4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA"

Transkript

1 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. 3 DE 4 DE 2 DE 7 DE Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. 2 DE Yaþam 6 DA 8 DE Türkiye nin çeþitli illerinden gelen ücretli, sözleþmeli ve iþsiz öðretmenler güvenceli kadro talebi ile Ankara sokaklarýný çýnlattýlar. Baþta Mersin, Ýstanbul, Hatay, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir, Van, Gaziantep illeri olmak üzere Türkiye nin bir çok ilinden gelen... 7 DE Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: 5 DE 8 DE Nevþehir'in Avanos ilçesinde 'Aspir' bitkisinin tanýtýmý amacýyla 'Tarla Günü' düzenlendi. Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü nce Eskiþehir Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünden temin edilerek; Acýgöl, Avanos ve Gülþehir ilçelerinde Demonstrasyon amaçlý 25 dekar alanda ekimi yaptýrýlan Remzibey ve Dinçer çeþidi Aspir bitkisinin tanýtýmý amacýyla Avanos ilçesine... 6 DA

2 2 Çok yakýnda pek çok þey deðiþecek. Türkiye, tatlý su kaynaklarý konusunda sözüm ona öngörüsü yüksek bir A planý yaparak olmadýk yerlere baraj inþa ededursun, Antalya da, Bodrum da yurttaþýn suya ayaðýný sokabileceði tek sahil kalmamýþken halen turizmi bacasýz sanayi, çevreye en az zarar veren para dümeni zannetsin, Orman arazilerini þuna buna peþkeþ çeksin, Yeraltý kaynaklarýný kontrolsüz ve þuursuz bir biçimde girdiði ekonomik krizlerden çýkma yolu görsün, Panik halinde her yere aðýr metal kaynaðý zehir saçan duble karayollarý yapsýn, Çevre örgütlerine kulaðýný, olan biten hakkýnda yazýlan onlarca bilimsel çalýþmaya gözünü kapatsýn, Uyarýlara aldýrmasýn, maço tavýrlar ile siyaseti, alttan kurulmuþ Fettullah kardeþliði tarzý örgütler ile dünyayý, patlamýþ deniz fenerleri ile ekonomiyi yönetmeye çalýþsýn. Dünya bir dolu baþka plan içerisinde Türkiye ye aldýrmadan yoluna devam ediyor. Yatýrýmlar yapýlýyor haliyle liberal dünyada ama kalkýnma bedeli olarak yerküreye de pay verilmesi konuþuluyor hatta öngörülüyor. Amerikalý ya onun anlayacaðý dilde anlatýlýyor biraz monopoli-borsa oyunu terminolojisi ile yani, ayný þey Avrupalý ya da daha akýlcýl ve kavramsal biçimde aktarýlýyor. Avrupa Birliði Eylem Planý içerisinde arýlar tarafýndan yapýlan tozlaþma faaliyetleri üzerine çalýþmalarýn ilk sýraya koyulduðunu biliyoruz. Küresel ýsýnmanýn olmuþ ve olacak etkileri sürekli mercek altýna alýnýyor. Alt gelir düzeyindekilerin de satýn alabileceði biyolojik gýdalar üretiliyor. Ancak temiz toprak bulmak çok ciddi bir sorun, sivrisinek mücadelesi bile yasaklanýyor, daha da ötesi geleneksel tarým faaliyetleri yeni kuþak tarafýndan Domuz gribi pandemisine iliþkin hazýrlýklar ve yürütülen çalýþmalarýn Pandemi Ýzleme Bilim Kurulu ile birlikte þekillendirildiðini anlatan Buzgan, bu kurulun aldýðý karara göre ülkede domuz gribi aþýsý yapýlmasý gereken 13 milyon kiþi bulunduðunu bildirdi. 2 doz halinde uygulanacak aþýnýn ilk partisinin ekim baþýnda Türkiye ye ulaþmasýnýn beklendiðini açýklayan Buzgan, uygulamanýn en yüksek risk grubundan baþlanarak yapýlacaðýný söyledi. Bilim kurulunun, öncelikli risk grubu olarak gebeleri, 6-35 ay arasýndaki çocuklarý, diyabet, KOAH, kalp hastalýðý ve baðýþýklýk sistemi unutulduðu için çiftçi eðitimine özel önem veriliyor. Dünyanýn her yaný araþtýrýlýp halen bu teknikleri bilen kiþiler Avrupa ya da Amerika ya getiriliyor. Hatta emperyal devletler halenki görünüþte baðýmsýz sömürgelerinden teknik personel transferi yapýyor. Biyoyakýtlar özel olarak kurcalanýyor. Maliyet hesaplarý yapýlýyor. Özetle bir þekerkamýþý, palmiye yaðý yahut kanola bitkisinden elde edilecek yakýtýn petrol türevlerine göre sera etkisine katkýsýnýn ne olacaðý ince ince düþünülüyor. Bu analizler içerisinde haliyle yakýtýn petrole göre maliyetinin ne olacaðý da düþünülüyor çünkü çok yakýnda fosil yakýtlar olarak bilinen normal benzin ya da türevleri alýnamayacak kadar pahalý olacak. Patates, mýsýr, sorgum gibi bitkilerin yaný sýra soya da önemli bir biyoyakýt kaynaðý olarak dikkat çekiyor. Dikkat edilirse bu bitkiler son yýllarda Türkiye de GDO olarak ithal edilen ya da üretimine yönelik sinsi planlarýn yürütüldüðü ürünler ile son derece uyumlu. Düþünün bu kadar GDO mýsýr tohumunu neden getiresin ki memlekete? Biz de mýsýr mý yoktu? Trajikomik olan benim çocukluðumda hemen her yerde bulunan þekerkamýþý gibi bitkiler en deðerli biyoyakýt kaynaklarý arasýnda sayýlýrken günümüzde memlekette tek bir sap þekerkamýþý bulmak mümkün olmuyor. Yanlýþ tarým politikalarý ile son 30 yýlda þekerpancarýna yöneltilen Türkiye artýk baþýný yitirmiþ tavuk misali bir o yana koþuyor GDO lu soyaya çarpýyor, bir bu yana koþuyor þekerpancarý çamurunda boðuluyor. Tüm bu iþleri baþýmýza açanlar da bize adap dersi veriyor. *Bu arada SABANCI lardan halen cevap yok ama ben onlarýn yeni fabrikasýna isim bile buldum, SoyaSA. BirGün yetmezliðine sahip kronik hastalýðý olanlarý, saðlýk personelini, elektrik, doðalgaz ve ulaþým hizmeti gören kritik görevlerdeki kamu personelini, asayiþ kuvvetlerini ve Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýný belirlediðini kaydeden Buzgan, aþýnýn yetiþmesi halinde hacý adaylarýnýn da bu gruba dahil edileceðini söyledi. Buzgan, Sipariþ verilen 20 milyon dozun 3 te 1 i yýl sonuna kadar, geri kalaný da 2010 baþýnda teslim alýnacak. Belki ilk dozu hemen, 2. dozu daha sonra yapabiliriz. Türkiye aþý sýkýntýsý yaþamayacak dedi. BirGün Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. Alevi Bektaþi Federasyonu bileþenleri adýna açýklama yapan Kazým Genç, Aleviliðin bilindiði konuþulduðu, açýlýmlara saçýlýmlara sahne olduðu bir dönemde canlý yayýnda hakarete maruz kalmamýz kabul edilemez dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði MYK üyesi Fethi Bölügiray, "Yetkililere tepkilerimizi ilettik. Murat Saygý, Doðan Medya Grubu adýna bütün Alevilerden özür dileyerek 'olayda yanlýþ anlaþýlma olduðunu' ve 'konuyla ilgili program ve faaliyetler yapacaklarýný' söyledi" dedi. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Kenanoðlu da yaptýðý yazýlý açýklamada "Televizyon ekranlarý ve gazete köþeleri Alevilere hakaret yerleri deðildir" dedi. Kenanoðlu, Cumhuriyet Savcýlarýný ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini yaptýrým uygulamaya çaðýrdý. Star TV'den gün içerisinde konu ile ilgili herhangi bir açýklama yapýlmazken RTÜK'ün tutumu merakla bekleniyor. "Yandaþ basýn" iþine geleni gördü Doðan Medya Grubu'daki basýn organlarý Star TV'de yaþanan rezaleti ve ardýndan gelen tepkileri görmezden gelirken "yandaþ basýn" bu kadarla yetinmedi. Star TV önündeki basýn açýklamasýna ver vermeyen "yandaþ basýn", Alevi derneklerinin Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi'nde yaptýðý basýn açýklamasýný iþlerine geldiði gibi yayýmladý. Cihan Haber Ajansý'nýn (CHA) servis ettiði haberi daha vurucu baþlýklarla yayýmlayan basýn organlarýnýn internet sitelerinde bu haberi ön plana çýkarmalarý dikkat çekti. Alevi Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Özgür Demokratik Alevi Hareketi ve Sacayaðý Dergisi'nin yaptýðý ortak basýn açýklamasýndan, sadece muhalefet ve TSK'yý eleþtiren kýsýmlarý yayýmlayan CHA, hükümet ile ilgili eleþtirileri sümen altý etti. Alevilere dönük açýlýmlardan söz edilirken ekranlarda ve gazete köþelerinde Alevilere hakaret edilmesini görmezden gelen yandaþ basýn, Alevilerle hükümetin çok iyi anlaþtýðý izlenimi vermeye çalýþýyor. Oysa Muhalefet ve TSK'nýn eleþtirildiði basýn açýklamasýnda hükümet de en az muhalefet kadar eleþtiriliyor. Hükümet adýna demokratik kurum ve kuruluþlarla yapýlan görüþmelerin diyalogdan çok monolog havasýnda geçtiðine dikkat çekilen açýklamada, "Sorunun çözümünde öncelik toplumun tüm kesimlerine güven verecek bir politik tutumdur. Devlet ve hükümet sorunun çözümünde izleyeceði politikalarý þeffaf ve anlaþýlýr bir yöntemle uygulamalýdýr... Ortada bir sorun varsa o sorunun taraflarý vardýr. Dolayýsý ile sorunu bu taraflar müzakere ederek çözerler. Eðer devlet ve hükümetin tek baþýna bir çözümü var idiyse bu çözüm bu güne kadar niye açýklanmamýþtýr" denildi. (sol - Haber Merkezi)

3 Hacý Bektaþ Veli Anma Törenler düzenleme kurulu adýna Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu imzasý ile daðýtýlan bildiri halkýmýzý ve alevi kamuoyunu yanlýþ ve yanlý bilgilendiren art niyetli tutumunu halkýmýzýn ve alevi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz yýldýr 16 aðustosta baþlayan Hacý Bektaþ Veli anma törenleri niçin bu yýl törenlere 3 gün kala 15 aðustosa çekildi? Her yýl törenler öncesi 15 aðustosta Hacýbektaþ ta yapýlan alevi kurum ve kuruluþlarýnýn toplantýsýný alternatif program olarak gösteren belediye baþkaný kendi gibi düþünmeyenleri dýþlayarak, birleþtirici, öneri ve eleþtiriye açýk olmayan tutumuyla anti demokratik bir tutum sergilemektedir. 2- Yayýnladýklarý tüm bildirilerinde belediyenin düzenlediði törenler diye bahseden sayýn baþkan belediye yasasýnda belediyenin törenleri düzenleme gibi bir görevi olmadýðýný ya bilmiyor ya da halký yanýltýyor. Belediye düzenliyorsa Hacýbektaþ halkýnýn oylarý ile seçilmiþ CHP li 6 belediye meclis ve encümen üyeleri nerede? 3- Belediye baþkaný ve ekibinin düzenlediði etkinlikte panel düzenleme konusu çarpýtýlarak kamuoyuna kasýtlý olarak yanlýþ ve yanlý propaganda yapýlmaktadýr. Tüzel kurum olan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Anma Komitesinde yer almadýðý sürece baþkalarýnýn emrinde olamaz. Etkinliklerin 1. günü HEKDER in düzenlediði Aleviler ve Siyaset konulu panelde belediye baþkanýnýn panelistlere (Kamer Genç, Ayhan Yalçýnkaya, Alemdar Yalçýn) göstermiþ olduðu tepki istediðinizi konuþun dedik söyleminde samimi olmadýðýný göstermektedir aðustos tarihleri arasýnda Hacýbektaþ ýn en az on yerinde toplantý, Cem, konser ve gösteri gibi etkinlik düzenlenmektedir. ( Lise bahçesinde, Garip Dede Kültür evinde, Karaca Ahmet konuk evinde, Ulusoy ailesinin evlerinde,) Bu etkinlikler alternatif olmuyor da ABF NÝN 15 aðustosta yapmýþ olduðu toplantý ve konser mi alternatif oluyor? 5-Her defasýnda Atatürk ve devrimlerinden bahseden belediye baþkaný alevi toplumunun ve Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Atatürk ve devrimleri ile bir sorunu olmadýðýný bilmelidir, gerektiðinde baþkana Atatürkçülük dersi verecek kadar Atatürkçü olduðumuzu hatýrlatýrýz, sayýn baþkan bize deðil cesareti varsa meydanda AKP li yetkililere hatýrlatsa idi Atatürk ü 6- Kendi yanýnda olan derneklerin bile saygý gösterdiði, Alevi toplumunun yol önderi konumunda ki Sayýn Veliyettin Ulusoy a gösterdiði tepkiyi, niçin sonradan hidayete eren ve basýnda cüppe, takke giyerek poz verenlere göstermiyor. Asýl Alevi Bektaþi þeriatý yaratanlar onlar olup Alevi- Bektaþi toplumu içerisinde kendilerine mevki ve makam kapýsý yaratýyorlar. Belediye baþkaný da onlarý baþ tacý ederek ödüllendiriyor. 7- Sayýn baþkan Hacýbektaþ ilçesinin önemini belirtmek için söylenmiþ Hýristiyan Katolikler için Vatikan ne kadar önemli ise alevi toplumu içinde Hacýbektaþ o kadar önemli sözünü bilerek çarpýtýp kendine propaganda malzemesi yaparak toplumda komik duruma düþmüþtür. Resmi tüzüðünde Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerini organize edeceði belirtilen Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði hiçbir kurumun yanýnda ve uzaðýnda deðildir. Hacý Bektaþ Veli nin hoþ görüsü ile Hacýbektaþ a gelen tüm alevi toplumunu kucaklamaktadýr. Hacýbektaþ ýmýzýn çýkarlarý doðrultusunda esnafýmýzýn ve Hacýbektaþ halkýnýn geleceði için Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerini Dernek ve yerel yönetimin öncülüðünde tüm Alevi Bektaþi kurum ve kuruluþlarýnýn katký ve desteði ile Hacýbektaþ a ve Hacý Bektaþ Veli ye yakýþýr biçimde kurumsallaþtýrarak organize etmek görevimiz olmalýdýr. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði bu konudaki özveri ve çalýþmalarýný sürdürecektir. Kamuoyuna ve halkýmýza saygý ile duyurulur. 30/08/2009 Hacýbektaþ HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. Bayram kutlamalarý daha sonra Türk Telekom binasý önünde devam etti. Günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalarýn yapýlmasý ve öðrenciler tarafýndan þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Jandarma Komutanlýðý Jandarma At- Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda özel olarak eðitilen köpekler tatbiki olarak uyuþturucu ve patlayýcý madde aramasý yaptý. Kapkaç olaylarýnýn önlenmesi amacýyla eðitilen Alman Çoban köpeði Zorka'nýn gösterisi nefes kesti. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Laikliðin Evrensel Fikri, Devletin Zikrine Uymuyor! Ýlk derste "Laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" görüþünü, Cumhuriyetin laik okullarýnda ezberledik. Bir sonraki derste ise, din eðitimini zorunlu olarak aldýk. Arasýnda sadece bir teneffüs mesafesi olan bu çeliþkiyi AÝHM anladý, fakat Türk hükümetleri anlamadý. Ýlköðretimde bunu ezberleyenler, devletin din/dindar üreten ve bunun için propaganda yapan 100 bin din memuru olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile tanýþtýlar. Dolaysýyla okulda "laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" fikrini öðrenen insanlar, evrensel fikrin, devletin zikrine uymadýðýnýn tanýðý olmuþtur. Ýþte bu çeliþki ve ideolojik bir niyet taþýyan, resmi "laiklik" anlayýþýna karþý, evrensel ve özgürlükçü laiklik savunmak, Avrupa Birliði üyeliðine aday Türkiye için bugün daha da çok önem kazanýyor. Belli ki bizdeki sorunlu laik tanýmý ve uygulamasý, toplum yaþamanýn tecrübelerinden ve ihtiyaçlarýndan daha çok, egemenlerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak için yukarýdan dikte ettirdiði bir uygulama ile oluþmuþtur. Farklý Ýnançlarýn Ortak Deðerleri Ekseninden Biraradalýðý Ýçin Laiklik Laik ve demokratik ülkelerde, farklý inançlara mensup ya da bir inanca mensup olmayan bireylerin, biraradalýðýný ve eþit koþullarda yaþayabilmelerini saðlayacak, ortak iyiler/deðerler diyebileceðimiz bir hukuksal anlaþmaya ihtiyaç duyulur. Toplumu oluþturan bireylerin, farklýlýklarýyla bir arada yaþamasý ancak, bu ortak iyileri ve ortak deðerleri kapsayacak bir toplumsal uzlaþmayla (Anayasa) saðlanýr. Toplumdaki bireyler tek tip deðildir. Farklý kimliklere sahiptirler. (dil, din, cinsiyet, mesleki, v.b) Örneðin Türkiye de tek tip vatandaþ yaratma özlemi duyan ideolojik çevreler olsa da, Türkiye toplumu tek tip deðildir. Farklý kültürel kimliklerden oluþan bir zenginliðe sahiptir. Özel ve kolektif yaþam alanlarýnda kendi kültürel kimliklerini özgürce yaþama hakkýna sahip olmalarý gerekir. Bireyin, diðer bireylerle iliþki içinde olduðu kamusal alanlarda, kutsal deðerler ya da kültürel kimlikleri üzerinden toplumsallaþmasýna olanak sunan, resmi politik yaklaþýmlarýn aksine, kamusal alan, farklý kültürel kimliklere sahip bireylerin, Anayasal yurttaþ kimliðiyle buluþtuðu zeminlerdir. Örneðin ülkemizde olduðu gibi, kamusal alanda Sünnilik/Hanefilik inancý üzerinden hizmet üreten kamu kurumlarýnýn (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Din Ýþleri Yüksek Kurulu, ÝHL, Kuran Kursu, Ýlahiyat Fakülteleri ve Zorunlu Din Dersi, Sünni/Hanefi Din Görevlisi) varlýðýna müsaade eder ve farklý inançlara (Aleviler, gayri Müslimler, v.b) sahip bireyleri bu hizmetlere zorunlu kýlarsanýz, toplumsal uzlaþmayý saðlamýþ olmuyorsunuz. Toplumun çok kimlikli heterojen yapýsýndan, homojen kimlik, tek tip yaþam, tek tip din ve tek tip etnik kimlik yaratmak ve bu anlayýþla toplumsal yaþamý özel ve kamusal alanda inþa etmek doðru olmadýðý gibi, hem insan haklarýna, hem de toplumsal uzlaþýya dayalý bir devlet anlayýþýný yok saymýþ olur. Özellikle toplumsal uzlaþma ve farklý inanç kimliklerin biraradalýðý için, devletin laiklik anlayýþý ve uygulamasý özel bir önem ve ayrýcalýk taþýr. Bu açýdan ele alýnýldýðýnda, laiklik sadece dinin devletle, devletin de dinle olan iliþkisini ayýrmak deðildir. Laiklik esas olarak, çok inançlý toplumsal hayatta, din, vicdan ve inanç özgürlüðünün saðlanmasýný zorunlu kýlar. Þöyle ki, laiklik ayný zamanda demokrasiyi, insan haklarýný ve temel hak özgürlüklerini, sosyal devleti ve evrensel hukuk deðerleriyle iç içe geçmiþ ve birbirini bu anlamda etkileyen önemli bir devlet ilkesidir. Laiklik Ýlkesi Devletin Tüm Ýnananlar ve Ýnanmayanlar Karþýsýnda Tarafsýzlýðýný Emreder. Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletinin bir dini olamaz. Bu evrensel yaklaþýmdan dolayý, devletin bütün din ve inançlara (inanmayanlar dahil) eþit mesafede durmasý gerekmektedir. Dinler/inançlar hiçbir koþulda devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal hayatýnda yer alamaz. Devlette, birey özel alanýnda ve dini hayatta dini düzenleyici iþlevi olamaz. Laiklik dini bireyin vicdanýna taþýdýðý için, kamusal alaný, siyaset alanýný, hukuk alanýný ve ekonomik alaný dinden soyutlanmýþtýr. Yani gerek devletin örgütlenmesinde, gerek yürütmesinde dinin etkisine yer býrakmýyor. Dini olaný, özel alana ve vicdana teslim ediyor. Böylece laiklik anlayýþýn evrensel ilkeleri gereði, devlet sadece dinler ve inançlar karþýsýnda tarafsýz kalmýyor, ayný zamanda kamusal alandaki tarafsýzlýðý da saðlamak zorunda kalýyor. Bunun koþulu ise, Türkiye de olduðu gibi, Diyanetin, Zorunlu Din Derslerinin, ÝHL ve din bütçesinin varlýðýný savunarak, kamusal alanýn tarafsýzlýðý saðlanamaz. Bunun saðlanmasýnýn tek koþulu, tüm farklý inançlarýn eþit haklara sahip olarak, devlet dýþý kalmasýna ve din-devlet ikilisinin karþýlýklý etkileþimine izin vermemekten geçiyor. Din, Vicdan ve Ýnanç Özgürlüðü, Ýnaný ve Ýnanmayan Bireyi Kapsar. Ýnanma ya da inanmama tercihi bireyseldir ve bir insan hakkýdýr. Bireye ait olan bu hak, birey tarafýndan özgürce kullanýlabilmelidir. Ýnanan kiþi, ibadet hakkýný serbestçe yapabilmelidir. Her birey kendi inancýný kendisi belirler, kendisi tanýmlar. Bir inancý tanýmlama hakkýný devlet kullanamaz. Dernek, vakýf, federasyon ve benzerin STK lar yapamaz. Bu hak sadece bireye ve o inancýn ibadet yerindeki cemaatine aittir. Evrensel bir ilke olarak, laiklik, ne devlete, ne de baþka bir sivil örgüte bu hakký tanýmaz. Din, vidan ve inanç özgürlüðü, bireyin benimsediði bir dine/inanca inanma ya da inanmama hakkýný güvence altýna aldýðý gibi, inancýný deðiþtirme hakkýna da saygý duyulmasýný ister. Bu özgürlüðün saðlanmasý için, devlet vatandaþýný, her türden baskýlara ve dayatmalara karþý korumakla sorumludur. Devlet Tüm Ýnançlara/Dinlere/Ýnanmayanlara Karþý Eþitlik Ýlkesini Uygulamak Zorundadýr. Özgürlükçü laiklik ilkesi, bilinen baskýcý, otoriter ve tek tipleþtirici laiklik uygulamasýnýn aksine, farklý inançlara mensup bireylere eþitlik sunar. Yani hukuksal eþitliðin evrensel ilkesine önem atfeder. Laiklik ilkesi, Türkiye de algýlananýn ve uygulananýn aksine, devletin sayýca fazla olan nüfusun inancýna/dinine özel bir ayrýcalýk tanýyarak, o inancý resmi inanç haline gelmesine itiraz eder. Laik devlet toplumu oluþturan tüm bireyleri dinsel kimliði üzerinden deðil, anayasal yurttaþlýðý üzerinden kabul eder ve bu temelde inanan ya da inanmayan bireylerin eþitliði ilkesine ayrýmsýz saygý gösterir. Ayný zamanda bireyin din, vicdan ve inanç özgürlüðünü yaþama eþit koþullarda ve eþit haklarla bir arada yaþamasýný bu eþitlik ilkesi üzerinden güvence altýna alarak saðlar. Bu açýdan deðerlendirildiðinde, Türkiye de din ve inanç özgürlüðü eþitlik ilkesi üzerinden saðlayan somut bir veri yoktur. Devlet egemen resmi Sünni/Hanefi inancý dýþýnda kalanlara yönelik doðrudan ya da dolaylý ayrýmcýlýk yapmaktadýr. Devlet fiilen kendi kontrolü altýnda bir Resmi Ýslam anlayýþýný benimsemiþtir. Hem özel alanda, hem de kamusal alanda bunu etkin ve güçlü kýlmak için 657 sayýlý devlet memurlarý kanununa dayanarak, 100 bin kiþiden oluþan Ruhban sýnýfýný devlet adýna çalýþtýrmaktadýr. Devlet, vicdana ait olan, öðrenmek / bilmek / kabullenmek için gönül ve rýzalýk isteyen dini laik okullarda, AÝHM nin aleyhte kararýna raðmen zorla öðretmeye devam etmektedir. Ayrýca, Osmanlý döneminde þeyhülislam Ýslam adýna fetva verirken, cumhuriyet dönemimde devletin kurumu olan Diyanetin Alo Fetva Hattý, Ýslam adýna laik fetvalar veriyor. Bu sebeple Türkiye de din ve devlet iliþkilerinin ayrýlmadýðý, devletin bir inancý doðrudan savunarak, diðer dinler ve inançlara karþý saygý duysa bile, inanç özgürlüðü eþitlik ilkesine uygun saðlamýþ olamaz. Laikliðin evrensel siyasi ve hukuki yorumu, bu kavramýn kendisinin çoðulculuktan yana olduðunu gösterir. Bu nedenle, laiklik toplumda varolan farklý inançlarýn birbirlerine karþý ayrýmcý ve ötekileþtirici sosyal baský mekanizmasýný yaratacak düþünce/uygulamalar yerine, aksine birbirlerini tanýmalarýný/anlamalarýný, karþýlýklý saygý temelinde biradalýðýný saðlar. Laiklik Ýstismarýn Panzehiridir Evrensel, özgürlükçü laiklik düþüncesini ve uygulamasýnýn savunulmasýný, siyasal Ýslamcýlara yarayacaðý görüþü, yanlýþ ve o kadar da tehlikeli bir yaklaþýmdýr. Çünkü bu yaklaþým, din ve inancý siyasetin aracý haline getirilmesini, kullanýlmasýný yok edecek bir yaklaþýmdýr. Bundan ilk rahatsýz olacak kesimin, siyasal Ýslamcýlar olacaðýnýn bilinmesi gerekir. Türkiye'de gerçek anlamda bir laiklikten söz etmek için, din, inanç ve vicdan özgürlülüðünün gerçek hayatta karþýlýðý olmasý gerekir. Gerek siyasal Ýslamcýlar, gerekse resmi görüþ Türkiye'de laiklik uygulamasý ve anlayýþýnda bir özgürleþmeyi istememektedirler. Birisi dinsel açýdan, devlet olanaklarý ile bir dinsel hegemonya kurmak isterken, diðer kesim ise dini kendi denetimi altýnda þekillendirmek ister. Bu nedenle Türkiye'de laiklik uygulamalarýnýn özgürlükler ekseninde deðiþimine karþý, örgütlü direnç gösteren iki kesim vardýr. Bunlardan, resmi ideoloji olarak Türk-Ýslam sentezi ile "kutsal devlet" vurgusu ile özgürlükçü laiklik ve karþýsýnda direnç gösterirken, diðer dindar kesimde "kutsal din" ekseninde bir direnç sergiler. Yani her iki kesimde laikliðin baskýcý ve muhafazakar özelliklerinden taviz vermez. Gerçek anlamda bir laiklik ancak özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi ve dinin kamusal ve siyasal alandan arýndýrýlmasý mümkündür. Çünkü "özgürlükçü laiklik" yaklaþýmý, bu kesimleri varlýk nedenlerini ve beslendiði, istismar ettiði zemini siyasal alandan alýp, insanýn vicdanýna koyacaktýr. Devletin Kalýbý, Ýnsan Vicdaný Kadar Geniþ Deðildir. Din, inanç ve vicdan özgürlüðünü, eþitlik ilkesine uygun saðlamanýn tek bir yolu vardýr; Din ve devlet iliþkini ayýrmak. Çünkü devletin din dýþý kalmadýðý ülkelerde olduðu gibi, Türkiye de de, egemen inanç, diðer din ve inançlara göre, kamusal desteðe sahip, resmileþmiþ kimliyle hem özel bir ayrýcalýða sahip, hem de laikliðe aykýrýdýr. Buna karþýlýk laikliðin gerçek ve evrensel ilkelere sýðýnarak uygulandýðý ülkelerde hiçbir din ve inanç özel bir imtiyaza ve ayrýcalýða sahip deðildir. Ýnanç özgürlüðünde tam eþitlik ilkesi geçerlidir. Dolaysýyla Türkiye de, dini kimlik temelindeki süregelen ayrýmcýlýða karþý, anayasal vatandaþlýk temelinde eþitlik talebini, yeni anayasa tartýþmalarýnda ön plana çýkarmak lazým. Dolaysýyla 21. yüzyýl Türkiye sinin cevap vermesi gereken soru bellidir; Devletin, dini kendi ideolojisi doðrultusundaki resmi kalýba dökerek þekillendirmesine onay mý vermek, yoksa bu resmi kalýplarýn yerini, insan vicdanýnýn kendi kalýplarýnýn almasýný mý saðlamak?

5 Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: Khole (safra) ve melas (kara) harfi harfine kara safra anlamýný taþýr) zihinlerimizde oluþan o ortak çaðrýþýmdan bambaþka 2000 yýllýk gizemli bir yolculukla günümüze ulaþmýþ. Antik týp doðayý yöneten yasalarý insana da yansýtarak, insan davranýþýný da dört temel öðenin biçimlendirdiðini, insan vücudunda dört suyuk bulunduðunu: kara safra (melankoli), sarý safra, balgam ve kan, hastalýklarýn bu suyuklardan birinin baskýn çýkmasýndan kaynaklandýðýný öðütlemiþ. Kara safranýn rengi týpký gölgelerin yaptýðý gibi aklýn merkezini karartýp melankolik yapar kiþiyi. Aristoteles ise hastalýk açýsýndan deðil de deha açýsýndan deðerlendirerek, imgelemlerinin ardýndan gitme eðilimiyle tanýmlar melankoliði. Ve imgelerin saklandýðý yer olan bellek Aristoteles te de Platon da da öne çýkar. Hýristiyanlýða geçiþle birlikte melankolinin tanýmý da deðiþecektir. Artýk acedia dýr o. Eski Yunanca önemsemezlik, duyarsýzlýk ya da Efendisi deliliktir romantik melankolinin. 'Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar' diye öngörür Rousseau, 'melankoli kemirdi ezgimi' der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall'le Kleist'sa intihar ederler acý anlamlarýný taþýyan akedia dan gelir. Melankoli yine imgelemin güçlerini temel alýr fakat artýk þeytana özgü bir mekanizmayla onun ayartmasýyla iliþkilendirilir. Antik çaðda dehaya yol açan imgelem, Hýristiyanlýða geçiþle insaný günaha sürükler. Rönesans a geçildiðinde melankoliði bir dahi olarak gören Aristotelesçi gelenekle yeniden barýþýlýr. Dürer in Melancolia I adlý yapýtý hem bu baðlantýyý simgelemesi bakýmýndan hem de kendinden sonraki melankoli ikonografisini etkilemesi bakýmýndan çarpýcýdýr. Melankoli eþsiz ve kutsal bir armaðandýr artýk; Platon un tanrýsal esini Aristoteles in dehasýyla birleþerek melonkolik durumu yeni bir düzeye yerleþtirmiþtir. Klasikçilik ve Aydýnlanmayla birlikte melankoli hastalýk olarak görülmeye baþlanýr, yeni çaðýn efendisi akýldýr ve Descartes e göre bundan böyle kara safra dan rahatsýzmýþ gibi görünmek delilikle eþdeðerdir. Ansiklopedi de Voltaire ve Marmontel yer vermezler melankoliye, Diderot tarafýndan kaleme alýnan kýsa bir madde ayrýlýr sadece ona. Romantizm: son kalesi melankolinin Tanrýsallýðýn elinde olan kutsallýk, doðaya yayýlýr ve onun daðýnýk parçalarýný kavrayýp partisyonunu yeniden düzenleyebilecek kiþi Romantik ozandýr. Ýdeal artýk ulaþýlamaz deðildir. Romantizmde de ideale giden yol Antik melankolide olduðu gibi imgelemden Fichte ye göre ben in saltýk yetisi nden, Baudelair e göre yetilerin ecesi nden geçer. Ýmgelem dýþarý deðil ozanýn içine dikmiþtir gözlerini. Ýç sýkýntýsýný doðuran o içsel duyuya yönelir Füssli, William Blake ve Novalis in yapýtlarý. Bir yüzyýl acýsý dýr çekilen. Efendisi deliliktir romantik melankolinin. Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar diye öngörür Rousseau, melankoli kemirdi ezgimi der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall le Kleist sa intihar ederler. Acedia daki Ýblis in varlýðýna romantizmdeki Þeytan karþýlýk gelir. Ozanla sanatçý þeytan gibi, Tanrýyla eþit olmak istemiþler yine onun gibi cezalandýrýlmýþlardýr. Romantik melankolide günah, Tanrý nýn olmadýðýný ilan etmek, birilerinin çýkýp bunu yalanlamasýný ummak anlamýna gelir ayný zamanda ve bir çeþit duaya döner baþkaldýrý. Romantizm sonrasýnda melankoli nasýl varolacaktýr? Doðayla birlik olma umudu uçtu gitti, insanýn kendini aþacaðý bir yer düþüncesi ortadan kalktý, Tanrý nýn yok oluþuna eþlik eden çýðlýklar ve öfke bile dindi. Kamusal alanlarýn artýk yalnýzlýk alanlarýna dönüþtüðü yabancý bir dünyanýn umutsuz bir insanlýðýn karþýsýnda, melankoli kendi içine döner. Proustun yapýtýndaki yitik zaman arayýþýna dönüþür melankoli. Ýmgelerin olduklarý gibi korunduðu belleðin mekanýna özlemdir artýk ve Freuda göre geçmiþe baþvurudan koparýlýrsa hastalýða dönüþür. Melankoli bireysel kapanma, köktenci yalnýzlýk ve ölçüsüz sýkýntýya tanýklýk eder ama yaratýcý melankoli de iþte tam bu sýkýntýdan doðacaktýr yeniden. Melankolinin izi her yerde sürülmüþ; sanat, felsefe, yazýn, teoloji; bunlara eksiksiz bir ikonografi eþlik etmektedir. Hayvanlarý da vardýr melankolinin köpek, tazý, yarasa, baykuþ. Taþlarý; grena, topaz, mercan ve inci ve de bitkileri hodan, çöpleme, melankoli çiçeði hasekiküpesi. Renkleri; sarýyla yeþil, siyah ve beyaz, armonik bir yapýya melankolik bir ruh haline sahip blues yüzünden mavidir de melankolinin rengi. Belkide son sýðýnaðýmýzdýr melankoli; tanýmlayamadýðýmýz için kalan son mahrem yerimiz. MELANKOLÝ BUNALIMIN BAÞKALAÞIMLARI Héléne Prigent Çeviren: Orçun Türkay Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa, 15 TL. Radikal Yaþar Kemal, çaðdaþ dünyanýn en büyük anlatýcýlarýndan biridir. Onu okumak, yaþamýn kendisini anlamaktýr. O, korkusuz bir kahraman gibi yazýyor. demiþ John Berger. Haksýz mý? 'Daðýn Öte Yüzü'; Ortadirek, Yer Demir Gök Bakýr ve Ölmez Otu kitaplarýndan oluþan bir üçleme. Okuduysanýz, buyrun teste... d) Su püreni 2- Üçlemede anlatýlan köyün adý nedir? a) Yalak b) Akçasaz c) Beylik d) Ýncecik onu kovmayý önerir. c) Eþyalarý kolay bulunamayacak bir yere saklamayý tavsiye eder. d) Jandarmaya haber verilmesini, hükümete dilekçe yazýlmasýný savunur. 6- Ölmez Otu nda Muhtar Sefer i kim öldürür? a) Memidik b) Gömleksizoðlu c) Uzun Ali d) Hasan 7- Eline saz alýp köylüyü coþturan ozan hangisidir? a) Âþýk Ömer b) Kel Âþýk c) Âþýk Durmuþ d) Âþýk Bayram b) Sakýz c) Yalabuk d) Ýncir reçeli Cevap anahtarý: 1c, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7b, 8c, 9a, 10c Radikal 1- Daðýn Öte Yüzü üçlemesinin güçlü tiplerinden Koca Halil e göre, pamuk toplama zamanýnýn geldiðini gösteren bitki hangisidir? a) Isýrgan b) Kardelen c) Döngele 3- Oðlunu öldürdüm, ocaðýna düþtüm sözünü hangi kahramanýn aðzýndan sýkça duyarýz? a) Koca Halil b) Muhtar Sefer c) Meryemce d) Uzun Ali 4- Kahramanlarýmýzýn vazgeçilmez yemeði, üzerindeki yað kokusunu tüm ovaya yayan mis kokulu çorba hangisidir? a) Mercimek b) Ezogelin c) Þehriye d) Tarhana 5- Yer Demir Gök Bakýr da Muhtar Sefer, Adil Efendi nin, köye gelip köylünün bütün eþyasýný haczetmesini engellemek amacýyla nasýl bir çözüm yolu geliþtirir? a) Köylüden eþyalarýný kasabada satmasýný ister. b) Adil Efendi köye gelince hep birlikte 8- Zalaca Karý kimdir? a) Koca Halil in âþýðý b) Çalýþkanlýðýyla ve dürüstlüðüyle bütün köyün takdirini kazanmýþ bir ihtiyar c) Sýkça düþ gören, düþlerini para, yumurta vb vererek Muhtar Se- fer e yorumlatan köylü d) Yaptýðý bitkisel ilaçlarla pek çok hastaya þifa daðýtan bir kahraman 9- Muhtar Sefer ve iþbirlikçilerinin bulduklarý tarlalara gitmeyen köylü, kimin tarlasýnda pamuk toplamýþtýr? a) Muttalip Bey b) Þakir Aða c) Ýhsan Aða d) Derviþ Bey 10- Üçlemede zaman zaman bahsi geçen, aðaç kabuklarýndan elde edilen, eþsiz bir tada sahip olduðu söylenen yiyecek aþaðýdakilerden hangisidir? a) Bal KÝTAPÇILARDA Ýbrahim Yusuf Pala - Aydýnlýðý Giyinenler Yayýnevi: Camgöz Kitap Dil: Türkçe, Türü: Þiir Ean: Ýstanbul, Aðustos 2009 Karton Kapak, Kitap Kaðýdý, 64 Sayfa 5tl Daðýtým: Ýkia Daðýtým Camgöz Kitap Çekirdek Sanat Markasýdýr. t: /

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı