YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i"

Transkript

1 YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013

2 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birlili Ydneum Kuruluha TLirkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birlilihin ddnemi faaliyet ve islemlerinin denetimi yaprlmrgbr. Denetim sonucu tespit edilen hususlar ve dnerilerimiz Raporun izleyen bdl0mlerinde aynntlanyla yer almakta olup, denebm sonucu olupn genel g6riiglerimiz agalrdaki gibidir. Birli$in gelirgider durumu, inceleme ddnemi itibariyle gelir fazlas ile sonuglanmr5br. Denetim srrasnda tespit edilen hususlar, Raporun izleyen btil0mlerinde hesaplar itibariyle belirtilmig olup, rnali tablolarda herhangi bir dtizeltrne yaprlmamrgtrr. Ak Denetim YMM ve Yeminli Mali Erol Denefim A,5.

3 TURK1YE MUSiKi ESERLERi SAHiPLERi MESLEK BiRLiGi ( MESAM ) 01.o DONEMi ozel nnaeu oeneriu MPoRU AGTKLAMALART I Muhasebe Sistemi Uygutama Genel Teblilleri ile Genel Kabul GdrmtiS Muhasebe ilkeleri do!rultusunda yaprlan genel denetimimizin neticeleri a5a!ldaki gibidir' 1 DONEN VARLIKLAR 1. A) HAZIR DE6ERLER o KASA 31 Arahk 2013 tarihli Birlik bilangosuna g6re Kasa Hesabrnda toplam ,01 TL nakit mevcut olup, ,91 TL' srnrn Merkez kasastntn kayrtlarrnda, 5,77 Tt slnln Izmir temsifcitili kasasrntn kayttlartnda, 1.074,33 TL' stnln Antalya temsilcili$i kayttlannda qtjrtildii$ij tespit edllmi5tir. Kasa hesabrna iligkin olarak gergeklegtirmig oldulumuz denetimler sonucunda nakit aklgr ile ilgili hareketlerde 8.000,00 TL ilstu hareketlerin banka yolu ile ddendili tespit edilmigtir' Kasa Hesabrnda tutanaklar ile kaydi durum arastnda bir fark bulunmamakta olup, ayrlnularl aga$tda yer almaktadtr. KASA ADI MizAN BAKiYE FIILI SAYIM BAKiYESi FARK AEIKLAMA TLt --- Y 1.074,33 TL I 1.074,33 TL l--- t- tl TL ---- o BANKALAR 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda Bankalar Hesabtntn bakiyesi, ,08 TL olup bu tutar vadesiz TL mevduat hesabtndan olugmaktadrr. Inceleme dtineml itibariyle sadece, kayttlarda gdriilen banka bakiyeleri ile banka extrelerinde yer alan bakiyeler kargrlaginlmrg ve mutabakata vartlm ttr. Vadesiz TL mevduat hesabtntn ayrrntrsi a9altda yer almaktadtr.

4 BANKA-9UBE ADI HESAP riirii MIZAN BAKiYESi fil) BANKA EXTRE SAKiYESi (TL) FARK YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) L0.435, ,67 0 YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) 60,00 60,00 0 YKB Yeniliman T.M.H. ( Vadesiz ) 0, YKB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) ,50 0 Halkbank Sisli T.M.H. { Vadesiz ) 33,2t TEB Sisli T.M.H. ( Vadesiz ) ' ,90 0 Garanti Bankasr Harbive T.M.H. ( Vadesiz ) t.13?' ,22 0 o TAKAS CEKLER 31 Arahk 2013 tarihli Birlik BilanEosunda yer alan takas gekleri ve senetleri tutan, TL olup bu tutar, tahsil edilmek Ljzere Trirk Ekonomi Bankasr Sigli Meydan $ubesine verilen gek ve senetlerden olugmaktadrr. Takas gekleri ve senetlerinin bakiyesi, banka extrelerinde yer alan bakiyelerle kar5rlagtrrrlmrs, mutabakata vafllmrgtrr HESAP KODU NITEUGI TOPIAM TUTARI SENET ,91 O KREDi KARTI ALACAKLARI 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Kredi Kartr Alacaklan Hesabrnrn bakiyesi, 7.768,t6TL'dn. 1, b) MENKUL KIYMETLER o ooviz 31 Arallk 2013 tarihli Birlik bilangosunda yer alan ddviz tutannrn TL kargrlrqr, ,37 TL olup, bu tutar birligin vadeli, vadesiz banka ddviz mevduat hesaplanndan olugmaktadrr. Dovizli banka mevduat hesaplannrn aynntrsr aga0rda yer almaktadrr. BANKA.SUBE ADI HESAP TURU MTZAN BAKiYESi (TL) BANKA EXTRE earivrsi Ddviz KURU TEB Sisli D.T.H.( Vadesiz ) 63.94s.91 TL USD? 1?4? 0 TEB SiSIi D.T.H.( Vadesiz ) ,82 TL EURO TEB Sisli D.T.H.( Vadesiz ) L2.074,73 TL CHF 2, TEB Sisli D-T-H.f Vadesiz l TL : 0, Ziraat Bankasr Sisli D.T.H.( Vadeli ) TL 41.L72.20 USD ) Halkbank Sisli D.T.H.( Vadeli ) TL USD TEB Sisli D.T.H.( Vadeli ) s,57 TL s EURO 2.936s 0 TOPLAM O29,37 TL ,20 USD ,42 EURO 5,042,40 CHF.r, 2,813,53 DKK' '..''..;:.7.:'- i.' :t,[::.:,,:t \,1,.i -.' 't FARK

5 J Inceleme ddnemi itibariyle kayrtlarda g6riilen banka bakiyeleri ile banka extrelerinde yer alan bakiyeler kargrlagtrnlmrg ve mutabakata vanlmrgbr. Dcjvizli banka hesaplarrnrn 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankast D6viz AhS Kuru ile delerlemeye tabi tutuldu!u tespit edilmigtir. o VADELi MEVDUAT/HAZiNE BoNoSU/DEVLET TAHviLi/REPo/ 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda yer alan Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Repo kalemi tutarr, ,08 TL olup bu tutann tamamt vadeli mevduattan olusmaktadtr. Vadeli TL mevduat hesabrnrn ayrrntrsr a5a$rda yer almaktadtr. BANKA.9UBE ADI HESAP TURU MIZAN BAKiYESi (TL) BANKA EXTRE EAKiYESi (TL) FARK YaDr Kredi T.M.H. ( Vadeli ) OO0.OO OQO,O0 0 Halkbank T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) TEB T.M.H. ( Vadeli ) , ,00 0 TEB r.m.h. ( Vadeli ) ,56 0 TEB T.M.H. ( Vadeli ) c) ALACAK SENETLERi o va,peli9ekler/senetler 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilanqosuna g6re birligin vadeli geklerinin ve senetlerinin toplam tutan, ,38 TL' drr. 1, d) TELIFDEN ALACAKLAR 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre. telif borglu ftrmalann bakiyesi, rr ,24 TL olup, borelu firmalara Birlik tarafrndan bakiyeli mutabakat mektuplarr krsmen g9ld9r]lti9 olup ,15 TL' lik krsma itigkin mutabakat cevaptan alrnmrg, katan (LI , I,15) ,09 TL'Lk krsma iligkin cevaplarr rapor tarihi itibariyle aftnmamrgtrr. Dolayrsryla bu krsma isabet eden tutann mutabakatr yaprlamamrgtrr. o Uyelene rrlir igin nvans 31 Arahk 2013 tarihli Birllk Bilangosuna g6re uyelere telif iein verilen avansrn bakiyesi, 363'682'13 TL olup bu tutar, borcu bulunan (sallrk sigortasr, aidat vs.) riyeierin bakiyelerinden olugmaktadrr. 1. e) siipheli ALACAKLAR 31 Aralrk 2013 tarihi itibariyle, ,59 TL Sripheli ticari atacak. t Inceleme dcinemi ieinde Stipheli ticari alacaklardan tahsilat bulunmamaktadtr.

6 + Bu alacaklar igin kargrhk ayrrlmamrgbr. Bu alacaklartn herhangi bir teminatt bulunmamaktadrr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle yukarrda belirtilmis olan gripheli alacaklardan dtivize endeksli veya ddviz cinsinden olanlar T.C. Merkez Bankasl Doviz A 9 Kuru ile de$erlemeye tabi tutulmug olup 3!2.417,65 TL kur fark geliri olusmugtur. Inceleme ddneminde gilpheli alacaklar hesabrna ahnan ,02 TL alacak bulunmaktadrr. $0pheli alacaklara iligkin tarihleri arasr d6nem iei hareketler aga$rdaki gibidir. Lza Hesao 3'-.a2,ztJt2 DEviR DON.rEr.SUP. ALAC. DoN. r9r. TAHS KUR FARKI celiri BAKIYE , s,O , ,59 Birlilin I Tarihleri arast devam eden dava dosyalarrna iligkin detay bilgi tablosu Mesam Ttirkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birli{i tarafrndan drjzenlenmig olup, 1. f ) Di6ER D6NEN VARTIKLAR O VERiLEN AVANSLAR 01 Ocak Arahk 2013 diineminde, Birlik Genel Kuruluhca seeilen rtyelere, sdzlegmeli avukatlar ile personele makbuz mukabili ig avanst verilmektedir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle personelin ijzerinde kalan avans tutan (53,52) TL olup, bu tutar 2013 yrlrnda tahakkuk eden ancak 2014 yrllnda ddemesi yaptlan Denetleme Kurulu Huzur Haklarrndan ve personele verilen i9 avanslarrndan kaynaklanmaktadlr, HESAP KODU AVANSIN MAHIYETI BAKIYESi (TL) Denetleme Kurulu Huzur Haklan Avanslan ( ) Personel harcama Avanslarl TOPL AM (53,52) O DEPOZiTO VE TEMINAT Inceleme donemi itibariyle Verilen Depozito ve Teminatlann doklimrl a5a$rdaki qibidir ; HESAP DEPOZITONUN DEPOZITONUN KODU MAHiYETi TUTARI fil) Merkez Elektrik Deoozitosu Antalya Subesi Eleldrik Depozitosu 58, Mesam-MSG Ortak Bina Elektrik DeDozitosu O Antalya Sube Su DeDozitosu 35, Merkez Kira DeDozitozu Izmir Subesi Kira Depozitosu Antalya Subesi Kira Depozitosu r.708, Mesam-MSG Orfak Bina Kira Deoozitosu Merkez Telefon-Data HatU Deoozifosu 47, TEB Kiralk Kasa DeDozitosu TOPLAM ,o6'

7 Bu hesapta bulunan mevcut bakiye toplamt, 4.272,93 TL, drr. Bu tutar inceleme ddnemi sonu itibariyle pegin ddenen ve 2013 ve 2014 yrllarrna isabet eden kira ve sigorta giderlerinin toplamrndan olugmaktadrr. Gelecek Aylara ve yrllara Ait Giderler ile iloili aynntrl bilgiler agalrdaki tabloda yer almaktadrr. Kira Tufafl Kira Siiresi O14 Ytll Yer ( Aylrk TL ) ( Pesin dd. Krstm ) Kira Tutan (TL) Antalya Subesi 582,23 3 Ayfik L746,69 foplam Tutar L.746,69 Yer Sigorta Tutarl ( Aylrk TL ) Sigorta Siiresi ( Pegin dd. Krsrm ) 2O Yrll Sigorta Tutan rtl] Merkez 2 Aylrk 66,66 Merkez 79,U 2 Ayirk 39,68 Merkez 19,84 2 Avhk Merkez Av[k Merkez Ayhk 79,34 Merkez Aylrk Merkez 19,84 2 Ayftk 39,68 Merkez Aylrk Ortak Ofis AyIk r.577,70 Merkez 28,32 5 Aylrk Toplam Tutar 2.526,24 Pe5in ddenen kira toolaml L.746,69 Pesin ddenen sigorta toplamt 2.526,24 Toplam 4,272,93 31 Aralk 2013 tarihi itibariyle gelir tahakkuklan hesabrnrn bakiyesi, ,85 TL'drr. Bu tutar Ekim, Kasrm, Araltl(2013 aylannda aglmrg ve ocak/2014, subat/2014.ve Mart/2014 aylarlnda vadesi dolacak olan D.T.H. ve TL vadeli mevduat faiz geliri tahakkukla;ndan olugmaktadlr. Vadeli mevduat faiz geliri tahakkuklan ile ilgili ayrrntrl bilgiler aga!rda yer almaktadrr. HESAP TURU TOPLAM FAiZ IVADE itibariyle GELiR TAHAKKUKU (TL) HalkbanlVSisli USD o<p (E -rl Zj!?at/5i9ti USD TL reqsigli EURO TL HalkbanlVSiSli ,1s TL ,40 TL Yapt Kredi/YediteDe TL t TL TEB /Sisli ,01 TL ,40 TL TEB /Sisli TL L ,84 TL TEB /Sisli /o..lo),j5 L 14.O TL TEB /Sisli L3 TL 74.Q ,33 TL TOPLAM TUTAR 110,861,85 TL ;;,;

8 o 2 DURAN VARLIKLAR 2. A) MADDi DURAN VARLIKLAR o TESiS MAKiNEVE CiHAZLAR Ekonomik <imrti bir yldan uzun olan iktisadi ktymetler bu hesaba kaydedilmektedir. Sdz konusu krymetler igin ddnem sonlannda amortisman ayrllmamaktadtr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Tesis Makine ve Cihazlar hesabtntn bakiyesi toplam ,86 TL?ir. inceleme ddnemi igerisinde ilgili hesaba girig ve gkrs bulunmamaktadtr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaptlmamtghr. o TA$ITLAR inceleme ddnemi iginde ilgili hesaba iligkin ahg ve satrs bulunmamaktadtr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Tagrtlar hesabrnrn bakiyesi ,50 Tl'dtr. Sdzkonusu tagtt igin amortisman ayrrlmamaktadrr. inceleme ddnemi iginde ilgili hesaba iligkin ahg ve satrs bulunmamaktadrr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaptlmamtgbr. O DEMiRBAS KAYITLI DE6ER Ekonomik timril bir yrldan uzun olan iktisadi krymetler bu hesaba kaydedilmektedir. Sdz konusu kymetler igin ddnem sonlannda amortisman aynlmamaktadrr. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle Demirbaglar Hesabrnrn bakiyesi ,31T1'drr. Inceleme ddnemi igerisinde TL'lik sabit krymet girigi bulunmakta olup, ilgili d6nemde 5.851,92 TL' lik sabit krymet grkrgr bulunmaktadrr. Sabit krymetler ile ilgili fiziki kontrol yaprlmamrstrr. 2. b) MADDi OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Aralrk 2013 tarihi itibariyle bu hesap grubunun bakiyesi, ,05 TL olup bu tutann, t30.572,49 TL'Irk ksmr Haklardan, geriye kalan ,56 TL'hk krsmr ise 6zel Maliyet Bedellerinden olugmakadrr. 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda bu hesap grubunda, Haklar ve Ozel Maliyet tutarlan yer almakta olup bu hesaplar ile agklamalar agaltdadrr. r' Haklar Birfik, inceleme ddneminde ,00 TL tutanndaki "Mesam internet Sitesi Tasanm ve Programr", 900,00 TL "Yazrltm Destek Hizmet Bedeli", 9.054,00 TL tutannda "CRM Programr Ek Yazrhm Bedelii 1.651,20 TL tutannda "SYMANTEC PROTECTjON SU1TE RENEWAL BAND)ANTiVIRUS YMILIM r-isnrusi yeruiunmesi', 2.604,22 TL tutannda "

9 7 inceleme ddnemi igerisinde, ,07 TL itfa payl hesaplanarak gider olarak kaydedilmigtir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle dnceki ddnemden mevcut olan ,34 TL' nrn eldenmesi, ,95 TL' hk itfa payrnrn di.igulmesi sonucu hesabtn bakiyesi, ,49fl1 dr. Birlik, amortisman aytrma ydnteminde "DoUrudan Amoftisman Ydntemi" uygulamaktadtr. / Ozel Malivetler Birlik, 2 Arahk 2002 tarihinde halen faaliyette bulundu!u Slracevizler Caddesi Esen Sokak No: 6 Kat: 4 Bomonti - 9igli / Istanbul adresine tagtnmtstrr. Birlik tarihli Mesam-MSG Lisanslama, Diik0mantasyon ve Dagltrm Ortak Protokol0 kapsamrnda Sungurlar ighanr BeSiktag adresindeki yeri tarihinde kiralamlstrr. inceleme ddnemi igerisinde, sdzkonusu adresle ilgili ,43 TL harcama yaprlmrg ve iizel maliyetlere kaydedilmigtir. inceleme drinemi itibariyle dzel maliyetler igin 1t8.751,42 TL itfa payr hesaplanarak gider olarak kaydedilmigtir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle dzel maliyet hesabtntn bakiyesi, ,56 fl' dn. 3 KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR saizlesmetere iligkin Biloiler Birligin I3-3L.L2.20L3 Tarihleri arastnda Yurtigi Sdzlegmelerine iligkin hareketler asadrdaki gibidir, 2013 YILI SOZLESMELER KATEGORi DEVAM EDEN YENI BITEN imzalanan SCiZLESM ELER irieenivlr CANLI PERFORMANS GUNLUK ETKiNLIK SANTRAL BEKLETME MUZiGi V.B. [4AGAZA-DUKKAN.AVM GUzELLiK MERKEzi ULASIM OTEL r./_to RADYO-TV CAFE- BAR-RESTAURANT interaktif rai TOPLAM Yurtdrsr Meslek Birliklerine Yaprlan Odemeler Birlilin Uluslararasr Meslek Bidikleri ile imzalamtg tarihleri arasrnda vuftdrslna bilgiler a9a!rdaki gibidir. oldu!u gonderilen srizle5meler sonucunda t:.][. beijr9.r.'].'f iriskin

10 YURTDISI MESLEK BiRLiKLERiNE G6NDERiLEN TELiF BEDELLERi 8 Birlilin Uluslararasr Meslek Birlikleri ile imzalamrg oldugu sdzlesmeler sonucunda tarihleri arasrnda yurtdrsrndaki meslek birliklerine g6nderdi$i telif bedellerine iligkin bilgiler agadtdaki gibidir. USD EURO ,64 CHF 8.938,12 3.a)TELiF BORCLART O MiNoRTELiF BoRCLARI 31 Arahk 2013 tarihli Birlik bilangosuna g6re telif borelu kurumlardan tahsil edilip tahakkuku yaprlmrg ancak nakden dagrtlmr yaprlmamrg olan, eser sahiplerinin belli oldulu ancak hentiz ddenmemig telif bedelleri ( Mindr Telif Borqlan ) bu kalemde yer almakta olup bakiyesi, ,78 TL' drr. 31 Arahk 2013 tarihli mizanda mindr telif borglarr. 320 Yurt igi Satrcr Uye Borglar Hesabr ,47 TL. 320 Yurt igi Satrcr Uye Olmayanlar Hesabr ,86 T! 320 Yurt igi Bilinmeyenler Hesabr 6.406,93 ile 336 Diuer qegitli Borqlar yurtdrgtna Odenecek Telifl er Hesabrna ,52 fl kaydedilmigtir. Birlik yetkililerinin agklamalarrna g6re; bu hesaptaki ,47 TL tutar yurtigi ijyelere ait, (10.771,86 TL+6.406,93 TL) ,79 TL tutar yurt igi iiye olmayanlara ve kime ait oldulu bilinmeyenlere ait telif tutanndan, geriye kalan ,52 TL tutar ise yuftdrsr anlagmalr oldulu meslek birliklerine ddenecek telif bedellerinden olugmaktadrr. MAJOR TELIF BORCLARI 31 Arallk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna g<ire faturasr kesilen, bir krsmrnrn tahsilatr hentiz tamamlanmamrg, daltrlmamrg olan telif bedellerinin (Majdr Telif Borglarr) izlendiii hesap olup bakiyesi, ,46 TL' dr. Dagttrmr bekleyen telifler, Mekanik Alan ( Kase! CD, plak ), W-Radyo Alanr ( TRT, Ozel Radyo ve W'ler ) ve Temsili Alanda ( Otel, Gazino, Bar, Magaza, pawon, GSM Zil Sesi, Internet,Canh Performans vb. ) lisanslama sdzlegmesi yaprlan yaprmcrlardan eser sahipleri adrna tahsil edilen meblaglardan olugmakadrr. Birligin, faaliyetin niteligine ballr olarak muhasebe kayrt sistemi, s6zkonusu tutarlann hangi ddneme ait oldulunu belirlemeye imkan vermemektedir. Bu durum ddnemler itibariyle analiz yaprlmasr yiinunde engel olup ddnem kaymalan vardrr. Mekanik, cep telefonu ve canl perforinanslarda eser bagrna lisanslama yaprldrgr igin eser sahipleri bire-bir takip edilebilmekte, mekanik dalrtrmr eser sahiplerine tahsilat bazrnda aylrk olarak yaprlmaktadrr.w- Radyo ve diler temsili alanlarda ise kullanrolanndan birlige intikal etmesiyle da$rtrmlar vaprlmaktadrr:::': Bu.-,

11 t dtinemde hak kazanrlan telif bedellerinin da$rtrmr sonraki d6nemlerde gergeklegtirilmektedir. Tarafrmrzdan hak kazanrlan telif bedellerinin kimlere ve hangi kriterlere gore da6ftmrnrn yaprldrlrna ili5kin qahgma yaptlmamrsttr. Majdr Telif Bedellerine iligkin Ozet Tablo agadrdaki gibidir. NET TELEViZYONLAR! ,7s Ulusal l! ,92 Bdlgepel r,42 Yerel Kablolu ,61 Universite ,36 RADYOLAR 4, ,41" GENEL LISANSLAMA 19.4L7.3L9.47 YURTDISI GELEN ,34 DIGER Ls MEKANiK ,68 TOPLAM ,80 Bekleyen Maiiir Telif ToDlamr ,80 $iipheli Majiir Telif Toplaml (1.29s.4O1,34) GENEL TOPLAM 47,OOA.977,46 UPHELI MA]OR TELiF BORCLARI 31 Arafrk 2_013 tarihi itibariyle bu hesabrn bakiyesi, r r,34 TL olup bu tutar temsili alanda. birli!in giipheli hale gelen alacaklanndan uyelere dalrtrlacak telif bedellerine tekabijl eden tutarlardan olugmaktadrr. o 0yr saylst Birli{in tarihi itibariyle asrl ve yararlanan i.iye olmak iizere toplam riye sayrsr kigidtr Yrlr 30 iiye Birlik iiyelilinden aynlmrg ve Birli$e 352 yeni tiye katrlmrs bulunmaktadtr. 'ginde 2013 YILI YENI UYE AYRILAN UYE TARiHT_i Uw orvin DURUMU UYE BiLGisi 7.O o iiyelrre ynprlan oa6rni4lan Birligin yr iginde iiyelerine dalrbmrnr yaptrgr tutartara iligkin tablo agagrdaki gibidir. DAGITILAN Temsili Alan ,98 TL 2013 Mekanik ,47 rl TOPLAM 23,235,739,45 TL

12 10 O ALINAN TELiF AVANSLARI 31 Araltk 2013 tarihli bilanqoya g6re, mekanik alandaki yaprmcrlar, Radyo-W'ler ve diler lisans kuf f anrcrlanndan toplam ,82 TL telif avansr ahnmr5ttr. Alnan avanslann drivize endeksli olanlarr dtjnem sonu itibariyle T.C.M.B. Doviz Ahg Kuru ile delerlemeye tabi tutulmugtur. Genel Kabul G<irmiig Muhasebe ilkelerinden " Diinemsellik ilkesi " ve Katma Deler Vergisi Kanunu gerelince alrnan bu avanslara iligkin olarak, telif bedelleri hizmetin yaprldr!r ddnemde fatura edilerek hesabrn kapablmasr gerekmektedir. KATEGORT TUTAR (TL'} Televizyonlar Radyolar t72.044,40 Konserler ,66 GSM rr Ma0azalar 8.376,74 Turizm-Ulasrm TOPLAM Sozkonusu fi rmalara mutabakat mektubu odnderilmemistir. Birligin tarihli bilangosuna g6re 379 hesapta yer alan ,24 TL 2013/Arahk ddnemine iliskin olarak tahakkuk edip 2014/OcaK ta cidenecek olan telif bedellerine iliskin stopaj tutafl ndan olugmaktadlr. 3.b) KrsA vapeli BORCLAR o ficari BoRCLAR 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gcire Birlilin hizmet uretim ve genel ydnetim giderlerinden satlct fi rmalara olan borglannrn bakiyesi. 1,58.607,72 TL' dv. O ALINAN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR Birlik, 2005/Nisan d6nemine kadar 3 yrl agkrn bir srire igin, yabancr mekanik alanrnda eserlerin kontrofij ve telif r.icretlendiriimesi igin yaprmcrlardan teminat almaktaydr. 2005/Nisan itibariyle bu uygulama yerine yaprmcrlarla sdzlegme yaparak bir ay iginde eser tesbiti ve faturalama esasrna gegmistir. 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle afunan'depozito ve teminatln bakiyesi, 7.848,92 -ll' drr. Di6ER BoRc VE GIDER KARSILIKLARI 31 Arafrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre, Di$er Borglar Hesabrnrn bakiyesi, 286J2i,78 TL olup bu borglann ayrrntrsr agalrda yer almaktadrr. 331 Ortaklarc Borclar TL 335 Personele Borclar 286.t27,78 TL Toplam ,78TL / Ortaklara Borclar 31 Arahk 2013 tarihli mizana gdre bu.hesabrn bakiyesi, 600,00 TL' d kurulca olugturulan kurul ( Y6netim Kurulu, Teknik Bilim Kurulu ve,

13 l1 tyelerine ddenecek olan huzur hakkr ve ydnetim kurulu harcamalanna iligkin bedellerden olugmaktadrr. / Personele Borclar 31 Aralrk 2013 tarihli mizana giire bu hesabrn bakiyesi, ,78 TL olup, bu tutar; Merkez ve gube personeline iligkin 2013/Araltk d6neminde tahakkuk edip 2014/Ocak ddneminde tidemesi gergeklegen iicret alacaklanndan olu5maktadrr. 3.c) VERGi VE SGK BORCLARI O VERGi VE SGK BORCLARI Tarihli Birlik BilanEosuna g6re, Birligin 2013/Arahk donemine ait tahakkuk edip vadesi gelmedili igin 6denmeyen Vergi ve SGK Borglarr ,76 TL olup, bu borglar aga!rdaki kalemlerden olusmaktad'r. o SOSYAL SiGoRTALAR PRiMi Tarihi itibariyle Birli!in personel sayrsr aga!rdaki gibidir. Merkez Ankara Temsilcili6i Izmir Temsilcili6i Antalya Temsilcilidi Toplam 59 Kis' I Kisi l Kisi 1 Kisi 62 Kisi 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna g6re toplam rr7.13r,37 TL ddenmeyen sgk prim borcu bulunmakta olup bunun tamamr 2013/Ara[k ddnemine ait tahakkuk edip vadesi gelmedi$i igin ddenmeyen sgk Prim borcundan olugmaktadrr. Merkez ve gubeler, igyerinin kurulu oldulu yere bag bulunan ildeki sigorta Miidiirlaiklerine kayrtli olarak faaliyet gdstermektedir. 2013/Aralk ddnemine iligkin tahakkuk eden SGK primlerinin aynnbsr agagrdadrr. Birim Prim Tiirii Tahakkuk Eden Prim Merkez SGK Primi TL Merkez SGDP Primi rl Ankara SGK Primi 2.157,95 TL Izmir SGK Primi 921,78 rl Antalya SGK Primi 2.1s7.95 TL ToDlam rl7.i37,37 TL O STOPAJ. FONLARVE Di6ERVERGiLER 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosuna gdre, stopai,fonlar ve Diler Vergiler Hesabrnrn bakiyesi, ,7L TL olup bu borglann ayrrntrsr a9a!rdaki gibidir. 360,01 Tevkif Suretiyle ddenecek Verqiler 597.!67.O3 rl Yaptmo Firma Faiz KDV Karsrltk Hesabl TL TOPLAM ,71 TL

14 tl / ddenecek Veroi ve Fonlar Birli{in 31 Amhk 2013 tarihli Birlik Mizanrna gdre toplam, ,o3 TL tahakkuk edip, Y?qesige]lngdiqi igin ddenmeyen muhtasar ve damga vergisi borcu bulunmaktadrr. Birtiiin ,03 TL muhtasar ve damga vergisi borcu, Ocaki2014 dtineminde ddenmistir. / Dider gegitli Yaband Kavnaklar 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik BilanEosuna gdre bu hesap, Birlilin yaprmcr firma olan prestij Miizik Yaprm sanayi ve Ttcaret Ltd. gti.'ne tahakkuk ettirilen ancak 6nceki d6nemlerde faturasr kesilmeyen faiz faturasrnrn KDV tutan olan 8.7g7,69 rl'srndan olugmaktadrr. o KATMA DE6ERVERGisi 31 Arahk 2013 tarihli Birlik Bilangosunda vergi ve sgk Borglarr hesap grubunda 2013/Ara k d6nemine iligkin olarak tahakkuk edip 2014/ocak' ta ridenmig olan KDV tutan '78 TL dir ve ayn bir kalem olarak Birli{in mali tablosunda gdrrilmektedir. Birlilin drjnemleri iein ddediui roplam KDV tutaflna iliskin bilgiler a9a!rdaki gibidir. BEYANNAME KDV 1 KDV 2 TOPLAM 12 AyLrK TopLAM ODEME TL L TL TL Birlilin 3l Aralrk 2013 tarihli Birlik Mizanrna gdre toplam 4.657,g0 TL sendikal personeline ait Sosyal ig Sendikasrna 6denecek aidat boriu bulunmaktadrr_ 4 UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR Birlik Ydnetim Kurulunca hazrrlanrp Genel Kurulca kabul edilen sallrk ve sosyal yardrm Ydnergesine gcire bu hesapta, tiyelere da$rtrlacak telif ricretleri tizen:nden mekanik ve cep lulgf*y tahsilatlannda toplam bedel [izerinden yijzde iki ( To z ), temsili alan toplam telif bedeli iizerinden yiizde yedi ( vo 7 ) hesaplanarak olusturulln sa! k Fonu ile; aynr y6nergenin 8. maddesi kapsamrnda salhk fonunun 1/7 ii oranrnda hesaplanan bosyal Yardtm Fonu yer almakadrr. Tiirkiye_ Musrki Eseri sahipleri Meslek Birlili - Mesam salhk ve sosyal yardrm yrinergesi,nin 7. maddesine gglg_.fg"ry Kapsamrnda ozer sallrk sigortasrndan yararranma riogula. Yonerge'de ". a) UYELIGI devam ediyor ormak; uyelili son bulan eser sahipleri, FoN kap-<amrnda ozel sa!hk sigortasrndan yararlanamazlar. -b) sdzlegmenin yaprlaca!r tarihten geriye do[ru bir yrlda elde edilen toplam briit iiyelik glliri, o yrl igin gbeerli "olan yrllk sigorta primini kargrhyor olmak." geklinde srralanmrshr. Aynca'(b) bendi kapsamr drgrnda kalan her Ljye, sigorta primini kendisi Ozel Toplu Sa!hk Sigortasrndan yararlanabilecektir.

15 IJ Birligin 25, Tarihinde, T0rkiye Musrki Eseri sahipleri Meslek Birlili - Mesam Salltk ve Sisyal yardrm ydnergesi'nin 7. Maddesine "c) Mesam iiyesi olan trlzel kigiligi temsilen bir kigi sigortadan fayd;lanrr. d) o yla ait britgede iingdriilen Sosyal ve Kiiltilrel Fon puy'ndan -fuzlasr fon iein harcanamaz. Fon hesabr gayri gahsidir, MESAM tiyeliginin son buimasr hallerinde, birikmis fon geliri ilgililere iade edilmez. " ibareleri eklenmek suretiyle Tarihli Genel Kurulda kabul edilen MESAM saq k Y6nergesi revize edilmistir. Birligin Yiinergenin FON KULLANIMI'na iligkin 8. maddesinde "Hak eden krstast ile sigortall olmiya hak kazanan ve sigorta 6demesi MESAM tarafindan kargtlanan ijyenin sigortahlt6l siiresinde sonradan olusan nedenlerle kapsam dtgl saytlaca!t hastallklarl ve/veya dltimcul hastahklan ortaya grkmasr halinde yaprlacak olan masraf, FON gelirlerinin 1/7'lik ktsmtndan kargrlanrr." Ifadesi yer almaktadtr. 2013/Arahk d<inemi itibariyle sa6ltk fonu ve sosyal yardrm fonuna iligkin bilgiler agagtdaki gibidir. 5A6LIK FONU DEViR ,22 rl 2013 YIL ici AYRILAN 2, ,89 TL 2013 YIL ici HARCAMA ,19 TL SONU ,92 TL SOSYAL YARDIM FONU DEVIR TL 2013 YIL ici AYRILAN -. TL 2013 YiL ici HARCAMA TL 31.12,2013 SONU ,73 TL lvfesam, 21 Mayts 2013 larih ve 725 numarall ydnetim.kurulu karan ile d<inemlerine iligkin Mesam Uye Sadhk Sigortasr igin DEMIR HAYAT SIGORTA A.S. ile anlagmrgbr. DEMiR HAYAT SIGORTA A.$.' nin polige Satlarrna uyan i.iyelerin Saghk Sigortalarrnrn bedelleri MESAM taraftndan kargrlanacaktr. 5 OZKAYNAKLAR A GEgMiS DONEM ZARARLARI VE GECMiS YILLAR KARLARI 31 Aralrk 2013 tarihli Birlik bilanqosuna gdre, gegmig yi zanrlan, Birlik' in 2013 Araltk ddneminden Onceki faaliyetlerinden olugan gider ftzlalanndan ibaret olup toplam bakiyesi, ( ,63 TL- L I,76 TL = ) ,87 TL'dr. Yrllar itibariyle gecmis ul kar ve zararlannrn ddkumii a9agldaki gibidir;

16 l4 YILLAR TUTAR (TL) 1990 Yrh Gider Fazlasr L67,45 TL 1991 Yrlr Gider Fazlasl TL 1992 Ytll Gider Fazlasl TL 1993 Yrh Gider Fazlasl rl 1994 Ytlt Gider Fazlasl TL 1995 Yrh Gider Fazlasl o.of,z,oj I L 1996 Yrh Gider Fazlasr TL 1997 Yrll Glder Fazlasl ,55 TL 1998 Yrll Gider Fazlasl 2.283,87 TL 1999 Yrh Gider Fazlasl TL 2000 Yrh Gider Fazlast ,55 TL 2001 Yrll Gider Fazlasl TL 2002 Yrh Gider Fazlasl ,44 TL 2004 Yrll Gider Fazlasl rl 2006 Yill Gider Fazlasr t.278.ol3.64 rl 2007 Yrll Gider Fazlast ,89 TL 2009 Ytlt Gider Fazlasl r ,22tl 2010 Yrh Gider Fazlasl TL 2011 Yrh Gider Fazlasr ,55 TL 2012 Ytlt Gider Fazlasl TL ToDlam 1L "tl YILLAR TUTAR fil) 2003 Yrll Gelir Fazlasl TL 2005 Yrll Gelir Fazlasl TL 2008 Ytll Gelir Fazlasl ,86 TL Toplam 1.s23.301,76 TL g DONEM KARI 31 Arahk 2013 tarihli bilaneoya gdre, Birligin elde ettigi hastlattan, yiiklendili giderlerin diigiilmesi sonucu olusan gelir fazlasr, ,89 TL. drr. c. celir - GipER TABtosu ile ircili AGTKLAMALAR : 1. YURTiCi GELiRLER YurtiEi satl5lar. Birlilin mekanik alan ve temsili ( Radyo-W, Otel, Gazino, Bar, Maiaza, Pavyon, GSM Zil Sesi, internet,canh Performans vb.) alanlarda elde ettigi telif gelirlerinden olusmaktadu. inceleme ddnemi igerisinde mekanik ve cep telefonu telif gelirleri rizerinden % I birlik payr, o/o2 Salhk Fonu; temsili alanda ise toplam telif gelirleri l]zerinden o/o 23 bilik payr, o/o7 Salhk Fonu hesaplanmaktadrr. 01 Ocak Arahk 2013 dtjnemine iligkin gelir tablosunda satrg hasrlat tutan, telif borglu kurumlarla ilgili olarak tahakkuk edip eser sahiplerine dalrtrlacak tutarlar ile dagrttm konusu yapllacak tutarlar iizerinden yukarrda belirtilen nispette kesinti yaprlacak Mesam paylannrn toplamrndan olugmaktadrr. Birliqin 01 Ocak Arahk 2013 ddnemi net yurtigi satrs tutan, ,02 TL olup aynntrlan aga6rdaki gibidir. GETiR TURII ERUT GELiR IADE TUTARI NET GELiR Yurtici TV Gelirleri TL TL Yurtici Radvo Gelirleri TL L30.99 TL Yurtici Mekanik Gelirleri L TL TL TL Yuftiqi GSM&Internet Gelirleri TL rl t643,69 -rl Yurtici Genel Lisanslama Gelirleri TL 52.2t0.97 TL VW il TOPLAM a,45 TL ,43 TL t0,0: TL i i: j\ i ''r. ll ii

17 I) IIISI ftliv"l,"iterifine balrr orarak muhasebe kayrt sistemi, sdzkonusu gerirrerin hanci doneme ait oldulunu berirremeye imkan vermeme'ktedir. Bu or* otineri"i iiiolrirjil analiz. yaptlmasr ydntinde eng'el olugturmat<ta oiup, OOnem f<aymiian iti. -6;;;; olmaktadtr. Birli{in.mekanik drgrndaki tuatiyet ranrnda cize ikre Radyo - TV aranrnda, gerir tahakkuku l?,flglri ile gergektestiginden Birrigin Radvo - w ui.ri,nau vapmrs ordugu srizregmerere rsonaden.yayrno kururu5rar ire oran ihtilaflan nedeniyre terif 'gerirreri uvr* "rii"ri ij"iu editmemektedir. Birrik,2011 vrrrnda tahsiratesasrnaaniarralruf"iuri"u 6ui's;'Affi; bedellerine iligkin faturalan t htilut nu bakrlmaksrzrn aiiteniemeyu baglandrlr bildirilmigtir. Ancak.Miigavirli{imizce sdzlegmelerin ve bunlara iligkin kesilen faturalarrn bire-bir mutabakatt yaptlamamtsbr. Katma Deler vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin a fikrasr htikmti uyannca KDV,nin 9?9!:rlt yol agan ana iglem;.malrn testimi veya nizmeiin"irasrdrr. KDV agrsrndan igtemin bedelinin ne zaman tahsil edildi6inin 6nemi voktlr. 2, YURTDISI GELiRLER Yurtdrsl -satrglar, yurtdrgrndaki mesrek birrikrerinin mekanik ve temsiri aran ire radyo - w aranran igin yoflamrg 0rdukran terif gerirrerinden r<esiren uiriir<'payranndan ;ru;;ail;r. ' ' Birlilin 01.cak Arahk 2013 d6nemi yurtdrsr net satg tutar, rl aynnttst agagldaki gibidir. YURTDI$I MESLEK BiRLiKLERiNDEN GELEN TELiF BEDELLERI Birli{in Uluslararasr Meslek Birlikleri ile tarihleri arasrnda bilgiler agagrdaki gibidir. EURO USD CHF ,05 GBP 4.227,74 DKK 5.495,72 NOK 17 7c,4 4a imzalamtg oldu!u srizlegmeler sonucunda Vurt dtstndan gelen telif bedellerine iliskin 3, Di6ER GELiRLER Birlilin 01 ocak Ararrk 2013 ddnemi diler gerirrer ropramr, ,38 TL orup aynnttlan a9a!rdaki gibidir.

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi $eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi 30 Eyliil 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz AyLk Hesap Diinemine Ait Bagrmsz Denetimdcn Gegmemit Finansal Tablolar ICINDEKiLER Bildgo t-2 l Ozla)na,klarda Muhasebelestirilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs

Detaylı