MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 MEKANI KAVRAMA SÜRECİNDE ALGILAMA BİLEŞENLERİ Hale GEZER* ÖZET Mekan sonsuz evrenden kent ölçeğine, en küçük yaşam alanına, anne karnındaki cenine kadar indirgenebilecek her ölçekte, insanın olduğu her yerde, insanın algı bileşenlerini örgütleme duygusuyla fiziksel ve zihinsel olarak var olur. Fiziksel bağlamda mekan hacim ve yer duygusu; kişinin algılama kapasitesi ile bilinç ve duygu düzeyi, yaşanan zamanın beraberinde getirdiği özelliklerle biçimlenmektedir Mekandaki hacim değerleri ışık, doku, ses, koku gibi kişiselleşebilen öğelerle öznelleşir. Bu öznel öğelerin bütünü ile mekanın aydınlığı, gölgesi, rengi, yüzeylerin dokusu, kokusu, tadı hissedilir, taşıdıkları anlamlarla algılanır ve beğeni ölçütleriyle değerlendirilir. Mekan bilinci nesnel öğeleri yönlendiren öznel öğelerin birleşmesiyle oluşur ve gelişir. Anahtar kelimeler: mekan, duyular, duygular, algılama COMPONENTS OF PERCEPTION DURING THE PROCESS OF SPACE PERCEPTION ABSTRACT Through the ability of people to organize components of perception, space exists physically and mentally on every scale, anywhere where human beings are present -from eternal universe to cities, even the smallest life arena- fetus in womb. In physical context, space is shaped according to the feeling of volume and place, perception capacity of a person, level of consciousness and emotion and also the qualities introduced by the experiences over time. Volume values in space become subjective via elements that can be personalized such as light, tissue, sound and smell. Through the unity of all these personalized elements the lightness, shade, color of space; the tissue, smell and taste of surfaces are felt, they are perceived with the meanings they carry and evaluated according to standards of taste. Space consciousness is formed and developed through the composition of personalized elements that lead objective elements. Key Words: space, senses, feelings, perception *Doç. Dr., Y. Mimar gmail 1

2 Hale Gezer 1. GİRİŞ İnsanoğlu, çevresini duyu organlarının kapasitesine ve çevresindeki değişkenlerin ilettiklerine bağlı olarak seçerek algılar. Duyularla biriktirilen ve beyne ulaşan veriler ancak örgütlendiğinde anlamlı bir algı bütünlüğünü oluşturur. Algısal seçim sürecinde algılamayı etkileyen değişkenler; algılayan kişiyle ve algılanan uyarıcıya bağlı olarak değişebilmektedir. Uyarıcı ve algısal seçimi etkileyen bileşenler; kişinin algılama eşiği, çevreden gelen uyarıcıları örgütlemedeki seçiciliği ve ilgi alanları gibi parametrelerdir. Algılayıcıyla ilgili değişkenler genelde; yaşam deneyiminde birikenler ve içinde bulunulan durumla ilgili beklentiler olmaktadır. Algılama sürecinde bilinç bütün bu parametreleri örgütler ve anlamlandırır. İnsan, içinde bulunduğu çevrede her şeyi kendi ölçeğiyle karşılaştırarak, ilişkilendirerek algılar ve sonunda her nesne çevreyle, bir mekanla bütünleşir Leland ın belirttiği gibi İnsanlar genetik olarak belirlenmiş bir mekan koduna sahip olmadıklarından kişisel mesafelerinin belirlenmesinde oldukça esnek olabilmektedirler (Leland, 2006:86). Bu nedenle mekanın kabul görmüş genel veya standarda bağlanmış belirli bir boyutsal sınırı olamaz. Ancak görsel algı sürecinde görsel imajların antropometrik genellemeleri ile mekana ilişkin boyutlar insanın görme alanı içinde tanımlanabilir (Gezer, 2008/7: 35). 2. DUYULARLA MEKAN İLİŞKİSİ Algılamaya ilişkin ilk verileri toplayan duyuların algılama yetenekleri, kişinin fizyolojik kapasitesiyle ilgili olarak farklılık gösterebilmektedir. Beş duyu aracılığıyla görür, duyar, tadar, koklar, dokunur ve tüm duyuların topladıklarını birbiriyle ilişkilendirerek hisseder ve kavrar. Nesneler insanın duyularla aldığı verileri gruplaştırma ya da ayrıştırma yeteneğiyle anlam kazanırken, mekan tüm iletilerin tümüyle algılanır. Aydınlı nın belirttiği gibi; Mekanın fiziksel özellikleri ile yaşamın işlevsel sürecinin, duygusal, düşünsel davranış biçimleri arasındaki sarmal örgü ilişkisi mekan kavramına değişime açık yeni anlamlar kazandırır (Aydınlı, 2008:158). Leland mimariyi duyumsamayı anlatırken; mekanı algılamaya ve kavramaya ilişkin süreci Mimarlıktan aldığımız haz, onu algılayışımızla değerini bulur diyerek şöyle devam etmektedir; Bu değer gözün ve bilincin (aklın) mimari yaşantıya ilişkin görsel veriyi nasıl algıladığı ve yorumladığıyla ilgilidir. Belki en temel kavram, bilincin kendisine gönderilen tüm bilgilerle duyular arası iletişime bağlı olarak anlam aramaya programlı olmasıdır. Bu kuşkusuz, yaşamda kalma içgüdüsüyle bağlantılıdır. Bilinç kendisine verilen bilgiyi anlamlı bir şablon içine yerleştirmeye çalışır. Gelen veri anlamsız olduğunda bilinç bunu tanıyamaz. Tamamıyla rastgele görsel ya da işitsel görüngüler verildiğinde bile, bilinç daha önce depoladığı değerlendirme bilişimi temelinde bunlara bir ön yorum katar. Bu nedenle neyi algıladığımız daha önceden neyi bildiğimize dayanmaktadır. (Leland, 2006: 91). Dolayısıyla, algısal mekan, kafamızın içinde taşıdığımız zihinsel harita olarak tanımlanırken, kavramsal mekan belleğimizde depolanmış bir plan olarak vardır (Leland, 2006: 75). 2

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 Bu bağlamda; fiziksel mekan imgelerle görülür, dokusu, kokusu, tadıyla hissedilir, sesiyle duyulur, ancak zaman süzgecinden geçirilen duygu ve deneyimlerimizle kavranır İmge yle Mekan Görsel algılamada, ilk uyarılan organ gözdür. Görme duyusu cisimlerden yansıyan ışığı beyindeki görme merkezine aktararak, bilinç seviyesinde bir araya toplar ve renk algısıyla birlikte görme olayını-görsel algılamayı oluşturur. Görünür ışıkla (380 nm-760 nm) birlikte renk algısı; cisimle görme merkezi arasındaki uzaklık ve görüş açıları, yakın yüzeylerin ilişkileri, malzeme özellikleri gibi fiziki parametrelerle değişkenlik gösterir. Işığın azaltılması veya artırılması durumunda rengin doymuşluğunda veya türünde herhangi bir değişme olmazken, rengin ışık miktarı değişir. Işığın, çarptığı cisimlerin ve dolayısıyla malzemenin yüzeyinin saydam, yarısaydam, opak, parlak-mat, pürüzlü-pürüzsüz olma durumuna göre, tamamı yutulabilir (siyah yüzey olarak görülür), tamamı yansıyabilir (beyaz yüzey olarak görülür), ya da bir kısmı yutulup, bir kısmı yansıyabilir (renkli yüzeyler görülür). Işığın ve yüzey malzemesinin yarattığı bu görsel algı, kişinin görme alanları ve uzaklıklarla da ilgilidir. Mekanın görsel algılama sürecinde renk, çok önemli bir fiziksel algılama bileşeni olmanın dışında psikolojik algılamayla ve estetik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi gereken mekanın en güçlü iletisi, görsel konforun yanı sıra yaşamsal konforu da etkileyen görsel algılamanın en önemli öğesidir. Renk mekanın dinamiklerini değiştirebilir; renk yönlendirilmesi ile mekanın doğrultulu ya da doğrultusuzluğu vurgulanabilir, renkle yapılan optik yanılsamalarla mekan olduğundan daha dinamik ya da durağan hissettirilebilir. Aynı zamanda renklerin bir arada kullanılmasında mekandaki hacimler de gerçeğinden daha geniş, daha yüksek, daha derin, dar görülebilmektedir. Şekil 1 de görüldüğü gibi mekanda kırmızı renge beyazın saplanması, ya da asma tavandaki biçimler yönlenme etkisini belirginleştirirken, mekandaki derinlik etkisini de güçlendirmektedir. Şekil 1. Mekanda Yönlenme (Jodidio, 2007:191) Mekanda renk tek başına bir yüzey olarak algılanmayıp yakın çevresiyle, zemin veya tavan ile, önünde veya arkasındaki eşyalarla, yüzeylerle bir bütün halinde algılanır. 3

4 Hale Gezer Bu durumda renkler birbirini etkileyerek olduklarından farklı görülebilir. Malzemenin de saydam veya yarı saydam olma durumuna göre renklerin birbiriyle karışıp rengin nüanslarını oluşturma durumu söz konusu olabilir (Şekil 2). Şekil 2. Işık, Renk, Armonisi (Jeanne, 2004:43) (Mayne, 2003) (Ai:, 2000: 353) Sıcak veya soğuk renklerin oluşturduğu armoni, bir rengin açık- koyusuyla oluşturulan ton armonisi, kontrastların armonisi gibi armoni uygulamaları mekanı hissettirmede etkili bir araçtır. Bu kompozisyonlar bir yandan mekanı daha hissedilir ve yaşanır yaparken, diğer yandan mekanın algılanmasında denge ve birlik unsuru oluşturur (Gezer, 2007/5:27). Birden fazla rengin bir arada kullanımında yan yana veya karşılıklı olan renklerin seçilmesi veya koyu renklerle açık renklerin dengelenmesi, baskın renklerin büyük yüzeylerde kullanılmaması armoniyi sağlarken, mekanı algılamada ve etkileme düzeyinde duygularda denge ve tutarlılığı getirir. Mekanda rengin yerine, nötrlerin kullanılması durumunda fon ve fonun önünde bulunan eşyaların birbiriyle ilişkisi önem kazanır. Beyaz, siyah, gri nötrler diğer renklerle yan yana geldiğinde renklerin özelliklerini daha belirgin kılar ve önündeki eşyaları, objeleri ortaya çıkarır. Renk ve ışığın görüntüleri yaratmadaki ustalığı mekanda kullanılan objelerin ve malzemenin özelliğiyle de önem kazanır. Örneğin şeffaf ya da yansıtıcı malzemeler, aynalar, grafik imajlar mekanın algılanmasında sanal etkiler yaratabilir. Görüntüleri olduğu gibi yansıtan aynalar insanın kendi görüntüsünü de mekana katarak, görsel algılamada mekanla insan bağlantısını kurarken, algılanan etki, oldukça sade, aldatıcı, bazen de çok gerçek olabilmektedir. Bu bağlamda; mekanın duyularla okunabilirliğinde görselliğe etki eden mekanın ışığı, rengi ve diğer görsel imgeler mekanın fiziksel varlığıyla, görünenle kavranan arasında kurulan bağların öznel olmasıyla farklılaşmakta ve çeşitlenmektedir (Şekil 3). 4

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 Şekil 3. Grafik Imajlarla Yanılsamalı Görüntüler (Yelavich, 2007: 29, 441) (Einsiedel ve Thornycroft, 2007:93) 2.2. Doku yla Mekan Yüzeylerin hissedilmesinde, dokunma duyusu algılama bütünlüğü içinde doğal bir reaksiyon olarak aktif hale geçer. Bir mekanın optik dokusu büyük ölçüde görsel örüntüsüne, dokunsal dokusu ise insan eliyle fiziksel olarak hissedilebilen öğelerine gönderme yapar (Leland, 2006: 106). Mekanda her yüzey dokunularak hissedilir, mekan yüzeylerle okunur. Mekanlardaki yüzeylerin dokuları mekanı anlatan görsel ve nesnel unsurlardır. Doku, mekanın görsel değerlerine büyük ölçüde etki ederken, mekan- yüzey-malzeme ilişkisini karakterize eden aynı anda iki duyguyu yani; görme ve dokunma duygularını harekete geçiren uyarıcı bir iletişim elemanıdır (Gezer, 2007/6:35). Algılama sürecinde yüzeylere, hacimlere dokunma isteğinin neredeyse reflekse dönmesi, insanın mekanla bağ kurma isteğindendir. Örneğin I.M. Pei ye ait olan Washington DC de ki National Gallery nin sivri köşesinin yüzeyi, 1978 den bu yana dokunulmaktan kirlenip, kararmıştır. Mekan içinde doku yüzey kalitesinden öte, o mekanı meydana getiren parçaların, kullanılan malzemelerin üç boyutlu örgüsüdür. Örneğin belirgin yüzey dokusuna sahip bir malzemenin dokusu, malzemenin görsel dinamiklerini verirken, bu dinamikler mekan-malzeme-kişisel algılama deneyimlerine göre mekana değişebilen anlamlar katar (Gezer, 2008: 9) (Şekil 4). Doku, malzemenin ışıklılık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk, uzaklık ve yakınlık ifadeleri veren özellikleriyle malzemenin yüzeysel imajı olarak kalmayıp, zihinde bilgi birikimi, kültürle anlamlandırılan ve bu bağlamda öznel olan iletilerdir. 5

6 Hale Gezer Şekil 4. Işık, doku etkisi (Archiworld, 2007:39, Brownell, 2006: 111) (Yelavich, 2007: 31) 2.3. Koku yla Mekan Koku beyindeki koku merkezine ulaştığında beyin daha önceki deneyimlerle kazanılmış olan şifrelere dayanarak o kokuyu tanır. Beyin, duygular ve hafızayla birlikte bütün bir sistem olarak çalışır. Bu nedenle, genellikle alınan bir kokuyla, bu kokuya ilişkin biriken deneyimler anımsanır. Koku, insanların üzerine sinen ve o insanı çağrıştıran, ona gönderme yapan bir uyaran olduğu gibi mekanlarda da mekanı özel kılan bir uyarıcıdır. Şehirlerden odalara kadar her mekan belli bir kokuyla beyne kazınırken, çoğu zaman koku mekan ve mekanın kullanıcıları hakkında bilgi verir ve mekanla insan arasında bir arayüz oluşturur. Her şehrin, her bölgenin kendine ait kokusu vardır. Avrupa caddelerinin kahve kokusu, Champs-Elysées in parfüm, İstanbul Balık pazarının kokoreç kokusu gibi Bir sahil yürüyüşünde hissedilen yosun kokusu, Çin mahallesinin keskin kokusu, Kaş ın çiçek, Karabük ün Demir- Çelik fabrikasının genzi yakan asit kokusu, İzmir in körfez kokusu gibi her mekanın kendine ait, içine sinmiş, onu hissedilir kılan bir kokusu vardır ve bu kokuyla mekan, anıların peşine düşüldüğünde burnun direğini sızlatacak kadar yakın hissedilir. Baharat kokulu Mısır Çarşısı çekici, cazibeli bir dost; dezenfektan kokulu hastaneler, varlığı istenen ama görülmesi arzu edilmeyen kötü gün dostu, fesleğen, taze çiçek, çay, kahve, kek kokulu balkonlar sıcacık kucaklayan dost, sahaflar akıl danışılan bilge dost, kahveler sıkıntıların paylaşıldığı sırdaş dost, boya kokan resim atölyeleri avangart dost, ahşap evler anılardan çıkıp gelen eski bir dost oluverir biranda. Ya da keskin bir naftalin kokusu ile geçmişin terk edilmişlerine dönülüp, eski, geçen zamanlar anımsanırken, kış zamanları yaşanır yaz günlerinde. Kokunun mekanda yer alması, XVI yüzyıldadır Haziranında, Paris te Catherine de Medicis e verilen ziyafette, salona güzel kokulu ince otlar serpme ye özen gösterilmiştir. Bu geleneğin uzun yıllar sürdüğü, de resmedilen tablodan, parke döşemenin üzerindeki serpilmiş çiçeklerden anlaşılmaktadır yıllarında, kırsal dekorasyonda, oda döşemesine biberiye, nane, menekşe, yabani mercan köşk, lavanta gibi bitkilerin serilmesi bilinen uygulamalardır (Braudel, 1993:256). Koku mekanla hep vardır, ama yaşanmışlıkların ama yapay oluşturulanların kokusudur, mekana sinen. Kırsal bölgelerin evleri, kurutulan tarhana, baharat, salça, pastırma, 6

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 turşu, börek, gözleme yani tümüyle mutfak kokarken, şehir evlerinde bu kokular yerini oda parfümlerine, bin bir çeşit tütsü ve başköşeye konan kokulu mumlara, doğal çiçeklere, su içine konan gül yapraklarına, çekmecelere, torbalara yerleştirilen sabun ve lavantaların kokularına bırakmaktadır. Kimi mobilyalarda ıhlamur, at kestanesi, iğde gibi kokulu ağaçların tercih edilmesi mekanda özellikli bir koku istenmesindendir Tat la Mekan Mekanların kokusu gibi tadı da vardır. Fizyolojik verilerin kaydedildiği zihinde tatlar da yer ederek, algının ikinci süreci olan zihinsel süreçte hatırlanarak mekanı sürekli olarak hissedilir hale getirir. Soğuk odaların sıcak kavrulmuş kestanesi, patlamış mısırı o mekanın tadı olurken, balkonların tadı ise içilen bir bardak demli çayla çıkarılır. Şehir ölçeğinde ise bu yazıya sığmayacak kadar şehirle bütünleşmiş tatlar ve yıllardır sadece bir tat la markalaşmış pastane, kahve ve lokantalar bulunmaktadır. Afyon un kaymağı ve İkbal i, Bursa nın İskender kebabı, Trabzon un ekmeği, Safranbolu nun safranlı muhallebisi ve lokumu, Kanlıca nın yoğurdu, Moda nın dondurması, İzmir in kumrusu, Ayvalığın tostu, sakızlı dondurması, Mardin in kaburga dolması, badem şekeri, kahvesi, Ege nin dibek kahvesi, Adapazarı nın ıslama, İnegöl ün, Sultanahmet in köftesi gibi mutlaka zihnimizde tatlarıyla iz bırakmış yerler vardır. Gidilmese bile zihne kazınmış tatlar o mekanları bilinç düzeyinde sürekli canlı tutar. O mekanda var olduğu bilinen tatlar mekanları çekici kılar. Yorgun, sıkıntılı bir günün ardından damak tadına göre pişirilen kahve ve yanındaki çikolata ya da bir gün öncesinden pişirilip de buzdolabına konan yemek çoğu zaman evlere koşturularak gidilmesinin nedeni olabilmektedir. Gidilmesi istenmeyen mekanlar için kullanılan o mekanın hiç tadı tuzu yok deyimi gerçekte mekanın koku, tat algısıyla kurulan ilişkisini kısaca özetlemektedir Ses le Mekan Ses hareket halindeki havadır; havadaki basınç dalgalarının ardışıklığıdır. Ses dalgalarının yayılmak için bir ortama ve sesi üreten objelere gereksinimi vardır. Dolayısıyla sesin değişimlerini belirleyen hacimler ve yüzeyler olmaktadır. Ses hacimler tarafından özellikli hale gelirken her mekan da kendi sesiyle farklılaşır. Leland kitabında, mimarlığın işitsel algısının mimarlığın görsel algısı tarafından neredeyse bütünüyle baskılanmış olduğunu ifade etse bile, mimariyi işitmek ten söz etmektedir (Leland, 2006: 137). Işıkyıldız ın da belirttiği gibi; Friedric von Schelling (1805), Mimarlık donmuş müziktir derken mimariyle sesi ilişkilendirmiş, Steen Eiler Rasmussen (1994) ise, kitabının Mimariyi İşitmek adlı bölümünde mimarinin biçimlendirilmesi ve malzemesiyle işitilebildiğini anlatmıştır: Çoğu kimse, büyük olasılıkla, mimarinin ses çıkarmadığını, bu yüzden de işitilemeyeceğini söyleyecektir. Fakat mimari aynı şekilde ışık da çıkarmaz ama yine de görülebilir. Onun yansıttığı ışık görülür ve böylece biçim ve malzemesi hakkında bir izlenim edinilir. Aynı şekilde mimarinin yansıttığı ses de duyabilir. Bu ses yansımaları biçim ve malzeme hakkında izlenim uyandırır ve farklı biçimdeki odalar, farklı malzemeler, sesi farklı yansıtırlar (Rasmussen, 1994: 188) (Işıkyıldız, 2000). 7

8 Hale Gezer Mekanın iç sesinin sustuğu, derin sessizliğin hakim olduğu mekanlar da vardır. Kiliselerde ya da büyük boşluklarda algılanan derin sessizlikler genel olarak yalnızlığı, ölümü hissettirir ve sessizliğe saygılı olmayı anımsatır. Çoğu zaman mekanın sessizliği insanı kendi iç sesine döndürmektedir ki algılama eşiğindeki bu durum algının psikolojik yönünü yaşatmaktadır. Düşük düzeyli sesler üzerine yapılan çalışmalarda bilimsel akustik ölçümler, masif çok tabakalı duvarlar, döşemeler ve tavanlara sahip dış çevreden yalıtılmış özel odalarda yapılmaktadır; bu türden yankısız odalarda üretilen tüm ses anında soğurulur; yankılanım zamanı mutlak sıfırdır. Bu odada kısa bir süre kalan kişi sesin yokluğu nedeniyle paniğe kapılmakta, bir süre sonra kalp ve nabız atışlarının kafasının içinde yankılandığını duymaktadır (Leland, 2006: 138). Sesler mekanlarda, mekanın boyutlarına, kullanılan malzemenin niteliğine göre değişirken, bu aynı olmama durumu mekana ait bir iç sesin olduğu gerçeğidir aslında. Akılda kalan o iç sesle mekanlarla iletişim kurulur. Mimarinin biçimleri mimarinin sesini duyurmada en yetkin öğedir. Örneğin kubbeler, kubbeli tonozlar, yivler, nişler akustik açıdan mekanda önemli mimari elemanlardır. Bu yapısal unsurlar yeni ve özel ses odakları oluşturabilmektedir. Mimarinin biçimlerinden başka hacimlerde kullanılan renkler de seslenir. Kırmızılar, pembeler halk diliyle avaz avaz ya da ciyak ciyak bağırır. Mekanlarda renklerin iç titreşimleri ses olup, onlara kulak verilmesini ister. Mekanlar sesleri değiştirip, kendine ait iç sesiyle seslenirken, yapay olarak üretilen seslerle de bu mekanların sesi özelleştirilir. Mekanla ilk tanışmayı sağlayan kapı zillerinin sesi, mekanın dış dünyaya kendini tanıttığı özel iletisidir ve mekandan aldığımız bu ilk ileti mekanın kullanıcılarının özelliğini yansıtan bir ipucudur genellikle. Kimi ev metalin tok sesinin kararlığıyla, kimisi kuş sesleriyle karşılarken misafirini, Anadolu nun evlerinde kapı tokmaklarının seslerine göre mekanın iç düzeni sağlanır. Örneğin Mardin in taş evlerinin bazılarında tokmaktaki halka sayısı fazladır; kapıya gelen kadınsa küçük olanı çalar ve böylece evin içindekilere gelenin kadın olduğunu anlatır. Gelen erkekse kalın sesli tokmağı vurur aynasına (tokmağın göbek kısmı) ve ev halkı kapıyı tokmağın sesine göre açar. Gece kalın sesli tokmak çalınırsa kapıyı evin erkeği, ince sesli tokmaktan ses gelirse kapıyı evin kadını açar (Noyan, 2008:209) Malzeme üzerinde biriktirdikleri ya da geri döndürdükleriyle mekanda seslenirken, mekanı hissedilir kılan başka sesler de olabilir doğal olarak; tavanarası sesleri, ahşabı yiyen kurtların sesi, ya da menteşesi nedeniyle oluşan kapı sesleri, üzerine bastıkça gıcırdayan parkenin sesi gibi Belki rahatsız edici, belki de paylaşımı hissedilir kılan, çevrenin algılanmasını sağlayan sesler Mekanda duyulan bir ses, ya da sessizlik kişiyi geçmişte yaşanan başka mekanlara, zamanlara gönderir çoğu kez. Bütün algılananlar bütünleşir bir anda kokusuyla, tadıyla, sesiyle. Aslında ses, koku, tat, doku mekanı yanlarında taşımaktadır. Hemen herkesin kokusu ve sesiyle unutamadığı bilincine çakılmış ve belki de bünyesine işlemiş bir 8

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.1-10 mekanı vardır mutlaka (Gezer, 2008/7:41). 3. DUYGULARLA MEKAN Mimaride mekan güçlü bir davranış şekillendiricidir. İnsanların kişisel mekan anlayışı daha çok kültürel olarak belirlenmekte ve çocuklukta yerleşmektedir (Leland, 2006: 86). Winston Churchill bunu çok iyi anladığını 1943 de Avam Kamarası nda yaptığı konuşmada açıkça ortaya koymuştur: Önce biz yapılarımızı şekillendiriyoruz, daha sonra da onlar bizi şekillendiriyor (Leland, 2006: 76). Algılama mekanizması beş duyumuzla dışarının verilerini toplamakla kalmayıp, zaman, süreklilik, farkındalık, idrak gibi psikolojik etki mekanizmaları da kullanılır. Mekanın tanımlamasında pisişik değerlendirmeler, kültürel birikimler ve deneyimler, ekonomik, işlevsel sosyal ve kültürel eğilimler bulunmaktadır. Duyuların algılama sürecindeki eylemler birbirinden ayrılamadığı gibi, ardışık olarak gelişen zihinsel algılama süreci de duyusal algılamadan ayrılamaz. Zihinsel süreçte, kişi mekana ilişkin zihninde kalan bilgilerle sürekli olarak mekanı yaşayabilir. Bu süreçte kişi geçmiş mekan deneyimlerini, zamanı kullanır. Bu deneyim zaman kavramına, mekanın kullanıcısının psikolojisine bağlı olarak değişir ve gelişir. Mekan algılanırken mekana ait biriktirilen bilgiler tazelenmiş olur. Kısa bir süre sonra kişi kendine yakın gelen kodları mekanla ilişkilendirme yoluna gider. Dolayısıyla mekanı algılamada fark etme yeteneği sadece dikkat le ilgili değil, fark edilebilecek şeyleri görebilme ile ilgilidir (Şekil 5). Şekil 5. Mekanın Görülebilir Liğini Sağlayan Yapısal Ögeler (Jodidio, 2004:125) İnsan mekan duygusunu nereye giderse gitsin hissetmek ister. Çünkü cenin durumundan ölümüne kadar mekanların içindedir. Bu onun korunma, barınma isteğiyle paralel gelişen bir duygudur. Eğer söz konusu olan kendi yaşadığı mekansa; o mekan aslında duvarlarıyla, tavanıyla, döşemesiyle kendini sıcacık kucaklayan, biricik liğinin dış benliğidir. Biricikliği mekanla arasına korkular koyabilir. Örneğin; mekanın boyutlarıyla ilgili olarak boşlukların yarattığı etki (agorafobi), darlık-korkusu (klostrofobi), 9

10 Hale Gezer mekanın kötü bakışlardan, nazar, uğursuzluk ve şansızlıklardan etkileneceği korkusu gibi. 4. SONUÇ Mekanlar nesnel hacimlerken, duyular ve duygularla öznelleşir. Odun ateşiyle yanan sobalı mekanların çıra ve sobanın üzerinde kızartılan ekmekle anımsanan kokusu, ateşin ısısı, odunun çıtırtısı, mekanda o an yaşanmasa bile algısal göndermeler yoluyla çok yakında hissedilebilir. Algı mekanizması duyu organlarının gördükleri, işittikleri, tattıkları, kokladıkları, dokunduklarıyla uyarılırken, mekan, bu bileşenlerin birbirleriyle zihinde kurulan ilişkilerin anlamlı bütünlüğü ile algılanır. Mekandan alınan uyarıların özellikleri kişisel psikoloji ve deneyimlerle ilişkili olarak ayrılmakta, yorumlanmakta, anlamlandırılmaktadır. Bu bağlamda bütün duyuların hissettiği öğeler aracılığıyla yeni imgelerle mekanlar sürekli farklılaşmakta, duyu organları ve duyularla kurulan köprünün altından ne kadar çok su geçerse, algı deneyimlerimiz de o kadar gelişmekte, mekanlar bu yaşanmışlığın bilgisi desteğiyle daha fazla hissedilmektedir. KAYNAKÇA [ai:] International Interior Design.(2000). Kore: A&C Publising Group. Archiworld (2007). Etet, Emerging Talents-Emerging Technologies Architects, Kore: Archiworld. Aydınlı, S. (2008). Mekan dan Mekansal a:mekanın Zamansallığı/Zamanın Mekansallığı.. Şentürk, A., Ural, Ş., BERBER, Ö., ve SÖNMEZ, F. U. (Editörler) Zaman- Mekan ( ). İstanbul:YEM Yayın. Braudel, F. (1993). Mübadele Oyunları, Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, 1.Cilt. Ankara: Gece Yayınları. Brownell B. (2006). Transmaterial. NY: Princeton Architectural Press. Einsiedel Von A. Ve Thornycroft J. (2005). Dream Homes. Londra: Merrell Press. Gezer, H. (2008, Ekim). Malzeme İle İç Mimaride Yaratılan Dinamikler. İç Mimarlık 1.Ulusal Kongr., Bildiri Kitabı, MSGSÜ Yayını Gezer, H. (2008). Mekan Ve Mekanın Algılanması. Mimarlıkta Malzeme, 7, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Gezer, H. (2007). Doku- Mozaikte Bir Yerde, Mimarlıkta Malzeme. 6, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Gezer, H. (2007). Ritim Ve Süreklilik. Mimarlıkta Malzeme. 5, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Işıkyıldız T. (2000, Temmuz), Müzik ve Yansımalar, Yansıdığı Mekânın Bir Ürünü Olarak Müzik, <www. turkmusikisi.com/makaleler/mekanmuzikyansimalar.htm> (2009, Ekim 9) Jeanne, K. (2004). Color İn Three-Dimensional Design. New York: McGraw-Hill. Jodidio, P. (2004) Architecture Now 3, İtalya: Taschen Gmbh. Jodidio, P. (2007). Architecture Now 2, Singapur: Taschen Gmbh, Leland, R. M. (2006). Mimarlığın Öyküsü, Ögeleri Ve Anlamı (Çev. Ergün Akça). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Mayne, T. (2003). Morphosis. New York: Phadion. Noyan, S. (2008). Mardin. Ankara: Bizim Basım Evi. Yelavich, S. (2007). Contemporary World Interiors. Çin: Phaidon Press Limited. 10

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Algı ÇalıĢma Yaprağı: 6

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Algı ÇalıĢma Yaprağı: 6 ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Algı ÇalıĢma Yaprağı: 6 Adı Soyadı : No: Sınıf: 10/ ALGI Duyumlanan uyarıcıların anlamlandırılması, bütünlüklü kavranmasıdır.

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDEYİ TANIYALIM MADDENİN ÖZELLİKLERİ MADDEYİ TANIYALIM MADDENİN ÖZELLİKLERİ Madde nedir? Uzayda yer kaplayan duyularla algılanabilen nesnelere MADDE denir. Maddenin en küçük birimi atomdur. atomdan meydana gelmiştir. Taş,toprak,ağaç,masa,

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

ALGI. Yard. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Psikoloji Dersi 2012

ALGI. Yard. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Psikoloji Dersi 2012 ALGI Yard. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Psikoloji Dersi 2012 Edgar Müller Escher KONU BAŞLıKLARı Tanımlar Duyum ve algı arasındaki farklar Duyu ve algının nörofizyolojik

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

AYDINLATMA TEKNOLOJĐSĐNĐN MĐMARĐYE ETKĐSĐ

AYDINLATMA TEKNOLOJĐSĐNĐN MĐMARĐYE ETKĐSĐ AYDINLATMA TEKNOLOJĐSĐNĐN MĐMARĐYE ETKĐSĐ F. HĐLAL HALICIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Tınaztepe Yerleşkesi Buca/ĐZMĐR E-mail:

Detaylı

BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler. 1.5.2. Çevre. 1.5.3. Fizik Çevrenin Organizmayı Etkilemesi

BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler. 1.5.2. Çevre. 1.5.3. Fizik Çevrenin Organizmayı Etkilemesi BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler İnsan davranışının temelini oluşturan zihinsel süreçleri açıklamadan önce davranış terimini iyi anlamamız gerekir.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlerdir. Beyin Uyarıcı (Dış çevre ya da iç çevre) duyu organı (alıcılar) Birincil Duyular Görme İşitme

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Londra North Yorkshire daki bu şık daire, Güney Afrika doğumlu Britanyalı iç mimar Lucia Caballero tarafından tasarlanmış. İç mekanda kullanılan

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İç mekânlarda günışığı kullanımı konusunu ele alırken, günışığının özelliklerini ve iç mekânlardaki aydınlık gereksinimini anımsamak yerinde olur. Günışığı, canlı yani

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI ARALIK KASIM EKİM BEŞ DUYUMUZ KUVVET VE HAREKET MADDEYİ TANIYALIM 1.1.1 Duyu organlarını tanır. 1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 1.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

kazandıran bakış açısı

kazandıran bakış açısı kazandıran bakış açısı kazandıran bakış açısı Her projeye özgün bir pencereden bakıyor ve yaşamın bir uzantısı olarak değişken dinamiklere uyumlu yeni mimari alanlar yaratıyoruz. Yeryüzünü yenilerken

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler; canlı ve cansız varlıklar, doğal

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR

MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR MEKAN AYDINLATMA TASARIMINDA YENĐ YAKLAŞIMLAR Nimet ÖZTANK 1 Fahriye Hilal HALICIOĞLU 2 nimet.oztank@deu.edu.tr hilal.halicioglu@deu.edu.tr 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Torbalı/ĐZMĐR

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI Adı: 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A GRUBU AAA ADI SOYADI: SINIFI: NO: 08.01.2011 AAA Soyadı: PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR PUAN 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.11.A SINIFI SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

Detaylı

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014 SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ Ferhat ERÖZ 09/03/2014 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. 2013 YILINDA YAPILAN AKUSTİK ÖLÇÜMLER 2.1. Süleymaniye Cami Oda ölçümleri 2.2. Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Oda ölçümleri

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Kaynaklar ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Turgut Tüfekçi, Birsen Yayınevi, 2011 Aydınlatmanın Amacı ve Konusu Işık ve Görme Olayı (Hafta1) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Ders Notları

Detaylı

kavramının inşa edilmesi

kavramının inşa edilmesi B E N L İ K kavramının inşa edilmesi Ben kimim? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Sosyal Psikoloji I sorular sorular - sorular Siz diğerlerinden farklı mısınız, yoksa benzer mi? Herkes için aynı kişi misiniz? (Eğer

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10

Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A. Deneyin Amacı: Deney 5: Sensörler Sensör kavramının anlaşılması, kullanım alanlarının ve kullanım yerine göre çeşitlerinin öğrenilmesi. Çeşitli sensör tipleri için çalışma mantığı anlaşılıp sağlamlık testi

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Temelleri Rengin Algılanması Rengi algılamak için 3 öğeye ihtiyaç duyuyoruz. Işık, bir Obje ve Gözlerimiz. Eğer ışık yok ise göremeyiz. Eğer obje yok ise görecek birşey

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı konsept Otel Samm Hotel Konaklama Sanatı Konaklamayı aleladelikten kurtarıp sanat içinde bir keyfe dönüştüren SAMM Hotel,modern ve minimal çizgisiyle Ankara nın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor Ankara

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

Uzaktangörü (Remote Viewing) Basitleştirilmiş Çizim Taslağı Düzenleme V01.01 2010/02/28

Uzaktangörü (Remote Viewing) Basitleştirilmiş Çizim Taslağı Düzenleme V01.01 2010/02/28 www.durugrup.biz Sayfa 1 Uzaktangörü (Remote Viewing) Basitleştirilmiş Çizim Taslağı Düzenleme V01.01 2010/02/28 Beş önemli kritik nokta 1. Bir kez, hedef çizim NUMARASINI yazdığınızda, hemen ardından,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm. Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ - Sürüm Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Bina Bilgisi II 581000000001237 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : b) Yok: Bu

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL İçerik Algılama Teknolojisi Algılama Mekanizması Uygun Sensör SENSÖR SİSTEMİ Ölçme ve Kontrol Sistemi Transdüser ve Sensör Kavramı Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç

Detaylı

TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN ve GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Doç. Dr. Rana KUTLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türkiye r.kutlu@iku.edu.tr ÖZ Günümüzde başarılı tasarımların

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

İç mekânlarda doğal güneş ışığının tadını çıkarın.

İç mekânlarda doğal güneş ışığının tadını çıkarın. 2013 360 İç mekânlarda doğal güneş ışığının tadını çıkarın. Parans Sistemi Parans Aydınlatma Sistemi sayesinde güneş ışığı eşsiz bir ayrıcalıkla evinizde, iş yerinizde ve tüm kapalı mekânlarda. Güneş

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav?

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Uzm Psk. Nuray ÖZBEN AVŞAR ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Çocuklar hızla büyüyor, çocukluk dönemini bitirip ilk erişkinlik olan ergenlik dönemine adımlarını atıyorlar. Ergenlik çağında fiziksel

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

1.MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER

1.MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER NELER YAPACAĞIZ? Günlük yaşamda kullandığımız her şeyin kendine özgü bir hikayesi vardır.örneğin bisiklet yapımında kullanılan demirin, oyuncakların ana maddesi olan plastiğin üretilmesi, bunun gibi bir

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

ALGI PSİKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. M. Betül YILMAZ

ALGI PSİKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. M. Betül YILMAZ ALGI PSİKOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. M. Betül YILMAZ GÖRSEL (VISION) İnsanoğlu, görsel bilgilere diğer duyular yoluyla elde ettiklerinden daha fazla inanma eğilimindedir (görsel baskınlık etkisi). Görsel bilginin

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

PERSPEKTİF VE DERiNLiK

PERSPEKTİF VE DERiNLiK PERSPEKTİF VE DERiNLiK Yrd.Doç. Nafıa ÖZDE.MiR* fotoğrafçılığın en büyük sınırlamalarından biri üç boyutlu cisimlerin film veya fotoğraf kağıdı gibi iki boyutlu bir araç ile gösterilmesidir. Bir fotoğrafa

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Bu bölümü bitirdiğinizde

Bu bölümü bitirdiğinizde GÖRSEL TASARIM 1 Bu bölümü bitirdiğinizde Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama,

Detaylı

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm Minimalizm Nedir? 1960 ların başında modern sanat ve müzikle başlamış, sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. Tasarımda, eklemeyi düşündüğünüz şeyi eklemediğinzde işin işlevselliğinde azalma

Detaylı

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. ... SEHIRCILIK VE KONT ALGISINI YENIDEN TANIMLIYORZ Safranbolu nun en değerli ve en büyük arazileri üzerinde hayata geçireceğimiz Anadolu Yaşam

Detaylı

SOĞUK. Serinleme zamanı.

SOĞUK. Serinleme zamanı. PIZZA HUT EFSANESİ 1958 yılı Pizza Hut için doğum yılı olarak tarihe geçti. ABD Kansas ta iki kolej öğrencisi aile dostlarının tavsiyesiyle pizza işine girmeye karar verdi. Annelerinden 600 dolar alarak

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı