YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle"

Transkript

1 YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði Ýktisadi Ýþletmesi AktifGöR ISSN: Aylýk Yaygýn Süreli Yayýn Temmuz 2011 Yýl: 4 Sayý: 37 Fiyatý: 3 TL Engelliler ve seçimler Nihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Devamý 3 te Engelli denince akla ne gelir? Engelli denilince akla kör, topal, saðýr, dilsiz ve kötürüm gelmemeli! Deðerli okurlarým; bizim küçüklüðümüzde veya büyüklerimizin zamanýn da Çakýr ýn oðlu kötürüm olmuþ, kel hasanýn torunu kör doðmuþ þeklinde anýlýrdý. Devamý 10 da Hayatýn Ýçinden Yaþar Eroðlu AGED Genel Baþkaný Þerafettin Hasanoðlu Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. 5 te Gazetesi Aktif Gör Gazetesi Görme engellilere destek vermek çok da zor deðil SADECE 3 TL 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak SESTEK, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmelerini saðlayacak. 3 te Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. 5 te Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi LÝSE ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. GÖRME engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan Hayata Baðlanýyorum Projesi ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. 2 de Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA'ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi. YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ.

2 2 A G E D aktif gör 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Görme engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan 'Hayata Baðlanýyorum Projesi' ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. Toplam 5 milyon TL'lik projenin bütçesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü tarafýndan karþýlanacak. Proje, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülecek. Projeden yararlanmak isteyenler için, yüzde 70 görme özürlü olma þartý aranýyor. Ayrýca, baþvuranlarýn en az ilköðretim mezunu ya da 8. sýnýfta okuyor olmasý gerekiyor. Projeden faydalanacaklarda 50 yaþýný da geçmemiþ olma þartý aranýyor. Bu þartlarý taþýyan görme engelliler, illerindeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na baþvurmalarý halinde projeden faydalanabilecek. Projenin ikinci etapta, iþitme ve ortopedik engelliler için de bu özür durumuna göre revize edilerek uygulanmasý öngörülüyor. Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Asgari ücrete zam! Aktif Görme Engelliler Derneði Aktif GöR Gazetesi Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret, liralýk artýþla net lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý doðrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda geçerli olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yýlýn ilk yarýsýnda 16 yaþýndan büyükler için yüzde 4.7 artýrýlan asgari ücrete, yýlýn ikinci yarýsý için yüzde 5.1 zam yapýlacak. Buna göre, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt , net lira olan asgari ücret, yüzde 5.1'lik zamla brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan küçük iþçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren lira artýrýlacak. Halen 16 yaþýndan küçükler için brüt , net lira olan asgari ücret, bu artýþla brüt , net lira olacak. Asgari ücretteki artýþ kapýcý ücretlerine de yansýyacak. Kapýcýlar için brüt , net lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan büyük iþçiler için yapýlan kesinti , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için lirayý bulacak. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret bakýn ne kadar artacak. lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancýn alt ve üst sýnýrý da deðiþecek. Halen asgari ücretin brütü olan liraya karþýlýk gelen prime esas kazancýn alt sýnýrý 837 liraya, 5 bin lira olan prime esas kazancýn üst sýnýrý ise 5 bin liraya çýkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artýþ, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarýna da artýþ getirecek. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancýn alt ve üst sýnýrlarý, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda uygulanacak. Ýmtiyaz sahibi: Aktif Görme Engelliler Derneði Adýna Þerafettin Hasanoðlu Genel Yayýn Yönetmeni: Ferhat Doðruyol Yazý Ýþleri Müdürü: Altan Pusa Halkla Ýliþkiler ve Reklam Müdürü: Ayþegül Doðrugüven Yayýn Türü: Yaygýn Süreli Yayýn Merkez Adres: Ýnkýlap Sk. Arý Apt. No: 15 D:19 Kýzýlay-Çankaya/Ankara Tel: (0312) Basým Yeri: Star Medya Yayýncýlýk A.Þ. Mehmet Akif Mah. Ýnönü Cad. Basýn Expres Yolu No:2 Ýkitelli /ÝSTANBUL Tel: Yayýn türü: Aylýk, yaygýn, süreli yayýn Baský Tarihi: 14 Temmuz 2011 KESÝNTÝLER 1 Temmuz itibarýyla yapýlacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapýlan kesintileri ve iþverene maliyeti de artýracak. Asgari ücretten Aktif-Gör Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

3 aktif gör A G E D 3 hayatýn içinden Yaþar Eroðlu Engelliler ve seçimler N ihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Kýsacasý, seçimlerden herkes memnun. Ancak sessiz ve savunmasýz bir grup var ki, bu seçimlerde de, asla aradýðýný bulamadý. Þimdi olaylarý kendi bünyesinde þöyle bir inceleyelim: Hükümet, yeniden seçilmenin verdiði durumdan dolayý, muhalefet baraj altýnda kalmadýðýndan dolayý, ana muhalefet oylarýný koruduðundan dolayý ve halkta tekrar ayný kimselerin yeniden ülke yönetiminde olmasýndan dolayý memnun. Peki, engelliler bu seçimlerden ne kadar nasiplendiler? Bizce hiç! Her þey aynen kalacak. Çünkü gerek hükümet kanadýndakilerin, gerekse, muhalefet ve ana muhalefet partilerin programlarýnda engellilerle ilgili bir maddeye rastlamak mümkün deðil. Yalnýz, söz içi boþ vaad dolu. Hani ne demiþ atalarýmýz: Aslý yok yaylasýnda yüzbin koyun var benim Ýþte aslý yok yasalarda tüm haklar verilmiþ engellilere. Yasalar baðlayýcý bir özellik taþýmadýktan sonra istediði kadar her gün çýkarýlsýn, ne anlamý var ki? Ana muhalefetin programý belli engelli sorunlarý: Siyasetler üstü. Mesele bitti. Ama bu sorunlarýn çözüleceði yer neresi öyleyse diye sorulduðunda da, biz nereden bilelim. Peki siyasetler üstü olduðunu nasýl biliyorsunuz, deðil mi? Muhalefet partisinin ise, zaten gündeminde engelli diye bir sorun yok. Hatta engelli insan,bir tür yük ülkenin sýrtýna. O zaman eðer cesaretleri varsa, meclise tüm engellilerin en kýsa zamanda ötenazi edilmesi tasarýsýný meclislerine getirirler. Ama nerde o cesaret? Adamlar barajýn altýnda kalmadýklarýna bile seviniyorlar, kaldý ki, meclise tasarý sunacaklar gerçektende bu akýl karý bir þey olmasa gerek. Bunlar daha önceleride meclislerde bulundular. Hatta hükümet ortaðý bile oldular. Engellilere ne verdiler ki? Biz bilmiyoruz bilen varsa hatýrlatsýn lütfen. Eðer insanlarýmýzda birazcýk vicdan varsa, mevcut hükümet, þu ana kadar hiçbir yönetimin vermeyi akýl bile edmediði haklarý ve insanca yaþam anlayýþlarýnýn bir kýsmýný da olsa engellilere vermiþtir. Ýþin garip tarafý, halkçýlýk adýna yola çýkanlar bile ülkede engelli sorunlarýný görmezden geldiler. Hatta çoðu zaman ya kapýlarýndan kovdular ya da baþtan savma tesellilerle dolu göstermelik görüþmeler yaptýlar. Asla engelliler o kendini halkçý ilan edipte ortalýkta umut tacirliði yapanlarýn engelliler için, ne yapýp ne yapmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Hiç kimse, asla kendine yapýlan iyiliðide, kötülüðü de, asla unutmaz. Þu anda eðer bu insanlar yeniden seçiliyorsa, bunlara oy verenler arasýnda, engelli yakýnlarý da vardýr. Bu akýldan eksik edilmemeli. Tabii akýl varsa! Ama akýl olsa oyumuzu koruduk diye ya da baraj altýnda kalmadýk diye sevinmezler. Fakat esas olan bir kýsým engellilerin, hala bu kimselerin peþinde inatla gitmeleridir. Bunu da anlamamaktayýz bazýlarýda hiçbir anlam ifade etmeyen içi boþ yasalara sýðýnmaða devam ediyor. Neymiþ efendim bu yasalar, kendilerinin yirmi yýllýk mücadelelerinin bir sonucuymuþ. Bu açýklamaya herkes güler. Hemde öyle bir güler ki, her bir yeri birbirine karýþýr. Çünkü tüm Dünya biliyor ki, A.B. nin dayatmalarý sonunda çýktý bu içi boþ ve paçavralara yazýþmýþ yasalar. Hatta mevcut hükümet olmasaydý, o kendini halkçý olarak ilan edenler bu yasalarý da kabul etmezlerdi. Daha önceki deneyimlerden bunu zaten çok iyi anlamýþ olmalýyýz. Þimdi gelelim sonuca: Önümüzde çözüm bekleyen daha birçok sorun var. Eðer mevcut hükümet bu sorunlarý bir an evvel aþmak yanlýsýysa çeþitli engelli grup ve örgütleriyle biraraya gelir ve sorunlar tek tek masanýn üstüne konur. Böylece azar azar da olsa, tartýþýlýp, hayata geçirilir. Yalnýz, hükümet, bu sorunlarý engelliler dýþýnda baþka bir formülle çözmeye kalkarsa, yine o zaman baþa dönülür. Hiçbir ciddi mesafe katedilemez. Zaman giderek daralýyor, dünya devletleri dediðimiz ülkelerin engelleri, ülkemiz engellilerinin çok çok ötesindeler. Bir an önce onlarýn sahip olduklarý haklara ülkemiz engellileri de kavuþturulmalý. Ancak üye olmak istediðimiz yerlerin kapýlarý bizlere açýlýr. Dolayýsýyla da, hem hükümetlerimiz, hem siyasilerimiz, hemde engellilerimiz ayrý ayrý itibar kazanýrlar Dünya nezdinde. Engelsiz bir dünya için hep birlikte elele. Köþe yazýlarýndan yazarlarý sorumludur Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Ses teknolojileri alanýnda faaliyet gösteren Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Sestek'den yapýlan yazýlý açýklamada, Halkbank'ýn "Eriþilebilir Bank24" adýný verdiði proje ile konuþan ATM cihazlarýndan görme engelli vatandaþlarýn yaný sýra, bedensel engelli, okuma güçlüðü çekenler ve yaþlýlarýn da yararlanabileceði bildirildi. Konuþan ATM'de cihaz sesinin kulaklýktan dinlenebildiði, iþlem sýrasýnda ekranda kendilerine okunan bilgilerin yol gösterici olduðu, bu sayede vatandaþlarýn hesap bakiyelerini inceleyerek, para çekebildiði belirtildi. Ýþlemler sýrasýnda kulaklýk kullanýldýðý için bilgilerin gizliliðinin de saðlandýðý ifade edilen açýklamada, sistemin telefon bankacýlýðýna benzediði, kullanýcýnýn hangi iþlem için hangi tuþa basmasý gerektiðinin konuþan ATM tarafýndan bilgilendirildiði, tuþlarýn özel yapýsý sayesinde görme engelli vatandaþlarýn da nereye bastýklarýný anlayabildiði kaydedildi. Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi.

4 4 A G E D aktif gör Engelli yýldýzlar sponsor bulamazsa kapanacak Dilsizliðe yeni çözüm Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrenci geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþilere umut oldu. Sistem göz hareketlerini okuyarak yazýya çeviriyor. "Engelsiz yaþam" temasýyla insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutulmasý amaçlanýyor. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencileri engelli insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran projeleri sergiledi. Aðýrlýk olarak "engelsiz yaþam" temasý ile Haziran tarihlerinde Baþkent Üniversitesi Galeri Baþkent'te sergilenen Mühendislik Fakültesi mezun adaylarýnýn projeleri engelli insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutmayý amaçlýyor. Yrd. Doç. Dr. Metin Yýldýz danýþmanlýðýnda Biyomedikal Mühendisliði bölümü mezunu Onur Topçudere tarafýndan gerçekleþtirilen projede geliþtirilen "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile felç veya çeþitli kas hastalýklarýna baðlý olarak konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler istek ve düþüncelerini daha rahat ifade edebilecek. Bu sistemle özellikle ALS hastalarýnýn yaþam kalitesine büyük katký saðlanabilecek. Galoþ üreten engelli gençler Ahlatlýbel de eðlendi galoþ üreten engelli gençler 1 Nisan'da baþlayan eðitimlerinin son gününü Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'ndeki etkinlikle geçirdi. Etkinliðe engelli çocuklar ve ailelerinin yaný sýra Çankaya Belediyesi Belde A. Þ. Genel Müdürü Serdar Karaduman, Projeler Koordinatörü Yalçýn Dal, Zihinsel Engelliler Koruma ve Aileleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Çelik de katýldý. Eðitimlerini baþarýyla tamamlayan zihinsel engelli gençler, öðretmenleriyle birlikte yaptýklarý pikniðin ardýndan aileleri, öðretmenleri, belediye ve dernek yöneticileriyle birlikte halý sahada futbol oynadý. Eðitim projesine katýlan gençlerin aileleri, belirli sürelerle uygulanan bu ve benzeri projelerin sürekli hale getirilmesini isterken dernek yöneticileri de sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verdikleri üretim projelerinin, zihinsel engelli gençlerin geliþiminde büyük önemi olduðunu vurguladý. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirerek engelli insanlarýn da spor yapmasýný saðlayan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde rakiplerine korku dolu anlar yaþatan, hatta 2007 yýlýnda Avrupa 2.'si olan Engelli Yýldýzlar, sponsor sýkýntýsý nedeniyle kapanma tehlikesi ile karþý karþýya yýlýnda bir grup insanýn hayaliyle Ýstanbul Sakatlar Spor Kulübü adý altýnda kurulan, daha sonra Ýstanbul Engelli Yýldýzlar Spor Kulübü olarak ismini deðiþtiren kulüp, ülkedeki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldýrmak adýna büyük bir zemin hazýrladý ve engelli vatandaþlarýn da spor yapmalarýna olanak saðladý. Kulüp, geçmiþ yýllarda basketbolun dýþýnda futbol, atletizm, yüzme ve okçuluk dallarýnda da faaliyet gösterdi ancak bu branþlarda yeterli sporcu sayýsýna ulaþýlamadýðý için bugün basketbola yoðunlaþmýþtý. Engelli Yýldýzlar'ýn yetiþtirdiði pek çok oyuncu milli takýmda yer aldý ve Türkiye'yi temsil etti. ÝÞTE ENGELLÝ YILDIZLAR'IN 'BAZI' BAÞARILARI 1997 Ampute Futbol Turnuvasý Þampiyonu (Van) Özürlüler Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Dünya Özürlüler Günü Özel Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin Þampiyonu Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Ýtalya Basketbol Turnuvasý'nda takýmýmýz 2 ödül almýþtýr. (Avrupa'da ilk defa boy gösteren takým olmuþtur.) Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi dördüncüsü Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Çek Cumhuriyeti üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Portekiz ikincisi Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Finali Willi Brinkmann Cup/Adana Avrup ikincisi olmuþtur. (Türkiye'de ilk defa Avrupa 2.'si olma baþarýsý gösteren takým, ÝSTANBUL EN- GELLÝ YILDIZLAR BASKETBOL TAKIMI'dýr.)

5 aktif gör A G E D 5 Ayaklarý ELLERÝ OLDU Ýngiliz Matt Stutzman ýn çabasý görenleri þaþkýna çeviriyor Azmin bir çok þeyi baþarabileceðinin son kanýtý 28 yaþýndaki Ýngiliz Matt Stutzman oldu. Doðuþtan kollarý olmayan Stutzman, ayaklarýný kullanarak bir çok þeyi baþarabiliyor. Buna arabasýnýn lastiklerini deðiþtirmek de dahil. Yoldan geçen herhangi bir insanýn bile yardým etmek isteyeceði bir durumda olan Matt, her iþini kendi görmek istediðini belirtip bu istekleri kibarca reddediyor. Yaklaþýk 9 dakikada lastikleri deðiþtirebilen Matt'i gören herkes þaþkýna uðruyor. Annesi Jean: "Matt inanýlmaz yetenekli biri, Ýnsanlarýn onu engelli diye görmesi umrunda deðil çünkü o, kendisini engelli olarak görmüyor. Bu yüzden bir çok iþi kendi baþýna halledebiliyor. Buna balýk tutmak, avlanmak ve kamp yapmak da dahil". Evli ve 2 çocuk babasý olmasýnýn yaný sýra bu yýl milli paralimpik takýmýna seçilen Matt, temmuz ayýnda 2012 olimpiyatlarýna hazýrlanmak için Ýtalya'ya gidecek. Amacýnýn sadece engelliler arasýnda en iyisi olmak olmadýðýný, bütün herkes arasýnda en iyisi olmak istediðini belirten Matt: "Yaþamý doyasýya yaþayacaðým. Diðer herkesin yaptýðý þeyleri yapmaya devam edeceðim. Hiç bir kýsýtlayýcým yok. Sadece kendim olacaðým çünkü ben bir engelli deðilim" dedi. Ayak klavyesi yapýldý O yunlarý veya uygulamalarý ayaðýnýzla yönetmeye ne dersiniz? Olmaz demeyin. Softstep Keyworx sayesinde bilgisayarýnýzý klavye ve fare yerine ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net in haberine göre, USB arabiriminden bilgisayara baðlanan bu ürün 100'ün üzerinde komut algýlayabiliyor. Bu komutlardan en basiti mouse fonksiyonu için kullanýlýyor. Elbette fareyi hareket etme ve týklama da ayaklarla yapýlýyor. Softstep Keywork, özel bir tuþ takýmýna sahip. Buradaki tuþlar sadece dokunmaya deðil, dairesel hareket ve uygulanan baskýya karþý da duyarlý. Ürün ile beraberinde gelen yazýlým sayesinde, Softstep Keywork'ü kullanmak epey kolay. Ürün ayrýca mouse dýþýnda klavye olarak da kullanýlabiliyor. Tuþlarýn etrafýnda mavi bir ýþýk var. Bu ýþýk sayesinde karanlýk ortamlarda bile rahat bir kullaným sunuluyor. Üretici firma ayný zamanda farklý profilleri de kullanýcýya sunuyor. Bu profillerde zum özelliði, ses açýp kapama Softstep Keyworx ile bilgisayarýnýzý ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. ve onay ekraný gibi fonksiyonlar yer alýyor. 500 gram aðýrlýðýnda olan Softstep Keywork ilk olarak müzisyenler için tasarlandý. Sahip olduðu tasarýmý, cihazý sýrt çantanýzda taþýmanýza da olanak saðlýyor. Aktif Görme Engelliler Derneði ihtiyaç sahibi görme engelli çocuklara Elini uzatmaya devam ediyor Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. ÝETT'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Temmuz'dan itibaren ÝETT otobüslerinde þoförlerin artýk akbil bulundurmayacaðý, bu nedenle yolcularýn akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçiþlik elektronik bilet kullanmasý gerektiði bildirildi. Açýklamada, yolcularýn elektronik biletlerini, Ýstanbul'un çeþitli noktalarýnda bulunan ÝETT Elektronik Bilet Satýþ Bayilerinden veya Otomatik Satýþ Makinelerinden (OSM) temin edebilecekleri belirtildi. Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. Görme engelli bir birey olmanýn eðitime bir engel teþkil etmeyeceðini ve çok baþarýlý görme engelli öðrenciler olduðunu söyleyen dernek yetkilileri, maddi imkansýzlýklar yüzünden eðitimine devam edemeyen görme engelli öðrencilerin olduðunu ve bu minik öðrencileri topluma kazandýrmak adýna çalýþmalarýna devam ettiklerini sözlerine eklediler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde günümüzde büyük ölçüde önemli olan bu proje ile birçok görme engelli ihtiyaç sahibi okuyan çocuða Türkçe konuþma ses program yüklü bilgisayarlar dernek tarafýndan hediye edilmiþtir. Bundan sonra da görme engelli çocuklarýn eðitimine katký amaçlý bu faaliyetlerine devam edecek olan dernek yetkilileri, herkesi sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya davet ediyor.

6 6 A G E D aktif gör Bakanlar Kurulu kararý hazýr, yeþil kart tarih oluyor milyon yeþil kartta test yapýlacak. Bakanlar Kurulu kararý hazýr. Yeþil kart sistemi yýlbaþýnda sona eriyor Y eþil Kart sahipleri, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Böylece yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kart sahibinin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadýðý 'Gelir Testi' ile ortaya çýkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Emin Zararsýz, "Gelir Testi sonunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanýn primini devlet ödeyecek. Geri kalanlar, herkes gibi bundan sonra devlete prim ödeyecek" dedi Yeþil Kart uygulamasý bu yýlbaþýnda sona eriyor. Yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kartlý'nýn gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadýðýný tespit etmek üzere hazýrlanan ve milyonlarca vatandaþýn Yeþil Kart'tan saðladýðý haklarý kaybetmelerine neden olacak en kritik adým atýldý. 9.5 milyon vatandaþýn gelir durumunu yeniden deðerlendirecek olan "Gelir Testi Yönetmeliði" tamamlanarak Baþbakanlýða gönderildi. Söz konusu yönetmelik Bakanlar Kurulu kararýyla Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Böylece, milyonlarca Yeþil Kartlý, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Uzmanlar Yeþil Kartlýlar'ýn yarýsýna yakýnýnýn bu haklarýný kaybedeceðini tahmin ediyor yýlbaþýndan itibaren Türkiye Genel Saðlýk Sigortasý'na geçiyor. Yeni sistemde düþük gelirli yoksul vatandaþlarýn primleri devlet tarafýndan ödenecek ancak devletin kimin primini ödeyeceði, tüm Yeþil Kart sahiplerinin gerçek gelirlerinin tek tek incelenmesiyle belirlenecek. Böylece ihtiyacý olmadýðý halde Yeþil Kart'ý olan milyonlarca kiþi bu hakkýný kaybedebilecek. Bu hakký kaybedenler de diðer herkes gibi devlete prim ödeyecek. Gerçek yoksul belli olacak 2012 yýlýndan itibaren Yeþil Kart sisteminin kalkmasý ve kurulacak yeni sistemi anlatan SGK Baþkaný Emin Zararsýz, yeni sistemin en önemli adýmý olan yönetmeliði hazýrladýklarýný ve gönderdiklerini VATAN'a açýkladý. Zararsýz, þunlarý söyledi: "Yeni dönem hazýrlýklarý için Bakanlar Kurulu kararýyla bir yönetmelik çýkmasý gerekiyordu: Gelir Testi Yönetmeliði. Türkiye'de ilk kez böyle bir þey yapýlacak. Her ne kadar kanun bu konuda yetkiyi bize vermiþ ise de birden fazla kuruma görev yüklemek zorunda kalýndýðý için bir yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararýyla düzenlenmesi gerektiði EKK'da da deðerlendirildi. Biz çalýþmamýzý tamamlayýp Bakanýmýza gönderdik. Bakan Bey imzalayarak Baþbakanlýða gönderdi. Yeni bakanlar mý, yoksa mevcut bakanlar mý imzalar, bilmiyorum sabahý Genel Saðlýk Sigortasý Türkiye'de yaþayan herkes için zorunlu hale geliyor. Tüm geçiþ dönemleri sona eriyor. En son Yeþil Kartlýlar kalmýþtý." M erkez bankasý baþkanlarý, dünyanýn en büyük ve önemli bankalarýnýn, olasý bir krizden korunmak için bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 2.5 artýrmasýna karar verdi. Bankalarýn sermayelerinin artýrýlmasý kararý, küresel bankacýlýk sektöründeki daha geniþ kapsamlý reformlarýn habercisi olarak kabul edildi. Cumartesi günü Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi önderliðinde yapýlan tartýþmalarda, küresel liderler ve bankacýlar 2008'dekine benzer baþka bir krizin yaþanmasý durumunda bankalarýn bilançolarýnda ne kadar sermaye tutmasý gerektiði konusunda ciddi fikir ayrýlýklarý yaþadý. Ancak sonrasýnda çýkan ortak karar, Finansal Ýstikrar Kurumu'na sunulacak. Kurulun kararý gelecek aya kadar kanunlaþtýrmasý bekleniyor. Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný ve Cumartesi günkü toplantýnýn baþkaný olan Jean-Claude Trichet, "Bugün alýnan kararlar, önemli ölçüde finansal risklere maruz kalma ihtimali yüksek olan bankalarýn önlerindeki engelleri aþmalarýna yardýmcý olacak" dedi. Anlaþma, küresel bankacýlýk sistemi açýsýndan önemli bankalarýn, önem deðerlerine göre sermayelerini artýrma zorunluluðu getiriyor. Buna göre, bulunduklarý önem sýrasýnda göre bankalar bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 1 'Bankalardan bilgi alacaðýz' Yeni sisteme göre asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlarýn primini yine devletin karþýlayacaðýný belirten Zararsýz, "Ancak, kimin geliri asgari ücretin üçte birinden daha az, kiminki deðil iþte bunun tespit edilmesi gerekiyor. Devletin primini ödeyeceði kiþiler belli olsun. Bunun altyapýsýný gelir testi yönetmeliðiyle oluþturuyoruz. SGK olarak bankalardan ticari sýr kapsamýna girmeden, kiþilere ait bilgileri alabileceðiz. Yýlbaþýndan sonra, tüm ilgili kurumlardan ve bankalardan alýnacak bilgilerle, o ailenin geliri ve o aile içerisindeki kiþilere düþen gelir miktarý ortaya çýkacak. Üçte birden az ise o aileden 1 kiþi Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tespit edilecek. Ailenin diðer üyeleri o kiþinin bakmakla yükümlü olduðu Bankalar kasasýnda daha fazla para tutacak ile yüzde 2.5 oranýnda artýrmak zorunda kalacak. Anlaþmanýn detaylarýný açýklayan Uluslararasý Anlaþmalar Bankasý (BIS), küresel merkez bankalarýný kendi çatýsý altýnda toplayan bir kuruluþ olmakla birlikte, Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi arayýcýlýðýyla, sermaye yeterliliklerinin artýrýlmasýnýn en önemli savunucusu olarak gösteriliyor. kiþi olacak" diye konuþtu. Yeþil kartlý sayýsý bir anda azalacak Emin Zararsýz, 9.5 milyona yakýn Yeþil Kart sahiplerinin yarý yarýya azalacaðý yönündeki tahminlere temkinli yaklaþsa da geçmiþ tecrübelerin bu hakka sahip kiþi sayýsýnýn azalacaðýný gösterdiðini söyledi. Zararsýz, þöyle konuþtu: "Bir ara 16 milyona kadar çýkmýþtý Yeþil Kartlý sayýsý. Ayrýca gerçek anlamda bir deðerlendirmeye tutulduðunda bir çok hak etmeyen kiþiye Yeþil Kart verildiði anlaþýldý. Bunlar iptal edildi. Rakam 9 milyona kadar düþtü. Bir kez daha gözden geçirilirse, ilk gözden geçirme kadar büyük Ü nlü spekülatörden piyasalarýn kaderini deðiþtirecek kehânet! Milyarder yatýrýmcý ve spekülatör George Soros, borç kriziyle boðuþan Avrupa'nýn yeni önlemler almasýnýn kaçýnýlmaz olduðuna dikkat çekti. Viyana'da katýldýðý bir panelde açýklamalarda bulunan Soros, zayýf Euro Bölgesi ekonomilerinin ortak para biriminden çýkýþýna olanak saðlayacak bir mekanizmanýn devreye sokulmasýnýn zorunlu olacaðýný ve bunun ise kaçýnýlmaz gözüktüðünü kaydetti. "Ekonomik çöküþün kýyýsýndayýz" diyen Soros, Yunanistan'daki kriz durumunun oluþturacaðý sonuçlarýnýn çok kolay yayýlabileceðini aktardý. 80 yaþýndaki spekülatör, ayrýca finansal sistemin son derece kýrýlgan olduðuna dikkat çekti. "Sanýrým bir çoðunuz, Avrupa krizinin aslýnda Euro merkezli olduðunu konusunda hemfikiriz" diyen Soros, bunun bir anlamda finansal kriz olduðunu ve giderek geliþtiðini ifade etti. Bunun öngörülebilir bir durum olduðunu belirten G. Soros, bir çok kiþinin bunun farkýnda olduðunu söyledi. "Yetkililer aslýnda zaman kazanmakla meþ- oranda bir düþüþ olmayabilir ama bir miktar olur. Gelir durumu her ay kontrol edilecek Emin Zararsýz, 31Aralýk'ý 1 Ocak'a baðlayan gece sistemdeki geçiþin nasýl olacaðýný ise þöyle anlattý: "Sizin Yeþil Kart'ýnýz iptal edilecek ama siz yine primi devlet tarafýndan karþýlanan Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Bu kendiliðinden olacak. Ancak Yeþil Kart vizeli, yani 1 yýllýk 6'þar aylýk gibi süresi var. Yeþil Kartý ilk aldýðýnýz andan itibaren vize süresi bitene kadar siz primi devlet tarafýndan ödenen saðlýk sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Ama diyelim 3 ay sonra vizeniz bitiyor, biz bu süre içinde sizi gelir testine tabi tutmuþ olacaðýz. Þayet sonuçlar kiþi baþýna gelirinizin asgari ücretin üçte birinden az olduðunu gösterirse, priminiz devlet tarafýndan ödenir. Bundan sonra her ay düzenli olarak sizin gelir durumunuz kontrol edilecek. Eðer gelir durumunuzda önemli bir geliþme meydana gelip de bir sonraki seviyeye çýkma hali olursa, otomatik olarak sizinle ilgili bu bilgi bize bildirilecek ve sizi gelir durumunuza göre ilgili bölüme alacaðýz." Euro nun sonu mu geldi? gul" diyen Soros'a göre, zaman oluþan krize karþý mücadele zamaný. ÝLK DAVOS'TA DÝLE GEDÝRMÝÞTÝ 28 milyar dolarlýk varlýðý yöneten Soros ayrýca, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda, para birliðinin daðýlabileceðine dikkat çektmiþti. Soros, o dönemde yaptýðý açýklamada, Avrupalý politikacýlarýn iki vitesli ekonomiyi ve Euro'nun çökme riskini (gerçekleþmesi zor gibi görünse de) ele almalarý gerekiðini aktardmýþtý. Avrupalý lideler geçen hafta Yunanistan'ý kurtarma konusunda söz vermiþti. Güven oyu alan Papandereou hükümeti de bu kapsamda 111 milyar dolarlýk bütçe kesintisi yapacak. Yatýrýmcýlar ise Yunanistan'daki bu durumun diðer Euro Bölgesi ülkelerine (Ýrlanda, Portekiz ve Ýspanya) yayýlmasýndan endiþe ediyor. Euro, 1991 yýlýnda 11 AB üyesiyle (Almanya, Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, Ýspanya ve Ýrlanda) hayata geçmiþti. Yunanistan ise bu ortak para birimine 2001'de geçen 12'inci üye olmuþtu. Euro'nun en yeni üyesi ise bu yýlýn ocak ayýnda birliðe katýlan Estonya.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı