"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine"

Transkript

1 Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý takýmlarýyla turnuvaya katýlacaklar. SAYFA 11 DE 40 KURUÞ Gizlice ses kaydedilmesi "Ýþyerleri oyun alaný deðildir" ahlak dýþý bir davranýþtýr "AK Parti'nin Muzaffer Külcü'yü tekrar aday yapacaðýný düþünmüyorum" CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün partisi tarafýndan tekrar aday yapýlacaðýný düþünmediðini ifade etti.platin Ýþmerkezinde açtýðý irtibat bürosunda basýn mensuplarýyla biraraya gelen Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye eleþtirilerde bulundu. SAYFA 5 TE CHP Milletvekili Tufan Köse irtibat bürosu açtý. Milletvekili Tufan Köse Platin Ýþ Merkezinde bulunan irtibat bürosunda basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Milletvekili Köse açtýðý irtibat bürosunda vatandaþlarýn talep ve sorunlarýný dinleyeceðini söyledi. "Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn gelip talep ve sorunlarýný anlatabileceði problemlerine çözüm arayacaðýmýz bir yer açtýk" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Köse, iktidara yüklendi. SAYFA 5 TE Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUMSÝAD) Baþkaný Erkan Dalyan, ekim ayýnda Vinç ve Forklift Operatörü kursu açacaklarýný belirtti. Birçok firmada kullanýlan iþ makinelerinin kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken bazý noktalar olduðunu kaydeden Erkan Dalyan, "Öncelikle her operatörün kullandýðý iþ makinesiyle ilgili operatörlük belgesine sahip olmasý gerekmektedir. SAYFA 3 TE Kimse Yok Mu Kurban Bayramý'nda 300 bin aileyi sevindirecek Türk Telekom hizmetlerini anlattý Türk Telekom A.Þ Genel Müdürlüðü Çorum'da "Kurumsal Ýletiþim Günleri" etkinliði düzenledi. Anitta Otelde yapýlan etkinliðin sabah bölümü kamu kurumlarýna öðleden sonra ki ise KOBÝ'lere yönelik yapýldý. "Kurumsal Ýletiþim Günleri" programýnýn açýlýþ konuþmasýný Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün gerçekleþtirdi. SAYFA 5 TE ÝHH Kurban çalýþmalarýna baþladý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban çalýþmalarýna baþladý. ÝHH bu yýlki Kurban bedelini 400 TL olarak belirledi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban 2013 çalýþmalarýný 100'ün üzerinde ülke ve bölgede geçekleþtirecek. ÝHH'ya vekâlet aracýlýðýyla kurban baðýþlamak isteyen baðýþçýlar 400 TL ödeyerek dünyanýn istediði ülkesinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. SAYFA 3 TE SP adaylarýný aralýkta açýklayacak Saadet Partisi Çorum Merkez Ýlçe Seçim Ýþleri Baþkaný Mustafa Gül yaptýðý açýklamada "Her seçim önemlidir, ancak bu seçim daha önemlidir" dedi. SAYFA 4 TE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Kok Mu Derneði'nin Türkiye'de ve Dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye'de 81 ilde Dünya'da 75 ülkede toplamda 86 bin 208 kurban hissesini 258 bin 624 aileye daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz; gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu. SAYFA 3 TE Davada karar günü SAYFA 7 DE BELEDÝYE BAÞKANIMA AÇIK MEKTUP Baþkaným çalýþmalarýnýzla Çorum'a çok þeyler kazandýrdýnýz hala en iyiyi ve güzelini yapmak hýrsýyla mücadele ediyorsunuz hizmetleriniz tartýþýlmaz kendi adýma Çorum adýna teþekkür ederim. SAYFA 6 DA Suludere'den Özkubat'a ziyaret CHP'de Saim Topgül'ün il yönetimi tarafýndan görevden alýnmasýnýn ardýndan Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine getiren Ali Rýza Suludere, göreve hýzlý baþladý. SAYFA 7 DE 'Ahilik Haftasý' kutlamalarý bugün baþlýyor Bu yýl 26.'sý düzenlenecek olan Ahilik Haftasý kutlamalarý bugün baþlýyor. Çorum'da Eylül 2012 tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftasý, bu yýlda dolu dolu geçecek. SAYFA 3 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Ýmsâk : 04:57 Güneþ : 06:23 Öðle : 12:39 Ýkindi : 16:00 Akþam : 18:42 Yatsý : 20:01 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Allahü teâlâ indinde amellerin en sevimlisi; vaktinde kýlýnan namazdýr. Sonra, ana-baba hakkýna riâyettir. Daha sonra da Hak yolunda cihâd etmektir. Hadîs-i þerîf ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Halk Eðitim Merkezine modern satýþ merkezi Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý daha hayata geçirdi. Genelde Büyükþehirlerde görmeye alýþýlan teþhir reyonlarý, Çorum Halk Eðitim Merkezi bünyesinde "Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu" adýyla hizmete girdi. Konu hakkýnda açýklama yapan Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, "Hem merkezimiz, ayný zaman da þehrimiz için de ihtiyaç olarak gördüðümüz bu çalýþma çok kýsa zamanda tasarlanarak, hazýr hale getirildi" dedi. Teþhir ve satýþ reyonunun Merkez çalýþmalarýna, Halk Eðitim Merkezinin tanýtýmýna ciddi katký saðlayacaðýný belirten ve Teþhir ve Satýþ reyonuna neden ihtiyaç olduðunu kaydeden Þanlý, Halk Eðitim Merkezinde bu sezon 727 adet kurs programý düzenlediklerini bu kurslarda 15 bin 377 bireye deðiþik alanlarda eðitim gerçekleþtirdiklerini ifade etti. Þanlý, kursiyerlerin el emeði, göz nuru dökerek binlerce çeþit ürün çýkarttýklarýný, ortaya çýkarýlan bu ürünlerin hem teþhirinin yapýlmasýný, ayný zamanda satýþýnýn gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla bu çalýþmayý gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Yýl: 9 Sayý: 2588 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Fatih Þanlý Halk Eðitim Merkezi bahçesine bulunan eski binanýn yenilenmesi ile hizmete giren "Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu"nun önümüzdeki süreçte çok yönlü iþlevinin olacaðýný belirten Þanlý, "Hafta içi her gün açýk bulundurulacak bu çalýþma ile Kursiyerlerimizin ürettiði ürünlerin teþhiri yapýlacak. Halkýmýz arzu ettiði zamanlarda bu ürünleri hem görebilme ayný zamanda satýn alabilme imkaný olacak. Kursiyerlerimiz emek verdikleri ürünlerin satýþý ile hem gelir saðlayacak ayný zamanda daha kaliteli, daha özgün ürün çýkarmaya teþvik edilmiþ olacak. Merkezimize gelecek kursiyer adaylarý hangi Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetmeliði Resmi Gazetede yayýnlandýkadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin amacýnýn Üniversitenin ilgili birimlerinin iþbirliði ile yurt içinde ve yurt dýþýnda aile ve kadýn sorunlarýyla ilgili her alanda araþtýrma yapmak; ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak ve eðitime yönelik faaliyetlerde bulunmayý amaçlamak olduðu belirtildi. 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : kurs da nelerin yapýlabildiðini görme fýrsatý bulacak. Kursiyerlerimizin eðitim gördükleri alanlarda iþletmeci olmalarý noktasýnda cesaretlenmeleri saðlanacak. Halk Eðitim Merkezinin halka açýlan penceresi olacak" dedi. HEDEF: YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝNÝ YÜZDE 10'A ÇIKARMAK Halk Eðitim Merkezinin, dolayýsýyla hayat boyu öðrenmenin tanýtýmýna önemli ölçüde katký saðlayacaðýný anlatan Þanlý, önümüzde ki süreçte Halk Eðitim Merkezinin yegane hedefinin kentte yetiþkin eðitimini en üst noktaya taþýmak olduðunu belirterek "AB üyesi ülkeler de yetiþkin eðitimi nüfusun %10'na ulaþmýþ durumda, ülkemizde genel anlamda bu oran % 3,5 seviyesinde, ilimizde bu sezon %6 'lar seviyesini yakaladýk. Amacýmýz Halk Eðitim Merkezi olarak çok yönlü ve alternatif çalýþmalar yaparak ilimizde yetiþkin eðitimini nüfusumuzun %10'una ulaþtýrma hedefini gerçekleþtirme arzusundayýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Üniversite kurduðu merkez de kadýn sorunlarýný araþtýracak YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Teknolojisi normal öðretim bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliði kaybettim. Sinan Þenlik. Hükümsüzdür TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Günün Þiiri ESKÝ BAKIR Bir çýðlýðýn içinde yakalýyorum seni kaç kez Istanbulsu, parýldayan, ýsýtan, yakan bir alev gibi. Üstünde uzun, pis, yalnýz sokaklarýn yaðmuru... Odalarýn, merhabalarýn, gülücüklerin sýkýntýsý tramvaylarýn, vapurlarýn sýkýntýsý yitmiþ aþklarýn, yitecek aþklarýn ayný vazolarýn, ayný öðütlerin, ayný yasaklarýn sýkýntýsý. Yakalýyorum, öpüyorum, avutuyorum. Karanlýk etini kemiriyor, vaktimiz kýsa, düþlerimizi kolluyorlar durmadan durmadan kovuþturuyorlar. Mendilimi ýslatýp alnýna koyduðum suyundan içtiðimiz hayat çeþmesi, yalnýz - geceler boyu uzanan kadýný bakýrlarda durmadan horluyorlar. Geyiðim, saklým benim. bakma arkana, ne olur, aldýrma, onulmazlýðýmýzdan büyük yapýlar kurduk horlandýkça aþkýmýz, derya. Vaktimiz kýsa, karýncalara, rüzgârlara, sulara dokunmak uyanan topraklarý bilmek gerekiyor. Ormanlar görmüþ dolunayýn týlsýmýný aðlamayý utanmadan dövüþmeyi bilmek týrnaklarýnla tutunmayý bilmek gerekiyor aþaðýlandýðýmýz, kollandýðýmýzý bilmek gerekiyor. Kapa tunç kapýlarý gece Soðukta, kýrgýn, parasýz milyon kiþi. Geyiðim, saklým benim, ölüm dayanmadan kapýya sev, öp, yitir beni. Ahmet OKTAY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C KONAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Ýþyerleri oyun alaný deðildir" Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUMSÝAD) Baþkaný Erkan Dalyan, ekim ayýnda Vinç ve Forklift Operatörü kursu açacaklarýný belirtti. Birçok firmada kullanýlan iþ makinelerinin kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken bazý noktalar olduðunu kaydeden Erkan Dalyan, "Öncelikle her operatörün kullandýðý iþ makinesiyle ilgili operatörlük belgesine sahip olmasý gerekmektedir. Bunun yaný sýra kullandýðý iþ makinesini çok iyi tanýmasý ve her türlü güvenlik tedbirini almasý gerekmektedir. Yeni yasalar gereði operatörün, güvenlik önlemlerine dikkat etmediði ve sertifikasý olmadýðý halde her hangi bir iþ kazasý yaþanmasý durumunda iþverene de oldukça aðýr yükümlülükler getirilmiþtir. Bu sebeple iþveren çalýþanlarýnýn kurallara uyup uymadýðýný sýk sýk kontrol etmelidir. Ýþveren; eksik olan konularý baþýna böyle bir olay gelmeden, yasalarýn, yönetmeliklerin ertelenmesini fýrsat bilmeden "zorunluluklarý" yerine getirmelidir. Mavi yakalý eleman çalýþtýran ilk amirler; dostluðun ayrý, iþyeri kurallarýnýn ayrý olduðunu asla unutmamalýdýr. Kurallara uymayan en yakýný, kardeþi bile olsa kurallara uymasýný istemeli, göz yummamalýdýr. Operatörlük belgesi olmayan bir kiþinin forklift kullanmasýna göz yuman amirinin suçsuz olduðunu kimse düþünmesin. SSK'nýn 26. maddesinin kendisini baðladýðý ve iþverenin rücu hakkýný kullanabileceði akýldan çýkarýlmamalýdýr. Ýlk amirlerin öncelikle yapmalarý gereken bu tür ihtiyaçlarýný iþverene iletmeleri ve bunlarý kurul kayýtlarýna geçirmeleridir" dedi. Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn, iþyerlerinde iþ makinesi kullanan operatörlerin belgeleri olup olmadýðýný sorgulamalý, yasal sorumluluklarý öncelikli olarak beyaz yakalýlara anlatmalarý gerektiðini ifade eden Dalyan, "Kurallara uymayanlara, kiþisel malzemeleri kullanmayanlara sözlü ve yazýlý ikaz sistemini mutlaka çalýþtýrmalý ve bunun tek takipçisinin Ýþveren, Ýþ Güvenliði Uzmaný veya ilk amir olmayýp herkesi ilgilendirdiði açýkça anlatýlmalýdýr.operatörlük belgesi çok pahalý veya zor bir eðitim aþamasýndan sonra alýnacak bir belge deðildir. Operatörlük belgesi için ayýracaðýnýz bütçe ve zaman sizi pek çok olumsuz etkiden koruyacaktýr. ÇORUMSÝAD olarak her konuda olduðu gibi bu konuda da üyelerimize yardýmcý olarak hemen hemen her yýl operatörlük belgesi kurslarýnýn dernek merkezimizde açýlmasýný saðlamaktayýz. Makine Mühendisleri Odasý ile iþbirliði yaparak düzenlediðimiz kurslara üye firmalarýmýzýn yaný sýra üyemiz olmayan firmalardan da katýlým olmaktadýr. Derneðimize gelen yoðun talep doðrultusunda Ekim ayý içerisinde yeni bir Vinç ve Forklift Operatörü kursu açmayý planlamaktayýz. Kursa katýlmak isteyenlerin 'i arayarak dernek asistanýmýza ön kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Üniversite personeline ihale mevzuatý anlatýldý 'Ahilik Haftasý' kutlamalarý bugün baþlýyor Bu yýl 26.'sý düzenlenecek olan Ahilik Haftasý kutlamalarý bugün baþlýyor. Çorum'da Eylül 2012 tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftasý, bu yýlda dolu dolu geçecek. Ahilik Haftasý Kutlama Komitesi adýna Ahilik Haftasý kutlama programý hakkýnda bilgi veren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 3 gün boyunca çeþitli etkinlik ve ziyaretler düzenleneceðini bildirdi. Ýlk olarak bugün saat 13.30'da Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayacak olan etkinlikler, saat 14.00'de Valilik ziyareti, saat 14.30'da Belediye Baþkanlýðý ziyareti, saat 15.00'de ise Garnizon Komutanlýðý ziyaretleri ile devam edecek. Yarýn (Perþembe) ise saat 10.00'da Ýlin Ahisi ve katýlýmcýlarla ÇESOB'tan Saat Kulesine kortej yürüyüþü, saat 11.00'de Hürriyet Parký'nda açýlýþ konuþmalarý, 11.30'da Mehteran ve halk oyunlarý gösterisi, saat 12.00'de Yýlýn Ahisine plaket verilmesi, þiir, kompozisyon ve resim dallarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesi, saat 12.30'da esnaf ve sanatkarlarýn ürünlerinin sergilendiði sergi açýlýþý ve ahilik pilavý ikram edilecek. 27 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Cuma namazýndan önce Ulu Cami'de ahirete intikal etmiþ ahi teþkilatý mensuplarý içim mevlid-i þerif okutulacak. Ayný gün Cuma namazý sonrasý ise Rüstem Eren Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda ahilik pilavý ikram edilecek. Saat 14.00'de ise esnaf ziyaretleri ile etkinlikler son bulacak. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 3 gün boyunca çeþitli etkinliklerin yer alacaðý Ahilik Haftasý kutlamalarýna Çorum halký baþta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarý davet etti. Hitit Üniversitesi personeline Kamu Ýhale Mevzuatý eðitimi verildi. Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý, Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý, Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðýnda görevli personele Sayýþtay Baþ Denetçisi Sadettin Doðanyiðit tarafýndan 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Mevzuatý ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununu ile ilgili eðitim verildi. Rektörlük Konferans salonunda 2 gün süren eðitime 45 personel katýldý. Eðitimde; 4734 sayýlý K.Ý.K ve 4735 sayýlý K.Ý.S.K ile ilgili ihale mevzuatýnda yapýlan son deðiþiklikler, ihale sözleþme süreçlerinde yaþanan sýkýntýlar ve çözümler örnek K.Ý.K (Kamu Ýhale Kanunu) kararlarý, Danýþtay, Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarý ele alýnarak anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Kimse Yok Mu Kurban Bayramý'nda 300 bin aileyi sevindirecek Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Kok Mu Derneði'nin Türkiye'de ve Dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye'de 81 ilde Dünya'da 75 ülkede toplamda 86 bin 208 kurban hissesini 258 bin 624 aileye daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz; gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu.ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu senede Kurban sevincini tüm dünya ya ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu Türkiye'de 81 ilde Dünya'da 100'ü aþkýn ülkede,toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin kurban sevinci olmaya hazýrlanýyor" dedi. Aykaç "Türkiye'nin her yerinde, Dünya'nýn dört bir yanýnda kurbanýný paylaþ, kardeþliðini yaþat sloganý ile hareket ediyoruz.bu yýl yurt dýþý kurban bedeli 300 lira,yurt içi kurban bedeli 700 lira olarak belirlenmiþtir. Kimse Yok Mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekalet veren binlerce yardým sever adýna kurbanlarýnýn kesimlerine özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerine adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Kurban kesim sürecini de deðerlendiren Aykaç "Kurban Bayramý öncesinde Türkiye'de ve yurt dýþýnda kesim yapýlacak ülkelerde kurbanlýk vasfý taþýyan hayvanlarýn Kimse Yok Mu görevlileri tarafýndan özenle seçilir ve en uygun þartlarla satýn alýnýr yurt içinde ve yurt dýþýnda kesimlerin yapýlacaðý merkezlerde kurban kesimlerinin sorunsuz ve Ýslami usüllere uygun olarak yapýlabileceði, kesimler için gerekli teknik alt yapýya sahip ve Müslüman kasaplarýn istihdam edildiði kesimhanelerle anlaþma yapýlýr.kesimlerin dernek gözlemcilerinin denetiminde yapýlmasý saðlanýr.kesim esnasýnda tüm dini kurallara titizlikle riayet edilirken kurbanlar noter yetkilisi, din görevlisi ve Kimse Yok Mu gözetiminde baðýþçýlarýn isimleri tek tek okunarak, sýrayla kesilir.her bir büyük baþ hayvan kesiminde ise 7 hisse sahibinin adý sýrayla okunduktan sonra kesim gerçekleþtirilir.kurban etleri kesimden sonra (daha saðlýklý olmasý için)soðuk hava depolarýnda belli bir süre dinlendirilir.(afrika ülkeleri baþta olmak üzere bazý ülkelerde yeterli alt yapý bulunmadýðýndan kurban etleri hayvanlar kesildikten hemen sonra kesim merkezine davet edilen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr.) Dinlendirilen etler yað ve sinirlerinden ayrýlarak 5 kg kemiksiz et halinde paketlenir. Paketlenen etler, þoklanarak dondurulur ve kesim merkezinden daðýtýmlarýn yapýlacaðý merkezlere soðuk hava tertibatlý araçlarla gönderilir. Daðýtým merkezlerine getirilen þoklanmýþ paketlerdeki kurban etleri kimse yok mu gönüllüleri tarafýndan hiç bekletilmeden önce den belirlenmiþ ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edilir" dedi. Aykaç, hayýrseverlere ve gönüllü insanlara da seslenerek, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin Bankasya Çorum þubesindeki nolu hesaba kurban bedellerini yatýrabilecekleri gibi Mimarsinan Mah.Cemilbey Caddesi No:86/A dernek merkezine de bizzat gelip kurban bedellerini verebileceklerini söyledi. ÝHH Kurban çalýþmalarýna baþladý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban çalýþmalarýna baþladý. ÝHH bu yýlki Kurban bedelini 400 TL olarak belirledi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban 2013 çalýþmalarýný 100'ün üzerinde ülke ve bölgede geçekleþtirecek. ÝHH'ya vekâlet aracýlýðýyla kurban baðýþlamak isteyen baðýþçýlar 400 TL ödeyerek dünyanýn istediði ülkesinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda verdiði bilgi de "Dünyanýn bir ucundan diðer ucuna kardeþlerimizle kucaklaþacaðýz. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri kurban ziyaretlerinde atýlacak" dedi. Kurban baðýþý adresinden 'den 'den yapýlabilecek. Bahadýr YÜCEL

4 TEOG sistemi ne getiriyor HABER 4 Analiz Dergisi Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üzel, ve daha sonrasý uygulanacak SBS sistemi (TE- OG) hakkýnda açýklama yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerinin bu yeni sistemi öðrencilerin okullarda olduklarý yazýlýlardan bir tanesinin daha denetimli bir þekilde ortak yapýlmasýndan ibaret olduðunu söylediklerini kaydeden Mustafa Üzel, "Bakanlýk, bu sýnav sistemde olan yenilikleri anlatýrken; telafi imkanýnýn saðlanacak olmasý, merkezi ortak sýnavlarýnýn iki okul gününde yapýlacak olmasý, sýnav sorularýnýn iþlenecek olan konulardan olmasý, merkezi sýnavlarýn yazýlý sýnav süresi kadar olmasý, yanlýþ cevaplarýn doðru cevaplarý etkilemeyecek olmasý, sýnavlarýn öðrencilerin kendi okullarýnda girecek olmasý þeklinde açýklamaktadýrlar" bilgilerini verdi. Bu yýl uygulanacak sistemde liseye geçiþte uygulanacak yeni sisteme göre öðrencilerin kasým ve nisan aylarýnda olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancý Dil (Ýngilizce), Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden bir yýlda toplam 12 tane ortak sýnava gireceklerini dile getiren Üzel, "Bakanlýk'tan yapýlan açýklamalara göre, yeni sistemde 3 yazýlýsý olan derslerden 2'ncisi, 2 yazýlýsý olan derslerden de 1'incisi merkezi olarak uygulanacak. Sýnavlar her dönem 2 güne yayýlarak yapýlacak. Sýnav zamaný okul tatil edilecek. Öngörülen sisteme göre bu yýl 8'inci sýnýfa geçen bir ortaokul öðrencisi liseye geçiþ için kasým ve nisan aylarýnda ortalama 12 sýnava girecek. Daha sonraki yýllarda ortaokul 6 ve 7'nci sýnýflar da sisteme dahil olacak. Böylece 6'ncý sýnýftan itibaren bir öðrenci toplam 36 ortak sýnavýný merkezi sistemle olacak. Özel okullar okullarýna alacaklarý öðrencilerin sýnavlarýný kendileri yapmak istemektedirler. Ancak Milli Eðitim bakanlýðý lise adaylarýnýn Galatasaray, Ýstanbul ve Kabataþ Lisesi gibi herkesin yarýþtýðý Türkiye'nin en yüksek puanlý okullarýndan da bu sistemle öðrenci alacaðýný söylemektedir. -BU ÖÐRETÝM YILI SADECE 8. SINIFLAR GÝRÝYOR öðretim yýlýnda 8'inci sýnýfta öðrenim görecek öðrenciler sýnavlara girecekler. 6. ve 7. sýnýflar için sonraki yýllarda katýlmak üzere güncellemeler yapýlabilinir þeklinde açýklamalar var. Yeni sisteme göre Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancý Dil (Ýngilizce) derslerinin 2. Sýnavý, Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin son sýnavý bakanlýk tarafýndan merkezi sistemle yapýlacak. Sorulacak soru sayýlarý, aðýrlýklý katsayýlarý ve puanlama yöntemi önümüzdeki günlerde açýklanacak. -YANLIÞ DOÐRUYU GÖTÜRMEYECEK- Sorular çoktan seçmeli yani 4 seçenekli olacak, - bakanlýðýn sitesinde - yanlýþlar doðru cevaplarý etkilemeyecek diye açýklanmasýna raðmen tereddütler hala giderilemedi. Milli eðitim Bakanlýðý yanlýþ cevaplarýn doðru cevaplarý etkilemediði deðerlendirmelerde öðrencilerin rastgele yöntemle cevaplayarak diðer öðrencilerin önüne geçebileceðini ve bu durumun adaletsizliðe yol açacaðýný düþünmemektedirler. Bakanlýk yetkilileri, merkezi sýnavlarýn gelecekte açýk uçlu sorularý da içerek hale dönüþtüreceði düþüncesindeler. Ama hangi dersten, kaç soru sorulacak henüz belli deðil. MEB, müfredat programýna göre sýnav tarihine kadar iþlenmiþ olan ünite ve konulara göre sorularý hazýrlanacak. Ancak öðretimde sarmal sistem uygulandýðýndan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Yabancý Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 5., 6. ve 7. sýnýf konularý ile ilgili eksiði olan öðrencilerin bu bilgilerini tamamlamasý gerekiyor. Öðrencinin 6, 7 ve 8. sýnýf yýlsonu baþarý puanlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn yüzde 30'u ile 8. sýnýf aðýrlýklandýrýlmýþ merkezi sýnav puanýnýn yüzde 70'inin toplamý, yerleþtirmeye esas puaný oluþturacak.her öðrenci yýl sonunda belirlenecek Liseye Yerleþtirme Puaný ile gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacak. Tercihler MEB tarafýndan deðerlendirilerek öðrenciler puanýna uygun okula yerleþtirilecek. Merkezi sýnavlar öðrencilerin liselere yerleþtirme puanýný her sýnýf düzeyinde yüzde 60 oranýnda etkileyecek. Sýnýf puaný= % 70 Merkezi Sýnav+% 30 Yýl Sonu Baþarý Puaný. Sýnýf puanlarýnýn, Ortaöðretime Yerleþtirme Puaný'na etkisi, 6'ýncý sýnýflarda yüzde 10, 7'nci sýnýfta yüzde 20, 8'inci sýnýfta yüzde 70 olacak. OYP = %10 SP6 + %20 SP7 + %70 SP8 -ÖÐRENCÝLER KENDÝ OKULUNDA SINAVA GÝRERKEN ÖÐRETMENLER YER DEÐÝÞTÝRECEK- Öðretmene býrakýlan yüzde 30 oraný eðitimcileri ÝSKÝAD'dan Emniyet Müdürü Ercan'a hayýrlý olsun ziyareti Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) Baþkaný Necati Tatar Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yýlmaz ve Dernek Genel Sekreteri Murat Coþkun ile ilçeye atanan Emniyet Müdürü Cihan Ercan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar Emniyet Müdürü Cihan Ercan'a dernek ile ilgili bilgiler verdi. Tatar ziyarette yaptýðý deðerlendirme de ''Derneðimizin kuruluþ amacý bilgi çaðýnýn en yüksek olduðu bu dönemde ilçede mesleki bilgileri arttýrmak, organizasyon yapýlarýnýn kuvvetli, yöneticilerinin kaliteli ve yeterli bir konuma getirilmesinde dayanýþma ve yardýmlaþmayý saðlamak ve üyelerinin yurtiçi ve yurtdýþýnda YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek bulunabilmelerine imkân saðlayacak þekilde bilgi aktarýmý ve iþ baðlantýsý kurmalarýna yönelik temaslar gerçekleþtirmektir. Bu kapsamda da yurt içi ve yurt dýþýna kültürel ve iþ odaklý çeþitli geziler düzenledik. Üyelerimiz bu gezilerle farklý kültürler farklý iþ alanlarýný görüp çok memnun kaldýlar'' dedi. Cihan Ercan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Burasý çok güzel kültürel, tarihi ve turizm alanýna sahip. Ýnþallah bize de bu güzel ilçede sivil toplum kuruluþuyla, dernekleriyle ve diðer bütün kurumlarýyla beraber uyumlu ve yardýmlaþarak çalýþýp herkesin huzurlu mutlu ve güvenli bir þekilde hayatýný sürdürmesini saðlarýz'' ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn bazý belde ve köylerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek yerler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Güney köyü, Boðacýk, K.Düvenci, Düvenci Beldesi, Kýþladeresi, Hýzýrdede, Güvenli, Karahisar, Kuþsaray köyleri ve Atabey, Tekçam, Deðirmnedere Mahalleleri. endiþelendirdiðini düþünüyorum. Özel derse teþvik edebilir. Ve eþitsizliðe neden olabilir. Büyük þehirlerde bile sýnav günü öðretmenler deðiþse de okul yöneticileri okullarýnda olacaklar. Küçük yerleþim birimlerinde (köylerde, mezralarda), öðretmenlerin yer deðiþtirmesinde sorun yaþanabilir. Suiistimallerin ortaya çýkmasýna veya bu konuda haklý ya da haksýz þikayetler olabilir. Bu yýl yapýlacak 6 sýnavýn da Kasým ayýnda olmasý planlanýyor. Hepsi ayný anda mý, farklý zamanlarda mý yapýlacak henüz belli deðil. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öðrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi deðerlendirmede muaf. Bu öðrencilerin yerleþtirmeye esas olacak puaný üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak. -DEVAMSIZLIK YAPMAYANLAR ÖNE GEÇECEK- Ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandýðý için eþitlik olma ihtimali çok düþük. Buna raðmen puanlarýn eþit olmasý durumunda; ilk önce tercih önceliðine, eþitlik devam ediyorsa sýrasýyla 8, 7 ve 6'ncý sýnýflardaki yýl sonu baþarý puaný yüksekliðine, yine de eþitlik devam ediyorsa özürsüz devamsýz gün sayýsýnýn azlýðý öncelik sýralamasýna göre yerleþtirmede esas alýnacak. Sýnava girmek zorunlu. Ama sýnavlarda öðrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecek. Merkezi sýnavlarýn yapýldýðý günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sýnava katýlamayan öðrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sýnavýna girebilecekler. Buna raðmen mazeret sýnavýna da giremeyen öðrenciler sýnava girmemiþ kabul edilecek. Hava þartlarý nedeniyle okullarýn tatil edilmesi durumunda öðrencilerin ders eksiklerini Eðitim Biliþim Aðý (EBA) üzerinde yer alan içeriklerle gidermeleri saðlanacak. Ayrýca okullarda ders eksiklerinin giderilmesine yönelik telafi dersleri yapýlabilecek. Telafi sýnavlarýna girecek öðrencilere ayný sorular mý sorulacak konusunda netlik yok. Ama ayný sorularýn sorulmasý haksýzlýklara neden olur.ayrý bir sýnav hazýrlanmasý da öðrencinin farklý zorluk derecesinde hazýrlanmasý demek. Bulunduklarý iller dýþýnda tercih yapabilecekler mi konusunda henüz açýklama yapýlmadý. 8. sýnýfý bitiren öðrenciler baþarý durumlarýna göre il içinde bir sýralamaya tabi tutulacak. Adaylara farklý illerden de tercih yapma þansý verilmesi gerekiyor. Analiz Dergisi Dershaneleri olarak bu açýklamalardan sonra hala tereddütü olan öðrenci ve velilerimize her zaman yardýma hazýr olduðumuzu belirtiyor, Eðitim ve Öðretim yýlýnýn bütün öðrenci ve velilerimize hayýrlý olmasýný diliyoruz." Haber Servisi SP adaylarýný aralýkta açýklayacak Saadet Partisi Çorum Merkez Ýlçe Seçim Ýþleri Baþkaný Mustafa Gül yaptýðý açýklamada "Her seçim önemlidir, ancak bu seçim daha önemlidir" dedi. Saadet Partisi olarak Çorum Merkez ve Ýlçelerinde 29 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli idareler seçimleri için aday adayý müracaatlarýnýn devam ettiðini ve aralýk ayýnda düzenleyecekleri aday tanýtým toplantýsý ile adaylarý kamuoyuna açýklayacaklarýný kaydeden Gül, "Mahalli Ýdareler seçimlerine 6 aydan daha az bir zamanýn kaldýðý bu günlerde Saadet Partisi olarak milletimizin hak ettiði dürüst, güvenilir, kimsenin hakkýný yemeyen ve kimseye hakkýný yedirtmeyecek, "Halka hizmeti Hakka hizmettir" düsturuna sadakatle baðlý efsane Milli Görüþ belediyeciliðinin aslýný tekrar ayaða kaldýracak. Belediye baþkan adayý, Belediye Meclis üyesi adayý ve Ýl Genel Meclisi adaylarý ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu seçim Allah'ýn izniyle Saadet Partisi'nin iktidara taþýnacaðý, Ýslam birliðinin kurularak yeryüzünde tevhid ve adaletin hakim olacaðý çalýþmalarýmýzýn baþlangýcýný teþkil edecektir" dedi. Saadet Partisi Çorum teþkilatý olarak sandýk baþýnda görev alacak sandýk görevlilerine 4 Ekim Cuma günü saat 19.15'de Turgut Özal Konferans Salonunda bir eðitim toplantýsý yapacaklarýný dile getiren Gül, "Saadet Partisi olarak sandýk kurullarýmýzda görev alacak tüm arkadaþlarýmýzla yapacaðýmýz bu toplantý Saadet Partisi'nin iktidara taþýnacaðý çalýþmalarýmýzýn temelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Mahir ODABAÞI AMCA, MÝNARE EÐRÝ DURUYOR' Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mimar Sinan Edirne Selimiye Camisini bitirmiþ ve caminin bahçesinde son incelemelerini yapmaktadýr. Yanýnda bulunanlara caminin herhangi bir eksiði var mý? Diye soru yöneltince, kalabalýðýn arasýndan bir çocuk sýyrýlýr. Kendinden emin bir þekilde, ' amca, cami çok güzel olmuþ. Fakat þu minare eðri duruyor' der. Mimar Sinan bu çocuðunun samimi uyarýsýný derhal dikkate alýr ve yardýmcýsýndan hemen bir halat getirmesini ister. Getirilen halatý çocuðun eðri dediði minareye taktýrýr ve yardýmcýlarýna 'çek, çek' diye talimat verir. Çocukta pür dikkat olanlarý takip etmektedir. Bu arada Mimar Sinan çocuða yönelir, 'evladým minare doðruldu mu, daha çektireyim mi deyince; çocuk, 'tamam amca þimdi doðruldu' cevabýný verir. Bu cevaptan sonra halatý söktürür. Halatla minare doðrulur mu? Diyenlere karþýlýk; 'doðrulmayacaðýný bende biliyorum. Ancak o küçük çocuðun kafasýndaki þüphe doðrulur. Eðer bugün bu çocuðun önerisini, ikazýný dikkate almazsak, yarýn büyüyüp buradan her geçerken, adam güzel cami yaptý, fakat minaresi eðri duruyor. Üstelik söyledim yine düzeltmediler' diye hep içinden geçirir' der. Mimara Sinan'ýn çok sayýda eserini inceleyenler, Sinan'ýn depreme karþý bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldýðýný söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanýlan taban harcýdýr. Sadece Sinan'ýn eserlerinde gördüðümüz bu harç sayesinde, deprem dalgasý emilir, etkisiz hale gelir. Yine binalarýn yer seçimi de ilginç. Zeminin saðlamlaþmasý için, kazýklarla topraðý sýkýþtýrmýþ dayanak duvarlarý inþa ettirmiþtir. Örneðin, meþhur Süleymaniye Camisinin temelinin 6 yýl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasýný saðlamak içindir. Mimar Sinan yapýlarýnda ayrýca drenaj adý verilen bir kanalizasyon sistemi kurmuþtur. Bu sistemle yapýnýn temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanýklý kalmasý öngörülmüþtür. Ayrýca, yapýnýn içindeki rutubet ve nemi dýþarý atarak soðuk ve sýcak hava dengelerini saðlayan hava kanallarý kullanmýþ. Binanýn yazýn serin, kýþýn sýcak olmasýnýn hesabýný yapmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda yazýn suyun ve topraðýn ýsýnmasýndan dolayý oluþan oluþan buharýn, yapýnýn temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanallarý kullanmýþ. Buhar tahliye ve rutubet kanallarý drenaj kanallarýna baðlý olarak uygulamaya konulmuþtur. Mimar Sinan'ýn eserlerini inceleyen ve birçoðunu restore eden Mimar Abdulkadir Akpýnar : ' Karþýlaþtýðým bir özellikten dolayý gözlerime inanamadým. Sinan'ýn eserlerinde en ufak bir çýktý ve desen dahi tesadüf deðil. Renklere bile bir iþlev yüklenmiþ. Çünkü yapýyý her þeyi ile bir bütün olarak ele almýþ. Ölçülerini asal sayýya göre yapmýþ ve onun katlarýný baz almýþ Yapýlarý hislerine göre deðil, matematiksel olarak oluþturmuþ. Bugünün teknolojisi bile Mimar Sinan 'ýn yapmýþ olduðu bazý uygulamalarý çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarýn bir baþka benzeri daha yok. Ama bunlarýn hepsi estetik saðladýðý gibi yapýnýn saðlamlýðýný da pekiþtirmiþtir.' demektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bir araya gelmek bir baþlangýçtýr, beraberliði sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalýþmaksa gerçek baþarýdýr. Anlatabildiklerimiz karþýdakinin anlayabildiði kadardýr. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçasý olur. Bir okul, bir cami, bir apartman yapýlýrken yanýnýza bir çocuk veya yetiþkin gelip þurasý iyi olmamýþ, göze hoþ gelmiyor, çok kýsa sürede bina yapýldý, depremde zararý olur mu? Veyahut beþ ton demiri rast gele kaldýrýmýn üzerine atmýþsýnýz bir çocuk, bir özürlü yürürken üzerine düþerse zarar görmez mi? diye uyardýðýnda acaba tepkimiz ne olur? Duymazlýktan mý geliriz veya boþ ver bir þey olmaz mý deriz. Yoksa haklýsýnýz, uyardýðýnýz için teþekkür ederim. Gerekeni hemen yapalým mý deriz Önerisini, sabýrla dinleyip gereðini yapamasak bile ikna edebilirsek ne mutlu bizlere Mimar Sinan'ý, Mimar Sinan yapan özellik, karþýsýndaki bir çocuk bile olsa onu dinlemesi, ona deðer vermesi ve eserleri hakkýnda onun beyninde gelecekte oluþabilecek olumsuzluklarý þimdiden yok etmesidir. Büyüklerimiz, 'en acýnacak insan o dur ki; hata yaptýðý halde hatasý söylenemeyen, gerektiðinde eleþtirilemeyen insandýr. Çünkü bu insan daima hata yapmaya namzettir.' demiþlerdir. * ''Onca deprem geçirdi, düþmedi eserinden bir taþ M. Sinan'ý, Mimar Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaþ! Ya þimdi öyle mi? zaman deðiþti, kim kime ne soruyor Azýcýk eleþtiri yapsan, adýn SÝVRÝ DÝLLÝ oluyor '' (Mahir)

5 HABER 5 Gizlice ses kaydedilmesi ahlak dýþý bir davranýþtýr "AK Parti'nin Muzaffer Külcü'yü tekrar aday yapacaðýný düþünmüyorum" CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün partisi tarafýndan tekrar aday yapýlacaðýný düþünmediðini ifade etti.platin Ýþmerkezinde açtýðý irtibat bürosunda basýn mensuplarýyla biraraya gelen Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye eleþtirilerde bulundu. "Muzaffer Külcü'nün maaþýnda belediye baþkanlýðý adaylýðý öncesinde haciz vardý. Bu normaldir olabilir ama iki sene sonrasýnda beton santraline önce ortak oldu sonrasýnda ise iddia beton þirketinin böyle bir þey olmadýðýný ifade etmesi çok þaþýrtýcý" diyen Köse, "Bu iþte bir iþ var. Külcü'nün hakkýnda pek çok dedikodu çýktý yýlýnda Külcü'nün kendi partisinden milletvekilliði temayül sýralamasýndan birinci çýkan isim, aradan yýllar geçti Külcü'den þikayetçi oldu, sonra da þikayetini geri aldý. Bu iþte bir iþ var. CHP belediyelerine sabah baskýnlarý düzenlenirken Külcü'nün ortak olduðu iddia edilen beton þirketinin hiçbir defteri incelenmedi. Belediyenin tüm ihalelerini bu þirketin aldýðý söylenmesine raðmen defterleri bile incelenmiyor, etkili bir soruþturma yapýlmýyor. Bence etkili bir soruþturma yapýlmasý gerekirdi. Aklanýp öyle gel dedik ama dinlemedi" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL CHP Milletvekili Tufan Köse irtibat bürosu açtý. Milletvekili Tufan Köse Platin Ýþ Merkezinde bulunan irtibat bürosunda basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Milletvekili Köse açtýðý irtibat bürosunda vatandaþlarýn talep ve sorunlarýný dinleyeceðini söyledi. "Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn gelip talep ve sorunlarýný anlatabileceði problemlerine çözüm arayacaðýmýz bir yer açtýk" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Köse, iktidara yüklendi. AK Parti'nin otoriterlikten totaliterliðe geçtiðini iddia eden Köse, "Yaþamýn tüm alanlarýnda baskýcýlýk yapýyor. Gezi olaylarýnda tepki gösteren Beþiktaþ Kulübünün Çarþý gurubunun karþýsýna 1453 isimli taraftar gurubu çýkarmalarý tehlikeli bir gidiþatýn göstericiliðidir" dedi. "Dünya nüfusunda 1.5 milyar Müslüman var AKP ülkemizi din ve mezhep üzerinden bir kutuplaþmaya doðru götürüyor" iddiasýnda bulunan Köse, "Pakistan'dan Yemen'e, kadar bir çok Müslüman coðrafyasýnda Müslüman kaný akýyor. Müslüman kaný dökülmesinin önüne ne yazýk ki geçilemiyor. Anadolu ki huzur coðrafyasýdýr. Osmanlý'da Talat Paþa'dan Mithat Paþa'ya kadar bir çok aydýn paþa ve padiþahlarýnýn ektiði tohumlarý yeþerten Atatürk'e borçluyuz. Kör topalda olsa Türkiye Cumhuriyetidir" þeklinde kaydetti. Çorum'da 200 köy ve 13 ilçeyi ziyaret ettiðini ve vatandaþlarýn sorunlarýný dinlediðini açýklayan Köse, "Vatandaþlarýmýzla buluþtuk. Büyüdüðü iddia edilen ekonominin çiftçiye maalesef yansýmadýðýný gördük. Devlet taban fiyat politikasýný girdileri hesaplayarak belirlemesi, bu girdilerin üzerine de emek ve kâr payýný koyarak taban fiyat açýklamasý gerekir kuruþ ayçiçeði fiyatý bununla birlikte soðan, buðday baþta olmak üzere her ne varsa, köylümüz ektiðinden zarar ediyor ve emeðinin karþýlýðýný alamýyor. Aksi takdirde çiftçiyi tefecinin eline mahkum ederek köyden þehre göçe zorlar. Ülkede zengin tam zengin fakirse tam fakir TUÝK'in tespitinde zengin ile fakir arasýnda 8 kat olmuþ. Ülke %16.3'ü açlýk sýnýrýnda yer almaktadýr. Bu iktidar zengin sever iktidardýr. Bir holdingin 2010 yýlýnda ki hedefinin 2005 yýlýnda gerçekleþmesi bir hayli gariptir. Demokrasi Paketi dar bölge seçim sistemini AK Parti kendi seçimlerini kazanma çabasýyla dizayn ettikleri yönünde ciddi endiþelerimiz var. Bu konuda çalýþma yapacaklarýný düþünüyoruz" diye belirtti.chp'nin Çorum'da yüzde 35 oy alacak noktaya geleceðini dile getiren Köse, "Partimizin belediye baþkan adayý kazandýðý gün rozetini çýkarýp, tüm Çorum'a eþit hizmet edecek. Ýsmi çeþitli þaibelere bulaþmýþ bir belediye baþkanýný AK Parti'nin aday göstereceðini düþünmüyorum. Mevcut baþkan sosyal barýþý dinamitliyor. Cumartesi Pazarý'nýn yerine yaptýðý park, artýk ve rastgele malzemelerle kurulmuþ, bir baþka parklara bakýn, bir de gelin oraya bakýn. Alsýn parkýný istediði yere götürsün, buraya doðru düzgün bir park yapsýn. Velidedeoðlu isminin bir parktan kaldýrýlmasý, sosyal barýþý zedeler. Tekrar o isim parka verilsin ve bu tür küçük hesaplar içinde olunmasýn. 28 Þubat davasý içerisinde gözaltýna alýnan Çorumlu paþalar Çörekçi ve Özkasnak'ý ziyaret ettim. Bildiðim bir þeyi bir kez daha onlarýn gözünde gördüm, onlar bu memleket için hizmet etmiþ ve hayatýný harcamýþ insanlar. Açýlan tutanaklardan da gözüküyor ki, Rahmetli Erbakan'a hiçbir dayatma olmamýþ ve Erbakan bir günlük araþtýrma süresi isteyip, laikliðe derinden baðlý bir insan olarak imza atmýþtýr. O dönemin insanlarýnýn salýverilmelerini diliyoruz" dedi.cami-cemevi projesi hakkýnda da yorum yapan Köse, AK Parti hükümetinin Aleviler'e bakýþ açýsýný sorgulamasý gerektiðini Aleviler'in isteklerine göre çözüm üretilerek Alevilerin Cem evlerinin ibadethane olarak kabul etmesi gerektiðini söyleyerek, "Bu anlayýþ deðiþmeden bu çalýþma ve proje asilime çalýþmasýdýr" ifadelerini kullandý. -"GÝZLÝCE SES KAYDEDÝLMESÝ AHLAK DIÞI BÝR DAVRANIÞTIR"- CHP'de Merkez Ýlçe Baþkanýnýn görevden alýnmasýyla baþlayan ve ses kaydý iddialarýyla alevlenen parti içi tartýþmalara da deðinen Köse, Saim Topgül'ün görevden alýnmasýnýn parti içi bir sorun olduðunu belirtti ve þöyle devam etti: "Zamanýnda bana da buna benzer bir tuzak kuruldu. Kanun karþýsýnda suç olan gizli ses kayýtlarýnýn vicdani olarak ta asla yumulamaz bu çok çirkin bir davranýþtýr. Buna benzer bir olayý yapanýn parti üyesi olmasý durumunda da parti için disiplin soruþturmasýnýn yapýlmasý gerekir. Bir ortamda gizlice bir ses kaydedilmesi ahlak dýþý bir davranýþtýr. Bunun aðýr sonuçlarýný tüm ülke yaþýyor. Gizli kaydý alan ne kadar suçluysa, elinde tutanda gayri ahlaki davranýyordur. Eðer varsa parti üyeliði disiplin soruþturmasý baþlatýlmalýdýr. Tüzük gereði görevden alma söz konusudur. Saim Togpül'ün baþarýlý bir dönem geçirdiði inancýndayým. Tüm muhtarlar ve sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarla güzel diyaloglar içindeydi. Bizimle de uyumlu çalýþmalar sergiledi. Yolunun açýk olduðunu biliyoruz. Her kademede görev alacak çapta bir arkadaþtýr. Merkez Ýlçeye atanan Ali Rýza Suludere'ye de görevinde baþarýlar diliyorum." Kubilay Kaan YÜCEL Türk Telekom hizmetlerini anlattý Abdulkadir Alpergün Ekim Sarý Türk Telekom A.Þ Genel Müdürlüðü Çorum'da "Kurumsal Ýletiþim Günleri" etkinliði düzenledi. Anitta Otelde yapýlan etkinliðin sabah bölümü kamu kurumlarýna öðleden sonra ki ise KOBÝ'lere yönelik yapýldý. "Kurumsal Ýletiþim Günleri" programýnýn açýlýþ konuþmasýný Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün gerçekleþtirdi. Önceleri PTT adý ile Posta hizmetleriyle birlikte hizmet veren ve 1995 yýlýnda ayrýlarak özel þirket statüsü kazanan, Türk Telekom A.Þ'nin iþletme hakkýnýn, 2005 yýlýnda 21 yýllýðýna OGER Telekom'a devredildiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Abdulkadir Alpergün, "Türk Telekom hisselerinin % 55'i Oger Telekomünikasyon AÞ ve % 30'u Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý'na aittir. Geriye kalan % 15'lik hissesi de halka arz edilerek, Mayýs 2008 itibariyle ÝMKB'de(Þimdiki adýyla Borsa Ýstanbul A.Þ. de) iþlem görmektedir.baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala, TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Ulaþtýrma Müsteþarý Habip Soluk, Yönetim Kurulu üyelerimiz olarak bulunmaktadýrlar yýlýnda tamamý, tekrar kamuya dönecek olan Türk Telekom'un þu anda kazandýðý her 100 liranýn, 32 lirasý Hazine'ye verilmektedir. Ýngiltere'nin önde gelen marka deðerleme þirketlerinden Brand Finance'in araþtýrmasýna göre 2009, 2010, 2011 ve 2012 yýllarýnda, dört kez üst üste "Türkiye'nin en deðerli markasý" olan Türk Telekom, 24 bini aþkýn çalýþaný bulunan Türkiye'nin 81 ilinde, yeni istihdamlar yaratarak, ülke ekonomisine ve bölgesel farklýlýklarýn giderilmesine destek olmaktadýr. Yaptýðýmýz yatýrýmlarla Fiber Optik altyapýyý kurarak Türkiye'yi en ileri teknolojilere hazýr hale getirdik. Bizim için þimdi, bu altyapý üzerinden yaþamý dönüþtürme ve hayatýn her alanýnda dijital çözümleri üretme zamaný. Türk Telekom olarak çalýþmalarýmýzý 'Dijital Yaþam Dönüþümü', 'Müþteri Memnuniyeti' ve 'Bölgesel Büyüme' üçgeni üzerinde yükselen '3D' vizyonumuzla sürdürüyoruz. Eðitim, saðlýk, eðlence ve enerji alanlarý dâhil olmak üzere, birçok alana deðer katan teknolojilerin geliþtirilmesine öncülük ediyor, en geliþmiþ dijital altyapý üzerinde çalýþan uygulama ve çözümlerle akýllý þehirlerin oluþumuna katkýda bulunuyoruz. Ülkemizde dijital dönüþümü gerçekleþtirmeyi hedefliyor ve yatýrýmlarýmýzý da bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, teknolojinin geliþmesi ile birlikte vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna en kýsa sürede cevap verebilmek için, gerek teknolojik donanýmlarýný ve yazýlýmlarýný yenilemede, gerekse bunlarýn iletiþimlerini en hýzlý þekilde saðlamak amacý ile alt yapýlarýný en mükemmel hale getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Alpergün, "Biz Türkiye'nin en deðerli markasý olmakla gurur duyarken, ülkemizin bazý alanlarýnda dünyaya örnek olan ve adeta markalaþmýþ, hayatýmýzý kolaylaþtýran bazý kamu projelerimize de deðinmeden geçemeyeceðim. Bugünkü konumuzla da ilgili olduðunu düþündüðüm, hayatýmýzý kolaylaþtýran ve bilgi ve iletiþim teknolojilerinin yoðun þekilde kullanýldýðý birkaç projeye sizlerle birlikte bir göz atalým isterseniz. MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) ile hastaneye gitmeden telefon ve internet üzerinden randevu alýyoruz. E-Okul ile çocuklarýmýzýn okuldaki durumlarýný takip ediyoruz. TAKBÝS (Tapu Kadastro Bilgi Ýþlem Sistemi) ile örneðin Ankara'daki gayrimenkulümüzün iþlemini Çorum'dan yapabiliyoruz. VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) ile ülke gelirlerimiz takip altýnda. MERNÝS sayesinde nüfus iþlemleri hýzlandý ve kolaylaþtý. UYAP (Ulusal Yargý Aðý Projesi) ile tüm yargý iþlemlerini tek platformdan takip ediyoruz. MOBESE ile kentlerin güvenliðini saðlanýyor. SAY2000i (Saymanlýklar Otomasyon Projesi) ile kamu harcamalarý takip ediliyor. E-SGK ile sosyal güvenlik iþlemlerimizi yapýyoruz. E-Devlet kapsamýna giren sizlerin yapmýþ olduðu tüm bu marka olmuþ projelerin, ülkemizin her noktasýna ulaþtýrýlmasý için Türk Telekom olarak bizde altyapýyý saðlayarak hayatýn kolaylaþmasýna katkýda bulunuyoruz. E-Devlet projelerinde olduðu gibi, sizlerin hayatýný kolaylaþtýracak, bütünleþik bilgi ve iletiþim projelerine öncülük ederek, Ülkemizin gurur duyacaðý hizmetler ile her zaman sizlerin yanýnýzda olacaðýmýzý bilmenizi istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Alpergün'ün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Türk Telekom Kamu Müþteri Yönetici Ekim Sarý Türk Telekom'un sunduðu hizmetler hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Programa Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürleri katýldý. Fatih AKBAÞ

6 HABER TEK 6 BELEDÝYE BAÞKANIMA AÇIK MEKTUP Baþkaným çalýþmalarýnýzla Çorum'a çok þeyler kazandýrdýnýz hala en iyiyi ve güzelini yapmak hýrsýyla mücadele ediyorsunuz hizmetleriniz tartýþýlmaz kendi adýma Çorum adýna teþekkür ederim. Çorum içinde bir çok alana park, bahçe, çocuk oyun sahalarý, çay bahçesi yaptýnýz yeþile verdiðiniz önem gözler önünde güzel þehrimizin park bahçe sorunu çözüldü. Devam eden çalýþmalarýnýzda hýrsla sürüyor kültür sitesi yeni eski adliye binasý yeri ve tekel özel idare saðlýk müdürlüðü yerleri bu alanlarda yeþille güzelleþtirilip oturma alaný park bahçe olarak bir çok ihtiyar hasta çoluk çocuk genci yaþlýsý yararlanýp dinlenecek ve size teþekkür ediyorum dua alacaksýnýz Baþkaným bende doða yeþil ve temizlik sevdalýsý bir insaným TEKEL Sokak'daki Lale Stüdyosu iþ yerimin yan tarafýndaki yolun kesiþtiði küçük bir alana çam aðaçlarý diktim yola zarar vermeden taban kýsmýna ise yeþil halý sererek kapladým apartman sakinler ve çevreden taktir ve teþekkür aldým ancak gazetede çýkan iþyerimle ilgili haberden hemen sonra Belediye Zabýta Müdürü gelerek "Hemen bu çamlarý kaldýrýn emri var. Burasý belediyeye ait" dedi zaman isteyerek size ulaþacaðýmýzý söyledik bu küçük alanýn yolla hiçbir ilgisi yok hemde elimde Emniyet Müdürlüðünün verdiði tarihli park yapýþmaz uyarý evraký var. Dilekçe yazdým dosyalar hazýrladým valiliðe dilekçe yazdým belediye ve emniyete havale yaptýrdým dikkate alýnmadý. Nedenini sordum. Þikayet edilmiþ ben pis alaný yeþille örtüp güzel bir alan yaptým. Baþkaným sizinle özel bu konuda görüþmek bilgi almak istedim ulaþýp randevu alamadým hatta belediyenin yerini iþgal etmiþ olmamdan dolayý dilekçe vererek kiralamak istedim oda kabul görülmedi... Ben teþekkür beklerken acý bir hüsrana uðradým. Harcanan para emek önemli deðil iþyerimin güzel görüntüsünün tekrar eski haline gelmesi kabul edilir gibi deðil bu küçük alana diktiðim bir kaç çam aðacýnýn hiç kimseye zararý yok çevre görüntüsüne ise faydasý var. Bizi kim þikayet etmiþ madem þikayet eden yeþil düþmaný her kimse o dikkate alýnýyorsa benim dilekçe ve dosyamda incelenmeliydi. Baþkaným sizinle neden görülmem saðlanmadý çok merak ediyorum yasalara saygým sonsuzdur hiç kimsenin yerini malýný gasbetmedim dikilen iki yolla ilgisi olmayan küçük bir alana diktiðim çam aðaçlarýnýn kime zararý var anlayamadým. Muzaffer bey 70 yaþýmda yýllarýn esnafý saygýn bir fotoðrafçý ve gazeteci olduðum inancýndayým. Haberiniz oldu mu bilmiyorum? Ama belediyenizce çamlar yerinden söküldü bizler üzüldük þikayet eden bizi istemeyenler sevinip bayram ettiler. Beni kahreden belediye olarak müracaatým çamlarla ilgili dosyam dikkate alýnmadý sizle görüþmem saðlanmadý. Sizden ricam belediye baþkaný olarak her kim olursa olsun Çorum halkýna vatandaþýna zaman ayýrýp dinleyin fazla zaman kaybýnýz olmaz, sonralarý olan vatandaþa yakýn olmazýn size çok faydasý olacaktýr inancýndayým. Ben belediyeye ait denilen yeri kapatmadým üstünü örtüp duvar örmedim masa sandalye koymadým yasalarca park yasaðý verilmiþ ve hiçbir iþe yaramayan pis alana çam dikerek yeþille güzelleþtirdim suçum bumu baþkaným taktiri size býrakýyorum Memduh TULUK KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ OSMÝAD'dan Kaymakam Üçüncü'ye tebrik Ovasaraylý Hacý adaylarý kutsal topraklara uðurlandý Bu sene Ovasaray köyünden kutsal topraklara gidecek olan Hacý adaylarý için her sene olduðu gibi uðurlama töreni düzenlendi. Köy camisi önünde pazar günü saat 09.00'da yapýlan törende Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý'nýn sela ve ilahi okurken, cami imam hatibi Salih Karakuþ ise dua etti.köy içersinde bulunan yatýrlar ve hastalarý ziyaret eden hacý adaylarý köy çýkýþýndaki dörtlüle çeþmesinin önünde toplanan halka emekli imam Ökkaþa Eðri tarafýndan dua yapýldý. Hacca gideceklerin toplanan halkla helalleþmesinin ardýndan tören sona erdi. Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) Yönetim Kurulu Üyeleri Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü ziyaret etti. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aytaç Baba, Erkan Kanýtemiz, Fatih Týký ve Mustafa Boyacý Osmancýk'ta görevine baþlayan Kaymakam Sezgin Üçüncü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette OSMÝAD Baþkaný Bilge derneðin çalýþmalarý ve Osmancýk'taki ticari sektörler ile ilgili Kaymakam Üçüncü'ye bilgi verdi. Osmancýk'ýn düzenli artan nüfusu ve geliþen ekonomisi ile büyüyen bir ilçe olduðunu ifade eden Bilge, "Ýlçemiz baþta çeltik sektörü olmak üzere ilçe bazýnda büyük bir ticaret hacmine sahiptir. Ayrýca nüfusu artmakta ve ticari sektörler de sürekli geliþim içerisindedir. OSMÝAD ilçede faaliyet gösteren iþadamlarýnýn kurduðu bir dernektir. OS- MÝAD olarak amacýmýz ilçemizin ticari açýdan kalkýnmasýna ve ekonomi kaynaðý olan sektörlerin geliþmesine katký saðlamaktýr" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Üçüncü ise Osmancýk ilçesini kalkýnma ve nüfus hareketliliði bakýmýndan önü açýk bir ilçe olarak gördüðünü belirtti. Haber Servisi Osmancýk, Aks Tv'de tanýtýldý Aks TV'de yayýnlanan Ýbrahim Alaçamlý'nýn sunduðu programda Osmancýk tanýtýldý. Programda Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile röportaj yapýldý.aks TV'de yayýnlanan Ýbrahim Alaçamlý'nýn sunduðu programýn çekimleri bu hafta Osmancýk'ta gerçekleþtirildi. Kaymakam Sezgin Üçüncü'nün röportajý ile baþlayan programda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede faaliyet gösteren iþadamlarýnýn görüþlerine yer verildi.program kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlatan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, alt yapý, doðalgaz konularý baþta olmak üzere ilçedeki yatýrým atýlýmlarý hakkýnda bilgiler sundu. Kaymakam Sezgin Üçüncü de, Osmancýk'a atanmaktan mutlu olduðunu ifade ederek Milletvekilleri, Belediye Baþkaný ve bürokratlarla Osmancýk'ýn daha iyi yerlerde olmasý için çalýþacaklarýnýn altýný çizdi.yayýnlanan programda Osmancýk'ýn tarihi, kültürel ve ekonomik deðerleri anlatýldý.

7 HABER 7 Suludere'den Özkubat'a ziyaret "Yatýrýmlarýn kamu desteði almasý için planlý projeli olmasý gerek" Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) hibe programlarý kapsamýnda hayata geçirilen projeleri tanýttý. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun beraberinde Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personeli ilçe Tarým Danýþmanlarý ve mühendislerden oluþan bir heyetle Akyüz Hattuþaþ Otel Turizm Dinlenme Tesisleri, Sungurbey Otomotiv, Ýdeal Tavukçuluk, Bahtiyarlar, Eren Gýda ve Çoksezginler Ltd.Þti'yi gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet Kuyulu ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Ýsmail Daðdelen ziyaretler esnasýnda Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuna hangi konularda projelerin sunulabileceði, hangi hibelerden fayalanýlabileceði, hibe tutarlarýnýn ne olduðu, bu projelerin nasýl uygulandýðý, nasýl gerçekleþtiði, sürdürülebilirliði, projenin nasýl hazýrlanacaðý, nasýl sunulacaðý ve kimlerin baþvurabileceði, hangi kriterlerin saðlanmasý gerektiði, yerinde kontrol faaliyetlerinin ne olduðu ve nasýl gerçekleþtiði ve ödemelerin hangi iþlemlerden sonra gerçekleþtiði hakkýnda bilgiler verdi. En son 9. Çaðrý kapsamýnda projesi geçen ve iþletme temelini atarak iþe baþlayan Sungurbey Otomotiv Limited Þirketi Müdürü Ali Sarýkýlýç, teknik geziye katýlan heyeti iþletmesine davet ederek kurban kesti öðlen yemeði verdi ve "Sungurlu'da 5 büyük projeden 2'si tamamlandý. Bizimle beraber 2 projenin de inþaatlarý baþlamýþtýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuna gerçekleþtirdiði faaliyetlerden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun ise Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun faaliyetlerine 11. Çaðrý ile devam ettiklerini dile getirerek, Çorum'da bulunan iþadamlarýna, üreticilere ve tüm halka yatýrým faaliyetlerine katýlmasý ve hibe programýndan faydalanmasý için çaðrýda bulunarak "Zaman Proje zamaný, ülkemizde artýk hiçbir yatýrým projesiz gerçekleþmemektedir. Yatýrýmlarýnýza kamu desteði istiyorsanýz mutlaka planlý projeli olmasý gerekiyor. Kurumumuz hibelerinden ve sonrasýnda uzun yýllar devam edecek devlet teþviklerinin ön þartý kesinlikle bu planlar ve projelerdir. Bu olmasý gerekenleri TKDK' nýn yazýþmalarý gibi algýlamak çok yanlýþtýr. Mimari, statik, elektrik, makine tesisat projeleri olmadan yatýrým olur mu?" ifadelerini kullandý. Haber Servisi CHP'de Saim Topgül'ün il yönetimi tarafýndan görevden alýnmasýnýn ardýndan Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine getiren Ali Rýza Suludere, göreve hýzlý baþladý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte önceki gün Hayvan Pazarýný ziyaret ederek, Merkez Ýlçe Baþkaný sýfatýyla ilk seçim çalýþmasýný gerçekleþtiren Ali Rýza Suludere, dün de bir vefa örneði göstererek, bir süre önce Ankara'da açýk kalp ameliyatý olan CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'ý evinde ziyaret etti. Ziyarette görevden alýnmasýna karþýn fahri merkez ilçe yöneticisi gibi çalýþmalarýna devam eden CHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri Gazi Uysal ve Veli Uysal hazýr bulundu. CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'a geçirdiði ameliyat dolayýsýyla geçmiþ olsun dileklerinde bulunan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, merkez ilçe yönetimi olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra her zaman partili büyüklerin görüþ ve önerilerine her zaman açýk olacaklarýný belirterek, hedeflerinin CHP'yi Çorum'da birinci parti, Türkiye'de ise iktidar yapmak olduðunu bildirdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ise Ali Rýza Suludere'ye yeni görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi YEDAÞ'a teknoloji ödülü Þubat'ta öðretmen atamasý yok Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý Þubat'ta atama bekleyen öðretmen adaylarýna üzücü haber verdi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Samanyolu Haber TV'de yayýnlanan Günlük Özel programýnda sorularý yanýtladý. Bakan Avcý Þubat'ta atama bekleyen öðretmen adaylarý için sevindirici bir haber vermezken, "Atama tarihlerini ve miktarlarýný bizim bu konuda karar vermesi gereken Baþbakan, Maliye Bakaný, Milli Eðitim Bakaný'dýr. Bütçe dengelerinin hesaba katýlmasý gereken kararlar. Baþbakanýmýzýn, Milli Eðitim Bakanýn, Maliye Bakanýnýn, Çalýþma Bakanýnýn böyle bir açýklamasý yok" dedi. Bakan Avcý, baþörtülü öðretmenlik yapmak isteyenlerin önünde yasal bir engel olup olmadýðý sorusuna "Öðretmenlerimiz kendilerine ne yakýþtýrýyorsa onu giysin" cevabý verdi. "Baþörtüsü serbest mi?" sorusu üzerine de Avcý, "Öðretmenlerimiz kendilerine neyin yakýþacaðýný bilirler. Öðretmenlerimiz kendilerinin karar vereceði konusunda birbirlerini rencide edecek þeyler söylemesinler" ifadelerini kullandý. Benzinde indirim Ýþlem görmeyi bekleyen 19 milyon 98 bin 705 icra takip dosyasý var Benzin fiyatlarýnda 9 kuruþluk indirime gidildi. Akaryakýt ürün fiyatlarýnda deðiþiklik yapýldý. Petrol ve dolardaki düþüþe paralel benzin fiyatlarýnda indirime gidildi.benzine gece yarýsýndan geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruþ indirim yapýldý. Türkiye genelinde faaliyette olan icra dairesi sayýsý bin 84'ten 985'e düþtü. Ýcra dairelerinde 2012 yýlsonu itibariyle iþlem görmeyi bekleyen toplam 19 milyon 98 bin 705 icra takip dosyasý bulunuyor. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt'ün soru önergesine yanýt veren Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Türkiye genelindeki icra dairelerinde 1 milyon 384 bin 763 ilamlý, 17 milyon 713 bin 942 ilamsýz olmak üzere, 2012 yýlsonu itibariyle iþlem görmeyi bekleyen toplam 19 milyon 98 bin 705 icra takip dosyasýnýn bulunduðunu bildirdi. Cevaba göre, 2002 yýlýnda Türkiye genelinde faaliyette olan icra dairesi sayýsý bin 84'ken, 2013 yýlýnda bu sayý 985'e geriledi. Türkiye'de, uluslararasý standartlarda kullanýlan SAP sistemini en kapsamlý kullanan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ'a son dönem teknoloji kullanýmý nedeniyle de ödül geldi. Genel Müdür Türkoðlu, "3 yaþýnda bir þirket olarak, SAP sistemini tüm modülleriyle kullanýyoruz" dedi. Kurumsal uygulama ve yazýlým alanýnda dünya lideri SAP, iþ ve teknoloji dünyasýnýn önde gelen þirketlerini SAP Forum Ýstanbul'da buluþturdu. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde teknolojik alt yapýsýnda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ)'ýn da 'En Baþarýlý ve Kapsamlý SAP Projesi' ödülünü aldýðý forumda, SAP'nin yenilikçi teknolojisi masaya yatýrýldý. Bölgenin en büyük Bilgi Teknolojileri etkinliklerinden biri olan SAP Forum'a katýlan yaklaþýk katýlýmcý, 'Mobilite, Bulut Biliþim, Veritabaný ve Analitik, Öngörüye Dayalý Teknolojiler ve Büyük Verideki Yenilikler' baþlýklý konularý deneyimleme fýrsatý buldu. YE- DAÞ'ýn 636 günde, 166 kiþilik ekiple hayata geçirdiði SAP sistemini anlatan 'Elektrik Daðýtým Þirketi Bilgi Teknolojilerine IT Entegrasyonu ve Ölçülebilirlik' konulu bir sunumu yapýldý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, teknolojinin elektrik daðýtýmý pazarýndaki öneminin farkýnda olduklarýný ve gerçekleþtirilen yatýrýmlarla Avrupa'daki daðýtým þirketleriyle ayný düzeye geldiklerini belirtti. SAP'Ý EN KAPSAMLI KULLANAN ELEKTRÝK DAÐITIM ÞÝRKETÝ YEDAÞ Türkiye'de elektrik daðýtýmý sektöründe ilk defa bu kadar kapsamlý ve geniþ bir SAP sistemini YEDAÞ'ýn kullandýðýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "GIS, OSOS, IS-U, Talep- Tahmin yazýlýmý, Enerji Analizörleri, Hukuk/Ýcra Takip Yönetimi Sistemlerini SAP sistemine entegre etmiþ ve en üst düzeyde kullanabilen Türkiye'deki ilk ve tek elektrik daðýtým þirketiyiz. Bu sistemin þirkete getirdiði kazanýmlar, geliþen teknolojiyi yakýndan takip etmek ve sistemine entegre etmek, her elektrik daðýtým þirketinin olmazsa olmazlarý olmalýdýr. Biz 3 yaþýnda bir þirket olarak, kýsa sürede bu SAP sistemini tüm modülleriyle kullanýyoruz. 636 günde SAP'i, YE- DAÞ'la buluþturan 166 kiþilik ekibe, bu baþarýsýndan dolayý tebrik ediyorum" dedi. PAYDAÞLARIMIZLA BÝRLÝKTE BAÞARDIK 83 gün boyunca aralýksýz verilen eðitimlerle tüm çalýþanlarýn 'SAP' sistemi kullanýcýsý olduðunu söyleyen Türkoðlu, "Þirket içerisinde her daim gerek teknolojik alt yapýda gerekli iyileþtirmeler, gerekse de personellerin eðitimlerinde süreklilik kazandýrýlarak, verimlilik artýrýlýyor. Þirketimiz, gerçekleþtirdiði teknolojik yatýrýmlarla Avrupa'nýn en üst daðýtým þirketleri düzeyine gelmeyi baþarmýþtýr" diye konuþtu. SAP sürecinde paydaþlarýnýn her alanda projeye ortak olduklarýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Sürdürülebilir baþarýyý, tüm paydaþ firmalarýmýzla ve çalýþanlarýmýzla yakalamak için vizyonumuzun gereðini yapýyoruz. Bu süreç sonunda alýnan 'En Kapsamlý SAP Projesi' Ödülü, bizim 'Toplam Kalite Yönetim' anlayýþýmýzý, dolayýsýyla da tüm paydaþlarýmýzý kapsýyor" ifadelerini kullandý. Davada karar günü Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun (HSYK), hakim ve cumhuriyet savcýsý adaylarýnýn atanmasýna iliþkin kararý, Resmi Gazete'de yayýmlan- Yargýda 145 atama dý. Karara göre, HSYK tarafýndan, 22 Aðustos 2013'te gerçekleþtirilen ad çekme sonucuna göre, 145 adli yargý hakim ve cumhuriyet savcý adaylarýnýn atamasý yapýldý. 'Ýcbarlý Ýrtikâp ve Ýhaleye Fesat karýþtýrmak' iddiasý ile Aðýr Ceza Mahkemesinde açýlan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de yargýlandýðý davada 8. duruþma bugün yapýlacak. 20 Eylül Cuma günü gerçekleþtirilen duruþmada avukatlar savunmalarýný verecekti ancak Davacý vekili Avukat Altan Akpýnar rahatsýzlýðýndan dolayý duruþmaya katýlamamýþtý. Davanýn bugün yapýlacak duruþmasýnda mahkeme heyetinin kararýný vermesi bekleniyor. Duruþma saat 14.00'da yapýlacak.

8 YAÞAM 8 Kýyafet rengine göre koku tercihi Menemen'de inecek Ýzmir'den trene binen yaþlý teyze, kondüktöre Ege þivesiyle "Menemene gelence beni haber et yavrýým, unutma" der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen i geçer geçmez yaþlý teyzenin Menemen'de ineceði aklýna gelir, hemen makiniste gidip haber verir. Makinist de gecenin bu saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceðimize göre... geri geri gideceðiz, soran olursa "tren makas deðiþtiriyor" deriz der. Bir yarým saat geri geri giderek Menemen'e gelinir ve kondüktör gidip teyzeye haber verir "Hadi teyze Menemen'e geldik" diye. Teyzem "Saðol yavrýýýýýýýýýým" der ve çantasýný açýp ilacýný içer...:) Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yoksa siz "bana bir þey olmaz" diyenlerden misiniz?hiç meraklanmayýn, kendinize, yediðinize içtiðinize, çevrenize ve dünyanýza bu kadar duyarsýz ve kayýtsýz kalmaya devam ettikçe belki de çok uzun süre beklemeyeceksiniz...siz yine cep telefonunuzu kulaðýnýza dayayýp saatlerce konuþun, marketlerde, pazarlarda domatesin, biberin en yakýþýklý ve en ucuzunu bulmaya gayret edin, "organik pazar" lafýný duyduðunuzda da burun kývýrýp "organik diye bir þey yok, yalan bunlar" demeye devam edin ve sigaranýzý keyifle tüttürün. Sabah süründüðünüz duþ jeliniz ve deodorantýnýzdan, plastik bardaklarda sýcak çayýnýzý yudumlamanýzdan, klimalý penceresiz ortamlarda akþama kadar çalýþmanýzdan ve diðer yüzlerce küçük detaydan bahsetmeyeceðim..bugün 20 Eylül Dünya kanser günü filan deðil..yani aslýnda herhangi bir gün..zaten sorun da burada..bu konuyu sadece özel günlerde hatýrlayýp sonra da ayný kayýtsýzlýkla yaþamaya devam etmemizde..gripten ya da romatizmadan deðil, ölümcül bir hastalýk olan KANSER'den bahsediyorum. Bugün artýk özel bazý türlerinin dýþýnda çok önemli bir bölümünün çevresel faktörler nedeniyle oluþtuðu ispatlanmýþ olan hastalýktan.. Rakamlarla aranýz nasýl bilemem ama ben yine de söyleyeyim: Uzun yýllardýr bir numaralý ölüm sebebi olan kalp hastalýklarý artýk tahtýný kansere devrediyor..üstelik bu ölümcül hastalýðýn % 50 si artýk genç yaþlarda görülüyor yýlý içinde 12 milyon kiþi kansere yakalanmýþ, 7 milyon insan kanser nedeni ile yaþamýný yitirmiþ, 25 milyon kiþi kanserle yaþamaktaymýþ yýlýnda ise 24 milyon insan kansere yakalanacak, 17 milyon insan kanserden yaþamýný yitirecek, 75 milyon insan Diyet yapýyorsak kýrmýzý dan uzak dururuz çünkü kýrmýzý renk canlýlýk ve dinamizmi temsil eder ayný zamanda da iþtah açar. Mavi sonsuzluðu ifade eder, gökyüzünün ve denizin rengidir. Huzuru temsil eder, kan akýþýný yavaþlatýr ve kiþiyi sakinleþtirir. Her rengin ayrý bir anlamý, bulunduðumuz ortama ayrý bir etkisi olur. Kýyafetlerimizi seçerken de tabii ki modeliyle birlikte renginin de belirleyiciliði her zaman önemlidir. Sonra sýra aksesuar seçimine gelir, kýyafetin rengine göre ayakkabý, çanta ve takýlar seçilir. Peki kokunun da aslýnda bir rengi olduðunu ve bir bütün olarak yapýlan bu tercihlerin içinde olmasý gerektiðini biliyor muydunuz? Türkiye nin en büyük esans üreticilerinden Seluz Fragrance bünyesinde görev yapan milyon dolarlýk brunlar yani parfümörler kokularýn da renklerle bir bütün olduðunu ve týpký bir aksesuar gibi kýyafet rengine göre belirlendiðinde kiþinin görünümünün bir bütünlük ifade edeceðini belirtiyorlar.kokunun rengini nasýl bulacaðýz, hangi renk kýyafetle hangi parfüm kullanýlýr Seluz Fragrance parfümörlerinden önemli tüyolar Bugüne kadar hangi ten rengine göre hangi parfüm kullanýlmalý ya da mevsime göre parfümüzün seçiminde nelere dikkat etmeliyiz gibi ayrýntýlarý pek çok defa dinlemiþsinizdir. Seluz Fragrance da görev yapan ve ayný zamanda Armani, Versace, Cartier gibi dünyaca ünlü kokularý da dizayn ederek sektörün nabzýný tutan ünlü parfümörler bu defa bambaþka bir ayrýntýya dikkat çekiyorlar. Ýþte ünlü parfümör Andreas Wilhelm in açýklamalarý; Kýyafetiniz ve aksesuarlarýnýzda nasýl ki renk anlamýnda bir bütünlük yaratýyorsanýz bu renkler kokunuzla da uyumlu olmalýdýr, mavi rengin tamamlayýcýsý aquatic kokulardýr, sonsuzluðu ifade eden bu renk bir kýyafet giyildiðinde, denizi anýmsatan ve ferahlýk hissi veren aquatic kokular tercih edilmelidir. Seçilen kýyafetin rengi kýrmýzýysa koku tercihi de oryantal olmalýdýr. Aþký ifade eden ve canlandýrýcý özelliði olan kýrmýzýyla tatlý ve yoðun aromalar içeren oryantal kokularý kullanmak doðru olacaktýr. Kahverengi bir kýyafetle baharatlý, sarý renkle ise citrus ailesinden yani portakal, bergamot gibi tazelik ve canlýlýk hissi uyandýran içeriklerden oluþan bir parfüm tercihi yerinde bir seçimdir. Yeþil rengi tamamlayan en doðru aile ise aromatik koku ailesidir. Son olarak pembe renkli bir kýyafet giyiyorsanýz tercihinizi floral içerikli yani içinde gül, zambak, yasemin gibi çiçeklerin kokularýný barýndýran bir parfümden yana kullanmalýsýnýz. Siz henüz kanser olmadýnýz mý? kanserle yaþýyor yani ölümü bekliyor olacak...! Ya siz? Cam fanusda olduðunuzu mu düþünüyorsunuz? Çevreye karþý neden hala bu kadar duyarsýzsýnýz? Ucu size ya da bir yakýnýnýza dokunana kadar ciddiye almadýðýnýz ama gelip kapýnýzý çaldýðýnda da geç kaldýðýnýz bu korkunç hastalýk gümbür gümbür geliyor..oysa yapacaðýnýz þey çok da zor deðil.. Yaþam tarzýnýzý gözden geçirmeye baþlamanýz bile çok büyük bir adým olacak. Yaþantýmýzda deðiþtirebileceðimiz en önemli þeylerin baþýnda vücudumuza giren maddeler yani yiyecek ve içecekler geliyor. Organik ürünleri tercih etmeyi daha fazla gecikmeden düstur edinmeliyiz. Sadece salatalýk gibi kokan salatalýktan, muz gibi tadý olan muzdan, çilekten yani aðýz tadýndan bahsetmiyorum.. sizin ve çocuklarýnýzýn saðlýðýndan, yaþamýndan bahsediyorum. Henüz geç kalmadan 19:50 Ferdi ve Gülbahar Koparan çifti, þirketlerinin þubesini açmak için birkaç aylýðýna Irak a giderler. Emre ye göz kulak olmak için Gülbahar ýn ablasý Saadet ve eþi Ayhan, Ýstanbul a Beceren lerin evlerine taþýnýrlar. Birbirleriyle sürekli tartýþan ve boþanma davalarý devam eden Gürleyen çifti, Nermin ve Mahir ile de sürekli atýþma içindedir. Tekin ise evliliðini kurtarmak için Matmazel in peþinden Fransa ya gitmiþtir. Muhtar bu duruma içten içe üzülmekte, en yakýn dostunun yokluðuna alýþmaya çalýþmaktadýr.saat : 19:50-22:55 (185 dakika) Tür : Dizi (Komedi) Oyuncular : Selen Seyven, Zuhal Topal, Þehsuvar Aktaþ, Kadir Çöpdemir Yönetmen : Þafak Bal 20:00 Avrupa Avrupa Pis Yedili Ýstanbul un varoþ mahallelerinden birindeki yoksul öðrencilerin okuduðu devlet lisesi, çýkan yangýn sonucu kül olur. Milli Eðitim deki idealist danýþman Filiz Haným, öðrencileri týklým týkýþ diðer ilçe liselerine yerleþtirir ama yedi öðrenciye gidecekleri bir okul bulamaz. Tek seçenek, ilçe sýnýrlarý içindeki zenginlerin ve yüksek bürokratlarýn çocuklarýnýn okuduðu Özel Giriþim Koleji gibi gözükmektedir. Filiz Haným bu yedi öðrenci için okulun kapýsýný çaldýðýnda terslenir. Ama pes etmez ve zorla da olsa yedi fakir öðrencinin zenginlerin okuduðu bu koleje kabul edilmelerini saðlar. 22:00 Doksanlar Kayýnbiraderi Necmettin yüzünden, babasý Nuri ye para kaybettiren Mustafa, evden kovulmuþtur. Para kaybettiði için oldukça kýzgýn olan Nuri nin gözü Mustafa yý görmek istemezken, Mustafa amcasý Bekir in evine yerleþir. Mustafa nýn evden kovulduðunu öðrenen Tuðba þaþkýndýr. Mustafa babasýna kendini affettirmeye çalýþýrken, bir yandan da dedesine sürpriz doðum günü partisi düzenler. Ýki aile bu doðum günü partisinde bir araya gelecek ve Mustafa ya da babasýyla barýþmasý için gün doðacaktýr. Atilla ise Özlem e oyun oynamaya devam etmektedir. Bu durum Özlem i oldukça sinir ediyordur. Türkiye Türkiye veya resmi adýyla Türkiye Cumhuriyeti[5] (Bu ses hakkýnda Türkiye Cumhuriyeti (yardým bilgi)), baþkenti Ankara olan ve Avrupa ile Asya kýtalarýnýn her ikisinde de topraðý bulunan ülkedir. Ülke topraklarýnýn bir bölümü Anadolu Yarýmadasý'nda, bir bölümü ise Balkan Yarýmadasý'nýn uzantýsý olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yaný Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine baðlayan Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komþularý; Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçývan Özerk Cumhuriyeti), Ýran, Irak ve Suriye'dir.Türkiye, günümüzde baðýmsýz yedi Türk devletinden biridir. Devletin resmi bir dini yoktur.[6] Ülkenin resmi dili Türkçe'dir. Ülkedeki en yaygýn din ise Ýslâm'dýr.Oðuzlar, bugün Türkiye (Halk Latincesi'nde "Türklerin Yurdu" anlamýna gelen Turchia sözcüðünden türemiþtir) olarak bilinen alana 11. yüzyýlda göç etmeye baþlamýþtýr. Göç, Selçuklularýn Bizanslýlar karþýsýnda elde ettikleri Malazgirt Zaferi'yle hýzlanmýþtýr.[7] Birçok küçük beylik ve Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'yu Moðol Ýstilasýna kadar yönetmiþ ve 13. yüzyýlda Osmanlý Beyliði Anadolu'yu birleþtirerek Doðu Avrupa, Yakýn Doðu ve Kuzey Afrika'yý yöneten bir devlet hâline gelmiþtir. I. Dünya Savaþý'ndaki yenilgisinin ardýndan çöken Osmanlý Devlet'nin birçok bölgesi Ýtilaf Devletleri'nce iþgal edilmiþtir. Mustafa Kemal Atatürk önderliðindeki genç bir subay kadrosunun örgütlediði baþarýlý direniþin ardýndan 1923 yýlýnda nihayet ilk cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur.türkiye, kadim ekinsel mirasýyla demokratik, lâik, merkeziyetçi ve anayasal bir cumhuriyettir. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, OECD'ye, AGÝT'e ve G-20'ye üye olarak Batý Dünyasýyla bütünleþmiþtir yýlýndan beri Avrupa Ekonomik Topluluðu'nun imtiyazlý ortaðý ve 1995 yýlýndan beri Gümrük Birliði'nin üyesi olan Türkiye, 2005 yýlýnda Avrupa Birliði ile tam üyelik görüþmelerine baþlamýþtýr. Türkiye ayný zamanda Türk Konseyi, Türk Kültür ve Sanatlarý Ortak Yönetimi, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ve Ekonomik Ýþbirliði Örgütü gibi örgütlere üye olarak Orta Doðu ile, Orta Asya'daki Türk devletleri ile ve Afrika ülkeleri ile yakýn ekinsel, politik, ekonomik ve endüstriyel iliþkiler geliþtirmiþtir. BÖÐÜRTLENLÝ PASTA Malzemeler 3 Yaprak Jelatin ½ Limon Suyu 600 gr Böðürtlen 100 gr Labne Peynir 5 Çorba Kaþýðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Süt 1 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Likörü 2 Çorba Kaþýðý Böðürtlen Þurubu Ýkiye Bölünmüþ Hazýr Pandispanya Yemeðin Tarifi Jelatini sýcak suyun içine koyun. Kaþýk yardýmýyle karýþtýrýp eritin. Yarým limon suyunu jelatinle karýþtýrýn.böðürtlenlerin 250 gramýný mikserde püre haline getirin. Böðürtlen püresini labne peyniri ve toz þekerle karýþtýrýn. Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) Erittiðiniz jelatini de bu karýþýma ekleyin. Sütün içine böðürtlen likörünü ve þurubunu koyup karýþtýrýn. Pandispanyayý böðürtlen þuruplu ve likörlü süt ile ýslatýn. Pandispanyalarýn arasýna böðürtlen püreli krem peyniri yayýn. Pastayý bu þekilde 3 saat buzdolabýnda bekletin. Kremasý donmuþ pastanýn üzerine kalan böðürtlenleri sýralayýn. Üzerine pudra þekeri serpip servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyone Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Yasemince 22:00 Polizei 23:40 Ýki Kardeþ Bir Sevda Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:30 Bir Milyon Kimin? 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 A.Þ.K 22:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Avrupa Avrupa 22:55 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Küçük Kýyamet 23:50 Gökmen le

9 CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Tunceli olan ilin adýnýn "Dersim" olarak deðiþtirilmesiyle ilgili, "Doðrusunu isterseniz ben þunu arzu ederim, bölgede bir referandum yapýlsýn, bölge halký istiyorsa "Dersim' olsun diye adý, "Dersim' olarak deðiþtirilsin" dedi. Kýlýçdaroðlu, Ekonomi Muhabirleri Derneði'nde (EMD) ekonomi muhabirleriyle kahvaltýda bir araya geldi. Burada, gazetecilerin ekonomi gündeminin siyasi gündeme iliþkin sorularýný yanýtlayan Kýlýçdaroðlu, yerel seçimler için adaylarýný ne zaman açýklayacaklarýyla ilgili, kesinleþen adaylarý yeri zamaný geldiðinde Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine baðlý olmaksýzýn zaten açýkladýklarýný ifade etti. Özellikle Ankara Büyükþehir Belediyesi için Ak Parti'nin adayýnýn netleþmesinin beklenip beklenmeyeceðinin sorulmasý üzerine de Kýlýçdaroðlu, "Hayýr. Biz tümüyle onlardan baðýmsýz çalýþýyoruz. AKP adayýný erken açýklar, geç açýklar o bizi ilgilendirmiyor. Biz netleþtirdiðimiz zaman onu zaten kamuoyuna açýklayacaðýz" yanýtýný verdi. Kýlýçdaroðlu Ýzmir adayýnýn da kýsa süre içinde belli olacaðýný söyledi. Bir baþka soru üzerine CHP'nin yerel yönetimlerle ilgili bir "Seçim Bildirgesi" hazýrlýðý içinde olduðunu kaydeden Kýlýçdaroðlu, netleþmesinin ardýndan bildirgenin kamuoyuna duyurulacaðýný belirtti. -BAÞÖRTÜLÜ ADAY: "BU TARTIÞMALARI TÜRKÝYE'NÝN SORUNLARINI HALKTAN KA- ÇIRMAK OLARAK GÖRÜYO- RUM"- Kýlýçdaroðlu baþörtülü aday konusunda ise þunlarý söyledi: "Baþvurursa olur, niye olmasýn. Biz niye baþvurdun demeyiz. Geçmiþte de oldu, MHP'den baþörtülü birisi baþvurdu, milletvekili oldu, parlamentoya geldi. Bir sorunumuz yok ki bizim. Bu tartýþmalarý Türkiye'nin sorunlarýný halktan kaçýrmak olarak görüyorum, doðru da bulmuyorum. Ýnsan sokakta istediði kýyafetle geziyor zaten ama devlet dediðimiz bir tüzel kiþilik var. O tüzel kiþinin kurallarý var, herkes de o kurallara uyacak. Biz de uyuyoruz zaten. Bunu alýp da iþte "baþý örtülü bir kadýn siyasetin dýþýnda kalsýn' Hayýr, onun da haklarý var, o da kadýn, onun da seçme seçilme hakký var. Niye olmasýn? Bunu günlük sýcak tartýþmanýn bir noktasýna getirip temel sorunmuþ gibi toplumun önüne koymayý doðru bulmuyorum. AKP bundan besleniyor ve bunu yeniden Türkiye'nin gündemine getirmek istiyor. Kýlýçdaroðlu, Türkiye'deki azýnlýklara adaylýk baþvurusu konusunda "cesaretlendirmek" için bir davette bulunup bulunmayacaðýnýn sorulmasý üzerine de, "Cesaretleri olsun, cesur olsunlar. Onlar da bu ülkenin yurttaþtý, cesaret ederler baþvururlarsa biz onlarý deðerlendiririz" yanýtýný verdi. -"ARZUM, DERSÝM ADI ÝÇÝN REFERANDUM YAPIL- SIN"- Kýlýçdaroðlu, çözüm süreciyle ilgili, bu konuda kendilerine bilgi verilmediðini ifade ederek, "Nereye gider onu da bilmiyoruz. Dramatik olaný çözüm süreciyle ilgili bilgiler konusunda Kandil'in Türkiye'yi aydýnlatmasý, bilgilendirmesi. Halk çözüm Kýlýçdaroðlu: Dersim adý için referandum yapýlsýn sürecinde nelerin taahhüt edildiðini, karþý tarafýn neleri beklediðini Kandil'den öðreniyor. Bu dramatik bir tablodur. Kýlýçdaroðlu, Tunceli olan ilin adýnýn "Dersim" olarak deðiþtirilmesiyle ilgili bir soru üzerine ise referandum önerisinde bulundu. Kýlýçdaroðlu, "Tunceli ile Dersim'in þöyle bir farký var; Osmanlý Döneminin Dersim coðrafyasýyla bugünkü Tunceli coðrafyasý farklý alanda, onu kapsayan bir alan. Adý "Dersim' olabilir, bizce hiçbir sakýncasý yok. Milletvekili arkadaþlarýmýz kanun tekliflerini verdiler zaten. Bölge halký istiyorsa "Dersim' olmasýný, olsun. Doðrusunu isterseniz ben þunu arzu ederim, bölgede bir referandum yapýlsýn, bölge halký istiyorsa "Dersim' olsun diye adý, "Dersim' olarak deðiþtirilsin" diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, "Bir referandum önerecek misiniz?" sorusuna da, "Olmasýný isterim" yanýtýný verdi. -"HARAKÝRÝ MÝ YAPALIM?"- Kýlýçdaroðlu, bir gazetecinin, "Þöyle bir beklenti var, Türkiye'de sarsýcý, ses getiren bir muhalefet için daha ne kadar beklememiz gerekecek?" þeklindeki sorusu üzerine de, CHP'nin Türkiye'nin en önemli sorunlarýný sürekli olarak gündeme getirdiðini, mücadele ettiðini ancak medyada yeteri kadar yer bulmadýðýný belirtti. CHP'nin cezaevinde tecavüz edilen çocuklarý gündeme getiren parti olduðunu, eðitim sistemine karþý mücadele ederken Mecliste milletvekillerinin tekmetokat dövüldüðünü, Suriye politikasýnda Türkiye'nin yalnýzlaþacaðýný daha en baþýnda söylediklerini ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Eleþtirilen parti kim? CHP" diye konuþtu. Ýþçilerin haklarýný savunmalarýna, taþeron iþçiliðe karþý çýkmalarýna raðmen sendikalarýn Ak Parti'ye destek verdiðini belirten Kýlýçdaroðlu, "HAK-ÝÞ'e baðlý Çelik-ÝÞ, Ýskenderun'da grev yaptý, greve sahip çýkan CHP. Medyada haber olarak yer aldý mý? Grevi çözen yine CHP. Hak- Ýþ bize destek mi verdi, hayýr. Medyanýn özgürlüðü savunan kim, CHP. Gazeteciler hapiste, söyleyen kim, CHP. Bu konuyu bütün dünya CHP'den öðrendi" dedi. Kýlýçdaroðlu, Gezi olaylarýna sahip çýkan partinin, gençlerin özgürlük taleplerini, demokrasiyi savunan partinin de CHP olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Eleþtirilen parti kim, yine CHP. Yeterli olmayabilir ama bize þu eleþtiri gelmemeli; "Siz olaylar oluyor ve o olaylarý görmüyorsunuz.' O nedenle "sarsýcý, ses getiren eylem' neyse, buyurun siz söyleyin. Samimi söylüyorum yapacaðýz. Biz bütün bunlarý yaparken sarsýcý, ses getiren eylem olmuyor da ne olacak, harakiri mi yapacaðýz? Dünyanýn bütün demokrasilerinde sivil toplum örgütleri, gazeteler muhalefeti eleþtirirler ama siyaset sadece muhalefeti eleþtirmek olarak algýlanmaz. Biz de siyaset alaný sadece muhalefeti eleþtirmekle sýnýrlý, baþka alan yok, kalmadý çünkü. Siyaset yazacaksa, en rahat "CHP'yi nasýl eleþtiririm' bir ulusal spor haline geldi. Baþka türlü siyaset yapamýyor, AKP'yi eleþtirirse iþinden olacak." MHP: Son 11 yýldýr esnaf ve sanatkâr kan aðlýyor MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kenan Tanrýkulu, yaþanmakta olan tüm olumsuz geliþmeler içinde esnaf ve sanatkârýn "Ahilik Haftasý"ný hakkýyla kutlayamadýðýný, son 11 yýldýr esnaf ve sanatkârlarýn kan aðladýðýný söyledi. Tanrýkulu, "Ahilik Haftasý"na iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Tanrýkulu "Anadolu'da 13. yüzyýlda kurulan ahilik teþkilâtý; esnaf, sanatkâr, giriþimci ve ticaret erbabýný asýrlarca bünyesi içerisinde barýndýrdýðý, iþ ve meslek ahlâkýný kurup koruduðu, ortaya koyduðu ilkelerle de sadece meslekî kuruluþlara deðil, toplumun her kesimindeki insana hitap etmiþtir" derken, ancak son 11 yýldýr esnaf ve sanatkârlarýn kan aðladýðýný vurguladý. Esnaf ve sanatkarlarýn baþta finansmana eriþim güçlüðü ve Büyük alýþveriþ merkezleri olmak üzere çözüm bekleyen onlarca sorunla boðuþarak, rýzýklarýný çýkarmaya çalýþtýðýnýn altýný çizen Tanrýkulu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Kapanan firma sayýsý her yýl daha da artmakta, esnaf ve sanatkârlar, KOBÝ'ler halen finansmana eriþim güçlükleri çekmektedirler. Sokaðýn ticarî nabzýný gösteren protestolu senet sayýsý patlamýþ; bu kapsamda protestolu senet sayýsý 2013 yýlýnýn ilk 8 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,4 oranýnda artýþla 724 bin 686 adede yükselmiþtir. Protestolu senet tutarý ise yüzde 20 artýþla 4 milyar 904 milyon TL'ye ulaþmýþtýr. Karþýlýksýz çek sayýsý ise Aðustos sonu itibariyle 504 bin adete çýkmýþtýr. Bugün küçük esnaf, tüccar ve giriþimci ekonomik yavaþlamanýn etkilerini derinden hissetmektedir. Ýktidar küçük esnafý ve KOBÝ'leri iþ yapamaz duruma getirmiþtir. Ülkemizin her yerinde hýzla ve kontrolsüzce artan hipermarketlerin ve süpermarketlerin yarattýðý haksýz rekabet þartlarý, daralan iþ hacmi ve düþen kârlýlýklar esnafý zorunlu giderlerini dahi karþýlayamaz duruma düþürmüþtür." -"ÝKTÝDARIN SÝYASETÝ VE LOBÝ BASKILARINA BOYUN EÐMEYÝ BIRAKMASI GEREKMEKTE"- Bu nedenle 2008 yýlýnda TBMM'ye sunduklarý ancak AK Parti tarafýndan TBMM'de bekletilen, esnaf ve sanatkârýn da büyük oranda desteðini alan "Perakende Ticaret, Alýþveriþ Merkezleri ve Büyük Maðazalar ile Esnaf ve Sanatkârlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Teklifi"nin biran önce yasalaþmasý için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Tanrýkulu, "Çünkü küçük esnaf ve KOBÝ'lerimiz destek ve teþviklerden de yeterince yararlanamamaktadýrlar. Teþvikler genellikle büyük yatýrýmlara yönlendirilmektedir. Ayrýca özellikle bu sene desteklerin zamanýnda ödenmemesi, bürokratik iþlemlerin yürümesindeki sorunlar ve usulsüzlükler nedeniyle KOBÝ'lerimiz ve küçük esnafýmýz çok sýkýntýlý günler geçirmektedirler" ifadelerini kullandý. Yaþanmakta olan tüm bu olumsuz geliþmeler içinde esnaf ve sanatkârýn "Ahilik Haftasý"ný hakkýyla kutlayamadýðýnýn altýný çizen MHP Genel Baþkaný þöyle dedi: "Onlara verilecek en anlamlý hizmet kanun teklifimizin yasalaþmasý olacaktýr. Bu konuda iktidarýn siyaseti ve lobi baskýlarýna boyun eðmeyi býrakmasý gerekmektedir. Ýktidar tarafýndan; ülke olarak içine düþürüldüðümüz ekonomik ve sosyal karamsarlýðýn daðýlmasý için, vatandaþýmýzýn, esnafýmýzýn ve sanatkârýmýzýn öncelikli ihtiyacý olan istikrarýn her alanda saðlanmasý adýna Parti olarak çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz, bu anlamda "Ahilik Haftasý'nýn esnaf ve sanatkârýmýzla yine buruk kutlamaktayýz." HABER 9 Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Amerika'da katýldýðý bir toplantýda Gezi olaylarý ile ilgili soru üzerine, "Bu ve benzeri olaylarýn baþlangýcý ile ilgili açýkçasý gurur da duyarým. Çünkü þundan dolayý; Türkiye'yi bilenler, tanýyanlar yýl önce Türkiye hangi gündemlerle dünyanýn kamuoyuna gelirdi veya Türkiye'nin problemleri neydi? Bugün ise Türkiye'nin problemleri ne? Ýstanbul'daki olaylarýn baþlangýcý ayný Washington'da, Londra'da, New York'ta olduðu gibi çevre bilinci, þehrin yapýlmasý ile ilgili bu bina buraya yakýþýr, yakýþmaz kaygýlarý ile ortaya çýkan bir olay." dedi.gül, "Þimdi 5. Cadde'de birkaç yüz kiþi toplansa, caddenin ortasýna lastikler yaksa, 'bu yolu týkýyorum ben' dese, bunu bazen gündüz, bazen gece saat 10'da yapsa New York polisi ne yapar? Ne yaparsa onu yapýyor Ýstanbul polisi de..." ifadesini kullandý. New York'ta bulunan Gül, Merrill Lynch tarafýndan düzenlenen çalýþma kahvaltýsýna katýldý. Gül, burada yaptýðý konuþmanýn ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý. "AB YENÝ BÝR YAPILANMA ÝÇÝNE GÝRECEK" AB süreci ve AB-ABD arasýndaki iliþkilerin nasýl dengelendiðine iliþkin bir soru üzerine Gül, "AB, bizim stratejik bir eðilimimiz. Dolayýsýyla konjonktürlere baðlý deðil. AB'nin önümüzdeki 5-10 yýl içinde belki yeni bir yapýlanma içine gireceði de gayet açýk. Dolayýsýyla bunlarý gerçekçi bir þekilde tahlil edip biz kendimizi ona göre hazýrlýyoruz. Ayrýca müzakere süreci devam ediyor. Belki çok canlý deðil ama teknik seviyede gayet iyi. Ama problemler var. Fasýllarýn içindekileri yapmanýz önemli. Fasýllarla ilgili her yýl yeni bir yasa çýkartýyorlar." cevabýný verdi. Gül, "Üye ülkeler de bu süre içinde bir þey gördüler. Daha önce Türkiye'ye fakir, yardým edecekler bir ülke olarak bakýyorlardý. Bu süre içinde herkes fark etti ki Türkiye öyle bir ülke deðil. Türkiye güçlü, dinamik bir ülke. Türkiye'nin fakir imajý tamamen gitmiþ Gül, BM'de üçüncü sýrada konuþacak Leyla Demirkan ýn vize davasýnda olumsuz karar Avrupa Adalet Divaný, Leyla Demirkan davasýný sonuçlandýrdý. Adalet Divaný, Leyla Demirkan'ýn vize muafiyetinden yararlanamayacaðýna karar verdi. Karar ile Türk vatandaþlarýnýn vize muafiyetinde Avrupa'daki hukuki yol kapanmýþ oldu. Adalet Divaný, Türk vatandaþlarýnýn AB ülkelerine 3 aya kadar vizesiz seyahat hakký elde edebileceði Demirkan davasýný karara baðladý. Lüksemburg'daki mahkeme, Leyla Ecem Demirkan'ý vizeyle ilgili iddiasýnda haksýz buldu. Bu kapsamda Türk vatandaþlarýnýn AB ülkelerine azami 3 ay süreyle turistik amaçlý vizesiz seyahat hakký olmadýðýna hükmedildi. Bir yönüyle olaylarýn baþlangýcýndan gurur duyarým vaziyette ve karþýlarýnda güçlü, gelecek vaat eden bir ülke. Dolayýsýyla bu algýnýn deðiþikliði de çok önemli." dedi. " BÖLGENÝN ZENGÝNLERÝ TÜRKÝYE'YE GELÝYOR" Suriye sýnýrýndaki geliþmelerle ilgili soru üzerine de Gül, "Suriye'de ve bölgede olanlar acý verici. Birçok tehditler ortaya çýkýyor. BM toplantýsýnda birinci konu bu. Bunun ekonomik boyutu açýsýndan Türkiye'ye ekonomik sýkýntý getirmediðini söyleyebilirim. Bölgedeki bu geliþmeler bölgedeki bütün zenginlerin varýðýný-yoðunu alýp güvenli bir liman olarak Türkiye'ye gelmelerine yol açýyor. Bizim için bir bakýma iyi ama bölge için çok sevinilecek bir þey deðil." ifadesini kullandý. "NEW YORK POLÝSÝ NE YAPARSA ÝSTANBUL POLÝSÝ DE ONU YAPIYOR" Gül, Gezi protestolarýnýn sorulmasý üzerine de þunlarý söyledi: "Bu ve benzeri olaylarýn baþlangýcý ile ilgili açýkçasý gurur da duyarým. Çünkü þundan dolayý; Türkiye'yi bilenler, tanýyanlar yýl önce Türkiye hangi gündemlerle dünyanýn kamuoyuna gelirdi veya Türkiye'nin problemleri neydi? Bugün ise Türkiye'nin problemleri ne? Ýstanbul'daki olaylarýn baþlangýcý ayný Washington'da, Londra'da, New York'ta olduðu gibi çevre bilinci, þehrin yapýlmasý ile ilgili bu bina buraya yakýþýr, yakýþmaz kaygýlarý ile ortaya çýkan bir olay. Bu tip problemler baþta demokratik, geliþmiþ ülkelerin problemleri. Türkiye'nin problemleri buna benzer problemler haline geldi. Önce bunun bilinmesini isterim. Türkiye'nin problemleri veya bu cinayetlerle ilgili, çok büyük iþsizliklerle ilgili, çok büyük anti demokratik uygulamalar veya diktatörlükle, otorotizm ile ilgili deðil. Bir nokta da Washington'da da göreceðiniz benzer sebeplerle baþlayan olaylar. Önce bunu bilmenizi isterim. O bakýmdan da demek ki Türkiye'yi nereden nereye getirmiþiz, diye övünürüm. Dolayýsýyla iþin bu safhasý ile ilgili zaten mesajlarý aldýðýmýzý ilk gün söyledik, hükümet de söyledi. Bu sene rekor seviyede devlet ve hükümet baþkanýnýn katýldýðý Birleþmiþ Milletler Genel Kurul toplantýlarý için hafta sonu New York'a giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün yoðun temas trafiði dün baþladý. Gül, bugün de BM Genel Kurulu'nda Brezilya ve ABD devlet baþkanlarýnýn ardýndan üçüncü sýrada dünya liderlerine hitap edecek.68. dönem Genel Kurul açýlýþ toplantýlarýnýn ilk gününde her yýl olduðu gibi yine önce Brezilya ardýndan da ABD devlet baþkanlarý konuþmalarýný yapmak için kürsüye gelecek. Cumhurbaþkaný Gül, Baþkan Obama'dan sonra Genel Kurul'a seslenerek, Türkiye adýna dünyadaki geliþmeleri deðerlendirme konuþmasýný yapacak. 9 günlük ABD programýnda Princeton Üniversitesi ve Dýþ Ýliþkiler Konseyi'nde birer konuþma yapacak olan Abdullah Gül, New York Times ve Foreign Affairs e de mülakatlar verecek. 66 yýllýk gelenek 1945'te kurulan BM'nin 1947 yýlýnda düzenlenen ilk özel toplantýya ve ikinci toplantýya dönemin Brezilya Dýþiþleri Bakaný Oswaldo Aranha baþkanlýk etti. O tarihten bu yana açýlýþlarda konuþma hakký Brezilya'yý temsil eden kiþiye veriliyor. Ýkinci sýrada ise BM Genel Kurulu'na ev sahipliði yapan ABD çýkýyor kürsüde. Brezilya Devlet Baþkaný Dilma Rousseff, 2011 yýlýnda yaptýðý konuþmasýnda BM Kurulu'nda açýlýþ konuþmasý yapan ilk kadýn olma ünvanýna sahip olmuþtu. Adalet Divaný, "Leyla Ecem Demirkan" davasýnda baþvuruyu reddederek, Türk vatandaþlarýnýn Avrupa'ya vizesiz girme hakký olmadýðýna hükmetti. Mahkeme, Türk vatandaþlarýndan istenen vizenin gerekli yasal zemine sahip olduðuna iþaret etti. Demirkan davasý nedir? 1993 doðumlu Türk vatandaþý Leyla Ecem D e m i r k a n ' ý n, Almanya'daki ailesini ziyaret etmek için yaptýðý vize baþvurusunun reddedilmesinin ardýndan konuyu mahkemeye taþýmýþ ve "Türkiye ile AB arasýnda imzalanan Ankara Anlaþmasý Ek Protokolü uyarýnca vizesiz giriþ hakkýna sahip olduðunu" iddia etmiþti.

10 HABER 10 Uzunköprü: 3 puan taraftarýmýza hediye olsun Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, evinde konuk ettiði Sancaktepe Belediyespor u 3-0 yenen Ünyespor un baþarýsýný taraftara hediye etti. Yeþil-beyazlý ekibe sahip çýkýldýðý sürece güzel sonuçlar alacaklarýný ifade eden Uzunköprü, Evimizdeki bütün maçlar bizim için final, taraftardan büyük destek bekliyoruz. Bir tane Ünyespor var, baþka Ünyespor yok. Kýsýr çekiþmeleri býrakýp takýmlarýna sahip çýksýnlar mesajýný verdi. Uzunköprü, ayrýca, Ünyespor un yeri burasý deðil. Ünyespor hedefleri olmasý gereken kulüp. Geçmiþte hedeflere oynayan kulüptü, bulunduðu yer yakýþmýyor diyerek ligin baþýnda ortaya koyduklarý þampiyonluk hedefini hatýrlattý. Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, Spor Toto 3. Lig 2. grupta oynayan Ünyespor un Orhangazi maçýnda kural hatasý nedeniyle yaþadýðý talihsizliði Sancaktepe Belediyespor karþýsýnda 3 golle alýnan 3 puanla telafi ettiklerini söyledi. Sancaktepe nin ligde iddialý takýmlardan biri olduðunu belirten Uzunköprü, Geçen hafta Orhangazi maçýnda galibiyeti kaçýran bir takým olarak beraberlikle sonuçlanan hak etmediðimiz skorla ayrýldýðýmýz maçta kural hatasý yaptýk. Bu nedenle oyuncularýmýzýn moral motivasyonu sýfýrdý. Ama önümüze bakýyoruz Hafta baþýndan bu yana takýmý toparlayabildik ve Sancaktepe Belediyespor maçýna çýktýk. Sancaktepe Belediyespor ligde yaklaþýk 4.5 trilyona yakýn bütçesi olan, Türkiye 2. Ligde oynayan oyuncularý toplayan ve ekonomisi en iyi olan takým. Oyuncularýmýz tebrik ediyorum, 3-0lýk skorla maçý aldýk. Ýnþallah Ünye ye kendimizi takým olarak affettirmiþizdir dedi. Yeþil beyazlý ekibin evinde oynadýðý bütün maçlarý final olarak oynadýðýný vurgulayan Uzunköprü, Taraftardan büyük destek bekliyoruz. Bir tane Ünyespor var, baþka Ünyespor yok. Kýsýr çekiþmeleri býrakýp takýmlarýna sahip çýksýnlar. Takýma sahip çýkýldýðý sürece bu takým mutlu eder. Maçta takýmýný destekleyen taraftarýmýza teþekkür ediyorum ve 3 puaný taraftarýmýza armaðan ediyorum diye konuþtu. Uzunköprü, gelecek hafta oynanacak Hacettepe deplasmanýna odaklandýklarýný belirterek Þu anda Hacettepe maçýný düþünmeliyiz. Bizim hiç beklemediðimiz þekilde beþ sakat oyuncumuz var, bu hafta oynatamadýk. Bugün maçta kritik anlarda oyundan çýkmalar oldu. Her þeye raðmen bütün futbolcular görevini yerine getirdi dedi. Uzunköprü, ayrýca, Ünyespor un yeri burasý deðil. Ünyespor hedefleri olmasý gereken kulüp. Geçmiþte hedeflere oynayan kulüptü, bulunduðu yer yakýþmýyor diyerek ligin baþýnda ortaya koyduklarý þampiyonluk hedefini hatýrlattý.spor SERVÝSÝ Hafta sonu oynanacak olan U17 Ligi programýnda deðiþiklik U17 Ligi B Grubunda Osmancýk Belediyespor ve Hitit Gençlikspor Kulüplerinin Ligden çekilmeleri üzerine toplanan Ýl Futbol Tertip Kurulu 2. Hafta müsabakalarýn programýnda deðiþiklik yapmak zorunda kaldý. Ýl Futbol Tertip Kurulu yaptýðý yeni düzenlemeye göre, 28 Eylül 2013 Cumartesi günü saat te 1 nolu sahada oynanmasý gereken H.E. Kültürspor-Gençlerbirliðispor müsabakasýnýn ayný gün ayný sahada saat te oynanmasýna, yine 28 Eylül 2013 Cumartesi günü saat de 2 nolu sahada oynanmasý gereken Alaca Belediye Gençlikspor-Ýskilip Belediyespor müsabakasýnýn ise ayný gün, ayný saatte 1 nolu sahada oynatýlmasýna karar verdi. YENÝ SEZON ÜÇ KIRMIZI KARTLA BAÞLA- DI Geçtiðimiz hafta sonu oynanan karþýlaþmalarla baþlayan Çorum Amatör Küme müsabakalarýnda ilk haftada 3 kýrmýzý kart gösterildi. 21 Eylül 2013 Cumartesi günü U17 Ligi ile baþlayan Amatör Futbol Sezonunun birinci haftasýna oynanan 3 karþýlaþmada 3 kýrmýzý kart çýktý. Gösterilen 3 kýrmýzý karttan birisinin kural gereði çýktýðý görülürken, diðer çýkan iki kýrmýzý kart disiplin suçu nedeniyle gösterildi. Sezonun Ýlk kartýný Ýskilip Belediyespor Kalecisi Halil Ýbrahim Sarý, ÝskilipBelediyespor- Ulukavakspor müsabakasýnýn 30. Dakikasýnda rakibinin bariz gol yapma þansýný faul yaparak engellediði için kural gereði kýrmýzý kart görerek müsabakadan ihraç edildi. Diðer Ýki kýrmýzý kart ise Gençlerbirliðispor-Alaca Belediyespor karþýlaþmasýnda çýktý. Müsabakanýn 78. dakikasýnda Gençlerbirliðispor dan 5 forma numaralý Ertuðrul Yýldýrým hakeme karþý disiplin suçu iþlemesinden dolayý görürken yine ayný takýmdan 10 forma numaralý Batuhan Demirel ise müsabaka bitiminden sonra ayný suçtan kýrmýzý kart gördü. Bu iki sporcuda tedbirli olarak Ýl Futbol Disiplin kuruluna sevk edilirken, bu sporcularýn cezalarý önümüzdeki hafta toplanacak olan Ýl Futbol Disiplin Kurulu tarafýndan açýklanacak. 22 Eylül 2013 Pazar günü oynanan U15 Ligi müsabakalarýnda ise kýrmýzý kart gösterilmedi. SPOR SERVÝSÝ "Abdullah Gül Baþbakan da olabilir" Eðitim Ýþ: Gericinin kurduðu barikatlarý yýkmayý, namus borcu kabul ederiz Eðitim Ýþ, AK Parti'nin her türlü "baský, sürgün gibi saldýrýlarýna" raðmen üye sayýlarýnýn bugün 40 bine yaklaþtýðýný vurgulayarak, "Bugünün geçici siyasi ikliminin sarhoþu olan kelle avcýlarýndan yaptýklarý hukuksuzluklarýnýn hesabýný kararlýlýkla soracaðýz. Biz gericinin kurduðu barikatlarý yýkmayý, üyelerimize kurulan pusunun hesabýný sormayý namus borcu kabul ederiz" açýklamasýnda bulundu. Eðitim Ýþ Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapýlan açýklamada, AK Parti iktidarýnýn yýllardýr laiklik hassasiyetine sahip kamu görevlilerine yönelen insafsýz saldýrýlarý hýz kesmeden devam ettiðine dikkat çekilerek, saldýrýnýn merkezinde Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yer aldýðý ifade edildi.ak Parti bürokrasisinin kendisine kurban olarak seçtiði güncel maðdurlarýndan bir tanesinin de, Ýstanbul Sancaktepe Yenidoðan Çok Programlý Lisesi'nin Müdürlüðü'nü yapan üyelerden biri olduðu aktarýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Milli Eðitim Bir Sen Bakanlýðý'na dönüþen AKP'nin sevk ve idaresi altýndaki Milli Eðitim Bakanlýðý'nda okul yöneticiliði yapan üyemiz 22 Nisan 2013 tarihinde kamuoyunun provokatif ve seviyesiz yayýnlarý ile tanýdýðý, çocuk tecavüzcüsü savunucusu sözde yayýn kuruluþu tarafýndan, öðrenci velilerine seçmeli dini dersler yerine Astronomi, Bilgi Kuramý ve Proje derslerini seçtirdiði gerekçesiyle "28 Þubat Sancaktepe'de' baþlýðýyla hedef tahtasýna konuldu. Sendikamýz Genel Merkez ve Þube yöneticileri provokatif yayýn tarihi itibariyle uydurma iddialarla ilgili olarak savunmasý dahi alýnmayan üyemizle ilgili olarak yapýlan yayýnýn doðru olup olmadýðýný Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine sormuþ ve haberde ileri sürülen iddianýn doðru olmadýðý yanýtýný almýþlardýr. Ancak ayný gazete 09 Eylül 2013 tarihinde "Yasakçý Müdire Görevden Alýndý' baþlýðýyla verdiði bir baþka haberle o tarihte görevinin baþýnda bulunan üyemizin görevinden alýndýðýný iddia etti. Gazetenin söz konusu haberi üzerine bunu talimat olarak algýlayan Milli Eðitim Bakanlýðý haberden 2 gün sonra üyemizi apar topar sorguya almýþ, üyemiz uydurma bir sürü iddiaya muhatap olmuþtur. Ýddialarýn gerçek dýþýlýðýný ortaya koyan delilleri dikkate alýnmayan ve tanýklarý bile dinlenmeyen üyemiz soruþturmanýn selameti için görevden el çektirilmiþtir."açýklamada bakanlýðýn kadrolarýnýn hemen tamamýný imam-hatiplerle, din dersi öðretmenlerinin tekeline terk ettiði vurgulanarak þunlar kaydedildi: "Dünya üzerinde kadýn ve erkeðin eþit haklara sahip olduðu, toplumun bütün renklerinin kardeþçe kendisini ifade edebildiði tek Ýslam toplumu olan halkýmýz, hýzla çaðdaþ toplumlarýn acýyarak baktýðý karanlýk lige itilmektedir. Gezi isyanýnýn nedeni bu karanlýk tablodur. Bugünün geçici siyasi ikliminin sarhoþu olan kelle avcýlarýndan yaptýklarý hukuksuzluklarýnýn hesabýný kararlýlýkla soracaðýz. Atatürk'le ve Atatürkçülerle uðraþanlar bu deðerlerimizi kuþatmaya çalýþýrken kuþatmanýn içinde kaldýklarýný görecekler. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, NTV'deki "Mehmet Barlas ile 45 Dakika" programýnda gündeme iliþkin sorularý yanýtladý. Atalay, çözüm sürecine iliþkin, "Yürüyen bir çözüm süreci var. Bu çözüm sürecinin ana hedefi 'terör bitsin, þiddet bitsin, silahlar býrakýlsýn, bütün sorunlar siyaset kurumu içine halledilsin, siyaset kurumu bunu çalýþsýn tartýþsýn vesaire..' Tabi varmak istediðimiz yer orasý ama bu süreçler daima kendine göre bazen riskleri vardýr. Bazen temposu yavaþlar. Bazen hýzlanýr. Bunlar uluslararasý örneklerde de böyledir. Bunlara bakarak ümitsizliðe kapýlmamak lazým, telaþ da etmemek lazým" dedi. Gezi Parký eylemlerinin bazen sahalarda ve bazen de Türkiye'nin çeþitli yerlerinde sürekli tekrarlandýðýna iþaret edilmesi üzerine Atalay, olaylarý deðiþik açýlardan takip ettiklerini belirtti. Beþiktaþ-Galatasaray maçýndaki olaylarýn sporda þiddetle alakalý olduðunu ifade eden Atalay, "Siyasi yorumlarla hemen birleþtirmek de doðrusu uygun olmayabilir" diye konuþtu. Atalay, Taksim merkezli olaylarýn canlý tutulmaya çalýþýldýðýný ve teþvik edildiðini ancak güçlü bir zemini bulunmadýðýný vurguladý. Atalay, kalýcý ve ilerleyebilecek geliþmeler olarak görmediðini dile getirerek, "Bu son geliþme, Taksim sonrasý öyle çok beklenen bir þey deðildi. Ama olaylar geliþtikten sonra þunu anladýk. Hem belirli konularda bir birikim var. Bazý tasarruflar o birikimi oluþturmuþ. Hem de bazý kesimlerin de hazýrlýðý da var" ifadesini kullandý. "Demokratikleþme paketinin, insanlardaki huzursuzluðun giderilmesine katkýsý olup olmayacaðý" dair soruya Atalay, þu yanýtý verdi: "O birikimi de bir çok yönden analiz etmek lazým. O günler söylemler ve bazý yasalarýn, alkol düzenlemesi gibi yasalarýn takdim ediliþi vesaire, oralarda bazý yanlýþ anlatým hatalarý olmuþ olabilir. Ama özünde iyi anlatýlsa bu birikimi besleyecek þeyler deðil. Ama bu demokratikleþme paketi toplumu daha da rahatlatan, rahatlacak, herkesi rahatlatacak bir þey. Bir anlamda Türkiye, çok taþýdýðý, toplumsal olaylara kaynaklýk eden birçok aðýrlýklarýndan kurtulacak ve demokrasinin önündeki engellerden de kurtulacak." ''YÜZDE 75'Ý 'CHP'YE OY VERÝRÝM' DÝYOR'' Gezi Parký olaylarýna iliþkin ellerinde çok saðlýklý veriler bulunduðuna dikkati çeken Atalay, "Taksim sonrasý geliþen olaylarda CHP'nin aktif rolü çok fazladýr" dedi. Atalay, olaylara katýlanlarýn yüzde 75,5'ini CHP'li ve CHP'ye oy vereceðini söyleyenlerin oluþturduðunu belirtti. Tutuklu gazetecilere yönelik demokratikleþme paketinde düzenleme yer alýp almadýðý yönündeki bir soru üzerine Atalay, terörle mücadele eden ülkelerde özgürlüklerin istenildiði kadar rahatlatýlamadýðýna vurgu yaptý. Atalay, ABD'nin bir zamanlar dünyanýn en özgürlükçü ülkesi olduðunu ancak 11 Eylül 2001'de yaþananlarýn ardýndan, güvenlik için çok zayýda kurumun oluþturulmasýnýn yaný sýra yasalar çýkarýldýðýný anýmsatarak, dünyadaki terör olaylarýnýn da olaðanüstü tedbir ve yasalarý beraberinde getirdiðine dikkati çekti. Atalay, Türkiye'ye de böyle bakýlmasý gerektiðine iþaret ederek, "Bizim genel ilkemiz þu: Þiddet içermeyen bütün düþünce, ifade, inançlar serbest olsun. Hiçbir sýnýr olmasýn. Uluslararasý bir kriter vardýr. O da þiddettir. Biz oraya ulaþmak için çok düzenleme yaptýk ama KCK'dan dolayý gazeteci kimliðinde insan var içeride" deðerlendirmesinde bulundu. Ýçerde olan gazetecilerin basýn suçlarýndan dolayý deðil, örgüt vesaire gibi suçlardan tutuklu bulunduklarýný aktaran Atalay, uluslararasýnda Türkiye'de gazetecilerin cezaevinde olduklarýna dair tespiti arzu etmediklerini söyledi. Demokratikleþme paketinin KCK'dan tutuklu olanlarý kapsayýp kapsamayacaðýna dair soru üzerine Atalay, þöyle konuþtu: "Yürüyen bir çözüm süreci var. Bu çözüm sürecinin ana hedefi 'terör bitsin, þiddet bitsin, silahlar býrakýlsýn, bütün sorunlar siyaset kurumu içine halledilsin, siyaset kurumu bunu çalýþsýn tartýþsýn vesaire..' Tabi varmak istediðimiz yer orasý ama bu süreçlerin daima kendine göre bazen riskleri vardýr. Bazen temposu yavaþlar. Bazen hýzlanýr. Bunlar uluslararasý örneklerde de böyledir. Bunlara bakarak ümitsizliðe kapýlmamak lazým, telaþ da etmemek lazým. Burada belli diyalog kanallarý açýk ve çözüm süreci devam ediyor. Orada hükümetin kararlýðý çok ileri. Ýlk günkü gibi kararlýyýz ve heyecanýmýzý koruyoruz. Bu konuda üzerimize düþenleri yapma gayreti içindeyiz. Bu demokratikleþme paketi, hem çözüm süreci ile irtibatlý hem de genel manada bugüne kadar pek çok kesimin beklentisini göz önüne alan, taleplerini gözönüne alan, yani Türkiye'de bütün kesimleri kuþatan bir çalýþma." Atalay, iktidarlarý döneminde bir defa da açýklanan en geniþ paket olduðunu dile getirerek, pakette anayasa tasarrufuna baðladýklarý yeni bir politikalarý bulunmadýðýný söyledi. Atalay, pakette basýna yansýmamýþ sürprizler de bulunduðunu ifade etti. 'ÖNÜMÜZDEKÝ YIL ÇETÝN, ZOR BÝR YIL' AK Parti hükümeti olarak on bir yýl içinde yaptýklarý çalýþmalarý "Sessiz Devrim" adlý kitapta topladýklarýný anlatan Atalay, kitabý demokratikleþme anlamýnda yapýlanlarýn envanteri olarak nitelendirdi. Türkiye'nin söz konusu dönemde büyük deðiþim yaþadýðýný, normalleþme sürecinde önemli adýmlar atýldýðýný vurgulayan Atalay, AK Parti'nin iktidar olma sürecini hakkýnda da bilgi verdi. 'GÜL, BAÞBAKAN OLABÝLÝR MÝ?' "Eðer Baþbakan, cumhurbaþkaný olursa Abdullah Bey yeniden baþbakan olur mu, böyle bir ihtimal var mý" sorusuna karþýlýk Atalay, þunlarý kaydetti: "Önümüzdeki yýl çetin bir yýl, zor bir yýl. Ýnþallah Allah Türkiye'ye, hepimize kolaylýk versin. Ýki seçimin olduðu, bizim büyük kararlar vereceðimiz bir yýl. Her þeyi bu süre içinde çalýþacaðýz ve her þey iyi gidecek diye umut ediyoruz. Belki geriden tam görünmüyor olabilir ama bizim partimizde müthiþ bir insani iliþkiler aðý vardýr, dostluklar. Baþbakanýmýzla Cumhurbaþkanýmýzýn, her birimizin. On bir yýl böyle kolay bir on bir yýl deðil. Ben, bu kabinede ilk hükümetten beri kalanlardan biriyim. Biz, üç kiþiyiz, Ali Babacan ve Binali (Yýldýrým) ile beraber. Bütün bu süreci de çok yakýndan yaþadýk hem þahit olduk hem aktörleri olduk. Birbirimize karþý dostluklar, aile baðlarý, sadakatler, dava arkadaþlýðý hepsi birbirine çok girmiþ farklý bir yapý var. Bütün bu zorluklarý bütün bu güzel baðlar ve iliþkiler içinde çözeceðiz. Ýnþallah gelecek yýlý partimiz ve hükümetimiz yine yoluna daha güçlü devam edecek. Hepimizin, hepsinin birlikte kurduðu yürüttüðü bir parti bu. Önemli olan partimizin ve bu davanýn yoluna saðlýkla gitmesidir." Mehmet Barlas ýn, Abdullah Gül Baþbakan da olabilir sözleri üzerine Atalay, Bütün o faktörler olabilirliðin içindedir ifadelerini kullandý. 'AK PARTÝ O YÖNDEN GEÇMÝÞTEKÝLER GÝBÝ BÝR PARTÝ DEÐÝL' "Bizim partimizi kurarken ve hükümetimizin ilk baþýndan beri en önemli ilkemiz Türkiye'ye normalleþtirmek" diyen Atalay, AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'de sadece fiziksel yatýrýmlarýn deðil devlette de kurumlarýn reflekslerinin deðiþtiðine, geliþtiðini iþaret etti. "Sizce askeri vesayet bitti mi ya da derin devlet yok mu artýk?" sorusuna Atalay, "Türkiye, artýk eskiye dönemez. Yine belli güçlerin, belli kurumlarýn bu bazen basýn olur, bazen yargý, bazen asker, bazen patronlar kesimi, bazen baþka bir kesim olabilir, Türkiye'deki geliþmelerde belli aðýrlýklarýný koymuþ olabilirler. Yani vesayet sistemi diyebileceðimiz eskiden olduðu gibi bir yapý artýk Türkiye'de yürümez" karþýlýðýný verdi. "Sizin asýl sorununuz size alternatif bir partinin olmamasý. Acaba AK Parti'nin içinden mi muhalefet çýkmalý" denilmesi üzerine Atalay, "Yok, AK Parti'den çýkmaz. AK Parti o yönden geçmiþtekiler gibi bir parti deðil, olmaz yani" diye konuþtu.

11 SPOR 11 Futsal Turnuvasý'na Hitit Üniversitesi de katýlýyor "Futsal'a memnuniyetle katýlýrýz" Çorumspor'da transfer devam ediyor Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde bu sezon kümede kalmayý hedefleyen Çorumspor yönetimi transfere devam ediyor. Ýskilip Belediyespor maçýnda alýnan maðlubiyet kýrmýzý siyahlý yönetimi, teknik direktörün raporu doðrultusunda kadro takviyesine yöneltti. Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak dün yapýlan antrenmanda yaptýðý açýklamada kýrmýzý siyahlý takýmýn BAL liginde varlýðýný devam ettirmesi adýna ellerinden geleni yapacaklarýný bu doðrultuda da takýma takviyeyi sürdüreceklerini söyledi. Atak, dün yapýlan antrenmana baþkan Rumi Ispanak ile beraber anlaþmaya vardýklarý Konya Sarayönüspor'dan Timuçin Tiregün ve Erdekspor'dan Ercan Batý ile geldi. Atak, yeni transferlerle antrenmaný takip ederken yaptýðý açýklamada 2 transferlerinin daha olduðunu bugün itibari Afyonkarahisarspor'dan Erdal Akaydýn ve Çarþambaspor'dan Gürcan Altýntaþ'ýnda antrenmanlarýna katýlmalarýný beklediklerini sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN Tek Yýldýz Gazetesi, Çorum Gazetesi ve Tetra Ajan tarafýndan düzenlenecek olan Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artýyor. Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer, Genel Yayýn Yönetmeni Halil Ýbrahim Kaya, Tek Yýldýz Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Nadir Yücel ve Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ziyarette bulundular. Ziyaret sýrasýnda Futsal Turnuvasý hakkýnda Rektör Alkan'a bilgiler verilirken, Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Faruk Yamaner de ziyarette hazýr bulundu. Selahattin Ezer, Halil Ýbrahim Kaya, Nadir Yücel ve Mustafa Sadýç'ýn ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Futsal Turnuvasý'na katýlmaktan dolayý memnuniyet duyacaklarýný belirtti. Böyle bir organizasyonun Çorum'a güzel þeyler katacaðýna inandýðýný belirten Rektör Alkan, üniversite içerisinde yapýlacak tanýtýmlarla birkaç takým çýkarýlacaðý yönünde görüþ bildirdi. Hitit Üniversitesi olarak birkaç takýmla Futsal Turnuvasý'nda yer alabileceklerini dile getiren Rektör Alkan, organizasyon gerçekleþtirilecek olanlara da þimdiden böyle bir turnuvayý Çorum'da yapacaklarý için teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Sportif avukatlarda turnuvada yer alacak Kastamonuspor hazýrlýklarý baþladý Ýskilip gözünü Tosya'ya çevirdi Lige Ýskilip Belediyespor maðlubiyeti ile giriþ yaparak taraftarlarýný üzen Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla ligin ikinci haftasýnda karþýlaþacaðý Kastamonuspor hazýrlýklarýna baþladý. Dün Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 11.00'da Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde yapýlan çalýþmaya Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýnda sakatlanan Batuhan ile izin alan Samet Sur ve okullarý nedeniyle Mustafa, Recep, Ö.Faruk, Þakir ve kaleci Bekir katýlmadý.isýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlayan antrenman öncesinde futbolcularla görüþme yapan teknik patron Sunay Güneþ Ýskilip Belediyespor maçýný unutmalarýný ve bundan sonraki maçlara konsantre olmalarýný söyledi. 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan 10 dakikalýk tempolu koþular yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný yarý alanda yapýlan çift kale çalýþmasý ile tamamladý. Çorumspor bugün saat 11.00'de yapacaðý antrenman ile Kastamonuspor hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorumspor karþýlaþmasýndan aldýðý 3 puanla Bölgesel Amatör Lig(BAL) iyi bir giriþ yapan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Çorumspor maçýný unutup hafta sonunda deplasmanda oynayacaklarý Tosya Belediyespor karþýlaþmasýný düþünmeye baþladýklarýný söyledi. Çorumspor maçýnýn ardýndan 1 günlük iznin ardýndan dün yapýlan tek antrenmanla Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayan mavi beyazlýlar bugün ve yarýn çift antrenmanla hazýrlýklarýný devam ettirecek. Teknik direktör Nihat Armutçu, moral motivasyon olarak iyi durumda olduklarýný ancak sakatlarýn durumunun kendilerini üzdüðünü sakat futbolcularýn tedavi süreçlerinin devam ettiðini sözlerine ekledi. HABÝP ALUBA'NIN ÝÞLEMLERÝ DEVAM EDÝYOR Ýskilip Belediyespor'un kadrosuna katmak istediði yabancý futbolcusu Habip Aluma'nýn iþlemleri sürüyor. Sempatik futbolcu, oturma izni alýnmasý için gerekli evraklardaki eksikliði nedeniyle geçtiðimiz hafta Çorumspor'a karþý forma giyememiþti. KASTAMONUSPOR VE SAFRAN- BOLUSPOR'UN DURUMLARI LÝGÝN GÝDÝÞATINI DEÐÝÞTÝREBÝLÝR Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor ile ayný grupta mücadele eden Kastamonuspor ve Safranboluspor ilk hafta karþýlaþmalarýna lisans sorununu çözememeleri nedeniyle çýkamamýþtý. Ýki takýmýn lisanlarýný çýkaramamasý ve küme düþürülmesi durumunda statü gereði sadece Çorum ve Ankara temsilcilerinden 1 takým küme düþecek. 4 Takýmla lige katýlan Ankara'nýn 1 takýmý, kontenjaný 1 takým olan ilimizin ise lig sýralamasýnda altta kalan 1 takýmý küme düþecek. Çorum Barosu da Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý öncesi baþvurular baþlarken, 25 Ekim'de sona erecek. Baþvurular öncesi organizasyon heyeti dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn ardýndan Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz'ý da makamýnda ziyaret etti. Ziyarette yer alan Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer, Genel Yayýn Yönetmeni Halil Ýbrahim Kaya, Tek Yýldýz Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Nadir Yücel ve Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Futsal Turnuvasý hakkýnda Çorum Barosu Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz'a turnuva hakkýnda bilgiler vererek Özyýlmaz'dan bir ya Kýlýç, turnuvada birinci olmalarý halinde büyük ödülü bir hayýr kurumuna baðýþlayacaklarýný söyledi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB), Futsal (Salon Futbolu) Turnuvasý'nda hedefini büyük tutuyor. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Birlik olarak katýlacaklarý Futsal'da birinci olmalarý halinde büyük ödülü bir hayýr kurumuna baðýþlayacaklarýný kaydetti. Futsal Organizatörü Tetra Ajans Temsilcisi Mustafa Saðdýç beraberinde Turnuva Tertip Komitesi'nden Selahattin Ezer, Halil Ýbrahim Kaya ve Nadir Yücel'le birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a 8 Kasým'da Çorum'da düzenleyecekleri Futsal hakkýnda bilgi vererek, turnuvaya destek istedi. Turnuvanýn 8 Kasým'da Atatürk Spor Salonu'nda 64 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceðini ifade eden Futsal Organizatörü Mustafa Saðdýç, 45 gün sürecek olan turnuvada yaklaþýk 800 sporcunun mücadele edeceðini söyledi. Türkiye'de 64 takýmýn katýldýðý hiçbir spor organizasyonunun yapýlmadýðýný belirten Saðdýç, bunun Çorum'da bir ilk olacaðýný ifade ederek, turnuvada þampiyon olan takýmýn 50, ikincinin 25, üçüncünün ise 10 çeyrek altýnýn yaný sýra kupa ile ödüllendirileceðini aktardý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, turnuvaya ÇESOB olarak katýlacaklarýný da daha fazla takýmla turnuvaya katýlabilecekleri sözünü aldýlar. Çorum'da ilk kez gerçekleþtirilecek Futsal Turnuvasý hakkýnda görüþ bildiren Çorum Barosu Baþkaný Avukat Ýbrahim Özyýlmaz, turnuvanýn sportif ve sosyal faaliyetler anlamýnda önemli bir etkinlik olacaðýný Çorum Barosu olarak sportif aktivitelere katýldýklarýný ve kendi içlerinden birkaç takýmýn turnuvada mücadele edebileceðini söyledi. Özyýlmaz son olarak kendisini ziyaret eden ve Futsal Turnuvasý'ný Çorumlularla buluþturacak olan organizasyon yetkililerine de teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ ÇESOB, Futsal'da hedefini belirledi Akýn, "Lig'de çýkýþýmýz devam edecek" ayrýca il ve ilçe odalarýnda katýlýmýný saðlayacaklarýný belirterek, turnuvada þampiyon olmalarý halinde büyük ödülü bir hayýr kurumuna baðýþlayacaklarýnýn sözünü verdi. Turnuvanýn Çorum spor camiasýna hayýrlý olmasýný temenni eden ve turnuvaya katýlan tüm takýmlara baþarýlar dileyen Kýlýç, Futsal'ýn Çorum'un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýný kaydetti. Ziyarette ayrýca Mustafa Saðdýç, Selahattin Ezer, Halil Ýbrahim Kaya ve Nadir Yücel, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç nezdinde tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn Eylül tarihleri arasýnda bu yýl 26.'sý kutlanacak olan Ahilik Haftasý'ný da kutlamayý ihmal etmediler. SPOR SERVÝSÝ Batman Petrolspor'un Sakaryaspor'u 2-1 maðlup etmesi camiayý sevince boðdu. Sakaryaspor'u maðlup etmekle futbolcularýn kendilerine olan özgüvenin arttýðýný belirten Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn; "Maalesef lige iyi baþlangýç yapamadýk. Buna raðmen son haftalarda aldýðýmýz galibiyetler sevindiricidir. Bireysel anlamda kaliteli futbolculardan oluþan Petrolspor futbol takýmýmýz önümüzdeki haftalarda gücünü daha da artýracak. Hafta içi Boluspor deplasmanýnda oynayacaðýmýz Ziraat Türkiye Kupasý müsabakasýnda tur atlamak istiyoruz. Batmanlý sporseverler Petrolspor'a destek vermeye devam etsin, iç sahada karþýlaþaþacaðýmýz Çorum Beldiyespor'u da eli boþ göndererek ligdeki çýkýþýmýzý sürdüreceðiz. Bu takým sezon sonunda hedefine ulaþacaktýr. Petrolspor'a destek veren il protokolü baþta olmak üzere Batmanlý sporseverlere Sakaryaspor karþýsýnda verdikleri desteklerden ötürü teþekkür ediyorum. Ayný desteði Çorum Belediyespor karþýsýnda da taraftarýmýzdan bekliyoruz." Dedi.SPOR SERVÝSÝ

12 Ziraat Türkiye Kupasý Maç Sonuçlarý Trabzon-Beylerbeyispor : 2-0 Y. Diyarbakýrspor-Altay : 3-4(Penaltý) Hacettepespor-Y. Malatyaspor : 1-0 Kartalspor-Erzincan Refahiyespor : 4-2 Körfez Fk-Mp Antalyaspor : 1-2(Uzatmalar) Orhangazispor-Akhisar Beldiyespor: 2-4 Tavþanlý Linyit-Dardanelspor : 6-5(Penaltý) Çorum Belediyespor, Süper Lig ekibi Gaziantepspor karþýsýnda 1-2 önde götürdüðü karþýlaþmanýn normal süresini hakemin uydurma penaltýsýyla 2-2 tamamladý. Övgüyü hak eden bir mücadele veren Belediyespor uzatma bölümlerinin 118. Dakikasýnda yediði golle karþýlaþmayý 3-2 kaybetti. Karþýlaþmada tüm futbolcular mükemmel mücadele sergilerken özellikle Bilal ve Mehmet Keleþ oynadýklarý futbolla övgüyü hak ettiler. UYDURUK PENALTI ÝLE ELENDÝK STAD: Kamil Ocak HAKEMLER: Serkan Ergün *, Oktay Önge *, Fettah Yiðit * GAZÝANTEPSPOR: Serdar **, Orhan **, Sernas **, Muhammet,* Traore *(58 Dk Bekir *), Ekrem *, Gilles *, Erman *, Stilic ***, Uður *(85. Dk Kecojevic *), Milevskyý * ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý ***, Osman Bodur ***, Nedim ***, Ýmam ***, Yakup ***, Furkan***, Bilal ***(58.Dk Akif **), Oðuzhan Yalçýn ***(76. Dk Ender **), Mehmet ****(76. Dk Emir **), Murathan ***, Kývanç *** GOLLER: 17, 72 ve 118. Dk Stilic(Gaziantepspor), 37. ve 54. Dk Mehmet( Çorum Bld) Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý'nda karþý karþýya geldiði Süper Lig ekibi Gaziantepspor'a uzatma dakikalarýnda yediði golle 3-2 maðlup oldu. Süper Lig ekibi rakibi karþýsýnda muhteþem bir futbol ortaya koyan Belediyespor 2-1 önde götürdüðü karþýlaþmanýn 72. Dakikasýnda orta hakemin uyduruk penaltýsýndan yediði golle maçýn normal süresini 2-2 berabere tamamladý. Uzatma bölümüne giden maçýn bu dakikalarýnda ayakta alkýþlanacak bir mücadele veren Belediyespor Stilic'in 118. Dakikada attýðý gole mani olamayýnca karþýlaþmadan 3-2 maðlup ayrýlarak Ziraat Türkiye Kupasý'na veda etti. Karþýlaþma tüm futbolcular üstün gayret gösterirken ilk kez profesyonel bir karþýlaþmaya çýkan Bilal mükemmel futbolu ile dikkat çekti. MAÇTAN DAKÝKALAR 17 Dakika(GOL): Gaziantepspor golü buldu. Ceza alanýna yaklaþýk 25 metreden kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna geçen Stilic mükemmel bir vuruþla topu kaleci Çaðrý'nýn solundan 90'a gönderdi Dakika: Belediyespor oyuna ortak oldu. Bu dakikada sað kanatta yapýlan baskýda hatalý geri pasý yakalayan Kývanç yakaladýðý topla savunmayý geçti sað çaprazdan kaleci ile baþ baþa kaldýðý anda vurdu top kaleciden döndü. 30. Dakika: Gaziantespor'un soldan organize geliþen ataðýnda soldan Ekrem ceza alanýna girdiði ve altý pasta Traore'ye çýkardý. Traore'nin vuruþu direkten auta çýktý. 37. Dakika(GOOL): Ýyi oynamaya devam eden Belediyesporiyi futbolunun karþýlýðýný aldý. Sað kanata atýlan uzun topa hareketlenen Osman Bodur sað taraftan ceza alanýna girdiði anda penaltý noktasýna hareketlenen Mehmet Keleþ'in önüne býraktý. Mehmet kalecinin saðýnda topu aðlara gönderdi 1-1 Ýlk yarý 1-1'lik eþitlikle sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 54: Dakika: Belediyespor öne geçti. Soldan çok hýzlý geliþen atakta Murathan arka direkte ceza alnýna koþan Mehmet Keleþ' kesti. Keleþ bekletmeden müthiþ vurdu top aðlarda Dakika: Ev sahibi takýmýn soldan ataðýnda ceza alaný içine atýlan pasa Milevskyý ile Ýmam birlikte hareketlendi. Ýmam'ýn ayaðýna ayaklarýný takarak kendini yere atan Milevskyý'in düþmesine hakem penaltýyý verdi. 72. Dakika(GOL): Penaltýda topun baþýna gelen ilk golün sahibi Stilic topu kalecinin saðýndan aðlara gönderdi Dakika: Bu dakikada savunmanýn duraksamasýndan baþlayan atakta saðdan ceza alanýna giren Sernas'ýn çaprazdan vuruþu üstten auta gitti. UZATMA DAKÝKALARI 118. Dakika: Gaziantepspor'da 3. Golü buldu. Soldan yapýlan ortada 2 golün sahibi Stilic kafayý vurdu top Yakup'a da çarparak aðlarla buluþtu

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı