ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

2 MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

3 MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan Ticaret Sicil Numarası; Merkezi: Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: Fatih/İSTANBUL, İnternet Sitesi adresi olan adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.ile "Kefil/Kefiller" diye adlandırılacak olan.ve Rehin Veren/Verenler" diye adlandırılacak olan... arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda ( ) TL. (Yalnız..) limitli ve ( ) ay vadeli Bireysel Kredi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası nın izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemezler. MADDE - 2) MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası na verecekleri Bireysel Kredi Başvuru Formu ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Katılım Bankası nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu formda verdikleri bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde Katılım Bankası krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Katılım Bankası borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, Katılım Bankası nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda (katılım fonu/ kredi / kredi kartları/kiralık kasa vb.), yapacağı işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Katılım Bankası na yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE - 3) AKDİ KAR PAYI, VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için işbu sözleşme ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan kar payına ilişkin Bilgi Formunda belirtilen oranlarda/tutarlarda tahakkuk ettirilecek kar payını, kar payı üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu (KKDF), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV), ayrıca her tür komisyon, vergi, resim, harç ve diğer her türlü ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aylık taksit tutarı; anaparayı, kredi kar payını, KKDF yi ve BSMV yi içerecektir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını ve Geri Ödeme Planının buna göre yeniden düzenleneceğini, düzenlenecek yeni Geri Ödeme Planında taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu kredi sözleşmesi ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta prim ve masrafları dâhil her türlü masrafı ve bunların KKDF ve BSMV sini ödeyeceklerini, ödenmeyen taksitlerinden dolayı Katılım Bankası nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Katılım Bankası na ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. 1/12

4 MADDE - 4) KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE HİZMET ALANINDA KATILIM BANKASI NIN SORUMLULUĞU Katılım Bankası, kural olarak kredi ödemesini mal veya hizmetin satıcısına (temsilcisine, vekiline, satıcının bildirdiği kişiye) yapacaktır. Kredinin satıcıya ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütte bulunulması veya kredi bedeli için düzenlenecek çekin satıcıya teslim edilmesi ve Katılım Bankasının icra ettiği vekalet verme işleminin tamamlanması ile müşteriye satış formunun karşılıklı olarak imzalanması aşamalarından sonra mal veya hizmetin devrine, teslimine ve verilmesine bakılmaksızın, Müşteri Katılım Bankasına derhal borçlanmış olur. Müşteri ve Kefil/Kefiller, satın alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların, kredinin geri ödenmesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine hiçbir etkisi olmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası söz konusu krediyi belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermemekte olup, müşteri kendi belirleyeceği satıcı veya sağlayıcıdan dilediği taşınır/taşınmaz/hizmet almakta serbesttir. Müşteri gerek kullandırılacak kredi limitinin tespit edilmesi gerekse kredinin teminatı olarak taşınır veya taşınmaz üzerine konulacak rehin/ipotek tesisi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen gerekli tüm evrakları Katılım Bankası na ibraz edecektir. Kredinin teminatı olarak taşınmaz üzerine konulacak ipotek tesisi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Katılım Bankası tarafından ekspertiz raporu düzenlenmesi/düzenlettirilmesi zorunludur. Müşteri ve Kefil/Kefiller ile malın satıcısı/sağlayıcısı gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olmasından, teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıklardan Katılım Bankası hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu gibi hususların borcun ödenmesine hiçbir etkisi olmadığını kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 5) GERİ ÖDEME Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu kredi hesabının sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan geri ödeme planına göre işleyeceğini ve her taksitin anapara, kar payı, her türlü vergi ve fon tutarından oluştuğunu, borcu, kabul edilen ödeme planında gösterilen vadelerde ve bu vadelerin karşılığında gösterilen tutarlarda taksitler halinde nakden ve defaten ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 6) HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ilişkin her bir taksiti, bu kredi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki olan geri ödeme planı çerçevesinde vadesinde ödeyeceklerini, anapara, kar payı, fon, KKDF ve BSMV den oluşan taksit tutarının/tutarlarının ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü kar payı/gecikme cezası, ücret, sigorta primi vb. masraflarının, Katılım Bankası nezdindeki Müşteriye ait veya Müşteri tarafından belirtilen özel cari hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Katılım Bankası nın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve kar paylarının ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası nın, hesaptan tahsilat yetkisini kullanamaması durumunda Katılım Bankası na bir sorumluluk yüklenemez. MADDE - 7) ERKEN ÖDEME 2/12

5 Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandıkları miktarın tamamını önceden ödeyebilecekleri gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilirler. Bir veya Birden Fazla Taksitin Erken Ödenmesi: Bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmek istenmesi halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi kar payı oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak kar payı, kar payı üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi: Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş kar payı ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa, ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihi ile erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen kar payı tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş kar payı ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi ya da kredi borcunun tamamının vadesinden önce ödenmesi sırasında borçlunun vadesi geçmiş ve ödenmemiş taksitlerinin bulunması halinde, geciktirilen her taksit için ayrı ayrı olmak üzere gecikilen gün sayısına göre Madde 10 da belirtilen esaslara göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme cezası üzerinden KKDF ve BSMV tutarları öncelikle tahsil edilir. MADDE - 8) ARA ÖDEME Müşteri ve Kefil/Kefiller, taksit miktarının azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla ara ödeme talebinde bulunabilirler. Katılım Bankası nın ara ödemeyi kabul etmesi halinde ödemeyi takiben Müşteriye yeni borç bakiyesi üzerinden oluşturulacak ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan yeni Geri Ödeme Planı verilir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, yeni Geri Ödeme Planına göre borcun tasfiyesini kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 9) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Geri Ödeme Planında gösterilen taksitlerin başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşılarında belirtilen tarihte muaccel olacağını, vade tarihinde ödenmeyen taksitlere, vade tarihinden ödeme tarihine kadar Madde 10 da belirtilen esaslara göre gecikme cezası işleyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmesinde temerrüde düşülmesi ve 30 gün süre vermek sureti ile muacceliyet uyarısı yapılmasına karşılık verilen süre içinde borcun ödenmemesi halinde Katılım Bankası nın borcun tamamını talep ve tahsil için yasal ve sözleşmesel her hakkı kullanmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası nın taksit vadesinden önce ve taksit vadesinde kısmi taksit tahsilatını kabul etmeyeceğini, taksit vadesinden sonra ise toplam gecikme cezasından daha düşük olmamak kaydıyla kısmi ödeme yapılabileceğini, bu durumda yapılan kısmi ödemenin öncelikle taksit içerisindeki kar payı ve fer ilerine mahsup edileceğini, taksitin ödenmeyen kısmına tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 10 da belirtilen esaslara göre hesaplanacak gecikme cezası ve buna ilişkin fon, vergi ve masrafları ödeyeceklerini, kısmi tahsilat yapılan taksite ilişkin tüm unsurlar tahsil edilmedikçe takip eden taksit için tahsilat yapılmayacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, Katılım Bankası nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine konulan haczin Katılım Bankası nca belirlenecek süre içerisinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, 3/12

6 taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde Katılım Bankası nın ilave teminat istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen sürede ek teminat olarak en az aynı değerde başka ipotek veya Katılım Bankası nca kabul edilecek başka bir teminat vermemesi halinde Katılım Bankası nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşme hükümlerine uymamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmeleri, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, Katılım Bankası nca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini gibi hallerde Katılım Bankası nın borcun tamamını muaccel kılmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 10) GECİKME CEZASI Müşteri ve Kefil/Kefiller, temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda gecikme cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Gecikme cezası, sözleşmede belirtilen akdi kar payı oranının %30 artırımı suretiyle bulunacak orandır. Katılım Bankası, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen krediler için krediye uyguladığı gecikme cezasını günün koşullarına göre belirleme yetkisine sahiptir. MADDE - 11) KATILIM BANKASI NIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası na karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Katılım Bankası nın tüm Şubelerinde açılmış veya açılacak bilcümle hesaplarının (özel cari ve katılma hesapları) ve bu hesaplarındaki doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Katılım Bankası nda bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü vb. hakları ile kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Katılım Bankası nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Katılım Bankası nca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Katılım Bankası nın lehlerine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Katılım Bankası marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Katılım Bankası na rehin edilmiş olduğunu ve bunların veya bedellerinin Katılım Bankası nca takas ve mahsup edilebileceğini, işverenlerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının tamamını Katılım Bankası na rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Katılım Bankası nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve katılım fonları arasında dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Keza, SGK (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.) dan emekli olmaları halinde emekli maaşlarının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini, Katılım Bankası nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 12) TEMİNAT Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası na verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Katılım Bankası na 4/12

7 rehinli bulunduğunu kabul ederler. Müşteri, Katılım Bankası na olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa zamanda Katılım Bankası na müracaat ederek teminatını geri alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Katılım Bankası nın hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj oranlarının Katılım Bankası tarafından belirleneceğini, Müşterinin borçlarının ödenmesi için kendisi, kefil/kefiller veya üçüncü kişiler tarafından Katılım Bankası lehine ipotek tesis edilen taşınmazların Müşterinin borçlanma muamelelerinden doğacak borçlarını karşılayamayacak vaziyete girdiğinin Katılım Bankası tarafından kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde teminat farkı için Katılım Bankası nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, aksi takdirde Katılım Bankası nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve Katılım Bankası nın borcun tamamının tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, teminat olarak Katılım Bankası na rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği / edeceği her tür taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, kira sertifikası, altın ve kıymetli madenler vb. nin bakım, muhafaza, yed i emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira vs. bedellerini, bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Katılım Bankası na derhal ve nakden ödeyeceğini, söz konusu rehinli taşınır, taşınmazların istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Katılım Bankası na rehin ve teslim ettiği taşınır ve taşınmaz üzerinde Katılım Bankası nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Müdürlüğü ne tescil ve kayıt ettirileceğini, Katılım Bankası nca ilgili Sicil Müdürlüğü nden rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Katılım Bankası nın yazılı izni olmaksızın taşınır/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini, aksi takdirde Katılım Bankası nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, Katılım Bankası nın krediden veya başka herhangi bir sebepten doğan alacağının kar payı, harç, masraf, vekâlet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed i emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden Katılım Bankası nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE ) KEFALET Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil/Kefiller; Müşterinin bu sözleşmeden ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak sorumlu olduklarını, kefalet miktarlarına; bu kredi hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi kar payı, gecikme cezası, BSMV, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekâlet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dâhil olacağını ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını, Katılım Bankası alacağı için anapara ile işlemiş ve işleyecek kar payları ile gecikme cezalarının tamamından sorumlu olduklarını, borcun Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, Katılım Bankası ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini, bu sözleşmeye istinaden Katılım Bankası nca Müşteriye açılan krediden dolayı Katılım Bankası riskini karşılamak üzere, Müşteri tarafından verilecek maddi ve şahsi teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve sair masrafların da kefaletleri kapsamında olduğunu, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. MADDE ) İPOTEK Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Katılım Bankası ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen taşınmazları, mütemmim cüzü ve teferruatları ile birlikte Katılım Bankası na, Katılım Bankası nın belirleyeceği tutar 5/12

8 üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat olarak verecekleri ipoteklerde işbu sözleşme hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli olacağını ve bunların ipotek akit tablolarına dercini kabul ve taahhüt ederler. Cinsi Adresi Cilt Sayfa Ada Parsel Tapu Senedi Tarih ve No su Derece Ayrılmaz Parça ve Eklenti Beyanı İpotek Edilen Taşınmazların Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı taşınmazların Katılım Bankası lehine birinci derecede ipotek edilmesinin mümkün olmayıp, daha alt derecelerde ipotek alınması halinde tapu siciline serbest dereceden otomatikman istifade eder kaydının konmasını ve daha üst derecelerdeki ipoteklerin boşalması halinde Katılım Bankası ipoteğini her defasında bir üst veya daha üst derecelerdeki serbest kalan ipotek derecelerine geçirmeyi ve bu konuda gerekli işlemleri yapmayı ve keza Katılım Bankası nın Müşteri/Rehin Veren adına bu konuda gerekli işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, Katılım Bankası na ipotekli taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla tüm taşınmazlara monte edilecek tüm makinalar, alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını teminen gerekli yasal formaliteleri zamanında ve noksansız bir şekilde yapmayı ve Katılım Bankası nın da aynı işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası nın yapacağı kontrolde noksanlık tespit edildiği takdirde, Katılım Bankası nın istemi üzerine Müşteri ve/veya Rehin Veren bunların da ipoteğin kapsamına alınmasını sağlamayı kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar üzerinde değerini düşürecek hiçbir tasarruf ve harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat, eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar içinde muntazam ve işler bir halde olmasını sağlamayı ve bunlar dâhilinde mevcut menkuller ile ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça, eklenti, aletler ve edevatı yerinden sökmek suretiyle Katılım Bankası nın rızası hilafına başkasına temlik ve üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu taahhütlerin yerine getirilmediği duyulup bilindiği takdirde Türk Medeni Kanunu nun 865. maddesi gereğince Katılım Bankası gereken önlemleri doğrudan doğruya almaya yetkilidir. Katılım Bankası bu nedenle yapacağı masraflar için tescile gerek kalmadan rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer kayıtlı yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına sahip olacaktır. Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren Katılım Bankası nın bilgi ve izni olmaksızın kiralamamayı ve bu taşınmazların tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak iddiası/talebi veya müdahale ve çekişmeleri ve mülkiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve butlan sebeplerini Katılım Bankası na bildirmeyi taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanun un 867. maddesi uyarınca tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü meydana geldiği takdirde, Katılım Bankası nın bilgi ve onayı olmadan bu tazminatı almamayı kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası isterse bu tazminatı Müşteri veya Rehin Verenin nam ve hesabına tahsil ederek bu sözleşmeden doğmuş/doğacak alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Katılım Bankası na ipotekli taşınmazların kamulaştırılması durumunda Müşteri ve/veya Rehin Veren, kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla Katılım Bankası na rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi sıfatıyla Katılım Bankası nın bu bedeli idareden tahsile ve borç muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun un 889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi halinde Katılım Banka sının alacağını talep 6/12

9 etmek hakkını haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni Kanun un 888. maddesinde belirtilen taşınmazın devri halinde de Katılım Bankası nın kendilerine başvurma hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle kendilerine ihbar yapılmasına gerek bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü borç ve fer ilerinin tamamen ödenmesine kadar ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye yetkilidir. MADDE ) TAŞIT REHNİ Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Katılım Bankası ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda nitelikleri belirtilen aracın, fekki Katılım Bankası nca bildirilinceye kadar, süresiz olarak Katılım Bankası na rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler. R e h i n K o n u s u A r a c ı n Bağlı Modeli Bulunduğu Trafik Şubesi Ruhsat Tarihi Plakası Markası Tipi Motor No Şasi No Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, aracın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının konulması hususunda mutabık olduğunu ve Katılım Bankası nın rehin hakkını trafik siciline münferiden kayıt ettirme yetkisine sahip olduğunu, ayrıca aracın tescil belgesine/sicile uygulatılan şerhin Katılım Bankası nca belirlenecek esaslar doğrultusunda kaldırılabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehin konusu aracı rehin devam ettiği sürece bir başka kişiye satmayacağını, bir ayni hak ile takyit etmeyeceğini, bir başka mahale nakletmeyeceğini veya başkaları ile değiştirmeyeceğini, aksi takdirde rehinle temin edilen borç miktarına kadar tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehin tesisi ile ilgili her türlü harç ve masraflar ile aynı şekilde, aracın tescil belgesine/sicile uygulatılan şerhin kaldırılması sırasında doğabilecek noter vs. her türlü masrafların da taraflarından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin Katılım Bankası ndan kullanılan/kullanılacak tüm kredilerin anaparasının, kar payı ve gecikme cezalarının, icra takip giderlerinin, her türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçlarının teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt ederler. MADDE ) NAKİT, TL/YP KATILIM FONU VE SAİR HESAPLARIN REHNİ Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Katılım Bankası ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit, TL/YP katılım fonu, kira sertifikası vb. hesaplarının Katılım Bankası na rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler. Rehne Konu Kıymetler Rehin Verenin Adı Soyadı/Unvanı Rehnedilen Hesabın Bulunduğu Şube Niteliği Hesap No Rehin Tutarı 7/12

10 Müşteri ve/veya Rehin Veren, Katılım Bankası nca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş kar payları ile birlikte riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek kar payı ve diğer kayıp ve zararlardan Katılım Bankası nın sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle Katılım Bankası nı şimdiden ve gayrikabili rücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Katılım Bankası nın dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak özel cari hesabında tutabileceği konusunda yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren Katılım Bankası na rehnedilen TL/döviz, katılım fonu ve sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar kar paylı bakiyesi ile birlikte önceki vadeye paralel veya Katılım Bankası nın uygun göreceği süreye kadar, Katılım Bankası nın rehin hakkı devam etmek üzere Katılım Bankası nca resen temdit edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Katılım Bankası nın uygun göreceği tutardaki rehnin devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat alınacak katılma hesabının vadesinden daha uzun olması durumunda katılma hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 13) CAYMA HAKKI Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a göre; Müşteri, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının geçerli olabilmesi için buna dair bildirimin cayma hakkı süresi içerisinde Müşteri tarafından Katılım Bankası na bildirilmiş olması gerekir. Cayma hakkını kullanan Müşteri krediden faydalanmış ise; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede akdi kar payı oranına göre hesaplanan kar payı ile bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş/ödenecek olan masrafları en geç cayma bildirimini Katılım Bankası na göndermesinden sonra otuz (30) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. MADDE 14) SİGORTA Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Katılım Bankası nca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Katılım Bankası nın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Katılım Bankası lehine Hayat Sigortası/Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta/Ferdi Kaza Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Katılım Bankası na ciro ve devretmeyi, kredi vadesinden önce süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Katılım Bankası na iletileceğini, Katılım Bankası nın, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemelerin Katılım Bankası nca belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Katılım Bankası nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, vefatı halinde, sigorta şirketince ödenecek tazminattan, tazminatın Katılım Bankası na ödendiği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının mahsubu sonrasında bakiye kalması halinde bu tutarın kanuni varislerine ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle Katılım Bankası nca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Katılım Bankası nın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı, Katılım Bankası na rehnedilen her türlü taşınırı, taşıtı ve/veya ipotek edilen taşınmazları, tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Katılım Bankası lehine sigorta yaptırmayı/yapılmasını, ayrıca ipotek tesis edilen taşınmaz için Zorunlu Deprem Sigortası nı (DASK) yaptırmayı, süresi biten poliçeleri yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin Katılım Bankası nca belirtilen şartları haiz olması halinde sigorta poliçelerini Katılım Bankası na bir 8/12

11 zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde Katılım Bankası nın yetkili olduğunu, poliçelerde Katılım Bankası nın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Katılım Bankası nca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için Katılım Bankası nca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Katılım Bankası na karşı sorumlu olduğunu, sigorta bedeli borçlarını karşılamadığı takdirde kalan miktar için talep tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Katılım Bankası nca kabul edilecek yeni teminat vermeyi veya bu miktarı def aten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller tarafından vade tarihinde yenilenmeyen poliçelerin Katılım Bankası nca yenilenmesi yetkisi, Katılım Bankası için hiçbir mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı Katılım Bankası na hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası nın, sona eren sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim tutarının müşteri namına sigorta şirketine Katılım Bankası tarafından ödeneceğini, Katılım Bankası nın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, ödeme tarihinde geçerli olan Katılım Bankası nın belirlediği gecikme cezası oranı üzerinden hesaplanacak gecikme cezasıyla birlikte tahsile yetkili olduğunu ve Müşteri nin hesabından ve/veya yapacağı ilk taksit ödemesinden Katılım Bankası nın ilk önce bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, söz konusu mahsup yetkisinin kullanılması nedeniyle taksit tutarının eksik kalması ve/veya ödenmemesi halinde Katılım Bankası nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Katılım Bankası na ve/veya Sigorta Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Katılım Bankası talep tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının Katılım Bankası na krediyi muaccel hale getirmek hakkını tanıyacağını kabul ve taahhüt ederler. MADDE - 15) BİLDİRİM Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini Katılım Bankası na iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması halinde, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs. halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını, yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Katılım Bankası, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye, Kefil/Kefillere ve Rehin Verene gönderdiği takdirde, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren söz konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarların diğerleri için de hüküm ifade edeceğini kabul eder ve süresi içinde itiraz etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır. MADDE - 16) KATILIM BANKASI KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Katılım Bankası na verilen her türlü yazılı talimatın, alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme planının ve Katılım Bankası nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 9/12

12 MADDE-17) BİLGİ PAYLAŞIMINA MUVAFAKAT VE UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MERCİ Müşteri ve kefil/kefiller Katılım Bankası'nın T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri gibi Resmi Kuruluşlar ile Türkiye'de ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren Bankalar, finansman şirketleri ve özel finans kurumları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin ortaklığı bulunan şirketleri ile yurtdışı şubelerinden bilgi ve belge talep edip almaya, kendilerinin; 5411 sayılı Kanun kapsamındaki müşteri sırrı, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki ticari sır ve ilgili mevzuatta gizliliği özel olarak korunan bilgi ve belgelerinin sayılan kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşmasına muvafakat ettiklerini kabul ve beyan ederler. Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bu Sözleşme genel mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz. Özellikle Katılım Bankası nın fiilen şubesinin bulunduğu yerlerdeki mahkeme ve icra daireleri de anlaşmazlıkların çözümünde yetkilidir. 17 (onyedi) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,../../.. tarihinde nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında imza edilerek bir nüshası ve geri ödeme planı Müşteri tarafından alınmış olup, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, son sayfası imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş ŞUBESİ MÜŞTERİ Adı ve Soyadı : T.C. No : Adresi : İMZA KEFİL/KEFİLLER: Adı ve Soyadı : T.C. No : Adresi : : Kefil olunan Miktar : TL Yalnız : TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi : Kefalet Türü : (Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el yazısıyla doldurulacaktır.) İMZA 10/12

13 Kefilin Eşinin Onayı:..... nin Katılım Bankanızdan kullanacağı kredisinin teminatı olarak eşim. nın bu krediye. TL üzerinden kefil olmasını onaylıyorum. Tarih : / / Adı ve Soyadı : T.C. No : İMZA Adı ve Soyadı : T.C. No : Adresi : : Kefil olunan Miktar : TL Yalnız : TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi : Kefalet Türü : (Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el yazısıyla doldurulacaktır.) İMZA Kefilin Eşinin Onayı:..... nin Katılım Bankanızdan kullanacağı kredisinin teminatı olarak eşim. nın bu krediye. TL üzerinden kefil olmasını onaylıyorum. Tarih : / / Adı ve Soyadı : T.C. No : İMZA 11/12

14 TEMİNAT/REHİN VEREN Adı ve Soyadı : T.C. No : Adresi : : İMZA Adı ve Soyadı : T.C. No : Adresi : : İMZA 12/12

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı