TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!"

Transkript

1 TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37 TamSaha Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

2 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Affan M. Keçeci Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıiflleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıiflleri: Ba fl Erten lker U ur Cem Zamur Bar fl Tar k Mutlu Nihat Özten Mustafa Kemal Artalan Görsel Tasar m: Hasan Teoman Baskı: Elma Bas m Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi 13/B Blok Kat: 4 D: 3 kitelli / stanbul Tel: (212) Faks: (212) Yazıflma Adresi: Türkiye Futbol Federasyonu Medya letiflim Departmanı Konaklar Mah. Ihlamurlu Sok. No: Levent/ stanbul Telefon: (212) Dahili: Web Sitesi: YEREL SÜREL YAYIN Para ile sat lmaz Volkan Demirel 12 Kendimle gurur duyuyorum Caner Erkin 26 Sonuna kadar Avrupa day m Ceyhun Gülselam 70 Defans n akil adam Edouard Cisse 34 Türk futbolunun problemi savunma Royston Drenthe 60 Yaramaz ve yetenekli Milli Tak m 6 Bir ihtimal daha var Yenal Tuncer 42 Solun yeni umudu Antonin Panenka 54 Panenka n n labirenti Jem Paul Karacan 62 Milli maç milli formayla izliyorum Ümit Karan 20 Büyük tak m tek forvetle oynamaz Mehmet Batdal 50 Bugün santrfor oynamal y m hocam! Bu sayıya foto raf katkısı sa layan Vatan ve Türkiye gazeteleriyle foto muhabiri dostlar m z Haydar Tan flan, Eser Erenler, Bahad r Çokifller, Ümit nce, Beytullah Süat, Tayfun Kand ral, Halid Kayacan, Fehim Kayacan ve Hüseyin Ça lar a teflekkür ederiz. fiampiyonlar Ligi 18 Samba yap yor Futbol Ekonomi 30 Milli stadyum bir ihtiyaç m? Futbol Ekonomi 40 Anadolu dan flampiyon ç kar m? Vittorio Pozzo 46 Dünya Kupas n n efendisi Arsenal 48 Ruslar n yeni gözdesi Liverpool-Everton 68 Merseyside klasi i Premier Lig 74 Liglerin anas 4 TamSaha TamSaha 5

3 Bosna-Hersek, Malta derken Moldova ve Yunanistan maçlar nda da 5 puan b rakt k Euro 2008 finalleri için tüm umudumuzu Norveç'te elde edece imiz galibiyete ba lad k Bir ihtimal daha var lk dört maç n kazan, grubun nama lup lideri ol, Euro 2008 elemelerinin en golcü tak m unvan n elde et. Neredeyse 2007'nin Mart ay nda 2008 finallerinin biletini cebine koyabilecek bir konuma gel Sonras nda ise 6 karfl laflmadan sadece bir galibiyet ç kar, üç beraberlik, iki yenilgiyle tam 12 puan kaybet... Üstelik puanlar üst üste y d n dönemde gurbet ellerinde dolafl, ayn h zla da tt n devrede ise evinde oynama avantaj n kullanama. Moldova-Türkiye: 1-1 Stat: Zimbru Hakemler: Martin Atkinson, Darren Cann, David Bryan ( ngiltere) Moldova: Calancea-Savinov, Epureanu, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Oleici dk.89), Corneencov, Comlenoc, Josan- Zmeu (Namasco dk.67), Frunza (Calincov dk.86) Türkiye: Hakan Ar kan (Volkan Demirel dk.18)-mehmet Topuz, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Tuncay, Selçuk (Ümit Karan dk.46), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu, Arda (Tümer dk.69)- Gökhan Ünal Goller: Frunza (dk.12), Ümit Karan (dk.62) Sar Kartlar: Gökhan Zan (Türkiye), Epureanu (Moldova) Evet, ortaya ç kan tablo ne yaz k ki bu. Elemelerin bitmesine iki maç m z kald ve biz ne yaz k ki Yunanistan'la Norveç'in gerisinde üçüncü basamaktay z. Üstelik bu gruptan art k iki de il, sadece bir tak m bilet alabilecek Euro 2008 finallerine. Çünkü Yunanistan biletlerin birini çoktan cebine koydu bile. Ama gün ümitsizlik günü de il. Gün birbirine düflme, suçlu arama, idam sehpalar kurma ve infaz ç l klar atma günü de de il. Çünkü bir ihtimal daha var. Ve o ihtimal Kaf Da 'n n arkas kadar uzakta da de il. Formül belli, ç k fl yolu ortada. Norveç'i yenecek ve alt na alacaks n. Sonras nda da evinde Bosna-Hersek'e pabuç b rakmayacaks n. Zor mu? Evet zor. Peki, imkâns z m? Asla! Çok de il, flöyle yak n geçmifle do ru bir uzand m zda bu tak m n böylesi zorlar baflard na Puan durumu Tak mlar O G B M A Y P Yunanistan Norveç Türkiye Bosna-Hersek Macaristan Moldova Malta hepimiz flahitlik etmedik mi? fiimdi Eylül ay n n ortalar na gidelim, Moldova ve Yunanistan'la oynad m z maçlara dönelim. fiehit ailelerine destek Millilerimiz Moldova maç için Riva Tesisleri'nde kampa girdi inde, Güneydo u'dan gelen flehit haberleriyle sars l yordu. Ümit Karan, Gökhan Ünal ve Necati Atefl düzenledikleri bas n toplant s nda üzüntülerini dile getiriyor, baflsa l diliyor, bozulan moralleri Moldova ve Yunanistan maçlar n kazanarak az da olsa geri getirmek istediklerini söylüyorlard. Teknik Direktörümüz Fatih Terim liderli inde bafllat lan flehit ailelerine yard m kampanyas da bir ç gibi büyüyordu. Bu arada sakatl bulunan brahim Toraman kadrodan ç kar lm fl ve yerine Yasin Çakmak al nm flt. Bayramlaflma ise Moldova'da, tak m n kamp yapt Leogrand Otel'de gerçeklefltiriliyordu. Tek düflüncemiz galibiyet Moldova maç nda galibiyetten baflka düflüncemiz yoktu ve Fatih Terim de Fikstüre bakarsak hiçbir netice bizi bir yerden uzaklaflt rmaz ama avantaj m z yitirmemize neden olur. O yüzden galibiyetten baflka bir fley düflünmüyoruz. Art k son 4 maça girdik. Her maç n önemini anlatmaya gerek yok. Biz haz r z diyordu. Terim bu arada Ders almam, ders veririm sözlerinin de yanl fl anlafl ld n söyleyerek, Ben liderlikle ilgili konuflmalar mda da her gün bir fleyler ö rendi imi söyleyen biriyim. O sözlerim baz arkadafllar taraf ndan yanl fl 6 TamSaha

4 anlafl lm fl olabilir, maksad n da aflm fl olabilir. Ama benim sözlerim maçtan sonra nas l oynamam z gerekti ini bir paket halinde yazan birkaç arkadaflayd. Her gün bir fley ö reniyorum, ö renmeye de devam edece im. Kamuoyu beni yanl fl anlad düzeltmesini yap yordu. Moldova maç n n kolay olmayaca n vurgulayan ve rakibin son olarak Bosna-Hersek'i deplasmanda yendi ini hat rlatan Terim'in Öyle fleker, lokum, çantada keklik de iller sözleri de maç bafllad nda ortaya ç k yordu. Diri ve diflli bir Moldova Önemli kozlar m zdan Hamit cezas nedeniyle oynam yordu ve Milli Tak m m z Gökhan Zan' n tek santrfor olarak görev yapt maça kalabal k bir orta saha kurgusuyla ç km flt. Henüz 12. dakikada hepimizi floke eden Moldova golünü a lar m zda görüyorduk. Golovatenco'nun soldan kulland uzun taç at fl nda, ön direkte bofl kalan Frunza'n n kafa vuruflunda, kaleci Hakan Ar kan' n müdahalesi yeterli olmuyor ve kolay kolay yenilmeyecek bir golle geriye düflüyorduk. Gol pozisyonu s ras nda sakatlanan kaleci Hakan Ar kan yerini Volkan'a b rak yor, kurdu umuz bask sonuç vermiyor ve devre Moldova'n n üstünlü üyle sona eriyordu. kinci yar da sahada Selçuk'un yerine Ümit Karan vard. Çift santrfora dönmüfltük ve gol ar yorduk. 62. dakikada da amac m za ulaflt k. Mehmet Topuz'un sa kanattan getirip ortalad topu Ümit Karan fl k bir kafa vurufluyla a lara yolluyordu ama o kadar. 90 dakikan n sonunda skorboardda as l duran 1-1, Euro 2008 umutlar m z biraz daha riske soktu umuzun kan t gibiydi. Ayn gece oynanan di er karfl laflmalarda Yunanistan, evinde Bosna-Hersek'i 3-2 yenerek büyük bir avantaj yakal yor, formalite maç nda ise Macaristan, Malta'y 2-0'la geçiyordu. Norveç günü bay geçmiflti ve puan tabelas ndaki tablo Yunanistan 22, Türkiye 18, Norveç 17 fleklindeydi. Çok garip bir gol yedik Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra yapt bas n toplant s nda, son dönemlerde çok tuhaf goller yediklerini söylüyor ve Bu maçta da kendi kendimize yedi imiz golden sonra oyuncular m n morali bozuldu. Çok garip bir gol yedik. Bir metreden, iki metreden yakalad m z pozisyonlarda golü bulamad k ve sahadan beraberlikle ayr ld k diyordu. Terim, Norveç'le bafla bafl oynayan, Yunanistan'a 4 gol atan tak m n n Malta ve Moldova'ya karfl 4 puan kaybetmesinden duydu u üzüntüyü dile getirerek Yunanistan maç n kaybetmememiz laz m. fiu anda bir kriz ortam varm fl gibi görünüyor ama biz 18 puanla 2. durumday z. Yunanistan maç na en iyi flekilde haz rlanaca z ifadesini kullan yordu. Bu arada sakatlanan Hakan Ar kan da Yunanistan maç n n kadrosundan ç kar lm flt. Komflu komfluya gider miyiz? Evet, art k önümüzde bir Yunanistan maç vard ve beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç say lmazd. Komflunun hedefi ise bu maçtan galibiyetle ayr larak Euro 2008 biletini flimdiden cebine koymak, bir yandan da Atina'daki 4-1'lik ac yenilginin rövanfl n almakt. Fatih Terim, maçan önce düzenledi i bas n toplant s nda gruptan Türkiye ve Yunanistan' n ç kaca n düflündü ünü belirterek, Komflu komfluya gideriz diyordu. Ancak bu hesap flimdilik sahaya uymuyordu. Milli Tak m m z Yunanistan maç nda Gökhan Ünal ve Ümit Karan'la çift santrforlu oynuyor, Moldova maç ndan farkl olarak Hamit ve Gökdeniz de sahada yer al yordu. Arda, Mehmet Topuz ve Selçuk ise kenardayd. Maça bask l bafllayan millilerimiz, beflli savunmayla ve Yunanistan-Bosna Hersek: 3-2 Stat: OACA Spyro Louis Hakemler: Grzegorz Gilewski, Maciej Wierzbowski, Rafal Rostkowski (Polonya) Yunanistan: Nikopolidis-Torosidis, Dellas, Kyrgiakos, Patsatzoglou-Katsouranis, Basinas, Karagounis, Amanatidis (Giannakopoulos dk.72)-gekas (Antzas dk.81), Charisteas (Liberopoulos dk.69) Bosna-Hersek: Adnan Guso-Berberovic, Bajic, Nadarevic, Krunic (Ibisevic dk.46)-hrgovic, Rahimic, Vladavic, Blatnjak (Merzic dk.62)-misimovic (Salihovicdk.82), Muslimovic Goller: Charisteas (dk.10), M.Hrgovic (dk.54), Gekas (dk.58), Liberopoulos (dk.73), Ibisevic (dk ) Sar Kartlar: Rahimic, Nadarevic (Bosna-Hersek), Katsouranis (Yunanistan) K rm z Kart: Hrgovic (dk.56) Macaristan-Malta: 2-0 Stat: Megyeri Uti Hakemler: Karen Nalbandyan, Gegham Vardanyan, Arshak Knyazyan (Ermenistan) Macaristan: Fülöp-Szelesi, Vasko, Juhasz, Bela Balogh-Gera, Vass, Filkor (Buzsaky dk.75), Dzsudzsak (Leandro dk.88)-tözser, Feczesin (Rajczi dk.83) Malta: Haber-Scicluna, Said, Dimech, Azzopardi-Briffa, Sammut (Nwoko dk.66), Mallia, Woods (Bajada dk. 90+1)-Michael Mifsud, Schembri (Scerri dk.83) Goller: Feczesin (dk.34, Tözser (dk.78) Sar Kartlar: Woods (Malta), Juhasz (Macaristan) TamSaha 7

5 liberolu bir oyun sistemiyle sahaya ç kan Yunanistan' ilk 10 dakikada oldukça zorluyordu. ki ön liberomuz Aurelio ve Emre'nin rakip yar sahada oynamas, forvetten itibaren uygulad m z presle kazand m z toplarla üst üste atak gelifltirmemizi sa l yor ancak kalabal k Yunan savunmas tak m m za pozisyon vermiyordu.yunanl lar ilk bölümdeki bask y atlatt ktan sonra iki kenar hücumcular yla defans m z n kanatlar na uzun toplar atmaya ve üst üste tehlikeler oluflturmaya bafllam flt. Tehlikeli kontrataklarda savunmam z aç k veriyor, Volkan' n yerinde kurtar fllar Milli Tak m m z ayakta tutuyordu. Yunanl lar n üzerine organize ataklarla gidemiyor, kanatlar kullanam yorduk. Geriden uzun kulland m z toplar Yunan savunmas n n ortas ndaki üç uzun oyuncunun kafalar ndan geri dönüyor ve ilk yar da golsüz sona eriyordu. Gol geliyorum diyor kinci yar ya bafllarken Ümit Karan kenara al nm fl, Tümer sahaya sürülmüfltü. Gökdeniz, süratinden yararlan lmak üzere Gökhan Ünal' n yan nda görev yap yordu. Ancak yine oyun kuram yor, yine geriden yüksek toplarla Yunan savunmas n n üzerine gidiyor ve bir kez daha duvara çarp p geri dönüyorduk. Üstelik dönen toplarda Yunanl lar ciddi gol pozisyonlar na giriyordu. 60. dakika yaklafl l rken Otto Rehhagel, Gekas ve Charisteas' oyundan alarak Samaras ve Liberopulos ile hücum gücünü tazeliyordu. Bizde ise Gökdeniz ve Emre ç km fl, Hakan ve Arda oyuna girmiflti. Gol bekliyorduk ama gole yak n olan taraf bizim çocuklar de il Yunanistan gibi duruyordu. 79. dakikada da korktu umuz bafl m za geliyordu. Samaras' n pas nda savunmam z ofsayt gerekçesiyle durakl yor, arkaya sarkan Amanatidis için golü atmak zor olmuyordu. Evet, yedi imiz gol ofsaytt ama Norveç'in deplasmandaki 2-0'l k Bosna-Hersek galibiyeti, beraberlikle yenilgi aras ndaki fark ortadan kald r yordu. 87. dakikada Arda'n n direkten dönen topunda flanss zl k yafl yor ve maç 1-0 kaybediyorduk. Bu bizim tarihimiz boyunca Yunanistan'a ilk kez yenildi imiz anlam na geliyordu. Komflu, bitime 2 maç kala Euro 2008 finallerine vize almay baflar yor, biz ise umutlar m z tamamen Oslo'da elde edece imiz galibiyete ba lamak zorunda kal yorduk. En kötü senaryo Fatih Terim, Yunanistan maç ndan sonra düzenledi i bas n toplant s nda, Bizim kaybetmemiz, Norveç'in kazanmas halinde Norveç'e kazanmaya gitmek zorunda oldu umuzu söylemifltik. Bu bizim için en kötü senaryoydu diyordu. Norveç'le deplasmanda oynayacaklar n vurgulayan Terim, fiunu unutmayal m, flu anda Türkiye, tüm avantaj n kaybetmifltir. fiu anda en uç skoru almak zorundad r. S rt m z yere gelinceye kadar pes etmek yok. D flar da seyircisiyle oynamam z dezavantaj ama son saniyeye kadar e er bir ümidimiz varsa de erlendirmek için çal fl r z, u rafl r z. nflallah Norveç'i, Norveç'te yenip geliriz fleklinde konufluyordu. Türkiye-Yunanistan: 0-1 Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mejuto Gonzalez, Carlos Yeste Jimenez, Antonio Artero Gallardo ( spanya) Türkiye: Volkan Demirel-Hamit, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Gökdeniz (Hakan fiükür dk.64), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu (Arda dk.71), Tuncay- Ümit (Tümer dk.46), Gökhan Ünal Yunanistan: Chalkias-Seitaridis, Antzas, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis-Charisteas (Samaras dk.59), Basinas, Karagounis, Amanatidis-Gekas (Liberopoulos dk.56) Gol: Amanatidis (dk. 79) Sar Kartlar: Emre Belözo lu (Türkiye), Torosidis (Yunanistan) fiimdi önümüzde 17 Kas m'da deplasmanda oynayaca m z Norveç ve 21 Kas m'da stanbul'da Bosna-Hersek'le oynayaca m z iki maç kald. Norveç ise bizimle oynad ktan sonra Malta deplasman na ç kacak. Evet, iflimiz kolay gibi görünmüyor ama Norveç ve Bosna-Hersek'i yenmek imkâns z da de il. Baflta da söyledi imiz gibi, bir ihtimal daha var! n Bosna Hersek-Norveç: 0-2 Stat: Kosevo Hakemler: Stephane Lannoy, Vincent Texier, Stéphane Duhamel (Fransa) Bosna-Hersek: Adnan Guso- Berberovic, Merzic, Bajic, Krunic- Maletic (Muharemovic dk.78), Nadarevic, Salihovic, Blatnjak (Ibisevic dk.46)-muslimovic, Misimovic (Dzeko dk.46) Norveç: Opdal-Storbaek, Hangeland, Hagen, John Arne Riise- Björn Riise (Bjorkoy dk.90+2), M. Andresen, Grindheim (Rushfeldt dk.58), Solli-Helstad (Braaten dk.76), Pedersen Goller: Hagen (dk. 5), Björn Riise (dk. 74) Sar Kartlar: Salihovic, Misimovic, Dzeko (Bosna-Hersek), Hagen, Rushfeldt (Norveç) Malta-Moldova: 2-3 Stat: Ta' Qali Hakemler: Igorj Ishchenko, Sergiy Tsymbal, Oleg Pluzhnyk (Ukrayna) Malta: Haber-Scicluna (Scerri dk.46), Said, Dimech, Azzopardi- Briffa (Nwoko dk.90+1), Pace, Mallia, Woods-Schembri (Cohen dk.46), Michael Mifsud Moldova: Pascenco-Stroenco, Lascencov, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Zmeu dk.77), Corneencov, Comlenoc (Namasco dk.69), Josan-Frunza (Doros dk.83), Bugaev Goller: Bugaev (dk.24 penalt dan), Frunza (dk.31 ve 35), Scerri (dk.71), Michael Mifsud (dk.84) Sar Kartlar: Gatcan, Stroenco Golovatenco, Pascenco, Frunza, Golovatenco (Moldova), Dimech, Scicluna (Malta) 8 TamSaha

6 Sorgulama de il, birlik olma günü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Moldova ve Yunanistan maçlar n n ard ndan Norveç ve Bosna-Hersek karfl laflmalar öncesi adeta seferberlik ilan etti. Yönetim Kurulu, Milli Tak m m za moral vermek amac yla Milli Tak m dari Destek Komitesi ve letiflim Komitesi ad alt nda iki komite kurdu. Milli Tak m dari Destek Komitesi'nin Fatih Terim ve ekibiyle yapt toplant n n ard ndan bir bas n toplant s düzenleyen Baflkan Haluk Ulusoy, Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim dedi. M illi Tak m m z n Moldova beraberli i ve Yunanistan yenilgisinin ard ndan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ola anüstü bir toplant yapt. Toplant da Norveç maç öncesi teknik ekibe ve oyunculara duyulan güven vurgulan rken, Milli Tak m m z n Norveç'i yenece ine olan inanc n da alt çizildi. Baflkanvekili Affan Keçeci, toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Milli Tak m'a destek ve moral vermesi aç s ndan Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduklar n bildirdi. Bu komite Haluk Ulusoy, Affan Keçeci, Tahir K ran, Kemal Ünsal ve Mustafa Yaz c 'dan olufltu. Keçeci, bu komiteye ba l olarak oluflturulan letiflim Komitesi'nde de yönetim kurulu üyeleri Metehan Berktafl ve Cihangir Onger ile Genel Sekreter Lutfi Ar bo an, Prof. Dr. Ali At f Bir ve Zeki Çol'un yer ald n aç klad. Keçeci, yönetim kurulu toplant s nda ayr ca, Hedef 2023 Arama Konferanslar konusunda da görüflmeler yaparak bir komite oluflturduklar n bildirdi. Yönetim Kurulu toplant s n n ard ndan Baflkan Haluk Ulusoy, Baflkanvekili Affan Keçeci ve Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yard mc lar yla birlikte toplant ya girdi. Baflkan Ulusoy, bu toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Gün sorgulama de il, birlikte olma, ortak durufl sergileme günüdür dedi. Ulusoy, flunlar söyledi: Bildi iniz üzere sabah yapt m z yönetim kurulu toplant s nda Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduk. Ald m z kararlar gere i de Milli Tak m m z teknik heyetiyle uzun süren bir toplant yapt k. Toplant da öncelikle geçmiflin de erlendirmesinde bulunduk. Daha sonra da gelece i planlad k. Önümüzdeki bir ayl k dönemde yap lacaklar konusunda yönetimimiz ve teknik heyetimiz ak l, irade ve eylem ittifak içindedir. Hedefe ulaflmak üzere planlanan konular n harfi harfine yürütülmesi için de teknik heyetimizle görüfl birli i içerisindeyiz. Oluflturdu umuz komite bu uygulamalar s ras nda her türlü deste i sa layacak, ben de sürekli olarak geliflmeleri takip edece im. Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan olarak tarihi bir sorumluluk tafl d m n bilincindeyim. Hiçbir zaman da sorumluluktan kaçmad m. Tafl n alt na elime koydum. fiimdi de ayn s n yap yorum. 22 Kas m sabah na kadar ola anüstü bir hali yaflayaca z. Futbol Federasyonu'nun tüm birimleri de ald m z kararlar n fl alt nda görevlerini eksiksiz yerine getireceklerdir. Herkes flunu iyi bilmeli ki Türk Milli Tak m 'n n sahibi Türk milletidir. Türk milleti ad na yönetim yetkisi ve erki ise flahs ma aittir. Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim. Yaflad m z süreçte yaz lar ve görüflleri ile katk yapan tüm spor medyas na ve çal flanlar na teflekkür ediyorum. Elefltirilerden gerçekten ak l ve güç al yoruz. Baflar ya, yönetim, teknik heyet, medya ve milletimizin birlikteli iyle ulaflaca z. Benim görevim bu birlikteli i sa lamakt r. Bugün Milli Tak m m z ve di er konularda hiçbir soru almayaca m. Gün, sorgulama günü de il... Gün, birlikte olma, ortak bir durufl sergileme, bir kararl l gösterme ve hedefe hep birlikte ulaflma günüdür. Önümüzdeki bir ayl k dönemde tüm halk m z n deste ine ihtiyac m z var. Medyam z n deste ine ihtiyac m z var. Güçlü bir birliktelikle, güçlü bir sinerjiyi oluflturmaya ihtiyac m z var. Herkesi, bu ortak duruflta duyarl, yararl ve kararl olmaya ça r yorum. Finallerde buluflmak üzere hepinizi sayg yla selaml yorum. n TamSaha 9

7 Dört finalist belli oldu Euro 2008 elemelerinde 7 grubun 6's nda heyecan f rt nas tüm h z yla sürüyor. Bitime iki maç günü kala finallere gidecek 14 tak mdan sadece 4 tanesi belirlendi. Milli Tak m m z n grubunda yer alan Yunanistan' n yan s ra D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ve Almanya, G Grubu'nda da Romanya finallere kat lmay garantiledi. Polonya, Fransa, H rvatistan, sveç ve Hollanda da finallere yak n tak mlar. talya, ngiltere ve spanya gibi devler ise son flanslar n bu ay oynayacaklar maçlarda kullanacak. A Grubu Bitime ikifler maç kald ama ortada hâlâ net bir tablo yok. Lider Polonya, Ekim'de tek maç oynad ve Kazakistan' yenerek 24 puana yükseldi. 13 Ekim Ermenistan-S rbistan: 0-0 Polonya-Kazakistan: 3-1 Belçika-Finlandiya: 0-0 Azerbaycan-Portekiz: Ekim Kazakistan-Portekiz: 1-2 Belçika-Ermenistan: 3-0 Azerbaycan-S rbistan: 1-6 Ekim ay na ikinci s rada giren Finlandiya, Belçika deplasman nda berabere kal nca dördüncü s raya geriledi. Azerbaycan ve Kazakistan' deplasmanda yenen Portekiz 6 puanla ç kt serinin ard ndan ikinci s raya yerleflti. Ermenistan'dan beraberlikle dönen S rbistan, Azerbaycan'a 6 gol atarak Ekim'i 4 puanla kapatt ve üçüncü s rada. Son iki maça Polonya ve Portekiz avantajl giriyor ama S rbistan ve Finlandiya da hâlâ iddialar n sürdürüyor. Tak mlar O G B M A Y P Polonya Portekiz S rbistan Finlandiya Belçika Ermenistan Kazakistan Azerbaycan Kas m: S rbistan-kazakistan, Finlandiya- Azerbaycan, Portekiz-Ermenistan, Polonya-Belçika 21 Kas m: Azerbaycan-Belçika, S rbistan-polonya, Portekiz-Finlandiya, Ermenistan-Kazakistan E Grubu Henüz final biletini garantileyen tak m yok. H rvatistan galibiyet serisini srail'i yenerek sürdürdü ve büyük bir 13 Ekim: H rvatistan- srail: 1-0 ngiltere-estonya: Ekim: Rusya- ngiltere: 2-1 Makedonya-Andora: 3-0 avantaj yakalad. Rusya ise ngiltere'yi ma lup ederek yeniden umutland. ngiltere, Estonya'y yenerek ikinci s radaki yerini korusa bile kalan tek maç n lider H rvatistan'la oynayacak. Ancak ngilizler H rvatlar yense de Rusya son iki maç n kazand takdirde gruptan ç kacak. srail kalan iki maç n kazand nda ngiltere ile eflit puana gelme flans n sürdürüyor ama finallere gitme ihtimali bulunmuyor. Çünkü ngilizlerin ikili averajda srail'e üstünlü ü var. Tak mlar O G B M A Y P H rvatistan ngiltere Rusya srail Makedonya Estonya Andora Kas m: Makedonya-H rvatistan, srail-rusya, Andora-Estonya 21 Kas m: ngiltere-h rvatistan, srail-makedonya, Andora-Rusya B Grubu Finalistlerin henüz kesinleflmedi i ancak dengelerin büyük ölçüde de iflti i bir grup daha. Ekim'e lider giren skoçya, Ukrayna'y 13 Ekim: skoçya-ukrayna: 3-1 Faroe Adalar -Fransa: 0-6 talya-gürcistan: Ekim: Ukrayna-Faroe Adalar : 5-0 Fransa-Litvanya: 2-0 Gürcistan- skoçya: 2-0 yendikten sonra Gürcistan'dan ummad bir yenilgi al nca liderlik koltu una Fransa oturdu. Frans zlar Faroe Adalar ve Litvanya'y yenerek iki maçtan 6 puan toplad ve 25 puanla zirveye ç kt. talya ise oynad tek maçta Gürcistan' yendi. Bir maç eksik talyanlar, 17 Kas m'da deplasmanda skoçya ile karfl laflacak ve bu maç grubun finali gibi olacak. talya'n n son maç Faroe Adalar 'yla. Fransa ile hâlâ rahat de il. Çünkü son maçta Ukrayna deplasman na gidecekler. Tak mlar O G B M A Y P Fransa skoçya talya Ukrayna Litvanya Gürcistan Faroe Adalar Kas m: Litvanya-Ukrayna, skoçya- talya 21 Kas m: talya-faroe Adalar, Gürcistan-Litvanya, Ukrayna-Fransa F Grubu Lider sveç, Liechtenstein galibiyetinin ard ndan evinde K. rlanda ile berabere kal nca final biletini garantileme f rsat n tepti. Ancak bundan sonraki iki 13 Ekim: zlanda-letonya: 2-4 Liechtenstein- sveç: 0-3 Danimarka- spanya: Kas m: Liechtenstein- zlanda: 3-0 Danimarka-Letonya: 3-1 sveç-k. rlanda: 1-1 maçta 1 puan onlara yetecek. spanya Ekim'deki tek maç nda Danimarka'y deplasmanda yenerek büyük avantaj yakalad. Yine de önlerinde iki zor maç var. Evlerinde sveç ve K. rlanda ile oynayacaklar ve bu maçlardan birini kazanmak zorunda görünüyorlar. K. rlanda ve Danimarka'n n da hâlâ flans var. Ancak bu iki tak m n birbirleriyle oynayacak olmas zaten puan avantaj na sahip sveç ve spanya'y oldukça avantajl k l yor. Tak mlar O G B M A Y P sveç spanya Danimarka K. rlanda Letonya zlanda Liechtenstein Kas m: spanya- sveç, K. rlanda-danimarka, Letonya-Liechtenstein 21 Kas m: spanya-k. rlanda, Danimarka- zlanda, sveç-letonya D Grubu Her fleyin netleflti i tek grup D Grubu. Çek Cumhuriyeti ve Almanya, Euro 2008 finallerinin 13 Ekim: Slovakya-San Marino: 7-0 K br s R.K.-Galler: 3-1 rlanda Cum.-Almanya: Ekim: rlanda Cum.-K br s R.K.: 1-1 San Marino-Galler: 1-2 Almanya-Çek Cum.: 0-3 yolunu tuttu. Bundan sonraki maçlar formalite için oynanacak. 13 Ekim'de rlanda Cumhuriyeti ile oynad maçtan 1-1'lik beraberlikle ayr lan Almanya, final vizesini ald ktan sonra evinde Çek Cumhuriyeti'ne 3-0 kaybetti. Çekler de bu galibiyetle finalist olmay garantiledi. Bu gruptaki tek yar fl Çek Cumhuriyeti ile Almanya aras nda grup birincili i için yaflanacak. Çekler son iki maç nda Galler ve K br s Rum Kesimi, Almanlar ise rlanda Cumhuriyeti ve Galler'le karfl laflacak. Tak mlar O G B M A Y P Çek Cum Almanya rlanda Cum K br s R.K Slovakya Galler San Marino Kas m: Çek Cum.-Galler, rlanda Cum.-Almanya, K br s R. K.-Slovakya 21 Kas m: K br s R. K.-Çek Cum., Almanya-Galler, San Marino-Slovakya G Grubu Elemelerin iki nama lup tak m ndan biri olan Romanya, grubun liderini belirleyecek maçta Hollanda'y yendikten sonra Lüksemburg'u da ma lup ederek finallere 13 Ekim: B.Rusya-Lüksemburg: 0-1 Romanya-Hollanda: 1-0 Slovenya-Arnavutluk: Ekim: Lüksemburg-Romanya: 0-2 Hollanda-Slovenya: 2-0 Arnavutluk-Bulgaristan: 1-1 gitmeyi garantiledi. Hollanda ise Romanya'ya ma lup olarak yenilgisizlik unvan n yitirdikten sonra Slovenya'y ma lup ederek finallere iyice yaklaflt. Bulgaristan, Hollanda'n n Romanya yenilgisinden yararlanamad ve Arnavutluk'la berabere kalarak Portakallar n iflini kolaylaflt rd. Bitime iki maç kala Hollanda evinde Lüksemburg ve deplasmanda da B. Rusya ile oynayacak. Portakallara bu maçta alacaklar bir galibiyet yetiyor. Tak mlar O G B M A Y P Romanya Hollanda Bulgaristan Arnavutluk Slovenya B. Rusya Lüksemburg Kas m: Bulgaristan-Romanya, Arnavutluk-B.Rusya, Hollanda-Lüksemburg 21 Kas m: B.Rusya-Hollanda, Romanya-Arnavutluk, Slovenya-Bulgaristan TamSaha 11

8 Kendimle gurur duyuyorum Çok genç yaflta Fenerbahçe ve Milli Tak m' n kalesini devrald ktan sonra bir inifl süreci yaflad. Her iki cephede de yede e düfltü. Ancak y lmad, direndi, çal flt ve yeniden aya na gelen f rsat, bu defa iyi kullanarak kaybettiklerini geri kazand. Hatalar ndan ders ald n ve kötü günleri bir daha yaflamak istemedi ini anlat rken, verdi i mücadelenin kendisini gururland rd n söylüyor. lker U ur Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyal lar aram za almas n bildik. Onlar n örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Roberto Carlos dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Sahadaki varl yla da bize büyük katk yap yor. Rakipte önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Volkan Demirel tasl nda çok ilginç ilerleyen bir kariyerin var. Fenerbahçe'yle flampiyonluklar kazansan da Volkan Demirel sürekli bir tercih öznesi olarak tart fl l yor. Senin kaleye geçti in ve geçmedi in zamanlarda hep ad n gündemde oluyor. Böyle bir ortamda Fenerbahçe kalesini yeniden devrald n ve öncelikle nas l hissetti ini sormak istiyorum? sfiu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Daha da iyi 12 TamSaha TamSaha 13

9 Taraftar n bazen kendilerini bizim yerimize koymas laz m. Gerçekten yapt m z ifl kolay de il. Çok emek ve çok yürek isteyen bir ifl. Ben bu ifli bu kadar iyi yapt klar için meslektafllar m kutluyorum. Elefltiriye her zaman aç m ama sahada yapt m hatayla elefltirsinler beni. Jölemle, d fl görünüflümle ilgileniyorlarsa kas t olabilir diye düflünüyorum. Bunu da yaflad m ve yaflamaya devam ediyorum. Ama al flt m art k, gülüp geçiyorum. Geçen senelerde bir Rüfltü a abey, bir Ömer a abey vard. fiu anki kaleci çeflitlili i Milli Tak m için büyük bir kazanç. Rekabetin oldu u yerde baflar gelir. Türk kaleciler kendilerini kan tlad lar. Rüfltü a abeyin arkas ndan çok iyi bir jenerasyon geldi. Do ma büyüme stanbulluyum ama babam Artvin, annem Rizeli. Ailemden hiç kopmad m. Her ne kadar bu konuda söylentiler ç ksa da hiçbir zaman ayr bir evim olmad. Evim, yurdum bellidir, merak eden gelip bakabilir. olaca m. Dedi iniz gibi bir dönem Rüfltü a abeyle paylaflt k kaleyi, flimdi de Serdar'la paylafl yoruz. Bir futbolcu her zaman oynayacak diye bir fley söz konusu de il elbette ama dönem dönem performans kaynakl inifller ve ç k fllar yaflanabiliyor. Bu da ilk onbirde ya da yedek kulübesinde olup olmayaca n z belirliyor. Gün gelir kadroya bile giremezsiniz. Bunlar futbolculuk hayat nda olan fleyler. Ama flu an her fley iyi gidiyor. Yeterli mi, de il tabii. Daha çok çal flarak, kendimi iflime daha çok vererek daha iyi bir performans göstermek istiyorum. tkalecinin kaderi bu herhalde. Tek kifli kaleye geçiyor ve bu hedef için mücadele eden 3 kifli var. ssonuçta bir tak mda futbolcu var, bunlar n üçü kaleci ve sadece biri kaleye geçebiliyor. Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Böyle sebepler nedeniyle formam kapt rm fl olabilirim ama flu an Fenerbahçe kalesinde oldu um için mutluyum. Formay b rakmay da düflünmüyorum. tteknik direktörlerin Zico olsun, daha önce Daum olsun sana nas l bir güven vermifllerdi? sbence Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Ligde iniflli ç k fll bir grafi imiz var gibi ama henüz yolun bafl nday z. Zamanla daha iyi neticeler alarak olmam z gereken yere yükselece imize inan yorum. ttak mda bir Brezilyal hegemonyas var gibi gözüküyor. Antrenmanlar n za geldim birkaç kere. Örne in Can Portekizce konuflmaya bafllam fl. sbiz onlar aram za almas n bildik. Onlar n da örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Bir sorun yaflam yoruz uyum aç s ndan. Kezman ve Appiah var baflka ülkelerden gelen. Onlar da zaten birkaç sezondur bizimle birlikteler. Tak m olarak iyi vakit geçiriyor, e leniyoruz. Roberto Carlos bize güven veriyor ttak m n zda kendisini en üst düzeyde kan tlam fl Roberto Carlos gibi bir oyuncu var. Carlos'un tak ma etkisi nedir? stak ma olan etkisi çok büyük. Bence bu etki fiampiyonlar Ligi maçlar nda aç kça görülüyordur. Roberto Carlos'un ismi var, dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor. Her çeflit insanla eflit seviyeye gelebiliyor. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Tan t m aç s ndan Fenerbahçe'ye büyük katk lar olmas n n yan s ra sahadaki varl yla da bize büyük art lar kat yor. Rakip tak mda çok önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Taraftar da bunun bilincinde. Onun varl sayesinde herkes daha rahat ve güvenli oluyor. tkorku sal yorsunuz yani? smuhakkak. Kendimi rakiplerin yerine koymad m için bilemem ama rakipte Roberto Carlos var diye muhakkak bir çekingenlik olur. Bu Kezman ve Alex için de geçerli. Sonuçta Fenerbahçe art k bir dünya kulübü oluyor. Avrupa'da da kendisinden transferleriyle söz ettirmeye bafllad. nflallah bunu da baflar lara dökersek çok daha güzel fleyler yaflayaca m z düflünüyorum. Defansla anlaflma sorunum yok tkalecinin savunmas yla anlaflmas çok önemli bir fley. Sürekli bir iletiflim halinde olmal s n z ki sorun yaflanmas n. Senin önünde ise Önder, Edu, Lugano ve Roberto Carlos oynuyor. Bu dörtlüyle nas l anlafl yorsunuz? sbenim önümde oynayan defans oyuncular n üçü yabanc, Önder de yurtd fl nda yetiflti i için o da fazla yerli say lmaz. Yar Türk, yar Belçikal. Bak ld zaman iflim zor gibi görünüyor ama senin de dedi in gibi Can Portekizce ö renmeye bafllad. Benim bildi im birkaç kelime var, onlar n da Türkçeden kulak al flkanl edindi i birkaç kelime var. O flekilde anlafl yoruz. Zaten futbol bence göz oyunudur. Fazla konuflmaya gerek yoktur ama kalecinin konuflmas gerekir. Ben de elimden geldi i kadar onlarla konuflmaya, diyalog kurmaya çal fl yorum. Ama beraber oynamaya al flt m z için ço u kez birbirimizin neler yapaca n biliyoruz art k. tfenerbahçe'nin savunman n göbe inde büyük sorunlar yaflad dönem art k bitmifl gibi gözüküyor. stabii ki. Ama yeterli mi bu performans? Bence de il. Tak m halinde daha çok çal flarak çok daha iyi noktalara gelebiliriz. tvolkan yedek kald dönemde kendisini nas l motive ediyordu? svolkan her zaman kendisini saha içerisinde motive eder. Saha d fl nda ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Herkes için de bu geçerlidir diye düflünüyorum. Sahada 90 dakika boyunca o motivasyona ihtiyac n var. Saha d fl nda de il. Bir gün önceden maç düflünebilirsin ama maç dakika dakika yaflamak yanl fl diye düflünüyorum. Ben motivasyonumu sahada yap yorum ve kendi aç mdan hakl oldu umu da görüyorum. Hatalar mdan ders ald m tbir hata oldu u zaman, bir kötü maç n ard ndan sanki her fley ard ard na geliyormufl gibi görünüyor gözümüze. sbelki bir hata yapt n z zaman kendinizi bask alt nda hissedebilirsiniz. Ben bunlar geçen senelerde yaflad m. Yapt m iki-üç 14 TamSaha

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu

Galatasaray,Devler Liginde tur şansını zora soktu On5yirmi5.com Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda adını bir üst tura yazdırabilme adına önemli bir avantajı

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. Beraberlik gelmedi SPOR BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 5. haftasında Gaziantepspor a 3-2 mağlup oldu. Her iki takmında iyi mücadele örneği sergilediği karşılaşmada eli boş dönen taraf Beşiktaş oldu. Kartallar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI İLAN TARİHİ: 10/10/2013 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 14/02/2014 GENEL HÜKÜMLER: Erasmus öğrenci staj hareketliliği

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR -

ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR - ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR - `madde 1- amaç ve kapsam` esbpl (ekşi sözlük birinci pazar ligi), ekşi sözlük yazarlarınca ekşi sözlük yazarları için düzenlenen, herhangi bir maddi amaç ve destekten

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1 6 MAYIS 2013 BJK 2 Eskişehirspor 1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. İki ekip de oyuna istekli başladı ve gol pozisyonu yakaladı. 4. dakikada Mustafa nın savunmadan dönen şutunda Niang topa sahip oldu, Niang

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Partizan: Tito'nun rüyasıydı

Partizan: Tito'nun rüyasıydı Partizan: Tito'nun rüyasıydı Mareşal Josip Broz un, daha çok bilinen ismiyle Tito nun bir rüyası vardı. Yugoslavya ülkesindeki tüm bölgeleri etnik ve dini farklılıklara dayanmaksızın özerk ve eşit olarak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Konya Hizmetler Sektörü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Turkey Tourism - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99' KODLAYIN) D CİNSİYET

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON Günceleme Tarihi 10 Haziran 2007 1. ULUSAL FEDERASYON TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN GENEL SEKRETER ADRES : TEL: FAX: E-MAİL: WEB SİTESİ: Oyunların resmi web sitesi Haluk ULUSOY Lütfi ARIBOĞAN Ankara

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı