Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor."

Transkript

1 Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler. 4 TE 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Erzin Termal'de yaþam baþladý Türkiye'nin en büyük jeotermal yatýrýmlarýndan birisi olarak Doðu Akdeniz Bölgesi'nde termal saðlýk ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatýrým olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü'nde yaþam baþladý kiþinin katýlýmlarý ile gerçekleþen görkemli törenle kapýlarýný devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal... 7 DE HGYD yönetim kurulu Sungurlu'da toplandý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu aylýk toplantýsýný Sungurlu'da gerçekleþtirdi.sungurlu Gündem'in ev sahipliðinde Ocaklý Dinlenme Tesislerinde verilen kahvaltýda bir araya gelen dernek yönetim kurulu toplantýsýna HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ... 6 DA Osmancýk'ta Ýkinci El Oto Pazarý hizmette Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Oto pazarý her hafta Pazar günleri faaliyet gösterecek. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Osmancýk ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarýnda yaklaþýk 300 araç görücüye çýktý. 10 DA Çocuklar doyasýya eðlendiler Çorum Belediyesi tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Kültür Park'ta "23 Nisan Çocuk Þenliði" gerçekleþtirildi. 9 DA Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye Mobilyacý esnafý Antep yolcusu Gülsün Mert Çorum Mobilyacýlar Odasý'na üye mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Mobilya Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý 10 DA Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi 5 TE Cansu-yu dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. 3 TE 2 DE Hüseyin Ceylan MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz... 4 TE Çorum'da 156 ton çilek üretildi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. 3 TE Saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmalý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr.Gökhan Bilgili, saðlýk hizmetinin, ayný amacý taþýyan hasta-hekim iþ birliðine dayanarak, hastanýn amacýnýn saðlýðýna kavuþmasý, saðlýk çalýþanýn amacýnýn... Þemsi Bayraktar DE AK Parti'den Dodurga çýkarmasý AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Cahit Baðcý, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan Dodurga ilçesinde açýlýþa katýlarak ziyaretlerde bulundular. Dr.Gökhan Bilgili 10 DA Ýstanbul'da Play off'dan GOP'duk DE3-3

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:01 05:38 :45 16:31 19:40 21: II. Abdülhamîd Hânýn taht'tan indirilmesi ve Sultan Reþad Hânýn taht'a çýkmasý (1909) Lâle Mevsimi sonu Allah Rasûlü; Din nasihattýr, samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk.o da; Allah a, Kitabýna, Peygamberine, Müslümanlarýn yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap verdi. Müslim, Ýmân, 95 Günün Þiiri MANÝLER MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý Süt içtim dilim yandý Döküldü kilim yandý Ben kilime yanmýyom Bir deste gülüm yandý Dere boyu beklerim Vay benim emeklerim Eller yar yar dedikçe Sýzýlar yüreklerim Dere boyu giderim Koyun kuzu güderim Verin benim yarimi Birarada giderim Ata binesim geldi Çaya inesim geldi Kömür gözlü yarimi Yine göresim geldi Rýza Koçak HAVA DURUMU Çaya indim çay susuz Çarþaf yýkadým sabunsuz Ellerin yari geldi Hani benim hayýrsýz yarim Geceler oldu yarý Bende severdim balý Bekledim de gelmedi Geceler oldu yarý Baða gittim bað budanmýþ Güle bülbül dadanmýþ Yar benim diyordum Yare eller dadanmýþ Tepe baþý pýtrak Ne dur, ne durak Þu milletin dilinden Bizde kurtulak Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. Açýlýþa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylarý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarýndan gençler, Hacýhamza eski Belediye Baþkaný Bahri Özbek ve çok sayýda partili katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Çorum Milletvekili adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, iktidarý ve politikalarýný sert bir dille eleþtirdi. Açýlýþta söz alan Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, "Biz MHP olarak Türk Ýslam þuuruna, davasýna tutunmuþ insanlarýz. Bizim yolumuz davamýz bellidir. Biz PKK ile açýklama yapmýyoruz. Biz soyumuzu biliyoruz. Biz bu memleketin idaresine sahibiz. Sizden de bütün bunlarý düþünerek destek bekliyoruz" dedi.çorum genelinde 22 belediyenin belediye statüsü elinden alýnarak ve köye dönüþtürüldüðünü ifade eden Topçubaþý, bu beldelerde yaþayan vatandaþlarýn sýkýntýlarýný çok yakýndan bildiðini ve bu sýkýntýlarýn çözümünün Milliyetçi Hareket iktidarýnda olduðunu söyledi.seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Hacýhamza Obruk Mahallesi'nde bir düðüne katýlan milletvekili adaylarý, buradaki düðün törenin ardýndan Çorum'a döndüler. Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,78 2,7173 EUR 2,9491 2,9559 STERLiN 4,03 4,1302 2,2810 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÝHH'nýn yeni yerini Yýldýrým açacak Çorum Ýnsani Yardým Derneði (ÝHH)'nin yeni yeri düzenlenen törenle açýlacak.ayný gün ise "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans düzenlenecek. 30 Nisan 2015 Perþembe saat 13.30'da yapýlacak olan açýlýþa ÝHH Genel Baþkaný Av. Bülent Yýldýrým'da katýlacak. Ayný gün saat 20.30'da ise Çorum Devlet Tiyatro Salonunda "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans yapýlacak. Konferansa da konuþmacý olarak Av. Bülent Yýldýrým katýlacak ve fuaye salonunda yetimler yararýna kermes düzenlenecek ayrýca fotoðraf sergisi de açýlacak. AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Gençlik Kollarýndan tanýtým ataðý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Hürriyet Parkýnda açtýðý stantta vatandaþlara iktidarýn yaptýðý hizmetleri anlatýyor. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "AK Parti bu milletin vicdanýnýn partisidir. AK Parti bu milletin partisidir. AK Parti kadrolarý bu milletin içinden gelmiþ insanlarýn oluþturduðu bir partidir. AK Parti laf yapmaz icraat yapar. 13 yýldýr yaptýðý icraatlar ile de neler yapabileceðini göstermiþ ve ileride daha iyilerini yapabileceðinin teminatýný vermiþtir" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : 5.00 TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Teþekkür Geçirdiðim rahatsýzlýktan dolayý teþhis ve tedavi adýna baþarýlý bir ameliyat sonrasý saðlýðýma kavuþmama vesile olan Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu hocamýz baþta olmak üzere Ayþe Saatçi hanýmefendiye, Ameliyat ve Genel Cerrah servis çalýþanlarýna teþekkür ederim. Kubilay Kaan Yücel Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hýdýrlýk Cami Ýmam-Hatibi Emin Seven'in okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Ulucamii Baþimam-Hatibi Mustafa Gökmen sabah namazýný kýldýrdý. Osmanlý Ýmparatorluðunun bütün savaþ öncelerinde yaptýðý gibi Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý etkinlikleri sebebiyle, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan tek tek Ashab-ý Bedir'in isimleri ezbere sayýldý. Yapýlan duanýn ardýndan Vali Ahmet Kara ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk cemaate çorba ikramýnda bulundular. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. Bu dönemde çilekte toplu meyveliklerin alaný ise 97 bin 500 dekardan 134 bin 234 dekara yükseldi" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, tezgahlarda bollaþan çileðin aromasý, zengin vitamin ve özellikle ellajik asit içeriði ve deðiþik tüketim þekillerinin (pasta, marmelat, reçel, meyve suyu, dondurma gibi) bulunmasý nedeniyle çok sevilerek tüketilen bir meyve olduðunu belirtti. Ayrýca çileðin, taze meyvenin az olduðu dönemde olgunlaþmasýndan dolayý iyi bir pazar avantajýna da sahip bulunduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýç ve dýþ piyasada ilgi gören çilek, arz ve talep neticesinde üretim alanlarý çoðalarak çeþit zenginliði ve süreklilik açýsýndan, alternatif bir ürün olarak Çorum'da 156 ton çilek üretildi üretim miktarý artmaktadýr.birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Çilekte modern yetiþtiricilik baþciliði þeklinde üretilmektedir. Örgütü (FAO) verilerine göre, ta Akdeniz Bölgesi olmak üzere 2005 yýlýnda 3,8 milyon ton olan Ege ve Marmara Bölgelerinde dünya çilek üretimi, 2009 yýlýnda baþarýyla uygulanýyor yýlýnda çilek üretimi Mersin'de 1 4,6 milyon tona çýktý. 20 yýlýnda 4 milyon 5 bin ton çilek bin 556 ton, Aydýn'da 62 bin 859 üretildi. ton, Antalya'da 56 bin 4 ton, ABD, 1 milyon 367 bin ton Bursa'da 43 bin 8 ton, Manisa'da üretimle dünya üretiminin yüzde 30'unu karþýlýyor. Bu ülkeyi 17 bin 727 ton olarak gerçekleþ- 18 bin 747 ton ve Konya'da ise 360 bin tonla Meksika, 353 bin ti. Üretim, Elazýð'da 7 bin 153 tonla Türkiye, 290 bin tonla Ýspanya, 242 bin tonla Mýsýr izlikarya'da 4 bin 507 ton, Kahra- ton, Ýzmir'de 5 bin 150 ton, Sayor."Türkiye'nin 2014 yýlýnda 17 manmaraþ'ta 3 bin 698 ton, Çanakkale'de 2 bin 792 ton, Ada- milyon dolarlýk 14 bin 286 ton çilek ihraç ettiði, ihracatta Rusya'nýn 13 milyon dolarla ilk sýradu."türkiye'de çilek yetiþtiricilina'da 2 bin 302 tonu bulda yer aldýðý bilgisini veren Bayraktar, Rusya'yý sýrasýyla, Irak ve önemli nedenin, çileðin deðiþik ðinin önem kazanmasýnda en Romanya'nýn takip ettiðini belirtti. ekonomik olarak yetiþtirilebil- iklim ve toprak koþullarýnda Bayraktar, Türkiye'de çilekte mesi olduðunu vurgulayan Bayraktar, "Bununla beraber yapýlan modern tekniklerle üretimin 1970'li yýllarda baþladýðýný, üretimin 2005 yýlýnda 200 bin tona zanýlmasýyla küçük aile iþletme- masraflarýn kýsa sürede geri ka- ulaþtýðýný, 2007 yýlýnda 250 bin, leri tarafýndan yetiþtirilmesine 20 yýlýnda 300 bin tonluk üretim rakamýnýn aþýldýðýný belirtti. yetiþtiriciliðin de birim alandan uygun bir türdür. Ayrýca çilek Türkiye'de kuzey ve doðu elde edilen gelir de yüksektir" bölgesi hariç her bölgede çilek dedi. yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Þemsi Bayraktar 2014 yýlýnda Çorum'da 103 dekar alanda Bayraktar, þu bilgileri verdi:"çilek açýk tarla ve örtü altý yetiþtiri- 156 ton çilek üretimi yapýldý.

4 HABER 4 MHP Milletvekili adaylarý yaðmur duasýna katýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerine devam ediyor. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri köyleri ziyaret ederek vatandaþýn sorunlarýný dinledi. Ýlk olarak Osmancýk'a baðlý Kýzýltepe Köyü'nü ziyaret eden MHP heyeti, köylülerle birlikte yaðmur ve bereket duasý etti. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Ülkemiz sýkýntýlý bir dönemden geçiyor. Biz daha önce olduðu gibi bu günde halkýmýzýn hizmetine talip olduk. Biz halkýmýzýn hizmetkarýyýz. Allah dualarýmýzý makbul ve kabul edilen dualardan etsin Hürriyeti olmayan bir millet olmaz. Devlet bazý noktalarda devlet olma özelliðini yitirmiþ durumdadýr. Ülkede baþ gösteren bu sýkýntýlarýn giderilmesi için ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý var" dedi. Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ise, "Siyaset muhabbetten geçer. Biz muhabbete geldik. Çorum'un göç vermeyen tek ilçesi Osmancýk.Bizim sorunumuz yolu yapanlarla deðil. Bizim sorunumuz yolu yaparken yolsuzluk yapanlarladýr. Mübarek gününüzde Allah þükürlerinizi artýrsýn. Dualarýnýzý kabul buyursun" açýklamalarýnda bulundu. Köyde Milletvekili adayý Ali Akcan tarafýndan þükür duasý edildi. Osmancýk'a baðlý Güvercinlik Köyü'nde de Yaðmur Duasý etkinliklerine katýlan MHP heyeti halký dinleyerek sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden geleni yapacaklarýný vurguladýlar. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili adaylarý yaðmur ve þükür dualarýnýn bölgemizde yaþatýlan birlik ve beraberliði saðlayan önemli bir kültür olduðunu kaydettiler. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Osmancýk'ýn Obruk Köyü'nde düðün merasimine katýldý. Nevin ve Mustafa Çetin çiftinin düðününe katýlan heyet genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Genç çift ise düðüne katýldýklarý için MHP heyetine teþekkür etti. Osmancýk'ýn içme suyu sorunu çözülüyor Osmancýk ilçesine yýlda 2.7 milyon metreküp içme suyu saðlayacak Derebeoðazý Barajýnýn ihale süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. Osmancýk Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Þubat 2015'te ihalesi yapýlan Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihalesini kazanan Yaðmurcan Ltd. Þti - Yolaçan Ýnþaat Ltd. Þti yetkilileri ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Devlet Su Ýþleri 54. Þube Müdürü Ýlker Aslan tarafýndansözleþme imzalandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Derbeoðazý göledinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ýn tarihi içme suyu meselesinin çözülmüþ olacaðýný söyledi.ýnþa edilecek göledin ilçeye yýlda 2,7 milyon metreküp içme suyu saðlayacaðýný kaydeden Baþkan Karataþ, "Ýlçemizin en önemli problemi içme suyuydu. Çünkü vatandaþlarýmýz evlerindeki musluktan akan suyu içemiyorlar. Þehrimizin su ihtiyacý sondaj kuyularýndan saðlanýyor. Kuyulardan alýnan su aþýrý derecede kireçli ve sertlik derecesi yüksek olduðundan içilemiyor.ýçilebilir suyu vatandaþlarýmýzýn evine kadar ulaþtýrmak amacý ile Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihale süreci tamamlandý. Yüklenici firmayla sözleþme imzalandý. Ýlçemize hayýrlý olsun" dedi. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler.kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný ifade etti.aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz" dedi.derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlar da Türkiye'de ve Dünya'da pek Buharaevler MTAL'den Kutlu Doðum etkinliði Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kutlu Doðum etkinliði yapýldý. Ýlginin yüksek olduðu etkinlik Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okul Müdürü Sabriye Esen yaptýðý konuþmada, her yýl olduðu gibi bu yýlda mevcut etkinlikleri düzenlemekten mutlu olduklarýný dile getirdi. Günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý Beden Eðitimi öðretmeni Mehmet Civan yaptý. Programa Müzik öðretmeni Hakan Önsöz ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Mustafa Kýsakol yönetiminde hazýrlanan öðrenciler ilahiler seslendirdiler. çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek bir kaynaktan besleniyoruz o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden" ifadelerini kullandý.aykaç, "2002 yýlýndan bu yana 13 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazýrlanan, orotoryo ve þiirler öðrenciler tarafýndan sunuldu. Öðretmen ve öðrenciler tarafýndan okunan hatimlerin duasý da, öðrenciler tarafýndan yapýldý. Program sonunda öðrencilere ve okul personeline gül suyu ve lokum ikram edildi. MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz "Birlikte Yaþama Ahlaki ve Hukuku" baþlýðý altýnda Türkiye'de diðer Türk topluklarýnda ve devletlerinde etkin bir þekilde devam edilmiþtir. Hüseyin Ceylan Eðitimci - Yazar Allah Birliði: Allah vardýr eþi benzeri yoktur. Bir Allah vardýr. Haþa ikinci Allah yoktur. Bütün alemlerin bütün canlýlarýn cansýzlarýn ve insanlýk alemini bir olan Allah yaratmýþtýr. Biz Müslüman olan insanlar sapýtmadan bir olan Allaha inanýp onun emirlerine sýmsýký baðlanarak birlikte yaþamalýyýz. Bu konuda Allah, "Birlikte hayýr vardýr. Ayrýlýkta Azap (çile, kötülük) vardýr" diye buyurmuþtur. PEYGAMBER BÝRLÝÐÝ; Yüce Allah dünyayý yarattýktan sonra insanlara inanç din ve her konuda lider önder olmak üzere ilk insan ilk Peygamber Hz. Ademi göndermiþtir. Dünyadaki insanlarýn (Ýslam'a inananlarýn Peygamberi olan Hz. Muhammed efendimiz Hz. Ebu Bekir'le birlikte olup Mekke'den Medine'ye göç etmiþler Medine'ye gelince ona inananlarla birlikte Ýslam devletini kurmuþtur. O günün gayri inanç sahibi olan insanlar toplumlarla da iyi geçinmiþlerdir.hz. Muhammed efendimiz kendine inananlarla birlikte olmasaydý onlarla her konuda diyalog kurmasaydý Uhud, Hendek, Bedir savaþlarýný kazanabilir miydi. Ashaplarý ile her zaman konuþan anlaþan Hz. Muhammed Mekke'nin fethini (geri alýþýný) kazanabilir miydi. O yüce peygamber insanlýða çok deðer vermiþtir. Daima istiþare yapmaya birlikte yaþamaya her zaman etrafýndaki o yüce insanlara önermiþtir. Oda söyle demiþtir. "Benim sözlerime bakýn, hepsi Kur'an'da ki ayetlerle hep örtüþür. Örtüþmeyen benden deðildir." demiþtir. KÝTAP BÝRLÝÐÝ; Kur'an-ý Kerim Allah tarafýndan Cebrail vasýtasýyla Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed' e gönderilmiþtir. Bu kutsal kitaba Allah'a Peygambere nasýl inanýyorsak Ona'da ayný þekilde inanmalýyýz. Müslümanýn bundan baþka kitabý yoktur. Dünyada da bütün inananlar birlikte olmalýdýr ayrýlýklar olursa o zaman Allah ve peygamber birliði olmaz fitne, fesat toplumlara galip gelir o zaman bu dünya yaþanmaz hale gelir. VATAN VE BAYRAK BÝRLÝÐÝ: Ýnançlarýmýza göre "vatan sevgisi imandadýr" sözü bizim baþ tacýmýz olmuþ ve söze bütün tarihi geçmiþimizde hep sadýk kalmýþýzdýr. VATAN: Her insanýn doðup büyüdüðü o mensup olduðu idarenin sýnýrlarý içerisinde kanunlarýna insan hukukuna deðer vererek saygý duyarak bulunduðu toprak parçasýna VA- TAN denir. Ýþte böyle bir toplumda birlikte vardýr. Huzur ve birlikte vardýr böyle bir vatanda yaþanýn biliyorsunuz bazen insanlýk istemese bile milletler arasýnda Savaþ'lar çýkar. Vatanýný bayraðýný mensup olduðu insanlarýný malýný canýný namusunu ve inançlarým korumak için ölenlere bizim dinimiz onlara dinimizde en yüksek rütbeyi yani þehit ve gaziliði vermiþtir. Bununla ilgili þu ota sözümü her Müslüman gelecek nesillere öðretmelidir. "Vatan Bölünmez Þehitler Ölünmez'' sözü Türk ve Müslüman herkesin ülküsü olmalýdýr. Ayný tavan birliðinde nasýl bir olmayý birlikte yaþamayý kendimize rehber ediniyorsak bayrak konusunda da ayný düþünceleri birlikte savunmalýyýz bayrak bir milletin namusudur þerefidir milletimizin iç de ve dýþta Türk Milletinin Þerefidir. Sevgili okuyucularým: Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiklerinde hemen hepsi birlikte gelmediler o büyük göç baþladýðýnda kabile kabile boy boy olarak geldik geçmiþi bura da anlatacak deðilim. Osmanlý Devletinin kurucusu muhterem dedemiz Osman bey kendi aralarýnda kavgalý olan bütün kabileleri boylarý birleþtirerek birlik ve beraberliði saðlayarak Bursa ilimizin sýnýrlarýn içinde "Osmanlý Devletini" kurdu, birlik saðlamdý. Huzur saðlamdý bu devlet üç kýtada hüküm sürdü. Hiç kimsenin malýna canýna el atmadý.lakin Hýristiyan kulübünün ayak oyununa gelerek birinci dünya savasýna girmek o koca Ýmparatorluðu ve topraklarý kaybettik. SONUÇ OLARAK; Müslüman geçmiþte olduðu gibi günümüzde de faklý din ve etik kökenli insanlarla birlikte yaþamak durumundadýr. Birlikte yaþamanýn hak görev ve sorumluluklarý vardýr. Ýnsanlarýn birbirlerinin hak ve hukukuna saygýlý olmasý inançlarýna da deðer vermesi gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde son yýllarda ülkemizi bölmek masum insanlarý ve çocuklarý öldürmek için kurulan PKK örgütü vardýr.bunlar hiçbir zaman Müslüman Kürtlerimizi baðlamaz bir onlarý tanýyoruz. Hepinize saygýlar.

5 HABER 5 BAÞSAÐLIÐI MÜSÝAD Genel Kuruluna Çorum'dan çýkarma Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleþtirildi. bin üye ve 46 bin iþletmeyle Türkiye'nin en büyük STK'larýndan biri olan MÜSÝAD'ýn genel kuruluna Çorum'dan da üst düzey katýlým saðlandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝ- AD Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Köksal ve Çorum MÜSÝAD üyeleri katýldý. MÜSÝAD Genel Kurulunda konuþma yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Seçim sürecinde ortaya saçýlan vaatleri, nasýl olsa iktidara gelemeyeceðini bilenlerin sorumsuzluklarýnýn ürünleri olarak görüyorum. Sýrtlarýnda yumurta küfesi olmadýðý için akýllarýna düþeni, aðýzlarýna geleni vaat diye ifade ediyorlar. Ortaya çýlan zenginlikten tüm milletimizin faydalanmasýný saðladýk yýlýnda asgari ücret 184 liraydý oysa bu rakam Ocak ayýnda 849 lira oldu. Hatýrlayýn SGK'nýn baþýnda o zamanlar kim vardý? Þimdi bol keseden atýyor. Þu anda bir panayýr yeri açýldý. Bir verecekse beþ vereceðim diyenler var geçmiþte böyle deðildi. Benim cumhurun baþkaný olarak gördüklerimi söyleme görevim var. Benim tarafsýzlýðým bunlarý söylememi gerektirir" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý sýrasýnda yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan baþarý belgesi aldý. Kongreye Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, MÜSÝAD Çorum Þube Üyeleri; Hülya Kaþýkçý, Ýsmail Kaþýkçý, Fatih Yaðlý, Bülent Demirci, Halit Ýnaltekin, Erkan Kanýtemiz, Zekeriya Özaydýn, Þükrü Türkoðlu, M. Emin Türker, Yusuf Ocaklý, Hüseyin Kartal, Ýsmet Çýtak, Mahmut Öztemiz, Ömer Küçükaltan, Fatih Turbay ve Atakan Akman katýldý. Salim KOÇAK ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Allah tan rahmet. kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný cennet olsun ÇORUM SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer YILDIRIM BASIN: Uslu ve Bekiroðlu ÝDMA'da Çorumlu firmalarý yalnýz býrakmadýlar Ýstanbul'da düzenlenen ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarýna katýlan Çorumlu Firmalarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Köksal ile birlikte ziyaret etti. Uslu, fuara katýlan Uður Grup, Arar ve Alapala Makine Yöneticilerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesini Cumhurbaþkaný Erdoðan verdi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD Ýl Baþkanlýðý döneminde yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan dolayý üstün baþarý belgesi verildi. Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kuruluna AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Mücahid Köksal ve kurucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katýldýlar. MÜSÝAD Kongresinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý görevi sýrasýnda yapmýþ olduðu hizmetlerden ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesi takdim edildi. Toplantýya katýlan Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan takdim edilen baþarý belgesinin kendisini onure ettiðini dile getirerek, verilen her görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi Bakü'de tanýtýldý Eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü'de farklý ülkelerden pek çok üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Uluslararasý Ýliþkiler Birimi personeli Okutman Zekiye Zeren Bektaþ, Uzman Tuba Kümbül ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý. Üniversiteden fuar hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, fuarda Türkiye'den katýlan üniversitelere yönelik yoðun bir ilgi gösterilirken özellikle Hitit Üniversitesinin standý en çok ziyaretçi çeken stantlar arasýnda yer aldý. Stantta öðrencilerin sorularý cevaplandýrýlarak üniversite bölümleri ve olanaklarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Ayrýca baþta Mevlana Deðiþim Programý olmak üzere öðrenci deðiþim programlarý ve üniversitede lisans ya da yüksek lisans öðrencisi olabilmeleri yolunda gerekli þartlarý içeren broþürler daðýtýldý. Gülsün Mert Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi Cansu-yu Nuþirevan adaletiyle ünlü Pers hükümdarýdýr. Fakat o da tahta geçtiði ilk yýllarda kendinden öncekiler gibi zevk ve sefaya düþkün biriymiþ. Ülkesiyle fazla ilgilenmiyormuþ. Üstelik dediðim dedik bir hükümdar olan Nuþirevan'a kimse ses çýkaramazmýþ. Ülke periþan durumda olsa da kimse bunu Nuþirevan'a çýtlatamýyormuþ. Bu hikaye Nuþirevan'daki deðiþimin hikayesidir. Bir gün beraberinde veziri ve yakýn adamlarý ile ava çýkmýþtý. Yaban hayatý Nuþirevan'ýn hoþuna gitmiþti. Kuþlar ötüyor, tavþanlar çalýlýklarýn arkalarýna kaçýþýyordu. Atýndan inen Nuþirevan kuþlarýn uzun uzun ötüþünü dinledi. Mest olmuþtu. Vezirine sordu: -Keþke kuþlarýn ne söylediðini anlayabilseydik. Anlamadýðýmýz halde dinlemekten bu denli haz aldýðýmýza göre kim bilir anlamlarý ne güzel sözler söylüyorlardýr? Vezir bu durumu anlatmak istediklerini uygun bir dille iletmek için bir fýrsat olarak gördü: -Sayýn hükümdarým, aslýnda ben kuþlarýn dilinden biraz anlarým. Ýsterseniz size onlarýn ne söylediklerini çevirebilirim. Ama elçiye zeval olmamalý. -Tamam, sen yeter ki çevir! -Affýnýza sýðýnarak kuþlarýn ne söylediklerini anlatýyorum hükümdarým.bu kuþlarýn birisi, diðerinin kýzýný oðluna istiyor. Öbürü de "elbette kýzýmý sana veririm, yalnýz baþlýk parasý olarak bir virane isterim" diyor. Oðlanýn babasý ise bu halinden memnun vaziyette " Hay hay ne demek bir virane, Nuþirevan hükümdar olduðu müddetçe, ben sana bir deðil on virane veririm. Zaten her yer harap. Yeter ki sen kýzý oðluma ver " diyor. Ýþte padiþahým kuþlarýn konuþtuklarý bundan ibarettir, dedi. Nuþirevan vezirinin ne anlatmak istediðini anlamýþtý. Ona kýzmak yerine teþekkür etti. Sarayýna döndükten sonra devlet yöneticiliðindeki bakýþ açýsýný deðiþtirdi kendisini ülkesinin imarýna adadý. Medeniyetin ve geliþmenin temeli adalet olduðundan ülkesinde adalete önem verdi. Yýllar geçtikçe Pers ülkesi baþka milletlerin hayran kalacaðý derecede ihtiþamlý hale gelmiþti. Nuþirevan'ýn eserleri zamanla yok oldu ama tesis ettiði adalet sayesinde ismi hala saygýyla anýlmaktadýr.

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Bunlar Þeytana. günahý öðretirler' Ali Bilge Defnedildi. Akyol ailesinin acý günü. Çorum MÝSÝAD 1 yaþýnda

Bunlar Þeytana. günahý öðretirler' Ali Bilge Defnedildi. Akyol ailesinin acý günü. Çorum MÝSÝAD 1 yaþýnda Çorum MÝSÝAD 1 yaþýnda SAYFA DE EKÝM 01 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 0 KURUÞ MHP'nin 'Ülken için geleceðine oy ver' temalý mitinginde konuþan Bahçeli: Bunlar Þeytana "Ýnsanlar artýk, güven istiyor, huzur

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı