Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor."

Transkript

1 Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler. 4 TE 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Erzin Termal'de yaþam baþladý Türkiye'nin en büyük jeotermal yatýrýmlarýndan birisi olarak Doðu Akdeniz Bölgesi'nde termal saðlýk ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatýrým olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü'nde yaþam baþladý kiþinin katýlýmlarý ile gerçekleþen görkemli törenle kapýlarýný devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal... 7 DE HGYD yönetim kurulu Sungurlu'da toplandý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu aylýk toplantýsýný Sungurlu'da gerçekleþtirdi.sungurlu Gündem'in ev sahipliðinde Ocaklý Dinlenme Tesislerinde verilen kahvaltýda bir araya gelen dernek yönetim kurulu toplantýsýna HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ... 6 DA Osmancýk'ta Ýkinci El Oto Pazarý hizmette Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Oto pazarý her hafta Pazar günleri faaliyet gösterecek. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Osmancýk ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarýnda yaklaþýk 300 araç görücüye çýktý. 10 DA Çocuklar doyasýya eðlendiler Çorum Belediyesi tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Kültür Park'ta "23 Nisan Çocuk Þenliði" gerçekleþtirildi. 9 DA Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye Mobilyacý esnafý Antep yolcusu Gülsün Mert Çorum Mobilyacýlar Odasý'na üye mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Mobilya Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý 10 DA Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi 5 TE Cansu-yu dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. 3 TE 2 DE Hüseyin Ceylan MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz... 4 TE Çorum'da 156 ton çilek üretildi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. 3 TE Saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmalý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr.Gökhan Bilgili, saðlýk hizmetinin, ayný amacý taþýyan hasta-hekim iþ birliðine dayanarak, hastanýn amacýnýn saðlýðýna kavuþmasý, saðlýk çalýþanýn amacýnýn... Þemsi Bayraktar DE AK Parti'den Dodurga çýkarmasý AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Cahit Baðcý, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan Dodurga ilçesinde açýlýþa katýlarak ziyaretlerde bulundular. Dr.Gökhan Bilgili 10 DA Ýstanbul'da Play off'dan GOP'duk DE3-3

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:01 05:38 :45 16:31 19:40 21: II. Abdülhamîd Hânýn taht'tan indirilmesi ve Sultan Reþad Hânýn taht'a çýkmasý (1909) Lâle Mevsimi sonu Allah Rasûlü; Din nasihattýr, samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk.o da; Allah a, Kitabýna, Peygamberine, Müslümanlarýn yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap verdi. Müslim, Ýmân, 95 Günün Þiiri MANÝLER MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý Süt içtim dilim yandý Döküldü kilim yandý Ben kilime yanmýyom Bir deste gülüm yandý Dere boyu beklerim Vay benim emeklerim Eller yar yar dedikçe Sýzýlar yüreklerim Dere boyu giderim Koyun kuzu güderim Verin benim yarimi Birarada giderim Ata binesim geldi Çaya inesim geldi Kömür gözlü yarimi Yine göresim geldi Rýza Koçak HAVA DURUMU Çaya indim çay susuz Çarþaf yýkadým sabunsuz Ellerin yari geldi Hani benim hayýrsýz yarim Geceler oldu yarý Bende severdim balý Bekledim de gelmedi Geceler oldu yarý Baða gittim bað budanmýþ Güle bülbül dadanmýþ Yar benim diyordum Yare eller dadanmýþ Tepe baþý pýtrak Ne dur, ne durak Þu milletin dilinden Bizde kurtulak Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. Açýlýþa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylarý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarýndan gençler, Hacýhamza eski Belediye Baþkaný Bahri Özbek ve çok sayýda partili katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Çorum Milletvekili adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, iktidarý ve politikalarýný sert bir dille eleþtirdi. Açýlýþta söz alan Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, "Biz MHP olarak Türk Ýslam þuuruna, davasýna tutunmuþ insanlarýz. Bizim yolumuz davamýz bellidir. Biz PKK ile açýklama yapmýyoruz. Biz soyumuzu biliyoruz. Biz bu memleketin idaresine sahibiz. Sizden de bütün bunlarý düþünerek destek bekliyoruz" dedi.çorum genelinde 22 belediyenin belediye statüsü elinden alýnarak ve köye dönüþtürüldüðünü ifade eden Topçubaþý, bu beldelerde yaþayan vatandaþlarýn sýkýntýlarýný çok yakýndan bildiðini ve bu sýkýntýlarýn çözümünün Milliyetçi Hareket iktidarýnda olduðunu söyledi.seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Hacýhamza Obruk Mahallesi'nde bir düðüne katýlan milletvekili adaylarý, buradaki düðün törenin ardýndan Çorum'a döndüler. Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,78 2,7173 EUR 2,9491 2,9559 STERLiN 4,03 4,1302 2,2810 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÝHH'nýn yeni yerini Yýldýrým açacak Çorum Ýnsani Yardým Derneði (ÝHH)'nin yeni yeri düzenlenen törenle açýlacak.ayný gün ise "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans düzenlenecek. 30 Nisan 2015 Perþembe saat 13.30'da yapýlacak olan açýlýþa ÝHH Genel Baþkaný Av. Bülent Yýldýrým'da katýlacak. Ayný gün saat 20.30'da ise Çorum Devlet Tiyatro Salonunda "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans yapýlacak. Konferansa da konuþmacý olarak Av. Bülent Yýldýrým katýlacak ve fuaye salonunda yetimler yararýna kermes düzenlenecek ayrýca fotoðraf sergisi de açýlacak. AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Gençlik Kollarýndan tanýtým ataðý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Hürriyet Parkýnda açtýðý stantta vatandaþlara iktidarýn yaptýðý hizmetleri anlatýyor. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "AK Parti bu milletin vicdanýnýn partisidir. AK Parti bu milletin partisidir. AK Parti kadrolarý bu milletin içinden gelmiþ insanlarýn oluþturduðu bir partidir. AK Parti laf yapmaz icraat yapar. 13 yýldýr yaptýðý icraatlar ile de neler yapabileceðini göstermiþ ve ileride daha iyilerini yapabileceðinin teminatýný vermiþtir" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : 5.00 TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Teþekkür Geçirdiðim rahatsýzlýktan dolayý teþhis ve tedavi adýna baþarýlý bir ameliyat sonrasý saðlýðýma kavuþmama vesile olan Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu hocamýz baþta olmak üzere Ayþe Saatçi hanýmefendiye, Ameliyat ve Genel Cerrah servis çalýþanlarýna teþekkür ederim. Kubilay Kaan Yücel Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hýdýrlýk Cami Ýmam-Hatibi Emin Seven'in okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Ulucamii Baþimam-Hatibi Mustafa Gökmen sabah namazýný kýldýrdý. Osmanlý Ýmparatorluðunun bütün savaþ öncelerinde yaptýðý gibi Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý etkinlikleri sebebiyle, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan tek tek Ashab-ý Bedir'in isimleri ezbere sayýldý. Yapýlan duanýn ardýndan Vali Ahmet Kara ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk cemaate çorba ikramýnda bulundular. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. Bu dönemde çilekte toplu meyveliklerin alaný ise 97 bin 500 dekardan 134 bin 234 dekara yükseldi" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, tezgahlarda bollaþan çileðin aromasý, zengin vitamin ve özellikle ellajik asit içeriði ve deðiþik tüketim þekillerinin (pasta, marmelat, reçel, meyve suyu, dondurma gibi) bulunmasý nedeniyle çok sevilerek tüketilen bir meyve olduðunu belirtti. Ayrýca çileðin, taze meyvenin az olduðu dönemde olgunlaþmasýndan dolayý iyi bir pazar avantajýna da sahip bulunduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýç ve dýþ piyasada ilgi gören çilek, arz ve talep neticesinde üretim alanlarý çoðalarak çeþit zenginliði ve süreklilik açýsýndan, alternatif bir ürün olarak Çorum'da 156 ton çilek üretildi üretim miktarý artmaktadýr.birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Çilekte modern yetiþtiricilik baþciliði þeklinde üretilmektedir. Örgütü (FAO) verilerine göre, ta Akdeniz Bölgesi olmak üzere 2005 yýlýnda 3,8 milyon ton olan Ege ve Marmara Bölgelerinde dünya çilek üretimi, 2009 yýlýnda baþarýyla uygulanýyor yýlýnda çilek üretimi Mersin'de 1 4,6 milyon tona çýktý. 20 yýlýnda 4 milyon 5 bin ton çilek bin 556 ton, Aydýn'da 62 bin 859 üretildi. ton, Antalya'da 56 bin 4 ton, ABD, 1 milyon 367 bin ton Bursa'da 43 bin 8 ton, Manisa'da üretimle dünya üretiminin yüzde 30'unu karþýlýyor. Bu ülkeyi 17 bin 727 ton olarak gerçekleþ- 18 bin 747 ton ve Konya'da ise 360 bin tonla Meksika, 353 bin ti. Üretim, Elazýð'da 7 bin 153 tonla Türkiye, 290 bin tonla Ýspanya, 242 bin tonla Mýsýr izlikarya'da 4 bin 507 ton, Kahra- ton, Ýzmir'de 5 bin 150 ton, Sayor."Türkiye'nin 2014 yýlýnda 17 manmaraþ'ta 3 bin 698 ton, Çanakkale'de 2 bin 792 ton, Ada- milyon dolarlýk 14 bin 286 ton çilek ihraç ettiði, ihracatta Rusya'nýn 13 milyon dolarla ilk sýradu."türkiye'de çilek yetiþtiricilina'da 2 bin 302 tonu bulda yer aldýðý bilgisini veren Bayraktar, Rusya'yý sýrasýyla, Irak ve önemli nedenin, çileðin deðiþik ðinin önem kazanmasýnda en Romanya'nýn takip ettiðini belirtti. ekonomik olarak yetiþtirilebil- iklim ve toprak koþullarýnda Bayraktar, Türkiye'de çilekte mesi olduðunu vurgulayan Bayraktar, "Bununla beraber yapýlan modern tekniklerle üretimin 1970'li yýllarda baþladýðýný, üretimin 2005 yýlýnda 200 bin tona zanýlmasýyla küçük aile iþletme- masraflarýn kýsa sürede geri ka- ulaþtýðýný, 2007 yýlýnda 250 bin, leri tarafýndan yetiþtirilmesine 20 yýlýnda 300 bin tonluk üretim rakamýnýn aþýldýðýný belirtti. yetiþtiriciliðin de birim alandan uygun bir türdür. Ayrýca çilek Türkiye'de kuzey ve doðu elde edilen gelir de yüksektir" bölgesi hariç her bölgede çilek dedi. yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Þemsi Bayraktar 2014 yýlýnda Çorum'da 103 dekar alanda Bayraktar, þu bilgileri verdi:"çilek açýk tarla ve örtü altý yetiþtiri- 156 ton çilek üretimi yapýldý.

4 HABER 4 MHP Milletvekili adaylarý yaðmur duasýna katýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerine devam ediyor. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri köyleri ziyaret ederek vatandaþýn sorunlarýný dinledi. Ýlk olarak Osmancýk'a baðlý Kýzýltepe Köyü'nü ziyaret eden MHP heyeti, köylülerle birlikte yaðmur ve bereket duasý etti. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Ülkemiz sýkýntýlý bir dönemden geçiyor. Biz daha önce olduðu gibi bu günde halkýmýzýn hizmetine talip olduk. Biz halkýmýzýn hizmetkarýyýz. Allah dualarýmýzý makbul ve kabul edilen dualardan etsin Hürriyeti olmayan bir millet olmaz. Devlet bazý noktalarda devlet olma özelliðini yitirmiþ durumdadýr. Ülkede baþ gösteren bu sýkýntýlarýn giderilmesi için ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý var" dedi. Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ise, "Siyaset muhabbetten geçer. Biz muhabbete geldik. Çorum'un göç vermeyen tek ilçesi Osmancýk.Bizim sorunumuz yolu yapanlarla deðil. Bizim sorunumuz yolu yaparken yolsuzluk yapanlarladýr. Mübarek gününüzde Allah þükürlerinizi artýrsýn. Dualarýnýzý kabul buyursun" açýklamalarýnda bulundu. Köyde Milletvekili adayý Ali Akcan tarafýndan þükür duasý edildi. Osmancýk'a baðlý Güvercinlik Köyü'nde de Yaðmur Duasý etkinliklerine katýlan MHP heyeti halký dinleyerek sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden geleni yapacaklarýný vurguladýlar. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili adaylarý yaðmur ve þükür dualarýnýn bölgemizde yaþatýlan birlik ve beraberliði saðlayan önemli bir kültür olduðunu kaydettiler. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Osmancýk'ýn Obruk Köyü'nde düðün merasimine katýldý. Nevin ve Mustafa Çetin çiftinin düðününe katýlan heyet genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Genç çift ise düðüne katýldýklarý için MHP heyetine teþekkür etti. Osmancýk'ýn içme suyu sorunu çözülüyor Osmancýk ilçesine yýlda 2.7 milyon metreküp içme suyu saðlayacak Derebeoðazý Barajýnýn ihale süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. Osmancýk Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Þubat 2015'te ihalesi yapýlan Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihalesini kazanan Yaðmurcan Ltd. Þti - Yolaçan Ýnþaat Ltd. Þti yetkilileri ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Devlet Su Ýþleri 54. Þube Müdürü Ýlker Aslan tarafýndansözleþme imzalandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Derbeoðazý göledinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ýn tarihi içme suyu meselesinin çözülmüþ olacaðýný söyledi.ýnþa edilecek göledin ilçeye yýlda 2,7 milyon metreküp içme suyu saðlayacaðýný kaydeden Baþkan Karataþ, "Ýlçemizin en önemli problemi içme suyuydu. Çünkü vatandaþlarýmýz evlerindeki musluktan akan suyu içemiyorlar. Þehrimizin su ihtiyacý sondaj kuyularýndan saðlanýyor. Kuyulardan alýnan su aþýrý derecede kireçli ve sertlik derecesi yüksek olduðundan içilemiyor.ýçilebilir suyu vatandaþlarýmýzýn evine kadar ulaþtýrmak amacý ile Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihale süreci tamamlandý. Yüklenici firmayla sözleþme imzalandý. Ýlçemize hayýrlý olsun" dedi. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler.kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný ifade etti.aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz" dedi.derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlar da Türkiye'de ve Dünya'da pek Buharaevler MTAL'den Kutlu Doðum etkinliði Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kutlu Doðum etkinliði yapýldý. Ýlginin yüksek olduðu etkinlik Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okul Müdürü Sabriye Esen yaptýðý konuþmada, her yýl olduðu gibi bu yýlda mevcut etkinlikleri düzenlemekten mutlu olduklarýný dile getirdi. Günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý Beden Eðitimi öðretmeni Mehmet Civan yaptý. Programa Müzik öðretmeni Hakan Önsöz ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Mustafa Kýsakol yönetiminde hazýrlanan öðrenciler ilahiler seslendirdiler. çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek bir kaynaktan besleniyoruz o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden" ifadelerini kullandý.aykaç, "2002 yýlýndan bu yana 13 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazýrlanan, orotoryo ve þiirler öðrenciler tarafýndan sunuldu. Öðretmen ve öðrenciler tarafýndan okunan hatimlerin duasý da, öðrenciler tarafýndan yapýldý. Program sonunda öðrencilere ve okul personeline gül suyu ve lokum ikram edildi. MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz "Birlikte Yaþama Ahlaki ve Hukuku" baþlýðý altýnda Türkiye'de diðer Türk topluklarýnda ve devletlerinde etkin bir þekilde devam edilmiþtir. Hüseyin Ceylan Eðitimci - Yazar Allah Birliði: Allah vardýr eþi benzeri yoktur. Bir Allah vardýr. Haþa ikinci Allah yoktur. Bütün alemlerin bütün canlýlarýn cansýzlarýn ve insanlýk alemini bir olan Allah yaratmýþtýr. Biz Müslüman olan insanlar sapýtmadan bir olan Allaha inanýp onun emirlerine sýmsýký baðlanarak birlikte yaþamalýyýz. Bu konuda Allah, "Birlikte hayýr vardýr. Ayrýlýkta Azap (çile, kötülük) vardýr" diye buyurmuþtur. PEYGAMBER BÝRLÝÐÝ; Yüce Allah dünyayý yarattýktan sonra insanlara inanç din ve her konuda lider önder olmak üzere ilk insan ilk Peygamber Hz. Ademi göndermiþtir. Dünyadaki insanlarýn (Ýslam'a inananlarýn Peygamberi olan Hz. Muhammed efendimiz Hz. Ebu Bekir'le birlikte olup Mekke'den Medine'ye göç etmiþler Medine'ye gelince ona inananlarla birlikte Ýslam devletini kurmuþtur. O günün gayri inanç sahibi olan insanlar toplumlarla da iyi geçinmiþlerdir.hz. Muhammed efendimiz kendine inananlarla birlikte olmasaydý onlarla her konuda diyalog kurmasaydý Uhud, Hendek, Bedir savaþlarýný kazanabilir miydi. Ashaplarý ile her zaman konuþan anlaþan Hz. Muhammed Mekke'nin fethini (geri alýþýný) kazanabilir miydi. O yüce peygamber insanlýða çok deðer vermiþtir. Daima istiþare yapmaya birlikte yaþamaya her zaman etrafýndaki o yüce insanlara önermiþtir. Oda söyle demiþtir. "Benim sözlerime bakýn, hepsi Kur'an'da ki ayetlerle hep örtüþür. Örtüþmeyen benden deðildir." demiþtir. KÝTAP BÝRLÝÐÝ; Kur'an-ý Kerim Allah tarafýndan Cebrail vasýtasýyla Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed' e gönderilmiþtir. Bu kutsal kitaba Allah'a Peygambere nasýl inanýyorsak Ona'da ayný þekilde inanmalýyýz. Müslümanýn bundan baþka kitabý yoktur. Dünyada da bütün inananlar birlikte olmalýdýr ayrýlýklar olursa o zaman Allah ve peygamber birliði olmaz fitne, fesat toplumlara galip gelir o zaman bu dünya yaþanmaz hale gelir. VATAN VE BAYRAK BÝRLÝÐÝ: Ýnançlarýmýza göre "vatan sevgisi imandadýr" sözü bizim baþ tacýmýz olmuþ ve söze bütün tarihi geçmiþimizde hep sadýk kalmýþýzdýr. VATAN: Her insanýn doðup büyüdüðü o mensup olduðu idarenin sýnýrlarý içerisinde kanunlarýna insan hukukuna deðer vererek saygý duyarak bulunduðu toprak parçasýna VA- TAN denir. Ýþte böyle bir toplumda birlikte vardýr. Huzur ve birlikte vardýr böyle bir vatanda yaþanýn biliyorsunuz bazen insanlýk istemese bile milletler arasýnda Savaþ'lar çýkar. Vatanýný bayraðýný mensup olduðu insanlarýný malýný canýný namusunu ve inançlarým korumak için ölenlere bizim dinimiz onlara dinimizde en yüksek rütbeyi yani þehit ve gaziliði vermiþtir. Bununla ilgili þu ota sözümü her Müslüman gelecek nesillere öðretmelidir. "Vatan Bölünmez Þehitler Ölünmez'' sözü Türk ve Müslüman herkesin ülküsü olmalýdýr. Ayný tavan birliðinde nasýl bir olmayý birlikte yaþamayý kendimize rehber ediniyorsak bayrak konusunda da ayný düþünceleri birlikte savunmalýyýz bayrak bir milletin namusudur þerefidir milletimizin iç de ve dýþta Türk Milletinin Þerefidir. Sevgili okuyucularým: Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiklerinde hemen hepsi birlikte gelmediler o büyük göç baþladýðýnda kabile kabile boy boy olarak geldik geçmiþi bura da anlatacak deðilim. Osmanlý Devletinin kurucusu muhterem dedemiz Osman bey kendi aralarýnda kavgalý olan bütün kabileleri boylarý birleþtirerek birlik ve beraberliði saðlayarak Bursa ilimizin sýnýrlarýn içinde "Osmanlý Devletini" kurdu, birlik saðlamdý. Huzur saðlamdý bu devlet üç kýtada hüküm sürdü. Hiç kimsenin malýna canýna el atmadý.lakin Hýristiyan kulübünün ayak oyununa gelerek birinci dünya savasýna girmek o koca Ýmparatorluðu ve topraklarý kaybettik. SONUÇ OLARAK; Müslüman geçmiþte olduðu gibi günümüzde de faklý din ve etik kökenli insanlarla birlikte yaþamak durumundadýr. Birlikte yaþamanýn hak görev ve sorumluluklarý vardýr. Ýnsanlarýn birbirlerinin hak ve hukukuna saygýlý olmasý inançlarýna da deðer vermesi gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde son yýllarda ülkemizi bölmek masum insanlarý ve çocuklarý öldürmek için kurulan PKK örgütü vardýr.bunlar hiçbir zaman Müslüman Kürtlerimizi baðlamaz bir onlarý tanýyoruz. Hepinize saygýlar.

5 HABER 5 BAÞSAÐLIÐI MÜSÝAD Genel Kuruluna Çorum'dan çýkarma Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleþtirildi. bin üye ve 46 bin iþletmeyle Türkiye'nin en büyük STK'larýndan biri olan MÜSÝAD'ýn genel kuruluna Çorum'dan da üst düzey katýlým saðlandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝ- AD Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Köksal ve Çorum MÜSÝAD üyeleri katýldý. MÜSÝAD Genel Kurulunda konuþma yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Seçim sürecinde ortaya saçýlan vaatleri, nasýl olsa iktidara gelemeyeceðini bilenlerin sorumsuzluklarýnýn ürünleri olarak görüyorum. Sýrtlarýnda yumurta küfesi olmadýðý için akýllarýna düþeni, aðýzlarýna geleni vaat diye ifade ediyorlar. Ortaya çýlan zenginlikten tüm milletimizin faydalanmasýný saðladýk yýlýnda asgari ücret 184 liraydý oysa bu rakam Ocak ayýnda 849 lira oldu. Hatýrlayýn SGK'nýn baþýnda o zamanlar kim vardý? Þimdi bol keseden atýyor. Þu anda bir panayýr yeri açýldý. Bir verecekse beþ vereceðim diyenler var geçmiþte böyle deðildi. Benim cumhurun baþkaný olarak gördüklerimi söyleme görevim var. Benim tarafsýzlýðým bunlarý söylememi gerektirir" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý sýrasýnda yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan baþarý belgesi aldý. Kongreye Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, MÜSÝAD Çorum Þube Üyeleri; Hülya Kaþýkçý, Ýsmail Kaþýkçý, Fatih Yaðlý, Bülent Demirci, Halit Ýnaltekin, Erkan Kanýtemiz, Zekeriya Özaydýn, Þükrü Türkoðlu, M. Emin Türker, Yusuf Ocaklý, Hüseyin Kartal, Ýsmet Çýtak, Mahmut Öztemiz, Ömer Küçükaltan, Fatih Turbay ve Atakan Akman katýldý. Salim KOÇAK ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Allah tan rahmet. kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný cennet olsun ÇORUM SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer YILDIRIM BASIN: Uslu ve Bekiroðlu ÝDMA'da Çorumlu firmalarý yalnýz býrakmadýlar Ýstanbul'da düzenlenen ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarýna katýlan Çorumlu Firmalarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Köksal ile birlikte ziyaret etti. Uslu, fuara katýlan Uður Grup, Arar ve Alapala Makine Yöneticilerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesini Cumhurbaþkaný Erdoðan verdi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD Ýl Baþkanlýðý döneminde yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan dolayý üstün baþarý belgesi verildi. Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kuruluna AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Mücahid Köksal ve kurucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katýldýlar. MÜSÝAD Kongresinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý görevi sýrasýnda yapmýþ olduðu hizmetlerden ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesi takdim edildi. Toplantýya katýlan Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan takdim edilen baþarý belgesinin kendisini onure ettiðini dile getirerek, verilen her görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi Bakü'de tanýtýldý Eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü'de farklý ülkelerden pek çok üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Uluslararasý Ýliþkiler Birimi personeli Okutman Zekiye Zeren Bektaþ, Uzman Tuba Kümbül ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý. Üniversiteden fuar hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, fuarda Türkiye'den katýlan üniversitelere yönelik yoðun bir ilgi gösterilirken özellikle Hitit Üniversitesinin standý en çok ziyaretçi çeken stantlar arasýnda yer aldý. Stantta öðrencilerin sorularý cevaplandýrýlarak üniversite bölümleri ve olanaklarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Ayrýca baþta Mevlana Deðiþim Programý olmak üzere öðrenci deðiþim programlarý ve üniversitede lisans ya da yüksek lisans öðrencisi olabilmeleri yolunda gerekli þartlarý içeren broþürler daðýtýldý. Gülsün Mert Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi Cansu-yu Nuþirevan adaletiyle ünlü Pers hükümdarýdýr. Fakat o da tahta geçtiði ilk yýllarda kendinden öncekiler gibi zevk ve sefaya düþkün biriymiþ. Ülkesiyle fazla ilgilenmiyormuþ. Üstelik dediðim dedik bir hükümdar olan Nuþirevan'a kimse ses çýkaramazmýþ. Ülke periþan durumda olsa da kimse bunu Nuþirevan'a çýtlatamýyormuþ. Bu hikaye Nuþirevan'daki deðiþimin hikayesidir. Bir gün beraberinde veziri ve yakýn adamlarý ile ava çýkmýþtý. Yaban hayatý Nuþirevan'ýn hoþuna gitmiþti. Kuþlar ötüyor, tavþanlar çalýlýklarýn arkalarýna kaçýþýyordu. Atýndan inen Nuþirevan kuþlarýn uzun uzun ötüþünü dinledi. Mest olmuþtu. Vezirine sordu: -Keþke kuþlarýn ne söylediðini anlayabilseydik. Anlamadýðýmýz halde dinlemekten bu denli haz aldýðýmýza göre kim bilir anlamlarý ne güzel sözler söylüyorlardýr? Vezir bu durumu anlatmak istediklerini uygun bir dille iletmek için bir fýrsat olarak gördü: -Sayýn hükümdarým, aslýnda ben kuþlarýn dilinden biraz anlarým. Ýsterseniz size onlarýn ne söylediklerini çevirebilirim. Ama elçiye zeval olmamalý. -Tamam, sen yeter ki çevir! -Affýnýza sýðýnarak kuþlarýn ne söylediklerini anlatýyorum hükümdarým.bu kuþlarýn birisi, diðerinin kýzýný oðluna istiyor. Öbürü de "elbette kýzýmý sana veririm, yalnýz baþlýk parasý olarak bir virane isterim" diyor. Oðlanýn babasý ise bu halinden memnun vaziyette " Hay hay ne demek bir virane, Nuþirevan hükümdar olduðu müddetçe, ben sana bir deðil on virane veririm. Zaten her yer harap. Yeter ki sen kýzý oðluma ver " diyor. Ýþte padiþahým kuþlarýn konuþtuklarý bundan ibarettir, dedi. Nuþirevan vezirinin ne anlatmak istediðini anlamýþtý. Ona kýzmak yerine teþekkür etti. Sarayýna döndükten sonra devlet yöneticiliðindeki bakýþ açýsýný deðiþtirdi kendisini ülkesinin imarýna adadý. Medeniyetin ve geliþmenin temeli adalet olduðundan ülkesinde adalete önem verdi. Yýllar geçtikçe Pers ülkesi baþka milletlerin hayran kalacaðý derecede ihtiþamlý hale gelmiþti. Nuþirevan'ýn eserleri zamanla yok oldu ama tesis ettiði adalet sayesinde ismi hala saygýyla anýlmaktadýr.

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı