Oda BaĢkanımızın Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır:"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ Oda BaĢkanımızın Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ; ĠKĠ KARDEġ ODANIN MÜġTEREKEN DÜZENLEDĠĞĠ, KONUSUNDA UZMAN DEĞERLĠ KONUġMACILARIN 5510 SAYILI YASA HAKKINDA BĠLGĠ AKTARIMINDA BULUNACAĞI SEMĠNERĠMĠZE HOġ GELDĠNĠZ. Sosyal Güvenlik Kurumlarımızın Ülkemiz ekonomisi açısından yıllardır bir kara delik oluģturduğunu biliyoruz, Sosyal Güvenlik reformunun gerekliliğine yıllardır inanıyoruz ve yıllardır çeģitli platformlarda bunu savunuyoruz. Ama, tarihinde kabul edilen ve tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı yasanın içimize sindiremediğimiz bazı hükümleri vardır. Bu nedenle geçtiğimiz bir ay içinde Odamızın üyeleri ile toplantılar yaptık, bu toplantılarda belirlediğimiz sorunları bazı sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine ileterek dikkatlerini çekmeye çalıģtık, medya yetkilileri ile temasa geçerek kamu oyunu aydınlatmaya çalıģtık. Sayın BaĢbakan a, ilgili Devlet Bakanı'na, ÇalıĢma ye Sosyal Güvenlik Bakanı na çok imzalı yazılar gönderdik. Ana Muhalefet Partisi'nin 5510 sayılı yasanın bazı maddelerinin iptalini talep eden ve Anayasa Mahkemesine verilen 85 sayfalık dava dilekçesini inceledik, ilgililerle temaslar kurduk. Konunun uzmanı olduğunu öğrendiğimiz TÜRKĠġ Hukuk DanıĢmanını konferans için davet ettik. Geçtiğimiz birkaç gün içinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı mızın bir beyanatından öğrendiğimize göre, tepkiler dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Destekleme Primi oranının düģürülmesi yönünde bir çalıģma baģlatılmıģtır. Ama bu çerçeveyle sınırlı bir çalıģmanın sorunu çözemeyeceği kanısındayız.

2 Bu salonda bulunanların pek çoğunun emekli çalıģanlar olduğunu biliyoruz. Emekli olmuģ bir kiģi niçin çalıģır? Emekli ücretiyle geçimini sağlayamadığı için çalıģır. Emekli olduğu tarih itibariyle var olmayan "sosyal güvenlik destek primi" ödemesi istenen kiģiye ne olur? Hiç hesapta olmayan bu ödeme nedeniyle tekrar ve ekstradan bir geçim sıkıntısına düģer. KiĢinin emeklilik iģlemlerinin tamamlandığı tarihte var olmayan bir ek prim ödemesinin sonradan zorunlu kılınması, Anayasa mızın kazanılmıģ hak (yani müktesep hak) ilkesini ihlal etmez mi? Eder. Var olan yasal düzenlemelere göre kazanılın iģ hakların kısıtlanması Ģeklinde beliren bir yasal düzenleme yapılırsa, "aleyhe hükümler geçmiģe yürütülmez (yani makable teģmil edilmez) ilkesi ihlal edilmiģ olmaz mı? Olur. Emekliyken çalıģan Millet Vekilleri'nden destek primi alınmamasının öngörülmesi, Anayasa'm izin eģitlik ilkesine aykırı değil midir? Aykırıdır. BaĢta tarımda çalıģanlar ve emekli çalıģanlar olmak üzere binlerce kiģinin ödeme kabiliyeti sınırları içinde olmayan "sosyal güvenlik destek primi sürprizini ortaya koymak Anayasa'mızın Sosyal Devlet ilkesine aykırı düģmeģ mi? DüĢer. Sosyal güvenlik primi, özünde karģılıksız bir ödeme değildir. KiĢinin emekli ikramiyesi ve/veya emekli ücreti alması, sağlık ve tedavi gereksinimlerinin karģılanması gibi olanaklar karģılığında sosyal güvenlik primi alınır. Oysa emekli çalıģandan alınmak istenen destek primi karģılığında o kiģiye yeni ve ek bazı olanaklar sağlanmamaktadır. Emekli ücreti, emeklinin bizzat ve taksit taksit yıllar boyunca Ödediği paralar ve bu paraların nemalarından ibarettir. Bu anlamda emeklinin hak edip aldığı emekli ücretinin kısıtlanmasının gerekçesi olur mu? Olmaz. Peki emekliden alınacak destek primi vergi midir? Hayır değildir. Birincisi, vergi kanunu ile alınmamaktadır. Ġkincisi, gelir ya da serveti baz alan bir yapıya sahip değildir. Çünkü hiçbir gelir ya da servet edinimine neden olmasa da Ģirket ortaklığı destek primi ödeme sebebi sayılmaktadır.

3 ĠĢte bu ve benzeri soru ve cevaplar yüzünden 5510 saydı yasanın bazı hükümlerini içimize sindiremiyoruz, yasa yürürlüğe girmeden düzeltilsin, Islah edilsin diyoruz. Sayın CumhurbaĢkanımızın ve Ana Muhalefet partisi Grubu nun Anayasa Mahkememizce açtığı davalarla, değindiğimiz ve değinemediğimiz sorunların giderileceğine inanıyoruz. Ama, Anayasa Mahkememizin belirli süreleri gerektiren prosedürü boyunca ciddi sıkıntılar yaģanmaması için, Hükümetimizin hızla gereğini yapmasını umuyoruz. Bu seminerin konusu teknik anlamda bizim ihtisasımızın kapsamında değildir. Bu nedenle konuģmamı burada sonlandırmak istiyorum. Konunun uzmanı olan değerli seminer sunucularına peģinen Ģükranlarımızı sunuyorum. Yeminli Mali MüĢavirler Odası adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağolun.

4 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 75 KASIM-ARALIK 2006 Ayda Bir Yayımlanır. Adres: Kıbrıs ġehitleri Cad. Kervan Apt. No:7 Alsancak/ĠZMĠR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayanlar AyĢe AKAY (Yazı ĠĢleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI BANKA ġube HESAP ADI NO ZĠRAAT BANK.ALSANCAK ġb YAPI KREDĠ BANK.MUSTAFABEY ġb Not: Bültenimizde yayımlanan makaleler Odamızın görüģü olmayıp yazanların kiģisel görüģleridir.

5 I- ODAMIZDAN HABERLER + ÖRTÜLÜ KAZANÇ SEMĠNERĠ YAPILDI: YaklaĢık (100) kiģinin katıldığı örtülü kazanç semineri Karaca Oteli salonunda yapıldı. Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanı Mustafa Bulut un da izlediği seminer Oda Eğitim Komisyonu nun ilk çalıģması oldu. Komisyon BaĢkanı Ġlgin Saylam ın rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı semineri Ekrem Kayı ve Dursun Özcan hazırladı. KonuĢmacı olarak Ġzmir Vergi Dairesi Grup Md. Rıfat Engin ve YMM Mehmet AktaĢ katıldılar. Komisyon üyesi Ekrem Kayı yönetici olarak görev yapmanın yanısıra aynı zamanda katkıda bulundu. Yine komisyon üyesi Dursun Özcan özellikle yabancı ülkelerdeki uygulamalara yer veren bir konuģma yaptı. Eğitim Komisyonundan yeni çalıģmalar bekliyoruz. + BDDK YÖNETMELĠK VE TEBLĠĞLERĠ YAYINLANDI: Önümüzdeki günlerde bizleri yakından ilgilendirecek olan BDDK Yönetmelik ve Tebliğleri Günlü Resmi Gazetede yayınlandı. Söz konusu tebliğlerden mesleğimizi yakından ilgilendirenlerin baģlıkları Ģöyledir. - Bankaların kredi iģlemlerine iliģkin yönetmelik - Bankalarda Bağımsız Denetim gerçekleģtirilecek kuruluģların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmelik - Bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluģların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmelik - Derecelendirme kuruluģlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine iliģkin esaslar hakkında yönetmelik - Bankaların destek hizmeti almalarına ve bu hizmeti verecek kuruluģların yetkilendirilmesine iliģkin yönetmelik

6 + (12) SERĠ NOLU ÖTV GENEL TEBLĠĞĠ YAYINLANDI: YMM lerce hazırlanan üretim raporlarının yazılma zamanı ve vergi dairelerine verilme Ģekli hakkında önemli açıklamalar getiren ÖTV tebliği yayınlandı. Bilindiği üzere, üretim raporları tıpkı KDV iadesi raporları gibi bizzat YMM tarafından vergi dairesine teslim edilmektedir. Odamız ve ayrıca bir üyemiz tarafından uygulamanın değiģtirilmesi için Gelir Ġdaresi nezdinde yapılan ve raporların posta marifetiyle gönderilmesi hakkındaki giriģimlerden henüz bir sonuç alınamamıģtır. Özellikle Mersin ve Ġzmit te teslim edilen raporlar sorun olmaya devam etmektedir. Teslim Ģeklinin değiģtirilmesi için giriģimler sürdürülmektedir. + SÖZLEġME HAZIRLIKLARI VE ÜCRET TARĠFESĠ: Odamız yönetim kurulu üyesi Turan Öztürk ün katıldığı YMM Odaları ücret tespit komisyonu 2007 yılına iliģkin ücretlerin %10 dolayında artırılmasını benimsemiģtir. Maliye Bakanlığı nın onayından sonra önümüzdeki günlerde Resmi Gazete de yayınlancak tarife, her yıl olduğu gibi acele olarak bastırılarak sizlere dağıtılacaktır. Tam tasdik sözleģmeleri her yıl olduğu gibi en geç 31 Ocak 2007 tarihi itibariyle ġubat ayı sonuna kadar yapılarak Odaya gönderilmiģ olacaktır. Oda üyelerinden aldığı sözleģmeleri elektronik ortamda 15 Mart 2007 tarihine kadar Bakanlı ğa gönderecektir. + DEVĠR VE BÖLÜNME ĠġLEMLERĠNDE RAPOR YAZMA: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yayınlamıģ bulunduğu tebliğle Limited Ģirketlerin devir ve bölünme iģlemlerinde özsermaye tespiti konusunda YMM lere yetki tanımıģtı. Ġlgili tebliğde değiģiklik yapılması için TÜRMOB a gönderilen bir yazıyla aynı yetkinin anonim Ģirket devir ve bölünme iģlemlerinde de geçerli olması talep edilmiģtir. Önümüzdeki günlerde yazımıza olumlu cevap geleceğini umuyoruz. Limited Ģirketler için yazılan örnek rapor Odamızdan istenebilir.

7 Bu yetkiyle Ģimdiye kadar mahkelemerin yetkisinde bulunan uygulama YMM lerce de yapılabilecek ve yargının yükü azaltılmıģ olacaktır. + AYDIN-MUĞLA- DENĠZLĠ VE UġAK ZĠYARETLERĠ: Oda yönetim kurulu üyeleri ve Disiplin Kurulu baģkanı geçtiğimiz günlerde belirtilen (4) Ģehre giderek SMMM Odası, Defterdarlık Vergi Dairesi BaĢkanlıkları ve Vergi Denetmenleri BaĢkanlıklarını ziyaret ettiler. Ayrıca bu Ģehirlerdeki YMM lerle birlikte yemek yenerek mesleki ve yerel sorunlar görüģüldü. Aydın ziyareti, üyelerimizden Mustafa BaĢtuğ aynı zamanda Ticaret Odası BaĢkanı olduğundan Oda baģkanlığında yapıldı. Denizlide aynı zamanda Ege Bölge Odaları toplantısı yapıldı. Disiplin uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan toplantıda üyelerimizden Hasan Zeki Süzen, ġevki Bilibay, Ali Karamil ve Necmettin KeleĢ birer konuģma yaptılar. Ayrıca Denizli Vergi Dairesi BaĢkanı ve ilgili müdürlerle birlikte akģam yemeği yenildi. Tüm ziyaretlerimizde sıcak ilgi gösteren üyelerimize ve ilgili kurumların BaĢkanlarına teģekkür ediyoruz. + SOSYAL GÜVENLĠK YASASININ ETKĠLERĠ: Ocak/2007 ayında yürülüğe girecek olan yasanın getireceği olumsuzluklar hepimizin bilgisi dahilinde. Belki de bültenimiz baskıya verildikten sonra bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi iptal etmiģ olacak veya yasa ertelenmiģ olacaktır. Bununla birlikte, Aralık ayının son günlerinde TürkiĢ Hukuk DanıĢmanı Avukat Celal Tüzün konu hakkında üyelerimizi bilgilendirecektir. Toplantıyla ilgili bilgiler yakında sizlere iletilmiģ olacaktır.

8 + GÖZETĠM KAPSAMINDAKĠ ÜRÜNLER TASDĠK RAPORU: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan 2006/14 ve 2006/15 sayılı tebliğlerle ithalatta gözetim kapsamındaki ürünler için YMM lere rapor yazma yetkisi tanınmıģtır. Konu hakkında yazılacak raporların dispozisyonu ilgili tebliğlerde yer almaktadır. +VEFAT VE BAġSAĞLIĞI: Üstadımız Burhan Özfatura geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmiģtir. Ayrıca yönetim kurulu üyemiz Mustafa Topal ın kız kardeģi vefat etmiģtir. Üyelerimize sabır vefat edenlere Allahtan rahmet dileriz. + YENĠ YIL: Iki ayda bir hazırladığımız bültenin 6 ncı sayısıyla 2006 yılını geride bırakmıģ bulunuyoruz. Zaman kavramı konusunda değiģik görüģler varsa da sonuç olarak bir yıllık kesiti bitirip, yeni bir sürece giriyoruz. Her zaman tekrarladığımız üzere, yaģamın üç ana unsuru sağlık, iģ ve evde huzur ve nihayet yeteri kadar ekonomik imkandır. Günlük yaģamımızda ailemize ve çervemize karģı sorumluluklarımız bulunmakla birlikte, katkıda bulunabileceğimiz kadar toplumsal sorunlara da duyarlı olmak durumundayız. Bu duygu ve düģüncelerle Oda olarak yeni yılın tüm üyelerimize ve Oda personeline iyilikler getirmesini diliyoruz.

9 ODAMIZA GELEN YAZILAR KAYIT DIġI EKONOMĠ ve ÖNLENMESĠ Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN Yeminli Mali MüĢavir I - KAYIT DIġI EKONOMĠ NEDĠR? Hemen her yıl, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden bir süre sonra, medyada hangi meslek gruplarının matrahlarının ve ödedikleri gelir ve kurumlar vergilerinin ortalama miktarları yayımlanır. Yayımlanan ortalama matrahlar ve vergi miktarları incelendiğinde bu meslek gruplarının böylesine düģük gelirlerle yıllar yılı ticari, sınai veya mesleki faaliyetlerine devamda neden bu kadar ısrarlı olduklarına hayret edildiği gibi, verdikleri vergilerin de neden bir asgari ücretlininki kadar düģük olduğuna bir türlü cevap bulunamaz. Bu medya haberlerinin hemen arkasından Maliye yetkililerinin kaç mükellefi denediği ve ne kadar matrah farkının bulunduğu haberleri medyada yer alır. Bu arada, yeni ve etkile dene-tim yöntemlerinin uygulandığından ve bunların olumlu sonuçlarından örnekler verilip, baģka yöntemlerin de uygulanacağından söz edilir. Kayıt dıģı ekonominin ne olduğunu ortaya koyabilmek için, öncelikle bu tür faaliyetlerin hangi alanlarda gerçekleģtirilebildiğini incelemek uygun olacaktır. Genellikle kayıt dıģılık (buna çoğu zaman vergi kaçakçılığı da denilmektedir) yasalara aykırı ekonomik faaliyetler, ekonomik iģlemlerin muhasebe kayıtlarından geçirilmemesi, haksız yere indirim, veya sübvansiyonlardan faydalanma, kaçakçılık, ev hizmetleri yardımcılı, çocuk veya özürlü kimselerin bakıcılığı ve benzeri pek çok kaynaktan elde edilen, vergilendirilememiģ gelir kayıt dıģı kapsamında değerlendirilmektedir. ( 1 ) Kapsamı yukarıdaki gibi belirledikten sonra, aynı anlamı ifade eden bir çok kayıt dıģı ekonomi tanımından birisine yer verelim: Mal ve hizmet üretimine konu olan, yasada yer verilen Ģartlara uygun olarak belgelendirilemeyen ve bu

10 nedenle muhasebe ve benzeri kayıtlarda yer almadığı için denetim dıģı kalan ekonomik faaliyetler dir. KuĢkusuz, kayıt dıģı ekonomi bu haliyle, a) büyüklüğünün tam olarak ölçülmesi imkânı olamayan, b) Ölçülememesi nedeni ile de Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesaplamalarında tahmini bir miktar olarak yer alan, niteliktedirler. II KAYIT DIġI EKONOMĠNĠN VERGĠ POLĠTĠKASINI ETKĠLEMESĠ Yukarıda vermiģ bulunduğumuz tanımlara göre, kısa ifade ile vergilendirilememiģ bir kazançtır. Her ne kadar, bazı düģünürler, mesela bir üretim faaliyetinde ham maddeden, üretime, pazarlamasına ve satıģına kadar olan ekonomik faaliyetler dizisinde bütün aģamaların kayıt dıģı olmadığı, mal veya hizmet akıģının kayıt içine girdiği bir aģamada maliyete ekleneceği için, vergilendirme yönünden bir kaybın olmayacağını ileri sürerler. Bu düģünce tarzının, bir an için doğru olduğu varsayılsa bile, kayıt dıģılık aģamasında kaçırılan verginin sonraki kayıt içi aģamasındaki üniteye yüklenmesi gibi bir sonuçla karģılaģılacaktır. Bir örnek vermek gerekirse: 100 YTL tutarındaki bir ham maddenin kayıt içi satın alınması sırasında alıcı 10 YTL. lik faturasız bir nakliye bedeli ödemiģse ve satın aldığı bu ham maddeyi 15 YTL. kârla satacaksa, aģağıdaki alternatiflerden birini yapacaktır. a) 10 YTL. tutarındaki nakliyeyi girdi maliyetine ekleyemeyecek ve ham maddeyi 115 YTL.ye satacaktır.bu durumda muhasebe kaydı olarak 10 YTL.kâr sağlamıģ gibi görünmesine rağmen gerçek kârı sadece 5 YTL. olmuģtur. b) Satıcı (a) daki duruma düģmemek için ham maddeyi 125 YTL.ye satarak, gerçekte 15 YTL. kâr sağladığı halde, muhasebe kaydında 25 YTL. kâr sağladığı görüleceğinden, nakliyecinin ödemediği vergiyi de ödeme durumunda kalacaktır.

11 c) Satıcı 25 YTL. kârın vergisinden kurtulabilmek için, nakliyeciden alamadığı 10 YTL. lik faturayı baģka bir yerden temin etmeye çalıģacaktır.büyük bir ihtimalle bu 10 YTL. lik faturayı veren kuruluģ daha önce baģkası için düzenlemediği faturadan dolayı meydana gelen boģluğu doldurmak için bu faturayı vermiģ olacaktır. d) Bu 10 YTL.lik fatura, bütün iģleri sahte fatura düzenlemek olanlardan sağlanarak muhasebe kaydı, olması gereken hale getirilmesine rağmen mükellef sahte fatura kullanmanın sorumlusu durumuna düģecektir. Yukarıda görüldüğü gibi, kayıt dıģı olan 10 YTL. lik nakliye hizmetinin sebep olduğu boģluk bazen (b) veya (c) deki gibi kayıt içine girmiģ olmaktadır. Ama, saydığımız dört halin de VUK.nun hükümlerine ters düģtüğü ortadadır. III KAYIT DIġINA YÖNLENDĠREN SEBEPLER Her mal satıģı veya hizmet ifası bir bedel karģılığı yapıldığından, elde edilen kazancın da bir vergisi olacaktır. Yalnız, burada her mal satıģının veya hizmet ifasının yasal olduğunu söylememiz de mümkün değildir. Bu yüzden yer altı faaliyeti olarak isimlendirilen mal satıģı veya hizmet ifasının herhangi bir noktasında kayıt içine girmesi de söz konusu olamayacağından, üzerinde ön planda durulması önemli olan bir husus olarak gözükmektedir. Üstelik, bu tür faaliyetlerden elde edilen kazanç da riskinin yüksekliği oranında da çok yüksektir. Ama, yine zaman zaman yapılan tartıģmalarda, bir uyuģturucusu kaçakçısının bu faaliyetinden kaynaklanan kazancı ile bakkal, manav veya konfeksiyoncudan yaptığı alıģ veriģlerle kâr ve vergi haline dönüģtürüleceği savunması da, sonunda kayıt içine girmiģ olma ve vergiye dönüģmüģ olmasına rağmen kabul edilebilecek bir ekonomik faaliyet değildir. Aslında, kayıt dıģılığın tamamını sahte fatura düzenleyen ve bu yolla bazı aģamalarda kayıt içine girme ihtimali bulunan faaliyetler olarak anlayıģla karģılamak da mümkün değildir. Vergi politikasının en önemli unsurlarından birisi de bütün ekonomik faaliyetlerin legal, yani takip edilebilir nitelikte olması gereğidir.

12 IV KAYIT ĠÇĠ ĠġLEMLERDE MUAFĠYET VE ĠSTĠSNALAR Kazancına göre ödemesi gereken vergiyi vermeyenlerin tamamını kayıt dıģı olarak nitelendirmek yanıltıcı olmaktadır. Yasaların tanıdığı muafiyet ve istisnalardan faydalananların sayısı ve türleri baģka ülkelerle karģılaģtırılamayacak kadar fazladır. Yasların belirlediği niteliklere sahip olanlar bazen kazancının tamamını bazen de önemli bir kısmını vergilendirme dıģı tutabilmektedirler. Hatta, bazı mükellefler bazı kazançlarını saklayarak veya küçülterek muafiyet veya istisna sınırları içine girmenin yollarını bulmaya çalıģmaktadırlar. Ayrıntılarına girmeden, bunlardan baģkalarını aģağıda sıralayalım: a) Muaflıklar, - Esnaf muaflığı (GVK. Md.9) - Çiftçi muaflığı (GVK. Md.109 ( 4369 S.K.nun 82/3-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıģtır.) - Diplomat muaflığı (GVK. Md.15) - Ücret istisnası (GVK. Md.16) (Ġstisna olarak isimlendirilmesine rağmen GVK.nun Diğer Muaflıklar 3. Bölümü baģlığı altında yer almaktadır.) b) Ġstisnalar, - Serbest meslek kazancı istisnası (GVK. Md.18) - PTT acentelerinde kazanç istisnası (GVK. Mükerrer Md. 18) - Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi (GVK. Md.19) - Gayrimenkul ve haklara istisna (GVK. Md. 21) - Menkul sermaye kazançlarında istisna (GVK.MD.22) - Müteferrik istisnalar i- Ücretlerde (15 çeģit) ii- Gider karģılıklarında (5 çeģit) iii- Tazminat ve yardımlarda (10)çeĢit) iv- Vatan hizmeti yardımlarında (4çeĢit) v- Teçhizat ve tayın bedelleri (3 çeģit) vi- Tahsil ve tatbikat ödemeleri (3 çeģit) vii- TeĢvik ve ikramiye muaflıkları (4 çeģit) viii- Sergi ve panayır istisnası (2 çeģit)

13 c) Ġndirimler - Sakatlık indirimi, Yukarıda sıraladığımız muaflık, istisna ve indirim listesini inceledikten sonra insanın Türkiye de bunların herhangi birinden faydalanmayan mükellef var mıdır? gibi bir soruyu sorması kaçınılmaz olmaktadır. KuĢkusuz, bütçe giderlerini karģılaması zorunlu olan vergi gelirlerinden, kayıt dıģı olanlardan yukarıda saydığımız muaflıklar ve istisnaları da çıkarttığımız zaman, geriye kalan ge-riye kalan miktarın kayıt içindekilere bir biçimde yüklenmesi zorunlu olmaktadır. BaĢka bir anlatımla, mevcut vergi mükellefleri, makul ölçüde olması gereken vergi yüklerinin oldukça üstünde vergi ödemeye zorlanmıģ olmaktadır. Böyle bir durumun kayıt içindeki mükellefleri BaĢkasının ödemediği vergiyi ben neden ödüyorum? düģüncesiyle kayıt dıģına itmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir değerlendirme yapanları cesaretlendiren baģka bir husus da Madem ki, kayıt dıģı olanları ele geçirmek mümkün olamıyor, benim de ele geçirilmem mümkün olamayacaktır. değerlendirmelerine ulaģabilmiģ olmalarıdır. Yukarıda değindiğimiz gibi, vergilendirmenin en önemli unsurlarının baģında adil bir mükellefiyet ya da herkesin ödemesi gerektiği kadar vergi ödemesi gelmektedir. V KAYIT DIġINI ORTAYA ÇUIKARTMAK ZOR MUDUR? Paranın çekiciliği sebebiyle, hemen bütün ülkelerde az veya çok kayıt dıģılık bulunmaktadır. Hangi ülke olursa olsun, silah, uyuģturucu vs. ticaretini kayıt içine alma imkânı yoktur. Böyle olması da doğaldır. Öte yandan, bu tür üretimlerin yapıldığı ülkeler özellikle, dolaylı yoldan olsa bile kayıt dıģılığı görmezlikten gelme eğilimindedir. Ama, bunların dıģındakilerini ortaya çıkarabilmek için en önemli unsur denetim olmak-tadır. Burada, denetim görevinin sadece her kademede denetimle görevli, devlet memuru statüsünde olan, genel ifade ile denetim elemanları na ait olduğu düģüncesinde değiliz. Bu resmi denetim elemanlarının çok önemli görevi üstlendikleri ve sayıca yeterli olmadıkları bilincine de sahibiz.

14 Yıllar önce yaptığım bir araģtırma çalıģmasında, bir denetim elemanının, bir mükellefin (Bu mükellef kavramının kapsamında dev holdinglerden, minimum kazançlı ve beyannameli gayri menkul sermaye iradı sahibine kadar) bir yıllık hesabını bir haftada inceleyerek sonuca ulaģabildiğini varsaydığımız taktirde, her bir mükellefe senede bir kez sıra gelebilmektedir. Bu gün mükellef ve denetim elemanı sayılarındaki değiģmeler ulaģtığım sonucu bir miktar etkilemiģ olsa da, durum denetimi sadece denetim elemanlarına bırakma ile çözülür gözükmemektedir. Denetim ne kadar etkili ise, kayıt dıģılık da o kadar az olmaktadır. (2) Gerçi, denetim elemanı sayısının artırılması halinde bir yandan yukarıda değindiğimiz olumlu geliģmeler sağlansa da, denetim maliyetinin yükselecek olması, bir tercih yapmayı, baģka bir anlatımla kıvam noktası nı bulmayı zorunlu hale getirmektedir. Batı da kayıt dıģını minimuma indirebilmiģ ülkelerin uzun zamandır denemiģ olduğu yöntemi Türkiye de de uygulamaya geçmenin zamanı çoktan gelmiģtir. Bu da baģka kaynakların desteğini sağlamaktır. En önemli destek olacak kaynak da tüketicidir, halktır. VatandaĢ, değeri ne olursa olsun satın aldığı bir mal veya hizmeti geçerliliği olan bir belgeye dayandırdığı zaman en büyük denetimi yapmıģ olmaktadır. Burada, geçmiģte yaģadığım bir olayı nakletmekte fayda görüyorum: Ġzmir deki bir fakülteye Ġstanbul dan bir profesör geçici bir süre için davet edilmiģti. Görev süresi dolmak üzereyken Ġstanbul a dönmemesini çok arzuladık. Kendisi de razı olmuģtu. Ġstanbul daki evini satıp Ġzmir de bir daire alacak ve yerleģecekti. Yalnız katı bir Ģartı vardı. Ġzmir de alacağı dairenin bedeli tapuda aynen satıģ bedeli olarak yer almalıydı. Fakültenin bütün elemanları seferber olduğu ve beğenilecek pek çok daire bulunduğu halde hiçbir satıcıya bu Ģartı kabul ettirememiģtik. Satıcılar dairenin satıģ değerini, alıģ fiyatının önemli ölçüde altında gösterme eğiliminde idiler. Çerezciden alınan leblebiçekirdeğin satıģ fiģini bir tarafa bırakalım, gayrimenkul alıģ satıģları arasındaki önemli farkı hemen her satıģ iģleminde görmek mümkündür. Ama, yasalarda da ne iģe yaradığı belli olmayan, ne zaman uygulanacağı bilinmeyen rayiç bedel denilen bir hüküm yer almaktadır.

15 Bir denetim elemanının müģteri rolünü üstlenerek kayıt dıģılığı belirlemesinin zor olmadığı kanaatindeyiz. MüĢteri, baģka Ģartlarla satın alamayacağını bildiği için ister istemez bu duruma razı olmaktadır. Ayrıca, satıcı olduğu zaman aynı mekanizmanın kendi çıkarına çalıģacağını da bilmektedir. VI S O N U Ç Genellikle, bütçenin ek gelir ihtiyaçlarının karģılanabilmesi için bilinen en kolay yollardan birisi vasıtalı vergi oranlarını artırma, diğeri de mevcut mükelleflerden daha fazla vergi almaktır. Her iki halde de vergi ödeyenler kayıt dıģına itilirler. Vergi oranı ile vergi ödeme arzusu ters orantılıdır. Bu yüzden, toplam vergi gelirlerini artırmada mevcut mükellefler için kıvam noktası nı aģmamayı amaçlamanın yanında, vergi mükellefi olması gerektiği halde kayıt dıģı kalmıģ olanları da kayıt içine almak baģlıca amaç olmalıdır. Aksi halde, kayıt dıģına el atılmadığını gören mevcut mükellefler bütçenin yükünü yalnız ben mi taģıyacağım? sorusunun cevabını o kaçırıyorsa sen de kaçırabildiğin kadar kaçır biçiminde verme eğilimine girebileceklerdir. Son söz olarak, kayıt dıģını önleyebilmek için mevcut bütün denetim araçlarından, en yüksek seviyede faydalanmanın gerektiğini iģaret ederken, muhasebeci, mali müģavir ve yeminli değinmenin gereğini duyduğumuzu önemle belirtmek isteriz. 1) ERDEMĠR Hazma - Maliye Postası Sayı:562 Sayfa:111 2) Ibid. Sayfa:115

16 LĠMĠTED ġġrketlerde ORTAKLIK PAYI DEVRĠ Ferhat FAHRAN YMM - Eski BaĢ Hesap Uzmanı I- GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, G.V.K. Mükerrer 80. maddesinin 4. fıkrasına göre, limited Ģirketlerde ortaklık payının devri, değer artıģ kazançları olarak Gelir Vergisine tabiidir. Yine bu kazancın nasıl vergileneceği ile ilgili olarak, Mükerrer 81. maddesinde, "Safı değer artıģı" baģlığı altında düzenleme yapılmıģtır. Buna göre, değer artıģında safı kazancın; elden çıkarma karģılığında alınan para ve ayınlarla, sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiģtir. Yine aynı maddenin 7.fıkrasında, mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedelinin, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Devlet Ġstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eģya fiyat endeksindeki artıģ oranında artırılarak tespit edileceği belirtilmiģtir. Yasa metninden anlaģılacağı üzere, kazancın tespiti ile ilgili olarak, 1. fıkrada "MALĠYET BEDELĠ" ifadesine yer verilirken, 7.fıkrada," ĠKTĠSAP BEDELĠ" Ġfadesine yer verilmiģtir. Bu tespitten sonra, Yasada öngörülen endekslemenin, iktisap bedelinden baģlayacağı anlaģılmaktadır. Bilindiği üzere, V.U.K.'nun 262.maddesinde, Maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı Ģeklinde tanımlanmıģtır. Öte yandan, iktisap bedeli ise, yalnızca malın satıģ bedelidir. Bunun dıģındaki müteferri giderler söz konusu değildir.

17 Örneğin, ortaklık payının iktisabı sırasında, noterde yapılan harcamalar, endekslemeye dahil edilmeyecek, yalnızca ortaklık payını iktisabı sırasındaki devir bedeli esas alınacaktır. Yine anılan maddenin 7.fıkrasına, 5281 Sayılı Yasanın 28.maddesiyle, Tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, eklenen cümle ile, endekslemenin yapılabilmesi için, toptan eģya fiyat artıģ oranın %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. Yasa ile ilgili bu son düzenlemeden, toptan eģya fiyat artıģ oranı %10'nun altında kaldığında, o yıl için bir endeksleme yapılmayacaktır. Söz konusu yasanın uygulanması ile ilgili olarak, 232 Seri no.lu Gelir vergisi Tebliği yayımlanmıģtır. Her ne kadar Tebliğ, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi ile ilgili olmakla birlikte, limited Ģirketlere ait ortaklık paylarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar da yukarıda anılan kanun hükümlerine tabi olduğundan, söz konusu Tebliğin yazımız konusunu ilgilendiren bölümlerini dikkate alacağız. Özellikle, Tebliğin, "Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerin Maliyet Bedeli" bölümü, ortaklık payının satıģından doğan kazancın tespiti sırasında, sermaye artıģlarının kaynağının kar yedekleri veya sermaye yedekleri olması durumunda, bedelsiz iktisap edilen senetlerin durumu önem arz etmektedir. Buna göre, sermaye artırımının kaynağı, sermaye yedekleri diğer bir deyiģle, değer artıģ fonu, maliyet artıģ fonu veya emisyon primleri v.s ise; bu iģlem sonrasında, gerek önceden sahip olunan, gerekse sermaye artırımı dolayısıyla alman hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedelinin, sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle tespit edilecektir. Kar yedekleri diğer bir deyiģle, olağan üstü yedek akçelerin, geçmiģ yıl karlarının, aktife kayıtlı taģınmazların ve iģtirak hisselerinin satıģından doğan kazanç ile ilgili olarak pasifte tutulan fon hesabı'nın (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5(1 )-e) kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde, bu iģlem dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni alınan hisse senetlerinin

18 itibari değerleri toplamının sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Uygulamada, limited Ģirket ortaklarının, ortaklık paylarının devrinde, gerek yasada ve Tebliğde öngörülen hesaplama tarzlarına girilmeden, tam bir teamül anlayıģı içinde, noter huzurunda yapılan ortaklık paylarının satıģ bedeli olarak, nominal bedelinin esas alındığını görmekteyiz. Bu bedelin, satıģ bedeli olarak alınması halinde, yasada ve Tebliğde yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan endekslenmiģ iktisap bedeli, bu nominal bedel olan satıģ bedelinin üstünde de olabilir veya altında da olabilir. Eğer, artırılan iktisap bedeli satıģ bedelinin altında ise, değer artıģ kazançları için öngörülen istisna uygulandıktan sonra kalan kazanç, satıģ iģleminin gerçekleģtiği yılı takip eden yılın mart ayında, Gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Öte yandan, 5281 Sayılı Yasanın 27. maddesiyle değiģik mükerrer 80. maddesinin 3. fıkrasına göre; G.V.K.'nun Geçici 67. maddesi kapsamındaki menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ile ilgili değer artıģ kazançları hariç, Mükerrer 80. maddede sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlara, Tarihinden itibaren uygulanacak istisna tutarı 6.000,00 YTL olmuģtur. Limited Ģirketlerle ile ilgili ortaklık paylarının satıģından doğan değer artıģ kazançlarının vergilemesi ile ilgili mevzuat açıklamalarından sonra, bu açıklamalarımızı örnek olaylar üzerinden somutlaģtırmaya çalıģalım. II- ÖRNEK OLAY: -(A) Gerçek kiģi 2000 Yılı Ağustos Ayında, (B) Limited ġirketine ait ortaklık payını, pay baģına 25,00 YTL 1000 adet ortaklık payı alarak, limited Ģirkete ortak olmuģtur.

19 TARİH -(B) Limited Ģirketi, 2001 yılı Kasım ayında ,00 YTL nakit, 2002 Yılı Temmuz ayında ,00 YTL değer artıģ fonu, 2003 Yılı Mayıs ayında da ,00 YTL olağan üstü yedek akçeleri sermayeye ilave etmek suretiyle, Ģirketin Tarihi itibariyle nominal sermayesi ,00YTL'na çıkarmıģtır. -(A) Gerçek kiģi, 2005 Yılının Aralık ayında (B) Limited ġirketteki ortaklık payını, pay baģına 50,00 YTL'dan, (C) gerçek kiģisine devretmiģtir. SERMAYE DURUMU SERMAYE HİSSE ADEDİ İLK ENDEKS SON ENDEKS DÜZELTME KATSAYISI DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERİ HİSSE MALİYETİ İKTİSAP BEDELİ , , J NAKDİ SERMAYE ARTIŞI DEĞER ARTIŞ FONU İLAVESİ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER , , , , , ) ,90 Örnek olayımızdaki, gerçek kiģinin iktisap ettiği ortaklık payının bedeli ile, payına isabet eden nakdi sermaye artıģının endekslenmesi, yılına kadar yapılmıģtır. Zira, söz konusu gerçek kiģi 2005 yılında ortaklık payının satıģından doğan değer artıģ kazancı ile ilgili olarak 2006 yılının mart ayında beyanname verip, vermeyeceğinin tespitini yaparken, 2005 Yılı itibariyle toptan eģya fiyat endeksinin %10'unun altında kaldığını bilebilecek durumdadır. Bu nedenle, 2005 Yılı yukarıda anılan madde hükmü uyarınca, ortaklık payının satıģı 2005 Yılı aralık ayında gerçekleģmiģ olmasına rağmen, kasım ayına kadar yapılması gereken endeksleme yapılmayacaktır. Bu durumda, değer artıģ kazancı aģağıdaki Ģekilde hesaplanacaktır; Yukarıdaki tablodan hareketle; Ortaklık payının iktisap bedelinin ve nakdi sermaye artıģının, Yılı sonuna kadar endekslenmesi sonucu, ortaklık payının iktisap maliyeti ,90 YTL olacaktır. Öte yandan, değer artıģ fonunun sermayeye ilavesi 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği'ne göre, yalnızca ortağa verilen ortaklık payı adeti yönünden dikkate alınacaktır. Kar yedeği mahiyetinde olan, olağan üstü yedek akçelerin sermayeye ilavesinde ise, ortağa isabet eden nominal ortaklık payı ise, ( ,00 YTL), endekslenmiģ iktisap bedeline ( ,90 YTL) ilave edilecektir.

20 Bu durumda, pay baģına ortaklık payının endekslenmiģ iktisap bedeli; ( ,90: Adet =) 22,37 YTL olacaktır.yukarıdaki örnekte belirtildiği üzere, Ortak (A) ortaklık Payını, (C) Gerçek kiģisine 50,00 YTL'sına salmıģtır. Bu durumda, 2006 Yılında beyanı gereken değer artıģ kazancının hesabı Ģöyle olacaktır; Ortaklık Payının SatıĢ Bedeli; (50,00*13.000=) ,00 YTL EndekslenmiĢ Ġktisap Bedeli; (22,37*13.000=) ,90 YTL DEĞER ARTIġ KAZANCĠ ,10 YTL 2006 Yılı Ġçin Öngörülen Ġstisna Tutarı 6.000,00 YTL BEYANI GEREKEN DEĞER ARTIġ KAZANCI ,10 YTL Yukarıda Genel açıklamalar bölümünde belirttiğimiz üzere, uygulamada ortaklık payının satıģ bedelinin tespiti, genellikle devir tarihindeki Ģirketin nominal sermayesi esas alınarak yapılmaktadır. Yukarıda anılan hesaplamalar da yapıldığında, bu satıģ bedelinin değer artıģ kazancı doğurup, doğurmadığı değerlendirilmelerine girilmemektedir. Nitekim, örnek olayımızda ortaklık payının satıģ iģlemi gerçekleģtiğinde Ģirketin nominal sermayesi, ,00 YTL'dir. Ortaklık payı baģına, nominal bedel ( ,00: =) 25,00 YTL'dır. Eğer, ortaklık payının devir bedeli 25,00 YTL olursa, bu durumda beyanı gereken değer artıģ kazancı aģağıdaki gibi olacaktır. Ortaklık Payının SatıĢ Bedeli; (25,00*13.000=) ,00 YTL EndekslenmiĢ Ġktisap Bedeli; (22,37*13.000=) ,90 YTL DEĞER ARTIġ KAZANCI ,11 YTL 2006 Yılı Ġçin Öngörülen Ġstisna Tutarı 6.000,00 YTL BEYANI GEREKEN DEĞER ARTIġ KAZANCI ,11 YTL (OluĢ Mali Hukuk Bürosu yayınlarından alınmıģtır.)

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR?

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 56 ncı maddesinin uygulama

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ?

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI Elli yıl önce Türkiye de Ģirket dediğinizde, akla hemen Kollektif ġirket gelirdi. ġirket adının devamında A.ġ. (Anonim

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

2-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MÜKELLEF OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERİN SAHİP OLDUKLARI GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ H. ENES KOÇ SMMM - DENETÇİ DOKTORA ÖĞRENCİSİ 1-GİRİŞ Makalemizin konusu gerçek

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ:

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: TARİH : 15/02/2016 SİRKÜLER NO : 2016/22 NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: 1. YASAL DÜZENLEME İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Bilindiği üzere, 6637 sayılı Kanunla

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı