RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (81-88) RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI Hv.Trf.Ütğm. Gülsinem AYTAÇ ÖZMEN * Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüğü Yeşilyurt / İSTANBUL Semra BİRGÜN İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Küçükyalı / İSTANBUL Geliş Tarihi: 25 Ağustos 2009, Kabul Tarihi: 12 Ocak 2011 ÖZET 1940 lardan beri var olan ve teknolojisini kanıtlamış olan RFID teknolojileri, bugün birçok sektör tarafından çeşitli alanlarda kullanılmakta ve bu konuda oldukça geniş çapta araştırmalar yapılarak, bu teknolojilerin gelişmesine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin oldukça yakından takip edildiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) ikmal sisteminin mevcut durumu göz önünde bulundurularak, olası bir RFID sistemi seçimi esnasında, en uygun RFID sistemini seçmek amacıyla önemli olan kriterler belirlenerek hiyerarşik bir model oluşturulmuş ve bu model üzerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)Yöntemi. IMPLEMENTATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SELECTING THE BEST RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEM ABSTRACT RFID technologies, which proved itself as reliable, exist since 1940s and today used by various industries in multiple areas, and there are many extensive researches about this subject which enable these technologies to evolve. In this study considering the current situation of the supply system of Air Force Command, where innovations are followed closely, when it comes to select a possible RFID system, determining important constraints a hierarchy based model was composed with the aim of selecting the best RFID system and in this model using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) an implementation was conducted. Keywords: Radio Frequency Identification (RFID), Analytic Hierarchy Process (AHP) Method. 1. GİRİŞ Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification - RFID) teknolojileri, radyo frekanslarını kullanarak hareketli veya hareketsiz, canlı ve/veya cansız nesnelerin tanımlanmasında kullanılmaktadır [1]. RFID teknolojileri, ilk olarak 1940 lı yılların başlarında 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusu tarafından dost ve düşman uçaklarının tanımlanmasında kullanılmasına rağmen [2], nükleer malzeme izleme faaliyetleri kapsamında 1970 li yıllarda, ticari uygulamalar kapsamında ise 1990 lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanılmıştır li yıllarda ise, Wal-Mart ve Metro gibi büyük perakende zincirler, Department of Defence (DoD) gibi Amerikan Hükümet kuruluşları tedarikçilerinin RFID sistemlerini kullanmaları için kararlar almaya başlamıştır [3] yılı ise, lider küresel satıcıların RFID teknolojisinin yayılımını tam olarak başlattığı bir yıl olmuştur. Bu nedenle bilimsel ve akademik * Sorumlu Yazar * Sorumlu Yazar 81

2 olarak yeni bir teknoloji değil, fakat gelişme ve olgunlaşmasını henüz tamamlamamış ve gelişmekte olan bir teknoloji olarak görülmektedir [4]. Geleceğin teknolojisi olarak görülen RFID teknolojileri hakkındaki akademik çalışmalar, iş dünyasındaki artan ilgiye paralel olarak artan bir hızla ilerlemektedir. Literatür taraması kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, RFID konusunda çok sayıda çalışma yapıldığı sonucuna varılmıştır. Yayımlanan araştırma çalışmalarının çoğu bu teknolojinin ne olduğu ve ne işe yaradığı üzerine odaklanmaktadır. Ranasinghe, Engels ve Cole [5] güvenlik ve kişisel gizlilik alanında düşük maliyetli RFID sistemleri için tutarlı öneriler konulu bir çalışma yapmışlardır. Yapılan bu çalışmanın amacı düşük maliyetli RFID sistemleri için uygulanabilir güvenlik sistemleri kurmak ve bunları da hem güvenlik hem de kişisel gizlilik yönlerinden analiz etmektir. Chow, Choy ve Lau [6] tarafından depo yönetimi için, kaynak yönetim sistemi durum odaklı bir RFID sisteminin dizayn edilmesi konusunda bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada depolama işlemlerinin yönetimi için kullanıcılara en uygun kaynak kullanım paketinin seçilebilmesi konusunda yardımcı olabilecek RFID odaklı bir kaynak yönetim sistemi sunulmuştur. Sounderpandian, Boppana ve Chalasani [7], perakende satış sektöründeki RFID uygulamalarının fayda maliyet analizlerini yapmışlardır. Bozdağ, Ak ve Koğ [8] yaptıkları çalışmada gelişmiş teknolojileri değerlendirmek için bir doğrulama modeli geliştirmişler ve bu modeli örneklendirmek için de RFID teknolojisi incelenmiştir. Gelişmiş ya da ileri teknolojiler hep bir belirsizlik ihtiva ettikleri için bu belirsizlikleri göz önüne alan bir bulanık AHP modeli geliştirilmiştir. Bu geliştirilen modeli kullanan yöneticilerin belirsiz ve esnek projeler hakkında daha sağlıklı karar verebilecekleri değerlendirilmektedir. Lee, Fiedler ve Smith [9] tarafından yapılan çalışmada RFID nin hizmet sektöründeki uygulama alanı incelenmiş ve müşteri odaklı bir dağılım modeli geliştirilmiştir. Bu dağılım modeli ile tedarikçi odaklı yaklaşım ile müşteri odaklı yaklaşımı birbirleriyle karşılaştırılarak, organizasyonun performansı üzerindeki potansiyel etkileri incelenmiştir. Rao ve Chandran [10] tarafından yapılan Çoklu RFID Okuyucuları için Yeni ve Etkili Veri Depo Algoritması adlı çalışmada depolama genel giderleri ve okuyucuların okuma zamanı ile ilgili problemler araştırılmıştır. Bu sebeple RFID okuyucularını efektif olarak yönetebilmek için yüke ve gecikme zamanına bağlı olarak bir yeni etkinlik algoritması sunulmuş, böylece RFID verilerinin tekrarlanması ve RFID okuyucularının etiketlerle aşırı yüklenmesinin önüne geçilebileceği savunulmuştur. Özetlenecek olursa, RFID üzerine yapılan literatür çalışmaları, RFID nin onu Internet gibi diğer teknolojilerden farklı kılan algılayabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu, geleceğin teknolojisi olarak görülen bu alanda yapılan çalışmaları sistemlerine adapte eden işletmelerin, karlılıklarını ve kazançlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ancak, dünya çapında etiketlerin, anten ve sistem tedarikçilerinin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, RFID yi hayata geçirmeyi planlayan firmalar farklı alternatiflerle karşı karşıya gelmektedirler. Bu alternatiflerin seçiminde önemli kriterleri belirlemek ve doğru seçim yapabilmek için analitik modellerden yararlanmak önemli olmaktadır. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), en iyi alternatifin seçimini sağlayan yöntemlerden biri olarak yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, RFID teknolojisi incelenerek sistem seçiminde dikkate alınacak önemli kriterlerin belirlenmiş, AHP ile HvKK lığındaki ikmal birimlerinin faaliyetleri için en uygun olan RFID sisteminin seçimini sağlayacak hiyerarşik bir model oluşturulmuş ve bir örnek uygulama yapılmıştır. 2. RFID TEKNOLOJİSİ RFID teknolojisi, bir etiket ile okuyucu arasındaki veri iletişimini sağlamak amacıyla radyo frekansı dalgalarını kullanmaktadır [11]. RFID etiketi ile okuyucu arasındaki bilgi iletimi için aynı frekansta ayarlanan radyo dalgaları kullanılmaktadır. Okuyucu tarafından gönderilen sinyaller, aynı RF alanı içinde bulunan ve aynı frekansta ayarlanmış olan bütün etiketler tarafından alınmaktadır. Etiketler gönderilen bu sinyalleri üzerlerinde bulunan antenleri sayesinde alabilmektedirler ve sadece seçilen etiketler yüklenmiş datalarını göndererek cevap vermektedirler. Okuyucu etiket sinyallerini kendi anteni sayesinde almakta, kodlarını çözmekte ve ana bilgisayar sistemine bilgileri iletmektedir [12]. Şekil 1. RFID Teknolojisi Çalışma Biçimi. RFID sisteminin temel parçaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir [13]: 82

3 Etiketler Okuyucu Okuyucu Anten Denetleyici Sensör, Uyarı Cihazı ve Harekete Geçirici Ana Bilgisayar ve Yazılım Sistemi Haberleşme Altyapısı RFID teknolojisinin kullanımı ile ikmal zinciri boyunca tahmin hataları, gerçek ve kayıtlı stoklar arasındaki farklar azalacaktır. Bu şekilde depolarda tutulan stok miktarları düşecektir. Stoklarda fire, çalınma, malın zarar görmesi, sahtecilik, yanlış yerleştirme veya işlem hatalarından kaynaklanmaktadır. Firenin yüksekliği gerçek ve kayıtlı stok miktarları arasında farka yol açmakta, stokta bulunmama ve kayıp satış durumlarına sebebiyet vermektedir. RFID teknolojisi iki şekilde bu soruna çözüm sağlamaktadır. Bunlardan ilki görünürlüğün sağlanması ile gerçek stok miktarlarına daha yakın değerler elde edilmesi, stok yenilemenin doğru miktar ve zamanlama ile gerçekleştirilmesidir. İkincisi stokların daha doğru izlenmesi ile işlem hatalarının azalması ve bu şekilde yanlış yerleştirmelerin, sahteciliğin engellenmesi ve firelerin azaltılmasıdır [3]. bağlantılı olan alt düzeydeki kriterlerin, kendi aralarında yapılacak ikili karşılaştırmaları şeklinde gerçekleştirilir. Faktörler arası karşılaştırma matrisi oluşturulur. İkili karşılaştırmalar hangi elemanın diğerine baskın olduğuna göre yapılır. Kriterlerin göreli ağırlıkları ise, ikili karşılaştırmaları içeren matrisin özvektörünün (eigenvector) hesaplanıp normalize edilmesi sonucunda bulunmaktadır [15]. Karar vericinin kriterler arasında kıyaslama yaparken tutarlı davranıp davranmadığını ölçmek için Tutarlılık Oranı nın (T.O.) hesaplanması gerekir. Bu hesaplamada n kriter sayısına bağlı olarak rasgele indeks sayıları kullanılır. Hesaplamalar sonucunda bulunan değer 0,10 un altında çıkmışsa oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Aksi durumda karar matrisi tekrar düzenlenmelidir [10]. İkili karşılaştırma matrislerin oluşturulmasında kullanılan Saaty tarafından önerilen 1-9 önem skalası Tablo 1'de gösterilmiştir. Tablo 1. AHP de Kullanılan İkili Karşılaştırma Ölçeği [15]. 3. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Karmaşık çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan tekniklerden biri AHP dir. AHP, problemi hiyerarşik yapıya dönüştürerek daha basit, kullanışlı ve anlaşılır hale getirmektedir. AHP, insanın doğasında var olan ikili karşılaştırmalara dayanmaktadır. Bu ikili karşılaştırmalar ile seçeneklerin ve kriterlerin birbirlerine göre ne kadar önemli, tercih edilir veya baskın olduğunun değerlendirilmesi yapılır. En iyi seçeneğin belirlenmesine yönelik olan bu yöntem, hem nicel hem de nitel faktörleri dikkate alması, kullanımın kolay ve basit olması nedeniyle karmaşık karar problemlerinin çözümünde sıkça kullanılmaktadır [14]. AHP yönteminde problemin tanımlanması ilk basamağı oluşturmaktadır. Problemin tanımlanmasını takiben, problem, AHP yöntemi kullanılarak her düzeyi belirli kriterlerden oluşan bir hiyerarşik yapıya dönüştürülmektedir. Bu kriterler de, daha sonra, alt kriterlere bölünmektedirler. En alt basamağa ise, değerlendirilecek olan seçenekler yerleştirilmektedir. Bu şekildeki bir hiyerarşik yapının kurulabilmesi ve gerekli kriterlerin oluşturulabilmesi için sistemin bütünü, elemanları ve bunların birbirleri ile ilişkileri iyice gözlenmelidir. Modelin kurulmasından sonraki basamak, aynı hiyerarşi düzeyindeki faktörlerin göreli ağırlıklarının, başka deyişle önceliklerin belirlenmesidir. Bu işlem, bir üst düzeydeki kriterle AHP nin son adımı kriterlerin önem ağırlıkları ile alternatiflerin önem ağırlıklarının çarpımı ve her bir alternatife ait öncelik değerinin bulunmasıdır. Bu değerlerin toplamı 1 e eşittir. En yüksek değeri alan alternatif, karar problemi için en iyi alternatiftir. 4. AHP YARDIMI İLE RFID SİSTEMİ SEÇİMİ Bu çalışmada, HvKK ndaki ikmal birimlerinin faaliyetlerini kolaylaştırması amacıyla RFID sisteminin kurulması esnasında yardımcı olması planlanan, en iyi RFID sisteminin alternatifini seçmede yardımcı olacak AHP ye dayalı bir karar destek modeli sunulmuştur. AHP uygulanmasına karar verildikten sonra ilk aşama, probleme ilişkin hiyerarşik modelin oluşturulmasıdır. Bu aşamada öncelikle çalışmanın hedefi, daha sonra ise çalışmanın alternatifleri, ana kriterleri ve alt kriterleri belirlenmiştir. Böylece amaç, alternatifler, ana kriterler ve alt kriterler problemin hiyerarşik modelini oluşturmuştur. 83

4 Çalışmanın hedefi, HvKK bünyesinde yer alan ikmal birimlerinin faaliyetlerinde en yüksek verimliliği sağlamak amacıyla, en uygun RFID sistemi seçiminde gerekli kriterlerin belirlenmesidir. Hedefin belirlenmesinden sonra, çalışmanın alternatifleri, ana kriterleri ve alt kriterleri, izleyen aşamalarda olduğu gibi belirlenmiştir. Çalışmanın alternatifleri olarak bu alanda oluşturulabilecek X, Y ve Z RFID sistemleri ele alınarak çalışma yapılmıştır. Belirlenen bu alternatiflerin karşılaştırılması için göz önüne alınacak ana kriterler ve bu kriterlerin alt kriterleri, RFID Sisteminin Özellikleri, Yatırım Kriterleri ve Tedarikçi Kriterleri olarak belirlenmiştir. RFID Sisteminin Özellikleri: İlgili teknolojinin alt yapısı ile ilgili tüm kıstaslar, sistemin özellikleri olarak adlandırılmıştır. Sistemin Performansı SP: Genel olarak etiketlerin özellikleri, okuyucuların kapasiteleri, antenlerin performansları gibi sistemin teknik özelliklerini ve çalışma frekansı, menzil, güvenlik gereksinimleri, hafıza kapasitesi gibi sistemin en önemli seçim kriterleri arasında yer alan konuları içermektedir. Sektördeki Uygunluğu SU: Aynı zamanda seçilecek sistemin, depodaki taşımalar ve yükleme operasyonları bakımından sistemdeki kullanımına uygun olması gerekmektedir. Esneklik E: Sistemin özellikleri ve gelecekteki gelişmeler doğrultusunda kullanımı bakımından oldukça önemli alt kriterlerden bir tanesidir. Esneklik, gelişen teknolojiye ve oluşan ihtiyaçlara paralel olarak sistemin yeniliklere açık olmasını ifade etmektedir. Yazılımın Niteliği YN: Alt kriterlerden bir diğeri olan yazılımdan kasıt, veri toplama ve verinin bilgi haline getirilmesidir. Sistemin yazılımı antenler tarafından toplanan bilgiyi kolaylıkla işleyebilecek kapasitede olmalıdır. İş Yazılımları ile Entegrasyonu İYE: Tüm sektörlerde olduğu gibi HvKK lığındaki ikmal faaliyetleri içinde, doğru envanter kontrolü, depo işlemlerinin düzenli olması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle uygun olan RFID fonksiyonlarının, kullanılan iş yazılımları başka deyişle HvKK lığında kullanılan HvBS (Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi) ile işlevsel olması bu amaca kolaylıkla ulaşılmasına ve sistemin adaptasyonuna oldukça yardımcı olacaktır. Yatırım Kriterleri: Yine aynı şekilde tüm sistemler için, bu sistemin adaptasyonu sırasında da sistemin özellikleri ana kriterinde olduğu kadar, bu ana kriter de oldukça önemli bir yere sahiptir. İlk Yatırım Maliyetleri İYM: Bu alt kriter, ilk yapılan yatırımların toplam tutarını ve bu kapsamda yapılan çalışmalar bakımından gerekli olan ilk danışmanlık yatırımlarını içermektedir. İşletim Maliyetleri İM: Bu alt kriter ise, sistemin kurulması ve adaptasyonu için gerekli uygulamanın uyum sürecinin zamanı boyunca oluşabilecek tüm maliyetleri kapsamaktadır. Tedarikçi Kriterleri: RFID uygulamasını ilgilendiren konuların başında optimum RFID sisteminin ve firmanın ihtiyaçlarını karşılayan en iyi tedarikçinin seçimi gelmektedir. Bu nedenle en önemli kriterlerden bir diğeri de tedarikçi kriterleridir. Tedarikçi İtibarı Tİ: Tedarikçilerin geçmişte yaptıkları projeler, gelecekte yapacakları çalışmalar bakımından çok önemli kritik göstergelerdir. Tedarikçi seçimi sırasında, onların geçmişlerinin araştırılması ve referanslarından bilgi alınması, yeni yapılacak projelerin gelişimi hakkında önemli bilgiler sunacaktır. Satış Sonrası Hizmetler SSH: Satış sonrası hizmetler, işletmelerin mamul ve hizmet kalitesi ilkelerine bağlı kalarak, mamullerin müşteri tarafından doğru ve amaca uygun şekilde kullanılması, arıza veya şikayet durumunda servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışan çabalardır. Kalite Güvencesi - KG: Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak amacı ile uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Şekil 2, kurulan hiyerarşik modeli göstermektedir. Problemin AHP ile çözümünde hazırlanan sorular, öncelikle sistemin kabulü ve kullanımı ile ilgili olarak Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBM) Komutanlığı, Teknik Yönetim Başkanlığı Elektrik Elektronik Şube 84

5 Müdürlüğü ve Teknoloji ve Üretim Komutanlığı Plan Program Başkanlığı Sistem Analiz ve Geliştirme Şube Müdürlüğü nde görev yapan yetkili komutanlar ile oluşturulan bir ekip tarafından cevaplandırılmıştır. RFID sistemlerinin karşılaştırılması ile ilgili hazırlanan sorular ise İstanbul Teknik Üniversitesi RFID Araştırma ve Test Merkezi nde görev yapan, sistemler hakkında uzman ekip tarafından cevaplandırılmıştır. İkmal Faaliyetleri için En Uygun RFID Sisteminin Seçimi RFID Sisteminin Özellikleri Yatırım Kriterleri Tedarikçi Kriterleri SP SU E YN İYE İYM İM Tİ SSH KG X RFID Sistemi Y RFID Sistemi Z RFID Sistemi Şekil 2. Hiyerarşik Model. Oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinden yola çıkarak, Şekil 2 de verilen hiyerarşinin her seviyesi için anket formu hazırlanmıştır. Tablo 1 de yer alan ve Saaty tarafından öne sürülen ölçek kullanılarak, anket formunda yer alan alternatifler, ana kriterler ve alt kriterler arasındaki ikili karşılaştırmalar oluşturulan ekipler tarafından önem düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Önceliklerin hesaplanması için ikili karşılaştırma matrisindeki yargı değerleri Expert Choice nd Edition paket programına aktarılmıştır. Uygulamaya ilişkin olacak şekilde; ana kriterlerin öncelik değerleri değiştirilerek diğer kriter ve alternatiflerin önceliklerinin nasıl etkilendikleri incelenmiştir. Ana kriterlere yönelik yapılan bu duyarlılık analizinde Expert Choice programı, Şekil ve 6 da görüldüğü gibi, 4 grafik eşliğinde bu değişikliklerin incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmada, oluşturulan ekipteki kişilerin tamamının kişisel yargı değerleri ayrı ayrı paket programa girilerek tutarlılıkları belirlenmiştir. Tamamının tutarlılık oranı 0,10 dan düşük olarak elde edilmiş (%5) ve değerlendirmeye alınmıştır. Oluşturulan hiyerarşik modele göre, 14 adet ikili karşılaştırma matrisi ortaya çıkmıştır. 5. DUYARLILIK ANALİZİ Expert Choice programının önemli özelliklerinden birisi de duyarlılık analizine olanak vermesidir. Duyarlılık analizinin amacı, belirli bir kriterin önceliğinin değişmesi durumunda, diğer kriterlerin, alternatiflerin ve dolayısıyla da tüm sonucun nasıl etkilendiğini görebilmektir. Şekil 3. Duyarlılık Analizi Grafiği 1. 85

6 Şekil 4. Duyarlılık Analizi Grafiği 2. Şekil 7. Ana kriter ve alternatiflerin, tedarikçi ana kriterinin önceliğinin değiştirilmesinden sonraki öncelik değerleri. Tedarikçi ana kriterinin önceliği %30 a çekildiğinde, RFİT Sisteminin Özellikleri ana kriterinin önceliği %13,2 den %30,1 e, Yatırım ana kriterinin önceliği %17,4 den %39,9 a yükselmiştir. Alternatif sistemlerin öncelikleri ise X sistemi için %18,3 den %21,1 e, Y sistemi için %62,4 den %43,7 ye azalırken, Z sistemi için %19,3 den %35,2 ye yükselmiştir. Şekil 5. Duyarlılık Analizi Grafiği 3. Şekil 6. Duyarlılık Analizi Grafiği SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tüm verilerin, programa aktarıldıktan sonraki ön görünümü Şekil 8 de gösterilmektedir. Şekilde, her kriter ve alt kriterin yan tarafında ilgili öncelik değerleri yer almaktadır. Yapılan AHP çalışmasının sonuçları kapsamında, tüm veriler, programa aktarıldıktan sonra RFID sisteminin özellikleri ana kriteri için %13,2, yatırım ana kriteri için %17,4, tedarikçi ana kriteri için ise %69,4 olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi sistem seçiminde öncelikle tedarikçinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda önem değeri oldukça yüksek hesaplanan, tedarikçi kriterleri üzerinde dikkatle durulması, en uygun sistemin seçilebilmesinde karar vericilere büyük ölçüde yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tedarikçi ana kriterinin %69,4 olan öncelik değerinin %30 a çekilmesi durumunda olan değişiklikleri gösteren grafik dinamik gösteriminde Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekil 8. Program Öngörünümü. 86

7 RFID sistemleri için alternatiflerden ise, Z sisteminin %19,3, Y sisteminin %62,4 olarak en başarılı sistem olduğu ve X sisteminin ise %18,3 ile en başarısız sistem olarak sayılabileceği görülmektedir. Sonuç olarak, HvKK lığının ikmal sistemlerinde yapılacak olan RFID Teknolojileri ile ilgili çalışmalarda, bu çalışmada önerilen hiyerarşik yapının ve belirtilen RFID uygulaması proje aşamalarının temel alınarak geliştirilmesi ve böylelikle sözel göstergelerin olabildiğince sayısal verilerle ölçümlenmeye çalışılması önerilebilir. 7. KAYNAKLAR [1] Kavas, A Radyo Frekansı ile Tanımlama Sistemleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı 430. Sayfa [2] Manish, B. and SHAHRAM, M RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems, Prentice Hall PTR, Page [3] Üstündağ, A RFID ve Tedarik Zinciri, Sistem Yayıncılık, Sayfa: [4] Hunt, V.D., Puglia, A. And Puglia, M RFID A Guide To Radio Frequency Identification, John Wiley & Sons Ltd. [5] Ranasinghe, D. C., Engels, D. W. and Cole, P. H Security and Privacy: Modest Proposals for Low-Cost RFID Systems, Auto-ID Labs, School of Electrical & Electronic Engineering, University of Adelaide. [6] Chow, H.K.H., Choy, K.L. and Lau, K.C Design of a RFID Case-Based Resource Management System for Warehouse Operations, Expert Systems with Applications 30, [7] Saunderpandian, J., Boppana, R.V. and Chalasani, S Cost-Benefit Analysis of RFID Implementations in Retail Stores, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [8] Bozdağ, E., Ak, R. and Koğ, T Development of a Justification Tool for Advanced Technologies: An Example for RFID, Istanbul Technical University Macka, Istanbul, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [9] Lee, L.S., Fiedler, K.D. and Smith, J.S Radio Frequency Identification (RFID) Implementation in the Service Sector: A Customerfacing Diffusion Model, International Journal of Production Economics, 112, [10] Rao, K.S. and Chandran, K.R New and Efficient Data Ware Housing Algorithm for Multi le REID Readers, International Advance Computing Conference, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [11] Üstündağ, A. ve Öztayşi, B Otomotiv Sektöründe Radyo Frekanslı Tanıma Sistemlerinin Kullanımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Araştırma&Test Merkezi, İstanbul. [12] ources/rfidbasics_wp_web.pdf, Ocak [13] LAHIRI, S RFID Sourcebook, IBM Press Pearsen plc. [14] Yılmaz, S Uçak Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesinde AHP ve Bulanık AHP Uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [15] Madlberger, M A Model of Antecedents of RFID Adoption Intention in the Supply Chain, Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ÖZGEÇMİŞLER Hv.Trf.Ütğm. Gülsinem AYTAÇ ÖZMEN Ankara da 1981 yılında doğdu. İlk, orta öğrenimini Ankara da tamamladı yılında Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi ni kazanarak 4 yıllık eğitimi sonunda 1999 yılında Hava Harp Okulu nda Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başladı yılında Teğmen olarak Hava Teknik Okullar Komutanlığı na atandı. Eylül 2003-Temmuz 2004 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR Kursiyer Subay; Temmuz 2004-Ağustos 2007 yılları arasında 8 inci Ana Jet Üs Komutanlığı DİYARBAKIR Hava Trafik Subayı ve Hava Trafik Yönetim Komutanı görevlerinde bulunduktan sonra, Ekim 2007-Ağustos 2009 Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Evli ve İngilizce bilmektedir. Prof.Dr. Semra BİRGÜN Prof. Dr. Semra Birgün, 1980 yılında İ.D.M.M.A. Makina Fakültesi nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi nde 1983 te İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansını ve 1989 da Doktora sını tamamlamıştır te doçent ve 2002 de profesör unvanlarını almıştır. Sırasıyla yıllarında Yıldız (Teknik) Üniversitesi, yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi ve yıllarında Kocaeli Üniversitesi nde çalışmıştır.2004 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 87

8 Üretim Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Yalın Üretim, Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim, Değer Akışı Haritalandırma ilgi alanlarından bazılarıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. 88

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 1-36. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.47-70. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 18 Sayý: 1 Sayfa: (6-22) Makina Mühendisleri Odasý MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Sevgi FELEK*, Yıldız

Detaylı

Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4

Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4 LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİNDE İZLENEBİLECEK STRATEJİLER VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER 1 Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY 2 Doç. Dr. Ali DERAN 3 Arş. Gör. Seçkin ARSLAN 4 Özet: Yakın geçmişte ve günümüzde

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

SAVAŞ UÇAKLARININ BAKIM FAALİYETLERİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ

SAVAŞ UÇAKLARININ BAKIM FAALİYETLERİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (1-10) SAVAŞ UÇAKLARININ BAKIM FAALİYETLERİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ Gökhan AŞKIN* Hava Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

Süleyman BARUTÇU * * Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Süleyman BARUTÇU * * Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNİN İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEN YARARLANMA DURUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA) Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org YAZ-2009 C.8 S.29 (240-258) ISSN:1304-0278 SUMMER-2009 V.8 N.29 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU

Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU ÖZET Bu çalışmada, işletmelerde kredili satış

Detaylı