YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle"

Transkript

1 YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði Ýktisadi Ýþletmesi AktifGöR ISSN: Aylýk Yaygýn Süreli Yayýn Temmuz 2011 Yýl: 4 Sayý: 37 Fiyatý: 3 TL Engelliler ve seçimler Nihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Devamý 3 te Engelli denince akla ne gelir? Engelli denilince akla kör, topal, saðýr, dilsiz ve kötürüm gelmemeli! Deðerli okurlarým; bizim küçüklüðümüzde veya büyüklerimizin zamanýn da Çakýr ýn oðlu kötürüm olmuþ, kel hasanýn torunu kör doðmuþ þeklinde anýlýrdý. Devamý 10 da Hayatýn Ýçinden Yaþar Eroðlu AGED Genel Baþkaný Þerafettin Hasanoðlu Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. 5 te Gazetesi Aktif Gör Gazetesi Görme engellilere destek vermek çok da zor deðil SADECE 3 TL 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak SESTEK, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmelerini saðlayacak. 3 te Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. 5 te Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi LÝSE ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. GÖRME engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan Hayata Baðlanýyorum Projesi ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. 2 de Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA'ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi. YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ.

2 2 A G E D aktif gör 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Görme engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan 'Hayata Baðlanýyorum Projesi' ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. Toplam 5 milyon TL'lik projenin bütçesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü tarafýndan karþýlanacak. Proje, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülecek. Projeden yararlanmak isteyenler için, yüzde 70 görme özürlü olma þartý aranýyor. Ayrýca, baþvuranlarýn en az ilköðretim mezunu ya da 8. sýnýfta okuyor olmasý gerekiyor. Projeden faydalanacaklarda 50 yaþýný da geçmemiþ olma þartý aranýyor. Bu þartlarý taþýyan görme engelliler, illerindeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na baþvurmalarý halinde projeden faydalanabilecek. Projenin ikinci etapta, iþitme ve ortopedik engelliler için de bu özür durumuna göre revize edilerek uygulanmasý öngörülüyor. Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Asgari ücrete zam! Aktif Görme Engelliler Derneði Aktif GöR Gazetesi Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret, liralýk artýþla net lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý doðrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda geçerli olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yýlýn ilk yarýsýnda 16 yaþýndan büyükler için yüzde 4.7 artýrýlan asgari ücrete, yýlýn ikinci yarýsý için yüzde 5.1 zam yapýlacak. Buna göre, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt , net lira olan asgari ücret, yüzde 5.1'lik zamla brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan küçük iþçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren lira artýrýlacak. Halen 16 yaþýndan küçükler için brüt , net lira olan asgari ücret, bu artýþla brüt , net lira olacak. Asgari ücretteki artýþ kapýcý ücretlerine de yansýyacak. Kapýcýlar için brüt , net lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan büyük iþçiler için yapýlan kesinti , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için lirayý bulacak. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret bakýn ne kadar artacak. lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancýn alt ve üst sýnýrý da deðiþecek. Halen asgari ücretin brütü olan liraya karþýlýk gelen prime esas kazancýn alt sýnýrý 837 liraya, 5 bin lira olan prime esas kazancýn üst sýnýrý ise 5 bin liraya çýkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artýþ, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarýna da artýþ getirecek. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancýn alt ve üst sýnýrlarý, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda uygulanacak. Ýmtiyaz sahibi: Aktif Görme Engelliler Derneði Adýna Þerafettin Hasanoðlu Genel Yayýn Yönetmeni: Ferhat Doðruyol Yazý Ýþleri Müdürü: Altan Pusa Halkla Ýliþkiler ve Reklam Müdürü: Ayþegül Doðrugüven Yayýn Türü: Yaygýn Süreli Yayýn Merkez Adres: Ýnkýlap Sk. Arý Apt. No: 15 D:19 Kýzýlay-Çankaya/Ankara Tel: (0312) Basým Yeri: Star Medya Yayýncýlýk A.Þ. Mehmet Akif Mah. Ýnönü Cad. Basýn Expres Yolu No:2 Ýkitelli /ÝSTANBUL Tel: Yayýn türü: Aylýk, yaygýn, süreli yayýn Baský Tarihi: 14 Temmuz 2011 KESÝNTÝLER 1 Temmuz itibarýyla yapýlacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapýlan kesintileri ve iþverene maliyeti de artýracak. Asgari ücretten Aktif-Gör Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

3 aktif gör A G E D 3 hayatýn içinden Yaþar Eroðlu Engelliler ve seçimler N ihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Kýsacasý, seçimlerden herkes memnun. Ancak sessiz ve savunmasýz bir grup var ki, bu seçimlerde de, asla aradýðýný bulamadý. Þimdi olaylarý kendi bünyesinde þöyle bir inceleyelim: Hükümet, yeniden seçilmenin verdiði durumdan dolayý, muhalefet baraj altýnda kalmadýðýndan dolayý, ana muhalefet oylarýný koruduðundan dolayý ve halkta tekrar ayný kimselerin yeniden ülke yönetiminde olmasýndan dolayý memnun. Peki, engelliler bu seçimlerden ne kadar nasiplendiler? Bizce hiç! Her þey aynen kalacak. Çünkü gerek hükümet kanadýndakilerin, gerekse, muhalefet ve ana muhalefet partilerin programlarýnda engellilerle ilgili bir maddeye rastlamak mümkün deðil. Yalnýz, söz içi boþ vaad dolu. Hani ne demiþ atalarýmýz: Aslý yok yaylasýnda yüzbin koyun var benim Ýþte aslý yok yasalarda tüm haklar verilmiþ engellilere. Yasalar baðlayýcý bir özellik taþýmadýktan sonra istediði kadar her gün çýkarýlsýn, ne anlamý var ki? Ana muhalefetin programý belli engelli sorunlarý: Siyasetler üstü. Mesele bitti. Ama bu sorunlarýn çözüleceði yer neresi öyleyse diye sorulduðunda da, biz nereden bilelim. Peki siyasetler üstü olduðunu nasýl biliyorsunuz, deðil mi? Muhalefet partisinin ise, zaten gündeminde engelli diye bir sorun yok. Hatta engelli insan,bir tür yük ülkenin sýrtýna. O zaman eðer cesaretleri varsa, meclise tüm engellilerin en kýsa zamanda ötenazi edilmesi tasarýsýný meclislerine getirirler. Ama nerde o cesaret? Adamlar barajýn altýnda kalmadýklarýna bile seviniyorlar, kaldý ki, meclise tasarý sunacaklar gerçektende bu akýl karý bir þey olmasa gerek. Bunlar daha önceleride meclislerde bulundular. Hatta hükümet ortaðý bile oldular. Engellilere ne verdiler ki? Biz bilmiyoruz bilen varsa hatýrlatsýn lütfen. Eðer insanlarýmýzda birazcýk vicdan varsa, mevcut hükümet, þu ana kadar hiçbir yönetimin vermeyi akýl bile edmediði haklarý ve insanca yaþam anlayýþlarýnýn bir kýsmýný da olsa engellilere vermiþtir. Ýþin garip tarafý, halkçýlýk adýna yola çýkanlar bile ülkede engelli sorunlarýný görmezden geldiler. Hatta çoðu zaman ya kapýlarýndan kovdular ya da baþtan savma tesellilerle dolu göstermelik görüþmeler yaptýlar. Asla engelliler o kendini halkçý ilan edipte ortalýkta umut tacirliði yapanlarýn engelliler için, ne yapýp ne yapmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Hiç kimse, asla kendine yapýlan iyiliðide, kötülüðü de, asla unutmaz. Þu anda eðer bu insanlar yeniden seçiliyorsa, bunlara oy verenler arasýnda, engelli yakýnlarý da vardýr. Bu akýldan eksik edilmemeli. Tabii akýl varsa! Ama akýl olsa oyumuzu koruduk diye ya da baraj altýnda kalmadýk diye sevinmezler. Fakat esas olan bir kýsým engellilerin, hala bu kimselerin peþinde inatla gitmeleridir. Bunu da anlamamaktayýz bazýlarýda hiçbir anlam ifade etmeyen içi boþ yasalara sýðýnmaða devam ediyor. Neymiþ efendim bu yasalar, kendilerinin yirmi yýllýk mücadelelerinin bir sonucuymuþ. Bu açýklamaya herkes güler. Hemde öyle bir güler ki, her bir yeri birbirine karýþýr. Çünkü tüm Dünya biliyor ki, A.B. nin dayatmalarý sonunda çýktý bu içi boþ ve paçavralara yazýþmýþ yasalar. Hatta mevcut hükümet olmasaydý, o kendini halkçý olarak ilan edenler bu yasalarý da kabul etmezlerdi. Daha önceki deneyimlerden bunu zaten çok iyi anlamýþ olmalýyýz. Þimdi gelelim sonuca: Önümüzde çözüm bekleyen daha birçok sorun var. Eðer mevcut hükümet bu sorunlarý bir an evvel aþmak yanlýsýysa çeþitli engelli grup ve örgütleriyle biraraya gelir ve sorunlar tek tek masanýn üstüne konur. Böylece azar azar da olsa, tartýþýlýp, hayata geçirilir. Yalnýz, hükümet, bu sorunlarý engelliler dýþýnda baþka bir formülle çözmeye kalkarsa, yine o zaman baþa dönülür. Hiçbir ciddi mesafe katedilemez. Zaman giderek daralýyor, dünya devletleri dediðimiz ülkelerin engelleri, ülkemiz engellilerinin çok çok ötesindeler. Bir an önce onlarýn sahip olduklarý haklara ülkemiz engellileri de kavuþturulmalý. Ancak üye olmak istediðimiz yerlerin kapýlarý bizlere açýlýr. Dolayýsýyla da, hem hükümetlerimiz, hem siyasilerimiz, hemde engellilerimiz ayrý ayrý itibar kazanýrlar Dünya nezdinde. Engelsiz bir dünya için hep birlikte elele. Köþe yazýlarýndan yazarlarý sorumludur Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Ses teknolojileri alanýnda faaliyet gösteren Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Sestek'den yapýlan yazýlý açýklamada, Halkbank'ýn "Eriþilebilir Bank24" adýný verdiði proje ile konuþan ATM cihazlarýndan görme engelli vatandaþlarýn yaný sýra, bedensel engelli, okuma güçlüðü çekenler ve yaþlýlarýn da yararlanabileceði bildirildi. Konuþan ATM'de cihaz sesinin kulaklýktan dinlenebildiði, iþlem sýrasýnda ekranda kendilerine okunan bilgilerin yol gösterici olduðu, bu sayede vatandaþlarýn hesap bakiyelerini inceleyerek, para çekebildiði belirtildi. Ýþlemler sýrasýnda kulaklýk kullanýldýðý için bilgilerin gizliliðinin de saðlandýðý ifade edilen açýklamada, sistemin telefon bankacýlýðýna benzediði, kullanýcýnýn hangi iþlem için hangi tuþa basmasý gerektiðinin konuþan ATM tarafýndan bilgilendirildiði, tuþlarýn özel yapýsý sayesinde görme engelli vatandaþlarýn da nereye bastýklarýný anlayabildiði kaydedildi. Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi.

4 4 A G E D aktif gör Engelli yýldýzlar sponsor bulamazsa kapanacak Dilsizliðe yeni çözüm Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrenci geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþilere umut oldu. Sistem göz hareketlerini okuyarak yazýya çeviriyor. "Engelsiz yaþam" temasýyla insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutulmasý amaçlanýyor. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencileri engelli insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran projeleri sergiledi. Aðýrlýk olarak "engelsiz yaþam" temasý ile Haziran tarihlerinde Baþkent Üniversitesi Galeri Baþkent'te sergilenen Mühendislik Fakültesi mezun adaylarýnýn projeleri engelli insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutmayý amaçlýyor. Yrd. Doç. Dr. Metin Yýldýz danýþmanlýðýnda Biyomedikal Mühendisliði bölümü mezunu Onur Topçudere tarafýndan gerçekleþtirilen projede geliþtirilen "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile felç veya çeþitli kas hastalýklarýna baðlý olarak konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler istek ve düþüncelerini daha rahat ifade edebilecek. Bu sistemle özellikle ALS hastalarýnýn yaþam kalitesine büyük katký saðlanabilecek. Galoþ üreten engelli gençler Ahlatlýbel de eðlendi galoþ üreten engelli gençler 1 Nisan'da baþlayan eðitimlerinin son gününü Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'ndeki etkinlikle geçirdi. Etkinliðe engelli çocuklar ve ailelerinin yaný sýra Çankaya Belediyesi Belde A. Þ. Genel Müdürü Serdar Karaduman, Projeler Koordinatörü Yalçýn Dal, Zihinsel Engelliler Koruma ve Aileleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Çelik de katýldý. Eðitimlerini baþarýyla tamamlayan zihinsel engelli gençler, öðretmenleriyle birlikte yaptýklarý pikniðin ardýndan aileleri, öðretmenleri, belediye ve dernek yöneticileriyle birlikte halý sahada futbol oynadý. Eðitim projesine katýlan gençlerin aileleri, belirli sürelerle uygulanan bu ve benzeri projelerin sürekli hale getirilmesini isterken dernek yöneticileri de sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verdikleri üretim projelerinin, zihinsel engelli gençlerin geliþiminde büyük önemi olduðunu vurguladý. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirerek engelli insanlarýn da spor yapmasýný saðlayan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde rakiplerine korku dolu anlar yaþatan, hatta 2007 yýlýnda Avrupa 2.'si olan Engelli Yýldýzlar, sponsor sýkýntýsý nedeniyle kapanma tehlikesi ile karþý karþýya yýlýnda bir grup insanýn hayaliyle Ýstanbul Sakatlar Spor Kulübü adý altýnda kurulan, daha sonra Ýstanbul Engelli Yýldýzlar Spor Kulübü olarak ismini deðiþtiren kulüp, ülkedeki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldýrmak adýna büyük bir zemin hazýrladý ve engelli vatandaþlarýn da spor yapmalarýna olanak saðladý. Kulüp, geçmiþ yýllarda basketbolun dýþýnda futbol, atletizm, yüzme ve okçuluk dallarýnda da faaliyet gösterdi ancak bu branþlarda yeterli sporcu sayýsýna ulaþýlamadýðý için bugün basketbola yoðunlaþmýþtý. Engelli Yýldýzlar'ýn yetiþtirdiði pek çok oyuncu milli takýmda yer aldý ve Türkiye'yi temsil etti. ÝÞTE ENGELLÝ YILDIZLAR'IN 'BAZI' BAÞARILARI 1997 Ampute Futbol Turnuvasý Þampiyonu (Van) Özürlüler Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Dünya Özürlüler Günü Özel Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin Þampiyonu Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Ýtalya Basketbol Turnuvasý'nda takýmýmýz 2 ödül almýþtýr. (Avrupa'da ilk defa boy gösteren takým olmuþtur.) Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi dördüncüsü Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Çek Cumhuriyeti üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Portekiz ikincisi Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Finali Willi Brinkmann Cup/Adana Avrup ikincisi olmuþtur. (Türkiye'de ilk defa Avrupa 2.'si olma baþarýsý gösteren takým, ÝSTANBUL EN- GELLÝ YILDIZLAR BASKETBOL TAKIMI'dýr.)

5 aktif gör A G E D 5 Ayaklarý ELLERÝ OLDU Ýngiliz Matt Stutzman ýn çabasý görenleri þaþkýna çeviriyor Azmin bir çok þeyi baþarabileceðinin son kanýtý 28 yaþýndaki Ýngiliz Matt Stutzman oldu. Doðuþtan kollarý olmayan Stutzman, ayaklarýný kullanarak bir çok þeyi baþarabiliyor. Buna arabasýnýn lastiklerini deðiþtirmek de dahil. Yoldan geçen herhangi bir insanýn bile yardým etmek isteyeceði bir durumda olan Matt, her iþini kendi görmek istediðini belirtip bu istekleri kibarca reddediyor. Yaklaþýk 9 dakikada lastikleri deðiþtirebilen Matt'i gören herkes þaþkýna uðruyor. Annesi Jean: "Matt inanýlmaz yetenekli biri, Ýnsanlarýn onu engelli diye görmesi umrunda deðil çünkü o, kendisini engelli olarak görmüyor. Bu yüzden bir çok iþi kendi baþýna halledebiliyor. Buna balýk tutmak, avlanmak ve kamp yapmak da dahil". Evli ve 2 çocuk babasý olmasýnýn yaný sýra bu yýl milli paralimpik takýmýna seçilen Matt, temmuz ayýnda 2012 olimpiyatlarýna hazýrlanmak için Ýtalya'ya gidecek. Amacýnýn sadece engelliler arasýnda en iyisi olmak olmadýðýný, bütün herkes arasýnda en iyisi olmak istediðini belirten Matt: "Yaþamý doyasýya yaþayacaðým. Diðer herkesin yaptýðý þeyleri yapmaya devam edeceðim. Hiç bir kýsýtlayýcým yok. Sadece kendim olacaðým çünkü ben bir engelli deðilim" dedi. Ayak klavyesi yapýldý O yunlarý veya uygulamalarý ayaðýnýzla yönetmeye ne dersiniz? Olmaz demeyin. Softstep Keyworx sayesinde bilgisayarýnýzý klavye ve fare yerine ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net in haberine göre, USB arabiriminden bilgisayara baðlanan bu ürün 100'ün üzerinde komut algýlayabiliyor. Bu komutlardan en basiti mouse fonksiyonu için kullanýlýyor. Elbette fareyi hareket etme ve týklama da ayaklarla yapýlýyor. Softstep Keywork, özel bir tuþ takýmýna sahip. Buradaki tuþlar sadece dokunmaya deðil, dairesel hareket ve uygulanan baskýya karþý da duyarlý. Ürün ile beraberinde gelen yazýlým sayesinde, Softstep Keywork'ü kullanmak epey kolay. Ürün ayrýca mouse dýþýnda klavye olarak da kullanýlabiliyor. Tuþlarýn etrafýnda mavi bir ýþýk var. Bu ýþýk sayesinde karanlýk ortamlarda bile rahat bir kullaným sunuluyor. Üretici firma ayný zamanda farklý profilleri de kullanýcýya sunuyor. Bu profillerde zum özelliði, ses açýp kapama Softstep Keyworx ile bilgisayarýnýzý ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. ve onay ekraný gibi fonksiyonlar yer alýyor. 500 gram aðýrlýðýnda olan Softstep Keywork ilk olarak müzisyenler için tasarlandý. Sahip olduðu tasarýmý, cihazý sýrt çantanýzda taþýmanýza da olanak saðlýyor. Aktif Görme Engelliler Derneði ihtiyaç sahibi görme engelli çocuklara Elini uzatmaya devam ediyor Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. ÝETT'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Temmuz'dan itibaren ÝETT otobüslerinde þoförlerin artýk akbil bulundurmayacaðý, bu nedenle yolcularýn akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçiþlik elektronik bilet kullanmasý gerektiði bildirildi. Açýklamada, yolcularýn elektronik biletlerini, Ýstanbul'un çeþitli noktalarýnda bulunan ÝETT Elektronik Bilet Satýþ Bayilerinden veya Otomatik Satýþ Makinelerinden (OSM) temin edebilecekleri belirtildi. Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. Görme engelli bir birey olmanýn eðitime bir engel teþkil etmeyeceðini ve çok baþarýlý görme engelli öðrenciler olduðunu söyleyen dernek yetkilileri, maddi imkansýzlýklar yüzünden eðitimine devam edemeyen görme engelli öðrencilerin olduðunu ve bu minik öðrencileri topluma kazandýrmak adýna çalýþmalarýna devam ettiklerini sözlerine eklediler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde günümüzde büyük ölçüde önemli olan bu proje ile birçok görme engelli ihtiyaç sahibi okuyan çocuða Türkçe konuþma ses program yüklü bilgisayarlar dernek tarafýndan hediye edilmiþtir. Bundan sonra da görme engelli çocuklarýn eðitimine katký amaçlý bu faaliyetlerine devam edecek olan dernek yetkilileri, herkesi sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya davet ediyor.

6 6 A G E D aktif gör Bakanlar Kurulu kararý hazýr, yeþil kart tarih oluyor milyon yeþil kartta test yapýlacak. Bakanlar Kurulu kararý hazýr. Yeþil kart sistemi yýlbaþýnda sona eriyor Y eþil Kart sahipleri, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Böylece yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kart sahibinin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadýðý 'Gelir Testi' ile ortaya çýkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Emin Zararsýz, "Gelir Testi sonunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanýn primini devlet ödeyecek. Geri kalanlar, herkes gibi bundan sonra devlete prim ödeyecek" dedi Yeþil Kart uygulamasý bu yýlbaþýnda sona eriyor. Yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kartlý'nýn gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadýðýný tespit etmek üzere hazýrlanan ve milyonlarca vatandaþýn Yeþil Kart'tan saðladýðý haklarý kaybetmelerine neden olacak en kritik adým atýldý. 9.5 milyon vatandaþýn gelir durumunu yeniden deðerlendirecek olan "Gelir Testi Yönetmeliði" tamamlanarak Baþbakanlýða gönderildi. Söz konusu yönetmelik Bakanlar Kurulu kararýyla Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Böylece, milyonlarca Yeþil Kartlý, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Uzmanlar Yeþil Kartlýlar'ýn yarýsýna yakýnýnýn bu haklarýný kaybedeceðini tahmin ediyor yýlbaþýndan itibaren Türkiye Genel Saðlýk Sigortasý'na geçiyor. Yeni sistemde düþük gelirli yoksul vatandaþlarýn primleri devlet tarafýndan ödenecek ancak devletin kimin primini ödeyeceði, tüm Yeþil Kart sahiplerinin gerçek gelirlerinin tek tek incelenmesiyle belirlenecek. Böylece ihtiyacý olmadýðý halde Yeþil Kart'ý olan milyonlarca kiþi bu hakkýný kaybedebilecek. Bu hakký kaybedenler de diðer herkes gibi devlete prim ödeyecek. Gerçek yoksul belli olacak 2012 yýlýndan itibaren Yeþil Kart sisteminin kalkmasý ve kurulacak yeni sistemi anlatan SGK Baþkaný Emin Zararsýz, yeni sistemin en önemli adýmý olan yönetmeliði hazýrladýklarýný ve gönderdiklerini VATAN'a açýkladý. Zararsýz, þunlarý söyledi: "Yeni dönem hazýrlýklarý için Bakanlar Kurulu kararýyla bir yönetmelik çýkmasý gerekiyordu: Gelir Testi Yönetmeliði. Türkiye'de ilk kez böyle bir þey yapýlacak. Her ne kadar kanun bu konuda yetkiyi bize vermiþ ise de birden fazla kuruma görev yüklemek zorunda kalýndýðý için bir yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararýyla düzenlenmesi gerektiði EKK'da da deðerlendirildi. Biz çalýþmamýzý tamamlayýp Bakanýmýza gönderdik. Bakan Bey imzalayarak Baþbakanlýða gönderdi. Yeni bakanlar mý, yoksa mevcut bakanlar mý imzalar, bilmiyorum sabahý Genel Saðlýk Sigortasý Türkiye'de yaþayan herkes için zorunlu hale geliyor. Tüm geçiþ dönemleri sona eriyor. En son Yeþil Kartlýlar kalmýþtý." M erkez bankasý baþkanlarý, dünyanýn en büyük ve önemli bankalarýnýn, olasý bir krizden korunmak için bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 2.5 artýrmasýna karar verdi. Bankalarýn sermayelerinin artýrýlmasý kararý, küresel bankacýlýk sektöründeki daha geniþ kapsamlý reformlarýn habercisi olarak kabul edildi. Cumartesi günü Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi önderliðinde yapýlan tartýþmalarda, küresel liderler ve bankacýlar 2008'dekine benzer baþka bir krizin yaþanmasý durumunda bankalarýn bilançolarýnda ne kadar sermaye tutmasý gerektiði konusunda ciddi fikir ayrýlýklarý yaþadý. Ancak sonrasýnda çýkan ortak karar, Finansal Ýstikrar Kurumu'na sunulacak. Kurulun kararý gelecek aya kadar kanunlaþtýrmasý bekleniyor. Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný ve Cumartesi günkü toplantýnýn baþkaný olan Jean-Claude Trichet, "Bugün alýnan kararlar, önemli ölçüde finansal risklere maruz kalma ihtimali yüksek olan bankalarýn önlerindeki engelleri aþmalarýna yardýmcý olacak" dedi. Anlaþma, küresel bankacýlýk sistemi açýsýndan önemli bankalarýn, önem deðerlerine göre sermayelerini artýrma zorunluluðu getiriyor. Buna göre, bulunduklarý önem sýrasýnda göre bankalar bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 1 'Bankalardan bilgi alacaðýz' Yeni sisteme göre asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlarýn primini yine devletin karþýlayacaðýný belirten Zararsýz, "Ancak, kimin geliri asgari ücretin üçte birinden daha az, kiminki deðil iþte bunun tespit edilmesi gerekiyor. Devletin primini ödeyeceði kiþiler belli olsun. Bunun altyapýsýný gelir testi yönetmeliðiyle oluþturuyoruz. SGK olarak bankalardan ticari sýr kapsamýna girmeden, kiþilere ait bilgileri alabileceðiz. Yýlbaþýndan sonra, tüm ilgili kurumlardan ve bankalardan alýnacak bilgilerle, o ailenin geliri ve o aile içerisindeki kiþilere düþen gelir miktarý ortaya çýkacak. Üçte birden az ise o aileden 1 kiþi Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tespit edilecek. Ailenin diðer üyeleri o kiþinin bakmakla yükümlü olduðu Bankalar kasasýnda daha fazla para tutacak ile yüzde 2.5 oranýnda artýrmak zorunda kalacak. Anlaþmanýn detaylarýný açýklayan Uluslararasý Anlaþmalar Bankasý (BIS), küresel merkez bankalarýný kendi çatýsý altýnda toplayan bir kuruluþ olmakla birlikte, Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi arayýcýlýðýyla, sermaye yeterliliklerinin artýrýlmasýnýn en önemli savunucusu olarak gösteriliyor. kiþi olacak" diye konuþtu. Yeþil kartlý sayýsý bir anda azalacak Emin Zararsýz, 9.5 milyona yakýn Yeþil Kart sahiplerinin yarý yarýya azalacaðý yönündeki tahminlere temkinli yaklaþsa da geçmiþ tecrübelerin bu hakka sahip kiþi sayýsýnýn azalacaðýný gösterdiðini söyledi. Zararsýz, þöyle konuþtu: "Bir ara 16 milyona kadar çýkmýþtý Yeþil Kartlý sayýsý. Ayrýca gerçek anlamda bir deðerlendirmeye tutulduðunda bir çok hak etmeyen kiþiye Yeþil Kart verildiði anlaþýldý. Bunlar iptal edildi. Rakam 9 milyona kadar düþtü. Bir kez daha gözden geçirilirse, ilk gözden geçirme kadar büyük Ü nlü spekülatörden piyasalarýn kaderini deðiþtirecek kehânet! Milyarder yatýrýmcý ve spekülatör George Soros, borç kriziyle boðuþan Avrupa'nýn yeni önlemler almasýnýn kaçýnýlmaz olduðuna dikkat çekti. Viyana'da katýldýðý bir panelde açýklamalarda bulunan Soros, zayýf Euro Bölgesi ekonomilerinin ortak para biriminden çýkýþýna olanak saðlayacak bir mekanizmanýn devreye sokulmasýnýn zorunlu olacaðýný ve bunun ise kaçýnýlmaz gözüktüðünü kaydetti. "Ekonomik çöküþün kýyýsýndayýz" diyen Soros, Yunanistan'daki kriz durumunun oluþturacaðý sonuçlarýnýn çok kolay yayýlabileceðini aktardý. 80 yaþýndaki spekülatör, ayrýca finansal sistemin son derece kýrýlgan olduðuna dikkat çekti. "Sanýrým bir çoðunuz, Avrupa krizinin aslýnda Euro merkezli olduðunu konusunda hemfikiriz" diyen Soros, bunun bir anlamda finansal kriz olduðunu ve giderek geliþtiðini ifade etti. Bunun öngörülebilir bir durum olduðunu belirten G. Soros, bir çok kiþinin bunun farkýnda olduðunu söyledi. "Yetkililer aslýnda zaman kazanmakla meþ- oranda bir düþüþ olmayabilir ama bir miktar olur. Gelir durumu her ay kontrol edilecek Emin Zararsýz, 31Aralýk'ý 1 Ocak'a baðlayan gece sistemdeki geçiþin nasýl olacaðýný ise þöyle anlattý: "Sizin Yeþil Kart'ýnýz iptal edilecek ama siz yine primi devlet tarafýndan karþýlanan Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Bu kendiliðinden olacak. Ancak Yeþil Kart vizeli, yani 1 yýllýk 6'þar aylýk gibi süresi var. Yeþil Kartý ilk aldýðýnýz andan itibaren vize süresi bitene kadar siz primi devlet tarafýndan ödenen saðlýk sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Ama diyelim 3 ay sonra vizeniz bitiyor, biz bu süre içinde sizi gelir testine tabi tutmuþ olacaðýz. Þayet sonuçlar kiþi baþýna gelirinizin asgari ücretin üçte birinden az olduðunu gösterirse, priminiz devlet tarafýndan ödenir. Bundan sonra her ay düzenli olarak sizin gelir durumunuz kontrol edilecek. Eðer gelir durumunuzda önemli bir geliþme meydana gelip de bir sonraki seviyeye çýkma hali olursa, otomatik olarak sizinle ilgili bu bilgi bize bildirilecek ve sizi gelir durumunuza göre ilgili bölüme alacaðýz." Euro nun sonu mu geldi? gul" diyen Soros'a göre, zaman oluþan krize karþý mücadele zamaný. ÝLK DAVOS'TA DÝLE GEDÝRMÝÞTÝ 28 milyar dolarlýk varlýðý yöneten Soros ayrýca, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda, para birliðinin daðýlabileceðine dikkat çektmiþti. Soros, o dönemde yaptýðý açýklamada, Avrupalý politikacýlarýn iki vitesli ekonomiyi ve Euro'nun çökme riskini (gerçekleþmesi zor gibi görünse de) ele almalarý gerekiðini aktardmýþtý. Avrupalý lideler geçen hafta Yunanistan'ý kurtarma konusunda söz vermiþti. Güven oyu alan Papandereou hükümeti de bu kapsamda 111 milyar dolarlýk bütçe kesintisi yapacak. Yatýrýmcýlar ise Yunanistan'daki bu durumun diðer Euro Bölgesi ülkelerine (Ýrlanda, Portekiz ve Ýspanya) yayýlmasýndan endiþe ediyor. Euro, 1991 yýlýnda 11 AB üyesiyle (Almanya, Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, Ýspanya ve Ýrlanda) hayata geçmiþti. Yunanistan ise bu ortak para birimine 2001'de geçen 12'inci üye olmuþtu. Euro'nun en yeni üyesi ise bu yýlýn ocak ayýnda birliðe katýlan Estonya.

7 aktif gör A G E D 7 Tarýmda SINIRSIZ üretime geçiliyor Ýngiltere ye resmi ziyarette bulunan Çin Baþbakaný Ven Ciabao, Baþbakan David Cameron ile bir araya geldi. Ýki baþbakan dev bir anlaþmaya imza attý. Çin ve Ýngiltere den DEV anlaþma Ý ngiltere ile Çin arasýnda toplam 1,4 milyar sterlin tutarýnda ticaret anlaþmalarý imzalandý. Baþbakanlýk 10 numarada yapýlan görüþmede, iki Baþbakan 2015 yýlýna kadar karþýlýklý ticareti artýrmayý hedefleyen toplam 1,4 milyar sterlin tutarýndaki anlaþmalara imza koydu. Ýngiliz þirketlerine Çin pazarýna giriþlerini kolaylaþtýracak ve iþ fýrsatlarýný artýracak anlaþmalarla, mimarlýk, inþaat mühendisliði, araþtýrma ve geliþtirme gibi alanlarda yeni fýrsatlar yaratýlmasý amaçlanýyor. Anlaþmalarla ayrýca, 2007'deki kuþ gribi salgýný nedeniyle yasaklanan Ýngiliz kümes hayvanlarýnýn Çin'e ihracatýna izin verildi. Görüþmelerde, Cameron ve Ven'in Çin'deki insan haklarý ve ifade özgürlüðü konularýný da ele aldýklarý kaydedildi. Ven, Çin ve Ýngiltere'nin insan haklarý konusunda birbirine saygý göstermesi gerektiðini kaydederek, bu konuda ''parmakla göstermek'' yerine iþbirliðine ihtiyaç olduðunu vurguladý. Bu arada, Çin Baþbakaný ülkesinin Tian Tian ve Yanguang adlý iki pandanýn Ýskoçya'daki Edinburgh hayvanat bahçesine konulmak üzere bu yýl sonuna kadar ödünç verildiðini söyledi. Geçen hafta sonu Ýngiltere'ye gelen Çin Baþbakaný Ven'e Ýngiltere ziyaretinde hükümetinden üst düzey yetkililer de eþlik ediyor. T arým Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Hudutsuz, Ürün Köy Projesi" ile tarlalar arasýndaki sýnýrlar kaldýrýlýyor. Çiftçiler sahip olduklarý toprak kadar üretimden pay alacak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý, Türkiye'de çok parçalý yapý arzeden tarýmsal arazilerde, sýnýrlarý kaldýrarak ölçek büyüklüðünü artýrmayý ve arazi kazanmayý amaçlayan "Hudutsuz, Ürün Köy Projesi"ne iliþkin bilgi verdi. Türkiye'de Miras Kanunu'yla tarým arazilerinin nesilden nesile bölünerek küçüldüðünü ve ölçek büyüklüðünü kaybetmenin yaný sýra atomize olarak (küçük parçalara bölünerek) tarým dýþýna itildiðini anlatan Mirmahmutoðullarý, bu durumun sürdürülebilir olmadýðýný kaydetti. Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin tarýmýn önündeki en büyük sorun olduðunu belirten Mirmahmutoðullarý, tarým arazilerinin bölünmeye devam ettiðini, bu bölünmenin önüne geçerek tarýmsal arazileri birleþtirici projeler uygulanmasý gerektiðini söyledi yýlýndan bu yana 2 milyon hektar arazinin atomize olarak tarým dýþýna çýktýðýný bildiren Mirmahmutoðullarý, tarým arazilerinin daha fazla küçülmesini önlemek ve Miras Kanunu'nu deðiþtirmek için çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini belirtti. Toplulaþtýrma çalýþmalarýna da deðinen Mirmahmutoðullarý, yýllarý arasýnda 445 bin hektar alanda, yýllarý arasýnda 2,4 milyon hektarlýk alanda toplulaþtýrma çalýþmasý yapýldýðýný belirtti. Toplulaþtýrma tamamlanýncaya kadar tarým arazilerinin bölünmeye devam edeceðini ve iþletme baþýna ortalama 59 dekar olan tarým arazisinin daha da küçüleceðini belirten Mirmahmuoðullarý, "toplulaþtýrma çalýþmasý ülke genelinde tamamlansa, Miras Kanunu deðiþse bile tarýmdaki bu sorunu çözemeyeceklerini, ortalama 59 dekarlýk tarým iþletmeleriyle Türkiye'nin ne kendi gýda ihtiyacýný karþýlayabileceðini ne de ihracatçý bir ülke olabileceðini" söyledi. Oto kiralarken N E L E R E dikkat etmeli? Yaðýþlý geçen günlerin ardýndan sýcak havanýn etkisini göstermesiyle tatile çýkmak isteyenlerin, kiralýk araç talepleri arttý. Ýþte ücretler ve nelere dikkat edilmesi gerektiði! Okullarýn kapanmasýnýn ardýndan tatil yörelerinde baþlayan hareketlilik, turizmle baðlantýlý diðer sektörlerde de olumlu etkisini göstermeye baþladý. Tatile çýkan kiþi sayýsý arttýkça iþlerinde gözle görülür bir artýþ olan oto kiralama sektörü de bu hareketlilikten payýna düþeni alýyor. Tatil süresince rahatça gezmek isteyenlerin araç kiralama firmalarýna baþvurmasý, sektörde iþ yoðunluna neden oluyor. Sektör temsilcileri de bu yoðunluk karþýsýnda müþterilerine istedikleri otomobilleri sunabilmek için yoðun çaba harcarken, firmalara orta sýnýftan, lüks segmente kadar çok sayýda araç talebi geliyor. Müþterilerin tatilleri boyunca görmedikleri yerlere gitme arzularý çok kilometre yapmak istemelerine neden olurken, bu istek araç tercihinde de yakýt tasarrufunu ön plana alýyor. Çok gezip az yakýt masrafý yapmak isteyenler firmalardan özellikle dizel araç talebinde bulunurken, bu talebi göz önünde bulunduran firmalar da filolarýndaki dizel araç sayýsýný artýrýyor.tercih edilen araçlarda aranan diðer baþlýca özellikleri ise klima, ABS fren sistemi ile geniþ bagaj oluþturuyor. GÜNLÜK 60 ÝLE 150 ARASINDA DEÐÝÞÝYOR Yoðun talep karþýsýnda müþterilerine geniþ otomobil filosu ile cevap vermeye çalýþan firmalarýn, günlük kiralama bedelleri ise aracýn özelliklerine ve sýnýflarýna göre deðiþiklik gösteriyor. Firmalarýn ekonomik sýnýf olarak adlandýrdýðý bölüme giren Renault Clio, Fiat Albea, Hyundai Era tarzý araçlarýn günlük kirasý 60 ile 70 TL arasýnda deðiþiyor. Orta sýnýfa giren Renault Megane, Ford Focus, Fiat Linea tarzý otomobiller ise günlük 90 ile 100 TL arasýnda fiyatlarla müþteriye sunuluyor. Üst sýnýf kapsamýndaki Volkswagen Passat, Opel Insignia ise günlük 120 ile 150 TL arasýnda deðiþen fiyatlarla kiralanabiliyor. OTO KÝRALARKEN YETKÝLÝ KURUMLAR TERCÝH EDÝLMELÝ Adana'daki bir oto kiralama firmasý sahibi ve Tüm Oto Kiralama Kuruluþlarý Derneði (TOKKDER) Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ural, yaptýðý açýklamada, yaz aylarýnýn gelmesiyle hareketlenen sektörün yaþanan yoðunluktan memnun olduðunu söyledi. Müþterilere en iyi hizmeti sunmaya çalýþtýklarýný anlatan Ural, araç kiralayacak olanlarýn bir sorunla karþýlaþtýklarýnda muhatap bulabilmeleri için oto kiralama iþini yasal olarak yapan yerleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kaçak olarak faaliyet gösteren yerlerden yapýlan kiralamalarda olasý bir kaza durumunda büyük sorunlarla karþýlaþýlabileceðine dikkati çeken Ural, þöyle devam etti: ''Bizler dernek bünyesinde hizmet verdiðimiz için bize baðlý firmalardan araç kiralayanlar bir sorun yaþadýklarýnda bizleri üst mercilere þikayet edebilir, sorunlarýnýn çözümü için yardým alabilirler. Ancak bu iþi yasal olarak yapmayan yerlerden kiralanan araçlarda yaþanacak bir sorunda müþteri büyük zararlara uðrayabiliyor. Bu tür kiralamalarda araçlarýn çoðunun kaskosu bulunmuyor. Bu tarz bir aracý kiralayan kiþi kaza yaptýðýnda da sigorta aracýn kiralýk olarak kullanýldýðýný tespit ediyor ve hasarý ödemiyor. Bu durumda ise tüm masrafý müþteri kendi ödemek zorunda kalýyor.

8 8 A G E D aktif gör Ýstanbul Boðazý'na inþa edilecek üçüncü köprü için dev gruplar þimdiden sýraya girdi 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yatýrýmcý þartname aldý. Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 þirketin 7'sini Türk þirketler oluþturdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz Ýnþaat, STFA, Yüksel Ýnþaat ve Varyap þartname alan þirketler arasýnda yer aldý. ÝHALEDE SÜRE UZATIMI ÝSTENDÝ Habertürk'ün haberine göre projeyi daha detaylý incelemek isteyen bazý yatýrýmcýlar, 23 Aðustos olan ihale tarihinin ertelenmesi için Ulaþtýrma Bakanlýðý'na talepte bulundu. Bakanlýk, erteleme taleplerini incelemeye aldý. Ýstanbul Boðazý'na inþa edilecek ve milyar dolara mal olmasý beklenen 3'üncü köprü, aralarýnda dünya inþaat devlerinin bulunduðu Rus, Japon ve Ýtalyan yatýrýmcýlarýn akýnýna uðradý. Ulaþtýrma Bakanlýðý kaynaklarý, bazý yatýrýmcýlarýn ihale tarihinin ertelenmesini istediðini belirterek, "Yatýrýmcýlar, projeyi daha ayrýntýlý olarak incelemek istiyor. Bu nedenle 23 Aðustos olan ihale tarihinin ertelenmesi talebinde bulundular. Konu inceleniyor" dedi. Üçüncü köprünün de içinde yer aldýðý 'Kuzey Marmara Otoyol Projesi' ihalesi için bugüne deðin yerli ve yabancý 15 yatýrýmcý grubu þartname aldý. Kaynaklar dünyada yaþanan finansman sýkýntýsýnýn projeyi etkilemeyeceði görüþünü savundu. Kaynaklar, "Yatýrýmcýlar, projeyi uygulanabilir buluyor. Bu büyüklükte ve bu önemde bir proje için finansman sýkýntýsý yaþanmayacaðýný net olarak söyleyebiliriz" dedi. TREN HATTINI VE YÜKÜ SORUYOR Yatýrýmcýlar, projede en çok hýzlý trenle ilgili bilgi almak istiyor. Kaynaklar, "Yatýrýmcýlar, trenin geçiþ hýzý ve tren yükü (yolcu kapasitesi dahil) hakkýnda bilgi istiyor. Proje hem karayolu hem de demiryoluna göre dizayn edileceði için son derece önemli bir eser özelliði taþýyor" dedi. Köprünün, iki katlý olmasý güçlü bir olasýlýk olarak öne çýkýyor. Bu durumda üstten otomobiller, alttan hýzlý tren geçecek. Þifreniz buysa DiKKAT Þifreniz bunlardan biriyse tehlikedesiniz demektir! e -Mail hesabýnýzda, üye olduðunuz web sitelerinde ve forumlarda hem çok kolay hem de tek bir þifre mi kullanýyorsunuz? Öyle ise kiþisel güvenliðiniz büyük tehlikede. E-posta adresleri, Facebook, Twitter, MSN, LinkedIn, forumlar ve web siteleri derken en basitinternetkullanýcýsý bile bugün onlarca þifre oluþturmak zorunda. Her bir þifreyi hatýrlamak ise büyük bir dert. Güvenlik uzmanlarýnýn yaptýklarý araþtýrmalara göre kullanýcýlar her bir platform için ayrý ayrý þifre oluþturmak yerine tek bir þifreyi farklý platformlarda kullanmayý tercih ediyor. Bu þifre ise çoðu zaman baþkalarý tarafýndan kolayca tahmin ediliyor. Ýki yýl önce yaþanan bir olay bunun en büyük örneði oldu yýlýnýn Aralýk ayýnda 32 milyon üyeli rockyou.com sitesinin kullanýcý þifreleri bir hacker tarafýndan ele geçirildi ve þifreler bir web sitesinde yayýnlandý. Zaman'da yer alan habere göre; yayýnlanan þifreleri analiz eden Imperva adlý güvenlik þirketi, birçok kiþinin benzer þifreler kullandýðýný tespit etti ve bir liste hazýrladý. En çok kullanýlan þifrelerin sýralandýðý listede ilk üç sýra , ve þeklindeki þifrelere aitti. Bu þifreleri kullanan kiþi sayýsý ise 450 bine yakýndý. T ürkiye çapýnda gerçekleþtirilen vergi incelemelerinde mükelleflerin çok deðiþik vergi kaçýrma tekniklerine baþvurduðu belirlendi. Bazý firmalarýn ihracat gelirlerini çalýþtýrdýklarý iþçiler adýna bankalarda açtýrdýklarý hesaplara aktarttýðý anlaþýlýrken, bazý þirketlerin de satýþ gelirlerini vergi cennetlerine transfer ederek gizlediði saptandý. Hasýlatýný gizlemek için kurduðu paravan þirketlerin POS makinelerini kullanan da var, daha az vergi ödemek için kurulan pazarlama þirketlerine emsal bedelin altýnda satýþ gösteren de. Satýþlarýn kaydedilmemesi ya da ihracat bedellerinin iþçilerin banka hesaplarýna yatýrýlmasý da en çok kullanýlan yöntemler arasýnda yer aldý. Gelirler Kontrolörleri'nin gerçekleþtirdiði bazý vergi incelemeleri ve baþvurulan ilginç vergi kaçýrma yöntemlerine örnekler: - Maden üreticisi büyük bir þirket, yurtdýþýna yaptýðý satýþlardan elde ettiði kazancý, vergi cenneti ülkelerin saðladýðý imkânlarý kullanarak gizledi. Þirket, öncelikle vergi cenneti Virgin Adalarý'nda yeni bir þirket kurdu. Mermer ihracatýný da yurtdýþýndaki gerçek alýcý yerine vergi cennetinde mukim firma adýna düþük bedelle faturalandýrdý. Ancak mallar nihai alýcýya gönderildi. Vergi cennetinde kurulan firma ise mallar için nihai alýcýya gerçek satýþ bedeli üzerinden fatura düzenledi. Satýþ kârýnýn önemli bir kýsmý, vergi yükü sýfýr ya da sýfýra yakýn vergi cenneti ülkeye transfer edilerek, Türkiye'de vergiye tâbi tutulan kazanç tutarý azaltýldý. ÞARTNAME ALAN ÞÝRKETLER - Kolin Ýnþaat (Türkiye) - Park Holding (Türkiye) - Mapa (Türkiye) - Cengiz Ýnþaat (Türkiye) - STFA (Türkiye) - Yüksel Ýnþaat (Türkiye) - Varyap Ýnþaat (Türkiye) - IHI (Japonya) I Obayashi (Japonya) - Mitsubishi (Japonya) - Mos Metroj Troy (Rusya) - NPO Mostrovik (Rusya) - Astaldi (Ýtalya) -Stradag (Avusturya) - SCC (Ýspanya) Türkiye çapýnda gerçekleþtirilen vergi incelemelerinde mükelleflerin çok deðiþik vergi kaçýrma tekniklerine baþvurduðu belirlendi. BEDEL ÝÞÇÝYE AKTARILDI - Bir büyük firma, mermer ocaðýndan çýkarýlarak iþlediði mermeri yurtdýþýna ihraç etti. Ýncelemeler sýrasýnda, bu firmada çalýþan bazý iþçilerin banka hesaplarýna bakýldý. Hesaplara sýk sýk Çin'den yüksek tutarlarda para transfer edildiði görüldü. Firmanýn Çin'e yaptýðý mermer ihracatýnýn satýþ bedellerinin çok büyük kýsmýnýn iþçiler adýna bankalarda açýlan hesaplara aktarýldýðý, bu þekilde vergisiz kazanç elde edildiði anlaþýldý. - Yað üreticisi bir þirket, dönem sonunda yaptýðý deðerleme iþlemi sýrasýnda banka kredi borçlarýna iliþkin oluþan lehte kur farklarýný gelir yazmadý, bunun yerine dönem sonu stoklarýnýn deðerini ayný tutarda azalttý. Bu þekilde bir yandan cari yýlýn vergiye tabi kazancý eksik beyan edilirken, diðer taraftan sonraki yýla devreden stoklarýn deðeri yanlýþ belirlendi. - Alkollü içecek sektöründeki bazý imalatçý firmalar, Özel Tüketim Vergisi kaybýna neden oldu.bazý alkollü içki imalatçýlarý, nisbi oranda vergiye tabi ilk teslim bedelini düþük tutmak ve buna baðlý olarak daha az ÖTV ödemek için ürettikleri ürünleri, kendi kurmuþ olduklarý pazarlama firmalarýna emsal bedelin altýnda fiyattan satýþ gösterdi. Bu þekilde olmasý gerekenden daha az ÖTV ödenirken, hem grubun toplam kârý arttý, hem de fiyat avantajý elde edilerek, haksýz rekabete sebep olundu. Bir hacker þifrenizi nasýl ele geçirir? Eðer doðum tarihi, doðum yeri, tuttuðunuz takým gibi kolay þifrelere sahipseniz kiþisel bilgilerinizi bilen biri rahatlýkla hesabýnýzý ele geçirebilir. Bu, en basit þifre kýrma yöntemidir. Bir diðer yöntem ise gizli soru cevabýný tahmin etmektir. Eðer gizli soruya basit bir cevap verdiyseniz hesabýnýz kolaylýkla ele geçirilecektir.bir diðer teknik 'brute force attack' (kaba kuvvet saldýrýsý) adý verilen dijital saldýrý yöntem. Bu yöntem ile kullanýcýnýn þifresi bir program aracýlýðýyla tahmin edilmeye çalýþýlýr. Programýn içerisinde þifrelerde en çok kullanýlan kelime ve rakamlardan oluþan bir sözlük var. Bu sözlük yardýmýyla olabilecek tüm alternatifler deneniyor. Hacker'larýn baþvurduðu bir baþka yöntem ise 'keylogger' adý verilen özel bir programý kullanmak. Bu program klavyenizde bastýðýnýz tüm tuþlarý bir dosyaya kaydeder ve bu dosya yoluyla hesabýnýzý çalmak isteyen kiþiye gizlice yönlendirilir. Þifreleriniz de dahil olmak üzere yazdýðýnýz her þey baþkalarýnýn eline geçer. Keylogger bilgisayara kolayca yüklenebilir ve çalýþtýðýný fark etmek oldukça güçtür.

9 aktif gör A G E D 9 Ay'dan getirilen kumlar 40 yýl sonra müzayede evinden çýktý Apollo 11'in Ay'dan getirilen ve 2 yýl sonra ortadan kaybolan kumlar, St. Louis'deki bir müzayede evinde ortaya çýktý. Þans eseri bulunan Ay kumu, NASA'nýn Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne teslim edildi. Müzayede evinin sahibi David Kols, "Ay kumu parmaðýmýn ucu kadar Ama en azýndan bu ömrümde Ay'a geri gitmeyeceðimizi bildiðim için anlamý çok büyük" dedi. NASA'nýn 23 Haziran'da bulunduðunu açýkladýðý kumun, 1969'da Ay'ýn yüzeyinde çekim yapan astronotlarýn kamerasýndan geldiði biliniyor. Kameradan þeffaf bant kullanýlarak alýnan kum, bir þekilde karaborsaya düþtü ve 2001 yýlýnda Alman bir koleksiyoncuya satýldý. Koleksiyoncu ise bandý ABD'ye teslim edeceðine küçük parçalara böldü. DEÐERÝ 2 BÝN DOLAR BÝLE DEÐÝL Yýllar sonra, St. Louis'deki müzayede evinde Ay kumunun açýk artýrmaya çýkarýldýðýný öðrenen NASA yetkilileri, açýk artýrmayý durdurdu ve kuma el koydu. Müzayede evi, kumun deðerini dolar arasýnda belirlemiþti. NASA'nýn 1972'ye kadar süren Apollo görevlerinde, Ay'dan 363 kg taþ, kaya, kum ve toz Dünya'ya getirildi. 5.5 cm lik Billy the Kid fotoðrafý 4.5 MÝLYON LÝRA ABD de 19 uncu yüzyýlda yaþamýþ ünlü kanun kaçaðý Billy the Kid in dünyada bilinen tek fotoðrafý müzayedeye çýktý yýllarý arasýnda yaþayan ve gerçek adý Henry McCarthy olan Billy the Kid'in hayattayken 25 sente çektirdiði fotoðrafý Denver'da yapýlan bir müzayedede 2.3 milyon dolara (4.5 milyon lira) satýldý. 5.5 santimlik fotoðrafý ünlü muhafazakar hareket Çay Partisi baðýþçýlarý David ve Charles Koch'un kardeþi William Koch satýn aldý. Billy the Kid, 'Lincoln Savaþý' olarak bilinen sýðýr baronlarý arasýndaki kanlý çatýþmalarda yaþý kadar, yani 21 kiþiyi öldürmesiyle ün kazanmýþtý. 'Fotoðraflarýn kutsal kasesi' olarak bilinen resmin 1880 yýlýnda gezici bir fotoðrafçý tarafýndan New Mexico'daki Fort Summer kalesinde çekildiði tahmin ediliyor. Fotoðrafýn daha sonra bir sýðýr hýrsýzý tarafýndan verilen Upham ailesine geçtiði belirtildi. Billy the Kid iki þerif yardýmcýsýný öldürmekten dolayý idamýný beklerken cezaevinden kaçmýþ ve aylar sonra Þerif Pat Garrett tarafýndan vurularak öldürülmüþtü. Rusya nýn Yekaterinburg kentinde ünlü pop star Michael Jackson un anýtý açýldý. Rusya da Michael Jackson Anýtý açýldý Rusya'nýn Yekaterinburg kentinde ünlü pop star Michael Jackson'un anýtý açýldý. Ünlü starýn ölümünün 2. yýldönümü vesilesiyle yapýlan anýtýn açýlýþ törenine yüzlerce Jackson hayraný katýldý. Hayranlarý üç metrelik heykelin önünü çiçek ve Oyuncaklarla süsledi. Törende kentin yerel müzik topluluklarý küçük bir konser verdi. Anýtýn mimarý Victor Mosiyelev, eserini altý ay içerisinde tamamladýðýný belirtti. Heykelin, Yekaterinburg'ta faaliyet gösteren Michael Jackson Hayranlarý Derneði'nin Mali yardýmlarýyla açýldýðý kaydediliyor. Anýtta ünlü star dans aný yansýtýlmýþ.

10 10 A G E D aktif gör Genel Baþkan dan Aktif Görme Engelliler Derneði Genel Baþkaný Þerafettin HASANOÐLU Engelli denince akla ne gelir? Engelli denilince akla kör, topal, saðýr, dilsiz ve kötürüm gelmemeli! Deðerli okurlarým; bizim küçüklüðümüzde veya büyüklerimizin zamanýn da Çakýr ýn oðlu kötürüm olmuþ, kel hasanýn torunu kör doðmuþ þeklinde anýlýrdý. Kimse bu ifadelerden alýnmayýp komþuluðun verdiði o sýcak iliþkiler çerçevesinde herkes birbirine yardýmcý olurdu. Arkadaþlar yakýn bir geçmiþimize kadar doða bu kadar deðiþtirilmemiþti ve engelli vatandaþlarýmýz o zamanýn ilkel yöntemleriyle ulaþým ve eriþimleri bugünkü kadar sýkýntýlý yaþamamýþtý. Birçok defa vurgulamaya çalýþtýðým sorunlarýmýzý, asgariye inmediði sürece daha çok kafa yoracaðýz anlaþýlan! Sanýrým Anlamýþsýnýzdýr. Eðer anlamamýþsanýz, bu sorum öncelikle yasalarý çýkartan hükümete ve dolayýsýyla uygulayýcý olan bakanlýklar ve yerel yönetimlere aittir. Deðerli okurlarým; 5378 sayýlý özürlüler kanunundan bahsediyorum. Çünkü bu kanunlarý bizim kanunlarýmýz diye önümüze koydular. O kanun maddelerinde istihdam bulunmasýna raðmen þu anda hala kamuda 35 binden fazla engelli açýðý bulunmaktadýr. Bu açýðý kapatmamakta ýsrarlý olan hükümetimiz, vücut fonksiyonlarýnda ki kayýp oranlarýný belirleyen raporlar tamamen bir keþmekeþ olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Aðýr engelli miyiz ya da bir baþkasýnýn yardýmýna muhtaç mýyýz yani refakatçi ihtiyacýmýz var mý gibi ibarelerinin bulunup bulunmadýðý sorunlarýyla hangi engel gurubuna girdiðimizi anlayamýyoruz. Evde bakým aylýðý içinde hala sorunlarýn çözüme ulaþmadýðý görülmektedir yani bu hakký kimle alýr konusunda yeterli açýklamalarýn yapýlmadýðý için önemli derecede istismarlar ve hak kayýplarý yaþanmaktadýr. Daha yeni olan ulaþým mevzuatýndaki deðiþiklikle gündelik ihtiyaçlarýný karþýlayamayan engellilere ve refakatçilerine devlet demir yollarýndaki ulaþým hizmetleri ücretsiz hale getirilmiþti. Ortalama beþ ay gibi bir süreyle yüzde 90 üzeri bütün engelliler bu tarifeden faydalandýlar, ancak anlaþýlan ulaþtýrma bakanlýðý hesabýný yanlýþ yapmýþ olacak ki görme engelliler bu hizmetten muhaf tutuldular. Anlayacaðýmýz görme engelliler için bir baþkasýnýn yardýmý olmadan hiç tanýmadýðý bir yere gittiðinde nasýl bir zorluklarla karþý karþýya kalabileceklerini hiç hesaba katmamýþlar. adresinde haberini yaptýðýmýz, Hayata baðlanýyoruz sosyal sorumluluk projesiyle 10 bin görme engelliye tam donanýmlý bilgisayar kampanyasý için de sadece Zaman gazetesinin haberine göre duyurusu yapýlmýþtýr. Tanýtýmý ve duyurusu tam olarak yapýlmayan bu kampanyada birçok Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýf çalýþanlarý habersiz ya da hangi evraklarýn istendiðini bilmedikleri gibi bu kampanyada süre verilmediði için müracaatlarýn bittiðini söyleyen bile var.yazýmýn baþýnda vurgulamaya çalýþtýðým gibi baþta görme engelliler olmak üzere, fiziksel engellilerin de en büyük sorunlarýndan biri olan fiziksel çevrenin ve ulaþým araçlarýnýn engellilere uygun olmamasýndan dolayý sokaða çýkamamaktadýrlar. Özellikle þehirlerde engellilerin eriþebilirliði, ulaþým araçlarýnýn çok merdivenli oluþu, alt ve üst geçitlerle birlikte hemzemin geçitlerinin bizim ulaþýmýmýzda sýnýr oluþturmasý, sokak ve cadde kaldýrýmlarýnýn standartlara uygun yapýlmamasý nedeniyle, 5378 sayýlý Özürlüler kanununu neden çýkarttýlar acaba diye sormadan edemiyorum kendime? Köþe yazýlarýndan yazarlarý sorumludur Apple ios ve Sony PS3'ün kodlarýný kýrmayý baþararak þöhret kazanan Geohot, Facebook tarafýndan iþe alýndý. Ü retici firmalarýn 'kýrýlamaz' dediði kodlarý birkaç günde kýrarak büyük þöhret kazanan ünlü hacker George Hotz artýk bir Facebook çalýþaný! TechUnwrapped sitesinin iddiasýna göre, henüz 22 yaþýnda olan dahi hacker Hotz muhtemelen 'çok gizli tutulan yeni ipad uygulamasýnýn geliþtirilmesinde' görev alacak. Facebook baþlarda bu iddiayý yalanlasa da, daha sonra yayýlan 'Hotz'un Facebook'taki meþguliyeti yüzünden ipad 2 yazýlýmýný kýrmakla uðraþamadýðý' duyumu söylentileri doðruladý. Üstelik Geohot nickli hacker, kendi Facebook sayfasýnda "Facebook gerçekten çalýþmak için mükemmel bir yer" ifadelerini kullandý. Hotz (Geohot), 2007'de, yani henüz 18 yaþýndayken, iphone'un kilit yazýlýmýný kýrarak cihazýn firma anlaþmalý GSM operatörü dýþýnda da kullanýlabilmesini ve jailbreak yazýlýmlarýnýn geliþtirilmesini saðlamýþtý. Hotz daha sonra, Sony'nin "asla kýrýlamaz" dediði PlayStation 3'ün yazýlýmýný çözdü ve kodlarý internette yayýmladý. Bunun üzerine, bu yýlýn Tatilde kilo almamak için... T atil denince ilk akla gelen dinlenmek, eðlenmek, rahatlamaktýr. Tabii bir de kilo almak endiþesi... Özellikle açýk büfede birbirinden lezzetli görünen börekler, kýzartmalar, etler, tatlýlar en dirayetli denilebilecek insanlarý bile çoðu kez baþtan çýkartmada etkili olur. Obezite ve metabolizma hastalýklarý uzmaný Dr. Ayça Kaya'ya göre, bütün bunlarla birlikte deniz kenarýna gidilse bile, yüzmek yerine güneþlenmeyi tercih etmek kilo alýmýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Peki, tatilde kilo almamak için ne yapmak gerekiyor? Dr. Kaya, tatili kilo almadan bitirebilmek için birkaç ipucu veriyor: BUTÝK OTELLERÝ TERCÝH EDÝN! "Tatilde kilo almamak için her þeyden önce doðru tatil planý yapmak daha uygun olur. Örneðin sürekli uyaranlarýn olduðu, açýk büfe, her þey dahil oteller yerine, butik oteller veya oda-kahvaltýnýn dahil olduðu konaklama yerlerini tercih etmek daha doðru olur. BÜTÜN GÜN GÜNEÞLENMEYÝN, AKTÝVÝTEYÝ ARTIRIN Tatil aktiviteyi artýrmak için bir fýrsat olarak da deðerlendirilmelidir. Bütün gün þezlongta güneþlenmek yerine, bol bol yüzmek, plajda top oynamak, sörf, yelken, dalma gibi su sporlarýný yapmak veya bunlarý öðrenmeye çalýþmak da çok etkili kilo kontrol yöntemleridir. SPOR MALZEMELERÝNÝZÝ YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN Tatil köyü gibi bir yere gidiyorsanýz yanýnýza muhakkak spor ayakkabýlarýnýzý ve spor çoraplarýnýzý almayý unutmayýn. Çünkü bu otellerde mutlaka fitness merkezleri, basketbol sahalarý, tenis kortlarý vardýr. Siz de en azýndan günde 1 saatinizi spora ayýrabilirsiniz. TATLI BÜFESÝNE UÐRAMAYIN Tatilde yeme içme alýþkanlýklarý da deðiþir. Normal hayatta yenilmeyen yiyecekleri sürekli görmek, ister istemez bu yiyeceklere karþý olan ilgiyi artýracaktýr. Özellikle her þey dahil konseptli otellerde sürekli mantýlar, gözlemeler, tatlýlar, patates kýzartmalarý, hamburgerler, dondurmalar burnunuzun dibinde olur. Bu tür yiyeceklerden uzak durabilmenin en etkili yolu bunlarý görmemektir. Yani bu tür gýdalarýn olduðu bölümlere gitmeyin. Unutmayýn ki, göz görmez ise gönül istemez. en ünlü HACKER ý iþe aldý baþlarýnda, Hotz aleyhine çok aðýr cezai talepler içeren bir dava açan Sony, sonradan hacker'dan 'söz alarak' davayý rafa kaldýrdý. Ancak Anonymous'tan kopan LulzSec hacker grubu Hotz'a açýlan davayý protesto için PlayStation Network oyun aðýna saldýrý düzenledi ve milyonlarca oyuncunun kredi kartý ve adres de dahil tüm kiþisel bilgilerini ele geçirerek internette yayýmladý. Sony, uzunca süre kapalý tutmak zorunda kaldýðý oyun aðýný ancak 2 ay sonra yeniden devreye sokabildi. ÖÐÜNLERÝNÝZÝ BAÞTAN PLANLAYIN Öðün planlarýný da baþtan yapmak daha doðru olur. Acýkmadan, sýrf saati geldi diye yemek yemek doðru olmayacaktýr. Üç ana öðünü dolu dolu yemek yerine kendinize günde en keyif alacaðýnýz bir öðünü belirleyin. Diyelim ki akþam yemeðinde uzun oturmayý seviyorsanýz sabah kahvaltýsýný hafif tutarak güne baþlayabilirsiniz. Sabah kahvaltý öncesi otelin fitness salonunu ziyaret edin ve güne güzel bir koþu ile baþlayýn. Spor sonrasý kahvaltýyý süt ve meyve yiyerek hafif tutun. Daha sonra doðru plaja, harekete... Bol bol denize girin ve yüzün. Öðlen yemeðinde daha çok zeytinyaðlý ve yoðurtlu salatalarý tercih edin. Pilavlardan, kýzartmalardan, makarnalardan ve tatlýlardan uzak durun. Ýkindi çayýnda yaðsýz yarým gözleme ile ayran içebilirsiniz. Akþam yemeðinde ise et, salata ve dilediðiniz bir içecekten 1-2 bardak alabilirsiniz. HAYATINIZI ÝKÝYE AYIRMAYIN Fazla kilolardan kalýcý olarak kurtulmak ve kilo yönetimini öðrenebilmek imkânsýz deðildir. Yaþam, tatili ve çalýþma hayatý ile bir bütündür. Ýnsan yaþamýný, 'diyetteyim' veya 'diyette deðilim' diye ikiye ayýrmamalýdýr. Fazla kiloluk ve þiþmanlýk kozmetik bir problem deðildir. Vücudu baþlý baþýna etkileyen çok ciddi bir metabolizma hastalýðýdýr. Muhakkak týbbi olarak tedavi edilmelidir. Amaç ister tatil, ister bayram olsun her durumda saðlýklý kilo aralýðýný sürdürebilmek, kilo yönetimini öðrenmek ve kilo alýp verme döngüsünden çýkmak olmalýdýr."

11 aktif gör A G E D 11 Bütçenizi zorlamadan mutfaðýnýzý yenileyin! M odern ve hareketli bir yaþam tarzýnýz varsa, günümüz modasý parlak, renkli ve metal detaylý mutfaklar tam size göre diyebiliriz. Ancak tercihinizi yaþayan ve hiç eskimeyen bir mutfaktan yana kullanýyorsanýz, masif ahþap modeller en uygun olanlardýr. Mutfaðýnýzda sýcaklýk arayanlardansanýz þanslýsýnýz çünkü modern mutfaklar yerini yavaþ yavaþ ahþap mutfaklara býrakýyor. Hem malzeme, hem de model konusunda pek çok farklý seçenek bulabileceðiniz ahþap mutfaklarda ayrýca dilediðiniz renk kombinasyonunu da yakalayabilirsiniz. Modern tarzdan vazgeçmek istemiyorsanýz, düz çerçeveli kapaklarý ve metal kulplarý tercih edebilirsiniz. Eðer geniþ bir mutfaðýnýz varsa son dönemde çok moda olan Shaker tarzý mutfaklara yönelebilirsiniz. Farklý boya ve malzeme seçeneklerinin uygulandýðý bu tarzda zengin aksesuar alternatifleri de bulabilirsiniz. Bütçenizi düþünerek hesaplý davranmak istiyorsanýz dolap kapaklarýnýza ahþap dokulu kaðýtlar kaplayarak görünümünü deðiþtirebilirsiniz, Birkaç üniteyi yenileyin Renkli bir mutfaðýnýz varsa bile birkaç ahþap detayla zenginleþtirebilirsiniz. Böylece bütçenizi de fazla zorlamamýþ olursunuz. Karakterinizi yansýtýn Açýk renk duvarlar ve çalýþma tezgahý ahþap mutfaðýn daha þýk ve çarpýcý görünmesini saðlar. Vücudumuzdaki yaðlar nasýl eriyecek? B eslenme ve Diyet Uzmaný Müge Özyurt ile Beslenme ve Diyet Uzmaný Burcu Ýnce, "Yað yakmak için en az dakika spor yapýlmalý. Ýdeal olan; düþük veya orta yoðunlukta dakikalýk yürüyüþtür" diyor. Metabolizmayý hýzlandýrdýðýndan yürüyüþ ve koþma gibi egzersizlerle birlikte aðýrlýk kaldýrýlmasý da tavsiye ediliyor. Bilinçsiz yapýlan sporun yarardan çok zarar getirdiðine dikkat çeken Ýnce, "Saðlýklarýný korumak amacýyla spor yapanlarýn bunu haftada en az 3-4 kez gerçekleþtirmeleri gerekiyor. Kiþinin spora yönelme amacý kilo vermekse koþu ve yüzme gibi kardiyo egzersizlerden yararlanýlmalý ve bu tablo aðýrlýk çalýþmalarýyla desteklenmeli" diye konuþuyor. Sabah sporunu seven ve "Ancak bu saatlerde spor yapabilirim" diyenlerin karýnlarýnýn tok olmasý isteniyor. Bu durumda olanlara kahvaltýdan 2 saat sonra spor yapmalarý öneriliyor. Zaman sorunu Spor yapmak kiþiyi obezite, kalp hastalýklarý, tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalýklardan koruyor. kiþiyi kalktýktan sonra 1 saat içinde spor yapmaya zorluyorsa biraz karbonhidrat, kuru üzüm, 2-3 kuru kayýsý, 2 ceviz tüketilmesi öneriliyor. Öðlen spor yapanlar için saðlambir kahvaltý þart! Kahvaltýda tamtahýllý ekmekle hazýrlanan peynirli sandviç, domates ve salatalýk iyi bir alternatif olarak deðerlendiriliyor. Spordan 1 saat önce süt ilemeyve, yoðurt veya sadece meyveden oluþan ara öðün tüketmek yararlý bulunuyor. Spora akþam iþ çýkýþýnda gidenlerin bir sandviç vemeyve suyu tüketmeleri isteniyor. Spora aç gidildiðinde, çok enerji harcanýyor. Bu da, spor sonrasýnda çok yemeye yol açýyor. Spordan sonra muz yiyin. Klasik mutfak görünümü için Koyu ceviz kapaklar, mermer tezgah ve mozaik duvar karolarýyla klasik bir mutfak havasýný yakalayabilirsiniz, Özellikle davlumbaz yanlarýndaki asma dolaplarda simetrik yerleþim planýný uygulayabilirsiniz. Depolama için iyi bir çözüm Anneannelerimizin bir zamanlar kullandýðý tel dolaplar yeniden moda oldu. Siz de depolama için bu tarz bir dolabý deðerlendirebilirsiniz. Ayrýca dolap raflarýna asacaðýnýz askýlar bardaklarýnýz için farklý bir çözüm. Ekstra çalýþma tezgahý Mutfaðýnýzda yeterince alan varsa ortaya yerleþtireceðiniz bir ada ünitesi ile fazladan bir çalýþma tezgahýna sahip olabilirsiniz. Pahalý bir görüntü yakalamak için Açýk tonlarda meþe kapaklarý, koyu granit bir tezgah, parlak krom kulplar ve modern detaylarla olduðundan daha lüks ve zengin gösterebilirsiniz. Renklerle canlandýrýn Düz ve sade model mutfaðýnýzý renkli kapaklarla canlandýrabilirsiniz. Örneðin açýk meþe kapaklar, mor tonlarý ile son derece uyumlu ve dikkat çekici durabilir. Çekici çiftlik evi havasý yaratýn Krem rengi lake kapaklý büfe tarzý üniteleri hasýr sepetler ve ahþap detaylar kullanarak kýr evi mutfaðý havasý kazandýrabilirsiniz. Spordan sonra boþalan deponun, muz ya da meyve suyu gibi glisemik indeksi yüksek besinlerle doldurulmasý gerekiyor. E vitamini ihtiyacýnýn giderilmesi için de, günde adet fýndýk ya da badem tüketilmeli. Spordan geç saatte çýkýlmasý halinde (saat gibi) akþam yemeði yenilmemeli. Alternatif olarak meyve suyu ve sandviç veriliyor. Spor sýrasýnda, dakika aralýklarla, 1 çay bardaðý su tüketilmesi gerekiyor. Kalp kasý açýsýndan önemli olan sodyum ve potasyumun kaybý suyla yerine konulamadýðý için, domates suyu tüketimine aðýrlýk vermek de þart! Burçlara göre parfüm kokularý K okusu hoþ olan bir parfümü aldýðýnýz da sizin üzerinizde de hoþ bir koku oluyor mu? Yoksa hoþ kokmuyor mu? Yoksa burcunuza uygun olmayan bir parfüm mü aldýnýz? Ýþte size parfümünüzü burcunuza göre seçmenizi kolaylaþtýracak ipuçlarý Su Grubu: Yengeç, Balýk, Akrep Sofistike ve zarif su kadýnýnýn müthiþ bir estetik gözü vardýr. Çalýþma masasýndaki kalemlikten evindeki saksýya, saçýna taktýðý taraktan kullandýðý parfüme kadar, yaþamýndaki tüm ayrýntýlar onun ince zevkini yansýtýr. Giyim onun için gerçek bir tutkudur ve modayý takip etmek bir yana, çizgisini kendi yaratýr. Daima bakýmlý olan Su kadýný, þehrin en iyi güzellik merkezlerinin sürekli müþterisidir. Daima bakýmlý görünmeyi tercih eden Su kadýný, kendini en kötü hissettiði zamanlarda bile rujunu tazelemeyi ihmal etmez. O, elegan mekanlarda, elegan dostlarýyla uzun saatler süren sohbetlere katýlmaktan hoþlanýr. Tam bir kalite aþýðý olan Su kadýný, kalabalýk bir ortamda zarafeti ve kokusuyla dikkat çeker. Kendisindeki zarafeti tamamlayan fresh ve sabunumsu kokular, onun dünyasýndaki þýklýðýn tamamlayýcýsýdýr. Güzel olmanýn ilk kuralý, güzel kokmak! Hava Grubu: Kova, Ýkizler, Terazi Modern, çaðdaþ, meraklý ve inatçý Sýký bir araþtýrmacý olan Hava kadýný, sýnýrsýz bir keþif duygusuyla doludur. Kendinden emin, enerjik ve girgin yapýsýyla aradýðý cevaplarý bulmadan peþini býrakmaz. Kariyeri, Hava kadýnýnýn yaþam tarzý ve vitrinidir. Ýþte bu yüzden, tene deðer deðmez patlama hissi yaratan, enerjisine ve hayal gücüne ayak uydurabilecek kokularý tercih eder. O, kullandýðý kokunun yaþam tarzýný ve güçlü kiþiliðini yansýtmasýný ister. Az ve öz olaný seven Hava kadýný, geçmiþi çok düþünür ancak ona baðlý deðildir. Açýk ve dobra yapýsýyla, en abartýlý detaylarý dahi müthiþ bir yalýnlýkla sunabilir. Seçici Hava kadýný, notalarý yalýn ve perde perde yayýlan kokularý seçmelidir. Ateþ Grubu: Koç, Aslan, Yay Tutkulu ve seksi Ateþ kadýný, dikkat çekmeyi, maksimalist detaylarý ve komplimanlarý sever. Girdiði her ortamda bir anda tüm bakýþlarý yakýcý etkisi altýna almayý baþarýr. Cinsel çekiciliði ve cazibesi Ateþ kadýnýna tanýnan en büyük ayrýcalýktýr. Flört etmeyi seven ateþ kadýný için, yer ve zaman önemli deðildir. Ofiste, tatilde, yemekte hatta uçan balonun içinde Genzi yakan baharat kokularý onun diþiliðim yansýtýr. O, cana yakýn, feminen ve bonkördür. Parfümü de onun gibi kendine yavaþ yavaþ çeken, sonunda bir tutkuya dönüþen notalara sahip olmalýdýr. Ateþ kadýný, sürekli arzulanýr ve kendisi de bunun farkýndadýr. Tenine yayýlan parfüm de týpký onun gibi gösteriþli ve frapandýr. Ferahlatýcý ve kýþkýrtýcý yaz kokularý! Toprak Grubu: Boða, Baþak, Oðlak Görüntüsüne oldukça önem veren Toprak grubu kadýnlarý þýk, zarif ve yalýn bir zevke sahiptirler. Onlar için göze hitap etmek ve insanlarýn nazarýnda iyi bir izlenim býrakmak çok önemlidir. Bir toprak burcunun hoþlanmayacaðý þeylerden biri de çevrenin ona yadýrgayarak bakmasýdýr. Bu sebeple çok abartýlý ve þatafatlý giysiler, makyaj ve hatta saç kesimi Toprak grubu kadýnlarý için hiç uygun deðildir. Toprak grubu kadýnlarý doðanýn yumuþaklýðýný ve sadeliðini içinde barýndýran çiçek kokularý tercih edilebilir.

12 12 A G E D aktif gör ÖZÜRLÜ HAKLARI ÖZET LÝSTESÝ 1. Devlet tiyatrolarý, gösterilerini özürlülere ücretsiz sunmaktadýr. 2. Türk hava yollarý ile seyahat halinde belirlenen esaslar doðrultusunda özürlüler % 40 indirimden yararlanabilir. 3. Devlet Demir Yollarý ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde özürlüler %20 indirimden yararlanabilir. 4. Telsim (Cep Özel Engelliler) - Turkcell (Destekcell) Cep Telefonlarýnda Görüþme Ücretinden Ýndirimli Olarak Yararlanýlabilir. 5. Türk Standardlarý Enstitüsü ile birlikte özürlüler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazýrlanmaktadýr. 6. Özürlülerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayýlý kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon þeklinde örgütlenmiþtir. 7. Özürlülerin profesyonel olarak spor yapmalarý için devlet bakanlýðýna baðlý özürlüler spor federasyonlarý vardýr. 8. Oy kullanýrken seçim kurullarýnýn özürlüler için düzenleme yapmalarý gerekmektedir. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde 26-27) 9. Belediyeler 572 sayýlý kanun hükmünde kararname gereðince özürlülere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadýr. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4) 10. Belediyeler toplu taþýma araçlarýndan özürlüleri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandýrmak zorundadýr. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4) Sayýlý Belediyeler ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Yasasý, belediyelere ait ve belediyeler tarafýndan iþletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iþyerlerinin özürlüler tarafýndan iþletilmesi konusunda kolaylýk getirmiþtir. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4) yaþýný bitirmiþ ve herhangi bir yerden geliri olmayanlar emekli sandýðýna veya bulunduðu yerdeki valilik veya kaymakamlýk makamlarýna baþvuru yaparak 2022 sayýlý yasa gereðince aylýk baðlanmasýný talep edebilir. 13. Özürlülerin kullandýðý araç ve gereçler il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý tarafýndan karþýlanabilmektedir. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde 17) 14. Ýmar Mevzuatýna ulaþýlabilirlikle (fiziksel engellerin kaldýrýlmasýyla) ilgili hükümler eklenmiþtir. buna göre, kaldýrýmlar, yaya yollarý, konutlar ve umumi binalar özürlülerin ulaþabilirliðine uygun olarak yapýlmak durumundadýr. 15. Özürlüler H sýnýfý sürücü belgesi alarak özel tertibatlý araç kullanabilirler. 16. H sýnýfý sürücü belgesine sahip olan özürlüler yurt içinden aldýklarý özel tertibatlý otomobillerde, katma deðer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taþýt alým vergisinden muaf tutulmaktadýr. 17. H sýnýfý sürücü belgesi olan özürlülerden uygun þartlarý taþýyanlarýn yurt dýþýndan getirtecekleri özel tertibatlý otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardýr. 18. El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiþ bulunan özürlülerin yurt dýþýndan getirtecekleri özel tertibatlý minibüsler gümrük vergisinden muaftýr. 19. Sosyal Güvenlik kuruluþlarýnca karþýlanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak saðlanmasý gerekmektedir. (572 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Madde ) 20. özürlü çocuðun resmi veya özel eðitim merkezlerinde aldýklarý geliþim ve eðitime iliþkin giderlerin bir kýsmý çalýþýlan kurum, emekli sandýðý ve sosyal sigortalar kurumu tarafýndan bütçe uygulama talimatlarý çerçevesinde karþýlanmaktadýr. emekli sandýðýna ve sosyal sigortalar kurumu'na baðlý kiþilerin çocuklarýnýn özel eðitimleri için 2002 yýlý itibarý ile en fazla 245 milyon tl eðitim yardýmý yapýlmaktadýr. 21. Yükseköðretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayýt yaptýrarak öðretime baþlayan öðrenci ilk yýlýnda bulunduðu ilin valiliði bünyesindeki sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfý'na baþvurmasý durumunda, baþbakanlýk bursundan yararlandýrýlýr.. ayrýca yardýmcý ders araç gereçlerinin temini konusunda özürlü öðrenciye destek verilmektedir. 22. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünün öðrenci yurtlarýndan özürlü öðrenciler istemde bulunmalarý halinde yararlanabilmektedirler. 23. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafýndan uygulanan harç ve öðrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde özürlü olduðunu belgeleyenlere öncelik tanýmakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararý ile %50 indirim yapýlmaktadýr /58 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi, özürlülere yönelik bir çok düzenlemenin uygulanmasýný içermektedir Sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesine göre, II sayýlý listedeki kayýt ve tescile tabi mallardan, münhasýran aracý sakatlýðýna uygun hareket ettirici özel tertibatý bulunanlarýn malul ve sakatlar tarafýndan beþ yýlda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanýlmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler yeni otomobil ve bir kýsým ticari araçlarda ö.t.v.'den muaftýrlar Sayýlý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafýndan kullanýlan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm özürlüler motorlu taþýtlar vergisinden müstesnadýr. 27. Serbest meslek erbabý ve ücretli çalýþan özürlü vatandaþlarýmýz ile kendisi özürlü

13 aktif gör A G E D 13 olmasa bile ailesinde özürlü kiþi bulunan serbest meslek erbabý ile ücretliler vergi indiriminden yararlanýrlar 28. Kamu kurumlarýnýn sakat memur çalýþtýrma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý sorumlu ve yetkilidir 29. Kurumlarca özürlü vatandaþlarýmýza ayrýlan boþ devlet memuru kadrolarý için her yýlýn Nisan-Mayýs, Temmuz-Aðustos veya Ekim- Kasým dönemlerinde sýnav açýlmaktadýr 30. Sýnav duyurularý Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndan resmi gazetede, tirajý yüksek ulusal gazetelerde ve TRT Televizyon ve radyo kanallarý aracýlýðýyla yapýlmaktadýr.kurumlar sýnav duyurularýnda iþin özelliði gerektirmediði sürece özür gruplarý arasýnda bir ayrým yapamayacaðý gibi özür oranýnda da üst sýnýr getiremeyeceklerdir. 31. Sýnavlarda özürün özelliðine göre kurumlarýn refakatçi bulundurmasý gereklidir. Ayrýca özür gruplarý dikkate alýnarak sýnav sorusu hazýrlamak ve deðerlendirmek üzere özel sýnav kurulu oluþturulur 32. Ýþverenlerin belirli bir mesleði olan özürlüleri öncelikle meslekleri ile ilgili iþlerde çalýþtýrmalarý gerekmektedir 33. Kurum ve kuruluþlar çalýþma yerlerini özürlü vatandaþlarýmýzýn çalýþmasýný kolaylaþtýracak þekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve özürlü vatandaþlarýmýzýn çalýþmalarý ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadýr 34. Ülkemizde özürlü vatandaþlarýmýz için Türkiye iþ Kurumu, Halk Eðitim Merkezleri, Mesleki Eðitim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler ve özürlülerle ilgili dernek ve vakýflar tarafýndan meslek edindirme kurslarý açýlmaktadýr 35. Özürlü vatandaþlarýmýzýn çalýþtýðý kamu kurum ve kuruluþu özelleþtirme kapsamýndaysa, kapatma ve tasfiye halleri dýþýnda özürlü vatandaþlarýmýz iþten çýkartýlamaz 36. Özelleþtirme sonucunda özürlü vatandaþlarýmýzýn çalýþtýðý kurum veya kuruluþun tasfiye edilmesi veya kapatmasý halinde iþine son verirse bulunulan ildeki Türkiye Ýþ Kurumuna baþvurulmalýdýr. Bu durumda iþ kaybý tazminatý, kanunun diðer çalýþanlara tanýdýðý haklarýn iki katý oranýnda ödenmektedir. 37. Meslek edindirme kurslarýndan yararlanan özürlü vatandaþlarýmýza iþe yerleþtirmede öncelik tanýnýr 38. Gerek kamu gerekse özel sektörde özürlü iþçi olarak iþ bulmayý saðlayacak kurum Türkiye Ýþ Kurumudur. 39. Özürlü iþçiler, diðer iþçilere yapýlan sosyal yardýmlardan aynen yararlanýrlar. 40. Toplu iþ görüþmelerinde özürlü iþçiler aleyhine hükümler konulamaz. 41. Özürlü vatandaþlarýmýz kendi iþini kurduðunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir ve daha fazla iþçi çalýþtýran kamu %4, özel sektör iþletmeleri % 3 özürlü çalýþtýrmak zorundadýr. 43. Ceza paralarý özürlü vatandaþlarýmýzýn istihdamý, mesleki eðitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanýlmaktadýr. 44. yasal kotasýnýn üstünde özürlü çalýþtýran iþverenleri sigorta primlerinin yarýsý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. 45. Türkiye'de 268 özel eðitim okulu ve 351 özel eðitim ve rehabilitasyon kurumu vardýr. 46. Tüm Ýllerde Rehberlik Ve Araþtýrma Merkezleri bulunmaktadýr. özürlü çocuðu olan aileler buralara baþvurarak çocuklarý hakkýnda danýþmanlýk hizmeti alabilirler. 47. Okullarda kaynaþtýrma eðitimine aðýrlýk verilmektedir. 48. Görme engellilere okul öncesi dönemde gündüzlü, ilköðretim düzeyinde yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim verilmektedir. 49. Ýlköðretim okulunu bitiren görme özürlü öðrenciler öðrenimlerine normal okullarda kaynaþtýrma yoluyla devam etmektedirler. 50. Braille yazýlmýþ ortaöðretim ders kitaplarý görme engelliler akþam sanat ve basým evi matbaasýnda basýlýp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaþtýrýlmaktadýr 51. Ýþitme engellilere okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim düzeyinde gündüzlü ve yatýlý olarak eðitim hizmeti verilmektedir 52. Ýþitme engelli öðrenciler meslek liselerine sýnavsýz yerleþebilmektedirler 53. Ortopedik özürlülere yatýlý ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköðretim ve meslek lisesi düzeyinde eðitim olanaðý sunulmaktadýr. 54. Zihinsel engelliler eðitilebilir ve öðretilebilir olarak iki ayrý grup okulda eðitim almaktadýrlar. bunlar özür derecelerine göre yapýlandýrýlmýþ okullarda yada kaynaþtýrma okullarý veya sýnýflarýnda eðitim alabilmektedirler. 55. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazý hastaneler bünyesinde "hastane ilköðretim okullarý" bulunmaktadýr. 56. Üniversite sýnavý sýrasýnda ortopedik ve görme özürü bulunanlar için uygun düzenlenmiþ sýnav mekanlarý hazýrlanýr, görme özürlüler ve az görenler için 30 dakikalýk ek sýnav süresi verilir, sýnav sorularýný okuyacak ve söylenecek yanýtlarý yazacak uygun eðitimde ve düzgün diksiyonlu "yardýmcý refakatçi" eþliðinde sýnava girme olanaðý tanýnýr. 57. Az gören üniversite öðrencileri fakülte/yüksekokul / bölüm amirliklerine yazýlý olarak baþvurarak sýnav sorularýný büyük puntolu harflerle yazýlmýþ olarak saðlayabilirler. 58. Ülkemizde rehabilitasyon hizmeti, týbbi rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir. 59. Ülkemizde hamilelik döneminde bebeðin fiziksel ve zihinsel özürlü olup olmadýðýnýn saptanmasý amacýyla genetik danýþma merkezlerinde genetik danýþma hizmeti sunulmaktadýr. 60. Ülkemizde Ankara ve Ýstanbul'da olmak üzere özürlülere yönelik hizmet götüren iki diþ kliniði bulunmaktadýr. 61. Sosyal güvenlik kurumlarýnda Bað-Kur hariç olmaz üzere (SSK,Emekli Sandýðý) iyileþtirme hükümleri sayesinde engelsiz sigortalýlara nazaran daha erken emekli olma imkaný saðlanmýþtýr. 62. Trafik akýþýný engellememek koþuluyla park etmeye elveriþle alanlara araç park edebilirler. (Özürlü Kimlik Belgesini aracýn ön yüzünü görünecek þekilde asmanýz önemle rica olunur.) Dr. Tuncay

14 14 A G E D Malzemeler Ayvalý Kek-2 (6 kiþilik) 4 Adet Yumurta - 2 Su Bardaðý Toz Þeker - 1 Su Bardaðý Dövülmüþ Ceviz - 2 Su Bardaðý Ayva Rendesi - Yarým limon suyu - 1 Paket Kabartma Tozu - 1 Çay Kaþýðý Tarçýn gr Margarin - 2,5 Su Bardaðý Un Çikolata sos için: 100 gr Margarin - 4 Yemek Kaþýðý Kakao - 1 Adet Yumurta - 5 Yemek Kaþýðý Pudra Þekeri Hazýrlanýþý Yumurtalarý ve toz þekeri çýrpýn. Margarini eritip ýlýnmasýný bekleyin. Ceviz ve margarini katýn. Ayva rendesi ve Iimon suyunu karýþtýrýn. Hamura ilave edin. Un ve kabartma tozunu; tarçýný ekleyerek yavaþ yavaþ karýþýma katýn. Yaðlanmýþ unlanmýþ kek kalýbýna dökýn. 170 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 50 dakika piþirin. Soðuduktan sonra kalýptan çýkarýn. Üzerine çikolatalý sos dökýp servise sunun. Sosun hazýrlanýþý: Margarini eritip soðutun. Kakao, yumurta ve pudra þekeri ile mikserde çýrpýn. Kekin üzerine gezdirin. Afiyet olsun. Cevizli Burma Çörek (8 kiþilik) Çilekli Pasta (6 kiþilik) Malzemeler 300 gr. savoyer bisküvi gr. çilek 3 çorba kaþýðý pudra þekeri - 1 poþet krem þanti - 1 su bardaðý süt MALZEMELER 1/2 Paket Margarin - 1 Su Bardaðý Pudra Þekeri 3 Adet Yumurtanýn Sarýsý - 1/2 Su Bardaðý Süt 1 Çorba Kaþýðý Bal - 1 Paket Kabartma Tozu Alabildiði Kadar Un Hazýrlanýþý: 1 Kg un, 2 çay kaþýðý karbonat, tuz ve suyu derin bir kabýn içinde yoðurup hamur haline getirin. Hamurdan küçük bezeler koparýp, oklavayla açýn. Ýlk açtýðýnýz hamurun üzerine sývý yað ve dövülmüþ ceviz serpin. Üzerine bir yufka daha koyun. Onun üzerine de malzemeleri ekleyin. En Üste bir yufka daha kapatýn. Bu üç yufkayý rulo yapýp gül biçiminde kývýrýn. Yaðlanmýþ tepsinin ortasýna koyun. Diðer yufkalarý da ayný biçimde üst üste koyup ortadaki yufkanýn etrafýnda dolayýn. Üzerine 2 çorba kaþýðý eritilmiþ margarini serpip 1 adet yumurta sarýsýný sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda üzeri kýzarana dek piþirin.afiyet olsun. Hazýrlanýþý Bisküvileri, yuvarlak çukur bir kaba, altýný ve kenarlarýný kaplayacak þekilde yerleþtirin. Çilek ve pudra þekerini blendýrda çekin. Krem þanti ve sütü birlikte çýrpýn. Kalýptaki bisküvilerin üzerine, bir kat krem þanti, bir kat çilek kremasý koyup, üzerine tekrar bisküvi yerleþtirin. Bisküvilerin üzerine kalan krem þantiyi yayýn, üzerine çilek kremasý sürün. Üstünü savoyer bisküvi ile kapatýn. Çilekli pastayý 2-3 saat buzlukta beklettikten sonra ters çevirerek bir servis tabaðýna alýn. Pastanýn üzerini çilek kremasý ile süsleyip servis yapýn. Afiyet olsun. aktif gör PÜF NOKTALAR Ceviz Lekesi Elden Nasýl Çýkar? Eller önce 1-2 dakika kadar sirkeye batýrýlmýþ bir pamukla ovulur. Sonra da soðuk suyla ovulur. Ardýndan soðuk suyla yikanir. Ceviz lekesi tamamen çikar. Bakýr Kaplarýn Parlatýlmasi Bir bezi sirke ile hafifçe ýslatýp, bakýrý ovun. Kaplariniz pýrýl pýrýl olur. Sýktýgýnýz Limonlarý Atmayýn Deðersiz olarak gördügünüz limon kabuklarýný güneþli bir yere koyup kurutursaniz, iyi bir temizleme aracýna sahip olursunuz. Bu kurumuþ kabuklarla, özellikle isli ve yaðlý mutfak esyalarinizi ovarken, þaþýrtýcý sonuçlar alýrsýnýz. Yaðlý Þiþeler Nasýl Temizlenir? Önce deterjanla yýkayin. Sonra durulanan þiþenin içine sodalý su koyarak sallamaya baþlanýr. Beþ dakika kadar sallanan þiþe çalkalanip bu sefer içine kahva telvesi ilave edilir. Bir süre bu sekilde sallanan þiþe kýsa bir zaman sonra yaðlardan tamamen temizlenmiþ duruma gelecektir. Mutfakta Týkalý Lavabolarýn Açýlmasý Lastik pompalarla dakikalarca açmak için uðraþmayýn. Kaynar sodali su, tikali delikten dökülürse, týkalý yer hemen açýlacaktýr. Soðan Kokusu Ellerden Çýkarýlabilir Evvelden haþladiginiz patatesi mutfaktaki iþiniz bitince elinize sürerek ovuþturunuz. Bu isleme beþ dakika kadar devam ediniz. Ellerinizdeki kokularý alýp götürecektir. Mutfaktaki Haþerelerle Savaþ Mutfakta özellikle dolaplarda dolaþan hamam böceði, karinca gibi haserati yok etmek ve bir daha gelmemelerini saglamak için bu haþeratýn dolaþtýðý yerlere, dolaplara terebantin sürmek kesin yoldur. Kavanoz Kaplamalari Ne kadar zordur sikismis kapaklarý açmak. Oysa kapaðý biraz ocak ateþine veya sýcak suya tutarsanýz, kolayca açýlýr. Veya kaynar su dolu bir kaba, kavanozu ters çevirip, kapaðýný sokarak da ayný sonucu alýrýz. Bir de kavanozun altýndan kuvvetlice elimizle vurarak da sýkýþan kapaktan kurtulabiliriz. Ekmek Ekmekleri düzgün kesmek için bazen zorlaniriz, özellikle taze ekmek hemen hamur olur. Oysa býçagýmýzýn ucunu biraz atesþe tutarsak daha kolay yapabiliriz. Kuru Bakliyat Kuru bakliyatlarý bir gece önceden ýlýk suya koyun ve haþlarken içine biraz karbonat ilave edin. Soslar Tuz bazen sütü keser. Bu nedenle, beþamele ve diðer sütlü soslara, kývamý bulduktan sonra tuz koyunuz. Kahve Nemli Ise Türk kahvesinin nem aldigini farkederseniz, kahve dolu kavanozun içine 1-2 tane kesme seker koyun Tuzluk Týkanýyorsa Tuzluklariniza biraz pirinç koyunuz Kolay Soðutma Buzdolabýnýz bozuldu, ya da artýk boþ yer yok. Temiz bir kovayý musluk suyu ile doldurun. içine bir çorba kaþýðý sofra tuzu atýn. Þiþeleri daldýrýn, Yeterince soðuyacaklardýr. Yemeðinizin Tuzunu Fazla Kaçýrýnca Tencereye birkaç parça çið patates atýn. Fazla tuzu çekecektir. BAÐIÞLARINIZ ÝÇÝN Akbank Ankara Necatibey Þubesi Þube kodu: Hesap No: Aktif Görme Engelliler Derneði web:

15 aktif gör A G E D 15 Harre Potter ve ÖlümYadigarlarý Bölüm-2 Harry Potter and Deathly Hallows: Part II K Ü N Y E Yapým: 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2011 ~ ABD, Ýngiltere Tür: 3 Boyutlu, Aksiyon, Animasyon, Casusluk, Çizgi, Dram, Fantastik, Gençlik, Macera, Romantik Yönetmen: David Yates, Zsdfgzd Gsdfm Oyuncular: Emma Watson, Helena Bonham Carter, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Bonnie Wright, Evanna Lynch, Tom Felton, John Hurt, Michael Gambon, Jamie Campbell Bower, Matthew Lewis, Natalia Tena, Maggie Smith, David Thewlis, Jason Isaacs, Mark Williams Senaryo: J.K. Rowling, Steve Kloves, Fgsgmzsg Senaryo (Kitap): J.K. Rowling, Sdfms G Süre: 2 saat 10 dk Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2011 (Türkiye) Filmin Özeti: Harry Potter ve Ölüm Yadigarlarý: Bölüm 2 Harry Potter film serisinin son macerasý ve merakla beklenen son filmin ikinci bölümü. Destansý finalde, iyi ile kötünün mücadelesi büyücüiük dünyasýný büyük bir savaþýn içine sokmuþtur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamýþtýr ve artýk hiçbir yer güvenli deðildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karþýlaþmasýna gittikçe yaklaþan Harry Potter'ýn en büyük fedakarlýðý yapmasý gerekecektir. Herþey burada sona erecektir. Larry Crowne K Ü N Y E Gösterim Tarihi: 08 Temmuz 2011 Yapým: 2011 ~ ABD Tür: Dram, Komedi, Romantik Yönetmen: Tom Hanks Oyuncular: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Maria Canals-barrera, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, Nia Vardalos, Pam Grier, Rita Wilson, Wilmer Valderrama, Holmes Osborne Yapýmcý: Tom Hanks, Gary Goetzman, Steve Shareshian, Katterli Frauenfelder, Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet, David Coatsworth, Jeb Brody Görüntü Yönetmeni: Philippe Rousselot Süre: 1 saat 39 dk Gösterim Tarihi: 08 Temmuz 2011 (Türkiye) Filmin Özeti: Ýþini kaybeden orta yaþlý bir adam tekrar üniversiteye dönerek hayatý keþfediyor. Transformers 3 Transformers: The Darkof the Moon K Ü N Y E Yapým: 2011 ~ ABD Tür: 3 Boyutlu, Aksiyon, Bilim Kurgu, Casusluk, Dram, Fantastik, Gençlik, Gerilim, Macera, Romantik, Savaþ Yönetmen: Michael Bay Oyuncular: Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Malkovich, Patrick Dempsey, John Turturro, Rosie Huntington Whiteley, Ken Jeong, Tony Todd, Scott Krinsky, Yapýmcý: Steven Spielberg, Michael Bay, Ian Bryce, Lorenzo Di Bonaventura, Don Murphy, Tom DeSanto, Don Murphy Jr., Kenny Bates, Mark Vahradian, Michael Kase, Matthew Cohan, Allegra Clegg, Brian Goldner Görüntü Yönetmeni: Amir M. Mokri Süre: 2 saat 15 dk Gösterim Tarihi: 29 Haziran 2011 (Türkiye) Filmin Özeti: Ay'ýn Karanlýk Yüzü'nde insanlarýn müttefiki Autobotlar ve baþ düþmanlarý Deceptikonlar arasýndaki süre gelen savaþ, Amerikalýlar'ýn 1969'da Ay'a insanlý uzay aracý göndermesinin ardýndaki perde arkasý ortaya çýkýnca tekrar alevleniyor. Autubotlarýn dostu Sam Witwicky rolünde Shia LaBeouf yeniden karþýmýza çýkarken kendisine Ýngiliz model Rosie Huntington Whiteley eþlik ediyor. Filmde Josh Duhamel, Tyrese Gibson ve Patrick Dempsey gibi ünlü isimlerle birlikte John Turturro, John Malkovich ve Frances McDormand gibi usta oyuncular da yer alýyor.

16 Aktif Görme Engelliler Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Aktif ISSN: Aylýk Yaygýn Süreli Yayýn Temmuz 2011 Yýl: 4 Sayý: 37 GöR Gazetesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı