T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU AYDIN, 2006

2 i ÖZ Günümüzde iletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için mal ve/veya hizmetlerini sundukları müterilerinin beklentilerini en iyi ekilde karılamaları, bir baka deyile müteri tatminini salamaları gerekmektedir. Müteri tatminin salanması için kullanılan tekniklerden bir tanesi de Toplam Kalite Yönetimi dir. letmenlerin rekabet avantajı salamalarının bir dier yolu da örgüt kültürü olarak adlandırılan, iletmede çalıanların ortak deerlerini ifade eden kavramı güçlü hale getirmeleridir. Bu tez çalımasının amacı, iletmelerin rekabet gücünü artıran Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve örgüt kültürü arasındaki etkileimin incelenmesi ve bu etkileimin iletmenin performansına nasıl yansıdıının belirlenmesidir. Çalıma literatür taraması ve alan aratırmasından olumaktadır. Alan aratırması, 2006 yılında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren tekstil iiyle uraan firmalar üzerinde uygulanmıtır. Veriler anket yöntemiyle toplanmıtır. ABSTRACT Nowadays, it is necessary for companies that they have to meet their customer s expectations, to whom they offer their goods and services, to have competitive advantage. In other words, they have to provide customer satisfaction. One of the technics to provide customer satisfaction is Total Quality Management. Other way of having competitive advantage is to strengthen the notion of corporate culture which means the common values of employees in a company. The aims of this thesis are to investigate the interaction between Total Quality Management practices and corporate culture that increase the competitive advantage of a company, and to determine the reflection of this interaction to company s performance. This study contains literature review and a field study. The field study was applied to textile companies in Denizli Organized Industrial Region in Data is collected by surveying method. ANAHTAR KELMELER / KEYWORDS Toplam Kalite Yönetimi Örgüt Kültürü Tekstil Sektörü Performans Deerleme : Total Quality Management : Corporate Culture : Textile Industry : Performance Evaluation

3 ii ÇNDEKLER ÖZ... i ABSTRACT i ÇNDEKLER... ii ÇZELGELER LSTES... vi EKLLER LSTES. vii KISALTMALAR VE SMGELER... viii GR.. 1 BRNC BÖLÜM 1. TOPLAM KALTE YÖNETM KALTE KAVRAMI KALTEY OLUTURAN TEMEL UNSURLAR Tasarım Kalitesi Performans Kalitesi Uygunluk Kalitesi KALTENN TARHÇES TOPLAM KALTE YÖNETM KLASK YÖNETM ANLAYIIYLA TKY ANLAYIININ KARILATIRILMASI TOPLAM KALTE YÖNETMNN TEMEL LKELER Müteri Odaklılık Önlemeye Yönelik Yaklaım Takım Çalıması statistik ve Analizden Yararlanma Çalıanların Türkiye de Eitimi eker ve ekerli Ürünler Sanayinde Arz ve

4 iii Üst Yönetimin Liderlii Tedarikçilerle birlii Sürekli yiletirme TOPLAM KALTE YÖNETM NE YÖN VERENLER (KALTE GURULARI) Deming Crosby Juran Feigenbaum Ishikawa Taguchi Shewhart. 32 KNC BÖLÜM 2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖRGÜT KAVRAMI KÜLTÜR KAVRAMI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI Deerler Normlar Varsayımlar Seremoniler ve Törenler Semboller Adetler Hikaye ve Efsaneler Mitler Dil... 48

5 iv Kahramanlar ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MODELLER Quinn ve Cameron Modeli Byars Modeli Miles ve Snow Modeli Ouchi nin Z Kültürü Modeli.. 59 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. TOPLAM KALTE YÖNETM ve ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARASINDAK LK GENEL DÜÜNCELER LTERATÜR TARAMASI HPOTEZ.. 76 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. ALAN ARATIRMASI: TEKSTL SEKTÖRÜNDE BR UYGULAMA ARATIRMANIN ÖNEM ve NTEL ARATIRMANIN AMACI VE HPOTEZ ARATIRMANIN VARSAYIMLARI UYGULAMA ANKET ANALZ ve BULGULAR 86 SONUÇ 95 ÖZET SUMMARY. 103

6 v KAYNAKÇA 105 TEEKKÜR EKLER 115 ÖZGEÇM 120

7 vi ÇZELGELER LSTES Çizelge 1.1: Klasik Yönetim Anlayıı ile TKY Anlayıı'nın Karılatırılması.. 15 Çizelge 2.1: Güçlü ve Zayıf Kültür Özelliklerinin Karılatırılması.. 43 Çizelge 3.1: Japon ve Amerikan Organizasyon Yapılarının Karılatırılması Çizelge 3.2: TKY Kültürel Deerleri ve Destekleyici Faaliyetler Çizelge 4.1: Denizli OSB nde Üretimde Olan Firma Sayısı.. 82 Çizelge 4.2: Ankete Katılan Yöneticilerin Demografik Özellikleri Çizelge 4.3: Kayıp Veriler Ortanca Deeri (Medyan) ile Deitirilmeden Önceki Tanımlayıcı statistikler Çizelge 4.4: Kayıp Veriler Ortanca Deeri (Medyan) ile Deitirildikten Sonraki Tanımlayıcı statistikler Çizelge 4.5: Alpha Katsayısı Deerleri.. 91 Çizelge 4.6: Deikenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları.. 93 Çizelge 4.7: Deikenlere Ait ANOVA Analizi Sonuçları Çizelge 4.8: Deikenlere Ait t testi Sonuçları... 93

8 vii EKLLER LSTES ekil 1.1: Kalite Anlayıının Evrimi.. 10 ekil 1.2: Deming Döngüsü ekil 2.1: Örgütsel Kültür Tipleri le lgili Rekabetçi Deerler Modeli 52 ekil 2.2: Örgütsel Kültür Ölçei.. 54 ekil 2.3: 4 Kültür Tipi, Strateji ve Yöneticilik Özellikleri Arasındaki likiler Tablosu.. 58 ekil 2.4: Amerikan Tarzına Uyarlanmı Z Tipi Örgüt Kültürünün Japon ve Amerikan Örgüt Kültürleriyle Karılatırılması ekil 4.1: Denizli OSB nde yıllara göre üretime geçen tesis sayısı.. 81

9 viii KISALTMALAR VE SMGELER LSTES ISO KK OK OSB PD TDK TKY : International Standarts Organization (Uluslararası Standartlar Örgütü) : statistiki Kalite Kontrol : Örgüt Kültürü : Organize Sanayi Bölgesi : Performans Deerlendirme : Türk Dil Kurumu : Toplam Kalite Yönetimi

10 - 1 - GR letmeler, insanların gereksinim duydukları mal ve hizmetleri meydana getirmek amacıyla kurulmu birimlerdir. Sanayinin gelimeye baladıı ilk yıllarda yüksek kârlar elde etme amacı taıyan iletmeler, zaman içinde kabul edilebilir düzeyde kârlar elde etme hatta yalnızca varlıklarını sürdürebilme amacına doru yönelmilerdir. Bu yönelimin en büyük sebebi ise, bilgi teknolojilerindeki geliim, küreselleme vb. olguların etkisiyle tetiklenen ve adeta iletmeleri yutmaya hazır bir canavar haline gelen rekabet ortamıdır. Rekabetin yıkıcılıı karısında fiyat avantajı kadar müterinin isteini karılayacak, farklılıı yaratacak stratejiler önem kazanmıtır. Bu farklılık arayıları renkte, tasarımda, kalitede, satı sonrası serviste, iletme giderlerindeki avantajlarda, kullanım kolaylıında, hızlı teslim sürelerinde kendini gösterir. Bu arayı toplumdaki deiikliklere paralel olarak, dinamik bir yapıya sahiptir. Hatta youn rekabette iletme, müterinin henüz talep etmedii, fakat ihtiyacını duyduu farklılıkları bile yakalayabilmelidir. Rekabetin baskısı iletmeleri yaptıını satan olmaktan çıkarıp satılabileni yapan hale getirmektedir. Satılabilirin ne olduunu anlamak için kaliteyi müteri belirler anlayıını benimsemek gereklidir. Müterinin görünür isteklerinin yanı sıra saklı isteklerini de saptayabilmek, ancak müteriye yakın olmakla gerçekletirilebilir. letmelerin bu zorlu, hatta acımasız rekabet ortamı içinde ayakta kalabilmeleri, onlardan mal veya hizmet bekleyen müterilerini ne kadar memnun edebildiklerine ve her geçen gün biraz daha deimekte olan çevre koullarına ne kadar adapte olabildiklerine balıdır. Geçmiten günümüze iletmeler, rekabet üstünlüü elde edebilmek için çeitli teknikler uygulamaya çalımılardır. Müterilerin istek ve gereksinimlerini ön planda tutan ve sürekli deiim ve geliim amacı taıyan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) de, bu tekniklerden bir tanesidir. Müteri isteklerinin tatminini temel iletme felsefesi haline dönütürme yönünde çaba gösteren iletmeler müterilerini koulsuz mutlu etmeyi olmazsa olmaz bir anlayı olarak kabullenen bir örgüt kültürü olutururlar. TKY nin temel ilkelerinden birisi, böyle bir örgüt kültürünün gelitirilmesidir. TKY nin bu öesi, belki de etkili olarak uygulanması

11 - 2 - en zor, ancak uzun dönemde iletmeye en çok katkı salayacak olanıdır. Çünkü rekabetin ana hedefi müteridir. Müteriyi ele geçiren, tatmin eden ve elinde tutan iletme piyasada kalıcı olacaktır. TKY, müteri odaklılık ve sürekli geliim (KAIZEN) anlayıı çerçevesinde, iletmede çalıan herkesin, iletmenin tüm süreçlerinde kalitenin gerekliliini anlamasını ve benimsemesini öngören bir yönetim tekniidir. Aslında TKY, kalitenin iletmede benimsenmesi sürecinde, kültürel bir deiimi zorunlu kıldıından, bir yönetim tekniinden öte, bir felsefe olarak kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldıında, TKY nin bir iletmede uygulanabilirliinin salanması için, iletmede belirli bir kültürel dönüümün yaanması gerekmektedir. TKY nin bir felsefe olarak iyi anlaılabilmesi için, öncelikle incelenmesi gerekli olan kavramlardan bir tanesi örgüt kültürü kavramıdır. Her iletmede, iletmenin çalıanları tarafından benimsenen, iletmede yerleik bulunan bir takım deerler, ilkeler ve davranı kalıpları vardır. Bu deerler, ilkeler ve davranı kalıpları, kısaca örgüt kültürü olarak adlandırılmaktadır. Nasıl her bireyin bir karakteri varsa, her iletmenin de bir karakteri vardır ve bu, örgüt kültürüdür. Örgüt kültürü, iletmenin içinde bulunduu artlara göre yapmak zorunda olduu bir takım deiiklikleri engelleyen ya da kolaylatıran bir yapıda bulunabilir. Bu yapının anlaılması ve analiz edilmesi, yapılması düünülen deiikliklerin daha sorunsuz gerçekletirilebilmesi için son derece önemlidir. Türkiye ve dünyada, TKY ve örgüt kültürü arasındaki ilikiyi aratıran pek çok kitap, makale ve tez çalıması bulunmaktadır. Bu çalımada, TKY ve örgüt kültürü arasındaki ilikinin aratırma konusu olarak seçilmesinin nedeni, bu kavramların güncelliini koruyor olmaları ve aralarındaki ilikinin mantıklı olduunun düünülmesidir. Bu iki kavram arasındaki ilikinin açıklanmasının, özellikle TKY nin uygulanmasında karılaılan en önemli engellerden biri olan köklemi örgüt kültürü nün nasıl TKY ye adapte edilebilecei konusunda iletmelere faydalı olacaı düünülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Örgüt Kültürünün Etkisi: Ampirik Bir Çalıma isimli bu tez çalıması, iletmelerin rekabet üstünlüü elde edebilmek için bavurdukları TKY uygulamalarının, iletmelerde var olan örgüt kültüründen ne derecede

12 - 3 - etkilendiinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, tekstil sektöründe bir uygulama yapılması planlanmıtır. Uygulama alanı olarak, Denizli Organize Sanayi Bölgesi seçilmitir. Çalıma dört bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, Toplam Kalite Yönetimi anlatılmıtır. Kalite kavramının ortaya çıkıından günümüze kadar geçirdii deiim üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Toplumların gelimilik düzeyleriyle kaliteye verdikleri önem birbirlerine paralellik göstermektedir. Japonların kaliteye verdikleri önemi ve günümüzde geldikleri noktayı düünürsek bu paralellik daha da anlaılır ekilde ortaya çıkar. Bu bölümde, Japon toplumunu bu denli ileriye götürebilen bir felsefe olan TKY nin tanımı ve anlamı üzerinde durulmutur. TKY ilkeleri olan müteri odaklılık, önlemeye yönelik yaklaım, takım çalıması, istatistik ve analizden yararlanma, çalıanların eitimi, üst yönetimin liderlii, tedarikçilerle ibirlii ve sürekli gelitirme ilkeleri açıklanmıtır. Klasik yönetim anlayıı ve TKY anlayıı arasındaki fark bir çizelge yoluyla anlatılmıtır. Ardından TKY felsefesinin ortaya çıkması ve gelimesinde söz sahibi olan, kalite yolculuunda iletmelere önayak olan bilim adamları ve uzmanlardan (kalite gurularından) bahsedilmitir. Çalımanın ikinci bölümünde, özellikle 80 li yıllardan itibaren iletmecilik literatüründe ilgi çekici bulunan konulardan birisi olan örgüt kültürü açıklanmaya çalıılmıtır. Örgüt kültürü kavramının son yıllarda çok popüler hale gelmesinin nedeni, yine Japon örgütlerinin üstün baarılarının sırrını aratıran bilim adamlarının bulgularıdır. Japonların geleneksel kültür yapısı, doal olarak kurdukları iletmelerdeki örgüt kültürüne yansımaktadır. Bu kültürlerde paylaımcılık, saygı, ortak i yapma gibi deerler ön plana çıkmakta, bu da iletmelerin baarısını artıran bir unsur olmaktadır. kinci bölüme, konuya daha iyi bir giri yapılabilmesi amacıyla örgüt ve kültür kavramlarından bahsedilerek balanmıtır. Ardından örgüt kültürünün tanımı ve konuyla ilgili genel bilgiler verilmitir. Örgüt kültürünü oluturan unsurlar, deerler, normlar, varsayımlar, seremoniler ve törenler, semboller, adetler, hikâye ve efsaneler, mitler, dil ve kahramanlar olarak ele alınmı, bu unsurlara ilikin açıklamalara yer verilmitir. Örgüt kültürünün boyutlarına da kısaca deinilmitir. Bunun yanında, davranı bilimleri literatürde en fazla anlatılan örgüt

13 - 4 - kültürü modellerinden olan Quinn ve Cameron Modeli, Byars Modeli, Miles ve Snow Modeli ve Ouchi Modeli hakkında açıklayıcı bilgiler verilmitir. Üçüncü bölümde, TKY ve örgüt kültürü kavramları arasındaki iliki açıklanmaya çalıılmıtır. Daha önce bu iki kavram arasındaki ilikiyi aratıran kiilerin yaptıkları çalımalar incelenmi, bu bölüme ait literatür taraması yapılmıtır. Bu bölümün amacı, kavramlar arasındaki ilikileri somut ve mantıklı bir biçimde ortaya koymaktır. Tez çalımasının hipotezi de bu bölümde ortaya konulmutur. Çalımanın dördüncü ve son bölümünde ise yapılan alan aratırması özetlenmi ve elde edilen bulgular deerlendirilmitir. Özellikle son iki yıldır kriz yaayan tekstil sektörü, Denizli Organize Sanayi Bölgesi özelinde ele alınarak, bu bölgede faaliyet gösteren ve tekstil iiyle uraan 99 iletme arasından seçilen 43 iletmenin üst ve orta düzey yöneticilerine yönelik bir anket çalıması yapılmıtır. Anket gönderilen iletmelerin 25 tanesinden geri dönü alınmı ve 188 tane anket deerlendirilmitir. Anketler SPSS 10.0 programıyla analiz edilmitir. Anketlerin deerlendirilmesi regresyon analizi kullanılarak yapılmıtır. Regresyon analizinin temelinde; gözlenen bir olayın deerlendirilirken, hangi olayların etkisi içinde olduunun aratırılması yatmaktadır. Bu olaylar bir veya birden çok olabilecei gibi dolaylı veya direkt etkileniyor da olabilirler. Bu bölümde yapılan analizde de, bir iletmenin performansının TKY uygulamaları ve örgüt kültürünün etkileiminden etkilenip etkilenmedii belirlenmeye çalıılmıtır. Elde edilen sonuçları gösteren tablolar açıklamalarıyla birlikte bu bölümde sunulmutur. Tez çalımasının sonucunda, literatür taraması ve alan aratırmasından elde edilen bulgular anlatılmıtır. Çalımanın önemi tekrar vurgulanmı ve TKY ni uygulamak isteyen iletmelere önerilerde bulunulmutur. Bu tez çalımasının Toplam Kalite Yönetimi nin uygulanmasında iletmelerin sahip oldukları örgüt kültürünün ne derecede önemli olduu hakkında literatüre katkı yapması amaçlanmaktadır.

14 BRNC BÖLÜM 1. TOPLAM KALTE YÖNETM 1.1. KALTE KAVRAMI Günlük hayatta çok sık kullandıımız kelimelerden bir tanesi kalite dir. Kalite sözcüü, Latince qualitas kelimesinden türetilmitir (Halis, 2000: 42). Dilimize Fransızca dan geçmi olan bu sözcük, TDK Sözlüü ne göre bir eyin iyi ya da kötü olma özellii, nitelik anlamına gelmektedir. Satın aldıımız bir ürün ya da bize sunulan bir hizmet hakkında görüümüzü belirtmek için genellikle kaliteli ya da kalitesiz sıfatlarını kullanırız. Bir ürün ya da hizmet, bizi memnun etmise kaliteli, istek ve gereksinimlerimizi yeterli ölçüde karılayamamısa kalitesiz olarak nitelendirilebilir. Bazen memnuniyet bir kalite ölçüsü iken, bazen de fiyatın bir kalite ölçüsü olarak karımıza çıktıını görürüz. Çok pahalı olan bir otomobilin oldukça ucuz bir otomobile göre daha kaliteli olarak algılandıı bir gerçektir. Buradan hareketle, insanların gözünde kalitenin farklı tanımları olduunu söyleyebiliriz. Pek çok uzman ve bilim adamı, kaliteyle ilgili farklı tanımlar ileri sürmütür. Bunlardan bazıları u ekildedir: Alıcının ödemeyi kabul edecei bir fiyatla memnunluk verecek bir ürünün tasarlanması ve üretilmesi için müterinin gelecekteki gereksinimlerinin ölçülebilir veriler haline sokulmasıdır. Shewhart (Halis, 2000: 42). Kalite, kontrol uygulamak, en ekonomik, en kullanılı ve tüketiciyi daima tatmin eden ürünü gelitirmek, tasarımı yapmak, üretmek ve satı sonrası hizmetlerini vermektir. Ishikawa (Korkmaz Devrani, 2003: 108). Kalite, kullanıma uygunluktur. Juran (Talaq and Ahmed, 2004: 203). Ürünün daıtımından sonra toplumda meydana getirdii en az zarardır. Taguchi (Taner ve Kaya, 2005: 354).

15 - 6 - Avrupa Kalite Kontrol Örgütu (EOQC) na göre kalite, bir mal ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir (Oktay ve Özçomak, 2001: 308). ISO 8402 TS 9005 Standardı ise kaliteyi, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı eklinde tanımlamıtır (Bolat, 2000: 2). Günümüzde kısaca amaca uygunluk derecesi olarak da tanımlanabilen kalite, önceleri standartlara uygunluk eklinde ifade edilmekteydi. Ancak, tüketici istek ve beklentilerinin zamanla deiiklik göstermesi üzerine kullanıma uygunluk olarak algılanmaya balanmıtır. Bu arada tüketici gereksinimlerini açık ve gizli kalmı gereksinimler olarak ikiye ayırmak mümkün olduundan, tüketicinin gizli kalmı istek ve beklentilerinin de bu tanımlamada göz önünde bulundurulması gerektii yönünde görüler ortaya çıkmıtır (Yıldırım, 2002: 191) KALTEY OLUTURAN TEMEL UNSURLAR Tasarım kalitesi Bir mal ya da hizmetin müterilerin gereksinim, istek ve beklentilerini karılayabilecek özelliklere sahip olması tasarım kalitesi ile ilgilidir (Bolat, 2000: 2). Tasarım kalitesi, müterilerin ürün ya da hizmetlerden olan beklentilerinin karılanabilmesi için ürünün hangi parçalardan oluacaının ve bunların özelliklerinin belirlenmesidir (Korkmaz Devrani, 2003: 109). Belirli bir kaliteye ulaabilmek için üretim öncesinde; pazar aratırması, teknik aratırma-gelitirme, tasarım, süreç mühendislii ve çeitli kontrol ilemlerinin hazırlanması, parça ve malzemelerin alım ilemlerinin yerine getirilmesi gerekir (Korkmaz Devrani, 2003: 110). Tasarım kalitesinin belirlenmesinde; biri kalitenin deerini, dieri de maliyetini oluturan iki parasal faktör arasında en uygun (optimal) noktanın bulunmasına çalıılır (Kobu, 1994: 460).

16 Uygunluk kalitesi Müteriye sunulan ürünün belirlenmi olan tasarıma ne kadar uyduu ise uygunluk kalitesi ile ilgilidir (Bolat, 2000: 2). Uygunluk kalitesi, bir iletmenin ya da onun satıcılarının müteri gereksinimlerini karılamak için gerekli olan tasarım özelliklerini karılayabilme ölçüsüdür. Belirli bir uygunluk kalitesinin çeitli maliyetleri optimize etmesine çalıılır. Uygunluk kalitesini ölçmede, bozuk ürünlerin salam ürünlere oranı kullanılabilir. Süreç iyiletirme çalımaları arttıkça, bozuk nedeniyle oluan ilk madde ve malzeme, içilik, bakım-onarım maliyetleri, müteri ikâyetleri azalır ve bu noktada müterilerin istedikleri kalite düzeyinde, fiyatta ve zamanda ürünler üretilmeye balanır (Korkmaz Devrani, 2003: 110) Performans kalitesi Performans kalitesi, iletmenin ürünlerinin ya da hizmetlerinin pazardaki performans düzeylerinin müteri aratırmaları vb. yöntemlerle belirlenmesidir. Ürün ya da hizmetlerin ayırıcı nitelikleri ve fiyatı, müterilerin öncelikle bir pazar bölümüne girip girmeyeceklerini ve pazar payının ölçüsünü belirler. Bir tüketici performansına göre, bir ürün ya da hizmeti yeniden alacak ya da övecektir. Performans bir pazar bölümünde, pazar payını ve ürün ya da hizmetin baarısını belirler. Performans kalitesi çalımalarında kalite kaybı öncelikle ürün ya da hizmetlerin ayırıcı niteliklerinin, pazar gereksinimlerinde farklı bir biçimde üretildii süreçlerde söz konusu olur. Bu kayıp, pazar bölümü sayısının artırılması ve ürünün müteri gereksinimlerini karılayabilecek bir biçimde düzeltilmesi ile önlenebilir. kinci olarak, kalite kaybı, kalite ayırıcı nitelikleri standart olmayan ürün ya da hizmetlerin olduu süreçlerde ortaya çıkmaktadır. Bu iki tür kalite kaybı, geniletilmi sürecin performans kalite aamasında aranmalıdır. Elde edilen bilgi, daha sonra geniletilmi sürecin tasarım kalitesi aamasına ve uygunluk kalitesi aamasına bildirilmelidir (Korkmaz Devrani, 2003: ). Yukarıda bahsedilen kalitenin unsurlarından bir tanesinin bile eksik veya yetersiz kalması durumunda, ortaya çıkan ürün ya da hizmetin kalitesi düecek ve iletmeler bir takım kalitesizlik maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklardır.

17 KALTENN TARHÇES Kalite ile ilgili literatürü incelediimizde, kayıtların M.Ö yılına kadar uzandıını görürüz. Ünlü Hammurabi Kanunları nın 229. maddesinde u hükme yer verilmitir: Eer bir inaat ustası bir adam için ev yapar ve yapılan ev yeterince salam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa, o inaat ustasının baı uçurulur. (Bolat, 2000: 4). Türk toplumunda ise kalitenin ilk belgesi, II. Beyazıd Han tarafından çıkarılan 1502 tarihli Kanunname-i htisab-ı Bursa dır. Bu belgede bugünkü anlamda boyama, ambalaj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmitir (Bolat, 2000: 5). Esas olarak, kalitenin evriminde dönüm noktası sayılabilecek ilk önemli olay, Sanayi Devrimi dir. Sanayi devriminden önce üretim, küçük el tezgâhlarında, ustalar tarafından, oldukça düük hızda ve düük miktarlarda yapılmaktaydı. Buna balı olarak, ürünlerin kalitesi de üretimi gerçekletiren kiilerin, yani ustaların sorumluluundaydı. Sanayi Devrimi nin gerçeklemesiyle birlikte üretim, el tezgâhlarından makinelere doru yön deitirmitir. Bunun sonucunda, üretim hacmi artmı ve üretim maliyetleri dümütür. Üretimi gerçekletiren kii sayısında da artı meydana geldii için, kalitenin denetlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıtır. Üretkenlikle birlikte kalite düzeyini de yükseltmek isteyen iletmeler, çözümü baımsız muayene bölümleri oluturmakta bulmulardır. Bu ekilde muayenecilik meslei ortaya çıkmı ve bu ii yapanlar sadece yapılan ileri kontrol edip; hataları tespit etme görevini üstlenmilerdir. Bu dönemdeki temel yaklaım, hatalı ürünlerin tüketiciye ulamasını engellemek, böylece müteri memnuniyetini salamaktır. Bu yaklaım tüketiciyi korumu, ancak düük kalitenin nedenleri aratırılmayıp, kalitesiz ürünlerin tespit edilip ayıklanması iletmelere önemli maliyetler yüklemitir. Bu açıdan üreticiyi de koruyan bir sistem üzerinde durulmu ve kalite kontrol aamasına geçilmitir (Bolat, 2000: 5). Kalite kontrol süreci, üretim performansı ile ilgili plan ve özelliklerin belirlenmesini, standartlardan sapmaların hesaplanmasını, olumsuz sapmaların

18 - 9 - düzeltilmesini veya etkilerinin azaltılmasını salayacak düzeltici eylemleri ve standartların iyiletirilip, standartlar arası uyumun salanmasını öngörür (Kovancı, 2001: 5). Baka bir anlatımla, üretim için yapılan planların yolunda gidip gitmediinin belirlenmesidir li yıllara rastlayan bu dönemde, muayene ilemi son kontrolden ara kontrollere ve giri kontrolüne doru geniletilmitir. (Bolat, 2000: 5). Bell Telefon Laboratuarları nın Kalite Güvencesi Departmanı nda bir mühendis olan Walter A. Shewhart, 1924 te ilk ihtimal çizelgesi ni ortaya koyarak statistiksel Kalite Kontrolü nün temellerini atmıtır (Halis, 2000: 39). Kalite kontrol faaliyetlerinde istatistik metotlarından, iki temel yaklaım ile yararlanılmaktadır. Bunlardan ilki, iletmeye giren ve çıkan mamul, yarı mamul, malzeme ve hammaddelerin kontrol edilmesi, ikincisi ise üretim sürecinin belirlenen noktalardaki kontrolünün salanmasıdır (Kovancı, 2001: 7). Kalite kontrol aamasından bir sonraki aama ise, kalite güvencesi aaması olarak adlandırılmıtır. Kalitenin evriminde dönüm noktası sayılabilecek ikinci önemli olay ise, II. Dünya Savaı olarak gösterilebilir. Shewhart ın gelitirdii istatistik teknikler, üretim süreci içindeki gelimelere bir noktadan sonra cevap verememi, bu da baka tekniklerin arayıını dourmutur. Bu tekniklerle özellikle II. Dünya Savaı yıllarında, gelitirilen istatistik tekniklerin yardımıyla kabul örneklemesi için bugün kullanılan en yaygın sistem olan MIL STD 105 D nin temeli atılırken, bir taraftan gelen partileri kabul veya reddetmede en iyi sistem olmadıı inancı gelimeye balamıtır. Zira savata olan bir orduda, dıardan salanan hayati birtakım gereksinimleri getiren bir malzeme partisinin reddedilmesinin yaratacaı sıkıntı açıktır. Bu nedenle asıl önemli olan gelen partilerin hepsinin kabul edilebilir nitelikte olmasıdır. Bunu salamak da, kalite güvencesi olarak ifade edilmitir (Akın, 2001: 16). Kalite güvencesi, ürünün kalite için belirlenen istekleri karılaması ve yeterli güveni salaması için yapılan planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür (Kovancı, 2001: 10). Kalite güvencesi, müterinin hatalı hiçbir ürün almamasını garanti etmek amacını taır ve bu ürün kontrolü ile deil, üretim sürecinin kontrolü ile gerçekletirilir (Akın, 2001: 16). Dolayısıyla müterilerin istek ve gereksinimleri tam olarak tatmin edilemedii sürece kalite güvencesinden bahsedilmesi doru olmaz. ABD de kalite kontrolün ve istatistiksel tekniklerin gelimesine katkıda bulunmu uzmanlar, bu tekniklerin iletmelerin tüm faaliyetlerinde uygulanması ve kalite ile ilgili

19 sorumlulukların iletmelerin tüm bölümlerince üstlenilmesi gerektii görüündeydiler. II. Dünya Savaı sonrası Amerikan sanayisinin o sıralarda gündeminde olan en önemli konu ise Amerikan mallarına olan büyük talebi karılayabilmekti. Bu durum, belki de o güne kadar kurulmak istenen bütün kalite anlayıını yıkmı, kalite bir anda arka plana itilmi ve daha büyük miktarlarda üretim yapmak esas alınmıtır. Devletin sava sırasında destekledii statistiksel Kalite Kontrolü çalımalarını da pek önemsememesi, bu çalımaların pahalı ve yanlı kullanımından ötürü gereksiz bulunmasına sebep olmutur. statistiksel Kalite Kontrolü çalımaları tam olarak durmasa da oldukça yavalamıtır. Bununla birlikte sava yıllarının kalite güvencesi kavramına etkisi de oldukça önemlidir. Kalifiye olmayan igücüne sahip müteahhitlerle, Amerikan Hava Kuvvetleri arasındaki, bütün konuları belli talimatlara göre yönlendirme, prosedürler ııında gerçekletirme istei kalite güvencesi kavramının güçlenmesi ve günümüze kadar çeitli deiikliklerle gelmesini salamıtır. Bu konuda en yeni örnek de Avrupa da ISO 9000 serisi adı altında yürütülen standardizasyon hareketidir (Bolat, 2000: 6-7). TKY * Yaam biçimi * Katılımcılık KALTE KONTROL KALTE GÜVENCES * Müteri odaklılık MUAYENE * Önleme * Önleme * Sürekli geliim * statistik yöntemler * ISO 9000 * Sorun çözme * Belgelendirme * Süreç gelitirme * Yönetim gelitirme ekil 1.1: Kalite Anlayıının Evrimi (Abuolu, 2001: 19). Muayene, Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi aamalarından geçen kalite kavramı, günümüzde yeni bir yönetim yaklaımının temelini oluturmutur. Günümüzde kalite, youn rekabet ortamında iletmelerin rekabet güçlerinin göstergesi olarak karımıza çıkmakta ve sürdürülebilir baarının ve yok edici rekabet ortamında iletmelerın varlıklarını sürdürmeleri için anahtar bir kavram olarak görülmektedir. Çalıanların i tatminini salayarak kiisel doyuma ulamalarına yardımcı olan kalite, bu özelliinden dolayı bir motivasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kalite, iletmelerde sosyal

20 sorumluluk bilincinin gelimesine katkı salayan bir kavram olarak da karımıza çıkmaktadır. Böylece kalite, önceleri sadece ürün denetiminde kullanılan bir kavramken, daha sonra bir strateji aracı olarak ele alınmı ve yönetimle birlikte anılır olmutur. Bunun sonucu olarak da TKY kavramı karımıza çıkmıtır (Yıldırım, 2002: 191) TOPLAM KALTE YÖNETM bilinmelidir: Toplam Kalite Yönetimi nin iyi anlaılması için öncelikle terimlerin anlamları Toplam Kalite Yönetim Toplam Kalite Yönetimi : Herkesin katılımı : Müteri gereksinimlerini yerine getirme : Toplam kalite için koulları kolaylatırma : lk defada ileri doru yapma ve sürekli iyiletirme Kalite için olduu gibi, TKY için de literatürde pek çok tanımla karılamaktayız. Toplam Kalite Yönetimi, bir örgütteki deiik grupların, müteri tatminini de göz önünde tutarak; pazarlama, mühendislik, üretim ve hizmeti en ekonomik düzeyde gerçekletirebilmek amacıyla, kalite gelitirme, kalite koruma ve kalite iyiletirme çabalarını birletiren etkili bir sistemdir (Feigenbaum, 1983: 6). Türkiye Kalite Ödülü Kriterleri ne göre Toplam Kalite Yönetimi, müteri memnuniyetinin, çalıanların memnuniyetinin ve toplumda olumlu etkilerin salanabilmesi, i sonuçlarında mükemmellie ulaılabilmesi için politika ve stratejilerin, çalıanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayıı ile yönetilmesi ve yönlendirilmesidir (Bolat, 2000: 26). Spencer, Toplam Kalite Yönetimi ni mekanik, organik ve kültürel kavramları badatıran bir felsefe olarak tanımlamaktadır. Oluturmu olduu kültürel modelde, hem kiisel hem de örgütsel amaçların göz önünde bulundurulması gerektiini belirtmitir (Talaq and Ahmed, 2004: 205).

21 Toplam Kalite Yönetimi, iletmelerin en iyi ürünleri ya da hizmetleri meydana getirmek için iin her evresinde sürekli geliimi hedefleyen stratejik bir yaklaımdır. Bazı yöneticilere göre, bu yaklaım sadece üretim ile ilikilendirilemez. Finans, satı ve buna benzer alanlarda da bu yaklaımın uygulanması gerekmektedir (Hand, 1992: 26). TKY, sadece bir kalite güvencesi deildir ve dier kalite kavramlarıyla karıtırılmamalıdır (Korkmaz Devrani, 2003: 111). TKY, BS 5750 ya da ISO 9000 gibi kalite standartlarıyla e anlamlı deildir. Bu kalite standartlarına ait belgelere sahip olan ancak TKY nin yakınına bile yaklaamayan pek çok iletme bulunmaktadır. Benzer ekilde, TKY yi oldukça iyi uygulamakta olup, kalite belgesi için bavurmamı olan iletmeler de mevcuttur. TKY, iletmede çalıan herkesin ileri ilk seferinde ve her zaman doru yapması gerektiini savunan bir anlayıtır. Bu, insanları daha iyisini yapmaya ya da daha çok çalımaya zorlamak yoluyla deil, problemleri analiz etmek ve onların üstesinden gelebilmek için birtakım araç ve tekniklerin kullanılması konusunda tevik etmek yoluyla olmaktadır. Bu süreç, eitimi de beraberinde getirmektedir (Hand, 1992: 28). Aynı zamanda TKY, iletmede, en alt kademeden en üst kademeye kadar, çalıan herkesin sürece katılmasını gerektiren bir anlayıtır (Sommerville v.d., 1999: 729). Günümüzde yönetimde baarının yeni yolu olarak da nitelendirilen Toplam Kalite Yönetimi, Adrian Wilkinson a göre, endüstri ve bilgisayar devriminden sonra üçüncü devrim olarak da kabul edilmektedir (Akın, 2001: 35). Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili olarak amaçları genel olarak u ekilde sıralamamız mümkündür (Bozkurt, 1994: 32): letmenin pazar payını, verimlilik, rekabet ve kârlılık düzeyini artırmak, Çalıanların moral düzeyini artırarak ve i baarısını salayarak motivasyonu artırmak, Malzemeyi, zaman kaybını, rektifikasyonu, yeniden ilemeyi, stokları, müteri ikâyetlerini ve maliyetleri azaltmak, Satıcılar ve yan sanayi ile ilikileri kuvvetlendirmek,

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı