p6iriu stinpciwop rihirpnanrplpr Arag.Giir. Fahrettin Smtft*l:*, u. vurda!2_d'a: Armafian iginde tio-asl. yay. dzdemlrci d.gil; B"];, ""iair.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "p6iriu stinpciwop rihirpnanrplpr Arag.Giir. Fahrettin Smtft*l:*, u. vurda!2_d'a: Armafian iginde tio-asl. yay. dzdemlrci d.gil; B"];, ""iair."

Transkript

1 l\j ozdemirci, F., "Egitim srjrecinde Krituphanerer ve Gengr ik,, prof.dr. u. vurda!2_d'a: Armafian iginde tio-asl. yay. hazt. Fahrettin ozdemirci- yusuf Kayan. Rnkira: Ttlrk xuiupninecirer Derneli, Lgg4. Q.erin p6iriu stinpciwop rihirpnanrplpr Arag.Giir. Fahrettin ve GENgilKr) ' dzdemlrci Kutfiphang ve gengltk konusu ele arrn'ken yalnrzca, genqu$rn kfitfiphaneyle iligkisi frzerinde 'durmak yeterli a"$air. 'f6fl. btr yaklagrmla yaprlacak de$erlendirme blzi yanhg sonug-lara g6tfirecektir. Qunkfi kfitfiphaneyle iligki insan yagammm geng olarik nitelenen dewesinde ortaya qrkmaz, insan da yagam* g.ng oiarak baglayamaz. Genqili[e kadar gegirdifi bir srireg vardrr. bu sirreci kfrtripiraneyle, kitapla iligkisi. aqrsrndan de$erlendirmek, daha sonra g."stik ve kutuphane iliqkisine bakmak gerekmektedir. E$itim surec-inde, 6$renciler okumaya y6nlendirilmemekte, Ozendirilmemekte, kutfiphane kullanmaya iegviri edilmemektedir. okumak,6rgirn :gitg og{. algrranmalrta, diptoma ile noktalanmasryra sgrl- erdi[l dfigrhnrilmektedir. Bizde go.,rli genel olarak okumaya, okulla birlikte baglarken okumayr da zomnlu j.r" olarak algrlamakta, onu'n iqin okumak.brr-gfr9v, as'btr ig, srkrcr btr u$rag otfiatrtaa*. okul ile, meslek ile ilgili kitaplar drgrnda pek kitaf ot,rrr*"*akta, okumalan iqin de y6ntendirilmemektedir. sonra da genqllk, kitap okumuyor, kutfiphaneye gitmiyor diye suqlanmaya uagt-anmaktadrr. Acaba suqlanmasr gereken genglik rni? yoksa efilime bakrg r ona verilen e$itimde ki eksiklik midif Bence fizertnde "qr.rro durulmasr gereken konu budur. o$renme kaynaklanna lnsanrann baqkalan -ulagrldr$rnda, tarafindan kendilertne 6lretildi$r,"*1i oldu[undan aaha cot gey!-e1ene-cegi dfigfincesine bir }lsrm 6sretmenier lnanmamaktad'. Kfitfiphanelerin daha az kullamldr[i gerge$lnt de srk srk bu dugfincelerine olarak goster.iettlaiit.i. oysa 6grencilertn {.Tkutfiphanelerl ie okumaya kendlrert tarafindan -kunanmaya y6nlendirilmediklerini g6iden kagrrmakti, sonugta kfrtfiphaneler kullarulmamaktadrr. qtntcrr onlar insanlan, kendilerine,,6$retiimesinl,, talebetmek fizere yetigtamektedirrer. Bdytece de kendi varhk 77 Hepimiz az okuyan bir toplum ordu$umuzu gegitti sebeplerle dile getlriyoruz da, bu gibi nedenlerin fizerinde"rui irr.*uyor, kendimizi hig sorgulamryonrz. Gergekten ben bu toprumuri bir pargasr olarak neden oln:muyorum, neden okuyan bir birey d.gil; ya da gerqekten okuyan bir birey miyim? K.geyi d6nmek ya da bir koyup yirmi almak glbi genglik arasrnda yaygmlagtrnlan grkarcr bir felsefe B"];, bir bakrg aqrsl egemen oldu$unda elbette okumaya 6zendirme ""iair. s6zkon'su sorumluluk agrlanamayacaktrr. olamayacak, gengrere. oysa, insanrara, dzeilikle sorumsuz oldukla'ndan gikayet etti$miz genglere, e[itimreri strresince, ister garrqrrken, ister sever, tster nefret ederken olsun ya da isterse dedikodu -bunlar hayatrn aynlmaz birer pargalandrr- dahi yaparken oldun belli bir sorumluluk tagrmala' gerektisi verilmeri, b; ne ordu$u ona o[retilmelidir' Aksi takdirde onlar gegitli "o**irtusun t"ra." kotu niyeli insanlann -da magasr oracaktrr. B6yle toplumsal bunarrmlar ba$ gdsterecektir' Nitekim olunca bunlar y^qr;*rg, sonugta gengrik sommsuzlukra suqranmrg, ama suqtayaniann sommsuzlufu gozardr edilmigtir. insanrann kendi baglanna uirg.yt., dfrenemeyecegi, 6frenmek lgin hep btrirerine gereksirrimrej ora""g, lmrgtrr. "rrtut Kitapla, kfitfiphaneyle bir_gerrcin iligki drlgrinceyle gafidag- dunya ite rugki t"rr"ar.kurmasrmn alulla, blgiyle, J.mek oldu[u, gengrerin kitap ve kutfiphane -gibi araglan tuuanarak kendi kendilerini yetiqtaebilecekreri: getigtireuir.".tr.ri hep unutulmug ya da f:,"dl;.ni gozardr edilerek, bu y6nde bir qiba's.rf.ju*.jqur. Kugkusur.g.la{gin sorunla,n oldukqa fazradrr. Bunra'n iqinde esitim ise asrn bir dzefik tagrmakt"dtie*;eki sorunrar, genqligtn dreer sonrnlanru da beraberina. g.tir*.*tt.iii. Genglistn okumayla" yetlgtrrm"4", ktrltrphanelrle."19sorunlann temelinde e$ittm yatmaktadrr. "1."-;;kilerindelit egrca esltimi etkileyen fiziksel ortamlar, ivr bir alle ortamr ve vasarrun guglrikleri de bagta Smtft*l:*, Elitimdekl Sorunlar nedenlerini koruduklannr sanmaktadrrlar. Bagta gelen.k3nu. ggncrisin egitim-kfrltrfr sorunudur. Burada, bu sorunun nedenleri fizerinde aurutaiat<trr. n" uugrumda; ' Genglik Haftasr'nda 20 Mayrs r99l tarthlnde Miltt Kritriphane.de ve 2g. Ktttophane Haftasr'nda 0l'o tarihinde Niksar Halk E[itim salonu'nda verilen konferans metinlert esas ahnarak hazrdanmrgtrr. Tfirk 6srencisinin genelde; fikrinr serbestqe sdyleyebrren, bir konuyu sau-rnabitei, uirgeytartrgan, bulup 9*"/" koyabilen bir -6grenci olmadr$ s6ylenmekte, nedenreri frzertnde durulmamaktadrr.

2 1,;.\ 19 h 1 6 t { 78 Bu durum, 6frencilerln kendjsinden de$il, alle ve okul e$l6mlnin niteli$inden kaynaklanmaktadrr ve bunun nedinleri de gunlardi:. Genelde aile yaprmrzrn. tartrgmaya aqrk olmamasr sebebiyle d[retmenin ve 6$rencrnrn bu zihniyette yeugmig Ll*""r, 2' Okullarda yaratrcrh$r tegvlk edecek ders araq-gereglertnin bulunmamast, bulunanlarda da bunlann kullanrmrna zamin a5rnlmamasr, -3. Ders prosramlanmn diyalog desil, monolog bigtmde drlzenlenmig olmasr, bu gelenesin finiversitelelde de sfirdfirulmejt, 4. Disiplin kawamrnrn yanle anra$rlmasmdan dola5n, luraz ve tartrgmanrn 6$rencinln aleyhine puan tegkil etmesi ve sessiz sakln 6$rencinin "iyl" ofrenci olarak gdrfilmesi, 5' O$retmenin kendi bilgisini yetersiz g6rop, otoritesinln sarsrlmasrndan korkarak srnrfta tartrgma aqmaktan ["q-*"sr, 6. Srmflann kalabahk olmasr, gibl nedenlerln sonunda "efitlmde nltcllt" ekslkli$r dedftmrz olgu da yaratrlmrg olmaktadrr. sorekli tartrgrlan ev 6devi konusu da gondemden t rc inmemekte. bu qt{iet9 de gfrndemden hiq inece$e beizememektedtr. Qfinkfr ev 6devi bilrnqli verilmemekte ve iv odevi-kawamr btzde yanhg anlagrlmaktadrr. =oer..q:nin verdr$i konu""" uoyi", "**i", rrrc belli depildir. ogrenci 6devi nasrl -haz'tayacakt'. Bu konua. uri eeitim almamtetrr. B6yle olunca da 6dlv hazrlamak btr kfrlfet olmaktan 6teye gidememektedtr. O$renct odevtnl ancak allesinin gabalan sonucu hazrrlayabirmektedlr. _oys_a dlrencl salt 6dev yapmaya deftl, lltabrn dfinyasm-a, ydnrendrrflmehdli. gunku krtaptann lllnrasmdakt ya{am, drkkatu yaprlmasr lstenen blr ev 6devtnden daha iinemltdtr. - Qocuf,un srnavlardan qok baganh notlar alarak, blr talnm ev ddevlertni kopya- ederek ya da - ailesir:in yardrmryra haz'layarak, okumaktan ve drigrinmeklen elde edilen 6 u,iyni nsanca z.anld tatmadan okulu bitirmesi momkfindrrr. oysaki, trittaplann onlara sundu- $uzel fiklrlerden uzak, kfrltfrrel mtajrmrzrn zenglnllklerlnden Sevk duymadan ve kigili$ini kazanmadan bitirilen btr okul o lnsana kuru bir diplomadan bagkl hiq birgey sagramayacakt'. okula gitmelerine kargrn, goiuklar kitap ormadan, kirtfiphane hizmetlne ulagmadan yanhzca deis krtabr okuyarak okuma ahgkanrr$ edinemezler. Edlrrlmediklerr rqh --0" 'yetigkinrerrn onrardan "okumuyorlar", "r4 terbiye,almryorrar", 'bagrbog geziyorlar" gibi cfimlelerle ya}unmalan, "-* iqledilderi zaman da onlan cezalandrrma haklannrn do$mas' blraz tritsufrfr desll r"iairt lftabr yagarmmrzrn "*T bir pargasr toplumun yapmadrkga, geligmest mfimkun bir de$ldir. org,ri" * yaygm okuma e$ittm ahqkanllslru yoluyla kazandurn.i. ne kriltfrr insam v"vei"i"gtrrmak, bireyleri ve btrer uygar yagamn uiri"ifi riyesi orarak kagrnrlmazdrr. yebgtirmek okumak y.alnz ogtrl egitimdekt bireyler igin degil, toplumun etkin ve yaratrcr birer bireyi olarak e$tilmesi g.t.t r. herkes'iqin glrekltdir. Gergekten_ sorun, toplumun trimfinfi ilgilendiren topyekun bir kfiltur seferberli[i sorunudur. Bu sadec. g."she* sorunu iigriiir. Bu sorunun rrstesinden ancak, gergek okuma ahgkanh[rnr toplumun yagama bigimi durumuna geurmekle ve bu tfir eildnlikteri desteklemeye yonelik iararh bir eeitim-ir,rt ii polittkasryla gelinebilir. Qasdaq dfigfincelerle donatrrmrg tesan yeugtirmek igin, bilgi kaynaklan ile beslemek gerekir liir, bu Lyr."kr"r" ortak dili atfabe, bu dllin yaratrcrlan da yazarlar, bilim adamlan; rlrfinleri ise gegitli tfirden bilgt kaynakland'; hiernete sunan yerler tse kritfiphanelerdir. okuma-yazrna bilmek, llkokul diplomasr bulunmak bir zamanla'n Tfirldye'slnde ba agama orarak k"b_" iaruyia". n,rg,.r, bu.akn irkok'l diplomasrnr, frnrversne dtplomasr- _da tet Laqn; bir tg gdrmemektddtr. Kendlni yeflqtirebilen, araghran, dtrgonen rn"-a' g.retmektedir. oyleyse cluklara- e$itim sureclndi, belli dawamgl*t-r.*""arrmak ve klglliklerlnt geltgtirrrek tein. gerek{ e$itlm ortamlan haeglanmahd'. Aksf halde sonrald yrllarda by..q4 kapaturak mfimlcon or.*"*"r.t ve bireyler bu olumsuz tzleri 6mrlrlert boy,rtr". tagrmaya matrkum edilmektedi:r. (anrmca Tfirk- esiflm sisteminde eksik olan can ahcr nokta, yarabcilr$a pirtm verflmemesidir. Okumaya Kanramsal yaklagrrn Esitm sfireci:rde, gldleu okuma arrgkanhsuern, okur-yazar gergepi btreylere verilememis,= ormaktan. o["r-y"rar olmanrn hergeyi ftkl q6zebllece$ drlqfincest ha}lm olmugtur. g;"", sunucu olarakta, 79

3 80 arada bir kitap oku5rup, krk yrlhk kdtap okuru gibi Osfrnenler de eksft olmamrgtrr. Bu da bize "okuma" kawamrnrn toplumda yanhg anlaqil&$ru gosterrnektedir. Aynr zamanda esittm srireclnde de bu kawam insanlann kafasrnda tam olugtunrlamamrghr. PiAR Araghrma Ltd. $ti. tar'afrndan f99o yrhnda kfit0phaneler Genel Mfidfrrlu$ii tgttt yaprlan" "Nlqln Az okuyoruz" iamuo5ru aragtrrmasr sonu glan da bu g6ru gfimfizfi desteklemektedir: 1. Okumak iqin,gtrnde yanm saatten az zamarl aylran deneklerin o/o67'si hiq kitap okumamakta, bu zamaru gazete, dergi vs. okuyarak de- $erlendirmektedir. Yani okuma ahgkanhfrru gazete, dergi vs. okumaktan ibaret saymaktadrr. 2. Hi9 lcfitfiphaneye gitmemtg olan deneklertn o/045'inln datra fazla kutuphane agilmsr gerektigini tfade etmesi dikkau geken di[er bir husustur. 3. Burada gallrtrcr di$er blr nokta da, okuma ahgkanhsr oldu$unu soyleyenlerin o/o32'sinin hig kitapgr dfikkamna gitmemtg olmasrdrr. Yeterince kitap okudu$unu lddia eden klgilerin, son bir ay iginde hig ldtap okumadrf,rru s6ylemesr, kitapqr dfrkkanura hq upramamrg olmasr, kitap okumaktan ne anladr$rru g6stermektedir. o halde sorun, olguya yaklagrmda ortaya qilsnal$adu. okumanrn, okuma ahgkanhermn ne demek oldusu bu krqrye 6$retilmrq olsaydr ya da bu olgunun boyuilanm kawiyabllseydi, b6yle bi yanhgl{a dfrgmezdi. O zaman sorun liigilere e$itim sirrect lglndi bu tfir olgulann kazandrnlmasrna, kawatrlmasrna dayanmaktadrr. Yani sonugta okur-yazar var ama, okuma ahgkanhsr var mrdrr? Qftnkfr okuma ahqkanttr olmasr, okur olmaktan ayn 6ir olgudur., Qkuma-yazma seferberlikleri yeterince bilgl kayna$ ve krltfiphinelerle desteklenmedi$ sftrece, okur-yazar lstafl sut<terfnf t<auartmatctan baqka bir ige yaramayacaktrr. sonugta parmak basan lnsanlar lmza karalayan insanlara d6nfrgtfrrfrlmfig olacaktrr. Okuma Ahgkantrlr Kazandrrma okuma ef,itimden gegmemig, yeterri okuma hrzrna erigememtg kigler' ellerine aldrklan blr kltabr, srhrimadan, yonrbnadan blttrimezler. Kitaplar onlar iqin br haplshane, okumak go-k yorucu ve sr}untl vericl 8r bir iq olmaktadrr. Sayfalann ardrndan bir an 6nce s{rnhp kurtulmak lsterler. Buna kargrn okuma hrzr iyi olan, koray ve gfizer okuyacak, gtizel v-e kolay yapllan- igler kigiye,.nk,rer."ek, zevkle yaprlan igrer de yagam boyu srirecek ahgkanhklara d6nfiqecekur. okuma *qlyttgt gfinft tginde yagarrun dosal bir 6gesi glbl olc'ma gereksintmi dun'l'';aha bagiam.rri*. -egrr bir-r$i y"p*l iskence geker, rziyete katlamr gibi okumah okuma *rgtanfrg, s6ylenebilir. "fj*l;;hr okuma ahqkanhsuil gocuk, ailesi iqinde, yalnn gewesinde ve okqlda edlnecek, okumak ]ratnlz bir zevk de$il,'uir je?elrnmeye aonr:qecektir. Her an obnasa bire, boq her anrnda orciyacak 6i, t.yr.r rr.yu.ut t r. okuma {g$"lt-gt edirnmede allenin gocu$a etlcisi ne olabilir bvaz da onun fizerinde durahm: Hergeyden 6.19e, qo_cuk yaqadrtr evde okuyan insanrar gdrmelidrr. H,9" Fttp gdrmelidir. Kendlsira. iit"p rreaiy! edtlmeli, verilmelidir. ulxemiz agrsrndan bu duruma da agrkhk geurmek igin piar,rn araghrma sonuglanna bir kez daha bakmak y"r"it olacalctrr: --. Deneklerln 0/o8.9'inln evlnde hig kitabr olmadr[r, o/o3l.6,srnrn evlnde 10 tla 5o adet, o/olo'unun l0'dan e, yoklagrk yansrnrn so,den fazla lcltabr oldu$u, deneklerrn o/os2'slnln."hip otarrn"r, kitaplarrn yansrru veya daha a^il okuduklan g6rrllmfrgtrir. 2' Qocuk satribi deneklerln oh47.s'lnln qocugunu bog vakilerinde f9p gkumaya t"qyt etfig, o/03g.3'finfi*i*"g" iqin kttap satrn aldrsr r{4.! Ft p satrn atmaktan ne anladrgr sorutriamrg, bu ders kitabr da olabllir), ohst.'inrn ise bu konuda hiqfir g.ttil*adrgr gorfilmfrgtfir Qocugtr!. knapgr dfrkkamru gezen denek sa]nsrnrn da oldukga dfrqfik oldugu ifade edilmlktedir. 4' Yetertnce kdtap okudusuna trananlann o/o26.8!inin bu konuda her hangt bir qey yapmadrkl"r, 6rt y. grkmrgtrr 5. Aynca bu aragtrrma sonuqla'nda, okumaya daha fazla zaman ayran deneklerln gocuklannr okumaya daha fazlateqvik etfikleri ortaya gtkmrqtu. Bu dunrm g6stermektedir ki, aile ortamrnda gocufun okuma ahgkanhgr kazanabilmesl tgin toplumun uriyrt uir iosuilugu qaba igin

4 82 sarfetmemekte, bu konuda biltnqsiz dawanmaktadrr. Oysa kttap tfiketillrken (okunurken) yok olmayan, akstne onu tuketenin belle$inde biriken btr maldrr., Qocuk denlnce akla hep orun ve oyuncaklar gelmektedtr. Kitaplar gocu$a bir oy:ncak, sayfaletr arasrnda dolagmasi oyun olarak verilmelidir. Qocuklara verilen -oyuncak arasrnda ne dilersentz bulunmakta, maket bir kitaphk, maket btr k0tfiphane bulunmaktadrr. Qocuk maket evle, maket arabayli o5mamakta UOytece lnsana daha qocuk yagta hayatrnda nelere sahip olmasr, neleri elde etmesi gerelrti$ adeta agrlanmakta, evinin bir k6gesinde krtaph$ olmisr rqin yonlendirilmemektedir. Bunlann yamnda gocuk yayrnlan ve yaylncrh$r da filkemtzde yeterince geligmemigtir. Qocuk dergictli$ lse adeta Lankalann eltne geqmigtir. Ayhk sayrlar halinde yayrnlanan banka qocuk dergllerl, mfigterilerin bir lirsmrna hemen da$trhp trikenmektedtr. Banka hisabr olmayan ailelerin qocuklannrn eline geqmest tesadfife kalmaktadrr. Habuki' qocuk dergileri 'gocuklann okuma ahgkanh$r edlnmelertnde Onemli bir aragtrr -Bu konuda Kulttrr Bakanh$r ile MilU Egitfm Bakanhsr'mn "eocnk Derglsi" grkarmasr z unaru qoktan gelmig de gigmigttr. Qocuk kitaplan konusunda Kriltfir Bakanhs'mn qahgmalal gergekten tahdire, deser bir kultfir hdmetiydi. 6mer S"yf"tttm'tro hikiyeleri, gllilli destanlanmrz vb. qahgmalan (son bakan; g6reve gelmesiyle qocuk kttaplarumn ntteligt de deeigikltge ueramrqtu). Ancak q-ocuk yayrnlanndakt reslmlerln dil*aill ve guzel-yaplmasr' gocuklasn llgtsini gekmesi ve estetlk arrlayrglannrn gelifmesl iglndan 6neo[dtr. Bakanhklar qocuk kttaplaruun restmlenmeit tgrn yangmalar aqaralc, boylece de hem qocuk kitaplanndaki kallteyi - artrrmrg, hem de yeni yetkeleri ortaya grkarmrg olacaktrr Yine fizerinde durr.lmasr gereken btr konu da yazarlanrr desteklenmesi, toplumda taruhlmair, daha doenrsu qocuklara 6rnek kigiler olarak tamtrlmasr sorunudur. Bir sporctla gosierilen ilginin bir yazaxa gosterildi[i s6ylenebilir mi? Bunun sonucu olarak di qocuk kendisine sporcuyu 6rnek almaktadr. Bunlar yaprlmasrn demek istemiyorum ama, hayat sadece spordan ve sporcudan tbaret de$lldtr. Bu toplumun gok tanrnmr$ ve insanh$a katlolan, olmug gok nitelttgt yazartart vardrr. Bunlar qocusa neden 6rnek olaralc tr"rlittt"*ekte, bu insanlar okuma ahgkanh$rnrn kazandrnlmasmda neden reklam aract olarak kullanrlmamaktadrr? Dunrm b6yle olunca da, 2L. ytirula yaklagb$rmo d? bile- Tfirkdye'de kfittrphanelerin durumu uygarhk ve e$tim-tniltfir adrna dti gfindrlrficfi durumun" fo**aktadrr. - bonuqta, fcutrlphaneye trrg grtmemis 6grencilerlmiz a"rr""i ogr;;;;;*li" r*9' kargrya kalmaktayz Her baganhjtk gltt arkasrnda mutlaka bir kadn vardg s6zfr ya da tam tersi meghurdnr. Bunlann ne kadar.9o$., )ira da yanhg oldu$u tarngrrabilirse de, Ba anh btr glf v9 dsetimin -"rt"jroa" -od"k" tt*p,,e klittiphane vardrr s6zri de o derece tarbsma g6trirmez bir gerqetrtir. Genqleri sadece sporla, telpler, radyolar, televizyon kanallan ile deetl, aym zamanda akrltr ve - grrzel kiiaplarla meggul etmek igin gahgmalar yaprlmahdr. Bilgf Kaynakla', Bilgi galr ve Kiitiiphaneler Pilgi depolan olugturmak, bir bilgi stoku kurmak. mevcut sorunlan daha qok bilim fireterek ostjsi:rden getmeye qarrqmak, bunahmr g6zme yolundaki son giriglmler orarak g6-ze garpm'aktadrr. Ancak yetertnce fizerlnde durulmayan, bu bll$ -stokunq tt treten t.urt bir toplum olugturma konusudur. ' Bilgr uvnatln,- birgr galrnrn nedeni de!il iiriiniidiir. rs. ntzdda baglayan Endfrstri Deitmi'nde insanlann araglara karqr FtuTr, ygnl gfic kaynaklannrn icadrru gerekli krldrysa, uuir lag aa; tnsanlann btlgiye kargr olan tuhrgu, ulslve her zamankinaen dana gok gerekslnlm duymalan, yenl bilgi tiy""u.tr-o ica.rrry gu"u'ku krtnrrglrr. Yanl bilgr kayna&an,-bilgl!"gtn- nedeni delil olnrrytur. iiriinii Gfinfimriz genqli[i bu oronljrain-trer zamankinden daha gok yararlanmalc d urumu ndadrr-. ' Bllgt' insan tgln hayati bir gerekstnimdir, gfinlrfi insarrl[rn gere$ ve tlrftnfldrir- onun igin ae igium [rsadara, kendllerinl sfirekll geuqurmelertnl saslayacak, bir taktm de$erlerl vermek, ahqkansklan kazandrmak arnacr gfitmelldir. Konumuz okuma, ldtap ve lrfitfiptrane oldu$una g6re e$tim strrecinde, bu aelardan neleryapilabirir ontrn fizertnde dunr;k gerelonektedir: -' Egiflmdg dsrencilere oluma ahgkanh$ kazandrrmak, dfigfinsel geligmelertni saslamak ancah ikr ders p-gfr--rr. kaynaghnlmasrna baphdu. Resmi ders progr_amrnda yer alan bitgileri veren her 6$retmen ayru zamanda ttlncl brr ders prograru tzljmetdir. Bu z-orunlu olan 83

5 84 programa ek olarak konurmug blr 'b[gt programr,,,,tllglye erlgtm programl" glpnlrds. itinci programr - uygulamak 6srencirertn_ ulagabllmelerinin, dfrqrinsel toplumun olgunru$a gok yd"ru augt ns.r armarannrn. kendi kendilerine birgt yagamrnda edtnmelerinin yer olugturmaktadrr. e temerinl rktncl program, lyl dlretrnenln ve uygularnarun en 6nemli amacl' yant kendi kendine okumak, utaiian ve kiitiiphaned,cn yararlannraktrr. o[retmenfur nasrr btr karakter orugtunrcu, sonrmluluk sahtbi krhcr brr rol orysqabugcest konusu fizerrndekr tfim konugma ve tartrgmalar, kendini _e$itme, kendt uirggini gerigtirme fizerinde yof,unlagmaktad'. Bu konu gengtenn"-v.i.r tarzma yetertnce yerlegtlrllmedikqe blr anlam fade etmeyecetur. Kendi kefini.eifg, lirgisini geriqtirme, kendl kendine keqfetme olmaksran 6[retim, t<aramean orl"g*"s-da, yetenekrerin ortaya grkmasrn_ da' sorumluluk a$lanma$nda triqiir.gl oyn*"y."a1ftr. Bu demelrtir ld, ins":'t dolaondatt kendi kendht "Eid;?;;tsr,,r,.r-r- G;k edilmesi son derece iinem taqrmaktadrr. -yani ri"*r"o datra kficuk yagrardan baglayarak basrmsz c"trq- becertsi ogi.ul*.u, kaza'drnlmahd'. Bunu saelayacak kr:rumsal yapt ise basta orcfi rn:mphaneleri olmalc fizere, her trirden kfitriphanet:rd", 6grenme agtonur var ormadr$, rrfitriphaneyre desteklenmedig yerde, bir okuhin u"q"j-;i;r;ekrenemez. 2. Kfitfiphaneler igtn, devlet ve 6zel kurumlarca 6denek sa$anmah, tegviklerden, vergl tr:d-irtmtertnden y"r*r*orrrrmahdrr. 3. oku[arda 6$rencllere, haftada lirkaq saat krrtriphanede,,,krtap tanrtma ve okuma" dersl lqtn zaman aynlmahirr. 4. okullarda ve ;ruvalarda meslek,o[renimi gormtg O[retmenler galqtrnldrgr halde.qo:ui krltfiphanererrnde i''""t"t 6senimi gormug rcotfiphanecilerin qahgtrnlm.*"'rr, kfitrlphan. r."u"rr*aya ahgtrnlan go_ cukla'n okur olarak pek Onemsenmedi$i:ni g6stermektedir. nun ciddryetle e Bu konu_ ele alnmasr gereklldlr. 7' Osrenciler{n okul gazetesi qrkarma eylemleri desteklenmeltdir. 8' Lrselerde ve trnrversitelerde "kiitiiphane kutan,na,' ya da,b'- gtye eriglm" dersi okutulmahdrr. 9' of,retmenler.$rencirere kitap tavsiye etmelidir 10. Her drlzeyderrd okul kritriphanest, her_ okulda e$itim_6gretim_ bog zamanlan deseilendirme "-..iit. kullamlabilecek, etkin bir kriltor ortamr haline getirilmelidir. Kitapla, krltfiphaneyle, okumayla bunca sorunla'mrz arasrnda, ylne de hitap basan, Ft"p r"t"n : tct"p or."yan varsa ki var, gerecege y6nelik umutlanmrz da var demekur. Kaynakga Halk Kiitiiphanesi Hizmetlerlnln Yurt-sathrnda yaggrnlcatrnlmasrnd a M..h,,lll lxf"i'ffia.fnfff:'"f gff ^t:-6"k;;tc.ii,rrio;e;ilr,f'ii;tipr,"'.,.r., ozdemirct' Fatrretttn' 'Beg-Yrlbk lglkrnma^ P-lanlannda Hark Kritrlphanelertrniz., Tfirk KiitiiphaneitiiiL r: e tigsb, 196_208. ozaemirct' Fatrret!1,, "Genqlt-$n!o9 -zamanlannrn Def,erleldrrtlmeslnde Krtap ve trvo"' oo-/l' (Kultur ve Kfrttlphanelerin Bd<anh$ Birinctuk$d,iiut Roro-", rririi ruiiii,'si.iig#il 68_zl. (Kortfir ve Turulzm ozaemirci':'atrttr "Hak Kfitophanelertmtztn.Mali Kayn-aklanru Geltgurme yollan,,, l eeo),, or- rff * Ehs6v'a arrr'"a "n di;k#'r,i;k?iiii p-r,"iiiiri'ji D.emeg. OzaemirCf. Fafiret0n. "Krf trlnhanr-rrirllr, r,r*-r-# $:S[?ff-?slfffi:Bl-T luetrisr" Arastrrmc : Asttk Binm ue ozdemtrct' Fat[ettrn. 'NlgF- 4z okuyonrz. Kiitiiphaneciiq;ii, -Kamuo5ru Ara$trrmasr v: s sonugtandr... il3gol, rs+rsb, e.ue?tirtc Ozdemlrcl, FahretUn ru,'[rll;?hj#,i;}lir,t?lr'jf i_?hrrkotnphanererrveosretmenrer,,, 85 5' Her tfirlfi iletigim kanah aracrh$ lle qocuk ve ldtap lligldsl olabldi$ince erken baqlatrlmah ve sfirekli desleklerim.li,,r. y6nlendir{lmeudtr. 6. Her driaeydeki esum ve dfretlm rru^rmunda qocuklar ve onlan ye_ tigtirenler amaqh okumali y6nerik f attgmatara "r*f rr" za;mar.aprmarrdrr.

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti egirinl procramlarr, Arr MoDulrrni vn ruonur iqrnixle ni A. svririx rincnsi rcirina procramr. TfriTiM ALANLARI : 1. Evlilikte iletipim ve Yagam Becerileri Modtilti 2. Aile Hukuku Modiilii 3. Evlilik ve

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI 1. Kitap okumayı seviyor musun? Erkek % Kız% a. Her zaman 61.4 81 69 b. Çoğu zaman 20 8.4 15,6

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

spffiffi ffiffiffiwffiffiywffiw 3 lssa Seyr: g-tr0-11-12 Vrl: 4' 1993 Sayr: 13-14-15-16 S:f

spffiffi ffiffiffiwffiffiywffiw 3 lssa Seyr: g-tr0-11-12 Vrl: 4' 1993 Sayr: 13-14-15-16 S:f r,l' Fl i{ i.. _..!rr '-i '{$. *r. ::, +ut Fv Fr, j-o S:f s,& '& '4,%4,,.5 T a.jrkiyh EEffiEh{ Ee iriml UmnrrrunruLER ve SFOR KiJLUBU DERNEGI, PF{VSICALEMUEATIOilITEAC!-{ER$'ASSOC ATIS}IOFTURKEY,f,] %

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA isslnllgi pnororolo Akdeniz Llniversitesi I Ekim, 2016 AKDENIZ ONiVERSITESI ITE ANTATYA SANAYiCI VE ISADAMLARI DERNEGI

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Turkish Journal of Police Studies Vol: TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Occupational Stress Sources and It's

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Uluslararasl Hukuk ve internet

Uluslararasl Hukuk ve internet Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 19-42.2005 A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir.

Detaylı

Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr

Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr Mi.iracaatlann Kabulti Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr Sosyo- AH Biilgesi ekonomik geliqmiqlik srralamast 16 No'lu Arag BoYalt ASM 38 No'lu $enpazar ASM * Niifuslar MART 2014 KDS Kayrtlarrna

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

sayr : 96393232-77219573 2611212014

sayr : 96393232-77219573 2611212014 TASNjF DIU T.C. AVRUPA niru,ici gnkanlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhfr sayr : 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr NECMETTiITI NNNAKAN UNiVNNSiTOSI REKTORLTJGUNN

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 6 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 6 (3-4) EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Time and Meeting Management in Turkish Police Organisation Ssef Hasan

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

T.C. istanbul Valilili. F-l'l*:" ' 1.;'j".': I .KOKULU MUDURLUGUNB KADIKOY. Ogretinr yrh gelir-gider tablosu aga$rdal6i gibi olup, 391.780.

T.C. istanbul Valilili. F-l'l*: ' 1.;'j.': I .KOKULU MUDURLUGUNB KADIKOY. Ogretinr yrh gelir-gider tablosu aga$rdal6i gibi olup, 391.780. Kadrkiiy ilges: T.C. istanbul Valilili i Erenkdy ilkokulu Miidtirliifii "- ::.:il-, F-l'l*:" ' 1.;'j".': I ERENKOY i].kokulu MUDURLUGUNB Okul A ve il an panosr ; Birlilimiz 2013-2014 Egitin La asrlmrgtr.

Detaylı

l(' flir \(. t isflsi

l(' flir \(. t isflsi l(' \ \a;t.tt t! \hi \\l.t(;l ri'rki\ It K.\\ l.\st \\tt l.ri BiRliCi B.\ r \r,\\ Bol.(;r r,l:\ l.t.i ll.\s r,\l\llsl S.\r rj {) I lsnl I --r r)l)lll 05 06 2015 firrirrdl/irfrlrr\,i!,:l.r:r'1)/sl R',1\!\l)f

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

suc MAiDuniyrri ve PoLiS:

suc MAiDuniyrri ve PoLiS: Polis Bilimleri Dergisi Cilt:6(l -2) Turkish Journal of Po be Sfudies Vol.:6(1-2) suc MAiDuniyrri ve PoLiS: olaylara Miidahale Eden Polisin Sug Mafdurtarryla itiqkisi Crime Victimisation and Police: The

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

LT legrdnd' Ekler : Ek-l : 2099 Yagam Alanlarrnda Enerji Kullanrmr ve Y0netimi Tasarrm Yartgmast-$artname

LT legrdnd' Ekler : Ek-l : 2099 Yagam Alanlarrnda Enerji Kullanrmr ve Y0netimi Tasarrm Yartgmast-$artname Tarih : 09.01.2014 Evrak No: 1401090202 LT legrdnd' Yrldrz Teknik Universitesi Mimarlrk FakUltesi Dekanlt!t' na, lstanbul Bticino adrna Legrand Elektrik San. A.$. tarafrndan agrlan ve bu sene ilki gergeklegtirilecek

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

www.kitapokuyalim.org

www.kitapokuyalim.org Türkiye Okuyor Kampanyası - Genelge - Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ün himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı nın koordinasyonunda, Türkiye Okuyor kampanyası başlatıldı.

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

DIN EGITIMI DERSLERI

DIN EGITIMI DERSLERI istanbul Universitesi Ya],rn No: 4679 0 ilahiyat Fakultesi Yayn No: I DIN EGITIMI DERSLERI Prof, Dr, Fahri KAYADIBI lstanbul Linlversltesl llahrvat FaKulrcsl lln Egluml AnaDlltm rjalt ugleum uyesl Kayadibi.

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Sayr : 14335500.3001 3

Sayr : 14335500.3001 3 T.C. BERLIN nirvtxnlqiliöi Din Hizmetleri Mügavirligi Sayr : 14335500.3001 3 r6ti0t20r4 Konu :2014-2015 Yrh Umre Organizasyonu T. C. BA$KONS OLOSLUöLrNA (Din Hizmetleri Ataqeli[i) T.C. Diyanet iqleri Baqkanhgr

Detaylı

L- reklifler-0,1 t.95t2017 tarihr saat L7.00 a kadar kapah zarf igerisinde Hacettepe Universitesi

L- reklifler-0,1 t.95t2017 tarihr saat L7.00 a kadar kapah zarf igerisinde Hacettepe Universitesi GENEL nuxuruun L- reklifler-0,1 t.95t2017 tarihr saat L7.00 a kadar kapah zarf igerisinde Hacettepe Universitesi Beytepe Kampi.isi.i Rektdrli.ik Binasr 5. Katta bulunan Bilimsel Arastrrmalar Birimine teslim

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar T.C. SAGLIK BAKANLICI Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu I!.Ul{ Hr* S3d[01 Sayr:57536863/010.06 Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft rc sadr-r BAI{.\:iLI61. rlltudre HAt K sadli6i K(rRa\llr.Tttsx tiadi\_ \re r're\it.

Detaylı

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri) T.C. D A N r$ TA Y ALTINCI DAIRE -i.t. 02-o6 %l\ Temviz Eden (Davahlar) Vekili Vekili :1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r ISTANBUL :Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde) 2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r

Detaylı

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn Strateji ve Internet MrcuaBr- E. Ponrnn 6zet irurerruer igir.riru qox snvronorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsini ihlal

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar,

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.l l7-142,2005 O l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Psikoloiik Yanslmalar ve Yasal Dtizenlemeler Ddem YAMAN * Girig Ozet I 1 Ealtll 200I tarihinde New

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz Yarin "Anadoludan Bir Demet Cicek" Projemizin 15.si icin Adana Saimbeyli, Antalya Gundogmus, Artvin Borcka ve Arhavi, Corum Merkez ve Sungurlu, Giresun Piraziz Bozat, Merkez Ulper, Dereli ve Yavuz Kemal,

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı