Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman"

Transkript

1

2 Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal, İthalat, İhracat, Turizm, Enerji, Mühendislik ve Müşavirlik alanlarında hizmet vermektedir. Proland Mühendislik Grup, Proland Grubumuzun en kıymetli üyesi ve gözbebeğidir. Konusunda uzman 200 ü aşkın personeliyle kamu kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet vermektedir. Türkiye çapında pek çok büyük projeye imza atmış; gerek Avrupa Birliği gerekse Dünya Bankası projelerinde 25 yıldır kendisini ispat etmiş ve isim yapmıştır. Tüm harita çeşitleri, bilgi sistemleri, web tabanlı yazılımlar ve portallar konusunda tecrübe edinmiş, anahtar teslimi projeler ve entegre sistem kurulumlar konularında aranılan firma haline gelmiştir. Hedefimiz dünya çapında kurumsallaşmak ve müşterilerimizin beklentilerinin kat kat üzerinde ve yüksek kalitede çözümler üreterek müşterilerimize hizmet vermektir. Teknolojiyi takip etmek, güncellenebilir ve geliştirilebilir çözümler üretmek, tercih edilir olmak öncelikli amacımızdır. Farkımız, yalnız üretimle kalmayıp servis, danışmanlık ve eğitim hizmeti de vererek sürdürülebilir ve geliştirilebilir sistemler kurmaktır. Sizlerle çalışmak umuduyla. Saygılarımızla, Ümit Günay Akıncı Dear colleagues and my friends, Proland Group founded in 1989, carries out activities in different sectors. Our Group renders service in the fields of Construction, Medical, Exportation, Importation, Tourism, Energy, Engineering and Consultation. Proland Engineering Group is the most valuable member of our Proland Group. Thanks to over 200 qualified personnel, it renders service to public institutions and private sector. It has completed several projects across Turkey and has proven its career and made its name in the projects of both European Union and World Bank for 25 years. It has gained experience in relation to all types of map, information system, web-based software and portals, and also it has become a much-needed firm in turn-key projects, installation of integrated system. Our goals are to institutionalize globally, create high quality solutions beyond the expectation of our customers for rendering services to our customers. Our primary goal is to follow the technology, create updateable and improvable solutions and become a preferable firm. Not only manufacture, but also creation of sustainable and improvable systems with consultancy and training services reflects our difference. In the hope of successful business with you. Sincerely, Ümit Günay Akıncı 3

3

4 Proland Grup Ana FAAlİYET alanlarımız Proland Group Main ACTIVITIES Jeodezik Ölçmeler (GPS/GNSS), Büyük Ölçekli Halihazır Harita, Fotogrametrik Harita, Uydu Görüntüsünden Haritalama, Kadastro Haritası, Kamulaştırma Haritası, Arazi Toplulaştırma Haritası, Bölge ve Şehir Planları (Ulusal, Bölgesel, Master, Kentsel), Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası, Jeolojik ve Jeoteknik Haritalama, Jeofizik Haritası, Hidrojeoloji Haritası, Hidrolojik Haritalama, Havza ve Su Kaynakları Haritası, Sulama Alanları Haritası, Toprak Sınıflandırma Haritası, Toprak Arazi Kullanımı Haritası, Orman Alanları Haritası, Eğim Dağılımı Haritası, Maden Haritası, Çevre Haritası, Erozyon Durumu Haritası, Meteorolojik Ortalama Yağış Haritası, Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası, Biyolojik Önemli Alanlar Haritası, Enerji Nakil Hatları Haritası, Altyapı Haritaları (Doğal Gaz, Yağmur Suyu vb.) Hava Mania Planları (Havacılık) Ürettiğimiz Tüm Projeler 5 Yıl Garantimiz Altında. Geodetic Surveys (GPS/GNSS), Large Scale City Mapping, Photogrammetric Mapping, Satellite Mapping, Cadastral Mapping, Expropriation Mapping, Land Consolidation Mapping, Urban and City Planning (National, Regional, Master, Urban), Land Cover/Landuse Mapping, Geological and Geotechnical Mapping, Geophysical Mapping, Hydrogeological Mapping, Hydrological Mapping, Basin and Water Resources Mapping, Irrigation Area Mapping, Soil Classification Mapping, Soil Landuse Mapping, Forest Area Mapping, Slope Distribution Mapping, Mine Mapping, Environmental Mapping, Erosion Status Mapping, Meteorological The Average Precipitation Mapping, The Average Temperature Distribution Mapping, Biologically Important Areas Mapping, Power Transmission Lines Mapping, Infrastructure Mapping (Natural Gas, Storm Water etc.) Vertical Obstacle Plans (Aviation) All Projects We Produced is Under Five Years Guarantee. 5

5 JEODEZİK ÖLÇMELER (GPS/GNSS) GEODETIC SURVEYS (GPS/GNSS) İlgili Hizmetler; Relevant Services; 6 Planlama ve gerçek zamanlı ulusal sabit GNSS (CORS) ağları kurulumu, Jeodezik ağ kurulumu, Yer kontrol noktaları yer seçimi çalışmaları, Yer kontrol noktaları tesis çalışmaları, Jeodezik ölçmeler (Statik/Hızlı Statik/RTK GPS Ölçme Metodları), Geometrik ve GPS nivelmanı ile helmert ortometrik yüksekliklerin belirlenmesi, Ağ dengeleme ve datum dönüşümü, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Jeoid belirleme, Eğitim ve danışmanlık. Planning and establishment of Continuously Operating GPS Reference Stations (CORS), Geodetic network establishment, GCP reconnaissance works, GCP installation works, Geodetic Surveys (Static / Fast Static / RTK GPS surveys), Helmert orthometric heights determination by Geometric leveling and GPS leveling, Network adjustment and datum transformation, GIS integration, Geoid determination, Training and consultancy.

6 BÜYÜK ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA CITY MAPPING Yersel Ölçmeler ve Sayısal Haritalama; Terrestrial Surveys and Digital Mapping; Jeodezik ağ kurulumu ve dengeleme, Yersel topoğrafik ölçmeler, altyapı ve mühendislik ölçmeleri (totalstation ve kinematik / RTK GPS teknikleri ile), Topoğrafik haritalama, altyapı haritalama, Harita projeksiyonları ve koordinatların hesaplanması, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Eğitim ve danışmanlık. Geodetic network establishment and adjustment, Terrestrial topographic surveys, infrastructure and engineering surveys (by total stations, kinematic / RTK GPS techniques), Topographic mapping, infrastructure mapping, Map projections and coordinate computations, GIS integration, Training and consultancy. 7

7 FOTOGRAMETRİK HARİTA PHOTOGRAMMMETRIC MAPPING 8 Hava fotoğrafı çekimi (7.5 cm, 10 cm, ve 40 cm. yer örnekleme aralıklı renkli görüntü), Yer kontrol noktalarının yer seçimi, istikşaf ve tesis çalışmaları, GPS teknikleri ile yer kontrol noktaları ölçmeleri ve hesaplamalar, Havai nirengi ölçmeleri ve dengeleme, Stereo görüntü çiftlerinden otomatik ve manuel SYM toplama, Sayısal fotogrametrik vektör harita üretimi, Ortofoto harita üretimi ve görüntü birleştirme, Harita ve ortofotolardan kesintisiz veritabanı oluşturulması, Eğitim ve danışmanlık. New aerial imagery acquisition (Color imagery of 7.5 cm, 10 cm and 40 cm GSD), Monumentation / Presignalization, GCP surveys by GPS techniques and computations, Aerial Triangulation Measurement and Adjustment, Automated and Manual DEM Compilation from stereo photographs, Digital photogrammetric line mapping, Orthophoto map production and mosaicking, Establishing seamless database from maps and orthophotos, Training and consultancy.

8 UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN HARİTALAMA SATELLITE MAPPING Jeodezik çalışmalar, Stereo görüntü çiftlerinden ve topoğrafik haritalardan sayısal yükselik modeli toplanması, Uydu görüntülerinin ortorektifikasyonu ve görüntü birleştirmesi, Uzaktan algılama ve görüntü sınıflama, Konumlandırılmış uydu görüntülerinden kesintisiz veritabanı oluşturulması, Eğitim ve danışmanlık, Sayısal ve baskı olarak müşteriye teslim. Geodetic works, DEM compilation from stereo images and topographic maps, Orthorectification and mosaicking of satellite images, Remote sensing and image classification, Establishment of geodatabase from rectified satellite images, Training and consultancy. Submission to customers in digital and hardcopy formats. 9

9 KADASTRO HARİTASI CADASTRAL MAPPING Teknik yaklaşımımız aşağıdaki gibidir; Our technical approach is as follows: 10 Sistem mimarisi ve tasarımı, İlk kadastro ve mevcut durum tespiti, Kadastral ölçmeler, Kadastral verilerin üretimi, iyileştirilmesi, entegrasyonu ve tapu kaydı coğrafi veritabanın oluşturulması, a) Kadastral paftaların taranması ve sayısallaştırılması, b) Ortofoto altlık harita üretimi, c) Verilerin yeterli doğruluğunun sağlanması ve veritabanına entegrasyonu, d) Hassas olmayan verilerin yenilenmesi. e-kadastro ve tapu yazılımının geliştirilmesi, a) Tapu uygulama yazılımı geliştirilmesi, b) GEOPORTAL, e-kadastro yazılımının geliştirilmesi. System architecture and design, Initial cadastre and determination of detection of current situation, Cadastral Surveys, Production, improvement and integration of cadastral data and creating the Land Registry GEODatabase, a) Scanning and digitization of cadastral map sheets, b) Production of orthophoto base map, c) Ensuring data accuracy sufficiently and database integration, d) Renovation of non-sensitive data, Development of e-cadastre and land registry software, a) Development of Land Registry application software, b) GEOPORTAL, the development of e-cadastre software.

10 KAMULAŞTIRMA HARİTASI EXPROPRIATION MAPPING Kamulaştırma projeleri aşağıda verilen teknik esaslar çerçevesince yürütülmektedir. Proje amacına uygun kamulaştırma koridorunun belirlenmesi, Ülke ana nirengi ağına dayalı jeodezik çalışmalar, Kamulaştırma planı üretimi, Tapu sicil bilgileri ile kadastral verilerin birbirlerine entegrasyonu, Ölçü ve hesap dosyası, Baskı ve manyetik ortamda sonuç ürün, Kamulaştırma koridorunun araziye aplikasyonu. Expropriation projects are carried out in the framework of the technical principles listed below. Determining the appropriate expropriation corridor according to project objectives, Geodetic studies based on national main triangulation network, Production of expropriation, Integration of cadastral and Registry data, Measurement and account file, Final product in hardcopy and magnetic formats, Application of expropriation corridor to the land. 11

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA HARİTASI LAND CONSOLIDATION MAPPING 12 Firmamızca yapılan arazi toplulaştırma projelerinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, Kadastro haritalarının sayısallaştırılması, Yer kontrol noktalarının tesis ve ölçüsü, Sayısal halihazır haritaların yapılması, Parsel değer sayısının hesaplanması, Adaların oluşturulması, Köy sınırlarının düzenlenmesi, Çiftçilerle mülakat, Parselasyon planının yapılması, Ada ve parsel köşelerinin aplikasyonu, Ayırma çapı düzenlenmesi, Tescil işlemlerinin yapılması, Tarla sınırlarının düzenlenmesi. Following operations are carried out the process of land consolidation projects made by our company. Transferring ownership information into computer systems, Digitization of cadastral maps, Installation and measurement of ground control points, Producing digital topographic map, Calculating the value of the parcel number, Creation of the blocks, Arrangement of village boundaries, Interviews with farmers, Making parceling plans, Application of the corners of blocks and parcels, Preparing separation diameter, Making the registration operations, Regulation of field boundaries.

12 ARAZİ ÖRTÜSÜ / ARAZİ KULLANIMI HARİTASI LAND COVER / LANDUSE MAPPING Arazi kullanım haritaları arazi birim potansiyel kullanımlarını temsil etmektedir. Land use maps are created to represent the potential uses of a unit of land. Arazi kullanım haritaları oluşturulmasında, arazinin gerçek kullanımının tespit edilmesi amacıyla planlama verilerinden, saha çalışmalarından, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalardan yararlanılmaktadır. Şehir ve bölge planlarının sisteme entegre edilmesi, Ulaşım ağı haritasının üretimi, Kırsal ve kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi, Ticaret ve sanayi tesislerinin belirlenmesi, Organize tarım ve hayvancılık alanlarının belirlenmesi, Su kaynaklarının tespiti, Turizm alanları, Coğrafi bilgi sistem tabanlı sayısal haritalama, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı harita üretimi. During the establishment of landuse maps, land planning data, field studies, satellite images and orthophoto maps are utilized in order to determine the actual use of the field. Integration of urban and regional planning to the system, Production of transportation network map, Determination of the urban and rural residential areas, Determination of commercial and industrial facilities, Determination of organized agricultural and livestock areas, Detection of the water sources, Tourism areas, GIS-based digital mapping, Thematic mapping, Digital and hardcopy map production. 13

13 JEOLOJİK VE JEOTEKNİK HARİTALAMA GEOLOGICAL and GEOTECHNICAL MAPPING Jeolojik ve jeoteknik haritalama, Yapısal unsurların araştırılması, Parsel bazında jeolojik/jeoteknik etüt, Araştırma çukuru ve karotlu sondaj, Kazı sınıflarının belirlenmesi, Fay ve şev stabilitesi analizleri, Laboratuar analizleri, Jeoteknik değerlendirmeler ve raporlama. Geological and geotechnical mapping, Investigation of the structural elements, Geological/geotechnical surveys on parcel basis, Research pit and core drilling, Determination of excavation class, Fault and slope stability analysis, Laboratory analysis, Geotechnical assessment and reporting. 14

14 HİDROJEOLOJİ HARİTASI HYDROGEOLOGICAL MAPPING MAPPING Firmamız, su taşıyan formasyonlar olan akiferlerin dağılımı, derinliği ve hidrolik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, hidrojeolojik haritaları yapabilecek kabiliyete sahiptir. Akiferlerin dağılımı ve hidrolik parametrelerin belirlenmesi, Kuyuların statik ve dinamik seviye ölçümleri, Debi ölçümleri, Jeotermal sahaların belirlenmesi. Our company has the capability of producing hydrogeological maps in order to determine distribution, depth and hydrological characteristics of aquifers, which are waterbearing formations. Determination of distribution and hydraulic parameters of the aquifer, Static and dynamic level measurements of the wells, Flow measurements, Determination of the geothermal field. 15

15 JEOFİZİK HARİTASI GEOPHYSICAL MAPPING Jeofizik çalışmaları aşağıdaki alanlarda yaygın bir biçimde kullanmaktayız. We are using geophysical studies extensively in these fields below. Bunlar; Jeodezik çalışmalar, Levha tektoniği ve deprem araştırmaları, Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması, Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi, Yeraltı kaynaklarının araştırılması, Arkeolojik araştırmalar, Termal alan araştırmaları. Geodetic studies, Plate tectonics and earthquake research studies, Investigation of geological structures at land and sea with seismic methods, Determination of the earth magnetic field in geological times, Investigation of groundwater resources, Archaeological research, Thermal field research studies. 16

16 HİDROLOJİK HARİTALAMA HYDROLOGICAL MAPPING Sayısal yükseklik modeli, topoğrafik haritalar, toprak yapısı ve bitki örtüsü haritaları kullanarak, yüzey akışın belirlenmesi ve büyük toprak grupları üzerinde entegre havza modelinin oluşturulmasıdır. Determination of surface flow and creation of integrated watershed model on large land groups by using digital elevation model, topographic maps, soil structure and vegetation maps. 17 Havza modelinin oluşturulması, Hidrolik hesapların yapılmasına esas teşkil edecek noktaların belirlenmesi, Sayısal arazi modelinin oluşturulması, Hidrolojik parametrelerin belirlenmesi ve hesabı, Saha çalışmaları ile akım debi ölçümleri, Yüzey akışların belirlenmesi, Geçirimlilik deneylerinin yapılması. Establishment of watershed model, Determination of the points as to be basis for making hydraulic calculations, Creation of Digital Terrain Models, Determination and calculation of hydrological parameters, Stream flow measurements with field studies, Determination of surface flows, Making permeability experiments.

17 HAVZA VE SU KAYNAKLARI HARİTASI BASIN and WATER RESOURCES MAPPING 18 Firmamız, su kaynakları ve yönetimi konusunda uzman kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir. Havza sınırlarının tespit edilmesi, Jeomorfolojik yapının modellenmesi, Yağış-Akış analizleri, Meteorolojik verilerin analizi, Yüzeysel akış ve geçirimlilik analizleri, Hidrolojik ölçümler, Akarsu alt havzaların belirlenmesi, Taşkın tahminleri, Sel kontrol yapıları ve modellemesi, Yüzey suyu ve yeraltısuyu bütçesi. Our company, continues working on water resources and management with its expert staff. Determining the watershed boundaries, Modeling of the geomorphological structure, Rainfall-Runoff analysis, Analysis of meteorological data, Runoff and permeability analyzes, Hydrological measurements, Identifying sub-basins of rivers, Flood forecasting, Flood control structures and modeling, Surface water and groundwater budget,

18 SULAMA ALANLARI HARİTASI IRRIGATION AREA MAPPING Firmamız Türkiye çapında, işletme ve inşaat halinde olan kamu ve halk sulama alanları ve iletim hatlarını sayısallaştırmakta ve coğrafi bilgi sistemine entegre etmektedir. Our company digitizes transmission lines and public and private irrigation areas both under construction and operation process currently across Turkey and integrates into geographic information system. 19 Uzman kadromuz ile çalışmalar aşağıdaki verilen işlem adımları ile devam etmektedir; Our works continue on the basis of following steps with our expert staff. Mevcut yüzey ve yeraltısuyu sulama alanları ve yapılarının tespiti, Mevcut sulama ve yapılarına ait haritaların sayısallaştırılması, rektifikasyonu ve veritabanına entegrasyonu, Sulama Birlikleri ve Kooperatiflerine ait sulama alanlarının, saha çalışmaları ile tespiti, Halk Sulamaları ve sulama suyu kaynağının tespiti. Determination of the existing surface and groundwater irrigation areas and structures, Digitization, rectification and database integration of maps of the existing irrigation and the structure, Determination of irrigation areas belonging to Irrigation Associations and Cooperatives via field studies, Public Irrigation and determination of irrigation water sources.

19 TOPRAK SINIFLANDIRMA HARİTASI SOIL CLASSIFICATION MAPPING Toprak sınıfları, arazi çalışmaları ve ortofoto haritaların yorumlanması ile tanımlanmaktadır. Soil classes are defined by interpretation of orthophoto maps and land survey. Uzman mühendislerimiz toprak haritalarını aşağıda verilen temel esaslar çerçevesince üretmektedirler. Our expert engineers produce soil maps within the framework of the basic principles as listed below. Zeminlerin temel özellikleri, Toprak oluşumu, Terminolojisi ve sınıflandırma, Toprak sınıfları toprak malzemesi, iklim, organizmalar, topoğrafya, zaman ve toprak özelliği ile ilişkilidir. Basic properties of soils, Soil formation, Terminology and classification, Soil classification are associated with soil materials, climate, organism, topography, time and soil properties. 20

20 TOPRAK ARAZİ KULLANIMI HARİTASI SOIL LANDUSE MAPPING Türkiye genelinde, büyük toprak grupları ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflandırmasının yeniden tanımlanması ve sınırlarının güncelleştirilmesi firmamız tarafından yürütülmektedir. Throughout Turkey, redefining of the classification of land use capability and major land groups and also updating of the boundries are carried out by our company. 21 Toprak niteliğinin tanımlanması, Toprak sınıfı veya öznitelik verilerini elde etmek için GPS ile alan örnekleme ve laboratuar analizleri, Altlık haritalardan yorumlama ve sayısal harita üretimi, Kalite testleri için saha örnekleme ve laboratuvar analizleri. Identification of soil attribute, GPS field sampling and laboratory analysis to obtain soil class or property data, Interpretation from basemaps and digital map production, Field sampling and laboratory analysis for quality testing.

21 ORMAN ALANLARI HARİTASI FOREST AREA MAPPING 22 Orman yönetim planlarının hazırlanması, Sayısal orman tür haritalarının yapılması, Fotogrametrik yöntem ile büyük ölçekli altlık harita üretimi, Yaşlı ve genç orman alanlarının belirlenmesi, Hastalık süreçlerinin tespiti, Orman yolları ve yangın önleme şeritlerinin oluşturulması, Orman coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması, Acil durum planının hazırlanması, Gözetleme kulelerinden online veri akışının sağlanması, GEOPORTAL uygulamaları. Preparation of forest management plans, Preparation of digital forest species map, Production of large-scale base maps with photogrammetric method, Determination of the old and young forest areas, Detection of disease processes, Establishment of forest roads and fire prevention strips, Establishment of forest geographic information system, The preparation of emergency plan, Provision of online data flow from the watchtowers, GEOPORTAL applications.

22 EĞİM DAĞILIMI HARİTASI SLOPE DISTRIBUTION MAPPING Eğim dağılımı haritası projenin amacına göre sayısal yükseklik modelinden oluşturulmaktadır. Sayısal yükseklik modeli üretimi; Yersel ve fotogrametrik mevcut haritaların 3D sayısallaştırılması, Yersel tekniklerle sayısal veri üretimi, Stereo görüntü çiftlerinden fotogrametrik sayısal veri üretimi, GPS/GNSS metodu ile sahadan veri toplama (x,y,z), Enterpolasyon ve tematik haritalama, Sonuç ürün. Slope distribution map is created according to the project objectives from the digital elevation model. Digital elevation model production; 3D digitization of existing terrestrial and photogrammetric maps, Production of digital data with terrestrial techniques, Production of photogrammetric digital data from stereo image pairs, Data collection with GPS/GNSS method (x,y,z), Interpolation and thematic mapping, Output product. 23

23 MADEN HARİTASI MINE MAPPING Maden türlerinin belirlenmesi, Jeolojik-Jeoteknik etüdler, Fizibilite raporunun hazırlanması, Yer kontrol noktalarının tesisi ve ölçüsü, Maden saha sınırlarının ölçülmesi, Proje ölçeğine uygun sayısal haritalama, Mevcut maden haritalarının sayısallaştırılması, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı ürünlerin müşteriye teslimi. Determination of mine types, Geological and geotechnical investigations, Preparation of the feasibility report, Establishment and measurement of ground control points, Surveying of the mine area boundary, Digital mapping according to the project scale, Digitization of existing mine map, Integration into geographic information systems, Thematic mapping, Submission of digital and hardcopy products to the customers. 24

24 ÇEVRE HARİTASI ENVIRONMENTAL MAPPING MAP Mevcut durum tespitleri, Çevresel örnekleme, analiz ve ölçüm çalışmaları, Yüzey suyu ve yeraltısu kaynaklarının kalitelerinin tespitine yönelik ölçüm ve analizler, Hava kalitesinin belirlenmesine yönelik tespit ve ölçümler, Gürültü seviyelerinin tespit edilmesi, Toprak yapısı, kullanım durum ve saha etütleri, Tematik haritalama ve raporlama, Su kirliliği dağılımı haritası, Hava kirliliği dağılımı haritası, Toprak kirliliği dağılımı haritası. Determination of current status, Environmental sampling, analysis and measurement studies, Measurements and analysis for determining the quality of surface water and groundwater resources, Detection and measurement for determining the air quality, Determination of the noise level, Soil structure and landuse status and field studies, Thematic mapping and reporting, Water pollution distribution mapping, Air Pollution distribution mapping, Soil pollution distribution mapping. 25

25 EROZYON DURUMU HARİTASI EROSION STATUS MAPPING Arazi eğim derecesi ve toprak özellikleri ışığında, erozyon durum haritası oluşturulmaktadır. Land and degree of slope and soil texture data in the light, erosion status map is created. Mevcut durum tespiti, Sayısal yükseklik modeli üretimi, Toprak özellikleri ve sınıflarının belirlenmesi, Meteorolojik veri analizleri, Hidrolojik hesaplamalar, Bitki örtüsü, Tematik haritalama ve modelleme. Existing situation, The production of a digital elevation model, Determination of soil properties and classes, Meteorological data analysis, Hydrological calculations, Vegetation, Thematic mapping and modeling. 26

26 YAĞIŞ HARİTASI (Meteorolojik) PRECIPITATION MAPPING (Meteorological) Firmamız, proje sahalarında yeralan meteoroloji istasyonlarında ölçülen uzun yıllar yağış değerleri ile sayısal yükseklik modelini ilişkilendirerek, yağışın yüksekliğe bağlı değişimini analiz etmektedir. Meteoroloji istasyonlarının belirlenmesi, Aylık ve yıllık bazda veri temini, İstatistiksel metodlar ile veri analizleri, Sıcaklık - yükseklik korelasyonu, Enterpolasyon, Tematik haritalama. For many years, precipitation values measured at stations situated in the project area, in association with Digital Elevation Model (latitude, longitude and altitude), in the ever changing depending on the height of the rainfall can be obtained by precipitation surface considered. Determination of meteorological stations, Providing data on a monthly and annual, Data analysis by statistical methods, Precipitation - elevation correlation, Interpolation, Thematic mapping. 27

27 ORTALAMA SICAKLIK DAĞILIMI HARİTASI TEMPERATURE DISTRIBUTION MAPPING Meteoroloji istasyonlarında ölçülen sıcaklık değerleri, sayısal yükseklik modeli ile ilişkilendirilerek, yüksekliğe bağlı değişimleri enterpolasyon tekniği ile analiz edilmektedir. Meteoroloji istasyonlarının belirlenmesi, Aylık ve yıllık bazda veri temini, İstatistiksel metodlar ile veri analizleri, Sıcaklık - yükseklik korelasyonu, Enterpolasyon, Tematik haritalama. The measured temperature values of the meteorological station, in association with Digital Elevation Model, due to altitude changes can be analyzed with spatial interpolation technique. Determination of meteorological stations, Providing data on a monthly and annual, Data analysis by statistical methods, Temperature - elevation correlation, Interpolation, Thematic mapping. 28

28 BİYOLOJİK ÖNEMLİ ALANLAR HARİTASI BIOLOGICALLY IMPORTANT AREAS MAPPING Arazi ve literatür çalışmaları, Karasal vejetasyon, habitat ve biyotop yapılarının tespit edilmesi, Endemik bitki türlerinin tespit edilmesi, Tıbbi bitki türlerinin tespit edilmesi, Ekonomik bitki türlerinin tespit edilmesi, Familya ve sınıflandırma çalışmalarının yapılması, GPS/GNSS ile lokasyonlarının tespit edilmesi, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama. Land and literature studies, Determining terrestrial vegetation, habitats and the structure of biotopes, Identification of endemic species, Determination of the medicinal plant species, Determination of economic plants, Making family and classification study, Determining their locations by GPS / GNSS, Integration of Geographic Information System, Thematic mapping. 29

29 ENERJİ NAKİL HATLARI HARİTASI POWER TRANSMISSION LINES MAPPING Mevcut enerji nakil hatları haritalarının sayısallaştırılması ve GPS teknolojisi ile ölçülerek veritabanına entegrasyonu. Digitization of available energy transmission line maps, measured by GPS technology and be integrated into the database. 30 Enerji nakil hattı projeleri, Sayısal haritalama ve kamulaştırma, Mevcut haritaların sayısallaştırılması, Mevcut hatların ve yapıların arazide tespiti, Yeraltı haritalaması, Verilerin coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı olarak müşteriye teslim. Production of energy transmission line project, Digital mapping and expropriation, Digitization of existing maps, Identification of existing lines and structures in field, Underground mapping, Integration of datas to geographic information system, Thematic mapping, Submission to customers in digital and hardcopy formats.

30 ALTYAPI HARİTALARI INFRASTRUCTURE MAPPING Firmamız, birçok farklı disiplinden uzman kadrosu ile Doğal Gaz Boru Hatları projelerine devam etmektedir. İçmesuyu isale hattı haritası, Kanalizasyon hattı haritası, Yağmur Suyu drenaj boru hattı haritası, Telekomünikasyon hatları haritası, Our company, the project of natural gas pipelines with experts in many disciplines and maps undertakes the construction works. Drinking water pipeline mapping, Sewerage water mapping, Storm water drainage pipeline mapping, Telecommunication line mapping, 31 Birçok gölet, baraj ve altyapı projelerine başarı ile devam etmektedir. Many ponds, dams and infrastructure projects to continue with success.

31 HAVA MANİA PLANLARI VERTICAL OBSTACLE PLANS (AVIATION) Mevcut durum tespiti, Sayısal topoğrafik harita üretimi, Düşey engel veritabanı oluşturulması, Mevcut mania planlarının revizyonu, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, 3D Uygulamalar. Existing situation, Digital topographic map production, Vertical obstacle database creation, Revision of existing obstacle plans, Integration to geographic information system, Thematic mapping, 3D Applications. 32

32 3D ANALİZLER 3D ANALYSIS Fotogrametrik ve yersel yöntem ile üretilen topoğrafik haritalardan, sayısal arazi modeli oluşturularak 3D analizler gerçekleştirilmektedir. Sayısal arazi modeli üzerine uydu ve hava fotoğrafları giydirilerek 3D görüntüler elde edilmektedir. Sayısal arazi modeli üretimi, Sayısal yükseklik modeli üretimi, Grid aralıklı 3D vektör veri üretimi, 3D uçuş ve kent modelleme. Photogrammetric and terrestrial methods produced from topographic maps, 3D analysis is done by creating a digital terrain model. Digital terrain model on satellite and aerial photographs are wearing 3D images is obtained. Production of digital terrain model, Production of digital elevation model, Production of grid spacing 3D vector data, FlyOver and 3D city modelling. 33

33 Discover the di ference with Proland Group... NEDEN BİZ? Çünkü biz stratejik ortaklarımızı bizden biliriz.. Çünkü biz projelerimizde sadece ekonomiyi değil ayrıca çevreyi ve sürdürülebilir ilerlemeyi de düşünürüz... Çünkü biz eğitimin sürekliliğine inanmışızdır... Çünkü biz Proland Grubuz.. WHY US? Because we consider our strategic partners as one of us Because we take not only economy into consideration in our projects but also the environment and sustainable progress Because we have faith in the continuation of education Because we are Proland Group...

34

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum Aksu Köyü Örneği

Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum Aksu Köyü Örneği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED Afyon Kocatepe Üniversitesi emintas@aku.edu.tr ÖZET: Hidrol (DEM) edilmektedir. DEM 0 m Anahtar sözcükler:

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI H. Kutoğlu a,, M. Oruç a, Ç. Mekik a, A.M. Marangoz a, K.S. Görmüş a, F. Aliyazıcıoğlu a a BEU, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A. Ateşoğlu 1, T. Varol 2, M. Tunay 3 Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD JEODEZİ Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır. Şekil1: Yerin şekli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 1 ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak Sayısal Yükseklik Modellerinin(SYM)

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

TRUE (GERÇEK) ORTOFOTO ÜRETİMİ PROJESİNİN SONUÇ VE ETKİLERİ

TRUE (GERÇEK) ORTOFOTO ÜRETİMİ PROJESİNİN SONUÇ VE ETKİLERİ 357 [985] TRUE (GERÇEK) ORTOFOTO ÜRETİMİ PROJESİNİN SONUÇ VE ETKİLERİ Akın KISA Dr., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara, akin.kisa@csb.gov.tr True (Gerçek)

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

forewordengineering services provide

forewordengineering services provide 2010 katalog Mühendislik hizmetleri, günümüzde endüstri haline dönüşen inşaat sektöründeki firmalara, dikkate alınacak boyutta katma değer sağlamakta ve kaçınılmaz bir faaliyet alanı olarak iş dünyasında

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

0443185 MESLEKİ TERMİNOLOJİ 2 (Kamu Ölçmeleri) DERS NOTU

0443185 MESLEKİ TERMİNOLOJİ 2 (Kamu Ölçmeleri) DERS NOTU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0443185 MESLEKİ TERMİNOLOJİ 2 (Kamu Ölçmeleri) DERS NOTU Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI Füsun Balık Şanlı (www.yildiz.edu.tr) 1 ada

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 175-179, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI B. GENÇ 1, Ö. GÖKDAŞ 2, G.TAFTALI 3, S. EROĞLU 4 1 İSKİ, Harita İşleri Şube Müdürlüğü, İstanbul,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

New Technologies in Agriculture and Case Studies

New Technologies in Agriculture and Case Studies General Directorate of Agricultural Research and Policy Central Research Institute for Field Crops Geographic Information System and Remote Sensing Research Department New Technologies in Agriculture and

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. *

İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. * Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2014,29(2):136-142 Anadolu J Agr Sci, 2014, 29(2):136-142 ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769 DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2014.29.2.136-142

Detaylı

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ferruh YILDIZ LİDAR TEKNİKLERİ LIGHT Detection And Ranging RADAR a benzer ancak elektromanyetik dalganın kızıl ötesi boyunu kullanır. LIDAR: Konumlama ( GPS ) Inersiyal

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Ş. Tülin AKKAYA ASLAN * Kemal S. GÜNDOĞDU ** A. Osman DEMİR *** ÖZET

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

STATIC TUSAGA ACTIVE WITH THE HELP OF LANDSLIDE MONITORING MEASURES IMAM PREACHER HIGH SCHOOL RUN SAMPLE GÜMÜŞHANE

STATIC TUSAGA ACTIVE WITH THE HELP OF LANDSLIDE MONITORING MEASURES IMAM PREACHER HIGH SCHOOL RUN SAMPLE GÜMÜŞHANE STATİK TUSAGA AKTİF ÖLÇÜLERİ YARDIMI İLE HEYELANLARIN İZLENMESİ GÜMÜŞHANE İMAM HATİP LİSESİ HEYELAN ÖRNEĞİ E. KAZANCI 1, N. BAŞOĞLU 2, T. BAYRAK 3 1 Trabzon Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Harita

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi Extracting Topographical and Morphological Features from Digital Elevation Model Using Geographic

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ A.SABUNCU 1, A. DOĞRU 1, H. ÖZENER 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1973 Yazışma Adresi : 33565728256 Telefon : 224 2941625 Faks : 224 4428775 e-posta : Ülke ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN ULUDAG UNIVERSİTESI ZIRAAT

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ÖZET: Dünyanın bir çok yerinde görülen en önemli çevre sorunlarından birisi de toprak erozyonudur.

ÖZET: Dünyanın bir çok yerinde görülen en önemli çevre sorunlarından birisi de toprak erozyonudur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ Orhan DENGİZ 1* Ali İMAMOĞLU 1 Fikret SAYGIN 1 Ceyhun GÖL 2 Semih EDİŞ 2 Ahmet

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

OBTAINING OF THE BATHYMETRY MAP BY USING ACOUSTIC DOPPLER DEVICE Abstract

OBTAINING OF THE BATHYMETRY MAP BY USING ACOUSTIC DOPPLER DEVICE Abstract AKUSTİK DOPPLER CİHAZI KULLANILARAK BATİMETRİ HARİTASININ ELDE EDİLMESİ S. GÖNCÜ 1, U. AVDAN 2, Z. YİĞİT AVDAN 1, E. HASANOĞLU 3 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı