7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da"

Transkript

1 tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli; CAFER AKYOL 24 de Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan Polat Tamer Varl Hikmet Aksu Hukuk Dan flman : Av. Erkan Karagöz Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de AfiIK fienl K N HAYATI;6 da Kaybolan Ifl k, Kaybolan Ziya ; ABBAS GÖKÇE 8 de Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri 2012; 10 da stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld ; 15 de Gizli Tan k (!); Av. HAL S ÖZDEM R 16 da Sevgi Yuma m 5-C 29 a Türkiye Azerbaycan Dostluk Gecesi; Dr. Gökmen KILIÇO LU 30 da Gül Gülebilirsen (1); HSAN ÖZKÖSEL Sazl Sözlü Piknik fiöleni 34 de 35 de Türkiye nin Starlar ndan Kalpten Destek; 36 da Anadolu Kültür Sanat ve Mozaik Derne i fiairler At flma Antolojisi Kitab n Ç kard 38 de Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: 4 Ataflehir/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Gönül Dostlar n n Toplant s ; Zor Olan Umut Etmek, Umudu Diri Tutmak, Yaflatmak; NEVZAT ERDA KAI VAKFI Yeni Baflkan n Seçti; Komflum; HASAN A BAHÇE 17 de 18 de 20 de 22 de Türk Dünyas Araflt rmalar Çal fltay ; DR. YAfiAR KALAFAT 40 da Unutulmaya Yüz Tutmufl Çocuk Oyunlar m z (2); TAMER VARLI 44 de Yöremizden Bir Nefes; Orhan DEM R Yazarlar m zdan fiiirler; 46 da 47 de Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir. S cak Kurabiyeler; HÜLYA DEM RA 23 de Kapak Resim: Aydan GÜRLÜYER Tatilin Düflündürdükleri; ABBAS GÖKÇE Kapak Tasarım: Ömer GÜZEL 48 de 2012 Serhat Kültür

2 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti SERHAT KÜLTÜR HABER BU y l 7 ncisi düzenlenen Uluslararas Kars Afl klar Bayram bu y lda büyük coflkuyla geçti. Kars Belediyesi nin düzenlemifl oldu u Uluslararas Kars Afl klar Bayram yurt içinden ve yurt d fl ndan çok say da afl klar n kat l m yla yap ld. Kültür ve Turizm Bakanl 2 Temmuz - A ustos 2012

3 Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ü, UNESCO nun somut olmayan kültür miras çal flmalar kapsam nda, Türkiye nin 2010 y l Yaflayan nsan Hazineleri seçilen de- erli ozan m z Afl k Maksut Feryadi Koca, 7 y ldan beri Uluslar aras Kars Afl klar Bayram jüri baflkanl k divan nda görev almaktad r.bu anlaml Kars Afl klar Bayram n de erli ozan m z Maksut Feryadi ye sorduk. Özetle flunlar söyledi: 2012 Temmuz - A ustos 3

4 7 y ldan beri jüri baflkanl k divan nda görev almaktay m. Kars Afl klar Bayram her geçen y l daha da güzellefliyor, daha da olgunlafl yor ve afl kl k gelene inin geliflmesine katk sa l yor. Kars denilince akla afl klar gelir. Bu nedenle Kars ta afl klar bayram n n olmas çok önemlidir ve afl kl k gelene ine önemli katk lar sa layaca- na inan yorum. Afl kl k gelene inin s k nt l oldu u bu dönemde özellikle Kars gibi afl kl k gelene inin befli i olan bir yerden güçlü afl klar n ç kmas çok önemlidir. Geçen afl klar bayramlar - na bakt m zda bu y lki bayram n daha verimli oldu unu gözlemledim. Yar flmalar 5 ayr dalda yap ld ve de erlendirildi. 100 civar nda afl n kat ld bu bayramda bu y l birincilik, ikincilik yerine belli puan n üzerindeki isimler dereceye girmifl oldu. Bu sistem yeni yetiflen gençler için de çok önemlidir ve daha iyi yetiflmesine sebep olacak. Bu organizasyonu düzenleyen Kars Belediye Baflkan Sn. Nevzat Bozkufl a ve eme- i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Serhat Kültür Dergisi olarak Belediye Baflkan Say n Nevzat Bozkufl un flahs nda bu etkinli e eme i geçenleri kutlar, Afl kl k gelene inin kuflaktan kuflaklara artarak geçmesini temenni ederiz. 4 Temmuz - A ustos 2012

5 Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... ÇOCUKLARIN insanca büyümeleri için;gösterifle, teknoloji ye de il, özgüvene ve sevgiye ihtiyaçlar var. Teknoloji nin henüz evimizi talan etmedi i günler de anneler evde, babalar iflte, biz de yafl m z n gerektirdi- i yerlerde yaflam n içindeydik. Benim çocuklu um da eve gelirken evi anahtarla açt m z hiç hat rlamam. Evde yaflayan hiç kimse de anahtar olmazd varsa da bir tane oda herkesin bildi i bir yerde sadece baflka bir diyara gidersek usule uygun kilit kap ya vurulurdu o kadar. Kap öyle çelikten falan da de ildi. En büyük e lence sokaklar, oyuncaklar s n rs zd sanki evren bizim için yarat lm flt. Oynamak için belli bir yerin olmas flart yoktu. Hiç kimse bize oyunu para karfl l n da satmazd. Arkadafllar m z n hepsi birbirinin ayn - s yd zengin, fakir fark m z yoktu, biz aram za s n rlar koymay ö renmemifltik. Bizim oyunlar m z hepimize eflit mesafedeydi. Servisi bilmezdik. Eskiyen ayakkab lara inat tüm yollar arfl nlard k. Yol sadece yürümek, bir yerlere varmak için de ildi. Yol arkadafll n n ne çok e lencesi ne çok oynaflmas olur bizim gibi yol arkadafll na duranlar bilir. Çantalar m z muflambadan, en kalitelisi flile bezinden bir ötesi kumafltan ama hepsi gösteriflten uzak bizim çocuklu umuza gölge etmeyen s rt m z n tafl y c lar yd. Okuldan döner dönmez kald r m kenarlar çantalar bekler, bir-iki oyun oynad ktan sonra eve girerdik. Kirlenmek bizim ruhumuzu aç a ç kar r, dingin, yorgun kendimizi evde bulurduk. En çokta sokakta oynarken ekmek aras yer birde kimin evi yak nsa pefli s ra ayn bardaktan suyu içerdik. Bize ait özel eflyalar m z çantam - z n üzerinde dururdu kimse dokunmazd, hiç kimse çal n r korkusu bilmezdi. Sokaklar evimiz gibi güvenliydi. Hiç bir zaman çocuk kavgalar m z karakol yüzü bilmezdi. En fazla saç, OLCAY KASIMO LU Yazar-fiair bafl olur, tekme atar, eflekli küfürlerle kavgay bitirir ama kin gütmezdik en fazla baflka bir oyunda yine buluflurduk. Çocuk yan m z örselenmemifl çiçekler gibiydi. Dikeni de gülü de baflka güzeldi. Yaralar m z ekmekle flifa bulurdu, k r lan kafalar m z flekere bulan rd bunlar bile bize oyun gibiydi. Yaz temizlikleri, hal y kamalar hepsi mahallede flölen havas nda geçerdi. Biz temizlikçi kad n diye bir fleyde bilmezdik. Komflunun odununu tafl r elimize konulan flekere bayram ederdik. Evlerimiz insan, anne, kardefl kokard. Çok lüks yaflamazd k ama do- al hayatt bizim ki. nsan insanla buluflturan, geceleri y ld zlarla konuflturan içimizin aynas gülen gözlerimiz. fiimdi çok lüks evler var içi insans z, parklar sürüyle içinde çocuklar yok. Her y l sökülüp yenilenen kald - r mlar var. Sokaklar kimsesiz, çocu a hasret. her taraf m z beton y n, sol taraf m z kimsesiz, yapay insanlar sürüsü gibiyiz. Koca ç narlar dedi imiz dedeler, neneler yok, sanki yeralt dünyas n da yafl yorlar sahi masallar m z n sahibi koca ç narlar m za ne oldu? Kap lar - m z kapal, yüreklerimiz yaral, taksitlere bölünmüfl yaflam n biçare bekçileri bizler, her yerimiz talana dönmüfl. Ne oldu bize? Birbirimize yabanc, birbirimize yasakl. Biz mi istemifltik? Yoksa birileri mi böyle istedi?.. Her toplum hak etti i gibi yönetilir derler ya,biz mi böyle olmas n istedik, biz mi dünyaya yeni ferman verdik, yeni dünyalar, yeni bulufllar için insanl n suyuna kibrit suyu dedik, baflka ne denilebilir ki! AH B R ÇOCUK OLSAYDIM! Yine sokaklarda top kofltursam Yine köflelerinde saklambaç oynasam Yine en kuytu köfleyi ben buldum sevincine girsem Hani yine paçalar k sa,burnu sümüklü o çocuk ben olsam Düflmekten dizlerim yara bere içinde kalsa Ç kt m elma a açlar n n yine dal k - r lsa düflsem bir taraflar m ac sa Vars n oyun bozan desinler kurduklar bütün kuleleri y ksam Onlarda tekrar tekrar yapsa bende gülüfllerde kaybolsam Onlarda pefli s ra arkamdan tafl ya muruna tutsalar Cam k rman n keyfini ancak çocuklar bilir Oyunlara kurban verdi imiz can m pencereler Ah yeniden, yeniden çocuk olsam Kurba alar fliflirsem Hatta bakkal amcan n leblebi tozuna katt una tekrar flahit olsam Topraktan çamur yapt m z sonra hayatlar infla etti imiz O canim hayallerimi yapt m hünerli ellerime tekrar kavuflsam Hani hep derler ya tahtadan oyuncaklar bizim ki Tahtayla hayat bulmufl nice bulufllar vard oyun sofram zda Ah yeniden çocuk olsam, olsam da fiekere,sak za hasret düfllerimi avutsam Sonra rengarenk bilyelerimin say s n unutmasam Torbamda tafl man n hakl gururunu yaflasam Yaflasam da anlatsam çocuk olman n s n rlar yok bu dünyada Dünya en çok çocuklarla bar fl k Çünkü çocuk yüre i kar flmam flt kurtlar sofras na Yüzlerimiz yan k, yüreklerimiz pakt Temmuz - A ustos 5

6 AfiIK fienl K N HAYATI 6 ( ) fienl K, 1850 y l n n yaz aylar nda Ç ld r n Suhara (Afl kflenlik) Beldesinde dünyaya gelmifltir. Babas, köyün yerli ailelerinden Kadirgillerin Molla Kadir dir.çiftçilikle u raflan ve kümes hayvanlar na çok merakl olan Kadir, orta halli bir köylüdür. fienlik in annesi Zeliha, okuma yazma bilen, zeki görgülü ve bilgili bir kad nd. Sabah namaz nda evine dönmekte olan Molla Kadir i kap da karfl layan köyün ebe kad n, bir o lunun oldu unu müjdeleyerek, hasene (hay r) vermesini söyler. Ebe kad n n hasene sözünü heyecandan hasan fleklinde anlayan Molla Kadir, çocu una Hasan diye seslenir. Böylece çocu un ad Hasan kal r. Aradan y llar geçer, küçük Hasan büyür, yafllar na gelir. Sabah n ilk fl klar yla beraber önüne katt koyunlarla köyden ç kar, akflama kadar da larda çay rlarda koyun otlat rd. Ç ld r uzun y llar Rus iflgalinde kalm fl, iki devlet aras nda s n r oluflturan bir bölge olarak, zaman zaman birçok savafla sahne olmufltur. Ard arkas kesilmeyen bu savafl ve göç felaketler, halk dilinde yan k destan ve türkülerin oluflmas na sebep olmufltur. Genç yaflta ölen yi itler, murad n alamayan genç k zlar, babalar, analar, dedeler, yetim yavrular, bu deyifllerin konular d r. Birçok evliya ve flehit menk beleri anlat l r. Da lar ve ovalar isimsiz flehit mezarlar yla doludur. Uzun k fl geceleri, bütün Do u Anadolu köylerinde oldu u gibi suhara da da a t destanlar n n söylenmesi ve flehit menk belerinin anlat lmas yla geçirilirdi. Bazen de köy imam - n n okudu u, Ahmediye, Battal Gazi, ve Hz. Alinin cenkleri gibi dini kahramanl k kitaplar dinlenirdi. Afl klar, hikayelerini, bayat ve türkülerini bu olaylar üzerinde koflar, gençler bu duygularla yetiflirlerdi. Küçük Hasan gözünü aç p çevresine bakt zaman bu olaylar görmüfl, yurduna, milletine koflulan bu bayat lar, türküleri, destanlar ve hikayeleri iflitmiflti. flte Hasan ça n n büyük afl yapan çevresindeki bu olaylar ve bu ortamd. Edebi kiflili i yurt mücadelesi duygular içerisinde geliflmiflti. Akflamlar evinde afl n ekme ini yedikten sonra bütün köy çocuklar gibi, babas n n elinden tutup ya afl k meclisine veya cenk kitaplar n n anlat ld komflu odalar na giderdi. Geceleri buralarda anlat lanlar büyük bir merakla dinleyen Hasan, gündüzleri bunlar hayal eder, uzun uzun düflüncelere dalard. Hasan 14 yafl na geldi inde, onda büyük bir av tutkusu bafllam flt. Babas n n av tüfe ini al r, Karasu nun geçti i Kulaklar denilen yerde pusuya girer. Saatlerce yabani ördek beklerdi. Yine bir ikindi zaman, Kulaklar da pusuya yatar. Bir kaç saat sonra, üzerine bir a rl k çöker, uyur-uyan k bir halde rüyalar alemine dalar. kinci günün akflam - na kadar burada kal r. Hasan n eve dönmedi ini gören babas, köy halk ile birlikte o lunu aramaya bafllar. Hasan bayg n bir halde bulurlar. Yaflad alemden uyand na piflman bir halde, etraf na toplanan halk süzer. Köyün imam n n, O lum Hasan sana ne oldu, neden böyle duruyorsun, niçin konuflmuyorsun? demesi üzerine, Hasan, fiu sözlerle cevap verir; Temmuz - A ustos 2012

7 Rüya-y alemde yatt m yerde Neçe yüzmin hayal güfluma geldi Ü be üç cismine sald atefl Sevdi im salat n düfluma geldi Ayn na geymiflti gaflet lüzum Kör oluban açmayayd m gözümü Bir tagayy r keyfte gördüm özümü O kadar möhübbeti hofluma geldi fienlik em hakine gettim yüzünen Bir kelme dan flt m fliirin sözünen Hay f ki bakmad m k yar gözünen Sürahi gameti karfl ma geldi Hasan n sözleri bitince köy imam n n sevinçle gözleri fl ldar. Kadir A a n n kula na e ilerek göz ayd n verir. Öteki köylüler bundan bir fley anlamazlar, Hasan eve getirirler. Bilgiç bir kifli olan köy imam Hasan karfl s na alarak, Hasan, biraz önce bize bir türkü söyledin, sevdi in salat ndan bahsettin. Bunu bize anlat bakal m, nas l gördün, türkünün sonunda tapfl rd n fienlik kimdir? diyince, evde bulunan köylülerin hayretli bak fllar önünde ikinci türküsünü söyler: Y l n ahbaplar yaren yoldafllar Bir sa almaz derde düfltüm bu gece Hikmet-i pir ile ab- zülalden Kevser Bula ndan içtim bu gece Kudret mektebinden verdiler dersi Zahirde göründü arfl ile kürflü H fz mda zapt oldu Arabi farsi Lügat-i imrani seçtim bu gece Sefil fienlik Hak tan buldu kemali Bu fikirle vasf- halin demeli Bedirlenmifl gördüm güzel cemali Tagayy r hal oluf flaflt m bu gece Hasan, bu rüyalar aleminde, pir elinden bade içerek, sevdi i salat - na olan aflk n, hem de flairlik kudretini buldu unu anlatmaktad r. Ayr ca ilahi kudretten Arapça, Farsça ve mran ( brani) dilini ö rendi ini, tanr n n cemalini gördü ünü haber verir. Bu günden sonra Hasan Afl k fienlik ad yla bilinip tan nmaya bafllar. Yöre halk bu Badeli Halk Afl n görüp dinlemeye gelir. Dü- ün ve derneklerine Afl k fienlik i ça r rlar. Ünü h zla etrafa yay lmaya bafllar. Gizlice sevdi i Huri adl k z n baflka bir köye gelin gitmesi fienlik i çok etkilemifltir. Bu ayr l n ac s fliirlerinde aç k bir flekilde görülmektedir. Bir müddet sonra ayn köyden Abdullah n k z Mürüvet le evlenir. Çocuklar olmay nca üç y l sonra ikinci defa, yine Suhara dan eski sevgilisi Huri ye benzetti i, Kral Hasan n k z Huri ile evlenir. Fakat afl k gönlü ikinci evlili inde de huzuru bulamaz. Kar lar n n kavgalar, evde yaratt klar huzursuzluk, fienlik i can ndan bezdirmifltir. Daima mutlulu- u arar, fakat gerçek hayatta bunu asla bulamaz. Bu yüzden olacak ki, tasnif etmifl oldu u hikayelerinde kahramanlar iki sevgiliyle mutlu yaflatm fl, böylece kendi bulamad mutlulu u ve aile huzurunu kahramanlar na vermifltir. Ölümü ve Mezar Afl k fienlik in erken ölümüne sebep olan Revan yolculu u flöyledir; 1913 y l yaz aylar nda, Revan Hanlar ndan birinin büyük bir dü ünü olur. Bu dü üne çeflitli yörelerden bir çok afl k kat l r. Geleneklerine göre, Hanlardan birinin Toy Babas olmas gerekiyordu. Çok flerefli ve gösteriflli bir unvan olan toy babal için Hanlar aras nda büyük çekiflmeler olur. Bu hanlar n her birinin himayesinde bir veya birkaç hikayeci usta afl k bulunurdu. Sonunda, hangi Han n afl hiç duyulup iflitilmemifl yeni bir hikaye anlat rsa, o Han n toy babas olmas na karar verilirdi. Daha önce fienlik in ç rakl n yapm fl Revanl Afl k Bala Memmet te, Hanlardan birinin himayesinde bu dü üne kat larak, ustas Afl k fienlik in Latif fiah adl hikayesini anlat r. Çok be enilen Latif fiah hikayesini anlatan Afl k Bala Memmet i zorlayarak, hikayenin as l sahibini ö renir ve Ç ld rl Afl k fienlik i Revan a getirmesi için kendisine bir ayl k süre verirler. Bala Memmet Ç ld r a gelir ve ustas na durumu anlat r. Bunun üzerine Afl k fienlik, ç ra ile birlikte Revan a gider. Revan Hanlar n n afl klar ndan baz lar, fienlik in daha önceleri Gümrü, Tiflis ve Borcal da görüflüp, tan flt ve yar fl p üstün geldi i afl klard r. Bu nedenle fienlik ten çekiniyorlard. fienlik Revan da Hanlar n en ünlü afl klar yla karfl lafl p,üstün gelir. Afl klar yenilen ve dolay s yla kendi itibarlar daazalan Hanlar,bu Osmanl Afl n n yeme ine zehir koydururlar. Revan da hastalanan fienlik.gümrü ye kadar trenle, oradan da öküz arabas yla Ç ld r a gelirken, Arpaçay n Dalaver köyünde ölür. Cenazesi Suhara ya getirilir. Mezar Suhara (Afl kflenlik Beldesi) ded r. Kaynak: Afl kflenlik Belediyesi web sitesi 2012 Temmuz - A ustos 7

8 IfiI I; dünyam zda var olan fleyleri görmemize ve renkleri birbirinden ay rmam za yarayan bir enerji kayna olarak tarif etmek mümkündür. Yazarken, konuflurken fl k yerine ziya ya da nur kelimelerini de kullan r z ço- u kez... Ifl k; kuflkusuz bir fleyin oluflumundaki atomik etkileflim sonucunda meydana ç km fl ve fl yarak yay lm flt r. Ifl k olmasayd, insano lu güzellikleri bu kadar fark edebilir miydi, acaba?.. Allah hiç kimseyi karanl - a düflürüp, onu fl ktan, ziyadan, nurdan mahrum etmesin. Allah kimsenin fl - n, nurunu, ziyas n elinden almas n. Gözlerdeki fl k için; kalp gözünün, sevgi gözünün ve aflk gözünün bir fl da oldu u... söylenebilir. nsan için en kötü fley gözlerdeki fl n kaybetmifl olmas d r. Kaybolan Ifl k ad ndaki bir eseri Türkçeye çevrilmifl olan Michael Conelly der ki: Gezinirken orman n karanl nda görürsün ufukta c l z, ama güçlü olaca n bildi in bir fl... Koflarak gidersin tutmak, tutunmak için. Sevmek 8 Kaybolan Ifl k, Kaybolan Ziya ABBAS GÖKÇE Kurucu Meclis ve Dan fltay E. Üyesi ve yaflamak için ona... S ms k tutars n y llarca onu... Sonra nedense kaymaya bafllar birden bire... C l zlaflm fl haliyle yaflamaya baslars n, fakat yine de son hamlelerle üstüne at l rs n gittikçe kaybolan, fakat asla gitmesini istemedi- in fl n... Ama fl k ya kaybolmaya bafllam flt r ya da biz onu öyle görmek istiyoruz bu yaflamda... Nur ile fl k ve par lt anlam na gelen ziya kelimesine Kur an da da s kça rastlanmaktad r. Orada ziya nura göre daha asli bir fl k olarak belirlenmifltir. Ayetlerde ziya günefl ay ise nur olarak gösterilmifltir. Yine bu ayetler, güneflin fl olan ziyay ; ay n fl - olan nura göre daha temel bir fl k... halinde vermektedirler. Ifl k; yaln z Allaha mahsus bir s fatt r. Baflkas na ait olamaz,i tek varl k olan Allaha ait bir niteliktir fl k. Fakat Türkçemizde her zaman karanl a karfl fl k kelimesi kullan lmaktad r. Türk flairleri de, edebiyat m zdaki birçok fliirlerinde karanl n yan nda; fl k, nur ve ziyay da fliir konusu yapm fllard r. Keflke bunlardan bir k sm n da hat rlay p yazabilsem: Abdühakhamit efli için yazd fliirinde: Her yer karanl k, pür nur o mevki... demifltir. Tevfik Fikret fiüphe bir nura koflmakt r ifadesinde bulunmufltur. Mehmet Akif Ersoy un; Âtiyi karanl k görerek azmi b rakmak... m sra vard r. Yahya Kemal Beyatl n n da bir fliirinde; Etraf okfluyor may s n taze rüzgâr ;/ Karfl mda köhne Üsküdar n dost fl klar. dizesi bulunmaktad r. Ifl kl dünyada, toplumun yapt klar na tahammül edemeyen Necip Faz l K - sakürek: bir fliirinde: Ne fl kta gezeyim, ne göze görüneyim; / Ifl klar sizin olsun, verin karanl klar, / Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim; / Örtün üstüme örtün; / Serin karanl klar...diye yazm flt r. fiiir yazmaya bafllad m günlerden beri; fl k, ziya, nur ve karanl k kelimeleri benim fliirlerimde de yer alm flt r. Ancak benim fliirlerimde geçen fl k kelimeleri karanl n karfl l olarak kullan lm flt r, Allah n s fatlar ndan biri olan fl k anlam na de il. nsan ömrü dönemeçlerle doludur. En son dönemecin nihayetine Tanr taraf ndan konulan noktaya biz ölüm Temmuz - A ustos 2012

9 diyoruz. Bunu tatmak her canl n n de ifltirilemez kaderidir. Dünya ve ahiret ikilisine inand m için; bence, ömrün sonuna konulan bu nokta hem bir sonuç, hem de bafllang çt r. Her ölüm ac d r ve st rap getirir ölünün yak nlar na... Bu gerçe i tatmak, nice keder, elem, feryat ve ac lara sürükler ölünün yak nlar - na... A larken bayati ve mersiye niteli inde sözler, deyimler yank lan r ölenin evinde... Bu ac gerçe i daha yeni yaflad m kardeflim y llard r kanserle mücadele eden Ziya y kaybetmekle... Ac m o derece büyüktü ki; a lamak, s zlamak yetmedi. Ayr ca onun aziz hat ras na hürmetle ve göz yafllar içinde fliirler de yazd m. Çünkü benim fl m, nurum, ziyam elimden gitti. Aff n za ve müsamahan za s narak bunlar size sunuyorum, fliirlerimi... Zira bu sütunlar bana de il, sizlere aittir. Ifl k ve Ziya Yine her yer karard ; fl m yok, ziyam yok, brahim den sonra da art k benim Ziya m yok! Ben neyleyim Yarabbi, flimdi Ziya dan sonra; Bütün dünyam y k ld, yaflanacak dünyam yok! O, gönlümde an tt, sevgi, sayg an t ; B rak p gitti beni; gerçe im yok, rüyam yok! Makam cennet olsun ve Allah n duas Bunu böyle bilirim, benim baflka duam yok! Seve, seve yoluna can verirdim Billâhi; Buna Allah flahittir; yalan m yok riyam yok!.. Ziya, Ziya Nerdesin?.. Bir gecenin koynunda, bitiverdi rüyam z; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Bizi b rak p gittin, yetim kald dünyam z; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Sen benim fl md n, nurumdun, ziyamd n Gerçe im ve hayalim, özlemim, rüyamd n... Tüm varl m,servetim, hayat m ve dünyamd n; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Sensiz art k bu dünya bir yaland r, yok bana Tükenmez ki saymakla bunca dertler çok bana Ar yorum her yerde,sorup dosta, yabana; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Senden yetim kalm fl m, sanki ben bu yafl mda; Akl m, fikrim kalmad art k benim bafl mda; Kendin yoksun velâkin, hep hayalin karfl mda; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Ziya can, Ziya!.. Niçin birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Niye bizi b rak p, gittin Ziya can, Ziya!.. Sen bir fl k ve nurdun benim fani dünyamda, Canl bir heykeldin gerçe imde, rüyamda, Her an senin ad n var nefesimde, havamda Niye birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Neden bizi b rak p, gittin Ziya can, Ziya!.. Senden sonra halimi görebilse gözlerin Duymasam da sesini, kula mda sözlerin Dünyam seninle dolu silinmiyor izlerin; Niçin birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Niye bizi b rak p gittin Ziya can, Ziya! Temmuz - A ustos 9

10 Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri 2012 Dünden Yar na Kültürümüz SERHAT KÜLTÜR HABER SOSYAL Destek Projesi kapsam nda yap lan Dünden Yar na Kültürümüz adl Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri büyük bir coflkuyla kutland. Afl k fienlik Beldesinde yap lan kutlamaya çok say da konuk kat ld. Afl k fienlik Belediye Baflkan M.Mülazim KA- RAÇAY, yap lan bu anlaml etkinlik hakk nda bir konuflma yaparak duygular n flöyle anlatt : 10 Afl k fienlik bir halk kahraman d r. Özellikle Kafkasya Türkleri taraf ndan çok iyi bilinmekte ve sevilmektedir. Herhangi bir örgün e itim kurumuna devam etmedi i halde yaflad - dönemim yayg n e itim Temmuz - A ustos 2012

11 imkanlar ndan yararlanarak kendisini yetifltirmifl olan fienlik Baba eserlerinde yans tt engin kültürü informal olarak kazanm flt r. Eserlerinden anlafl laca- gibi Afl k fienlik in yaflad çevrede Kafkaslardan gelerek Anadolu da etkili olan çok zengin bir Halk Kültürü kuflaktan kufla a aktar larak yaflamaktayd. fienlik afl k meclislerinde dinledi i bölge afl klar ndan, köydeki odalarda yap lan sohbetlerden ve okunan cenk kitaplar ndan, cami de yap lan dini e itimden üstün zekas sayesinde çok iyi faydalanm flt r Osmanl -Rus savafl n n oldu u dönemde fienlik kahramanl k destanlar yla, koçaklamalar ile yöredeki milis kuvvetlerin direnç kayna olmufltur. Hatta 93 koçaklamas fliiri bölgede stiklal Marfl olarak kullan lm flt r. Bölgede ve Kafkaslarda bir Halk Kahraman d r. Beldemize ad n veren Afl k fienlik in daha genifl kesimlere tan - t larak gelecek kültürlere ve kuflaklara aktar lmas ve bu sayede kültür turizmi ve yöre potansiyelinin tan t lmas, Belediye ve Afl k fienlik Kültür Derne i taraf ndan 7 y ld r Afl k fienlik Kültür Festivali düzenlenmektedir. Bu festivale her y l ülkemizden ve komflu ülkelerden, özellikle Azerbaycan, Gürcistan dan kat l mc lar gelmektedir. Bu festivalde çeflitli etkinlikler düzenlen Temmuz - A ustos 11

12 mekte, Ozan tan t lmaya ve yaflat lmaya çal fl lmaktad r. Son y llarda festivale 4-5 bin kifli kat lmaktad r. Bu halk ozan ve kahraman bu kadar ilgi uyand rmas - na ra men yaflam ve eserleri hakk nda çok düzenli bir çal flma yap lmam flt r. Bu ozan m zla ilgili çal flman n yap l p gelecek kuflaklara aktar lmas gerekmektedir. Ardahan Üniversitesi nden 1 ö retim görevlisinin ve Afl k fienlik i bilen Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden ozanlar n kat l m ile panel ve söylefliler yap larak genifl kesimlere ulafl lacakt r. DÜNDEN YARINA KÜL- TÜRÜMÜZ adl Sosyal Destek (SODES) projemiz ile Afl k fienlik in bilinmeyenlerini ortaya ç karmak, öyküleriyle gerek yaz l ortamda gerekse dijital ortamda kayda geçirmek üzere bu proje çal flmas na girdik, unutulmakta olan Halk kültürü içerisinde kaybolmak üzere olan Afl kl k gelene ini yar nlara tafl - mak amac yla çok say da kat l mc n n bulundu u bir ortamda yap ld. Afl k fienlik Belediye Baflkan M.Mülazim KA- RAÇAY n flahs nda Bu anlaml etkinli e eme i geçenleri kutlar afl kl k gelene inin yar nlara tafl nmas nda amac yla gelecek y llarda da sürmesini temenni ederiz. 12 Temmuz - A ustos 2012

13 2012 Temmuz - A ustos 13

14 14 Temmuz - A ustos 2012

15 stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld SERHAT KÜLTÜR HABER STANBUL Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Genel Kurulu Pazartesi günü saat da Dernek Merkezinde yap ld. Toplant salt ço unlu un kat l - m yla gerçekleflti. Gündem maddeleri okunup oylamaya sunularak kabul edildi. Nevzat Erda n Divan Baflkanl nda, Divan Heyetine Samet Yolcu ve Ali Karayel, seçildi. Genel kurulda tek liste sunularak kat l mc lar n oy çoklu u ile kabul edilen, Hikmet Elp Baflkanl - ndaki Yönetim Kuruluna afla da isimleri yaz lanlar seçilmifltir. Hikmet Elp Mehmet Emin Ifl kl Gökmen K l ço lu Cafer Akyol fiahin Ayr m Samet Yolcu Murat Karaca Yönetim Kurulu Baflkan Hikmet Elp, seçildikten sonra üyelere hitaben yapm fl oldu u konuflmas nda yönetim olarak yapmay hedeflediklerini özetle flöyle anlatt : Küskünlükleri ortadan kald r p, birlik ve beraberlik içinde yürüyece imizi; Azerbaycan kültür dernekleri aras nda iflbirli ini sa layaca m z ; Faaliyetlerimizde genifl kat l m sa lamak için ilçe ve mahalle düzeyinde tabana yayaca m z ; "Ben" yerine "biz" odakl olaca- m z ; Hemflerilerimiz aras nda varl kl yoksul ayr m yapmadan, her kese eflit davranaca m z taahhüt ediyoruz. SAYGILARIMIZLA Serhat Kültür Dergisi olarak stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i ni yapm fl oldu u kültürel çal flmalar ndan dolay kutlar, bu anlaml bayrak yar fl nda yeni yönetim kurulu baflkanl na seçilen Hikmet Elp ve tüm yönetim kurulu üyelerine baflar l çal flmalar dileriz Temmuz - A ustos 15

16 C R M NOLOG A (Suç, suçlu ve ceza) ile ilgili kitab n yazar, Ceza Alimi GAROFA- LO, kitab n n bafllang ç nda bu kitap, adalet mant ile ifltimai (sosyal) menfaat aras ndaki aç k ahenksizli i halletmek için yaz lm flt r. demektedir. Kitab nda suçlu tiplerini de belirtmifltir. Ellili y llarda çal flmakta oldu- um yörenin A r Cezas na çevre ilçelerden birisinden Sorgu Kararnamesi ile, adeta keyif için, Nagant tabancas ile adam öldürmekten san k birisini göndermifllerdi. O zaman SORGU YARGIÇLI I DA vard. Savc taraf ndan talepname ile sorguya dava aç l r, Sorgu da gerekli tahkikatdan sonra bir kararname ile görevli mahkemeye davay açard. Kararname ile birlikte görevli Savc da DD ANAME düzenlerdi. (Seksenli y llarda sorgu Yarg çl kald r lm flt r.) San k, tam bir suçlu tipinde birisi. Orta boylu yüzünden yumruk yemifl gibi, içeriye dönük birisi. S rf dedikodu ile doldurulmufl san k, çay rda çal flmakta olan adam n yan na giderek hiçbir neden olmadan elindeki toplu tabanca ile av n yakalam fl y rt - c yarat k gibi teti i çekmifl ve av n yerlere sermifl. Adam daha ölmemifl, flüpheliye yalvar - yor, bu yaralarla ölmem; üç çocu um, bir de eflim var, onlara ac. Bu sefer katil, elindeki Nagant tabancas n n namlusunu uzatarak a z na al seni öldürmeyece im der. Yaral da mecburen Nagant n uzunca namlusunu alabildi i kadar a z na al nca katil teti i çeker. Olay gören birçok tan k var. 16 Gizli Tan k (!) Av. HAL S ÖZDEM R stanbul Barosu Fakat hiçbirisi korkular ndan konuflam yorlar. Sorgu Yarg çl nda olay bilmiyoruz diye geçifltirirler A r Ceza Mahkemesi huzurunda da sorguda oldu u gibi durumu ayd nlatacak beyanda bulunmad lar. Sayg de er yafll bir Baflkan, tan klar n a z ndan beyan alam yor. Buna karfl n tan klar olabildi ince s k flt r yor ve olay biliyorsunuz aç klamal - s n z diye bast r yor. Tan klar yine de kem küm ediyorlarsa da, teker teker dinlenirlerken yüzlerinden so uk, so uk boncuk gibi terler ak t yorlar. Dizleri tir tir titriyor. Bacaklar yay gibi alçal p yükseliyorlar; suratlar de ifliyor. flte tam bu ola an d fl jest, mimik ve di er hareketleri Baflkan taraf ndan t pk bir film gibi teker teker tutana a geçirildi. Yarg lama sonunda da a r bir ceza verildi. G ZL TANIK dinlenmelerinde Yarg ç n, tan n hareketlerinden, beyanlar ndan kanaat edinemez.. Çünkü tan k görülmüyor. Gaipten gelen bir ses gibi. As l mühim olan, aleyhine beyanda bulunulan san k da tan n kim oldu unu bilmedi i gibi vucut hareketlerini de göremedi i için tepkisini beyan ve zapta geçiremiyor. B R BAfiKA OLAY; Yine altm fll y llarda A r Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada san n bu kez savunma Avukat y m. Çevrede tan nm fl birisi adam öldürmekten yarg lan yor. Köylerinin birkaç kilometre ilerisinde ölüm olay var. Ölünün taflla veya benzer sert cisimlerle kafas parçalanm fl. Sorgu kararnamesi ve Savc l ktan düzenlenen iddianame ile hakk nda idam cezas isteniyor. Tahkikat bitmifl ( bana göre daha bitmemifl) Savc mütelaas nda TCK nu nun 450/3. f kras n n uygulanmas n istedi. Bu madde ve f kras nda Canavarca bir his sevki ile veya iflkence ve tazip (azap ve eziyet vermek) ile ifllenirse fail idam cezas ile cezalan r demektedir. Savunma nedeniyle mehil ald m ve ertesi günkü duruflmaya dek tutuklu olan San k için Cezaevinde görüflüp, aleyhine beyanda bulunan kifli ile aralar nda herhangi bir husumetin olup olmad n sordum. Elbette var dedi ve Bu tan k köyümüzde ö retmendi.köy halk ile aras nda para al fl-verifli (tefecilik) yap yordu. Ben de köyün muhtar olarak Valili e flikayet de bulundum dedi. Savunma yapaca m ilk duruflmada durumu heyete arzettim. ste im yerinde görülerek durum valilikten soruldu; Gelen cevap da Savunmam z do rulad ; San k da beraat ettirildi. Yukar da k saca arz na çal flt m olaylar gösteriyor ki; Gizli tan n beyan gaipten gelen bir ses gibidir. Gerek Yarg lamay yapan heyet ve gerekse aleyhinde beyanda bulunulan san k hiçbir suretle bir itiraz yapmak için neden bulamayacaklar. Zira tan tan mad klar gibi, varsa yalan beyanlar n aç klarken yalanla ilgili tan n jest, mimik vs. hareketlerini de göremeyeceklerdir. Hak için insanlar n en son müracaat mercii olan Hukuk, dolay s yle Mahkemelerde de gizli tan k uygulamas yarg s z infaz olacakt r. Temmuz - A ustos 2012

17 Gönül Dostlar n n Toplant s Gönül Dostlar n n Mevsim Sonu Toplant s ; 09 Haziran Cumartesi günü Üsküdar fiemsipafla Havac lar Gazinosunda, her zamanki gibi doyumsuz bir hava içerisinde yap lm flt r. Bilindi i gibi; "Gönül Dostlar " grubu; k rk y l Ankara da oturduktan sonra, birkaç y l önce, gelip stanbul a yerleflmifl bulunan A abeyimiz Abbas Gökçe nin etraf nda kendili inden oluflmufltur. Grubun her ferdi kendisini; bu grubu oluflturan etmen, ya da lider gibi görmektedirler onu. Genel olarak ayda bir kez yap - lan ve geleneksel bir kimlik kazanan bu toplant larda; anlat lan f kra, an anekdot ve flakalardan kat lan herkes büyük bir hazla duymakta ve böylece s las n, gençli- ini, geçmiflini nostaljik bir hava içinde doya,doya solumaktad rlar. Her zaman oldu u gibi; an, f kra, taklit, anekdot ve karfl l kl sevgiler içerisinde gerçekleflen bu son toplant da büyük bir dostluk, sempati ve ahenk içinde geçmifltir. Yap lan mevsim sonu toplant - s na da kat lan herkes o güzel hava ve yaflant y solumufl ve bu güzel birlikteli in s k, s k tekrarlanmas n ifade etmifllerdir. Ancak yazl k, tatil ve yaz mevsimine girmifl bulundu umuzdan toplant n n biraz ertelenmesi temayülü belirlenmifltir. Bütün bu sebeplerle; imkânlar gözden geçirilmifl ve son yeme e kat lanlar n da oy birli iyle gelecek toplant n n 22 Eylül 2012Cumartesi günü Kofluyolu Ö retmenevi nde yap lmas uygun görülmüfltür Bu toplant ya ait fotografileri okuyucular m za sunmaktan memnuniyet duymaktay z Temmuz - A ustos 17

18 Zor Olan Umut Etmek, Umudu Diri Tutmak, Yaflatmak BELK, ALLAH yanl fl insanlarla tan flmam z istedi, do ru insan tan madan önce, Böylece en sonunda do ru insanla tan flt m zda, bu hediyenin ne yüce oldu unu anlamam z için. Belki, mutluluk kap s kapand nda, baflkas aç l - yordur, Böyle zamanlarda kapanan kap ya öyle uzun bakar z ki, bizim için aç lan di er kap y görmeyiz bile. Belki, en iyi arkadafll k, karfl l kl birer koltukta, tek bir kelime etmedi iniz, gözlerimizle anlaflt m z ve giderken bunun hayat n zdaki en iyi sohbet oldu unu düflündü- ünüz kiflilerde sakl d r. Belki, elimizde olan n k ymetini kaybetti imizde anlad m z do ru olabilir, Elimize gelene kadar neler kaç rd m z n fark na varamad m z da do rudur. Belki, Cumhuriyet in de- erini bilmenin, bir arada dostça yaflayabilmenin, zorluklara birlikte gö üs gerebilmenin, özgürlü ü hissedebilmenin, yar nlara güvenle bakabilmenin de erini bilmek; oldu unu henüz anlayamam fl zd r 18 NEVZAT ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar Belki, Çanakkale de, Conk Bay r nda canlar pahas na mücadele eden binlerce isimsiz kahraman m - z n bu vatanda kurdu u Cumhuriyet yönetiminin, çok büyük fedakârl klarla kazan lan ölüm kal m savafl nda yitirdi imiz binlerce flehidin, binlerce gazinin ölüm harc oldu unu, Kurulan bu büyük eserin her yönü ile geliflmesi, gelifltirilmesi, do abilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunmas n n kaç n lmaz bir görev oldu unu da onun yoklu unda anlayaca z. Son günlerde kaybetme korkusu, tehlikesi bizi sarm flken belki de en çok konuflulan kelime UMUT. Gazete bafll klar ndan, kafelerdeki sohbetlere kadar her cümleye egemen olan UMUT. En ihtiyac m z olan fley. Etraf m zda geliflen olaylar bizleri kuflatma alt - na alm fl. Ne dünü, nede gelece i görmek mümkün. Umut sand m z her fley bizleri yolda b rak yor. Ekonomik sistemler bir gecede çökebiliyor, Güvendi- imiz insanlar bizleri bir anda yolda b rakabiliyor. Üniversite mezunu olmak veya yabanc bir dil bilebilmek yetmiyor art k. flsizlik var. çlerimizde kaybolan fleyler var her gün, her gün hayal k r kl klar yla ve olamad klar m zla yüzleflmek zorunday z. Yaflamlar m z elimizden gelip geçiyor. Ne an tutabiliyoruz, nede bir sonrakini. Her gece yorgunlukla evlerimize dönüp, kronik yaln zl - m zla ve tüm gün bizleri takip eden, arkam zdan alayc laflar atan, tafllayan kaybolufllu umuz geceleyin daha çok güç kazan yor bize karfl. Her an, en derinlerden bir fleyler bizi öldürüyor. Sessizce a lamay sessizce kabul etmeyi ö reniyoruz. Karanl kta yap lacak en iyi fley gözlerini kapatmakt r, ta ki ayd nl a kadar, sabaha ayd nl a dirilme ümidiyle. Ama fikri bile korkutucuydu. Kim isterdi yeniden ayn k - s r döngüye, ayn ölüme dirilmeyi? Evet, yukar da çizdi imiz gibi umutsuzluk senaryolar, söylevleri asl nda o kadar kolayd r ki, birço unu belki de yafl yoruz. Oysa zor olan umut etmek, umudu diri tutmak, yaflatmak. Yaflamda ayakta kalabilmenin yolu umut, san r m umuda sar lanlar n, Temmuz - A ustos 2012

19 do umla ölüm aras nda geçen o zaman süresinde, hemen her dönemeçte umudun mutlaka bir biçimde var oldu unu, insanlar n flöyle veya böyle bir umuda sar larak yaflamlar n sürdürdüklerini, zorluklar n üstesinden bu flekilde geldiklerini görürsünüz. Umut, insan n gelece e dair beklentileri, özlemleri, hayalleri ve hedefleridir. Umutsuz yaflanmaz denir. Öyledir gerçekten, insan umutsuz yaflayamaz. Kald r bafl n gö e! Bir umut hep vard r. Günefl her gün do ar Günefle aç yüre inin perdelerini Ne varsa gecenin karanl - nda Her sabah y ka, ar t... Her gün yeni bir bafllang çt r Her gün tazelenir umut seslenir sana Bak ben yine buraday m Y lma, yorulma... Bir umut hep vard r. Kime ait oldu unu bilmedi im ama çok sevdi im afla daki öyküyü sizlerle paylaflmak isterim... Mumlar n Öyküsü! Dört tane mum usul usul yan yordu... Ortal k o kadar sessizdi ki, mumlar n konuflmalar n duyabiliyordunuz... Birinci mum dedi ki: Ben BARIfi m. Ama kimse benim yanmama yard mc olmuyor. San r m yak nda sönece- im. Alevi h zla azald ve sonunda tamamen söndü. kinci mum: Ben VEFA y m. Ne yaz k ki art k vazgeçilmez de ilim. Onun için, bundan sonra yan p durmam n bir anlam kalmad. Sözlerini tamamlad nda esen hafif bir rüzgâr onu tamamen söndürdü... S ras geldi inde üçüncü mum, hüzünlü bir sesle dedi ki: Ben SEVG yim! Yanacak gücüm kalmad. nsanlar beni unuttu, de erimi anlam yorlar. En yak nlar n sevmeyi bile unuttular. SEVG de daha fazla beklemeden sönüp gitti... Ans z n. Odaya bir çocuk girdi ve üç mumunda yanmad n gördü. Neden yanm yorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanman z gerekmiyor muydu? dedi. Ve ard ndan a lamaya bafllad... O zaman dördüncü mum konuflmaya bafllad : Korkma, ben yand m sürece öteki mumlar da yeniden yakabiliriz, ben UMUT um! Çocuk parlayan gözleriy- Serhat Kültür le UMUT mumunu ald ve öteki mumlar birer birer yakt... UMUT fl yaflam m zdan hiç eksik olmamal......ki hepimiz onunla birlikte VEFA y, BARIfi ve SEV- G yi yaflatabilelim... Yaflama Umutla, inançla bakmak, mutlu olup olmamak tamam yla kiflinin tercihi. Bak n z Roosevelt bu konuda ne diyor; zniniz olmad kça kimse size zarar veremez. Gandi ise; Biz kendi elimizle teslim etmedikçe, onlar özsayg m z alamazlar. diyerek üzüntülerin ve mutsuzluklar n kayna n n kiflinin kendisi oldu unun üzerini vurguluyor. Hiç kimse iznimiz olmadan bizi üzemez, flayet mutsuzsak bu kendi tercihimizdir. Kendimizin mutsuz olmas na izin vermeyelim... Yaflama inat, do du umuzda, biz a larken kahkahalarla gülen çevremizdekilere inat, inançlar m z sevgilerimiz, mecnunsu aflklar - m z, tertemiz yüre imiz, sevgi dolu kalbimiz dostane, babacan tavr m z ile bir gün yaflama elveda dedi imizde a layan biz de il çevremizdekiler olsun. Bizse kahkahalarla gülen ölümü bile dimdik ayakta karfl layanlardan olal m Yolunuz yüre iniz kadar ayd nl k, u urunuz ve baht n z aç k olsun. Mutlu Umut lu yar nlara Temmuz - A ustos 19

20 KAI VAKFI Yeni Baflkan n Seçti SERHAT KÜLTÜR HABER KARS ARDAHAN I DIR Kalk nma Vakf, Ola an Genel Kurul Kongresini Balmumcu da bulunan vak f merkezinde gerçeklefltirdi. Aç l flta bir konuflma yapan Vak f Baflkan Turan Çelik, üyelere hofl geldiniz temennisinde bulunduktan sonra, Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadafllar an s na bir dakikal k sayg duruflu ve ard ndan stiklal Marfl m z okumaya davet etti. Yap lan sayg duruflundan sonra Divan baflkanl na Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Divan baflkan yard mc l na Av. Mahmut Öztürkler, Divan katipli ine Ali Aflan ve Seyfettin Aksu seçildiler. Divan Baflkan Prof. Dr. Esfender Korkmaz konuflmas nda flunlar söyledi: Sizlerle birlikte bu çat alt nda olmaktan gurur duyuyorum. Yöresel vak flar aras nda bizim vakf n yeri çok önemlidir. Yapt m z ifllerin reklam n yapm yoruz. Biz yapm fl oldu umuz hizmetleri bir ibadet gibi say yoruz. Her zaman vakf m z siyaset üstü olarak görüyoruz. Ben ve di er iki hemflerimiz milletvekili olduktan sonra vak f ile siyaset iliflkilerini bir birine kar flt rmad k. Hemflerilerimizin her alanda yapm fl oldu u çal flmalara hep destek olduk. Bunlardan daha önemli ayr cal m zda imkan olan ifl adamlar m z bölgemize yat r mlar yapt lar. Bunun d fl nda baflka hay rseverlere bölgemize yat r m yapmaya vak f olarak önderlik yapt k. Bu ifl adamlar ndan biri de smail Aytemiz dir. Kendisi rahats zl nedeniyle aram zda yok. Ama beni arayarak sizlere selam ve sevgilerini bildirdi. Ben de kendisine huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Kendisi bir de erdir. Yaln z Kars n de il, Türkiye nin bir de- eridir. Vakf m z kendi evlad gibi görüyor. Kendisine flükranlar m bildiriyorum.. Biz bu vakf çok zor flartlarda kurduk. nflallah gençlerimiz bu vakf daha da ileriye tafl yacaklar.. Benim kurucu baflkanl mdan sonra, smail Aytemiz, skender Bozdemir, Y ld z Laçiner, Turan Çelik vakf m za büyük hizmetler yapt lar kendilerine teflekkür ederim dedi. Denetim raporu Av. Nac Art fl k taraf ndan okundu. Raporlar n okunarak oylamas ndan sonra aralar nda eski vak f baflkan skender Bozdemir, Dr.Erdal Polat, Ekrem Esmeray, Alican Mengüverdi de oldu u vak f üyeleri söz alarak yap c elefltirilerde bulundular. Konuflmalar n ve raporlar n okunmas ndan sonra Tek liste olarak seçime gidildi. Cihangir Güngör, Kars-Ardahan- 20 Temmuz - A ustos 2012

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı