fiahin Sedir M N ANS KLOPED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiahin Sedir M N ANS KLOPED"

Transkript

1

2 fiahin Sedir 25 Kadar türü olan y rt c bir kuflum. Di er y rt c kufllardan, genifl kanatlar m ve yanlara do ru aç lan yuvarlak kuyruklar mla ay rt edilebilirim. A r kanat darbeleriyle uçar ve havada as l ym flças na, kanatlar m ç rpmadan uzun süre dönebilirim. Ço u türümün üst bölümleri koyu kahverengi, alt bölümleri beyaz ya da kahverengi benekli, kanatlar çizgilidir. Genellikle böcekleri, küçük memelileri avlayarak beslenirim. Çal ç rp dan yapt m ve yumuflak fleylerle döfledi im sa lam yuvalar m, a açlar n ya da kaya ç k nt lar n n üstüne kurar m. Yumurtlama mevsiminde 2-5 aras nda yumurta yapar m. En iyi bilinen türlerim olan cm. uzunlu undaki Baya fiahin ülkemizin en yayg n y rt c kufllar aras ndad r. 4 türü bulunan, çamgiller familyas ndan, i ne yaprakl, iri gövdeli ve uzun ömürlü bir a ac m. Gençken piramitsi bir yap almama karfl n, yaflland kça yayvanlaflarak daha düzensiz bir görünüm al r m. Odunum; hofl kokulu, hafif, yumuflak ve dayan kl d r. Toprak ve su içinde de dayan kl l n koruyan odunlar mdan en çok inflaat kerestesi olarak yararlan l r. Odunlar mdan dam t larak, hofl kokulu, uçucu bir ya ç kar l r. Ülkemizdeki tek do al türüm Lübnan Sediridir. Güney Anadolu'da, özellikle de Toroslar'da m. Aras nda, saf ya da kara çam, diflbudak, hatta mefle gibi baz a açlarla kar fl k ormanlar olufltururum.

3 Tavflan Gelincik Kemirgen, memeli bir hayvan m. Genellikle kulaklar m bafl mdan daha uzun, k sa kuyru um d fl nda uzunlu um cm'dir. Arka bacaklar m daha uzun, dudaklar m kal n, yar k ve çok hareketlidir. Kuyru um k sa, kuyruk alt m beyazd r, ayaklar m n taban ve parmaklar k llarla örülüdür. Tüylerim az çok yünü and r r. Türlerim pek çoktur; Avrupa'n n kuzeyinde yaflayan kar tavflan, M s r tavflan, Tibet'in Tolay tavflan, Gröland ve Alaska'da yaflayan Kutup kar tavflan en tan nan türlerim aras ndad r. Ülkemizde yayg n olarak görülen türüm baya tavfland r. Topra n içine in eflmem, yerin üstüne bir çeflit yuva yapar m. Karn m doyurmak için gecelere ortaya ç kar m. Lahana, havuç, yonca, pancar ve maydanoz en sevdi im yiyeceklerdir. Genellikle küçük bir alan içinde yaflamakla birlikte, özellikle kuzey bölgelerinde bulunan türlerim ara s ra kitlesel halde göç ederler. Y lda dört defa do ururum ve her seferinde 2-4 yavru yapar m. E er bir do a gezisinde etraf n za dikkatlice bakacak olursan z benimle karfl laflabilirsiniz. Ama sizi fark edersem masallardaki gibi h zla koflup sizden kaçar m, onun için beni gördü ünüzde sessiz olun. Do- an n o sessizli inde sizinle birlikte olal m. Gelincikgiller familyas ndan, tarla ve bahçelerde yayg n olarak yetiflen bir y ll k otsu bir bitkiyim. Boyum cm. aras nda de iflir. Ülkemizde 16 kadar türümü görebilirsiniz. Parçal yapraklar m, parlak k rm z renkte gösteriflli çiçeklerim vard r. Taç yapraklar m n taban genellikle siyah lekelidir. Meyvem f ç biçiminde, çok tohumlu ve delikli bir kapsüldür. Yaprak rozetlerim, Anadolu kasabalar pazarlar nda sebze olarak sat l r. Çiçeklerim; öksürük kesici, gö üs yumuflat c ve hafif uyku verici oldu- undan, suda kaynat larak gelincik flurubu haz rlan r. Kurutulmufl gelincik meyvem, toz edilip bala kar flt r larak öksürük kesici olarak kullan l r. Ad m baz yörelerimizde Afl Otu olarak duyarsan z sak n flafl rmay n, o benim.

4 Turna Ç nar 14 kufl türünün ortak ad y m. En gösteriflli kufllardan biriyim. Bal kç llar and rmakla birlikte, genellikle daha iri yap l y m, gagam daha kal n, bafl m k smen tüysüz, aya mdaki arka parmak küçük ve iyice yukar dad r. Uzunlu um, hayk ran turnan n eriflkininde 1,5 m yi bulur. Bu türümün ç l kilometrelerce ötelerden duyulabilir. Uçarken uzun boynumu öne, uzun bacaklar m geriye do ru uzat r m. Yükseklerden, genellikle V biçiminde s ralar halinde uçar m. Genellikle batakl klarda ve çay r alanlar nda yaflar m. Küçük hayvanlar, bitkisel maddeleri yiyerek beslenirim. Batakl klardan daha kuru bir yer seçerek ot ve bitki saplar yla haz rlad m yuvama diflim genellikle iki tane kahverengi benekli yumurta b rak r. Yavrular m yumurtadan ç kt ktan k sa bir süre sonra koflmaya bafllar. Ülkemizde özellikle ç ve Do u Anadolu bölgelerindeki batakl klarda üreyen baya turna k - fl n sürüler halinde Afrika n n kuzeyine, Hindistan a ve Çin e göç eder. Daha küçük olan telli turnan n uzunlu u 75 cm dir. Oldukça seyrek rastlanan bu tür Anadolu nun baz iç kesimlerinde yaflar. Ülkemiz folklorunu derinden etkiledim, türkülere masallara konu oldum. Bir türkünün ça ran sesinde, bir masal n bitmeyen büyüsünde ve gökyüzünde buluflmak dile iyle m ye ulaflan gövdem üzerinden, 30 m yukar ya ve yanlara do ru sark k ince uzun dallar salan, genifl tepeli ulu bir a ac m. Gövde kabuklar m n çatlay p dökülmesiyle tan n r m. Anayurdum Kuzey Amerika, Avrupa n n do usu ve Asya d r. Ülkemizde, ç Anadolu ve k smen Kuzeydo u Anadolu hariç, deniz seviyesinden 1100 metre yüksekliklere kadar çok yayg n; dere boylar nda, nehir kenarlar nda, deltalarda, s z nt l ve çak ll yamaçlar üzerinde bulunurum. Hava kirlili ine ve hastal klara karfl dayan kl oldu um için büyük flehirlerde ve sanayi merkezlerinde çok yetifltirilirim. Odunumdan; alet saplar, f ç ve mobilyac l kta kullan l r, ayr ca yakacak olarak yararlan l r. Ayr ca tanen içeren kabuklar m kab z yap c, atefl düflürücü ve antiseptik olarak kullan l r.

5 Çakal Devedikeni Köpekgiller ailesinin Canis cinsinden, kurda benzeyen üç etçil memeli türün ortak ad y m. Bu üç türüm; Do u Avrupa, Kuzey Afrika ve ülkemizde de yaflayan baya çakal, güney ve do u Afrika da yaflayan kara s rtl çakal ile çizgili çakald r. Baya çakal n s rt karaya, karn beyaza çalar, öbür bölümleri kirli sar d r. Ülkemizde en çok k y bölgelerindeki s k ormanl k ve çal l klarda, ayr ca Güneydo u Anadolu nun alçak kesimlerinde yaflar m, iç bölgelerde görülmem. K rsal bölgelerde yaflayan gececi bir hayvan oldu umdan, gündüzleri genellikle çal l klar n ya da a açlar n aras nda gizlenir, alacakaranl kta avlanmaya ç kar m. Bazen yaln z, bazen çiftler ve sürüler halinde yaflar, buldu um küçük hayvanlar, bitkiler ya da lefllerle beslenirim. Sürüler halinde dolaflt mdan, koyun gibi büyük hayvanlar da avlad m olur. Yaln zken, bazen aslan gibi y rt c lar n ard ndan giderek, bu hayvanlar n av ndan arta kalanlar yerim. Lefl yedi im için hoflunuza gitmeyebilirim. Ama ben mikrop saçan bu art klar yiyerek, di er canl lar hastal klardan koruyorum. Ben do an n temizlik iflçisiyim ama sadece do an n. Sizler do ay kirletti- inizde sizlere yard mc olamam. Devekengeli, meryemanadikeni ya da sütlükengel gibi adlarla da bilinen, bofl tarla ve yol kenarlar nda yetiflen bir veya iki y l yaflayan otsu bir bitkiyim. Yüksekli im cm aras nda de iflir. Derin diflli, dikenli ve soluk yeflil renkli yapraklar m, mor renkli küçük çiçeklerden oluflan s k baflç klar m vard r. Meyvelerimin ucunda beyaz renkli bir tüy demeti bulunur. Toprak üstü bölümlerimin idrar söktürücü ve romatizma a r lar n azalt c etkileri vard r. Meyvelerim karaci er hastal klar na karfl kullan l r, körpe gövdem ise kabu u soyulduktan sonra çi olarak yenir. Beyaz devedikeni ise k rm z ya da pembe çiçekler açan çok y ll k otsu bir bitkidir. Kökleri eskiden yaralar iyilefltirmek için kullan l rd. Çok y ll k bir tür olan köygöçerten 1 m ye kadar boylan r. Kök saplar yla genifl alanlara yay lan bu bitkinin çiçek dallar ifltah aç c ve güçlendiricidir. Ayn aileden olan eflekdikeninin karaci er hastal klar na karfl kullan lan meyveleri de devedikeni tohumu ad yla sat l r. Gördünüz de il mi arkadafllar. Ben sadece yollarda aya n za, bat p can n z ac tm yorum. Ayn zamanda ac yan can n z için pek çok derdinize deva oluyorum. Bir daha ki sefere sizinle karfl laflt m zda, beni baflka bir gözle yeniden keflfetmeniz dile iyle...

6 Serçe de Latince ad m : Passeridae'dir. Türkiye'nin her yerinde, hem da larda, hem ormanlarda, hemde flehirlerde yaflar m. Erkeklerimizin kafa üstü kül grisi rengindedir. Gagakökü-gözaras ve gözümüzün arkas nda siyah bir çizgi bulunur. G rtla m siyaht r. Kulak bölgesi beyaz veya grimsi beyazd r. Kulak bölgemizden boynun alt na kadar giden kestane kahvesi bir halka bulunur. S rt m k rm z kahve ve koyu çizgilidir. Gö süm beyaz tüylerle kapl d r. Kanad m n üzerinde beyaz bir band vard r. Diflilerimizin kafa üstleri gri kahve, s rtlar siyah kahve ve sar ms kahve çizgilidir. Kuyruklar gri kahve, göz üstü çizgileri aç k kahve, alt k s m kahvemsi gridir. Bir defada 5-6 yumurta b rak rlar. Yumurtalar n ebatlar ise X mm'dir. Kuluçka süreleri gündür.yuvalar m z çal, sap ve tüy kullanarak yapar z. Size di er türlerimi sayay m; Da Serçesi (Passer montanus), Batakl k Sençesi (Passer hispaniolensis), Ölü Deniz Serçesi (Passer moabiticus), Kar spinozu (Montifringilla nivalis), Kayal k Serçesi (Petronia petronia), Tafl Serçesi (Peronia brachydactyla), Sar g rtlak Serçe (Petronia xantocollis). Kaynak: Prof. Dr. lhami K Z RO LU Latince ad m : Elaeagnus angustifolia'd r. nsanlar k fl ve yaz ortas nda budarlar beni, bu sayede yaral ve hastal kl dallardan kurtulur dik bir gövde olufltururum. Özellikle dik dallar kesilir bu sayede içime fl k ve temiz hava girer. 6 m boyuna kadar geliflirim, budarken insanlar bana vazo biçiminde flekiller verirler. Meyvelerimin ismi ise "Rus Zeytini" olarak bilinir. -25 C'de bile yaflayabilirim, çiçeklerim haziran ay nda olur ve kokular çok güzelldir. Daha sonra o çiçekler geliflir ve unlu, etli, gümüfl renkli ve çekirdekli, 7-14 mm. büyüklü ünde meyvelere dönüflürler. Türlerim ise: Çok çiçekli i de a ac ve nce yaprakl i de a ac olmak üzere 2 tanedir. Çok çiçekli i de a ac n sorarsan z o gelemedi çünkü onlar Çin, Japonya ve Kore'de yetiflirler. Meyveleri 1,5 cm. boyunda, koyu k rm z -kahverengidir. Meyveleri ekflidir. nsanlar meyvelerin konservesini yaparlar. Kaynak: Faruk YALÇIN

7 Gergedan Geven Latince ad m: Rhinoceros'dur. Afrika ve Güney Asya'da yaflar m. Bugüne kadar soyunu sürdürebilmifl kara hayvanlar içinde filden sonra en iri olan benim. Ayaklar mda at ve eflek gibi tek toynakla (genifl ve kal n bir t rnakla) çevrili üçer parmak bulunur. Kafam iri ve a r, kulaklar m genifl, ucu püsküllü olan kuyru um k sad r. Vücudum tüysüz ve çok kal n bir deri ile z rh gibi kapl d r. En büyük özelli imiz burunlar m z n üzerinde bulunan 30 cm uzunlu undaki boynuzlar m zd r. Türlerimize göre bu boynuzlar, tek veya iki tane olabilir. Baz türlerimizin diflilerinde ise hiç boynuz bulunmaz. Boynuzlar m z di er boynuzlu hayvanlar gibi kemikten de il, saç, k l ve t rnaklar n yap s n oluflturan "keratin" denen lifsi bir proteinden oluflmaktad r. Kaçak olarak avlanarak neslimin tükenme aflamas na gelmesi de bu boynuzlar m yüzündendir. Çünkü boynuzlar m n do aüstü güçler tafl d na inan l r. Gövdemin uzunlu u 4 metreye, omuz yüksekli im ise 2 metreye kadar büyür. Baz türlerimizin a rl 5 ton kadar olabiliyor. Bu kadar hantal olmama ra men saatte 45 km. h zla koflabilirim. Görme duyular m n çok zay f olmas na karfl n koku alma ve iflitme duyular m çok geliflmifltir. Korkunç görünümüm sizi ürkütmesin. Bana zarar verilmedikçe genelde kaçar m. A aç sürgünleri, yapraklar ve otlar tek besin kayna md r. Asya'da üç, Afrika'da iki olmak üzere befl türüm vard r. Asya'daki türlerim: Hindistan gergedan (Rhinoceros unicornis) Cava gergedan (Rhinoceros sondaicus) Sumatra gergedan (Didermocerus sumatrensis) Afrika'daki türlerim: Kara gergedan (Diceros bicornis) Beyaz gergedan (Ceratotherium simum) Latince ad m: Astragalus L.'dir. Baklagiller familyas ndan m. Asya'n n kurak ve yar kurak bölgelerinde, Türkiye'de ise da l k yörelerde (Elaz, Çanakkale, Giresun, Ankara ve Konya) yetiflirim. Baz lar m z otsu, ço umuzda çal görünümünde 1.000'den fazla türüm vard r. K sa boylu ve dikenliyimdir. Bileflik ve tüysü yapraklar m n aras nda öbekler halinde türlerime göre sar, beyaz, mor ya da pembe çiçeklerim bulunur. Gövdemden s zan beyaz ms sar yap flkan s v de erli bir zamkt r. "Kitre" denen bu zamk gövdemde aç lan çiziklerden toplan r ve havayla kar flt nda de iflik biçimli küçük topaklar halinde kat lafl r. Özellikle Türkiye, ran, Afganistan ve Kafkasya'daki baz türlerimden elde edilen kitre zamk eczac l kta, boya, dokuma ve ka- t sanayinde kullan l r. Ekonomik de erini bu zamka borçlu olan türlerimin gövdelerindeki dikenler, ateflte yak ld ktan sonra kalan gövdeler suda yumuflat ld ktan sonra hayvan yemi olarak da kullan l r.

8 Atmaca Kavak Bilimsel s n flamalarda Accipiter nisus olarak tan mlan r m. Kancal gagam, kavisli pençelerim ve güçlü kanatlar mla avc bir kufl olarak bilinirim. Nispeten k sa, ucu yuvarlak kanatlar m ve uzun kuyru- umla ani dönüfller yaparak s k a açlar aras nda avlan r m. Küçük y rt c kufllar gurubundan bir göçmen bir kuflum. Kertenkele, y lan, kurba a, fare ve küçük kufllar avlayarak beslenirim. Yeryüzünde av n benden daha ustaca yakalayabilen bir kufl yoktur. Genifl çay r ve bozk rlar, a açs z sulak sahalar ve ç plak kayal klar haricinde ibreli ve yaprak döker aç k ve kapal ormanlarda, a açl bozk rlarda, a açl ve çal l k s n rlarla bölünmüfl tar m arazilerinde avlan r m. Avlanma alan ma göre daha s k a açl kl yerlerde ürerim. Tüm dünyada 50 farkl türüm bulunmaktad r. Türlerim kabaca küçük ve orta boy kufllarla beslenen atmacalar, daha büyük kufllar ve memelilerle beslenen çak rkufllar olarak bilinir. Türkiye de geleneksel atmaca, çak rkuflu ve yoz atmaca türlerim yaflamaktad r. Difli ve erkek cinslerim aras nda belirgin bir büyüklük fark vard r. Erkeklerde kanat aç kl m ortalama 62 cm, diflilerde ise 74 cm dir. Erkeklerde a rl - m ortalama 150 gr, diflilerde ise ortalama 240 gr d r. Sonbaharda Orta Avrupa, Orta Rusya ve güney bat Asya ormanl klar ndan güneye do ru göç ederim. Bu göçler esnas nda iki yoldan ülkemizin do u ve bat s n rlar na yak n bir yolu takip ederim. Birinci göç yolum; Alplerden bafllamak üzere Adriyatik sahilleri, Yunanistan, Do u Trakya ve stanbul Bo az n takiben güneye inerim. kinci göç yolum ise, Orta Rusya'dan bafllamak üzere Kafkas Da lar n n bat yamaçlar n takiben Karadeniz k y lar ndan Do u Karadeniz Da lar n geçerek güneye inerim. Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiflirim. Türüme göre, form, büyüklük ve yaprak flekli bak - m ndan farkl l klar gösteririm. Yayg n bir flekilde yetifltirilen bir türüm olan servi kava, neredeyse gövdeye paralel uzanan dallar yla sütunsu bir görünüme sahiptir. Türkiye'de bulunan do al türlerim genellikle genifl tepelidir. Yapraklar düz ya da diflli, üçgen, oval ya da kalp biçimlidir. Do al türlerim; Karakavak, Akkavak, Titrek kavak, F rat kava d r. Özellikle yurdumuzun ormanca fakir olan bölgelerinde, halk m z, taraf ndan çok iyi bilinen ve uzun y llardan beri sevilerek yetifltirilen bir a aç türüyüm. A açs z bölgelerde yaflayan köylümüzün baflta yap kerestesi olmak üzere, odun hammaddesine duydu u her türlü ihtiyac benden karfl lar.

9 Karaca Kardelen Alt tabakalar bitki bak m ndan zengin koru ormanlar n, i ne yaprakl -genifl yaprakl kar fl k ormanlar sever. Orman içi aç kl klardaki çay rl klar sever. Hem gece hem gündüz yay labilirler.sabah ve akflam saatlerinde bazende ö lenleri otlarlar. Yerlerine ba l hayvanlard r yaflarlar. Bacaklar uzun; gözleri büyük; üst gözkapaklar nda uzun kirpikleri vard r. Erkekleri boynuzludur. Bu boynuzlar çatall ve yüzeyleri pürüzlüdür.k fla girerken boynuzlar n atarlar Ocaktan itibaren yeni bonuzlar ç kar. Renkleri yaz n k z l kahverengi iken k fl n gri, bozkahverengi olurlar. Kuyruklar n n alt nda büyükçe beyez bir benek vard r. Yavrular nda 6 haftaya kadar beyaz benekler vard r. Haziran-temmuzda çiftleflir.may sta ikiz yavru do ururlar. Taze sürgünleri, tomurcuklar taze ot ve yapraklar severler. Üzümümsü meyveler, kestane, mefle palamutu,yabani armut, erik gibi meyveler, yosun ve mantarlar yerler. Ardahandan Çanakkkaleye kadar tüm tüm kuzey kufla ormanlar nda yaflar.ayr ca Alanya, Amanos da lar ve hakkari-flemdinlide yay l fl gösterir. Nergisgillerden so anl bir bitkiyim. Kar do ay beyaz bir örtü gibi örttü ü zamanlarda çiçek açabilirim. Bu özelli imden dolay bana kardelen derler, sizler bana kar çiçe i de diyebilirsiniz. Dünyan n bir çok yerinde do al olarak yetiflebilirim. Özellikle ngiltere, Amerika ve Do u Akdeniz ülkelerinde yetiflirim. Genelde Mart ve Nisan aylar nda çiçek açar m. Fakat güneflin kendini gösterdi i günlerde Ocak ve fiubat aylar nda da çiçek açabilirim. Yapraklar m ince uzun, çiçeklerim çan biçimindedir ve rengim kar gibidir, beyazd r. Bahçe veya çevre düzenleme çal flmalar nda benden kolayl kla faydalan labilir. fiöyle ki; yetifltirilmesi kolay bir bitkiyim. Sonbahar bafllar nda kuytu bir yere 8-10 cm derine so anlar m ekin ve beni kendi halime b rak n, size yeflilin do adaki en güzel örneklerinden birini sunay m. Kaynak..Türkiye omurgal lar...ali Demirsoy

10 Keklik Kestane Genellikle daha ufak yap l olan türlerimin b ld rc n, daha iri olanlar m ise keklik olarak adland r l r. Bat Trakya dan Orta Asya ya kadar olan bölgede yaflayan, k nal keklik 33 cm. uzunlu undad r. Vücudumun yan taraflar beyaz, öbür bölümleri bozdur. Yanlar ndaki beyaz bölgelerde siyah ve kahverengi bantlar vard r. Bitkisel besinleri yerim. Diflim, çal ç rp dan yap lm fl yuvaya, 9-4 aras yumurta b rak r. Ülkemizin bütün bölgelerinde yerli kufl olarak yaflar m. Çil keklik Avrupa da, Bat ve Orta Asya da yaflar. Uzunlu u 30 cm dir. Yüzü pas k z l, kanatlar ve s rt kahverengi, öbür bölümleri bozdur. Bu türümün diflisi, yuvaya 8-20 aras yumurta b rak r. Ülkemizde, Orta Anadolu ve Trakya bölgelerinde yaflar m. Büyük ölçüde bitkisel besinlerle, bazen de böcek ve kurtçuklarla beslenirim. Sizlerle; uçsuz bir bozk r n ortas nda, yalç n bir kayal n yamac nda, yeflil bir çay rda veya bir bu day tarlas n n k y s nda görüflmek dile iyle... Kay ngiller ailesinden, k fl n yapraklar n döken 10 kadar a aç türünün ortak ad y m. Kuzey Yar küre nin l man kesimlerinde yayg n olan bu türlerim süs amac yla yetifltirilir, ayr ca kerestelerimden ve yenilebilir meyvelerimden de faydalan l r. Gençken düzgün olan gövde kabuklar m, yaflland kça çatlak bir görünüm al r. Belli bafll türlerim; Amerikan kestanesi, Çin kestanesi ve Japon kestanesidir. Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve Kafkasya n n yerli bitkisi olan Anadolu kestanesi yaklafl k 30 m. Yüksekli e eriflebilen uzun ömürlü bir a açt r. çerez olarak tüketilen ya da flekerleme yap lan meyvelerimin yan s ra, çiçeklerim önemli bir bal kayna d r. Ülkemizde tek tük olan Anadolu kestanesi, Kuzey Anadolu k y lar boyunca Belgrad Orman na kadar uzanan kesimlerde ve Marmara Bölgesi nin iç kesimlerinde yayg nd r. Ancak kestane ormanlar, büyük ölçüde y k - ma u rat larak verimsiz hale getirilmifltir. Ayd n, Kastamonu, Kütahya ve zmir en çok kestane üreten illerin bafl nda gelir. Bursa yöresi ise iri meyve veren kültür çeflitleri ve kestane flekerleriyle ünlüdür.

11 Geyik Keten Çifttoynakl lar tak m ndan Cervidae ailesini oluflturan memeli havyan türlerinin ortak ad y m. Baz türlerim flunlard r; alageyik, ak kuyruklu geyik, benekli geyik, batakl k geyi i, karaca, kat r geyi i, misk geyi i, Ren geyi i. Çöl, tundra, batakl k, orman ve yüksek da yamaçlar gibi de iflik ortamlarda yaflar m. Omuz yüksekli im pudularda 30 cm. den bafllayarak s nda 2 m. nin üzerine kadar ç kar. En dikkat çekici yanlar mdan biri olan boynuz, misk geyi i ve çin su geyi i d fl nda kalan tüm geyik türlerimin eriflkin erkeklerinde görülür. Yaln z ren geyiklerinin hem erke inde hem de diflisinde de boynuz vard r. Boynuzlar m her y l atar ve çok geçmeden kadifemsi bir deriyle kapl yeni boynuzlar m ç kmaya bafllar. Ot, filiz, sürgün ve a aç kabu u gibi bitkisel maddelerle beslenen otçul bir hayvan m. Genellikle toplu halde yaflar m. Diflilerim genellikle bir ya da iki tane benekli yavru do urur. Gebelik sürem türlerime göre 5 ile 10 ay aras nda de iflir. Baya geyik, ülkemizde çok genifl bir da l m gösterirken, afl r avlanma ve ormanlar n azalmas sonucunda çok azalm flt r. E er beni korumak istiyorsan z namlular n z bana çevirmeyin ve ormanlar n za sahip ç karak onlar n büyüyüp ço almas n sa lay n. Ketengiller ailesinden bir y ll k otsu bitkiyim. Liflerim için oldu u kadar ya l tohumlar m içinde yetifltirilirim. Bilinen en eski dokuma liflerinden biriyim. Almafl k olarak dizilen küçük m zraks yapraklar m, befl taç yapraktan oluflan mavi renkli çiçeklerim ve befl loplu küçük toparlak meyvelerim vard r. çeflitli iklim ve toprak özeliklerine kolay uyum sa lasam da en çok l man iklimli yerlerdeki kumlu balç k topraklar severim. Genellikle gövdemin alt bölümünün sararmas ndan hemen sonra, ama meyvemin tam olgunlaflmad dönemde hasat edilen bitkilerin gövdeleri slat l p yumuflat l r ve kurutulduktan sonra ezilerek lif ç kar l r. Nem çekebilme özelli ine sahip liflerim çürümeye karfl da dirençlidir. Pamuktan daha sa lamd r, ayn zamanda daha çabuk kurur ve günefl fl - ndan daha yavafl etkilenir. Boyay kolayl kla emmedi im için liflerim boyanmas güçtür. Çabuk nem çekme ve kuruma özelliklerimden dolay serinlik veren dokumalar olup özellikle yazl k giysilerin yap m nda kullan l r m. yi kaliteli ketenler giysi, mobilya kumafl ve dantel, düflük kaliteli olanlar ise çad r bezi, sicim, yang n hortumu, çuval ve bal k a gibi neme dayan kl ürün yap m nda kullan l r. Yüzy llar boyunca insanlar giysi yap m için benim liflerimi kulland lar. Üzerinizdeki giysinin bir maceras n, bir k r yolculu unda beni gördü ünüzde tekrar hat rlay n.

12 Do an Sö üt 37 kufl türünün ortak ad y m. Gündüzleri avlanan y rt c bir kuflum. Yeryüzünün hemen hemen bütün bölgelerinde yaflar m. Ülkemizde en çok görülen türlerim; baya do an, ala do an, ada do an ve delice do and r. Büyüklü üm cüce do anlarda ancak 15 cm yi bulurken, Kuzey Kutbu bölgesinde yaflayan Aksungurda 60 cm yi bulur. Bacaklar mda paçal k gibi uzun tüyler, kancal gagalar m n kenar nda da sivri bir ç k nt bulunur. Uzun ve sivri uçlu kanatlar mla havay yararak h zla ve düz bir çizgi boyunca uçar m. Baz türlerim, yerdeki av n üzerine atlamak için uygun zaman kollarken, kanatlar h zla çarparak havada daireler çizebilir. Avlar m n niteli i, boyutlar ve avlanma yöntemi türlerime göre de iflir; kimi kendi boyutlar ndaki ya da daha küçük kufllar havada avlarken, bir bölümü de tavflan, fare, kertenkele ve böcek gibi hayvanlarla beslenir. Yuvalar m genellikle a aç kovuklar na ya da sarp kayal klar n kenarlar na kurar m. Her kuluçka döneminde difli kufl yuvaya dört ya da befl yumurta b rak r. Kuluçka dönemim yaklafl k gündür ve yumurtadan ç kan yavrular m 35 gün kadar yuvada kalarak ana-babas taraf ndan beslenir. Türümün azalmas n n bafll ca nedeni, DDT gibi tar m ilaçlar nda kullan lan klorlu hidrokarbonlar n besin kaynaklar mda birikmesidir. Bu maddeler özellikle yumurta kabuklar m incelterek, yumurtalar m n yavruya dönüflme flans n büyük ölçüde azalt r. Say lar m n azald bölgelerde, insan eliyle yetifltirilerek do al yaflama b rak lmak için çal flmalar yap lmaktad r. Ama benim varolmam için as l çaba, do al kaynaklar n kullan m nda bütün canl lara yaflama flans tan yacak uygulamalard r. Unutmay n; biz ve siz do al zincirin bir parças y z, e er sizler bu zinciri bir yerinden k rarsan z, elinizde kalan yaln zca elinizi ba layan zincir olacakt r. Sö ütgiller ailesinin salix cinsini oluflturan 300 kadar a aç ve çal türünün ortak ad y m. Birkaç türüm d fl nda, k fl n yapraklar m dökerim. Kuzey Yar küre nin l man ve serin bölgelerinde yayg n olarak yetiflirim. Süs, gölge ve kereste a ac olarak, bazen de toprak kaymas - n önlemek amac yla dikilirim. Boylar 20 m. yi aflan iri yap l sö ütlerin bafl nda; ak sö üt, kara sö üt ve gevrek sö üt gelir. Ak sö üt ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiflir. Avrupa, Asya ve ülkemizde de yayg n olan; keçi sö üdü, boz sö üt ve erguvani sö üttür. Park ve bahçelerde gördü ünüz, dallar m n afla ya do ru sarkan türümün ad da salk m sö üttür. Tohumlar m son derece dayan ks z oldu undan tohumdan de il, çelikle ya da kök sürgünleriyle ço- alt l r m. Nemi ve bol fl çok sevdi imden, sulak çay rlarda, akarsu ve göl kenarlar nda yetiflirim. nce dallar mdan haz rlanan kömürler resim kalemi olarak kullan l r. Ayr ca baflta sepetçi sö üdü olmak üzere baz türlerimin esnek yap l, ince sürgün ve dallar ndan sepet yap m nda faydalan l r. S cak bir yaz günü, bir salk m sö üdün size e ilen serinli inde buluflmak üzere...

13 Kurt Süsen Köpekgiller ailesinden etçil bir memeliyim. Boz kurt ya da baya kurt en iyi bilinen türümdür. Hem aç k alanlarda hem de ormanlarda yaflar m. Boz kurdun iri bir bafl, k sa ve kal n bacaklar, iri ayaklar uzun ve yanlardan bas k gövdesi vard r. Erkeklerin uzunlu u 50 cm. lik kabar k tüylü kuyruklar yla birlikte yaklafl k 2 m. ye, a rl klar yaklafl k kg ye ulaflabilir. Difliler erkeklerden, güneyde yaflayanlar kuzeydekilerden daha küçük yap l d r. Postlar s k, uzun ve yumuflak tüylü, genellikle boz, bazen kahverengi, k z l ms, siyah ya da beyaz ms olabilir. Genellikle sürüler halinde yaflar m. Toplulu u oluflturan birey say s 20 yi aflabildi i gibi daha da az olabilir. S çan, tavflan ve kufllar nda bulundu u çeflitli hayvanlar yemekle birlikte, bafll ca besin kayna m sürek av yla yakalad m karaca, domuz, geyik gibi hayvanlar oluflturur. Diflilerim 63 günlük gebelik süresinden sonra, 4-14 aras yavru do urur. Yavrular 2-3 yafl na kadar gurupla beraber kal r. Di er bir türüm soyu tükenmek üzere olan k z l kurttur. ri otçul hayvanlar n afl r ço almas n engelleyerek ve yaflama flans zay f olanlar n elenmesini sa layarak önemli bir do- al ifllevi yerine getiririm. Ama evcil hayvanlara sald rd m için insanlar taraf ndan uzun y llardan beri k y ma u rat ld m. nsanlar n, benim do- al denge içindeki yerimin fark na varmas dile- iyle... Süsengiller ailesinin iri cinsini oluflturan, güzel çiçekli otsu 300 kadar türü bulunan bitkilerin ortak ad y m. Köksap ya da so anl bir bitkiyimdir. Taçyaprak ve çanak yaprak olarak ay rt edilmeyen, birbirinin ayn, çiçek örtü yapraklar m vard r. Bunlar n birkaç dik, öbürleri ise sark k, yani geriye k vr lm fl halde bulunur ve ço unlukla orta damarlar m n üstü f ç gibi tüylüdür. Yapraklar m ise genellikle k l ç biçimindedir. Yaklafl k 37 kadar türümün bulundu u ülkemiz ise bir süsen cennetidir. Anadolu nun pek çok yerinde yabani olarak yetiflen türlerime ise en çok Akdeniz, Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgelerimizde rastlan r. Halk aras nda daha çok susam ve navruz adlar yla bilinirim. Do u Anadolu da yetiflen ve son derece al ml çiçekler açan bir türüme ise kurtkula denir. En gözde süs bitkilerindenim, ayr ca parfüm sanayinde kullan lan de erli bir uçucu ya nda kayna y m. E er parfümün dans n görmek istiyorsan z, bir k r gezintinizde rüzgar yan n za al p bana gelin...

14 Leylek K z la aç Akleylek ve karaleylek olarak bilinen iki türüm vard r. Akleylek Latince ad m; Ciconia ciconia. Türkiye'de hemen her yerde bulunuruz. Yo un olarak Akdeniz Bölgesinde yaflar z. Gagam, boynum ve bacaklar m uzundur. Kanat uçma tüylerim siyah olup, vücudum tamamen beyaz tüylerle kapl d r. Bacaklar m ve gagam k rm z renktedir. ki türümüz de Mart aylar nda yuva yapmaya bafllar. Nisan- May s aylar aras nda 3-5 yumurta b rak r z. Yumurtalar m z n boyutlar 5 x 8,2 cm. civar ndad r. Kuluçka süremiz gündür. Yavrular m z gün sonra uçacak büyüklü e ulafl rlar. Hayvansal besinlerle besleniriz y l yaflar z. Latince ad m: Alnus glutinosa Mill. Trakya, Marmara çevresi, Bat Karadeniz ve Do u Karadeniz de saf ve kar fl k olarak yay l fl gösteririm. Boyum 20 m yi aflabilen, esmer kabuklu, seyrek dall bir a ac m. Daha çok serin bölgelerde ve nemli dere yataklar nda yetiflirim. Ülkemizde hektar koru, 297 hektar baltal k orman olufltururum. Uzunlu u 4-9 cm. geniflli im 3-7 cm aras nda de iflen ters yumurta biçimli ve testere diflli yapraklar m vard r. Köklerimde bulunan yumrular nedeniyle topraklar azotça zenginlefltiririm. Türkiye de genifl bir da l m gösteren bafll ca alt türlerim; Do u k z la ac (A. glutinosa var. oriantalis,y), Sakall k z la aç't r (A. glutinosa var. barbata, Y). Karaleylek Latince ad m; Ciconia nigra. Vücudumun büyük bir bölümü siyah, yanar döner ve yeflil-mavi parlak tüylerle kapl d r. Gö üs, kar n ve kuyruk alt tüylerim beyazd r. Bacaklar m, gagam ve göz kenarlar m k rm z renktedir. En çok 18 y l yaflar z. Hayvanat bahçesinde 30 y l yaflayan bireylerimizden biri tespit edilmifltir.

15 Kurt Yonca Latince ad m: Canis lupus Türkiye'nin da l k bölgelerinde yaflar m. Kürk renklerimiz genelde gri/bozdur. Baz türlerimizde ise beyaz veya siyah olabilmektedir. Burnumuzun ucundan kuyru umuzun ucuna kadarki boyumuz 1,5 metre ile 2 metre aras de iflmektedir. Diflilerimizin boyu erkeklerimizinkinden daha k sad r. Yerden yüksekli imiz cm civar ndad r (omuz üstüne kadar). Erkeklerimizin a rl kg, diflilerimizin a rl ise kg aras ndad r. Ayak patilerimizin boyu cm'dir. nsanlar n 32 difli varken, bizim difl say m z 42 tanedir. Diflilerimizin hamilelik süresi 63 gün olup, fiubat - Mart aylar aral nda üreriz. Anne kurtlar bir defada 4-6 adet yavru do urur. Yeni do an yavrular m z n a rl ortalama 450 gram'd r. 6 ile 8'erlik sürüler halinde dolafl r z. Bazen bu say 30'a kadar ç kmaktad r. Av peflinde koflarken saate km. h z yapar z. Avlanmak için 65 ile 400 kilometrekarelik bir alan kontrol alt nda tutar z. Etobur oldu umuzdan her türlü hayvan avlar z, ama en çok geyik etine bay l r z. Do adaki yaflam süremiz en çok 6-8 y ld r. Hayvanat bahçelerinde ise 16 y la kadar yaflayabiliriz. Do al yaflam alanlar m z n azalmas, bu alanlar n insanlar taraf ndan sanayileflme ve tar m alan için aç lmas bizi tehdit etmektedir. Bu nedenle aç kalmamak için köylere kadar ineriz. Latince ad m: (Luzerne/Luzerne/Lucerne alfalfa/medick/ Medicago/Luzerne trefle) Yapraklar m üç parça olan otsu bitkiyim. Meyvelerim küçük fasulye gibidir veya helezon seklinde k vr kt r. Gerek tirfil (Torijolium) türleri gerek Yonca (Medicago) türleri genel olarak yonca ad yla bilinirim. Hayvan yemi bak m ndan önemim oldukça büyüktür. Bu maksatla Anadolu'nun ço u yerinde ekimim yap lmaktad r. Tibbî olan türüm; Kokulu Yonca (Melilotus officinalis) olarak bilinir. Bu türüm Haziran-Eylül aylar aras nda güzel kokulu, küçük çiçekler açan cm boylar nda tarla ve yol kenarlar nda rastlanan otsu bitkilerdir. Çiçeklerimiz dallar n ucunda, uzunca ve dik salk mlar halindedir. Kokulu yonca türüm sa l k alan nda yumusat c, romatizma a r lar n giderici ve ishale harfl kab z edici olarak kullan l r. Di er bir türüm olan Su Yoncas (Menyanthes trifoliata); Avrupa ve Kuzey Asya da yetiflen otsu bir su bitkisidir. Memleketimizde Kuzeydo u Anadolu bölgesinde görülür. Rizomlari kalin, silindirik ve sürünücü, yapraklari uzun sapli üç parçalidir. Çiçekler pembemsi beyaz renklidir. Su Yoncas türümün yaprak ve kökleri istah aç c, kuvvet verici ve atefl düflürücüdür.

16 K rlang ç Kay n K r K rlang c Ötücü kufllar ailesinden 74 kadar türü olan bir kuflum. Kutuplar d fl nda yeryüzünün hemen her yerinde yaflar m. Son derece iyi uçucu oldu umdan, büyük bir ustal kla havada yakalad m böceklerle beslenirim. Boyum 19cm ye eriflir. Genifl gagal, ince uzun ve sivri kanatl çatal kuyruklu ve k sa bacakl y m. Yürümeye ya da s çramaya yaramayacak ölçüde k sa ve güçsüz olan bacaklar m, yaln zca tutunma ifllevi görür. Göçmen bir kuflum. K fl Afrika da geçirir, ilkbaharda Avrupa ya gelirim. Göçmeden önce elektrik telleri üzerinde kümeleniflimiz dikkatinizi çekmifltir. Ülkemizde en çok görülen türlerimden; K r k rlang c k rsal kesimde, Ev k rlang c ise kentlerde yaflamay severler. Kum k rlang c, k y k rlang c ve kaya k rlang c di er türlerim aras ndad r. Beni yaz n ülkemizin her yöresinde görebilirsiniz. Kay ngiller ailesinden, 10 kadar türü olan bir a ac m. K fl n yapraklar m dökerim. Yavafl büyümeme karfl n, 40 metre kadar boya, metre çapa ulafl r ve sene kadar yaflar m. klim uygun olursa her 3-4 senede bir kere yemifl veririm. Palamutlar m Ekim ay nda toplan r. Ya m;yemeklik ya olarak margarin imalinde, sabun ve konserve sanayinde kullan l r. A ac m; kontraplak, parke, mobilya, maden oca payandalar, travers, selüloz ve odun kömürü imalinde ve katran ç kartmakta kullan l r. Ülkemizde ailemizden sadece Do u kay n mevcuttur. Do u kay n n n Istranca da lar ndan bafllayan do al yay l fl, Kuzey Anadolu Da lar n n k y da lar üstünden Kafkaslar a ba lan r. Do u kay n saf ormanlar oluflturdu u gibi, öbür genifl ve i ne yaprakl a açlarla kar fl k halde de bulunur. En s k bir arada görüldü ü a açlar; göknar, ladin, çam ve mefledir. Ev K rlang c

17 Kaplumba a Zambak 250 de iflik türü bulunan, sürüngenler s n f ndan, gövdem kabukla örtülü omurgal bir hayvan m. Türlerimin boyutlar aras nda büyük farklar vard r. Dev deniz kaplumba as n n uzunlu u 2m yi, a rl 550 kg yi aflabilir. Buna karfl l k baz türlerimin uzunlu u 10 cm dolay nda, a rl 0,5 kg nin alt ndad r. En bilinen özelli im Ba a denilen kabu umdur. Bu kabuk yaln z gövdemin en yaflamsal bölgelerini de il, bafl - m ve bacaklar m da korur. Kufllar gibi gaga biçiminde olan a z mda, difl bulunmamas na karfl n, sert ve oldukça keskin çene kenarlar m difllerin ifllevini üstlenmifltir. Karada yaflayan türüm otçul, tatl su ve denizlerde yaflayan türlerim etçildir. Solucan, salyangoz, böcek, karides ve öbür kabuklular hayvansal besinlerimin önemli bir bölümünü olufltururlar. Görme duyum iyi geliflmifltir. Dört rengi (mavi, yeflil, sar, k rm z ) ay rt edebilirim. Koku alma duyumunda önemli bir ifllevi oldu u bilinmektedir. Üreme mevsiminde, diflilerim, genellikle günefl gören bir yere çukur açarak say lar bir ile birkaç yüz aras nda de iflen yumurtalar n gömerler. Yumurtalar n üstünü örttükten sonra onlarla ilgilenmezler. Bu nedenle Yumurtalar m ve yumurtadan ç kan yavrular m çeflitli hayvanlara kolayca yem olurlar. Ama hayatta kalabilenlerim çok uzun y llar yaflar. Örne in kutup kaplumba alar n n ömrü 150 y l aflar. Biçimim ve a r oluflum öykülere, masallara konu olmufltur. Masallarda ve do ada görüflmek üzere den fazla türü bulunan so anl bir bitkiyim. Dik gövdem, ince uzun yapraklar m, tek tek ya da toplu olarak açan huni biçiminde çiçeklerim vard r. Meyvelerim çok tohumlu bir kapsüldür. lkbahar ya murlar n n ya mas yla canlan r m. Kurak yaz aylar n n gelmesiyle birlikte çiçek açmam ve tohum üretmem sona erer. Yapraklar m içlerinde biriken son besin maddelerini bitkinin köklerine gönderdikten sonra görevlerini bitirip sarar rlar. Bundan sonra topra n içinde iyice korunmufl olan köklerim bir y l sonraki görev için haz rlan r. Al ml çiçeklerimden ötürü süs bitkisi olarak yetifltirilirim. Beyaz zambak süs bitkileri içinde en iyi bilinenidir. Hofl kokulu çiçeklerinden ötürü mis zamba da denir. Ayr ca, eczac l kta ve besin maddesi olarak da benden yararlan l r. Bat Anadolu da tafll k ve kayal k yerlerde yabani olarak yetiflen türümün çiçeklerinden koku verici olarak yararlan l r.

18 A açkakan Ihlamur Bizi a açlara gagalar m zla vururken ç kard m z trompet sesleriyle tan rs n z. Boylar m z türümüze göre 13 cm. ile 24 cm. aras ndad r. Tüylerimizin renkleride türümüze göre (vücut, kanat, gö üs ve kanatlar m z) renk de iflikli i gösterir. Siyah, yeflil, gri, sar ms gri, mavimsi gri ve kahve tonlardad r. Baz türlerimizde kafa tüyleri k rm z, baz lar m zda ise siyah olup ensemizdeki tüylerimiz k rm z d r. Gagalar m z derinlerdeki yiyeceklere ulaflmam z için sert ve uzundur. Yuvalar genelde erkeklerimiz yapar. Diflilerimizle evlenir ve bir y l ayn yuvay paylaflarak yaflar z. Diflilerimiz 5-8 yavru do urur. Yaflam süremiz en fazla 5,5 senedir. Kabuk böcekleri, sinek ve t rt l ile besleniriz, özellikle Ormankar ncas na bay l r z. Kiraz, üzüm, armut, elma, üvez yedi imiz meyvelerdir. K fl aylar nda da çam tohumlar n yeriz. Bafll ca türlerimiz; Yeflil A açkakan, Gri A açkakan, Kara A açkakan. Büyük Alaca A açkakan, Suriye Alaca A açkakan, Albafl A açkakan, Aks rt A açkakan, Küçük A açkakan. Avrupa, Kafkasya ve Yak n do u Asya'da yetiflirim. Ükemizde ise Marmara, Bat Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu'da yay l fl gösteririm. Özellikle kuzey ve bat bölgelerimizdeki ormanlarda rastlanan s k dall, genifl tepeli bir a ac m. Boyum metreye kadar uzayabilir. Türlerimden biri olan Yaz Ihlamuru 40 metreye kadar uzayabilir. Yapraklar m n kenarlar testere difli gibi olup büyüklü ü 5-10 cm. aras nda de iflir ve genellikle kalp fleklindedir. K fl n yapraklar m dökülür. Çiçeklerim sark k demetler biçiminde sar ms bir renktedir ve karekteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçeklerim (Haziran- Temmuz) kurutularak çay gibi içilir. Türlerim: K fl Ihlamuru, Yaz Ihlamuru ve Avrupa Ihlamuru. Kaynak: Türkiye Kufllar ( lhami K Z RO LU)

19 Aslan Safran Kedigiller familyas ndan m. Afrika ile Hindistan' n 3500 m. yüksekli e kadar aç k düz ovalar nda ve kayal k bölgelerinde yaflar m. Erkeklerimizin bafllar ndan boyun ve s rtlar na kadar uzanan çok güzel yeleleri vard r. Erkek türlerimiz cm. kadar, diflilerimiz ise cm. boyundad r. Kalabal k gruplar halinde yaflar z. Etobur oldu umdan zebra, geyik, antilop ve di er memelilerle beslenirim. Yavru zürafa ve fillere de sald rd m z olur. Genellikle diflilerimiz avlan r. Diflilerimizin hamilelik süresi gündür. Bir defada 1-4, bazern de 7 yavru do ururlar. Yavrular - m z 6-7 ay anneleri taraf ndan emzirilir, 35 günlük oluncada et yemeye bafllarlar. Yaflam süremiz sene olup, hayvanat bahçelerinde 25 seneye kadar da yaflayanlar m z vard r. Kaynak: Kaplanlar (Faruk Yalç n) Yumru köklü bir bitkiyim. Topra n üstüne ç kan çiçeklerim ekildikten bir ay sonra taplanabiliyor. Topra- n alt nda kalan so anlar m ise her y l yeni çiçekler verir. Türüme göre; sar, beyaz, violet ve mor renklerim vard r. Anavatan m Anadolu'dur. Antik ça larda zafer törenlerinde kullan lan, tahta ç kan krallara sunulan, ünlü hekim Hipokrat' n reçetelerinde yer alan, dünyan n en eski ve de erli baharatlar ndan biriyim. T p, kozmetik, g da gibi birçok alanda önemli bir hammaddeyimdir. Tekstil için boya hammadesi olarak kullan ld mda kendi a rl m n 100 bin kat büyüklü ünde bir alan boyayabilirim. Boyad m bir kilim veya kumafl n rengi solmaz. Yemeklerde de renk verici ve aromatik tatland r c olarak kullan l r m. laç sanayisinde, kalp çarp nt s, nefes zorlu u, gut hastal, ifltahs zl k, uykusuzluk, bronflit, sindirim bozuklu- u ve iktidars zl k gibi rahats zl klar n tedavisinde kullan l r m.

20 Toy Diflbudak Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi hariç hemen heryerinde yaflar m. Asl nda bir bozk r kufluyumdur. Yaflam alan olarak tar m alanlar ve meralar tercih ederim. Erkek türlerimizin kafa k sm aç k gridir. Çene ve boyunlar - m zdaki bantlar pas kahvesi rengindedir. Çenemizin her iki taraf nda beyaz renkli tüy demetlerimiz mevcuttur. Diflilerimizde tüy demetleri yoktur. Gagalar m z ucu kahve geri kalan k sm ise kurflun grisidir. Vücudumuzun üst k sm, omuz bölgesi, kanatlar m ve kuyru um kahverengi olup, üzerinde saman sar s ve yer yer siyaha yak n renkte düzensiz bantlar vard r. Vücudumun alt k sm ise beyaza yak n gridir. Bacaklar m mavimsi gridir. Ayaklar m pasrengi gri, t rnaklar m ise siyaht r. Yumurta ile ço al r m. Kuluçka sürem, türüme göre 20 gün ile 40 gün aras nda de ifliklik göstermektedir. Diflilerimiz 4, erkeklerimiz 5-6 yafl nda efleysel olgunlu a ulafl rlar kg. a rl a sahibim. Boyum ise yine türüme göre 23 cm ile 67 cm aras ndad r. Baz bireylerim 28 y l yaflarlar. Genelde bitkilerle beslenirim ama, hayvansal besinlerde ald m olur. Yaflamam için gerekli alan n azalmas ve yasa d fl avlanmadan dolay neslim tehlike alt ndad r. Trakya, Do u ve Bat Karadeniz Bölgesi, Marmara ve Ege Bölgesinde yay l fl gösteren asli a aç türlerinden birisiyim. Türüme göre metre aras nda de iflebilen boylara kadar yetiflirim. Dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli bir a ac m. Türkiye'de yaklafl k olarak hektar koruluk, 740 hektar da baltal k diflbudak orman oluflturmaktay m. Genellikle sulak ya da derin topra a sahip yerlerde yetiflirim. Olgun bireylerimin gövdeleri gri kabuklu ve derin çatlakl görünümdedir. Genellikle elips ve kenarlar ince diflli olan yapraklar m, bir sap üzerinde bir arada bulunur. Beyaz çiçeklerin salk m, meyvelerim de dar ve uzun flerit fleklindedir. Türkiye'de do al olarak üç türüm vard r. Bunlar: Adi Diflbudak, Sivri Meyveli Diflbudak ve Çiçekli Difl-

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Tür: Kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yellowstone Ulusal Park nda Do ay yilefltiren Kurtlar Dünyan n ilk ve en eski ulusal park olan ABD deki Yellowstone Ulusal Park, insanl a verilen inan lmaz bir yaflamsal denge

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov. Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.tr BİTKİLER I. İlkel Bitkiler (Thallophyta) * Algler, mantarlar,

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre FEN VE TEKNOLOJ A. Canl lar n S n fland r lmas B. Yaflad m z Çevre Temel Kaynak 5 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canl lar Nas l S n fland r l r? Yeryüzünde milyonlarca

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

asl nda do al dengenin de garantisi

asl nda do al dengenin de garantisi Akkuyruksallayan (Motacilla alba) Foto raf: Metin Çakmakç Kanatlan p özgürce uçabilen kufllar, her zaman uçabilme hevesiyle dolu insano lunun, özendi i ve örnek ald canl lar olmufltur. Onlar gibi uçabilme

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Et ırklarında vücut yapısı Et ırklarında iri, dolgun, uzunluk ve genişlik ölçüleri yönünden iyi gelişmiş vücut

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM BÖLÜM 7 CANLILARIN ÇEfi TL L Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Biyolojik s n fland rmay, Biyolojik s n fland rman n amac n, Canl lar n adland r lmas n, Canl lar alemini, Canl lar n birbirleriyle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DİŞBUDAKLAR AKASYALAR KOKARAĞAÇ ATKESTANELERİ ÖKALİPTUS SOFORA GLADİÇYA KARABİBER AĞACI DİŞBUDAKLAR

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir.

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir. BERBERİDACEAE FAMİLYASI A. BERBERİS KADIN TUZLUĞU Herdemyeşil ya da yaprak döken türleri bulunan Berberislerin genellikle sürgünleri dikenlidir. Yaprak boyu, şekli vb. türlere göre değişiklik gösterir.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Leylek Gözlem Projesi Çorum ve çevresi Projenin Adı: Proje Alanı : Projeyi Gerçekleştiren Kurum ve Kuruluşlar: Proje Tarihi: Haziran-2005 T.C Çevre ve Orman Bakanlığı ÇORUM Doğayı Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. FİLLER Filler

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.04.2016

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı