;i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ";i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill"

Transkript

1 ;i"ui -s '4s', iir iiii Y ',,,;:,,:::""' I L ill jl

2 ULUSLARA,RASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi F.kmt-Kusm-Arultk //)//.\arlsrsal'r 2 ('tlt ltsuc0lkuju ll'l l\l t4ulunttto(tohu'l\'rttenther-l)eccmhcr20lllolunrt02 www"iibdersisi.r:om $irket por:itikasr ve linnnlik DAVRANI$LARININ ORGUTSEL BACLILICA ETKiSi' AKTN ARSLAJVI MUTUT KORKMAZ, GiiTUN YAHYAOGLU VCITUT QLMEN' tbeyken ijniversitesi S'qtul Bilimler Enstitiisil istetme A.D. 2Gtiven Grup Finans Ybnetmeni Ozetl Cijniimiizde degigimin getirmis oldu$u yenilikler. orggtlerin yaplslnl' amaglartnt ve iqleyiqlerini yakrndan etkilemektedir. Bu siiregte orgutlerin bagarrlr olabilmesl ve varltgrnt devant ettirebilmesi ile ilgili olarak'girket politikasr've"liderlik'kavralnlartntn 6nemi ortaya Qrkmr$tlr' Geleneksel olarak tanrnrlanan liderlik anlayrsr" drgtit:iin belirlenen hedeflere ula5rnada birey ve gruplarrn davranrgrrtt etkileme siirecidir' Bu galrqrnanlrl amacl, igletmelerde Eirket politikast ve liderlik davranrglarrnrn 0rgtitsel baslrlrga etkisini araqttrmakttr' Ayrrca; personellerin degigik demografikozelliklerinegtirealgrladrklarrliderlikdavrantglarrveorgiiteolanbafllrirkiarrarasrndaki iliqkiler incelenrniqtir. Btiyi.ik dleekli ieletmelerin personellelinden minimutn maliyetle nraksimum verimi alabilmesi igin personellerin ait oldugu drgirte ba[lrlrilnl artlrmasl ve personellerinde aidiyet duygusunu geligtirrnesi gerekmektedir. Bu ba[lanrda personellerde rneydana getirilmesi gereken drgutsel baslrhk ve aidiyet duygusu da iqletnrenin liderine (personelin ballr oldugu miidiire) dtigen bir gorevdir. Bu bakrmdan demokratik, etkin ve etkili bir liderlik tutumuyla liderler direkt olarak personellerinin pertbrmansrnr etkileyecek ve bu durunr da igtetmenin cirosuna ktsa veya orta vadede yansryacaktrr. orgtrtsel baf,lrlrk literatiirtine iliqkin genel tarama' tirgtitsel baglrlr$rn zaman iqinde oldukqa duragan ve geqici olaylardan oldtlkq az: buna karqrn liderlik' kiilttir' degerler ve nornrlart iqeren cirgtitsel faktdflerden onemli derecedetkilendr$ini oltaya koynlugtur' Anahtar kelimeler : $irket Ki.jlti.iru. $irket Politikalarr. Liderlik. orgtitsel Baglrlrk I Bu Mukale Birinci Str(tda Yer Alan Yazartn Avttt Konu Bagltkh Bevkenl 0niversitesi So'ryal Bilimler EnstitilsAi istetme Anabitim Dotmda Yapt$t Yiik'Lisan Tezintlen Yarsrlanilarak Haur- Ianmrylr" 219

3 TILUSLARARASIHAKEMLiAKADEMiHSOSYALBil-iMLERDERGIS ]iktn-kttsm-aru tk2() t'\ttl.tstsu.yt2(tlt:!autunttt()ll()hern()\'pd hcr- )ccanlbcr20liiblilnk02 stuc()lktx u./l.l\l THEEFFECToFCOIWPANYPOLICYANDI,EADER'SFIIP Abstract: Nowadays,, the innovations caused from changing affects closely to organizational strucrure" aims and its operations. within the this process,'company policy'and'leadership'term becomes more important with the necessity of the accomplishment of a company and its survive As describing the traditionally leadership term' it can be described that leadership is a duration to effectthe behaviours of a group or individuals to asses to the aims of the organization The purpose ofthis study is to assess rhe effect ofcompany policy and leadership attidudes on the organizational commitment. Fufthermore; relations between leadership behavioul's of pelsonnel as pet'ceived in relation to various demographic characteristics and their loyalry to the olganisation should be examined. In order fi) obtain maximttm productiviry with minimum cost from the personnel of big scale enterprises. it il; required that the loyalry ofpersonnel to the organisation they belong increase and they develop the sense ofbetonging in their personnel ln this context organisational loyalry and sense of loyalry whi,:h need to be created in the personrrel is a duty that rests upon the leader (rhe manager under wholn the personnel rvorks) of the enterprise' For this reason leaders will directly affect the performarrce of their persorrnel rvith a dernocratic' effective and intpressive attitude of leadership and this situation will be reflected in the turttover of the enterprise over short or long term. A general survey on the organizational commitnlent literature proved that organizational commitment was efl.ected considerably little by the static and temporary events troughout time; but on the otherhand it v/as effected significantly by the leadership' culture' and the organizatonal factors including norms" Kevwords]corporateCultur.e.ComparryPoIicy,Leadership,organizatonalAtiliation. l" ciri$ Gi.in gegtikqe drgtitsel bafllrlrk ydnetici ve ara$tlrmacllarln daha qok ilgisini 9e ektedir. Qtinkti tirgtitlerine bafhhk duyan galrganlann daha i.iretken olduklart; aynca daha dtigtik di.izeyde i9 brrakrna' devamstzhk. stres ve i9 yeri ile ilgili difler problemleri yaqadrklarr gdri.illmi'igttir' Qalrqanlann' m[$terilerini memnun edecek qekilde davranmalarlnln bir gekilde onlarln drgiitlerine ve iglerine ydnelik tutumlartna ba$lr olduunu ileri sliren ara$tlrtrralar' orgtitlerine i.iksek diizeyde baflrlrk duyan galrqanlartn sadece kendilerinden istenen gdrevleri yapmakla kalmayrp. beklenenin otesinde qaba Ci.intimtiz ig hayatrnda orgiitsel ba[lrltkta onemli etken olan ;irket politikalarr ve lrderlik kavramlartntn onemi dalra da artmt$trr. Taktm olu$turma ve bu takrmrn etkili bir gekilde qalrgrnastndaki en onemli o[e' liderlerin galrganlan ile arasrndaki statii 220

4 ULUSLARI\RASIHAKEMLiAKADEMiKSOSYALBiLiMLERDERGIS l;kirn-kasm-aroltk 20tt iiul'tst Stt)tr" 2 ('tlt: I Autuntn Octoher- Novernber- l)ecernber 20ll L'olune:02 lsue 0lKodu 'll"l lv't engelini en aza indirmede gosterdiklerr bagandrr. Lider takrmln iiyelerince kesin kararlar alabilen, iist y,5netimle galrqabilen ve ihtiyae duyuldu[unda taktma yon verebilen biri olarak algrlanmalrdtr' Takrm tideri" takrm baqartlartna katkrda bulunacak bir anlayrg ve kabul edilmig prensipler geligtirilmesine yardtrnct olacak liderlik sa[tayabilmetidir. OrgUtlerde ytineticiler orgi.ittin kiilturel deferllerine ve normlarlna onem veriyorsa, bu brgiitlerde verimlilik ve yenilikgi di.igiince anlaytgl gel i gecektir' Bankalarda faal iyetler, profesyone I leqnr i I i 5 goren gruplartntn ortak. ve uyumlu galr;malanyla gergekleqtirilmektedir' Bir bankantn baqarrlr olabilmesi, mevcut insan kaynaklartnt amaglar ydniinde, istekli bigirnde harekete gegirmesiyle mtimkiin olabilir" Zira amaq, yapt, i.iretim bir;imi ve miilkiyeti ne olursa olsun; ttim drgiiitler, ne kadar geliqmig teknolojiye sahip olursa olsunlar, bu teknolojiyi kullanan insan kaynaklartnr etkileyerek istekli bigimde harekete geqirmedikge amaglartn t gerqeklegtiremezler' insan kaynaklart, tij,m iirgiitlerin temel ve belirleyici girdisidir' Bu nedenle bankalarda galtsanlartn drgtite baglrlr[r ve motivasyonunu etkileyen temel unsurun girket politik.alart ve y6neticilerin sergiledikleri liderlik davrantqlan oldu[u ifade edilebilir. Bankalarda ya$anan geqitli sorunlart ortadan kaldrrmak ve si.irekli olarak bankantn geligrnesigin; etkili. yaratlcr. vizyon-er' isteklendirici, bilgili, ilkeli liderlerin varltgr hayati derecede onemlidir. Bunu gerqeklestirebilmek iqin, banka yoneticilerinin etkili bir bigimde liderlik yapabilmelerine katkl safllayabilecek olan nitelik ve 6zelliklerin belirlenmesi gereklidir. Bu ozelliklerden en 6nemlisi olan orgtitsel ba[lrlrk bankalar iqin son derece onemli bir faktordtir' Bu bakrmdan. bankalarda nitelikli hizmetin sunulmasrnda onemli etkisi olan banka yoneticilerinin, hizmet yonetimli liderlik rollerini yerine getirme di.izeyleri ve drgutsel ba[lrlrklarl araqttrma konusu olarak seqilmi;tir' 2. $irket KtJ Unt; llilindigi gibi igletrnenin bagartst btiyiik 6lctide galtqanlartnrn igletme amaglart dofrultusunda btittinleemelerine bafltdtr' t.ozevren. 2007). Bu bi.ittinleqmeyi igletme l<i.ilti.iri.inden baftmsrz olarak dtiqunmek imkdnsrzdrr. Bir igletmenin geneline hdkim,olan kiiltijr iqletme igerisinde qaltganlann davrantglartnr. i; yaprg biqimlerini ve alrgkanlrklannr etkiler (Qrrpan, Koyuncu' 1998' : ). igletme igerisinde yaygrn olan temel deflerleri benimsemeyen iq g6renler zamanla kurumdan aynlrnak zorunda kalacaklardtr iqletme Kiilttiriiniin Tantml ve Onemi Yukanda bel i rti ld i[i gibi i gletmeleri baqan I t krlan faktorlerden birisi belki de en 6nernlisi iqletmede var olan kendine ozgti bir kimlik' 221

5 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGISI Ekim-Ku'snt'Aralrk20tl:it\'$tStur:2 ('itt:laulumnocnher-noventber-december20lltr'blunte:02 lttte:0lkodtr'llil'm igleyiq bigimi ve de$erler, ktsaca igletme kii lti.irtidii r. i I I etm e kti lti.irii. orgi.itse I btitii n - li.i[ii kurmak, korumak ve geliftirmek. bununla birlikte, htzla de$i;en i9 ve dl9 Eevre Sartlanna uyumu sa[layabilecek bir takrm ortak de$erler olarak di.igi.inulebi lir. "sosyal birer sistem olan igletmeleri meydana getiren unsurlardan birisi de insanlardtr"" Orgiitleri dinamik hale getiren insanlar, yagadrklan Eevreden edindikleri bilgi, 96rgi.i. tecr'ljbe, dusunce ve inanglanyla ya da ktsaca "kijltijr"leri ile organizasyona gelirler" Igletmeler de bu farklr ktiltiir mozaiiine sahip bireyterden oluqmuqtur (Akdemir' 2008, p.49). Bir araya gelen bu bireyler. grup olmantn dofial bir sonucu olarak. dl[er isletmelerden farkh" fakat kendi iglerinde nispeten ortak inanq ve defierler sistemi oluqturmuglardrr' Bu de[erler sistemi" orgiit kiilttirii olarak bilinir. Bir igletme yoneticisinin en dnemli gorevlerinden birisi, iqletme amaqlan ile galrqanlartn birevsel amaglartnr birlikle gerqeklegtirebilmesidir. Bunun zor bir gorev oldu[u agrktrr. Qiinki) insanlartn sahip olduklart amaqlar gegitli sebeplerle farklrlrklar arz eder. Bu sebeple, farklr kiiltiirlerle bir i9- letmeye galrqmak Uzere gelen bireyler igin onlartn benimseyecekleri veya en azndan uyum saflayabilecekleri ortak bir takrm defierler olugturmak gereki r. iqletme kiiltiiruntin onemi bu noktada kendini hissettirir. Bir igletmede b6yle bir kiiltiirun oluqmast durumunda, galrganlar, kr:ndilerini bir btitiiniin parqasl sayacaklar, kendilerini evlerinde hissedecekler, aileleriyle birliktey'mi9 gibi rahat ve huzurlu bir ortam iginde galrqacaklardtr" Bunun ise' gagrmtz igletmeleri igin onenrli bir ayrrcalrk oldufu bilinmelidir. "iqletme kiilturiiniin" qalrqanlarlnroral ve iiretkenlikleri tizerinde gi'ielii bir etkisi vardrr. Aynr zamanda.drguti'in kendi imajrnr da etkiler." (Yrlmaz,.2006)" isletme ki.ilti.iru kavramr. bir anlamda toplum ki.ilti.iruntin benzeri olarak du$unulebilir" Oyle olunca genel olarak kiilti'ir tantmlartna benzer tantmlar vermek rniimktindiir' l\ncak, ki.iltiir kavramt. de[i9ik galrgma disiplinleri - sosyoloji" antropoloji. etnoloji gibi- tarafrndan qok farklr biqirnlerde tantmlanmlq ve bu disiplinler ortak bir yaklagrm y6ntemi geligtirememiglerdir (Enen, 2001, : I 82'l 89)' ljuna benzer olarak iqletme ktiltiiri.i tantmlannda da gok 9el;itlilik sdz konusudur' Belirtti[imiz farklr disiplinlerin kendi alanlar:ryla ilgili yonlerr: a[rrlrk vermelerigletme ktiltiirli iqin de geqerlidir. Tanrmlardaki bu farklrlrklara rafmen tantmlar ortak dfeler iqernrektedir. Bu tantmlardan birkaq tanesini vererek iqletme ktilti.iriintin ilzelliklerini belirleyebiliriz. Basit olarak igletme kultiirunu; "Bir toplulu[u bir arada tutan paylagrllnrq defler ve davrantqlar" olarak tantmlamaktadtr (Eren' 2001, : ). 222

6 l.kin- K(\iln -.4 rl RARASI HAKEMLi AKADEMiK sosyal eilin'llen oencisi 2()llSttl,tltSul,t 2 (l l tau ild n()ctoht'r.\itn'enlhct-l)ccauhet20l '() udl(()]lltw()lku. u:ilil M Bir bagka tantm gore; "igletme ktiltiiru, bir drgtitun iiy ri tarafindan paylaqrlan, veni iiveler tarafi dan 6[renilmesi gereken. tirgi.itun dii ve iqleri yapma biqimi- ni yansrtan kigiiiidir."(qrrpan, KoYuncu, 1998,: ). Peters ve Wa rman'a gore: "lgletme ktiltijru ise, In paylaqrlmrq de[erlerini ve kiiltiiriinti taqyan ve yansltan hikdyeler' mitler, efsane ve sloganlardan oluqur." (Peters vd.. :75) ternel bzelliiine baktr[t- Son olarak gok ygrn olarak kullanrlan ve kiilttirtin amacl da iqeren Schein>in tantmrnr verelim: < iiltiir. bir grup tarafindan bulunmuq, geli irilmiq, drg gevreye karqr uyumu ve igsel leqmeyi sa$ayan, gegerliliii kabul itecek kadar denenmiq. bu nedenle yeni UYlere aktanlan temel defierlerdip (Burstc, 992\" (*Yukanda veri yon ktilttiriiniin mtzda ise; tantmlardan organlzas- ^. Ki.ilti.ir. iig ilir. Baqka bir deyisle ktiltur, bir srubun tecrubeleri sonucu ortaya grka o[renilmig davrantqlar ve de[erlerdir c. Ki.ilttir, bir grubun veya organlzasyonun Uyelerlince paylaqrlan deferlerini igerir. Kiilttir, bir kueaktan diferine aktartltr' Ktltiiriin hu ozelligi iqletmelere devarnlthk kdzandrrrr.* (Burstc, 1992)' iqletme ki.iltiiriinii oluqturan bazr de[erler bulunmaktadtr. Bunlartn baqrnda igletme igindeki orgi.itsel baglrlrk ve ktiltiiriin 6rgiit iizerindeki etkileridir. Her iqletmentn kendine ozgii bir ktilti'irti ve igleyig yaprsl bulunmaktadrr. Bunlar yaprlan i$e ve iqletmenin misyon ile vizyonuna gore defliqikl ik gosterebi lmekted ir' 2.2, iqletme ve VizYon Kavraml '"Vizyon bir gelecek duygusudur. Bugtini'in olanaklartnt agan, hayal edilen bir olasrlrk, bugunu yanna ba$layan entelektiiel bir kdprti, gegmiqi haklr grkarmak igin de[il gelece[e bakmak iqin oluqturulan bir temeldir" Vizyon, olumlu davrantg, b0yiime ve dtrrri.igtim konulartnda liderlere yardtmctdtr"" (Yrlmaz, 1998, :78-82). Bugiiniin olanaklarrnt aqan, hayal edilen bir o lasr I rk. bugiinti y arrna bafl ayan ente lektiie I bir kopri.i. geqmigi haklr gtkarmak iqin degil gelece[e bakmak iqin oluqturulan bir tenreldir. Vizyon. olumlu davrantq, buyume ve donueum konulannda liderlere yardtmctdtr (Ozdevecio$lu, I 994, :l2l)' Vizyonun iyi bir yol gosterici olabilmesi iqin, gelece[i. insanlann kolayca kavraytp anlayabilece[i bigimde tantmlamasr gerekir. Bagarr kavramtnt igermeli' insanlartn anlayrp kendi durum lartna uyarlayabilecekleri kadar basit olmalrdrr' 6lgulebilir olmasr sart degildir. ama ona ulaqmant ne anlama geldiiini insanlara anlatacak gekilde dile getirilmelidir' 22]

7 ULUST,ARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGisi l:ktn-ku.tm-arultk 2()ll 5d.\t,\t,\u.t,t 2 ( tlt: l lutuntn ottohe r' Ntt'crnhcr- l)cctntbtr 20ll lltlutue 02 lttut 0lKrtdu ll l lvl Vizyon; liderlerin giinli.ik konulann otesine gegmelerini" gelecege doniik galrqabilecekleri bir EerEeve gizmelerini saglar. Bir lider' vizyonu ve de$erleri, insanlart harekete gegirmek, defi;imi ve btiyiimeyi kolaylagtrrmak, kuruluqu igin bir gelecek yaratmak amaclyla kullanrr. Vizyon, kurulugun dbnugi.im siirecinde attlacak ilk adrmdlr' Paylaqtlan vizyon" girkete ait olma duygusu yaratlr, amaglartn stireklili[ini sa[lar' bir baqan 6lgiigU iqerir. gunli.ik sorunlartn dtesine geqrneyi sa[lar. bugiine ve gelecefe anlam katar" liderlere ve galtqanlara harekete geqme gucti verir (Erqan, 2007). Yonetimde kimi zaman farklr bir liderlik stireci olarak. kimi zaman liderlik stireqlerinin onemli bir o[esi olarak tantmlanan vizyon kavramt, di.iqtinsel ve eylenrsel boyutlanyla yeni liderlik yaklaqrmlannrn baqat o[esidir' Vizyon, gi.inliik yaqarnda. politika. sanat' ekonomi, ybnetim vb' alanlannda baqkalanndan farkh olduklannr soyleyen kigilerin' kendilerinde var oldufiunu iddia ettikleri' ayil zamanda onlarr takdir eden' benimseyen, izleyen ve y'iiceltenlerin de farklr olduklannr soyleyen bu kigilerde var oldu[unu diigi.indiikleri en onemli nitetiktir (Hofer ve Schendel, 1979 " :2\9). 3. LiDERLix il-e it cit i KAVRAMSAL QERQEVE Liderlik, belirli gartlar alttnda, belirli kieisel amag veya grup amaqlannr gergekleqtirmek i.izere. bir kimsenin baqkalannln faaliyetlerini etkilemesi ve ydnlendirmesi siireci olarak tan rmlanabilir (Papatya. 2008). Liderlik, 'astlartn giirevlerini gayret ve guvenle yapmaya ydneltme sanattdtr' Baumgarten, 'Liderlik' her amaca yonelik iletiqinr stireci yardtmr ile kiqiler arast davrantqr etkilemelidin' diyerek iletigimin roliinti belirlemektedir. Bavelas'a gore liderlik, "belirsizliklerin azalttlmast' anlamtnda iirgut iqi bir davranrqtrr. Hellriegel ve Sloam ise liderliiin bir etkileme si'ireci, bir ilieki oldufunu vurgulamaktadrr" Liderlik" insanlart ortak bir amaca yoneltme kapasitesi ve iste[i olup, dinamik ve kieisel bir stiregtir. Bugi.inkti anlamda tiderlik, insanlart belli hedef veya hedefleri baqarmaya qaba gidstermek igin etkileme si.ireci olaral< tanrmlanmaktadrr. L,iderli[e, bir grup insant belirli amaqlar etrafinda toplayabilme ve bu arlaglart gergeklegtirm ek i9i n on lart harekele gegirme, bilgi ve yeteneklerinin toplarnrdrr. diyebiliriz (Kozlu, 1999,:410; Dinqer' 1998, :98). Lider grup tiyeleri taraflndan hissedilen ancak agrklr[a kavuqmamtq olan ortak dijgunce ve arzulart beninrsenebilir bir amaq biginrinde ortaya koyan ve grup i'iyelerinin potansiyelguglerini bu amaq etrafrnda faaliyete getiren kimsedir. Grubu ydnetebilmek liderin etkileme giici.ine bafllrdrr' Liderin bu gucii kigisel ozelliklerinden, bilgi' yetenek ve toplum iqindeki saygrnlrfrndan gelir' Bu gucunu kaybetmemek ve devamlrlrfrrrt sa[- lamak iqin yasalartn tantdt!,t yetkiler' odtillendirme. cezalandtrma ve kurallar gibi bir takrm araglardan yararlanabilir' Ba;anlr li- 224

8 ULUSLARARASIHAKEMLiAKADEMiKSOSYALBiLiMLERDERGiSi l:hm-kasm-arultk 20ll 5rt.1'^t su.t,r: 2 (',tlt: L4utuntn octrther' Nrt'e nthcr' l)ecctnber 20ll ltlunt 02 lrtrc olkotlu llil \'l www'iibdergisi.com derf erde gdri.ilen ortak noktalardan bazrlan, zeka, sosyal olgunluk, kalrtsal motivasvon ve beqeri iligkilerdir. l-iderin bagartlartna etki eden difer bazr faktdrleri de gdzden uzak tutmamak gerekir. Bir liderin faaliyetlerine etki eden di$er hususlar: grubu olugturan ve lideri takip eden iiyeler, amaglartn niteligi ve bu amaglann gergekleqtirilecefi gevrenin tizellikleridir. (Gray vd', 1988' :44'7-448: Bowen ve Lawler. 1992, :31-39)' Liderlik, bir amae igin bir araya gelen insanlartn, amaqlan igin u[raqmalarr siiresince etkisi altrnda kaldrklan kiginin sahip oldu[u yonetm erkidir' I-iderlik. belli bir durumda, belli" bir anda ve belli koqullar altrnda bir grup iizerindeki: insanlartn drgutsel hedeflere ulaqmak iqin g6nritlti olarak gabalamastnr tegvik eden" ortak hedeflere ulagmada yardtmct olan' deneyimleri aktaran ve uygulanan liderlik tiiri.inden hoqnut olmalartnt safilayan etkileme siireci olarak tarif edilebilir" Liderler' bireyler ve gruplar vasttastyla belirli bir zaman ederek bireylerin ve grubun amaglartnt gergekleqtirmesini sa[larnaya galrqan kisilerdir. Lider, do$ru i9i (seqimi) yapmak igin' olasrlrktan, bilgisizlikten ve norrn (mutlak do[ru) yoklu[undan kaynaklanan belirsizli- [i i.istlenmesini bilir (Dean vd" 1994' : ). Kongar lideri "farklr <luygu ve dtiqiincedeki insanlart ya da gruplarl, aynl amaq etrafrnda toplayabilen, aynr hedefe ydneltebilen kigidir." olarak tanrmlamtqtrr. Belirli bir amaq ve gayelere varmak igin insanlarr etkileme etki altrnda brrakmak slirecidir' Liderler difer kiqileri; inandtrma (ikna), giie kullanara,k, yasal yollara dayanarak istedifi biqimde davrantqa ydneltir. Liderlik, kendi bastna bir paradigma de$il ve iginde yer aldr$r 'paradigmalarrn', di!,er bir deyigle"'ideolojik bi.itiinli.iklerin' iqirrde anlamlanryor' Yani' lideri,'yon veren' olarak nitelendinnek baqka bir qeydir, 'iyiye ve dofruya dofiru sevk eden' olarak tasavvur etmek bagka bir Eey' Birinci tanrm niitrdi'ir: ikinci tanrm ise biraz 'ideolojik' olarak bakar meseleye' Zaten dogrunun tanlmr da basbaya[r ideolojiktir' E 6yle baktr[rnrzda. mesela' Hitler'e lider diyemezsiniz" Sonuqlara bakrp' Hitler'in clogru isi yapmadr[r ve dolayrsryla lider olrnadtfltnr da stiyleyemezsiniz' Dolayrsryla' tartt$mayl bir kere 'ideolojik' ve 'paradigntatik' yaklaqrmlardan aytrnrak gerekmekt.edir. insanlar arast iligkilerin oldu[u her mektedir. Etkileyen insan (lider) bu "sosyal rinden almakta ve liderin etkin olup olmayrqr tirgtitu btiyuk oranda etkilemekte' motivasyonlartnr qekilendirmekted ir (Boone ve Kurtz, 1992,B.230: Akgtin ve Kavuncubaqt' :89) Geleneksel olarak tantmlanan liderlik anlayrqr; belirli bir grup insant' belirli amaqlar etraflnda toplayabilmek ve bu amaqlarr ergekleqtirebilmek igin onlart harekete eqirme ytiniinde gerekli nitelik" yetenek 225

9 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGisi!:kirn-Kusm-Araltk 2()ll 5u.\'L\t su.vt 2 ( ilt: I Autuntn ocuther'nr\enther- l)ecenber 20ll Iilune 0) lt:ut 0lKoclu /lil' lel ve tecriibeye sahip olmakla ilgili ozelliklerin biittinii olarak tantmlanmaktadrr. Ancak gtini.imiizde liderlik, insanlart etkileme ve yaptyl harekete geqirme siiregleri ile srnrrh deflildir. insanhfirn giiniimiizde bilgi, beceri, yetenek di.izeyleri ytinetimi anlama ve algrlama tarzt, \aqanyr bir gereksinim olarak g6rme e[ilimi, lideri artrk "dtigiince olugturan kiqi", izleyeni de "isi yapan ki$i" olmaktan gtkarm t;ttr. Rekabetin yogun la$tl- Ir hatta yok edici hale donuqtti[ti, galrqanlann moral ve tatmin duygularrnrn orgtitsel verimlilik ve etkilige vanstdt[t, insanlrirn sahip oldufu bilgi, beceri ve yetenekten yararlanmanrn en deferli kaynak oldufiu giintimi.izde toplumlarda, liderin varltgt ve fonksiyonu gegmigin basit lider izleyen iligkisinden gok daha kornpleks hdle gelmigtir' Lider, sosyolojik olarak belirsizlik i.izerinde yi.ikselir. BelirsizliIin biiytiklii[u ve liderin bu belirsizli$in ne kadannt erteledigi / kaldrrdrfr / yokmug gibi gbsterdi[i vs, liderin de toplumu ve igletme elemanlart goztinde deferini yi.ikselten ;ey olsa gerektir' Ancak igte bu belirsizlifin lider taraflndan enelendi[i mi, or-tadan kaldrrrldrir yoksa yokmus gibi mi giisterildifli muhtemelen ancak lider aynldrktan sonra veya liderin hegemonyasrnrn gokiig ddnerninde belli olacaktlr genellikle. Bir baqka bilinmez de, liderin. var ol u gunun tem inatl olarr bel irsizl ik koqullartnrn kalkmastnt gerqekten isteyip istemeyecefidir (Berger ve Hobbs, : : Dikme, :62; Dinqer : I 80)' Kigili[i tam anlamtyla rniikemmel liderler drgrnda bu sorunun cevabt olumsuz olacakttr. Tabii. yukarrda de$inilen kamp orne[i. gok ozel bir alana. igletme hayatrnda. deyim yerindeyse bir ttir proje liderlifine te,kabiil ediyor ki burada bagarr liderliiin mtim kun ol du[unca sijrdi'irti lm esi nde defi l, zamanrnda sona erdirilmesinde yattlgl igin mesele biraz farklr bir hal almaktadrr. Liderlere, yine, management ideolojisince atfedilen birgok olumlu 6zelli[in tam da negatifini ta$ryan bi.iyi.ik liderler vardrr' Yine yukarrda definilen liderlik tjzellikleri bir kez daha gdzden gegirildi[inde. elde kalanlartn" kararlrlrk. iizgi.iven, cesaret, ihtiras ve coekunluk oldu[u gdrtilmekte, di$erlerinin hepsinin "uqucu" qeyler oldu$u saptamast yaprlabilmektedir. Bu elde kalanlar ise, irnsan tabiatryla ilgili ve tamamryla niitr qeylerdir. iyiye de kullanrlabilir, kbtiiye de".. (Eren" :3 8-3 I 9)' 3.1. Liderde Bulunmasr Gereken Ozellikler Fertlerin lider olabilmesi her geyden dnce kendisinizleyecek olanlardan farklr bir kigilifie sahip olmastnt gerektirir. Lider kenrlisini izleyenlerden ortalanra olarak daha zeki ohnalrdrr. Kendisini izleyenlerle qok iyi iletiqim kurntalt ve ortak amaca ulaqmak igin gereken iqlem ve eylemleri yapmada' izleyenleri ycineltmede daha yeterli olmalrdrr. Ayrrca u[raqrlacak konudaki uzmanlrk derecesi izleyicileri etkilemede baqlr baqtna onemli bir araqttr, Qi'inkii lideri izleyenler' onun giici.i ve bilgisine inandtklartnda baqan daha kolay gelecektir. Tilm bunlara baflr olarak liderler kendini izleyenlerin gticiinli' 226

10 ULUSLARITRASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGisi l:hrn-kusnr-'4rultk 20ll litl'ttt Sttyt 2 ( ilt: I Aututnn Ocroher- ''lrt'enber' l)ecember 2(tll l''olunr 02 lstut 0lKodtt /lil'!t'l de$erini ve oftak amaqlarlnln gerqekle$tirmek igin onlarl nerede, nasll degerlendirece[ini gok iyi bilmelidir. rren Bennis liderlin dafrnrk-duzenli" genq-yasll, erkek-kadrn olarak her durumda ortaya qrkabilece[ini bununla beraber hepsinin agafirdaki ortak oz:elliklere sahip oldufunu belirtmektedir (Bernay, 2005)' ' l-iderligin en temel bile;eni y6nlendirici vizyondur. Lider yapmak istediklerini bilmektedir ve karerstna qrkacak baqartsrzhk ve engelleri ariacak giice de sahiptir". LiderliEin ikinci te:mel bileqeni ihtiras duygusudur. t-ider yaptlgl i9i sever ve onu yapmaktan mutluluk duyarsa ihtirastnt aqtfla vurur \/e difer insanlara da umut ve ilham verir". LiderliEin son bilegeni de diiriistliiktiir' Diiriistliifiin iiq esits boyutu ise dofruluk, olgunluk ve 6z: bilgidir (Shenkar ve Oded" 1995). insanlar kuvvetli 've zayf yanlartnt tanrmad rkga, ne isted i iiin i ve n igin isted iiin i bilmedikge baqanll olamazlar' Bu aqtdan lider asla kendine ve 6zellikle kendihakkrnda yalan soylemez, kuvvetli yanlannrn oldu[u kadar zayf yonlerini cle bilir ve bunlarr yerli yerince ele altr. Dogruluk ise oz bilginin anahtartdtr. Dofirulu[un temeli dtiqi'ince ve eylemde igtenliktir' Liderlifin difer iki bilegeni ise merak ve risk almadrr' Lider her qeyi merak eder ve o$renmek ister' risk almayr sever, baqart:;tzlrklar onu endiqeye diigurmez" hatalartnr kabul eder ve onlardan bir qeyler dfrenecefini bilir' Thomas Cronin; de lideri "Paylaqrlmrq amaglart gerqeklegtirmek iqin insanlart harekete gegirme konusunu bilen kiqiler olarak" tarif etmig ve tiderlifi oluqturan unsurlart kabiliyet (skill)' bzeltik (quality) ve davrantq bigimi (sryle) olarak belirtmietir. Yazata g6re' kabiliyet insantn bir i9i iyi yaprnak konusundaki kapasitesidi r. B ireok I ideri n can land rrmak' koa I isyon oluqturmak" stratej i bel irlemek gibi, insanlarla iligki kurrna kabiliyeti vardtr ve bunlar test edilip oflrenilebilen kavranrlarclrr. Ancak kabiliyet. liderligin baqansr igin tek basrna yeterli de$ildir" Bir kiginin lidertikteki davrantq biqimi (style) de tinemlidir' I-iderin clavrantq bigimi dernokratik, otokratik, empatik. iliqki kurulmaz" saldrrganpasif. merkezci veya ddemi-merkeziyetqi olabilir ($im;ek" 2000: Schuller vd" 1995; llawler, Edward. 2002) " Bu deiiqik davrantg bigimleri desigik durumlarda qalreabilir' Ancak liderin davrantq biqimini belirleyen en 6nemli unsur onun sahip oldu[u ozellikleridir' (xbu ozellikleri de qtr ;;ekilde srralayabiliriz (Shenkar ve Oded" 1995). e o o Kendine gtiven' Vizyon, Akll. tecrtibe, adalet,. Ogrenme (kendini geliqtirme)'. Moral inqa edici. motive edici'. Heyecan, cesaret, enerjik olma' o Dtiriistliik. 227

11 ULUSI-ARARASI HAKEML AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGISI l:ktnr-kusun-arttlrk 2()l 5u.t1,\t su.t't: 2 ('tlt I Autuntn Ockher- \tn'enther- l)acctthtt l0l I Lblutttt' 02 lttut 0l Krxlu ll l \1 o Risk alan.. ili$ki kurma ve dinleme kabiliyeti olan,. Giig ve otorite arasrndaki dengeyi iyi o kuran, Amaglara ve sonuqlara gitmek igin konsantre olmasln t bilmektir.*) Qok eski donenrlerden beri liderli[in belirleyicisi olan bazr temel ozelliklerin oldu[u bilinmekterlir. (*Bu ozellikler bilim adamlan tarafindan qdyle srralanmaktadtr; (Yavuz Filiz. 2000, : ). I-iderler, liderr" doiar. Sonradan lider olunmaz.. Liderler her zaman az bulunur niteliklere ve kigisel 6zelliklere sahiptir" o {-iderlerkarizmatiktirler, (xliderin kiqisel ozellikleri ve sahip olrnast gereken 6zellikleri ise 96yle srralayabiliriz. *) recede bencil davranmast' astlartn inanq ve dr,rygularrnr yeterince dikkate almamast ve buna ba$lr olarak personelde tatminsizlik duygusunun or-taya gtkmast nedeniyle sakrncalrdtr. Tatminsizlik duygusu orgtitlerde y6neti rn e karqt nefreti, m oral di.iqukl [i[tini'i, grup igi qatrgmalan arttrmakta" buna ba[lt olarak liderin grup i.izerindeki ntifuzu dazamanla azalmaktadrr (Qetin" 2000). 3.2"1. Demokratik - Kattltmct Liderlik []u tur liderlik gekli demokratik ve insantn merkeze alrndr$r orgtitlerde gori.ilmektedir" Demokratik orgiitlerde kararlartn oluqturulmasr ve uygulanmast slirecine, ilgili tiim q:alrqanlar katrlmaktadrr. Bdyle 6rgtitlende lider ve astlar arastnda tam bir uyum ve miikemnrel bir iletigim vardtr. Personelin fikir' duygu, inang ve arzularna de[er verilmekte buna baflr olarak onlartn i9 gornte arzu ve istekleri artmaktadtr (Durna. ve Eren' 2002)" 3"2. Lidenlik DavrantE $ekilleri ve Otoriter Liderlik Bu ttir liderlik stili, gabuk karar verme gereken durumlarda ya da e$itimsiz ve tnotivasyonsuz personeli krsa siirede ozellikle baskt ve korku yoluyla harekete geqirmede bir an igin faydalr olabilmektedir. Aynca bu tiir liderlikte karar siireci hrzlanmakta ve zaman kayrplan asgariye inmekted ir' Ancak otoriter liderlik tipi, liderin aqtrr de-, Serbestli[e Dayah Liderlik Bu tur liderler yonetirn erkine qok az ihtiyag duyan" galrqanlan kendi haline btrakan ve herkesin kendisine verilen gdrevler ddhilinde amaq. plan ve programlartnr yapmalartna irnkan tanlyan davrants gosterirler. Difer bir deyi;le tam serbesti tantyan liderler yetkiye sahip grkmamakta ve yetki kullanma hakkrnr tamamtyla astlara brrakrnaktadrr (Ozgen vd.. 200l). 228

12 ULUSI,ARARASIIAKEMLI AK,{DEMiK SOSYAL BiLiMT,ER DERGisi l..ktnt-k'stnt-,4rttltk 2utl,\;t\r\t Sut,r 2 ( tlt I Autuntrtoctohtr- \'otttthtt- ljcccmbu 20ll li)lttdtl'()ltttt 0lKrxltr 'llil \'l Tablo l. l-iderin Kigiselflzellikleri Ve Sahip Olmast Gereken Ozellikler Liderlerin Kigiselt $zellikteri l. Durumlara uyum saglama ll" Akrllr ve zeki fiahip Olmasr Ge'reken Beceriler 2" Sosyal gevreye dikkat il" Kavramsal bercerilere sahip 3. Hrnsh ve ba$anya cliiniik ']' Yarattct' 4" Kendine giivenen-iddiah,$. Diplomatik, inrce ve nazik S. is birlikg; 15" Akrcr ve diizgiin konuqma 6. Kesin kararlt?" Giivenilir vc emin 1" Arganizatbr 8. tsagkalan {izerinde etkisi biiytik 8' ikna edici i6"grup ve toplum giirevleri 9. Enerjik 9' SosYal beceriler 10" Israrcl ve inatqt X1. t{oqgiirtilii X2. Giiniillii olarak sorumluluk'fistlenen Kaynak: Dinger O" t getg 4" {-IVGULAMA 4.1" Aragtrrmanln Amact ve Kapsarn Her 6rgUt kendine ha:, bir ki'iltiire sahiptir ve bu klilttir yaprsryla kendini difer orgi'ltlerden farklr krlzlr" Orgi.itleri yoneten ise liderterdir. Lidertjrk ve liderlik yaprsr iirgi.it aqtstndan biiyiik iinem arz eder" Bu ara$trrinada ornek bir iq;letmedel i$letnrenin ya$a-,!:r-.-r:i"..^ A-^iir q,ohrcr, mastnda liderlik ve orgiit yaplslnln onemt' liderlerin galrqanlara etkileri ve kru etkilerin birbirleri ile iliqkileri konu alrnmaktadrr" QalrSmanrn nrodeli a;agrda sunulmaktadtr' LiDERLiK r, : ", a lii ONCUTN BAGLILIK ' llll 1i,, ',,f.,, t'.' i ']r",ii, I " :ri. $ekil l: Araqttrmanrn Modeli

13 ULUSI,ARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGisi llktnt.ktt'snt-arttltkz()tlsu.,t'\ Su. )t:2('tlt]au udn()ltohcr.\,lrn,enber.])eccnhtr20ll.olune: l.l.araetlrmanln Srnlrhhklart Aragttrma. istanbul ilinde bulunan ve bankacrlrk ve finans sektortinde faaliyet gosteren bi.iyi.ik dlqekli bir igletmede yaprlmr$trr. Aragttrma genel mudurliik ve gubelerden olugmaktadlr. Bu galrqrna burada gall$an idari personel ile galrqanlar ijzerinde ara$tlrma kapsam tna al tnm tsttr' ) Aragtlrmantn Stnrrhltklan:. Ara$trrma verileri sadece anket ydntemi ile toplanmrq, mtilakat, gozlem gibi teknikler kullanrlnram tgttr' c Ara$tttma sadece idari personele ve galrqanlara uygularlm l$tlr. o Ara;ttrma liderlik ve drgtite bafhlrk ile iliqkill oldu[undan, ankete katrlan galrganlartn yanh, kendi ve igletmeleri hakkrnda daha olurmlu cevap vermi; olabilecekleri dii giinii l mekted ir'. Ara$ttrmada idari personel ve qalrsanlartn demogra,fik ozelliklerinden; ya$' gdrev, galrgma si.iresi ve e[itim de[i;- kenleri esas altnarak, SPSS l5 istatistik programl ile gerekli istatistik analizler gergekleqtirilecek ve uygulama sonuqlart gtkanlacaktrr Orneklem istanbul ilinde bulunan bankacrlrk ve finans sektdrune ait kurumsal iqletmede galrgan l5l iq gdren galrqanrn drneklemini olugturmaktadrr. Orneklem, kolay ulaqrlabilir drneklem ybntemile segilmigtir' Orneklemi oluqturan kattltntctlara ait bilgiler aga[rda analizler ktsmtnda detaylr olarak sunulmaktadrr' +.t.1. OtqUm Aleti Aragtrrmada 6l9i.im aleti olarak anket kullanrlmtgttr. Anketin on ktsmrnda katrltmcrlara qaltgmantn amacllll belirten katrlrmlartnt saflalamaya yonetik bir aqrklama bdliim{i bulunmaktadrr. Anket 7 krstmdan meydana gelmigtir: l. Boltimde qalrqanlarr tantmaya yonelik kiqisel bilgi formu bulunmaktadrr' Bu boli)mde deneklerden cinsiyet. yaq' medeni durum, efitim durumu, galrqma siiresi' toplam ig tecrtibesi. konumu (demografik sorular klsrnr) olarak yer almaktadrr" 2" Bdli.imde ise 6rgiit kiilttirii ve liderlik hakkrnda yonetilen "'Harun Kaya" tarafrndan geligtirilmis literatiirde 6rgiit ktilti.iriinti belirlemek amactyla kr'rllanrlan 6 farklr krsrmdan oluqmuq toplam 40 ifadeden (sorudan) olugan 6lqek kullantlmr$trr. Bu ifatieler daha Onceden(Harun Kaya, Kamu ve Ozel Sektor Kuruluglartntn Orgtitsel KLiltiiriintin Analizi ve Kurum KtiltUriintin Qalrganlarrn Orgiitsel Ba[lrhflrna Etkisi ve Liderlik: GdrgUl Bir Arasttrma, Maliye Dergisi' Sayr 155' Temmuz-Aralrk 2008 )' Olgek ntakaledeki qekildeki gibi galtqnramtza uygun hale getiri lerek kullanr lml$tlr' 234

14 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMI.ER DERGisi likim-kusm-arultk 20ll stt-t,tst Su/t: 2 (',ilt l Autuiln ockther- Ntt'enher' l)ecember 2ull L'rtluut 02 lsrc 0lKodu Jlil it Puanlama Anketin ilk krsmrnda bulunan galrqanlarr tanrmaya ydnelik olarak haztlanan ki;isel bitgi fbrmunda yer alan bilgiler kodlanarak frekans dafrlrma tabi tutulmuqtur' Anketin 2 nci krsmtnda yer alan ifadeler ise, (Kesinlikle Katr I ryorum. Katr I ryorum. Kararstzt m. Katrlmtyorum, Kesinlikle Katrlmlyorum)' a vzanan 5'li 6lgek igerisinde verilmigtir. labilmesi igin, katrlrmcrlara bir hafta s0re tanrnmtfttr. Katllrmcrlar tijm sorularln cevaplandrrrlmast. bol soru blraktlmamast ve kimliklerini ortaya gtkartacak herhangi bir iqaretlemede bulunmamalart konusunda uyarr lm rglardrr. Anketf erin da[rtrlmastn a Haziran ayr igerisinde baqlanml; ve Haziran aylnln son haftastna kadar devam etmigtir. lbplam da[tttlan l5l anketten I 5 tanesi geri donmiigttir. Geri doni.iqi.im oranr %100 di.ir' o'l". Kesinlikle kattlryorum ve. Kesinlikle katrlmryorum "5" olarak puanlandlrr lm t9tlr Uygulama Toplam l5 adet anket tbrmu kattlrmcrlara elden dafrttlmtgttr. Kattlrmctlar galrqtrklarr iqyerlerinde ziyaret edilerek krsaca bilgilendirilmig ve g6ntilli.i katrlrm gdsterenlere form brraktlmt$tlr. Da[rtrlan formalartn rahat bir zaman arah[rnda ve basktstz bir ortamda dolduru- 4t Kullanrlan Istatistikler l\ra$ttrma sonucu elde edilen cevaplar veri olarak bilgisayara girildikten sonra geqitli istatistik ybntemler kullanrlarak yorumlanrnr$trr. Anketin birinci ktsmtnda bulunan veriler frekans daltlrrntna tabi tutulmuqtur' r\nketin di[er ikinci ve iiqtincti bdliimleri trncelikle kendi iqlerinde guvenirlilik analizine tabi tutulmug. daha sonra faktor analizi yaprlarak test edilmeye galrqrhnrqttr" Analizler SPSS paket programr ile yaprlmrq" irnlamlrlrk diizeyi 0.05 kabul edilmie. 0.01,Jtizeyinde anlamlt gtkan sonuqlar aynca belirtilmiqtir. Kadrn Erkek Total Tatrlo: 2. Dernogralik Ozelliklere Ait Bulgularr N r51 ' h 45,7 54,3 100,0 Toplamsal "h 4S,7 100,0 231

15 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSVAL BiLiMLER DERGiSi J:ktn-K'uttnt-Arttltk20tt.\ut'rttSul,t'2 r',, laulunnoctthtr'\'ot'eilber-l)eccmbcr2()lllrtluw<'l)llvttr0lkrxlullil \,.1 Cirrsiyet Grafik I :Qahganlarln cinsiyet f'rekans dafrhmt Katrlrmcrlaln cinsiyet da[rlrmrna bakrldrfrnda %'15-7 si Kadrn" yo54,3 ti ise Erkek olarak gergekle$m istir. Evli 99 Bekar 52 Total l5l Medeni Hal frekans da[rlrmrna bakrldt[tnda ise, kattlrmcrlarrrr oh65.6 sr Evli iken. Tablo 5. Medeni Hal frekans dafithmt N.k 65,6 34,4 100,0 Bekdr olanlartn orant ise %34.4 olarak gergekleqmiqtir. Toplamsal n% 65,6 100,0 Medeni Hal Grafik 2. Qalrganlann Medeni Hal Frekans Da[lltml

16 U Ihm-Kasm- ARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL NiIiIVTIUN DERGiS 201! Su.y,ttt Su.yr: 2 ( rlt I Autuntn October- Novenhe r- l)ecernber 2Ull L'tlume 02 Lsrue 0l Kodu 'llil Tablo 6. Yas Frekans Da[tltmt N oh Toplamsal 0lo 69 45,7 45, r7 83,4 40 ve 25 16,6 100,0 Total TJ-I. 100,0 Katrhmctlann anmrg ya$ dagtllmlna bakrldrirnda, 7 gi6i btiyiik gogunlugu yaq iken o/o37.7 si Yag arasr ve okl6.6 srise 40 yag ve iistii olarak gergeklesm i$tir. Tablo 7. E[itim Diizeyi Frekans Da[thmt N "h Toplamsal Y" ttt<otrut 2,0 2ro ilkiiiretirn 2r0 4r0 I-ise 4r0 7,9 Oniversite ** 53,5 61,6 Ytiksek uzert ,0 Total 15r 100,0 Katrltmcllarrn Epitim di.izeylerincelendieinde; Vo53,6 oran ile Universite mezunlarmrn goeunlukta oldu[u gdrulebilir' Universite mezunlannr Yo38,4 ile Ytiksek Lisans ve tizeri e[itim seviyesi takip ederken. Lise, ilkokul ve ilkogretim e!itim seviyelerinin oranr oldukqa duqiik grkmrqtrr. 233

17 ULUSILARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGisi l:kint-kqsm-arsltl 20ll\u_ttyr Su.l'r 2 ('tlt tautuilnoltoher-novenher-lfuctnher20lll'olunte02 ltttr0lkrxilt /lil Grafik 3. Qahpanlarrn Efitim Dtizeyi Frekans Dafirltmt Tablo 8. Qaltqrlan pozisyon frekans daprllmt Ydnetici Qaltqan Total N 26 \25 15r Katrltmcrlartn kurumda galrqtrklarl pozisyonun frekans dag;rlrmr incelendifiindel Qalrgan kesim o/o82.11orantnda iken" Yonetici o 17,2 82,8 100,0 Toplamsal %o 11 1 A t 1 h 100,0 liademesinde olan lartnorant ise o/o26 alarak IjerQekle$m i$tir. Grafik 4. Kurumda Qalrqrlan Pozisyon Frelians Dafrlrmt 234

18 Tablo 9. Kurumda Qahgma Siiresi l-4 yil 4-7 yil 7 yil ve iistti Total N 80 5l "A 53,0 33,8 13,2 100,0 Toplamsal 7., 53,0 86,8 100,0 Kurunrda qalrgrl4n stireye yani krdeme bakrldrgrnda" l-4 51rl arastnda galtqma stiresine sahip olanl4nn oranr oh53 ile btiyuk gogunlu[a sahip[<en, 4-7 yrl arast galtqma siiresine sahip olanlarrn oranl ise %33.8 olarak gergeklegmistir. Son olarak kurumrlat yil ve daha fazla qalrqanlartn oranr ise (h13"2 dir. Kurumda gilltgtlan sfi re Grafik 5. Kurumda qahqrla'n siire frekans dafrltmt Tablo 10. Toplam qahqma siiresi frekans da[tltmr t yil ve iistii N V" 39,1 21,2 26, Toplamsal 7u 39,1 60,3 86,8 100,0 Total t5i 100,0

19 U l:ktrn-kustnt SLARARASI IIAKEML AKADEMiI{: SOSYAL BiLiMLER DERGisi 20llSut,tst S1ntr 2 ('ilt lautunnotkfier-noytryber-l)eceilhcr20lllriluntt0)ls;ut0lkrrlu:/lil M com Qahganlann, ig atr boyunca gallgttklarr slireler incel Iinde, l-4 yrl arasrnda toplam galr$masiiresine sahip olanlartn orail Vo39,l, -7 ytl arasrnda galrqma suresine sahip lanfarrn oranl da %21.2 olarak gergekle$migtir yrl galrqma siiresi tecrubesine sahip olanlar Vo26.5 orana sahip iken son olarak l5 yll ve daha fazla i9 hayatrnda olanlartn oranl ise o/o13,2 olarak gergekle$m i$tir. Grafik 6.Toplam tecriibe frekans dafrhmt 4.3" GUvenilirlik Analizi Sosyal olgularr plgmek iein tasarlanan anqekil lerde yoruni lanab i I ecek if ade ler 6l giim sonuglartn gi.iyeni lirl i[ini di.iqurur' Gi.ivenilirlik analizini kullanarak' anketi oluqturan maddelerin birbirleriyle ne kadar tutarlt olduklarrnr, kullanrlan olgefin kendi iqindeki uyumunu ve hangi seviyede tekrarlanabilir oldufunu ve olgekten qtkartlmast gereken problemli maddeleri grkartabiliriz' Tablo ll. Giivenilirlik analizi alpha katsayrlarr Katsayrlar (Cronbach's alpha) 0rgtit Ktiltiirii $irket Vizyonu lider iizellikleri $irket Bafihltfit 0f

20 ULUSLARARASI HA lihn-kusnt-arultk 2() I I Sul'rt Suvt: 2 EMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi 'tlt; I Autunn Ockher' Not'enber' l)ecernher 201 I lilune 0l lttut 0l Krxltr Jl l' M Gtivenilirlik analizinde; C s Alpha katsayrsr, iq tutarlrlrk gtivenilirlii testleri- nin en poptileridir. Bir olgefin a katsa- giivenilir yrsr 0.7 den bi.iytik ise, o olgefli oldu[u sdylenebilir. Yukarrda i tabloya baktrfrmrzda, galtqmanrrzda he bir olgek grubu iein ayn olarak guvenili ik analizi yaprlmrgtrr. Her bir doru gru un alpha katsaytst 0.7 den biiyuk grkmlgttr bu neden- le olee[imizin gtivenilir oldufu lenebi- lir" Fakat girket vizyonu soru grubuna ilk ifade 0lan " qirketin vizyonu tist m tarafinin gtive- dan belirlenmelidir"" ifadesi tile nilirliiini diigiirdii$iiqin anali grkanl- ml$tlr Faktiir Analizi Faktor analizi, baglrca amacl a rnda iliq- ki bulundufiu diiguni.ilen gok kide[i9- ken arastndakiliskilerin anlaglmastnt ve yorumlanmastnt kolaylagtrrmaigin daha az sayrdaki temel boyuta indi mek veya bzetlemek olan bir grup gok de[ qkenli anair. Di[er liz tekni[ine verilen genel bir isi bir ifade ile faktor analizi, a nnda ilieki bulunan gok sayrda degigkendeoluqan bir veri setine ait temel faktorler (iliqkinin yaprsrnrn) ortaya grkartlarak rrmactaraftndan veri setinde yer alan kavramlar arasrndakiliqkilerin daha kolay anlaqtlmastna yardtmct olmakttr. \hpr lan faktor anal izinde KMO de$eri ve Barlett testi sonucu da p=0'000<0.05 9tktrgrndan dolayr verimizin faktor analizine uygun oldu[u ortaya gtkmrgtrr' Faktor analizi sonucunda $irkete ba[lrlrk soru grubunda ve 8. ifadeler faktiirlere kesin bir gekilde ayrrlmadrgrndan analiz drsrnda btrakrlmtqttr. Aynr gekilde Orgtit kiilti'irii soru g,rubundaki l. ifade de yeterli korelasyon seviyesine sahip bulunmadrlr igin analiz drqrnda brrakr I m rqtrr. Bu ifadeler qrkarl ldr ktan sonra yaprlan faktor analizinde ise faktorler aga[rdaki qekilde oluqmuqtur. Olu;an bu 4 fakttjrun toplam varyansl aqtklama orant 9/o63 olarak g rkm r qttr. Olugan 4 faktor, sahip oldu[unruz soru gruplartntn ifadelerini igerdiiinden soru gruplartntn kendi isimleriyle isimlendirdik' 13agka bir deyigle soru gruplannr de$iqken haline girmiq olduk. Arlrk bundan sonraki galtgmamtz oluqturdu[umuz bu de[igkenleri kullanarak 6rgtit kulturuntin. Kurum viz- :yonunun ve Lider dzellifiinin, Kuruma ba[- lrlrirnr etkileyip etkitemediiinincelernek,olacakttr. Ayrrca daha sonra kattltmctlartn demografik 6zelliklerinin de bu 4 unsuru etki teyip etki lemedi$i incelenecektir'

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim HIZMETICI EGITIME SISTEMLI YAKLASIM Seref EFE Sayljtay Derler~isi Egitim, insan kaynaklarl yonetiminin onemli bir bilegenidir. Geleneksel olarak eleman yetigtirme amaclnln otesinde, egitimin, kurumlarln

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

cro Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. Murat QAGLAYA Sorumlu gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \

cro Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. Murat QAGLAYA Sorumlu gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \ Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \ cro Murat QAGLAYA Sorumlu, YMM ardrmcrsr 1377 Sokak No:3/13 Alsancak /izmir Teli+9O

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu

Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya - 12.05.2017 Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu Gündem Liderlik Nedir? Yakın Gelecekte Nasıl Bir Dünya Olacak? VUCA Y Kuşağı 10 Temel

Detaylı

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar Yusuf TEKIN Bakan a. Miistepar Bilgi: APlanr (3) Yilm kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fikrasrnrn (a), (b), (c), (C) bentlerinde sayrlan kurumlar bagvurur. Ootile bagvuru drgarrdan

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 6 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 6 (3-4) EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Time and Meeting Management in Turkish Police Organisation Ssef Hasan

Detaylı

i,ff;:"":t:,,,", 20 00; Diler Sabit Krymetler

i,ff;::t:,,,, 20 00; Diler Sabit Krymetler rtinrivn odalar ve BoRSALAR BTRLIGI KAPASITE RAPORU - oe YE eo'^ r"de? "- &*!,?.H;'j1 '.?os$.'' israngul. TiCARET ODASI Gegerlilik Siiresi Sonu 02.05.2015 RaporTarihi :27.04.2012 Rapor No :11147 FiTma

Detaylı

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Turkish Journal of Police Studies Vol: TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Occupational Stress Sources and It's

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi Mamura letisim Dersisi, Sav:9, Ocak 1995 Marnnra Joumal of Commuiications, Number:9, January 1995 FM RADYO STtJDYO V YAYN HiZMTLRi Yrd. Dog. Dr. Ahmet $ANKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi letiqim Faktiltesi Konvansyonel

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn Marmara itetieim TELEViZYON YAYINcII-tGiun ALTERNATIF TEKNOLOJI:MMDS.* Dog,Dr. Ahmet $A,[ITI{KA:YA,' * :M,tl,, lleritirn.fittirresi Bir televizyon kuruluqu, programlannrn igerili, kaplama alanr ve lisans

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

2015 e Giderken COLIN S Stratejik Yönetim Modeli

2015 e Giderken COLIN S Stratejik Yönetim Modeli 2015 e Giderken COLIN S Stratejik Yönetim Modeli İşle İlgili Stratejileri Uygulamanın 2 Temeli Kurumda çalışan bağlılığını artırmak. Netlik ve güvenlik ihtiyacı İnisiyatif kullanma ve mücadele etme ihtiyacı

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK Belirli amaçlara yönelmiş bulunan insan grubunun hedeflere doğru yönlendirilmesi ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneğini gerektirir.

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI Motive; Harekete geçirici Hareketi devam ettirici Olumlu yöne yöneltici Güdüleme Bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne(amaca)doğru devamlı şekilde harekete geçirmek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Strateji ve Internet

Strateji ve Internet Strateji ve Internet MrcsnBL E. Ponrnn Ozet iruterruet i$inin QoK snvtonorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsinihlal eder bigimlerde

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI

OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI 1 Yönetici Davranışının İki Temel Boyutu (Bursalıoğlu, 2002, 178): 1. Yapıyı kurmak. Yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ifade etmektedir. 2. Anlayış

Detaylı

KARAR: upcris KARARI ,,/ KIL EDEN UYELER

KARAR: upcris KARARI ,,/ KIL EDEN UYELER T.C. HASAN;EYH BELEDivpsi upcris KARARI Karar Tarihi Toplantr No Birleqim No Oturum No Karar No Karar Konusu 06lo4l20L6 4 1 1 10 Faaliyet raporunun gdriiqiilmesi MECLiSi Meclis 1. Baqkan Vekili: islam

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 4: Portföy Teorisi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 4: Portföy Teorisi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 4: Portföy Teorisi Bölüm 2: Uzantılar Bahar 2003 Giriş Daha uzun yatırım dönemine sahip bir yatırımcı hisse senedi piyasasına daha çok mu yatırım yapmalıdır? Dinamik yeniden değerlendirmenin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı