TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!"

Transkript

1 TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37 TamSaha Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

2 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Affan M. Keçeci Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıiflleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıiflleri: Ba fl Erten lker U ur Cem Zamur Bar fl Tar k Mutlu Nihat Özten Mustafa Kemal Artalan Görsel Tasar m: Hasan Teoman Baskı: Elma Bas m Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi 13/B Blok Kat: 4 D: 3 kitelli / stanbul Tel: (212) Faks: (212) Yazıflma Adresi: Türkiye Futbol Federasyonu Medya letiflim Departmanı Konaklar Mah. Ihlamurlu Sok. No: Levent/ stanbul Telefon: (212) Dahili: Web Sitesi: YEREL SÜREL YAYIN Para ile sat lmaz Volkan Demirel 12 Kendimle gurur duyuyorum Caner Erkin 26 Sonuna kadar Avrupa day m Ceyhun Gülselam 70 Defans n akil adam Edouard Cisse 34 Türk futbolunun problemi savunma Royston Drenthe 60 Yaramaz ve yetenekli Milli Tak m 6 Bir ihtimal daha var Yenal Tuncer 42 Solun yeni umudu Antonin Panenka 54 Panenka n n labirenti Jem Paul Karacan 62 Milli maç milli formayla izliyorum Ümit Karan 20 Büyük tak m tek forvetle oynamaz Mehmet Batdal 50 Bugün santrfor oynamal y m hocam! Bu sayıya foto raf katkısı sa layan Vatan ve Türkiye gazeteleriyle foto muhabiri dostlar m z Haydar Tan flan, Eser Erenler, Bahad r Çokifller, Ümit nce, Beytullah Süat, Tayfun Kand ral, Halid Kayacan, Fehim Kayacan ve Hüseyin Ça lar a teflekkür ederiz. fiampiyonlar Ligi 18 Samba yap yor Futbol Ekonomi 30 Milli stadyum bir ihtiyaç m? Futbol Ekonomi 40 Anadolu dan flampiyon ç kar m? Vittorio Pozzo 46 Dünya Kupas n n efendisi Arsenal 48 Ruslar n yeni gözdesi Liverpool-Everton 68 Merseyside klasi i Premier Lig 74 Liglerin anas 4 TamSaha TamSaha 5

3 Bosna-Hersek, Malta derken Moldova ve Yunanistan maçlar nda da 5 puan b rakt k Euro 2008 finalleri için tüm umudumuzu Norveç'te elde edece imiz galibiyete ba lad k Bir ihtimal daha var lk dört maç n kazan, grubun nama lup lideri ol, Euro 2008 elemelerinin en golcü tak m unvan n elde et. Neredeyse 2007'nin Mart ay nda 2008 finallerinin biletini cebine koyabilecek bir konuma gel Sonras nda ise 6 karfl laflmadan sadece bir galibiyet ç kar, üç beraberlik, iki yenilgiyle tam 12 puan kaybet... Üstelik puanlar üst üste y d n dönemde gurbet ellerinde dolafl, ayn h zla da tt n devrede ise evinde oynama avantaj n kullanama. Moldova-Türkiye: 1-1 Stat: Zimbru Hakemler: Martin Atkinson, Darren Cann, David Bryan ( ngiltere) Moldova: Calancea-Savinov, Epureanu, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Oleici dk.89), Corneencov, Comlenoc, Josan- Zmeu (Namasco dk.67), Frunza (Calincov dk.86) Türkiye: Hakan Ar kan (Volkan Demirel dk.18)-mehmet Topuz, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Tuncay, Selçuk (Ümit Karan dk.46), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu, Arda (Tümer dk.69)- Gökhan Ünal Goller: Frunza (dk.12), Ümit Karan (dk.62) Sar Kartlar: Gökhan Zan (Türkiye), Epureanu (Moldova) Evet, ortaya ç kan tablo ne yaz k ki bu. Elemelerin bitmesine iki maç m z kald ve biz ne yaz k ki Yunanistan'la Norveç'in gerisinde üçüncü basamaktay z. Üstelik bu gruptan art k iki de il, sadece bir tak m bilet alabilecek Euro 2008 finallerine. Çünkü Yunanistan biletlerin birini çoktan cebine koydu bile. Ama gün ümitsizlik günü de il. Gün birbirine düflme, suçlu arama, idam sehpalar kurma ve infaz ç l klar atma günü de de il. Çünkü bir ihtimal daha var. Ve o ihtimal Kaf Da 'n n arkas kadar uzakta da de il. Formül belli, ç k fl yolu ortada. Norveç'i yenecek ve alt na alacaks n. Sonras nda da evinde Bosna-Hersek'e pabuç b rakmayacaks n. Zor mu? Evet zor. Peki, imkâns z m? Asla! Çok de il, flöyle yak n geçmifle do ru bir uzand m zda bu tak m n böylesi zorlar baflard na Puan durumu Tak mlar O G B M A Y P Yunanistan Norveç Türkiye Bosna-Hersek Macaristan Moldova Malta hepimiz flahitlik etmedik mi? fiimdi Eylül ay n n ortalar na gidelim, Moldova ve Yunanistan'la oynad m z maçlara dönelim. fiehit ailelerine destek Millilerimiz Moldova maç için Riva Tesisleri'nde kampa girdi inde, Güneydo u'dan gelen flehit haberleriyle sars l yordu. Ümit Karan, Gökhan Ünal ve Necati Atefl düzenledikleri bas n toplant s nda üzüntülerini dile getiriyor, baflsa l diliyor, bozulan moralleri Moldova ve Yunanistan maçlar n kazanarak az da olsa geri getirmek istediklerini söylüyorlard. Teknik Direktörümüz Fatih Terim liderli inde bafllat lan flehit ailelerine yard m kampanyas da bir ç gibi büyüyordu. Bu arada sakatl bulunan brahim Toraman kadrodan ç kar lm fl ve yerine Yasin Çakmak al nm flt. Bayramlaflma ise Moldova'da, tak m n kamp yapt Leogrand Otel'de gerçeklefltiriliyordu. Tek düflüncemiz galibiyet Moldova maç nda galibiyetten baflka düflüncemiz yoktu ve Fatih Terim de Fikstüre bakarsak hiçbir netice bizi bir yerden uzaklaflt rmaz ama avantaj m z yitirmemize neden olur. O yüzden galibiyetten baflka bir fley düflünmüyoruz. Art k son 4 maça girdik. Her maç n önemini anlatmaya gerek yok. Biz haz r z diyordu. Terim bu arada Ders almam, ders veririm sözlerinin de yanl fl anlafl ld n söyleyerek, Ben liderlikle ilgili konuflmalar mda da her gün bir fleyler ö rendi imi söyleyen biriyim. O sözlerim baz arkadafllar taraf ndan yanl fl 6 TamSaha

4 anlafl lm fl olabilir, maksad n da aflm fl olabilir. Ama benim sözlerim maçtan sonra nas l oynamam z gerekti ini bir paket halinde yazan birkaç arkadaflayd. Her gün bir fley ö reniyorum, ö renmeye de devam edece im. Kamuoyu beni yanl fl anlad düzeltmesini yap yordu. Moldova maç n n kolay olmayaca n vurgulayan ve rakibin son olarak Bosna-Hersek'i deplasmanda yendi ini hat rlatan Terim'in Öyle fleker, lokum, çantada keklik de iller sözleri de maç bafllad nda ortaya ç k yordu. Diri ve diflli bir Moldova Önemli kozlar m zdan Hamit cezas nedeniyle oynam yordu ve Milli Tak m m z Gökhan Zan' n tek santrfor olarak görev yapt maça kalabal k bir orta saha kurgusuyla ç km flt. Henüz 12. dakikada hepimizi floke eden Moldova golünü a lar m zda görüyorduk. Golovatenco'nun soldan kulland uzun taç at fl nda, ön direkte bofl kalan Frunza'n n kafa vuruflunda, kaleci Hakan Ar kan' n müdahalesi yeterli olmuyor ve kolay kolay yenilmeyecek bir golle geriye düflüyorduk. Gol pozisyonu s ras nda sakatlanan kaleci Hakan Ar kan yerini Volkan'a b rak yor, kurdu umuz bask sonuç vermiyor ve devre Moldova'n n üstünlü üyle sona eriyordu. kinci yar da sahada Selçuk'un yerine Ümit Karan vard. Çift santrfora dönmüfltük ve gol ar yorduk. 62. dakikada da amac m za ulaflt k. Mehmet Topuz'un sa kanattan getirip ortalad topu Ümit Karan fl k bir kafa vurufluyla a lara yolluyordu ama o kadar. 90 dakikan n sonunda skorboardda as l duran 1-1, Euro 2008 umutlar m z biraz daha riske soktu umuzun kan t gibiydi. Ayn gece oynanan di er karfl laflmalarda Yunanistan, evinde Bosna-Hersek'i 3-2 yenerek büyük bir avantaj yakal yor, formalite maç nda ise Macaristan, Malta'y 2-0'la geçiyordu. Norveç günü bay geçmiflti ve puan tabelas ndaki tablo Yunanistan 22, Türkiye 18, Norveç 17 fleklindeydi. Çok garip bir gol yedik Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra yapt bas n toplant s nda, son dönemlerde çok tuhaf goller yediklerini söylüyor ve Bu maçta da kendi kendimize yedi imiz golden sonra oyuncular m n morali bozuldu. Çok garip bir gol yedik. Bir metreden, iki metreden yakalad m z pozisyonlarda golü bulamad k ve sahadan beraberlikle ayr ld k diyordu. Terim, Norveç'le bafla bafl oynayan, Yunanistan'a 4 gol atan tak m n n Malta ve Moldova'ya karfl 4 puan kaybetmesinden duydu u üzüntüyü dile getirerek Yunanistan maç n kaybetmememiz laz m. fiu anda bir kriz ortam varm fl gibi görünüyor ama biz 18 puanla 2. durumday z. Yunanistan maç na en iyi flekilde haz rlanaca z ifadesini kullan yordu. Bu arada sakatlanan Hakan Ar kan da Yunanistan maç n n kadrosundan ç kar lm flt. Komflu komfluya gider miyiz? Evet, art k önümüzde bir Yunanistan maç vard ve beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç say lmazd. Komflunun hedefi ise bu maçtan galibiyetle ayr larak Euro 2008 biletini flimdiden cebine koymak, bir yandan da Atina'daki 4-1'lik ac yenilginin rövanfl n almakt. Fatih Terim, maçan önce düzenledi i bas n toplant s nda gruptan Türkiye ve Yunanistan' n ç kaca n düflündü ünü belirterek, Komflu komfluya gideriz diyordu. Ancak bu hesap flimdilik sahaya uymuyordu. Milli Tak m m z Yunanistan maç nda Gökhan Ünal ve Ümit Karan'la çift santrforlu oynuyor, Moldova maç ndan farkl olarak Hamit ve Gökdeniz de sahada yer al yordu. Arda, Mehmet Topuz ve Selçuk ise kenardayd. Maça bask l bafllayan millilerimiz, beflli savunmayla ve Yunanistan-Bosna Hersek: 3-2 Stat: OACA Spyro Louis Hakemler: Grzegorz Gilewski, Maciej Wierzbowski, Rafal Rostkowski (Polonya) Yunanistan: Nikopolidis-Torosidis, Dellas, Kyrgiakos, Patsatzoglou-Katsouranis, Basinas, Karagounis, Amanatidis (Giannakopoulos dk.72)-gekas (Antzas dk.81), Charisteas (Liberopoulos dk.69) Bosna-Hersek: Adnan Guso-Berberovic, Bajic, Nadarevic, Krunic (Ibisevic dk.46)-hrgovic, Rahimic, Vladavic, Blatnjak (Merzic dk.62)-misimovic (Salihovicdk.82), Muslimovic Goller: Charisteas (dk.10), M.Hrgovic (dk.54), Gekas (dk.58), Liberopoulos (dk.73), Ibisevic (dk ) Sar Kartlar: Rahimic, Nadarevic (Bosna-Hersek), Katsouranis (Yunanistan) K rm z Kart: Hrgovic (dk.56) Macaristan-Malta: 2-0 Stat: Megyeri Uti Hakemler: Karen Nalbandyan, Gegham Vardanyan, Arshak Knyazyan (Ermenistan) Macaristan: Fülöp-Szelesi, Vasko, Juhasz, Bela Balogh-Gera, Vass, Filkor (Buzsaky dk.75), Dzsudzsak (Leandro dk.88)-tözser, Feczesin (Rajczi dk.83) Malta: Haber-Scicluna, Said, Dimech, Azzopardi-Briffa, Sammut (Nwoko dk.66), Mallia, Woods (Bajada dk. 90+1)-Michael Mifsud, Schembri (Scerri dk.83) Goller: Feczesin (dk.34, Tözser (dk.78) Sar Kartlar: Woods (Malta), Juhasz (Macaristan) TamSaha 7

5 liberolu bir oyun sistemiyle sahaya ç kan Yunanistan' ilk 10 dakikada oldukça zorluyordu. ki ön liberomuz Aurelio ve Emre'nin rakip yar sahada oynamas, forvetten itibaren uygulad m z presle kazand m z toplarla üst üste atak gelifltirmemizi sa l yor ancak kalabal k Yunan savunmas tak m m za pozisyon vermiyordu.yunanl lar ilk bölümdeki bask y atlatt ktan sonra iki kenar hücumcular yla defans m z n kanatlar na uzun toplar atmaya ve üst üste tehlikeler oluflturmaya bafllam flt. Tehlikeli kontrataklarda savunmam z aç k veriyor, Volkan' n yerinde kurtar fllar Milli Tak m m z ayakta tutuyordu. Yunanl lar n üzerine organize ataklarla gidemiyor, kanatlar kullanam yorduk. Geriden uzun kulland m z toplar Yunan savunmas n n ortas ndaki üç uzun oyuncunun kafalar ndan geri dönüyor ve ilk yar da golsüz sona eriyordu. Gol geliyorum diyor kinci yar ya bafllarken Ümit Karan kenara al nm fl, Tümer sahaya sürülmüfltü. Gökdeniz, süratinden yararlan lmak üzere Gökhan Ünal' n yan nda görev yap yordu. Ancak yine oyun kuram yor, yine geriden yüksek toplarla Yunan savunmas n n üzerine gidiyor ve bir kez daha duvara çarp p geri dönüyorduk. Üstelik dönen toplarda Yunanl lar ciddi gol pozisyonlar na giriyordu. 60. dakika yaklafl l rken Otto Rehhagel, Gekas ve Charisteas' oyundan alarak Samaras ve Liberopulos ile hücum gücünü tazeliyordu. Bizde ise Gökdeniz ve Emre ç km fl, Hakan ve Arda oyuna girmiflti. Gol bekliyorduk ama gole yak n olan taraf bizim çocuklar de il Yunanistan gibi duruyordu. 79. dakikada da korktu umuz bafl m za geliyordu. Samaras' n pas nda savunmam z ofsayt gerekçesiyle durakl yor, arkaya sarkan Amanatidis için golü atmak zor olmuyordu. Evet, yedi imiz gol ofsaytt ama Norveç'in deplasmandaki 2-0'l k Bosna-Hersek galibiyeti, beraberlikle yenilgi aras ndaki fark ortadan kald r yordu. 87. dakikada Arda'n n direkten dönen topunda flanss zl k yafl yor ve maç 1-0 kaybediyorduk. Bu bizim tarihimiz boyunca Yunanistan'a ilk kez yenildi imiz anlam na geliyordu. Komflu, bitime 2 maç kala Euro 2008 finallerine vize almay baflar yor, biz ise umutlar m z tamamen Oslo'da elde edece imiz galibiyete ba lamak zorunda kal yorduk. En kötü senaryo Fatih Terim, Yunanistan maç ndan sonra düzenledi i bas n toplant s nda, Bizim kaybetmemiz, Norveç'in kazanmas halinde Norveç'e kazanmaya gitmek zorunda oldu umuzu söylemifltik. Bu bizim için en kötü senaryoydu diyordu. Norveç'le deplasmanda oynayacaklar n vurgulayan Terim, fiunu unutmayal m, flu anda Türkiye, tüm avantaj n kaybetmifltir. fiu anda en uç skoru almak zorundad r. S rt m z yere gelinceye kadar pes etmek yok. D flar da seyircisiyle oynamam z dezavantaj ama son saniyeye kadar e er bir ümidimiz varsa de erlendirmek için çal fl r z, u rafl r z. nflallah Norveç'i, Norveç'te yenip geliriz fleklinde konufluyordu. Türkiye-Yunanistan: 0-1 Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mejuto Gonzalez, Carlos Yeste Jimenez, Antonio Artero Gallardo ( spanya) Türkiye: Volkan Demirel-Hamit, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Gökdeniz (Hakan fiükür dk.64), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu (Arda dk.71), Tuncay- Ümit (Tümer dk.46), Gökhan Ünal Yunanistan: Chalkias-Seitaridis, Antzas, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis-Charisteas (Samaras dk.59), Basinas, Karagounis, Amanatidis-Gekas (Liberopoulos dk.56) Gol: Amanatidis (dk. 79) Sar Kartlar: Emre Belözo lu (Türkiye), Torosidis (Yunanistan) fiimdi önümüzde 17 Kas m'da deplasmanda oynayaca m z Norveç ve 21 Kas m'da stanbul'da Bosna-Hersek'le oynayaca m z iki maç kald. Norveç ise bizimle oynad ktan sonra Malta deplasman na ç kacak. Evet, iflimiz kolay gibi görünmüyor ama Norveç ve Bosna-Hersek'i yenmek imkâns z da de il. Baflta da söyledi imiz gibi, bir ihtimal daha var! n Bosna Hersek-Norveç: 0-2 Stat: Kosevo Hakemler: Stephane Lannoy, Vincent Texier, Stéphane Duhamel (Fransa) Bosna-Hersek: Adnan Guso- Berberovic, Merzic, Bajic, Krunic- Maletic (Muharemovic dk.78), Nadarevic, Salihovic, Blatnjak (Ibisevic dk.46)-muslimovic, Misimovic (Dzeko dk.46) Norveç: Opdal-Storbaek, Hangeland, Hagen, John Arne Riise- Björn Riise (Bjorkoy dk.90+2), M. Andresen, Grindheim (Rushfeldt dk.58), Solli-Helstad (Braaten dk.76), Pedersen Goller: Hagen (dk. 5), Björn Riise (dk. 74) Sar Kartlar: Salihovic, Misimovic, Dzeko (Bosna-Hersek), Hagen, Rushfeldt (Norveç) Malta-Moldova: 2-3 Stat: Ta' Qali Hakemler: Igorj Ishchenko, Sergiy Tsymbal, Oleg Pluzhnyk (Ukrayna) Malta: Haber-Scicluna (Scerri dk.46), Said, Dimech, Azzopardi- Briffa (Nwoko dk.90+1), Pace, Mallia, Woods-Schembri (Cohen dk.46), Michael Mifsud Moldova: Pascenco-Stroenco, Lascencov, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Zmeu dk.77), Corneencov, Comlenoc (Namasco dk.69), Josan-Frunza (Doros dk.83), Bugaev Goller: Bugaev (dk.24 penalt dan), Frunza (dk.31 ve 35), Scerri (dk.71), Michael Mifsud (dk.84) Sar Kartlar: Gatcan, Stroenco Golovatenco, Pascenco, Frunza, Golovatenco (Moldova), Dimech, Scicluna (Malta) 8 TamSaha

6 Sorgulama de il, birlik olma günü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Moldova ve Yunanistan maçlar n n ard ndan Norveç ve Bosna-Hersek karfl laflmalar öncesi adeta seferberlik ilan etti. Yönetim Kurulu, Milli Tak m m za moral vermek amac yla Milli Tak m dari Destek Komitesi ve letiflim Komitesi ad alt nda iki komite kurdu. Milli Tak m dari Destek Komitesi'nin Fatih Terim ve ekibiyle yapt toplant n n ard ndan bir bas n toplant s düzenleyen Baflkan Haluk Ulusoy, Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim dedi. M illi Tak m m z n Moldova beraberli i ve Yunanistan yenilgisinin ard ndan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ola anüstü bir toplant yapt. Toplant da Norveç maç öncesi teknik ekibe ve oyunculara duyulan güven vurgulan rken, Milli Tak m m z n Norveç'i yenece ine olan inanc n da alt çizildi. Baflkanvekili Affan Keçeci, toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Milli Tak m'a destek ve moral vermesi aç s ndan Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduklar n bildirdi. Bu komite Haluk Ulusoy, Affan Keçeci, Tahir K ran, Kemal Ünsal ve Mustafa Yaz c 'dan olufltu. Keçeci, bu komiteye ba l olarak oluflturulan letiflim Komitesi'nde de yönetim kurulu üyeleri Metehan Berktafl ve Cihangir Onger ile Genel Sekreter Lutfi Ar bo an, Prof. Dr. Ali At f Bir ve Zeki Çol'un yer ald n aç klad. Keçeci, yönetim kurulu toplant s nda ayr ca, Hedef 2023 Arama Konferanslar konusunda da görüflmeler yaparak bir komite oluflturduklar n bildirdi. Yönetim Kurulu toplant s n n ard ndan Baflkan Haluk Ulusoy, Baflkanvekili Affan Keçeci ve Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yard mc lar yla birlikte toplant ya girdi. Baflkan Ulusoy, bu toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Gün sorgulama de il, birlikte olma, ortak durufl sergileme günüdür dedi. Ulusoy, flunlar söyledi: Bildi iniz üzere sabah yapt m z yönetim kurulu toplant s nda Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduk. Ald m z kararlar gere i de Milli Tak m m z teknik heyetiyle uzun süren bir toplant yapt k. Toplant da öncelikle geçmiflin de erlendirmesinde bulunduk. Daha sonra da gelece i planlad k. Önümüzdeki bir ayl k dönemde yap lacaklar konusunda yönetimimiz ve teknik heyetimiz ak l, irade ve eylem ittifak içindedir. Hedefe ulaflmak üzere planlanan konular n harfi harfine yürütülmesi için de teknik heyetimizle görüfl birli i içerisindeyiz. Oluflturdu umuz komite bu uygulamalar s ras nda her türlü deste i sa layacak, ben de sürekli olarak geliflmeleri takip edece im. Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan olarak tarihi bir sorumluluk tafl d m n bilincindeyim. Hiçbir zaman da sorumluluktan kaçmad m. Tafl n alt na elime koydum. fiimdi de ayn s n yap yorum. 22 Kas m sabah na kadar ola anüstü bir hali yaflayaca z. Futbol Federasyonu'nun tüm birimleri de ald m z kararlar n fl alt nda görevlerini eksiksiz yerine getireceklerdir. Herkes flunu iyi bilmeli ki Türk Milli Tak m 'n n sahibi Türk milletidir. Türk milleti ad na yönetim yetkisi ve erki ise flahs ma aittir. Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim. Yaflad m z süreçte yaz lar ve görüflleri ile katk yapan tüm spor medyas na ve çal flanlar na teflekkür ediyorum. Elefltirilerden gerçekten ak l ve güç al yoruz. Baflar ya, yönetim, teknik heyet, medya ve milletimizin birlikteli iyle ulaflaca z. Benim görevim bu birlikteli i sa lamakt r. Bugün Milli Tak m m z ve di er konularda hiçbir soru almayaca m. Gün, sorgulama günü de il... Gün, birlikte olma, ortak bir durufl sergileme, bir kararl l gösterme ve hedefe hep birlikte ulaflma günüdür. Önümüzdeki bir ayl k dönemde tüm halk m z n deste ine ihtiyac m z var. Medyam z n deste ine ihtiyac m z var. Güçlü bir birliktelikle, güçlü bir sinerjiyi oluflturmaya ihtiyac m z var. Herkesi, bu ortak duruflta duyarl, yararl ve kararl olmaya ça r yorum. Finallerde buluflmak üzere hepinizi sayg yla selaml yorum. n TamSaha 9

7 Dört finalist belli oldu Euro 2008 elemelerinde 7 grubun 6's nda heyecan f rt nas tüm h z yla sürüyor. Bitime iki maç günü kala finallere gidecek 14 tak mdan sadece 4 tanesi belirlendi. Milli Tak m m z n grubunda yer alan Yunanistan' n yan s ra D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ve Almanya, G Grubu'nda da Romanya finallere kat lmay garantiledi. Polonya, Fransa, H rvatistan, sveç ve Hollanda da finallere yak n tak mlar. talya, ngiltere ve spanya gibi devler ise son flanslar n bu ay oynayacaklar maçlarda kullanacak. A Grubu Bitime ikifler maç kald ama ortada hâlâ net bir tablo yok. Lider Polonya, Ekim'de tek maç oynad ve Kazakistan' yenerek 24 puana yükseldi. 13 Ekim Ermenistan-S rbistan: 0-0 Polonya-Kazakistan: 3-1 Belçika-Finlandiya: 0-0 Azerbaycan-Portekiz: Ekim Kazakistan-Portekiz: 1-2 Belçika-Ermenistan: 3-0 Azerbaycan-S rbistan: 1-6 Ekim ay na ikinci s rada giren Finlandiya, Belçika deplasman nda berabere kal nca dördüncü s raya geriledi. Azerbaycan ve Kazakistan' deplasmanda yenen Portekiz 6 puanla ç kt serinin ard ndan ikinci s raya yerleflti. Ermenistan'dan beraberlikle dönen S rbistan, Azerbaycan'a 6 gol atarak Ekim'i 4 puanla kapatt ve üçüncü s rada. Son iki maça Polonya ve Portekiz avantajl giriyor ama S rbistan ve Finlandiya da hâlâ iddialar n sürdürüyor. Tak mlar O G B M A Y P Polonya Portekiz S rbistan Finlandiya Belçika Ermenistan Kazakistan Azerbaycan Kas m: S rbistan-kazakistan, Finlandiya- Azerbaycan, Portekiz-Ermenistan, Polonya-Belçika 21 Kas m: Azerbaycan-Belçika, S rbistan-polonya, Portekiz-Finlandiya, Ermenistan-Kazakistan E Grubu Henüz final biletini garantileyen tak m yok. H rvatistan galibiyet serisini srail'i yenerek sürdürdü ve büyük bir 13 Ekim: H rvatistan- srail: 1-0 ngiltere-estonya: Ekim: Rusya- ngiltere: 2-1 Makedonya-Andora: 3-0 avantaj yakalad. Rusya ise ngiltere'yi ma lup ederek yeniden umutland. ngiltere, Estonya'y yenerek ikinci s radaki yerini korusa bile kalan tek maç n lider H rvatistan'la oynayacak. Ancak ngilizler H rvatlar yense de Rusya son iki maç n kazand takdirde gruptan ç kacak. srail kalan iki maç n kazand nda ngiltere ile eflit puana gelme flans n sürdürüyor ama finallere gitme ihtimali bulunmuyor. Çünkü ngilizlerin ikili averajda srail'e üstünlü ü var. Tak mlar O G B M A Y P H rvatistan ngiltere Rusya srail Makedonya Estonya Andora Kas m: Makedonya-H rvatistan, srail-rusya, Andora-Estonya 21 Kas m: ngiltere-h rvatistan, srail-makedonya, Andora-Rusya B Grubu Finalistlerin henüz kesinleflmedi i ancak dengelerin büyük ölçüde de iflti i bir grup daha. Ekim'e lider giren skoçya, Ukrayna'y 13 Ekim: skoçya-ukrayna: 3-1 Faroe Adalar -Fransa: 0-6 talya-gürcistan: Ekim: Ukrayna-Faroe Adalar : 5-0 Fransa-Litvanya: 2-0 Gürcistan- skoçya: 2-0 yendikten sonra Gürcistan'dan ummad bir yenilgi al nca liderlik koltu una Fransa oturdu. Frans zlar Faroe Adalar ve Litvanya'y yenerek iki maçtan 6 puan toplad ve 25 puanla zirveye ç kt. talya ise oynad tek maçta Gürcistan' yendi. Bir maç eksik talyanlar, 17 Kas m'da deplasmanda skoçya ile karfl laflacak ve bu maç grubun finali gibi olacak. talya'n n son maç Faroe Adalar 'yla. Fransa ile hâlâ rahat de il. Çünkü son maçta Ukrayna deplasman na gidecekler. Tak mlar O G B M A Y P Fransa skoçya talya Ukrayna Litvanya Gürcistan Faroe Adalar Kas m: Litvanya-Ukrayna, skoçya- talya 21 Kas m: talya-faroe Adalar, Gürcistan-Litvanya, Ukrayna-Fransa F Grubu Lider sveç, Liechtenstein galibiyetinin ard ndan evinde K. rlanda ile berabere kal nca final biletini garantileme f rsat n tepti. Ancak bundan sonraki iki 13 Ekim: zlanda-letonya: 2-4 Liechtenstein- sveç: 0-3 Danimarka- spanya: Kas m: Liechtenstein- zlanda: 3-0 Danimarka-Letonya: 3-1 sveç-k. rlanda: 1-1 maçta 1 puan onlara yetecek. spanya Ekim'deki tek maç nda Danimarka'y deplasmanda yenerek büyük avantaj yakalad. Yine de önlerinde iki zor maç var. Evlerinde sveç ve K. rlanda ile oynayacaklar ve bu maçlardan birini kazanmak zorunda görünüyorlar. K. rlanda ve Danimarka'n n da hâlâ flans var. Ancak bu iki tak m n birbirleriyle oynayacak olmas zaten puan avantaj na sahip sveç ve spanya'y oldukça avantajl k l yor. Tak mlar O G B M A Y P sveç spanya Danimarka K. rlanda Letonya zlanda Liechtenstein Kas m: spanya- sveç, K. rlanda-danimarka, Letonya-Liechtenstein 21 Kas m: spanya-k. rlanda, Danimarka- zlanda, sveç-letonya D Grubu Her fleyin netleflti i tek grup D Grubu. Çek Cumhuriyeti ve Almanya, Euro 2008 finallerinin 13 Ekim: Slovakya-San Marino: 7-0 K br s R.K.-Galler: 3-1 rlanda Cum.-Almanya: Ekim: rlanda Cum.-K br s R.K.: 1-1 San Marino-Galler: 1-2 Almanya-Çek Cum.: 0-3 yolunu tuttu. Bundan sonraki maçlar formalite için oynanacak. 13 Ekim'de rlanda Cumhuriyeti ile oynad maçtan 1-1'lik beraberlikle ayr lan Almanya, final vizesini ald ktan sonra evinde Çek Cumhuriyeti'ne 3-0 kaybetti. Çekler de bu galibiyetle finalist olmay garantiledi. Bu gruptaki tek yar fl Çek Cumhuriyeti ile Almanya aras nda grup birincili i için yaflanacak. Çekler son iki maç nda Galler ve K br s Rum Kesimi, Almanlar ise rlanda Cumhuriyeti ve Galler'le karfl laflacak. Tak mlar O G B M A Y P Çek Cum Almanya rlanda Cum K br s R.K Slovakya Galler San Marino Kas m: Çek Cum.-Galler, rlanda Cum.-Almanya, K br s R. K.-Slovakya 21 Kas m: K br s R. K.-Çek Cum., Almanya-Galler, San Marino-Slovakya G Grubu Elemelerin iki nama lup tak m ndan biri olan Romanya, grubun liderini belirleyecek maçta Hollanda'y yendikten sonra Lüksemburg'u da ma lup ederek finallere 13 Ekim: B.Rusya-Lüksemburg: 0-1 Romanya-Hollanda: 1-0 Slovenya-Arnavutluk: Ekim: Lüksemburg-Romanya: 0-2 Hollanda-Slovenya: 2-0 Arnavutluk-Bulgaristan: 1-1 gitmeyi garantiledi. Hollanda ise Romanya'ya ma lup olarak yenilgisizlik unvan n yitirdikten sonra Slovenya'y ma lup ederek finallere iyice yaklaflt. Bulgaristan, Hollanda'n n Romanya yenilgisinden yararlanamad ve Arnavutluk'la berabere kalarak Portakallar n iflini kolaylaflt rd. Bitime iki maç kala Hollanda evinde Lüksemburg ve deplasmanda da B. Rusya ile oynayacak. Portakallara bu maçta alacaklar bir galibiyet yetiyor. Tak mlar O G B M A Y P Romanya Hollanda Bulgaristan Arnavutluk Slovenya B. Rusya Lüksemburg Kas m: Bulgaristan-Romanya, Arnavutluk-B.Rusya, Hollanda-Lüksemburg 21 Kas m: B.Rusya-Hollanda, Romanya-Arnavutluk, Slovenya-Bulgaristan TamSaha 11

8 Kendimle gurur duyuyorum Çok genç yaflta Fenerbahçe ve Milli Tak m' n kalesini devrald ktan sonra bir inifl süreci yaflad. Her iki cephede de yede e düfltü. Ancak y lmad, direndi, çal flt ve yeniden aya na gelen f rsat, bu defa iyi kullanarak kaybettiklerini geri kazand. Hatalar ndan ders ald n ve kötü günleri bir daha yaflamak istemedi ini anlat rken, verdi i mücadelenin kendisini gururland rd n söylüyor. lker U ur Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyal lar aram za almas n bildik. Onlar n örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Roberto Carlos dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Sahadaki varl yla da bize büyük katk yap yor. Rakipte önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Volkan Demirel tasl nda çok ilginç ilerleyen bir kariyerin var. Fenerbahçe'yle flampiyonluklar kazansan da Volkan Demirel sürekli bir tercih öznesi olarak tart fl l yor. Senin kaleye geçti in ve geçmedi in zamanlarda hep ad n gündemde oluyor. Böyle bir ortamda Fenerbahçe kalesini yeniden devrald n ve öncelikle nas l hissetti ini sormak istiyorum? sfiu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Daha da iyi 12 TamSaha TamSaha 13

9 Taraftar n bazen kendilerini bizim yerimize koymas laz m. Gerçekten yapt m z ifl kolay de il. Çok emek ve çok yürek isteyen bir ifl. Ben bu ifli bu kadar iyi yapt klar için meslektafllar m kutluyorum. Elefltiriye her zaman aç m ama sahada yapt m hatayla elefltirsinler beni. Jölemle, d fl görünüflümle ilgileniyorlarsa kas t olabilir diye düflünüyorum. Bunu da yaflad m ve yaflamaya devam ediyorum. Ama al flt m art k, gülüp geçiyorum. Geçen senelerde bir Rüfltü a abey, bir Ömer a abey vard. fiu anki kaleci çeflitlili i Milli Tak m için büyük bir kazanç. Rekabetin oldu u yerde baflar gelir. Türk kaleciler kendilerini kan tlad lar. Rüfltü a abeyin arkas ndan çok iyi bir jenerasyon geldi. Do ma büyüme stanbulluyum ama babam Artvin, annem Rizeli. Ailemden hiç kopmad m. Her ne kadar bu konuda söylentiler ç ksa da hiçbir zaman ayr bir evim olmad. Evim, yurdum bellidir, merak eden gelip bakabilir. olaca m. Dedi iniz gibi bir dönem Rüfltü a abeyle paylaflt k kaleyi, flimdi de Serdar'la paylafl yoruz. Bir futbolcu her zaman oynayacak diye bir fley söz konusu de il elbette ama dönem dönem performans kaynakl inifller ve ç k fllar yaflanabiliyor. Bu da ilk onbirde ya da yedek kulübesinde olup olmayaca n z belirliyor. Gün gelir kadroya bile giremezsiniz. Bunlar futbolculuk hayat nda olan fleyler. Ama flu an her fley iyi gidiyor. Yeterli mi, de il tabii. Daha çok çal flarak, kendimi iflime daha çok vererek daha iyi bir performans göstermek istiyorum. tkalecinin kaderi bu herhalde. Tek kifli kaleye geçiyor ve bu hedef için mücadele eden 3 kifli var. ssonuçta bir tak mda futbolcu var, bunlar n üçü kaleci ve sadece biri kaleye geçebiliyor. Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Böyle sebepler nedeniyle formam kapt rm fl olabilirim ama flu an Fenerbahçe kalesinde oldu um için mutluyum. Formay b rakmay da düflünmüyorum. tteknik direktörlerin Zico olsun, daha önce Daum olsun sana nas l bir güven vermifllerdi? sbence Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Ligde iniflli ç k fll bir grafi imiz var gibi ama henüz yolun bafl nday z. Zamanla daha iyi neticeler alarak olmam z gereken yere yükselece imize inan yorum. ttak mda bir Brezilyal hegemonyas var gibi gözüküyor. Antrenmanlar n za geldim birkaç kere. Örne in Can Portekizce konuflmaya bafllam fl. sbiz onlar aram za almas n bildik. Onlar n da örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Bir sorun yaflam yoruz uyum aç s ndan. Kezman ve Appiah var baflka ülkelerden gelen. Onlar da zaten birkaç sezondur bizimle birlikteler. Tak m olarak iyi vakit geçiriyor, e leniyoruz. Roberto Carlos bize güven veriyor ttak m n zda kendisini en üst düzeyde kan tlam fl Roberto Carlos gibi bir oyuncu var. Carlos'un tak ma etkisi nedir? stak ma olan etkisi çok büyük. Bence bu etki fiampiyonlar Ligi maçlar nda aç kça görülüyordur. Roberto Carlos'un ismi var, dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor. Her çeflit insanla eflit seviyeye gelebiliyor. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Tan t m aç s ndan Fenerbahçe'ye büyük katk lar olmas n n yan s ra sahadaki varl yla da bize büyük art lar kat yor. Rakip tak mda çok önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Taraftar da bunun bilincinde. Onun varl sayesinde herkes daha rahat ve güvenli oluyor. tkorku sal yorsunuz yani? smuhakkak. Kendimi rakiplerin yerine koymad m için bilemem ama rakipte Roberto Carlos var diye muhakkak bir çekingenlik olur. Bu Kezman ve Alex için de geçerli. Sonuçta Fenerbahçe art k bir dünya kulübü oluyor. Avrupa'da da kendisinden transferleriyle söz ettirmeye bafllad. nflallah bunu da baflar lara dökersek çok daha güzel fleyler yaflayaca m z düflünüyorum. Defansla anlaflma sorunum yok tkalecinin savunmas yla anlaflmas çok önemli bir fley. Sürekli bir iletiflim halinde olmal s n z ki sorun yaflanmas n. Senin önünde ise Önder, Edu, Lugano ve Roberto Carlos oynuyor. Bu dörtlüyle nas l anlafl yorsunuz? sbenim önümde oynayan defans oyuncular n üçü yabanc, Önder de yurtd fl nda yetiflti i için o da fazla yerli say lmaz. Yar Türk, yar Belçikal. Bak ld zaman iflim zor gibi görünüyor ama senin de dedi in gibi Can Portekizce ö renmeye bafllad. Benim bildi im birkaç kelime var, onlar n da Türkçeden kulak al flkanl edindi i birkaç kelime var. O flekilde anlafl yoruz. Zaten futbol bence göz oyunudur. Fazla konuflmaya gerek yoktur ama kalecinin konuflmas gerekir. Ben de elimden geldi i kadar onlarla konuflmaya, diyalog kurmaya çal fl yorum. Ama beraber oynamaya al flt m z için ço u kez birbirimizin neler yapaca n biliyoruz art k. tfenerbahçe'nin savunman n göbe inde büyük sorunlar yaflad dönem art k bitmifl gibi gözüküyor. stabii ki. Ama yeterli mi bu performans? Bence de il. Tak m halinde daha çok çal flarak çok daha iyi noktalara gelebiliriz. tvolkan yedek kald dönemde kendisini nas l motive ediyordu? svolkan her zaman kendisini saha içerisinde motive eder. Saha d fl nda ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Herkes için de bu geçerlidir diye düflünüyorum. Sahada 90 dakika boyunca o motivasyona ihtiyac n var. Saha d fl nda de il. Bir gün önceden maç düflünebilirsin ama maç dakika dakika yaflamak yanl fl diye düflünüyorum. Ben motivasyonumu sahada yap yorum ve kendi aç mdan hakl oldu umu da görüyorum. Hatalar mdan ders ald m tbir hata oldu u zaman, bir kötü maç n ard ndan sanki her fley ard ard na geliyormufl gibi görünüyor gözümüze. sbelki bir hata yapt n z zaman kendinizi bask alt nda hissedebilirsiniz. Ben bunlar geçen senelerde yaflad m. Yapt m iki-üç 14 TamSaha

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç Türkiye - Romanya Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Dünya Kupas Grup Eleme Maç 12 Ekim 2012 Saat: 20.30 Güçlüyüz, arzuluyuz kazanaca z Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı President Turkish

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z TamSaha T TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73 Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 Türkiye - Estonya 11 Eylül 2012 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 nan yoruz, istiyoruz, kazanaca z Y ld r m Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan 2014

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı