Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken"

Transkript

1

2 Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ N A. Sabit YÖNEY Türkay B RBEN Asl han KÖKER Canan DO AN Ebru CEM Yönetim Yeri TSE Pazarlama ve Tan t m Dairesi Ba kanl Necatibey Cad. No:112, Bakanl klar / ANKARA Tel: Faks : Reklam ve Abone Ay e Nedret GÜNE Tel: Y l Abone Bedeli Ayl k : 7 TL (KDV dahil) Y ll k : 70 TL (KDV dahil) (Bir y ll k aboneliklerde Ö retim Görevlileri, Ö renciler ve Enstitümüzden belgeli firma, kurum ve kurulu lara % 50 indirim uygulan r.) 2010 Y l Reklam Tarifesi Arka Kapak : 2000 TL + KDV Kapak çleri : 1500 TL + KDV Son Sayfa : 1500 TL + KDV ç Tam Sayfa: 1300 TL + KDV Tasar m, Bask, Da t m SARAY MATBAACILIK Tic. ve Sanayi Ltd. ti. Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar Ankara Yay n Türü: Yerel Süreli Bas m Tarihi: Standard hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler ihtiyaç duyuldu unda uzmanl k alan na göre, konusunda uzmanla m ki ilere incelettirildikten sonra yay nlan r. Dergide yay nlanan yaz lardaki görü ler yazar na ait olup Derginin ve yazar n ad al narak iktibas edilebilir. Dergimize gönderilen yaz lar yay nlans n veya yay nlanmas n iade edilmez. Cocuklar n zihinsel, bedensel ve psikososyal geli imi için vazgeçilmez oyun araçlar olan oyuncaklar, uzmanlara göre e itim arac d rlar. Çocuk, oyunca- ile oynarken bir yandan e lenir, di er yandan renk, ekil, boyut gibi kavramlar, payla may, i birli ini ö renir, k sacas dünyay tan r. Anne babalar için oyuncak seçimi, kamu yetkilileri ve üreticiler için do ru tasarlanm, güvenli oyuncaklar son derece önemli konulard r. Bu önemine binaen 2010 y l n n bu ilk say s nda Oyuncak Sektörü nü inceledik. Prof. Dr. Meziyet Ar ve Sonnur I tan, çocuk geli iminde oyun ve oyunca n önemini vurgularken oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken konular s ral yorlar. Dr. Hakan Gürsu, özellikle geli mekte olan ve genç nüfusa sahip tüm toplumlar için ya amsal bir stratejik öneme sahip olan ve oyun kavram n n farkl boyutlarda ürünle en yüzü olan oyuncaklar n yüz y llar boyunca sa l kl toplumlar yeti tirilmesinde son derece etken roller üstlendi ini belirtiyor. Türkiye-Çin ihracat kar la t rmas na bak ld nda, oyuncak sektöründe Çin in Türkiye den 490 kat büyük oldu unu vurgulayan Gürsu, oyuncak sektöründe, yeni trendlerin takip edilmesi, AR-GE çal malar na a rl k verilmesi, kalite odakl bir hedef yakalanmas, ürün çe itlenmesinin art r lmas ve sektörde markala lmas ile ulusal oyuncak sektörünün h zla büyüyebilece ini aç kl yor. Sa l k Bakanl yetkilileri, Bakanl kça yürütülen oyuncaklar n piyasa gözetimi ve denetimi hakk nda bilgi notu verirken oyuncaklara ili kin herhangi bir problem söz konusu oldu unda tüketicilerin Bakanl a ba vurabileceklerini belirtiyorlar. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl n n oyuncak güvenli indeki rolünü anlatan Atilla Saka, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl Oyuncak Laboratuvarlar n n Kapasitesinin Geli tirilmesi ve Akreditasyonu Projesi hakk nda bilgi veriyor. Oyuncak güvenli i konusunda Onaylanm Kurulu statüsü verilen TSE nin çal malar n TSE Direktifler Müdürü Mukadder lhan aç kl yor. Kültürel Ara t rmalar Vakf, Oyuncakevi Program Koordinatörü A. Ceren Gö ü, küreselle menin oyuncaklar üzerindeki etkilerini inceledi i yaz s nda ilerlemesinin önüne geçemeyece imiz küreselle menin olumlu taraflar n n ele al n p i lendi i takdirde yararl olaca n vurguluyor. TSE Sa l k htisas Grubu Ba kan Uzm. Dr. Y ld r m Cesaretli, oyuncak standardlar hakk nda bilgi veriyor. Bu say m zda da iki söyle iye yer verdik. Milli E itim Bakanl yetkilileri ile özel e itim üzerine yapt m z ilk söyle imizde, Özel E itim Rehberlik ve Dan ma Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Yurdagül Aydo an üstün yetenekli çocuklar m z güzele, bilime, sanata, insan insan yapan de erlere, do aya, insanl n derdini dert edinmeye ve iyi olan her eye yönlendirmek için Bakanl k olarak yapt klar çal malara, Özel Yeteneklilerin E itimi ubesi Müdürü Necati Bilgiç, bu çocuklara verilmesi gereken bilimsel e itime dair bilgiler verdiler. Eyüp, tarihsel dokusu yan nda anne babalar n, hatta dedelerimizin oyun ça lar n geçirdikleri oyuncaklar n edindikleri bir hayal kentidir. Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç nkaya, Eyüp Sultan Oyuncaklar ba l kl makalesine bu cümle ile giriyor. Seri üretimin geli ip do al malzemenin yerini plastik ve türevleri girene kadar oyuncak üretiminin merkezi olan Eyüp, 18. yy a kadar oyuncak denince ilk akla gelen yer olarak tarif ediliyor. Alt neller Geleneksel El Sanatlar Derne i Ba kan Mücella Kahveci, Geleneksel Giysili Bebekleri, Yrd. Doç. Dr. Cavidan Ba ar ile birlikte de Derneklerinin çal malar n anlat yor. Oyuncak konular n n yan s ra Ar. Gör. Mustafa Göktu Kaya ve Ar. Gör. Esra T. Kabaklarl Geneti i De i tirilmi Organizmalar (GDO) ve GDO lu Ürünlerin Ekonomik Analizi ni; Mim. Ebru Güller, etik yönünden mimarl k mesle ini; Sa l k Bakanl yetkilileri grip salg n ve beslenme konular n ele al yorlar. yi y llar dileklerimle. Sayg lar. Ahmet PEL T Genel Yay n Yönetmeni

3 Ekonomik ve Teknik Dergi Yýl:49 Sayý:572 Ocak 2010 ISSN: Oyuncak Sektörü Unutulmuþ Bir Stratejik Sektör '' Oyuncak'' Oyuncak Güvenliði, Saðlýk Bakanlýðý ve TSE Özel Eðitim Üzerine... Mimarlýk Mesleði ve Etik Grip Salgýný ve Beslenme 4 Içindekiler Baþkan'dan: TSE ve Oyuncak Güvenliði Unutulmuþ Bir Stratejik Sektör '' Oyuncak'' Ülkemizde Oyuncak Güvenliði Mevzuatý ve TSE Ayýn Konuklarý: Yurdagül AYDOÐAN ve Necati BÝLGÝÇ Oyuncaklar ve Standardlar Söyleþi: Oyuncakçýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALÝOÐLU Eyüp Sultan Oyuncaklarý Tüketici Rehberi Oyuncak Kütüphanesi Grip Salgýný ve Beslenme

4 Haberler Dünya Nüfusu 9 Milyara, Türkiye Nüfusu 100 Milyon Kiþiye Doðru Gidiyor Biliþim Teknolojileri ve Oyun Sektörü Çocuk Geliþiminde Oyun ve Oyuncaklarýn Önemi Saðlýk Bakanlýðýnca Yürütülen Oyuncaklarýn Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Hakkýnda Bilgi Notu Oyuncak Güvenliðinde Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý'nýn Rölü Oyuncaklar ve Küreselleþme Geleneksel Giysili Bebekler (Ardahan-Damal) Altýneller Geleneksel El Sanatlarý Derneði 92 Etkin Doða Korumaya Doðru: Kýzýlkuyu Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý FIBA Dünya Þampiyonasý Kuralarý Çekildi Mimarlýk Mesleði ve Etik Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar (GDO) ve GDO'lu Ürünlerin Ekonomik Analizi

5 Ba kan dan Tahir BÜYÜKHELVACIG L / TSE Ba kan TSE ve Oyuncak Güvenli i Oyuncaklar antik ça lardan itibaren insano lu taraf ndan kullan lmaya ba lanm t r. Ayr ca, pek çok yönden oyuncaklar tarih sürecinde çocuklar n geli imi için son derece önemli rol oynam olup, halen bu önemli rollerini devam ettirmekteler. Ülkemizde bildi imiz, iki oyuncak müzesi bulunmaktad r. Bunlardan birincisi; Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi olup, 20 Nisan 1920 de aç lm t r. Temel i levi h zl toplumsal de i- im içinde kaybolmakta olan oyuncaklar korumak olan müze, ayn zamanda bir ara t rma ve e itim merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu müzemizde sergilenen 500 den fazla oyuncak aras nda, ülkemizde yap lan arkeolojik çal malarda bulunan antik oyuncaklar n kopyalar n görmek mümkündür. Ülkemizdeki di er müze ise 2006 y l nda aç lan stanbul Oyuncak Müzesidir. Müzede dünyan n farkl ülkelerinden ve farkl dönemlere ait 2000 den fazla oyuncak sergilenmektedir. Her iki müze de, oyunca n insan hayat nda oynad önemli rolün geçmi ini ve bugününü sergilemektedir. Dünya geneline bakt m zda, oyuncak sektörünün y ll k üretim ve ticaret hacminin 60 milyar ABD Dolar na yakla an bir hacme sahip oldu unu görmekteyiz. Bu aç dan bak ld nda önemli üretim ve ticaret sektörle-

6 rinden biri olarak de erlendirilen oyuncak üretiminin büyük k sm Uzak Do u ülkelerinde ve özellikle Çin de yap lmaktad r. Türkiye nin nüfusunun yakla k 19 milyonu çocuklardan olu maktad r, yani nüfusun neredeyse % 27 ye yak n bölümü oyuncaklarla yak ndan ilgilidir. San yorum ki, bu rakamlar günümüzde Türkiye de oyuncak sektörünün ve yerli üretimin önemini vurgulamaya yeterlidir. Oyuncak üretimi standardlarla son derece yak ndan ili kili bir sektördür. Konuyu TSE aç s ndan de erlendirdi imizde, TSE nin dünyada oyuncaklarla ilgili standardlar ilk yürürlü e koyan standard kurulu lar ndan biri oldu unu görmekteyiz. TSE sadece oyuncaklarla ilgili Türk standardlar n haz rlamakla yetinmemi, TSE Belgesi ve TSE Markas hizmetleriyle ülkemizdeki oyuncak üreticilerini desteklemi tir. Bildi iniz gibi, TSE Markas ta yan oyuncaklar TSE nin gözetimi alt ndad r, ayr ca TSE, belgeli ürünlerin üretim yerinin gözetimini düzenli aral klarla yaparak üreticinin kurallara uyup uymad n kontrol etmektedir. Bunlara ek olarak, tüketici taraf ndan TSE Markal ürünlerle ilgili olarak TSE ye iletilen ikâyetler, s k bir ekilde takip edilmektedir. Üretici taraf ndan TSE belgesi ba vurusu yap lan oyuncaklar, TSE laboratuvarlar nda mekanik, fiziksel, a r kimyasal, organik, elektriksel özellikleri ile genel güvenlik kurallar aç s ndan deneylere tabii tutulmaktad r. Her oyuncak, deney sonuçlar dikkate al narak s k bir inceleme ve de erlendirme sürecinden sonra, üretim yeri incelemesi sonuçlar da uygunsa TSE belgesi almaya ve TSE Markas n kullanmaya hak kazanmaktad r. Bildi iniz gibi, Türkiye ve AB aras nda Gümrük Birli i nin tesis edilmesini takiben Türkiye - AB S nai Mevzuat uyumu çerçevesinde Oyuncaklar Hakk nda Yönetmelik, Sa l k Bakanl taraf ndan 17/05/2002 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e konulmu tur. Yönetmeli e göre oyuncak 14 ya ndan küçük çocuklar n oyunlar nda kullanmak amac yla tasarlanan veya imal edilen her türlü ürün ve oyun araç ve gereçleridir. Yönetmelik kapsam ndaki çocuk oyuncaklar n n, ilgili k l nm Türk Standardlar na uygun olmas n ve bu uyumu sa layan oyuncaklar n CE i areti ili tirilerek ya gruplar n belirten aç klama ve i aretlemelerle Türkiye de piyasaya arz edilmesini öngörmektedir. Yönetmeli in yay nlanmas n takiben Türkiye taraf ndan AB nezdinde oyuncaklar konusunda Onaylanm Kurulu atama çabalar ancak 2009 y l nda sonuçland r labilmi tir. Bu durum, döneminde ülkemizdeki oyuncak sanayicilerinin rekabet artlar n son derece olumsuz etkilemi tir. Son y llarda, art r lan piyasa gözetimi ve Oyuncak Güvenli i Projesi gibi projelerle kalitesiz ve güvenli olmayan oyuncaklar n piyasaya arz n n önlenmesi için önemli ad mlar at lm t r. Güvenli oyuncak konusunda, Türkiye de toplumun yayg n olarak bilinçlendirilmesi, al nan di er tedbirlerin ba ar ya ula abilmesi için eri ilmesi gereken en önemli hedeflerden biridir At lan en önemli ad mlardan ve ba ar lardan biri, teknik yeterlili ini y llar önce kabul ettirmi olan Türk Standardlar Enstitüsünün AT Tip ncelemesi yapmak üzere Oyuncak Güvenli i Direktifi nin (88/378/EEC) 10. maddesi kapsam nda Onaylanm Kurulu (Onaylan-

7 m Kurulu No:1783) olarak AB Komisyonu taraf ndan 12/05/2009 tarihinde resmi olarak ilan edilmesi olmu tur. TSE bu yat r mlar yla, oyuncak sanayicilerimize ve toplumumuza daha iyi ve etkin hizmet sunabilecek bir pozisyona gelmi tir. Anne ve babalar n, Oyuncaklar Hakk nda Yönetmelik konusunda bilmeleri gereken önemli hususlardan biri oyunca n üzerindeki CE i aretinin anlam d r. Yönetmelik uygunlu un de erlendirilmesinde iki ayr yöntem belirlemektedir. Yönetmeli e göre, üretici ilgili standard veya standardlara uygun olarak beyanda bulunarak üretti i ürünün üzerine CE i aretini ili tirebilir. Bu kapsamdaki uygulamada, bir onaylanm kurulu a ba vurma ve böyle bir kurulu taraf ndan deneylerin yap lmas zorunlulu u yoktur. Piyasa gözetimi, Sa l k Bakanl yetkilileri taraf ndan yap l r, uygun olmayan oyuncaklar n sat lm olsalar dahi piyasadan toplat lmas Bakanl k taraf ndan istenir ve kontrol edilir. Di er yöntemde ise, tasar m s ras nda ilgili k l nm standard n veya standardlar n k smen kullan ld veya hiç kullan lmad oyuncaklar için AT Tip ncelemesi i leminin bir Onaylanm Kurulu a ba vurularak gerçekle tirilmesinden sonra üretici taraf ndan bu konuyu belirten beyan düzenlenerek üretilen her oyunca n üzerine CE i aretinin ili tirilmesi gerekmektedir. Oyuncaklar için, AT Tip ncelemesi i leminde üretim yerinin denetimi yap lmamaktad r. Dolay s yla çocuk oyuncaklar için her iki yöntemde de; CE i areti oyunca n Yönetmeli e uygunlu unun üretici taraf ndan sa land n ve uygunlu un beyan edildi ini göstermektedir. Çocuklar n z n güvenli i aç s ndan anne ve baba olarak tek güvenceniz, kendi sat n ald - n z veya hediye edilen her oyunca CE i areti ta sa dahi incelemeniz ve çocu unuz için uygun olup olmad na karar vermeniz olacakt r. Bu i aret oyunca n 0-3 ya grubundaki çocuklar için uygun olmad n göstermektedir (TS EN 71-6). Haklar n z koruyabilmeniz için, oyuncak al rken fatura al nmal! Faturan n üzerine ad ve en az ndan telefon numaras yazd r lmal d r! Özellikle ambalaj veya kullanma talimat nda belirtilen ya s n rlamalar ve bunlarla ilgili i aretlemeleri kontrol edilmeli ve uyar lar muhakkak okunmal d r. Yap lacak bu basit kontroller, oyunca n çocu un ya grubuna uygun olup olmad na kolayca karar verilmesini sa layacakt r. Bunlara ek olarak, oyunca n kullanma talimat, faturas saklanmal ve özellikle ambalaj küçük çocuklar n eri emeyece i bir yerde muhafaza edilmelidir. Ülkemizde, oyuncak üretimine ve insan kaynaklar na yat r m yapan üreticiler ve ithalatç lar Yönetmeli e (Direktife) uygun hareket etmektedir. Ancak, piyasada hâlâ denetimlerden kaçabilen, çocuklar m z n sa l n ve hatta can güvenli ini tehdit edebilecek oyuncaklar bulunmaktad r. Bu nedenle oyunca n çocu unuz için güvenli olup olmad hususunda tereddüt içinde kal rsan z, muhakkak uzmanlara dan n z. Oyunca n tehlikeli oldu u konusunda üphe duyarsan z; Sa l k Bakanl yetkilileriyle irtibata geçiniz. Güvenilir oyuncaklar ve do rudan daha etkili dan ma hizmeti almak istiyorsan z TSE Markal ürünleri tercih ediniz. Derginin bu say s n n tüm okuyucular için gerçekten faydal olaca n umarak, sizlere yeni y lda mutluluk, sa l k, ba ar lar dilerim.

8 TSE le BELST Aras nda Teknik Birli i HABERLER 7 TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ve beraberindeki heyet iki kurulu un görev alan na giren konu ve sorunlar ile di er i birli i hususlar n görü mek üzere Belarus a gitti. Heyet, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil in ba kanl nda D li kiler Müdürü hsan Övüt ile Ba kanl k Mü aviri Nuri E me den olu tu. Belarus Cumhuriyeti GOSSTANDART a yap lan resmi ziyarete T.C. Belarus Büyükelçili i Ticaret Mü aviri Güzin Bayar da kat ld. Belarus Cumhuriyeti GOSSTANDART Ba kan Valery Koreshkov, yapt aç l konu mas nda u hususlara vurgu yapt : Davetimizi kabul edip geldi iniz için te ekkür ederim. Bu ziyaretiniz, bizleri oldukça onurland rm t r. TSE ile uzun y llara dayanan bir i birli imiz mevcuttur. Her iki kurulu birçok hususta i birli i yapm t r. ki ülke aras ndaki yak n i birli inde ve ticaretin geli mesinde, kurulu lar m z n etkisi çok önemlidir. TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ise yapt konu mada, ahs na ve heyetine gösterilen yak n alaka ve mükemmel ev sahipli i için te ekkür etti. BELST(GOSSTANDART) e ba ar temennilerini ifade eden Büyükhelvac gil, iki kurulu aras ndaki i birli inin ülkelerimiz aras nda ticaret hacminin artmas na katk sa layaca na inand n ; kaliteli ve standardlara uygun, belgeli ürünlerin vatanda lar m z n hizmetine sunulmas n n önemini dile getirerek konu mas n öyle sürdürdü; Türkiye ekonomik gücü ve kalk nma performans ile dünyan n 17. ve Avrupa n n ise 6. büyük ekonomisidir. Bunda TSE nin büyük katk s vard r. TSE, uzmanl ve tecrübeleri Türk ticaretinin önünü açm t r. Türkiye son alt y lda ortalama % 7,5 büyümü tür. D siyasetinde çok önemli ilerlemeler yapm ve son y llarda bu alanda birçok ba ar lar elde etmi tir. mzalayaca m z Mutabakat Zapt ile TSE ve BELST (GOSSTANDART) aras ndaki münasebetler güçlenerek devam edecektir. Ortak olarak yürütebilece imiz birçok husus vard r. Geçen ay içerisinde CEN ve CENELEC e ba l üye olman zdan dolay sizleri tebrik ediyorum. Burada da ortak yapaca m z birçok çal ma olacakt r.

9 HABERLER Biz, TSE olarak Avrupa n n ilk 5 kurulu undan biriyiz. Kendi imkânlar m zla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Onun için dünyan n ve Avrupa n n sayg n kurulu lar ndan z. Bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle payla maya her zaman haz r z. Konu malar n ard ndan taraflar n üzerinde mutab k kald Teknik Birli i Mutabakat Zapt, davetli misafirler, yerel bas n ve her iki kurulu heyet temsilcilerinin kat ld merasim esnas nda imzaland. Söz konusu Mutabakat Zapt n Enstitü ad na TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil, BELST (GOSS- TANDART) ad na ise Ba kan Valey N. Koreshkov imzalad. TSE Ba kan, bas na verilen demeç dahil birçok konu mada TSE belgeli ürünlerin ikinci bir kontrole tabi tutulmadan Belarus a giri yapmas n n iki ülke aras ndaki ticarete katk s n ve Belarus piyasas na kaliteli ürünlerin giri i aç s ndan sa layaca katma de eri dile getirdi. 8 TSE, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s na Kat ld Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s am da gerçekle tirildi. Bu toplant vesilesiyle Türkiye ile Suriye aras nda 50 den fazla mutabakat zapt imzaland. Türkiye Cumhuriyeti Ba bakan ve 10 bakan n i tiraki ile gerçekle tirilen Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s esnas nda Enstitümüz ile Suriye Arap Standardizasyon ve Metroloji Te kilat (SASMO) aras nda dateknik Birli i Mutabakat Zapt, imzaland. D i leri Bakanl n n koordinasyonunda gerçekle tirilen organizasyonda Enstitümüz, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ile D li kiler Müdürü hsan Övüt taraf ndan temsil edildi.

10 HABERLER Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birli i Konseyi Toplant s n n resmi aç l toplant s na e zamanl olarak iki ülke kurulu lar aras nda Mutabakat Zab tlar imzaland. TSE ile SASMO ilk imzay atan kurulu oldu. Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) ve Suriye Arap Standardizasyon ve Metroloji Te kilat (SASMO) aras ndaki Teknik Birli i Mutabakat Zapt n, TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ve SASMO Genel Müdürü Wafeek Al Jourd imzalad. TSE ile SASMO aras nda imzalanan Mutabakat Zapt, Enstitümüzün rutin yurt d faaliyetleri kapsam nda olup, standardizasyon ve uygunluk de erlendirmesi alanlar nda teknik i birli i, uluslararas alanda kar l kl destek sa lama, doküman teatisi, e itim ve kar l kl uzman de i imini içermektedir. TSE-SASMO teknik i birli i mutabakat zapt n n imzalanmas ndan sonra TSE Heyeti, SASMO Genel Müdürünü makam nda ziyaret etti. Burada iki kurulu temsilcileri aras nda görü al veri inde bulundu ve SASMO nun teknik birimlerinde ziyaretler gerçekle tirildi. SASMO Genel Müdürü ile yöneticileri, ülkelerin kalite alt yap lar n geli tirmek üzere yo un çal malar yürüttüklerini, AB ile özellikle akreditasyon kurumunun te kil edilmesi amac yla proje yürüttüklerini ve TSE nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Bu ziyaretin kendilerini oldukça onurland rd n, iki ülke aras ndaki tarihi ve kültürel yak nl n iki kurulu aras ndaki i birli inde ve karde ülkeler aras ndaki ticaretin geli mesinde önemini dile getirmi lerdir. Ayr ca, imzalanan Mutabakat Zapt ile iki ülke aras ndaki ticaretin geli ece i, standardlara uygun kaliteli mallar n ülkelerine giri inde kolayl n sa lanaca ifade edilmi tir. TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ise yapt konu mada, TSE heyetine gösterilen yak n alaka ve mükemmel ev sahipli i için te ekkür etti. ahs ve TSE Yönetim Kurulu ad na SASMO ya ba ar temennilerini ifade eden Büyükhelvac gil, iki kurulu aras ndaki i birli inin ülkeleri aras nda ticaret hacminin artmas na katk sa layaca na yürekten inand n, kaliteli ve standardlara uygun belgeli ürünlerin vatanda lar n hizmetine sunulmas n n önemini dile getirdi. Büyükhelvac gil konu mas nda ayr ca unlar söyledi; Biz, TSE olarak Avrupa n n ilk be kurulu undan biriyiz. Dünyada ise ilk on kurulu aras nda yer almaktay z. Kendi imkânlar m zla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Onun için dünyan n ve Avrupa n n sayg n kurulu lar ndan biriyiz. 30 bini a k n standard m z var, AB standardlar n n % 99 unu Türk Standard olarak kabul etmi durumday z. Standardlar m z, bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle payla maya her zaman haz r z. 9

11 TSE, Sahnede de Önce Kalite dedi HABERLER 10 Gerek üretici, gerekse tüketicinin güven kaynağı olan Türk Standardları Enstitüsü, Kuruluş Kanunu nda belirtilmiş görevlerini yerine getirirken, sanata, sanatçısına ve kültürüne sahip çıkma düşüncesini de bütün etkinliklerde yaşatmayı hedeflemiştir. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımıza standard, kalite ve tüketici bilincini yerleştirmek düşüncesinden hareketle, hazırlanan şirin bir çocuk oyunu Önce Kalite, Türk Standardları Enstitüsünün katkılarıyla sahneye kondu. İki perdelik oyunun konusu şehrin herhangi bir mahallesinde geçiyor. Oyunda iyilerin ve kötülerin kavgalarından BARIŞ galip çıkarken, TSE, tüketici, kalite ve standardizasyon konularına seyircinin dikkati çekiliyor. TSE Ordu Temsilcisi Ufuk Ersoy tarafından yazılan ve yönetilen Önce Kalite adlı oyunun galası, TSE Merkez Konferans Salonunda yapıldı. Oyuncularının tamamı (Şef - Ziya İSMAİLOĞLU, Tombik - Hasan LİMAN, Pısırık - Doğan ÜNAL, Öğretmen - Gülşen TÜMAY, Zabıta Osman - Savaş ÖZAYDIN, Pelin - Pelin ÜNLÜ, Şirin - Yeliz ACAR, Bengü - Bengü ARIDURU) TSE personelinden oluşan oyunun galasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, TSE Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Ergin ve Coşkun Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı. Oyun öncelikle Ankara ve Bursa da yer alan ilköğretim okulları için, daha sonra da bir program çerçevesinde diğer illerde sahnelenecek.

12 TSE le DPS Aras nda Teknik Birli i Mutabakat Zapt mzaland HABERLER Arnavutluk un Ba kenti Tiran da gerçekle tirilen Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anla mas (STA) Ortakl k Komitesi 1. toplant s n n gündeminde yer alan Türk Standardlar Enstitüsü ve Arnavutluk Standardizasyon Genel Müdürlü ü aras ndaki toplant ya i tirak edildi. ki kurulu aras ndaki mutabakat zapt n görü mek ve mutabakat sa lanmas durumunda zapt imzalamak üzere TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit ve D li kiler personeli Kadir Burak Yetkin, haz r bulundular. STA Toplant s n n aç l nda, ilgili kurum temsilcilerinin iki kurulu aras ndaki Mutabakat Zapt taslak metni üzerinde görü al veri inde bulunmalar amac yla ayr bir toplant yapmalar kararla t r ld. Bu toplant ya Türk taraf ndan Enstitümüz temsilcileri ile birlikte D Ticaret Müste arl ndan Daire Ba kan Halil Madazl, Arnavutluk taraf ndan Arnavutluk Standardizasyon Genel Müdürü Baskhim Muça ile iki uzman kat ld. Toplant sonucunda taraflarca imzalanacak metin üzerinde mutab k kal nd. Ayr ca gelece e yönelik projeler üzerinde görü al veri inde bulunuldu. Görü meler esnas nda özellikle standardizasyonun AB normlar na uyumu ve CEN-CENELEC üyeli i için uygulanacak stratejiler ve tecrübeler payla ld. TSE heyeti, DPS nin teknik birimlerinde incelemelerde bulundu. ki kurulu aras ndaki Teknik Birli i Mutabakat Zapt, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit ve DPS Genel Müdürü Baskhim Muça taraf ndan imzaland. mza töreninde TSE ve DPS yetkilileri, bu anla mayla peki tirilen yak n i birli inin ileride görev alanlar kapsam nda geli tirilmesinin ve ortak projeler üzerinde çal lmas n n, karde kurulu lar n uluslararas arenadaki etkinli ini art raca n vurgulad lar. Ayr ca, Genel Sekreter Ahmet Pelit yapt konu mada, Türkiye ile Arnavutluk un derin tarihi ve kültürel ba lar na vurgu yaparak iki dost kurulu aras ndaki i birli i ve tecrübe payla m n n artarak devam etmesini arzulad n dile getirdi. 11

13 Bursa Haz r Beton un Kalitesi Belgelendi HABERLER 12 Bursa ve çevresine 1986 y l ndan beri haz r beton hizmeti vermekte olan Bursa Beton, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ald. Belge törenine TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba, Bursa Beton Genel Müdürü Mahmut A cabay ve irket çal anlar kat ld. TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit törende yapt konu mada Bursa Beton un ba ar l çal malar n tescillediklerini, kalite belgesinin Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A nin Genel Müdürlük ve on bir tesisini kapsad - n belirterek bu ba ar da Türk Standardlar Enstitüsüne dü enin kaliteyi tescillemek oldu unu belirtti. Bursa Beton Genel Müdürü Mahmut A cabey de konu mas nda; Ürün kalitesinin sürdürülebilir olmas, sistem ve insan kalitesi ile mümkündür. Günün teknoloji ve ko ullar na uygun ürün ve hizmet kalitesinin temini, olu turulan sistemlerin bizler taraf ndan uygulanmas ile mümkün olacakt r. Bizler bu bilinçle çal malar m za devam edece iz. dedi. Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba ise dünyadaki geli melere ayak uydurduklar n belirterek, bu ba ar n n sa lanmas nda eme i geçen herkese te ekkür etti. Konu malar n ard ndan Genel Sekreter Pelit, Bursa Beton Yönetim Kurulu Ba kan Ergun Ka tç ba na kalite belgesini teslim etti.

14 TSE, BASB Üyesi Kurulu lar n Uzmanlar na TS EN ISO Bilgilendirme Toplant s Düzenledi Ba kanl k ve Sekreteryal TSE taraf ndan yürütülen Bölgeleraras Standardizasyon Birli i (BASB) nin faaliyetleri kapsam nda, TS EN ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemleri ve G da Zincirindeki Tüm Kurulu lar için artlar konulu bilgilendirme toplant s program Antalya da gerçekle tirildi. Söz konusu toplant ya BASB üyesi kurulu lardan yirmi be uzman kat ld. Toplant larda Enstitümüzü D li kiler Müdürü hsan Övüt ile D li kiler Müdürlü ü personeli Zeki Erseven ile Bayram Selam temsil ettiler. Bilgilendirme, Antalya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlü ü personeli Ümmühan Özbey taraf ndan verildi. Program çerçevesinde süt ve süt mamulleri üretimi yapan bir fabrika gezdirilerek uygulamal e itim imkân sa land. Toplant akabinde heyetlere ülkemizin sosyal ve kültürel zenginliklerini tan tmak amac ile bir günlük bir tur düzenlendi. Program sonunda üye ülke delegelerine kat l m sertifikalar n n takdim edildi i Sertifika Töreni düzenlendi. E itim program D li kiler Müdürü hsan Övüt ün kapan konu mas ile sona erdi. Övüt konu mas nda, TSE yönetimi ad na üye ülke kurulu lar n n delegelerine bilgilendirme program na aktif kat l mlar ndan dolay te ekkür etti. Övüt, Enstitümüzün, her y l, laboratuvar hizmetleri, belgelendirme, yönetim sistemleri gibi çe itli konularda BASB üyesi te kilatlar n uzmanlar na teknik e itimler düzenledi ine de inerek geçen 18 y l içerisinde 1500 den fazla teknik uzmana bu kapsamda e itimler verildi ini ve bu tür e itim faaliyetlerine gelecekte de yo un bir ekilde devam edilece ini vurgulad. Kalite Bayra Art k Özel Erciyes E itim Kurumlar Gönderinde de Dalgalan yor Kayseri de 1994 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Özel Erciyes E itim Kurumlar, 2008 y l nda ba latt Kalite Yönetim Sistemi çal malar ile kalitesini tescillendirerek TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesini bir törenle ald. Törene Talas Kaymakam Salih B çak, Belediye Ba kan R fat Y ld r m, Jandarma Komutan Dil at Yavuz, lçe Milli E itim Müdürü hsan Köker, TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan ile çok say da davetli ve ö renci kat ld. TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan, törende yapt konu mada geli meleri sürekli takip eden ve hedefine sa lam ad mlarla ula an Özel Erciyes E itim Kurumlar na ISO 9001 kalite belgesinin 2008 versiyonunu vermekten dolay mutluluk duydu unu belirtti. Konu man n ard ndan TSE Kayseri Ürün Belgelendirme Müdürü Necati Karahan, TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesini Özel Erciyes E itim Kurumlar Genel Müdürü Metin Beki e takdim etti. Ö renciler daha sonra kalite belgesinin i areti olarak TS EN ISO 9001 kalite bayra n göndere çekti. Belge takdiminden sonra Özel Erciyes E itim Kurumlar Genel Müdürü Metin Beki konu mas nda De i im, günümüzün art k de i mez konusudur. De i ime ayak uyduramayan müesseseler ayakta kalamazlar. Bu bilinçle sürekli geli en ve kaliteli e itim veren bir kurum olmak hedefimizdir dedi. HABERLER 13

15 Dünya Y ld zlar Sri Lanka da Seçildi HABERLER 14 Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) nun düzenledi i World Star Ambalaj Yar mas Jüri De erlendirme Toplant s, Sri Lanka n n Colombo ehrinde gerçekle tirildi. World Star-Dünya Y ld z Ambalaj Yar mas nda ülkemizden 10 firma dereceye girdi. Birle mi Milletler, Avrupa Birli i ile di er ulusal ve uluslararas kurumlarla ortakla a çal an Dünya Ambalaj Örgütü nün 1986 y l ndan bu yana üyesi ve Türkiye temsilcisi olan TSE, World Star Ambalaj Yar mas nda da jüri üyesi olarak yer almaktad r. Bu y lki WPO jüri de erlendirme toplant s ; WPO Genel Kurulu ve Sri Lanka Ambalaj Enstitüsü taraf ndan düzenlenen Dünya Ambalaj Kongresi ve çal ma grubu toplant lar na Enstitümüzü temsilen, TSE Deney Merkezi Ba kanl zmir Ambalaj Laboratuvar Müdürlü ü nden G da Mühendisi Buket Y lmaz ve TSE zmir Ürün Belgelendirme Müdürü Deniz Balc kat ld. Dünya Ambalaj Te kilat n n her y l gerçekle tirdi i World Star (Dünya Y ld z ) Ambalaj Yar mas n n jüri de erlendirme toplant s nda, konular nda uzman 14 ülke temsilcisi jüri üyesi olarak oy kulland. Ambalaj sektöründeki geli meleri yönlendirmek, katk da bulunmak ve payla m sa lamak için düzenlenen yar ma, G da, çecek, Sa l k ve Güzellik Ürünleri, Ev Gereçleri, Elektronik E ya, Eczac l k ve laç, Di er olmak üzere yedi kategoride gerçekle tirildi. Yar maya bu y l 35 ülkenin 237 ürünü kat ld, 129 ürün dereceye girdi. Dünyada ambalaj sektörünün ana bulu ma noktas olarak kabul edilen World Star (Dünya Y ld z ) Ambalaj Yar mas na, ülkemizden 14 firmam z 15 ürünü ile kat ld ve 10 firmam z n ambalaj örnekleri Dünya Y ld z unvan n kazand. WPO WorldStar Ambalaj Yar mas nda dereceye giren firmalara ödülleri Haziran 2010 da Çin de gerçekle tirilecek olan ödül töreni ile verilecek. Ödül töreni s ras nda, jürinin ortak karar ile belirlenen be aday aras ndan seçilen üç ürüne alt n, gümü ve bronz WorldStar Ba kan Özel Ödülü verilecek; WorldStar Sürdürülebilirlik Ödülü kazanan firmalar aç klanacak. Yar man n sonuçlar n n aç klanmas ndan sonra bir kutlama mesaj yay nlayarak ba ar l firmalar kutlayan TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil duygular n ; Bu sonuçlar Türk sanayisi için büyük bir ba ar d r. Sanayicimiz, her alanda oldu u gibi ambalaj sektöründe de dünyay yakalad n, dünya ile yar t n ve bir dünya y ld z oldu unu ispatlam t r eklinde belirtti. Türk Standardlar Enstitüsünün Türk sanayicisine rehber olma görevini ambalaj sektörü için de üstlendi ini vurgulayan TSE Ba kan Tahir Büyükhelvac gil ayr ca, Bu yar ta ba ar kazan lmas nda Türk Standardlar Enstitüsünün pay unutulmamal d r. Enstitümüz, 1986 y l nda Dünya Ambalaj Örgütü ne üye olmu, World Star-Dünya Y ld z Ambalaj Yar mas na Türk sanayicilerinin de kat l m n sa lamak amac yla 1988 y l ndan itibaren her y l ulusal ambalaj yar mas düzenlemi tir. Bu y l yirmi ikincisinin ödüllerini sunaca m z TSE Alt n Ambalaj Yar mas Ödül Törenimize haz rlan rken, Sri Lanka- Kolombo dan gelen bu güzel haber bizleri ve sektör temsilcilerini sevindirdi diye vurgulad.

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı