7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da"

Transkript

1 tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli; CAFER AKYOL 24 de Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan Polat Tamer Varl Hikmet Aksu Hukuk Dan flman : Av. Erkan Karagöz Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de AfiIK fienl K N HAYATI;6 da Kaybolan Ifl k, Kaybolan Ziya ; ABBAS GÖKÇE 8 de Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri 2012; 10 da stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld ; 15 de Gizli Tan k (!); Av. HAL S ÖZDEM R 16 da Sevgi Yuma m 5-C 29 a Türkiye Azerbaycan Dostluk Gecesi; Dr. Gökmen KILIÇO LU 30 da Gül Gülebilirsen (1); HSAN ÖZKÖSEL Sazl Sözlü Piknik fiöleni 34 de 35 de Türkiye nin Starlar ndan Kalpten Destek; 36 da Anadolu Kültür Sanat ve Mozaik Derne i fiairler At flma Antolojisi Kitab n Ç kard 38 de Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: 4 Ataflehir/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Gönül Dostlar n n Toplant s ; Zor Olan Umut Etmek, Umudu Diri Tutmak, Yaflatmak; NEVZAT ERDA KAI VAKFI Yeni Baflkan n Seçti; Komflum; HASAN A BAHÇE 17 de 18 de 20 de 22 de Türk Dünyas Araflt rmalar Çal fltay ; DR. YAfiAR KALAFAT 40 da Unutulmaya Yüz Tutmufl Çocuk Oyunlar m z (2); TAMER VARLI 44 de Yöremizden Bir Nefes; Orhan DEM R Yazarlar m zdan fiiirler; 46 da 47 de Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir. S cak Kurabiyeler; HÜLYA DEM RA 23 de Kapak Resim: Aydan GÜRLÜYER Tatilin Düflündürdükleri; ABBAS GÖKÇE Kapak Tasarım: Ömer GÜZEL 48 de 2012 Serhat Kültür

2 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti SERHAT KÜLTÜR HABER BU y l 7 ncisi düzenlenen Uluslararas Kars Afl klar Bayram bu y lda büyük coflkuyla geçti. Kars Belediyesi nin düzenlemifl oldu u Uluslararas Kars Afl klar Bayram yurt içinden ve yurt d fl ndan çok say da afl klar n kat l m yla yap ld. Kültür ve Turizm Bakanl 2 Temmuz - A ustos 2012

3 Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ü, UNESCO nun somut olmayan kültür miras çal flmalar kapsam nda, Türkiye nin 2010 y l Yaflayan nsan Hazineleri seçilen de- erli ozan m z Afl k Maksut Feryadi Koca, 7 y ldan beri Uluslar aras Kars Afl klar Bayram jüri baflkanl k divan nda görev almaktad r.bu anlaml Kars Afl klar Bayram n de erli ozan m z Maksut Feryadi ye sorduk. Özetle flunlar söyledi: 2012 Temmuz - A ustos 3

4 7 y ldan beri jüri baflkanl k divan nda görev almaktay m. Kars Afl klar Bayram her geçen y l daha da güzellefliyor, daha da olgunlafl yor ve afl kl k gelene inin geliflmesine katk sa l yor. Kars denilince akla afl klar gelir. Bu nedenle Kars ta afl klar bayram n n olmas çok önemlidir ve afl kl k gelene ine önemli katk lar sa layaca- na inan yorum. Afl kl k gelene inin s k nt l oldu u bu dönemde özellikle Kars gibi afl kl k gelene inin befli i olan bir yerden güçlü afl klar n ç kmas çok önemlidir. Geçen afl klar bayramlar - na bakt m zda bu y lki bayram n daha verimli oldu unu gözlemledim. Yar flmalar 5 ayr dalda yap ld ve de erlendirildi. 100 civar nda afl n kat ld bu bayramda bu y l birincilik, ikincilik yerine belli puan n üzerindeki isimler dereceye girmifl oldu. Bu sistem yeni yetiflen gençler için de çok önemlidir ve daha iyi yetiflmesine sebep olacak. Bu organizasyonu düzenleyen Kars Belediye Baflkan Sn. Nevzat Bozkufl a ve eme- i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Serhat Kültür Dergisi olarak Belediye Baflkan Say n Nevzat Bozkufl un flahs nda bu etkinli e eme i geçenleri kutlar, Afl kl k gelene inin kuflaktan kuflaklara artarak geçmesini temenni ederiz. 4 Temmuz - A ustos 2012

5 Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... ÇOCUKLARIN insanca büyümeleri için;gösterifle, teknoloji ye de il, özgüvene ve sevgiye ihtiyaçlar var. Teknoloji nin henüz evimizi talan etmedi i günler de anneler evde, babalar iflte, biz de yafl m z n gerektirdi- i yerlerde yaflam n içindeydik. Benim çocuklu um da eve gelirken evi anahtarla açt m z hiç hat rlamam. Evde yaflayan hiç kimse de anahtar olmazd varsa da bir tane oda herkesin bildi i bir yerde sadece baflka bir diyara gidersek usule uygun kilit kap ya vurulurdu o kadar. Kap öyle çelikten falan da de ildi. En büyük e lence sokaklar, oyuncaklar s n rs zd sanki evren bizim için yarat lm flt. Oynamak için belli bir yerin olmas flart yoktu. Hiç kimse bize oyunu para karfl l n da satmazd. Arkadafllar m z n hepsi birbirinin ayn - s yd zengin, fakir fark m z yoktu, biz aram za s n rlar koymay ö renmemifltik. Bizim oyunlar m z hepimize eflit mesafedeydi. Servisi bilmezdik. Eskiyen ayakkab lara inat tüm yollar arfl nlard k. Yol sadece yürümek, bir yerlere varmak için de ildi. Yol arkadafll n n ne çok e lencesi ne çok oynaflmas olur bizim gibi yol arkadafll na duranlar bilir. Çantalar m z muflambadan, en kalitelisi flile bezinden bir ötesi kumafltan ama hepsi gösteriflten uzak bizim çocuklu umuza gölge etmeyen s rt m z n tafl y c lar yd. Okuldan döner dönmez kald r m kenarlar çantalar bekler, bir-iki oyun oynad ktan sonra eve girerdik. Kirlenmek bizim ruhumuzu aç a ç kar r, dingin, yorgun kendimizi evde bulurduk. En çokta sokakta oynarken ekmek aras yer birde kimin evi yak nsa pefli s ra ayn bardaktan suyu içerdik. Bize ait özel eflyalar m z çantam - z n üzerinde dururdu kimse dokunmazd, hiç kimse çal n r korkusu bilmezdi. Sokaklar evimiz gibi güvenliydi. Hiç bir zaman çocuk kavgalar m z karakol yüzü bilmezdi. En fazla saç, OLCAY KASIMO LU Yazar-fiair bafl olur, tekme atar, eflekli küfürlerle kavgay bitirir ama kin gütmezdik en fazla baflka bir oyunda yine buluflurduk. Çocuk yan m z örselenmemifl çiçekler gibiydi. Dikeni de gülü de baflka güzeldi. Yaralar m z ekmekle flifa bulurdu, k r lan kafalar m z flekere bulan rd bunlar bile bize oyun gibiydi. Yaz temizlikleri, hal y kamalar hepsi mahallede flölen havas nda geçerdi. Biz temizlikçi kad n diye bir fleyde bilmezdik. Komflunun odununu tafl r elimize konulan flekere bayram ederdik. Evlerimiz insan, anne, kardefl kokard. Çok lüks yaflamazd k ama do- al hayatt bizim ki. nsan insanla buluflturan, geceleri y ld zlarla konuflturan içimizin aynas gülen gözlerimiz. fiimdi çok lüks evler var içi insans z, parklar sürüyle içinde çocuklar yok. Her y l sökülüp yenilenen kald - r mlar var. Sokaklar kimsesiz, çocu a hasret. her taraf m z beton y n, sol taraf m z kimsesiz, yapay insanlar sürüsü gibiyiz. Koca ç narlar dedi imiz dedeler, neneler yok, sanki yeralt dünyas n da yafl yorlar sahi masallar m z n sahibi koca ç narlar m za ne oldu? Kap lar - m z kapal, yüreklerimiz yaral, taksitlere bölünmüfl yaflam n biçare bekçileri bizler, her yerimiz talana dönmüfl. Ne oldu bize? Birbirimize yabanc, birbirimize yasakl. Biz mi istemifltik? Yoksa birileri mi böyle istedi?.. Her toplum hak etti i gibi yönetilir derler ya,biz mi böyle olmas n istedik, biz mi dünyaya yeni ferman verdik, yeni dünyalar, yeni bulufllar için insanl n suyuna kibrit suyu dedik, baflka ne denilebilir ki! AH B R ÇOCUK OLSAYDIM! Yine sokaklarda top kofltursam Yine köflelerinde saklambaç oynasam Yine en kuytu köfleyi ben buldum sevincine girsem Hani yine paçalar k sa,burnu sümüklü o çocuk ben olsam Düflmekten dizlerim yara bere içinde kalsa Ç kt m elma a açlar n n yine dal k - r lsa düflsem bir taraflar m ac sa Vars n oyun bozan desinler kurduklar bütün kuleleri y ksam Onlarda tekrar tekrar yapsa bende gülüfllerde kaybolsam Onlarda pefli s ra arkamdan tafl ya muruna tutsalar Cam k rman n keyfini ancak çocuklar bilir Oyunlara kurban verdi imiz can m pencereler Ah yeniden, yeniden çocuk olsam Kurba alar fliflirsem Hatta bakkal amcan n leblebi tozuna katt una tekrar flahit olsam Topraktan çamur yapt m z sonra hayatlar infla etti imiz O canim hayallerimi yapt m hünerli ellerime tekrar kavuflsam Hani hep derler ya tahtadan oyuncaklar bizim ki Tahtayla hayat bulmufl nice bulufllar vard oyun sofram zda Ah yeniden çocuk olsam, olsam da fiekere,sak za hasret düfllerimi avutsam Sonra rengarenk bilyelerimin say s n unutmasam Torbamda tafl man n hakl gururunu yaflasam Yaflasam da anlatsam çocuk olman n s n rlar yok bu dünyada Dünya en çok çocuklarla bar fl k Çünkü çocuk yüre i kar flmam flt kurtlar sofras na Yüzlerimiz yan k, yüreklerimiz pakt Temmuz - A ustos 5

6 AfiIK fienl K N HAYATI 6 ( ) fienl K, 1850 y l n n yaz aylar nda Ç ld r n Suhara (Afl kflenlik) Beldesinde dünyaya gelmifltir. Babas, köyün yerli ailelerinden Kadirgillerin Molla Kadir dir.çiftçilikle u raflan ve kümes hayvanlar na çok merakl olan Kadir, orta halli bir köylüdür. fienlik in annesi Zeliha, okuma yazma bilen, zeki görgülü ve bilgili bir kad nd. Sabah namaz nda evine dönmekte olan Molla Kadir i kap da karfl layan köyün ebe kad n, bir o lunun oldu unu müjdeleyerek, hasene (hay r) vermesini söyler. Ebe kad n n hasene sözünü heyecandan hasan fleklinde anlayan Molla Kadir, çocu una Hasan diye seslenir. Böylece çocu un ad Hasan kal r. Aradan y llar geçer, küçük Hasan büyür, yafllar na gelir. Sabah n ilk fl klar yla beraber önüne katt koyunlarla köyden ç kar, akflama kadar da larda çay rlarda koyun otlat rd. Ç ld r uzun y llar Rus iflgalinde kalm fl, iki devlet aras nda s n r oluflturan bir bölge olarak, zaman zaman birçok savafla sahne olmufltur. Ard arkas kesilmeyen bu savafl ve göç felaketler, halk dilinde yan k destan ve türkülerin oluflmas na sebep olmufltur. Genç yaflta ölen yi itler, murad n alamayan genç k zlar, babalar, analar, dedeler, yetim yavrular, bu deyifllerin konular d r. Birçok evliya ve flehit menk beleri anlat l r. Da lar ve ovalar isimsiz flehit mezarlar yla doludur. Uzun k fl geceleri, bütün Do u Anadolu köylerinde oldu u gibi suhara da da a t destanlar n n söylenmesi ve flehit menk belerinin anlat lmas yla geçirilirdi. Bazen de köy imam - n n okudu u, Ahmediye, Battal Gazi, ve Hz. Alinin cenkleri gibi dini kahramanl k kitaplar dinlenirdi. Afl klar, hikayelerini, bayat ve türkülerini bu olaylar üzerinde koflar, gençler bu duygularla yetiflirlerdi. Küçük Hasan gözünü aç p çevresine bakt zaman bu olaylar görmüfl, yurduna, milletine koflulan bu bayat lar, türküleri, destanlar ve hikayeleri iflitmiflti. flte Hasan ça n n büyük afl yapan çevresindeki bu olaylar ve bu ortamd. Edebi kiflili i yurt mücadelesi duygular içerisinde geliflmiflti. Akflamlar evinde afl n ekme ini yedikten sonra bütün köy çocuklar gibi, babas n n elinden tutup ya afl k meclisine veya cenk kitaplar n n anlat ld komflu odalar na giderdi. Geceleri buralarda anlat lanlar büyük bir merakla dinleyen Hasan, gündüzleri bunlar hayal eder, uzun uzun düflüncelere dalard. Hasan 14 yafl na geldi inde, onda büyük bir av tutkusu bafllam flt. Babas n n av tüfe ini al r, Karasu nun geçti i Kulaklar denilen yerde pusuya girer. Saatlerce yabani ördek beklerdi. Yine bir ikindi zaman, Kulaklar da pusuya yatar. Bir kaç saat sonra, üzerine bir a rl k çöker, uyur-uyan k bir halde rüyalar alemine dalar. kinci günün akflam - na kadar burada kal r. Hasan n eve dönmedi ini gören babas, köy halk ile birlikte o lunu aramaya bafllar. Hasan bayg n bir halde bulurlar. Yaflad alemden uyand na piflman bir halde, etraf na toplanan halk süzer. Köyün imam n n, O lum Hasan sana ne oldu, neden böyle duruyorsun, niçin konuflmuyorsun? demesi üzerine, Hasan, fiu sözlerle cevap verir; Temmuz - A ustos 2012

7 Rüya-y alemde yatt m yerde Neçe yüzmin hayal güfluma geldi Ü be üç cismine sald atefl Sevdi im salat n düfluma geldi Ayn na geymiflti gaflet lüzum Kör oluban açmayayd m gözümü Bir tagayy r keyfte gördüm özümü O kadar möhübbeti hofluma geldi fienlik em hakine gettim yüzünen Bir kelme dan flt m fliirin sözünen Hay f ki bakmad m k yar gözünen Sürahi gameti karfl ma geldi Hasan n sözleri bitince köy imam n n sevinçle gözleri fl ldar. Kadir A a n n kula na e ilerek göz ayd n verir. Öteki köylüler bundan bir fley anlamazlar, Hasan eve getirirler. Bilgiç bir kifli olan köy imam Hasan karfl s na alarak, Hasan, biraz önce bize bir türkü söyledin, sevdi in salat ndan bahsettin. Bunu bize anlat bakal m, nas l gördün, türkünün sonunda tapfl rd n fienlik kimdir? diyince, evde bulunan köylülerin hayretli bak fllar önünde ikinci türküsünü söyler: Y l n ahbaplar yaren yoldafllar Bir sa almaz derde düfltüm bu gece Hikmet-i pir ile ab- zülalden Kevser Bula ndan içtim bu gece Kudret mektebinden verdiler dersi Zahirde göründü arfl ile kürflü H fz mda zapt oldu Arabi farsi Lügat-i imrani seçtim bu gece Sefil fienlik Hak tan buldu kemali Bu fikirle vasf- halin demeli Bedirlenmifl gördüm güzel cemali Tagayy r hal oluf flaflt m bu gece Hasan, bu rüyalar aleminde, pir elinden bade içerek, sevdi i salat - na olan aflk n, hem de flairlik kudretini buldu unu anlatmaktad r. Ayr ca ilahi kudretten Arapça, Farsça ve mran ( brani) dilini ö rendi ini, tanr n n cemalini gördü ünü haber verir. Bu günden sonra Hasan Afl k fienlik ad yla bilinip tan nmaya bafllar. Yöre halk bu Badeli Halk Afl n görüp dinlemeye gelir. Dü- ün ve derneklerine Afl k fienlik i ça r rlar. Ünü h zla etrafa yay lmaya bafllar. Gizlice sevdi i Huri adl k z n baflka bir köye gelin gitmesi fienlik i çok etkilemifltir. Bu ayr l n ac s fliirlerinde aç k bir flekilde görülmektedir. Bir müddet sonra ayn köyden Abdullah n k z Mürüvet le evlenir. Çocuklar olmay nca üç y l sonra ikinci defa, yine Suhara dan eski sevgilisi Huri ye benzetti i, Kral Hasan n k z Huri ile evlenir. Fakat afl k gönlü ikinci evlili inde de huzuru bulamaz. Kar lar n n kavgalar, evde yaratt klar huzursuzluk, fienlik i can ndan bezdirmifltir. Daima mutlulu- u arar, fakat gerçek hayatta bunu asla bulamaz. Bu yüzden olacak ki, tasnif etmifl oldu u hikayelerinde kahramanlar iki sevgiliyle mutlu yaflatm fl, böylece kendi bulamad mutlulu u ve aile huzurunu kahramanlar na vermifltir. Ölümü ve Mezar Afl k fienlik in erken ölümüne sebep olan Revan yolculu u flöyledir; 1913 y l yaz aylar nda, Revan Hanlar ndan birinin büyük bir dü ünü olur. Bu dü üne çeflitli yörelerden bir çok afl k kat l r. Geleneklerine göre, Hanlardan birinin Toy Babas olmas gerekiyordu. Çok flerefli ve gösteriflli bir unvan olan toy babal için Hanlar aras nda büyük çekiflmeler olur. Bu hanlar n her birinin himayesinde bir veya birkaç hikayeci usta afl k bulunurdu. Sonunda, hangi Han n afl hiç duyulup iflitilmemifl yeni bir hikaye anlat rsa, o Han n toy babas olmas na karar verilirdi. Daha önce fienlik in ç rakl n yapm fl Revanl Afl k Bala Memmet te, Hanlardan birinin himayesinde bu dü üne kat larak, ustas Afl k fienlik in Latif fiah adl hikayesini anlat r. Çok be enilen Latif fiah hikayesini anlatan Afl k Bala Memmet i zorlayarak, hikayenin as l sahibini ö renir ve Ç ld rl Afl k fienlik i Revan a getirmesi için kendisine bir ayl k süre verirler. Bala Memmet Ç ld r a gelir ve ustas na durumu anlat r. Bunun üzerine Afl k fienlik, ç ra ile birlikte Revan a gider. Revan Hanlar n n afl klar ndan baz lar, fienlik in daha önceleri Gümrü, Tiflis ve Borcal da görüflüp, tan flt ve yar fl p üstün geldi i afl klard r. Bu nedenle fienlik ten çekiniyorlard. fienlik Revan da Hanlar n en ünlü afl klar yla karfl lafl p,üstün gelir. Afl klar yenilen ve dolay s yla kendi itibarlar daazalan Hanlar,bu Osmanl Afl n n yeme ine zehir koydururlar. Revan da hastalanan fienlik.gümrü ye kadar trenle, oradan da öküz arabas yla Ç ld r a gelirken, Arpaçay n Dalaver köyünde ölür. Cenazesi Suhara ya getirilir. Mezar Suhara (Afl kflenlik Beldesi) ded r. Kaynak: Afl kflenlik Belediyesi web sitesi 2012 Temmuz - A ustos 7

8 IfiI I; dünyam zda var olan fleyleri görmemize ve renkleri birbirinden ay rmam za yarayan bir enerji kayna olarak tarif etmek mümkündür. Yazarken, konuflurken fl k yerine ziya ya da nur kelimelerini de kullan r z ço- u kez... Ifl k; kuflkusuz bir fleyin oluflumundaki atomik etkileflim sonucunda meydana ç km fl ve fl yarak yay lm flt r. Ifl k olmasayd, insano lu güzellikleri bu kadar fark edebilir miydi, acaba?.. Allah hiç kimseyi karanl - a düflürüp, onu fl ktan, ziyadan, nurdan mahrum etmesin. Allah kimsenin fl - n, nurunu, ziyas n elinden almas n. Gözlerdeki fl k için; kalp gözünün, sevgi gözünün ve aflk gözünün bir fl da oldu u... söylenebilir. nsan için en kötü fley gözlerdeki fl n kaybetmifl olmas d r. Kaybolan Ifl k ad ndaki bir eseri Türkçeye çevrilmifl olan Michael Conelly der ki: Gezinirken orman n karanl nda görürsün ufukta c l z, ama güçlü olaca n bildi in bir fl... Koflarak gidersin tutmak, tutunmak için. Sevmek 8 Kaybolan Ifl k, Kaybolan Ziya ABBAS GÖKÇE Kurucu Meclis ve Dan fltay E. Üyesi ve yaflamak için ona... S ms k tutars n y llarca onu... Sonra nedense kaymaya bafllar birden bire... C l zlaflm fl haliyle yaflamaya baslars n, fakat yine de son hamlelerle üstüne at l rs n gittikçe kaybolan, fakat asla gitmesini istemedi- in fl n... Ama fl k ya kaybolmaya bafllam flt r ya da biz onu öyle görmek istiyoruz bu yaflamda... Nur ile fl k ve par lt anlam na gelen ziya kelimesine Kur an da da s kça rastlanmaktad r. Orada ziya nura göre daha asli bir fl k olarak belirlenmifltir. Ayetlerde ziya günefl ay ise nur olarak gösterilmifltir. Yine bu ayetler, güneflin fl olan ziyay ; ay n fl - olan nura göre daha temel bir fl k... halinde vermektedirler. Ifl k; yaln z Allaha mahsus bir s fatt r. Baflkas na ait olamaz,i tek varl k olan Allaha ait bir niteliktir fl k. Fakat Türkçemizde her zaman karanl a karfl fl k kelimesi kullan lmaktad r. Türk flairleri de, edebiyat m zdaki birçok fliirlerinde karanl n yan nda; fl k, nur ve ziyay da fliir konusu yapm fllard r. Keflke bunlardan bir k sm n da hat rlay p yazabilsem: Abdühakhamit efli için yazd fliirinde: Her yer karanl k, pür nur o mevki... demifltir. Tevfik Fikret fiüphe bir nura koflmakt r ifadesinde bulunmufltur. Mehmet Akif Ersoy un; Âtiyi karanl k görerek azmi b rakmak... m sra vard r. Yahya Kemal Beyatl n n da bir fliirinde; Etraf okfluyor may s n taze rüzgâr ;/ Karfl mda köhne Üsküdar n dost fl klar. dizesi bulunmaktad r. Ifl kl dünyada, toplumun yapt klar na tahammül edemeyen Necip Faz l K - sakürek: bir fliirinde: Ne fl kta gezeyim, ne göze görüneyim; / Ifl klar sizin olsun, verin karanl klar, / Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim; / Örtün üstüme örtün; / Serin karanl klar...diye yazm flt r. fiiir yazmaya bafllad m günlerden beri; fl k, ziya, nur ve karanl k kelimeleri benim fliirlerimde de yer alm flt r. Ancak benim fliirlerimde geçen fl k kelimeleri karanl n karfl l olarak kullan lm flt r, Allah n s fatlar ndan biri olan fl k anlam na de il. nsan ömrü dönemeçlerle doludur. En son dönemecin nihayetine Tanr taraf ndan konulan noktaya biz ölüm Temmuz - A ustos 2012

9 diyoruz. Bunu tatmak her canl n n de ifltirilemez kaderidir. Dünya ve ahiret ikilisine inand m için; bence, ömrün sonuna konulan bu nokta hem bir sonuç, hem de bafllang çt r. Her ölüm ac d r ve st rap getirir ölünün yak nlar na... Bu gerçe i tatmak, nice keder, elem, feryat ve ac lara sürükler ölünün yak nlar - na... A larken bayati ve mersiye niteli inde sözler, deyimler yank lan r ölenin evinde... Bu ac gerçe i daha yeni yaflad m kardeflim y llard r kanserle mücadele eden Ziya y kaybetmekle... Ac m o derece büyüktü ki; a lamak, s zlamak yetmedi. Ayr ca onun aziz hat ras na hürmetle ve göz yafllar içinde fliirler de yazd m. Çünkü benim fl m, nurum, ziyam elimden gitti. Aff n za ve müsamahan za s narak bunlar size sunuyorum, fliirlerimi... Zira bu sütunlar bana de il, sizlere aittir. Ifl k ve Ziya Yine her yer karard ; fl m yok, ziyam yok, brahim den sonra da art k benim Ziya m yok! Ben neyleyim Yarabbi, flimdi Ziya dan sonra; Bütün dünyam y k ld, yaflanacak dünyam yok! O, gönlümde an tt, sevgi, sayg an t ; B rak p gitti beni; gerçe im yok, rüyam yok! Makam cennet olsun ve Allah n duas Bunu böyle bilirim, benim baflka duam yok! Seve, seve yoluna can verirdim Billâhi; Buna Allah flahittir; yalan m yok riyam yok!.. Ziya, Ziya Nerdesin?.. Bir gecenin koynunda, bitiverdi rüyam z; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Bizi b rak p gittin, yetim kald dünyam z; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Sen benim fl md n, nurumdun, ziyamd n Gerçe im ve hayalim, özlemim, rüyamd n... Tüm varl m,servetim, hayat m ve dünyamd n; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Sensiz art k bu dünya bir yaland r, yok bana Tükenmez ki saymakla bunca dertler çok bana Ar yorum her yerde,sorup dosta, yabana; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Senden yetim kalm fl m, sanki ben bu yafl mda; Akl m, fikrim kalmad art k benim bafl mda; Kendin yoksun velâkin, hep hayalin karfl mda; Seni arar gözlerim; Ziya, Ziya nerdesin?.. Ziya can, Ziya!.. Niçin birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Niye bizi b rak p, gittin Ziya can, Ziya!.. Sen bir fl k ve nurdun benim fani dünyamda, Canl bir heykeldin gerçe imde, rüyamda, Her an senin ad n var nefesimde, havamda Niye birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Neden bizi b rak p, gittin Ziya can, Ziya!.. Senden sonra halimi görebilse gözlerin Duymasam da sesini, kula mda sözlerin Dünyam seninle dolu silinmiyor izlerin; Niçin birden eriyip, bittin, Ziya can, Ziya; Niye bizi b rak p gittin Ziya can, Ziya! Temmuz - A ustos 9

10 Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri 2012 Dünden Yar na Kültürümüz SERHAT KÜLTÜR HABER SOSYAL Destek Projesi kapsam nda yap lan Dünden Yar na Kültürümüz adl Afl k fienlik Kültür Etkinlikleri büyük bir coflkuyla kutland. Afl k fienlik Beldesinde yap lan kutlamaya çok say da konuk kat ld. Afl k fienlik Belediye Baflkan M.Mülazim KA- RAÇAY, yap lan bu anlaml etkinlik hakk nda bir konuflma yaparak duygular n flöyle anlatt : 10 Afl k fienlik bir halk kahraman d r. Özellikle Kafkasya Türkleri taraf ndan çok iyi bilinmekte ve sevilmektedir. Herhangi bir örgün e itim kurumuna devam etmedi i halde yaflad - dönemim yayg n e itim Temmuz - A ustos 2012

11 imkanlar ndan yararlanarak kendisini yetifltirmifl olan fienlik Baba eserlerinde yans tt engin kültürü informal olarak kazanm flt r. Eserlerinden anlafl laca- gibi Afl k fienlik in yaflad çevrede Kafkaslardan gelerek Anadolu da etkili olan çok zengin bir Halk Kültürü kuflaktan kufla a aktar larak yaflamaktayd. fienlik afl k meclislerinde dinledi i bölge afl klar ndan, köydeki odalarda yap lan sohbetlerden ve okunan cenk kitaplar ndan, cami de yap lan dini e itimden üstün zekas sayesinde çok iyi faydalanm flt r Osmanl -Rus savafl n n oldu u dönemde fienlik kahramanl k destanlar yla, koçaklamalar ile yöredeki milis kuvvetlerin direnç kayna olmufltur. Hatta 93 koçaklamas fliiri bölgede stiklal Marfl olarak kullan lm flt r. Bölgede ve Kafkaslarda bir Halk Kahraman d r. Beldemize ad n veren Afl k fienlik in daha genifl kesimlere tan - t larak gelecek kültürlere ve kuflaklara aktar lmas ve bu sayede kültür turizmi ve yöre potansiyelinin tan t lmas, Belediye ve Afl k fienlik Kültür Derne i taraf ndan 7 y ld r Afl k fienlik Kültür Festivali düzenlenmektedir. Bu festivale her y l ülkemizden ve komflu ülkelerden, özellikle Azerbaycan, Gürcistan dan kat l mc lar gelmektedir. Bu festivalde çeflitli etkinlikler düzenlen Temmuz - A ustos 11

12 mekte, Ozan tan t lmaya ve yaflat lmaya çal fl lmaktad r. Son y llarda festivale 4-5 bin kifli kat lmaktad r. Bu halk ozan ve kahraman bu kadar ilgi uyand rmas - na ra men yaflam ve eserleri hakk nda çok düzenli bir çal flma yap lmam flt r. Bu ozan m zla ilgili çal flman n yap l p gelecek kuflaklara aktar lmas gerekmektedir. Ardahan Üniversitesi nden 1 ö retim görevlisinin ve Afl k fienlik i bilen Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden ozanlar n kat l m ile panel ve söylefliler yap larak genifl kesimlere ulafl lacakt r. DÜNDEN YARINA KÜL- TÜRÜMÜZ adl Sosyal Destek (SODES) projemiz ile Afl k fienlik in bilinmeyenlerini ortaya ç karmak, öyküleriyle gerek yaz l ortamda gerekse dijital ortamda kayda geçirmek üzere bu proje çal flmas na girdik, unutulmakta olan Halk kültürü içerisinde kaybolmak üzere olan Afl kl k gelene ini yar nlara tafl - mak amac yla çok say da kat l mc n n bulundu u bir ortamda yap ld. Afl k fienlik Belediye Baflkan M.Mülazim KA- RAÇAY n flahs nda Bu anlaml etkinli e eme i geçenleri kutlar afl kl k gelene inin yar nlara tafl nmas nda amac yla gelecek y llarda da sürmesini temenni ederiz. 12 Temmuz - A ustos 2012

13 2012 Temmuz - A ustos 13

14 14 Temmuz - A ustos 2012

15 stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld SERHAT KÜLTÜR HABER STANBUL Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Ola an Genel Kurulu Yap ld stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i Genel Kurulu Pazartesi günü saat da Dernek Merkezinde yap ld. Toplant salt ço unlu un kat l - m yla gerçekleflti. Gündem maddeleri okunup oylamaya sunularak kabul edildi. Nevzat Erda n Divan Baflkanl nda, Divan Heyetine Samet Yolcu ve Ali Karayel, seçildi. Genel kurulda tek liste sunularak kat l mc lar n oy çoklu u ile kabul edilen, Hikmet Elp Baflkanl - ndaki Yönetim Kuruluna afla da isimleri yaz lanlar seçilmifltir. Hikmet Elp Mehmet Emin Ifl kl Gökmen K l ço lu Cafer Akyol fiahin Ayr m Samet Yolcu Murat Karaca Yönetim Kurulu Baflkan Hikmet Elp, seçildikten sonra üyelere hitaben yapm fl oldu u konuflmas nda yönetim olarak yapmay hedeflediklerini özetle flöyle anlatt : Küskünlükleri ortadan kald r p, birlik ve beraberlik içinde yürüyece imizi; Azerbaycan kültür dernekleri aras nda iflbirli ini sa layaca m z ; Faaliyetlerimizde genifl kat l m sa lamak için ilçe ve mahalle düzeyinde tabana yayaca m z ; "Ben" yerine "biz" odakl olaca- m z ; Hemflerilerimiz aras nda varl kl yoksul ayr m yapmadan, her kese eflit davranaca m z taahhüt ediyoruz. SAYGILARIMIZLA Serhat Kültür Dergisi olarak stanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Derne i ni yapm fl oldu u kültürel çal flmalar ndan dolay kutlar, bu anlaml bayrak yar fl nda yeni yönetim kurulu baflkanl na seçilen Hikmet Elp ve tüm yönetim kurulu üyelerine baflar l çal flmalar dileriz Temmuz - A ustos 15

16 C R M NOLOG A (Suç, suçlu ve ceza) ile ilgili kitab n yazar, Ceza Alimi GAROFA- LO, kitab n n bafllang ç nda bu kitap, adalet mant ile ifltimai (sosyal) menfaat aras ndaki aç k ahenksizli i halletmek için yaz lm flt r. demektedir. Kitab nda suçlu tiplerini de belirtmifltir. Ellili y llarda çal flmakta oldu- um yörenin A r Cezas na çevre ilçelerden birisinden Sorgu Kararnamesi ile, adeta keyif için, Nagant tabancas ile adam öldürmekten san k birisini göndermifllerdi. O zaman SORGU YARGIÇLI I DA vard. Savc taraf ndan talepname ile sorguya dava aç l r, Sorgu da gerekli tahkikatdan sonra bir kararname ile görevli mahkemeye davay açard. Kararname ile birlikte görevli Savc da DD ANAME düzenlerdi. (Seksenli y llarda sorgu Yarg çl kald r lm flt r.) San k, tam bir suçlu tipinde birisi. Orta boylu yüzünden yumruk yemifl gibi, içeriye dönük birisi. S rf dedikodu ile doldurulmufl san k, çay rda çal flmakta olan adam n yan na giderek hiçbir neden olmadan elindeki toplu tabanca ile av n yakalam fl y rt - c yarat k gibi teti i çekmifl ve av n yerlere sermifl. Adam daha ölmemifl, flüpheliye yalvar - yor, bu yaralarla ölmem; üç çocu um, bir de eflim var, onlara ac. Bu sefer katil, elindeki Nagant tabancas n n namlusunu uzatarak a z na al seni öldürmeyece im der. Yaral da mecburen Nagant n uzunca namlusunu alabildi i kadar a z na al nca katil teti i çeker. Olay gören birçok tan k var. 16 Gizli Tan k (!) Av. HAL S ÖZDEM R stanbul Barosu Fakat hiçbirisi korkular ndan konuflam yorlar. Sorgu Yarg çl nda olay bilmiyoruz diye geçifltirirler A r Ceza Mahkemesi huzurunda da sorguda oldu u gibi durumu ayd nlatacak beyanda bulunmad lar. Sayg de er yafll bir Baflkan, tan klar n a z ndan beyan alam yor. Buna karfl n tan klar olabildi ince s k flt r yor ve olay biliyorsunuz aç klamal - s n z diye bast r yor. Tan klar yine de kem küm ediyorlarsa da, teker teker dinlenirlerken yüzlerinden so uk, so uk boncuk gibi terler ak t yorlar. Dizleri tir tir titriyor. Bacaklar yay gibi alçal p yükseliyorlar; suratlar de ifliyor. flte tam bu ola an d fl jest, mimik ve di er hareketleri Baflkan taraf ndan t pk bir film gibi teker teker tutana a geçirildi. Yarg lama sonunda da a r bir ceza verildi. G ZL TANIK dinlenmelerinde Yarg ç n, tan n hareketlerinden, beyanlar ndan kanaat edinemez.. Çünkü tan k görülmüyor. Gaipten gelen bir ses gibi. As l mühim olan, aleyhine beyanda bulunulan san k da tan n kim oldu unu bilmedi i gibi vucut hareketlerini de göremedi i için tepkisini beyan ve zapta geçiremiyor. B R BAfiKA OLAY; Yine altm fll y llarda A r Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada san n bu kez savunma Avukat y m. Çevrede tan nm fl birisi adam öldürmekten yarg lan yor. Köylerinin birkaç kilometre ilerisinde ölüm olay var. Ölünün taflla veya benzer sert cisimlerle kafas parçalanm fl. Sorgu kararnamesi ve Savc l ktan düzenlenen iddianame ile hakk nda idam cezas isteniyor. Tahkikat bitmifl ( bana göre daha bitmemifl) Savc mütelaas nda TCK nu nun 450/3. f kras n n uygulanmas n istedi. Bu madde ve f kras nda Canavarca bir his sevki ile veya iflkence ve tazip (azap ve eziyet vermek) ile ifllenirse fail idam cezas ile cezalan r demektedir. Savunma nedeniyle mehil ald m ve ertesi günkü duruflmaya dek tutuklu olan San k için Cezaevinde görüflüp, aleyhine beyanda bulunan kifli ile aralar nda herhangi bir husumetin olup olmad n sordum. Elbette var dedi ve Bu tan k köyümüzde ö retmendi.köy halk ile aras nda para al fl-verifli (tefecilik) yap yordu. Ben de köyün muhtar olarak Valili e flikayet de bulundum dedi. Savunma yapaca m ilk duruflmada durumu heyete arzettim. ste im yerinde görülerek durum valilikten soruldu; Gelen cevap da Savunmam z do rulad ; San k da beraat ettirildi. Yukar da k saca arz na çal flt m olaylar gösteriyor ki; Gizli tan n beyan gaipten gelen bir ses gibidir. Gerek Yarg lamay yapan heyet ve gerekse aleyhinde beyanda bulunulan san k hiçbir suretle bir itiraz yapmak için neden bulamayacaklar. Zira tan tan mad klar gibi, varsa yalan beyanlar n aç klarken yalanla ilgili tan n jest, mimik vs. hareketlerini de göremeyeceklerdir. Hak için insanlar n en son müracaat mercii olan Hukuk, dolay s yle Mahkemelerde de gizli tan k uygulamas yarg s z infaz olacakt r. Temmuz - A ustos 2012

17 Gönül Dostlar n n Toplant s Gönül Dostlar n n Mevsim Sonu Toplant s ; 09 Haziran Cumartesi günü Üsküdar fiemsipafla Havac lar Gazinosunda, her zamanki gibi doyumsuz bir hava içerisinde yap lm flt r. Bilindi i gibi; "Gönül Dostlar " grubu; k rk y l Ankara da oturduktan sonra, birkaç y l önce, gelip stanbul a yerleflmifl bulunan A abeyimiz Abbas Gökçe nin etraf nda kendili inden oluflmufltur. Grubun her ferdi kendisini; bu grubu oluflturan etmen, ya da lider gibi görmektedirler onu. Genel olarak ayda bir kez yap - lan ve geleneksel bir kimlik kazanan bu toplant larda; anlat lan f kra, an anekdot ve flakalardan kat lan herkes büyük bir hazla duymakta ve böylece s las n, gençli- ini, geçmiflini nostaljik bir hava içinde doya,doya solumaktad rlar. Her zaman oldu u gibi; an, f kra, taklit, anekdot ve karfl l kl sevgiler içerisinde gerçekleflen bu son toplant da büyük bir dostluk, sempati ve ahenk içinde geçmifltir. Yap lan mevsim sonu toplant - s na da kat lan herkes o güzel hava ve yaflant y solumufl ve bu güzel birlikteli in s k, s k tekrarlanmas n ifade etmifllerdir. Ancak yazl k, tatil ve yaz mevsimine girmifl bulundu umuzdan toplant n n biraz ertelenmesi temayülü belirlenmifltir. Bütün bu sebeplerle; imkânlar gözden geçirilmifl ve son yeme e kat lanlar n da oy birli iyle gelecek toplant n n 22 Eylül 2012Cumartesi günü Kofluyolu Ö retmenevi nde yap lmas uygun görülmüfltür Bu toplant ya ait fotografileri okuyucular m za sunmaktan memnuniyet duymaktay z Temmuz - A ustos 17

18 Zor Olan Umut Etmek, Umudu Diri Tutmak, Yaflatmak BELK, ALLAH yanl fl insanlarla tan flmam z istedi, do ru insan tan madan önce, Böylece en sonunda do ru insanla tan flt m zda, bu hediyenin ne yüce oldu unu anlamam z için. Belki, mutluluk kap s kapand nda, baflkas aç l - yordur, Böyle zamanlarda kapanan kap ya öyle uzun bakar z ki, bizim için aç lan di er kap y görmeyiz bile. Belki, en iyi arkadafll k, karfl l kl birer koltukta, tek bir kelime etmedi iniz, gözlerimizle anlaflt m z ve giderken bunun hayat n zdaki en iyi sohbet oldu unu düflündü- ünüz kiflilerde sakl d r. Belki, elimizde olan n k ymetini kaybetti imizde anlad m z do ru olabilir, Elimize gelene kadar neler kaç rd m z n fark na varamad m z da do rudur. Belki, Cumhuriyet in de- erini bilmenin, bir arada dostça yaflayabilmenin, zorluklara birlikte gö üs gerebilmenin, özgürlü ü hissedebilmenin, yar nlara güvenle bakabilmenin de erini bilmek; oldu unu henüz anlayamam fl zd r 18 NEVZAT ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar Belki, Çanakkale de, Conk Bay r nda canlar pahas na mücadele eden binlerce isimsiz kahraman m - z n bu vatanda kurdu u Cumhuriyet yönetiminin, çok büyük fedakârl klarla kazan lan ölüm kal m savafl nda yitirdi imiz binlerce flehidin, binlerce gazinin ölüm harc oldu unu, Kurulan bu büyük eserin her yönü ile geliflmesi, gelifltirilmesi, do abilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunmas n n kaç n lmaz bir görev oldu unu da onun yoklu unda anlayaca z. Son günlerde kaybetme korkusu, tehlikesi bizi sarm flken belki de en çok konuflulan kelime UMUT. Gazete bafll klar ndan, kafelerdeki sohbetlere kadar her cümleye egemen olan UMUT. En ihtiyac m z olan fley. Etraf m zda geliflen olaylar bizleri kuflatma alt - na alm fl. Ne dünü, nede gelece i görmek mümkün. Umut sand m z her fley bizleri yolda b rak yor. Ekonomik sistemler bir gecede çökebiliyor, Güvendi- imiz insanlar bizleri bir anda yolda b rakabiliyor. Üniversite mezunu olmak veya yabanc bir dil bilebilmek yetmiyor art k. flsizlik var. çlerimizde kaybolan fleyler var her gün, her gün hayal k r kl klar yla ve olamad klar m zla yüzleflmek zorunday z. Yaflamlar m z elimizden gelip geçiyor. Ne an tutabiliyoruz, nede bir sonrakini. Her gece yorgunlukla evlerimize dönüp, kronik yaln zl - m zla ve tüm gün bizleri takip eden, arkam zdan alayc laflar atan, tafllayan kaybolufllu umuz geceleyin daha çok güç kazan yor bize karfl. Her an, en derinlerden bir fleyler bizi öldürüyor. Sessizce a lamay sessizce kabul etmeyi ö reniyoruz. Karanl kta yap lacak en iyi fley gözlerini kapatmakt r, ta ki ayd nl a kadar, sabaha ayd nl a dirilme ümidiyle. Ama fikri bile korkutucuydu. Kim isterdi yeniden ayn k - s r döngüye, ayn ölüme dirilmeyi? Evet, yukar da çizdi imiz gibi umutsuzluk senaryolar, söylevleri asl nda o kadar kolayd r ki, birço unu belki de yafl yoruz. Oysa zor olan umut etmek, umudu diri tutmak, yaflatmak. Yaflamda ayakta kalabilmenin yolu umut, san r m umuda sar lanlar n, Temmuz - A ustos 2012

19 do umla ölüm aras nda geçen o zaman süresinde, hemen her dönemeçte umudun mutlaka bir biçimde var oldu unu, insanlar n flöyle veya böyle bir umuda sar larak yaflamlar n sürdürdüklerini, zorluklar n üstesinden bu flekilde geldiklerini görürsünüz. Umut, insan n gelece e dair beklentileri, özlemleri, hayalleri ve hedefleridir. Umutsuz yaflanmaz denir. Öyledir gerçekten, insan umutsuz yaflayamaz. Kald r bafl n gö e! Bir umut hep vard r. Günefl her gün do ar Günefle aç yüre inin perdelerini Ne varsa gecenin karanl - nda Her sabah y ka, ar t... Her gün yeni bir bafllang çt r Her gün tazelenir umut seslenir sana Bak ben yine buraday m Y lma, yorulma... Bir umut hep vard r. Kime ait oldu unu bilmedi im ama çok sevdi im afla daki öyküyü sizlerle paylaflmak isterim... Mumlar n Öyküsü! Dört tane mum usul usul yan yordu... Ortal k o kadar sessizdi ki, mumlar n konuflmalar n duyabiliyordunuz... Birinci mum dedi ki: Ben BARIfi m. Ama kimse benim yanmama yard mc olmuyor. San r m yak nda sönece- im. Alevi h zla azald ve sonunda tamamen söndü. kinci mum: Ben VEFA y m. Ne yaz k ki art k vazgeçilmez de ilim. Onun için, bundan sonra yan p durmam n bir anlam kalmad. Sözlerini tamamlad nda esen hafif bir rüzgâr onu tamamen söndürdü... S ras geldi inde üçüncü mum, hüzünlü bir sesle dedi ki: Ben SEVG yim! Yanacak gücüm kalmad. nsanlar beni unuttu, de erimi anlam yorlar. En yak nlar n sevmeyi bile unuttular. SEVG de daha fazla beklemeden sönüp gitti... Ans z n. Odaya bir çocuk girdi ve üç mumunda yanmad n gördü. Neden yanm yorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanman z gerekmiyor muydu? dedi. Ve ard ndan a lamaya bafllad... O zaman dördüncü mum konuflmaya bafllad : Korkma, ben yand m sürece öteki mumlar da yeniden yakabiliriz, ben UMUT um! Çocuk parlayan gözleriy- Serhat Kültür le UMUT mumunu ald ve öteki mumlar birer birer yakt... UMUT fl yaflam m zdan hiç eksik olmamal......ki hepimiz onunla birlikte VEFA y, BARIfi ve SEV- G yi yaflatabilelim... Yaflama Umutla, inançla bakmak, mutlu olup olmamak tamam yla kiflinin tercihi. Bak n z Roosevelt bu konuda ne diyor; zniniz olmad kça kimse size zarar veremez. Gandi ise; Biz kendi elimizle teslim etmedikçe, onlar özsayg m z alamazlar. diyerek üzüntülerin ve mutsuzluklar n kayna n n kiflinin kendisi oldu unun üzerini vurguluyor. Hiç kimse iznimiz olmadan bizi üzemez, flayet mutsuzsak bu kendi tercihimizdir. Kendimizin mutsuz olmas na izin vermeyelim... Yaflama inat, do du umuzda, biz a larken kahkahalarla gülen çevremizdekilere inat, inançlar m z sevgilerimiz, mecnunsu aflklar - m z, tertemiz yüre imiz, sevgi dolu kalbimiz dostane, babacan tavr m z ile bir gün yaflama elveda dedi imizde a layan biz de il çevremizdekiler olsun. Bizse kahkahalarla gülen ölümü bile dimdik ayakta karfl layanlardan olal m Yolunuz yüre iniz kadar ayd nl k, u urunuz ve baht n z aç k olsun. Mutlu Umut lu yar nlara Temmuz - A ustos 19

20 KAI VAKFI Yeni Baflkan n Seçti SERHAT KÜLTÜR HABER KARS ARDAHAN I DIR Kalk nma Vakf, Ola an Genel Kurul Kongresini Balmumcu da bulunan vak f merkezinde gerçeklefltirdi. Aç l flta bir konuflma yapan Vak f Baflkan Turan Çelik, üyelere hofl geldiniz temennisinde bulunduktan sonra, Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadafllar an s na bir dakikal k sayg duruflu ve ard ndan stiklal Marfl m z okumaya davet etti. Yap lan sayg duruflundan sonra Divan baflkanl na Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Divan baflkan yard mc l na Av. Mahmut Öztürkler, Divan katipli ine Ali Aflan ve Seyfettin Aksu seçildiler. Divan Baflkan Prof. Dr. Esfender Korkmaz konuflmas nda flunlar söyledi: Sizlerle birlikte bu çat alt nda olmaktan gurur duyuyorum. Yöresel vak flar aras nda bizim vakf n yeri çok önemlidir. Yapt m z ifllerin reklam n yapm yoruz. Biz yapm fl oldu umuz hizmetleri bir ibadet gibi say yoruz. Her zaman vakf m z siyaset üstü olarak görüyoruz. Ben ve di er iki hemflerimiz milletvekili olduktan sonra vak f ile siyaset iliflkilerini bir birine kar flt rmad k. Hemflerilerimizin her alanda yapm fl oldu u çal flmalara hep destek olduk. Bunlardan daha önemli ayr cal m zda imkan olan ifl adamlar m z bölgemize yat r mlar yapt lar. Bunun d fl nda baflka hay rseverlere bölgemize yat r m yapmaya vak f olarak önderlik yapt k. Bu ifl adamlar ndan biri de smail Aytemiz dir. Kendisi rahats zl nedeniyle aram zda yok. Ama beni arayarak sizlere selam ve sevgilerini bildirdi. Ben de kendisine huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Kendisi bir de erdir. Yaln z Kars n de il, Türkiye nin bir de- eridir. Vakf m z kendi evlad gibi görüyor. Kendisine flükranlar m bildiriyorum.. Biz bu vakf çok zor flartlarda kurduk. nflallah gençlerimiz bu vakf daha da ileriye tafl yacaklar.. Benim kurucu baflkanl mdan sonra, smail Aytemiz, skender Bozdemir, Y ld z Laçiner, Turan Çelik vakf m za büyük hizmetler yapt lar kendilerine teflekkür ederim dedi. Denetim raporu Av. Nac Art fl k taraf ndan okundu. Raporlar n okunarak oylamas ndan sonra aralar nda eski vak f baflkan skender Bozdemir, Dr.Erdal Polat, Ekrem Esmeray, Alican Mengüverdi de oldu u vak f üyeleri söz alarak yap c elefltirilerde bulundular. Konuflmalar n ve raporlar n okunmas ndan sonra Tek liste olarak seçime gidildi. Cihangir Güngör, Kars-Ardahan- 20 Temmuz - A ustos 2012

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

"Akl m ve yüre im içeride kald."

Akl m ve yüre im içeride kald. "Akl m ve yüre im içeride kald." Bütün Dünya YAZI filer Prof. Dr. Mehmet Haberal, 4 y l 4 ay sonra ilk kez Silivri de efli in öteki taraf na ilk ad m n atarken, ilk flu sözleri söyledi: Y llard r bedenim

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı