Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman"

Transkript

1

2 Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal, İthalat, İhracat, Turizm, Enerji, Mühendislik ve Müşavirlik alanlarında hizmet vermektedir. Proland Mühendislik Grup, Proland Grubumuzun en kıymetli üyesi ve gözbebeğidir. Konusunda uzman 200 ü aşkın personeliyle kamu kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet vermektedir. Türkiye çapında pek çok büyük projeye imza atmış; gerek Avrupa Birliği gerekse Dünya Bankası projelerinde 25 yıldır kendisini ispat etmiş ve isim yapmıştır. Tüm harita çeşitleri, bilgi sistemleri, web tabanlı yazılımlar ve portallar konusunda tecrübe edinmiş, anahtar teslimi projeler ve entegre sistem kurulumlar konularında aranılan firma haline gelmiştir. Hedefimiz dünya çapında kurumsallaşmak ve müşterilerimizin beklentilerinin kat kat üzerinde ve yüksek kalitede çözümler üreterek müşterilerimize hizmet vermektir. Teknolojiyi takip etmek, güncellenebilir ve geliştirilebilir çözümler üretmek, tercih edilir olmak öncelikli amacımızdır. Farkımız, yalnız üretimle kalmayıp servis, danışmanlık ve eğitim hizmeti de vererek sürdürülebilir ve geliştirilebilir sistemler kurmaktır. Sizlerle çalışmak umuduyla. Saygılarımızla, Ümit Günay Akıncı Dear colleagues and my friends, Proland Group founded in 1989, carries out activities in different sectors. Our Group renders service in the fields of Construction, Medical, Exportation, Importation, Tourism, Energy, Engineering and Consultation. Proland Engineering Group is the most valuable member of our Proland Group. Thanks to over 200 qualified personnel, it renders service to public institutions and private sector. It has completed several projects across Turkey and has proven its career and made its name in the projects of both European Union and World Bank for 25 years. It has gained experience in relation to all types of map, information system, web-based software and portals, and also it has become a much-needed firm in turn-key projects, installation of integrated system. Our goals are to institutionalize globally, create high quality solutions beyond the expectation of our customers for rendering services to our customers. Our primary goal is to follow the technology, create updateable and improvable solutions and become a preferable firm. Not only manufacture, but also creation of sustainable and improvable systems with consultancy and training services reflects our difference. In the hope of successful business with you. Sincerely, Ümit Günay Akıncı 3

3

4 Proland Grup Ana FAAlİYET alanlarımız Proland Group Main ACTIVITIES Jeodezik Ölçmeler (GPS/GNSS), Büyük Ölçekli Halihazır Harita, Fotogrametrik Harita, Uydu Görüntüsünden Haritalama, Kadastro Haritası, Kamulaştırma Haritası, Arazi Toplulaştırma Haritası, Bölge ve Şehir Planları (Ulusal, Bölgesel, Master, Kentsel), Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası, Jeolojik ve Jeoteknik Haritalama, Jeofizik Haritası, Hidrojeoloji Haritası, Hidrolojik Haritalama, Havza ve Su Kaynakları Haritası, Sulama Alanları Haritası, Toprak Sınıflandırma Haritası, Toprak Arazi Kullanımı Haritası, Orman Alanları Haritası, Eğim Dağılımı Haritası, Maden Haritası, Çevre Haritası, Erozyon Durumu Haritası, Meteorolojik Ortalama Yağış Haritası, Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası, Biyolojik Önemli Alanlar Haritası, Enerji Nakil Hatları Haritası, Altyapı Haritaları (Doğal Gaz, Yağmur Suyu vb.) Hava Mania Planları (Havacılık) Ürettiğimiz Tüm Projeler 5 Yıl Garantimiz Altında. Geodetic Surveys (GPS/GNSS), Large Scale City Mapping, Photogrammetric Mapping, Satellite Mapping, Cadastral Mapping, Expropriation Mapping, Land Consolidation Mapping, Urban and City Planning (National, Regional, Master, Urban), Land Cover/Landuse Mapping, Geological and Geotechnical Mapping, Geophysical Mapping, Hydrogeological Mapping, Hydrological Mapping, Basin and Water Resources Mapping, Irrigation Area Mapping, Soil Classification Mapping, Soil Landuse Mapping, Forest Area Mapping, Slope Distribution Mapping, Mine Mapping, Environmental Mapping, Erosion Status Mapping, Meteorological The Average Precipitation Mapping, The Average Temperature Distribution Mapping, Biologically Important Areas Mapping, Power Transmission Lines Mapping, Infrastructure Mapping (Natural Gas, Storm Water etc.) Vertical Obstacle Plans (Aviation) All Projects We Produced is Under Five Years Guarantee. 5

5 JEODEZİK ÖLÇMELER (GPS/GNSS) GEODETIC SURVEYS (GPS/GNSS) İlgili Hizmetler; Relevant Services; 6 Planlama ve gerçek zamanlı ulusal sabit GNSS (CORS) ağları kurulumu, Jeodezik ağ kurulumu, Yer kontrol noktaları yer seçimi çalışmaları, Yer kontrol noktaları tesis çalışmaları, Jeodezik ölçmeler (Statik/Hızlı Statik/RTK GPS Ölçme Metodları), Geometrik ve GPS nivelmanı ile helmert ortometrik yüksekliklerin belirlenmesi, Ağ dengeleme ve datum dönüşümü, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Jeoid belirleme, Eğitim ve danışmanlık. Planning and establishment of Continuously Operating GPS Reference Stations (CORS), Geodetic network establishment, GCP reconnaissance works, GCP installation works, Geodetic Surveys (Static / Fast Static / RTK GPS surveys), Helmert orthometric heights determination by Geometric leveling and GPS leveling, Network adjustment and datum transformation, GIS integration, Geoid determination, Training and consultancy.

6 BÜYÜK ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA CITY MAPPING Yersel Ölçmeler ve Sayısal Haritalama; Terrestrial Surveys and Digital Mapping; Jeodezik ağ kurulumu ve dengeleme, Yersel topoğrafik ölçmeler, altyapı ve mühendislik ölçmeleri (totalstation ve kinematik / RTK GPS teknikleri ile), Topoğrafik haritalama, altyapı haritalama, Harita projeksiyonları ve koordinatların hesaplanması, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Eğitim ve danışmanlık. Geodetic network establishment and adjustment, Terrestrial topographic surveys, infrastructure and engineering surveys (by total stations, kinematic / RTK GPS techniques), Topographic mapping, infrastructure mapping, Map projections and coordinate computations, GIS integration, Training and consultancy. 7

7 FOTOGRAMETRİK HARİTA PHOTOGRAMMMETRIC MAPPING 8 Hava fotoğrafı çekimi (7.5 cm, 10 cm, ve 40 cm. yer örnekleme aralıklı renkli görüntü), Yer kontrol noktalarının yer seçimi, istikşaf ve tesis çalışmaları, GPS teknikleri ile yer kontrol noktaları ölçmeleri ve hesaplamalar, Havai nirengi ölçmeleri ve dengeleme, Stereo görüntü çiftlerinden otomatik ve manuel SYM toplama, Sayısal fotogrametrik vektör harita üretimi, Ortofoto harita üretimi ve görüntü birleştirme, Harita ve ortofotolardan kesintisiz veritabanı oluşturulması, Eğitim ve danışmanlık. New aerial imagery acquisition (Color imagery of 7.5 cm, 10 cm and 40 cm GSD), Monumentation / Presignalization, GCP surveys by GPS techniques and computations, Aerial Triangulation Measurement and Adjustment, Automated and Manual DEM Compilation from stereo photographs, Digital photogrammetric line mapping, Orthophoto map production and mosaicking, Establishing seamless database from maps and orthophotos, Training and consultancy.

8 UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN HARİTALAMA SATELLITE MAPPING Jeodezik çalışmalar, Stereo görüntü çiftlerinden ve topoğrafik haritalardan sayısal yükselik modeli toplanması, Uydu görüntülerinin ortorektifikasyonu ve görüntü birleştirmesi, Uzaktan algılama ve görüntü sınıflama, Konumlandırılmış uydu görüntülerinden kesintisiz veritabanı oluşturulması, Eğitim ve danışmanlık, Sayısal ve baskı olarak müşteriye teslim. Geodetic works, DEM compilation from stereo images and topographic maps, Orthorectification and mosaicking of satellite images, Remote sensing and image classification, Establishment of geodatabase from rectified satellite images, Training and consultancy. Submission to customers in digital and hardcopy formats. 9

9 KADASTRO HARİTASI CADASTRAL MAPPING Teknik yaklaşımımız aşağıdaki gibidir; Our technical approach is as follows: 10 Sistem mimarisi ve tasarımı, İlk kadastro ve mevcut durum tespiti, Kadastral ölçmeler, Kadastral verilerin üretimi, iyileştirilmesi, entegrasyonu ve tapu kaydı coğrafi veritabanın oluşturulması, a) Kadastral paftaların taranması ve sayısallaştırılması, b) Ortofoto altlık harita üretimi, c) Verilerin yeterli doğruluğunun sağlanması ve veritabanına entegrasyonu, d) Hassas olmayan verilerin yenilenmesi. e-kadastro ve tapu yazılımının geliştirilmesi, a) Tapu uygulama yazılımı geliştirilmesi, b) GEOPORTAL, e-kadastro yazılımının geliştirilmesi. System architecture and design, Initial cadastre and determination of detection of current situation, Cadastral Surveys, Production, improvement and integration of cadastral data and creating the Land Registry GEODatabase, a) Scanning and digitization of cadastral map sheets, b) Production of orthophoto base map, c) Ensuring data accuracy sufficiently and database integration, d) Renovation of non-sensitive data, Development of e-cadastre and land registry software, a) Development of Land Registry application software, b) GEOPORTAL, the development of e-cadastre software.

10 KAMULAŞTIRMA HARİTASI EXPROPRIATION MAPPING Kamulaştırma projeleri aşağıda verilen teknik esaslar çerçevesince yürütülmektedir. Proje amacına uygun kamulaştırma koridorunun belirlenmesi, Ülke ana nirengi ağına dayalı jeodezik çalışmalar, Kamulaştırma planı üretimi, Tapu sicil bilgileri ile kadastral verilerin birbirlerine entegrasyonu, Ölçü ve hesap dosyası, Baskı ve manyetik ortamda sonuç ürün, Kamulaştırma koridorunun araziye aplikasyonu. Expropriation projects are carried out in the framework of the technical principles listed below. Determining the appropriate expropriation corridor according to project objectives, Geodetic studies based on national main triangulation network, Production of expropriation, Integration of cadastral and Registry data, Measurement and account file, Final product in hardcopy and magnetic formats, Application of expropriation corridor to the land. 11

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA HARİTASI LAND CONSOLIDATION MAPPING 12 Firmamızca yapılan arazi toplulaştırma projelerinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, Kadastro haritalarının sayısallaştırılması, Yer kontrol noktalarının tesis ve ölçüsü, Sayısal halihazır haritaların yapılması, Parsel değer sayısının hesaplanması, Adaların oluşturulması, Köy sınırlarının düzenlenmesi, Çiftçilerle mülakat, Parselasyon planının yapılması, Ada ve parsel köşelerinin aplikasyonu, Ayırma çapı düzenlenmesi, Tescil işlemlerinin yapılması, Tarla sınırlarının düzenlenmesi. Following operations are carried out the process of land consolidation projects made by our company. Transferring ownership information into computer systems, Digitization of cadastral maps, Installation and measurement of ground control points, Producing digital topographic map, Calculating the value of the parcel number, Creation of the blocks, Arrangement of village boundaries, Interviews with farmers, Making parceling plans, Application of the corners of blocks and parcels, Preparing separation diameter, Making the registration operations, Regulation of field boundaries.

12 ARAZİ ÖRTÜSÜ / ARAZİ KULLANIMI HARİTASI LAND COVER / LANDUSE MAPPING Arazi kullanım haritaları arazi birim potansiyel kullanımlarını temsil etmektedir. Land use maps are created to represent the potential uses of a unit of land. Arazi kullanım haritaları oluşturulmasında, arazinin gerçek kullanımının tespit edilmesi amacıyla planlama verilerinden, saha çalışmalarından, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalardan yararlanılmaktadır. Şehir ve bölge planlarının sisteme entegre edilmesi, Ulaşım ağı haritasının üretimi, Kırsal ve kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi, Ticaret ve sanayi tesislerinin belirlenmesi, Organize tarım ve hayvancılık alanlarının belirlenmesi, Su kaynaklarının tespiti, Turizm alanları, Coğrafi bilgi sistem tabanlı sayısal haritalama, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı harita üretimi. During the establishment of landuse maps, land planning data, field studies, satellite images and orthophoto maps are utilized in order to determine the actual use of the field. Integration of urban and regional planning to the system, Production of transportation network map, Determination of the urban and rural residential areas, Determination of commercial and industrial facilities, Determination of organized agricultural and livestock areas, Detection of the water sources, Tourism areas, GIS-based digital mapping, Thematic mapping, Digital and hardcopy map production. 13

13 JEOLOJİK VE JEOTEKNİK HARİTALAMA GEOLOGICAL and GEOTECHNICAL MAPPING Jeolojik ve jeoteknik haritalama, Yapısal unsurların araştırılması, Parsel bazında jeolojik/jeoteknik etüt, Araştırma çukuru ve karotlu sondaj, Kazı sınıflarının belirlenmesi, Fay ve şev stabilitesi analizleri, Laboratuar analizleri, Jeoteknik değerlendirmeler ve raporlama. Geological and geotechnical mapping, Investigation of the structural elements, Geological/geotechnical surveys on parcel basis, Research pit and core drilling, Determination of excavation class, Fault and slope stability analysis, Laboratory analysis, Geotechnical assessment and reporting. 14

14 HİDROJEOLOJİ HARİTASI HYDROGEOLOGICAL MAPPING MAPPING Firmamız, su taşıyan formasyonlar olan akiferlerin dağılımı, derinliği ve hidrolik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, hidrojeolojik haritaları yapabilecek kabiliyete sahiptir. Akiferlerin dağılımı ve hidrolik parametrelerin belirlenmesi, Kuyuların statik ve dinamik seviye ölçümleri, Debi ölçümleri, Jeotermal sahaların belirlenmesi. Our company has the capability of producing hydrogeological maps in order to determine distribution, depth and hydrological characteristics of aquifers, which are waterbearing formations. Determination of distribution and hydraulic parameters of the aquifer, Static and dynamic level measurements of the wells, Flow measurements, Determination of the geothermal field. 15

15 JEOFİZİK HARİTASI GEOPHYSICAL MAPPING Jeofizik çalışmaları aşağıdaki alanlarda yaygın bir biçimde kullanmaktayız. We are using geophysical studies extensively in these fields below. Bunlar; Jeodezik çalışmalar, Levha tektoniği ve deprem araştırmaları, Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması, Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi, Yeraltı kaynaklarının araştırılması, Arkeolojik araştırmalar, Termal alan araştırmaları. Geodetic studies, Plate tectonics and earthquake research studies, Investigation of geological structures at land and sea with seismic methods, Determination of the earth magnetic field in geological times, Investigation of groundwater resources, Archaeological research, Thermal field research studies. 16

16 HİDROLOJİK HARİTALAMA HYDROLOGICAL MAPPING Sayısal yükseklik modeli, topoğrafik haritalar, toprak yapısı ve bitki örtüsü haritaları kullanarak, yüzey akışın belirlenmesi ve büyük toprak grupları üzerinde entegre havza modelinin oluşturulmasıdır. Determination of surface flow and creation of integrated watershed model on large land groups by using digital elevation model, topographic maps, soil structure and vegetation maps. 17 Havza modelinin oluşturulması, Hidrolik hesapların yapılmasına esas teşkil edecek noktaların belirlenmesi, Sayısal arazi modelinin oluşturulması, Hidrolojik parametrelerin belirlenmesi ve hesabı, Saha çalışmaları ile akım debi ölçümleri, Yüzey akışların belirlenmesi, Geçirimlilik deneylerinin yapılması. Establishment of watershed model, Determination of the points as to be basis for making hydraulic calculations, Creation of Digital Terrain Models, Determination and calculation of hydrological parameters, Stream flow measurements with field studies, Determination of surface flows, Making permeability experiments.

17 HAVZA VE SU KAYNAKLARI HARİTASI BASIN and WATER RESOURCES MAPPING 18 Firmamız, su kaynakları ve yönetimi konusunda uzman kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir. Havza sınırlarının tespit edilmesi, Jeomorfolojik yapının modellenmesi, Yağış-Akış analizleri, Meteorolojik verilerin analizi, Yüzeysel akış ve geçirimlilik analizleri, Hidrolojik ölçümler, Akarsu alt havzaların belirlenmesi, Taşkın tahminleri, Sel kontrol yapıları ve modellemesi, Yüzey suyu ve yeraltısuyu bütçesi. Our company, continues working on water resources and management with its expert staff. Determining the watershed boundaries, Modeling of the geomorphological structure, Rainfall-Runoff analysis, Analysis of meteorological data, Runoff and permeability analyzes, Hydrological measurements, Identifying sub-basins of rivers, Flood forecasting, Flood control structures and modeling, Surface water and groundwater budget,

18 SULAMA ALANLARI HARİTASI IRRIGATION AREA MAPPING Firmamız Türkiye çapında, işletme ve inşaat halinde olan kamu ve halk sulama alanları ve iletim hatlarını sayısallaştırmakta ve coğrafi bilgi sistemine entegre etmektedir. Our company digitizes transmission lines and public and private irrigation areas both under construction and operation process currently across Turkey and integrates into geographic information system. 19 Uzman kadromuz ile çalışmalar aşağıdaki verilen işlem adımları ile devam etmektedir; Our works continue on the basis of following steps with our expert staff. Mevcut yüzey ve yeraltısuyu sulama alanları ve yapılarının tespiti, Mevcut sulama ve yapılarına ait haritaların sayısallaştırılması, rektifikasyonu ve veritabanına entegrasyonu, Sulama Birlikleri ve Kooperatiflerine ait sulama alanlarının, saha çalışmaları ile tespiti, Halk Sulamaları ve sulama suyu kaynağının tespiti. Determination of the existing surface and groundwater irrigation areas and structures, Digitization, rectification and database integration of maps of the existing irrigation and the structure, Determination of irrigation areas belonging to Irrigation Associations and Cooperatives via field studies, Public Irrigation and determination of irrigation water sources.

19 TOPRAK SINIFLANDIRMA HARİTASI SOIL CLASSIFICATION MAPPING Toprak sınıfları, arazi çalışmaları ve ortofoto haritaların yorumlanması ile tanımlanmaktadır. Soil classes are defined by interpretation of orthophoto maps and land survey. Uzman mühendislerimiz toprak haritalarını aşağıda verilen temel esaslar çerçevesince üretmektedirler. Our expert engineers produce soil maps within the framework of the basic principles as listed below. Zeminlerin temel özellikleri, Toprak oluşumu, Terminolojisi ve sınıflandırma, Toprak sınıfları toprak malzemesi, iklim, organizmalar, topoğrafya, zaman ve toprak özelliği ile ilişkilidir. Basic properties of soils, Soil formation, Terminology and classification, Soil classification are associated with soil materials, climate, organism, topography, time and soil properties. 20

20 TOPRAK ARAZİ KULLANIMI HARİTASI SOIL LANDUSE MAPPING Türkiye genelinde, büyük toprak grupları ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflandırmasının yeniden tanımlanması ve sınırlarının güncelleştirilmesi firmamız tarafından yürütülmektedir. Throughout Turkey, redefining of the classification of land use capability and major land groups and also updating of the boundries are carried out by our company. 21 Toprak niteliğinin tanımlanması, Toprak sınıfı veya öznitelik verilerini elde etmek için GPS ile alan örnekleme ve laboratuar analizleri, Altlık haritalardan yorumlama ve sayısal harita üretimi, Kalite testleri için saha örnekleme ve laboratuvar analizleri. Identification of soil attribute, GPS field sampling and laboratory analysis to obtain soil class or property data, Interpretation from basemaps and digital map production, Field sampling and laboratory analysis for quality testing.

21 ORMAN ALANLARI HARİTASI FOREST AREA MAPPING 22 Orman yönetim planlarının hazırlanması, Sayısal orman tür haritalarının yapılması, Fotogrametrik yöntem ile büyük ölçekli altlık harita üretimi, Yaşlı ve genç orman alanlarının belirlenmesi, Hastalık süreçlerinin tespiti, Orman yolları ve yangın önleme şeritlerinin oluşturulması, Orman coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması, Acil durum planının hazırlanması, Gözetleme kulelerinden online veri akışının sağlanması, GEOPORTAL uygulamaları. Preparation of forest management plans, Preparation of digital forest species map, Production of large-scale base maps with photogrammetric method, Determination of the old and young forest areas, Detection of disease processes, Establishment of forest roads and fire prevention strips, Establishment of forest geographic information system, The preparation of emergency plan, Provision of online data flow from the watchtowers, GEOPORTAL applications.

22 EĞİM DAĞILIMI HARİTASI SLOPE DISTRIBUTION MAPPING Eğim dağılımı haritası projenin amacına göre sayısal yükseklik modelinden oluşturulmaktadır. Sayısal yükseklik modeli üretimi; Yersel ve fotogrametrik mevcut haritaların 3D sayısallaştırılması, Yersel tekniklerle sayısal veri üretimi, Stereo görüntü çiftlerinden fotogrametrik sayısal veri üretimi, GPS/GNSS metodu ile sahadan veri toplama (x,y,z), Enterpolasyon ve tematik haritalama, Sonuç ürün. Slope distribution map is created according to the project objectives from the digital elevation model. Digital elevation model production; 3D digitization of existing terrestrial and photogrammetric maps, Production of digital data with terrestrial techniques, Production of photogrammetric digital data from stereo image pairs, Data collection with GPS/GNSS method (x,y,z), Interpolation and thematic mapping, Output product. 23

23 MADEN HARİTASI MINE MAPPING Maden türlerinin belirlenmesi, Jeolojik-Jeoteknik etüdler, Fizibilite raporunun hazırlanması, Yer kontrol noktalarının tesisi ve ölçüsü, Maden saha sınırlarının ölçülmesi, Proje ölçeğine uygun sayısal haritalama, Mevcut maden haritalarının sayısallaştırılması, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı ürünlerin müşteriye teslimi. Determination of mine types, Geological and geotechnical investigations, Preparation of the feasibility report, Establishment and measurement of ground control points, Surveying of the mine area boundary, Digital mapping according to the project scale, Digitization of existing mine map, Integration into geographic information systems, Thematic mapping, Submission of digital and hardcopy products to the customers. 24

24 ÇEVRE HARİTASI ENVIRONMENTAL MAPPING MAP Mevcut durum tespitleri, Çevresel örnekleme, analiz ve ölçüm çalışmaları, Yüzey suyu ve yeraltısu kaynaklarının kalitelerinin tespitine yönelik ölçüm ve analizler, Hava kalitesinin belirlenmesine yönelik tespit ve ölçümler, Gürültü seviyelerinin tespit edilmesi, Toprak yapısı, kullanım durum ve saha etütleri, Tematik haritalama ve raporlama, Su kirliliği dağılımı haritası, Hava kirliliği dağılımı haritası, Toprak kirliliği dağılımı haritası. Determination of current status, Environmental sampling, analysis and measurement studies, Measurements and analysis for determining the quality of surface water and groundwater resources, Detection and measurement for determining the air quality, Determination of the noise level, Soil structure and landuse status and field studies, Thematic mapping and reporting, Water pollution distribution mapping, Air Pollution distribution mapping, Soil pollution distribution mapping. 25

25 EROZYON DURUMU HARİTASI EROSION STATUS MAPPING Arazi eğim derecesi ve toprak özellikleri ışığında, erozyon durum haritası oluşturulmaktadır. Land and degree of slope and soil texture data in the light, erosion status map is created. Mevcut durum tespiti, Sayısal yükseklik modeli üretimi, Toprak özellikleri ve sınıflarının belirlenmesi, Meteorolojik veri analizleri, Hidrolojik hesaplamalar, Bitki örtüsü, Tematik haritalama ve modelleme. Existing situation, The production of a digital elevation model, Determination of soil properties and classes, Meteorological data analysis, Hydrological calculations, Vegetation, Thematic mapping and modeling. 26

26 YAĞIŞ HARİTASI (Meteorolojik) PRECIPITATION MAPPING (Meteorological) Firmamız, proje sahalarında yeralan meteoroloji istasyonlarında ölçülen uzun yıllar yağış değerleri ile sayısal yükseklik modelini ilişkilendirerek, yağışın yüksekliğe bağlı değişimini analiz etmektedir. Meteoroloji istasyonlarının belirlenmesi, Aylık ve yıllık bazda veri temini, İstatistiksel metodlar ile veri analizleri, Sıcaklık - yükseklik korelasyonu, Enterpolasyon, Tematik haritalama. For many years, precipitation values measured at stations situated in the project area, in association with Digital Elevation Model (latitude, longitude and altitude), in the ever changing depending on the height of the rainfall can be obtained by precipitation surface considered. Determination of meteorological stations, Providing data on a monthly and annual, Data analysis by statistical methods, Precipitation - elevation correlation, Interpolation, Thematic mapping. 27

27 ORTALAMA SICAKLIK DAĞILIMI HARİTASI TEMPERATURE DISTRIBUTION MAPPING Meteoroloji istasyonlarında ölçülen sıcaklık değerleri, sayısal yükseklik modeli ile ilişkilendirilerek, yüksekliğe bağlı değişimleri enterpolasyon tekniği ile analiz edilmektedir. Meteoroloji istasyonlarının belirlenmesi, Aylık ve yıllık bazda veri temini, İstatistiksel metodlar ile veri analizleri, Sıcaklık - yükseklik korelasyonu, Enterpolasyon, Tematik haritalama. The measured temperature values of the meteorological station, in association with Digital Elevation Model, due to altitude changes can be analyzed with spatial interpolation technique. Determination of meteorological stations, Providing data on a monthly and annual, Data analysis by statistical methods, Temperature - elevation correlation, Interpolation, Thematic mapping. 28

28 BİYOLOJİK ÖNEMLİ ALANLAR HARİTASI BIOLOGICALLY IMPORTANT AREAS MAPPING Arazi ve literatür çalışmaları, Karasal vejetasyon, habitat ve biyotop yapılarının tespit edilmesi, Endemik bitki türlerinin tespit edilmesi, Tıbbi bitki türlerinin tespit edilmesi, Ekonomik bitki türlerinin tespit edilmesi, Familya ve sınıflandırma çalışmalarının yapılması, GPS/GNSS ile lokasyonlarının tespit edilmesi, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama. Land and literature studies, Determining terrestrial vegetation, habitats and the structure of biotopes, Identification of endemic species, Determination of the medicinal plant species, Determination of economic plants, Making family and classification study, Determining their locations by GPS / GNSS, Integration of Geographic Information System, Thematic mapping. 29

29 ENERJİ NAKİL HATLARI HARİTASI POWER TRANSMISSION LINES MAPPING Mevcut enerji nakil hatları haritalarının sayısallaştırılması ve GPS teknolojisi ile ölçülerek veritabanına entegrasyonu. Digitization of available energy transmission line maps, measured by GPS technology and be integrated into the database. 30 Enerji nakil hattı projeleri, Sayısal haritalama ve kamulaştırma, Mevcut haritaların sayısallaştırılması, Mevcut hatların ve yapıların arazide tespiti, Yeraltı haritalaması, Verilerin coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, Sayısal ve baskı olarak müşteriye teslim. Production of energy transmission line project, Digital mapping and expropriation, Digitization of existing maps, Identification of existing lines and structures in field, Underground mapping, Integration of datas to geographic information system, Thematic mapping, Submission to customers in digital and hardcopy formats.

30 ALTYAPI HARİTALARI INFRASTRUCTURE MAPPING Firmamız, birçok farklı disiplinden uzman kadrosu ile Doğal Gaz Boru Hatları projelerine devam etmektedir. İçmesuyu isale hattı haritası, Kanalizasyon hattı haritası, Yağmur Suyu drenaj boru hattı haritası, Telekomünikasyon hatları haritası, Our company, the project of natural gas pipelines with experts in many disciplines and maps undertakes the construction works. Drinking water pipeline mapping, Sewerage water mapping, Storm water drainage pipeline mapping, Telecommunication line mapping, 31 Birçok gölet, baraj ve altyapı projelerine başarı ile devam etmektedir. Many ponds, dams and infrastructure projects to continue with success.

31 HAVA MANİA PLANLARI VERTICAL OBSTACLE PLANS (AVIATION) Mevcut durum tespiti, Sayısal topoğrafik harita üretimi, Düşey engel veritabanı oluşturulması, Mevcut mania planlarının revizyonu, Coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu, Tematik haritalama, 3D Uygulamalar. Existing situation, Digital topographic map production, Vertical obstacle database creation, Revision of existing obstacle plans, Integration to geographic information system, Thematic mapping, 3D Applications. 32

32 3D ANALİZLER 3D ANALYSIS Fotogrametrik ve yersel yöntem ile üretilen topoğrafik haritalardan, sayısal arazi modeli oluşturularak 3D analizler gerçekleştirilmektedir. Sayısal arazi modeli üzerine uydu ve hava fotoğrafları giydirilerek 3D görüntüler elde edilmektedir. Sayısal arazi modeli üretimi, Sayısal yükseklik modeli üretimi, Grid aralıklı 3D vektör veri üretimi, 3D uçuş ve kent modelleme. Photogrammetric and terrestrial methods produced from topographic maps, 3D analysis is done by creating a digital terrain model. Digital terrain model on satellite and aerial photographs are wearing 3D images is obtained. Production of digital terrain model, Production of digital elevation model, Production of grid spacing 3D vector data, FlyOver and 3D city modelling. 33

33 Discover the di ference with Proland Group... NEDEN BİZ? Çünkü biz stratejik ortaklarımızı bizden biliriz.. Çünkü biz projelerimizde sadece ekonomiyi değil ayrıca çevreyi ve sürdürülebilir ilerlemeyi de düşünürüz... Çünkü biz eğitimin sürekliliğine inanmışızdır... Çünkü biz Proland Grubuz.. WHY US? Because we consider our strategic partners as one of us Because we take not only economy into consideration in our projects but also the environment and sustainable progress Because we have faith in the continuation of education Because we are Proland Group...

34

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology,

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, Conuslting, Tourism, Energy Adnan GÜRCAN ODTÜ Şehir ve Bölge

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI Akın Kısa 1, Sinan Çolak 1, Sedat Bakıcı 1, Levent Özmüş 1 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü 5. DÜNYA SU FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK SÜRECİ DSİ YURTİÇİ BÖLGESEL SU TOPLANTILARI KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI BİLDİRİ

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Taşkın Kavzoğlu 1, İsmail Çölkesen 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze - Kocaeli 1 kavzoglu@gyte.edu.tr,

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 117-125 Research/Araştırma Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi Hakan ÇELİK 1,, Nuray BA޲, H.Gonca COŞKUN 1 ¹İTÜ, İnşaat

Detaylı

TRAKİ Renewable Energies Ltd. Turkey Greece Bulgaria Romania Iran

TRAKİ Renewable Energies Ltd. Turkey Greece Bulgaria Romania Iran TRAKİ Renewable Energies Ltd Turkey Greece Bulgaria Romania Iran Şirket Profili Şirketimiz 1991 yılından beri İzmir merkezli olmak üzere çevre ve yenilenebilir enerji konularında danışmanlık ve mühendislik

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK Özetler IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI Özetler 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI İLETİŞİM Bülent Ecevit

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/95 Çevre-Toprak-Bitki-Su Kaynakları Veri Değerlendirme Birimi Altyapı Destek Projesi Proje Yöneticisi

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

HAKKIMIZDA. konusunda da uzman bir ekiple çalışır.

HAKKIMIZDA. konusunda da uzman bir ekiple çalışır. HAKKIMIZDA 2010 yılında, alanında uzman ve tecrübe sahibi çalışanlarıyla beraber faaliyetlerine başlayan ERCEL İletişim; GSM Sektörüne ilişkin altyapı, bakım ve işletme ihtiyaçlarına ait tüm talepleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD www. hmfdergisi.com ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı

GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Yasemin VURARAK Ziraat Yük. Mühendisi GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Türkiye-Şanlıurfa-yvurarak@hotmail.com

Detaylı

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI İrfan Akar 1, Derya Maktav 2 1 Marmara Üniversitesi, Ortadoğu

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı