MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ Hale GEZER* ÖZET Mekan sonsuz evrenden kent ölçeğine, en küçük yaşam alanına, anne karnındaki cenine kadar indirgenebilecek her ölçekte, insanın olduğu her yerde, insanın algı bileşenlerini örgütleme duygusuyla fiziksel ve zihinsel olarak var olur. Fiziksel bağlamda mekan hacim ve yer duygusu; kişinin algılama kapasitesi ile bilinç ve duygu düzeyi, yaşanan zamanın beraberinde getirdiği özelliklerle biçimlenmektedir Mekandaki hacim değerleri ışık, doku, ses, koku gibi kişiselleşebilen öğelerle öznelleşir. Bu öznel öğelerin bütünü ile mekanın aydınlığı, gölgesi, rengi, yüzeylerin dokusu, kokusu, tadı hissedilir, taşıdıkları anlamlarla algılanır ve beğeni ölçütleriyle değerlendirilir. Mekan bilinci nesnel öğeleri yönlendiren öznel öğelerin birleşmesiyle oluşur ve gelişir. Anahtar kelimeler: mekan, duyular, duygular, algılama COMPONENTS OF PERCEPTION DURING THE PROCESS OF SPACE PERCEPTION ABSTRACT Through the ability of people to organize components of perception, space exists physically and mentally on every scale, anywhere where human beings are present -from eternal universe to cities, even the smallest life arena- fetus in womb. In physical context, space is shaped according to the feeling of volume and place, perception capacity of a person, level of consciousness and emotion and also the qualities introduced by the experiences over time. Volume values in space become subjective via elements that can be personalized such as light, tissue, sound and smell. Through the unity of all these personalized elements the lightness, shade, color of space; the tissue, smell and taste of surfaces are felt, they are perceived with the meanings they carry and evaluated according to standards of taste. Space consciousness is formed and developed through the composition of personalized elements that lead objective elements. Key Words: space, senses, feelings, perception *Doç. Dr., Y. Mimar gmail 1

2 Hale Gezer 1. GİRİŞ İnsanoğlu, çevresini duyu organlarının kapasitesine ve çevresindeki değişkenlerin ilettiklerine bağlı olarak seçerek algılar. Duyularla biriktirilen ve beyne ulaşan veriler ancak örgütlendiğinde anlamlı bir algı bütünlüğünü oluşturur. Algısal seçim sürecinde algılamayı etkileyen değişkenler; algılayan kişiyle ve algılanan uyarıcıya bağlı olarak değişebilmektedir. Uyarıcı ve algısal seçimi etkileyen bileşenler; kişinin algılama eşiği, çevreden gelen uyarıcıları örgütlemedeki seçiciliği ve ilgi alanları gibi parametrelerdir. Algılayıcıyla ilgili değişkenler genelde; yaşam deneyiminde birikenler ve içinde bulunulan durumla ilgili beklentiler olmaktadır. Algılama sürecinde bilinç bütün bu parametreleri örgütler ve anlamlandırır. İnsan, içinde bulunduğu çevrede her şeyi kendi ölçeğiyle karşılaştırarak, ilişkilendirerek algılar ve sonunda her nesne çevreyle, bir mekanla bütünleşir Leland ın belirttiği gibi İnsanlar genetik olarak belirlenmiş bir mekan koduna sahip olmadıklarından kişisel mesafelerinin belirlenmesinde oldukça esnek olabilmektedirler (Leland, 2006:86). Bu nedenle mekanın kabul görmüş genel veya standarda bağlanmış belirli bir boyutsal sınırı olamaz. Ancak görsel algı sürecinde görsel imajların antropometrik genellemeleri ile mekana ilişkin boyutlar insanın görme alanı içinde tanımlanabilir (Gezer, 2008/7: 35). 2. DUYULARLA MEKAN İLİŞKİSİ Algılamaya ilişkin ilk verileri toplayan duyuların algılama yetenekleri, kişinin fizyolojik kapasitesiyle ilgili olarak farklılık gösterebilmektedir. Beş duyu aracılığıyla görür, duyar, tadar, koklar, dokunur ve tüm duyuların topladıklarını birbiriyle ilişkilendirerek hisseder ve kavrar. Nesneler insanın duyularla aldığı verileri gruplaştırma ya da ayrıştırma yeteneğiyle anlam kazanırken, mekan tüm iletilerin tümüyle algılanır. Aydınlı nın belirttiği gibi; Mekanın fiziksel özellikleri ile yaşamın işlevsel sürecinin, duygusal, düşünsel davranış biçimleri arasındaki sarmal örgü ilişkisi mekan kavramına değişime açık yeni anlamlar kazandırır (Aydınlı, 2008:158). Leland mimariyi duyumsamayı anlatırken; mekanı algılamaya ve kavramaya ilişkin süreci Mimarlıktan aldığımız haz, onu algılayışımızla değerini bulur diyerek şöyle devam etmektedir; Bu değer gözün ve bilincin (aklın) mimari yaşantıya ilişkin görsel veriyi nasıl algıladığı ve yorumladığıyla ilgilidir. Belki en temel kavram, bilincin kendisine gönderilen tüm bilgilerle duyular arası iletişime bağlı olarak anlam aramaya programlı olmasıdır. Bu kuşkusuz, yaşamda kalma içgüdüsüyle bağlantılıdır. Bilinç kendisine verilen bilgiyi anlamlı bir şablon içine yerleştirmeye çalışır. Gelen veri anlamsız olduğunda bilinç bunu tanıyamaz. Tamamıyla rastgele görsel ya da işitsel görüngüler verildiğinde bile, bilinç daha önce depoladığı değerlendirme bilişimi temelinde bunlara bir ön yorum katar. Bu nedenle neyi algıladığımız daha önceden neyi bildiğimize dayanmaktadır. (Leland, 2006: 91). Dolayısıyla, algısal mekan, kafamızın içinde taşıdığımız zihinsel harita olarak tanımlanırken, kavramsal mekan belleğimizde depolanmış bir plan olarak vardır (Leland, 2006: 75). 2

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 Bu bağlamda; fiziksel mekan imgelerle görülür, dokusu, kokusu, tadıyla hissedilir, sesiyle duyulur, ancak zaman süzgecinden geçirilen duygu ve deneyimlerimizle kavranır İmge yle Mekan Görsel algılamada, ilk uyarılan organ gözdür. Görme duyusu cisimlerden yansıyan ışığı beyindeki görme merkezine aktararak, bilinç seviyesinde bir araya toplar ve renk algısıyla birlikte görme olayını-görsel algılamayı oluşturur. Görünür ışıkla (380 nm-760 nm) birlikte renk algısı; cisimle görme merkezi arasındaki uzaklık ve görüş açıları, yakın yüzeylerin ilişkileri, malzeme özellikleri gibi fiziki parametrelerle değişkenlik gösterir. Işığın azaltılması veya artırılması durumunda rengin doymuşluğunda veya türünde herhangi bir değişme olmazken, rengin ışık miktarı değişir. Işığın, çarptığı cisimlerin ve dolayısıyla malzemenin yüzeyinin saydam, yarısaydam, opak, parlak-mat, pürüzlü-pürüzsüz olma durumuna göre, tamamı yutulabilir (siyah yüzey olarak görülür), tamamı yansıyabilir (beyaz yüzey olarak görülür), ya da bir kısmı yutulup, bir kısmı yansıyabilir (renkli yüzeyler görülür). Işığın ve yüzey malzemesinin yarattığı bu görsel algı, kişinin görme alanları ve uzaklıklarla da ilgilidir. Mekanın görsel algılama sürecinde renk, çok önemli bir fiziksel algılama bileşeni olmanın dışında psikolojik algılamayla ve estetik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi gereken mekanın en güçlü iletisi, görsel konforun yanı sıra yaşamsal konforu da etkileyen görsel algılamanın en önemli öğesidir. Renk mekanın dinamiklerini değiştirebilir; renk yönlendirilmesi ile mekanın doğrultulu ya da doğrultusuzluğu vurgulanabilir, renkle yapılan optik yanılsamalarla mekan olduğundan daha dinamik ya da durağan hissettirilebilir. Aynı zamanda renklerin bir arada kullanılmasında mekandaki hacimler de gerçeğinden daha geniş, daha yüksek, daha derin, dar görülebilmektedir. Şekil 1 de görüldüğü gibi mekanda kırmızı renge beyazın saplanması, ya da asma tavandaki biçimler yönlenme etkisini belirginleştirirken, mekandaki derinlik etkisini de güçlendirmektedir. Şekil 1. Mekanda Yönlenme (Jodidio, 2007:191) Mekanda renk tek başına bir yüzey olarak algılanmayıp yakın çevresiyle, zemin veya tavan ile, önünde veya arkasındaki eşyalarla, yüzeylerle bir bütün halinde algılanır. 3

4 Hale Gezer Bu durumda renkler birbirini etkileyerek olduklarından farklı görülebilir. Malzemenin de saydam veya yarı saydam olma durumuna göre renklerin birbiriyle karışıp rengin nüanslarını oluşturma durumu söz konusu olabilir (Şekil 2). Şekil 2. Işık, Renk, Armonisi (Jeanne, 2004:43) (Mayne, 2003) (Ai:, 2000: 353) Sıcak veya soğuk renklerin oluşturduğu armoni, bir rengin açık- koyusuyla oluşturulan ton armonisi, kontrastların armonisi gibi armoni uygulamaları mekanı hissettirmede etkili bir araçtır. Bu kompozisyonlar bir yandan mekanı daha hissedilir ve yaşanır yaparken, diğer yandan mekanın algılanmasında denge ve birlik unsuru oluşturur (Gezer, 2007/5:27). Birden fazla rengin bir arada kullanımında yan yana veya karşılıklı olan renklerin seçilmesi veya koyu renklerle açık renklerin dengelenmesi, baskın renklerin büyük yüzeylerde kullanılmaması armoniyi sağlarken, mekanı algılamada ve etkileme düzeyinde duygularda denge ve tutarlılığı getirir. Mekanda rengin yerine, nötrlerin kullanılması durumunda fon ve fonun önünde bulunan eşyaların birbiriyle ilişkisi önem kazanır. Beyaz, siyah, gri nötrler diğer renklerle yan yana geldiğinde renklerin özelliklerini daha belirgin kılar ve önündeki eşyaları, objeleri ortaya çıkarır. Renk ve ışığın görüntüleri yaratmadaki ustalığı mekanda kullanılan objelerin ve malzemenin özelliğiyle de önem kazanır. Örneğin şeffaf ya da yansıtıcı malzemeler, aynalar, grafik imajlar mekanın algılanmasında sanal etkiler yaratabilir. Görüntüleri olduğu gibi yansıtan aynalar insanın kendi görüntüsünü de mekana katarak, görsel algılamada mekanla insan bağlantısını kurarken, algılanan etki, oldukça sade, aldatıcı, bazen de çok gerçek olabilmektedir. Bu bağlamda; mekanın duyularla okunabilirliğinde görselliğe etki eden mekanın ışığı, rengi ve diğer görsel imgeler mekanın fiziksel varlığıyla, görünenle kavranan arasında kurulan bağların öznel olmasıyla farklılaşmakta ve çeşitlenmektedir (Şekil 3). 4

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 Şekil 3. Grafik Imajlarla Yanılsamalı Görüntüler (Yelavich, 2007: 29, 441) (Einsiedel ve Thornycroft, 2007:93) 2.2. Doku yla Mekan Yüzeylerin hissedilmesinde, dokunma duyusu algılama bütünlüğü içinde doğal bir reaksiyon olarak aktif hale geçer. Bir mekanın optik dokusu büyük ölçüde görsel örüntüsüne, dokunsal dokusu ise insan eliyle fiziksel olarak hissedilebilen öğelerine gönderme yapar (Leland, 2006: 106). Mekanda her yüzey dokunularak hissedilir, mekan yüzeylerle okunur. Mekanlardaki yüzeylerin dokuları mekanı anlatan görsel ve nesnel unsurlardır. Doku, mekanın görsel değerlerine büyük ölçüde etki ederken, mekan- yüzey-malzeme ilişkisini karakterize eden aynı anda iki duyguyu yani; görme ve dokunma duygularını harekete geçiren uyarıcı bir iletişim elemanıdır (Gezer, 2007/6:35). Algılama sürecinde yüzeylere, hacimlere dokunma isteğinin neredeyse reflekse dönmesi, insanın mekanla bağ kurma isteğindendir. Örneğin I.M. Pei ye ait olan Washington DC de ki National Gallery nin sivri köşesinin yüzeyi, 1978 den bu yana dokunulmaktan kirlenip, kararmıştır. Mekan içinde doku yüzey kalitesinden öte, o mekanı meydana getiren parçaların, kullanılan malzemelerin üç boyutlu örgüsüdür. Örneğin belirgin yüzey dokusuna sahip bir malzemenin dokusu, malzemenin görsel dinamiklerini verirken, bu dinamikler mekan-malzeme-kişisel algılama deneyimlerine göre mekana değişebilen anlamlar katar (Gezer, 2008: 9) (Şekil 4). Doku, malzemenin ışıklılık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk, uzaklık ve yakınlık ifadeleri veren özellikleriyle malzemenin yüzeysel imajı olarak kalmayıp, zihinde bilgi birikimi, kültürle anlamlandırılan ve bu bağlamda öznel olan iletilerdir. 5

6 Hale Gezer Şekil 4. Işık, doku etkisi (Archiworld, 2007:39, Brownell, 2006: 111) (Yelavich, 2007: 31) 2.3. Koku yla Mekan Koku beyindeki koku merkezine ulaştığında beyin daha önceki deneyimlerle kazanılmış olan şifrelere dayanarak o kokuyu tanır. Beyin, duygular ve hafızayla birlikte bütün bir sistem olarak çalışır. Bu nedenle, genellikle alınan bir kokuyla, bu kokuya ilişkin biriken deneyimler anımsanır. Koku, insanların üzerine sinen ve o insanı çağrıştıran, ona gönderme yapan bir uyaran olduğu gibi mekanlarda da mekanı özel kılan bir uyarıcıdır. Şehirlerden odalara kadar her mekan belli bir kokuyla beyne kazınırken, çoğu zaman koku mekan ve mekanın kullanıcıları hakkında bilgi verir ve mekanla insan arasında bir arayüz oluşturur. Her şehrin, her bölgenin kendine ait kokusu vardır. Avrupa caddelerinin kahve kokusu, Champs-Elysées in parfüm, İstanbul Balık pazarının kokoreç kokusu gibi Bir sahil yürüyüşünde hissedilen yosun kokusu, Çin mahallesinin keskin kokusu, Kaş ın çiçek, Karabük ün Demir- Çelik fabrikasının genzi yakan asit kokusu, İzmir in körfez kokusu gibi her mekanın kendine ait, içine sinmiş, onu hissedilir kılan bir kokusu vardır ve bu kokuyla mekan, anıların peşine düşüldüğünde burnun direğini sızlatacak kadar yakın hissedilir. Baharat kokulu Mısır Çarşısı çekici, cazibeli bir dost; dezenfektan kokulu hastaneler, varlığı istenen ama görülmesi arzu edilmeyen kötü gün dostu, fesleğen, taze çiçek, çay, kahve, kek kokulu balkonlar sıcacık kucaklayan dost, sahaflar akıl danışılan bilge dost, kahveler sıkıntıların paylaşıldığı sırdaş dost, boya kokan resim atölyeleri avangart dost, ahşap evler anılardan çıkıp gelen eski bir dost oluverir biranda. Ya da keskin bir naftalin kokusu ile geçmişin terk edilmişlerine dönülüp, eski, geçen zamanlar anımsanırken, kış zamanları yaşanır yaz günlerinde. Kokunun mekanda yer alması, XVI yüzyıldadır Haziranında, Paris te Catherine de Medicis e verilen ziyafette, salona güzel kokulu ince otlar serpme ye özen gösterilmiştir. Bu geleneğin uzun yıllar sürdüğü, de resmedilen tablodan, parke döşemenin üzerindeki serpilmiş çiçeklerden anlaşılmaktadır yıllarında, kırsal dekorasyonda, oda döşemesine biberiye, nane, menekşe, yabani mercan köşk, lavanta gibi bitkilerin serilmesi bilinen uygulamalardır (Braudel, 1993:256). Koku mekanla hep vardır, ama yaşanmışlıkların ama yapay oluşturulanların kokusudur, mekana sinen. Kırsal bölgelerin evleri, kurutulan tarhana, baharat, salça, pastırma, 6

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 turşu, börek, gözleme yani tümüyle mutfak kokarken, şehir evlerinde bu kokular yerini oda parfümlerine, bin bir çeşit tütsü ve başköşeye konan kokulu mumlara, doğal çiçeklere, su içine konan gül yapraklarına, çekmecelere, torbalara yerleştirilen sabun ve lavantaların kokularına bırakmaktadır. Kimi mobilyalarda ıhlamur, at kestanesi, iğde gibi kokulu ağaçların tercih edilmesi mekanda özellikli bir koku istenmesindendir Tat la Mekan Mekanların kokusu gibi tadı da vardır. Fizyolojik verilerin kaydedildiği zihinde tatlar da yer ederek, algının ikinci süreci olan zihinsel süreçte hatırlanarak mekanı sürekli olarak hissedilir hale getirir. Soğuk odaların sıcak kavrulmuş kestanesi, patlamış mısırı o mekanın tadı olurken, balkonların tadı ise içilen bir bardak demli çayla çıkarılır. Şehir ölçeğinde ise bu yazıya sığmayacak kadar şehirle bütünleşmiş tatlar ve yıllardır sadece bir tat la markalaşmış pastane, kahve ve lokantalar bulunmaktadır. Afyon un kaymağı ve İkbal i, Bursa nın İskender kebabı, Trabzon un ekmeği, Safranbolu nun safranlı muhallebisi ve lokumu, Kanlıca nın yoğurdu, Moda nın dondurması, İzmir in kumrusu, Ayvalığın tostu, sakızlı dondurması, Mardin in kaburga dolması, badem şekeri, kahvesi, Ege nin dibek kahvesi, Adapazarı nın ıslama, İnegöl ün, Sultanahmet in köftesi gibi mutlaka zihnimizde tatlarıyla iz bırakmış yerler vardır. Gidilmese bile zihne kazınmış tatlar o mekanları bilinç düzeyinde sürekli canlı tutar. O mekanda var olduğu bilinen tatlar mekanları çekici kılar. Yorgun, sıkıntılı bir günün ardından damak tadına göre pişirilen kahve ve yanındaki çikolata ya da bir gün öncesinden pişirilip de buzdolabına konan yemek çoğu zaman evlere koşturularak gidilmesinin nedeni olabilmektedir. Gidilmesi istenmeyen mekanlar için kullanılan o mekanın hiç tadı tuzu yok deyimi gerçekte mekanın koku, tat algısıyla kurulan ilişkisini kısaca özetlemektedir Ses le Mekan Ses hareket halindeki havadır; havadaki basınç dalgalarının ardışıklığıdır. Ses dalgalarının yayılmak için bir ortama ve sesi üreten objelere gereksinimi vardır. Dolayısıyla sesin değişimlerini belirleyen hacimler ve yüzeyler olmaktadır. Ses hacimler tarafından özellikli hale gelirken her mekan da kendi sesiyle farklılaşır. Leland kitabında, mimarlığın işitsel algısının mimarlığın görsel algısı tarafından neredeyse bütünüyle baskılanmış olduğunu ifade etse bile, mimariyi işitmek ten söz etmektedir (Leland, 2006: 137). Işıkyıldız ın da belirttiği gibi; Friedric von Schelling (1805), Mimarlık donmuş müziktir derken mimariyle sesi ilişkilendirmiş, Steen Eiler Rasmussen (1994) ise, kitabının Mimariyi İşitmek adlı bölümünde mimarinin biçimlendirilmesi ve malzemesiyle işitilebildiğini anlatmıştır: Çoğu kimse, büyük olasılıkla, mimarinin ses çıkarmadığını, bu yüzden de işitilemeyeceğini söyleyecektir. Fakat mimari aynı şekilde ışık da çıkarmaz ama yine de görülebilir. Onun yansıttığı ışık görülür ve böylece biçim ve malzemesi hakkında bir izlenim edinilir. Aynı şekilde mimarinin yansıttığı ses de duyabilir. Bu ses yansımaları biçim ve malzeme hakkında izlenim uyandırır ve farklı biçimdeki odalar, farklı malzemeler, sesi farklı yansıtırlar (Rasmussen, 1994: 188) (Işıkyıldız, 2000). 7

8 Hale Gezer Mekanın iç sesinin sustuğu, derin sessizliğin hakim olduğu mekanlar da vardır. Kiliselerde ya da büyük boşluklarda algılanan derin sessizlikler genel olarak yalnızlığı, ölümü hissettirir ve sessizliğe saygılı olmayı anımsatır. Çoğu zaman mekanın sessizliği insanı kendi iç sesine döndürmektedir ki algılama eşiğindeki bu durum algının psikolojik yönünü yaşatmaktadır. Düşük düzeyli sesler üzerine yapılan çalışmalarda bilimsel akustik ölçümler, masif çok tabakalı duvarlar, döşemeler ve tavanlara sahip dış çevreden yalıtılmış özel odalarda yapılmaktadır; bu türden yankısız odalarda üretilen tüm ses anında soğurulur; yankılanım zamanı mutlak sıfırdır. Bu odada kısa bir süre kalan kişi sesin yokluğu nedeniyle paniğe kapılmakta, bir süre sonra kalp ve nabız atışlarının kafasının içinde yankılandığını duymaktadır (Leland, 2006: 138). Sesler mekanlarda, mekanın boyutlarına, kullanılan malzemenin niteliğine göre değişirken, bu aynı olmama durumu mekana ait bir iç sesin olduğu gerçeğidir aslında. Akılda kalan o iç sesle mekanlarla iletişim kurulur. Mimarinin biçimleri mimarinin sesini duyurmada en yetkin öğedir. Örneğin kubbeler, kubbeli tonozlar, yivler, nişler akustik açıdan mekanda önemli mimari elemanlardır. Bu yapısal unsurlar yeni ve özel ses odakları oluşturabilmektedir. Mimarinin biçimlerinden başka hacimlerde kullanılan renkler de seslenir. Kırmızılar, pembeler halk diliyle avaz avaz ya da ciyak ciyak bağırır. Mekanlarda renklerin iç titreşimleri ses olup, onlara kulak verilmesini ister. Mekanlar sesleri değiştirip, kendine ait iç sesiyle seslenirken, yapay olarak üretilen seslerle de bu mekanların sesi özelleştirilir. Mekanla ilk tanışmayı sağlayan kapı zillerinin sesi, mekanın dış dünyaya kendini tanıttığı özel iletisidir ve mekandan aldığımız bu ilk ileti mekanın kullanıcılarının özelliğini yansıtan bir ipucudur genellikle. Kimi ev metalin tok sesinin kararlığıyla, kimisi kuş sesleriyle karşılarken misafirini, Anadolu nun evlerinde kapı tokmaklarının seslerine göre mekanın iç düzeni sağlanır. Örneğin Mardin in taş evlerinin bazılarında tokmaktaki halka sayısı fazladır; kapıya gelen kadınsa küçük olanı çalar ve böylece evin içindekilere gelenin kadın olduğunu anlatır. Gelen erkekse kalın sesli tokmağı vurur aynasına (tokmağın göbek kısmı) ve ev halkı kapıyı tokmağın sesine göre açar. Gece kalın sesli tokmak çalınırsa kapıyı evin erkeği, ince sesli tokmaktan ses gelirse kapıyı evin kadını açar (Noyan, 2008:209) Malzeme üzerinde biriktirdikleri ya da geri döndürdükleriyle mekanda seslenirken, mekanı hissedilir kılan başka sesler de olabilir doğal olarak; tavanarası sesleri, ahşabı yiyen kurtların sesi, ya da menteşesi nedeniyle oluşan kapı sesleri, üzerine bastıkça gıcırdayan parkenin sesi gibi Belki rahatsız edici, belki de paylaşımı hissedilir kılan, çevrenin algılanmasını sağlayan sesler Mekanda duyulan bir ses, ya da sessizlik kişiyi geçmişte yaşanan başka mekanlara, zamanlara gönderir çoğu kez. Bütün algılananlar bütünleşir bir anda kokusuyla, tadıyla, sesiyle. Aslında ses, koku, tat, doku mekanı yanlarında taşımaktadır. Hemen herkesin kokusu ve sesiyle unutamadığı bilincine çakılmış ve belki de bünyesine işlemiş bir 8

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 mekanı vardır mutlaka (Gezer, 2008/7:41). 3. DUYGULARLA MEKAN Mimaride mekan güçlü bir davranış şekillendiricidir. İnsanların kişisel mekan anlayışı daha çok kültürel olarak belirlenmekte ve çocuklukta yerleşmektedir (Leland, 2006: 86). Winston Churchill bunu çok iyi anladığını 1943 de Avam Kamarası nda yaptığı konuşmada açıkça ortaya koymuştur: Önce biz yapılarımızı şekillendiriyoruz, daha sonra da onlar bizi şekillendiriyor (Leland, 2006: 76). Algılama mekanizması beş duyumuzla dışarının verilerini toplamakla kalmayıp, zaman, süreklilik, farkındalık, idrak gibi psikolojik etki mekanizmaları da kullanılır. Mekanın tanımlamasında pisişik değerlendirmeler, kültürel birikimler ve deneyimler, ekonomik, işlevsel sosyal ve kültürel eğilimler bulunmaktadır. Duyuların algılama sürecindeki eylemler birbirinden ayrılamadığı gibi, ardışık olarak gelişen zihinsel algılama süreci de duyusal algılamadan ayrılamaz. Zihinsel süreçte, kişi mekana ilişkin zihninde kalan bilgilerle sürekli olarak mekanı yaşayabilir. Bu süreçte kişi geçmiş mekan deneyimlerini, zamanı kullanır. Bu deneyim zaman kavramına, mekanın kullanıcısının psikolojisine bağlı olarak değişir ve gelişir. Mekan algılanırken mekana ait biriktirilen bilgiler tazelenmiş olur. Kısa bir süre sonra kişi kendine yakın gelen kodları mekanla ilişkilendirme yoluna gider. Dolayısıyla mekanı algılamada fark etme yeteneği sadece dikkat le ilgili değil, fark edilebilecek şeyleri görebilme ile ilgilidir (Şekil 5). Şekil 5. Mekanın Görülebilir Liğini Sağlayan Yapısal Ögeler (Jodidio, 2004:125) İnsan mekan duygusunu nereye giderse gitsin hissetmek ister. Çünkü cenin durumundan ölümüne kadar mekanların içindedir. Bu onun korunma, barınma isteğiyle paralel gelişen bir duygudur. Eğer söz konusu olan kendi yaşadığı mekansa; o mekan aslında duvarlarıyla, tavanıyla, döşemesiyle kendini sıcacık kucaklayan, biricik liğinin dış benliğidir. Biricikliği mekanla arasına korkular koyabilir. Örneğin; mekanın boyutlarıyla ilgili olarak boşlukların yarattığı etki (agorafobi), darlık-korkusu (klostrofobi), 9

10 Hale Gezer mekanın kötü bakışlardan, nazar, uğursuzluk ve şansızlıklardan etkileneceği korkusu gibi. 4. SONUÇ Mekanlar nesnel hacimlerken, duyular ve duygularla öznelleşir. Odun ateşiyle yanan sobalı mekanların çıra ve sobanın üzerinde kızartılan ekmekle anımsanan kokusu, ateşin ısısı, odunun çıtırtısı, mekanda o an yaşanmasa bile algısal göndermeler yoluyla çok yakında hissedilebilir. Algı mekanizması duyu organlarının gördükleri, işittikleri, tattıkları, kokladıkları, dokunduklarıyla uyarılırken, mekan, bu bileşenlerin birbirleriyle zihinde kurulan ilişkilerin anlamlı bütünlüğü ile algılanır. Mekandan alınan uyarıların özellikleri kişisel psikoloji ve deneyimlerle ilişkili olarak ayrılmakta, yorumlanmakta, anlamlandırılmaktadır. Bu bağlamda bütün duyuların hissettiği öğeler aracılığıyla yeni imgelerle mekanlar sürekli farklılaşmakta, duyu organları ve duyularla kurulan köprünün altından ne kadar çok su geçerse, algı deneyimlerimiz de o kadar gelişmekte, mekanlar bu yaşanmışlığın bilgisi desteğiyle daha fazla hissedilmektedir. KAYNAKÇA [ai:] International Interior Design.(2000). Kore: A&C Publising Group. Archiworld (2007). Etet, Emerging Talents-Emerging Technologies Architects, Kore: Archiworld. Aydınlı, S. (2008). Mekan dan Mekansal a:mekanın Zamansallığı/Zamanın Mekansallığı.. Şentürk, A., Ural, Ş., BERBER, Ö., ve SÖNMEZ, F. U. (Editörler) Zaman- Mekan ( ). İstanbul:YEM Yayın. Braudel, F. (1993). Mübadele Oyunları, Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, 1.Cilt. Ankara: Gece Yayınları. Brownell B. (2006). Transmaterial. NY: Princeton Architectural Press. Einsiedel Von A. Ve Thornycroft J. (2005). Dream Homes. Londra: Merrell Press. Gezer, H. (2008, Ekim). Malzeme İle İç Mimaride Yaratılan Dinamikler. İç Mimarlık 1.Ulusal Kongr., Bildiri Kitabı, MSGSÜ Yayını Gezer, H. (2008). Mekan Ve Mekanın Algılanması. Mimarlıkta Malzeme, 7, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Gezer, H. (2007). Doku- Mozaikte Bir Yerde, Mimarlıkta Malzeme. 6, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Gezer, H. (2007). Ritim Ve Süreklilik. Mimarlıkta Malzeme. 5, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Işıkyıldız T. (2000, Temmuz), Müzik ve Yansımalar, Yansıdığı Mekânın Bir Ürünü Olarak Müzik, <www. turkmusikisi.com/makaleler/mekanmuzikyansimalar.htm> (2009, Ekim 9) Jeanne, K. (2004). Color İn Three-Dimensional Design. New York: McGraw-Hill. Jodidio, P. (2004) Architecture Now 3, İtalya: Taschen Gmbh. Jodidio, P. (2007). Architecture Now 2, Singapur: Taschen Gmbh, Leland, R. M. (2006). Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri Ve Anlamı (Çev. Ergün Akça). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Mayne, T. (2003). Morphosis. New York: Phadion. Noyan, S. (2008). Mardin. Ankara: Bizim Basım Evi. Yelavich, S. (2007). Contemporary World Interiors. Çin: Phaidon Press Limited. 10

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YER/MEKAN KİMLİĞİNİN DEĞİŞİMİ: MEZİTBEY HAMAMI ve YAKIN ÇEVRESİ ALAN ÇALIŞMASI SELİN ARABULAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI TEZ YÖNETİCİSİ:

Detaylı

IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ. Hilal Dokuzcan

IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ. Hilal Dokuzcan IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ Hilal Dokuzcan ŞUBAT 2006 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ IŞIK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN KENT AYDINLATMASI VE TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ Hilal Dokuzcan

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY E rișim, erișilebilir, erișilebilirlik sözcükleri araștırmalarda çok yaygın olarak karșımıza çıkmaktadır. Bir yerden, bașka bir yere istenilen sürede, ekonomik, güvenli,

Detaylı

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim i MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Ağustos - 2005 ii JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Aslı Özçevik

Detaylı

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle SANAT NEDİR? İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle

Detaylı

TV DİZİLERİNDEKİ MEKANLARDA KÜLTÜREL YANSIMALARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ: CANIM AİLEM

TV DİZİLERİNDEKİ MEKANLARDA KÜLTÜREL YANSIMALARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ: CANIM AİLEM TV DİZİLERİNDEKİ MEKANLARDA KÜLTÜREL YANSIMALARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ: CANIM AİLEM Yrd. Doç. Dr. Canan ULUYAĞCI Prof. Dr. Sezen ÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Sevil UZOĞLU BAYÇU Anadolu Üniversitesi İletişim

Detaylı

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ M. Ebru Erdönmez *, Altan Akı YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye ebruerdonmez@yahoo.com

Detaylı

2. ALGI KAVRAMI VE MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI:

2. ALGI KAVRAMI VE MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI: MİMARLIKTA FORMA DAYALI ALGI KAVRAMI, METAL MALZEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Begüm Mozaikci * ÖZET Özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısında mimari yapılarda çelik başta olmak üzere aluminyum ve titanyum

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ

AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ Gültekin ERDAL Öz Ambalaj, ürünün tanıtımı ve satılması için önemlidir. Tüketicinin ürünü alması için önce dikkati çekilmelidir. Bu da ambalaj ile mümkündür. Tasarım

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Uygar AYDIN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

AMBALAJ-REKLAM İLİŞKİSİ VE TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ 1

AMBALAJ-REKLAM İLİŞKİSİ VE TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ 1 ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı:6, 2012, 19-52 AMBALAJ-REKLAM İLİŞKİSİ VE TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ 1 RELATIONSHIP BETWEEN ADVERTISING AND PACKAGING AND ITS PLACE IN DESIGN EDUCATION a Nazan DÜZ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNSANA İLİŞKİN VERİLER IŞIĞINDA MİMARİ TASARIM VE ÖNE ÇIKAN MEKANSAL KAVRAMLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Mustafa Orkun ÖZÜER Anabilim Dalı: MİMARLIK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN İLETİŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi TUĞÇE

Detaylı

MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ

MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ 3 MAYIS 2014 BALAT KÜLTÜR EVİ İSTANBUL EĞİTİMDE BARIŞ KÜLTÜRÜ VE MEKAN KURGUSU İLİŞKİSİ ÇALIŞTAY RAPORU 3 MAYIS 2014 BALAT KÜLTÜR EVİ İSTANBUL Bu Çalıştay Raporu, Hümanist Büro,

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı