Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken"

Transkript

1

2 Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ N A. Sabit YÖNEY Türkay B RBEN Asl han KÖKER Canan DO AN Ebru CEM Yönetim Yeri TSE Pazarlama ve Tan t m Dairesi Ba kanl Necatibey Cad. No:112, Bakanl klar / ANKARA Tel: Faks : Reklam ve Abone Ay e Nedret GÜNE Tel: Y l Abone Bedeli Ayl k : 7 TL (KDV dahil) Y ll k : 70 TL (KDV dahil) (Bir y ll k aboneliklerde Ö retim Görevlileri, Ö renciler ve Enstitümüzden belgeli firma, kurum ve kurulu lara % 50 indirim uygulan r.) 2010 Y l Reklam Tarifesi Arka Kapak : 2000 TL + KDV Kapak çleri : 1500 TL + KDV Son Sayfa : 1500 TL + KDV ç Tam Sayfa: 1300 TL + KDV Tasar m, Bask, Da t m SARAY MATBAACILIK Tic. ve Sanayi Ltd. ti. Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar Ankara Yay n Türü: Yerel Süreli Bas m Tarihi: Standard hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler ihtiyaç duyuldu unda uzmanl k alan na göre, konusunda uzmanla m ki ilere incelettirildikten sonra yay nlan r. Dergide yay nlanan yaz lardaki görü ler yazar na ait olup Derginin ve yazar n ad al narak iktibas edilebilir. Dergimize gönderilen yaz lar yay nlans n veya yay nlanmas n iade edilmez. Cocuklar n zihinsel, bedensel ve psikososyal geli imi için vazgeçilmez oyun araçlar olan oyuncaklar, uzmanlara göre e itim arac d rlar. Çocuk, oyunca- ile oynarken bir yandan e lenir, di er yandan renk, ekil, boyut gibi kavramlar, payla may, i birli ini ö renir, k sacas dünyay tan r. Anne babalar için oyuncak seçimi, kamu yetkilileri ve üreticiler için do ru tasarlanm, güvenli oyuncaklar son derece önemli konulard r. Bu önemine binaen 2010 y l n n bu ilk say s nda Oyuncak Sektörü nü inceledik. Prof. Dr. Meziyet Ar ve Sonnur I tan, çocuk geli iminde oyun ve oyunca n önemini vurgularken oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken konular s ral yorlar. Dr. Hakan Gürsu, özellikle geli mekte olan ve genç nüfusa sahip tüm toplumlar için ya amsal bir stratejik öneme sahip olan ve oyun kavram n n farkl boyutlarda ürünle en yüzü olan oyuncaklar n yüz y llar boyunca sa l kl toplumlar yeti tirilmesinde son derece etken roller üstlendi ini belirtiyor. Türkiye-Çin ihracat kar la t rmas na bak ld nda, oyuncak sektöründe Çin in Türkiye den 490 kat büyük oldu unu vurgulayan Gürsu, oyuncak sektöründe, yeni trendlerin takip edilmesi, AR-GE çal malar na a rl k verilmesi, kalite odakl bir hedef yakalanmas, ürün çe itlenmesinin art r lmas ve sektörde markala lmas ile ulusal oyuncak sektörünün h zla büyüyebilece ini aç kl yor. Sa l k Bakanl yetkilileri, Bakanl kça yürütülen oyuncaklar n piyasa gözetimi ve denetimi hakk nda bilgi notu verirken oyuncaklara ili kin herhangi bir problem söz konusu oldu unda tüketicilerin Bakanl a ba vurabileceklerini belirtiyorlar. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl n n oyuncak güvenli indeki rolünü anlatan Atilla Saka, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl Oyuncak Laboratuvarlar n n Kapasitesinin Geli tirilmesi ve Akreditasyonu Projesi hakk nda bilgi veriyor. Oyuncak güvenli i konusunda Onaylanm Kurulu statüsü verilen TSE nin çal malar n TSE Direktifler Müdürü Mukadder lhan aç kl yor. Kültürel Ara t rmalar Vakf, Oyuncakevi Program Koordinatörü A. Ceren Gö ü, küreselle menin oyuncaklar üzerindeki etkilerini inceledi i yaz s nda ilerlemesinin önüne geçemeyece imiz küreselle menin olumlu taraflar n n ele al n p i lendi i takdirde yararl olaca n vurguluyor. TSE Sa l k htisas Grubu Ba kan Uzm. Dr. Y ld r m Cesaretli, oyuncak standardlar hakk nda bilgi veriyor. Bu say m zda da iki söyle iye yer verdik. Milli E itim Bakanl yetkilileri ile özel e itim üzerine yapt m z ilk söyle imizde, Özel E itim Rehberlik ve Dan ma Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Yurdagül Aydo an üstün yetenekli çocuklar m z güzele, bilime, sanata, insan insan yapan de erlere, do aya, insanl n derdini dert edinmeye ve iyi olan her eye yönlendirmek için Bakanl k olarak yapt klar çal malara, Özel Yeteneklilerin E itimi ubesi Müdürü Necati Bilgiç, bu çocuklara verilmesi gereken bilimsel e itime dair bilgiler verdiler. Eyüp, tarihsel dokusu yan nda anne babalar n, hatta dedelerimizin oyun ça lar n geçirdikleri oyuncaklar n edindikleri bir hayal kentidir. Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç nkaya, Eyüp Sultan Oyuncaklar ba l kl makalesine bu cümle ile giriyor. Seri üretimin geli ip do al malzemenin yerini plastik ve türevleri girene kadar oyuncak üretiminin merkezi olan Eyüp, 18. yy a kadar oyuncak denince ilk akla gelen yer olarak tarif ediliyor. Alt neller Geleneksel El Sanatlar Derne i Ba kan Mücella Kahveci, Geleneksel Giysili Bebekleri, Yrd. Doç. Dr. Cavidan Ba ar ile birlikte de Derneklerinin çal malar n anlat yor. Oyuncak konular n n yan s ra Ar. Gör. Mustafa Göktu Kaya ve Ar. Gör. Esra T. Kabaklarl Geneti i De i tirilmi Organizmalar (GDO) ve GDO lu Ürünlerin Ekonomik Analizi ni; Mim. Ebru Güller, etik yönünden mimarl k mesle ini; Sa l k Bakanl yetkilileri grip salg n ve beslenme konular n ele al yorlar. yi y llar dileklerimle. Sayg lar. Ahmet PEL T Genel Yay n Yönetmeni

3 Ekonomik ve Teknik Dergi Yýl:49 Sayý:572 Ocak 2010 ISSN: Oyuncak Sektörü Unutulmuþ Bir Stratejik Sektör '' Oyuncak'' Oyuncak Güvenliði, Saðlýk Bakanlýðý ve TSE Özel Eðitim Üzerine... Mimarlýk Mesleði ve Etik Grip Salgýný ve Beslenme 4 Içindekiler Baþkan'dan: TSE ve Oyuncak Güvenliði Unutulmuþ Bir Stratejik Sektör '' Oyuncak'' Ülkemizde Oyuncak Güvenliði Mevzuatý ve TSE Ayýn Konuklarý: Yurdagül AYDOÐAN ve Necati BÝLGÝÇ Oyuncaklar ve Standardlar Söyleþi: Oyuncakçýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALÝOÐLU Eyüp Sultan Oyuncaklarý Tüketici Rehberi Oyuncak Kütüphanesi Grip Salgýný ve Beslenme

4 Haberler Dünya Nüfusu 9 Milyara, Türkiye Nüfusu 100 Milyon Kiþiye Doðru Gidiyor Biliþim Teknolojileri ve Oyun Sektörü Çocuk Geliþiminde Oyun ve Oyuncaklarýn Önemi Saðlýk Bakanlýðýnca Yürütülen Oyuncaklarýn Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Hakkýnda Bilgi Notu Oyuncak Güvenliðinde Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý'nýn Rölü Oyuncaklar ve Küreselleþme Geleneksel Giysili Bebekler (Ardahan-Damal) Altýneller Geleneksel El Sanatlarý Derneði 92 Etkin Doða Korumaya Doðru: Kýzýlkuyu Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý FIBA Dünya Þampiyonasý Kuralarý Çekildi Mimarlýk Mesleði ve Etik Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar (GDO) ve GDO'lu Ürünlerin Ekonomik Analizi

5 Ba kan dan Tahir BÜYÜKHELVACIG L / TSE Ba kan TSE ve Oyuncak Güvenli i Oyuncaklar antik ça lardan itibaren insano lu taraf ndan kullan lmaya ba lanm t r. Ayr ca, pek çok yönden oyuncaklar tarih sürecinde çocuklar n geli imi için son derece önemli rol oynam olup, halen bu önemli rollerini devam ettirmekteler. Ülkemizde bildi imiz, iki oyuncak müzesi bulunmaktad r. Bunlardan birincisi; Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi olup, 20 Nisan 1920 de aç lm t r. Temel i levi h zl toplumsal de i- im içinde kaybolmakta olan oyuncaklar korumak olan müze, ayn zamanda bir ara t rma ve e itim merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu müzemizde sergilenen 500 den fazla oyuncak aras nda, ülkemizde yap lan arkeolojik çal malarda bulunan antik oyuncaklar n kopyalar n görmek mümkündür. Ülkemizdeki di er müze ise 2006 y l nda aç lan stanbul Oyuncak Müzesidir. Müzede dünyan n farkl ülkelerinden ve farkl dönemlere ait 2000 den fazla oyuncak sergilenmektedir. Her iki müze de, oyunca n insan hayat nda oynad önemli rolün geçmi ini ve bugününü sergilemektedir. Dünya geneline bakt m zda, oyuncak sektörünün y ll k üretim ve ticaret hacminin 60 milyar ABD Dolar na yakla an bir hacme sahip oldu unu görmekteyiz. Bu aç dan bak ld nda önemli üretim ve ticaret sektörle-

6 rinden biri olarak de erlendirilen oyuncak üretiminin büyük k sm Uzak Do u ülkelerinde ve özellikle Çin de yap lmaktad r. Türkiye nin nüfusunun yakla k 19 milyonu çocuklardan olu maktad r, yani nüfusun neredeyse % 27 ye yak n bölümü oyuncaklarla yak ndan ilgilidir. San yorum ki, bu rakamlar günümüzde Türkiye de oyuncak sektörünün ve yerli üretimin önemini vurgulamaya yeterlidir. Oyuncak üretimi standardlarla son derece yak ndan ili kili bir sektördür. Konuyu TSE aç s ndan de erlendirdi imizde, TSE nin dünyada oyuncaklarla ilgili standardlar ilk yürürlü e koyan standard kurulu lar ndan biri oldu unu görmekteyiz. TSE sadece oyuncaklarla ilgili Türk standardlar n haz rlamakla yetinmemi, TSE Belgesi ve TSE Markas hizmetleriyle ülkemizdeki oyuncak üreticilerini desteklemi tir. Bildi iniz gibi, TSE Markas ta yan oyuncaklar TSE nin gözetimi alt ndad r, ayr ca TSE, belgeli ürünlerin üretim yerinin gözetimini düzenli aral klarla yaparak üreticinin kurallara uyup uymad n kontrol etmektedir. Bunlara ek olarak, tüketici taraf ndan TSE Markal ürünlerle ilgili olarak TSE ye iletilen ikâyetler, s k bir ekilde takip edilmektedir. Üretici taraf ndan TSE belgesi ba vurusu yap lan oyuncaklar, TSE laboratuvarlar nda mekanik, fiziksel, a r kimyasal, organik, elektriksel özellikleri ile genel güvenlik kurallar aç s ndan deneylere tabii tutulmaktad r. Her oyuncak, deney sonuçlar dikkate al narak s k bir inceleme ve de erlendirme sürecinden sonra, üretim yeri incelemesi sonuçlar da uygunsa TSE belgesi almaya ve TSE Markas n kullanmaya hak kazanmaktad r. Bildi iniz gibi, Türkiye ve AB aras nda Gümrük Birli i nin tesis edilmesini takiben Türkiye - AB S nai Mevzuat uyumu çerçevesinde Oyuncaklar Hakk nda Yönetmelik, Sa l k Bakanl taraf ndan 17/05/2002 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e konulmu tur. Yönetmeli e göre oyuncak 14 ya ndan küçük çocuklar n oyunlar nda kullanmak amac yla tasarlanan veya imal edilen her türlü ürün ve oyun araç ve gereçleridir. Yönetmelik kapsam ndaki çocuk oyuncaklar n n, ilgili k l nm Türk Standardlar na uygun olmas n ve bu uyumu sa layan oyuncaklar n CE i areti ili tirilerek ya gruplar n belirten aç klama ve i aretlemelerle Türkiye de piyasaya arz edilmesini öngörmektedir. Yönetmeli in yay nlanmas n takiben Türkiye taraf ndan AB nezdinde oyuncaklar konusunda Onaylanm Kurulu atama çabalar ancak 2009 y l nda sonuçland r labilmi tir. Bu durum, döneminde ülkemizdeki oyuncak sanayicilerinin rekabet artlar n son derece olumsuz etkilemi tir. Son y llarda, art r lan piyasa gözetimi ve Oyuncak Güvenli i Projesi gibi projelerle kalitesiz ve güvenli olmayan oyuncaklar n piyasaya arz n n önlenmesi için önemli ad mlar at lm t r. Güvenli oyuncak konusunda, Türkiye de toplumun yayg n olarak bilinçlendirilmesi, al nan di er tedbirlerin ba ar ya ula abilmesi için eri ilmesi gereken en önemli hedeflerden biridir At lan en önemli ad mlardan ve ba ar lardan biri, teknik yeterlili ini y llar önce kabul ettirmi olan Türk Standardlar Enstitüsünün AT Tip ncelemesi yapmak üzere Oyuncak Güvenli i Direktifi nin (88/378/EEC) 10. maddesi kapsam nda Onaylanm Kurulu (Onaylan-

7 m Kurulu No:1783) olarak AB Komisyonu taraf ndan 12/05/2009 tarihinde resmi olarak ilan edilmesi olmu tur. TSE bu yat r mlar yla, oyuncak sanayicilerimize ve toplumumuza daha iyi ve etkin hizmet sunabilecek bir pozisyona gelmi tir. Anne ve babalar n, Oyuncaklar Hakk nda Yönetmelik konusunda bilmeleri gereken önemli hususlardan biri oyunca n üzerindeki CE i aretinin anlam d r. Yönetmelik uygunlu un de erlendirilmesinde iki ayr yöntem belirlemektedir. Yönetmeli e göre, üretici ilgili standard veya standardlara uygun olarak beyanda bulunarak üretti i ürünün üzerine CE i aretini ili tirebilir. Bu kapsamdaki uygulamada, bir onaylanm kurulu a ba vurma ve böyle bir kurulu taraf ndan deneylerin yap lmas zorunlulu u yoktur. Piyasa gözetimi, Sa l k Bakanl yetkilileri taraf ndan yap l r, uygun olmayan oyuncaklar n sat lm olsalar dahi piyasadan toplat lmas Bakanl k taraf ndan istenir ve kontrol edilir. Di er yöntemde ise, tasar m s ras nda ilgili k l nm standard n veya standardlar n k smen kullan ld veya hiç kullan lmad oyuncaklar için AT Tip ncelemesi i leminin bir Onaylanm Kurulu a ba vurularak gerçekle tirilmesinden sonra üretici taraf ndan bu konuyu belirten beyan düzenlenerek üretilen her oyunca n üzerine CE i aretinin ili tirilmesi gerekmektedir. Oyuncaklar için, AT Tip ncelemesi i leminde üretim yerinin denetimi yap lmamaktad r. Dolay s yla çocuk oyuncaklar için her iki yöntemde de; CE i areti oyunca n Yönetmeli e uygunlu unun üretici taraf ndan sa land n ve uygunlu un beyan edildi ini göstermektedir. Çocuklar n z n güvenli i aç s ndan anne ve baba olarak tek güvenceniz, kendi sat n ald - n z veya hediye edilen her oyunca CE i areti ta sa dahi incelemeniz ve çocu unuz için uygun olup olmad na karar vermeniz olacakt r. Bu i aret oyunca n 0-3 ya grubundaki çocuklar için uygun olmad n göstermektedir (TS EN 71-6). Haklar n z koruyabilmeniz için, oyuncak al rken fatura al nmal! Faturan n üzerine ad ve en az ndan telefon numaras yazd r lmal d r! Özellikle ambalaj veya kullanma talimat nda belirtilen ya s n rlamalar ve bunlarla ilgili i aretlemeleri kontrol edilmeli ve uyar lar muhakkak okunmal d r. Yap lacak bu basit kontroller, oyunca n çocu un ya grubuna uygun olup olmad na kolayca karar verilmesini sa layacakt r. Bunlara ek olarak, oyunca n kullanma talimat, faturas saklanmal ve özellikle ambalaj küçük çocuklar n eri emeyece i bir yerde muhafaza edilmelidir. Ülkemizde, oyuncak üretimine ve insan kaynaklar na yat r m yapan üreticiler ve ithalatç lar Yönetmeli e (Direktife) uygun hareket etmektedir. Ancak, piyasada hâlâ denetimlerden kaçabilen, çocuklar m z n sa l n ve hatta can güvenli ini tehdit edebilecek oyuncaklar bulunmaktad r. Bu nedenle oyunca n çocu unuz için güvenli olup olmad hususunda tereddüt içinde kal rsan z, muhakkak uzmanlara dan n z. Oyunca n tehlikeli oldu u konusunda üphe duyarsan z; Sa l k Bakanl yetkilileriyle irtibata geçiniz. Güvenilir oyuncaklar ve do rudan daha etkili dan ma hizmeti almak istiyorsan z TSE Markal ürünleri tercih ediniz. Derginin bu say s n n tüm okuyucular için gerçekten faydal olaca n umarak, sizlere yeni y lda mutluluk, sa l k, ba ar lar dilerim.

8 TSE le BELST Aras nda Teknik Birli i HABERLER 7 TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ve beraberindeki heyet iki kurulu un görev alan na giren konu ve sorunlar ile di er i birli i hususlar n görü mek üzere Belarus a gitti. Heyet, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil in ba kanl nda D li kiler Müdürü hsan Övüt ile Ba kanl k Mü aviri Nuri E me den olu tu. Belarus Cumhuriyeti GOSSTANDART a yap lan resmi ziyarete T.C. Belarus Büyükelçili i Ticaret Mü aviri Güzin Bayar da kat ld. Belarus Cumhuriyeti GOSSTANDART Ba kan Valery Koreshkov, yapt aç l konu mas nda u hususlara vurgu yapt : Davetimizi kabul edip geldi iniz için te ekkür ederim. Bu ziyaretiniz, bizleri oldukça onurland rm t r. TSE ile uzun y llara dayanan bir i birli imiz mevcuttur. Her iki kurulu birçok hususta i birli i yapm t r. ki ülke aras ndaki yak n i birli inde ve ticaretin geli mesinde, kurulu lar m z n etkisi çok önemlidir. TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ise yapt konu mada, ahs na ve heyetine gösterilen yak n alaka ve mükemmel ev sahipli i için te ekkür etti. BELST(GOSSTANDART) e ba ar temennilerini ifade eden Büyükhelvac gil, iki kurulu aras ndaki i birli inin ülkelerimiz aras nda ticaret hacminin artmas na katk sa layaca na inand n ; kaliteli ve standardlara uygun, belgeli ürünlerin vatanda lar m z n hizmetine sunulmas n n önemini dile getirerek konu mas n öyle sürdürdü; Türkiye ekonomik gücü ve kalk nma performans ile dünyan n 17. ve Avrupa n n ise 6. büyük ekonomisidir. Bunda TSE nin büyük katk s vard r. TSE, uzmanl ve tecrübeleri Türk ticaretinin önünü açm t r. Türkiye son alt y lda ortalama % 7,5 büyümü tür. D siyasetinde çok önemli ilerlemeler yapm ve son y llarda bu alanda birçok ba ar lar elde etmi tir. mzalayaca m z Mutabakat Zapt ile TSE ve BELST (GOSSTANDART) aras ndaki münasebetler güçlenerek devam edecektir. Ortak olarak yürütebilece imiz birçok husus vard r. Geçen ay içerisinde CEN ve CENELEC e ba l üye olman zdan dolay sizleri tebrik ediyorum. Burada da ortak yapaca m z birçok çal ma olacakt r.

9 HABERLER Biz, TSE olarak Avrupa n n ilk 5 kurulu undan biriyiz. Kendi imkânlar m zla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Onun için dünyan n ve Avrupa n n sayg n kurulu lar ndan z. Bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle payla maya her zaman haz r z. Konu malar n ard ndan taraflar n üzerinde mutab k kald Teknik Birli i Mutabakat Zapt, davetli misafirler, yerel bas n ve her iki kurulu heyet temsilcilerinin kat ld merasim esnas nda imzaland. Söz konusu Mutabakat Zapt n Enstitü ad na TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil, BELST (GOSS- TANDART) ad na ise Ba kan Valey N. Koreshkov imzalad. TSE Ba kan, bas na verilen demeç dahil birçok konu mada TSE belgeli ürünlerin ikinci bir kontrole tabi tutulmadan Belarus a giri yapmas n n iki ülke aras ndaki ticarete katk s n ve Belarus piyasas na kaliteli ürünlerin giri i aç s ndan sa layaca katma de eri dile getirdi. 8 TSE, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s na Kat ld Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s am da gerçekle tirildi. Bu toplant vesilesiyle Türkiye ile Suriye aras nda 50 den fazla mutabakat zapt imzaland. Türkiye Cumhuriyeti Ba bakan ve 10 bakan n i tiraki ile gerçekle tirilen Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s esnas nda Enstitümüz ile Suriye Arap Standardizasyon ve Metroloji Te kilat (SASMO) aras nda dateknik Birli i Mutabakat Zapt, imzaland. D i leri Bakanl n n koordinasyonunda gerçekle tirilen organizasyonda Enstitümüz, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ile D li kiler Müdürü hsan Övüt taraf ndan temsil edildi.

10 HABERLER Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s n n resmi aç l toplant s na e zamanl olarak iki ülke kurulu lar aras nda Mutabakat Zab tlar imzaland. TSE ile SASMO ilk imzay atan kurulu oldu. Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) ve Suriye Arap Standardizasyon ve Metroloji Te kilat (SASMO) aras ndaki Teknik Birli i Mutabakat Zapt n, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ve SASMO Genel Müdürü Wafeek Al Jourd imzalad. TSE ile SASMO aras nda imzalanan Mutabakat Zapt, Enstitümüzün rutin yurt d faaliyetleri kapsam nda olup, standardizasyon ve uygunluk de erlendirmesi alanlar nda teknik i birli i, uluslararas alanda kar l kl destek sa lama, doküman teatisi, e itim ve kar l kl uzman de i imini içermektedir. TSE-SASMO teknik i birli i mutabakat zapt n n imzalanmas ndan sonra TSE Heyeti, SASMO Genel Müdürünü makam nda ziyaret etti. Burada iki kurulu temsilcileri aras nda görü al veri inde bulundu ve SASMO nun teknik birimlerinde ziyaretler gerçekle tirildi. SASMO Genel Müdürü ile yöneticileri, ülkelerin kalite alt yap lar n geli tirmek üzere yo un çal malar yürüttüklerini, AB ile özellikle akreditasyon kurumunun te kil edilmesi amac yla proje yürüttüklerini ve TSE nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Bu ziyaretin kendilerini oldukça onurland rd n, iki ülke aras ndaki tarihi ve kültürel yak nl n iki kurulu aras ndaki i birli inde ve karde ülkeler aras ndaki ticaretin geli mesinde önemini dile getirmi lerdir. Ayr ca, imzalanan Mutabakat Zapt ile iki ülke aras ndaki ticaretin geli ece i, standardlara uygun kaliteli mallar n ülkelerine giri inde kolayl n sa lanaca ifade edilmi tir. TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ise yapt konu mada, TSE heyetine gösterilen yak n alaka ve mükemmel ev sahipli i için te ekkür etti. ahs ve TSE Yönetim Kurulu ad na SASMO ya ba ar temennilerini ifade eden Büyükhelvac gil, iki kurulu aras ndaki i birli inin ülkeleri aras nda ticaret hacminin artmas na katk sa layaca na yürekten inand n, kaliteli ve standardlara uygun belgeli ürünlerin vatanda lar n hizmetine sunulmas n n önemini dile getirdi. Büyükhelvac gil konu mas nda ayr ca unlar söyledi; Biz, TSE olarak Avrupa n n ilk be kurulu undan biriyiz. Dünyada ise ilk on kurulu aras nda yer almaktay z. Kendi imkânlar m zla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Onun için dünyan n ve Avrupa n n sayg n kurulu lar ndan biriyiz. 30 bini a k n standard m z var, AB standardlar n n % 99 unu Türk Standard olarak kabul etmi durumday z. Standardlar m z, bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle payla maya her zaman haz r z. 9

11 TSE, Sahnede de Önce Kalite dedi HABERLER 10 Gerek üretici, gerekse tüketicinin güven kaynağı olan Türk Standardları Enstitüsü, Kuruluş Kanunu nda belirtilmiş görevlerini yerine getirirken, sanata, sanatçısına ve kültürüne sahip çıkma düşüncesini de bütün etkinliklerde yaşatmayı hedeflemiştir. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımıza standard, kalite ve tüketici bilincini yerleştirmek düşüncesinden hareketle, hazırlanan şirin bir çocuk oyunu Önce Kalite, Türk Standardları Enstitüsünün katkılarıyla sahneye kondu. İki perdelik oyunun konusu şehrin herhangi bir mahallesinde geçiyor. Oyunda iyilerin ve kötülerin kavgalarından BARIŞ galip çıkarken, TSE, tüketici, kalite ve standardizasyon konularına seyircinin dikkati çekiliyor. TSE Ordu Temsilcisi Ufuk Ersoy tarafından yazılan ve yönetilen Önce Kalite adlı oyunun galası, TSE Merkez Konferans Salonunda yapıldı. Oyuncularının tamamı (Şef - Ziya İSMAİLOĞLU, Tombik - Hasan LİMAN, Pısırık - Doğan ÜNAL, Öğretmen - Gülşen TÜMAY, Zabıta Osman - Savaş ÖZAYDIN, Pelin - Pelin ÜNLÜ, Şirin - Yeliz ACAR, Bengü - Bengü ARIDURU) TSE personelinden oluşan oyunun galasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, TSE Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Ergin ve Coşkun Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı. Oyun öncelikle Ankara ve Bursa da yer alan ilköğretim okulları için, daha sonra da bir program çerçevesinde diğer illerde sahnelenecek.

12 TSE le DPS Aras nda Teknik Birli i Mutabakat Zapt mzaland HABERLER Arnavutluk un Ba kenti Tiran da gerçekle tirilen Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anla mas (STA) Ortakl k Komitesi 1. toplant s n n gündeminde yer alan Türk Standardlar Enstitüsü ve Arnavutluk Standardizasyon Genel Müdürlü ü aras ndaki toplant ya i tirak edildi. ki kurulu aras ndaki mutabakat zapt n görü mek ve mutabakat sa lanmas durumunda zapt imzalamak üzere TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit ve D li kiler personeli Kadir Burak Yetkin, haz r bulundular. STA Toplant s n n aç l nda, ilgili kurum temsilcilerinin iki kurulu aras ndaki Mutabakat Zapt taslak metni üzerinde görü al veri inde bulunmalar amac yla ayr bir toplant yapmalar kararla t r ld. Bu toplant ya Türk taraf ndan Enstitümüz temsilcileri ile birlikte D Ticaret Müste arl ndan Daire Ba kan Halil Madazl, Arnavutluk taraf ndan Arnavutluk Standardizasyon Genel Müdürü Baskhim Muça ile iki uzman kat ld. Toplant sonucunda taraflarca imzalanacak metin üzerinde mutab k kal nd. Ayr ca gelece e yönelik projeler üzerinde görü al veri inde bulunuldu. Görü meler esnas nda özellikle standardizasyonun AB normlar na uyumu ve CEN-CENELEC üyeli i için uygulanacak stratejiler ve tecrübeler payla ld. TSE heyeti, DPS nin teknik birimlerinde incelemelerde bulundu. ki kurulu aras ndaki Teknik Birli i Mutabakat Zapt, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit ve DPS Genel Müdürü Baskhim Muça taraf ndan imzaland. mza töreninde TSE ve DPS yetkilileri, bu anla mayla peki tirilen yak n i birli inin ileride görev alanlar kapsam nda geli tirilmesinin ve ortak projeler üzerinde çal lmas n n, karde kurulu lar n uluslararas arenadaki etkinli ini art raca n vurgulad lar. Ayr ca, Genel Sekreter Ahmet Pelit yapt konu mada, Türkiye ile Arnavutluk un derin tarihi ve kültürel ba lar na vurgu yaparak iki dost kurulu aras ndaki i birli i ve tecrübe payla m n n artarak devam etmesini arzulad n dile getirdi. 11

13 Bursa Haz r Beton un Kalitesi Belgelendi HABERLER 12 Bursa ve çevresine 1986 y l ndan beri haz r beton hizmeti vermekte olan Bursa Beton, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ald. Belge törenine TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba, Bursa Beton Genel Müdürü Mahmut A cabay ve irket çal anlar kat ld. TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit törende yapt konu mada Bursa Beton un ba ar l çal malar n tescillediklerini, kalite belgesinin Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A nin Genel Müdürlük ve on bir tesisini kapsad - n belirterek bu ba ar da Türk Standardlar Enstitüsüne dü enin kaliteyi tescillemek oldu unu belirtti. Bursa Beton Genel Müdürü Mahmut A cabey de konu mas nda; Ürün kalitesinin sürdürülebilir olmas, sistem ve insan kalitesi ile mümkündür. Günün teknoloji ve ko ullar na uygun ürün ve hizmet kalitesinin temini, olu turulan sistemlerin bizler taraf ndan uygulanmas ile mümkün olacakt r. Bizler bu bilinçle çal malar m za devam edece iz. dedi. Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba ise dünyadaki geli melere ayak uydurduklar n belirterek, bu ba ar n n sa lanmas nda eme i geçen herkese te ekkür etti. Konu malar n ard ndan Genel Sekreter Pelit, Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba na kalite belgesini teslim etti.

14 TSE, BASB Üyesi Kurulu lar n Uzmanlar na TS EN ISO Bilgilendirme Toplant s Düzenledi Ba kanl k ve Sekreteryal TSE taraf ndan yürütülen Bölgeleraras Standardizasyon Birli i (BASB) nin faaliyetleri kapsam nda, TS EN ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemleri ve G da Zincirindeki Tüm Kurulu lar için artlar konulu bilgilendirme toplant s program Antalya da gerçekle tirildi. Söz konusu toplant ya BASB üyesi kurulu lardan yirmi be uzman kat ld. Toplant larda Enstitümüzü D li kiler Müdürü hsan Övüt ile D li kiler Müdürlü ü personeli Zeki Erseven ile Bayram Selam temsil ettiler. Bilgilendirme, Antalya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlü ü personeli Ümmühan Özbey taraf ndan verildi. Program çerçevesinde süt ve süt mamulleri üretimi yapan bir fabrika gezdirilerek uygulamal e itim imkân sa land. Toplant akabinde heyetlere ülkemizin sosyal ve kültürel zenginliklerini tan tmak amac ile bir günlük bir tur düzenlendi. Program sonunda üye ülke delegelerine kat l m sertifikalar n n takdim edildi i Sertifika Töreni düzenlendi. E itim program D li kiler Müdürü hsan Övüt ün kapan konu mas ile sona erdi. Övüt konu mas nda, TSE yönetimi ad na üye ülke kurulu lar n n delegelerine bilgilendirme program na aktif kat l mlar ndan dolay te ekkür etti. Övüt, Enstitümüzün, her y l, laboratuvar hizmetleri, belgelendirme, yönetim sistemleri gibi çe itli konularda BASB üyesi te kilatlar n uzmanlar na teknik e itimler düzenledi ine de inerek geçen 18 y l içerisinde 1500 den fazla teknik uzmana bu kapsamda e itimler verildi ini ve bu tür e itim faaliyetlerine gelecekte de yo un bir ekilde devam edilece ini vurgulad. Kalite Bayra Art k Özel Erciyes E itim Kurumlar Gönderinde de Dalgalan yor Kayseri de 1994 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Özel Erciyes E itim Kurumlar, 2008 y l nda ba latt Kalite Yönetim Sistemi çal malar ile kalitesini tescillendirerek TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesini bir törenle ald. Törene Talas Kaymakam Salih B çak, Belediye Ba kan R fat Y ld r m, Jandarma Komutan Dil at Yavuz, lçe Milli E itim Müdürü hsan Köker, TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan ile çok say da davetli ve ö renci kat ld. TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan, törende yapt konu mada geli meleri sürekli takip eden ve hedefine sa lam ad mlarla ula an Özel Erciyes E itim Kurumlar na ISO 9001 kalite belgesinin 2008 versiyonunu vermekten dolay mutluluk duydu unu belirtti. Konu man n ard ndan TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan, TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesini Özel Erciyes E itim Kurumlar Genel Müdürü Metin Beki e takdim etti. Ö renciler daha sonra kalite belgesinin i areti olarak TS EN ISO 9001 kalite bayra n göndere çekti. Belge takdiminden sonra Özel Erciyes E itim Kurumlar Genel Müdürü Metin Beki konu mas nda De i im, günümüzün art k de i mez konusudur. De i ime ayak uyduramayan müesseseler ayakta kalamazlar. Bu bilinçle sürekli geli en ve kaliteli e itim veren bir kurum olmak hedefimizdir dedi. HABERLER 13

15 Dünya Y ld zlar Sri Lanka da Seçildi HABERLER 14 Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) nun düzenledi i World Star Ambalaj Yar mas Jüri De erlendirme Toplant s, Sri Lanka n n Colombo ehrinde gerçekle tirildi. World Star-Dünya Y ld z Ambalaj Yar mas nda ülkemizden 10 firma dereceye girdi. Birle mi Milletler, Avrupa Birli i ile di er ulusal ve uluslararas kurumlarla ortakla a çal an Dünya Ambalaj Örgütü nün 1986 y l ndan bu yana üyesi ve Türkiye temsilcisi olan TSE, World Star Ambalaj Yar mas nda da jüri üyesi olarak yer almaktad r. Bu y lki WPO jüri de erlendirme toplant s ; WPO Genel Kurulu ve Sri Lanka Ambalaj Enstitüsü taraf ndan düzenlenen Dünya Ambalaj Kongresi ve çal ma grubu toplant lar na Enstitümüzü temsilen, TSE Deney Merkezi Ba kanl zmir Ambalaj Laboratuvar Müdürlü ü nden G da Mühendisi Buket Y lmaz ve TSE zmir Ürün Belgelendirme Müdürü Deniz Balc kat ld. Dünya Ambalaj Te kilat n n her y l gerçekle tirdi i World Star (Dünya Y ld z ) Ambalaj Yar mas n n jüri de erlendirme toplant s nda, konular nda uzman 14 ülke temsilcisi jüri üyesi olarak oy kulland. Ambalaj sektöründeki geli meleri yönlendirmek, katk da bulunmak ve payla m sa lamak için düzenlenen yar ma, G da, çecek, Sa l k ve Güzellik Ürünleri, Ev Gereçleri, Elektronik E ya, Eczac l k ve laç, Di er olmak üzere yedi kategoride gerçekle tirildi. Yar maya bu y l 35 ülkenin 237 ürünü kat ld, 129 ürün dereceye girdi. Dünyada ambalaj sektörünün ana bulu ma noktas olarak kabul edilen World Star (Dünya Y ld z ) Ambalaj Yar mas na, ülkemizden 14 firmam z 15 ürünü ile kat ld ve 10 firmam z n ambalaj örnekleri Dünya Y ld z unvan n kazand. WPO WorldStar Ambalaj Yar mas nda dereceye giren firmalara ödülleri Haziran 2010 da Çin de gerçekle tirilecek olan ödül töreni ile verilecek. Ödül töreni s ras nda, jürinin ortak karar ile belirlenen be aday aras ndan seçilen üç ürüne alt n, gümü ve bronz WorldStar Ba kan Özel Ödülü verilecek; WorldStar Sürdürülebilirlik Ödülü kazanan firmalar aç klanacak. Yar man n sonuçlar n n aç klanmas ndan sonra bir kutlama mesaj yay nlayarak ba ar l firmalar kutlayan TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil duygular n ; Bu sonuçlar Türk sanayisi için büyük bir ba ar d r. Sanayicimiz, her alanda oldu u gibi ambalaj sektöründe de dünyay yakalad n, dünya ile yar t n ve bir dünya y ld z oldu unu ispatlam t r eklinde belirtti. Türk Standardlar Enstitüsünün Türk sanayicisine rehber olma görevini ambalaj sektörü için de üstlendi ini vurgulayan TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ayr ca, Bu yar ta ba ar kazan lmas nda Türk Standardlar Enstitüsünün pay unutulmamal d r. Enstitümüz, 1986 y l nda Dünya Ambalaj Örgütü ne üye olmu, World Star-Dünya Y ld z Ambalaj Yar mas na Türk sanayicilerinin de kat l m n sa lamak amac yla 1988 y l ndan itibaren her y l ulusal ambalaj yar mas düzenlemi tir. Bu y l yirmi ikincisinin ödüllerini sunaca m z TSE Alt n Ambalaj Yar mas Ödül Törenimize haz rlan rken, Sri Lanka- Kolombo dan gelen bu güzel haber bizleri ve sektör temsilcilerini sevindirdi diye vurgulad.

16 WORLDSTAR AMBALAJ YARI MASINDA ÖDÜL ALAN F RMALARIMIZ (Alfabetik s ra ile listelenmi tir.) Y Ü R D A Ç A WPO Dünya Ambalaj Örgütü, Sri Lanka toplant lar nda 2010 hedef ve planlar n belirledi. WPO Genel Kurul toplant s, Banglade, Brezilya, Çin, Gana, Hindistan, Japonya, Nigerya, Güney Afrika, spanya, Sri Lanka, sveç, Tunus, Türkiye, ngiltere ve Amerika dan kat lan toplam 18 temsilci ile Sri Lanka-Colombo da gerçekle tirildi. Sri Lanka Ambalaj Enstitüsünün ev sahipli inde gerçekle tirilen toplant larda, 2009 faaliyetleri gözden geçirilerek 2010 projeleri ve yeni stratejiler belirlendi. Al nan kararlardan en önemlisi ise WPO Ba kan na destek sa laman n yan nda kararlar n daha h zl al nmas n ve iki toplant aras nda projelerin sürdürülmesini sa lamak üzere üç ba kan yard mc s n n seçilmesi idi. Kendi sorumluluk alanlar nda liderlik yapmak üzere, enformasyon ve istatistik konusunda Ambalaj Sanayicileri Derne i ( ASD ) Genel Sekreteri Do an Erberk; pazarlama ve ileti im konusunda ABRE Brezilya temsilcisi Luciana Pellegrino; Amerika IOPP temsilcisi Tom Schneider ise Sürdürülebilirlik Stratejileri konusunda Ba kan Yard mc s seçildiler. Sri Lanka toplant lar nda al nan di er önemli kararlar ise; WPO nun beter quality. misyonu çerçevesinde e itim, teknoloji vb. alanlarda ambalaj sektöründe i birli i yaratmak üzere planlanan ve gerçekle tirilen faaliyetlerin duyurulmas, WPO nun etkin tan t m için ayr nt l programlar n haz rlanmas, Gana ve Nijerya da oldu u gibi di er Afrika ülkelerinde de Ambalaj Enstitülerinin kurulmas n finanse etmek üzere kaynak olu turulmas, Mart 2010 da, Hindistan ve ngiltere de ortak olarak gerçekle tirilecek e itim program onayland ve toplam iki haftal k e itimin 2-4 gününü ngiltere den uzmanlar n internet üzerinden vermesi karar al nd, WPO üyelerinin sorumluluklar n n gerçekle tirilmesi, Genel Kurul toplant lar na etkin kat l m n sa lanmas için üyelik statüsünün gözden geçirilmesine karar verildi, WPO nun ngiltere temsilcisi-the Packaging Society gelecek üç y l için World Star Ambalaj Yar mas Organizasyonunu üstlendi. lk kez Sri Lanka Ambalaj Enstitüsü, ard ndan iki y l ASD, son iki y ld r da Tunus Ambalaj Enstitüsü taraf ndan düzenlenen uluslararas World Star Ö renci Yar mas n n 2010 ve 2011 y llar nda CEPI Çin Ambalaj Enstitüsü taraf ndan organize edilmesi karar verildi. 15

17 TSE Merkez Personeline Yang n E itimi HABERLER 16 Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan zaman zaman personeli acil durumlara kar bilinçli tutmak üzere verdirilen e itimlere bir yenisi daha eklendi. TSE dari ler Dairesi Ba kanl nca her an, her yerde, herkesin kar kar ya gelebilece i yang n felaketi ile ilgili olarak düzenlenen e itime TSE merkez personeli kat ld. Yang ndan önce al nmas gereken tedbirler ve yang n esnas nda yap lacaklar hakk nda Ankara Büyük ehir Belediyesi tfaiye Daire Ba kanl ndan tfaiye Amiri Nurettin Ayaz taraf ndan Enstitü merkezinde verilen e itime ba ta Genel Sekreter Ahmet Pelit, Genel Sekreter Yard mc lar Hakan Ergin ve Co kun entürk olmak üzere di er yönetici kadrosu ve personel kat ld. Yanma nedir? Yang n nedir? Yang nlar n s n fland r lmas, Yang n söndürücü maddeler, Yang n önleyici tedbirler, Yang n söndürme prensipleri, Yang n yerindeki tehlikeler, yerlerinde sivil savunma ekiplerinin kurulmas, LPG ve do al gaz yang nlar na müdahale, Akaryak t, bina ve elektrik yang nlar na müdahale, Araç, baca ve orman yang nlar na müdahale, Temiz hava solunum cihazlar n n tan t lmas, Yang nda koruyucu maddeler, Yang n söndürme cihazlar n n tan t lmas konular nda verilen e itim sonras nda Enstitü bahçesinde yang n söndürme tatbikat yap ld.

18 thalat n Sorunlar Antalya da Tart ld TSE, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Maliye Bakanl, D Ticaret Müste arl, Gümrük Müste arl ithalat n sorunlar n görü mek üzere Antalya da bulu tu HABERLER 17 Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan ithalatta uygunluk de erlendirmesinde ya an lan problemler ve çözüm önerilerine ili kin olarak TSE Gözetim ve Muayene Dairesi Ba kanl Antalya da bir e itim organize etti. Türk Standardlar Enstitüsü Ba kan Tahir Büyükhelvac gil, Genel Sekreter Ahmet Pelit, Genel Sekreter Teknik Yard mc s Hakan Ergin in de kat ld klar programda Gözetim ve Muayene Dairesi Ba kan Hüseyin Özdamar, Sanayi ve Ticaret Bakanl Sanayi Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Zühtü Bak r, Maliye Bakanl Bütçe Kontrol Genel Müdürlü ü Muhasebat Daire Ba kanl ndan Kontrolör smail Çobano lu, Gümrük Müste arl ndan Daire Ba kan Rasim Kutlu, Daire Ba kan Harun Uslu, D Ticaret Müste arl Standardizasyon Genel Müdürü Yavuz Mollasaliho lu, D Ticaret Müste arl Standardizasyon Genel Müdürlü ü Mevzuat Haz rlama Daire Ba kan Makbule Küçüksözen Do an, D Ticaret Müste arl Standardizasyon Genel Müdürlü ü ube Müdürü Kaan Göktürk, Yeni Gümrük Yönetmeli i, thalat Kontrolleri, TSE Taraf ndan Uygunluk De erlendirmesi Yap lan Ürünlerin thalat na Dair DTS Tebli i, D Ticarette Standardizasyon Mevzuat ve thalat Denetimleri, 2009/9 say l Tebli ve Uygulama Esaslar ile Sanayi Genel Müdürlü ü nün faaliyetleri konular nda konu malar yapt lar.

19 EKO- ANAL Z Dünya Nüfusu 9 Milyara, Türkiye Nüfusu 100 Milyon Ki iye Do ru Gidiyor 18 * Birle mi Milletler Nüfus Fonu nun (UNFPA) tahminlerine göre 2009 y l nüfusu 6 milyar milyon oldu ve neredeyse 7 milyar ki iye dayand. in daha endi e verici yan, dünya nüfusunun 2050 y l nda 9 milyar 150 milyonu bulacak olmas. UNFPA verilerine göre 2009 y l nda nüfusu 1 milyar 198 milyon olan Hindistan, milyonluk art la 1 milyar milyona ula acak ve u anda kendisinden milyon daha fazla nüfusa sahip Çin in milyon önüne geçecek. Yani Çin in nüfusu u anda 1 milyar milyon iken 2050 de 1 milyar 417 milyon ki iye ç kacak. Yani 40 y l sonra Hindistan, Çin den daha kalabal k bir ülke haline gelecek. Bu dönemde Pakistan 154.4, Nijerya 134.4, Etiyopya 91, ABD 89.2, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 81.5, Çin 71.2 milyon artacak. Gördü ünüz gibi önümüzdeki 40 y lda birçok ülkenin içinden adeta nüfus aç s ndan yeni bir ülke daha ç kacak y l nda nüfusu 50 milyonu geçen ülke say s 36 olacak.

20 CAH T UYANIK Referans Gazetesi Ankara Haber Müdürü çinde ya ad m z günlerin yo unlu u zaman zaman bizi gelece i görmekten al koyuyor. Hele hele ekonomik kriz dönemlerindeki belirsizlikler, insanlar iyice miyopi ye itiyor. Yani önümüzdeki birkaç haftadan daha ötesini göremez oluyoruz. Oysa geriye do ru dönüp bakt m zda, içinde ya ad m z sorunlar n ço unlukla geçmi te dile getirildi ini, yakla makta olan büyük tehlikelere dikkat çekildi ini anlayabiliyoruz. O tehlike an gelip çatt nda ise uzun vadeli dü ünüp önlem alanlar, gününü gün edip önlem almayanlara göre nispi bir üstünlük sa layabiliyor. nsanl n son yüzy lda u ra t en önemli sorunlardan birisi ise h zl nüfus art. H zl nüfus art beraberinde ekonomiyi bask alt na almas, beslenme sorunlar yaratmas, güvenlik sorununun aç a ç kmas na sebep olmas, yetersiz sa l k ve e itim hizmetleri meselesiyle u ra lmas, i sizlik art, kentle me ve yerle me sorunlar n n ba göstermesi, insanlar iç ve d göçe zorlamas gibi alanlarda çözümü kolay olmayan sorunlar do uruyor. Halen içinde geçti imiz dönemde ya ad m z bu sorunlar, önümüzdeki 40 y l n sonunda iyice tavana vurabilir. u anda bile çözmekte aciz kal nan h zl nüfus art yla ilgili sorunlar, iyice içinden ç k lmaz hale dönü üp, hiç de hesapta olmayan toplumsal sonuçlara yol açabilir. Beni bu tespiti yapmaya iten önemli sebeplerden biri geçti imiz haftalarda Birle mi Milletler Nüfus Fonu nun (UNFPA) aç klad en yeni veriler ve tahminler oldu. UNFPA n n tahminlerine göre 2009 y l nüfusu 6 milyar milyon oldu ve neredeyse 7 milyar ki iye dayand. in daha endi e verici yan, dünya nüfusunun 2050 y l nda 9 milyar 150 milyonu bulacak olmas. UNFPA verilerine göre 2009 y l nda nüfusu 1 milyar 198 milyon olan Hindistan, milyonluk art la 1 milyar milyonluk nüfusa ç kacak ve u anda kendisinden milyon daha fazla nüfusa sahip Çin in milyon önüne geçecek. Yani Çin in nüfusu u anda 1 milyar milyon iken, 2050 de 1 milyar 417 milyon ki iye ç kacak. Yani 40 y l sonra Hindistan, Çin den daha kalabal k bir ülke haline gelecek. Bu dönemde Pakistan 154.4, Nijerya 134.4, Etiyopya 91, ABD 89.2, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 81.5, Çin 71.2 milyon artacak. Gördü ünüz gibi önümüzdeki 40 y lda birçok ülkenin içinden adeta nüfus aç s ndan yeni bir ülke daha ç kacak y l nda nüfusu 50 milyonu geçen ülke say s 36 olacak. Peki Türkiye ne olacak? Türkiye nüfusu ise 74.8 milyondan 22.6 milyonluk art la 97.4 milyona yükselecek. Yani Türkiye nin nüfusu orta boy bir devlet kadar art gösterecek. Halen Türkiye nüfusundan az bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti nüfusta Türkiye yi geçerken, Almanya ise Türkiye den geride kalacak. Bu dönemde büyük nüfuslu ülkelerden Japonya da 25.5, Rusya da 24.8 ve Almanya da 11.7 milyonluk nüfus azalmas olacak. Almanya n n nüfusu 82.2 milyondan 70.5 milyon ki iye inecek. ABD, 89.2 milyonla geli mi ülkeler içindeki en yük- 19

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı