E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen görevleri yapacaklardır: Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı: Fakültemize ait bilgisayar ve Web tabanlı sistemlerde tıbbi- idari istatiksel dokümanların hazırlanması, evrakların düzenlemesi, üzerinde çalışılan verilerin doğru girildiğinin kontrol edilmesi, hatalı girişlerin düzeltilmesi, verinin manyetik ortama kaydedilmesi, kayıtların yedeğinin alınması, biten işlemin sisteme aktarılması ve dökümünün yapılması, programdan kaynaklanan hataların ilgiliye bildirilmesi gibi görev ve işlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili ve bilgisayar ve web tabanlı sistemlerin kullanımı ile ilgili temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir. Veri Kayıt Hizmetleri Elemanı: Hastaların kayıt-kabul ve dosyalama işlemleri ile tıbbi, idari ve istatistiksel dokümanları vb. hazırlanması, evrakların tasnifi ve çeşitli yazışmaların yapılmasının yanı sıra HOSAPP ortamında e- erişim, SGK hasta fatura bilgi aktarımı (medula), T.C.Sağlık Bakanlığının sağlık-net veri paketi aktarımı gibi işlerde görevlendirilecektir. Veri Kayıt Hizmetleri Personeli olarak görev alacakların en az lise mezunu olup, özellikle bilgisayar ve Web tabanlı sistemlerin kullanımı ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Hizmet, İdarenin genel çalışma ve toplam kalite ilkeleri doğrultusunda, gerekli eğitimi almış ve ihale dokümanında belirlenmiş nitelikte elemanlar ile yapılacaktır. MADDE 2. ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYILARI VE PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER: 2.1. Veri Kayıt Hizmetleri Personeline asgari ücret ve aşağıda belirtilen oranlarda brüt asgari ücretin fazlası ödenecektir. Ancak, Bakanlar Kurulunca belirlenen sadece asgari ücret fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8. maddesine göre hesaplanacaktır. Vasıflı ve vasıfsız personele fiyat farkı: Sadece Asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı verilecektir. ELEMAN Kişi Sayısı Asgari Ücret Fazlası % Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı 1 20 Veri Kayıt Hizmetleri Elemanı Yüklenici tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. a) Günlük brüt yemek bedeli : 6,00 TL, b) Günlük brüt yol bedeli : 5,00 TL, 2.4. İş elbisesi; Veri Kayıt Hizmetleri görevlilerine verilmeyecektir /01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6385 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca, kısa vadeli sigorta prim oranı sigortalının prime esas kazancının %2'si (iki) olarak tespit edildiğinden Sigorta Risk Prim Oranı, Temizlik Hizmeti, Teknik ve Klinik Destek Hizmeti için % 2 dir. MADDE 3. GENEL ŞARTLAR: İhale konusu işte çalıştırılacak işçiler 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku mevzuatı başta olmak üzere yürürlükte olan kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla seçilecektir. Yüklenici firma ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin İş ve Sosyal Güvenlik hukukundan doğan tüm hak ve sorumluluklarını yerine getirerek tüm önlemleri almalıdır. İş yasası ve genel kamu görevlilerinin işe girmesine ve görevine devamına engel olacak nitelikte sayılan bütün 1

2 suçlar ile yüz kızartıcı davranışlarda bulunan yüklenici firma işçisi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yüklenici firma tarafından işten çıkarılacaktır. İşçinin işe alınması ve işten çıkartılması ilgili mevzuat gereği yüklenicinin sorumluluğunda olup; işçi çalıştırılması ile ilgili tüm kanunlar ve ilgili diğer mevzuatlar ile birlikte işe ait ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı hal ve hareketlerde bulunan işçi hakkında idarece tutanak tutulması durumunda yüklenici gerekli yasal önlemleri alacak veya yasal yaptırımları uygulayacaktır. 1) Veri kayıt hizmetinde görev alacak işçilerin haftalık çalışma süresi 45 (kırk beş) saattir. İşçiler birimlerin ihtiyacı üzerine Fakülte idaresinin onayı alınarak, diğer birimlerde görevlendirilebilir. İşçinin yıllık izne çıkabilmesi için dekanlıkça onayının verilmesi gereklidir. 2) Yüklenici firma, 4857 Sayılı İş kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde iş saatlerinin düzenlemesini yapar. Zaman, yer, sayı veya sistem bakımından programını iş kanununa uygun olacak şekilde hazırlar, fakülte idaresinin onayını aldıktan sonra uygular. 3) Yüklenici firma, iş kazası durumunda ilgili kanunlarla, işverene yüklenmiş olan kuruma bildirimde bulunma ve diğer yasal yükümlülüklerini ivedi olarak yerine getirmekle mükelleftir. 4) Yüklenici firma, raporlu (2 günden fazla), ücretli, ücretsiz, izinli ve mazeret izinli olanlar haricinde bilfiil 29 (yirmidokuz) kişi çalışan olacak şekilde hizmeti devam ettirecektir. MADDE 4. FAKÜLTEDE ÇALIŞTIRILACAK OLAN PERSONEL SAYISI, İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİYLE HER İŞÇİDEN İSTENECEK OLAN EVRAK LİSTESİ: Yüklenici firma fakülte Veri Kayıt hizmetlerini yürütmek üzere toplam olarak 29 (yirmi dokuz) işçi çalıştıracaktır. Yüklenici firma çalışma düzenini ve koordinasyonunu sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu amaçla 29 (yirmi dokuz) işçinin fakülte ile irtibatının kurulabilmesi için yüklenici firma birim sorumlusu görevlendirecektir. İhaleyi alan yüklenici firmanın merkezi İzmir ili dışında olduğu takdirde; en geç bir ay içinde İzmir ili içinde bulunan irtibat bürosunun adresini fakülteye bildirmek zorundadır. Fakültemizin alacağı hizmet ile ilgili olarak idare ile yüklenici firmanın arasındaki koordinasyonu sağlayacak, yüklenici firma yetkilisinin adı soyadı ve bu kişinin yetkilendirildiğine dair noterden alınmış vekâletname, sözleşme imzalandıktan sonraki 3 (üç) gün içinde idareye teslim edilmek zorundadır. Yetkilinin değişmesi durumunda da yüklenici firma 3 (üç) gün içerisinde bu değişikliği idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici firma işçilerin görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Fakülte idaresi ile mutabakata varılarak, değiştirilmesi istenen personel değiştirilebilecektir. Yüklenici firmada göreve başlayacak olan personel çalışacağı birimlere dağıtılmadan önce Fakülte birim sorumlularınca hizmet öncesi eğitime tabi tutulacaktır. Bu eğitimlerde, yapılacak işin niteliklerini açıklayıcı bilgileri içerecek konular mutlaka anlatılacaktır. Fakülte yönetimi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde birimlerde görevlendirilecek işçilerin dağılım listesini yüklenici firmaya teslim edecek, yüklenici firma da fakülte yönetiminin yapılmasını istediği değişiklikler dışında her birimde en az bu listede belirtilen sayıda işçi çalıştıracaktır. Yüklenici firma işçilerin görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Fakülte idaresi ile mutabakata varılarak değiştirilmesi istenen işçiler değiştirilebilecektir. 2

3 İŞÇİLERİN NİTELİKLERİ: Çalışacak personel aşağıdaki nitelikleri taşıyacaktır: 1) Yüklenici firma tarafından görevlendirilecek işçiler en az 18 yaşında olacaktır. 2) En az Lise mezunu olup, özellikle bilgisayar ve Web tabanlı sistemlerin kullanımı ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. 3) İş yasası ile genel kamu görevlilerin işe girmesine ve görevine devamına engel olacak bütün suçlar ile yüz kızartıcı davranışlarda bulunan Yüklenici firma personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yüklenici firma tarafından işten çıkarılacaktır. 4) Yüklenici firma emeklilik hakkını kazanmış birini çalıştıramaz. 5) Hizmet süresince çalışan işçiler fakültemiz kurallarına disiplinine ve gizlilik ilkelerine eksiksiz uymalıdır. 6) Çalıştırılacak işçiler iyi ve dengeli ilişkiler kurabilecek, sorumluluk üstlenebilecek, eğitime ve olumlu değişime açık, hoşgörülü, güler yüzlü ve yardımsever kişiler arasından seçilmiş deneyimli kalifiye elamanlar olacaktır. İŞÇİDEN İSTENİLECEK OLAN EVRAKLAR: Yüklenici firma, fakültede işbaşı yaptıracağı her işçi için birer dosya açacak ve bu dosyalarda aşağıdaki evrak mutlaka bulunacaktır: 1) Yüklenici firmaya verilen iş başvuru form örneği, 2) 3 adet fotoğraf, 3) İkametgâh senedi, 4) Üniversite kampüsü içinde bankamatiği bulunan bir bankada işçi adına açılmış banka hesap numarası, 5) Adli sicil kaydı, 6) Sağlık kurulu raporu ve kan grubu belgesi, 7) Her personel için eğitim durumunu belirleyen diploma veya belge örneği, 8) Resimli nüfus cüzdanı fotokopisi, 9) İşçinin önceden emekli olup olmadığını gösteren belge/ bilgi, 10) Boğaz kültürü, gaita kültürü, akciğer grafisi, gaitada parazit testi. Bu evrakları içeren dosyalar, işe başlama talimatının yüklenici firmaya bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, fakülte idaresine teslim edilecektir. Yukarıdaki koşulların tamamı zorunlu hallerdeki personel değişiklikleri yapılırken de geçerli olacaktır. MADDE 5. İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ: Yüklenici firma, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği mevzuatına bağlı olarak her türlü sağlık ve sosyal tedbirleri almak, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği işçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklanan hakları ödemekle yükümlüdür. Yüklenici firma, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma yöntemleri konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. Yüklenici firma, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer kurumlara yapılması gereken beyan ve müracaatlarla ilgili olarak her türlü kusurlu, hatalı ve eksik işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün zarar, hasar ve cezaların tahakkuk ettirilecek ilgili vergi resim ve harçların sorumluluğunu ve ödemesini üstlenecektir. Söz konusu ödemelerin idare tarafından yapılmak zorunda kalması halinde idarenin yüklenici firmaya rücu hakkı saklıdır. 3

4 Bu hizmet kapsamında çalıştırılan işçilerin her türlü mali haklarının düzenlenmesi uygulanması ve çıkan uyuşmazlıkların çözümünde iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sosyal Güvenlik mevzuatının her türlü işçi-işveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınması, işçi çıkarılması ve işçi haklarının ödenmesi gibi sorumluluklar yüklenici firmaya aittir. Sözleşmesi devam eden Yüklenici firma elemanlarından ihbar, kıdem tazminatı, aylık ücret gibi alacağı olan işçilerin alacaklı olduğu T.C. Mahkemeleri veya yetkili diğer kurumlarca tespit edilmesi halinde, yüklenici firmanın borcu kadar miktar emanete alınır ve ilgililere usulünce ödenir. İhale konusu işle ilgili sözleşme süresi sonundan itibaren aynı yüklenici ile yeni bir sözleşme yapılmayacak ise yüklenici, işçilerin yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatları ile eksik kalan tüm sosyal haklarını mevzuatta öngörüldüğü haliyle son istihkakını alacağı zaman eksiksiz olarak işçiye ödeyecek ve bu ödemeleri yaptığını belgeleyerek idareye teslim edecektir. İşçilere yapılacak ödemeler için fakültenin bulunduğu kampüs içinde ATM' si bulunan bir bankada her işçi adına hesap açılacak, idare yüklenici firma tarafından en geç her ayın 10' una kadar iletilecek bordrolara göre ayın en geç 15'inde işçiler tarafından çekilebilecek şekilde hak edişini yüklenici firmanın banka hesabına yatıracaktır. Yüklenici firma hak edişini zamanında eksiksiz olarak aldığı halde işçi ödemelerini ilgili ayın 15 inden sonra yaptığı takdirde Cezai Hükümlerin 9. maddesi uygulanır. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması halinde yukarıda geçen tarihler gecikilen süre kadar uzatılır. İşe başlama talimatının yüklenici firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde tüm işçilere ait banka hesap numaralarını içeren liste fakülte idaresine teslim edilecektir. İşçiler için açılan hesap kredisiz hesap olmalı, hesap ekstresinde sadece aylık ücret hareketleri görülmelidir. Yüklenici firmanın çalıştırdığı işçilerin her türlü ücret ve borçları için İş Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 6. HASAR VE ZARAR TAZMİNİ: Yüklenici firma, iş esnasında meydana gelen hasar ve zararı tazmin etmekle mükelleftir. Meydana gelen hasar ve/veya zararın, idarece Yüklenici firmanın iş yerindeki yetkili elemanlarına bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammülü olmayan durumlarda hemen, normal şartlarda ise en geç 5 (beş) iş günü içinde Yüklenici firma tarafından yaptırılması gerekir. Yüklenici firma tarafından yaptırılmaması durumunda Fakülte tarafından yaptırılır ve yapıldığı tarihten sonraki ilk hak edişinden kesilir. Hasar tespiti, olay meydana geldiği anda, bayram ve tatil günlerinde ise ilk tespit edildiği andan itibaren tutulan (ve en az 2 kişinin imzasını taşıyan) tutanakla kesinleştirilerek yapılacak; tutanak takip eden iş günü Fakülte İdaresine bildirilecektir. Aynı koşullar, yüklenici firmaya tahsis edilen eşyalar için de geçerli olacaktır. MADDE 7. CEZAİ HÜKÜMLER: Yüklenici firma veya çalıştırdığı personel şartname hükümlerine uymadığı takdirde aşağıda belirtilen cezalar uygulanacak olup, yüklenici firmanın, o ay ki hak edişinden kesilecektir. 1) Yüklenici firmanın adres değişikliği, telefon/faks değişikliği ve tüzel kişiliğinde meydana gelen her türlü değişikliği işlemin sonuçlanmasından itibaren idareye en fazla 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişilerde her türlü hisse devir işlemi vb. değişikliklerde noterlikçe yapılan bu değişikliklerin idareye noter onaylı bir suretinin verilmesi, ticaret sicil gazetesinde de değişikliğin yayınlandığı nüshanın bir örneğinin idareye teslim edilmesi zorunludur. Bu işlemler, yüklenici tarafından yerine getirilmediği takdirde Sözleşme Bedelinin % 0,1 (Binde Bir) oranında ceza ilk hak edişinden kesilecektir. 2) İdareyle koordinasyonu sağlayacak, noter vekâletnameli, yüklenici firma yetkilisinin idareye süresi içerisinde bildirilmemesi halinde her gün için 200 TL, TL, 3) İşçi dosyalarını oluşturan belgelerden tümünün eksiksiz olarak bildirilmemesi durumunda her dosya için 500 4) İdarenin yazılı onayı olmadan, idarenin belirlediği çalışma saatlerine izinsiz geç gelen veya erken giden personele tutulan her tutanak için kişi başı günlük 50 TL, 4

5 5) Beş gün süreli eksik eleman çalıştırılması nedeniyle tutulan her tutanak için kişi başına günlük 50 TL, 6) Yaka kartlarını takmayan ve teknik şartname hükümlerine uymayan her işçi için gün başına 100 TL, 7) Yüklenici, çalıştırdığı personele ait Sosyal Güvenlik primlerini gerçek çalışma süreleri ve gerçek çalışma ücretleri üzerinden yatırmak zorundadır. Bu kurala uyulmaması durumunda 300 TL, 8) Yukarıda belirtilen hususların haricinde, personel hakkında tutulan her bir tutanak için 100 TL, Ceza kesilir. 9) Yüklenici firma, hizmet işçisinin gerek işbu şartname ile kendilerine yüklenen görevlerini ifa ederken gerekse görevleri dışında kurumun mallarına ve/veya çalışanlarına (işçiler, idari personel teknik personelde dâhil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verecekleri her türlü maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan sorumludur. Bu hususta üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareyi muhatap alarak Ege Üniversitesi veya bağlı birimleri aleyhine hukuki işlem başlattığı takdirde yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Ege Üniversitesi veya bağlı birimlerinin hususta uğrayacağı her türlü masraf, yüklenici tarafından ödenecektir. 10) Yüklenici firma işçi ücretlerini ilgili ayın en geç 15'inde işçiler tarafından çekilebilecek şekilde işçilerin banka hesaplarına yatırmadığı takdirde her geçen gün için kişi başına Sözleşme Bedelinin %0,1 (Binde Biri) oranında ceza ilk hak edişinden kesilecektir. 11) Yüklenici firma hizmet ifası sırasında hak edişini tam aldığı halde işçi ücretlerini saymanlıkça hak edişinin yüklenici firma hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde hiç ödemediği veya eksik ödediğinin tespiti halinde idare protesto çekmeye ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir. İdare bu durumda yüklenici firmanın kesin teminatını irat kaydeder. Sözleşme fesih edildikten sonra yüklenici firmanın hizmet verdiği ve ödemesini almadığı ayın hak edişi yüklenici firmaya ödenmeyip doğrudan işçi hesaplarına aktarılır. 12) Yüklenici firmaya her ay puantaj da belirtilen işçi sayısı kadar ödeme yapılacaktır. Her ayın son 3 (üç) günü şirket yetkilisi ile karşılıklı puantaj üzerinde mutabakat sağlanacaktır. Ancak işe giriş çıkış, hastalık, mazeret ve benzeri durumlardan kaynaklanan eksik çalışılan günlerin idarece tespiti halinde yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 13) Yukarıda belirtilen cezalar, yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın hak edişlerinden kesilecektir. Kesinti yapılırken işçi ödemelerine dokunulmayacak, bu cezalar hak edişlerinden karşılanmadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir. MADDE 8. FİRMA PERSONELİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ VE KIYAFETİ: Bu şartnamede belirtilen hizmet kapsamında çalıştırılan bütün görevlilerin dış görünümleri "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet ine Dair Yönetmelik" esaslarına uygun olmalıdır. Yüklenici firma, görevlilerinin her an kendi ve fakülte adına yaraşır, temiz ve muntazam bir şekilde, yırtık sökük olmayan kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. İdare tarafından ücretsiz olarak işe başlama tarihinde yüklenici firma çalışanlarına verilen yaka kimlik kartları mutlaka takılmalıdır. MADDE 9. FİRMANIN İSTİHKAKINI ALABİLMESİ İÇİN HER AY (E.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ) DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ' NE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER: İhaleyi alan yüklenici firmaya hizmet verdiği ayın ödemesinin yapılabilmesi aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşecektir. 1) Bir sonraki ayın, ilk mesai gününden itibaren 3 iş günü içinde fatura ve aşağıdaki maddeler halinde belirtilen belgeler, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Diş Hekimliği Fakültesi) ne yüklenici firma yetkilisince elden teslim edilecektir. İşletme Müdürlüğünce fatura ile ekleri kontrol edilerek, hak ediş miktarı yüklenici firmanın göstereceği banka hesabına havale edilir. 5

6 2) Yüklenici firma, her ay aylık istihkakını talep ederken; a) Yüklenici firma banka hesap numarası yazısı.(ilk Ay verilecektir.) b) Taahhütname (SSK ödemelerinin yapılacağına dair). c) İşyeri sigorta sicil numarası İdareye teslim edilecektir d) Fatura e) Puantaj cetveli f) Sigortalı hizmet listesi g) Sigorta primleri ödendi dekont veya makbuzu (SSK Tahakkuk Fişi) (İlk Ay Hariç) h) Yüklenici firma tarafından hazırlanan ve onaylanan işçi maaş bordrosu suretleri i) İşçi ücretlerinin ödendiğine dair bankadan dekont ve resmi banka listesi (İlk Ay Hariç) j) SGK e-borcu yoktur belgesi k) Aylık prim ve hizmet belgesi l) Önceki dönemler için, işçilere ait ücret, izin ücreti, yıllık izin, bayram tatili veya fazla mesai ücreti alacağının olmadığını gösteren Yüklenici firmanın onayladığı ve imzaladığı belge, (İlk ay hariç) Ahmet ÇETİN Belma KÖSTÜOĞLU Prof.Dr.M.Ali GÜNGÖR Fakülte Sekreteri Hemşire Dekan Yardımcısı 6

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı