T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009

2 II

3 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl Müdürü ÇED ve Planlama Şube Müdürü Kimyager Biyolog Katip III

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No (A). Coğrafi Kapsam A.1. Giriş 1 A.2. İl Ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 3 A.4. İlin Topoğrafyası Ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı Ve Stratigrafi 4 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma 9 A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 10 (B). Doğal Kaynaklar 11 B.1. Enerji Kaynakları 11 B.1.1. Güneş 11 B.1.2. Su Gücü 11 B.1.3. Kömür 13 B.1.4. Doğalgaz 18 B.1.5. Rüzgar 18 B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun,Tezek) 19 B.1.7. Petrol 19 B.1.8. Jeotermal Sahalar 19 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 24 B.2.1. Ormanlar 24 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 24 B.2.2. Çayır ve Mera 25 B.2.3. Sulak Alanlar 29 B.2.4. Flora 29 B.2.5. Fauna 32 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 34 ve Diğer Hassas Yöreler B.3. Toprak 34 B.4. Su Kaynakları 37 IV

5 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 37 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3. Akarsular 40 B.4.4. Göller ve Göletler 41 B.5. Mineral Kaynaklar 44 B.5.1. Sanayi Madenleri 44 B.5.2. Metalik Madenler 46 B.5.3. Enerji Madenleri 50 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 51 (C). Hava (Atmosfer Ve İklim) 52 C.1. İklim Ve Hava 52 C.1.1. Doğal Değişkenler 53 C Rüzgar 53 C Basınç 54 C Nem 55 C Sıcaklık 55 C Buharlaşma 55 C Yağışlar 56 C Yağmur 56 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 56 C Seller 57 C Kuraklık 57 C Mikroklima 57 C.1.2. Yapay Etmenler 57 C Plansız Kentleşme 57 C Yeşil Alanlar 58 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 59 C Endüstriyel Emisyonlar 60 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 61 C.2. Havayı Kirletici Gazlar Ve Kaynaklar 62 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 64 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 65 C.2.3. Karbonmonoksit 67 V

6 C.2.4. Azot Oksit Emisyonları 67 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 68 C.3. Atmosferik Kirlilik 68 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 69 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 74 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 75 C.4.1. Doğal Çevreye Olan Etkileri 75 C Su Üzerindeki Etkileri 76 C Toprak Üzerine Etkileri 76 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 77 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 78 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 79 (D). Su 81 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 81 D.1.1. Yeraltı Suları 81 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 84 D.1.3. Akarsular 84 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 85 D.1.5. Denizler 86 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 86 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği Ve Çevreye Etkileri 87 D.3.1. Yeraltı Suları Kirlilik 87 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 87 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 102 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 102 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar 103 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 103 D.5.1. Tuzluluk 104 D.5.2. Zehirli Gazlar 104 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 104 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 104 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 104 D Siyanürler 104 D Petrol ve Türevleri 104 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 105 D Pestisitler ve Su Kirliliği 105 VI

7 D Gübreler ve Su Kirliliği 105 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 105 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 105 D.5.7. Patojenler 105 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 105 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 105 (E). Toprak Ve Arazi Kullanımı 106 E.1. Genel Toprak Yapısı 106 E.2. Toprak Kirliliği 106 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 106 E Atmosferik Kirlenme 107 E Atıklardan Kirlenme 107 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 107 E.3. Arazi 107 E.3.1. Arazi Varlığı 108 E Arazi Sınıfları 108 E Kullanma Durumu 111 E.3.2. Arazi Problemleri 112 (F). Flora-Fauna Ve Hassas Yöreler 114 F.1. Ekosistem Tipleri 114 F.1. 1 Ormanlar 114 F Ormanların Ekolojik Yapısı 114 F İlin Orman Envanteri 115 F Orman Varlığının Yararları 117 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 119 F.1.2. Çayır ve Meralar 119 F.1.3 Sulak alanlar 120 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler v.b) 120 F.2. Flora 120 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 120 F.2.2. Türler ve Populasyonları 120 F.3. Fauna 122 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 122 F.3.2.Türler ve Populasyonlar 122 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 123 F Evcil Hayvanlar 123 F Sahipli Hayvanlar 123 F Sahipsiz Hayvanlar 124 F Nesli Tehlikede Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 124 Hayvanlar VII

8 F Hayvan Hakları İhlalleri 124 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 124 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği 125 Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 125 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve 125 Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman 133 Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Maddesinin a) Tanımlar Bendinin 1., 2., 3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri 144 İstihsal ve Üreme Sahaları F /9/1988 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su 144 Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 145 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 145 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 145 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 145 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 145 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 145 Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 145 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 145 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması 145 Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar VIII

9 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 148 Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 148 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak 148 Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması 148 Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların 148 Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 148 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye 148 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın 149 Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar ( G ). Turizm 154 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 154 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri IX

10 G Konum 154 G Fiziki özellikleri 155 G.1.2. Kültürel Değerler 162 G.2. Turizm Çeşitleri 173 G.3. Turistik Altyapı 192 G.4. Turist Sayısı 195 G.5. Turizm Ekonomisi 195 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 196 ( H ).Tarım Ve Hayvancılık 198 H.1. Genel Tarımsal Yapı 198 H.2. Tarımsal Üretim 200 H.2.1 Bitkisel Üretim 200 H Tarla Bitkileri 200 H Buğdaygiller 200 H Baklagiller 200 H Yem Bitkileri 201 H Endüstriyel Bitkiler H Bahçe Bitkileri 202 H Meyve Üretimi 203 H Sebze Üretimi 204 H Süs Bitkileri 204 H.2.2 Hayvansal Üretim 204 H Büyükbaş Hayvancılık 205 H Küçükbaş Hayvancılık H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi H Su Ürünleri H Kürk Hayvancılığı 210 H Arıcılık ve İpek böcekçiliği 210 H.3. Organik Tarım 211 H.4. Tarımsal İşletmeler 212 H.5. Tarımsal Faaliyetler 215 H.5.1. Pestisit Kullanımı 219 H.5.2. Gübre Kullanımı 220 H.5.3. Toprak Kullanımı 221 (I). Madencilik 222 X

11 I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Doğal Malzemeler 229 I.1.1. Sanayi Madenleri 229 I.1.2. Metalik Madenler 231 I.1.3. Enerji Madenleri 232 I.1.4.Maden Kanuna Tabi Olan Doğal Malzemeler 233 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 235 I.3. Cevher Zenginleştirme 241 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 241 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 242 Rehabilitasyon Çalışmaları ( J ). Enerji 245 J.1. Birincil Enerji Kaynakları 245 J.1.1. Taş Kömürü 245 J.1.2. Linyit 245 J.1.3. Asfaltit 252 J.1.4 Bitümlü Şist 252 J.1.5. Ham petrol 253 J.1.6. Doğalgaz 253 J.1.7. Nükleer Kaynaklar 253 J.1.8. Orman 253 J.1.9. Hidrolik 253 J Jeotermal 253 J Güneş 253 J Rüzgar 254 J Biyokütle 254 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 254 J.2.1. Termik Enerji 254 J.2.2. Hidrolik Enerji 257 J.2.3. Nükleer Enerji 257 J.2.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 257 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 257 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 258 ( K ). Sanayi Ve Teknoloji 259 K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etkenler 259 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 259 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 263 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları Ve İstihdam Durumu 264 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi Ve Enerji Kullanımı 305 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Alınan Önlemler 314 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 315 XI

12 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 315 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 316 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 317 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 317 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 317 (L). Altyapı, Ulaşım Ve Haberleşme 319 L.1. Altyapı 319 L.1.1. Su Sistemi 319 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 321 L.1.3. Yeşil Alanlar 322 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 323 L.1.5. Doğal Gaz Boru Hatları 323 L.2. Ulaşım 324 L.2.1. Karayolları 324 L Karayolları Genel 324 L Ulaşım Planlaması 324 L Toplu Taşım Sistemleri 324 L Kent İçi Yollar 325 L Araç Sayıları 325 L.2.2. Demiryolları 326 L Kullanılan Raylı Sistemler 326 L Taşımacılıkta Demiryolları 326 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 327 L Limanlar 327 L Taşımacılık 327 L.2.4. Havayolları 327 L.3. Haberleşme 327 L.4. İlin Plan Durumu 327 L.5. İldeki Baz İstasyonları 328 (M). Yerleşim Alanları Ve Nüfus 329 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 329 M.1.1. Kentsel Alanlar 329 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 329 M Kentsel Büyüme Deseni 329 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 329 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 332 XII

13 M Kentsel Yenileme Alanları 332 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 333 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanları 333 M.1.2. Kırsal Alanlar 335 M Kırsal Yerleşme Deseni 335 M Arazi Mülkiyeti 338 M.2. Altyapı 339 M.3. Binalar Ve Yapı Çeşitleri 339 M.3.1. Kamu Binaları 339 M.3.2. Okullar 339 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 340 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 340 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 342 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 343 M.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 343 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 344 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 344 M Yerel Mimari Özellikler 344 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 345 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 345 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 345 M.4.2. Göçler 345 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 345 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 346 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 346 M.4.6. Gecekondu Islah Ve Önleme Bölgeleri 346 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 346 M.5.1. Görüntü Kirliliği 346 M.5.2. Binalarda Ses İzalasyonu 346 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 347 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 347 M.5.5. Kentsel Atıklar 348 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 348 M.6. Nüfus 348 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 348 M.6.2. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 350 XIII

14 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 350 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 351 (N). Atıklar 352 N.1. Evsel Katı Atıklar 352 N.2. Tehlikeli Ve Zararlı Atıklar 353 N.3. Özel Atıklar 353 N.3.1. Tıbbi Atıkları 353 N.3.2. Atık Yağlar 357 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 357 N.3.4. Pil ve Aküler 357 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 357 N.3.6. Tarama Çamurları 358 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 358 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 358 N.4. Diğer Atıklar 358 N.4.1. Ambalaj Atıkları 358 N.4.2. Hayvan Kadavraları 362 N.4.3. Mezbaha Atıkları 362 N.5. Atık Yönetimi 362 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 362 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplatılması, Taşınması ve Aktarma 363 Merkezleri N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 364 N.8.1. Katı Atıkların depolanması 364 N.8.2. Atıkların Yakılması 364 N.8.3. Kompost 364 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 364 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 365 (O). Gürültü Ve Titreşim 367 O.1. Gürültü 367 O.1.1. Gürültü Kaynakları 367 O Trafik Gürültüsü 367 O Endüstri Gürültüsü 367 O İnşaat Gürültüsü 368 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 368 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 368 O.1.2. Gürültü İle Mücadele 368 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 368 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 368 XIV

15 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 368 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 368 O Fiziksel Etkileri 369 O Fizyolojik Etkileri 369 O Psikolojik Etkileri 369 O Performans Üzerine Etkisi 369 O.2. Titreşim 369 (P). Afetler 370 P.1. Doğal Afetler 371 P.1.1. Depremler 373 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 373 P.1.3. Seller 373 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 373 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 373 P.1.6. Fırtınalar 373 P.2. Diğer Afetler 373 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 373 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 376 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 376 P.3. Afetlerin Etkileri Ve Yardım Tedbirleri 376 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 377 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 378 P.3.3. İlkyardım Servisleri 379 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 379 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 379 (R). Sağlık Ve Çevre 380 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 380 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 380 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 380 R İçme,Kullanma ve Sulama Suları 383 R Denizler 384 R Zoonoz Hastalıklar XV

16 R.1.3. Gıda Hijyeni 385 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 386 R.1.5. Bebek Ölümleri 387 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 388 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 390 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 391 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 391 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 394 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 394 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 395 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 395 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 396 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine 398 Etkileri (S). Çevre Eğitimi 399 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 399 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar Ve Faaliyetleri 400 S.2.1. Çevre Vakıfları 400 S.2.2. Çevre Dernekleri 401 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 401 (T). Çevre Yönetimi Ve Planlama 403 T.1. Çevre Kirliliğinin Ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 403 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması Ve Geliştirilmesi T.3. Ekonomik Ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Taşmayacak Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 404 T.5.Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 404 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi XVI

17 TABLOLAR DİZİNİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo 1. Kütahya İli İlçelerinin Merkez İlçeye Olan Uzaklıkları 2 Tablo 2. Kütahya İlinin Komşu İllere Uzaklığı 4 Tablo 3. Kütahya İli Güneşlenme Süreleri 11 Tablo 4. DSİ III. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Bazı İller ve Özellikleri 11 Tablo 5. Hali hazırda işletymede olan baraj ve göletler 13 Tablo 6. İnşaat halindeki tesisler 13 Tablo 7. SLİ Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 14 Tablo yılı başı itibariyle rezerv tablosu 15 Tablo 9. Orijinal Kömürün Kimyasal Özellikleri 16 Tablo 10. Tuvenan ve satılabilir Üretim 16 Tablo 11. Kütahya İli Kamuya Ait Kömür İşletmeleri 17 Tablo 12. Gediz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 17 Tablo 13. Değirmisaz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 17 Tablo 14. Özel Sektöre Ait Kömür İşletmelerinin Yerleri Ve Üretim Miktarları 18 Tablo 15. Kütahya İline Ait Meteorolojik Veriler 19 Tablo 16.Kütahya ilinde bulunan Jeotermal Kaynakların koordinatları 20 Tablo 17. Kütahya da Bulunan Jeotermal Kaynakların Yeri ve Özellikleri 24 Tablo 18. Kütahya Orman Ürünleri-Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 24 Tablo 19. Kütahya ilinde mera tesbit ve tahdit çalışmaları 27 Tablo 20. Mera Çalışmalarının Yüzde Oranları 27 Tablo 21. Islah Projeleri Uygulanan Alanlar ve Proje Maliyetleri 28 Tablo 22. Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki Payı 29 Tablo 23. Sulama Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 29 Tablo 24. İl Genelinde Mevcut Kuş Türleri 32 Tablo 25. Büyük Toprak Guruplarına Göre Arazi Kullanma 36 Tablo 26. Büyük Toprak Guruplarının İlçelere Göre Dağılımı(hektar) 37 Tablo 27. Kütahya İlinde Bulunan Barajlar ve Göletler 38 Tablo 28. Halihazırda İşletmede Olan Baraj Ve Göletler 38 Tablo 29. İnşaat Halindeki Tesisler 39 Tablo 30. Barajların Beslendiği Kaynaklar, Derinlikleri, Alan ve Hacimleri 42 Tablo 31. Merkez Ve İlçelerdeki Diğer Göletler 42 Tablo32. Kütahya daki Sanayii Madenleri 44 Tablo33.MTA Tarafından Yapılan Detay Etüdleri ve Sondaj Çalışmaları. 46 XVII

18 Tablo 34. MTA Tarafından Tespit Edilen Cu,Pb,Zn Rezervleri 46 Tablo 35. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 50 Tablo 36. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 50 Tablo 37. Rasatlara Göre Tespit Edilen Rüzgar Değerleri 53 Tablo 38. En Hızlı Esen Rüzgarin Yönü ve Hızı 53 Tablo 39. Fırtınalı Günler Sayısı 54 Tablo 40. Yerel Basınçlar 54 Tablo 41. Yıllık Ortalama ve En Düşük Bağıl Nem 55 Tablo 42. Aylık Sıcaklık Verileri 55 Tablo 43. Buharlaşma Değerleri 55 Tablo 44. Aylık Yağış Miktarları 56 Tablo 45. Aylara Göre İlimize Ait Yağış Tür ve Değerleri 57 Tablo 46. İlimize Ait Göç Verileri 57 Tablo 47.Bitki Türleri ve Ağaçlandırma planı 58 Tablo 48. Kütahya İlindeki Endüstri Kolları 60 Tablo 49. İl Merkezinde Motorlu Kara Taşıtların Araç Muayene Bilgileri 61 Tablo 50. İl Geneli Araç Bilgileri 61 Tablo 51. Motorlu Taşıt Emisyon Ölçümleri 61 Tablo 52. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Göre PM ve SO 2 Uyarı Kademeleri 63 Tablo 53. Kütahya İli Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonları ve Koordınatları 64 Tablo 54. Endüstride İnhalasyon Yoluyla Oluşan Alerjik Akciğer Hastalıklarına Neden Olan maddeler 79 Tablo 55. Önemli Akciğer Zehirleri ve Etkileri 79 Tablo 56. Kütahya ilinde yapılacak (YAS) Yeraltı Sulamaları. 81 Tablo 57. Kütahya ilinde işletilmekte olan (YAS) pompajlı sulamalar. 81 Tablo 58. Kütahya ilinde Bedeli karşılığı yapılan (YAS) Pompajlı Sulamalar: 83 Tablo 59. DSİ tarafından inşa edilen sulamalar fiilen sulanan alanlar ve oranları 83 Tablo 60. Kütahya ili ve ilçelerindeki derelerin debileri 84 Tablo 61. Kureyşler Deresi2007 Yılı Değişik Noktalardaki Sulama Sınıfları 85 Tablo 62. Kütahyada bulunan sulama sahaları 86 Tablo 63. Proje ve tatbikat safhasında olan Yerüstü Sulama projeleri ve alanları 86 Tablo 64. Planlama safhasında olan yer üstü sulamaları; 86 Tablo 65. Taşkın Kurutma ve Islah Tesisleri 87 Tablo 66. Akarsulardan Numune Alınan Yerlerin Koordinatlar 89 Tablo 67. Alıcı Ortam Su Numunesi Analiz Raporları 89 Tablo 68. Alıcı Ortam Su Numunesi Analiz Raporları 98 Tablo 69. Kütahyada Bulunan Baraj Göllerinin Koordinatları 102 Tablo 70. Arazi Varlığı 108 Tablo 71. Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 108 XVIII

19 Tablo 72. İlçelere göre şimdiki arazi kullanma durumları 111 Tablo 73. Büyük Toprak Guruplarının İlçelere Göre Dağılımı 112 Tablo 74. Kütahya ili arazilerinin problemlerine göre durumları 113 Tablo 75. Bazı İklimsel Özelliklerin Ölçüm Sonuçları (Yıllık Ortalama) 114 Tablo 76. Kütahya İli Orman Alanlarının İlçelere Göre 115 Tablo 77. Kütahya İli Orman Alanlarının İbreli Ve Yapraklı Ağaçlar Olarak İlçelere Göre 116 Tablo 78. Kütahya İli Orman Ürünleri Üretimi 117 Tablo Yılı Aylara Göre Üretim Tablosu 117 Tablo 80. Kütahya İlinde Yetişen Bitki Türleri 121 Tablo 81. Koruma Altına Alınan Bazı Sahalar 125 Tablo 82. Tabiat Parkları 128 Tablo 83. İlimizdeki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 137 Tablo 84. Kütahya İli Merkez İlçe Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları 138 Tablo 85. Kütahya İlçeleri Doğal Sit Alanları 143 Tablo yılında yapılan tesciller 143 Tablo 87.Mutlak Koruma alanı olan göletler 144 Tablo 88.Kütahya Merkez İlçede Bulunan Anıtsal Yapılar 146 Tablo 89 Kuruçay Göleti Etrafındaki Nüfus 151 Tablo 90. Kütahya İli Etkinlikler Takvimi 170 Tablo 91. Kültür ve Tabiat Varlıkları 174 Tablo 92.Turizm İşletme Belgeli Tesisler 193 Tablo 93. Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 193 Tablo 94. Kütahya İli İşletme Belgeli Lokantalar 194 Tablo 95. Konaklayan yerli ve yabancı turist sayıları 195 Tablo 96. Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 198 Tablo 97. Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki Payı 198 Tablo Yılında Tarla Bitkileri ve Arazinin İlçelere Göre Dağılımı 199 Tablo 99. Sulama Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 199 Tablo 100. Buğdaygiller Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 200 Tablo 101. Baklagiller Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 201 Tablo 102. Yem Bitkileri Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 201 Tablo 103. Endüstriyel Bitkiler Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi dağılımı 201 Tablo 104. Kütahya İli Meyve Üretimi 202 Tablo 105. İlçelere Göre Sebze Ekiliş ve Üretim Miktarları 203 Tablo 106. Büyükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 204 Tablo 107. Küçükkbaş Hayvansal Üretim İstatistiklerinin İlçelere Göre Dağılımı 205 Tablo 108. Kütahya İli 2008 Kümes Hayvanları Üretim İstatistikleri 206 Tablo Yılı Kümes Hayvanı Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 208 XIX

20 Tablo 110. Kütahya İli Su Ürünleri Üretim Tesisleri Su Kullanma Miktarları 208 Tablo 111.Kütahya İl Genelinde Bulunan tesisler 210 Tablo 112. İlimizde Mevcut Bulunan Arı Kovanları İlçelere Göre Dağılımı 211 Tablo Yılı Organik Tarımsal Üretim Verileri 212 Tablo 114. Kütahya İli Gıda Üretim Yerleri Dağılımı 213 Tablo 115. İlimizde Çalışma ve Üretim İzni Almış Et ve Et Ürünleri Tesislerinin Listesi 213 Tablo 116. Yem Fabrikaları 213 Tablo 117. Gıda Sektöründeki İşletmeler 213 Tablo 118. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin İlçelere Göre Dağılımı 218 Tablo Yılı Pestisit Kullanım Miktarları Ve Alanları 219 Tablo 120. Kütahya İli Yıllar İtibarıyla Zirai İlaç Tüketimi 219 Tablo 121. İlçeler Üzerinden 2009 Kimyevî Gübre Tüketimi (kg) (Genel) 220 Tablo 122. Metalik Madenler Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 222 Tablo 123. Enerji Hammaddeleri Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 223 Tablo 124. Endüstriyel Hammaddeleri Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 223 Tablo 125.İlimizde Faaliyette olan maden sahaları 224 Tablo 126. Kütahya İli Önemli Madenlerinin Türkiye Maden Varlığı İçerisindeki Yeri 229 Tablo 127. Sanayi Madenleri 229 Tablo 128. Metalik Madenler 231 Tablo 129. Çalışan Eleman Sayısı 232 Tablo 130. Rezerv Durumu (1000 ton) 232 Tablo 131. İşletim Şekline Göre Kömür Üretimi 232 Tablo 132. Satış (ton) 232 Tablo 133. Kömür Hareketi (ton) 232 Tablo 134. Enerji Madenleri 233 Tablo 135. Taş Ocağı Listesi 233 Tablo 136. Ruhsat ve Rezerv miktarı belirtilen Taş Ocağı Listesi 235 Tablo 137. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 245 Tablo 138. İşletilebilir Rezerv Miktarları 247 Tablo 139. Tüvenan ve Satılabilir Üretim (ton, Tunçbilek) 248 Tablo 140. Tüvenan ve Satılabilir Üretim Analiz Sonuçları 248 Tablo 141. Seyitömer Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 250 Tablo 142. Kömür Damarı Ortalama Analiz Değerleri 251 Tablo 143. SLİ Toz Ölçümleri 252 Tablo 144. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 252 Tablo 145. Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı (kwh) 254 Tablo 146. Kütahya İli Net Elektrik Tüketiminin Abone Gruplarına Göre Dağılımı 257 Tablo 147. OSB. de Parsel Dağılımı 260 XX

21 Tablo 148. Gediz OSB. de Parsel Dağılımı 260 Tablo 149. İlde Bulunan Küçük Sanayi Sitelerinin Durumu 262 Tablo 150. Kütahya İmalat Sanayiindeki İşyeri Sayısı, Çalışılan İşçi-Saat Toplamı, Çevirici Güç Kapasitesi, Stok Değişmeleri, Sabit Sermayeye Yapılan İlaveler ve Katma Değer 263 Tablo 151. Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarının Sektör Olarak Dağılımı 263 Tablo 152. Kütahya ili imalat sanayi firma adedi ve istihdam sayısı 265 Tablo 153. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Genel) 266 Tablo 154. Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü (Genel) 267 Tablo 155. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) (Genel) 269 Tablo 156. Şeker, Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar 271 Tablo 157. Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç ve Mobilya-Döşeme) 274 Tablo 158. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Genel) 275 Tablo 159. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb.) (Genel) 277 Tablo 160. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Genel) 277 Tablo 161. Enerji Sektörü (Termik ve Hidro Elektrik Santralleri) (Genel) 279 Tablo 162. Metal Dışı Madenler (Altıntaş) 280 Tablo 163. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) (Altıntaş) 280 Tablo 164. Gıda Maddeleri (Altıntaş) 280 Tablo 165. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Aslanapa) 282 Tablo 166. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi)(Çavdarhisar) 283 Tablo 167. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Domaniç) 284 Tablo 168. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Domaniç) 284 Tablo 169. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Domaniç) 284 Tablo 170. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler (Emet) 285 Tablo 171. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Gediz) 286 Tablo 172. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Gediz) 287 Tablo 173. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Gediz) 288 Tablo 174. Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç ve Mobilya-Döşeme) (Gediz) 288 Tablo 175. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb) (Gediz) 289 Tablo 176. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi(Gediz) 289 Tablo 177. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Gediz) 290 Tablo 178. Enerji Sektörü (Termik ve Hidro Elektrik Santralleri (Gediz) 291 Tablo 179. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Hisarcık) 291 Tablo 180. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Hisarcık) 292 Tablo 181. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb. (Pazarlar) 293 Tablo 182. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Şaphane) 294 Tablo 183. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Şaphane) 294 XXI

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÖNSÖZ Çevre, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı