4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA"

Transkript

1 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. 3 DE 4 DE 2 DE 7 DE Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. 2 DE Yaþam 6 DA 8 DE Türkiye nin çeþitli illerinden gelen ücretli, sözleþmeli ve iþsiz öðretmenler güvenceli kadro talebi ile Ankara sokaklarýný çýnlattýlar. Baþta Mersin, Ýstanbul, Hatay, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir, Van, Gaziantep illeri olmak üzere Türkiye nin bir çok ilinden gelen... 7 DE Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: 5 DE 8 DE Nevþehir'in Avanos ilçesinde 'Aspir' bitkisinin tanýtýmý amacýyla 'Tarla Günü' düzenlendi. Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü nce Eskiþehir Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünden temin edilerek; Acýgöl, Avanos ve Gülþehir ilçelerinde Demonstrasyon amaçlý 25 dekar alanda ekimi yaptýrýlan Remzibey ve Dinçer çeþidi Aspir bitkisinin tanýtýmý amacýyla Avanos ilçesine... 6 DA

2 2 Çok yakýnda pek çok þey deðiþecek. Türkiye, tatlý su kaynaklarý konusunda sözüm ona öngörüsü yüksek bir A planý yaparak olmadýk yerlere baraj inþa ededursun, Antalya da, Bodrum da yurttaþýn suya ayaðýný sokabileceði tek sahil kalmamýþken halen turizmi bacasýz sanayi, çevreye en az zarar veren para dümeni zannetsin, Orman arazilerini þuna buna peþkeþ çeksin, Yeraltý kaynaklarýný kontrolsüz ve þuursuz bir biçimde girdiði ekonomik krizlerden çýkma yolu görsün, Panik halinde her yere aðýr metal kaynaðý zehir saçan duble karayollarý yapsýn, Çevre örgütlerine kulaðýný, olan biten hakkýnda yazýlan onlarca bilimsel çalýþmaya gözünü kapatsýn, Uyarýlara aldýrmasýn, maço tavýrlar ile siyaseti, alttan kurulmuþ Fettullah kardeþliði tarzý örgütler ile dünyayý, patlamýþ deniz fenerleri ile ekonomiyi yönetmeye çalýþsýn. Dünya bir dolu baþka plan içerisinde Türkiye ye aldýrmadan yoluna devam ediyor. Yatýrýmlar yapýlýyor haliyle liberal dünyada ama kalkýnma bedeli olarak yerküreye de pay verilmesi konuþuluyor hatta öngörülüyor. Amerikalý ya onun anlayacaðý dilde anlatýlýyor biraz monopoli-borsa oyunu terminolojisi ile yani, ayný þey Avrupalý ya da daha akýlcýl ve kavramsal biçimde aktarýlýyor. Avrupa Birliði Eylem Planý içerisinde arýlar tarafýndan yapýlan tozlaþma faaliyetleri üzerine çalýþmalarýn ilk sýraya koyulduðunu biliyoruz. Küresel ýsýnmanýn olmuþ ve olacak etkileri sürekli mercek altýna alýnýyor. Alt gelir düzeyindekilerin de satýn alabileceði biyolojik gýdalar üretiliyor. Ancak temiz toprak bulmak çok ciddi bir sorun, sivrisinek mücadelesi bile yasaklanýyor, daha da ötesi geleneksel tarým faaliyetleri yeni kuþak tarafýndan Domuz gribi pandemisine iliþkin hazýrlýklar ve yürütülen çalýþmalarýn Pandemi Ýzleme Bilim Kurulu ile birlikte þekillendirildiðini anlatan Buzgan, bu kurulun aldýðý karara göre ülkede domuz gribi aþýsý yapýlmasý gereken 13 milyon kiþi bulunduðunu bildirdi. 2 doz halinde uygulanacak aþýnýn ilk partisinin ekim baþýnda Türkiye ye ulaþmasýnýn beklendiðini açýklayan Buzgan, uygulamanýn en yüksek risk grubundan baþlanarak yapýlacaðýný söyledi. Bilim kurulunun, öncelikli risk grubu olarak gebeleri, 6-35 ay arasýndaki çocuklarý, diyabet, KOAH, kalp hastalýðý ve baðýþýklýk sistemi unutulduðu için çiftçi eðitimine özel önem veriliyor. Dünyanýn her yaný araþtýrýlýp halen bu teknikleri bilen kiþiler Avrupa ya da Amerika ya getiriliyor. Hatta emperyal devletler halenki görünüþte baðýmsýz sömürgelerinden teknik personel transferi yapýyor. Biyoyakýtlar özel olarak kurcalanýyor. Maliyet hesaplarý yapýlýyor. Özetle bir þekerkamýþý, palmiye yaðý yahut kanola bitkisinden elde edilecek yakýtýn petrol türevlerine göre sera etkisine katkýsýnýn ne olacaðý ince ince düþünülüyor. Bu analizler içerisinde haliyle yakýtýn petrole göre maliyetinin ne olacaðý da düþünülüyor çünkü çok yakýnda fosil yakýtlar olarak bilinen normal benzin ya da türevleri alýnamayacak kadar pahalý olacak. Patates, mýsýr, sorgum gibi bitkilerin yaný sýra soya da önemli bir biyoyakýt kaynaðý olarak dikkat çekiyor. Dikkat edilirse bu bitkiler son yýllarda Türkiye de GDO olarak ithal edilen ya da üretimine yönelik sinsi planlarýn yürütüldüðü ürünler ile son derece uyumlu. Düþünün bu kadar GDO mýsýr tohumunu neden getiresin ki memlekete? Biz de mýsýr mý yoktu? Trajikomik olan benim çocukluðumda hemen her yerde bulunan þekerkamýþý gibi bitkiler en deðerli biyoyakýt kaynaklarý arasýnda sayýlýrken günümüzde memlekette tek bir sap þekerkamýþý bulmak mümkün olmuyor. Yanlýþ tarým politikalarý ile son 30 yýlda þekerpancarýna yöneltilen Türkiye artýk baþýný yitirmiþ tavuk misali bir o yana koþuyor GDO lu soyaya çarpýyor, bir bu yana koþuyor þekerpancarý çamurunda boðuluyor. Tüm bu iþleri baþýmýza açanlar da bize adap dersi veriyor. *Bu arada SABANCI lardan halen cevap yok ama ben onlarýn yeni fabrikasýna isim bile buldum, SoyaSA. BirGün yetmezliðine sahip kronik hastalýðý olanlarý, saðlýk personelini, elektrik, doðalgaz ve ulaþým hizmeti gören kritik görevlerdeki kamu personelini, asayiþ kuvvetlerini ve Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýný belirlediðini kaydeden Buzgan, aþýnýn yetiþmesi halinde hacý adaylarýnýn da bu gruba dahil edileceðini söyledi. Buzgan, Sipariþ verilen 20 milyon dozun 3 te 1 i yýl sonuna kadar, geri kalaný da 2010 baþýnda teslim alýnacak. Belki ilk dozu hemen, 2. dozu daha sonra yapabiliriz. Türkiye aþý sýkýntýsý yaþamayacak dedi. BirGün Önceki gün Star TV ekranlarýnda yaþanan rezalet basýnda ilgi görmedi. Star TV'nin de içinde yer aldýðý Doðan grubu haberi görmezden gelmekle yetinirken AKP'ye yakýn basýn organlarý daha fazlasýný yaptý. Alevi derneklerinin "demokratik açýlým" süreciyle ilgili basýn açýklamasýný AKP'yi kayýrmak için kullanan gerici basýn, Alevilerin Star TV'nin önünde yaptýðý basýn açýklamasýný da görmezden geldi. Alevilerden protesto Star TV'de yayýnlanan Zuhal Topal la Desti Ýzdivaç programýnda "Kýzýlbaþ" kelimesinin hakaret içerikli kullanýlmasý, Alevi dernekleri tarafýndan protesto edildi. Doðan Medya Center önünde bir araya gelen Alevi örgütleri, Hiçbir inanca hiçbir kültüre saygýsýzlýðý kabul etmiyoruz. Kýzýlbaþýz, Aleviyiz, laikiz, ilericiyiz, çaðdaþýz yazýlý pankartlar açtý. Doðan Medya Center giriþinde toplanan Aleviler, Star TV binasý önüne yürüdü. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, Ali Kenanoðlu ve Hatice Altýnýþýk'ýn da yer aldýðý heyet, televizyon yetkilileriyle görüþtü ve Alevilerden özür dilenmesini istedi. Eylemde, Kýzýlbaþlýk onurumuzdur, Star'ýn ayýbý devletin ayýbý, Devlet Kýzýlbaþ'tan özür dile gibi sloganlar atýldý. Alevi Bektaþi Federasyonu bileþenleri adýna açýklama yapan Kazým Genç, Aleviliðin bilindiði konuþulduðu, açýlýmlara saçýlýmlara sahne olduðu bir dönemde canlý yayýnda hakarete maruz kalmamýz kabul edilemez dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði MYK üyesi Fethi Bölügiray, "Yetkililere tepkilerimizi ilettik. Murat Saygý, Doðan Medya Grubu adýna bütün Alevilerden özür dileyerek 'olayda yanlýþ anlaþýlma olduðunu' ve 'konuyla ilgili program ve faaliyetler yapacaklarýný' söyledi" dedi. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Kenanoðlu da yaptýðý yazýlý açýklamada "Televizyon ekranlarý ve gazete köþeleri Alevilere hakaret yerleri deðildir" dedi. Kenanoðlu, Cumhuriyet Savcýlarýný ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini yaptýrým uygulamaya çaðýrdý. Star TV'den gün içerisinde konu ile ilgili herhangi bir açýklama yapýlmazken RTÜK'ün tutumu merakla bekleniyor. "Yandaþ basýn" iþine geleni gördü Doðan Medya Grubu'daki basýn organlarý Star TV'de yaþanan rezaleti ve ardýndan gelen tepkileri görmezden gelirken "yandaþ basýn" bu kadarla yetinmedi. Star TV önündeki basýn açýklamasýna ver vermeyen "yandaþ basýn", Alevi derneklerinin Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi'nde yaptýðý basýn açýklamasýný iþlerine geldiði gibi yayýmladý. Cihan Haber Ajansý'nýn (CHA) servis ettiði haberi daha vurucu baþlýklarla yayýmlayan basýn organlarýnýn internet sitelerinde bu haberi ön plana çýkarmalarý dikkat çekti. Alevi Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Özgür Demokratik Alevi Hareketi ve Sacayaðý Dergisi'nin yaptýðý ortak basýn açýklamasýndan, sadece muhalefet ve TSK'yý eleþtiren kýsýmlarý yayýmlayan CHA, hükümet ile ilgili eleþtirileri sümen altý etti. Alevilere dönük açýlýmlardan söz edilirken ekranlarda ve gazete köþelerinde Alevilere hakaret edilmesini görmezden gelen yandaþ basýn, Alevilerle hükümetin çok iyi anlaþtýðý izlenimi vermeye çalýþýyor. Oysa Muhalefet ve TSK'nýn eleþtirildiði basýn açýklamasýnda hükümet de en az muhalefet kadar eleþtiriliyor. Hükümet adýna demokratik kurum ve kuruluþlarla yapýlan görüþmelerin diyalogdan çok monolog havasýnda geçtiðine dikkat çekilen açýklamada, "Sorunun çözümünde öncelik toplumun tüm kesimlerine güven verecek bir politik tutumdur. Devlet ve hükümet sorunun çözümünde izleyeceði politikalarý þeffaf ve anlaþýlýr bir yöntemle uygulamalýdýr... Ortada bir sorun varsa o sorunun taraflarý vardýr. Dolayýsý ile sorunu bu taraflar müzakere ederek çözerler. Eðer devlet ve hükümetin tek baþýna bir çözümü var idiyse bu çözüm bu güne kadar niye açýklanmamýþtýr" denildi. (sol - Haber Merkezi)

3 Hacý Bektaþ Veli Anma Törenler düzenleme kurulu adýna Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu imzasý ile daðýtýlan bildiri halkýmýzý ve alevi kamuoyunu yanlýþ ve yanlý bilgilendiren art niyetli tutumunu halkýmýzýn ve alevi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz yýldýr 16 aðustosta baþlayan Hacý Bektaþ Veli anma törenleri niçin bu yýl törenlere 3 gün kala 15 aðustosa çekildi? Her yýl törenler öncesi 15 aðustosta Hacýbektaþ ta yapýlan alevi kurum ve kuruluþlarýnýn toplantýsýný alternatif program olarak gösteren belediye baþkaný kendi gibi düþünmeyenleri dýþlayarak, birleþtirici, öneri ve eleþtiriye açýk olmayan tutumuyla anti demokratik bir tutum sergilemektedir. 2- Yayýnladýklarý tüm bildirilerinde belediyenin düzenlediði törenler diye bahseden sayýn baþkan belediye yasasýnda belediyenin törenleri düzenleme gibi bir görevi olmadýðýný ya bilmiyor ya da halký yanýltýyor. Belediye düzenliyorsa Hacýbektaþ halkýnýn oylarý ile seçilmiþ CHP li 6 belediye meclis ve encümen üyeleri nerede? 3- Belediye baþkaný ve ekibinin düzenlediði etkinlikte panel düzenleme konusu çarpýtýlarak kamuoyuna kasýtlý olarak yanlýþ ve yanlý propaganda yapýlmaktadýr. Tüzel kurum olan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Anma Komitesinde yer almadýðý sürece baþkalarýnýn emrinde olamaz. Etkinliklerin 1. günü HEKDER in düzenlediði Aleviler ve Siyaset konulu panelde belediye baþkanýnýn panelistlere (Kamer Genç, Ayhan Yalçýnkaya, Alemdar Yalçýn) göstermiþ olduðu tepki istediðinizi konuþun dedik söyleminde samimi olmadýðýný göstermektedir aðustos tarihleri arasýnda Hacýbektaþ ýn en az on yerinde toplantý, Cem, konser ve gösteri gibi etkinlik düzenlenmektedir. ( Lise bahçesinde, Garip Dede Kültür evinde, Karaca Ahmet konuk evinde, Ulusoy ailesinin evlerinde,) Bu etkinlikler alternatif olmuyor da ABF NÝN 15 aðustosta yapmýþ olduðu toplantý ve konser mi alternatif oluyor? 5-Her defasýnda Atatürk ve devrimlerinden bahseden belediye baþkaný alevi toplumunun ve Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Atatürk ve devrimleri ile bir sorunu olmadýðýný bilmelidir, gerektiðinde baþkana Atatürkçülük dersi verecek kadar Atatürkçü olduðumuzu hatýrlatýrýz, sayýn baþkan bize deðil cesareti varsa meydanda AKP li yetkililere hatýrlatsa idi Atatürk ü 6- Kendi yanýnda olan derneklerin bile saygý gösterdiði, Alevi toplumunun yol önderi konumunda ki Sayýn Veliyettin Ulusoy a gösterdiði tepkiyi, niçin sonradan hidayete eren ve basýnda cüppe, takke giyerek poz verenlere göstermiyor. Asýl Alevi Bektaþi þeriatý yaratanlar onlar olup Alevi- Bektaþi toplumu içerisinde kendilerine mevki ve makam kapýsý yaratýyorlar. Belediye baþkaný da onlarý baþ tacý ederek ödüllendiriyor. 7- Sayýn baþkan Hacýbektaþ ilçesinin önemini belirtmek için söylenmiþ Hýristiyan Katolikler için Vatikan ne kadar önemli ise alevi toplumu içinde Hacýbektaþ o kadar önemli sözünü bilerek çarpýtýp kendine propaganda malzemesi yaparak toplumda komik duruma düþmüþtür. Resmi tüzüðünde Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerini organize edeceði belirtilen Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði hiçbir kurumun yanýnda ve uzaðýnda deðildir. Hacý Bektaþ Veli nin hoþ görüsü ile Hacýbektaþ a gelen tüm alevi toplumunu kucaklamaktadýr. Hacýbektaþ ýmýzýn çýkarlarý doðrultusunda esnafýmýzýn ve Hacýbektaþ halkýnýn geleceði için Hacý Bektaþ Veli Anma törenlerini Dernek ve yerel yönetimin öncülüðünde tüm Alevi Bektaþi kurum ve kuruluþlarýnýn katký ve desteði ile Hacýbektaþ a ve Hacý Bektaþ Veli ye yakýþýr biçimde kurumsallaþtýrarak organize etmek görevimiz olmalýdýr. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði bu konudaki özveri ve çalýþmalarýný sürdürecektir. Kamuoyuna ve halkýmýza saygý ile duyurulur. 30/08/2009 Hacýbektaþ HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda eðitilen köpeklerin gösterileri büyük ilgi gördü. Patlayýcý ve uyuþturucu madde aramalarýnýn yaný sýra kapkaçlarda etkin bir görev yapan eðitimli köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Osman Aydýn, Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yücel Menekþe, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras'ýn yaný sýra kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesi ile baþladý. Bayram kutlamalarý daha sonra Türk Telekom binasý önünde devam etti. Günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalarýn yapýlmasý ve öðrenciler tarafýndan þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Jandarma Komutanlýðý Jandarma At- Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý'nda özel olarak eðitilen köpekler tatbiki olarak uyuþturucu ve patlayýcý madde aramasý yaptý. Kapkaç olaylarýnýn önlenmesi amacýyla eðitilen Alman Çoban köpeði Zorka'nýn gösterisi nefes kesti. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Laikliðin Evrensel Fikri, Devletin Zikrine Uymuyor! Ýlk derste "Laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" görüþünü, Cumhuriyetin laik okullarýnda ezberledik. Bir sonraki derste ise, din eðitimini zorunlu olarak aldýk. Arasýnda sadece bir teneffüs mesafesi olan bu çeliþkiyi AÝHM anladý, fakat Türk hükümetleri anlamadý. Ýlköðretimde bunu ezberleyenler, devletin din/dindar üreten ve bunun için propaganda yapan 100 bin din memuru olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile tanýþtýlar. Dolaysýyla okulda "laiklik din iþlerinin devlet iþlerinden ayrýlmasýdýr" fikrini öðrenen insanlar, evrensel fikrin, devletin zikrine uymadýðýnýn tanýðý olmuþtur. Ýþte bu çeliþki ve ideolojik bir niyet taþýyan, resmi "laiklik" anlayýþýna karþý, evrensel ve özgürlükçü laiklik savunmak, Avrupa Birliði üyeliðine aday Türkiye için bugün daha da çok önem kazanýyor. Belli ki bizdeki sorunlu laik tanýmý ve uygulamasý, toplum yaþamanýn tecrübelerinden ve ihtiyaçlarýndan daha çok, egemenlerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak için yukarýdan dikte ettirdiði bir uygulama ile oluþmuþtur. Farklý Ýnançlarýn Ortak Deðerleri Ekseninden Biraradalýðý Ýçin Laiklik Laik ve demokratik ülkelerde, farklý inançlara mensup ya da bir inanca mensup olmayan bireylerin, biraradalýðýný ve eþit koþullarda yaþayabilmelerini saðlayacak, ortak iyiler/deðerler diyebileceðimiz bir hukuksal anlaþmaya ihtiyaç duyulur. Toplumu oluþturan bireylerin, farklýlýklarýyla bir arada yaþamasý ancak, bu ortak iyileri ve ortak deðerleri kapsayacak bir toplumsal uzlaþmayla (Anayasa) saðlanýr. Toplumdaki bireyler tek tip deðildir. Farklý kimliklere sahiptirler. (dil, din, cinsiyet, mesleki, v.b) Örneðin Türkiye de tek tip vatandaþ yaratma özlemi duyan ideolojik çevreler olsa da, Türkiye toplumu tek tip deðildir. Farklý kültürel kimliklerden oluþan bir zenginliðe sahiptir. Özel ve kolektif yaþam alanlarýnda kendi kültürel kimliklerini özgürce yaþama hakkýna sahip olmalarý gerekir. Bireyin, diðer bireylerle iliþki içinde olduðu kamusal alanlarda, kutsal deðerler ya da kültürel kimlikleri üzerinden toplumsallaþmasýna olanak sunan, resmi politik yaklaþýmlarýn aksine, kamusal alan, farklý kültürel kimliklere sahip bireylerin, Anayasal yurttaþ kimliðiyle buluþtuðu zeminlerdir. Örneðin ülkemizde olduðu gibi, kamusal alanda Sünnilik/Hanefilik inancý üzerinden hizmet üreten kamu kurumlarýnýn (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Din Ýþleri Yüksek Kurulu, ÝHL, Kuran Kursu, Ýlahiyat Fakülteleri ve Zorunlu Din Dersi, Sünni/Hanefi Din Görevlisi) varlýðýna müsaade eder ve farklý inançlara (Aleviler, gayri Müslimler, v.b) sahip bireyleri bu hizmetlere zorunlu kýlarsanýz, toplumsal uzlaþmayý saðlamýþ olmuyorsunuz. Toplumun çok kimlikli heterojen yapýsýndan, homojen kimlik, tek tip yaþam, tek tip din ve tek tip etnik kimlik yaratmak ve bu anlayýþla toplumsal yaþamý özel ve kamusal alanda inþa etmek doðru olmadýðý gibi, hem insan haklarýna, hem de toplumsal uzlaþýya dayalý bir devlet anlayýþýný yok saymýþ olur. Özellikle toplumsal uzlaþma ve farklý inanç kimliklerin biraradalýðý için, devletin laiklik anlayýþý ve uygulamasý özel bir önem ve ayrýcalýk taþýr. Bu açýdan ele alýnýldýðýnda, laiklik sadece dinin devletle, devletin de dinle olan iliþkisini ayýrmak deðildir. Laiklik esas olarak, çok inançlý toplumsal hayatta, din, vicdan ve inanç özgürlüðünün saðlanmasýný zorunlu kýlar. Þöyle ki, laiklik ayný zamanda demokrasiyi, insan haklarýný ve temel hak özgürlüklerini, sosyal devleti ve evrensel hukuk deðerleriyle iç içe geçmiþ ve birbirini bu anlamda etkileyen önemli bir devlet ilkesidir. Laiklik Ýlkesi Devletin Tüm Ýnananlar ve Ýnanmayanlar Karþýsýnda Tarafsýzlýðýný Emreder. Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletinin bir dini olamaz. Bu evrensel yaklaþýmdan dolayý, devletin bütün din ve inançlara (inanmayanlar dahil) eþit mesafede durmasý gerekmektedir. Dinler/inançlar hiçbir koþulda devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal hayatýnda yer alamaz. Devlette, birey özel alanýnda ve dini hayatta dini düzenleyici iþlevi olamaz. Laiklik dini bireyin vicdanýna taþýdýðý için, kamusal alaný, siyaset alanýný, hukuk alanýný ve ekonomik alaný dinden soyutlanmýþtýr. Yani gerek devletin örgütlenmesinde, gerek yürütmesinde dinin etkisine yer býrakmýyor. Dini olaný, özel alana ve vicdana teslim ediyor. Böylece laiklik anlayýþýn evrensel ilkeleri gereði, devlet sadece dinler ve inançlar karþýsýnda tarafsýz kalmýyor, ayný zamanda kamusal alandaki tarafsýzlýðý da saðlamak zorunda kalýyor. Bunun koþulu ise, Türkiye de olduðu gibi, Diyanetin, Zorunlu Din Derslerinin, ÝHL ve din bütçesinin varlýðýný savunarak, kamusal alanýn tarafsýzlýðý saðlanamaz. Bunun saðlanmasýnýn tek koþulu, tüm farklý inançlarýn eþit haklara sahip olarak, devlet dýþý kalmasýna ve din-devlet ikilisinin karþýlýklý etkileþimine izin vermemekten geçiyor. Din, Vicdan ve Ýnanç Özgürlüðü, Ýnaný ve Ýnanmayan Bireyi Kapsar. Ýnanma ya da inanmama tercihi bireyseldir ve bir insan hakkýdýr. Bireye ait olan bu hak, birey tarafýndan özgürce kullanýlabilmelidir. Ýnanan kiþi, ibadet hakkýný serbestçe yapabilmelidir. Her birey kendi inancýný kendisi belirler, kendisi tanýmlar. Bir inancý tanýmlama hakkýný devlet kullanamaz. Dernek, vakýf, federasyon ve benzerin STK lar yapamaz. Bu hak sadece bireye ve o inancýn ibadet yerindeki cemaatine aittir. Evrensel bir ilke olarak, laiklik, ne devlete, ne de baþka bir sivil örgüte bu hakký tanýmaz. Din, vidan ve inanç özgürlüðü, bireyin benimsediði bir dine/inanca inanma ya da inanmama hakkýný güvence altýna aldýðý gibi, inancýný deðiþtirme hakkýna da saygý duyulmasýný ister. Bu özgürlüðün saðlanmasý için, devlet vatandaþýný, her türden baskýlara ve dayatmalara karþý korumakla sorumludur. Devlet Tüm Ýnançlara/Dinlere/Ýnanmayanlara Karþý Eþitlik Ýlkesini Uygulamak Zorundadýr. Özgürlükçü laiklik ilkesi, bilinen baskýcý, otoriter ve tek tipleþtirici laiklik uygulamasýnýn aksine, farklý inançlara mensup bireylere eþitlik sunar. Yani hukuksal eþitliðin evrensel ilkesine önem atfeder. Laiklik ilkesi, Türkiye de algýlananýn ve uygulananýn aksine, devletin sayýca fazla olan nüfusun inancýna/dinine özel bir ayrýcalýk tanýyarak, o inancý resmi inanç haline gelmesine itiraz eder. Laik devlet toplumu oluþturan tüm bireyleri dinsel kimliði üzerinden deðil, anayasal yurttaþlýðý üzerinden kabul eder ve bu temelde inanan ya da inanmayan bireylerin eþitliði ilkesine ayrýmsýz saygý gösterir. Ayný zamanda bireyin din, vicdan ve inanç özgürlüðünü yaþama eþit koþullarda ve eþit haklarla bir arada yaþamasýný bu eþitlik ilkesi üzerinden güvence altýna alarak saðlar. Bu açýdan deðerlendirildiðinde, Türkiye de din ve inanç özgürlüðü eþitlik ilkesi üzerinden saðlayan somut bir veri yoktur. Devlet egemen resmi Sünni/Hanefi inancý dýþýnda kalanlara yönelik doðrudan ya da dolaylý ayrýmcýlýk yapmaktadýr. Devlet fiilen kendi kontrolü altýnda bir Resmi Ýslam anlayýþýný benimsemiþtir. Hem özel alanda, hem de kamusal alanda bunu etkin ve güçlü kýlmak için 657 sayýlý devlet memurlarý kanununa dayanarak, 100 bin kiþiden oluþan Ruhban sýnýfýný devlet adýna çalýþtýrmaktadýr. Devlet, vicdana ait olan, öðrenmek / bilmek / kabullenmek için gönül ve rýzalýk isteyen dini laik okullarda, AÝHM nin aleyhte kararýna raðmen zorla öðretmeye devam etmektedir. Ayrýca, Osmanlý döneminde þeyhülislam Ýslam adýna fetva verirken, cumhuriyet dönemimde devletin kurumu olan Diyanetin Alo Fetva Hattý, Ýslam adýna laik fetvalar veriyor. Bu sebeple Türkiye de din ve devlet iliþkilerinin ayrýlmadýðý, devletin bir inancý doðrudan savunarak, diðer dinler ve inançlara karþý saygý duysa bile, inanç özgürlüðü eþitlik ilkesine uygun saðlamýþ olamaz. Laikliðin evrensel siyasi ve hukuki yorumu, bu kavramýn kendisinin çoðulculuktan yana olduðunu gösterir. Bu nedenle, laiklik toplumda varolan farklý inançlarýn birbirlerine karþý ayrýmcý ve ötekileþtirici sosyal baský mekanizmasýný yaratacak düþünce/uygulamalar yerine, aksine birbirlerini tanýmalarýný/anlamalarýný, karþýlýklý saygý temelinde biradalýðýný saðlar. Laiklik Ýstismarýn Panzehiridir Evrensel, özgürlükçü laiklik düþüncesini ve uygulamasýnýn savunulmasýný, siyasal Ýslamcýlara yarayacaðý görüþü, yanlýþ ve o kadar da tehlikeli bir yaklaþýmdýr. Çünkü bu yaklaþým, din ve inancý siyasetin aracý haline getirilmesini, kullanýlmasýný yok edecek bir yaklaþýmdýr. Bundan ilk rahatsýz olacak kesimin, siyasal Ýslamcýlar olacaðýnýn bilinmesi gerekir. Türkiye'de gerçek anlamda bir laiklikten söz etmek için, din, inanç ve vicdan özgürlülüðünün gerçek hayatta karþýlýðý olmasý gerekir. Gerek siyasal Ýslamcýlar, gerekse resmi görüþ Türkiye'de laiklik uygulamasý ve anlayýþýnda bir özgürleþmeyi istememektedirler. Birisi dinsel açýdan, devlet olanaklarý ile bir dinsel hegemonya kurmak isterken, diðer kesim ise dini kendi denetimi altýnda þekillendirmek ister. Bu nedenle Türkiye'de laiklik uygulamalarýnýn özgürlükler ekseninde deðiþimine karþý, örgütlü direnç gösteren iki kesim vardýr. Bunlardan, resmi ideoloji olarak Türk-Ýslam sentezi ile "kutsal devlet" vurgusu ile özgürlükçü laiklik ve karþýsýnda direnç gösterirken, diðer dindar kesimde "kutsal din" ekseninde bir direnç sergiler. Yani her iki kesimde laikliðin baskýcý ve muhafazakar özelliklerinden taviz vermez. Gerçek anlamda bir laiklik ancak özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi ve dinin kamusal ve siyasal alandan arýndýrýlmasý mümkündür. Çünkü "özgürlükçü laiklik" yaklaþýmý, bu kesimleri varlýk nedenlerini ve beslendiði, istismar ettiði zemini siyasal alandan alýp, insanýn vicdanýna koyacaktýr. Devletin Kalýbý, Ýnsan Vicdaný Kadar Geniþ Deðildir. Din, inanç ve vicdan özgürlüðünü, eþitlik ilkesine uygun saðlamanýn tek bir yolu vardýr; Din ve devlet iliþkini ayýrmak. Çünkü devletin din dýþý kalmadýðý ülkelerde olduðu gibi, Türkiye de de, egemen inanç, diðer din ve inançlara göre, kamusal desteðe sahip, resmileþmiþ kimliyle hem özel bir ayrýcalýða sahip, hem de laikliðe aykýrýdýr. Buna karþýlýk laikliðin gerçek ve evrensel ilkelere sýðýnarak uygulandýðý ülkelerde hiçbir din ve inanç özel bir imtiyaza ve ayrýcalýða sahip deðildir. Ýnanç özgürlüðünde tam eþitlik ilkesi geçerlidir. Dolaysýyla Türkiye de, dini kimlik temelindeki süregelen ayrýmcýlýða karþý, anayasal vatandaþlýk temelinde eþitlik talebini, yeni anayasa tartýþmalarýnda ön plana çýkarmak lazým. Dolaysýyla 21. yüzyýl Türkiye sinin cevap vermesi gereken soru bellidir; Devletin, dini kendi ideolojisi doðrultusundaki resmi kalýba dökerek þekillendirmesine onay mý vermek, yoksa bu resmi kalýplarýn yerini, insan vicdanýnýn kendi kalýplarýnýn almasýný mý saðlamak?

5 Varoluþun olaðan bir parçasý mý? Bunalým mý? Deha ve deliliðin üzerinde anlaþamadýklarý tanýmlanamayan bölge mi? Ýblisin ayartmasý mý? Bellek ve Ýmgelemin oyunu mu? Ya da Psikiyatri çoktan tanýmladý mý? Kökü çok gerilere giden bazý kavramlar ve içerdikleri olgular bugüne ulaþtýklarýnda, katettikleri yolda ve zamanda geçirdikleri deðiþimi ve bir zamanlar içerdikleri anlamlarý da her zaman beraberlerinde getirmezler. Biçim yerinde dursa da anlam deðiþmeye meyillidir ve diyalektik sözcükler içinde geçerlidir. Héléne Prigent Melankoli Bunalýmýn Baþkalaþýmlarý adlý kitabýnda sözcüðü, iþaret ettiði durumu ve geçirdiði baþkalaþýmlarý her yönden kuþatmýþ. Bugün melankoli dendiðinde zihinlerimizde ortak bir çaðrýþým oluþsa da, yolculuðuna ÝÖ 4. yüzyýlýn baþýnda Yunanistan da baþlayan melankoli sözcüðü (Yunaca melankholia: Khole (safra) ve melas (kara) harfi harfine kara safra anlamýný taþýr) zihinlerimizde oluþan o ortak çaðrýþýmdan bambaþka 2000 yýllýk gizemli bir yolculukla günümüze ulaþmýþ. Antik týp doðayý yöneten yasalarý insana da yansýtarak, insan davranýþýný da dört temel öðenin biçimlendirdiðini, insan vücudunda dört suyuk bulunduðunu: kara safra (melankoli), sarý safra, balgam ve kan, hastalýklarýn bu suyuklardan birinin baskýn çýkmasýndan kaynaklandýðýný öðütlemiþ. Kara safranýn rengi týpký gölgelerin yaptýðý gibi aklýn merkezini karartýp melankolik yapar kiþiyi. Aristoteles ise hastalýk açýsýndan deðil de deha açýsýndan deðerlendirerek, imgelemlerinin ardýndan gitme eðilimiyle tanýmlar melankoliði. Ve imgelerin saklandýðý yer olan bellek Aristoteles te de Platon da da öne çýkar. Hýristiyanlýða geçiþle birlikte melankolinin tanýmý da deðiþecektir. Artýk acedia dýr o. Eski Yunanca önemsemezlik, duyarsýzlýk ya da Efendisi deliliktir romantik melankolinin. 'Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar' diye öngörür Rousseau, 'melankoli kemirdi ezgimi' der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall'le Kleist'sa intihar ederler acý anlamlarýný taþýyan akedia dan gelir. Melankoli yine imgelemin güçlerini temel alýr fakat artýk þeytana özgü bir mekanizmayla onun ayartmasýyla iliþkilendirilir. Antik çaðda dehaya yol açan imgelem, Hýristiyanlýða geçiþle insaný günaha sürükler. Rönesans a geçildiðinde melankoliði bir dahi olarak gören Aristotelesçi gelenekle yeniden barýþýlýr. Dürer in Melancolia I adlý yapýtý hem bu baðlantýyý simgelemesi bakýmýndan hem de kendinden sonraki melankoli ikonografisini etkilemesi bakýmýndan çarpýcýdýr. Melankoli eþsiz ve kutsal bir armaðandýr artýk; Platon un tanrýsal esini Aristoteles in dehasýyla birleþerek melonkolik durumu yeni bir düzeye yerleþtirmiþtir. Klasikçilik ve Aydýnlanmayla birlikte melankoli hastalýk olarak görülmeye baþlanýr, yeni çaðýn efendisi akýldýr ve Descartes e göre bundan böyle kara safra dan rahatsýzmýþ gibi görünmek delilikle eþdeðerdir. Ansiklopedi de Voltaire ve Marmontel yer vermezler melankoliye, Diderot tarafýndan kaleme alýnan kýsa bir madde ayrýlýr sadece ona. Romantizm: son kalesi melankolinin Tanrýsallýðýn elinde olan kutsallýk, doðaya yayýlýr ve onun daðýnýk parçalarýný kavrayýp partisyonunu yeniden düzenleyebilecek kiþi Romantik ozandýr. Ýdeal artýk ulaþýlamaz deðildir. Romantizmde de ideale giden yol Antik melankolide olduðu gibi imgelemden Fichte ye göre ben in saltýk yetisi nden, Baudelair e göre yetilerin ecesi nden geçer. Ýmgelem dýþarý deðil ozanýn içine dikmiþtir gözlerini. Ýç sýkýntýsýný doðuran o içsel duyuya yönelir Füssli, William Blake ve Novalis in yapýtlarý. Bir yüzyýl acýsý dýr çekilen. Efendisi deliliktir romantik melankolinin. Sýnýrsýz arzular sonsuz yoksunluklar hazýrlýyorlar diye öngörür Rousseau, melankoli kemirdi ezgimi der Hölderlin. Hölderlin ve Lenau delirir, Nervall le Kleist sa intihar ederler. Acedia daki Ýblis in varlýðýna romantizmdeki Þeytan karþýlýk gelir. Ozanla sanatçý þeytan gibi, Tanrýyla eþit olmak istemiþler yine onun gibi cezalandýrýlmýþlardýr. Romantik melankolide günah, Tanrý nýn olmadýðýný ilan etmek, birilerinin çýkýp bunu yalanlamasýný ummak anlamýna gelir ayný zamanda ve bir çeþit duaya döner baþkaldýrý. Romantizm sonrasýnda melankoli nasýl varolacaktýr? Doðayla birlik olma umudu uçtu gitti, insanýn kendini aþacaðý bir yer düþüncesi ortadan kalktý, Tanrý nýn yok oluþuna eþlik eden çýðlýklar ve öfke bile dindi. Kamusal alanlarýn artýk yalnýzlýk alanlarýna dönüþtüðü yabancý bir dünyanýn umutsuz bir insanlýðýn karþýsýnda, melankoli kendi içine döner. Proustun yapýtýndaki yitik zaman arayýþýna dönüþür melankoli. Ýmgelerin olduklarý gibi korunduðu belleðin mekanýna özlemdir artýk ve Freuda göre geçmiþe baþvurudan koparýlýrsa hastalýða dönüþür. Melankoli bireysel kapanma, köktenci yalnýzlýk ve ölçüsüz sýkýntýya tanýklýk eder ama yaratýcý melankoli de iþte tam bu sýkýntýdan doðacaktýr yeniden. Melankolinin izi her yerde sürülmüþ; sanat, felsefe, yazýn, teoloji; bunlara eksiksiz bir ikonografi eþlik etmektedir. Hayvanlarý da vardýr melankolinin köpek, tazý, yarasa, baykuþ. Taþlarý; grena, topaz, mercan ve inci ve de bitkileri hodan, çöpleme, melankoli çiçeði hasekiküpesi. Renkleri; sarýyla yeþil, siyah ve beyaz, armonik bir yapýya melankolik bir ruh haline sahip blues yüzünden mavidir de melankolinin rengi. Belkide son sýðýnaðýmýzdýr melankoli; tanýmlayamadýðýmýz için kalan son mahrem yerimiz. MELANKOLÝ BUNALIMIN BAÞKALAÞIMLARI Héléne Prigent Çeviren: Orçun Türkay Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa, 15 TL. Radikal Yaþar Kemal, çaðdaþ dünyanýn en büyük anlatýcýlarýndan biridir. Onu okumak, yaþamýn kendisini anlamaktýr. O, korkusuz bir kahraman gibi yazýyor. demiþ John Berger. Haksýz mý? 'Daðýn Öte Yüzü'; Ortadirek, Yer Demir Gök Bakýr ve Ölmez Otu kitaplarýndan oluþan bir üçleme. Okuduysanýz, buyrun teste... d) Su püreni 2- Üçlemede anlatýlan köyün adý nedir? a) Yalak b) Akçasaz c) Beylik d) Ýncecik onu kovmayý önerir. c) Eþyalarý kolay bulunamayacak bir yere saklamayý tavsiye eder. d) Jandarmaya haber verilmesini, hükümete dilekçe yazýlmasýný savunur. 6- Ölmez Otu nda Muhtar Sefer i kim öldürür? a) Memidik b) Gömleksizoðlu c) Uzun Ali d) Hasan 7- Eline saz alýp köylüyü coþturan ozan hangisidir? a) Âþýk Ömer b) Kel Âþýk c) Âþýk Durmuþ d) Âþýk Bayram b) Sakýz c) Yalabuk d) Ýncir reçeli Cevap anahtarý: 1c, 2a, 3b, 4d, 5c, 6a, 7b, 8c, 9a, 10c Radikal 1- Daðýn Öte Yüzü üçlemesinin güçlü tiplerinden Koca Halil e göre, pamuk toplama zamanýnýn geldiðini gösteren bitki hangisidir? a) Isýrgan b) Kardelen c) Döngele 3- Oðlunu öldürdüm, ocaðýna düþtüm sözünü hangi kahramanýn aðzýndan sýkça duyarýz? a) Koca Halil b) Muhtar Sefer c) Meryemce d) Uzun Ali 4- Kahramanlarýmýzýn vazgeçilmez yemeði, üzerindeki yað kokusunu tüm ovaya yayan mis kokulu çorba hangisidir? a) Mercimek b) Ezogelin c) Þehriye d) Tarhana 5- Yer Demir Gök Bakýr da Muhtar Sefer, Adil Efendi nin, köye gelip köylünün bütün eþyasýný haczetmesini engellemek amacýyla nasýl bir çözüm yolu geliþtirir? a) Köylüden eþyalarýný kasabada satmasýný ister. b) Adil Efendi köye gelince hep birlikte 8- Zalaca Karý kimdir? a) Koca Halil in âþýðý b) Çalýþkanlýðýyla ve dürüstlüðüyle bütün köyün takdirini kazanmýþ bir ihtiyar c) Sýkça düþ gören, düþlerini para, yumurta vb vererek Muhtar Se- fer e yorumlatan köylü d) Yaptýðý bitkisel ilaçlarla pek çok hastaya þifa daðýtan bir kahraman 9- Muhtar Sefer ve iþbirlikçilerinin bulduklarý tarlalara gitmeyen köylü, kimin tarlasýnda pamuk toplamýþtýr? a) Muttalip Bey b) Þakir Aða c) Ýhsan Aða d) Derviþ Bey 10- Üçlemede zaman zaman bahsi geçen, aðaç kabuklarýndan elde edilen, eþsiz bir tada sahip olduðu söylenen yiyecek aþaðýdakilerden hangisidir? a) Bal KÝTAPÇILARDA Ýbrahim Yusuf Pala - Aydýnlýðý Giyinenler Yayýnevi: Camgöz Kitap Dil: Türkçe, Türü: Þiir Ean: Ýstanbul, Aðustos 2009 Karton Kapak, Kitap Kaðýdý, 64 Sayfa 5tl Daðýtým: Ýkia Daðýtým Camgöz Kitap Çekirdek Sanat Markasýdýr. t: /

6 Yöremizdeki þartlar hayvancýlýða müsait, ben de dedelerimizden gelen gelenekleri sürdürürken hayvancýlýk ile iç içeyim. Küçükbaþ ve büyük baþ hayvancýlýk yapmaktayým, elimden geldiðince dedelerimin yaptýðý usul ile deðil de yöntemi deðiþtirmeye çalýþýyorum, bir koyunun yýllýk gideri, bir kuzunun bakýmýnda temel incelikleri öðrenirken farklý besinler ile hayvancýlýðý sürdürmekteyim. Bunun yaný sýra Büyükbaþ hayvanlarýn bedelinin üçte biri oranýnda yýllýk masrafý olduðunu biliyorum. Örneðin bir dananýn 1000 TL deðeri var ise bunun yaklaþýk üçte biri olan yem çoban gideri 300 ila 350 TL arasýnda deðiþir. Soðuk algýnlýðýnda hangi iðnelerin vurulacaðýný, ufak tefek yaralanmalarda hangi iðnelerin kullanýlacaðý, parazitlere karþý hangi iðnelerin kullanýlacaðý gibi hayvanýn yaþamýný kolaylaþtýrýcý, et almasý için hangi tür yemlerin iyi geleceðini tahmin edebiliyorum. Gelelim asýl meseleye; Küçükbaþ hayvancýlýkta özellikle köy yerinde hayvan rahatsýzlýðýnda en ekonomik yöntem hayvaný keserek evin et ihtiyacýný karþýlamak en doðrusu çünkü veterinere harcanan masraf koyun, kuzu veya keçinin bedelinin üstüne çýktýðýndan dolayý, bir de hayvanlarýn vücuduna enjekte edildiðinde kurtulma ihtimali olmayabilir. Bu durum dedem döneminde de bu þekilde yapýlýrdý þimdi de, fakat büyükbaþ hayvanýn deðeri 1000 TL ise buna 100 veya 200 TL lik masraf yapýlýrsa o kadar da bütçeyi sarsmaz. Hem küçükbaþ hem de büyükbaþ hayvanlarýn ölümüne yakýn saatlerde genelde mal sahibi kesim yapar. Etini bir þekilde deðerlendirir, genelde sucuk yapýlýr. Hayvan ölmeden vücuduna yapýlan ilaçlar sucuk halinde sofralarýmýza gelir, bizler de ne güzel sucuk el ve ev yapýmý diyerek yeriz. Hayvanlarýn insan müdahalesi yapýlmadan normal ölümüne yöre tabiri ile mundar deriz. Bizler ne yazýk ki hayvanýn mundar olmasýna üzülürüz, ne yazýk ki normal kesiminden önce vücuduna enjektesi yapýlan ilaçlarýn bizlere zararýnýn olup olmadýðýný düþünmeyiz, hayvan mundar olmadý diye de seviniriz. Bu dedem döneminde de böyleydi þimdi de. Geçmiþ yýllarda Uður Dündar bu konularla ilgili sayýsýz programlar yaptý, hiçbir deðiþikliðin olduðunu da düþünmüyorum. Siz deðerli okuyucularým, Ne güzel sucuk yediniz mi? Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi'nin Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) ile iþbirliði halinde 2000 Evler Mahallesi'nde yapýmýna geçen yýl baþlanýlan 324 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin kaba inþaatý tamamlandý. Nevþehir'de saðlýk hizmetlerinin istenilen niteliklerde yürütülmesi amacýyla baþlatýlan çalýþmalar çerçevesinde projelendirilen ve arsasý Nevþehir Belediyesi'ne ait eski Karayollarý 67. Yol Þube Þefliði arazisinin TOKÝ'ye verilmesi karþýlýðýnda yapýmýna 31 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde geçen yýl sonuna doðru baþlanýlan 324 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin yapýmý tüm hýzýyla devam Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'in Avanos ilçesinde 'Aspir' bitkisinin tanýtýmý amacýyla 'Tarla Günü' düzenlendi. Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü nce Eskiþehir Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünden temin edilerek; Acýgöl, Avanos ve Gülþehir ilçelerinde Demonstrasyon amaçlý 25 dekar alanda ekimi yaptýrýlan Remzibey ve Dinçer çeþidi Aspir bitkisinin tanýtýmý amacýyla Avanos ilçesine baðlý Özkonak Kasabasýnda "Tarla Günü" düzenlendi. Törene Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman, Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet Þahin, Özkonak Belediye Baþkaný ediyor. Çalýþmalarda hastanenin kaba inþaatýnýn tamamlandýðý ve çalýþmalarýn iç birimlerde yoðun bir þekilde devam ettiði bildirildi. Türkiye genelinde farklý bir mimari anlayýþ içerisinde ortaya konulan projenin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da onaylanmasý ile baþlatýlan çalýþmalarýn bu yýlýn sonu veya 2010 yýlýnýn ilk aylarýnda hizmete gireceði kaydedildi. 324 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinde, saðlýk birimlerinin etkinliði ile bölge hastanesi konumunda vatandaþlara hizmet vermesi planlanýyor. Çok sayýda poliklinik hizmet alanlarýnýn yaný sýra tek ve çift kiþilik yataklý tedavi odalarý ile Türkiye genelindeki Devlet Hastane anlayýþýnýn Müdürlüðü ekipleri tarafýndan belgesi olmadan avlandýklarý tespit edilen 30 kiþiye toplam 13 bin TL para cezasý uygulandý. Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Müdürü Eren Bircan, yaptýðý açýklamada, 15 Aðustos 2009 tarihinde 1. grup av hayvanlarý ile avlanmanýn serbest býrakýldýðýný ve bu tarihten itibaren cumartesi, pazar ve çarþamba günleri avcýlýk belgesi sahibi kiþilerin avlanabileceklerinin duyurulduðunu hatýrlattý. Av sezonu öncesinde ve av sezonu Osman Kutay, Avanos ilçe Tarým Müdürü Ali Çopur, tarým danýþmanlarý ve üreticiler katýldý. Nevþehir Tarým Ýl Müdürü Ahmet Þahin burada yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Nevþehir'de 2 yýldýr ekilen Aspir bitkisinin kuraklýða karþý son derece dayanýklý olduðunu ve yetiþtirme þartlarýnýn hububattan daha kolay olduðunu söyledi. Çiftçilerin münavebe içerisinde kýraç alanlarda ve nadas alanlarýnda Aspir bitkisine yer vermeleri önerisinde bulunan Þahin, yaðlý bitkiler grubundan olan bu bitkinin bölgede yaygýnlaþtýrýlacaðýný, üreticilere Tarým ve Köyiþleri da çaðýn gereklerine uygun bir deðerle ortaya konulacaðý Nevþehir Devlet Hastanesi nde ayrýca 500 araçlýk otopark ve bir de helikopter pisti de yer alacak. Kent Haber boyunca sürekli olarak vatandaþlara uyarýlarda bulunduklarýný belirten Bircan, yapýlan tüm uyarýlara karþý kaçak avlanmada bulunan kiþiler hakkýnda cezai iþlem uygulandýðýný söyledi. Bircan, "Çevre ve Orman Müdürlüðü ekiplerimiz sürekli olarak kontrollerinin yanýnda bilgilendirme çalýþmalarýný sürdürüyor. Av sezonunun baþlamasý demek eline her silah alan kiþinin ava çýkýp, dilediði hayvaný vurabileceði anlamýna gelmiyor. Biz sürekli olarak buna müsaade etmeyeceðimizi söyledik. Buna karþý son iki hafta içerisinde yaptýðýmýz denetimlerde avcýlýk belgesi olmadýðý halde avlanan 30 kiþiye yaklaþýk 13 bin TL para cezasý uygulandý" dedi. Kent Haber Bakanlýðýnca kilogram baþýna 20,7 kuruþ destekleme ödemesinin yapýlmaya devam edeceðini kaydetti Kent Haber

7 7 Bu adlandýrma bize ait. Adýnýn önemi yok, önemli olan gecikmeli de olsa gündemdeki asýl yakýcý sorunun çözümüne yeniden yönelinmiþ olmasýdýr. Çarþamba günü kampanya olarak baþlatýlan açýlým, Türkiye Reklam Konseyi ile 5 sektör örgütünün ortak imzasýný taþýyor. Sektör örgütleri, sýrasýyla Reklamcýlar Derneði, IAA, Reklam Verenler Derneði, TV Yayýncýlarý Derneði ve Basýn Reklam Platformu ndan oluþuyor. Açýlým, TOBB un Evde oturma, pazara çýk kampanyasýnda olduðu gibi küresel krizin etkilerini azaltmayý ve iç talebi canlandýracak mekanizmalarý harekete geçirmeyi amaçlýyor. Anlaþýlan, TOBB un kampanyasý ve katkýsý yeterli bulunmamýþ. Sermaye çevreleri bu sefer daha profesyonel aktörlerle yola devam etmeyi gerek görmüþ. Yola devamdan kastýmýz, TOBB un izlediði stratejinin aynen sürdürülecek olmasýdýr. Nitekim gerek kampanyanýn adý, gerekse kullanýlan temel sloganý TOBB daki ile birebir örtüþüyor. Yeni kampanyanýn adý Ekonomik Canlýlýk, temel sloganý ise Alýn, Verin-Ekonomiye Can Verin. Görülüyor ki, bu sefer iþ sýký tutulmuþ, kampanyanýn reklam ayaðý bizzat iþi reklam olan kampanya yürütücüleri tarafýndan üstlenilmiþ. Ýþin sýký tutulmuþ olmasýnýn bir diðer göstergesi de TOBB un yaný sýra büyük sermaye çevrelerinin de desteðinin alýnmýþ olmasýdýr. Kampanya, önümüzdeki günlerde TÜSÝAD, TOBB ile Alýþveriþ Merkezleri ve Perakendeciler Derneði üyeleri tarafýndan yapýlacak bireysel kampanyalarla da desteklenecektir. Yenilikler bunlarla sýnýrlý kalmýyor. Bu sefer, kampanyada bir çok ünlü kiþi ( liberal yazarlar, bakanlar, akademisyenler ve iþ adamlarý ) ücretsiz olarak görev alýyor; TV reklamlarýnda ya bir sakýz satan bakkal amca, çiçekçi kýz ya da oyuncakçý amca, simitçi rolüyle karþýmýza çýkýyor. Bu rol paylaþýmlarýyla bize verilmek istenen mesaj özetle þöyle: Bir küçük sakýz, bir demet çiçek, bir adet oyuncak ve simit almanýz ülke ekonomisi gibi dev bir çarký çalýþtýrmaya yetecektir. Bir diðer yenilik, hükümeti temsilen Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ýn kampanyanýn hamiliðini üstlenmiþ olmasýdýr. Son iki yenilik, kampanyaya ideolojik ve siyasi desteðin de saðlandýðýný gösteriyor. Yani, açýlýmýn ideolojik ve siyasi desteði de tam. Tüm bu yeniliklere raðmen, bu kampanyanýn da - TOBB kampanyasý gibi - istenilen sonuçlarý vermesi mümkün gözükmüyor. Çünkü bu kampanyada da TOBB daki gibi yanlýþ bir þekilde sýnýrlý bir tüketici kitlesi hedef alýnýyor. Kampanya, talebini ertelemiþ tuzu kuru bir tüketici kesimini yeniden talep eder bir konuma getirmeyi amaçlýyor. Oysa sorun daha büyük. Tüketimin ve dolayýsýyla iç talebin bir bütün olarak canlandýrýlmasý isteniyorsa ki böyle bir istek kampanya yürütücüleri tarafýndan da açýkça dile getiriliyor o zaman hedef alýnacak kitlenin büyütülmesi ve tüm tüketicileri kapsar bir noktaya getirilmesi gerekir. Anlaþýlýyor ki, bu eksiklik bu kampanyada da giderilebilmiþ deðil. Kampanya kriz nedeniyle iþini kaybetmiþ iþçiler, iþyerini kapatmýþ esnaf ve kriz maðduru çiftçilerden oluþan geniþ bir tüketici kitlesini adeta görmezden geliyor. Bu sorunun çözülebilmesi için kampanyanýn asýl muhatabý olan tüketicilere promosyon ( malýn KDV ve ÖTV sinin satýcý tarafýndan ödenmesi gibi ) ve indirimler ( bunlar zaten kampanya yokken de saðlanýyordu ) dýþýnda onlarýn tüketimini teþvik edecek, satýn alma gücünü artýracak ( yoksulluk maaþý baðlama, gelir artýrma, vergi düþürme vb. önlemlerle ) yeni unsurlarýn oluþturulup saðlanmasý gerekiyor. Bunlarýn neler olduðunu TOBB kampanyasý ile ilgili deðerlendirme yazýmýzda ayrýntýlý bir þekilde ele almýþtýk. Sanýrýz, bunlarý yeniden hatýrlatmaya gerek yok. BirGün Ýþsiz ve güvencesiz öðretmenler Ankara daydý Türkiye nin çeþitli illerinden gelen ücretli, sözleþmeli ve iþsiz öðretmenler güvenceli kadro talebi ile Ankara sokaklarýný çýnlattýlar. Baþta Mersin, Ýstanbul, Hatay, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir, Van, Gaziantep illeri olmak üzere Türkiye nin bir çok ilinden gelen öðretmenler sabah erken saatlerden itibaren Ankara da buluþtular. Ankara da ki öðretmenlerinde katýlýmýyla sayýlarý 750 yi aþan atamasý yapýlmayan öðretmenlere KESK Genel Merkezi ve Eðitim-Sen yöneticileri ve üyeleri katýlarak destek verdiler. Öðretmenler kadro istiyor Demirtepe Köprüsü nde saat da bir araya gelen öðretmenler buradan 250 bin kadro istiyoruz talepli pankartlarý ve ellerinde sorunlarýný anlatan dövizleri ile yürüdüler. Ücretli, sözleþmeli köle olmayacaðýz, Köle deðil öðretmeniz, Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiçbirimiz, Direne direne kazanacaðýz, Çelik Özer Akdemir Kazdaðlarý nýn eteklerinde, Balýkesir in Edremit ilçesine Baðlý beldesi Ortaoba ve Mehmetalan köyleri arasýnda çýkan orman yangýnýnda sabotaj olasýlýðý aðýr basýyor. Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay kararlarý ile duran ormanlýk alanlardaki madencilik faaliyetlerinin Bakanlar Kurulu kararý ile yeniden baþlamasýnýn ardýndan çýkan bu yangýnlar, kuþkularýn altýn madencisi þirketler üzerinde yoðunlaþmasýna yol açtý. Yangýnlarýn altýn madeni ruhsat alanlarý ile örtüþmesi, kuþkularý daha da artýrdý. Gerek resmi sýfatý olan en yetkili aðýzlar, gerek bölgede yaþayan yurttaþlar ve yangýnla ilgili haberlere yorum yapan vatandaþlara göre yangýnýn sabotajla çýkarýlma olasýlýðý çok yüksek. Balýkesir Valisi Yýlmaz Arslan, yangýnýn sabotaj sonucu çýkarýldýðý ile ilgili þüpheleri bulunduðunu, bunun araþtýrýldýðýný söylerken, Balýkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateþ ise son yangýnýn ayný bölgede çýkan üçüncü yangýn olduðu bilgisini vererek, yangýnda kasýt olduðunu düþündüklerini aktardý. Yangýnýn çýktýðý Mehmetalan Köyü Muhtarý Metin Akbaþ ise daha net konuþuyor: Bu olsa olsa Kazdaðlarý nda maden iþletme ruhsatý almýþ þirketlerin ya da kiþilerin iþidir. Maden þirketlerinin Kazdaðlarý na göz diktiðini biliyoruz. Yeþil sermayenin Edremit Körfezi ne göz diktiði bilinen bir gerçek. Birileri buralarý turistik tesis dikmek için de palanlý olarak yakmak isteyebilir. Bu ihtimal daha güçlü. Bir Yangýn da Dikili'de Öte yandan, önceki gün akþamüzeri Dikili ile Bergama arasýndaki Kaynarca mevkisinde bulunan Zeytindalý Kaplýcalarý yakýnýnda da orman yangýný çýktý. Edindiðimiz bilgilere göre 2.5 kilometrelik bir alanda parçalý bir þekilde çýkan yangýn, gitti pasý kaldý sloganlarýyla Baþbakanlýk binasý önüne kadar gelen öðretmenler burada bir açýklama yaptýlar. Eylemler devam edecek Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu burada yaptýðý açýklamada, sayýlarý 250 bini bulan iþsiz ve güvencesiz öðretmenlere derhal kadro verilemesini, ücretli öðretmenliðin kaldýrýlmasýný, KPSS nin kaldýrýlmasýný ve bu sistemin yerine güvenilirliði ve geçerliliði yüksek olan bir yönteme geçilmesini istedi. Platform bu talepler alanýn yukarý kesimlerine doðru yayýlmadan kontrol altýna alýndý. Görüþtüðümüz kaynaklar, bölgenin daha yukarýlarýnda Dikili ile Kozak Yaylasý arasýnda Çaðlan ve Yerli Tahtacý köylerinde altýn madeni iþletme çalýþmalarýnýn son aþamalara geldiðine dikkat çekiyorlar. Yangýnlarýn ortaya koyduðu bir diðer gerçek ise Kazdaðlarý nýn ormanlarý içerisinde altýn aramak için sondaj çalýþmalarý yapan þirketlerin yarattýðý yangýn tehlikesi gerçeði oldu. Geçtiðimiz yýl Kazdaðlarý nýn Halilaða köyüne bakan yamaçlarýnda ormanlýk alanda Teck Cominco þirketinin sondaj sahasýnda çekimler yapan Hayat Televizyonu Çepeçevre Yaþam ekipleri, sondaj alanýndaki mazot tankýna dikkat çekerek, yangýn olasýlýðý üzerinde durmuþlardý. Kazdaðlarý ný Kimler Kazýyor Oksijen bolluðu, verimli bitki örtüsü, mitolojik öykülere kaynaklýk eden tarihsel dokusu ve yemyeþil ormanlarý ile ünlü olan Kazdaðlarý, son 5-6 yýldýr yoðun biçimde özellikle altýn madencisi þirketlerin istilasýna uðramýþ durumda. Yerli-yabancý birçok þirket bölgede doðuda Balya-Gönen hattýndan, batýda Çanakkale il merkezine(!) kadar, kuzeyde Çan-Çanakkale çizgisinden güneyde Edremit Körfezi ne kadar Biga Yarýmadasý nýn her yerinde, hemen hiç boþ yerine getirilmez ise daha büyük ve etkili eylemlere devam edeceklerini vurguladý. Sendika.Org-Ankara yer kalmayacak þekilde altýn arama ruhsatý almýþ durumda. Çoðunluðu yabancý olan bu madenci þirketlerin yaný sýra sermaye yapýlarý kuþkulu yerli görünümlü, daha çok taþeron olduðu düþünülen þirketlerin aldýðý sahalar da var. Daðlarýn Edremit Körfezi ne bakan kýsmýnýn bir bölümü Milli Park olarak koruma altýna alýnýrken, daðýn bu kýsmý dýþýnda kalan her yerinde altýn madencisi þirketler sondaj çalýþmalarýný tamamlamýþ durumda. Bu þirketler arasýnda iki Kanada þirketi; Fronteer ve Teck Cominco, en dikkat çekenlerden ve iþlerini bir hayli ilerletmiþ durumdalar. Altýn Madenleri Ýle Barajlarýn Ýliþkisi var mý? Yangýnýn çýktýðý bölgede, Mehmetalan ve Ortaoba köylerinin arazileri üzerinde yapýlmak istenen Zeytinli Barajý, geçtiðimiz yýllarda bölgede çokça tartýþýlan bir konu olmuþtu. Edremit in Zeytinli beldesinde konuyla ilgili 2006 Aðustos unda yapýlan çalýþtayda, baraj konusu enine boyuna tartýþýlýrken, Kazdaðlarý nda Zeytinli Barajý dýþýnda iki ayrý baraj projesi daha olduðu, bu çalýþtayda ortaya çýkmýþtý. Kazdaðlarý ndaki ekolojik dengeyi bozacaðý için eleþtirilen baraj projesine, özellikle Mehmetalan köylüleri 4 bin dönüm zeytinliðin ve 4 tane turistik tesisin de baraj sularý altýnda kalacaðýný belirterek karþý çýkmýþlardý. Bölgede bir iki yýl sonra altýn madenciliði çalýþmalarýnýn hýz kazanmasý ile Kazdaðlarý nda yapýlmak istenen bu barajlarýn, madenci þirketlerin su ihtiyacýný karþýlamak için yapýldýðý iddialarý öne çýkmýþtý. Týpký Havran Barajý nýn Küçükdere Altýn Madeni ve Yortanlý Barajý nýn da Bergama Ovacýk Altýn Madeni için yapýldýðý iddialarýnda olduðu gibi (Ýzmir/EVRENSEL)

8 Bereketli Topraklar Bu hafta Kaþ a gidiyoruz. Kaþ antik dönemde Antiphellos olarak adlandýrýlan yerleþimin üzerinde geliþmiþ. Kentin ilk adýnýn Habesos olduðu biliniyor. Kýyýdan Phellos kentinin limaný olduðu için Phellos un karþýsý anlamýna gelen Antiphellos denilmiþ buraya. Antiphellos Likya nýn altý önemli kentinden biriymiþ. Roma döneminde önem kazanan ve Bizans Dönemi'nde Piskoposluk merkezi olan liman kentinin Arap akýnlarý sýrasýnda hasar görmüþ. Türklerce alýndýktan sonra Antiphellos tan esinlenerek Andifli denilmiþ bu yerleþime. Osmanlý döneminde kaza merkezi þimdi Kaþ ýn bir köyü olan 22 km uzaklýktaki Kasaba ymýþ yýlýnda Andifli (Kaþ) kaza merkezi yapýlmýþ ve geliþmeye baþlamýþ. Kaþ büyük ölçüde korunmuþ, en azýndan fazla yaðmalanmamýþ bir sahil kasabasý. Korunmasýný yolsuzluða (!) borçlu li yýllara kadar yolu bulunmayan, insanlarýn yaðmur suyu içtiði Kaþ bu sayede yaðmadan kurtulmuþ. Deniz kýyýsýnda olmasýna raðmen, nemin olmayýþý, sürekli esen meltem insaný ferahlatýyor. Bu yüzden yolu Kaþ a düþenlerin çoðu büyülenip buraya yerleþiyor. Lokanta, dükkan ve barlarýn sýralandýðý Cumhuriyet Meydaný eski Kaþ ýn kalbi. Eski yerleþimin sokak ve caddeleri burada kesiþiyor. Meydan teknelerin demirlediði limana bakýyor ve akþam olduðunda bu çevre cývýl cývýl oluyor. Ýlçenin simgesi ise Uzun Çarþý Caddesi nin sonundaki Likya lahdi. Üzerinde sekiz satýrlýk Likçe bir yazýt ve kabartmalar da görülen lahit MÖ 4. yüzyýla tarihleniyor. Çukurbað Yarýmadasýna doðru giden yolun üzerinde Helenistik döneme tarihlenen bir tapýnak, bunun üstündeki yokuþta þimdi cami olarak kullanýlan eski bir Rum kilisesi, biraz daha ileride de 26 basamaklý antik tiyatro bulunuyor. Surlar, kayalara oyulmuþ mezarlar ve yer yer görülen Likya tipi lahitler Antiphellos tan günümüze ulaþmýþ diðer kalýntýlar. Meis Adasý Kaþ ýn tam karþýsýnda yaklaþýk 2 km uzaðýnda Yunanistan ýn Meis adasý yer alýyor. Kaþ, Meis in can damarý, zira Meisliler ihtiyaçlarýnýn büyük bölümünü Kaþ tan karþýlýyor. Zaten Kaþ ýn yerlileri de Meis ten göç etmiþ. Eskiden 10 bin kiþinin yaþadýðý Meis te þimdilerde kiþi yaþýyor, ama Meis e uçak seferleri düzenleniyor ve bu küçük ada turizmden büyük gelir saðlýyor. Pasaportu ve vizesi olanlar Meis e Kaþ tan teknelerle günü birlik gidip, gelebiliyor. Kaþ ta yýlýn dokuz-on ayý denize girilebiliyor. Ýlçe merkezindeki Küçük Çakýl Plajý yüzmek isteyenlerin ilk tercihi. Buradan devam edildiðinde daha büyük bir Iþýk Ülkesi: Kaþ koy olan Büyük Çakýl a varýlýyor. Ýki plajýn içinden de kaynak suyu çýktýðý için deniz oldukça soðuk. Ýlçenin tam karþýsýndaki karadan ulaþýmýn bulunmadýðý Limanaðzý Plajý da Kaþ taki bir baþka seçenek. Ýnceboðaz ve Akçagerme Plajlarý ilçe yakýnlarýndaki diðer plajlar. Kalkan yolu üzerindeki Kaputaþ Plajý ise Dünyanýn en güzel plajlarýndan biri olarak kabul ediliyor. Yol üzerinden 187 basamaklý merdivenlerle inilen plaj ayný adý taþýyan dar kanyon sayesinde oluþmuþ. Meraklýsý içine güneþin giremediði bu dar kanyonu da gezebilir. Kaþ tan kalkan gezi tekneleriyle çevreyi keþfetmek olanaklý. Özellikle Kekova yý görmek gerek. Kekova ya düzenlenen tekne turlarýnýn ilk duraðý Üçaðýz köyü. Daha sonra yalnýzca denizden ulaþýlabilen Kaleköy e varýlýyor. Antik Simena kentinin üzerinde geliþen ve tamamý SÝT alaný olan Kaleköy þirin kalesi, denizin içindeki lahitleri ve bozulmamýþ taþ evleriyle son derece güzel bir yer. Kaleköy ün karþýsýnda ise depremlerle suya batmýþ bir kent ve bu nedenle karadan kopmuþ Kekova adasý yer alýyor. Beydaðlarý nýn bir kolu Akdaðlar ise 3000 metreye varan doruklarý ve yaylalarýyla Kaþ civarýnda yaþayýp da yaz sýcaðýyla bunalanlarýn kaçýþ noktasý. Akdað ýn eteklerinde Ýslamlar, Üzümlü, Bezirgan ve Gökçeören gibi birbirinden güzel yayla köyleri yer alýyor. Sahil köylerinin yaylalarý ise Gömbe nin etrafýnda sýralanýyor. Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduðu bilinen Kaþ a 70 km uzaklýkta Gömbe tarihi boyunca yayla köylerinin alýþveriþ merkezi olmuþ; Temmuz-Aðustos aylarýnda kurulan panayýrý yöre halkýnýn büyük ilgisini çekiyor. 60 metre yükseklikten düþen Uçarsu Þelalesi ve bir krater gölü olan Yeþil Göl de Gömbe deki doða harikalarý. Demokrasinin Beþiði: Likya Likyalýlarýn 200 civarýnda kent kurduðu kabul ediliyor, bunlarýn büyük bölümü Kaþ çevresinde bulunuyor. Hemen hemen her köyde Likyalýlardan kalma kalýntýlar görülüyor. Likyalýlarýn Anadolu nun kýskanç savunucusu olduklarýný ve dara düþen kardeþlerinin yardýmýna koþtuklarýný biliyoruz. Mýsýrlýlara karþý Hititlerin, Yunanlýlara karþý Troyalýlara omuz verdiklerini antik kaynaklardan öðreniyoruz. Ayný zamanda özgürlük delisi ydi Likyalýlar; baþkent Xanthos ta teslim olmamak için son ana dek savaþmýþ, sonra da kendilerini yakmýþlardý. Ýþte bu kahramanlýklarý yüzünden Likyalýlara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadý demiþti dönemin yazarlarý. Likyalýlar bundan 2200 yýl önce çaðdaþ demokrasiyi bile geride býrakan bir birlik kurmuþlardý. Askerlerin aðýr bastýðý Atina demokrasisinin aksine Likya'da yöneticiler ve milletvekilleri daha çok sivillerden oluþuyordu ve baþkanlar bir yýllýðýna deðiþik bir kentten seçiliyor, kadýnlar da meclis baþkaný seçilebiliyordu. Ormanlar Yanýyor, Devlet Bakýyor Geçtiðimiz Pazar günü memleketim Armutlu adeta cayýr cayýr yandý. Hayriye köyü yakýnlarýnda baþlayan yangýn 200 hektarlýk bir alanda etkili oldu ve çoðu 1964 yýlýnda dikilmiþ 200 hektarlýk kýzýlçam ve fýstýk çamý ormaný gözümüzün önünde kül oldu. Anýz yakýlmasý yüzünden baþladýðý söylenen yangýna çok geç müdahale edildi. Neredeyse tamamý ormanlarla kaplý Armutlu yarýmadasýndaki bu yangýna ilk etapta 30 orman iþçisiyle müdahale edildi, ilk helikopter yangýn baþladýktan 5 saat sonra Balýkesir den geldi. Üçüncü helikopter geldikten ve poyraz þiddetini kaybedip deniz kýyýsýna ulaþtýktan sonra yangýn kontrol altýna alýnabildi. Uçaklar Atina daki yangýna gönderildiði için Armutlu ya gelmedi, karadan yapýlan müdahaleler ise yangýnýn büyümesini engelleyemedi. Havadan özellikle uçakla müdahale edildiðinde orman yangýnlarýnýn çok çabuk söndürebildiði söyleniyor, o halde yeteri Amerikalý uzmanlar dünyanýn dört bir yanýnda bal arýlarýnýn ölümüne yol açan esrarengiz hastalýða dair önemli bir ipucu yakaladýklarýný söylüyorlar. Normal koþullarda saðlýklý arýlar, genetik olarak kendilerini diðer hastalýklardan ve tarým zararlýlarýna karþý kullanýlan kimyasal ilaçlarýn yani pestisidlerin etkisinden korumak üzere hayati bir protein üretiyor. Uzmanlara göre hastalýða yol açan iþte arýlarýn, ribosom adlý bu proteini üretmesini engelleyen bir virüs olabilir. Uzman ekip, saðlýklý arýlar ile, Türkçeye, koloni göçerten diye çevrilebilecek CDD (colony collapse disorder) hastalýðýnýn yayýldýðý kovanlardaki arýlarýn hangi genetik özellikleri kullanýp, hangilerini kullanmadýðýný incelemiþ yýlýndan bu yana ABD deki balarýsý nüfusu üzerinde yýkýcý bir etki yaratan CDD nin dünyanýn baþka bölgelerindeki kayýplarýn da sebebi olduðu düþünülüyor. Amerikalý bilim insanlarý National Academy of Science adlý dergide yayýmlanan makalelerinde, arýlarýn midelerindeki hücreleri DNA yapýsý bakýmýndan birbiriyle karþýlaþtýrabilmek için moleküler biyolojide kullanýlan bir yöntem olan Microarray Teknolojisi nden yararlandýklarýný söylüyorlar. Illinois Üniversitesi ne baðlý olarak çalýþan ekibin baþkaný May Berenbaum BBC ye bu araþtýrmayý 2006 yýlýnda kadar uçak almak için ne bekleniyor? Bütün ormanlarýmýzýn yanýp gitmesi mi? Bu nasýl bir devlet yönetimidir? Bu yangýndan sonra orman vasfýný yitiren yerlerin durumu ne olacak, özellikle imara açýlmamýþ koylar 2B sýnýfýna girecek mi? Bunun takipçisi olacaðým, aðzý sulananlara duyurulur. Nasýl gidilir? Kaþ, Ýstanbul a 940 km, Ankara ya 704 km ve Ýzmir e 486 km uzaklýkta. Uçakla gelmek isteyenler ise 190 km uzaklýktaki Antalya yý yada 160 km uzaklýktaki Dalaman ý tercih etmeli. Kaþ a 17 km uzaklýktaki Kaputaþ Plajýna gitmek içinse Kalkan minibüslerine binmek gerekiyor. BirGün yayýmlanan arýlarýn genom haritasýyla ilgili bir baþka çalýþmanýn mümkün kýldýðýný söyledi. Berenbaum, Bu bilgi sayesinde, hasta ve saðlýklý arýlarýn genlerini karþýlaþtýrdýk. Tabi arýlarda tam 10bin ayrý gen var. Onun için her bir arýda bir çok farklý gen olabiliyor. Fakat, hastalýkla alakalarý bakýmýndan bunlarýn çoðunu elemeyi baþardýk diyor. CDD ya da koloni göçerten hastalýðý ile ilgili daha önceki çalýþmalarda pestisid zehirlenmesi ve bazý hastalýk yayýcý asalak bitlerin etkisi üzerinde durulmuþtu. Fakat Illinois Üniversite ekibinin arýlarýn genleri üzerinde yaptýðý karþýlaþtýrmalý inceleme bunun somut kanýtlarýný sunuyor ve hastalanan arýlarda bir virüs nedeniyle pestiside karþý korunmayý saðlayan genlerin kullanýlamadýðýný ortaya koyuyor. Balarýlarýnýn Amerikan ekonomisine tek katkýsý bal deðil. Ayný zamanda polenlerin yayýlmasýnda ana taþýyýcý rolüyle tarýmda büyük önem taþýyorlar. Ýlk kez 2006 yýlýnda saptanan CDD hastalýðý ülkedeki arý nüfusunun üçte birinin telef olmasýna yol açtý. Avrupa dan da benzer kayýp haberlerinin gelmesiyle hastalýðýn küresel bir boyut kazandýðý kaygýlarý arttý. hastalýðýn, kovandan kovana küçük bir parazit bit tarafýndan yayýlýyor olabileceðini de söylüyorlar.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı