* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler"

Transkript

1 * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k (be milyar) ki i seyretti. Türk tak m n n bütün maçlar nda, Güney Kore halk ellerinde Türk bayraklar yla statlar doldurdu. Kendi tak mlar gibi bizim tak m m z da destekledi. Elbette bu samimi dostluk, bütün dünya milletlerinin ilgisini çekti. Hiç üphesiz turnuvan n en ilginç kar la mas Güney Kore - Türkiye aras nda oynanan üçüncülük maç yd. Bu maçta Güney Koreli seyirciler, ellerinin birinde kendi, di erinde Türk bayra oldu u hâlde, her iki tak m n oyuncular n büyük bir co kuyla desteklediler. Maç, Türkiye'nin 3-2 üstünlü ü ile sonuçlanm t. Güney Koreliler, maç n galibi Türk oyuncular alk larken bir yandan da tribünlerde dev bir Türk bayra açt lar. Ard ndan yine dev bir Güney Kore bayra tribünlerde dalgalanmaya ba lad. Dünya tarihinde e i görülmemi muhte em bir olayd bu. Böylece Güney Koreliler, Türklere tarihten gelen sevgilerini en güzel ekilde gösterdiler. Elbette Türk futbolcular bu sevgiyi kar l ks z b rakmad. Bütün oyuncular m z Koreli oyuncularla kol kola girerek seyircileri Güney Kore geleneklerine göre selamlad. Türk futbolcular, Güney Kore ve Türk bayra ile sahada tur att lar. Bu kar l kl centilmenlik, seyirciyi daha da co turdu. Spor, sevgi ve dostlu u peki tiren bir araç olmu tu. Maç seyreden bütün dünya milletleri bu güzellikleri ilgiyle izledi ve takdir etti. Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta gerçekle en bu dostluk ve sevgi gösterisini milletçe büyük bir sevinç içinde takip ettik. Dostluk, dayan ma, onur, payla ma ve sevinç duygular n Güney Kore ve Türkiye aras nda oynanan maçta doyas ya hissettik. KONU: Spor yapman n faydalar nelerdir? Anlat r m s n z? KONU: Hangi sporlar yapars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

2 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 1 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

3 * Güzel gören güzel dü ünür, güzel dü ünen hayat ndan lezzet al r. BSN K TABA HÜRMET Okumay sever misiniz? Böyle soru olur mu? Elbette seversiniz; sevmeseydiniz bu gazeteyi almaz, bu sat rlar da okumazd n z. Her kim olursa olsun bir yazar n hitap etti i kimseler muhakkak okumay seven kimselerdir. Ama kimisi çok kimisi az okur. Ben de sorumu sorarken özellikle bunu ö renmek istiyordum. Az okuyanlardan m s n z? Çok okuyanlardan m? Az okuyanlardansan z haks zs n z; çünkü az okumak hemen hemen hiç okumamakla birdir. Sizi bir kitap dostu olmaya davet ediyorum. Dünyada kitaptan güzel ne vard r ki? te önünüzde iki yüz, üç yüz sayfal k bir kitap... Ne oldu unu, neden bahsetti ini bilmiyorsunuz. Yaln z ismini görüyorsunuz. Yazar n da tan m yorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romand r. Hiç durmadan aç n, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla tan acaks n z. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber ya ayacak, onlar n s rlar n, belki kendinizinkilerden de daha iyi ö reneceksiniz. Onlar n belki de dostu olacaks n z, onlar n kederlerine a layacak, saadetleri ile sevineceksiniz. Onlar da sizin dostunuz olacak; en zor günlerinizden birinde bir roman kahraman n n size geldi ini görebilir Bilmez misin? Ben de senin gibi idim! dedi ini duyabilirsiniz. Çok okuyan, hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmad na inanan adam ömründe asla yaln z kalmaz. Nurullah ATAÇ KONU: Bo zamanlar n zda neler yapars n z? Anlat r m s n z? KONU: Bo zamanlar n zda neler yapars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

4 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 2 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

5 * Ta delen suyun kuvveti de il, damlalar n süreklili idir. Atasözü Z YAFET Ya l kad n, misafirlerine süt ikram ederken: Sizler de gelmeseniz kap m çalan olmayacak, diyordu. Beni ne kadar sevindirdi inizi bir bilseniz... Kad nca z, kendisi gibi ya lanm ve y k lmaya yüz tutmu tek katl ah ap bir evde oturuyor, e inin vefat ndan sonra kendisine ba lanan ayl kla geçinmeye çal yordu. Allah bereket versin, zaten pek masraf olmad için o para kendisine yetiyordu. Fakat yaln z ya amaktan çok s k l yordu. Yan taraftaki bakkal n ç ra, her gün pencereyi t klat p istedi i eyleri getirmesine ra men, dükkân sahibinden korktu u için onunla konu maya cesaret edemezdi. Kad nca z böyle zamanlarda unutulmu lu unu daha fazla hisseder ve kendisine s k s k u rayan vefal misafirlerini beklemeye ba lard. te o misafirler yine gelmi ve ikram edilen sütü içmeye ba lam lard. Ya l kad n, onlara her zamanki yerinde duran sararm resmi gösterirken: Rahmetli e im, oldukça uzun boyluydu, dedi. Onun yan ndaki ise o lumdur. Bu resmi çektirdi imizde üç ya ndayd. Doktor olup yurt d na yerle ecek ve bir daha bizi aramayacak deselerdi, kim inan rd? Misafirler, her geli lerinde ayn eyleri dinledikleri için ya l kad n n sözüne pek kulak asm yorlard. Kad n, devam ederek: Benim yan mdaki k v rc k saçl ise k z md r, dedi. O da zengin bir i adam yla evlendikten sonra, nedense anac na vakit ay rmaz oldu. Kad n n nemli gözleri duvardaki resme tak l kalm, misafirler ise sütlerini bitirip aya a kalkm lard. Hep birlikte dö emedeki k r k tahtalar n aras ndan geçerek gözden kayboldular. Yavru kedicikler, ertesi gün yine misafirli e gelecek ve ihtiyar kad n n verdi i ziyafete kat lacaklard. Evet, kad n n sohbet etti i misafirleri sokaktaki yavru kediciklerdi. Kimse ziyaretine gelmedi i için kediciklerle sohbet edip, onlarla dertle iyordu. Cüneyt SUAV KONU: Müzik insanlar niçin bu kadar etkilemektedir? Sevdi iniz bir sanatç y tan t r m s n z? KONU: Hangi Tür Müzikten Ho lan rs n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

6 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 3 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

7 * Kitaplar nerede y k lm ise orada insanl k y k lm t r. Heinrich Heine ÇATLAK KOVA Hindistan da bir sucu, boynuna ast uzun bir sopan n uçlar na takt iki büyük kovayla su ta rm. Kovalardan biri çatlakm. Sa lam olan kova her seferinde rmaktan patronun evine ula an uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova, içine konan suyun sadece yar s n eve ula t rabilirmi. Bu durum iki y l boyunca her gün böyle devam etmi. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebiliyormu. Sa lam kova ba ar s ndan gurur duyarken zavall çatlak kova, görevinin sadece yar s n yerine getiriyor olmaktan dolay utanç duyuyormu. ki y l n sonunda bir gün çatlak kova, rma n k y s nda sucuya seslenmi : Kendimden utan yorum ve senden özür dilemek istiyorum. Neden, diye sormu sucu. Niye utanç duyuyorsun? Kova cevap vermi. Çünkü iki y ld r çatla mdan su s zd için ta ma görevimin sadece yar s n yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolay sen bu kadar çal mana ra men emeklerinin tam kar l n alam yorsun. Sucu öyle demi : Patronun evine dönerken yolun kenar ndaki çiçekleri fark etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi t rman rken çatlak kova patikan n bir yan ndaki yabani çiçekleri s tan güne i görmü. Fakat yolun sonunda yine suyunun yar s n kaybetti i için kendini kötü hissetmi ve yine sucudan özür dilemi. Sucu, kovaya sormu : Yolun sadece senin taraf nda çiçekler oldu unu ve di er kovan n taraf nda hiç çiçek olmad n fark ettin mi? Bunun sebebi, senin çatlak olu undan yararlanmamd r. Yolun senin taraf na çiçek tohumlar ektim ve her gün biz rmaktan dönerken sen onlar sulad n. ki y ld r ben bu güzel çiçekleri toplay p onlarla patronumun sofras n süsledim. Sen böyle olmasayd n o, evinde bu güzellikleri ya ayamayacakt. KONU: Herhangi bir yere yapm oldu unuz bir seyahat veya geziyi anlat r m s n z? KONU: Ne le Seyahat Edersiniz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

8 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 4 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

9 * Bilginin efendisi olmak için, çal man n u a olmak artt r. Balzac ANNE MERHAMET Bebe imi görebilir miyim? dedi yeni anne. Kuca na yumu ac k bir bohça verildi. Mutlu anne, bebe inin minik yüzünü görmek için kunda açt ve a rd. Anne ve bebe ini seyreden doktor h zla arkas n döndü ve camdan d ar bakmaya ba lad. Bebe in kulaklar yoktu... Muayenelerde, bebe in duyma kabiliyetinin etkilenmedi i, sadece görünü ü bozan bir kulak yoksunlu u oldu u anla ld. Aradan y llar geçti, çocuk büyüdü ve okula ba lad. Bir gün okul dönü ü eve ko arak geldi ve kendisini annesinin kollar na att. H çk r yordu... Bu onun ya ad ilk büyük hayal k r kl yd. A layarak: Büyük bir çocuk bana ucûbe dedi... dedi. Küçük çocuk bu talihsizli iyle büyüdü. Arkada lar taraf ndan seviliyordu ve oldukça da ba ar l bir ö renciydi. E er insanlar n aras na kar m olsayd. S n f ba kan bile olabilirdi. Annesi, her zaman ona: Genç insanlar n aras na kar mal s n. diyordu. Ancak ayn zamanda yüre inde derin bir ac ma ve efkat hissediyordu. Delikanl n n babas o lunun sorunu ile ilgili aile doktoruyla görü tü. Hiçbir ey yap lamaz m? diye sordu. Doktor: E er bir çift kulak bulunabilirse, organ nakli yap labilir. dedi. Böylece genç bir adam için kulaklar n feda edecek birisi aranmaya ba land. ki y l geçti. Bir gün babas : Hastaneye gidiyorsun o lum, annen ve ben, sana kulaklar n verecek birini bulduk; ancak unutma bu bir s r. dedi. Operasyon çok ba ar l geçti. Çocuk âdeta yeni bir insan olmu tu. Yeni görünümüyle psikolojisi de düzelen genç, okulda ve sosyal hayat nda büyük ba ar lar elde etti. Daha sonra evlendi ve diplomat oldu. Y llar geçmi ti, bir gün babas na gidip sordu: Babac m, bana bu kadar iyilik yapan, benim için kulaklar n feda eden ki iyi bilmek istiyorum. Ben o insana bir te ekkür bile edemedim. Babas : Bir ey yapabilece ini sanm yorum. dedi. Daha önceden de söyledi im gibi, u anda ö renemezsin, henüz vakti de il... Bu derin s r y llar boyunca gizlendi. Ancak bir gün aç klanma zaman geldi... Hayat n n en karanl k günlerinden birinde, annesinin cenazesi ba nda babas yla birlikte bekliyordu. Babas yava ça annesinin ba na elini uzatt ; k z l kahverengi saçlar n eliyle geriye do ru itti; annesinin kulaklar yoktu. Gördü ü manzara kar s nda âdeta ok olan genç diplomat, ne diyece ini a rm, öylece annesine bak yordu. Biraz kendine geldi inde h çk r klarla annesinin cans z bedenine sar ld, a lad a lad... KONU: Trafik Kazalar n n sebepleri nelerdir? Anlat r m s n z? KONU: Trafik Kurallar n Biliyor musunuz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

10 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 5 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

11 * Ba kas n düzeltmek istiyorsan ilk önce kendini düzelt. Hz. Ömer(r.a.) BiR BAYRAM GÜNÜ Benim ad m Gülnihâl. Ailemle beraber Yalova'da oturuyoruz. Ailemiz be ki i. Annem, babam, ablam, a abeyim ve ben. Babam ö retmen, annem terzidir. Ablam t p fakültesini bitirdi ve stajyer doktor oldu. A abeyim ise fizik mühendisli inde okuyor. Ben u anda 17 ya nday m ve lise ikiye gidiyorum. Gelecek sene üniversite s nav nda ba ar l olup hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Sizlere be sene önce olan ve beni çok etkileyen bir an m anlatmak istiyorum. Bir bayram günüydü. Sabah erkenden kalk p kahvalt m z yapt k. Hemen elbiselerimizi giyip evden ç kt k, çünkü biz ailece bayram n ilk günü büyüklerimizi ziyaret ederiz. Hava çok güzeldi; bu yüzden yürüme e karar verdik. Oldukça ne eliydik. Ancak, ne emiz çok k sa sürdü, çünkü yolda bir çocuk gördük. Çocuk kördü ve kar ya geçmek istiyordu, ama orada oyun oynayan yaramaz birkaç çocuk onu birden yola ittiler ve sonra da gülüp alay ettiler. Tam o s rada bir araba çocu a çarpt. Biz hemen ko up çocu u arabayla hastahaneye götürdük. Çocu u ameliyat ettiler. Zavall ; ancak on be gün sonra iyile ti. Ben her gün onu ziyaret ettim ve çok iyi arkada olduk. imdi hâlâ arkada z, i te ben bu olay hiç unutmad m. Sizler de unutmay n ki; insanlar n kusurlar yla alay edilmez. KONU: Ülkenizdeki bir bayram ve ya ad klar n z anlat r m s n z? KONU: Bayramlar Nas l Kutlars n z? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

12 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP NO: 6 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

13 * Söz ilaç gibidir; az faydal, ço u zararl d r. Hz. Ali (r.a.) NSANLIK DERS ngiliz ve Frans z sava gemileri ortal darmada n k ediyordu. Silahlar n ayd nl geceyi gündüze çeviriyor, Mehmetçik lerin bedenleri parçalan yordu. te bu can pazar nda Frans z sava gemisi Bouvet, h zla bo az n sular na gömülmekteydi. Bu arada birçok Frans z askeri de kendilerini denize atmakta va hayatta kalmaya çal maktayd. te bir Frans z subay unlar anlat r: Topun ba ndayd m. Her an bir mermi ba ma dü ebilirdi. Derken müthi bir patlama oldu ve kendimi yere att m. Sonra iddetli bir sars nt yla havaya f rlad m ve kendimi bo az n buz gibi sular nda buldum. May na çarpm t k ve gemimiz h zla bat yordu. Yüzerek kurtulmaktan ba ka çaremiz yoktu. Sahil yak nd. Fakat sa baca mdan yaralanm t m. Müthi bir ac hissediyordum. Buna ra men sahile do ru yüzmeye ba lad m. Karaya ayak bast mda tüm pantolonum kan içindeydi. Hâlsiz ve bitkindim. Tam o s rada tüfe ine süngüsünü takm olan bir Türk askerinin bana do ru ko makta oldu unu gördüm. Zorla sahile ç k p kurtulmu tum; ama bana do ru gelen Türk askerinden nas l kurtulacakt m? Birazdan gö süme saplanan süngünün s rt mdan ç kaca n dü ününce tüylerim diken diken oluyordu. Çaresiz gözümü yumdum ve sonumu beklemeye ba lad m. Türk askeri yan ma yakla t. Diz çöktü ve cebinden ç kard sarg beziyle yaram sard. Sonra da s rt ndan paltosunu ç kar p titreyen slak vücuduma sard. Üzerimize ya an mermi ya muruna ald r etmeden koluma girdi. Yava yava geriye do ru yürüdük. Türk siperlerine gelmi tik. Beni orada çok iyi kar lad lar ve s cak çay ikram ettiler. K sa zamanda kendime geldim. Böylelikle Mehmetçik, dü man na sadece vatan savunmas nda yi itlik dersi vermekle kalmaz, bir de unutulamayacak insanl k dersi verir. KONU: Ülkenizi tarihi ve turistik yönleri ile tan t r m s n z? KONU: Türkiye yi Tan yor musunuz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

14 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 7 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

15 * Büyük olma yolundaki ilk ad m, dürüst olmakt r. Samuel Janhson DOKTOR Yataktaki adam, ba ucunda bekleyen genç doktora: Allah senden raz olsun evlad m, dedi. Benim için yurt d ndan zahmet edip buraya kadar gelmeni ya ad m sürece unutmayaca m. Ameliyat edilen ki i, büyük bir hastanenin ba hekimiydi. Tedavisi ancak yurt d nda mümkün görülen hastal aniden art nca doktor arkada lar onun böyle bir yolculu a dayanamayaca n anlam ve kurtulma umudunun az olmas na ra men ameliyat üstlenmeye karar vermi lerdi. Fakat o konuda say l bir uzman olan bu genç doktor nereden haber alm sa alm ve H z r gibi yeti ip onu kurtarm t. Ya l doktor, kendisine yap lan bu iyili e nas l mukabele edece ini bilemiyor ve hemen yan nda oturan genç adam n ellerini s karcas na tutuyordu. Hayata yeniden dönmenin sevinciyle hiç durmadan konu uyordu. Yan nda duran genç doktora dönerek, öyle devam etti: Ameliyat için beni bay ltt n zda, her nedense gençlik y llar ma döndüm. Henüz toy bir asistanken anne karn ndaki bir bebe in ayaklar ndan sakat oldu unu anlam t m. Onun hayat boyu bu ekilde ya amas ndansa ölmesinin daha do ru olaca n dü ündüm. Fakat kalp at lar n hissedince k yamam t m. Planlama bahanesiyle sapasa lam yavrular bile anne karn nda öldüren insanlara ra men o yavrunun ya amas n istedi im için, Allah seni imdad ma göndermi olmal. Genç doktor, ancak bir baban n evlad na kar gösterebilece i s cakl kla kavranan ellerini kurtar p biraz geriye çekildi ve dizlerinden a a s takma olan bacaklar n gösterdikten sonra: Allah hiçbir iyili inizi unutmaz efendim, diye gülümsedi. Kurtard n z o çocuk bendim. KONU: Ülkenizdeki bir müzeyi tan t r m s n z? KONU: Müzeye Gidelim Mi? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

16 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 8 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

17 * Be ikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Hz. Muhammed (A.S) Ç V Kötü karakterli bir genç varm. Bir gün babas ona çivilerle dolu bir torba ve bir tahta parças vermi. Arkada lar n ile tart p her kavga etti in zaman bu tahta parças na bir çivi çak. demi. Genç, ilk günde tahtaya 37 çivi çakm. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çal m ve geçen her gün daha az çivi çakmaya ba lam. Nihayet bir gün gelmi ki hiç çivi çakmam. Bunu hemen gidip babas na söylemi. Babas onu yeniden tahta parças n n yan na götürmü. Gence bu sefer Bugünden ba layarak tart may p kavga etmedi in her gün için tahtadan bir çivi sök. demi. Günler geçmi. Bir gün gelmi ki tahtada hiç çivi kalmam. Babas ona Aferin çok iyi yapt n; ama imdi bu tahtaya bak bakal m, görüyor musun ne kadar çok delik var. Bu tahta art k hiçbir zaman eskisi gibi tertemiz olmayacak. Delikler kapansa da izleri her zaman kalacak. te arkada lar nla tart p kavga etti in zaman da kötü kelimeler söylersin. Her kötü kelime de aynen kalpte aç lan bir yara gibidir, yara kapansa da izleri aynen kalacak. Bir arkada de erli bir mücevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir, sen ihtiyaç duydu unda sana yard mc olur, seni dinler, sana yüre ini açar, arkada s z bir hayatta ya ayamay z. Bunun için arkada lar m z n de erini bilmeliyiz. demi. KONU: Teklojinin insan hayat na faydalar nelerdir? KONU: Cep Telefonun Fiyat Ne Kadar? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

18 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 9 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

19 * Cennet, analar n ayaklar alt ndad r. Hz. Muhammed (A.S.) ONU TANIYOR MUSUNUZ? Çocuk Pazar sabah saat 8.30 da uyand. Cuma günü okuldan gelirken "bu hafta sonu önceki haftalardan farkl olacak. Kalan derslerimi tamamlayaca m ve gelecek hafta içindeki s navlara iyi haz rlanaca m, diye karar vermi ti. Bu sebeple Cuma ak am n ve gecesini çok rahat geçirdi. Televizyon seyretti, müzik dinledi, uzun uzun telefonda konu tu ve gece oldukça geç saatte yatt. Çünkü ders çal mas için daha önünde uzun uzun iki gün ve iki gecesi vard. Cumartesi günü arkada lar yla beraber oldu. Biraz dola t lar her zaman gittikleri yere gittiler. Sohbet ettiler. Sohbete o kadar çok dalm lard ki zaman n nas l ak p geçti ini fark etmedi bile. Ders çal mad için zaman zaman biraz rahats zl k duydu u oldu ancak içinden gelen bu huzursuzlu u" daha önümde koskoca bir pazar var" diyerek söyledi. Pazar sabah, i te bu artlar alt nda 9.00 da uyand. Önce güzel bir sabah kahvalt s yapt. öyle bir televizyona göz gezdirip odas na geçmek istedi fakat film öyle heyecanl yd ki bir türlü televizyonun ba ndan kalkam yordu. Önünde daha koskoca bir pazar günü oldu unu dü ünerek bu filmi izlemesinde bir sak nca olmad na karar verdi. Film bitti inde saat 12 idi. Hafta içide bu saatte yemek yeme e al k n oldu u için karn ac kt. Annesinin özenle haz rlam oldu u yemekleri yerken evdekilerle koyu bir sohbete dald. Yemekten sonra yine çal ma odas na gidecekti ki televizyonda maç yay n ba lam t. Haftan n en önemli maç yd. Bu maç seyretmek için insanlar n dünyan n paras n verdiklerini dü ününce aya na kadar gelen bu maç seyretmemenin büyük kay p olaca n dü ündü. Tüm hafta bu maç konu ulacakt maç biter bitmez (nas l olsa 90 dakika) s k bir ekilde çal maya karar vererek maç izlemeye koyuldu. Maç bitti inde hafta sonu ya ad klar n dü ünmeye ba lam t ki annesi içeriden çay n haz r oldu unu duyurdu. O da çay içip ders ba na geçmenin do ru olaca n dü ündü. Çay bitti inde üzerine bir a rl k çökmü tü. Haftan n yorgunlu u, maç n gerginli i, s nav stresleri ve çayla birlikte yenilenler... onu iyice gev etmi ti " nas l olsa imdi çal amam" diye dü ündü ve dinlendikten sonra çal ay m dedi. Saat s ralar nda içindeki huzursuzlu u bast rmaya gayret ederek çal ma masas na yönelmi ti ki en sevdi i arkada yla ailesi onlara misafirli e geldi. Misafir varken de ders çal lmazd ya... birlikte sevdikleri diziyi seyrettiler. Art k kalan zaman nda sadece en önemli iki dersi çal r m diye dü ünüyordu. Fakat yava yava uyku bast rmaya ba lam t. E er uyumazsa yeni ba layan haftaya yorgun ve uykusuz girecekti. Bu sebeple kendi kendine öyle dedi." Bugün çal amad m. AMA YARIN SÖZ ÇALI ACA IM". Yar s k nt l yar huzurlu odas n n yolunu son kez tuttu. Ancak çal mak için de il, uyumak için... Ve pazartesi günü yap lan çok önemli s nav ndan 0 (s f r) alm t. KONU: lginç bir gazete haberini yazarak arkada lar n zla payla r m s n z? KONU: Cep Telefonunun Fiyat Ne Kadar? konusuyla ilgili diyalog yaz n z...

20 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 10 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

21 Yeni bir günün ba lamas için, bir çok y ld z n batmas gerekir. M. kbal B R ANNEN N MEKTUBU Çocuk, babas ndan ald paray vaktinden önce bitirmi ti. Günlerdir almak istedi i top için yeterli paray biriktirememi ti. Birkaç hafta sonra yaz tatiline girecekti. O bu konuda çok endi eleniyordu. Bunun için yeni kaynaklar ar yordu. Evlerine ayl k olarak gelen derginin son say s nda "Her eyin bir ücret kar l nda oldu unu" okuyunca sevinçle havaya s çrad. Buna göre ailesine yapt yard mlar n da elbette bir kar l olmal yd. Çocuk bu fikirle harekete geçip yapt i lerin güzel bir listesini ç kard. Bunlar n yan na da ücretlerini yazd. F r ndan ekmek almak için 3, çöp dökmek için 2, annesiyle pazara gitmek için 5 lira hiç de fazla say lamazd. Ayl k 10 lira tutan listeyi imzalay p annesinin çantas na koydu. Bu ak ll ca ke finden dolay gözleri parl yordu. Çocuk ertesi gün yata n n ba ucunda 10 lira ile birlikte küçük bir kâ t parças buldu. Kendi haz rlad listeye benzeyen ve annesinin imzas n ta yan bu kâ tta: "Seni hayat m tehlikeye atarak dünyaya getirdim. Y llarca bezlerini y kad m. Bin bir güçlükle besleyip büyüttüm. Bunlar n kar l sadece sevgindir ve yana ndan ald m öpücüktür." yaz yordu. Kazand n paray, güle güle harca yavrum. KONU: Teknolojinin zararlar n örnek vererek anlat r m s n z? KONU: Teknolojiyi Takip Eder Misiniz? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

22 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 11 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

23 So uk kalpten s cak söz ç kmaz. Dünya Atasözü 90/10 SIRRINI KE FED N 90/10 s rr inan lmazd r. Çok az ki i bunun fark ndad r. Sonuç? Pek çok insan problemlerden, dertlerden ve ba ar s ndan ac çekmektedir. Bu s r nedir? Hayat m z n %10 u sizin kar la t n z problemlerdendir. Hayat n z n %90 ise sizin davran lar n zla ortaya ç kar. Mesela, arkada n z sizi k zd rabilir. Hasta olabilirsiniz. Araban z bozulabilir. Araba geç kal p planlar n z alt üst olabilir. % 10 luk k s mda sizin suçunuz yoktur. %90 l k k s m ise tamamen sizin suçunuzdur, veya sizin tepkileriniz ile ortaya ç kar. Siz nas l davran rsan z, hayat n za ait karar da vermi olursunuz. Bir örnek verelim. Arkada lar n z ile futbol oynuyorsunuz. Futbolda olabilecek olay oldu ve arkada n z size faul yapt. Burada arkada n z n size faul yapmas nda sizin hiçbir suçunuz yoktur. Sonradan olanlar ise sizin davran lar n z belirleyecektir. Siz ona büyük tepki gösterdiniz. Kavga ettiniz veya kötü sözler söylediniz. Etraf n za ba rd n z. Arkada lar n z bu olaya üzülüyor ve siz sert oynad klar ndan dolay arkada lar n za ba r yorsunuz. Bu olaydan sonra arkada lar n zla konu muyorsunuz. Oyun orada sona eriyor ve yatakhaneye gidiyorsunuz. Kavga etti iniz için arkada lar n z n hepsi size kar k zg n ve sizin ile konu muyor. Çevrenizde sizin ile konu acak kimse kalm yor. Bu ekilde etüde gidiyorsunuz, ama futbol maç nda olanlar sizi çok üzüyor. Bu problem ile sizin ödevlerinizi yapam yor ve ders çal am yorsunuz. Ertesi günü derse gitti iniz zaman yine futbol maç ndaki olaylar dü ündü ünüz için derse konsantre olam yorsunuz. Ö retmen bir eyler anlatsa bile anlam yorsunuz. Ayn zamanda ödevinizi yapmad n zdan dolay zay f not al yorsunuz. O gün bütün dersleriniz çok kötü geçiyor. Sonra anneniz ald n z kötü notlardan dolay size k z yor. Neden kötü bir gün geçirdiniz? A) Arkada n z sebep oldu B) Ö retmeniniz sebep oldu C) Siz sebep oldunuz D) Futbol sebep oldu Bu olayda da görüldü ü gibi faulde sizin hiçbir suçunuz yoktu. Fakat sonradan olan olaylar tamamen sizin suçunuzdur. E er bu ekilde davranmasayd n z, bu olaylar bu ekilde olmayacakt. Bu ekilde davranmak yerine arkada lar n za biraz daha yava oynamalar gerekti ini söyleseydiniz, olaylar daha farkl olacakt. Ak am yatakhanede arkada lar n zla oyunlar oynay p, etütte ödevinizi yap p derslerinize çal acak, ertesi günü dersleriniz çok güzel geçecek ve zay f almayacakt n z. Sonra anneniz size k zmayacakt. ki farkl film ve iki farkl sonuç. kisi de ayn ba lad, fakat farkl ekilde bitti. Gerçekten olanlar n %10 unda suçunuz yoktur. Fakat %90 sizin davran lar n zla ortaya ç kar. Bunu asla unutmay n. KONU: lginç bir bulu hikayesi anlat r m s n z? KONU: En lginç Bulu Hangisidir? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

24 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 12 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

25 * Plan n z bir y l içinse pirinç ekin, on y l içinse a aç dikin, yüz y l içinse insanlar e itin. Huang-çe DUVAR leri derecede hasta iki adam ayn hastane odas nda yatmaktayd lar. Hastalardan birinin her ö leden sonra sadece bir saatli ine ci erlerindeki suyun süzülmesi için, oturmas na izin veriliyordu. Bu hastan n yata odadaki tek pencerenin tam yan ndayd. Di er hasta ise hep s rtüstü yatmak zorundayd. Bu iki hasta saatlerce birbiriyle konu ur, e lerini, ailelerini, evlerini, i lerini, askerlik an lar n, tatilde gittikleri yerleri anlat rlard birbirlerine. Pencerenin yan ndaki hasta, her ö leden sonra oturmas na izin verdikleri saati di er hastaya pencereden görebildiklerini anlatarak geçiriyordu. Di er hasta hep bir sonraki günü iple çekmeye ba lad, d ar daki renkli ve hareketli dünyay dinlemek için. Pencere, içinde çok güzel bir göl olan parka bak yordu. Ördekler ve ku ular gölde yüzerken çocuklar model botlar n suda yüzdürüyorlard. Ulu a açlar etraf süslüyor, uzaktan ehrin silueti görünebiliyordu. Pencere kenar ndaki adam bunlar muhte em bir detayla anlat rken, odan n di er ucunda yatan adam gözlerini kapar ve bu muhte em manzaray hayalinde canland r rd. S cak bir ö leden sonra, pencerenin yan ndaki adam geçmekte olan bir enlik alay n tarif etti. Di er adam bando seslerini duyamasa bile hayalinde canland rabiliyordu, pencere kenar ndaki adam n tasviriyle. Günler ve haftalar geçti. Bir sabah banyo yapt rmak için su getiren gündüzcü hem ire pencere kenar nda yatan hastan n cans z bedeniyle kar la t. Uykusunda ölmü tü. Hüzünlendi, hastane görevlilerini cesedi d ar ta malar için ça rd. Uygun zaman geçti ine kanaat getirir getirmez, di er hasta pencerenin kenar ndaki yata a ta nmas n n mümkün olup olamayaca n sordu. Hem ire memnuniyetle iste ini yerine getirdi, hastan n rahat oldu undan emin olduktan sonra onu yaln z b rakt. Yava ça, duydu u ac ya ald rmadan, bir dirse ine yaslanarak d ar daki dünyaya bakmak üzere yata ndan do ruldu adam. Sonunda, d ar y kendi gözleriyle görme zevkini ya ayabilecekti. Pencereden d ar bakabilmek için yava ça dönmeye zorlad kendisini. Pencere, bo bir duvara bak yordu. Adam hem ireye, vefat eden oda arkada n n pencerenin d nda görünen harika eylerden bahsetmesine sebep olan eyin ne olabilece ini sordu. Hem irenin cevab, ölen adam n kör oldu u ve pencerenin önündeki duvar görmedi iydi. San r m seni cesaretlendirmek istedi. dedi. KONU: Burcunuzun özelliklerini anlat r m s n z?. KONU: Burcunuz Ne? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

26 OKUMA K TAPLARI A : BÖLÜMÜ : K TAP No: 13 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET

27 E er güne i gözden kaç rd m diye göz ya dökersen, y ld zlar da gözden kaç r rs n. Tagore SADECE B R ÇK 128 nolu kara yolunun, Boonville kasabas na yak n bir yerinde, kenarda küçük bir mezar ta vard r. E er bu mezar ta konu abilseydi, size u hüzünlü hikâyeyi anlat rd : Yedi y l önce, a abeyim Michael bir arkada n n evine gitmi ti. Birlikte d ar ç k p yemek yeme e karar verdiler. Tam o s rada, Joe isimli ba ka bir arkada lar geldi ve bir içki içtikten sonra arabay kullanmak istedi ini söyledi. Dört arkada ne e içinde, virajl yolda ilerlemeye ba lad lar. Bu yolun sonunu hiçbiri bilmiyordu. Aniden kar eride geçtiler ve o yönden gelmekte olan bir araba ile çarp t lar. Biz ise evde, öminenin önünde televizyon seyrediyorduk. Sonra yatt k. Sabaha kar 2'de bir polis memuru annemi uyand rd ve korkunç haberi verdi. Annemi ve ablam a larken buldum. Uykulu gözlerimi ovu turarak ''Ne oldu?'' diye sorum. Annem derin bir nefes ald ve ''Buraya gel '' dedi. Sonra derin bir keder her yeri kaplad. O günü hat rlad m zaman hâlâ içim ac r. Bu öyküyü anlatarak sadece bir içki içmi birisinin bile kulland arabaya binmenizi engellemeye çal mak bana teselli veriyor. Joe'nun seçti i yol hiçbir yere ula mad. Ölüme sebep oldu u için hapis edildi. Ancak esas ceza, ömür boyu yapt m z eylerin sonuçlar ile ya amakt. O, yüreklerimizde, hiçbir zaman unutlmayacak bir ac b rakt. Bu kâbus ne onu ne de bizi hayat m z boyunca terk etmeyecek. te 128 no'lu kara yolunun kenar ndaki mezar ta n n hikâyesi. KONU: Zaral al kanl klar ile ilgili k sa bir kompozisyon yaz n z. KONU: Kötü Al kanl klar Nelerdir? konusuyla ilgili diyalog yaz n z.

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyun aşamalı bir araba oyunudur.oyuncunun yönlendirmesiyle ilerleyen araç engellerle ve Sorularla oluşturulmuş

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SİGARA BIRAKMA KLAVUZU Op. Dr. F.Mehmet SERİN Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Güner DALOĞLU Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sigara Ciddi Zararlara Yol Açıyor: Yapılan araştırmalara

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak , Ahlak gelişimi; insanların diğer insanlarla ilişkilerinde ne yapması gerektiğine dair kurallar ve geleneklere dair duygular, düşünceler ve davranışların geliştirilmesini içerir. Önde gelene gelişim kuramları,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

Öğrenci kulüpleri yukarıdakilerden hangilerini göz önüne getirerek çalışmalıdır?

Öğrenci kulüpleri yukarıdakilerden hangilerini göz önüne getirerek çalışmalıdır? 1. İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli gruplar içinde yer alırlar. Bu gruplardan bazılarında zorunlu olarak bulunurlarken bazı grupları kendileri seçerler. Aşağıdaki gruplardan hangisini kendimiz seçeriz?

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI ANADİL ETKİNLİKLERİ KAVRAM GELİŞİMİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sohbet ediyoruz, konu ile ilgili film ve sunumları izliyoruz. 23 Nisan şiirleri öğreniyoruz. Barış Çarkı oluşturuyoruz.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı