FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL İLETİŞİM KURABİLME BECERİSİ COMMUNICATING IN SCIENCE EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL İLETİŞİM KURABİLME BECERİSİ COMMUNICATING IN SCIENCE EDUCATION"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL İLETİŞİM KURABİLME BECERİSİ Yrd. Doç. Dr. İlbilge DÖKME, Yrd. Doç. Dr.Ülkü OZANSOY Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, İÖB Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilimdalı ÖZET: Temel bilimsel süreç becerileri fen ile uğraşanların sahip olması gereken becerilerdir. Bu yolla fen öğrenmek ilk öğretimdeki fen öğretmenlerinin kendi öğrenme deneyiminizden çok farklı olabilir. Ancak öğrencilere bilimsel yöntem becerilerini öğretmeleri ve bu becerileri günlük planlarına yansıtabilmeleri için önce bunları kendi kendilerine öğrenmelidirler. Bu çalışmada temel süreç becerilerinden bilimsel iletişim kurabilme becerisinin önemi vurgulanarak konuyla ilgili fen öğretmenlerine yönelik iki etkinliğe yer verilmiştir. Verilen örnek etkinlikler, öğretmenlerin kendi etkinliklerini hazırlamaları için bir şablon niteliğinde olup içerikten ziyade bilimsel iletişim kurabilme becerisine odaklanmayı amaçlamaktadır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bilimsel süreç becerileri, fen öğretimi, bilimsel iletişim kurabilme COMMUNICATING IN SCIENCE EDUCATION ABSTRACT: The basic science process skills are what people do when they do science. Learning science this way may be very different from the way science teachers learned science in their elementary school and middle school experiences. For science teachers to teach the science process skills to children and to be able to reflect their syllabus they must first learn them themselves. In this study the importance of communicating in basic science process skills is emphasized and two activities for the science teachers are given. These model activities given in this paper are aimed that science teachers focus on communication further content and then they can look for similar activities. KEY WORDS: Science process skills, science education, communicating 1

2 GİRİŞ Fen öğretiminde artık kavramların öğrenciye taşınmasından ziyade bireylerin nasıl daha iyi düşüneceklerini öğrenebilmeleri için düşünme becerilerinin açık bir şekilde öğretilebileceği ve zamanla geliştirilebileceği önerilmektedir (Costa, 1985). Gelişmiş ülkeler fen öğretimini a) bilimsel süreç becerileri b) eleştirel düşünme becerileri c) bilimsel muhakeme becerileri olmak üzere öğrencilerde üç boyutlu düşünme gelişimini sağlayacak tarzda yapılandırılmaktadır (Badders ve diğer., 1999). Bilimsel süreç becerileri; gözlem yapabilme, sınıflandırma yapabilme, ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme, iletişim kurabilme, çıkarım yapabilme, tahmin edebilme, veri toplama, kaydetme ve yorumlayabilme, değişkenleri belirleme ve kontrol edebilme, tanımlama yapabilme, hipotez oluşturabilme, deney yapabilme, model oluşturma ve kullanabilme olarak adlandırılır. Eleştirel düşünme becerileri; analiz edebilme, sentez yapabilme, öğrendiği bilgi, yöntem ve becerileri yeni durumlara uygulayabilme, fikir üretebilme, üretilen fikri ifade edebilme ve problem çözebilmedir. Bilimsel muhakeme becerileri ise; bilmeyi ve anlamayı arzulama, bilimsel kabulleri sorgulama, veri toplama ve yorumlamayı isteme, varsayımlardan yola çıkarak toplanan verileri sınamadan, sonuç çıkarmaya doğru giden mantık çizgisine riayet etme, dayanak noktalarını göz önünde bulundurma, araştırılan konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları öğrenmeyi ve anlamayı istemedir. Fen öğretiminde bilimsel süreç becerileri kullanan öğrenciler aktif öğrenicilerdir. Nesne ve olayları gözlemleyerek duyu organlarını kullanırlar ve gözlemlerine dayanarak araştırmalarını geliştirirler. Yeni kavramlar oluşturmak için benzerlikler ve farklılıkları araştırarak sınıflama yaparlar. Bildiklerini ve 2

3 yapacaklarını sözlü yada yazılı olarak paylaşırlar. Nesne yada olayları nicel olarak tanımlayabilmek için ölçüm yaparlar. Çıkarım yaparlar ve yeni bilgilere ulaştıkça çıkarımlarını rahatlıkla değiştirebilirler ve gözlem yapmadan önce muhtemel sonuçları tahmin ederler. Fen etkinliklerinde öğrenciler genel kavramları aktif bir şekilde araştırarak ve araştırmalarının sonuçlarını değerlendirerek bilimsel süreç becerilerini geliştirirler. Araştıracakları konunun niteliğine göre aşağıda verilen temel süreç becerilerini kullanırlar. Gözlem Yapabilme: Öğrencilerin duyularını kullanarak varlık ve olayların özelliklerini belirlemeye çalışılmalarıdır. Ölçüm gerektiren gözlemler nitel, ölçüm gerektirmeyenler ise nicel gözlemlerdir. Bu gözlemler doğrudan duyu organlarıyla yada çeşitli büyütme ya da küçültme araçları kullanılarak dolaylı olarak yapılabilir. Sınıflandırma Yapabilme: Fen öğretiminde, öğrenciler çeşitli etkinliklerle nesne ya da olayları belirli özelliklerine göre gruplandırarak sınıflandırma yapabilme becerisini geliştirirler. Ölçüm yapma ve Sayıları kullanabilme: Uygun ölçü birimlerini kullanarak nicel tanımlama yapabilme, hesaplama yapabilme, nicel verileri kaydedebilme, uzayzaman ilişkisi kurabilme becerilerini kapsar. Çıkarım Yapabilme: Gözlem ve verilere dayalı olarak spesifik bir olay hakkında bir sonuç çıkarabilmedir. Çıkarım bazen sebep-sonuç ilişkisi de içerebilir. Tahmin edebilme: Eski deneyim ve gözlemlerinden yararlanarak bir olayın ya da değiştirilen bir durumun sonunu önceden kestirmek. Bu çalışmada temel süreç becerilerinden bilimsel iletişim kurabilme becerisi üzerinde durulmuş ve fen öğretmenlerine yönelik iki etkinliğe yer verilmiştir. Verilen örnek etkinlikler, öğretmenlerin kendi etkinliklerini hazırlamaları için bir şablon niteliğinde olup içerikten ziyade bilimsel iletişim kurabilme becerisine odaklanmayı amaçlamaktadır. BİLİMSEL İLETİŞİM KURABİLME Bulguları tartışmak ve analiz etmek bilimde ilerlemenin anahtarı anlamındadır. Bilim insanları sonuçlarını dergilerde, profesyonel toplantılarda, seminerlerde ve elektronik bilgi ortamlarında bildirirler. Bu bildiriler, geçmişten 3

4 bugüne gelen bilgilere yönelik bir özün oluşumuna katkı sağladığı gibi bilgilerin bütün olarak sorgulanmasında sürekliliği sağlar. Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalara yardım eden en önemli olgulardan biridir. Her alanda olduğu gibi fende de insanlarla iletişim kurma yeteneği yapılan her şeyin temelini teşkil eder. Sözlü anlatımlar, yazılı bildiriler, grafikler, çizelgeler, semboller, diyagramlar, matematik eşitlikler ve görsel içerikli gösteriler bilimde ve fende sıklıkla kullanılan iletişim yöntemleridir. Etkileyici bir iletişim kurabilmek için iletilenlerin açık ve doğru olması, şüpheli ve belirsiz olmaması gerekir. Ayrıca iletilenlerde uygulanmış ve geliştirilmiş bilimsel süreç becerileri kullanılmış olmalıdır. Bizler öğretmen olarak sözlü anlatımlarla ya da yazılı ifadelerle öğrencilerin davranışlarını etkilemeye çalışırız. Hepimiz düşüncelerimizi, duygularımızı ifade etme ihtiyacı hissederiz ve iletişimin bir problemin çözümünde temel teşkil ettiğini hayatımızın ilk yıllarında öğrenmeye başlarız. Aşağıda verilen uygulamalar etkili bilimsel iletişimi öğrenmenize yardımcı olacak ve çeşitli iletişim yöntemleri oluşturmanız ve kullanmanız konusunda size fikir verecektir (Rezba, 1995) Etkinlik 1: Nesnel Tanımlamalar Bazı materyaller temin ediniz. Bu materyalleri gözlemleyip herhangi birisine bu nesnelerin özelliklerini nasıl ifade edeceğiniz hakkında düşününüz. Bu etkinlikte amacınız gözlemlediklerinizi (tadarak, koklayarak, görerek, duyarak ve dokunarak) başkalarına etkili bir şekilde iletmek için kullanılabileceğiniz ifadelerin listesini üretmek. Ancak nesneleri isimlendirmeye çalışmayın ve nesnelerin özellikleri hakkında hissetlerinizi yazmayın, sadece özellikleri tanımlayın. Yani gözlemlediklerinizle ilgili duygularınızı değil sadece duyumlarınızı ifade ediniz. Bunu için bu nesnelerin kokusunu, tadını, nasıl ses çıkardığını ve dokunulduğunda hangi özelliklere sahip olduğunu belirleyiniz. Bilimsel iletişim için gözlemlediğiniz nesnelerin özelliklerini tanımlamada kullandığınız ifadeleri aşağıdakilerle kontrol edebilirsiniz. Dokunma: Dokunma algısıyla yapılan gözlemlemelerde, gözlemlenen nesne ya da olayın özelliklerini temsil eden sıfatlar; pürüzlü, düzgün, zımpara kağıdı gibi, 4

5 tüylü, dümdüz, soğuk, sıcak, ılık, serin, lastik gibi, delikli, sivri, keskin, yumuşak, sert, çakılımsı, kabarık, kürk gibi, ölçekli, pamuğumsu, çıkıntılı, yağlı, mum gibi, yapışkan, ıslak, kuru, nemli, kaygan, kösele gibi, tozumsu, kolayca ufalanan, krem gibi, camımsı, çentikli, yapış yapış, titrek şeklinde olabilir. Dokunma algısı ile ilgili tüm bu sıfatlar en genel anlamda sıcak-soğuk, kuru-yaş, sert-yumuşak, pürüzlükaygan olmak üzere dört ayrı algıyı içerir. Tad alma: Tad alma algısının kullanıldığı gözlemlemelerde gözlemlenen nesnelerin özellikleri; tatlı, ekşi, acı, keskin bir tadı var, zayıf bir tadı var, yağlı yemek tadı var, baharatlı, şurup gibi, asitik şeklinde sıfatlarla ifade edilebilir. Koklama: Koklama algısıyla gözlemlenen nesnelerin özellikleri; hoş kokulu, kötü kokulu, is kokulu, taze kokulu, baharat kokulu, keskin kokulu, sert kokulu, hafif kokulu, ne çok sert ne de hafif kokulu, limonumsu bir kokuya sahip, yağımsı bir kokuya sahip, nanemsi bir kokusu var, küf gibi kokulu, odunumsu kokulu, terimsi kokulu, parfüm gibi kokulu şeklinde iletilebilir. İşitme: Kalın sesli, ince sesli, ne çok kalın ne de çok ince sesli, yüksek sesli, alçak sesli, ne çok yüksek ne de çok alçak sesli, keskin bir ses, donuk bir ses, tıngırtı şeklinde, zil sesi, boğuk sesli, berrak sesli, belirgin bir ses, gıcırdama, havlama gibi, şamata sesi gibi, yırtılma sesi, patlama sesi gibi, çarpışma sesi gibi, damlayan su sesi gibi, tıkırtı sesi, buruştururken çıkan ses gibi, kesikli ses, sürekli ses, ani ses şeklinde ifadeler işitme algısı ile yapılan gözlemlerde kullanılan iletişim ifadeleridir. Gözlemlenen nesne tek başına ses verebilir ya da iki nesne birbirine vurularak ses gözlemlemesi yapılabilir. İşitme, biri çarpan diğeri çarpılan durumunda olan iki nesnenin birbirleriyle teması sonucu ortaya çıkan hava titreşimlerinin algılanmasıdır. Görme: Görme duyusu kullanılarak yapılan gözlemlemelerde ise gözlemlenen nesne ya da olayların özellikleri; renkli, bir biçime sahip, desenli, parlak, sönük renkli, berrak, bulutlu, parıltılı, kabarcıklı, parlak, yoğunluklu, sürekli yapıda, parçalı, kesikli yapıda, eskitilmiş renkte gibi ifadelerle tanımlanabilir. Bir nesnenin özelliklerini birine tanımlarken, aşağıda verilen noktaları dikkate alırsanız karşınızdaki ile etkili bir iletişim kurabilirsin: 5

6 1. Nesne yada olaylar hakkında çıkarımlarınızdan ziyade sadece gözlemlediklerinizi (gördüğünüzü, kokladığınızı, duyduğunuzu, tattığınızı) ifade ediniz. 2. Dili doğru kullanarak kısa ve öz tanımlamalar yapınız. 3. Olabilecek tüm nitel gözlemleri kullanarak bilgiyi iletiniz. 4. Bilimsel iletişimde bulunduğunuz kişilerin geçmiş deneyimlerini ve bakış açılarını göz önünde bulundurunuz. 5. İletişiminizin etkili olup olmadığını anlamak için iletişim kurduğun kişiden dönüt alacağınız bir yöntem geliştiriniz. 6. Eğer gerekliyse alternatif bit tanımlama geliştiriniz. Şimdi tüm bu noktaları göz önünde bulundurarak aşağıdaki etkinliği yapınız. Böylece bilimsel iletişiminizin etkili olup olmadığı ölçebilirsiniz. Etkinlik 2: Nesneleri Tanımlama Yandaki şekle bakınız: Bu şekli birine detaylarıyla nasıl tanımlayabileceğinizi düşününüz. Yalnız şekli öyle tanımlamalısınız ki, karşınızdaki görmeden bu şekli çizebilsin. Unutmayınız ki, çizen kişi ne tür çizgiler çizeceğini, bu çizgileri nereye yerleştireceğini ve ne kadar uzunlukta olması gerektiğini bilmeye ihtiyaç hissedecektir. Şimdi resmi çizdirecek birini bulup, sırayla aşağıdakileri yapınız Şekle ilk algılamanızdan farklı bir biçim görene kadar bakınız (Bu şekli algılamak için en az sekiz farklı yol var.). Sizin birine bir şeyi tanımlama yolunuz sizin onu nasıl algıladığınıza bağlıdır. 6

7 Konuşmaya başlamadan önce, şekli çizecek kişiye şekli nasıl tanımlayacağınızı dikkatlice düşününüz. Şekli çizecek kişiye şekli göstermeden, şekli nasıl çizeceğini anlatınız. Orijinal şekil ile çizilen şekil arasında benzerlik sizin iletişiminizin bir ölçümüdür. Öğrencilerin bilimsel iletişimi bilmeleri kendilerinde bu beceriyi geliştirmeleri için yeterli değildir. Onlara bildiklerini uygulama imkanı verilmelidir. Okullarda çok az konuşan, zamanının çoğunu televizyonun karşısında geçiren, yetişkinlerle kontak kuramayan öğrenciler iletişim becerilerini geliştirmek için çok az fırsata sahiptir. Öğrenciler öğrendikleri hakkında konuşurken başkalarının düşüncelerini zihinlerinde bir yere oturtabilmek için yeni yollar keşfederler. Bazı çelişkileri giderebilmek için geçerli yolları da öğrenebilirler. Fenle ilgili etkinlik yaparkenki konuşmaların, defter tutmanın, verileri organize edip kaydetmenin, sonuçları karşılaştırmanın, bulguları paylaşmanın, tamamı öğrencilerin iletişimlerini geliştirmelerine yardım edecektir. İletişim araçlarını kullanmayı öğrenmek de öğrencilerin gözlem ve düşüncelerini nasıl ileteceklerini belirlemede onlara yardımcı olur. Aşağıda bilgiyi paylaşmak için kullanılabilecek bazı araçlar şematik olarak gösterilmiştir (Rezba, 1995). Grafikler Sembolle Haritalar Modeller Sözlü Tanımlamal Kavram Haritaları Bilimsel iletişim kurabilme Vücut Dili Çizimler Sayılar Diyagramlar Veri Tabloları Müzik Yazı Dili 7

8 ÖNERİLER Fen öğretiminde öğrencilerin bilimsel iletişim kurma becerilerinin gelişmesi için yazım, anlatım kadar önemli bir uygulamadır. Bunun bir yolu öğrencilere etkinlikler sırasında neler öğrendiklerini yazdırmaktır. Uygun çalışma yaprakları hazırlanarak öğrencilerin etkinlikler boyunca ne çalıştıkları, neler yaptıkları, neler gözlemledikleri ve ne öğrendiklerini yazmaları istenebilir. Öğrencilerin tanımlama becerilerini geliştirebilmek için şu oyunu oynatabilirsiniz: Bir öğrenciye bir nesne seçtirin (ancak öğrenci hangi nesneyi seçtiğini kimseye söylemesin) ve öğrenciden nesneyi sınıfa tarif etmesini isteyin. Tanımlama işlevden çok gözleme dayalı olmalı yani; onunla yazı yazarsınız demektense kırmızıdır demek gibi. Nesne sınıf tarafından doğru olarak teşhis edildiğinde sıra bir sonraki öğrenciye geçer. Nereden çıkar? Ya da kaynağı nedir? soruları öğrencilerin bilimsel iletişim ile ilgili pratik yapmalarını sağlayan önemli sorulardır. Örneğin besinlerimizin kaynağı nedir? gibi. Her çocuğun, sütün yumurtanın ya da bir kurşun kalemin kaynağının bir market olmadığını bilmeye ihtiyacı vardır. Yiyeceklerin kaynaklarıyla ilgili bir çalışmada üreticiyle tüketiciler arasında ki olayları gösteren zincirler kullanılabilir. Bu zincirler öğrencilerin bilgi düzeylerine göre çeşitlilik gösterebilir. İstenirse, üretim nakliye satış ve işlenmemiş ürünle tüketici arasında diğer olayları gösteren basamaklar bu zincire eklenebilir. Benzer şekilde bir başka örnek elektriğin kaynağı nedir? Elektrik düğmesine bastığınızda elektrik yerel bir teçhizattan mı yoksa uzaktaki bir teçhizattan mı gelir? Elektriği ne çeşit bir teçhizat üretir? Oluşumu ve kullanımı arasında ne tür enerji dönüşümleri olur? Elektriği kullandığınızda ne tür enerji dönüşümleri gerçekleşir? Nereye gider? sorusu da bilimsel iletişim becerisini geliştirmede çalışmaya değer diğer bir sorudur. Örneğin çöpe attığımız nesnelere ne olur? gibi. Fısıltı anlatım becerilerini geliştirmeye yardım eden ilginç bir oyundur. Oyunu öğrencileri daire şeklinde sıralayarak başlatın. Sonra öğrencilerden birine yazılı kısa bir mesaj verirsiniz. Öğrenci mesajı okur fısıldayarak yanındakine söyler mesajı sözlü olarak sırayla herkes yanındakine fısıldar. Mesaj, oluşturulan dairenin sonundaki kişiye geldiğinde o öğrenci sesli olarak mesajı söyler. 8

9 Başlangıçtaki orijinal mesajla en son söylenen karşılaştırılır. Bu, bilgiyi nasıl aldığınız konusunda bir tartışmaya yol açar. Belki bir radyo, televizyon istasyonu yada gazete bürosu ziyaret edilebilir. Bu mümkün olmazsa, sınıfa buralardan konuyla ilgili bir konuşmacı davet edilebilir. Kaçırma gözlem ve anlatım becerilerini geliştiren diğer bir oyundur. Bir kurban, iki kötü adam olmak üzere üç öğrenci seçin. Özel giyimli maskeli iki kötü adamın bir kurbanı kaçırması konulu senaryosunu önceden belirlediğiniz bir oyunu sınıfta oynatın. Sınıftaki öğrencilere; olayı, kurban ve kötü adamları anlatan şahit raporu yazdırın. Polis teşkilatından birini sınıfa davet ederek, ondan bir olaya tanık olmanın ve anlatımdaki doğruluğun ne kadar önemli olduğu ile ilgili bilgi vermesini sağlayabilirsiniz. Öğrencilerimizin bilimsel iletişim becerileri için etiketleri materyal olarak kullanabilirsiniz. Etiketlerle iletilener nelerdir? Öğrencilerinizin çeşitli malların etiketlerini okumalarını sağlayın. Hazır yiyeceklerin yada kutulardaki diğer yiyeceklerin içeriklerini bulun. Başka hangi yiyeceklerin etiketleri var? Etiket ürünle ilgili neler anlatıyor? Rakamlar anlatımın diğer bir yoludur. Öğrencilerinizin farklı kaynaklardan (TV., dergi, gazete, vb.) reklamlarla anlatılan bilgileri araştırmalarını sağlayın. Reklamlar neler anlatıyor? Reklamlarda gizli mesajlar var mı? KAYNAKLAR Badders, W., Fu, V., Bethel, L., Peck, D., Sumners, C., Valentino, C., ve Mullane, R.M. (1999) Discovery works grade 3, 4, 5, 6. Nev Jersey:Silver Burdett Ginn. Rezba, J., Spraque, C., Fiel, R., Funk, H., Okey, J., ve Jaus, H., (1995). Learning and Assessing. 9

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ NEDENSEL SÜREÇLER HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2275 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 179-196 179 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KAVRAMINA METAFORİK BAKIŞ Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Yavuz

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sayı 16 (2011-2), 1-21 Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hediye CAN w, Ruken AKAR-VURAL

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Baştan Sona etwinning Yolculuğu

Baştan Sona etwinning Yolculuğu BAŞTAN SONA ETWINNING YOLCULUĞU Binlerce millik bir yolculuk, tek bir adımla başlar Laozi, Çinli filozof Baştan Sona etwinning Yolculuğu passenger carrier boarding pass seat date DESTINATION FLIGHT YAYINLAYAN

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Bu kitabı okuduğunuz zaman, NLP yalnızca orta yaşın ilk dönemlerinde olmuş olacak.

Bu kitabı okuduğunuz zaman, NLP yalnızca orta yaşın ilk dönemlerinde olmuş olacak. 21 günde N L P 1 Önsöz Yıllar önce NLP (Sinir Dili Programı)'nın sertifikalı eğitmeni olmak için NLP eğitmenliği eğitimine katıldık. Eğitimin kendisi insana meydan okuyordu, heyecan vericiydi ve biraz

Detaylı