YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle"

Transkript

1 YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði Ýktisadi Ýþletmesi AktifGöR ISSN: Aylýk Yaygýn Süreli Yayýn Temmuz 2011 Yýl: 4 Sayý: 37 Fiyatý: 3 TL Engelliler ve seçimler Nihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Devamý 3 te Engelli denince akla ne gelir? Engelli denilince akla kör, topal, saðýr, dilsiz ve kötürüm gelmemeli! Deðerli okurlarým; bizim küçüklüðümüzde veya büyüklerimizin zamanýn da Çakýr ýn oðlu kötürüm olmuþ, kel hasanýn torunu kör doðmuþ þeklinde anýlýrdý. Devamý 10 da Hayatýn Ýçinden Yaþar Eroðlu AGED Genel Baþkaný Þerafettin Hasanoðlu Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. 5 te Gazetesi Aktif Gör Gazetesi Görme engellilere destek vermek çok da zor deðil SADECE 3 TL 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak SESTEK, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmelerini saðlayacak. 3 te Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. 5 te Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi LÝSE ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. GÖRME engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan Hayata Baðlanýyorum Projesi ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. 2 de Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA'ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi. YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ.

2 2 A G E D aktif gör 10 bin görme engelli hayata baðlanacak Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Görme engelliler için konuþan bilgisayar yazýlýmý ve donanýmý saðlayan 'Hayata Baðlanýyorum Projesi' ile ilk etapta 10 bin görme engelliye internet baðlantýsý ve ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayar hediye edilecek. Toplam 5 milyon TL'lik projenin bütçesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü tarafýndan karþýlanacak. Proje, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülecek. Projeden yararlanmak isteyenler için, yüzde 70 görme özürlü olma þartý aranýyor. Ayrýca, baþvuranlarýn en az ilköðretim mezunu ya da 8. sýnýfta okuyor olmasý gerekiyor. Projeden faydalanacaklarda 50 yaþýný da geçmemiþ olma þartý aranýyor. Bu þartlarý taþýyan görme engelliler, illerindeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na baþvurmalarý halinde projeden faydalanabilecek. Projenin ikinci etapta, iþitme ve ortopedik engelliler için de bu özür durumuna göre revize edilerek uygulanmasý öngörülüyor. Lise ve üniversite çaðýndaki görme engelliler ile mezun olduðu halde iþ bulamamýþ 10 bin görme engelliye ekran okuyan özel yazýlýma sahip bilgisayarlar verilecek. Asgari ücrete zam! Aktif Görme Engelliler Derneði Aktif GöR Gazetesi Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret, liralýk artýþla net lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý doðrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda geçerli olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yýlýn ilk yarýsýnda 16 yaþýndan büyükler için yüzde 4.7 artýrýlan asgari ücrete, yýlýn ikinci yarýsý için yüzde 5.1 zam yapýlacak. Buna göre, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt , net lira olan asgari ücret, yüzde 5.1'lik zamla brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan küçük iþçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren lira artýrýlacak. Halen 16 yaþýndan küçükler için brüt , net lira olan asgari ücret, bu artýþla brüt , net lira olacak. Asgari ücretteki artýþ kapýcý ücretlerine de yansýyacak. Kapýcýlar için brüt , net lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 837, net liraya yükselecek. 16 yaþýndan büyük iþçiler için yapýlan kesinti , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için lirayý bulacak. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için , 16 yaþýndan küçük iþçiler için , kapýcýlar için Asgari ücrete temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgari ücret bakýn ne kadar artacak. lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancýn alt ve üst sýnýrý da deðiþecek. Halen asgari ücretin brütü olan liraya karþýlýk gelen prime esas kazancýn alt sýnýrý 837 liraya, 5 bin lira olan prime esas kazancýn üst sýnýrý ise 5 bin liraya çýkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artýþ, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarýna da artýþ getirecek. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancýn alt ve üst sýnýrlarý, 1 Temmuz-31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda uygulanacak. Ýmtiyaz sahibi: Aktif Görme Engelliler Derneði Adýna Þerafettin Hasanoðlu Genel Yayýn Yönetmeni: Ferhat Doðruyol Yazý Ýþleri Müdürü: Altan Pusa Halkla Ýliþkiler ve Reklam Müdürü: Ayþegül Doðrugüven Yayýn Türü: Yaygýn Süreli Yayýn Merkez Adres: Ýnkýlap Sk. Arý Apt. No: 15 D:19 Kýzýlay-Çankaya/Ankara Tel: (0312) Basým Yeri: Star Medya Yayýncýlýk A.Þ. Mehmet Akif Mah. Ýnönü Cad. Basýn Expres Yolu No:2 Ýkitelli /ÝSTANBUL Tel: Yayýn türü: Aylýk, yaygýn, süreli yayýn Baský Tarihi: 14 Temmuz 2011 KESÝNTÝLER 1 Temmuz itibarýyla yapýlacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapýlan kesintileri ve iþverene maliyeti de artýracak. Asgari ücretten Aktif-Gör Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

3 aktif gör A G E D 3 hayatýn içinden Yaþar Eroðlu Engelliler ve seçimler N ihayet oniki Haziran seçimlerinde hükümetin gösterdiði özen sonunda herhangi olumsuzluða neden olmadan sonuçlandý. Bu herkesin en büyük temennisiydi. Böylede oldu. Kýsacasý, seçimlerden herkes memnun. Ancak sessiz ve savunmasýz bir grup var ki, bu seçimlerde de, asla aradýðýný bulamadý. Þimdi olaylarý kendi bünyesinde þöyle bir inceleyelim: Hükümet, yeniden seçilmenin verdiði durumdan dolayý, muhalefet baraj altýnda kalmadýðýndan dolayý, ana muhalefet oylarýný koruduðundan dolayý ve halkta tekrar ayný kimselerin yeniden ülke yönetiminde olmasýndan dolayý memnun. Peki, engelliler bu seçimlerden ne kadar nasiplendiler? Bizce hiç! Her þey aynen kalacak. Çünkü gerek hükümet kanadýndakilerin, gerekse, muhalefet ve ana muhalefet partilerin programlarýnda engellilerle ilgili bir maddeye rastlamak mümkün deðil. Yalnýz, söz içi boþ vaad dolu. Hani ne demiþ atalarýmýz: Aslý yok yaylasýnda yüzbin koyun var benim Ýþte aslý yok yasalarda tüm haklar verilmiþ engellilere. Yasalar baðlayýcý bir özellik taþýmadýktan sonra istediði kadar her gün çýkarýlsýn, ne anlamý var ki? Ana muhalefetin programý belli engelli sorunlarý: Siyasetler üstü. Mesele bitti. Ama bu sorunlarýn çözüleceði yer neresi öyleyse diye sorulduðunda da, biz nereden bilelim. Peki siyasetler üstü olduðunu nasýl biliyorsunuz, deðil mi? Muhalefet partisinin ise, zaten gündeminde engelli diye bir sorun yok. Hatta engelli insan,bir tür yük ülkenin sýrtýna. O zaman eðer cesaretleri varsa, meclise tüm engellilerin en kýsa zamanda ötenazi edilmesi tasarýsýný meclislerine getirirler. Ama nerde o cesaret? Adamlar barajýn altýnda kalmadýklarýna bile seviniyorlar, kaldý ki, meclise tasarý sunacaklar gerçektende bu akýl karý bir þey olmasa gerek. Bunlar daha önceleride meclislerde bulundular. Hatta hükümet ortaðý bile oldular. Engellilere ne verdiler ki? Biz bilmiyoruz bilen varsa hatýrlatsýn lütfen. Eðer insanlarýmýzda birazcýk vicdan varsa, mevcut hükümet, þu ana kadar hiçbir yönetimin vermeyi akýl bile edmediði haklarý ve insanca yaþam anlayýþlarýnýn bir kýsmýný da olsa engellilere vermiþtir. Ýþin garip tarafý, halkçýlýk adýna yola çýkanlar bile ülkede engelli sorunlarýný görmezden geldiler. Hatta çoðu zaman ya kapýlarýndan kovdular ya da baþtan savma tesellilerle dolu göstermelik görüþmeler yaptýlar. Asla engelliler o kendini halkçý ilan edipte ortalýkta umut tacirliði yapanlarýn engelliler için, ne yapýp ne yapmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Hiç kimse, asla kendine yapýlan iyiliðide, kötülüðü de, asla unutmaz. Þu anda eðer bu insanlar yeniden seçiliyorsa, bunlara oy verenler arasýnda, engelli yakýnlarý da vardýr. Bu akýldan eksik edilmemeli. Tabii akýl varsa! Ama akýl olsa oyumuzu koruduk diye ya da baraj altýnda kalmadýk diye sevinmezler. Fakat esas olan bir kýsým engellilerin, hala bu kimselerin peþinde inatla gitmeleridir. Bunu da anlamamaktayýz bazýlarýda hiçbir anlam ifade etmeyen içi boþ yasalara sýðýnmaða devam ediyor. Neymiþ efendim bu yasalar, kendilerinin yirmi yýllýk mücadelelerinin bir sonucuymuþ. Bu açýklamaya herkes güler. Hemde öyle bir güler ki, her bir yeri birbirine karýþýr. Çünkü tüm Dünya biliyor ki, A.B. nin dayatmalarý sonunda çýktý bu içi boþ ve paçavralara yazýþmýþ yasalar. Hatta mevcut hükümet olmasaydý, o kendini halkçý olarak ilan edenler bu yasalarý da kabul etmezlerdi. Daha önceki deneyimlerden bunu zaten çok iyi anlamýþ olmalýyýz. Þimdi gelelim sonuca: Önümüzde çözüm bekleyen daha birçok sorun var. Eðer mevcut hükümet bu sorunlarý bir an evvel aþmak yanlýsýysa çeþitli engelli grup ve örgütleriyle biraraya gelir ve sorunlar tek tek masanýn üstüne konur. Böylece azar azar da olsa, tartýþýlýp, hayata geçirilir. Yalnýz, hükümet, bu sorunlarý engelliler dýþýnda baþka bir formülle çözmeye kalkarsa, yine o zaman baþa dönülür. Hiçbir ciddi mesafe katedilemez. Zaman giderek daralýyor, dünya devletleri dediðimiz ülkelerin engelleri, ülkemiz engellilerinin çok çok ötesindeler. Bir an önce onlarýn sahip olduklarý haklara ülkemiz engellileri de kavuþturulmalý. Ancak üye olmak istediðimiz yerlerin kapýlarý bizlere açýlýr. Dolayýsýyla da, hem hükümetlerimiz, hem siyasilerimiz, hemde engellilerimiz ayrý ayrý itibar kazanýrlar Dünya nezdinde. Engelsiz bir dünya için hep birlikte elele. Köþe yazýlarýndan yazarlarý sorumludur Halkbank ATM leri Görme Engelliler için Konuþacak Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Ses teknolojileri alanýnda faaliyet gösteren Sestek, görme engelli vatandaþlarýn hiç bir yardým almadan bankacýlýk iþlemlerini ATM cihazlarýndan kolayca yapabilmeleri amacý ile "Konuþan ATM" projesini Halkbank için geliþtirdiklerini açýkladý. Sestek'den yapýlan yazýlý açýklamada, Halkbank'ýn "Eriþilebilir Bank24" adýný verdiði proje ile konuþan ATM cihazlarýndan görme engelli vatandaþlarýn yaný sýra, bedensel engelli, okuma güçlüðü çekenler ve yaþlýlarýn da yararlanabileceði bildirildi. Konuþan ATM'de cihaz sesinin kulaklýktan dinlenebildiði, iþlem sýrasýnda ekranda kendilerine okunan bilgilerin yol gösterici olduðu, bu sayede vatandaþlarýn hesap bakiyelerini inceleyerek, para çekebildiði belirtildi. Ýþlemler sýrasýnda kulaklýk kullanýldýðý için bilgilerin gizliliðinin de saðlandýðý ifade edilen açýklamada, sistemin telefon bankacýlýðýna benzediði, kullanýcýnýn hangi iþlem için hangi tuþa basmasý gerektiðinin konuþan ATM tarafýndan bilgilendirildiði, tuþlarýn özel yapýsý sayesinde görme engelli vatandaþlarýn da nereye bastýklarýný anlayabildiði kaydedildi. Aktif Görme Engelliler Derneði'nden Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. ye teþekkür plaketi Praktiker Yapý Marketleri A.Þ., Aktif Görme Engelliler Derneði nin Yayýn organý olan Aktif Gör Gazetesi nin stantlarýna ücretsiz alan tahsis ederek destek verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda Aktif Görme Engelliler Derneði yönetiminin ziyarette bulunduðu Ýstanbul Kartal Praktiker Yapý Marketleri A.Þ. Müdürü Ýlhan KARAKAYA ya makamýnda Teþekkür Plaketi takdim edildi.

4 4 A G E D aktif gör Engelli yýldýzlar sponsor bulamazsa kapanacak Dilsizliðe yeni çözüm Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrenci geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþilere umut oldu. Sistem göz hareketlerini okuyarak yazýya çeviriyor. "Engelsiz yaþam" temasýyla insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutulmasý amaçlanýyor. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde galoþ üretimi eðitimi alan zihinsel engelli gençler, Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince eðlendi. Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi'nde daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisinin geliþtirdiði "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler çok az sayýda göz hareketi ile daha kýsa zamanda çevresi ile iletiþim kurabilecek. Baþkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencileri engelli insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran projeleri sergiledi. Aðýrlýk olarak "engelsiz yaþam" temasý ile Haziran tarihlerinde Baþkent Üniversitesi Galeri Baþkent'te sergilenen Mühendislik Fakültesi mezun adaylarýnýn projeleri engelli insanlarýn hayatlarýna ýþýk tutmayý amaçlýyor. Yrd. Doç. Dr. Metin Yýldýz danýþmanlýðýnda Biyomedikal Mühendisliði bölümü mezunu Onur Topçudere tarafýndan gerçekleþtirilen projede geliþtirilen "göz hareketlerini yazýya çeviren sistem" ile felç veya çeþitli kas hastalýklarýna baðlý olarak konuþma ve hareket yeteneðini kaybetmiþ kiþiler istek ve düþüncelerini daha rahat ifade edebilecek. Bu sistemle özellikle ALS hastalarýnýn yaþam kalitesine büyük katký saðlanabilecek. Galoþ üreten engelli gençler Ahlatlýbel de eðlendi galoþ üreten engelli gençler 1 Nisan'da baþlayan eðitimlerinin son gününü Ahlatlýbel Spor ve Dinlenme Tesisleri'ndeki etkinlikle geçirdi. Etkinliðe engelli çocuklar ve ailelerinin yaný sýra Çankaya Belediyesi Belde A. Þ. Genel Müdürü Serdar Karaduman, Projeler Koordinatörü Yalçýn Dal, Zihinsel Engelliler Koruma ve Aileleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Çelik de katýldý. Eðitimlerini baþarýyla tamamlayan zihinsel engelli gençler, öðretmenleriyle birlikte yaptýklarý pikniðin ardýndan aileleri, öðretmenleri, belediye ve dernek yöneticileriyle birlikte halý sahada futbol oynadý. Eðitim projesine katýlan gençlerin aileleri, belirli sürelerle uygulanan bu ve benzeri projelerin sürekli hale getirilmesini isterken dernek yöneticileri de sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verdikleri üretim projelerinin, zihinsel engelli gençlerin geliþiminde büyük önemi olduðunu vurguladý. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirerek engelli insanlarýn da spor yapmasýný saðlayan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde rakiplerine korku dolu anlar yaþatan, hatta 2007 yýlýnda Avrupa 2.'si olan Engelli Yýldýzlar, sponsor sýkýntýsý nedeniyle kapanma tehlikesi ile karþý karþýya yýlýnda bir grup insanýn hayaliyle Ýstanbul Sakatlar Spor Kulübü adý altýnda kurulan, daha sonra Ýstanbul Engelli Yýldýzlar Spor Kulübü olarak ismini deðiþtiren kulüp, ülkedeki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldýrmak adýna büyük bir zemin hazýrladý ve engelli vatandaþlarýn da spor yapmalarýna olanak saðladý. Kulüp, geçmiþ yýllarda basketbolun dýþýnda futbol, atletizm, yüzme ve okçuluk dallarýnda da faaliyet gösterdi ancak bu branþlarda yeterli sporcu sayýsýna ulaþýlamadýðý için bugün basketbola yoðunlaþmýþtý. Engelli Yýldýzlar'ýn yetiþtirdiði pek çok oyuncu milli takýmda yer aldý ve Türkiye'yi temsil etti. ÝÞTE ENGELLÝ YILDIZLAR'IN 'BAZI' BAÞARILARI 1997 Ampute Futbol Turnuvasý Þampiyonu (Van) Özürlüler Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Dünya Özürlüler Günü Özel Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin Þampiyonu Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Ýtalya Basketbol Turnuvasý'nda takýmýmýz 2 ödül almýþtýr. (Avrupa'da ilk defa boy gösteren takým olmuþtur.) Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi Þampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi dördüncüsü Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ikincisi Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Çek Cumhuriyeti üçüncüsü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Eleme Grubu Willi Brinkmann Cup/Portekiz ikincisi Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa Kupasý Finali Willi Brinkmann Cup/Adana Avrup ikincisi olmuþtur. (Türkiye'de ilk defa Avrupa 2.'si olma baþarýsý gösteren takým, ÝSTANBUL EN- GELLÝ YILDIZLAR BASKETBOL TAKIMI'dýr.)

5 aktif gör A G E D 5 Ayaklarý ELLERÝ OLDU Ýngiliz Matt Stutzman ýn çabasý görenleri þaþkýna çeviriyor Azmin bir çok þeyi baþarabileceðinin son kanýtý 28 yaþýndaki Ýngiliz Matt Stutzman oldu. Doðuþtan kollarý olmayan Stutzman, ayaklarýný kullanarak bir çok þeyi baþarabiliyor. Buna arabasýnýn lastiklerini deðiþtirmek de dahil. Yoldan geçen herhangi bir insanýn bile yardým etmek isteyeceði bir durumda olan Matt, her iþini kendi görmek istediðini belirtip bu istekleri kibarca reddediyor. Yaklaþýk 9 dakikada lastikleri deðiþtirebilen Matt'i gören herkes þaþkýna uðruyor. Annesi Jean: "Matt inanýlmaz yetenekli biri, Ýnsanlarýn onu engelli diye görmesi umrunda deðil çünkü o, kendisini engelli olarak görmüyor. Bu yüzden bir çok iþi kendi baþýna halledebiliyor. Buna balýk tutmak, avlanmak ve kamp yapmak da dahil". Evli ve 2 çocuk babasý olmasýnýn yaný sýra bu yýl milli paralimpik takýmýna seçilen Matt, temmuz ayýnda 2012 olimpiyatlarýna hazýrlanmak için Ýtalya'ya gidecek. Amacýnýn sadece engelliler arasýnda en iyisi olmak olmadýðýný, bütün herkes arasýnda en iyisi olmak istediðini belirten Matt: "Yaþamý doyasýya yaþayacaðým. Diðer herkesin yaptýðý þeyleri yapmaya devam edeceðim. Hiç bir kýsýtlayýcým yok. Sadece kendim olacaðým çünkü ben bir engelli deðilim" dedi. Ayak klavyesi yapýldý O yunlarý veya uygulamalarý ayaðýnýzla yönetmeye ne dersiniz? Olmaz demeyin. Softstep Keyworx sayesinde bilgisayarýnýzý klavye ve fare yerine ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net in haberine göre, USB arabiriminden bilgisayara baðlanan bu ürün 100'ün üzerinde komut algýlayabiliyor. Bu komutlardan en basiti mouse fonksiyonu için kullanýlýyor. Elbette fareyi hareket etme ve týklama da ayaklarla yapýlýyor. Softstep Keywork, özel bir tuþ takýmýna sahip. Buradaki tuþlar sadece dokunmaya deðil, dairesel hareket ve uygulanan baskýya karþý da duyarlý. Ürün ile beraberinde gelen yazýlým sayesinde, Softstep Keywork'ü kullanmak epey kolay. Ürün ayrýca mouse dýþýnda klavye olarak da kullanýlabiliyor. Tuþlarýn etrafýnda mavi bir ýþýk var. Bu ýþýk sayesinde karanlýk ortamlarda bile rahat bir kullaným sunuluyor. Üretici firma ayný zamanda farklý profilleri de kullanýcýya sunuyor. Bu profillerde zum özelliði, ses açýp kapama Softstep Keyworx ile bilgisayarýnýzý ayaðýnýzla yönetebiliyorsunuz. ve onay ekraný gibi fonksiyonlar yer alýyor. 500 gram aðýrlýðýnda olan Softstep Keywork ilk olarak müzisyenler için tasarlandý. Sahip olduðu tasarýmý, cihazý sýrt çantanýzda taþýmanýza da olanak saðlýyor. Aktif Görme Engelliler Derneði ihtiyaç sahibi görme engelli çocuklara Elini uzatmaya devam ediyor Ýstanbullular dikkat! ÝETT Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. ÝETT'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Temmuz'dan itibaren ÝETT otobüslerinde þoförlerin artýk akbil bulundurmayacaðý, bu nedenle yolcularýn akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçiþlik elektronik bilet kullanmasý gerektiði bildirildi. Açýklamada, yolcularýn elektronik biletlerini, Ýstanbul'un çeþitli noktalarýnda bulunan ÝETT Elektronik Bilet Satýþ Bayilerinden veya Otomatik Satýþ Makinelerinden (OSM) temin edebilecekleri belirtildi. Engelli çocuk ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle duran Aktif Görme Engelliler Derneði, görme engelli çocuklar için seferber oluyor. Görme engelli bir birey olmanýn eðitime bir engel teþkil etmeyeceðini ve çok baþarýlý görme engelli öðrenciler olduðunu söyleyen dernek yetkilileri, maddi imkansýzlýklar yüzünden eðitimine devam edemeyen görme engelli öðrencilerin olduðunu ve bu minik öðrencileri topluma kazandýrmak adýna çalýþmalarýna devam ettiklerini sözlerine eklediler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde günümüzde büyük ölçüde önemli olan bu proje ile birçok görme engelli ihtiyaç sahibi okuyan çocuða Türkçe konuþma ses program yüklü bilgisayarlar dernek tarafýndan hediye edilmiþtir. Bundan sonra da görme engelli çocuklarýn eðitimine katký amaçlý bu faaliyetlerine devam edecek olan dernek yetkilileri, herkesi sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya davet ediyor.

6 6 A G E D aktif gör Bakanlar Kurulu kararý hazýr, yeþil kart tarih oluyor milyon yeþil kartta test yapýlacak. Bakanlar Kurulu kararý hazýr. Yeþil kart sistemi yýlbaþýnda sona eriyor Y eþil Kart sahipleri, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Böylece yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kart sahibinin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadýðý 'Gelir Testi' ile ortaya çýkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Emin Zararsýz, "Gelir Testi sonunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanýn primini devlet ödeyecek. Geri kalanlar, herkes gibi bundan sonra devlete prim ödeyecek" dedi Yeþil Kart uygulamasý bu yýlbaþýnda sona eriyor. Yaklaþýk 9.5 milyon Yeþil Kartlý'nýn gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadýðýný tespit etmek üzere hazýrlanan ve milyonlarca vatandaþýn Yeþil Kart'tan saðladýðý haklarý kaybetmelerine neden olacak en kritik adým atýldý. 9.5 milyon vatandaþýn gelir durumunu yeniden deðerlendirecek olan "Gelir Testi Yönetmeliði" tamamlanarak Baþbakanlýða gönderildi. Söz konusu yönetmelik Bakanlar Kurulu kararýyla Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Böylece, milyonlarca Yeþil Kartlý, banka kredi kartý harcamalarýndan elektrik, su kullanýmlarýna kadar bir çok aþamada hazýrlanmýþ testlere tabi tutulacak. Uzmanlar Yeþil Kartlýlar'ýn yarýsýna yakýnýnýn bu haklarýný kaybedeceðini tahmin ediyor yýlbaþýndan itibaren Türkiye Genel Saðlýk Sigortasý'na geçiyor. Yeni sistemde düþük gelirli yoksul vatandaþlarýn primleri devlet tarafýndan ödenecek ancak devletin kimin primini ödeyeceði, tüm Yeþil Kart sahiplerinin gerçek gelirlerinin tek tek incelenmesiyle belirlenecek. Böylece ihtiyacý olmadýðý halde Yeþil Kart'ý olan milyonlarca kiþi bu hakkýný kaybedebilecek. Bu hakký kaybedenler de diðer herkes gibi devlete prim ödeyecek. Gerçek yoksul belli olacak 2012 yýlýndan itibaren Yeþil Kart sisteminin kalkmasý ve kurulacak yeni sistemi anlatan SGK Baþkaný Emin Zararsýz, yeni sistemin en önemli adýmý olan yönetmeliði hazýrladýklarýný ve gönderdiklerini VATAN'a açýkladý. Zararsýz, þunlarý söyledi: "Yeni dönem hazýrlýklarý için Bakanlar Kurulu kararýyla bir yönetmelik çýkmasý gerekiyordu: Gelir Testi Yönetmeliði. Türkiye'de ilk kez böyle bir þey yapýlacak. Her ne kadar kanun bu konuda yetkiyi bize vermiþ ise de birden fazla kuruma görev yüklemek zorunda kalýndýðý için bir yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararýyla düzenlenmesi gerektiði EKK'da da deðerlendirildi. Biz çalýþmamýzý tamamlayýp Bakanýmýza gönderdik. Bakan Bey imzalayarak Baþbakanlýða gönderdi. Yeni bakanlar mý, yoksa mevcut bakanlar mý imzalar, bilmiyorum sabahý Genel Saðlýk Sigortasý Türkiye'de yaþayan herkes için zorunlu hale geliyor. Tüm geçiþ dönemleri sona eriyor. En son Yeþil Kartlýlar kalmýþtý." M erkez bankasý baþkanlarý, dünyanýn en büyük ve önemli bankalarýnýn, olasý bir krizden korunmak için bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 2.5 artýrmasýna karar verdi. Bankalarýn sermayelerinin artýrýlmasý kararý, küresel bankacýlýk sektöründeki daha geniþ kapsamlý reformlarýn habercisi olarak kabul edildi. Cumartesi günü Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi önderliðinde yapýlan tartýþmalarda, küresel liderler ve bankacýlar 2008'dekine benzer baþka bir krizin yaþanmasý durumunda bankalarýn bilançolarýnda ne kadar sermaye tutmasý gerektiði konusunda ciddi fikir ayrýlýklarý yaþadý. Ancak sonrasýnda çýkan ortak karar, Finansal Ýstikrar Kurumu'na sunulacak. Kurulun kararý gelecek aya kadar kanunlaþtýrmasý bekleniyor. Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný ve Cumartesi günkü toplantýnýn baþkaný olan Jean-Claude Trichet, "Bugün alýnan kararlar, önemli ölçüde finansal risklere maruz kalma ihtimali yüksek olan bankalarýn önlerindeki engelleri aþmalarýna yardýmcý olacak" dedi. Anlaþma, küresel bankacýlýk sistemi açýsýndan önemli bankalarýn, önem deðerlerine göre sermayelerini artýrma zorunluluðu getiriyor. Buna göre, bulunduklarý önem sýrasýnda göre bankalar bilançolarýndaki sermayelerini yüzde 1 'Bankalardan bilgi alacaðýz' Yeni sisteme göre asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlarýn primini yine devletin karþýlayacaðýný belirten Zararsýz, "Ancak, kimin geliri asgari ücretin üçte birinden daha az, kiminki deðil iþte bunun tespit edilmesi gerekiyor. Devletin primini ödeyeceði kiþiler belli olsun. Bunun altyapýsýný gelir testi yönetmeliðiyle oluþturuyoruz. SGK olarak bankalardan ticari sýr kapsamýna girmeden, kiþilere ait bilgileri alabileceðiz. Yýlbaþýndan sonra, tüm ilgili kurumlardan ve bankalardan alýnacak bilgilerle, o ailenin geliri ve o aile içerisindeki kiþilere düþen gelir miktarý ortaya çýkacak. Üçte birden az ise o aileden 1 kiþi Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tespit edilecek. Ailenin diðer üyeleri o kiþinin bakmakla yükümlü olduðu Bankalar kasasýnda daha fazla para tutacak ile yüzde 2.5 oranýnda artýrmak zorunda kalacak. Anlaþmanýn detaylarýný açýklayan Uluslararasý Anlaþmalar Bankasý (BIS), küresel merkez bankalarýný kendi çatýsý altýnda toplayan bir kuruluþ olmakla birlikte, Basel Bankacýlýk Denetleme Komitesi arayýcýlýðýyla, sermaye yeterliliklerinin artýrýlmasýnýn en önemli savunucusu olarak gösteriliyor. kiþi olacak" diye konuþtu. Yeþil kartlý sayýsý bir anda azalacak Emin Zararsýz, 9.5 milyona yakýn Yeþil Kart sahiplerinin yarý yarýya azalacaðý yönündeki tahminlere temkinli yaklaþsa da geçmiþ tecrübelerin bu hakka sahip kiþi sayýsýnýn azalacaðýný gösterdiðini söyledi. Zararsýz, þöyle konuþtu: "Bir ara 16 milyona kadar çýkmýþtý Yeþil Kartlý sayýsý. Ayrýca gerçek anlamda bir deðerlendirmeye tutulduðunda bir çok hak etmeyen kiþiye Yeþil Kart verildiði anlaþýldý. Bunlar iptal edildi. Rakam 9 milyona kadar düþtü. Bir kez daha gözden geçirilirse, ilk gözden geçirme kadar büyük Ü nlü spekülatörden piyasalarýn kaderini deðiþtirecek kehânet! Milyarder yatýrýmcý ve spekülatör George Soros, borç kriziyle boðuþan Avrupa'nýn yeni önlemler almasýnýn kaçýnýlmaz olduðuna dikkat çekti. Viyana'da katýldýðý bir panelde açýklamalarda bulunan Soros, zayýf Euro Bölgesi ekonomilerinin ortak para biriminden çýkýþýna olanak saðlayacak bir mekanizmanýn devreye sokulmasýnýn zorunlu olacaðýný ve bunun ise kaçýnýlmaz gözüktüðünü kaydetti. "Ekonomik çöküþün kýyýsýndayýz" diyen Soros, Yunanistan'daki kriz durumunun oluþturacaðý sonuçlarýnýn çok kolay yayýlabileceðini aktardý. 80 yaþýndaki spekülatör, ayrýca finansal sistemin son derece kýrýlgan olduðuna dikkat çekti. "Sanýrým bir çoðunuz, Avrupa krizinin aslýnda Euro merkezli olduðunu konusunda hemfikiriz" diyen Soros, bunun bir anlamda finansal kriz olduðunu ve giderek geliþtiðini ifade etti. Bunun öngörülebilir bir durum olduðunu belirten G. Soros, bir çok kiþinin bunun farkýnda olduðunu söyledi. "Yetkililer aslýnda zaman kazanmakla meþ- oranda bir düþüþ olmayabilir ama bir miktar olur. Gelir durumu her ay kontrol edilecek Emin Zararsýz, 31Aralýk'ý 1 Ocak'a baðlayan gece sistemdeki geçiþin nasýl olacaðýný ise þöyle anlattý: "Sizin Yeþil Kart'ýnýz iptal edilecek ama siz yine primi devlet tarafýndan karþýlanan Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Bu kendiliðinden olacak. Ancak Yeþil Kart vizeli, yani 1 yýllýk 6'þar aylýk gibi süresi var. Yeþil Kartý ilk aldýðýnýz andan itibaren vize süresi bitene kadar siz primi devlet tarafýndan ödenen saðlýk sigortalýsý olarak tescil edileceksiniz. Ama diyelim 3 ay sonra vizeniz bitiyor, biz bu süre içinde sizi gelir testine tabi tutmuþ olacaðýz. Þayet sonuçlar kiþi baþýna gelirinizin asgari ücretin üçte birinden az olduðunu gösterirse, priminiz devlet tarafýndan ödenir. Bundan sonra her ay düzenli olarak sizin gelir durumunuz kontrol edilecek. Eðer gelir durumunuzda önemli bir geliþme meydana gelip de bir sonraki seviyeye çýkma hali olursa, otomatik olarak sizinle ilgili bu bilgi bize bildirilecek ve sizi gelir durumunuza göre ilgili bölüme alacaðýz." Euro nun sonu mu geldi? gul" diyen Soros'a göre, zaman oluþan krize karþý mücadele zamaný. ÝLK DAVOS'TA DÝLE GEDÝRMÝÞTÝ 28 milyar dolarlýk varlýðý yöneten Soros ayrýca, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda, para birliðinin daðýlabileceðine dikkat çektmiþti. Soros, o dönemde yaptýðý açýklamada, Avrupalý politikacýlarýn iki vitesli ekonomiyi ve Euro'nun çökme riskini (gerçekleþmesi zor gibi görünse de) ele almalarý gerekiðini aktardmýþtý. Avrupalý lideler geçen hafta Yunanistan'ý kurtarma konusunda söz vermiþti. Güven oyu alan Papandereou hükümeti de bu kapsamda 111 milyar dolarlýk bütçe kesintisi yapacak. Yatýrýmcýlar ise Yunanistan'daki bu durumun diðer Euro Bölgesi ülkelerine (Ýrlanda, Portekiz ve Ýspanya) yayýlmasýndan endiþe ediyor. Euro, 1991 yýlýnda 11 AB üyesiyle (Almanya, Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, Ýspanya ve Ýrlanda) hayata geçmiþti. Yunanistan ise bu ortak para birimine 2001'de geçen 12'inci üye olmuþtu. Euro'nun en yeni üyesi ise bu yýlýn ocak ayýnda birliðe katýlan Estonya.

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Saðlýkta iþbirliðine devam

Saðlýkta iþbirliðine devam (.HAK:3136) Aday deðil ama onu istiyorlar 13 KASIM 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı