HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 İTİT ÜNİVRSİTSİ STRATJİ GLİŞTİRM DAİR BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞMASI A. BÜTÇ V PRFORMANS PROGRAMI ŞÜB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI 1)BÜTÇ AZIRLAMA Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programı, ylül ayının ilk haftası sonuna kadar Bakanlar Kurulunun kabul etmesiyle Bütçe azırlama süreci başlar ve aynı süre içinde Orta Vadeli Program Resmi Gazete de yayımlanır. Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Plan ylül ayının 15'ine kadar, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Planın yayınlanması Maliye Bakanlığı Bütçe azırlama Rehberi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ylül ayının 15'ne kadar, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini yönlendirmek amacıyla Bütçe Çağrısı ve Bütçe azırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca; Yatırım Programını hazırlama sürecini yönlendirmek için Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır. Maliye Bakanlığı Kurumun Bütçe Tavan rakamlarının belirlenmesi Bütçe azırlığı ile ilgili Genelge yayınlanarak arcama Birimlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe azırlama Genelgesi Bütçe Teklif Formları ve k Formlar Temmuz Ayının ilk haftası sonuna kadar,arcama Birimlerinin Orta Vadeli Program,Orta Vadeli Mali Plan ve söz konusu cari ve yatırım bütçe rehberlerinde belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlamış oldukları ödenek tekliflerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) iletilir. 1 arcama Birimleri 1

2 1 arcama Birimlerinden gelen ödenek tekliflerinin konsolide edilmesi ve kurumun bütçe teklifinin oluşturulması Bütçe Teklif Tasarısı Bütçe Teklif rakamlarının e-bütçe sistemine girilmesi azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Üst Yönetici imzasına sunulması ylül ayının sonuna kadar, uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e, Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına gönderimesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Maliye Bakanlığında cari bütçe, Kalkınma Bakanlığında yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması Rektör azırlanan Üniversite Bütçe Teklifi Maliye Bakanlığında tasarılaşır. Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esap Üniversite tarafından TBMM ye, Maliye Bakanlığına ve YÖK e gönderilir Bütçe Tasarısı Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. 2 2

3 2 TBMM, Bütçe Kanun Tasarısını görüşür ve oylayarak kabul eder. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanır. Bilgi Yazısı Mali Yılbaşından önce,merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cumhur Başkanı tarafından imzalanır ve Resmi Gazete de yayımlanır. 3

4 2) BÜTÇ RVİZ SÜRCİ Muhasebe İşlem Fişi Ödenek kleme Formu arcama Birimlerince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan ödeneklerin programlanan dönemden önce kullanılması için gerekçeleri ile birlikte revize talebinde bulunulması Muhasebe Birimi Personeli Revize talebi icmal değişikliği oluşturuyor mu? kleme Cetveli Bütçede fonksiyonları aynı olan tertipler arasında aktarma yapılması Revize talebinin e-bütçe sistemine girilmesi Revize işleminin e-bütçe sistemine girilmesi Revize talep yazısının BÜMKO ya bildirilmesi Revize cetveli hazırlanarak Üst Yöneticinin onayına sunulması Uygun bulunan revize talebinin BÜMKO tarafından onaylanması Onay Cetveli Onaylanan Revize Cetvelinin e- bütçe sisteminde de onaylanması BÜMKO tarafından onaylanmış revize talebinin e-bütçe sistemine tertip düzeyinde girişinin yapılması Ödenek Gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Revize edilen Ayrıntılı Finansman Program Cetvelinin Sayıştay, BÜMKO ve Muhesabat Genel Müdürlüğüne ve ilgili arcama Birimine 7 gün içinde 4

5 3) BÜTÇ GLİRLRİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimlerinin göndermiş olduğu gelir döküm cetvelinin alınması say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Muhasebe Yetkilisine 5

6 4) ÖDNK AKTARMA arcama birimince ödenek ihtiyacının ortaya çıkması Ödenek aktarma talep yazısı Maliyet hesabı Aktarma talebinin gerekçesi ve maliyet hesabı yapılarak SGDB na arcama Yetkilisi Aktarma talebinin değerlendirilmesi Aktarma talebi aktarılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20'sini geçiyor mu? İşlemin -Bütçe sistemine kaydedilerek formların oluşturulması Aktarma talebinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Aktarma cetveli azırlanan aktarma cetvelinin Rektör onayına sunulması Bütçe işlemi talebinin e- bütçe sistemine girilmesi Rektörlük onayının ardından aktarma işleminin e-bütçe sisteminde onaylanması Talep yazısının Maliye Bakanlığı BÜMKO ya Ödenek gönderme belgesi Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi Aktarma İşlem Formunun Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına Maliye Bakanlığınca uygun bulunan aktarma işlemi için tenkis belgesi düzenlenmesi ve e-bütçe sisteminde onaylanması Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi 6

7 5) ÖDNK GÖNDRM Revize, Aktarma, Serbest Bırakma, Ödenek kleme, Gelirli Ödenek Kaydı,Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı gibi işlemlerin sonucunda Ödenek Gönderme ihtiyacının ortaya çıkması arcama Yetkilisi Ödeme mri Belgesi Ödenek Gönderme işleminin,...yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, Ayrıntılı Finans Programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden incelenmesi ata var mı? İlgili arcama Birimine Ödeme mri Belgesinin iade edilmesi Ödenek Gönderme İcmal Fişleri -Bütçe sisteminde Ödenek Gönderme seçeneğine ilgili tertip ve gönderilecek ödenek tutarı yazılarak Ödenek Gönderme Belgeleri İcmalinin oluşturulması Ödenek Gönderme Belgeleri İcmallerinin onaylanması için öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanına daha sonra da Üst Yöneticiye sunulması Onaylanan Ödenek Gönderme İcmal Fişi, e-bütçe sisteminde de onaylanması 1 7

8 1 Muhasebe İşlem Fişi Ödenek Gönderme Belgesinin e-bütçe sisteminde düzenlenmesi ve sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Ödenek Gönderme Belgesinin muhasebe işlem fişlerinin Say 2000i sisteminde oluşturulması ve çıktı alınması (2 nüsha) Muhasebe İşlem Fişlerinin imzalanması ve onay için Muhasebe Yetkilisine Devlet Bütçe Uzmanı Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanan fişlerin yevmiye dosyasına konulması Vezne Görevlisi 8

9 6) TNKİS Tenkis Belgesi Düzenleme Talebi İlgili harcama biriminin düzenlenmiş ve e-bütçe sistemi üzerinden onaylanmış olan Ödenek Gönderme Belgesinin mali yıl içinde iptalini sağlayan Tenkis Belgesi düzenlenmesi talebinin alınması arcama Yetkilisi Tenkis Belgesi -bütçe sisteminden Tenkis Belgesi düzenlenmesi İcmal Fişi -bütçe sisteminde tertip düzeyinde ödenek girişleri yapılarak icmal fişlerinin oluşturulması Tenkis İcmal Fişlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanması ve Rektör onayına sunulması Strateji Geliştirme Daire Bşk. Onaylanan Tenkis İcmal Fişlerinin e-bütçe sisteminde onaylanarak sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından e-bütçe üzerinden ödeneğin Muhasebe İşlem Fişi say2000i sisteminden ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin oluşturulması ve çıktılarının alınması (2 nüsha) Tenkis ile ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin Muhasebe Yetkilisince imzalanması 9

10 7) GLİR FAZLASI ÖDNK KLM Muhasebe İşlem Fişi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli B Cetvelinde tahmini gelir tutarlarını aşan gelirin gerçekleşmesi Muhasebe Birimi Personeli arcama birimince gelir fazlası ödenek talebinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi B Cetveli ile A Cetveli karşılaştırılarak gelir fazlası tutarın kontrol edilmesi Tutarsızlık var mı? Gerekçesi ile harcama birimine iade edilmesi Gelir Fazlası kleme Cetveli Bütçenin (B) işaretli Gelir Cetveline Öz Gelir kaydı,(a) işaretli Gider Cetveline de Gelir Fazlası Ödenek kaydı yapılarak formların hazırlanması azırlanan Gelir Fazlası kleme Cetvelinin Rektör onayına sunulması Rektör onayını müteakip, e- bütçe sisteminde gelir fazlası ödenek ekleme işleminin onaylanması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi yazısı Onaylanan Gelir Fazlası Ödenek Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO, Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 10

11 8) GLİRLİ ÖDNK KLM Banka Dekontu Gelirin (şartlı bağış, kaynak transferi vb.) tahsil edilmesi Muhasebe İşlem Fişi Gelirin ilgili gelir koduna alınarak say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Gelirli ödenek kaydı işleminin e-bütçe sisteminde B işaretli gelir cetveline öz gelir kaydının, A işaretli gider cetveline ödenek kaydının yapılarak gerçekleştirilmesi Ödenek kleme Formu Ödenek kleme Cetveli Gelirli ödenek ekleme formlarının hazırlanması ve Rektör onayına sunulması Onay Cetveli Rektörlük onayından sonra e-bütçe sisteminde onayın yapılması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Sayıştay, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğüne onay formlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 9) AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatının yayınlanması ile Ayrıntılı Finansman Programının (bütçede tefrik edilmiş olan ödeneklerin tertipleri itibariyle aylara göre dağılımını ile gelir ve net finansmanın gerçekleşme hedeflerini gösteren) hazırlıklarına başlanması Ayrıntılı Finansman Programı Teklif Cetvelleri arcama Birimleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını gösteren Ayrıntılı Finansman Programına ilişkin tekliflerin istenmesi arcama Birimi arcama Birimlerinden gelen Ayrıntılı Finansman programına ilişkin tekliflerin konsolide edilerek Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli -bütçe sisteminde Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifi hazırlanarak sisteme girişlerin yapılması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) BÜMKO tarafından icmal düzeyinde e-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finansman Programının birim bütçeleri düzeyinde dağılımının yapılması Onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı hakkında arcama Birimlerinin bilgilendirilmesi Bilgi Yazısı -bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi ile ödeneklerin kullanılabilir (serbest) hale getirilmesi 12

13 10) SRBST BIRAKMA Serbest Bırakma Talep Yazısı İlgili harcama biriminden ödeneğin serbest bırakılması ile ilgili talep yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na iletilmesi arcama Yetkilisi arcama biriminin talep yazısının incelenmesi Serbest Bırakma işleminin bütçe uygulama talimatına uygunluğunun tespit edilmesi Uygun mu? İlgili arcama Birimine, Serbest Bırakma Talep Yazısının iade edilmesi Serbest bırakma talebinin e- bütçe sistemine girişinin yapılması arcama biriminin serbest bırakma talebinin gerekçeleri ile birlikte Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) bildirilmesi Muhasebe İşlem Fişi BÜMKO tarafından onaylanan serbest bırakma işleminin say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesinin yapılması -bütçe sisteminden ödeneğin Bilgi Yazısı Onaylanan serbest bırakma işleminin, ilgili harcama birimine bildirilmesi 13

14 11) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KLM Bütçe Teklif Tasarısı azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yönetici imzasına sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanı ylül ayının sonuna kadar,uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifi üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e Rektör Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde DPT ye Maliye Bakanlığında cari bütçe, DPT de yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Maliye Bakanlığında tasarılaşması Bütçe Tasarısı Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esabın Üniversite tarafından TBMM ye,maliye Bakanlığına ve YÖK e Mali Yılbaşından en az 75 gün önce(17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporunun Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulması TBMM tarafından Bütçe Kanun Tasarısı görüşülmesi ve oylanarak kabul edilmesi 1 14

15 1 Bilgi Yazısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanması Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazetede yayımlanması 15

16 12) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KAYDI Muhasebe İşlem Fişi Bankaya yatırılan gelirin muhasebeleştirilmesi Muhasebe Birimi Personeli Ödenek kleme Formu Ödenek ihtiyacının ortaya çıkması halinde Likit Karşılığı Ödenek kaydı işleminin e-bütçe sistemine girilmesi kleme Cetveli Bütçenin (F) İşaretli Finansman Cetvelinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları ile gerçekleşen finansman fazlalığı karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydı yapılarak Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetveli hazırlanması Onay Cetveli azırlanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin üst yönetim onayına sunulması Rektörlük onayı geldiğinde,(b) işaretli Gelir Cetveline Öz gelir kaydı, (A) işaretli Gider Cetveline de Likit Karşılığı Ödenek kaydının e-bütçe sisteminde onaylanması -bütçe sisteminden ödenek Bilgi Yazısı Onaylanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 16

17 B. İÇ KONTROL V ÖN MALİ KONTROL ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI C. 1) ÖN MALİ KONTROL 1.1) ÖN MALİ KONTROL İÇİN YAPILAN İLK İŞLMLRİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Mal veya izmet Alımlarında TL nin, Yapım İşlerinde TL nin ve 2013 yılı için belirlenen 21/f limiti üzerindeki alımlarda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi Uygun görüş verilecek mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş yazısının hazırlanması vrak kaydının alınması ve ilgili birime 17

18 1.2) SYAAT KARTLARI ÖN MALİ KONTROLÜ Birimlere seyahat kartı verilecek personelin belirlenmesine ilişkin yazının Birimlerden seyahat kartı verilecek personelin isim listesinin teslim alınması Gelen talep yazılarının değerlendirilmesi Uygun görüş verildi mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş verilen personel listesinin oluşturulması Listenin Strateji Geliştirme Daire Bşk. onayına sunulması İlgili birimlere dağıtılması 18

19 2) İÇ KONTROL 2.1) AB PROJ ÖDMLRİ KONTROLÜ Proje Yürütücüsü tarafından proje numarası müracaatının alınması Proje için banka nezdinde özel hesap açtırılması Muhasebe Yetkilisi esap numarasının Bilimsel Araştırma Projeleri birimine ve Proje Yürütücüsüne bildirilmesi Proje karşılığı döviz tutarının ilgili proje hesabına Avrupa Birliği tarafından yatırılmasının takibi Bankadan tutarın yatırıldığına dair dekontun alınması Vezne Görevlisi Say2000i sisteminde proje numarası verilmesi Aktarma tarihinde döviz tutarının ilgili bankanın döviz alış kuru üzerinden Proje Özel esabına kaydedilmesi Muhasebe İşlem Fişi (MİF) ve ekinde yer alan ödeme veya mahsup evraklarının BAP birimi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 1 19

20 1 vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi İlgili projeye ait ödemenin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Say2000i sisteminde onaylanması Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi Döviz gönderme belgesi düzenlenerek bankaya Bankadan ödemenin yapıldığına ilişkin dekontun alınması Vezne Görevlisi Ödemenin say2000i sisteminde proje hesabından düşülmesi 20

21 2.2) TÜBİTAK ÖDMLRİ TÜBİTAK tan gelen proje bazında hesap açma isteminin işleme koyulmak üzere dosyalanması Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat yazılması Muhasebe Yetkilisi Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK a bildirilmesi Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte say2000ii sisteminde tanımlanması BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol edilmesi ksik var mı? 1 Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi 21

22 1 TÜBİTAK tan farklı zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi oluşturulması Vezne Görevlisi MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile banka hesap numarasının yazılması MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi BAP Birimi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması 2 22

23 2 Ödeme yapılacak mı? Ödemesiz MİF (avans iadesi) var mı? Onaylı MİF in ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya 3 Vezne Görevlisi Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Doğru hesaba yatırılmış mı? 3 Doğru hesaba aktarmak için say2000i sisteminde Virman Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Vezne Görevlisi say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya Vezne Görevlisi 23

24 3 MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması BAP Birimi 4 24

25 4 Sonuçlanan projenin TTS ve say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan tutarın karşılaştırılması) Fark var mı? Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi say2000i sisteminde emanet tutarının kapatılarak Ödeme MİF i oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya (banka hesabında kalan mevcut proje bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi) Vezne Görevlisi Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iade edildiğinin TÜBİTAK a yazıyla bildirilmesi 25

26 C) MUASB, KSİN SAP V RAPORLAMA ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI A. 1) BANKA KSTRLRİNİN GÜNLÜK KONTROLÜ Banka ekstrelerinin günlük olarak bankadan alınması Vezne Görevlisi say2000i sistemine girişi Vezne Görevlisi say2000i'den Günlük Kontrol esap Cetvelinin alınması ve kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Fark var mı? Bankaca yapılan sehven ödeme olup olmadığının araştırılması Vezne Görevlisi Bankadan sehven yapmış olduğu ödemeyi düzeltmesinin talep edilmesi kstre ile say2000i sisteminin eşitlenmesi ve hesabın/ ekstrenin kapatılması Vezne Görevlisi 26

27 2) K DRS ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün kontrol edilmesi Bordrodaki ders saatleri ile karşılaştırılması ve personele ait kontrol unsurlarının gözden geçirilmesi Fark var mı? Ödeme mri Belgesi, bordro ve banka listesi tutarlarının karşılaştırılması Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Fark var mı? Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Vezne Görevlisi Ödemenin yapılması 27

28 3) ARCIRA ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen Ödeme mri Belgesi (Kesin Ödeme) veya Muhasebe İşlem Fişinin (Avans) teslim alınması Ödeme mri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Muhasebe Yetkilisi 1 28

29 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi Avans verilmesi halinde görevlendirmenin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahsup (avans kapatma) işlemleri için ödeme emrinin teslim alınması Ödeme mri Belgesinin ve eklerinin kontrol edilmesi say2000i sisteminde avans bilgileri ile sorgulama yapılması Avanstan fazla harcama yapılmış mı? 3 Aradaki fark kişinin aynı hesabına yatırılmak üzere say2000ii sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması 2 29

30 2 Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi 3 İade var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000ii sistemine kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Muhasebe Yetkilisince onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi 30

31 4) İCRA NAFAKA İCRA V NAFAKA ÖDMLRİ Birimlerden icra yazılarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İcra tutarının yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi İcra dosyasının açılması İcranın ilgili icra dairesine Gerekli düzeltmenin yapılması ksik/ata olduğuna dair icra dairesinden yazı geldi mi? Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere bankaya Vezne Görevlisi

32 2 1 Bankadan gelen dekontun kişiye ait icra dosyasına alınması İcra borcu kapandı mı? İlgili birimden icra borcu ödeneceğine dair yazının alınması İlgili birimden icra dairesinden gelen icra fekki kararının SGDB ye iletilmesi İcra dosyasının kapatılması 32

33 SNDİKA ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik tutar veya evrak var mı? vrakların üçer nüsha fotokopilerinin alınması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun birimlerden gelen sendika bordroları ile birlikte ilgili sendikaya üst yazı ile 33

34 KFALT ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik evrak var mı? İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Ödeme listesi hazırlanması Ödeme listesinin Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun üst yazı ile Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34

35 DPOZİTO V ARÇ İADLRİ Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığından depozito iade talep formlarının dekontlar ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın say2000i sisteminden kontrol edilmesi ata var mı? İlgili birime iade edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya 35

36 5) İŞ AVANS V KRDİLRİ İş avans ve kredi evraklarının kaydının alınması vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye 1 36

37 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi vrakın Yevmiye Zarfına koyulması Mutemet avansının 1 ay, kredi avansının 3 ay içerisinde ödenip ödenmediğinin takip edilmesi Vezne Görevlisi Alınan avans zamanında kapatıldı mı? Kişi borcu dosyasının açılarak işlem yapılması için ilgili memura sevk edilmesi Mahsup evrakının kaydedilmesi Borç Tahsili Süreci Mahsup evrakının kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi 2 37

38 2 Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Avans iadesi var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000i'e kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Vezne Görevlisi Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması vrakın Yevmiye Zarfına koyulması 38

39 6) KADRO İPTAL V İDASLARI Personel Daire Başkanlığından gelen Kadro İptal ve İhdas yazısının teslim alınması Kadro iptal ihdas cetvellerin 5 gün içinde ön mali kontrolünün yapılması ata var mı? Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi Kontrol edilmiştir yazısının hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına 39

40 7) KSİN SAP AZIRLANMASI Maliye Bakanlığınca Kesin esap azırlanmasına ilişkin genelgenin Mart ayı içinde yayınlanmasının takip edilmesi Muhasebe Yetkilisi Kesin hesap formlarının Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sisteminde oluşturulması Yönetim dönemi hesabı cetvelleri ile tutarlı mı? Bakanlar ve üst yöneticiler cetvelinin düzenlenmesi say2000i sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması Gider kesin hesap cetveli ile gelir kesin hesap cetveli açıklamalarının yapılması Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetvelinin düzenlenmesi Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin düzenlenmesi 1 40

41 1 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne mutabakat sağlandıktan sonra ilgili bakan ve Rektör tarafından imzalanması Mayıs ayının on beşine kadar 4 nüsha halinde Maliye Bakanlığına teslim edilmesi Kesin hesap kanun tasarılarının TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin hesap kanun tasarısının Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) TBMM ye sunulmasının takip edilmesi Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Kesin esap Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasının takip edilmesi 41

42 8) KİŞİ BORÇLARININ TAAKKUK V TASİLİ arcama birimlerinden fazla veya yersiz ödenen maaşlarla ilgili evrakın teslim alınması ve incelenmesi Zimmet tutarının belirlenmesi Kişi Borcu Dosyasının açılması ve gelen borç evrağına göre muhasebe işlem fişi düzenlenmesi 42

43 9) MAAŞ ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen personel ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Personel maaş unsurlarındaki değişikliklerin say2000i sistemine girilmesi ve özet bordronun alınması Birim Mutemeti Özet bordronun birimlerden gönderilen ödeme emri ekinde alınan bordrolarla karşılaştırılması Fark var mı? Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Ödeme emri belgesinin say2000i sistemine kaydedilmesi ve işlem numarası alınması Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Ödemenin yapılması Vezne Görevlisi 43

44 10) MCBURİ İZMT BORÇLARI İlgili birimden gelen evrakın kontrol edilmesi ksiklik var mı? ksik evrakların tamamlanması Gerekli hesaplamaların yapılması ve zimmet çıkarılması İlgilinin bilgilendirilmesi Borçlunun taksitlendirme istemesi durumunda protokol hazırlanması Onay için protokol ve gerekli evrakların Rektöre sunulması Rektör onayının Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayıştay Başkanlığından alınan görüşün Maliye Bakanlığına Onay verilmesi ile ilgilisine bildirilerek protokol imzalatılması 1 44

45 1 Ödemelerin takibi ve ilgili hesabın Döviz ve TL olarak muhasebeleştirilmesi (say2000i sisteminde) Kapanan dosya ve eksik taksitli dosyaların takibi Ödeme yapılıyor mu? Terkin edilmesi gereken dosyaların terkin edilmesi Vezne Görevlisi ukuk Müşavirliğine sevk edilmesi ukuki Yolla Alacak Tahsilatı Süreci 45

46 11) ÖDM MİRLRİNİN Mal / izmet / Yapım işi Ödeme mri Belgesinin alınması Ödeme belgesinin ön mali kontrol limiti üzerinde olup olmadığının kontrol edilmesi Limitin üzerinde mi? Ön Mali Kontrole tabi tutulup tutulmadığına bakılması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi belirtilerek ata ve Noksan Bulunan Tahakkuk vrakı Listesi nin düzenlenerek, yetkili kişi tarafından imzalanıp ilgili birime say2000i sistemine kayıt edilmesi ve Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması ve vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi ve bankaya Vezne Görevlisi 46

47 12) SAYIŞTAY SORGULARI Sayıştay tarafından ilgililere tebliğ edilen Sayıştay Sorgu Formlarının ilgililere dağıtılması Tebligat alındılarının Sayıştay Başkanlığı na Sorguda tahsil edilen tutar var mı? Sorumlular adına açılan kişilerden alacaklar hesabında muhasebeleştirilmesi Sayıştay Sorgularına 30 gün içerisinde cevap verilmesinin takip edilmesi Sayıştay ilamının teslim alınması Tazmin var mı? Takibin durdurulması Sorumlular adına kişi borcu dosyasının oluşturulması Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının ilgililerinden tahsilinin sağlanarak muhasebeleştirilmesi Sayıştay Başkanlığına Sayıştay ilamıyla ilgili yapılan tahsilatların bildirilmesi 47

48 13) SGK PRİMİ ÖDMLRİ İlgili ayın yardımcı defter kayıtlarının say2000i sisteminden dökümünün alınması Birimlerden yasal sürede gelmesi gereken prim bildirgeleri ile yardımcı defterdeki tutarların karşılaştırılması er prim bildirgesi için muhasebe işlem fişi düzenlenerek muhasebe kaydının yapılması Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması SGK ya ödenmek üzere vezneye Ödemeden sonra banka dekontu ve prim bildirgesinin dosyalanması 48

49 14) TAŞINIR İŞLMLRİ Yıl içinde harcama birimlerinden gerekli evrakların alınması Kontrol edilmesi vrakların say2000i sistemine girilmesi Yıl sonunda harcama birimlerinden Taşınır Yönetim esabı Cetvellerinin alınması Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması ve konsolide edilmesi Konsolide edilen cetvellerin onay için Muhasebe yetkilisine verilmesi Onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin harcama birimlerine geri 1 49

50 1 Mali Yılı takip eden ay sonuna kadar harcama yetkilisi tarafından gönderilen onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvelinin alınması Taşınır Konsolide Görevlisi arcama Birimleri tarafından gelen Taşınır Yönetim esabı cetvelleri doğrultusunda idarenin Taşınır Kesin esap Cetvelinin ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin hazırlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı azırlanan Taşınır Kesin esap cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin üst yöneticiye onaylatılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs ayının 15 ine kadar Taşınır Kesin esap Cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin Maliye Bakanlığı na, Sayıştay Başkanlığı na 50

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. 18.02.2006 tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLR BİRİMİ TAAKKUK-BÜTÇ MAAŞ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.1.1. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Teminat Mektubu Kabul 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

İdari Personel Maaş İşlemleri

İdari Personel Maaş İşlemleri İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci SLÇUK ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı leri İş Akış Süreci İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik şartnamesi gelir. Gelen

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ Haziran 2012 Sayfa No 1 / 74 ÖNSÖZ Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitemiz kaynaklarının

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi

Strateji Geliştirme Dairesi Aylık Değerlendirme Toplantısı Strateji Geliştirme Dairesi 03 Şubat 2012 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği,, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER Alt Birimi: Stratejik Yönetim Bürosu Hassas Görevler İdari Faaliyet Raporlarının hazırlanması Risk Düzeyi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

5 10 50 Yüksek Risk. 4 10 40 Yüksek Risk. 4 7 40 Yüksek Risk. 5 7 35 Orta Risk

5 10 50 Yüksek Risk. 4 10 40 Yüksek Risk. 4 7 40 Yüksek Risk. 5 7 35 Orta Risk Düşük Orta Yüksek 1 9 10 39 40 100 SIRA NO 1 KONU TESPİT EDİLEN RİSK Olasılık Etki Puanı in Sonucu Kontrol Faaliyetleri in Sahibi FAALİYET RAPORU Harcama birimlerinden Performans bilgisinin ve mal ve hizmet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Ekim - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI Ekim/ 2013 LİKİT

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Personel Müdürlüğü Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Teknik Şartname Teknik Şartnamenin Gelmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Aktarma Talebin Reddedilmesi

Detaylı

İcra İşlemleri Süreci

İcra İşlemleri Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü İcra Borcuna Ait Yazının Alınması Borç Yazısı Yazışma Yapılması İcra Borcu Takip Dosyası İcra Dosyalarının Açılması Ön İnceleme Ekranı İşlem Fişi Tahakkuk Kaydının Yapılması

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Mayıs- 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI MAYIS / 2013

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2012 1. MAAŞ TAAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu azırlama İş

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim dilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Amaç ve Kapsam Tıp si ndeki eğitim-öğretim hizmetlerinin mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi nin hazırladığı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama Strateji Geliştirme Birimleri, -yükseköğretim kurumlarının diğer idari birimlerinden farklı olarak- 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı