YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i"

Transkript

1 YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013

2 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birlili Ydneum Kuruluha TLirkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birlilihin ddnemi faaliyet ve islemlerinin denetimi yaprlmrgbr. Denetim sonucu tespit edilen hususlar ve dnerilerimiz Raporun izleyen bdl0mlerinde aynntlanyla yer almakta olup, denebm sonucu olupn genel g6riiglerimiz agalrdaki gibidir. Birli$in gelirgider durumu, inceleme ddnemi itibariyle gelir fazlas ile sonuglanmr5br. Denetim srrasnda tespit edilen hususlar, Raporun izleyen btil0mlerinde hesaplar itibariyle belirtilmig olup, rnali tablolarda herhangi bir dtizeltrne yaprlmamrgtrr. Ak Denetim YMM ve Yeminli Mali Erol Denefim A,5.

3 TURK1YE MUSiKi ESERLERi SAHiPLERi MESLEK BiRLiGi ( MESAM ) 01.o DONEMi ozel nnaeu oeneriu MPoRU AGTKLAMALART I Muhasebe Sistemi Uygutama Genel Teblilleri ile Genel Kabul GdrmtiS Muhasebe ilkeleri do!rultusunda yaprlan genel denetimimizin neticeleri a5a!ldaki gibidir' 1 DONEN VARLIKLAR 1. A) HAZIR DE6ERLER o KASA 31 Arahk 2013 tarihli Birlik bilangosuna g6re Kasa Hesabrnda toplam ,01 TL nakit mevcut olup, ,91 TL' srnrn Merkez kasastntn kayrtlarrnda, 5,77 Tt slnln Izmir temsifcitili kasasrntn kayttlartnda, 1.074,33 TL' stnln Antalya temsilcili$i kayttlannda qtjrtildii$ij tespit edllmi5tir. Kasa hesabrna iligkin olarak gergeklegtirmig oldulumuz denetimler sonucunda nakit aklgr ile ilgili hareketlerde 8.000,00 TL ilstu hareketlerin banka yolu ile ddendili tespit edilmigtir' Kasa Hesabrnda tutanaklar ile kaydi durum arastnda bir fark bulunmamakta olup, ayrlnularl aga$tda yer almaktadtr. KASA ADI MizAN BAKiYE FIILI SAYIM BAKiYESi FARK AEIKLAMA TLt --- Y 1.074,33 TL I 1.074,33 TL l--- t- tl TL ---- o BANKALAR 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda Bankalar Hesabtntn bakiyesi, ,08 TL olup bu tutar vadesiz TL mevduat hesabtndan olugmaktadrr. Inceleme dtineml itibariyle sadece, kayttlarda gdriilen banka bakiyeleri ile banka extrelerinde yer alan bakiyeler kargrlaginlmrg ve mutabakata vartlm ttr. Vadesiz TL mevduat hesabtntn ayrrntrsi a9altda yer almaktadtr.

4 BANKA-9UBE ADI HESAP riirii MIZAN BAKiYESi fil) BANKA EXTRE SAKiYESi (TL) FARK YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) L0.435, ,67 0 YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) 60,00 60,00 0 YKB Yeniliman T.M.H. ( Vadesiz ) 0, YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) ,50 0 Halkbank Sisli T.M.H. { Vadesiz ) 33,2t TEB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) ' ,90 0 Garanti Bankasr Harbive T.M.H. ( Vadesiz ) t.13?' ,22 0 o TAKAS CEKLER 31 Arahk 2013 tarihli Birlik BilanEosunda yer alan takas gekleri ve senetleri tutan, TL olup bu tutar, tahsil edilmek Ljzere Trirk Ekonomi Bankasr Sigli Meydan $ubesine verilen gek ve senetlerden olugmaktadrr. Takas gekleri ve senetlerinin bakiyesi, banka extrelerinde yer alan bakiyelerle kar5rlagtrrrlmrs, mutabakata vafllmrgtrr HESAP KODU NITEUGI TOPIAM TUTARI SENET ,91 O KREDi KARTI ALACAKLARI 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Kredi Kartr Alacaklan Hesabrnrn bakiyesi, 7.768,t6TL'dn. 1, b) MENKUL KIYMETLER o ooviz 31 Arallk 2013 tarihli Birlik bilangosunda yer alan ddviz tutannrn TL kargrlrqr, ,37 TL olup, bu tutar birligin vadeli, vadesiz banka ddviz mevduat hesaplanndan olugmaktadrr. Dovizli banka mevduat hesaplannrn aynntrsr aga0rda yer almaktadrr. BANKA.SUBE ADI HESAP TURU MTZAN BAKiYESi (TL) BANKA EXTRE earivrsi Ddviz KURU TEB Sisli D.T.H.( Vadesiz ) 63.94s.91 TL USD? 1?4? 0 TEB SiSIi D.T.H.( Vadesiz ) ,82 TL EURO TEB Sisli D.T.H.( Vadesiz ) L2.074,73 TL CHF 2, TEB Sisli D-T-H.f Vadesiz l TL : 0, Ziraat Bankasr Sisli D.T.H.( Vadeli ) TL 41.L72.20 USD ) Halkbank Sisli D.T.H.( Vadeli ) TL USD TEB Sisli D.T.H.( Vadeli ) s,57 TL s EURO 2.936s 0 TOPLAM O29,37 TL ,20 USD ,42 EURO 5,042,40 CHF.r, 2,813,53 DKK' '..''..;:.7.:'- i.' :t,[::.:,,:t \,1,.i -.' 't FARK

5 J Inceleme ddnemi itibariyle kayrtlarda g6riilen banka bakiyeleri ile banka extrelerinde yer alan bakiyeler kargrlagtrnlmrg ve mutabakata vanlmrgbr. Dcjvizli banka hesaplarrnrn 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankast D6viz AhS Kuru ile delerlemeye tabi tutuldu!u tespit edilmigtir. o VADELi MEVDUAT/HAZiNE BoNoSU/DEVLET TAHviLi/REPo/ 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda yer alan Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Repo kalemi tutarr, ,08 TL olup bu tutann tamamt vadeli mevduattan olusmaktadtr. Vadeli TL mevduat hesabrnrn ayrrntrsr a5a$rda yer almaktadtr. BANKA.9UBE ADI HESAP TURU MIZAN BAKiYESi (TL) BANKA EXTRE EAKiYESi (TL) FARK YaDr Kredi T.M.H. ( Vadeli ) OO0.OO OQO,O0 0 Halkbank T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) , ,00 0 TEB r.m.h. ( Vadeli ) ,56 0 TEB T.M.H. ( Vadeli ) c) ALACAK SENETLERi o va,peli9ekler/senetler 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilanqosuna g6re birligin vadeli geklerinin ve senetlerinin toplam tutan, ,38 TL' drr. 1, d) TELIFDEN ALACAKLAR 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre. telif borglu ftrmalann bakiyesi, rr ,24 TL olup, borelu firmalara Birlik tarafrndan bakiyeli mutabakat mektuplarr krsmen g9ld9r]lti9 olup ,15 TL' lik krsma itigkin mutabakat cevaptan alrnmrg, katan (LI , I,15) ,09 TL'Lk krsma iligkin cevaplarr rapor tarihi itibariyle aftnmamrgtrr. Dolayrsryla bu krsma isabet eden tutann mutabakatr yaprlamamrgtrr. o Uyelene rrlir igin nvans 31 Arahk 2013 tarihli Birllk Bilangosuna g6re uyelere telif iein verilen avansrn bakiyesi, 363'682'13 TL olup bu tutar, borcu bulunan (sallrk sigortasr, aidat vs.) riyeierin bakiyelerinden olugmaktadrr. 1. e) siipheli ALACAKLAR 31 Aralrk 2013 tarihi itibariyle, ,59 TL Sripheli ticari atacak. t Inceleme dcinemi ieinde Stipheli ticari alacaklardan tahsilat bulunmamaktadtr.

6 + Bu alacaklar igin kargrhk ayrrlmamrgbr. Bu alacaklartn herhangi bir teminatt bulunmamaktadrr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle yukarrda belirtilmis olan gripheli alacaklardan dtivize endeksli veya ddviz cinsinden olanlar T.C. Merkez Bankasl Doviz A 9 Kuru ile de$erlemeye tabi tutulmug olup 3!2.417,65 TL kur fark geliri olusmugtur. Inceleme ddneminde gilpheli alacaklar hesabrna ahnan ,02 TL alacak bulunmaktadrr. $0pheli alacaklara iligkin tarihleri arasr d6nem iei hareketler aga$rdaki gibidir. Lza Hesao 3'-.a2,ztJt2 DEviR DON.rEr.SUP. ALAC. DoN. r9r. TAHS KUR FARKI celiri BAKIYE , s,O , ,59 Birlilin I Tarihleri arast devam eden dava dosyalarrna iligkin detay bilgi tablosu Mesam Ttirkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birli{i tarafrndan drjzenlenmig olup, 1. f ) Di6ER D6NEN VARTIKLAR O VERiLEN AVANSLAR 01 Ocak Arahk 2013 diineminde, Birlik Genel Kuruluhca seeilen rtyelere, sdzlegmeli avukatlar ile personele makbuz mukabili ig avanst verilmektedir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle personelin ijzerinde kalan avans tutan (53,52) TL olup, bu tutar 2013 yrlrnda tahakkuk eden ancak 2014 yrllnda ddemesi yaptlan Denetleme Kurulu Huzur Haklarrndan ve personele verilen i9 avanslarrndan kaynaklanmaktadlr, HESAP KODU AVANSIN MAHIYETI BAKIYESi (TL) Denetleme Kurulu Huzur Haklan Avanslan ( ) Personel harcama Avanslarl TOPL AM (53,52) O DEPOZiTO VE TEMINAT Inceleme donemi itibariyle Verilen Depozito ve Teminatlann doklimrl a5a$rdaki qibidir ; HESAP DEPOZITONUN DEPOZITONUN KODU MAHiYETi TUTARI fil) Merkez Elektrik Deoozitosu Antalya Subesi Eleldrik Depozitosu 58, Mesam-MSG Ortak Bina Elektrik DeDozitosu O Antalya Sube Su DeDozitosu 35, Merkez Kira DeDozitozu Izmir Subesi Kira Depozitosu Antalya Subesi Kira Depozitosu r.708, Mesam-MSG Orfak Bina Kira Deoozitosu Merkez Telefon-Data HatU Deoozifosu 47, TEB Kiralk Kasa DeDozitosu TOPLAM ,o6'

7 Bu hesapta bulunan mevcut bakiye toplamt, 4.272,93 TL, drr. Bu tutar inceleme ddnemi sonu itibariyle pegin ddenen ve 2013 ve 2014 yrllarrna isabet eden kira ve sigorta giderlerinin toplamrndan olugmaktadrr. Gelecek Aylara ve yrllara Ait Giderler ile iloili aynntrl bilgiler agalrdaki tabloda yer almaktadrr. Kira Tufafl Kira Siiresi O14 Ytll Yer ( Aylrk TL ) ( Pesin dd. Krstm ) Kira Tutan (TL) Antalya Subesi 582,23 3 Ayfik L746,69 foplam Tutar L.746,69 Yer Sigorta Tutarl ( Aylrk TL ) Sigorta Siiresi ( Pegin dd. Krsrm ) 2O Yrll Sigorta Tutan rtl] Merkez 2 Aylrk 66,66 Merkez 79,U 2 Ayirk 39,68 Merkez 19,84 2 Avhk Merkez Av[k Merkez Ayhk 79,34 Merkez Aylrk Merkez 19,84 2 Ayftk 39,68 Merkez Aylrk Ortak Ofis AyIk r.577,70 Merkez 28,32 5 Aylrk Toplam Tutar 2.526,24 Pe5in ddenen kira toolaml L.746,69 Pesin ddenen sigorta toplamt 2.526,24 Toplam 4,272,93 31 Aralk 2013 tarihi itibariyle gelir tahakkuklan hesabrnrn bakiyesi, ,85 TL'drr. Bu tutar Ekim, Kasrm, Araltl(2013 aylannda aglmrg ve ocak/2014, subat/2014.ve Mart/2014 aylarlnda vadesi dolacak olan D.T.H. ve TL vadeli mevduat faiz geliri tahakkukla;ndan olugmaktadlr. Vadeli mevduat faiz geliri tahakkuklan ile ilgili ayrrntrl bilgiler aga!rda yer almaktadrr. HESAP TURU TOPLAM FAiZ IVADE itibariyle GELiR TAHAKKUKU (TL) HalkbanlVSisli USD o<p (E -rl Zj!?at/5i9ti USD TL reqsigli EURO TL HalkbanlVSiSli ,1s TL ,40 TL Yapt Kredi/YediteDe TL t TL TEB /Sisli ,01 TL ,40 TL TEB /Sisli TL L ,84 TL TEB /Sisli /o..lo),j5 L 14.O TL TEB /Sisli L3 TL 74.Q ,33 TL TOPLAM TUTAR 110,861,85 TL ;;,;

8 o 2 DURAN VARLIKLAR 2. A) MADDi DURAN VARLIKLAR o TESiS MAKiNEVE CiHAZLAR Ekonomik <imrti bir yldan uzun olan iktisadi ktymetler bu hesaba kaydedilmektedir. Sdz konusu krymetler igin ddnem sonlannda amortisman ayrllmamaktadtr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Tesis Makine ve Cihazlar hesabtntn bakiyesi toplam ,86 TL?ir. inceleme ddnemi igerisinde ilgili hesaba girig ve gkrs bulunmamaktadtr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaptlmamtghr. o TA$ITLAR inceleme ddnemi iginde ilgili hesaba iligkin ahg ve satrs bulunmamaktadtr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Tagrtlar hesabrnrn bakiyesi ,50 Tl'dtr. Sdzkonusu tagtt igin amortisman ayrrlmamaktadrr. inceleme ddnemi iginde ilgili hesaba iligkin ahg ve satrs bulunmamaktadrr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaptlmamtgbr. O DEMiRBAS KAYITLI DE6ER Ekonomik timril bir yrldan uzun olan iktisadi krymetler bu hesaba kaydedilmektedir. Sdz konusu kymetler igin ddnem sonlannda amortisman aynlmamaktadrr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Demirbaglar Hesabrnrn bakiyesi ,31T1'drr. Inceleme ddnemi igerisinde TL'lik sabit krymet girigi bulunmakta olup, ilgili d6nemde 5.851,92 TL' lik sabit krymet grkrgr bulunmaktadrr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaprlmamrstrr. 2. b) MADDi OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Aralrk 2013 tarihi itibariyle bu hesap grubunun bakiyesi, ,05 TL olup bu tutann, t30.572,49 TL'Irk ksmr Haklardan, geriye kalan ,56 TL'hk krsmr ise 6zel Maliyet Bedellerinden olugmakadrr. 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda bu hesap grubunda, Haklar ve Ozel Maliyet tutarlan yer almakta olup bu hesaplar ile agklamalar agaltdadrr. r' Haklar Birfik, inceleme ddneminde ,00 TL tutanndaki "Mesam internet Sitesi Tasanm ve Programr", 900,00 TL "Yazrltm Destek Hizmet Bedeli", 9.054,00 TL tutannda "CRM Programr Ek Yazrhm Bedelii 1.651,20 TL tutannda "SYMANTEC PROTECTjON SU1TE RENEWAL BAND)ANTiVIRUS YMILIM r-isnrusi yeruiunmesi', 2.604,22 TL tutannda "

9 7 inceleme ddnemi igerisinde, ,07 TL itfa payl hesaplanarak gider olarak kaydedilmigtir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle dnceki ddnemden mevcut olan ,34 TL' nrn eldenmesi, ,95 TL' hk itfa payrnrn di.igulmesi sonucu hesabtn bakiyesi, ,49fl1 dr. Birlik, amortisman aytrma ydnteminde "DoUrudan Amoftisman Ydntemi" uygulamaktadtr. / Ozel Malivetler Birlik, 2 Arahk 2002 tarihinde halen faaliyette bulundu!u Slracevizler Caddesi Esen Sokak No: 6 Kat: 4 Bomonti - 9igli / Istanbul adresine tagtnmtstrr. Birlik tarihli Mesam-MSG Lisanslama, Diik0mantasyon ve Dagltrm Ortak Protokol0 kapsamrnda Sungurlar ighanr BeSiktag adresindeki yeri tarihinde kiralamlstrr. inceleme ddnemi igerisinde, sdzkonusu adresle ilgili ,43 TL harcama yaprlmrg ve iizel maliyetlere kaydedilmigtir. inceleme drinemi itibariyle dzel maliyetler igin 1t8.751,42 TL itfa payr hesaplanarak gider olarak kaydedilmigtir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle dzel maliyet hesabtntn bakiyesi, ,56 fl' dn. 3 KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR saizlesmetere iligkin Biloiler Birligin I3-3L.L2.20L3 Tarihleri arastnda Yurtigi Sdzlegmelerine iligkin hareketler asadrdaki gibidir, 2013 YILI SOZLESMELER KATEGORi DEVAM EDEN YENI BITEN imzalanan SCiZLESM ELER irieenivlr CANLI PERFORMANS GUNLUK ETKiNLIK SANTRAL BEKLETME MUZiGi V.B. [4AGAZA-DUKKAN.AVM GUzELLiK MERKEzi ULASIM OTEL r./_to RADYO-TV CAFE- BAR-RESTAURANT interaktif rai TOPLAM Yurtdrsr Meslek Birliklerine Yaprlan Odemeler Birlilin Uluslararasr Meslek Bidikleri ile imzalamtg tarihleri arasrnda vuftdrslna bilgiler a9a!rdaki gibidir. oldu!u gonderilen srizle5meler sonucunda t:.][. beijr9.r.'].'f iriskin

10 YURTDISI MESLEK BiRLiKLERiNE G6NDERiLEN TELiF BEDELLERi 8 Birlilin Uluslararasr Meslek Birlikleri ile imzalamrg oldugu sdzlesmeler sonucunda tarihleri arasrnda yurtdrsrndaki meslek birliklerine g6nderdi$i telif bedellerine iligkin bilgiler agadtdaki gibidir. USD EURO ,64 CHF 8.938,12 3.a)TELiF BORCLART O MiNoRTELiF BoRCLARI 31 Arahk 2013 tarihli Birlik bilangosuna g6re telif borelu kurumlardan tahsil edilip tahakkuku yaprlmrg ancak nakden dagrtlmr yaprlmamrg olan, eser sahiplerinin belli oldulu ancak hentiz ddenmemig telif bedelleri ( Mindr Telif Borqlan ) bu kalemde yer almakta olup bakiyesi, ,78 TL' drr. 31 Arahk 2013 tarihli mizanda mindr telif borglarr. 320 Yurt igi Satrcr Uye Borglar Hesabr ,47 TL. 320 Yurt igi Satrcr Uye Olmayanlar Hesabr ,86 T! 320 Yurt igi Bilinmeyenler Hesabr 6.406,93 ile 336 Diuer qegitli Borqlar yurtdrgtna Odenecek Telifl er Hesabrna ,52 fl kaydedilmigtir. Birlik yetkililerinin agklamalarrna g6re; bu hesaptaki ,47 TL tutar yurtigi ijyelere ait, (10.771,86 TL+6.406,93 TL) ,79 TL tutar yurt igi iiye olmayanlara ve kime ait oldulu bilinmeyenlere ait telif tutanndan, geriye kalan ,52 TL tutar ise yuftdrsr anlagmalr oldulu meslek birliklerine ddenecek telif bedellerinden olugmaktadrr. MAJOR TELIF BORCLARI 31 Arallk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna g<ire faturasr kesilen, bir krsmrnrn tahsilatr hentiz tamamlanmamrg, daltrlmamrg olan telif bedellerinin (Majdr Telif Borglarr) izlendiii hesap olup bakiyesi, ,46 TL' dr. Dagttrmr bekleyen telifler, Mekanik Alan ( Kase! CD, plak ), W-Radyo Alanr ( TRT, Ozel Radyo ve W'ler ) ve Temsili Alanda ( Otel, Gazino, Bar, Magaza, pawon, GSM Zil Sesi, Internet,Canh Performans vb. ) lisanslama sdzlegmesi yaprlan yaprmcrlardan eser sahipleri adrna tahsil edilen meblaglardan olugmakadrr. Birligin, faaliyetin niteligine ballr olarak muhasebe kayrt sistemi, s6zkonusu tutarlann hangi ddneme ait oldulunu belirlemeye imkan vermemektedir. Bu durum ddnemler itibariyle analiz yaprlmasr yiinunde engel olup ddnem kaymalan vardrr. Mekanik, cep telefonu ve canl perforinanslarda eser bagrna lisanslama yaprldrgr igin eser sahipleri bire-bir takip edilebilmekte, mekanik dalrtrmr eser sahiplerine tahsilat bazrnda aylrk olarak yaprlmaktadrr.w- Radyo ve diler temsili alanlarda ise kullanrolanndan birlige intikal etmesiyle da$rtrmlar vaprlmaktadrr:::': Bu.-,

11 t dtinemde hak kazanrlan telif bedellerinin da$rtrmr sonraki d6nemlerde gergeklegtirilmektedir. Tarafrmrzdan hak kazanrlan telif bedellerinin kimlere ve hangi kriterlere gore da6ftmrnrn yaprldrlrna ili5kin qahgma yaptlmamrsttr. Majdr Telif Bedellerine iligkin Ozet Tablo agadrdaki gibidir. NET TELEViZYONLAR! ,7s Ulusal l! ,92 Bdlgepel r,42 Yerel Kablolu ,61 Universite ,36 RADYOLAR 4, ,41" GENEL LISANSLAMA 19.4L7.3L9.47 YURTDISI GELEN ,34 DIGER Ls MEKANiK ,68 TOPLAM ,80 Bekleyen Maiiir Telif ToDlamr ,80 $iipheli Majiir Telif Toplaml (1.29s.4O1,34) GENEL TOPLAM 47,OOA.977,46 UPHELI MA]OR TELiF BORCLARI 31 Arafrk 2_013 tarihi itibariyle bu hesabrn bakiyesi, r r,34 TL olup bu tutar temsili alanda. birli!in giipheli hale gelen alacaklanndan uyelere dalrtrlacak telif bedellerine tekabijl eden tutarlardan olugmaktadrr. o 0yr saylst Birli{in tarihi itibariyle asrl ve yararlanan i.iye olmak iizere toplam riye sayrsr kigidtr Yrlr 30 iiye Birlik iiyelilinden aynlmrg ve Birli$e 352 yeni tiye katrlmrs bulunmaktadtr. 'ginde 2013 YILI YENI UYE AYRILAN UYE TARiHT_i Uw orvin DURUMU UYE BiLGisi 7.O o iiyelrre ynprlan oa6rni4lan Birligin yr iginde iiyelerine dalrbmrnr yaptrgr tutartara iligkin tablo agagrdaki gibidir. DAGITILAN Temsili Alan ,98 TL 2013 Mekanik ,47 rl TOPLAM 23,235,739,45 TL

12 10 O ALINAN TELiF AVANSLARI 31 Araltk 2013 tarihli bilanqoya g6re, mekanik alandaki yaprmcrlar, Radyo-W'ler ve diler lisans kuf f anrcrlanndan toplam ,82 TL telif avansr ahnmr5ttr. Alnan avanslann drivize endeksli olanlarr dtjnem sonu itibariyle T.C.M.B. Doviz Ahg Kuru ile delerlemeye tabi tutulmugtur. Genel Kabul G<irmiig Muhasebe ilkelerinden " Diinemsellik ilkesi " ve Katma Deler Vergisi Kanunu gerelince alrnan bu avanslara iligkin olarak, telif bedelleri hizmetin yaprldr!r ddnemde fatura edilerek hesabrn kapablmasr gerekmektedir. KATEGORT TUTAR (TL'} Televizyonlar Radyolar t72.044,40 Konserler ,66 GSM rr Ma0azalar 8.376,74 Turizm-Ulasrm TOPLAM Sozkonusu fi rmalara mutabakat mektubu odnderilmemistir. Birligin tarihli bilangosuna g6re 379 hesapta yer alan ,24 TL 2013/Arahk ddnemine iliskin olarak tahakkuk edip 2014/OcaK ta cidenecek olan telif bedellerine iliskin stopaj tutafl ndan olugmaktadlr. 3.b) KrsA vapeli BORCLAR o ficari BoRCLAR 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gcire Birlilin hizmet uretim ve genel ydnetim giderlerinden satlct fi rmalara olan borglannrn bakiyesi. 1,58.607,72 TL' dv. O ALINAN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR Birlik, 2005/Nisan d6nemine kadar 3 yrl agkrn bir srire igin, yabancr mekanik alanrnda eserlerin kontrofij ve telif r.icretlendiriimesi igin yaprmcrlardan teminat almaktaydr. 2005/Nisan itibariyle bu uygulama yerine yaprmcrlarla sdzlegme yaparak bir ay iginde eser tesbiti ve faturalama esasrna gegmistir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle afunan'depozito ve teminatln bakiyesi, 7.848,92 -ll' drr. Di6ER BoRc VE GIDER KARSILIKLARI 31 Arafrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre, Di$er Borglar Hesabrnrn bakiyesi, 286J2i,78 TL olup bu borglann ayrrntrsr agalrda yer almaktadrr. 331 Ortaklarc Borclar TL 335 Personele Borclar 286.t27,78 TL Toplam ,78TL / Ortaklara Borclar 31 Arahk 2013 tarihli mizana gdre bu.hesabrn bakiyesi, 600,00 TL' d kurulca olugturulan kurul ( Y6netim Kurulu, Teknik Bilim Kurulu ve,

13 l1 tyelerine ddenecek olan huzur hakkr ve ydnetim kurulu harcamalanna iligkin bedellerden olugmaktadrr. / Personele Borclar 31 Aralrk 2013 tarihli mizana giire bu hesabrn bakiyesi, ,78 TL olup, bu tutar; Merkez ve gube personeline iligkin 2013/Araltk d6neminde tahakkuk edip 2014/Ocak ddneminde tidemesi gergeklegen iicret alacaklanndan olu5maktadrr. 3.c) VERGi VE SGK BORCLARI O VERGi VE SGK BORCLARI Tarihli Birlik BilanEosuna g6re, Birligin 2013/Arahk donemine ait tahakkuk edip vadesi gelmedili igin 6denmeyen Vergi ve SGK Borglarr ,76 TL olup, bu borglar aga!rdaki kalemlerden olusmaktad'r. o SOSYAL SiGoRTALAR PRiMi Tarihi itibariyle Birli!in personel sayrsr aga!rdaki gibidir. Merkez Ankara Temsilcili6i Izmir Temsilcili6i Antalya Temsilcilidi Toplam 59 Kis' I Kisi l Kisi 1 Kisi 62 Kisi 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna g6re toplam rr7.13r,37 TL ddenmeyen sgk prim borcu bulunmakta olup bunun tamamr 2013/Ara[k ddnemine ait tahakkuk edip vadesi gelmedi$i igin ddenmeyen sgk Prim borcundan olugmaktadrr. Merkez ve gubeler, igyerinin kurulu oldulu yere bag bulunan ildeki sigorta Miidiirlaiklerine kayrtli olarak faaliyet gdstermektedir. 2013/Aralk ddnemine iligkin tahakkuk eden SGK primlerinin aynnbsr agagrdadrr. Birim Prim Tiirii Tahakkuk Eden Prim Merkez SGK Primi TL Merkez SGDP Primi rl Ankara SGK Primi 2.157,95 TL Izmir SGK Primi 921,78 rl Antalya SGK Primi 2.1s7.95 TL ToDlam rl7.i37,37 TL O STOPAJ. FONLARVE Di6ERVERGiLER 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre, stopai,fonlar ve Diler Vergiler Hesabrnrn bakiyesi, ,7L TL olup bu borglann ayrrntrsr a9a!rdaki gibidir. 360,01 Tevkif Suretiyle ddenecek Verqiler 597.!67.O3 rl Yaptmo Firma Faiz KDV Karsrltk Hesabl TL TOPLAM ,71 TL

14 tl / ddenecek Veroi ve Fonlar Birli{in 31 Amhk 2013 tarihli Birlik Mizanrna gdre toplam, ,o3 TL tahakkuk edip, Y?qesige]lngdiqi igin ddenmeyen muhtasar ve damga vergisi borcu bulunmaktadrr. Birtiiin ,03 TL muhtasar ve damga vergisi borcu, Ocaki2014 dtineminde ddenmistir. / Dider gegitli Yaband Kavnaklar 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik BilanEosuna gdre bu hesap, Birlilin yaprmcr firma olan prestij Miizik Yaprm sanayi ve Ttcaret Ltd. gti.'ne tahakkuk ettirilen ancak 6nceki d6nemlerde faturasr kesilmeyen faiz faturasrnrn KDV tutan olan 8.7g7,69 rl'srndan olugmaktadrr. o KATMA DE6ERVERGisi 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda vergi ve sgk Borglarr hesap grubunda 2013/Ara k d6nemine iligkin olarak tahakkuk edip 2014/ocak' ta ridenmig olan KDV tutan '78 TL dir ve ayn bir kalem olarak Birli{in mali tablosunda gdrrilmektedir. Birlilin drjnemleri iein ddediui roplam KDV tutaflna iliskin bilgiler a9a!rdaki gibidir. BEYANNAME KDV 1 KDV 2 TOPLAM 12 AyLrK TopLAM ODEME TL L TL TL Birlilin 3l Aralrk 2013 tarihli Birlik Mizanrna gdre toplam 4.657,g0 TL sendikal personeline ait Sosyal ig Sendikasrna 6denecek aidat boriu bulunmaktadrr_ 4 UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR Birlik Ydnetim Kurulunca hazrrlanrp Genel Kurulca kabul edilen sallrk ve sosyal yardrm Ydnergesine gcire bu hesapta, tiyelere da$rtrlacak telif ricretleri tizen:nden mekanik ve cep lulgf*y tahsilatlannda toplam bedel [izerinden yijzde iki ( To z ), temsili alan toplam telif bedeli iizerinden yiizde yedi ( vo 7 ) hesaplanarak olusturulln sa! k Fonu ile; aynr y6nergenin 8. maddesi kapsamrnda salhk fonunun 1/7 ii oranrnda hesaplanan bosyal Yardtm Fonu yer almakadrr. Tiirkiye_ Musrki Eseri sahipleri Meslek Birlili - Mesam salhk ve sosyal yardrm yrinergesi,nin 7. maddesine gglg_.fg"ry Kapsamrnda ozer sallrk sigortasrndan yararranma riogula. Yonerge'de ". a) UYELIGI devam ediyor ormak; uyelili son bulan eser sahipleri, FoN kap-<amrnda ozel sa!hk sigortasrndan yararlanamazlar. -b) sdzlegmenin yaprlaca!r tarihten geriye do[ru bir yrlda elde edilen toplam briit iiyelik glliri, o yrl igin gbeerli "olan yrllk sigorta primini kargrhyor olmak." geklinde srralanmrshr. Aynca'(b) bendi kapsamr drgrnda kalan her Ljye, sigorta primini kendisi Ozel Toplu Sa!hk Sigortasrndan yararlanabilecektir.

15 IJ Birligin 25, Tarihinde, T0rkiye Musrki Eseri sahipleri Meslek Birlili - Mesam Salltk ve Sisyal yardrm ydnergesi'nin 7. Maddesine "c) Mesam iiyesi olan trlzel kigiligi temsilen bir kigi sigortadan fayd;lanrr. d) o yla ait britgede iingdriilen Sosyal ve Kiiltilrel Fon puy'ndan -fuzlasr fon iein harcanamaz. Fon hesabr gayri gahsidir, MESAM tiyeliginin son buimasr hallerinde, birikmis fon geliri ilgililere iade edilmez. " ibareleri eklenmek suretiyle Tarihli Genel Kurulda kabul edilen MESAM saq k Y6nergesi revize edilmistir. Birligin Yiinergenin FON KULLANIMI'na iligkin 8. maddesinde "Hak eden krstast ile sigortall olmiya hak kazanan ve sigorta 6demesi MESAM tarafindan kargtlanan ijyenin sigortahlt6l siiresinde sonradan olusan nedenlerle kapsam dtgl saytlaca!t hastallklarl ve/veya dltimcul hastahklan ortaya grkmasr halinde yaprlacak olan masraf, FON gelirlerinin 1/7'lik ktsmtndan kargrlanrr." Ifadesi yer almaktadtr. 2013/Arahk d<inemi itibariyle sa6ltk fonu ve sosyal yardrm fonuna iligkin bilgiler agagtdaki gibidir. 5A6LIK FONU DEViR ,22 rl 2013 YIL ici AYRILAN 2, ,89 TL 2013 YIL ici HARCAMA ,19 TL SONU ,92 TL SOSYAL YARDIM FONU DEVIR TL 2013 YIL ici AYRILAN -. TL 2013 YiL ici HARCAMA TL 31.12,2013 SONU ,73 TL lvfesam, 21 Mayts 2013 larih ve 725 numarall ydnetim.kurulu karan ile d<inemlerine iligkin Mesam Uye Sadhk Sigortasr igin DEMIR HAYAT SIGORTA A.S. ile anlagmrgbr. DEMiR HAYAT SIGORTA A.$.' nin polige Satlarrna uyan i.iyelerin Saghk Sigortalarrnrn bedelleri MESAM taraftndan kargrlanacaktr. 5 OZKAYNAKLAR A GEgMiS DONEM ZARARLARI VE GECMiS YILLAR KARLARI 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik bilanqosuna gdre, gegmig yi zanrlan, Birlik' in 2013 Araltk ddneminden Onceki faaliyetlerinden olugan gider ftzlalanndan ibaret olup toplam bakiyesi, ( ,63 TL- L I,76 TL = ) ,87 TL'dr. Yrllar itibariyle gecmis ul kar ve zararlannrn ddkumii a9agldaki gibidir;

16 l4 YILLAR TUTAR (TL) 1990 Yrh Gider Fazlasr L67,45 TL 1991 Yrlr Gider Fazlasl TL 1992 Ytll Gider Fazlasl TL 1993 Yrh Gider Fazlasl rl 1994 Ytlt Gider Fazlasl TL 1995 Yrh Gider Fazlasl o.of,z,oj I L 1996 Yrh Gider Fazlasr TL 1997 Yrll Glder Fazlasl ,55 TL 1998 Yrll Gider Fazlasl 2.283,87 TL 1999 Yrh Gider Fazlasl TL 2000 Yrh Gider Fazlast ,55 TL 2001 Yrll Gider Fazlasl TL 2002 Yrh Gider Fazlasl ,44 TL 2004 Yrll Gider Fazlasl rl 2006 Yill Gider Fazlasr t.278.ol3.64 rl 2007 Yrll Gider Fazlast ,89 TL 2009 Ytlt Gider Fazlasl r ,22tl 2010 Yrh Gider Fazlasl TL 2011 Yrh Gider Fazlasr ,55 TL 2012 Ytlt Gider Fazlasl TL ToDlam 1L "tl YILLAR TUTAR fil) 2003 Yrll Gelir Fazlasl TL 2005 Yrll Gelir Fazlasl TL 2008 Ytll Gelir Fazlasl ,86 TL Toplam 1.s23.301,76 TL g DONEM KARI 31 Arahk 2013 tarihli bilaneoya gdre, Birligin elde ettigi hastlattan, yiiklendili giderlerin diigiilmesi sonucu olusan gelir fazlasr, ,89 TL. drr. c. celir - GipER TABtosu ile ircili AGTKLAMALAR : 1. YURTiCi GELiRLER YurtiEi satl5lar. Birlilin mekanik alan ve temsili ( Radyo-W, Otel, Gazino, Bar, Maiaza, Pavyon, GSM Zil Sesi, internet,canh Performans vb.) alanlarda elde ettigi telif gelirlerinden olusmaktadu. inceleme ddnemi igerisinde mekanik ve cep telefonu telif gelirleri rizerinden % I birlik payr, o/o2 Salhk Fonu; temsili alanda ise toplam telif gelirleri l]zerinden o/o 23 bilik payr, o/o7 Salhk Fonu hesaplanmaktadrr. 01 Ocak Arahk 2013 dtjnemine iligkin gelir tablosunda satrg hasrlat tutan, telif borglu kurumlarla ilgili olarak tahakkuk edip eser sahiplerine dalrtrlacak tutarlar ile dagrttm konusu yapllacak tutarlar iizerinden yukarrda belirtilen nispette kesinti yaprlacak Mesam paylannrn toplamrndan olugmaktadrr. Birliqin 01 Ocak Arahk 2013 ddnemi net yurtigi satrs tutan, ,02 TL olup aynntrlan aga6rdaki gibidir. GETiR TURII ERUT GELiR IADE TUTARI NET GELiR Yurtici TV Gelirleri TL TL Yurtici Radvo Gelirleri TL L30.99 TL Yurtici Mekanik Gelirleri L TL TL TL Yuftiqi GSM&Internet Gelirleri TL rl t643,69 -rl Yurtici Genel Lisanslama Gelirleri TL 52.2t0.97 TL VW il TOPLAM a,45 TL ,43 TL t0,0: TL i i: j\ i ''r. ll ii

17 I) IIISI ftliv"l,"iterifine balrr orarak muhasebe kayrt sistemi, sdzkonusu gerirrerin hanci doneme ait oldulunu berirremeye imkan vermeme'ktedir. Bu or* otineri"i iiiolrirjil analiz. yaptlmasr ydntinde eng'el olugturmat<ta oiup, OOnem f<aymiian iti. -6;;;; olmaktadtr. Birli{in.mekanik drgrndaki tuatiyet ranrnda cize ikre Radyo - TV aranrnda, gerir tahakkuku l?,flglri ile gergektestiginden Birrigin Radvo - w ui.ri,nau vapmrs ordugu srizregmerere rsonaden.yayrno kururu5rar ire oran ihtilaflan nedeniyre terif 'gerirreri uvr* "rii"ri ij"iu editmemektedir. Birrik,2011 vrrrnda tahsiratesasrnaaniarralruf"iuri"u 6ui's;'Affi; bedellerine iligkin faturalan t htilut nu bakrlmaksrzrn aiiteniemeyu baglandrlr bildirilmigtir. Ancak.Miigavirli{imizce sdzlegmelerin ve bunlara iligkin kesilen faturalarrn bire-bir mutabakatt yaptlamamtsbr. Katma Deler vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin a fikrasr htikmti uyannca KDV,nin 9?9!:rlt yol agan ana iglem;.malrn testimi veya nizmeiin"irasrdrr. KDV agrsrndan igtemin bedelinin ne zaman tahsil edildi6inin 6nemi voktlr. 2, YURTDISI GELiRLER Yurtdrsl -satrglar, yurtdrgrndaki mesrek birrikrerinin mekanik ve temsiri aran ire radyo - w aranran igin yoflamrg 0rdukran terif gerirrerinden r<esiren uiriir<'payranndan ;ru;;ail;r. ' ' Birlilin 01.cak Arahk 2013 d6nemi yurtdrsr net satg tutar, rl aynnttst agagldaki gibidir. YURTDI$I MESLEK BiRLiKLERiNDEN GELEN TELiF BEDELLERI Birli{in Uluslararasr Meslek Birlikleri ile tarihleri arasrnda bilgiler agagrdaki gibidir. EURO USD CHF ,05 GBP 4.227,74 DKK 5.495,72 NOK 17 7c,4 4a imzalamtg oldu!u srizlegmeler sonucunda Vurt dtstndan gelen telif bedellerine iliskin 3, Di6ER GELiRLER Birlilin 01 ocak Ararrk 2013 ddnemi diler gerirrer ropramr, ,38 TL orup aynnttlan a9a!rdaki gibidir.

18 lo GELIR TURU ye Giris Aidatr ye Aidatlarl Kimlik Kartr Gelirleri o1.o (TL) 4.830,00 TL ,00 TL 2.325,00 TL 4. FAiz GELiRLERi VE KAMBiYo KARTARI Birlilin 01 Ocak Arahk 2013 d6nemi elde ettidi faiz ve hesaplann degerlemesi sonucu olugan kambiyo karlarr toplamr, aynntrlan aga!rdaki gibidir. repo gelirleri ile dovizli ,54 TL olup GELiR TORU Repo celirleri Vadesiz Mevduat Gelirleri Vadell Mevduat Fatz Geltrl Fon Faiz Geliri Kur farkt Gelirleri Faiz ve Vade Farkt oelirleri TOPLAM ril) TL 1s8,56 TL TL TL 1.44L.7043LrL s4 TL 3.O rL 5. HizMET I'RETiM MALiYETLERi Birligin Gelir Tablosuna g6re 01 Ocak l maliyetleri tutan ,A7 TL dir. Araltk 2013 drineminde hizmet iiretim GiDERiN TURO Tahakkuk Ederl Tglif Sigortd/Sosya I Fon TOPLAM (TL) TL TL 24.32'-,aa2,a7 TL Birlilin 01 Ocak t Arahk 2013 ddneminde gergeklegen ,20 TL olup aynntrst aga$rdaki gibidir.

19 t7 GIDERIN TURU Personel Maliveti Taseron Iscilik Giderleri Kurullar Huzur Hakk Giderleri Kira Giderleri Hukuk Danrsmanhk Giderler' Di6er DanrsmanLk Giderleri Icra TakiD Av. Vekalet, Mahkeme, Noter Giderleri Meslek Birlikleri Ortak Lisans Tesoit Giderleri Seyahat, Harcrrah ve Aqrrbma Giderleri Tanrtrm, Derol, Panel, ilan, Fuar,Genel Kurul Giderleri Haberlesme,Data,ElektriKSu,Medya Takip Giderleri Bakrm Onanm. lenerator,mutfak Giderleri Bilqisayar, Krrtasiye, Yazrltm Giderleri Siqorta, Damqa, ESMV Giderleri Yakrt, Sehirici Yol, Aidat, Nakliye Giderleri tsotflm btoenerl Di6er Faalivet Giderleri TOPLAM o (TL) ,35 TL ,81 TL 624.Ll7,lZ rl ,0s rl ,00 TL ,60 TL L rl 150,00 TL ,98 rl ,07 TL ,74 TL L74.586,77 rl TL 6.589,95 TL ,26 rl ,64 TL TL TL Birlilin gelir tablosu kalemleri iizerinde gerqeklegtirdiuimiz incelemeler sonucunda d6nemine iligkin zarann Faaliyet giderlerinden kaynaklanmakta oldu!u gdr lmektedir. Gider fazlasrnrn engellenebilmesi; Birli!in tahsil ettigi telif hasrlabnrn arttrnlmasl, buna ba!h olarak da kannrn arttrrrlmasr ile gergeklegtirilebilecektir. 3L.12.2O13 tarihi itibariyle Birlikten aynlan personele ddenen ve Gider hesaplarrna aktanlan Krdem ve ihbar tazminatlanna iligkin bilgiler aga!rdaki gibidir. AYRILMA PERSONEL KIDEM TAZMINATI IHBAR TARiHi (NET) TAZMiNATI (NET') GUMY GURSES (*) ,93TL rl 25.LL.Z1rt FATMA CERCI (*) TL TL YEUZ TURKKAN TL t TL GENEL TOPLAM TL (*) Daha dnce birlikten ayfllmrg ancak "I5e Drinrig Davasr" agmak suretiyle birlile tekrar diiniig yaprp tazminatlannr almrg olan personellerdir. Birlilin tarihleri arasrnda Gelir Vergisi stopaj ddemelerine iligkin gereeklegtirilen aynntrl bilgi agalrdaki tabloda yer almaktadrr. MUHTASAR STOPA] ODEMELERi PERSONEL GV ODEMELERI TOPLAMI YERU TEUF STOPAJ ODEMELERI TOPLAMI KIRA STOPAJ ODEMELERI TOPLAMI YABANCI TELIF UCREII OD. STOPAJ TOPL. SERBEST MESLEK SIOPA] ODEMELERI TOPL. TOPLAM STOPAJ ODEMESI o1.o (TL) ,47 TL ,84 TL TL TL rl ,05 TL Birlikte gafu9an personele iligkin ddnemine iligkin Kurumuna ddenen SGK ve SGDP ddemeleri toplamr a5alrdaki tidemelerine iligkin aylar itibariyle detay bilgi rapor ekinde almaktadrr.

20 l8 SSK ODEMELERi TOPLAMI SGDP ODEMELERI TOPLAMI GENEL TOPLAM o1.o1, rtl) TL rL 1.O60.445,40 TL 7. FAiz GIDERLERi VE KAMBiYo ZARARLARI Birligin 01 Ocak Arahk 2013 drinemi faiz ve dtjvizli hesaplarrn delerlemesi sonucu olugan kambiyo zarafl toplaml, ,57 TL olup ayflntlarr agalrdaki gibidir. GiDER TiiRU Banka Kur Farkr Firma Odeme Kur Farkt Major Telif Giincelleme Kur Farkr Dider Hesap Giincelleme Kur Farkl TOPLAM CTL) TL 200,46 TL s.69TL TL ,57 TL 8. DiGER GiDERIER Birlilin 01 Ocak Arahk 2013 dcinemi yi.iklendili diler giderler TL olup aynntst aga!rdaki gibidir. tutan, GiDER TURU Dider Finansnlan Giderleri TOPLAM ,2013 fil) ,73 TL ,73 TL Mesam, 2004 ve dncesinde imzalamr5 oldulu ddvizli lisans sdzlegmelerine iligkin tahsilagal ilgili tarihteki ddviz alrg kuru ile delerlemekte; yiinerge uyarrnca da dalrtmlan tahakkuk strasrndaki driviz kurunu esas alarak gergeklestirmektedir. Bu durumda tahsilat ile tahakkuk arastndaki kur farkrndan dolayr gider fazlalr!l meydana gelmektedir. 9. GELIR - GiDER FAZLASI Gelir Tablosuna gdre 01 ocak Aralk 2013 tarihleri arasrnda Birlilin elde ettili hasrlatlardan, yuklendidi giderlerin dtigtilmesi sonucu olugan gelir fazlasr, ,99 Tl olup inceleme donemi itibariyle gelir gider durumlan agasrdaki gibidir. GEURLER Yurtigi Sattglar Yurtdrsr Sahslar Dider Gqlirler Faiz Gelirleri ve Kambiyo Karlarl TOPLAM GiDERLER Hizmet Uretim Maliveti Genel Ydnetim Giderleri Faiz Giderleri ve Kambivo Zararlan Dider Giderler TOPLAM GELiR-GiDER FAzLAsr 01.o (TL) ,02 TL? TL ,38 TL ,54 TL 39,005,528,26 TL o1,o (TL) ,87 rl 7.6t2.9?4,20rL TL L IL ,37 TL a9 TL :Si :'V..F..-: \" no.,,..i Yl,,\ - f; ';' ;' ;A' :' {::)/

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51 Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Genel son durum mizanı TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR Genel son durum mizanı 74.791,32 60.094,95 14.696,37 10 HAZIR DEĞERLER 71.310,31 56.763,94 14.546,37 100 KASA 100.01 KASA 100.01.001 NAKİT KASASI 102 BANKALAR 102.01 VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 19 28.01.2013 KONU: Muhasebe Hesap Düzeni Hk. ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.06.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( )

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( ) TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (31.12.2015) AKTİF KALEMLER (TL) PASİF KALEMLER (TL) KASA 5.145 BORÇLAR 2.413.152 TL 1.970 a) Personele Borçlar 20.195 YP 3.175 b) Satıcılara Borçlar 855.197 ALINAN ÇEKLER

Detaylı

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 YAPRAK A.Þ. 2006 AÇILIÞ BÝLANÇOSU A) Hazýr De ð erl er A) Ticari B oýclar: Kasa 40.000,00 S atýcý lar 200.000,00 Alýn. Çekler ve Öd:Emideri

Detaylı

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye TL Alacak bakiye 1 DÖNEN VARLIKLAR 3.085.560,79 2.249.847,74 835.713,04 10 HAZIR DEĞERLER 2.104.946,35 1.559.127,27 545.819,08 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 31.10.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 31.10.2014-31.12.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27.08.2016

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2014-31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

Tarih : 04.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/254 Sirküler No : İST.YMM.2013/14 Konu : 2012 yılı 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin istenilen belgeler.

Tarih : 04.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/254 Sirküler No : İST.YMM.2013/14 Konu : 2012 yılı 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin istenilen belgeler. Tarih : 04.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/254 Sirküler No : İST.YMM.2013/14 Konu : 2012 yılı 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin istenilen belgeler. ACİL VE ÖNEMLİ 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ait Geçici

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 1 DÖNEN VARLIKLAR 2.804.020,88 2.010.920,40 793.100,48 10 HAZIR DEĞERLER 2.008.963,54 1.409.784,65 599.178,89

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

Şirket Kodu 1060. Yıl 2011 Tablo Kodu 100401 Frekans Versiyon 1 HESAP KODU

Şirket Kodu 1060. Yıl 2011 Tablo Kodu 100401 Frekans Versiyon 1 HESAP KODU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2011 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 1 HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL) 60 Hayat Dışı Teknik Gelir 44.323.145,39 600 Yazılan Primler (Reasürör Payı

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı