4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA"

Transkript

1 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. 3 DE 4 DE 2 DE 7 DE Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. 2 DE Yaþam 6 DA 8 DE Türkiye nin çeþitli illerinden gelen ücretli, sözleþmeli ve iþsiz öðretmenler güvenceli kadro talebi ile Ankara sokaklarýný çýnlattýlar. Baþta Mersin, Ýstanbul, Hatay, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir, Van, Gaziantep illeri olmak üzere Türkiye nin bir çok ilinden gelen... 7 DE Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: 5 DE 8 DE Nevþehir'in Avanos ilçesinde 'Aspir' bitkisinin tanýtýmý amacýyla 'Tarla Günü' düzenlendi. Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü nce Eskiþehir Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünden temin edilerek; Acýgöl, Avanos ve Gülþehir ilçelerinde Demonstrasyon amaçlý 25 dekar alanda ekimi yaptýrýlan Remzibey ve Dinçer çeþidi Aspir bitkisinin tanýtýmý amacýyla Avanos ilçesine... 6 DA

2 2 Çok yakýnda pek çok þey deðiþecek. Türkiye, tatlý su kaynaklarý konusunda sözüm ona öngörüsü yüksek bir A planý yaparak olmadýk yerlere baraj inþa ededursun, Antalya da, Bodrum da yurttaþýn suya ayaðýný sokabileceði tek sahil kalmamýþken halen turizmi bacasýz sanayi, çevreye en az zarar veren para dümeni zannetsin, Orman arazilerini þuna buna peþkeþ çeksin, Yeraltý kaynaklarýný kontrolsüz ve þuursuz bir biçimde girdiði ekonomik krizlerden çýkma yolu görsün, Panik halinde her yere aðýr metal kaynaðý zehir saçan duble karayollarý yapsýn, Çevre örgütlerine kulaðýný, olan biten hakkýnda yazýlan onlarca bilimsel çalýþmaya gözünü kapatsýn, Uyarýlara aldýrmasýn, maço tavýrlar ile siyaseti, alttan kurulmuþ Fettullah kardeþliði tarzý örgütler ile dünyayý, patlamýþ deniz fenerleri ile ekonomiyi yönetmeye çalýþsýn. Dünya bir dolu baþka plan içerisinde Türkiye ye aldýrmadan yoluna devam ediyor. Yatýrýmlar yapýlýyor haliyle liberal dünyada ama kalkýnma bedeli olarak yerküreye de pay verilmesi konuþuluyor hatta öngörülüyor. Amerikalý ya onun anlayacaðý dilde anlatýlýyor biraz monopoli-borsa oyunu terminolojisi ile yani, ayný þey Avrupalý ya da daha akýlcýl ve kavramsal biçimde aktarýlýyor. Avrupa Birliði Eylem Planý içerisinde arýlar tarafýndan yapýlan tozlaþma faaliyetleri üzerine çalýþmalarýn ilk sýraya koyulduðunu biliyoruz. Küresel ýsýnmanýn olmuþ ve olacak etkileri sürekli mercek altýna alýnýyor. Alt gelir düzeyindekilerin de satýn alabileceði biyolojik gýdalar üretiliyor. Ancak temiz toprak bulmak çok ciddi bir sorun, sivrisinek mücadelesi bile yasaklanýyor, daha da ötesi geleneksel tarým faaliyetleri yeni kuþak tarafýndan Domuz gribi pandemisine iliþkin hazýrlýklar ve yürütülen çalýþmalarýn Pandemi Ýzleme Bilim Kurulu ile birlikte þekillendirildiðini anlatan Buzgan, bu kurulun aldýðý karara göre ülkede domuz gribi aþýsý yapýlmasý gereken 13 milyon kiþi bulunduðunu bildirdi. 2 doz halinde uygulanacak aþýnýn ilk partisinin ekim baþýnda Türkiye ye ulaþmasýnýn beklendiðini açýklayan Buzgan, uygulamanýn en yüksek risk grubundan baþlanarak yapýlacaðýný söyledi. Bilim kurulunun, öncelikli risk grubu olarak gebeleri, 6-35 ay arasýndaki çocuklarý, diyabet, KOAH, kalp hastalýðý ve baðýþýklýk sistemi unutulduðu için çiftçi eðitimine özel önem veriliyor. Dünyanýn her yaný araþtýrýlýp halen bu teknikleri bilen kiþiler Avrupa ya da Amerika ya getiriliyor. Hatta emperyal devletler halenki görünüþte baðýmsýz sömürgelerinden teknik personel transferi yapýyor. Biyoyakýtlar özel olarak kurcalanýyor. Maliyet hesaplarý yapýlýyor. Özetle bir þekerkamýþý, palmiye yaðý yahut kanola bitkisinden elde edilecek yakýtýn petrol türevlerine göre sera etkisine katkýsýnýn ne olacaðý ince ince düþünülüyor. Bu analizler içerisinde haliyle yakýtýn petrole göre maliyetinin ne olacaðý da düþünülüyor çünkü çok yakýnda fosil yakýtlar olarak bilinen normal benzin ya da türevleri alýnamayacak kadar pahalý olacak. Patates, mýsýr, sorgum gibi bitkilerin yaný sýra soya da önemli bir biyoyakýt kaynaðý olarak dikkat çekiyor. Dikkat edilirse bu bitkiler son yýllarda Türkiye de GDO olarak ithal edilen ya da üretimine yönelik sinsi planlarýn yürütüldüðü ürünler ile son derece uyumlu. Düþünün bu kadar GDO mýsýr tohumunu neden getiresin ki memlekete? Biz de mýsýr mý yoktu? Trajikomik olan benim çocukluðumda hemen her yerde bulunan þekerkamýþý gibi bitkiler en deðerli biyoyakýt kaynaklarý arasýnda sayýlýrken günümüzde memlekette tek bir sap þekerkamýþý bulmak mümkün olmuyor. Yanlýþ tarým politikalarý ile son 30 yýlda þekerpancarýna yöneltilen Türkiye artýk baþýný yitirmiþ tavuk misali bir o yana koþuyor GDO lu soyaya çarpýyor, bir bu yana koþuyor þekerpancarý çamurunda boðuluyor. Tüm bu iþleri baþýmýza açanlar da bize adap dersi veriyor. *Bu arada SABANCI lardan halen cevap yok ama ben onlarýn yeni fabrikasýna isim bile buldum, SoyaSA. BirGün yetmezliðine sahip kronik hastalýðý olanlarý, saðlýk personelini, elektrik, doðalgaz ve ulaþým hizmeti gören kritik görevlerdeki kamu personelini, asayiþ kuvvetlerini ve Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýný belirlediðini kaydeden Buzgan, aþýnýn yetiþmesi halinde hacý adaylarýnýn da bu gruba dahil edileceðini söyledi. Buzgan, Sipariþ verilen 20 milyon dozun 3 te 1 i yýl sonuna kadar, geri kalaný da 2010 baþýnda teslim alýnacak. Belki ilk dozu hemen, 2. dozu daha sonra yapabiliriz. Türkiye aþý sýkýntýsý yaþamayacak dedi. BirGün Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. Alevi Bektaþi Federasyonu bileþenleri adýna açýklama yapan Kazým Genç, Aleviliðin bilindiði konuþulduðu, açýlýmlara saçýlýmlara sahne olduðu bir dönemde canlý yayýnda hakarete maruz kalmamýz kabul edilemez dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði MYK üyesi Fethi Bölügiray, "Yetkililere tepkilerimizi ilettik. Murat Saygý, Doðan Medya Grubu adýna bütün Alevilerden özür dileyerek 'olayda yanlýþ anlaþýlma olduðunu' ve 'konuyla ilgili program ve faaliyetler yapacaklarýný' söyledi" dedi. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Kenanoðlu da yaptýðý yazýlý açýklamada "Televizyon ekranlarý ve gazete köþeleri Alevilere hakaret yerleri deðildir" dedi. Kenanoðlu, Cumhuriyet Savcýlarýný ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini yaptýrým uygulamaya çaðýrdý. Star TV'den gün içerisinde konu ile ilgili herhangi bir açýklama yapýlmazken RTÜK'ün tutumu merakla bekleniyor. "Yandaþ basýn" iþine geleni gördü Doðan Medya Grubu'daki basýn organlarý Star TV'de yaþanan rezaleti ve ardýndan gelen tepkileri görmezden gelirken "yandaþ basýn" bu kadarla yetinmedi. Star TV önündeki basýn açýklamasýna ver vermeyen "yandaþ basýn", Alevi derneklerinin Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi'nde yaptýðý basýn açýklamasýný iþlerine geldiði gibi yayýmladý. Cihan Haber Ajansý'nýn (CHA) servis ettiði haberi daha vurucu baþlýklarla yayýmlayan basýn organlarýnýn internet sitelerinde bu haberi ön plana çýkarmalarý dikkat çekti. Alevi Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Özgür Demokratik Alevi Hareketi ve Sacayaðý Dergisi'nin yaptýðý ortak basýn açýklamasýndan, sadece muhalefet ve TSK'yý eleþtiren kýsýmlarý yayýmlayan CHA, hükümet ile ilgili eleþtirileri sümen altý etti. Alevilere dönük açýlýmlardan söz edilirken ekranlarda ve gazete köþelerinde Alevilere hakaret edilmesini görmezden gelen yandaþ basýn, Alevilerle hükümetin çok iyi anlaþtýðý izlenimi vermeye çalýþýyor. Oysa Muhalefet ve TSK'nýn eleþtirildiði basýn açýklamasýnda hükümet de en az muhalefet kadar eleþtiriliyor. Hükümet adýna demokratik kurum ve kuruluþlarla yapýlan görüþmelerin diyalogdan çok monolog havasýnda geçtiðine dikkat çekilen açýklamada, "Sorunun çözümünde öncelik toplumun tüm kesimlerine güven verecek bir politik tutumdur. Devlet ve hükümet sorunun çözümünde izleyeceði politikalarý þeffaf ve anlaþýlýr bir yöntemle uygulamalýdýr... Ortada bir sorun varsa o sorunun taraflarý vardýr. Dolayýsý ile sorunu bu taraflar müzakere ederek çözerler. Eðer devlet ve hükümetin tek baþýna bir çözümü var idiyse bu çözüm bu güne kadar niye açýklanmamýþtýr" denildi. (sol - Haber Merkezi)

3 Hacý Bektaþ Veli Anma Törenler düzenleme kurulu adýna Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu imzasý ile daðýtýlan bildiri halkýmýzý ve alevi kamuoyunu yanlýþ ve yanlý bilgilendiren art niyetli tutumunu halkýmýzýn ve alevi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz yýldýr 16 aðustosta baþlayan Hacý Bektaþ Veli anma törenleri niçin bu yýl törenlere 3 gün kala 15 aðustosa çekildi? Her yýl törenler öncesi 15 aðustosta Hacýbektaþ ta yapýlan alevi kurum ve kuruluþlarýnýn toplantýsýný alternatif program olarak gösteren belediye baþkaný kendi gibi düþünmeyenleri dýþlayarak, birleþtirici, öneri ve eleþtiriye açýk olmayan tutumuyla anti demokratik bir tutum sergilemektedir. 2- Yayýnladýklarý tüm bildirilerinde belediyenin düzenlediði törenler diye bahseden sayýn baþkan belediye yasasýnda belediyenin törenleri düzenleme gibi bir görevi olmadýðýný ya bilmiyor ya da halký yanýltýyor. Belediye düzenliyorsa Hacýbektaþ halkýnýn oylarý ile seçilmiþ CHP li 6 belediye meclis ve encümen üyeleri nerede? 3- Belediye baþkaný ve ekibinin düzenlediði etkinlikte panel düzenleme konusu çarpýtýlarak kamuoyuna kasýtlý olarak yanlýþ ve yanlý propaganda yapýlmaktadýr. Tüzel kurum olan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Anma Komitesinde yer almadýðý sürece baþkalarýnýn emrinde olamaz. Etkinliklerin 1. günü HEKDER in düzenlediði Aleviler ve Siyaset konulu panelde belediye baþkanýnýn panelistlere (Kamer Genç, Ayhan Yalçýnkaya, Alemdar Yalçýn) göstermiþ olduðu tepki istediðinizi konuþun dedik söyleminde samimi olmadýðýný göstermektedir aðustos tarihleri arasýnda Hacýbektaþ ýn en az on yerinde toplantý, Cem, konser ve gösteri gibi etkinlik düzenlenmektedir. ( Lise bahçesinde, Garip Dede Kültür evinde, Karaca Ahmet konuk evinde, Ulusoy ailesinin evlerinde,) Bu etkinlikler alternatif olmuyor da ABF NÝN 15 aðustosta yapmýþ olduðu toplantý ve konser mi alternatif oluyor? 5-Her defasýnda Atatürk ve devrimlerinden bahseden belediye baþkaný alevi toplumunun ve Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Atatürk ve devrimleri ile bir sorunu olmadýðýný bilmelidir, gerektiðinde baþkana Atatürkçülük dersi verecek kadar Atatürkçü olduðumuzu hatýrlatýrýz, sayýn baþkan bize deðil cesareti varsa meydanda AKP li yetkililere hatýrlatsa idi Atatürk ü 6- Kendi yanýnda olan derneklerin bile saygý gösterdiði, Alevi toplumunun yol önderi konumunda ki Sayýn Veliyettin Ulusoy a gösterdiði tepkiyi, niçin sonradan hidayete eren ve basýnda cüppe, takke giyerek poz verenlere göstermiyor. Asýl Alevi Bektaþi þeriatý yaratanlar onlar olup Alevi- Bektaþi toplumu içerisinde kendilerine mevki ve makam kapýsý yaratýyorlar. Belediye baþkaný da onlarý baþ tacý ederek ödüllendiriyor. 7- Sayýn baþkan Hacýbektaþ ilçesinin önemini belirtmek için söylenmiþ Hýristiyan Katolikler için Vatikan ne kadar önemli ise alevi toplumu içinde Hacýbektaþ o kadar önemli sözünü bilerek çarpýtýp kendine propaganda malzemesi yaparak toplumda komik duruma düþmüþtür. Resmi tüzüðünde Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerini organize edeceði belirtilen Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði hiçbir kurumun yanýnda ve uzaðýnda deðildir. Hacý Bektaþ Veli nin hoþ görüsü ile Hacýbektaþ a gelen tüm alevi toplumunu kucaklamaktadýr. Hacýbektaþ ýmýzýn çýkarlarý doðrultusunda esnafýmýzýn ve Hacýbektaþ halkýnýn geleceði için Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerini Dernek ve yerel yönetimin öncülüðünde tüm Alevi Bektaþi kurum ve kuruluþlarýnýn katký ve desteði ile Hacýbektaþ a ve Hacý Bektaþ Veli ye yakýþýr biçimde kurumsallaþtýrarak organize etmek görevimiz olmalýdýr. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði bu konudaki özveri ve çalýþmalarýný sürdürecektir. Kamuoyuna ve halkýmýza saygý ile duyurulur. 30/08/2009 Hacýbektaþ HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. Bayram kutlamalarý daha sonra Türk Telekom binasý önünde devam etti. Günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalarýn yapýlmasý ve öðrenciler tarafýndan þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Jandarma Komutanlýðý Jandarma At- Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda özel olarak eðitilen köpekler tatbiki olarak uyuþturucu ve patlayýcý madde aramasý yaptý. Kapkaç olaylarýnýn önlenmesi amacýyla eðitilen Alman Çoban köpeði Zorka'nýn gösterisi nefes kesti. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Laikliðin Evrensel Fikri, Devletin Zikrine Uymuyor! Ýlk derste "Laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" görüþünü, Cumhuriyetin laik okullarýnda ezberledik. Bir sonraki derste ise, din eðitimini zorunlu olarak aldýk. Arasýnda sadece bir teneffüs mesafesi olan bu çeliþkiyi AÝHM anladý, fakat Türk hükümetleri anlamadý. Ýlköðretimde bunu ezberleyenler, devletin din/dindar üreten ve bunun için propaganda yapan 100 bin din memuru olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile tanýþtýlar. Dolaysýyla okulda "laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" fikrini öðrenen insanlar, evrensel fikrin, devletin zikrine uymadýðýnýn tanýðý olmuþtur. Ýþte bu çeliþki ve ideolojik bir niyet taþýyan, resmi "laiklik" anlayýþýna karþý, evrensel ve özgürlükçü laiklik savunmak, Avrupa Birliði üyeliðine aday Türkiye için bugün daha da çok önem kazanýyor. Belli ki bizdeki sorunlu laik tanýmý ve uygulamasý, toplum yaþamanýn tecrübelerinden ve ihtiyaçlarýndan daha çok, egemenlerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak için yukarýdan dikte ettirdiði bir uygulama ile oluþmuþtur. Farklý Ýnançlarýn Ortak Deðerleri Ekseninden Biraradalýðý Ýçin Laiklik Laik ve demokratik ülkelerde, farklý inançlara mensup ya da bir inanca mensup olmayan bireylerin, biraradalýðýný ve eþit koþullarda yaþayabilmelerini saðlayacak, ortak iyiler/deðerler diyebileceðimiz bir hukuksal anlaþmaya ihtiyaç duyulur. Toplumu oluþturan bireylerin, farklýlýklarýyla bir arada yaþamasý ancak, bu ortak iyileri ve ortak deðerleri kapsayacak bir toplumsal uzlaþmayla (Anayasa) saðlanýr. Toplumdaki bireyler tek tip deðildir. Farklý kimliklere sahiptirler. (dil, din, cinsiyet, mesleki, v.b) Örneðin Türkiye de tek tip vatandaþ yaratma özlemi duyan ideolojik çevreler olsa da, Türkiye toplumu tek tip deðildir. Farklý kültürel kimliklerden oluþan bir zenginliðe sahiptir. Özel ve kolektif yaþam alanlarýnda kendi kültürel kimliklerini özgürce yaþama hakkýna sahip olmalarý gerekir. Bireyin, diðer bireylerle iliþki içinde olduðu kamusal alanlarda, kutsal deðerler ya da kültürel kimlikleri üzerinden toplumsallaþmasýna olanak sunan, resmi politik yaklaþýmlarýn aksine, kamusal alan, farklý kültürel kimliklere sahip bireylerin, Anayasal yurttaþ kimliðiyle buluþtuðu zeminlerdir. Örneðin ülkemizde olduðu gibi, kamusal alanda Sünnilik/Hanefilik inancý üzerinden hizmet üreten kamu kurumlarýnýn (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Din Ýþleri Yüksek Kurulu, ÝHL, Kuran Kursu, Ýlahiyat Fakülteleri ve Zorunlu Din Dersi, Sünni/Hanefi Din Görevlisi) varlýðýna müsaade eder ve farklý inançlara (Aleviler, gayri Müslimler, v.b) sahip bireyleri bu hizmetlere zorunlu kýlarsanýz, toplumsal uzlaþmayý saðlamýþ olmuyorsunuz. Toplumun çok kimlikli heterojen yapýsýndan, homojen kimlik, tek tip yaþam, tek tip din ve tek tip etnik kimlik yaratmak ve bu anlayýþla toplumsal yaþamý özel ve kamusal alanda inþa etmek doðru olmadýðý gibi, hem insan haklarýna, hem de toplumsal uzlaþýya dayalý bir devlet anlayýþýný yok saymýþ olur. Özellikle toplumsal uzlaþma ve farklý inanç kimliklerin biraradalýðý için, devletin laiklik anlayýþý ve uygulamasý özel bir önem ve ayrýcalýk taþýr. Bu açýdan ele alýnýldýðýnda, laiklik sadece dinin devletle, devletin de dinle olan iliþkisini ayýrmak deðildir. Laiklik esas olarak, çok inançlý toplumsal hayatta, din, vicdan ve inanç özgürlüðünün saðlanmasýný zorunlu kýlar. Þöyle ki, laiklik ayný zamanda demokrasiyi, insan haklarýný ve temel hak özgürlüklerini, sosyal devleti ve evrensel hukuk deðerleriyle iç içe geçmiþ ve birbirini bu anlamda etkileyen önemli bir devlet ilkesidir. Laiklik Ýlkesi Devletin Tüm Ýnananlar ve Ýnanmayanlar Karþýsýnda Tarafsýzlýðýný Emreder. Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletinin bir dini olamaz. Bu evrensel yaklaþýmdan dolayý, devletin bütün din ve inançlara (inanmayanlar dahil) eþit mesafede durmasý gerekmektedir. Dinler/inançlar hiçbir koþulda devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal hayatýnda yer alamaz. Devlette, birey özel alanýnda ve dini hayatta dini düzenleyici iþlevi olamaz. Laiklik dini bireyin vicdanýna taþýdýðý için, kamusal alaný, siyaset alanýný, hukuk alanýný ve ekonomik alaný dinden soyutlanmýþtýr. Yani gerek devletin örgütlenmesinde, gerek yürütmesinde dinin etkisine yer býrakmýyor. Dini olaný, özel alana ve vicdana teslim ediyor. Böylece laiklik anlayýþýn evrensel ilkeleri gereði, devlet sadece dinler ve inançlar karþýsýnda tarafsýz kalmýyor, ayný zamanda kamusal alandaki tarafsýzlýðý da saðlamak zorunda kalýyor. Bunun koþulu ise, Türkiye de olduðu gibi, Diyanetin, Zorunlu Din Derslerinin, ÝHL ve din bütçesinin varlýðýný savunarak, kamusal alanýn tarafsýzlýðý saðlanamaz. Bunun saðlanmasýnýn tek koþulu, tüm farklý inançlarýn eþit haklara sahip olarak, devlet dýþý kalmasýna ve din-devlet ikilisinin karþýlýklý etkileþimine izin vermemekten geçiyor. Din, Vicdan ve Ýnanç Özgürlüðü, Ýnaný ve Ýnanmayan Bireyi Kapsar. Ýnanma ya da inanmama tercihi bireyseldir ve bir insan hakkýdýr. Bireye ait olan bu hak, birey tarafýndan özgürce kullanýlabilmelidir. Ýnanan kiþi, ibadet hakkýný serbestçe yapabilmelidir. Her birey kendi inancýný kendisi belirler, kendisi tanýmlar. Bir inancý tanýmlama hakkýný devlet kullanamaz. Dernek, vakýf, federasyon ve benzerin STK lar yapamaz. Bu hak sadece bireye ve o inancýn ibadet yerindeki cemaatine aittir. Evrensel bir ilke olarak, laiklik, ne devlete, ne de baþka bir sivil örgüte bu hakký tanýmaz. Din, vidan ve inanç özgürlüðü, bireyin benimsediði bir dine/inanca inanma ya da inanmama hakkýný güvence altýna aldýðý gibi, inancýný deðiþtirme hakkýna da saygý duyulmasýný ister. Bu özgürlüðün saðlanmasý için, devlet vatandaþýný, her türden baskýlara ve dayatmalara karþý korumakla sorumludur. Devlet Tüm Ýnançlara/Dinlere/Ýnanmayanlara Karþý Eþitlik Ýlkesini Uygulamak Zorundadýr. Özgürlükçü laiklik ilkesi, bilinen baskýcý, otoriter ve tek tipleþtirici laiklik uygulamasýnýn aksine, farklý inançlara mensup bireylere eþitlik sunar. Yani hukuksal eþitliðin evrensel ilkesine önem atfeder. Laiklik ilkesi, Türkiye de algýlananýn ve uygulananýn aksine, devletin sayýca fazla olan nüfusun inancýna/dinine özel bir ayrýcalýk tanýyarak, o inancý resmi inanç haline gelmesine itiraz eder. Laik devlet toplumu oluþturan tüm bireyleri dinsel kimliði üzerinden deðil, anayasal yurttaþlýðý üzerinden kabul eder ve bu temelde inanan ya da inanmayan bireylerin eþitliði ilkesine ayrýmsýz saygý gösterir. Ayný zamanda bireyin din, vicdan ve inanç özgürlüðünü yaþama eþit koþullarda ve eþit haklarla bir arada yaþamasýný bu eþitlik ilkesi üzerinden güvence altýna alarak saðlar. Bu açýdan deðerlendirildiðinde, Türkiye de din ve inanç özgürlüðü eþitlik ilkesi üzerinden saðlayan somut bir veri yoktur. Devlet egemen resmi Sünni/Hanefi inancý dýþýnda kalanlara yönelik doðrudan ya da dolaylý ayrýmcýlýk yapmaktadýr. Devlet fiilen kendi kontrolü altýnda bir Resmi Ýslam anlayýþýný benimsemiþtir. Hem özel alanda, hem de kamusal alanda bunu etkin ve güçlü kýlmak için 657 sayýlý devlet memurlarý kanununa dayanarak, 100 bin kiþiden oluþan Ruhban sýnýfýný devlet adýna çalýþtýrmaktadýr. Devlet, vicdana ait olan, öðrenmek / bilmek / kabullenmek için gönül ve rýzalýk isteyen dini laik okullarda, AÝHM nin aleyhte kararýna raðmen zorla öðretmeye devam etmektedir. Ayrýca, Osmanlý döneminde þeyhülislam Ýslam adýna fetva verirken, cumhuriyet dönemimde devletin kurumu olan Diyanetin Alo Fetva Hattý, Ýslam adýna laik fetvalar veriyor. Bu sebeple Türkiye de din ve devlet iliþkilerinin ayrýlmadýðý, devletin bir inancý doðrudan savunarak, diðer dinler ve inançlara karþý saygý duysa bile, inanç özgürlüðü eþitlik ilkesine uygun saðlamýþ olamaz. Laikliðin evrensel siyasi ve hukuki yorumu, bu kavramýn kendisinin çoðulculuktan yana olduðunu gösterir. Bu nedenle, laiklik toplumda varolan farklý inançlarýn birbirlerine karþý ayrýmcý ve ötekileþtirici sosyal baský mekanizmasýný yaratacak düþünce/uygulamalar yerine, aksine birbirlerini tanýmalarýný/anlamalarýný, karþýlýklý saygý temelinde biradalýðýný saðlar. Laiklik Ýstismarýn Panzehiridir Evrensel, özgürlükçü laiklik düþüncesini ve uygulamasýnýn savunulmasýný, siyasal Ýslamcýlara yarayacaðý görüþü, yanlýþ ve o kadar da tehlikeli bir yaklaþýmdýr. Çünkü bu yaklaþým, din ve inancý siyasetin aracý haline getirilmesini, kullanýlmasýný yok edecek bir yaklaþýmdýr. Bundan ilk rahatsýz olacak kesimin, siyasal Ýslamcýlar olacaðýnýn bilinmesi gerekir. Türkiye'de gerçek anlamda bir laiklikten söz etmek için, din, inanç ve vicdan özgürlülüðünün gerçek hayatta karþýlýðý olmasý gerekir. Gerek siyasal Ýslamcýlar, gerekse resmi görüþ Türkiye'de laiklik uygulamasý ve anlayýþýnda bir özgürleþmeyi istememektedirler. Birisi dinsel açýdan, devlet olanaklarý ile bir dinsel hegemonya kurmak isterken, diðer kesim ise dini kendi denetimi altýnda þekillendirmek ister. Bu nedenle Türkiye'de laiklik uygulamalarýnýn özgürlükler ekseninde deðiþimine karþý, örgütlü direnç gösteren iki kesim vardýr. Bunlardan, resmi ideoloji olarak Türk-Ýslam sentezi ile "kutsal devlet" vurgusu ile özgürlükçü laiklik ve karþýsýnda direnç gösterirken, diðer dindar kesimde "kutsal din" ekseninde bir direnç sergiler. Yani her iki kesimde laikliðin baskýcý ve muhafazakar özelliklerinden taviz vermez. Gerçek anlamda bir laiklik ancak özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi ve dinin kamusal ve siyasal alandan arýndýrýlmasý mümkündür. Çünkü "özgürlükçü laiklik" yaklaþýmý, bu kesimleri varlýk nedenlerini ve beslendiði, istismar ettiði zemini siyasal alandan alýp, insanýn vicdanýna koyacaktýr. Devletin Kalýbý, Ýnsan Vicdaný Kadar Geniþ Deðildir. Din, inanç ve vicdan özgürlüðünü, eþitlik ilkesine uygun saðlamanýn tek bir yolu vardýr; Din ve devlet iliþkini ayýrmak. Çünkü devletin din dýþý kalmadýðý ülkelerde olduðu gibi, Türkiye de de, egemen inanç, diðer din ve inançlara göre, kamusal desteðe sahip, resmileþmiþ kimliyle hem özel bir ayrýcalýða sahip, hem de laikliðe aykýrýdýr. Buna karþýlýk laikliðin gerçek ve evrensel ilkelere sýðýnarak uygulandýðý ülkelerde hiçbir din ve inanç özel bir imtiyaza ve ayrýcalýða sahip deðildir. Ýnanç özgürlüðünde tam eþitlik ilkesi geçerlidir. Dolaysýyla Türkiye de, dini kimlik temelindeki süregelen ayrýmcýlýða karþý, anayasal vatandaþlýk temelinde eþitlik talebini, yeni anayasa tartýþmalarýnda ön plana çýkarmak lazým. Dolaysýyla 21. yüzyýl Türkiye sinin cevap vermesi gereken soru bellidir; Devletin, dini kendi ideolojisi doðrultusundaki resmi kalýba dökerek þekillendirmesine onay mý vermek, yoksa bu resmi kalýplarýn yerini, insan vicdanýnýn kendi kalýplarýnýn almasýný mý saðlamak?

5 Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: Khole (safra) ve melas (kara) harfi harfine kara safra anlamýný taþýr) zihinlerimizde oluþan o ortak çaðrýþýmdan bambaþka 2000 yýllýk gizemli bir yolculukla günümüze ulaþmýþ. Antik týp doðayý yöneten yasalarý insana da yansýtarak, insan davranýþýný da dört temel öðenin biçimlendirdiðini, insan vücudunda dört suyuk bulunduðunu: kara safra (melankoli), sarý safra, balgam ve kan, hastalýklarýn bu suyuklardan birinin baskýn çýkmasýndan kaynaklandýðýný öðütlemiþ. Kara safranýn rengi týpký gölgelerin yaptýðý gibi aklýn merkezini karartýp melankolik yapar kiþiyi. Aristoteles ise hastalýk açýsýndan deðil de deha açýsýndan deðerlendirerek, imgelemlerinin ardýndan gitme eðilimiyle tanýmlar melankoliði. Ve imgelerin saklandýðý yer olan bellek Aristoteles te de Platon da da öne çýkar. Hýristiyanlýða geçiþle birlikte melankolinin tanýmý da deðiþecektir. Artýk acedia dýr o. Eski Yunanca önemsemezlik, duyarsýzlýk ya da Efendisi deliliktir romantik melankolinin. 'Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar' diye öngörür Rousseau, 'melankoli kemirdi ezgimi' der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall'le Kleist'sa intihar ederler acý anlamlarýný taþýyan akedia dan gelir. Melankoli yine imgelemin güçlerini temel alýr fakat artýk þeytana özgü bir mekanizmayla onun ayartmasýyla iliþkilendirilir. Antik çaðda dehaya yol açan imgelem, Hýristiyanlýða geçiþle insaný günaha sürükler. Rönesans a geçildiðinde melankoliði bir dahi olarak gören Aristotelesçi gelenekle yeniden barýþýlýr. Dürer in Melancolia I adlý yapýtý hem bu baðlantýyý simgelemesi bakýmýndan hem de kendinden sonraki melankoli ikonografisini etkilemesi bakýmýndan çarpýcýdýr. Melankoli eþsiz ve kutsal bir armaðandýr artýk; Platon un tanrýsal esini Aristoteles in dehasýyla birleþerek melonkolik durumu yeni bir düzeye yerleþtirmiþtir. Klasikçilik ve Aydýnlanmayla birlikte melankoli hastalýk olarak görülmeye baþlanýr, yeni çaðýn efendisi akýldýr ve Descartes e göre bundan böyle kara safra dan rahatsýzmýþ gibi görünmek delilikle eþdeðerdir. Ansiklopedi de Voltaire ve Marmontel yer vermezler melankoliye, Diderot tarafýndan kaleme alýnan kýsa bir madde ayrýlýr sadece ona. Romantizm: son kalesi melankolinin Tanrýsallýðýn elinde olan kutsallýk, doðaya yayýlýr ve onun daðýnýk parçalarýný kavrayýp partisyonunu yeniden düzenleyebilecek kiþi Romantik ozandýr. Ýdeal artýk ulaþýlamaz deðildir. Romantizmde de ideale giden yol Antik melankolide olduðu gibi imgelemden Fichte ye göre ben in saltýk yetisi nden, Baudelair e göre yetilerin ecesi nden geçer. Ýmgelem dýþarý deðil ozanýn içine dikmiþtir gözlerini. Ýç sýkýntýsýný doðuran o içsel duyuya yönelir Füssli, William Blake ve Novalis in yapýtlarý. Bir yüzyýl acýsý dýr çekilen. Efendisi deliliktir romantik melankolinin. Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar diye öngörür Rousseau, melankoli kemirdi ezgimi der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall le Kleist sa intihar ederler. Acedia daki Ýblis in varlýðýna romantizmdeki Þeytan karþýlýk gelir. Ozanla sanatçý þeytan gibi, Tanrýyla eþit olmak istemiþler yine onun gibi cezalandýrýlmýþlardýr. Romantik melankolide günah, Tanrý nýn olmadýðýný ilan etmek, birilerinin çýkýp bunu yalanlamasýný ummak anlamýna gelir ayný zamanda ve bir çeþit duaya döner baþkaldýrý. Romantizm sonrasýnda melankoli nasýl varolacaktýr? Doðayla birlik olma umudu uçtu gitti, insanýn kendini aþacaðý bir yer düþüncesi ortadan kalktý, Tanrý nýn yok oluþuna eþlik eden çýðlýklar ve öfke bile dindi. Kamusal alanlarýn artýk yalnýzlýk alanlarýna dönüþtüðü yabancý bir dünyanýn umutsuz bir insanlýðýn karþýsýnda, melankoli kendi içine döner. Proustun yapýtýndaki yitik zaman arayýþýna dönüþür melankoli. Ýmgelerin olduklarý gibi korunduðu belleðin mekanýna özlemdir artýk ve Freuda göre geçmiþe baþvurudan koparýlýrsa hastalýða dönüþür. Melankoli bireysel kapanma, köktenci yalnýzlýk ve ölçüsüz sýkýntýya tanýklýk eder ama yaratýcý melankoli de iþte tam bu sýkýntýdan doðacaktýr yeniden. Melankolinin izi her yerde sürülmüþ; sanat, felsefe, yazýn, teoloji; bunlara eksiksiz bir ikonografi eþlik etmektedir. Hayvanlarý da vardýr melankolinin köpek, tazý, yarasa, baykuþ. Taþlarý; grena, topaz, mercan ve inci ve de bitkileri hodan, çöpleme, melankoli çiçeði hasekiküpesi. Renkleri; sarýyla yeþil, siyah ve beyaz, armonik bir yapýya melankolik bir ruh haline sahip blues yüzünden mavidir de melankolinin rengi. Belkide son sýðýnaðýmýzdýr melankoli; tanýmlayamadýðýmýz için kalan son mahrem yerimiz. MELANKOLÝ BUNALIMIN BAÞKALAÞIMLARI Héléne Prigent Çeviren: Orçun Türkay Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa, 15 TL. Radikal Yaþar Kemal, çaðdaþ dünyanýn en büyük anlatýcýlarýndan biridir. Onu okumak, yaþamýn kendisini anlamaktýr. O, korkusuz bir kahraman gibi yazýyor. demiþ John Berger. Haksýz mý? 'Daðýn Öte Yüzü'; Ortadirek, Yer Demir Gök Bakýr ve Ölmez Otu kitaplarýndan oluþan bir üçleme. Okuduysanýz, buyrun teste... d) Su püreni 2- Üçlemede anlatýlan köyün adý nedir? a) Yalak b) Akçasaz c) Beylik d) Ýncecik onu kovmayý önerir. c) Eþyalarý kolay bulunamayacak bir yere saklamayý tavsiye eder. d) Jandarmaya haber verilmesini, hükümete dilekçe yazýlmasýný savunur. 6- Ölmez Otu nda Muhtar Sefer i kim öldürür? a) Memidik b) Gömleksizoðlu c) Uzun Ali d) Hasan 7- Eline saz alýp köylüyü coþturan ozan hangisidir? a) Âþýk Ömer b) Kel Âþýk c) Âþýk Durmuþ d) Âþýk Bayram b) Sakýz c) Yalabuk d) Ýncir reçeli Cevap anahtarý: 1c, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7b, 8c, 9a, 10c Radikal 1- Daðýn Öte Yüzü üçlemesinin güçlü tiplerinden Koca Halil e göre, pamuk toplama zamanýnýn geldiðini gösteren bitki hangisidir? a) Isýrgan b) Kardelen c) Döngele 3- Oðlunu öldürdüm, ocaðýna düþtüm sözünü hangi kahramanýn aðzýndan sýkça duyarýz? a) Koca Halil b) Muhtar Sefer c) Meryemce d) Uzun Ali 4- Kahramanlarýmýzýn vazgeçilmez yemeði, üzerindeki yað kokusunu tüm ovaya yayan mis kokulu çorba hangisidir? a) Mercimek b) Ezogelin c) Þehriye d) Tarhana 5- Yer Demir Gök Bakýr da Muhtar Sefer, Adil Efendi nin, köye gelip köylünün bütün eþyasýný haczetmesini engellemek amacýyla nasýl bir çözüm yolu geliþtirir? a) Köylüden eþyalarýný kasabada satmasýný ister. b) Adil Efendi köye gelince hep birlikte 8- Zalaca Karý kimdir? a) Koca Halil in âþýðý b) Çalýþkanlýðýyla ve dürüstlüðüyle bütün köyün takdirini kazanmýþ bir ihtiyar c) Sýkça düþ gören, düþlerini para, yumurta vb vererek Muhtar Se- fer e yorumlatan köylü d) Yaptýðý bitkisel ilaçlarla pek çok hastaya þifa daðýtan bir kahraman 9- Muhtar Sefer ve iþbirlikçilerinin bulduklarý tarlalara gitmeyen köylü, kimin tarlasýnda pamuk toplamýþtýr? a) Muttalip Bey b) Þakir Aða c) Ýhsan Aða d) Derviþ Bey 10- Üçlemede zaman zaman bahsi geçen, aðaç kabuklarýndan elde edilen, eþsiz bir tada sahip olduðu söylenen yiyecek aþaðýdakilerden hangisidir? a) Bal KÝTAPÇILARDA Ýbrahim Yusuf Pala - Aydýnlýðý Giyinenler Yayýnevi: Camgöz Kitap Dil: Türkçe, Türü: Þiir Ean: Ýstanbul, Aðustos 2009 Karton Kapak, Kitap Kaðýdý, 64 Sayfa 5tl Daðýtým: Ýkia Daðýtým Camgöz Kitap Çekirdek Sanat Markasýdýr. t: /

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı