* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler"

Transkript

1 * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k (be milyar) ki i seyretti. Türk tak m n n bütün maçlar nda, Güney Kore halk ellerinde Türk bayraklar yla statlar doldurdu. Kendi tak mlar gibi bizim tak m m z da destekledi. Elbette bu samimi dostluk, bütün dünya milletlerinin ilgisini çekti. Hiç üphesiz turnuvan n en ilginç kar la mas Güney Kore - Türkiye aras nda oynanan üçüncülük maç yd. Bu maçta Güney Koreli seyirciler, ellerinin birinde kendi, di erinde Türk bayra oldu u hâlde, her iki tak m n oyuncular n büyük bir co kuyla desteklediler. Maç, Türkiye'nin 3-2 üstünlü ü ile sonuçlanm t. Güney Koreliler, maç n galibi Türk oyuncular alk larken bir yandan da tribünlerde dev bir Türk bayra açt lar. Ard ndan yine dev bir Güney Kore bayra tribünlerde dalgalanmaya ba lad. Dünya tarihinde e i görülmemi muhte em bir olayd bu. Böylece Güney Koreliler, Türklere tarihten gelen sevgilerini en güzel ekilde gösterdiler. Elbette Türk futbolcular bu sevgiyi kar l ks z b rakmad. Bütün oyuncular m z Koreli oyuncularla kol kola girerek seyircileri Güney Kore geleneklerine göre selamlad. Türk futbolcular, Güney Kore ve Türk bayra ile sahada tur att lar. Bu kar l kl centilmenlik, seyirciyi daha da co turdu. Spor, sevgi ve dostlu u peki tiren bir araç olmu tu. Maç seyreden bütün dünya milletleri bu güzellikleri ilgiyle izledi ve takdir etti. Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta gerçekle en bu dostluk ve sevgi gösterisini milletçe büyük bir sevinç içinde takip ettik. Dostluk, dayan ma, onur, payla ma ve sevinç duygular n Güney Kore ve Türkiye aras nda oynanan maçta doyas ya hissettik. KONU: Spor yapman n faydalar nelerdir? Anlat r m s n z? KONU: Hangi sporlar yapars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

2 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 1 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

3 * Güzel gören güzel dü ünür, güzel dü ünen hayat ndan lezzet al r. BSN K TABA HÜRMET Okumay sever misiniz? Böyle soru olur mu? Elbette seversiniz; sevmeseydiniz bu gazeteyi almaz, bu sat rlar da okumazd n z. Her kim olursa olsun bir yazar n hitap etti i kimseler muhakkak okumay seven kimselerdir. Ama kimisi çok kimisi az okur. Ben de sorumu sorarken özellikle bunu ö renmek istiyordum. Az okuyanlardan m s n z? Çok okuyanlardan m? Az okuyanlardansan z haks zs n z; çünkü az okumak hemen hemen hiç okumamakla birdir. Sizi bir kitap dostu olmaya davet ediyorum. Dünyada kitaptan güzel ne vard r ki? te önünüzde iki yüz, üç yüz sayfal k bir kitap... Ne oldu unu, neden bahsetti ini bilmiyorsunuz. Yaln z ismini görüyorsunuz. Yazar n da tan m yorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romand r. Hiç durmadan aç n, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla tan acaks n z. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber ya ayacak, onlar n s rlar n, belki kendinizinkilerden de daha iyi ö reneceksiniz. Onlar n belki de dostu olacaks n z, onlar n kederlerine a layacak, saadetleri ile sevineceksiniz. Onlar da sizin dostunuz olacak; en zor günlerinizden birinde bir roman kahraman n n size geldi ini görebilir Bilmez misin? Ben de senin gibi idim! dedi ini duyabilirsiniz. Çok okuyan, hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmad na inanan adam ömründe asla yaln z kalmaz. Nurullah ATAÇ KONU: Bo zamanlar n zda neler yapars n z? Anlat r m s n z? KONU: Bo zamanlar n zda neler yapars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

4 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 2 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

5 * Ta delen suyun kuvveti de il, damlalar n süreklili idir. Atasözü Z YAFET Ya l kad n, misafirlerine süt ikram ederken: Sizler de gelmeseniz kap m çalan olmayacak, diyordu. Beni ne kadar sevindirdi inizi bir bilseniz... Kad nca z, kendisi gibi ya lanm ve y k lmaya yüz tutmu tek katl ah ap bir evde oturuyor, e inin vefat ndan sonra kendisine ba lanan ayl kla geçinmeye çal yordu. Allah bereket versin, zaten pek masraf olmad için o para kendisine yetiyordu. Fakat yaln z ya amaktan çok s k l yordu. Yan taraftaki bakkal n ç ra, her gün pencereyi t klat p istedi i eyleri getirmesine ra men, dükkân sahibinden korktu u için onunla konu maya cesaret edemezdi. Kad nca z böyle zamanlarda unutulmu lu unu daha fazla hisseder ve kendisine s k s k u rayan vefal misafirlerini beklemeye ba lard. te o misafirler yine gelmi ve ikram edilen sütü içmeye ba lam lard. Ya l kad n, onlara her zamanki yerinde duran sararm resmi gösterirken: Rahmetli e im, oldukça uzun boyluydu, dedi. Onun yan ndaki ise o lumdur. Bu resmi çektirdi imizde üç ya ndayd. Doktor olup yurt d na yerle ecek ve bir daha bizi aramayacak deselerdi, kim inan rd? Misafirler, her geli lerinde ayn eyleri dinledikleri için ya l kad n n sözüne pek kulak asm yorlard. Kad n, devam ederek: Benim yan mdaki k v rc k saçl ise k z md r, dedi. O da zengin bir i adam yla evlendikten sonra, nedense anac na vakit ay rmaz oldu. Kad n n nemli gözleri duvardaki resme tak l kalm, misafirler ise sütlerini bitirip aya a kalkm lard. Hep birlikte dö emedeki k r k tahtalar n aras ndan geçerek gözden kayboldular. Yavru kedicikler, ertesi gün yine misafirli e gelecek ve ihtiyar kad n n verdi i ziyafete kat lacaklard. Evet, kad n n sohbet etti i misafirleri sokaktaki yavru kediciklerdi. Kimse ziyaretine gelmedi i için kediciklerle sohbet edip, onlarla dertle iyordu. Cüneyt SUAV KONU: Müzik insanlar niçin bu kadar etkilemektedir? Sevdi iniz bir sanatç y tan t r m s n z? KONU: Hangi Tür Müzikten Ho lan rs n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

6 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 3 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

7 * Kitaplar nerede y k lm ise orada insanl k y k lm t r. Heinrich Heine ÇATLAK KOVA Hindistan da bir sucu, boynuna ast uzun bir sopan n uçlar na takt iki büyük kovayla su ta rm. Kovalardan biri çatlakm. Sa lam olan kova her seferinde rmaktan patronun evine ula an uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova, içine konan suyun sadece yar s n eve ula t rabilirmi. Bu durum iki y l boyunca her gün böyle devam etmi. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebiliyormu. Sa lam kova ba ar s ndan gurur duyarken zavall çatlak kova, görevinin sadece yar s n yerine getiriyor olmaktan dolay utanç duyuyormu. ki y l n sonunda bir gün çatlak kova, rma n k y s nda sucuya seslenmi : Kendimden utan yorum ve senden özür dilemek istiyorum. Neden, diye sormu sucu. Niye utanç duyuyorsun? Kova cevap vermi. Çünkü iki y ld r çatla mdan su s zd için ta ma görevimin sadece yar s n yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolay sen bu kadar çal mana ra men emeklerinin tam kar l n alam yorsun. Sucu öyle demi : Patronun evine dönerken yolun kenar ndaki çiçekleri fark etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi t rman rken çatlak kova patikan n bir yan ndaki yabani çiçekleri s tan güne i görmü. Fakat yolun sonunda yine suyunun yar s n kaybetti i için kendini kötü hissetmi ve yine sucudan özür dilemi. Sucu, kovaya sormu : Yolun sadece senin taraf nda çiçekler oldu unu ve di er kovan n taraf nda hiç çiçek olmad n fark ettin mi? Bunun sebebi, senin çatlak olu undan yararlanmamd r. Yolun senin taraf na çiçek tohumlar ektim ve her gün biz rmaktan dönerken sen onlar sulad n. ki y ld r ben bu güzel çiçekleri toplay p onlarla patronumun sofras n süsledim. Sen böyle olmasayd n o, evinde bu güzellikleri ya ayamayacakt. KONU: Herhangi bir yere yapm oldu unuz bir seyahat veya geziyi anlat r m s n z? KONU: Ne le Seyahat Edersiniz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

8 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 4 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

9 * Bilginin efendisi olmak için, çal man n u a olmak artt r. Balzac ANNE MERHAMET Bebe imi görebilir miyim? dedi yeni anne. Kuca na yumu ac k bir bohça verildi. Mutlu anne, bebe inin minik yüzünü görmek için kunda açt ve a rd. Anne ve bebe ini seyreden doktor h zla arkas n döndü ve camdan d ar bakmaya ba lad. Bebe in kulaklar yoktu... Muayenelerde, bebe in duyma kabiliyetinin etkilenmedi i, sadece görünü ü bozan bir kulak yoksunlu u oldu u anla ld. Aradan y llar geçti, çocuk büyüdü ve okula ba lad. Bir gün okul dönü ü eve ko arak geldi ve kendisini annesinin kollar na att. H çk r yordu... Bu onun ya ad ilk büyük hayal k r kl yd. A layarak: Büyük bir çocuk bana ucûbe dedi... dedi. Küçük çocuk bu talihsizli iyle büyüdü. Arkada lar taraf ndan seviliyordu ve oldukça da ba ar l bir ö renciydi. E er insanlar n aras na kar m olsayd. S n f ba kan bile olabilirdi. Annesi, her zaman ona: Genç insanlar n aras na kar mal s n. diyordu. Ancak ayn zamanda yüre inde derin bir ac ma ve efkat hissediyordu. Delikanl n n babas o lunun sorunu ile ilgili aile doktoruyla görü tü. Hiçbir ey yap lamaz m? diye sordu. Doktor: E er bir çift kulak bulunabilirse, organ nakli yap labilir. dedi. Böylece genç bir adam için kulaklar n feda edecek birisi aranmaya ba land. ki y l geçti. Bir gün babas : Hastaneye gidiyorsun o lum, annen ve ben, sana kulaklar n verecek birini bulduk; ancak unutma bu bir s r. dedi. Operasyon çok ba ar l geçti. Çocuk âdeta yeni bir insan olmu tu. Yeni görünümüyle psikolojisi de düzelen genç, okulda ve sosyal hayat nda büyük ba ar lar elde etti. Daha sonra evlendi ve diplomat oldu. Y llar geçmi ti, bir gün babas na gidip sordu: Babac m, bana bu kadar iyilik yapan, benim için kulaklar n feda eden ki iyi bilmek istiyorum. Ben o insana bir te ekkür bile edemedim. Babas : Bir ey yapabilece ini sanm yorum. dedi. Daha önceden de söyledi im gibi, u anda ö renemezsin, henüz vakti de il... Bu derin s r y llar boyunca gizlendi. Ancak bir gün aç klanma zaman geldi... Hayat n n en karanl k günlerinden birinde, annesinin cenazesi ba nda babas yla birlikte bekliyordu. Babas yava ça annesinin ba na elini uzatt ; k z l kahverengi saçlar n eliyle geriye do ru itti; annesinin kulaklar yoktu. Gördü ü manzara kar s nda âdeta ok olan genç diplomat, ne diyece ini a rm, öylece annesine bak yordu. Biraz kendine geldi inde h çk r klarla annesinin cans z bedenine sar ld, a lad a lad... KONU: Trafik Kazalar n n sebepleri nelerdir? Anlat r m s n z? KONU: Trafik Kurallar n Biliyor musunuz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

10 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 5 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

11 * Ba kas n düzeltmek istiyorsan ilk önce kendini düzelt. Hz. Ömer(r.a.) BiR BAYRAM GÜNÜ Benim ad m Gülnihâl. Ailemle beraber Yalova'da oturuyoruz. Ailemiz be ki i. Annem, babam, ablam, a abeyim ve ben. Babam ö retmen, annem terzidir. Ablam t p fakültesini bitirdi ve stajyer doktor oldu. A abeyim ise fizik mühendisli inde okuyor. Ben u anda 17 ya nday m ve lise ikiye gidiyorum. Gelecek sene üniversite s nav nda ba ar l olup hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Sizlere be sene önce olan ve beni çok etkileyen bir an m anlatmak istiyorum. Bir bayram günüydü. Sabah erkenden kalk p kahvalt m z yapt k. Hemen elbiselerimizi giyip evden ç kt k, çünkü biz ailece bayram n ilk günü büyüklerimizi ziyaret ederiz. Hava çok güzeldi; bu yüzden yürüme e karar verdik. Oldukça ne eliydik. Ancak, ne emiz çok k sa sürdü, çünkü yolda bir çocuk gördük. Çocuk kördü ve kar ya geçmek istiyordu, ama orada oyun oynayan yaramaz birkaç çocuk onu birden yola ittiler ve sonra da gülüp alay ettiler. Tam o s rada bir araba çocu a çarpt. Biz hemen ko up çocu u arabayla hastahaneye götürdük. Çocu u ameliyat ettiler. Zavall ; ancak on be gün sonra iyile ti. Ben her gün onu ziyaret ettim ve çok iyi arkada olduk. imdi hâlâ arkada z, i te ben bu olay hiç unutmad m. Sizler de unutmay n ki; insanlar n kusurlar yla alay edilmez. KONU: Ülkenizdeki bir bayram ve ya ad klar n z anlat r m s n z? KONU: Bayramlar Nas l Kutlars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

12 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 6 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

13 * Söz ilaç gibidir; az faydal, ço u zararl d r. Hz. Ali (r.a.) NSANLIK DERS ngiliz ve Frans z sava gemileri ortal darmada n k ediyordu. Silahlar n ayd nl geceyi gündüze çeviriyor, Mehmetçik lerin bedenleri parçalan yordu. te bu can pazar nda Frans z sava gemisi Bouvet, h zla bo az n sular na gömülmekteydi. Bu arada birçok Frans z askeri de kendilerini denize atmakta va hayatta kalmaya çal maktayd. te bir Frans z subay unlar anlat r: Topun ba ndayd m. Her an bir mermi ba ma dü ebilirdi. Derken müthi bir patlama oldu ve kendimi yere att m. Sonra iddetli bir sars nt yla havaya f rlad m ve kendimi bo az n buz gibi sular nda buldum. May na çarpm t k ve gemimiz h zla bat yordu. Yüzerek kurtulmaktan ba ka çaremiz yoktu. Sahil yak nd. Fakat sa baca mdan yaralanm t m. Müthi bir ac hissediyordum. Buna ra men sahile do ru yüzmeye ba lad m. Karaya ayak bast mda tüm pantolonum kan içindeydi. Hâlsiz ve bitkindim. Tam o s rada tüfe ine süngüsünü takm olan bir Türk askerinin bana do ru ko makta oldu unu gördüm. Zorla sahile ç k p kurtulmu tum; ama bana do ru gelen Türk askerinden nas l kurtulacakt m? Birazdan gö süme saplanan süngünün s rt mdan ç kaca n dü ününce tüylerim diken diken oluyordu. Çaresiz gözümü yumdum ve sonumu beklemeye ba lad m. Türk askeri yan ma yakla t. Diz çöktü ve cebinden ç kard sarg beziyle yaram sard. Sonra da s rt ndan paltosunu ç kar p titreyen slak vücuduma sard. Üzerimize ya an mermi ya muruna ald r etmeden koluma girdi. Yava yava geriye do ru yürüdük. Türk siperlerine gelmi tik. Beni orada çok iyi kar lad lar ve s cak çay ikram ettiler. K sa zamanda kendime geldim. Böylelikle Mehmetçik, dü man na sadece vatan savunmas nda yi itlik dersi vermekle kalmaz, bir de unutulamayacak insanl k dersi verir. KONU: Ülkenizi tarihi ve turistik yönleri ile tan t r m s n z? KONU: Türkiye yi Tan yor musunuz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

14 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 7 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

15 * Büyük olma yolundaki ilk ad m, dürüst olmakt r. Samuel Janhson DOKTOR Yataktaki adam, ba ucunda bekleyen genç doktora: Allah senden raz olsun evlad m, dedi. Benim için yurt d ndan zahmet edip buraya kadar gelmeni ya ad m sürece unutmayaca m. Ameliyat edilen ki i, büyük bir hastanenin ba hekimiydi. Tedavisi ancak yurt d nda mümkün görülen hastal aniden art nca doktor arkada lar onun böyle bir yolculu a dayanamayaca n anlam ve kurtulma umudunun az olmas na ra men ameliyat üstlenmeye karar vermi lerdi. Fakat o konuda say l bir uzman olan bu genç doktor nereden haber alm sa alm ve H z r gibi yeti ip onu kurtarm t. Ya l doktor, kendisine yap lan bu iyili e nas l mukabele edece ini bilemiyor ve hemen yan nda oturan genç adam n ellerini s karcas na tutuyordu. Hayata yeniden dönmenin sevinciyle hiç durmadan konu uyordu. Yan nda duran genç doktora dönerek, öyle devam etti: Ameliyat için beni bay ltt n zda, her nedense gençlik y llar ma döndüm. Henüz toy bir asistanken anne karn ndaki bir bebe in ayaklar ndan sakat oldu unu anlam t m. Onun hayat boyu bu ekilde ya amas ndansa ölmesinin daha do ru olaca n dü ündüm. Fakat kalp at lar n hissedince k yamam t m. Planlama bahanesiyle sapasa lam yavrular bile anne karn nda öldüren insanlara ra men o yavrunun ya amas n istedi im için, Allah seni imdad ma göndermi olmal. Genç doktor, ancak bir baban n evlad na kar gösterebilece i s cakl kla kavranan ellerini kurtar p biraz geriye çekildi ve dizlerinden a a s takma olan bacaklar n gösterdikten sonra: Allah hiçbir iyili inizi unutmaz efendim, diye gülümsedi. Kurtard n z o çocuk bendim. KONU: Ülkenizdeki bir müzeyi tan t r m s n z? KONU: Müzeye Gidelim Mi? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

16 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 8 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

17 * Be ikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Hz. Muhammed (A.S) Ç V Kötü karakterli bir genç varm. Bir gün babas ona çivilerle dolu bir torba ve bir tahta parças vermi. Arkada lar n ile tart p her kavga etti in zaman bu tahta parças na bir çivi çak. demi. Genç, ilk günde tahtaya 37 çivi çakm. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çal m ve geçen her gün daha az çivi çakmaya ba lam. Nihayet bir gün gelmi ki hiç çivi çakmam. Bunu hemen gidip babas na söylemi. Babas onu yeniden tahta parças n n yan na götürmü. Gence bu sefer Bugünden ba layarak tart may p kavga etmedi in her gün için tahtadan bir çivi sök. demi. Günler geçmi. Bir gün gelmi ki tahtada hiç çivi kalmam. Babas ona Aferin çok iyi yapt n; ama imdi bu tahtaya bak bakal m, görüyor musun ne kadar çok delik var. Bu tahta art k hiçbir zaman eskisi gibi tertemiz olmayacak. Delikler kapansa da izleri her zaman kalacak. te arkada lar nla tart p kavga etti in zaman da kötü kelimeler söylersin. Her kötü kelime de aynen kalpte aç lan bir yara gibidir, yara kapansa da izleri aynen kalacak. Bir arkada de erli bir mücevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir, sen ihtiyaç duydu unda sana yard mc olur, seni dinler, sana yüre ini açar, arkada s z bir hayatta ya ayamay z. Bunun için arkada lar m z n de erini bilmeliyiz. demi. KONU: Teklojinin insan hayat na faydalar nelerdir? KONU: Cep Telefonun Fiyat Ne Kadar? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

18 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 9 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

19 * Cennet, analar n ayaklar alt ndad r. Hz. Muhammed (A.S.) ONU TANIYOR MUSUNUZ? Çocuk Pazar sabah saat 8.30 da uyand. Cuma günü okuldan gelirken "bu hafta sonu önceki haftalardan farkl olacak. Kalan derslerimi tamamlayaca m ve gelecek hafta içindeki s navlara iyi haz rlanaca m, diye karar vermi ti. Bu sebeple Cuma ak am n ve gecesini çok rahat geçirdi. Televizyon seyretti, müzik dinledi, uzun uzun telefonda konu tu ve gece oldukça geç saatte yatt. Çünkü ders çal mas için daha önünde uzun uzun iki gün ve iki gecesi vard. Cumartesi günü arkada lar yla beraber oldu. Biraz dola t lar her zaman gittikleri yere gittiler. Sohbet ettiler. Sohbete o kadar çok dalm lard ki zaman n nas l ak p geçti ini fark etmedi bile. Ders çal mad için zaman zaman biraz rahats zl k duydu u oldu ancak içinden gelen bu huzursuzlu u" daha önümde koskoca bir pazar var" diyerek söyledi. Pazar sabah, i te bu artlar alt nda 9.00 da uyand. Önce güzel bir sabah kahvalt s yapt. öyle bir televizyona göz gezdirip odas na geçmek istedi fakat film öyle heyecanl yd ki bir türlü televizyonun ba ndan kalkam yordu. Önünde daha koskoca bir pazar günü oldu unu dü ünerek bu filmi izlemesinde bir sak nca olmad na karar verdi. Film bitti inde saat 12 idi. Hafta içide bu saatte yemek yeme e al k n oldu u için karn ac kt. Annesinin özenle haz rlam oldu u yemekleri yerken evdekilerle koyu bir sohbete dald. Yemekten sonra yine çal ma odas na gidecekti ki televizyonda maç yay n ba lam t. Haftan n en önemli maç yd. Bu maç seyretmek için insanlar n dünyan n paras n verdiklerini dü ününce aya na kadar gelen bu maç seyretmemenin büyük kay p olaca n dü ündü. Tüm hafta bu maç konu ulacakt maç biter bitmez (nas l olsa 90 dakika) s k bir ekilde çal maya karar vererek maç izlemeye koyuldu. Maç bitti inde hafta sonu ya ad klar n dü ünmeye ba lam t ki annesi içeriden çay n haz r oldu unu duyurdu. O da çay içip ders ba na geçmenin do ru olaca n dü ündü. Çay bitti inde üzerine bir a rl k çökmü tü. Haftan n yorgunlu u, maç n gerginli i, s nav stresleri ve çayla birlikte yenilenler... onu iyice gev etmi ti " nas l olsa imdi çal amam" diye dü ündü ve dinlendikten sonra çal ay m dedi. Saat s ralar nda içindeki huzursuzlu u bast rmaya gayret ederek çal ma masas na yönelmi ti ki en sevdi i arkada yla ailesi onlara misafirli e geldi. Misafir varken de ders çal lmazd ya... birlikte sevdikleri diziyi seyrettiler. Art k kalan zaman nda sadece en önemli iki dersi çal r m diye dü ünüyordu. Fakat yava yava uyku bast rmaya ba lam t. E er uyumazsa yeni ba layan haftaya yorgun ve uykusuz girecekti. Bu sebeple kendi kendine öyle dedi." Bugün çal amad m. AMA YARIN SÖZ ÇALI ACA IM". Yar s k nt l yar huzurlu odas n n yolunu son kez tuttu. Ancak çal mak için de il, uyumak için... Ve pazartesi günü yap lan çok önemli s nav ndan 0 (s f r) alm t. KONU: lginç bir gazete haberini yazarak arkada lar n zla payla r m s n z? KONU: Cep Telefonunun Fiyat Ne Kadar? konusuyla ilgili diyalog yaz n z...

20 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 10 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

21 Yeni bir günün ba lamas için, bir çok y ld z n batmas gerekir. M. kbal B R ANNEN N MEKTUBU Çocuk, babas ndan ald paray vaktinden önce bitirmi ti. Günlerdir almak istedi i top için yeterli paray biriktirememi ti. Birkaç hafta sonra yaz tatiline girecekti. O bu konuda çok endi eleniyordu. Bunun için yeni kaynaklar ar yordu. Evlerine ayl k olarak gelen derginin son say s nda "Her eyin bir ücret kar l nda oldu unu" okuyunca sevinçle havaya s çrad. Buna göre ailesine yapt yard mlar n da elbette bir kar l olmal yd. Çocuk bu fikirle harekete geçip yapt i lerin güzel bir listesini ç kard. Bunlar n yan na da ücretlerini yazd. F r ndan ekmek almak için 3, çöp dökmek için 2, annesiyle pazara gitmek için 5 lira hiç de fazla say lamazd. Ayl k 10 lira tutan listeyi imzalay p annesinin çantas na koydu. Bu ak ll ca ke finden dolay gözleri parl yordu. Çocuk ertesi gün yata n n ba ucunda 10 lira ile birlikte küçük bir kâ t parças buldu. Kendi haz rlad listeye benzeyen ve annesinin imzas n ta yan bu kâ tta: "Seni hayat m tehlikeye atarak dünyaya getirdim. Y llarca bezlerini y kad m. Bin bir güçlükle besleyip büyüttüm. Bunlar n kar l sadece sevgindir ve yana ndan ald m öpücüktür." yaz yordu. Kazand n paray, güle güle harca yavrum. KONU: Teknolojinin zararlar n örnek vererek anlat r m s n z? KONU: Teknolojiyi Takip Eder Misiniz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

22 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 11 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

23 So uk kalpten s cak söz ç kmaz. Dünya Atasözü 90/10 SIRRINI KE FED N 90/10 s rr inan lmazd r. Çok az ki i bunun fark ndad r. Sonuç? Pek çok insan problemlerden, dertlerden ve ba ar s ndan ac çekmektedir. Bu s r nedir? Hayat m z n %10 u sizin kar la t n z problemlerdendir. Hayat n z n %90 ise sizin davran lar n zla ortaya ç kar. Mesela, arkada n z sizi k zd rabilir. Hasta olabilirsiniz. Araban z bozulabilir. Araba geç kal p planlar n z alt üst olabilir. % 10 luk k s mda sizin suçunuz yoktur. %90 l k k s m ise tamamen sizin suçunuzdur, veya sizin tepkileriniz ile ortaya ç kar. Siz nas l davran rsan z, hayat n za ait karar da vermi olursunuz. Bir örnek verelim. Arkada lar n z ile futbol oynuyorsunuz. Futbolda olabilecek olay oldu ve arkada n z size faul yapt. Burada arkada n z n size faul yapmas nda sizin hiçbir suçunuz yoktur. Sonradan olanlar ise sizin davran lar n z belirleyecektir. Siz ona büyük tepki gösterdiniz. Kavga ettiniz veya kötü sözler söylediniz. Etraf n za ba rd n z. Arkada lar n z bu olaya üzülüyor ve siz sert oynad klar ndan dolay arkada lar n za ba r yorsunuz. Bu olaydan sonra arkada lar n zla konu muyorsunuz. Oyun orada sona eriyor ve yatakhaneye gidiyorsunuz. Kavga etti iniz için arkada lar n z n hepsi size kar k zg n ve sizin ile konu muyor. Çevrenizde sizin ile konu acak kimse kalm yor. Bu ekilde etüde gidiyorsunuz, ama futbol maç nda olanlar sizi çok üzüyor. Bu problem ile sizin ödevlerinizi yapam yor ve ders çal am yorsunuz. Ertesi günü derse gitti iniz zaman yine futbol maç ndaki olaylar dü ündü ünüz için derse konsantre olam yorsunuz. Ö retmen bir eyler anlatsa bile anlam yorsunuz. Ayn zamanda ödevinizi yapmad n zdan dolay zay f not al yorsunuz. O gün bütün dersleriniz çok kötü geçiyor. Sonra anneniz ald n z kötü notlardan dolay size k z yor. Neden kötü bir gün geçirdiniz? A) Arkada n z sebep oldu B) Ö retmeniniz sebep oldu C) Siz sebep oldunuz D) Futbol sebep oldu Bu olayda da görüldü ü gibi faulde sizin hiçbir suçunuz yoktu. Fakat sonradan olan olaylar tamamen sizin suçunuzdur. E er bu ekilde davranmasayd n z, bu olaylar bu ekilde olmayacakt. Bu ekilde davranmak yerine arkada lar n za biraz daha yava oynamalar gerekti ini söyleseydiniz, olaylar daha farkl olacakt. Ak am yatakhanede arkada lar n zla oyunlar oynay p, etütte ödevinizi yap p derslerinize çal acak, ertesi günü dersleriniz çok güzel geçecek ve zay f almayacakt n z. Sonra anneniz size k zmayacakt. ki farkl film ve iki farkl sonuç. kisi de ayn ba lad, fakat farkl ekilde bitti. Gerçekten olanlar n %10 unda suçunuz yoktur. Fakat %90 sizin davran lar n zla ortaya ç kar. Bunu asla unutmay n. KONU: lginç bir bulu hikayesi anlat r m s n z? KONU: En lginç Bulu Hangisidir? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

24 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 12 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

25 * Plan n z bir y l içinse pirinç ekin, on y l içinse a aç dikin, yüz y l içinse insanlar e itin. Huang-çe DUVAR leri derecede hasta iki adam ayn hastane odas nda yatmaktayd lar. Hastalardan birinin her ö leden sonra sadece bir saatli ine ci erlerindeki suyun süzülmesi için, oturmas na izin veriliyordu. Bu hastan n yata odadaki tek pencerenin tam yan ndayd. Di er hasta ise hep s rtüstü yatmak zorundayd. Bu iki hasta saatlerce birbiriyle konu ur, e lerini, ailelerini, evlerini, i lerini, askerlik an lar n, tatilde gittikleri yerleri anlat rlard birbirlerine. Pencerenin yan ndaki hasta, her ö leden sonra oturmas na izin verdikleri saati di er hastaya pencereden görebildiklerini anlatarak geçiriyordu. Di er hasta hep bir sonraki günü iple çekmeye ba lad, d ar daki renkli ve hareketli dünyay dinlemek için. Pencere, içinde çok güzel bir göl olan parka bak yordu. Ördekler ve ku ular gölde yüzerken çocuklar model botlar n suda yüzdürüyorlard. Ulu a açlar etraf süslüyor, uzaktan ehrin silueti görünebiliyordu. Pencere kenar ndaki adam bunlar muhte em bir detayla anlat rken, odan n di er ucunda yatan adam gözlerini kapar ve bu muhte em manzaray hayalinde canland r rd. S cak bir ö leden sonra, pencerenin yan ndaki adam geçmekte olan bir enlik alay n tarif etti. Di er adam bando seslerini duyamasa bile hayalinde canland rabiliyordu, pencere kenar ndaki adam n tasviriyle. Günler ve haftalar geçti. Bir sabah banyo yapt rmak için su getiren gündüzcü hem ire pencere kenar nda yatan hastan n cans z bedeniyle kar la t. Uykusunda ölmü tü. Hüzünlendi, hastane görevlilerini cesedi d ar ta malar için ça rd. Uygun zaman geçti ine kanaat getirir getirmez, di er hasta pencerenin kenar ndaki yata a ta nmas n n mümkün olup olamayaca n sordu. Hem ire memnuniyetle iste ini yerine getirdi, hastan n rahat oldu undan emin olduktan sonra onu yaln z b rakt. Yava ça, duydu u ac ya ald rmadan, bir dirse ine yaslanarak d ar daki dünyaya bakmak üzere yata ndan do ruldu adam. Sonunda, d ar y kendi gözleriyle görme zevkini ya ayabilecekti. Pencereden d ar bakabilmek için yava ça dönmeye zorlad kendisini. Pencere, bo bir duvara bak yordu. Adam hem ireye, vefat eden oda arkada n n pencerenin d nda görünen harika eylerden bahsetmesine sebep olan eyin ne olabilece ini sordu. Hem irenin cevab, ölen adam n kör oldu u ve pencerenin önündeki duvar görmedi iydi. San r m seni cesaretlendirmek istedi. dedi. KONU: Burcunuzun özelliklerini anlat r m s n z?. KONU: Burcunuz Ne? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

26 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 13 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

27 E er güne i gözden kaç rd m diye göz ya dökersen, y ld zlar da gözden kaç r rs n. Tagore SADECE B R ÇK 128 nolu kara yolunun, Boonville kasabas na yak n bir yerinde, kenarda küçük bir mezar ta vard r. E er bu mezar ta konu abilseydi, size u hüzünlü hikâyeyi anlat rd : Yedi y l önce, a abeyim Michael bir arkada n n evine gitmi ti. Birlikte d ar ç k p yemek yeme e karar verdiler. Tam o s rada, Joe isimli ba ka bir arkada lar geldi ve bir içki içtikten sonra arabay kullanmak istedi ini söyledi. Dört arkada ne e içinde, virajl yolda ilerlemeye ba lad lar. Bu yolun sonunu hiçbiri bilmiyordu. Aniden kar eride geçtiler ve o yönden gelmekte olan bir araba ile çarp t lar. Biz ise evde, öminenin önünde televizyon seyrediyorduk. Sonra yatt k. Sabaha kar 2'de bir polis memuru annemi uyand rd ve korkunç haberi verdi. Annemi ve ablam a larken buldum. Uykulu gözlerimi ovu turarak ''Ne oldu?'' diye sorum. Annem derin bir nefes ald ve ''Buraya gel '' dedi. Sonra derin bir keder her yeri kaplad. O günü hat rlad m zaman hâlâ içim ac r. Bu öyküyü anlatarak sadece bir içki içmi birisinin bile kulland arabaya binmenizi engellemeye çal mak bana teselli veriyor. Joe'nun seçti i yol hiçbir yere ula mad. Ölüme sebep oldu u için hapis edildi. Ancak esas ceza, ömür boyu yapt m z eylerin sonuçlar ile ya amakt. O, yüreklerimizde, hiçbir zaman unutlmayacak bir ac b rakt. Bu kâbus ne onu ne de bizi hayat m z boyunca terk etmeyecek. te 128 no'lu kara yolunun kenar ndaki mezar ta n n hikâyesi. KONU: Zaral al kanl klar ile ilgili k sa bir kompozisyon yaz n z. KONU: Kötü Al kanl klar Nelerdir? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı