HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 İTİT ÜNİVRSİTSİ STRATJİ GLİŞTİRM DAİR BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞMASI A. BÜTÇ V PRFORMANS PROGRAMI ŞÜB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI 1)BÜTÇ AZIRLAMA Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programı, ylül ayının ilk haftası sonuna kadar Bakanlar Kurulunun kabul etmesiyle Bütçe azırlama süreci başlar ve aynı süre içinde Orta Vadeli Program Resmi Gazete de yayımlanır. Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Plan ylül ayının 15'ine kadar, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Planın yayınlanması Maliye Bakanlığı Bütçe azırlama Rehberi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ylül ayının 15'ne kadar, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini yönlendirmek amacıyla Bütçe Çağrısı ve Bütçe azırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca; Yatırım Programını hazırlama sürecini yönlendirmek için Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır. Maliye Bakanlığı Kurumun Bütçe Tavan rakamlarının belirlenmesi Bütçe azırlığı ile ilgili Genelge yayınlanarak arcama Birimlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe azırlama Genelgesi Bütçe Teklif Formları ve k Formlar Temmuz Ayının ilk haftası sonuna kadar,arcama Birimlerinin Orta Vadeli Program,Orta Vadeli Mali Plan ve söz konusu cari ve yatırım bütçe rehberlerinde belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlamış oldukları ödenek tekliflerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) iletilir. 1 arcama Birimleri 1

2 1 arcama Birimlerinden gelen ödenek tekliflerinin konsolide edilmesi ve kurumun bütçe teklifinin oluşturulması Bütçe Teklif Tasarısı Bütçe Teklif rakamlarının e-bütçe sistemine girilmesi azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Üst Yönetici imzasına sunulması ylül ayının sonuna kadar, uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e, Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına gönderimesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Maliye Bakanlığında cari bütçe, Kalkınma Bakanlığında yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması Rektör azırlanan Üniversite Bütçe Teklifi Maliye Bakanlığında tasarılaşır. Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esap Üniversite tarafından TBMM ye, Maliye Bakanlığına ve YÖK e gönderilir Bütçe Tasarısı Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. 2 2

3 2 TBMM, Bütçe Kanun Tasarısını görüşür ve oylayarak kabul eder. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanır. Bilgi Yazısı Mali Yılbaşından önce,merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cumhur Başkanı tarafından imzalanır ve Resmi Gazete de yayımlanır. 3

4 2) BÜTÇ RVİZ SÜRCİ Muhasebe İşlem Fişi Ödenek kleme Formu arcama Birimlerince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan ödeneklerin programlanan dönemden önce kullanılması için gerekçeleri ile birlikte revize talebinde bulunulması Muhasebe Birimi Personeli Revize talebi icmal değişikliği oluşturuyor mu? kleme Cetveli Bütçede fonksiyonları aynı olan tertipler arasında aktarma yapılması Revize talebinin e-bütçe sistemine girilmesi Revize işleminin e-bütçe sistemine girilmesi Revize talep yazısının BÜMKO ya bildirilmesi Revize cetveli hazırlanarak Üst Yöneticinin onayına sunulması Uygun bulunan revize talebinin BÜMKO tarafından onaylanması Onay Cetveli Onaylanan Revize Cetvelinin e- bütçe sisteminde de onaylanması BÜMKO tarafından onaylanmış revize talebinin e-bütçe sistemine tertip düzeyinde girişinin yapılması Ödenek Gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Revize edilen Ayrıntılı Finansman Program Cetvelinin Sayıştay, BÜMKO ve Muhesabat Genel Müdürlüğüne ve ilgili arcama Birimine 7 gün içinde 4

5 3) BÜTÇ GLİRLRİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimlerinin göndermiş olduğu gelir döküm cetvelinin alınması say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Muhasebe Yetkilisine 5

6 4) ÖDNK AKTARMA arcama birimince ödenek ihtiyacının ortaya çıkması Ödenek aktarma talep yazısı Maliyet hesabı Aktarma talebinin gerekçesi ve maliyet hesabı yapılarak SGDB na arcama Yetkilisi Aktarma talebinin değerlendirilmesi Aktarma talebi aktarılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20'sini geçiyor mu? İşlemin -Bütçe sistemine kaydedilerek formların oluşturulması Aktarma talebinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Aktarma cetveli azırlanan aktarma cetvelinin Rektör onayına sunulması Bütçe işlemi talebinin e- bütçe sistemine girilmesi Rektörlük onayının ardından aktarma işleminin e-bütçe sisteminde onaylanması Talep yazısının Maliye Bakanlığı BÜMKO ya Ödenek gönderme belgesi Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi Aktarma İşlem Formunun Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına Maliye Bakanlığınca uygun bulunan aktarma işlemi için tenkis belgesi düzenlenmesi ve e-bütçe sisteminde onaylanması Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi 6

7 5) ÖDNK GÖNDRM Revize, Aktarma, Serbest Bırakma, Ödenek kleme, Gelirli Ödenek Kaydı,Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı gibi işlemlerin sonucunda Ödenek Gönderme ihtiyacının ortaya çıkması arcama Yetkilisi Ödeme mri Belgesi Ödenek Gönderme işleminin,...yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, Ayrıntılı Finans Programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden incelenmesi ata var mı? İlgili arcama Birimine Ödeme mri Belgesinin iade edilmesi Ödenek Gönderme İcmal Fişleri -Bütçe sisteminde Ödenek Gönderme seçeneğine ilgili tertip ve gönderilecek ödenek tutarı yazılarak Ödenek Gönderme Belgeleri İcmalinin oluşturulması Ödenek Gönderme Belgeleri İcmallerinin onaylanması için öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanına daha sonra da Üst Yöneticiye sunulması Onaylanan Ödenek Gönderme İcmal Fişi, e-bütçe sisteminde de onaylanması 1 7

8 1 Muhasebe İşlem Fişi Ödenek Gönderme Belgesinin e-bütçe sisteminde düzenlenmesi ve sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Ödenek Gönderme Belgesinin muhasebe işlem fişlerinin Say 2000i sisteminde oluşturulması ve çıktı alınması (2 nüsha) Muhasebe İşlem Fişlerinin imzalanması ve onay için Muhasebe Yetkilisine Devlet Bütçe Uzmanı Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanan fişlerin yevmiye dosyasına konulması Vezne Görevlisi 8

9 6) TNKİS Tenkis Belgesi Düzenleme Talebi İlgili harcama biriminin düzenlenmiş ve e-bütçe sistemi üzerinden onaylanmış olan Ödenek Gönderme Belgesinin mali yıl içinde iptalini sağlayan Tenkis Belgesi düzenlenmesi talebinin alınması arcama Yetkilisi Tenkis Belgesi -bütçe sisteminden Tenkis Belgesi düzenlenmesi İcmal Fişi -bütçe sisteminde tertip düzeyinde ödenek girişleri yapılarak icmal fişlerinin oluşturulması Tenkis İcmal Fişlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanması ve Rektör onayına sunulması Strateji Geliştirme Daire Bşk. Onaylanan Tenkis İcmal Fişlerinin e-bütçe sisteminde onaylanarak sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından e-bütçe üzerinden ödeneğin Muhasebe İşlem Fişi say2000i sisteminden ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin oluşturulması ve çıktılarının alınması (2 nüsha) Tenkis ile ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin Muhasebe Yetkilisince imzalanması 9

10 7) GLİR FAZLASI ÖDNK KLM Muhasebe İşlem Fişi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli B Cetvelinde tahmini gelir tutarlarını aşan gelirin gerçekleşmesi Muhasebe Birimi Personeli arcama birimince gelir fazlası ödenek talebinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi B Cetveli ile A Cetveli karşılaştırılarak gelir fazlası tutarın kontrol edilmesi Tutarsızlık var mı? Gerekçesi ile harcama birimine iade edilmesi Gelir Fazlası kleme Cetveli Bütçenin (B) işaretli Gelir Cetveline Öz Gelir kaydı,(a) işaretli Gider Cetveline de Gelir Fazlası Ödenek kaydı yapılarak formların hazırlanması azırlanan Gelir Fazlası kleme Cetvelinin Rektör onayına sunulması Rektör onayını müteakip, e- bütçe sisteminde gelir fazlası ödenek ekleme işleminin onaylanması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi yazısı Onaylanan Gelir Fazlası Ödenek Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO, Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 10

11 8) GLİRLİ ÖDNK KLM Banka Dekontu Gelirin (şartlı bağış, kaynak transferi vb.) tahsil edilmesi Muhasebe İşlem Fişi Gelirin ilgili gelir koduna alınarak say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Gelirli ödenek kaydı işleminin e-bütçe sisteminde B işaretli gelir cetveline öz gelir kaydının, A işaretli gider cetveline ödenek kaydının yapılarak gerçekleştirilmesi Ödenek kleme Formu Ödenek kleme Cetveli Gelirli ödenek ekleme formlarının hazırlanması ve Rektör onayına sunulması Onay Cetveli Rektörlük onayından sonra e-bütçe sisteminde onayın yapılması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Sayıştay, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğüne onay formlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 9) AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatının yayınlanması ile Ayrıntılı Finansman Programının (bütçede tefrik edilmiş olan ödeneklerin tertipleri itibariyle aylara göre dağılımını ile gelir ve net finansmanın gerçekleşme hedeflerini gösteren) hazırlıklarına başlanması Ayrıntılı Finansman Programı Teklif Cetvelleri arcama Birimleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını gösteren Ayrıntılı Finansman Programına ilişkin tekliflerin istenmesi arcama Birimi arcama Birimlerinden gelen Ayrıntılı Finansman programına ilişkin tekliflerin konsolide edilerek Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli -bütçe sisteminde Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifi hazırlanarak sisteme girişlerin yapılması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) BÜMKO tarafından icmal düzeyinde e-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finansman Programının birim bütçeleri düzeyinde dağılımının yapılması Onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı hakkında arcama Birimlerinin bilgilendirilmesi Bilgi Yazısı -bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi ile ödeneklerin kullanılabilir (serbest) hale getirilmesi 12

13 10) SRBST BIRAKMA Serbest Bırakma Talep Yazısı İlgili harcama biriminden ödeneğin serbest bırakılması ile ilgili talep yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na iletilmesi arcama Yetkilisi arcama biriminin talep yazısının incelenmesi Serbest Bırakma işleminin bütçe uygulama talimatına uygunluğunun tespit edilmesi Uygun mu? İlgili arcama Birimine, Serbest Bırakma Talep Yazısının iade edilmesi Serbest bırakma talebinin e- bütçe sistemine girişinin yapılması arcama biriminin serbest bırakma talebinin gerekçeleri ile birlikte Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) bildirilmesi Muhasebe İşlem Fişi BÜMKO tarafından onaylanan serbest bırakma işleminin say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesinin yapılması -bütçe sisteminden ödeneğin Bilgi Yazısı Onaylanan serbest bırakma işleminin, ilgili harcama birimine bildirilmesi 13

14 11) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KLM Bütçe Teklif Tasarısı azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yönetici imzasına sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanı ylül ayının sonuna kadar,uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifi üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e Rektör Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde DPT ye Maliye Bakanlığında cari bütçe, DPT de yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Maliye Bakanlığında tasarılaşması Bütçe Tasarısı Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esabın Üniversite tarafından TBMM ye,maliye Bakanlığına ve YÖK e Mali Yılbaşından en az 75 gün önce(17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporunun Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulması TBMM tarafından Bütçe Kanun Tasarısı görüşülmesi ve oylanarak kabul edilmesi 1 14

15 1 Bilgi Yazısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanması Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazetede yayımlanması 15

16 12) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KAYDI Muhasebe İşlem Fişi Bankaya yatırılan gelirin muhasebeleştirilmesi Muhasebe Birimi Personeli Ödenek kleme Formu Ödenek ihtiyacının ortaya çıkması halinde Likit Karşılığı Ödenek kaydı işleminin e-bütçe sistemine girilmesi kleme Cetveli Bütçenin (F) İşaretli Finansman Cetvelinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları ile gerçekleşen finansman fazlalığı karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydı yapılarak Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetveli hazırlanması Onay Cetveli azırlanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin üst yönetim onayına sunulması Rektörlük onayı geldiğinde,(b) işaretli Gelir Cetveline Öz gelir kaydı, (A) işaretli Gider Cetveline de Likit Karşılığı Ödenek kaydının e-bütçe sisteminde onaylanması -bütçe sisteminden ödenek Bilgi Yazısı Onaylanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 16

17 B. İÇ KONTROL V ÖN MALİ KONTROL ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI C. 1) ÖN MALİ KONTROL 1.1) ÖN MALİ KONTROL İÇİN YAPILAN İLK İŞLMLRİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Mal veya izmet Alımlarında TL nin, Yapım İşlerinde TL nin ve 2013 yılı için belirlenen 21/f limiti üzerindeki alımlarda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi Uygun görüş verilecek mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş yazısının hazırlanması vrak kaydının alınması ve ilgili birime 17

18 1.2) SYAAT KARTLARI ÖN MALİ KONTROLÜ Birimlere seyahat kartı verilecek personelin belirlenmesine ilişkin yazının Birimlerden seyahat kartı verilecek personelin isim listesinin teslim alınması Gelen talep yazılarının değerlendirilmesi Uygun görüş verildi mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş verilen personel listesinin oluşturulması Listenin Strateji Geliştirme Daire Bşk. onayına sunulması İlgili birimlere dağıtılması 18

19 2) İÇ KONTROL 2.1) AB PROJ ÖDMLRİ KONTROLÜ Proje Yürütücüsü tarafından proje numarası müracaatının alınması Proje için banka nezdinde özel hesap açtırılması Muhasebe Yetkilisi esap numarasının Bilimsel Araştırma Projeleri birimine ve Proje Yürütücüsüne bildirilmesi Proje karşılığı döviz tutarının ilgili proje hesabına Avrupa Birliği tarafından yatırılmasının takibi Bankadan tutarın yatırıldığına dair dekontun alınması Vezne Görevlisi Say2000i sisteminde proje numarası verilmesi Aktarma tarihinde döviz tutarının ilgili bankanın döviz alış kuru üzerinden Proje Özel esabına kaydedilmesi Muhasebe İşlem Fişi (MİF) ve ekinde yer alan ödeme veya mahsup evraklarının BAP birimi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 1 19

20 1 vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi İlgili projeye ait ödemenin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Say2000i sisteminde onaylanması Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi Döviz gönderme belgesi düzenlenerek bankaya Bankadan ödemenin yapıldığına ilişkin dekontun alınması Vezne Görevlisi Ödemenin say2000i sisteminde proje hesabından düşülmesi 20

21 2.2) TÜBİTAK ÖDMLRİ TÜBİTAK tan gelen proje bazında hesap açma isteminin işleme koyulmak üzere dosyalanması Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat yazılması Muhasebe Yetkilisi Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK a bildirilmesi Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte say2000ii sisteminde tanımlanması BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol edilmesi ksik var mı? 1 Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi 21

22 1 TÜBİTAK tan farklı zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi oluşturulması Vezne Görevlisi MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile banka hesap numarasının yazılması MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi BAP Birimi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması 2 22

23 2 Ödeme yapılacak mı? Ödemesiz MİF (avans iadesi) var mı? Onaylı MİF in ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya 3 Vezne Görevlisi Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Doğru hesaba yatırılmış mı? 3 Doğru hesaba aktarmak için say2000i sisteminde Virman Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Vezne Görevlisi say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya Vezne Görevlisi 23

24 3 MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması BAP Birimi 4 24

25 4 Sonuçlanan projenin TTS ve say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan tutarın karşılaştırılması) Fark var mı? Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi say2000i sisteminde emanet tutarının kapatılarak Ödeme MİF i oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya (banka hesabında kalan mevcut proje bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi) Vezne Görevlisi Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iade edildiğinin TÜBİTAK a yazıyla bildirilmesi 25

26 C) MUASB, KSİN SAP V RAPORLAMA ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI A. 1) BANKA KSTRLRİNİN GÜNLÜK KONTROLÜ Banka ekstrelerinin günlük olarak bankadan alınması Vezne Görevlisi say2000i sistemine girişi Vezne Görevlisi say2000i'den Günlük Kontrol esap Cetvelinin alınması ve kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Fark var mı? Bankaca yapılan sehven ödeme olup olmadığının araştırılması Vezne Görevlisi Bankadan sehven yapmış olduğu ödemeyi düzeltmesinin talep edilmesi kstre ile say2000i sisteminin eşitlenmesi ve hesabın/ ekstrenin kapatılması Vezne Görevlisi 26

27 2) K DRS ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün kontrol edilmesi Bordrodaki ders saatleri ile karşılaştırılması ve personele ait kontrol unsurlarının gözden geçirilmesi Fark var mı? Ödeme mri Belgesi, bordro ve banka listesi tutarlarının karşılaştırılması Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Fark var mı? Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Vezne Görevlisi Ödemenin yapılması 27

28 3) ARCIRA ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen Ödeme mri Belgesi (Kesin Ödeme) veya Muhasebe İşlem Fişinin (Avans) teslim alınması Ödeme mri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Muhasebe Yetkilisi 1 28

29 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi Avans verilmesi halinde görevlendirmenin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahsup (avans kapatma) işlemleri için ödeme emrinin teslim alınması Ödeme mri Belgesinin ve eklerinin kontrol edilmesi say2000i sisteminde avans bilgileri ile sorgulama yapılması Avanstan fazla harcama yapılmış mı? 3 Aradaki fark kişinin aynı hesabına yatırılmak üzere say2000ii sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması 2 29

30 2 Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi 3 İade var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000ii sistemine kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Muhasebe Yetkilisince onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi 30

31 4) İCRA NAFAKA İCRA V NAFAKA ÖDMLRİ Birimlerden icra yazılarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İcra tutarının yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi İcra dosyasının açılması İcranın ilgili icra dairesine Gerekli düzeltmenin yapılması ksik/ata olduğuna dair icra dairesinden yazı geldi mi? Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere bankaya Vezne Görevlisi

32 2 1 Bankadan gelen dekontun kişiye ait icra dosyasına alınması İcra borcu kapandı mı? İlgili birimden icra borcu ödeneceğine dair yazının alınması İlgili birimden icra dairesinden gelen icra fekki kararının SGDB ye iletilmesi İcra dosyasının kapatılması 32

33 SNDİKA ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik tutar veya evrak var mı? vrakların üçer nüsha fotokopilerinin alınması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun birimlerden gelen sendika bordroları ile birlikte ilgili sendikaya üst yazı ile 33

34 KFALT ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik evrak var mı? İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Ödeme listesi hazırlanması Ödeme listesinin Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun üst yazı ile Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34

35 DPOZİTO V ARÇ İADLRİ Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığından depozito iade talep formlarının dekontlar ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın say2000i sisteminden kontrol edilmesi ata var mı? İlgili birime iade edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya 35

36 5) İŞ AVANS V KRDİLRİ İş avans ve kredi evraklarının kaydının alınması vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye 1 36

37 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi vrakın Yevmiye Zarfına koyulması Mutemet avansının 1 ay, kredi avansının 3 ay içerisinde ödenip ödenmediğinin takip edilmesi Vezne Görevlisi Alınan avans zamanında kapatıldı mı? Kişi borcu dosyasının açılarak işlem yapılması için ilgili memura sevk edilmesi Mahsup evrakının kaydedilmesi Borç Tahsili Süreci Mahsup evrakının kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi 2 37

38 2 Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Avans iadesi var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000i'e kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Vezne Görevlisi Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması vrakın Yevmiye Zarfına koyulması 38

39 6) KADRO İPTAL V İDASLARI Personel Daire Başkanlığından gelen Kadro İptal ve İhdas yazısının teslim alınması Kadro iptal ihdas cetvellerin 5 gün içinde ön mali kontrolünün yapılması ata var mı? Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi Kontrol edilmiştir yazısının hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına 39

40 7) KSİN SAP AZIRLANMASI Maliye Bakanlığınca Kesin esap azırlanmasına ilişkin genelgenin Mart ayı içinde yayınlanmasının takip edilmesi Muhasebe Yetkilisi Kesin hesap formlarının Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sisteminde oluşturulması Yönetim dönemi hesabı cetvelleri ile tutarlı mı? Bakanlar ve üst yöneticiler cetvelinin düzenlenmesi say2000i sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması Gider kesin hesap cetveli ile gelir kesin hesap cetveli açıklamalarının yapılması Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetvelinin düzenlenmesi Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin düzenlenmesi 1 40

41 1 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne mutabakat sağlandıktan sonra ilgili bakan ve Rektör tarafından imzalanması Mayıs ayının on beşine kadar 4 nüsha halinde Maliye Bakanlığına teslim edilmesi Kesin hesap kanun tasarılarının TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin hesap kanun tasarısının Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) TBMM ye sunulmasının takip edilmesi Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Kesin esap Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasının takip edilmesi 41

42 8) KİŞİ BORÇLARININ TAAKKUK V TASİLİ arcama birimlerinden fazla veya yersiz ödenen maaşlarla ilgili evrakın teslim alınması ve incelenmesi Zimmet tutarının belirlenmesi Kişi Borcu Dosyasının açılması ve gelen borç evrağına göre muhasebe işlem fişi düzenlenmesi 42

43 9) MAAŞ ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen personel ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Personel maaş unsurlarındaki değişikliklerin say2000i sistemine girilmesi ve özet bordronun alınması Birim Mutemeti Özet bordronun birimlerden gönderilen ödeme emri ekinde alınan bordrolarla karşılaştırılması Fark var mı? Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Ödeme emri belgesinin say2000i sistemine kaydedilmesi ve işlem numarası alınması Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Ödemenin yapılması Vezne Görevlisi 43

44 10) MCBURİ İZMT BORÇLARI İlgili birimden gelen evrakın kontrol edilmesi ksiklik var mı? ksik evrakların tamamlanması Gerekli hesaplamaların yapılması ve zimmet çıkarılması İlgilinin bilgilendirilmesi Borçlunun taksitlendirme istemesi durumunda protokol hazırlanması Onay için protokol ve gerekli evrakların Rektöre sunulması Rektör onayının Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayıştay Başkanlığından alınan görüşün Maliye Bakanlığına Onay verilmesi ile ilgilisine bildirilerek protokol imzalatılması 1 44

45 1 Ödemelerin takibi ve ilgili hesabın Döviz ve TL olarak muhasebeleştirilmesi (say2000i sisteminde) Kapanan dosya ve eksik taksitli dosyaların takibi Ödeme yapılıyor mu? Terkin edilmesi gereken dosyaların terkin edilmesi Vezne Görevlisi ukuk Müşavirliğine sevk edilmesi ukuki Yolla Alacak Tahsilatı Süreci 45

46 11) ÖDM MİRLRİNİN Mal / izmet / Yapım işi Ödeme mri Belgesinin alınması Ödeme belgesinin ön mali kontrol limiti üzerinde olup olmadığının kontrol edilmesi Limitin üzerinde mi? Ön Mali Kontrole tabi tutulup tutulmadığına bakılması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi belirtilerek ata ve Noksan Bulunan Tahakkuk vrakı Listesi nin düzenlenerek, yetkili kişi tarafından imzalanıp ilgili birime say2000i sistemine kayıt edilmesi ve Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması ve vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi ve bankaya Vezne Görevlisi 46

47 12) SAYIŞTAY SORGULARI Sayıştay tarafından ilgililere tebliğ edilen Sayıştay Sorgu Formlarının ilgililere dağıtılması Tebligat alındılarının Sayıştay Başkanlığı na Sorguda tahsil edilen tutar var mı? Sorumlular adına açılan kişilerden alacaklar hesabında muhasebeleştirilmesi Sayıştay Sorgularına 30 gün içerisinde cevap verilmesinin takip edilmesi Sayıştay ilamının teslim alınması Tazmin var mı? Takibin durdurulması Sorumlular adına kişi borcu dosyasının oluşturulması Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının ilgililerinden tahsilinin sağlanarak muhasebeleştirilmesi Sayıştay Başkanlığına Sayıştay ilamıyla ilgili yapılan tahsilatların bildirilmesi 47

48 13) SGK PRİMİ ÖDMLRİ İlgili ayın yardımcı defter kayıtlarının say2000i sisteminden dökümünün alınması Birimlerden yasal sürede gelmesi gereken prim bildirgeleri ile yardımcı defterdeki tutarların karşılaştırılması er prim bildirgesi için muhasebe işlem fişi düzenlenerek muhasebe kaydının yapılması Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması SGK ya ödenmek üzere vezneye Ödemeden sonra banka dekontu ve prim bildirgesinin dosyalanması 48

49 14) TAŞINIR İŞLMLRİ Yıl içinde harcama birimlerinden gerekli evrakların alınması Kontrol edilmesi vrakların say2000i sistemine girilmesi Yıl sonunda harcama birimlerinden Taşınır Yönetim esabı Cetvellerinin alınması Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması ve konsolide edilmesi Konsolide edilen cetvellerin onay için Muhasebe yetkilisine verilmesi Onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin harcama birimlerine geri 1 49

50 1 Mali Yılı takip eden ay sonuna kadar harcama yetkilisi tarafından gönderilen onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvelinin alınması Taşınır Konsolide Görevlisi arcama Birimleri tarafından gelen Taşınır Yönetim esabı cetvelleri doğrultusunda idarenin Taşınır Kesin esap Cetvelinin ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin hazırlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı azırlanan Taşınır Kesin esap cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin üst yöneticiye onaylatılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs ayının 15 ine kadar Taşınır Kesin esap Cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin Maliye Bakanlığı na, Sayıştay Başkanlığı na 50

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı