrlattý. GAÜ'nün gazetesinin attýðý çamuru, kafatasçý þövenist cephenin yayýn organý Volkan havada kapmakta gecikmedi! Bu gazetenin, bir zamanlar kendisi de siyaset sahnesinde rol kesen, görmüþ geçirmiþ bir kalemþörü, bu çamur-çirkefi bakýn nasýl bir iþtahla iþliyor!.. "Akýncý'nýn Rum gönlüne girmeyi baþarmasýna hayret etmedim. Rum olsam, ben de Akýncý'nýn kazanmasýný isterdim. Bunda þaþýlacak bir taraf yoktur. Rumlar Akýncý'nýn kazanmasýný istiyorlar, çünkü Akýncý'nýn izlemekte olduðu Kýbrýs politikasýnýn Rum tezlerinden pek de farký yoktur." "Akýncý'nýn kavgasý anavatan Türkiye iledir. Bu, etrafýna aldýðý ve sað kolunu teþkil eden, en büyük destekçisi arkadaþlarýndan da bellidir. Þener Levent, Ýzzet Ýzcan ve meþhur Þener aðanýn anavatana ve Türk askerine düþman gözüyle baktýklarý, kendilerinin de inkâr etmedikleri, edemeyecekleri bir gerçektir. Akýncý'nýn yol arkadaþlarý bunlardýr." Bu yazýnýn amacý kesinlikle bu çamur-çirkef makinelerine yanýt vermek deðildir. Akýncý'yý bunlara karþý savunmak ise hiç deðildir. Zaten kendisinin de buna hiç ihtiyacý yoktur ve olamaz da. Çünkü yeraltý dönemlerinin karalama ve çamurunun toplum nazarýnda hiçbir geçerliliði kalmamýþtýr. Yýllardýr bu çamurun atýldýðý yurtseverler, toplum nazarýnda deðerlerinden hiçbir þey kaybetmemiþ, tam aksine çamurlu saldýrýlar, onlarýn doðru yolda olduklarýný, her geçen gün daha net ve kesin olarak ortaya koymuþtur. "Rum olsam ben de Akýncý'nýn kazanmasýný isterdim" diyor Volkanik kalemþör! Ve Akýncý'nýn kazanmasýný isteyen herkese "Rumcu" diyor! Ben kendi adýma söyleyim... Akýncý'nýn kazanmasýný istemek Rumcu olmaksa... Sonuna kadar Rumcu'yum! 19 Nisan'da halkýn tokadý suratýnýzda patlayýnca, yoðurduðunuz çirkefte boðulmaktýr size kalacak olan!

5 5 24 Mart 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Adaletin üstünü açýk unuttular, içine siyaset düþtü! Temizle temizleyebilirsen KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (3) MÝÞ-MIÞLAR * Rumlar her þeyi özelleþtiriyormuþ. - Kuraldýr Batmamak için fazla yükleri atacaksýn. * Kültür Dairesi'nin faaliyetleri tam olarak bilinmiyormuþ. - Üzülmeyin Nilay Haným Hangi dairemizin biliniyor ki * "Müþterisi var brakýn fuhuþ serbest olsun" diyen milletvekili Mappuridis, Rum halkýný ikiye bölmüþ. - Erkekler bir tarafa, kadýnlar bir tarafa ayrýlmadýysa anlamý yok! * Doðuþ Derya, solun sola hakaret etmesini doðru bulmuyormuþ. - Saða hakaret doðru mu yani Ya da saðýn sola hakaret kusmasý?.. * Eroðlu "Önümüzdeki dönem müzakereler þöyle ya da böyle bir sonuca baðlanacaktýr" demiþ. - Doðru AB, ABD, BM bol miktarda pamuk ipliði gönderdi Baðlayacaklar. *+,+ Domatesin kabuðunu soyarak yiyenler varmýþ. - Pes vallahi... Ülke ne kadar deðiþmiþ... Bir zamanlar hýyarý bile, kabuðuynan yerdik oysa. *+ Mahkemenin kararýný kimse etkileyemezmiþ. - Belki öyledir ama çok geç karar vermelerinin nedenini anlamak mümkün deðil. * Yapay kalp yapýlýyormuþ... - Yazýk! Az biraz vicdan kalmýþsa, onu da öldürecekler. Radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde birçok yorumlar yapýlýyor ama yeni bir þey söyleyeni duydunuz mu? Ýtiraf edeyim Aslýnda, ilk kez "çözüm yandaþý" olmuyorum ben. Bu, belki üçüncü, belki sekizinci Hatta doðuþtan çözümcüydüm diyebilirim... Her defasýnda döndüm ama Yine "statükocu" oldum E napayým?.. Öyle bir durum ki; doluya koyuyorsun olmuyor, boþa koyuyorsun dolmuyor. Ve umut tükeniyor bir yerde. Tamam Ben de çok baðýrdým "umudunu kesme yurdundan" diye Baðýrmak baþkaaaa, inanmak baþkaaaa! Hiç unutmam "Bu memleket bizim" diye çok yýrtýndým Gece yattým düþündüm. "Bizim Be ama biz kimiz?" Ya Bütün sorun buradadýr Biz kimiz?.. Memleket bizim, daðlar bizim Ama bakýn bakalým taþocaklarý kimin Bizim mi? Memleket bizim, denizler bizim Ama bakýn bakalým sahiller kimin Bizim mi? Memleket bizim hava bizim Ama bakýn bakalým uçaklar kimin... Bizim mi? Dedim ya; gofa geliyoruz baðýrýyoruz Kabak doðramak en büyük özelliðimiz zaten. "Bu memleket bizim "miþ. Nah bizim kardeþim Nah bizim. Babamýz hovarda adamdý, baþka kardeþlerimiz de varmýþ, onlara kaldý! Ormanlar bile bizim deðil Bakýn bakalým o alçak orman arazileri kimin Yok Bu memleket bizim deðil. Bir daha böyle bir laf asla çýkmaz aðzýmdan. Daha önce, "çözümcü" olduðum dönemlerden anýmsadýðým bir slogan var. Þimdi aklýma geldikçe gülüyorum BÖYLE BÝR ANDI Az masgara deðildik ha. "Hemen þimdi çözüm " Baðýra baðýra söyler, baðýrýrken bir ayaðýmýzý da yere vururduk. Az sývasý mý döküldü elçiliðin! Eeee Sonuç? (sürecek) Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAPI (Ýstanbul)- Þimdi de açýlsýn diye Baf kapýsýný gösterdiler. Kapý dediðin ne ki? Tahtadandýr, demirdendir, alüminyum hatta bakýrdandýr. Ahþap derken, ahþap farký da devreye girebilir. Mesela zeytin aðacý çok saðlamdýr ama kapýda kullanýldýðýný hiç duymadým. Sorduklarým çeþit çeþit aðaç saydýlar Kimisi kayýn en iyi, dedi Kimisi gürgen, meþe hatta ceviz Ceviz de zeytin kadar saðlam esasýnda. Kýbrýs'ta bir badem aðacý var iklimimizi seven, bir de ceviz. Cevizlerden diþ cevizini çoðu ülke gibi Türkiye'dekiler de bilmezler. Ayný þekilde diþ bademi de var. Ne ilginç bir özelliktir o. Tahtadýr, serttir ama çat dedin mi kýrýlýyor. Hazýr bademden bahsetmiþken Acý bademi sevmeyiz. Acýdýr, adý üstündedir. Fakat acý bademden yapýlan badem macunu baþkadýr. Babam yapardý o macundan. Kazana, ezilmiþ kademi koy, karýþtýr da karýþtýr. Baf'a ait mi bilemem. "Bebek Badem Ezmesi" derler, Ýstanbul'da meþhur tutarlar. Bir de Hacý Bekir'in badem ezmesi var ki Ýkisi de babamýn yaptýðý bol mezdekili badem macununa yaklaþamazlar. Baf Kapýsý'ndan Baf'a gittik yine. Oysa Baf Kapýsý ile Baf'ýn hiç alakasý yok. Biri Lefkoþa'da sýradan bir geçit yol, diðeri koskoca bir kasaba olan Baf Üstelik Baf kapýsýnda kapý da yok. Bir evvelden orasý olmuþ Baf kapýsý. Neden kapý derler onu da anlamak zor. Kapý dediðin ya geçiþlere izin vermek içindir ya da engel olmak. Kapýlar çeþit çeþittirler. Ahþap, alüminyum, demir ve hatta çelik olabilir Evde var olduðu gibi arabalarda da kapýlar vardýr. Hatta uçaklarda, gemilerde Sandallarýn bile kapýlarý vardýr. Küçüktür onlar. Baþýný eðmeden içeriye giremezsin. Ýçeride ise küçük bir yatak veya koltuk, bir de ufak masa. Bir arkadaþýn teknesine gitmiþtim yýllar öncesi. Ocaðý da vardý içeride, mutfaðý da. Oysa tekne de kapýsý gibi küçüktü. Baf kapýsý derken gidip bakmalý. Bu kapý ne kapýsý diye Oysa kapý denilen yer bildiðimiz ortasýndan kesilmiþ asfalt yol. Bir zamanlar oradan otobüsler girerdi içeriye. Yolcular ilk adýmlarýný "þehere" atarlardý. Ki savaþlar, çatýþmalar yolu kapý etti. Savaþ böyledir Ýnsanlarý insanlýktan, yollarý yol olmaktan çýkartabilir "Baf Kapýsý açýlsýn", dediler. Oysa kapý açacaðýmýza kapýlarý yok etsek daha doðru olmaz mý? KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU ÖNÜNDE KTAMS PANKART AÇTI SENDÝKA, PAZARTESÝ CUMHURBAÞKANLIÐI ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý'nýn (KTAMS) Maðusa Kaymakamlýðý Bucak Sorumluluðuna yapýlan nakil iþleminin iptali için baþlattýðý eylemler bugün de devam etti. KTAMS dün 13: saatleri arasýnda kaymakamlýklarda ilçe müfettiþlerinin katýldýðý grev uyguladý. KTAMS, eylem çerçevesinde saat 14:00'de Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem ve basýn açýklamasý yaptý. Sendika eylem sýrasýnda "Kamu'da Reform Diyorsunuz Kiþiye Özel Nakil Yapýyorsunuz" yazýlý pankart açtý. KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, eylem sýrasýnda yaptýðý konuþmada, Gazimaðusa Kaymakamlýðý Bucak Sorumluluðu mevkiine yapýlan nakil iþlemi geri çekilinceye kadar eylemlerini NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝNE ALACAKLARI HALA ÖDENMEDÝ Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Turgut Akçýn, yeni narenciye sezonunun kapanmasýna kýsa bir süre kalmasýna raðmen, geçen yýlýn ürün bedellerinin hala ödenmemesinin düþündürücü olduðunu kaydetti. Akçýn, Cypfruvex'in yeni sezonda ürün alýp denge unsuru olmasýný istediklerini vurguladý. Turgut Akçýn yaptýðý yazýlý açýklamada, dört aydýr üretici ile alay TEKNECÝK'ÝN YENÝ ÜNÝTELERÝ MAYIS'TA DEVREYE GÝRECEK Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Mehmet Salih Gürkan, Teknecik Elektrik Santrali'nin üretim kapasitesini artýracak ve üretimde yakýt tasarrufu saðlayacak 2 ünitenin hafta sonu Gazimaðusa Limaný'na geldiðini, ünitelerin Mayýs'ta devreye gireceðini açýkladý. Bu ünitelerle buhar santralindeki üretim payýnýn azaltýlmasýnýn ve ciddi bir yakýt tasarrufu saðlanmasýnýn hedeflendiðini kaydeden Gürkan, ünitelerin sürdüreceklerini söyledi. Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Baþkaný Kamil Kayral'ýn konuyu komisyonunda görüþeceðini söylemesi üzerine KTAMS'sýn 20 Kasým 2014'te süresiz grev kararýný askýya aldýðýný belirtti. Benihan, "KHK daha sonra konu ile ilgili Savcýlýk'tan görüþ alacaðýný iletti ancak KHK henüz bir açýklama yapmadý" ifadesini kullandý. Cumhurbaþkaný'nýn KHK üzerinde giderek artan bir baský uyguladýðýný iddia eden Bengihan, "Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan net bir cevap verilinceye kadar Cumhurbaþkanlýðý ile Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylemlerimize devam edeceðiz" dedi. Bengihan, bir sonraki eylemlerinin 30 Mart Pazartesi günü, geçen hafta eylem yaptýklarý Cumhurbaþkanlýðý önünde yapacaklarýný açýkladý. edildiðini, buna karþýn üreticiye alacaklarýný ödemeyen Cypfruvex'e son günlerde birçok istihdam yapýldýðýný savundu. Faaliyet göstermeyen bir kuruma istihdam yapmanýn hiçbir maksada hizmet etmeyeceðini kaydeden Akçýn, sezon baþý Ziraat Bankasý ile ödeme sorunu çözülmüþ olsaydý Cypfruvex'in alacaðý kredi ile ürün alýp ihracat yapma olasýlýðý bulunduðunu kaydetti. Çarþamba günden itibaren Gazimaðusa, Dörtyol, Geçitkale, Mersinlik Boðazý ve Kuzey Sahil Yolu güzergâhýndan Teknecik'e taþýnacaðýný belirtti. Her ünitenin 1 ana makineden ve jeneratörden (alternatör) oluþtuðu bilgisini veren Gürkan, ana makinenin 284, jeneratörün ise 75 ton aðýrlýðýnda olduðunu kaydetti Gürkan, ana makinelerden birinin Çarþamba, diðerinin Cuma, jeneratörlerin ise Pazar günü Teknecik'e taþýnacaðýný aktardý THALASSAEMÝA DERNEÐÝ BAÞKANI DERYA GÜVEN Thalasssaemia Derneði Baþkanlýðý'na Derya Güven getirildi. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Olaðan Genel Kurulu sonrasýnda ilk toplantýsýný yapan Yönetim Kurulu'ndaki görev daðýlýmý þöyle oldu: "Baþkan: Derya Güven, Asbaþkan: Ahmet Varoðlu, Sekreter: Ilgýn Malyalý, Veznedar: Mustafa Yalyalý, Faal Üye: Halil Bolel, Faal Üye: Nadire Margilili, Faal Üye: Fezile Sadýkoðlu, Faal Üye: Sertunç Tuncel, Faal Üye: Dilek Çaðlar" Denetim Kurulu'na Mustafa Tuncel, Mustafa Yazman, Gülten Gündeþ, Kemal Yalyalý seçilirken; Disiplin Kurulu Ülviye Beþe, Arif Ersoy, Akgül Gündeþ Yalyalý, Neþe Akþit'ten oluþtu. GÜNLÜK Arýnç'tan Gökçek'e: "HAYSÝYETSÝZ, CEMAATÝN KUCAÐINDA" AKP Hükümetinin sözcüsü Bülent Arýnç, kendisini paralel yapýnýn talimatýyla hareket etmekle suçlayan ve onu istifaya çaðýran Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek'i eleþtirdi. Arýnç, Gökçek için bakýn neler söyledi: "Bu terbiyesizce bir açýklamadýr. Ben koltuða zamkla yapýþmýþ bir insan deðilimdir. Benim bir sevdam vardýr ama makam sevdasý deðildir. Bu dava için kendimi feda ettim.senin hakkýn deðil, haddin deðil. Gökçek'le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuþmak isterim. Biz kimin nerede havlayacaðýný, hangi iþler çevireceðini biz biliriz.ýsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsýnýz. Amerika'ya giden benim ben bunlarý gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan fazlasýný yapmýþtýr. Bu yapýnýn kucaðýnda oturmuþ, bu yapýya Ankara'ya parsel satmýþtýr. Zengin iþadamlarýna okul yaptýrmýþtýr.gökçek'in adaylýðýna o zaman itiraz ettim.yeni bir baþkana ihtiyacýmýz vardýr dedim. O günden kalan hýncýný bir þekilde almaya çalýþýyor. 8 Haziran'a kadar müsaade Hesabýný sorarým Gökçek'ten BRUSELLA VESAÝRE Brusella hastalýðýna iliþkin olarak Veteriner Dairesi Müdürlüðü'nün yaptýðý açýklama pek anlaþýlmadý... Bir açýklama daha bekliyoruz... Düzgün cümlelerle.. BAÞSAÐLIÐI Amansýz illet kanser Dr. Mehmet Tufan'ý da alýp götürmüþ aramýzdan... Bir süre gazetemizde de yazýlar yazan Tufan'ýn ölümü toplumumuzda ve "Afrika" ailesinde de üzüntü yarattý... Yaslý ailesine ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileriz... BAÞSAÐLIÐI Bir acý kaybýmýz daha var... Mehmet Güner... Emekli, merhum öðretmenlerden Salahi Bey'in oðlu ve genç yaþta kaybettiðimiz Hasan Kozoðlu'nun kardeþi... Lefkoþa'nýn çok sevilen simalarýndandý... Yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz... ZEKÝ ÇELER TDP'nin genç milletvekili Zeki Çeler Koordinasyon Ofisi tehlikesini ilk farkeden kiþi olmuþtu toplumumuzda... Dün de davaya imza attý... Kendisini kutlarýz... ÖRNEK OLSUN Kýbrýs'ý ziyaret eden Yunanistan Meclis Baþkaný, Kavazoðlu ile Miþaulis'in mezarlarýna çelenk koydu... Þimdiye dek bu mezarlara hiç çelenk koymayan Kýbrýslý Türk yetkililere örnek olsun! Týrnak... "Tren kaçtý çoktan, son vagonun arkasýndan koþuyoruz þimdi. Farkýnda mýyýz hiç? Ya yakalarýz, ya yaya kalýrýz, yine, yeniden. Her halk hak ettiði gibi yönetilir; biz daha iyisini hak etmiyor muyuz, sýru bu aslýnda. Eh etmiyorsak eðer, böyle devam, 40 sene daha havanda su dövmeler bizleri bekler." Derya BEYATLI (Yenidüzen) "Bizim dýþýmýzda Afrika gazetesinin dünkü manþetine bakmakta fayda vardýr... 'Halka 2 yýl brusellalý süt içirdiler' baþlýklý haberde, Tremeþe köyü sakinlerinden hayvan üreticisi Ahmet Kavaz'ýn hayvanlarýndan Brusella testi için alýnan örneklerde hastalýk saptandýðý, ancak bu gerçeðin iki yýl sonra ortaya çýktýðý belirtiliyor... Bu korkunç ifþaat karþýsýnda birilerinin ses vermesi gerekmiyor mu?" Reþat AKAR (Diyalog) "Üzüldüm. Bir öðretmene bu þekilde davranýlmasýna içerlendim. Bir baþbakanýn kendisini korumaya gelen polislere söz geçiremeyip son çare hýncahýnç kendisini arbedenin ortasýna atarak devletin polisinin elinden devletin öðretmenini almak zorunda kalmasýna kahroldum. Polisin anlamsýz bulduðum bu tavrýna karþýlýk irkildim." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný BÜLENT ARINÇ Son günlerde yaptýðý çýkýþlarla TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç Türkiye'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da gündem oldu. Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn yetkilerini aþarak hükümete müdahalelerine karþý çýkan Arýnç'ýn daha önce olduðu gibi bu kez de Erdoðan karþýsýnda yumuþayýp yumuþamayacaðý ve özür dileyip dilemeyeceði merak ediliyor. Ne var ki Arýnç henüz geri adým atmýþ deðil... Dün de kendisine 'Cemaatçi' diyen Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e Arýnç "Terbiyesiz" diyerek cevap verdi... Bu sürtüþmenin nereye varacaðý henüz meçhul...

7 24 Mart 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Ünlü "Zorba" romanýnýn yazarý Yunanlý filozof Nikos Kazancakis'in Girit'teki mezar taþýnda þöyle yazar: "Hiç ümidim yok Hiçbir þeyden korkmuyorum Özgürüm " Yunanlý gazeteci dostum Hristos, bu günlerde Kazancakis'in adýný sýkça anýyor ve içinde bulunduklarý "ruh hali"ni "Zencirlerimizden baþka kaybedecek bir þeyimiz yok" diyerek anlatýyor 25 Ocak'ta Yunanistan'da yapýlan erken genel seçimlerle iþbaþýna gelen AleksisTsipras'ýnmüthiþ bir seçim kampanyasý sonucu yarattýðý "ümit iklimi" hükümetin daha ikinci ayýnda giderek daðýlýyor Ülkede en büyük sorun, iþsizlik Yabancý paralar bankalardan çekiliyor Vergiler toplanamýyor Sosyal sigorta yatýrýmlarý yapýlmýyor Ýhracat da, ithalat da gerileme gösteriyor Bu iki ayda; Yunanistan "türbülans"ta sallanýp dururken; Avrupalýlar'ýn, özellikle de Almanlar'ýnkalbi "küt küt" attý Syriza,neredeyse tüm Avrupa'yý sarsan "delilik"leri ile AB'ye ve onun kurumlarýna meydan okumaya devam ediyor AB'nin Atina-Rembetiko- Kazancakis-Lafazanis bürokratlarýnýn Atina'da bakanlýklara girmeleri yasaklanýyor, Troika'nýnadý bile deðiþtiriliyor Tabii Tsipras'ýn ülkesindeki dar gelirli kesimlerin, sol çevrelerin ruhunu okþayan bu "diklenme"leri, sýradan Yunanlýya müthiþ keyif veriyor Hafta sonu, bir fikir kuruluþunun toplantýsý için Yunanistan'daydým. Venizelos Havaalaný'ndan Atina'ya giderken, taksiciye Tsipras'ý soruyorum Siriza'nýn, Avrupalýlara meydan okumasýndan son derecede hoþnut..."eski politikacýlar herþeyi bozup gittiler. Bunlar çok farklý yöntemlerle de olsa bir þeyler yapacaklar" diyor Anketler, Yunanlý'larýnSiriza'nýn AB'ye yönelik sert tavrýný yüzde oranýnda onayladýðýný gösteriyor. Aslýnda Tsipras hükümeti, bir "Hababam sýnýfý"ný andýrýyor Ýçinde çok farklý geçmiþe sahip aykýrý aktivistler, popülistler, hayalperest solcular var ve her kafadan bir ses çýkýyor Bir Yunanlý gazeteci, Hükümette Enerji Bakaný olarak görev yapan Radikal Sol'dan Lafazanis'in soyadýna bakarak þu espriyi yapýyor: "Kýbrýs ile Yunanistan Polisin elmacýk kemiðini kýrdý Gamze BAYKUR- Korkuteli köyünde geçtiðimiz Cumartesi akþamý alacaðýný almak için Nuh Erk'in evine giden Maðusa Polis Müdürlüðü Merkez Karakolu'nda görevli Polis Memuru Nevzat Karatosun, Erk tarafýndan darp edildi. Erk tarafýndan darp edilen Karatosun'un elmacýk kemiði kýrýldý. Elde edinilen bilgilere göre Polis Memuru Nevzat Karatosun geçtiðimiz Cumartesi akþamý konuþmak ve alacaðýný almak için Nuh Erk'in evine gitti. Karatosun ile Erk arasýndaki konuþma tartýþmaya dönünce Erk, Karatosun'un yüzüne yumruk vurarak elmacýk kemiðinin kýrýlmasýna neden oldu. Karatosun, olayýn ardýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Nuh Erk'in ise mazbatasýndan dolayý tutuklu olduðu öðrenilirken, bugün teminata baðlanmak üzere "Ciddi Zenginses davasýnda sýra savunmada (Kamalý Haber)- Lekoþa'nýn Kermiya bölgesinde 31 Aðustos 2014 tarihinde, yaya olarak yolu geçmeye çalýþan 26 yaþýndaki Asya Rýdvanoðlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan 20 yaþýndaki Ali Aziz Zenginses'in aleyhindeki dava dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde kaldýðý yerden devam etti. Ýddia makamý dün mahkemeye 2 tanýk dinleterek hazýrlamýþ olduðu davasýný tamamladý. Ýddia makamýnýn dünkü ilk tanýðý Dr. Þebnem Bener sanýk Ali Aziz Zenginses'in kaza günden sonra polis tarafýndan muaneye geldiðini ve muane ettiðini ve göz doktoruna sevk ettiðini belirten rapor yazdýðýný söyledi. Doktor hazýrlamýþ olduðu raporu mahkemeye emare olarak sundu. Doktor tanýðýn ardýndan iddia makamý mahkemeye Lefkoþa Kaza Mahkemesi Ceza davalarý mukayyidi Mehtap Tümkan'ý tanýk olarak çýkardý. Tümkan mahkemeye davanýn ilk safasý olan PI duruþmasýnda toplanan evraklarý mahkemeye emare olarak sundu. Mehtap Tümkan'ýn ardýndan savcýlýk mahkemeye baþka tanýk darp" ve "Vahim zarar" suçlarýndan dolayý Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. dinletmeyeceði beyanýnda bulunarak davasýný bitirdiðini açýkladý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti aralarýnda yaptýklarý görüþmenin ardýndan davayý savunmanýn tanýklarýný hazýr etmesine olanak saðlamak maksadý ile 26 Mart tarihine erteledi. hükümetleri arasýndaki fark nedir bilir misiniz?"yanýtý da kendisi veriyor: "Yunanistan hükümetinde yalnýzca bir tane Lafazanis var " Yunanlý gazeteciler; çoðu akademisyenlerden oluþan bakanlarýn acemiliklerinden örnekler verirken, gülümsemeyi de ihmal etmiyorlar Tabii, taktik hatalarýný da anlata anlata bitiremiyorlar Seçimlerden hemen sonra bir Polis Komutaný'nýn,hükümet kararý olmaksýzýn mülteci kamplarýna emir göndererek hepsini serbest býrakmasýný tam bir "kaotik durum" olarak niteliyorlar. Yunanistan'ýn yeni hükümetindeki en büyük "baþaðrýsý"ise; hükümette bir sandalye ile temsil edilen "Baðýmsýz Yunanlýlar" partisinin baþkaný ve Savunma Bakaný ANEL'in lideri Gamenos olarak gösteriliyor.seçimlerin hemen arkasýndan Kýbrýs'a gelen Gamenos, Rumlara "Savaþa hazýr olun Savaþ uçaklarý ve S-300 füzeleri alýn" demiþ ve alay konusu olmuþtu Gerçek þu ki, Yunanistan'ýn yeni sol hükümeti darmadaðýn olsa da, AB'yisarsmýþ bulunuyor. Herþeyden önce Avrupalýlarla ayný dili konuþmuyorlar Avrupalýlar, Yunanistan'ýn söz verdiði reformlarý yapmalarýný, ev ödevlerini tamamlamalarýný talep ediyor, teknik denetim istiyor, onlar "Program yok, Troika da yok" diyorlar Avrupalýlara "Nisan ortasýna kadar paramýz yeter, sonrasý tufan" diyorlar ama hiçbir öneride de bulunmuyorlar AB'yi dinlemeden, kendi yollarýnda yürümeyi tercih ediyorlar. Birkaç gün önce AB'nýn karþý çýkmasýna karþýn iki yasa geçirdiler. Elektrikleri kesilenlerin elektriðini baðlamak, 300 bin kiþiye de "yemek kuponu" daðýtmak birinci öncelikleri olacak Ayrýca zor durumdakilere ayda 290 Euro ev kirasý yardýmý yapýlacak. Tabii toplam 200 milyon Euro taze para gerektiren bu proje nasýl hayata geçirilecek, kimse bilmiyor Bu arada Alman medyasýnda;yunanlýlar'ýn ne kadar tembel olduklarýný gösteren karikatürler yayýmlanýrken, Yunanlýlar'ýn "hazýr yiyiciliði" sorgulanmaya baþlandý ve yalnýzca Almanya'da deðil, tüm Avrupa'da Yunansitan'ýn "Euro bölgesi"nden çýkarýlmasý konuþuluyor Hatta bundan bir de slogan üretmiþler "Greek" ile "Exit" sözcüklerini birleþtirip "Grexit" yaptýlar Anketlerde, Almanlarýn yüzde 59'unun Yunanistan'ýn Euro bölgesinden çýkarýlmasýný istediði görülüyor. Kýsacasý; iki aylýk "aykýrý" Tsipraz Hükümeti, AB'yi salladý Henüz ne olacaðý belli deðil Nisan ortasýnda parasýz kaldýklarýnda Tsiprasne yapacak, kimse bilmiyor Avrupalýlaragöre Tsipras "sosyalleþmeli " Tabii bunun Türkçesi "ehlileþtirme"den baþka bir þey deðil AB bu "þýmarýk çocuklar"a müþfik bir "anne" gibi kol kanat gerecek mi, bu çocuklar ehlileþmeyi kabul edecek mi, yoksa sert bir tokat yiyerek yerlerine mi oturacaklar? Bunu bilmek pek de kolay deðil Ama apaçýk bilinen bir þey var ki; Atina'da, "Sintagma" meydaný da, "Plaka" da týklým týklýmdolu ve tavernalardansokaða taþan "Rembetiko" tutkunlarý galiba Kazancakis'in hayat felsefesine çok baðlý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KIYASLAMA KALDIRMAZ AMA... Önder Gürdoðan isimli vatandaþýmýz gazetemize elektronik postayla bir mektup gönderdi. Gürdoðan Ýzmit'te bir köprü yapýmýnda yanlýþ hesap nedeniyle halatýn kopmasý sonucunda bir Japon mühendisin intihar ettiðini yazdý. Bunu Türkiye ve KKTC'deki iþlerle kýyaslayan vatandaþýmýzýn maktubu çöyle: "Ýsmim Önder Gürdoðan... Bilmem siz de okudunuz mu? Medyada yayýnlanan bir haberle ilgili düþüncelerimi aktarmak istiyorum. Bunu yaparken örneklerle KKTC ile kýyaslama yapmak istiyorum. Yazýmý yayýnlarsanýz sevinirim. Deniz üzerindeki köprülerin yapýmý dünyada bildiðim kadarýyla Japonlardan sorulur. Yani iþin uzmaný onlardýr. Ýzmit'te yapýlan Körfez geçiþ köprüsünün bir halatý koptu. Kopan halat nedeniyle orada görevli Japon mühendis intihar etti. Yazdýðý yazýda da köprünün halatýnýn bir tanesinin kopmasýndan sorumlu kendisi olduðunu belirtti. Bu halatýn kopmasýyla birileri zarara uðramadý, ölmedi, yaralanmadý. Ancak Japon mühendis aldýðý diplomayý ve bilgisini anladýðým kadarýyla o kadar önemsiyordu ki bu halatýn kopmasýnýn bilgi seviyesine ihanet olduðunu ve o nedenle utanç duyduðunu düþünerek intihar etti. Utançla yaþayamayacaðýný düþündü. Þimdi gelelim KKTC'ye... KKTC'nin ne olduðunu biliriz. Buradakilerle baþkalarýný kýyaslamak mümkün olmasa da, ben yine de kýyaslama yapayým. Güzelyurt'a bir yol yapýldý. Lefkoþa-Güzelyurt anayolu... Bu yolun baþladýðýndan bittiði güne kadar üç kez açýlýþý yapýldý. Harcanan paralardan söz etmek istemiyorum. Benim söyleyeceðim bir sürü kaza yanýnda dört öðretmenin ölümüyle ilgili kazadýr. Yapýlan yol zaten þimdiden araçlarýn yükleri nedeniyle veya gerekli altyapý yapýlmadýðýndan eðri büðrüdür. Yer yer asfalt yükselmiþtir. Ve dört ölümlü kazayla alakalý mahkeme de yapýlmýþtýr. Orada sorumluluk kime yüklenmiþtir? Ýki gidiþ geliþ yol arasýna bariyer yapýlmamasýna yüklenmiþtir. Yani hükümete... Oradan bakacak olursak ihaleyi alan firmaya... Yolu yapan, projeyi çizen mühendislere mimarlara. Ýþte aramýzdaki fark budur. Benzer bir baþka olaya deðineyim. Türkiye'de Körfez'de bir deprem meydana gelmiþti. O depremden sonra ortaya çýkan gerçek neydi? Müteahhitlerin malzemeden çaldýklarý... Mimarlarýn, mühendislerin kontrol etmediði. Sonuç ne oldu? Ölen insanlara, yýkýlan evlere ve uðranýlan zarara karþý bir hiç. Unutuldu gitti. Burada mahkemenin de vermiþ olduðu kararda suçlanan, yani kazada ölen dört öðretmenin bariyer olmadýðý için öldüðü yolunda bir karar üretilmiþtir. Eðer burasý Japonya'ya ait olsaydý, önce böyle bir yol yapýlmayacaktý, ama farzedelim ki yapýldý, iþte o zaman herhalde mühendisleri, mimarlarý, bürokratlarý bakaný, baþbakaný intihar ederdi. Toplu bir intihara sahne olurdu. Ben intihar etsinler demiyorum. Mahkemenin bu kararý karþýsýnda görevlerinden istifa etsinler ve halktan da özür dilesinler diyorum sadece... Ama onlar hala daha gözümüzün içine baka baka bizden oy istiyorlar ki daha yüksek mercilere gelsinler... Biz ve dünya arasýndaki fark budur iþte. Türkiye'yi ve Ortadoðu'yu söylemek istemem tabii ki... Onlar bizim gibidirler. Biz onlardan öðrendik bunlarý..." BÝZÝM DUVAR ÝNSAN GÝRÝLÝR FAÞÝST ÇIKILIR KKTC MAKAMLARINDAN AN Bizim Mandra Elindeki askerliðe elveriþli deðildir raporuna raðmen, zorla tutuklanarak polis þiddetiyle Gülseren'e götürülen Ali Çaðman'ý ziyaret edip görüþmek isteyen YKP yetkililerinin asker tarafýndan kampa sokulmamasý, mandrada "hukuksuzluða hukuksuzluk ekliyorlar" yorumlarýna neden olur. Ziyaret günü olmasýna raðmen, YKP'nin Ali'yi görmesi, "sizinle görüþmesi uygun deðildir" diyerek reddedilirken, sokaktaki adam "Demokrasi diye tafra atanlar gelsin da görsün bakalým demokrasi denilen o þeyden var mý bu pezevengin memleketinde" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 24 Mart 2015 Salý Bir Baþka Açýdan Baðýmsýz Köþe Ýbrahim AZÝZ Ali Kiþmir Mehmet Hasan (Garga) Ay-Sozomenolu Cemal'ýn bir oðlu varýdý, Kemal, þu köyde inegleri varýdý. Nazire'nin gocasý. Onu da gaçýrddýlardý. So'ra Garga Hasan'ýn oðlu Memed vuruldu. Mutallib'in gýzýna nikâhlýydý, Ayþe'ye. 20 yaþýndaydý. Köyde çobandý". Mehmet hâlâ kayýp. Evde yatýyorduk gardaþýmýnan, dedi Mehmet'in kardeþi Özdil. Sabah saat on bir otuz dolaylarýnda idi. Evlerinin önünde bir Land Rover durdu. Ýçinden Guppi çýgdý: "Gel dedi gardaþýma, gel da seni isterim." Mehmet çýgdý dýþarý. Çýkarkenden sordular genne, silâhlar nerde? Özdil içerde, duydu hep bunnarý. Dýþarda, Land Roverin içinde iki giþi daha varýdý: Birine G dellerdi. Diðerine A. Bir da asker varýdý, þofer. Guppi'nin adamý. Mehmet dedi gennere, silâh yogdur. Bir av tüfeði varýdý köyde, Cemal Hüseyin'in. Mehmet'in evinde av tüfeði bile yoðudu. "Emba sto Land Rover - Land Rovere gir" diye emreddiler Mehmed'e. Çegdiler genni zorunan otomobilin içine. Guppi: "Bir giþi daha var içerde" dedi Mehmede. Özdil'i kastettiler. Özdil pencereden atladý. Gaþdý. Gokolíko dayýsýnýn, Ýsmayýl Ýsmayýl'ýn yanýna giddi. Olayý annaddý dayýsýna. Dayýsý ona: "Bir þey yapamayýg" dedi. So'ra bir silâh sesi duyuldu Ayios'un içinden*. Bagdýlar, Mehmet koþdurur gaçsýn. Vurdular genni ayaðýndan. Yere düþdüðünü gördüler. Guppiler giddiler aldýlar genni Land Rovere. Köyde bir tur attýlar ve gaþdýlar. O sýrada evde olan Mehmet'in niþanlýsý Ayþe hemen koþup, olayý köydeki barýþ gücü askerlerine bildirdi ve yardým istedi. Bölgede ve köyde meydana gelen gergin durum nedeniyle Barýþ Gücü askerleri köyde devriye geziyor, durumu izliyorlardý. Mehmet kaçýrýldýðý sýrada köyde idiler. Ayþe'nin telaþý üzerine, Barýþ Gücü askerleri yamaçtaki Ayios'a doðru gittiler, Mehmet'i kaçýran cipi izlediler. Cipe yaklaþtýklarý sýrada, Mehmet'i kaçýranlar cip içinden Barýþ Gücü askerlerine ateþ açtýlar, yaklaþmalarýna fýrsat vermediler. Barýþ Gücü askerleri Bodamya köyü yoluna giren cipi takip ettiler. Türk askeri 74'de geldiðinde Aysozomeno'da 26 giþi galýyordu. 63'de fasarialar çýkýnca köylülerin hepsi Lûrucina'ya göç etmiþlerdi. So'ra þu Makarios komþu Bodamya köyüne gelmiþdi, 65'de, af çýkarmýþdý ve dönennerin evlerini onarmaya baþlamýþlardý, Aysozomenolular da geri köylerine dönmeye baþladýlar. Mehmet ve kardeþleri de döndü. "Mahvolmuþdug Lûrucina'da. Ne iþ, ne güç" dedi Özdil. "74'de gadar köye dönennerin nufusu, AySozomono'nun, büyük küçük 26 kiþi idi". "Mesele nedir? 63 olaylarý çýgmazdan evvel Dengdaþ köyleri gezerdi. Köyümüze da geldi Ýsmet Kotak'ýnan beraber. Gonuþma yapdý köyde." "Türklerin temsilcisiyig" dedi. "Denktaþ ve beraberindekiler Aysozomeno'dan Bodamya'ya geþdiler." "Urum polisleri koruyordu Denktaþ'ý." "Dengdaþ evimize geldiði için silâhlarýn bizde olduðundan þüphelendi Guppi ile gelenler." "Mehmet ne askerlik yaptý, ne hiç! Ne bubam ne abim." "Mehmet benim böyüðüm idi, askerlik yapmadýg biz." "20 yaþýndaydý gaybolduðunda." Land Rover, cip, Bodamya'da durdu. Mehmet'i kaçýranlar, Menelao'nun kahvehanesi önünde durdular. Su içmek için Kahvehane'ye girdiler. Cipin yanýna kimseyi yaklaþtýrmadýlar. Bodamyalý olan V. H. adlý Rum kýzý, o günlerde çocuk yaþta olduðunu ve Mehmet'i cip içinde gördüðünü anlattý: "Kahvehane önünde dolanýyordum. Kimseyi cipe yaklaþtýrmadýlar. Ben çocuk yaþta olduðum için benimle kimse ilgilenmedi. Cipe yaklaþtým. Ýçinde bir gencin oturduðunu gördüm. Bana bakýyordu. Bir gözünün altýnda kan vardý." Sað gözü mü, sol gözünün altýnda mý, hatýrlayamadý anlatýrken. "Cip Piroyi köyüne doðru yollandý. Daha sonra ne olduðunu bilmiyorum" dedi. Diðer görgü tanýklarýna göre, Mehmet'i kaçýranlar komþu köy Piroyi yoluna doðru gittiler. Hasan: "Öldürdüler genni da guyuya addýlar" dedi. "Rahmetlik Sofokli Þaguri'nin bilirdi, hangi guyuya attýklarýný." Köy ovasýndaki su makinelerini çalýþtýran Þaguri'nin oðlu Sofokli o sýralarda, Piroyi yolu üstünde bulunan Ay Marina yöresinde bulunuyordu. Sofokli'nin ölüm döþeðinde: "E' varetón asígoton túton to mistigó ce' enimporó na to páro mazí mu: Bu sýr aðýrdýr, kaldýramayacaðým, beraber götüremeyeceðim" diye sayýkladýðýný anlattý bazý köylüler. Hangi kuyuya atýldýðýný bildirmeden göçüp gitti Sofokli. * Ayios: Yamaçtaki küçük maðara içinde bulunan Ay Sozomeno kilisesinin yöresi. UBP AÐZI ÝLE ELEÞTÝRÝ KTÖS, 25 Mart'ta bazý okullarda greve gidecek Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), 25 Mart'taki grev kapsamýnda bazý okullarda greve gidecek; 2011 yýlýndan sonra kamuda göreve baþlayan tüm öðretmenler de grevde olacak. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, 40 yýldýr hükümetler deðiþse de vatandaþý sömüren politikalarýn deðiþmediðini savunarak, Kýbrýs Türklerinin fakirleþmeye, göçe ve toplumsal yok oluþa sürüklendiðini vurguladý. "Eþit iþe eþit ücret zihniyetini ortadan kaldýran, eþitlik ve adalet duygusunu yok eden, çalýþma barýþýný dinamitleyen, sendikasýzlaþtýrmayý öngören, sosyal ve ekonomik eþitsizlik yaratan Göç Yasasý'nýn ortadan kaldýrýlmasý için adým atmayan CTPDP hükümetini affetmeyeceðiz" diyen Elcil, diðer sendiklarla birlikte 25 Mart Çarþamba günü daha güçlü bir toplumsal varoluþ için alanlarda olacaklarýný ifade etti. Elcil 25 Mart Çarþamba günü; Þht Tuncer Ýlkokulu, Yenicami Anaokulu, Atatürk Ýlkokulu, Arabahmet Ýlkokulu, Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu, Þht. Doðan Ahmet Ýlkokulu, Gülenyüzler Anaokulu, Lefkoþa Vakýf Anaokulu, Þht. Yalçýn Ýlkokulu, Necati Taþkýn Ýlkokulu, Yeniyüzyýl Anaokulu, Fazýl Plümer Anaokulu, Gelibolu Ýlkokulu, 9 Eylül Ýlkokulu, Þht. Ertuðrul Ýlkokulu 10:00-12:00 saatleri arasý grev yapýlacaðýný ayrýca 2011 yýlý sonrasý göreve baþlayan tüm öðretmenlerin saatleri arasýnda grevde olacaklarýný duyurdu. ELCÝL Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda çarþamba günü baþlattýðý ve dün de devam eden grevi kapsamýnda sendika yetkileri, bazý öðretmen ve velilerin katýlýmýyla basýn açýklamasý yapýldý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, okuldaki çalýþma ortamýnýn verimsiz olduðunu, okul idaresi ile öðretmenler arasýnda iletiþimsizlik yaþandýðýný ifade etti. Elcil, eðitim yýlý baþýndan beri okulda sorunlar yaþandýðýný, çözüm yönünde adým atýlmadýðýný belirtti. Okuldaki çalýþma ortamýnýn verimsiz olduðunu savunan Elcil, okul idaresinin iþbirliði çabasý içinde olmadýðýný iddia etti. Okul idaresi ile öðretmenler arasýnda iletiþimsizlik yaþandýðýný, idarenin öðretmenler ile toplantý yapmaktan kaçtýðýný iddia eden Elcil, müdürün öðretmenlere hademeler aracýlýðýyla yazýlý talimatlar verdiðini savundu. Bakanlýðýn okulda denetleme yaptýrdýðýný söyleyen Elcil, denetim sonucu yazýlan raporda okul idaresinin eksikliði olduðunun ortaya çýktýðýný iddia etti. Elcil, Milli Eðitim Bakanlýðý ile görüþtüklerini, görüþmelerden sonuç alamadýklarýný belirtti. SENDÝKALAR ÇARÞAMBA GÜNÜ BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK Örgütlü iþyerlerinde de grev Kamuda örgütlü memur, öðretmen ve iþçi sendikalarý Çarþamba günü Baþbakanlýk önünde eylem yapacak. Sendikalarýn ortak eylem programý uyarýnca Gazimaðusa ve Girne'den sonra bu Çarþamba da Lefkoþa'da eylem ve örgütlü iþyerlerinde grevler olacak. Lefkoþa'da Kuðulu Park'ta saat 10.00'da toplanacak sendikalar, Baþbakanlýða yürüyüþ düzenleyecek ve burada hükümeti "emek düþmaný tutumundan" dolayý protesto edecek. Sendikalar eylem kapsamýnda bazý iþyerlerinde saatleri arasýnda grev yapacak. Kamu-Ýþ ise, örgütlü bulunduðu iþ yerlerinde tam gün grev yapacak saatleri arasýnda yapýlacak grev kapsamýnda saatleri arasýnda Kamu-Ýþ Merkezi önünde toplanacak üyeler, buradan Baþbakanlýk önüne yürüyecek. Kamu-Sen, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-Ýþ, Güç-Sen ve bu sendikalara baðlý diðer sendikalar dün Kamu-Sen'de toplantý düzenledi, burada eylem planlamasý ve basýn açýklamasý yaptý. Sendikalar, "Göç Yasasý ile kamu çalýþanlarýnýn kamplara bölünerek, haklarýnýn gasp edilmesine, Hayat Pahalýlýðýnýn kaldýrýlmasýna, Toplu Ýþ Sözleþme hakkýnýn ortadan kaldýrýlarak sendikalarýn etkisizleþtirilmesine, mesai saatleriyle oynanmasýna, özel sektördeki sömürü ve kölelik düzenine, yolsuzluklarýn üzerinin örtülmesine, vergi hýrsýzlýklarýna, fakirleþmeye, göçe, toplumsal yok oluþa, dayatma paketlere, yalanlara ve talanlara 'DUR' demek için" baþlattýklarý mücadeleye devam etme kararý aldý. Bana göre hiçbir þey eleþtirilemez deðildir!.. Bunun içerisinde milli duygular, din, savaþlar ve liderler de var... Her þey sorgulanmalý ve en doðru sonuca varýlmaya çalýþýlmalýdýr... Sýrf birisi çýkýp Denktaþ'ý eleþtiriyor diye "hain", Rumlarýn haklý olduðu taraflarý söyleme cesaretini gösteriyor diye "Rumcu", Ankara'yý eleþtiriyor diye "Türkiye düþmaný" olarak ilan edilmesi çok yanlýþ bir durum... Daha da kötüsü tüm bunlarý ve dinleri mizah yolu ile eleþtiren insanlarýn katledildiði bir dünyada yaþýyoruz... Eminim bu yazdýklarýma katýlmayan çok insan vardýr... Yanlýþ anlaþýlmasýn, ben o insanlarý farklý fikirde olduklarý için eleþtirmiyorum... Çünkü çoðunu yaþadýðý topraklardaki sistem bu hale getiriyor... Örneðin Stalin'in yaptýklarý ortada ama önce insan ve emek diyen insanlarýn onu eleþtiren kiþilere nasýl çýkýþtýklarýný hep birlikte görüyoruz... Tabii tüm bu eleþtirilerin anlam kazanabilmesi için öncelikle kim olduðunuz çok önemli!.. Örneðin TKP'nin yýllarý arasý hükümetlik ettiði dönem sorgulanmalýdýr... Ortaya koyduðu tüm yanlýþ icraat ve görüþler eleþtirilmelidir... Ancak bunu yapabilme hakkýný kendinizde bulabilmeniz için önce sizin eleþtirdiklerinizden farklý bir þeyler ortaya koymanýz gerekiyor... Örneðin CTP'nin kalkýp TKP'yi ekonomik paket üzerinden eleþtirmesi ile bugün UBP'nin, CTP'yi "göç yasasý" üzerinden eleþtirmesinin arasýnda hiçbir fark yoktur... "Ýnsan önce aynaya bakmalý" derler ya, aynen öyle!.. Þimdi kalkýp bu eleþtiriyi BKP, YKP veya KSP yapsa anlaþýlýr... Ancak CTP, UBP veya DP yaparsa, bu çok komik olur... Ki nitekim "bazý" CTP'li kiþiler UBP aðzý ile yaptýklarý bu eleþtirilerden sonra komik duruma düþüyorlar ama ýsrarla ayný tavrý sergilemekten çekinmiyorlar... Peki, ben neden"bazý CTP'liler" mi yazdým? Öncelikle bir kiþinin CTP'li olup, olmadýðýna ben karar veremem... Öyle bir hadsizlik içine girecek deðilim... Kaldý ki bu tavýr içindeki "bazý" kiþilerin seçilmiþler olduklarýný göz önünde bulundurursak, demek ki parti organlarý ve tabaný da bu kiþileri benimsemiþ demektir... Ben bu kiþilerle uðraþmak, onlara zaman ayýrmak derdinde deðilim... Aksine CTP'nin yürekli ve gerçekleri görebilen kesimine kulak vermek istiyorum... Bunlardan bir tanesi Maðusa eski Belediye Baþkaný Oktay Kayalp... Sayýn Kayalp'ýn Maðusa'ya verdiklerini kimse inkar edemez... Ýþte Kayalp ile yaptýðýmýz bir programda, "göreve geldiðim ilk günden itibaren birçok konuda Sayýn Akýncý'yý aradým ve onun görüþlerinden faydalandým" demiþti... Ve Sayýn Akýncý'ya karþý ne kadar saygý duyduðunu belirtmiþti... Bakýnýz bahsettiðim bu insan 20 yýl Maðusa gibi önemli bir þehri yönetmiþ ve birçok baþarýnýn altýna imza atmýþ bir kiþi... Egosu olmadýðý için doðruyu söylemekten çekinmedi... Ancak o "bazý" dediðim ve hayatlarý boyunca hiçbir þey baþaramamýþ olan kiþiler bugün Akýncý'ya UBP aðzý ile "çukur Mustafa" diye hitap ediyorlar... Hani üzülüyorum ve bir diðer CTP'li deðere geçiyorum... Þu anda en iyi belediye baþkaný olarak gösterilen ve CTP'nin övünç kaynaðý olan Ahmet Benli programýma konuk olduðunda "bu ülkede gerçek anlamda tek belediye baþkanlýðý yapmýþ kiþi Mustafa Akýncý'dýr çünkü "imar planý" olan tek kent Lefkoþa'dýr ve bu belediyecilik anlamýnda bir devrimdir" demiþti... Kim diyor bunu? Gerçek anlamda her konuda fikrini saklamayan ve baþarýlarý ile birçok CTP'linin göðsünü kabartan insan Ahmet Benli... Sevgili dostlar þimdi biz o "bazý"larýnýn mý yoksa bu iki deðerli CTP'lilerin mi söylediklerini dikkate almalýyýz? Ayný þekilde Sibel Haným'a cinsiyeti üzerinden ve yaptýðý açýklamalarý baþka yöne çekerek týpký yýllarca faþist milliyetçilerin sol kesime yaptýðý gibi belden aþaðý saldýran Akýncý taraftarlarý var... Sibel Haným'ý fikirleri üzerinden eleþtirmek, ideolojisini sorgulamak, partisinin yanlýþlarýný ortaya koymak, düzene verdikleri hizmeti dillendirmek elbette doðal... Ki bunu en fazla yapan benim!!! Fakat diðer buraya yazamayacaðým yorumlar ve saldýrýlar!.. Kendinize hiç sordunuz mu Sayýn Akýncý neden Sibel Siber'i böyle ucuz þeylerle eleþtirmiyor diye? Ya da Angolemli, Çeler, Çakýcý, Harmancý, Hüdaoðlu ve diðerlerinin!.. Ayný þekilde karþý taraftaki o "bazý"larý da hiç düþündüler mi Sibel Haným'ýn, Akansoy'un, Derya'nýn, Erhürman'ýn, Benli'nin ve diðer gerçek anlamda çözüm yanlýlarýnýn neden Akýncý'ya böyle ucuz þeylerle saldýrmadýklarýný? Bana göre tek yapmalarý gereken bu sorunun cevabýný bulmaktýr... Bulduktan sonra hala anlamýyorlarsa, iþte o zaman bu kiþileri temizlemek yukarýda bahsettiðim temiz kiþilere düþer... Eleþtiri?.. Evet sonuna kadar olacak... Ama bu fikirler ve gerçekler üzerine olmalý!..

9 24 Mart 2015 Salý Tünel ALINTI KÜRTLERE COÞKUYU ÇOK GÖRENLER Newroz tüm Türkiye'de coþkuyla kutlandý.coþkunun kaynaðý kalabalýklar deðil sadece Newroz kutlamalarý zaten, devletin þiddetininolmadýðý her durumda büyük kalabalýklarý topladý. Yasaklarýn ve þiddetin olduðu her dönemde ise mücadeleci kalabalýklarý Coþkunun kaynaðý, Kürt halkýnýn, Kürt sorununun çözümü konusunda elini daha kuvvetli hissetmesi, siyasi örgütlerinin etkinliðinin hem ülkede hem bölgede gözle görülür þekilde artmýþ olmasý, HDP'nin genel seçimlerde barajý aþmaya dönük iddiasý ve Öcalan'ýn mesajýnýn Türkiye'nin bütününde yaygýn bir kamuoyu beklentisi yaratmýþ olmasý ile ilgili. Peki, hala Türkiye'de bu coþkuyu Kürt halkýna çok gören var mýdýr?vardýr elbette Ayný gün toplanan MHP'nin olaðan kongresinde Bahçeli'nin yaptýðý konuþma buna örnek olarak verilebilir. Mecliste, gericilik bahsinde, AKP'ye koltuk deðnekliði yapan Bahçeli'nin kongrede yaptýðý AKP eleþtirisini kazýdýðýnýzda, bunun altýndan çýkacak tek þey siyaseten gerici, ýrkçý bir kabullenememe halidir. Emrah AKANSU (ilerihaber.org) DÝPNOT SONAR araþtýrma þirketinin Türkiye'de Haziran'da yapýlacak genel seçimlerle ilgili son anketinin sonuçlarýna göre AKPtek baþýna iktidar olmasý için gereken 276 sandalyeye ulaþamayacak, HDP ise barajý aþacak. HEPÝNÝZ ORADAYDINIZ, HERÞEYÝ YAPTINIZ AMA HÝÇBÝRÞEY YAPMADINIZ ARÞÝV TARÝH 28 ÞUBAT 2014 Kýbrýs'ýn güneyinde dün çok kritik bir gündü... Troyka'nýn dayattýðý özelleþtirme yasasý mecliste oylandý, ancak onaylanmadý... Bunda da güneyde özelleþtirmeye þiddetle karþý çýkan halkýn tepkisi etkili oldu... Milletvekilleri yasayý meclisten geçirmeye cesaret edemedi... Gözden kaçmayanlar... HEM PADÝÞAH HEM KONU MANKENÝ AKP iktidarýnýn 13 yýllýk tarihinde ilk kez partinin hükümeti ile kurucu genel baþkaný Tayyip Erdoðan karþý karþýya geldi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu adýna konuþan Bülent Arýnç, Erdoðan'ýn çözüm sürecine iliþkin eleþtirilerine karþý "Ülkeyi hükümet yönetiyor, sorumluluk bizde" dedikten sonra Erdoðan'dan gelen yanýt, ihtilafýn süreceðini haber veriyor. Koskoca Padiþah, "ben konu mankeni deðilim" demeye baþladýysa, bu Türkiye için fena bir þey deðil KKTC'ye gelince Meclistekiler de Saray'daki de "konu mankeni" olmaktan hiç rahatsýz deðil ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hellim konusu güven artýrýcý önlemler çerçevesinde çözüme kavuþturulmalý." Önder SENNAROÐLU (Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný) VÝRGÜL... AH CTP, VAH CTP UBP vekili Nazým Çavuþoðlu hükümete sesleniyor ve "Yenierenköy Belediyesi'nde grev yapan çalýþanlarýn feryadýna kulak verin" diyor. Hükümette olan CTP, "emek en yüce deðerdir" diye hava kesen, zaman zaman da sosyalistlik taslayarak hepimizi güldüren CTP Muhalefetteyken "sol" olan, hükümete geçer geçmez "sað"laþan ve ölen CTP Ah CTP, vah CTP Ne günlere kaldýn sen böyle Grevcilerin yanýnda kimler durur hale geldi, seni kimler uyarýr hale geldi "CTP'nin bir adayý var, diyor ki Eroðlu bugüne kadar ne yaptý? Sen ne yaptýn? Meclise de geldiðinde sabah ismini yazdýrýr, sonra kliniðine giderdin. 70 gün baþbakanlýk yaptýn. Ben 7 bin gün baþbakanlýk yaptým." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar "Eyy yandaþ medya, Bülent Arýnç, Erdoðan'a one minute çekti, duymadýnýz mý?" Yandaþ medya bir âlem.hele tetikçi köþeler Havayý özetlemek için tek sözcük yeterli:þaþkýnlýk!nereden tutacaklarýný þaþýrmýþlar.halbuki her þey gözler önünde.ama göremiyorlar.ýþlerine gelmiyor belki de.anlaþýlan o ki, kendilerini çok daha farklý olana hazýrlamýþlar.'yandaþlar'ýn manþetlerine, köþelerine þöyle bir göz atýnca, hay Allah diyorum.hepsi ters köþeye yatmýþ gibi Bülent Arýnç, Erdoðan'a one minute çekmiþ, duymamýþ gibi yapýyorlar!gazetecilik yerine Saray dalkavukluðu yapýnca böyle olur.sorgulamazsan, sana verileni papaðan gibi tekrarlarsan, menfaat KARÝKATÜR / Lale Fesivali nin laleleri... ipleri soru sormana set çekerse, iþte böyle iyot gibi açýkta kalýrsýn.erdoðan'la hükümet arasýnda çatlak, kabak çiçeði gibi açmýþ durumda. Buna kriz de diyebilirsin, Cumhuriyet'in manþetindeki gibi, Saray'a isyan deyimini kullanabilirsin. Ama gözlerinin önündekini okumak istemiyorsun anlaþýlan Erdoðan'la hükümet arasýndaki çatlaðýn daha derine gittiðine dair belirtileri de görebilirsin. Hatta baþlangýç noktasýný 17 Aralýk'a, yani yolsuzluk iddialarýnýn 'Erdoðan ailesi'ne uzandýðý tarihe kadar götürebilirsin.çözüm süreci konusunda sadece Erdoðan'la hükümet arasýnda deðil, Erdoðan ve Musa Kart hükümetle Ýmralý arasýnda da görüþ ayrýlýklarý gizlenemez hâle gelmiþtir.ýstesen bunlarý da görebilirsin.erdoðan, AKP'den çözüm sürecine fren istiyor. 'Ýzleme heyeti'ne karþý çýkýyor. Dolmabahçe Deklarasyonu'na da hükümet ve Ýmralý'dan farklý bakýyor, böyle bir sürece inanmýyor.erdoðan'ýn tüylerini diken diken eden bir baþka konu baþlýðý da Kürt sorunu. Erdoðan, uçaðýndaki 'cici gazeteciler'e 'Kürt sorunu'nunçoktan bittiðini tekrarlarken, bir kez daha Ýmralý'nýn, Kandil ile HDP'nin vücut kimyasýný fena hâlde bozuyor.öcalan, Newroz çaðrýsýnda PKK'nýn silah býrakma kongresini önkoþullara baðladý. Bir tarih vermedi. Bu da Erdoðan ve hükümet saflarýnda hayal kýrýklýðý yarattý.farkýnda deðil misiniz?öcalan'ýn silah býrakma konusuyla ilgili olarak, Dolmabahçe Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere dönük bir mutabakat oluþumundan söz etmesi, bu çerçevede Ýzleme Heyeti'yle Hakikat ve Yüzleþme Komisyonu kurulmasýný öne sürmesi, Erdoðan'ýn vücut kimyasýný bozmuþtur. Eyy yandaþ medya farkýnda deðil misiniz? Bülent Arýnç, Tayyip Erdoðan'a one minute çekti, duymadýnýz mý?ýktidara yakýn gazeteler, Arýnç'ýn, Erdoðan'a aðýr eleþtiriler içeren ve 13 yýllýk AKP iktidarý tarihinde bir ilk olan açýklamasýný geçiþtirdiþimdi bu satýrlarýmý okuyan kimileri, sakýn ola, yine o bildik teranelerini okumaya baþlamasýn.aða babanýz dâhil hepinizden önce parmaklarýn tetikten çekilmesini savundum.ama bunca deneyimden sonra gerçek ve kalýcý barýþýn hangi koþullarla geleceðini çok iyi biliyorum.hâlâ Kürt sorunu diyemeyen'erdoðan kafasý'ylagerçek barýþ ve demokrasi kapýmýzý çalmaz.bu gerçek yýllar yýlý Ankara'daki devletçi kafalara dank etmediði içindir ki, bu memlekette oluk gibi kan aktý.evet, Erdoðan'ýn Öcalan'ý muhatap almýþ olmasý, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde barýþ kapýsýný aralayan çok önemli bir adýmdýr.ama bu kapýnýn ardýna kadar açýlmasý, Erdoðan'ýn devletçi kafasý ile mümkün deðildir.bu gerçeði de yazýn bir kenara. Hasan CemalEyy yandaþ medya, Bülent Arýnç, Erdoðan'a one minute çekti, duymadýnýz mý?

10 10 24 Mart 2015 Salý Lila Hayri Kimseye benzemediði için yaptýklarý yapacaklarý olduðuna inandýðým, onurumu koruyacaðýna adým gibi emin olduðum, istifa edebilecek olgunluk ve büyüklükte olduðu ve makam derdinde olmadýðý için oyum Mustafa Akýncý'ya.. Cumhur baþkaný deðil toplumu temsil edecek kiþiyi seçiyoruz. Feza Güzeloðlu Hecelemeyi yeni alýþýr ama, halkýn ensesinden da her ay 100 milyarý götürür ve keza -extradan- hiç elini cebine atmadan lüx ve ihtiþam içinde yaþar da, bizim kör gözlerimiz -onun, kömürü hep kendi önüne çektiðini- görmez bile! Esasen o deðil, bizler hamalloyuk! "Vatan! millet! sakarya!" diye hepimizi uyutur! KaKaTC'yi kendi caný için, -yoðurdun kaymaðýný- kendisi yemeye devam etsin diye ister. KAKATC sizlere ne verdi ki? Ekonomik kriz sizler için var ama ona yok. Adama, yeme beleþ! içme beleþ! Makam arabalarý beleþ! Özel þoförler beleþ Hizmetçiler, uþaklar, bahçývanlar, ahçýlar, saraylar, uçaklar beleþ! Lüx oteller beleþ! Yakýn Doðu Hastahanesi bile ona beleþ! Peki size ne beleþ? Hava beleþ!. Her kesim sokaklarda! Narenciyeci sokakta! Patatesçi sokakta! Hayvancý sokakta, çiftçi sokakta, üretici sokakta Göç yasasý ile haklarý kýrpýlýp kuþa çevrilmiþ kamu çalýþanlarý sokakta! Asgari ücretli sokakta, emekliler sokakta, KTHY maðdurlarý, CAS çalýþanlarý sokakta Havanýzý alýp durursunuz! Halka sadece hava beleþ! Su bile beleþ deðil! Neredeyse kola parasýna eþit! Sizler daha devam edin YA YA YA ÞA ÞA ÞA diye! Hamallolar! Hasan Recep Sanki de bir ilkmiþ ve önemli bir haber gibi zikretmenin alemi ne? 40 yýldýr böyle gitmiyor muydu bu düzen? Araþtýrýlsýn; Derviþ bey de dahil, öncelikle UBP, sonra da iktidara gelmiþ partilerin üst düzey yöneticilerin % 90'ý ayni yolsuzluklarý yapmamýþsa ben boynumu uzatmaya hazýrým! Hangi devletin DENÝZÝ? 74 sonrasý kurulan VE bu günkü STATÜKO'yu yaratanlarýn DENÝZÝ!! RUM MALLARINI paylaþanlarýn DENÝZÝ!! Yoksa, bunlarýn kapiþarileri mal sahiplerine verilseydi; bir Federal Kýbrýs Cumhuriyeti çoktan kurulur ve barýþ da saðlanýrdý! Barýþa ve çözüme neyin engel olduðunu hala fark edemiyen varsa çok yazýk oluyor!! Hasan Cezaroðlu KKTC'nin Saðlýk Bakanlýðýna baðlý devlet hastahanesi saðlýk kurulu doktorlarýnýn askerlik yapamaz diye Ali Çaðman'a verdiði saðlýk kurulu raporunu kaale almayýp Ali Çaðman'ý yakalayýp tutuklayabilmek için TC Genelkurmayý'na baðlý polisler tarafýndan Ali'nin ailesinin evine "çok baþarýlý" bir operasyon yapýlmasý TC'nin buradaki "KKTC" diye adlandýrýlan devletciði ve hiçbir kurumunu tanýmadýðýnýn resmen ilanýdýr. Þu an GÜlseren Askeri Kýþlasýnda tutulan Ali Çaðman'ýn saðlýk durumunun belirlenebilmesi için TC askeri hastahanesine gönderileceði ifade edilmektedir. Mahmut Anayasa Sol'u tekelinde bulunduranlar 7/24, 12 ay ve 365 gün haklýdýrlar... Her þeyi onlar belirler, sizin düþünmenize, kafa yormanýza ve sorgulamanýza gerek yoktur... Sizin adýnýza kararý onlar verir, size sadece o kararlara uymak düþer.. Kendi ekseninde düþünmeyenleri dýþlarlar, balýk hafýzalýlara bayýlýrlar... Ýdeolojinin yoðurtlu ve sarmýsaklý terminolojiye dönüþtüðü ülkemizde onlar sistemi deðiþtirmek adýna sisteme tapýnýrlar, sistemden beslenirler... "Kral çýplak" diyenlere aðýzlarýnýn payýný verirler, onlara haddini bildirirler, bu konuda uzmandýrlar... Ülker Fahri Kimileri bilmeden konuþuyor. Larnaka sahil yolu "Piyale Paþa Sokaðý" adý, bazýlarýnýn dediði gibi deðiþtirilmedi. Geçen yýl, kalp krizinden ölen K.C. Savunma Bakaný Tasos Mitsopulos anýsýna, Bakanlar Kurulu, yolun adýný deðiþtirip Tasos Mitsopulos Caddesi adý verilmesi kararý almýþtý. Ancak, Larnaka Belediye Meclisi bunu onaylamadý. Baþta Serdar Saydam olmak üzere Larnakalýlar Derneði'nin giriþimleri ile Larnaka Belediye Baþkaný ile yapýlan görüþmelerde, orijinal Piyale Paþa Sokaðý adý ki Kaleden Tuz Ýskelesi'ne kadar (1974 öncesi Polis binasýnýn olduðu yer, þimdilerde Zefiroz Balýk Ulus Irkad- Baf Cengiz Topel Sinemasý (1974 öncesi) Lokantasý'nýn olduðu yer) olan yere kadardý (arzu eden eski 74 öncesi haritalara bakabilir) Yeni isimlendirme, Tuz Ýskelesinden itibaren, Makenzi yanýndan geçerek Tuz Gölüne kadar yeni inþa edilmiþ yola verilmiþtir. Üstelik, törende, Anastasiadis Türk köy ve sokak isimlerini deðiþtirmek diye bir politikalarý olmadýðýný da açýklamýþtýr. Hamaseti bir tarafa býrakalým, Güneyde, her yerleþim yerinde Sokak Ýsimleri 74 öncesi ne idiyse aynen duruyor. Ya, Kuzeyde durum ne? Var mý adýný deðiþmediðimiz bir sokak, bir köy? Piyale Paþa Sokaðýnýn son hali yukarýda Mandýra Times / Ulaþ Barýþ Son dakika: Round-aboutlarda bayrak sallamak yasaklandý! Dün gece yarýsý gizlice toplanan KKTC Bakanlar Kurulu devrim niteliðinde bir karara imza atarak yarýn sabah baþlayacak olan 2015 Cumhurbaþkanlýðý Resmi Propaganda dönemine büyük bir darbe vurdu. CEZA 10 ASGARÝ ÜCRET VE %0.5 OY DÜÞÜRME! Nasýl alýndýðý belli olmayan karara göre, KKTC'nin artýk dünya tarafýndan büyük bir kýskançlýkla imrenerek baktýðý round-aboutlarda bayrak sallayarak propaganda yapma etkinliðini teoride ve pratikte yasakladý. Karara göre her bayrak sallama etkinliðine 10 asgari ücret ceza verilecek ayrýca adaylarýn seçim sonucu kümülatif oylarýndan %0.5 düþülecek. Kararýn bugün sabah jet hýzýyla resmi gazetede yayýnlanýp yürürlüðe girmesi ise tam anlamý ile þok etkisi yarattý. ÜST DÜZEY BÝR YETKÝLÝ: TAM BÝR SKANDAL! Mandýra Times'a konuþan ve isminin açýklanmasýný istemeyen üst düzey bir yetkili kararý 'skandal' olarak niteledi. Üst düzey yetkili "bu halka, bu seçmene bu yapýlmazdý. Ne güzel her sabah buluþup round-aboutlarda bayrak sallayýp oy toplayacaktýk. Maalesef bu güzide eylemimiz artýk tarih oldu. Skandal bir karar" diye konuþtu. KIRDAÐ: "ÝLLÝK GÝBÝ GOL" Yine Mandýra Times'a konuþan Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Arif Salih Kýrdað ise kararý "illik gibi gol" diye niteledi. Kýrdað "zaten adaletsiz bir durumdu bu. Ben gidecem tek baþýma duracam da bunlar gidip bir kamyon insan alacaklar devlet dairelerinden de þov yapsýnlar? Ýllik gibi karar, illik gibi gol" dedi. Haber: Mandýra Times Developing Story Sami Ulu Bugün ünlü bir supermarketten alýþveriþ yaptým... Beðendiðim bir ürüne 215 TL ödedim... Eve geldiðimde merak ettim özelliklerini, yorumlarýný... Ýnternettte araþtýrdýðýmda, Türkiye'deki fiyatýnýn TL arasýnda deðiþtiðini, tansiyonum çýkarak öðrendim... Bundan sonra ya Rumdan, ya da Türkiye'den elektronik alýþveriþi yapacaðýmý tüm kamuoyuyla paylaþýr, saygýlar dilerim... Bu arada supermarketin varislerinden biri okul arkadaþým olduðu için isim veremiyorum Atai Kunter Bu günkü Afrika gazetesinin manþetinde 2013 yýlýnda veteriner dairesine Tremeþeli bir hayvan yetiþtiricisinin BRUCELLA testi için verdiði örneklerin 2015 yýlýnda yani iki yýl sonra pozitif olduðu ortaya çýktý yazýyor. Bu þu demek, KKTC halký iki yýldan beri hastalýklý süt, et, hellim ve peynir yiyor. Bunun hesabýný kim verecek veya verebilir mi? Yargýdan umudum yok hepsini Allah'a havale ediyorum. Bu andan itibaren kimse yaþasýn KKTC demesin. Zaten öyle bir þey de yok. Emine Garanti Öteki hissettirilenlere Öteki zahmetlidir öteki olmak týrnaklarýnla yer açmak kendine yaþamýný, ekmeðini, umudunu yitirmeden topraða saðlam basmak zordur öteki olmak nesneden öte özneyim demek iç çýðlýklarýnda adaletsizliðin kol gezdiði mecralarda yaþamak arka sokaklarýn mahkûmu olmak parlak caddelerin yasaklýsý kalmak kan kusmaktýr öteki olmak öteki yaftasýyla yaþamak bir ömür sonsuzluðunda kök salmaya çalýþtýðýn yurt bellediðin yerde öteki kalmak köklerinin söküldüðü yerlerin de sürgünü olmak iðneyle kuyu kazsan da bir ömür boyu ötekileþtirilen öteki görülen öteleneni duyumsamak uçurumdur öteki olmak düþerken tutunacak dal ararken insan kalmaya çalýþmak iç çýðlýklarýna raðmen onurla yaþamak Uðraþ Beratlý Marina Ankara evleri yy Türkiye'sinin en zavallý hali... Biçimin, içerikle; ideolojinin, gerçekle imtihaný gibi... Ontolojik kanýt olarak, onayý kendinde saklý. Buradaki, mollacýklarý çok aþar bu iþ... Neden iyi sorusuna verilen cevap, 'iyiliði' kendi içinde barýndýrmasý. "Neden doðrusu sensin"in cevabý, doðruyu kendi içinde barýndýrmasý... Ýddianýn kendinin, gerçekle yer deðiþtirdiði bir spekülasyon evreni... Ham hayal... Boþ laf ve büyük iddialar...

11 24 Mart 2015 Salý 11

12 12 24 Mart 2015 Salý Akýncý: Fýrsatý doðru deðerlendirmezsek çatýþma ihtimali doðar Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, adanýn zenginliklerinin, hem Kýbrýs sorununun çözümü için fýrsat, hem de çözüm için imkân yaratýlabileceðini belirterek, bu fýrsat doðru deðerlendirilmezse çatýþma ihtimalinin doðabileceðini savundu. Akýncý, "Yýllardýr bir sürü þey konuþuldu. Artýk konuþma deðil, irade gösterme zamanýdýr" dedi. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý'nýn Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Akýncý önceki gün önce Lefkoþa'da Kumsal Parký'nda hayvansever örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi, ardýndan Ýskele'deki Nevruz þenliklerine ve Akova'daki geleneksel pikniðe katýldý. DAYANIÞMA GECESÝ Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD), bu akþam merhum Mehmet Özburak anýsýna, "Kanserle Mücadeleye Bir El Ver" sloganýyla dayanýþma gecesi düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa Surlariçi'ndeki Bibliotheque Bar'da yer alacak gecede; Grup Frekans, Niyal Öztürk Band, Supernova, Hilmi Özakýn, Örge Volkan sahne alacak. Saat 21.00'de baþlayacak etkinliðe giriþ 10 TL olacak ve gelir derneðe baðýþlanacak. "KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI GEZÝSÝ" MART'TA "Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Gezisi" 29 Mart'ta gerçekleþtirilecek. Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði Baþkaný Osman Kaþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, gezi; Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, Kalkanlý Muhtarlýðý, Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði, Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ve Kalkanlý Spor Kulübü iþbirliði ile yapýlacak. Ülkenin kültürel mirasý anýt zeytin aðaçlarýnýn tanýtýlmasýna katký koymak amacýyla her yýl mart ayýnýn son pazar günü yapýlan gezinin bu yýl 5.'si gerçekleþtirilecek. Gezi saat 14.00'da Kalkanlý Piknik Alaný'ndan baþlayacak. GÝRNE BELEDÝYESÝ'NDEN "TRAFÝKTE BÝZ DE VARIZ" ETKÝNLÝÐÝ Girne Belediyesi, trafik konusunda halký bilinçlendirmek ve trafikte yaþanan sorunlara dikkat çekip, farkýndalýk yaratmak amacýyla pazar günü "Trafikte Biz de Varýz" sloganýyla bir etkinlik düzenliyor. Girne Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek etkinlik Ramadan Cemil Meydaný'nda baþlayacak. Etkinlikte, engelli bireyler, yayalar, bisikletliler ve motosikletliler konvoy halinde ayný anda hareket ederek, Atatürk Caddesi'ne yürüyecek. Engelli bireyler ve yayalar, Atatürk Caddesi'nde konvoydan ayrýlýp, Girne Antik Limaný'daki etkinliðe katýlacak. Sürüþlerine devam edecek bisikletliler ve motosikletliler ise Ziya Rýzký ve Naci Talat Caddelerinden geçerek, Karþýyaka köyüne gidecek ve ayný güzargahý izleyerek Girne Antik Liman'daki etkinliðe dönecek. YAÐIÞ BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi Mart tarihleri arasýnda KKTC'de alçak basýnç sistemi ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre bugün hava, parçalý zamanla az bulutlu, Çarþamba ve Perþembe günleri az bulutlu zamanla parçalý bulutlu, Cuma parçalý çok bulutlu yer yer yaðmurlu, Cumartesi parçalý çok bulutlu ve saðanak yaðmurlu, Pazar ve Pazartesi parçalý bulutlu olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi için kesinleþen 7 adayý dün resmen ilan etti. Cumhurbaþkanlýðý seçimi için kesinleþen aday listesi, deðiþtirilmiþ þekliyle 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasýnýn 61. maddesi uyarýnca, baþvuru sýrasýna göre duyuruldu. YSK'nýn duyurusuna göre, Mustafa Akýncý (Baðýmsýz), Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) ve Derviþ Eroðlu'nun (Baðýmsýz) adaylýðý kesinleþti. Buna göre, adaylýk baþvurusunda bulunan herkes, aday olmaya hak kazandý. Adaylýk baþvurularý 13 Mart'ta yapýlmýþtý. BÝN 386 BAÞVURU, 203 ÝTÝRAZ Bu arada, 19 Nisan 2015 tarihinde yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili sandýk seçmen listelerine baþvuru ve itiraz süresi cumartesi sona erdi. Toplam bin 386 baþvuru ve 203 itiraz yapýlan seçmen listelerine iliþkin baþvuru ve itirazlar mahkemelerin adresli web sitesinden yayýmlandý. Sandýk seçmen listelerine asýlý bulunduklarý süre 5 ADAY YARIÞACAK Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ayný gün, 19 Nisan'da yapýlacak "Yerel Kuruluþ Organlarý Ara Seçimi"nde kesinleþen adaylar dün ilan edildi. Yerel ara seçim sadece Lefke muhtarlýðý için yapýlacak. 7 yerde seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi adaylarý, aday sayýsý eþit veya daha az olduðundan seçilmiþ ilan edildi. Lefke'de yapýlacak muhtarlýk seçiminde ise Þerife Nilgün Tahsildaroðullarý,Tamer Dayýoðlu, Zihni Özberk, Cumali Karakuþ ve Turgay Özersoy'un adaylýðý kesinleþti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, deðiþtirilmiþ þekliyle 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 62. maddesi uyarýnca seçilmiþ ilân edilen ihtiyar heyeti üyesi adaylarý baþvurusu sýrasýna göre þöyle: BET SALONUNDA 2 ÇALIÞANI TEHDÝT EDEN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da "Cyprus Sporting Betting" salonunda önceki gün, S.M.(E-47) kazandýðý bahsin kendisine ödenmediði gerekçesi ile baðýrýp çaðýrdýktan sonra, iþ yerinde sorumlu olarak çalýþan Hüseyin Odacý ve Çetin Arýkan'ý öldürmekle tehdit etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre S.M. tutuklandý. Akþam ise Akdoðan'da düzenlenen bölge toplantýsýna katýldý. Hayvan haklarý için çalýþan örgüt temsilcileri ile görüþmesinde, örgütlerin yasa, tüzük, hayvan barýnaklarý ve hayvanlara doðal ortam yaratma yönündeki taleplerinin "yapýlamayacak þeyler olmadýðýný" belirten Akýncý, "Sizin sevginizi ve kaygýlarýnýzý anlýyor ve aynen paylaþýyorum" dedi. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn topluma rehberlik ederek, doðru yöne yönlendirmek gibi görevleri olduðuna iþaret eden Akýncý, bu baðlamda göreve gelmesi durumunda sivil toplum örgütleriyle yakýn çalýþarak kadýn, çocuk ve hayvan haklarýný gözetecek bir anlayýþ sergileyeceðini söyledi. SEÇMEN LÝSTELERÝNE BAÞVURULAR VE ÝTÝRAZLAR 1386 BAÞVURU VE 203 ÝTÝRAZ içerisinde baþvuruda bulunanlarýn isimleri dün Resmi Gazete'de de ilan edildi. BAÞVURULAR BUGÜN, ÝTÝRAZLAR ÇARÞAMBA GÜNÜ GÖRÜÞÜLECEK YSK'dan yapýlan açýklamaya göre, seçmen listelerine yapýlan baþvurular yarýn, itirazlar ise çarþamba günü deðerlendiriliyor. Baþvurular Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'nda saat 13.00; Gazimaðusa Ýlçe Seçim Kurulu'nda saat 10.00; Girne Ýlçe Seçim Kurulu'nda saat 11.00; Güzelyurt Ýlçe Seçim Kurulu'nda saat 15.00; Ýskele Ýlçe Seçim Kurulu'nda saat 11.00'den itibaren görüþülecek. Sandýk seçmen listelerine yapýlan itirazlar da çarþamba günü, baþvurular görüþüldüðü yer ve saatlerde deðerlendirilecek. PROPAGANDA BAÞLIYOR YSK'nýn ilan ettiði seçim takvimine göre 19 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde kullanýlacak duvar ilanlarý için ilçe seçim kurullarýnda ad çekme iþlemleri dün 12.00'de yapýldý. Seçim propaganda süreci ise bugün baþlayacak ve oy verme iþleminden bir gün önce yani 18 Nisan'da sona erecek. YEREL KURULUÞ ORGANLARI ARA SEÇÝMLERÝ Kesinleþen adaylar ilan edildi 7 YERDE ADAY OLAN ÝHTÝYAR HEYETÝ ÜYESÝ ADAYLARI, ADAY SAYISI AZ OLDUÐUNDAN SEÇÝLMÝÞ ÝLAN EDÝLDÝ SADECE LEFKE'DE YAPILACAK SEÇÝMDE MUHTARLIK ÝÇÝN "Lefkoþa Ýlçesi: Deðirmenlik Bahçelievler Mahallesi Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Ýrfan Verdil; Çukurova Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Mustafa Sofu; Gazimaðusa Ýlçesi: Gazimaðusa Baykal Mahallesi Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Ayþe Dinçyürek; Paþaköy Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Fuat Tahhuþoðlu; Yýldýrým Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Mustafa Subaþý Girne Ýlçesi: Lapta Adatepe Mahallesi Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adaylarý Ümit Kardeþler ve Mücessem Öder; Ýskele Ýlçesi: Ötüken Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Adayý Murat Buram" SERHATKÖY'DE HIRSIZLIK 1 TUTUKLU Serhatköy'de, 4 Ocak-21 Mart tarihleri arasýnda, Erden Özüstün'e ait taþ ocaðý içerisinden toplam 10 bin TL deðerinde 1 taþ kýrma makinesi ve 1 vinç aparatý çalýndý. Taþ kýrma makinesi ve vinç aparatý, dün Haspolat'da bir iþ yerinde bulunarak emare olarak alýndý. Ýþ yeri iþletmecisi M.U. (E-45) tutuklandý. 27 MART DÜNYA TÝYATROLAR GÜNÜ "TATMÝNKAR ÖDÜL" ÝSÝMLÝ OYUN TÝYATROSEVERLERLE BULUÞUYOR Gazimaðusa Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Tiyatro AÞHK'ýn "Tatminkar Ödül" isimli oyununu tiyatro severlerle buluþturuyor. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre, Carole Frechette'nin yazdýðý, Hüseyin Köroðlu'nun yönettiði oyun 28 Mart Cumartesi günü sahnelenecek. Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda yer alacak olan oyun saat 20:00'de baþlayacak. Tek perdelik oyunun biletleri koltuk numaralý olarak Gazimaðusa Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimi'nden 15 TL'ye temin edilebilir. Daha ayrýntýlý bilgi için belediye halkla iliþkilerin numaralý telefonu aranabilir. RÜYA TANER, TRT ANKARA RADYOSUNDA RESÝTAL VERÝYOR Kýbrýslý Türk sanatçý Rüya Taner, bugün TRT Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda piyano resitali veriyor. Resital saat 20.00'de Ankara Radyosu'nda canlý yayýnlanacak. GAFGARIT FESTÝVALÝ 5 NÝSAN'DA Deðirmenlik Belediyesi ve Yiðitler Kadýnlar Derneði (YÝÐÝT-DER) iþbirliðiyle düzenlenen "6'ncý Yiðitler Gafgarýt Festivali", 5 Nisan Pazar günü yapýlacak. Yiðitler'de (Arçoz) gerçekleþeek olan festival saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasýnda kurulacak. Stantlarda, gafgarýt ve gafgarýt yemekleri, çeþitli yiyecekler, organik yararlý otlar, çeþitli hamur iþleri, çeþitli el iþleri ve köy ürünleri sunulacak. Sunuculuðunu Hüseyin Kýral'ýn yapacaðý 6'ncý Yiðitler Gafgarýt Festivali'nde folklor gösterileri ve dans gösterilerinin yaný sýra, çeþitli müzik gruplarý da gün boyunca sahne alacak. Festivale tüm halk davet edildi. LEFKE'DE "ÇÝLEK YÜRÜYÜÞÜ" Lefke'de 29 Mart Pazar günü "Çilek Yürüyüþü" düzenleniyor. Lefke Turizm Derneði ve Vuni King Hotel ve Restaurant iþbirliðinde düzenlenen yürüyüþ, Vuni Sarayý- Yeþilýrmak güzergahýnda yer alacak. Çilek Yürüyüþü sýrasýnda etkinlikler yapýlacak, çilek tarlalarýndan çilek toplanacak. Lefke Turizm Derneði Baþkaný Hasan Karlýtaþ'ýn verdiði bilgiye göre, 7 kilometrelik güzergahta yaklaþýk 2 saat sürecek yürüyüþe katýlmak isteyenlerin saat 09.30'da Bademliköy'deki Vuni Saray'ýnda olmasý gerekiyor. Profesyonel rehber eþliðinde yapýlacak yürüyüþ boyunca, katýlýmcýlara bilgi aktarýlacak. Çilek Yürüyüþü'yle ilgili detaylý bilgi almak isteyenlerin numaralý telefonu arayabileceði de belirtildi.

13 24 Mart 2015 Salý 13 ANMA Ahmet Cem Her gece rüyamda gözledim seni Ýnan ki gönülden özledim seni Günlerce aradým yakan buseni Unutmam sevgilim unutmam seni Özlem ve sevgi ile anýyoruz... (4/12/ /3/2013) Eþi Kýzý Oðlu : Mualla Cem : Iþýn Cem : Hakan Cem Muhasebe konusunda North Prime Group a deneyimli eleman alýnacaktýr. Tel: ARIYORUM Profesyonel bakýcýyým. Yatýlý bakýcýlýk iþi arýyorum Satýlýk Meriç (Mora) Yenikent bölgesinde 9 dönüm arsa nitelikli arazi ve Çukurova (Kurumanastýr)'da bir dönüm içerisinde ev satýlýktýr. Tel: KOLAN BRITISH HASTANESÝ Kolan British Hospital Lefkoþa'da görevlendirilmek üzere 1 ebe hemþire aranmaktadýr. Tel: Fax: infoqkolanbritish.com SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: SATILIK Otomatik vites, 2004 model Hyundai Matrix 18 bin TL. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: MÜNHAL Part-time çalýþacak bayan eleman aranmaktadýr. Evin yolunda bulunan lojmanda ücretsiz kalma imkâný bulunmaktadýr. Marmara bölgesi, Lefkoþa Not: Ehliyetli tercihimizdir. Eleman aranýyor Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay ve bayan eleman aranýyor Tel:

14 14 24 Mart 2015 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Caneþ Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Taþkýnköy-Life Hospital Yaný) Tel: Gülnur Eczanesi: Aydemet Kemal Þemiler Cad. No:48/B Yeni Alayköy-Güzelyurt Yolu Üzeri Köseoðlu Market Yaný Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:3 A Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir þeyin ortaya çýkmasý için çalýþmýþ 1 2 olmak (iki kelime). 2-Bazý ilkel 1 toplumlarda doða üstü güç ve etkisi olduðuna 2 inanýlan canlý veya cansýz nesne, 3 tapýncak. Lütesyum'un kýsaltmasý. Geri verme. 3-Sevgide 4 aldatmak (iki kelime). 4-Bir kýzýn ailesinden 5 olan büyüklere göre kýzýn kocasý, güvey. 6 Ters okunuþu "Test biçimindeki sýnavlarda cevaplandýrýlacak 7 sorularýn sayý olarak deðeri veya 8 cevaplayanýn baþarý deðeri". 5-Etkilenme, 9 çaðrýþým veya içe doðmayla akla gelen 10 yaratýcý duygu, düþünce, ilham. Baðýþlama. Baþa "A" 11 konursa, "Üzerine yapý yapýlmak için ayrýlmýþ yer" olur. 6-Ateþ, þiddetli baþ aðrýsý, kusma, ense katýlaþmasý, sayýklama gibi belirtilerle ortaya çýkan beyin zarlarý iltihaplarý. Güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma. 7-Ters okunuþu "Bizmut'un kýsaltmasý". Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölüm, avuç içi. Harf okunuþu. 8-Bir gýda maddesi. Kansýzlýk. 9-Iþýk veya ses dalgalarýnýn yansýtýcý bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansýma, yanký. Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lale biçiminde süs. 10-Bir yerden alýp baþka bir yere taþýma. Bir iþi yapmaya hazýr. 11-Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme, doðruluk. Tanrý'nýn adlarýndan biri. Dünkü bulmacanýn çözümü "Ýngiltere vatandaþý 9 týp öðrencisi IÞÝD'e katýldý" Kimlikleri Lena Maumoon Abdulqadir Nada Sami Kader, Rowan Kamal Zine El Abidine, Tasneem Suleyman Huseyin, Ismail Hamadoun, Tamer Ahmed Ebu Sebah, Mohamed Osama Badri Mohammed, Hisham Mohammed Fadlallah ve Sami Ahmed Kadir olarak açýklanan öðrencilerin aileleri Türkiye'ye gelerek çocuklarýný kurtarmaya çalýþýyor. Ailelerle telefonda görüþen Ediboðlu, Guardian'a Lena Abdulqadir'in kardeþine gönderdiði mesajýnda "Yaralý Suriyelilere yardým etmek istediðini yazdýðýný" aktararak hem kendisinin hem de ailelerin gençlerin muhtemelen IÞÝD kontrolündeki hastanelerde doktor olarak çalýþtýklarýný tahmin ettiklerini söyledi. Ediboðlu, gençlerin telefonlarýný izleyerek nerede bulunduklarýný tespit etmenin çok zor olmamasýna karþýn Türkiye'deki istihbarat servisinin bu konuda çok yavaþ hareket ettiðini savunarak, hükümettten yeterli desteði görmediklerini ancak kendisinin gençleri aramaya devam edeceðini söyledi. Gazete, Türkiye'nin bugüne kadar IÞÝD'e katýlmak için sýnýrý geçmeye çalýþan bin 500 Avrupa vatandaþýný sýnýr dýþý ettiðini aktardý. Guardian ayrýca, Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn konu hakkýnda bilgisi olduklarýný ve konuyla ilgilendiklerini ekledi. Ýngiliz Guardian gazetesi Ýngiliz dokuz týp öðrencisinin yasadýþý yollardan Suriye'ye giderek IÞÝD'in kontrolündeki hastanelerde çalýþtýklarýný iddia etti. Pazar günleri yayýnlanan Observer baskýsýnda haberi manþete taþýyan gazete, öðrencilerin ailelerinin cumartesi günü Türkiye-Suriye sýnýrýna giderek çocuklarýný geri getirmeye çalýþtýklarýný yazdý. Habere göre; dört kadýn ve beþ erkekten oluþan grup, geçen hafta Suriye sýnýrýna geçti. Haberde ailelerle görüþen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboðlu'nun "Aileler çocuklarýnýn aldatýldýðý ve beyinlerinin yýkandýðýný düþünüyorlar" ifadelerine de yer verildi. Ýngiltere Ýçiþleri Bakanlýðý ise yaptýðý açýklamada, doktorlarýn savaþmadýklarýný kanýtladýklarý sürece Ýngiltere'ye döndüklerinde herhangi bir tutuklama ile karþý karþýya kalmayacaklarýný söyledi. Ediboðlu'nun açýklamalarýný aktaran Guardian þunlarý yazdý: "20'li yaþlardaki gençler Sudan kökenli. Tümü Ýngiltere'de doðup büyümüþ. Ancak eðitim almalarý için Sudan'a gönderilmiþ. 12 Mart'ta Sudan'dan Ýstanbul'a geçmiþler, ertesi gün otobüsle sýnýra gelmiþler ve bütün bunlarý ailelerinden gizli yapmýþlar." Yukarýdan Aþaðýya: 1-Salgýn hastalýk. Çocuðu olan kadýn. 2-Hesap iþlerinin yürütüldüðü yer, saymanlýk. Ýsim. 3-Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. 4-Ters okunuþu "Bir erkek adý". Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. 5-Bir emir. Toplum içindeki en küçük birlik. 6-"Damla hastalýðý" da denilen, organizmada ürik asidin atýlmayarak vücudun bazý yerlerinde, özellikle ayak baþ parmaðýnda, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, aðrý ve þiþlerle ortaya çýkan hastalýk. Haber toplama ve yayma iþiyle uðraþan kuruluþ. 7-Çürütülmüþ tütünden yapýlan ve burna çekilen keyif verici toz. 8-Etçil memeliler sýnýfýnýn etçiller takýmýnýn kedigiller familyasýndan bir hayvan. Eksiksiz, bütün. 9-Geliþip güzelleþmesi, hayat þartlarýnýn uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalýþýlmýþ olan yer için kullanýlýr. Tanrý. 10-Utanýlacak iþleri hiç sýkýlmadan yapan, utanmaz, sýkýlmaz, terbiyesiz. Naz, iþve. 11-Bir tür pasta. Gebelikte bazý yemeklerden tiksinip bazý þeyleri yemek için aþýrý istek duymak. IÞÝD, 100 ABD'li asker için ölüm çaðrýsý yaptý kamu kayýtlarýnda, ev adresi arama sitelerinde ve sosyal medyada bulunabileceðini söyledi. Mesajda askerlerin isimleri, hangi bölümde çalýþtýklarý, fotoðraflarý ve adreslerinin yaný sýra bazýlarýnýn rütbeleri de veriliyor. 13 Ocak akþamýnda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlýðý'na ait Twitter ve YouTube hesaplarý hacklenmiþ, Twitter'da atýlan mesajlarda ordu mensuplarýna ait olduðu izlenimini veren iletiþim bilgilerinin bulunduðu bazý ekran görüntüleri paylaþýlmýþtý. "Amerikan askerleri, geliyoruz, arkanýzý kollayýn" denilen mesajlarda IÞÝD'e baðlý olduðunu söyleyen "SiberHilafet" isimli grup, kiþisel bilgilere de ulaþýltýklarýný belirterek ölüm tehditlerinde bulunmuþtu. IÞÝD'e ait bir internet sayfasý 100 ABD'li askerin adres ve fotoðraflarýný yayýnladý ve "Amerika'da ikamet eden kardeþlerini" bu askerleri öldürmeye çaðýrdý. Kendilerini "Ýslam Devleti Hacking Bölümü" olarak adlandýran bir grup Ýngilizce olarak yayýnladýðý mesajda bazý askerî sunucularý, veritabanlarýný ve e-postalarý hacklediðini ve IÞÝD'e sempati duyanlarýn öldürmesi için 100 ABD ordusu mensubunun bilgilerini ifþa ettiðini söylüyor. Amerikalý New York Times'ýn haberine göre bilgiler ABD hükümetine ait sunuculardan çalýnmýþ görünmüyor. Gazeteye konuþan bir Pentagon yetkilisi de yayýnlanan bilgilerin çoðunun DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015"in seçici kurulu belirlendi YARIÞMAYA BAÞVURULAR 'IN 1 MAYIS'A KADAR YAPILMASI GEREKÝYOR Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðýna baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nýn seçici kurulu Aþýk Mene, Gönen Atakol ve Ruzen Atakan'la oluþturuldu. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, seçmeleri 12 Mayýs'ta Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek yarýþmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakýnlarý dýþýnda, 1 Ocak 1980 ve 31 Aralýk 1999 tarihleri içerisinde doðan tüm ressam ve resim sanatýna ilgi duyan KKTC vatandaþlarý katýlabilecek. Yarýþmaya katýlmak için baþvurularýn 1 Mayýs Pazartesi gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi'ne 1 yapýlmasý gerekiyor. Yarýþma Þartnamesi Kültür Dairesi'nin adresli web adresiyle Twitter ve KKTC Kültür Dairesi adresiyle de Facebook'tan temin edilebilir. Þartname ayrýca, Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nden, ya da adresine e- posta gönderilerek temin edilebilir. Katýlým detaylarý þartnamede belirtilen yarýþmaya, sergilemeye hazýr ve sanatçýsý tarafýndan imzalanmýþ olarak verilecek eserlerin, "alýndý belgesi" karþýlýðýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katýlýmcýnýn adý, soyadý, doðum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaralarý ile adresi, eserin ismi, tekniði, ölçüleri ve TL olarak fiyatýnýn belirtileceði bir etiket yapýþtýrýlmasý gerektiði belirtildi. 11 Mayýs 2015 tarihine kadar kabul edilecek baþvurular esnasýnda, yarýþmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiþ fotoðraflarý ile katýlýmcýnýn tarih ve olay esasýna dayanan yarým A4 sayfasýný geçmeyecek kýsa özgeçmiþinin kaydedildiði CD eþliðinde teslim edilecek. 7.'si gerçekleþtirilecek yarýþma, anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenleniyor. Ýlgilenenler yarýþmaya en az üç en çok beþ eserle katýlabilir. Son iki yýl içerisinde üretilmiþ, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ve sergilenmemiþ eserler yarýþmaya kabul edilecek. Yarýþmaya eser verecek sanatçýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest. Önümüzdeki günlerde Yarýþma Seçici Kurulu'nun saptayacaðý yöntemle deðerlendirilecek eserlerin, baþarý ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçýnýn yarýþmada en az 2 eserinin sergileme almýþ olmasý þartý aranýyor. Yarýþmada bu yýl ilk kez "Umut Vadeden Genç Sanatçý" ödülü de verilecek. Bu ödülün verilmesinde, sanatçýnýn en az iki eserinin sergilenmesi þartý aranmayacak. Ödüllerin tümünü veya bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbest olan seçici kurul, yarýþmada sergilenmeye deðer bulacaðý eserler içerisinden üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn baþarý ödülü verilecek. Baþarý ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 1,500 TL'lik para ödülü ile plaket, seçici kurulun teþvik amacýyla bu yýl ilk kez belirleyeceði umut vadeden genç sanatçýya da sadece plaket verilecek. Ödüller Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015 Sergisi'nin 2 Haziran 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek açýlýþýnda verilecek ve sergi 12 Haziran' a kadar gezilebilecek. GAÜ Tiyatro Günleri'nde çocuklar için oyun: "Çok Soðuk" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköðretimde 30. yýlýný kutladýðý Akademik yýlý nedeniyle düzenlediði sanat etkinliklerine çocuklar için yazýlmýþ tiyatro oyunlarýný da ekledi. 29 Mart'a kadar devam edecek tiyatro günlerinde çocuklar için yazýlmýþ birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek. Girne Amerikan Üniversitesi ile Teknogold iþbirliðinde gerçekleþen 2. Tiyatro Günleri kapsamýnda dün sahnelenen "Çok Soðuk" adlý oyun büyük beðeni topladý. Tiyatro Bereze'nin baþarýyla sahnelediði oyun, saat 10:00 ve 12:00'de olmak üzere 2 seans halinde sahnelendi. Oyun sonunda beðenilerini ifade eden çocuklar, çok güzel vakit geçirdiklerini, bir sonraki oyunu da izlemek için sabýrsýzlandýklarýný söylediler. Erkan Uyanýksoy ve Elif Temuçin'in birlikte yazýp oynadýðý, Torkild Lindebjerg'in yönettiði 6 yaþ üstü çocuklara yönelik 40 dakikalýk oyun, beþ yýldýr baþarýyla sahneleniyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 800 kiþi kapasiteli Spectrum salonunda 30 Mart'a kadar devem edecek 2. Tiyatro Günleri'ne 27 Mart günü çocuk oyunu "Yamuk Yemek" ile devam edilecek.

17 24 Mart 2015 Salý 17

18 18 24 Mart 2015 Salý

19 24 Mart 2015 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn On Biri: Ali Duvarcý... (MTG) Ali Bayýr... (Mormenekþe) Yasin... (MTG) Faye... (Çetinkaya) Uður... (Yenicami) Hüseyin... (GB) Kaan... (MTG) Cemil... (Mormenekþe) Sertan... (GB) Halil Turan... (Yenicami) Kingsley... (Kaymaklý) MAÐUSA TÜRK GÜCÜ Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Mormenekþe Doðan T.B Lefke Cihangir Yeniboðaziçi Maðusa T.G Gençler Birliði Serdarlý B. Baðcýl Çetinkaya Gönyeli Lapta KÝNGSLEY (KAYMAKLI) Haftanýn Kareasý Ali Bayýr... (Mormenekþe) Yasin... (MTG) Uður... (Yenicami) Kingsley... (Kaymaklý) AHMET OGAN (GENÇLER BÝRLÝÐÝ) Gol Krallýðý 24 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 17 GOL: Halil Turan (Yenicami) KEREM ERAN (MORMENEKÞE-BAÐCIL MAÇI) 23. HAFTA PROGRAMI: 4-5 Nisan 2015 Yenicami- Maðusa T.G. B.Baðcýl - Gönyeli L.Gençlerbirliði - Yeniboðaziçi Cihangir - Serdarlý Doðan T.B. - Küçükkaymaklý Çetinkaya - Lapta Lefke - Mormenekþe

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2) Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı