ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN Ayýn Konusu: T-34A MENTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR"

Transkript

1 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009 Ayýn Konusu: T-34A MENTOR

2 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN 2009 ÝÇÝNDEKÝLER: Ayýn Konuðu: Süleyman Girit 02 Ayýn Konusu: T-34A Mentor 07 Kit Ýnceleme: Kinetic 1/48 F-84F 17 Kit Ýnceleme: Dragon 1/700 HMS Illustrious 19 Plastik Model Fotoðrafý Nürnberg Gezisi YAYIN KURULU: Özkan Üner (ÝHPMUK Baþkaný) Tolga Özbek (Editör) Cumali Aygün (Editör) Onur Kurç (Yazar) Arkut Yüksel (Yazar) Kapak fotoðrafý: Özkan Üner Müze den T-34A Mentor Bu sayýya katkýda bulunanlar: Süleyman Girit, Turhan Güngör, Tayfun Yaþar, Levent Baþara, Kürþad Albayraktar, Murat Öztürk. Bu bülten ÝHMPMUK yayýnýdýr, 2 Ayda bir çýkar. Bültende yer alan yazýlar ve fotograflar aksi belirtilmedikçe yazarlarýna aittir, fotoðraf ve çizim altýnda eser sahibi belirtilen çalýþmalarýn sahiplerinden izin alma sorumluluðu yazarlara aittir. Yazýlar ve çizimlerin sorumluluðu yazarlara aittir, kulübün ya da müzenin görüþünü yansýtmazlar. Bülten parça parça veya bütün halinde kulüp web sitesi dýþýnda yayýnlanamaz, yayýnlayanlar telif ile ilgili sorumluluðu üstlenmiþ kabul edilir. Kaynak göstermek için bülten linkini kullanabilirsiniz.

3 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Sevgili modelciler, Son yýllarda geliþen ve internet baðlantýsý ile modelcilik faaliyetlerimizin önemli kýsmý sanal olarak devam ediyor. Forumlar büyük ilgi görüyor. Yaptýðýmýz modelleri, faaliyetlerimizi yayýnlýyoruz. Bilgileri paylaþýyoruz. Ancak bu çalýþmalarýn önemli kýsmý forumun derinliklerinde kalýyor. Unutulup gidiyor. Ayný sorular tekrar tekrar karþýmýza geliyor. Toplantýlarda yaptýðýmýz görüþmeler sonrasýnda Ýstanbul dýþýndaki modelcileri de düþünerek yeniden bültenin hazýrlanmasýna karar verdik. Uzun bir aradan sonra hýzlý bir çalýþma ile bültenimizle yeniden karþýnýzdayýz. Amacýmýz bültenle gelecekte arkadaþlarýmýza Türk Havacýlýðý ve modelcilik konusunda kalýcý, sürekli danýþýlabilecek bir yayýn býrakabilmek. Bu nedenle farklý bir yol izleyerek bülteni kaðýda basmak yerine daha rahat ulaþýmý saðlamak amacýyla PDF dosyasý olarak hazýrladýk. Sitemizden bülteni indirerek ulaþmanýzý kolaylaþtýrmaya çalýþtýk. Dijital olarak hazýrlanan bültende bol bol fotoðraf ve çizimler kullanarak sizlere daha renkli bir sunum hazýrlamayý hedefledik. Ýlk bültende yazý hazýrlayan, fotoðraf ve bilgi konusunda destek veren, arþivlerini açarak destek veren Onur Kurç, Arkut Yüksel, Tayfun Yaþar, Turhan Güngör, Levent Baþara, Kürþad Albayrak ve Hava Fotoðrafçýsý Pilot Murat Öztürk e, bize zaman ayýrýp sorularýmýza cevap veren eski baþkanýmýz Süleyman Girit e çok teþekkür ederiz. Bültenin genel yapýsýnýn oluþturulmasýnda editörlerimiz Tolga Özbek ve Cumali Aygün ün büyük katkýlarý oldu. Umarýz bu katkýlar, yeni arkadaþlarýmýzla birlikte daha da artar. Ýki ay sonra Mayýs 2009 da yeni bir bültenle tekrar görüþmek üzere... Özkan Üner ÝHMPMUK Baþkaný

4 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Ayýn Konuðu: Süleyman Girit - Röportaj: Tolga ÖZBEK Tüm Fotoðraflar: Süleyman GÝRÝT Arþivi Yayýn hayatýna yeniden merhaba diyen bültende her sayýda bir modelciyi tanýyacaðýz. Ýlk konuðumuz kulübümüzün uzun yýllar baþkanlýðýný yapan Süleyman Girit de Jet Model in Serçe uçaðý ile baþlayan havacýlýk ve modelcilik tutkusunu Süleyman Girit bizlerle paylaþtý... - Öncelikle bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz, Süleyman Girit kimdir? de Ýstanbul da doðdum, Cengiz Topel Ýlkokulu, Taþ Mektep Ortaokulu ve Bakýrköy Lisesi nde okudum de yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi nden Makine Mühendisi olarak mezun oldum de eþim Oya ile evlendim ve 1985 te Deniz, 1988 de de Beren isimli iki kýzým oldu de girdiðim Tahaþ þirketinde yönetici olarak çalýþýyorum. Ýþ konularým basýnçlý hava, boyama ve filtreleme. - Plastik modelciliðe nasýl baþladýnýz? Neden hobi olarak modelciliði seçtiniz? - Havacýlýða her erkek çocuðu gibi benim de ilgim vardý. Bu merakýmý her fýrsatta belirtmem ve 1971 de aldýðým Jet Model in Serçe adlý lastikli uçaðýný ev içerisinde uçurmaya kalkýþmam sebebi ile bir tanýdýðýmýz bana Ýstanbul Laleli semtindeki Tayyare evlerinde (þimdi otel) faaliyette bulunan ÝMUK a (Ýstanbul Model Uçak Kulübü) gitmemi önerdi. Bu sayede modelcilik ile düzenli temasým baþladý. Ýlk plastik modelim ise Jet Model den bir torba içinde satýn aldýðým Airfix Chipmunk du. Bu hobimi yazlarý çalýþtýðým Tahtakale de tezgahlardan satýn almaya baþladýðým Matchbox un 1/700 gemi ve 1/76 tanklarý ile devam edip geliþtirdim de ilk yurtdýþý seyahatim sýrasýnda da Airfix gemi maketleri alýp yaptým. Süleyman Girit, seyahatleri sýrasýnda önceden araþtýrma yapýp bölgedeki en yakýn havacýlýk müzelerini ziyaret etmeyi bir âdet getirmiþ. Ýþte bunlardan biri. Çin in baþkenti Pekin de bulunan havacýlýk müzesi. - Havacýlýk Müzesi ve kulüple nasýl tanýþtýnýz? - Yeþilköy de 1986 da Havacýlýk Müzesi nin kurulduðunu ve vitrinlerinde uçak maketleri olduðunu öðrendim. Müzeye pazar günleri gitmeye baþladým. Aylarca müzenin kafeteryasýnda kendi baþýma oturduktan sonra bir görevli cumartesi günleri maketçilerin geldiðini ve onlarla tanýþmamda fayda olduðunu söyledi. Ýlk cumartesi büyük bir heyecan ile gelip modelciler ile tanýþtým. Bu sayede uçak maketi yapmaya baþladým. Genelde pervaneli uçaklara karþý sempatim olduðundan, zaman içerisinde 1/48 ölçek uçaklara ilgim arttý. Yaptýðým uçaklar zaman içerisinde çeþitlendi ama 1/48 ölçeðine sadýk kalmaya çalýþtým.

5 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Hangi modeller üzerinde çalýþmaktan zevk alýyorsunuz? Özellikle pervaneli, jet veya belirli bir dönem tercihiniz var mý? - Modele baþlamadan önce mutlaka bir konusu olmasýna dikkat ediyorum. Bu önemli bir kiþi, renkli bir boyama veya ilginç bir tarihçe olabilir. Uçaðý ve konuyu seçtikten sonra tüm dokümanlarýný elde edip mümkün olduðu kadar belgeyefotoðrafa dayalý maket yapmaya çalýþýyorum. Bence en büyük kusurum, detaya gereken önemi vermem ve doðru yapmaya çalýþmam. Bu sebepten, uçaðýn iç detayýný çok deðiþtiriyor ve fazla zaman harcýyorum. Ýç detayý bitirdiðimde de uçaðý toplamam zaman almýyor. Sahip olduðum aletlerin çeþitliliði de bana yardýmcý oluyor. Boyama en çok zevk aldýðým konu. Uçaðýn üzerindeki bütün detaylarý boya ile yapmaya çalýþýyorum. Çýkartma kullanmakta çok baþarýsýzým. - Bugüne kadar en keyif aldýðýnýz modeliniz hangisi oldu? - Classic Airframes in Fairey Battle modeli, tüm yeteneklerime ve isteklerime cevap verdiði için en çok keyif aldýðým maketlerden biri oldu. Elimde Mehmet Þekercioðlu nun verdiði çok güzel eskimiþ bir uçak resmi olduðu için bu uçaðý yapmaya karar verdim. Uçaðýn iç detayýný bilgilere göre istediðim gibi detaylý yaptým. Uçaðýn üzerini, numaralarý ve bayraðý boyayabildiðim için çýkartma krizine girmeden uçaðý bitirebildim. Ayrýca Amerikalý bir dostumun Adana Ýncirlik te askerliðini yaparken uçtuðu ve (Hobbycraft firmasýnýn B-47 sinden modifiye edip yaptýðým) RB-47E de keyif aldýðým diðer bir uçaktý. Bu uçak þu anda dostumun evinde bulunuyor. Ýç detayý tamamen el yapýmý olan ve Monogram SNS den çevrilen T-6G de diðer zevk aldýðým bir uçak. Bu uçaðý ABD deki bir bölgesel yarýþmaya da götürdüm. Bufallo-New York seyahatlerini modelcilik organizasyonlarýna denk getiren Süleyman Girit, Noreastcan 03 de ünlü modelcilerden Tary Mattelino ile birlikte. - Yurt dýþý seyahatlerinizde sýk sýk modelcilik organizasyonlarýna katýlýyorsunuz. Bize bu yarýþmalar nasýl yapýlýyor anlatýr mýsýnýz? - Özellikle ABD de Buffalo-New York a çok sýk seyahat etmem sayesinde internette tanýnmýþ maketci olan Tary Mattelino yu tanýdým. Aldýðým bilgiler sayesinde seyahatlerimi yarýþmalara katýlacak þekilde ayarlamaya baþladým. Ýlk katýldýðým yarýþma Amerika daki en büyük bölgesel yarýþma olan Noreastcon 03 tü. Tahminen 900 maket vardý. Bu yarýþmaya katýlan ilk yabancýnýn benim olduðumu söylediler ve bir ayrýcalýk yapýp jürinin incelemesine katýlmama izin verdiler. ABD de yarýþmalar bir festival gibi oluyor. Bir veya iki gün sürüyor. Ýlk gün maket kayýtlarý yapýlýyor, ayrý bir salonda bölgenin model dükkanlarý veya þahýslar stand kuruyor, maket satýyorlar. Ayrýca Revell, Testors gibi büyük firmalarý da torbada maket ve akrilik boyalarýn bulunduðu, Make and Take It yani Yap ve Götür masalarý kurmuþlar. Çocuklara, tecrübeli modelcilerin yardýmlarýyla maket yapmasýný gösteriyorlar. Ýkinci günde bu organizasyon devam ediyor fakat maketlerin bulunduðu salon kapatýlýp jürinin deðerlendirmesi baþlýyor.

6 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Süleyman Girit in en sevdiði modellerden biri Classic Airframes in 1/48 ölçek Fairey Battle uçaðý. Türk Hava Kuvvetleri nde uçan 29 gövde numaralý uçaðý yapan Girit, modeli decal kullanmadan tamamladý. Hobbycraft ýn B-47 sini modifiye ederek keþif görevlerinde kullanýlan RB-47E ye çeviren Süleyman Girit, bu modelini, Adana Ýncilik Üssü nde askerliðini yapan bir Amerikalý arkadaþýna hediye etti. Saat gibi deðerlendirme bitiyor ve saat da bir kokteyl-yemek yapýlýyor. Çeþitli konuþmalardan sonra ödül törenine geçiliyor. Yüzlerce yarýþmacý binin üzerinde seyirci sayýsýna ulaþýlýyor. Özellikle aileler çocuklarýný bu faaliyetlere taþýyorlar ve yarýþmaya katýlýmý teþvik ediyorlar. Ödüller çok deðiþik olabiliyor. Genç yarýþmacýlara eðitiminde kullanýlmasý için verilen 4 bin dolarlýk burs, çeþitli maðazalar hediye çekleri, indirim kuponlarý ve maket malzemeleri veriyorlar. - Müzede yapýlan yarýþmalara hem yarýþmacý hem de jüri olarak katýlýyorsunuz. Yurtdýþýndaki yarýþmalarla Türkiye dekileri karþýlaþtýrýr mýsýnýz? - Türkiye de ne yazýk ki benzer yarýþmalar bu yaklaþýmdan çok uzaktalar. Organize eden kiþi veya kurumlarýn tercihleri doðrultusunda yarýþmalar þekilleniyor. Bu da faaliyeti ve katýlýmý sýnýrlýyor. Bildiðim kadarý ile þu ana kadar maket ve modelci katýlýmý en baþarýlý yarýþma olan Birinci modelsitesi.com yarýþmasý bile özellikle katýlan modelci sayýsýnda istenilen seviye ye gelememiþti. Ziyaretçi sayýsý da yurtdýþýndaki önemli yarýþmalarýn seviyesinden çok uzaktý. Yurtdýþýnda katýldýðým veya gezdiðim bütün yarýþmalar hep benzer formattaydý. Maket satanlar, maket yapým kurslarý ziyaretçilere açýk yarýþan maketçilerin masalarý vs. Buna karþýlýk Türkiye deki yarýþmalara katýlan maketlerin seviyesi özellikle uçaklarda çok iyi. Bizdeki birçok uçak, büyük yarýþmalarda dereceye girebilir. Özellikle boyama konusunda çok iyiyiz. Detay konumuz ise en zayýf konumuz. Deðerlendirmede ise çok gerideyiz. Jüri üyeleri kesinlikle birbirleri ile konuþmuyorlar, ayrýca birden fazla jüri ekibi var. Askeri sivil uçak, Alman uçak vs, çoðu maket ile birlikte yarýþmacýlar yurtdýþýndaki organizasyonlarda doküman veriyor. Böylece jüri gördüðü makette nelerin yapýldýðýný tahmin etmekten kurtuluyor.

7 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Kulübümüzün uzun süre baþkanlýðýný yaptýnýz. Sizce kulüp yapýlanmasý nereye gitmeli? - Bizde daha kurumsallaþarak düzenli yarýþmalarýn sayýsýný arttýrmalý ve özellikle uçak hariç modelciliði de geliþtirmeliyiz. Uçak konusunda ÝHMPMUK üzerine düþen görevi yeterince yapamýyor. Buna hem bulunduðu ortam hem de kulüp içerisinde bulunan iç çekiþmeler sebep oluyor. Buna ne yazýk ki baþkanlýðým süresince engel olamadým. Dengeli davranmaya çalýþtýðým için de suçlandým. Kulübün geleceði bu tür davranýþlarýn ortadan kalkmasý, ilk zamanlarda duyulan heyecanlarýn tekrar canlanmasýna baðlý. Belki sürekli faaliyet yapmak bunu saðlayabilir. Benim iþ yoðunluðum bunu yapmamý engelledi. Ama Özkan Üner in Hakan Ün ile birlikte bunu baþarma þanslarý var. Ortak iþler kurs, bülten, sergi vs. takým ruhu yarattýðý için gene eski günlere dönebiliriz. Yurtdýþýndaki organizasyonlarda modellerin sergilenmesinin yaný sýra üreticiler yeni maket ve malzemelerini de sergiliyor. - Hobinizi bir bakýma küçük de olsa iþle birleþtirmiþ durumdasýnýz. Bazý markalarýn Türkiye temsilcisisiniz. Ticari açýdan bakýldýðýnda Türkiye'de modelcilik ne seviyede? -Türkiye de modelcilik ticari açýdan çok daha organize duruma geldi. Ýmkanlar geçmiþe göre kýyaslanamayacak kadar fazla. Yeterince kuvvetlenmemiþ olan tek kýsým resin-pe parça, çýkartma gibi aksesuarlar. Bu konuda düzenli çalýsan tek firma bizimki. Ama yeterli deðil. Buna Türkiye pazarýnýn yeterli büyüklükte olmamasý sebep oluyor. Plastik makette toplam pazarýmýzýn Avrupa ülkelerine göre en sonlarda yer almasý bu sebepten oluyor. Özellikle büyük firmalarýn (Airfix, Italeri, Revell, Tamiya gibi) bu pazarda bulunmasý, Türkiye temsilcilerinin özel baþarýlarýna baðlý. Bu sebepten Hasegawa hala pazarda düzenli olarak mevcut deðil. Sadece uçak deðil, Süleyman Girit in gemi modelleri de bulunuyor. Ýþte bunlardan biri. Messerschmit 109 model.

8 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Sizin forumda yazdýðýnýz çok güzel bir sloganýnýz var. Biraz bu sloganý genç arkadaþlarýmýz için açýklar mýsýnýz? - Modelciliðinize iyi bakýn, yaþlanýnca gerekli olacak sloganý, bizzat yaþayýp bulduðum bir slogan. Seneler önce annebabamý ziyaret etmeye gittiðimde, pencerede bizi beklerken gördüm. Yüzlerindeki bekleme duygusu ve bizi görünce sevinç ifadelerini hiç unutmuyorum. Halbuki bir uðraþlarý olsa, onlar ile vakit geçirir, pencerede bizi beklemek zorunda kalmazlardý. Artýk eskisi gibi aile ziyaretleri yok. Geçmiþte aileler iç içe yaþarlarmýþ ve birbirlerini hep görürlermiþ. Simdi ise haftada bir veya iki haftada bir ziyaret edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Bizler ise çocuklarýmýzý ayda bir veya iki ayda bir görebilirsek mutlu olacaðýz. Ýþte bu sebepten bunalýma girmemek ve baþkalarý ile eðlenmeye muhtaç olmamak için herkesin ciddi olarak takip ettiði bir uðraþý olmak zorunda. Bu ayni zamanda kültürlü toplumlarda doðal olan bir þey ve biz bunu topluma olan borcumuz sebebi ile geliþtirmek zorundayýz. Bundan dolayýdýr ki her fýrsatta genç-yaþlý demeden bu sloganý kullanýyorum ve ne olursa olsun herkesin bir uðraþ sahibi olmasý gerektiðini söylüyorum. - Ýlginiz ve vakit ayýrdýðýnýz için çok teþekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. - Bana gösterdiðiniz ilgiye teþekkür ediyor, modelcilik camiasýnýn hep birlikte en iyi þeylere ulaþmasýný diliyorum. Yine bir model organizasyonunda Süleyman Girit hava tabancasý üreticisi Aztek þirketinin standýnda. Zeppelin Müzesi nde sivil havacýlýðýn altýn çaðýný yaþadýðý 1930 larda gökyüzünde farklý bir seyahat saðlayan ama talihsiz bir kazayla anýlan zeplinden bugüne kadar gelebilenler. ABD deki müzelerin en önemli özelliklerinin baþýnda bir çok uçaðýn restore edilerek yeniden uçurulmasý geliyor. Ýþte bir B-17 Uçan Kale.

9 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Ayýn Konusu: T-34 A Mentor - Tolga ÖZBEK Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde 37 yýl hizmet veren, emeklilik hayatýnda Türk Hava Kurumu ve Ýstanbul Havacýlýk Kulübü nde de kullanýlan T-34A Mentor uçaklarý, bugüne kadar binlerce pilot yetiþtirdi. Halen çeþitli modelleri, birçok ülke hava kuvvetlerinin yaný sýra sivil amaçlý uçmaya devam ediyor. Ýþte T-34A Mentor un hikayesi... T-34 uçaklarý Türk Hava Kuvvetleri ne ilk geldiðinde uzun yýllar kare forsla uçtu. Ýþte bir üçlü kol, lzmir üzerinde eðitim uçuþunda. (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) ABD Hava Kuvvetleri (USAF), Ýkinci Dünya Savaþý nýn ardýndan yüksek uçuþ maliyetlerine sahip T-6A Texan larý deðiþtirmek üzere bir ihale açtý. Fairchild ve Beech þirketlerinin katýldýðý ihalede, her iki imalatçý da tek motorlu, iki kiþilik eðitim uçaðý geliþtirecekti. Uçaklarýn performanslarýný test edecek USAF, en uygun modeli seçecekti. Ýmalatçýlardan istenilen en önemli iki kriter, uçaklarýn ucuz iþletim maliyetlerine ve kolay kullaným özelliklerine sahip olmasýydý. Fairchild ýn T-31 i ile Beech in T-34 ünün katýldýðý ihalede testler sonrasýnda USAF tercihini T-31 den yana kullandý. Ancak uçaðýn beklenenden daha pahalý olmasý ve yakýt kapasitesinin düþüklüðü nedeniyle kontrat iptal edildi. Ýbre, Beech þirketinin ilk uçuþunu Mayýs 1950 de yapan T-34 uçaðýna dönmüþtü. T-34 Mentor yani takma adýyla kýlavuz, Beech þirketinin sahibi Walter Beech baþkanlýðýndaki ekip tarafýndan sivil Model 35 Bonanza uçaðýndan geliþtirilmiþti. Bu Uçaktaki birçok sistem T-34 e adapte edildi.

10 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Kanat ve gövde yapýsý ayný kalýrken uçaðýn kokpiti 4 koltuktantan iki kiþilik hale getirildi. Kuyruk deðiþtirildi. Motor güçlendirildi. Ortaya iki pilotun tandem yani arkalý-önlü oturduðu, kanopisi geniþ görüþ açýsýna sahip, yüksek performanslý bir uçak çýktý. T-34 ü beðenen USAF, 353 adetlik sipariþ verdi. T-34 ler USAF pilotlarý tarafýndan çok sevildi. Uçuþ karakteri yüksek, hata kaldýran teknik özellikleri nedeniyle kýsa sürede T- 6 larýn yerini aldý. Kaderin garip cilvesi bu iki uçak uzun yýllar Türk Hava Kuvvetleri tarafýndan beraber kullanýlacaktý... T-34 ler ABD Deniz Kuvvetleri tarafýndan da beðenilince uçaðýn B modelinden 423 adet üretildi. Piston motor daha sonra yerini yüksek güçlü turboprop PT6A-25 motoruna býraktý. T-34C olarak adlandýrýlan bu model ABD Deniz Kuvvetleri'nin yaný sýra bir çok ülkenin hava kuvvetlerinde eðitim ve hafif saldýrý uçaðý olarak kullanýldý. T-34 ler Arjantin, Kanada ve Japonya da lisans altýnda imal edildi. Öðrenci Pilot, T-34 le ilk yalnýz uçuþuna çýkýyor. Bu bir pilotun hayatýndaki en önemleri anlardan biridir. Hiç unutulmaz. (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) T-34 LER TÜRKÝYE DE T-34 ler uzun yýllar temel baþlangýç uçaðý olarak kullanýldýktan sonra yerini SF-260 lara býraktý. (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafýndan tasarlanan Uður eðitim uçaklarýnýn ihtiyacý karþýlamamasý üzerine Türk Hava Kuvvetleri yeni bir baþlangýç eðitim uçaðý üzerinde araþtýrmalarýna baþladý. Yapýlan incelemede, Kanada da üretilen 24 adet T-34A uçaðýnýn NATO yardýmlarý içinde Türkiye ye hibe edilebileceðine karar verildi. Kanada Döküm ve Otomobil þirketi, Beech ile yaptýðý anlaþma doðrultusunda yýllarý arasýnda 125 adet T-34 imal etmiþti. Bunlardan 100 ü USAF a, geri kalan 25 uçak da Kanada Silahlý Kuvvetleri ne teslim edildi. Bu uçaklardan birinin düþmesi sonrasýnda geri kalan 24 uçaðýn Türkiye ye NATO yardýmlarý içinde verilmesi gündeme geldi.

11 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Yuvarlak forslu T-34 uçaðý, öðrenci ve öðretmen pilotunu bekliyor. Fotoðraf uçaðýn Hava Kuvvetleri ndeki son dönemlerine ait. Pervane abaðýndaki renge dikkat! (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) Hava Harp Okulu nu bitiren pilot adayý Teðmenler, ilk uçuþlarýna T-34 te baþlýyordu sorti T-34 le uçup yalnýz uçuþ yaptýktan sonra eðitimlerine T-6 larla devam ediyorlardý. Daha sonra T-6 larýn yerini jet motorlu T-37 ler almaya baþladý de kare fors uygulamasýndan yuvarlak forslu milliyet tanýmlamasýna dönülünce T- 34 lerde yeni forslar uygulandý lerin baþýndan itibaren de envanterdeki tüm uçaklara uygulanan üs numarasýnýn gövdeye boyanmasý iþlemi gerçekleþtirildi. Uçaðýn burun bölümüne görev yaptýðý üssün numarasý ve kuyruk numarasýnýn son üç rakamý iþlendi. Eldeki dokümanlara göre 1980 lerin ortasýnda gerçekleþtirildiði tahmin edilen farklý bir boyamada bu uçaklarýn bazýlarýna ya da birine gövdede kalýn bir turuncu çizgi çekildiði görünüyor. T-34A lardan ilk 12 lik paket 10 Haziran 1956 da gemiyle Türkiye ye ulaþtýrýldý. Kayseri 2. Hava Ýkmal Bakým Merkezi nde montaj ve tecrübe uçuþlarý gerçekleþtirilen T-34 ler, Ýzmir e gönderildi. Ýkinci 12 lik parti ise 25 Aðustos 1956 da geldi. Mentor lar Ýzmir Çiðli de konuþlu bulunan 2.Ana Jet Üs Komutanlýðý bünyesinde 3. Pilotaj Filo da uçmaya baþladý te filolarýn re-organizasyonu sonrasýnda T- 34 ler çaðrý adý Palaz olan 123. Filo ya verildi. Kare forslu T-34 ler eðitim uçuþunda. (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) Ýlk geldiklerinde boyasýz doðal metal renkli boyamaya uçaklar, kare fors taþýyordu. Kanat altlarýnda ise sol tarafta uçaða verilen 1 den 24 e kadar sýralanan numara, sað kanatta da eðitim uçaðý olduðunu belirten OK (okul) ibaresi yer alýyordu. Yine uçaðýn kuyruk bölümüne yakýn gövdesinde forstan sonra OK ve uçaðýn numarasý bulunuyordu.

12 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Ayrýca kuyruk dümeni de turuncuya boyanmýþ. Bu farklý boyamanýn o yýllarda envantere giren Alman yardýmý F-104 uçaklarýnýn kanat yakýt tanklarýndan esinlenerek yapýldýðý tahmin ediliyor. Benzer þekilde T-33 uçaklarýnýn kanat yakýt tanklarýna da turuncu þerit atýlmýþtý. Eðitim uçaðý olmalarý nedeniyle, yakýn kol uçuþlarýnda fark edilmeyi kolaylaþtýrýcý bu boya uygulamasýnýn çok özgün bir çalýþma olarak kayýtlara geçtiðini belirtelim. Ekonomik ömrünü tamamlamaya baþlayan ve yeni nesil uçuþ eðitim sisteminde yetersiz hale gelen T-34 lerin deðiþtirilmesi için 1980 lerin sonunda çalýþma baþlatýldý. Yapýlan ihaleyi kazanan Ýtalyan tasarýmý SF-260 lar Ankara da TAI tesislerinde monte edilerek Ocak 1991 den itibaren 123. Filo'ya teslim edilmeye baþlandý. T-34 lerin en ilginç boyamasý turunculu bu paterndi. Bu boyamanýn deneme amacýyla yapýldýðý tahmin ediliyor. Uçaðýn tek parça açýlan kanopisine dikkat (Fotoðraf: Türk Hava Kuvvetleri Arþivi) T-34A LAR MÜZEDE 1994 yýlýnda, no lu T-34A Müzemize gönderilmiþtir. Ayrýca müzemizde OK-16 no lu T-34 de Kare fors uygulanmýþ olarak sergilenmektedir. 220 gövde numaralý uçak, Havacýlýk Müzesi ne 1994 te uçarak geldi. Uçaðýn yakýtýnýn bitirilmesi için Baþçavuþ Emin Bayramlar bir süre motor çalýþtýrmýþtý. (Fotoðraf: Turhan Güngör) Uçaðýn motor detayý. Piston motorlar A ve B serilerinde kullanýldýktan sonra C serisinde yerini turboproplara býraktý. (Fotoðraf: Turhan Güngör)

13 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN SÝVÝL UÇUÞLAR T-34 ler, Mayýs ve Haziran 1993 ten itibaren Hava Kuvvetleri nde hizmet dýþýna çýkartýldý. Gövde ve motor saatleri düþük, uçabilir durumdaki 8 uçak de-monte olarak Ýzmir Çiðli den Kayseri deki 2. Hava Ýkmal Bakým Merkezi ne gönderildi. Burada yapýsal yenileþtirilmeye tabi tutulan uçaklar, sivil uçuþlarda kullanýlmasý için transponder adý verilen radar ekraný üzerinden takip edilmesini saðlayan cihaz ve sivil telsiz takýlarak Türk Hava Kurumu na (THK) baðýþlandý. Kýsa süre THK tarafýndan kullanýlan T- 34 lerden bir kaçý Ýstanbul Havacýlýk Kulübü ne (ÝHK) verildi. Uzun süre ÝHK da uçuþ eðitiminde kullanýlan T-34 ler gövde ve kanat baðlantýlarýyla ilgili Amerikan havacýlýk otoritesi FAA in yayýnladýðý yapýsal tadilat emri gelince uçuþlarý durduruldu. Ýki uçaðýn modifikasyon çalýþmalarý yapýlmasýna raðmen uçaklar hizmetten çýkartýldý. Kalan birkaç T-34 aný uçaðý olarak Ýstanbul, Ankara ve Eskiþehir deki müzelerde sergileniyor. Ýstanbul Havacýlýk Kulübü (ÝHK) tarafýndan bir süre kullanýlan T-34 ler artýk son günlerini bekliyor. (Fotoðraf Tolga Özbek) Yapýsal tadilata tabi tutulan yandaki uçaðýn bir eþi de sarý renkli TC-IHK idi. Ancak FAA den yeni bir teknik uygulama gelince çok pahalý olduðu için bu AD olarak adlandýrýlan uygulama yapýlamadý. Ýki uçak da kal oldu. (Fotoðraf Tolga Özbek) Kalan uçaklardan TC-CCG, 2002 de Gökhan Tartýcý nýn desteði ile yapýsal yenilemeye tabi tutuldu. Yeniden uçuldu. (Fotoðraf Tolga Özbek)

14 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Son günlerini bekleyen TC-CCH. (Fotoðraf Tolga Özbek) Uçak üzerine çýkartma ile yapýlan Ýstanbul Havacýlýk Kulübü nün amblemi. (Fotoðraf Tolga Özbek) TC-IHL, farklý boyamasý ile belki de en çok fotoðrafý çekilen uçaktý. Ne yazýk ki bu T-34, 17 Aralýk 2000 tarihinde düþtü. (Fotoðraf Tolga Özbek)

15 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Uçaðýn üzerindeki detaylar (Fotoðraf Tolga Özbek) Bir bankanýn reklam amacýyla boyadýðý uçak bu renklerle uçmadý ama birkaç hafta Ýstanbul da Metrocity inin önünde sergilendi. (Fotoðraf Tolga Özbek) Uçaðýn sol tarafýndan bir görüntü. (Fotoðraf Tolga Özbek) Yine kulübün tanýtýlmasý için boyanan uçaklardan biri: TC-CCI (Fotoðraf Tolga Özbek)

16 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN MODELLER Hasegawa 1/72: Japon þirketin 1/72 ölçek kiti oldukça eski bir kalýba sahip. Ýçe kalýp, standart detaylara sahip kit aslýnda T-34 ün Japonya da lisans altýnda Fuji T-3 adýyla imal edilen uçaðýn modeli. Kitin içinden T- 34 i itmek amacýyla kullanýlan bir traktör de çýkýyor. Hasegawa nýn ayrýca 1/48 ölçek, içinden 3 adet T-3 çýkan çocuk bisikleti versiyonuna sahip bir kiti de bulunuyor. Aconcagua 1/48: Ýmalatçýnýn resin T-34A/B kiti bulunuyor. Sýnýrlý sayýda üretilen ve fiyatý dolar arasýnda deðiþen kit 45 parça. Gri resin döküm kitte vakum kanopi, photoetched ve metal parçalar yer alýyor. Kanatçýk, flap hareketli parça olarak verilen kitin detaylý bir kokpiti var. Czech Model 1/48: Þirketin ürettiði turboprop motorlu T-34C modelini, uçaðýn burnunu keserek Minicraft ýn nolu Beechcraft Bonanza V35 modelinin burun ve pervanesini kullanarak T-34A ya çevirmek mümkün. Kanat, gövdede bazý deðiþikliklerin de yapýlmasý gerekiyor. Hasegawa nýn yýllar önce çýkarttýðý 1/72 kit. (Fotoðraf: Turhan Güngör) Altta ise Aconcagua nýn resin döküm 1/48 ölçek kiti. (Fotoðraflar Aircraft Resource Center ve Aconcagua þirketi) Sanger T-34A 1/48: Bu kit vakum olup, iniþ takýmý ve pervane metal parça olarak çýkmaktadýr. Dekal seçenekleri arasýnda Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Japon Hava Kuvvetleri bulunmaktadýr. Eduard: Yan malzeme olarak Eduard ýn 1/72 ölçek Hasegawa kit için kanopi ve tekerlek maskesi ile photo-etched parçalarý bulunuyor. KAYNAKLAR: 1.Mentor Ailesi Hava Kuvvetleri Komutanlýðý (2001) 2.Turkish Military Aircraft since 1912 Ole Nikolajsen 3.Hürriyet Gazetesi Kokpit Sayfasý 4.T-34 Mentor in action Squadron 5.http://www.ole-nikolajsen.com

17 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Kare Fors OK-21: Bu uçak uzun yýllar hizmetinden sonra sivil hizmetine TC-IHK tesciliyle sürdürdü. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) Yuvarlak Fors OK-21: Uçaðýn kare forslu ve gövde üzerine üs numaralarý vurulmuþ hali. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) 2-001: Bu farklý boyamanýn 1980 lerin ortasýnda yapýldýðý tahmin ediliyor. Turuncu çizgi sayesinde uçaðýn havada fark edilmesinin daha belirgin hale getirildi. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) Ýllüstrasyonlar: Özkan Üner

18 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN TC-IHL: Ne yazýk ki bu uçak, Ýzmit te 17 Aralýk 2000 tarihinde meydana gelen bir kazada düþtü. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) TC-CCH: Ýstanbul Havacýlýk kulübünde uçtuðu þekli ile. Uçaðýn üzerinde THK na verilirken atýlan boyalar kýsa sürede aþýnmýþ ve alttan metalik renk görülebiliyordu. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) TC-IHK: Bu uçaðýn en son sarý renge boyanmýþ ve gövdede küçük çaðrý iþareti taþýyordu. Ayrýca uçaðýn burnunda Yunanistan a yapýlan gezi ile ilgili bir sembol/arma iþlenmiþti. Uçaðýn modifikasyonu sýrasýnda bu sembol silindi. (Ýllüstrasyon: Özkan Üner) Ýllüstrasyonlar: Özkan Üner

19 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Kit Ýnceleme: Kinetic 1/48 F-84F - Onur KURÇ Uzun yýllardýr raflarda Revell, Monogram veya Heller tarafýndan üretilen F-84F uçaðýnýn yeni kalýbý Kinetic firmasý tarafýndan piyasaya sürüldü. Mevcut F-84F kitlerinin en büyük sýkýntýsý olan dýþa detay sorunu bu modelde ortadan kalkmýþ durumda. Kit tamamen içe detay olarak hazýrlanmýþ. Ýlk bakýþta gözümüze çarpan, içe detaylarýn kalýnlýðý. Ancak bu durum altýndan kalkýlabilecek bir sorun ama modelciyi ne kadar uðraþtýrýr bilinmez. Gelelim kitimize. Model, gri plastiðe basýlmýþ. Toplam 91 parça. Bunlarýn 7 si þeffaf parçadan oluþuyor. Yüzeyler hafif pürüzlü bir yapýya sahip. Bu durum detay fotoðraflarýnda görülmekte.

20 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Özellikle Türk Hava Kuvvetleri nin metal boyalý versiyon yapacak olan arkadaþlar eðer daha temiz bir yüzey isterlerse ince bir zýmparayla hafifçe modelin üzerinden geçebilirler. Kokpit gayet detaylý. Kabartma gösterge panelleri bulunmakta. Ayrýca koltuk üzerinde kemerlerde kabartma olarak verilmiþ. Uçaðýn tatminkar bir kokpiti bulunuyor. Kabartma olarak verilmiþ kokpit zemini dikkat çekiyor. (Fotoðraf: Onur Kurç) Modelin içinde burun için iki bilyeden oluþan özel bir aðýrlýk çýkýyor. (Fotoðraf: Onur Kurç) Ýçe detay kitin yüzeyi hafif pürüzlü bir yapýya sahip. Boyama öncesinde ince bir zýmpara ile geçmekte fayda var. (Fotoðraf: Onur Kurç) Güzel bir detay da modelin içine konacak aðýrlýklarýn kitin içinden çýkmasý. Uygun büyüklüklerde ve aðýrlýkta iki adet metal bilye konulmuþ. Kitin makineli tüfek bölümü de açýk yapýlabilmekte. Kinetic, detaylý ama kolay anlaþýlabilir bir yapým kýlavuzu hazýrlamýþ. Boya kodlarý olarak Gunze Sangyo markasýnýn numaralarý verilmiþ. Decal olarak Amerikan Hava Kuvvetleri nin ve Ulusal Muhafýzlar ýn seçenekleri sunulmuþ. Maalesef kiti þu anda ülkemizde bulmak mümkün deðil. Satýn almak isteyen arkadaþlarýmýz için ise tek adres internet. Kinetic Model in internet adresi Kiti ilerleyen günlerde yapmaya baþlayacak olmamdan ötürü oturma veya diðer yapým ile ilgili bilgileri de ÝHMPMUK forumundan takip edebilirsiniz. Bu kiti bana Uzakdoðu ülkelerinden taþýyan deðerli arkadaþým Tayfun Yaþar a teþekkür ederim.

21 ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN Kit Ýnceleme: HMS Illustrious (R06) 1/700 Dragon - Tolga ÖZBEK Bu fotoðraf Mayýs 2008 de Karaköy Limaný nda çekildi. Güvertedeki EH-101 Merlin helikopterinden biri çekilirken az daha denize düþürülüyordu. Kraliçe nin ziyareti öncesinde böylesine ilginç bir kompozisyon oluþmuþtu. (Fotoðraf Murat ÖZTÜRK) Ýngiliz Kraliyet Donanmasý nýn sancak gemisi HMS Illustrious (R06), geçtiðimiz yýl mayýs ayýnda Kraliçe 2. Elizabeth in Türkiye ziyareti sýrasýnda kendisine eþlik etmiþti. Karaköy Limaný nda demirli bulunan HMS Illustrious, ziyaret sýrasýnda ilginç bir kazaya da ev sahipliði yapmýþtý: Güvertede bulunan EH-101 Merlin helikopterlerini çekmek üzere bir traktör manevra yaparken, çeki demiri kopmuþtu. Traktör limanýn sularýnda derinliklerine gömülmüþ, helikopter ise kenarda bulunan korkuluklara takýlarak enteresan bir görüntü oluþturmuþtu. Konu tarafýmdan Hürriyet Gazetesi nde haber yapýlmýþtý. Ýngiliz yetkililer olay sonrasýnda soruþturma açarken traktör daha sonra denizden çýkartýlmýþtý. Benim açýmdan ilginç bir özelliði olan bu gemi maketine Singapur da rastladým. 36 Singapur Dolarý yani yaklaþýk 45 TL lik fiyatla modeli satýn aldým. Dragon tarafýndan 2007 de yeniden gözden geçirilerek ve çeþitli modernizasyon çalýþmalarýnýn (radar ve yeni pist vb.) yansýtýldýðý model Hong Kong merkezli þirketin iddialý gemi modelleri arasýnda yer alýyor.

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı