..., OZEL AGAÇLANDIRMA ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "..., OZEL AGAÇLANDIRMA ABSTRACT"

Transkript

1 ır ORMANSIZLAŞMA, YOLSUZLUK VE BİR MÜCADELE ARACI.. OLARAK ÖZELLEŞTiRME VE..., OZEL AGAÇLANDIRMA Cüneyt KOYUNCU-Rasim YILMAz** ABSTRACT The forest and forest seetar are mo re prone to illegaz activities and corrupt acts than other sectors. Corruption may have deteriorating impact on the forest cover by allowing, for instance, illegaz logging, illegaz timbering, smuggling oj forest products ete. Deforestation in the existence of corruption is expected to be higher than without corruption. We hypothesized that corruption could contribute to deforestation. We Jound a statistically significant strong positive relation between corruption and deforestation across different countries. This jinding remains valid in both univariale and multivariate models. Also, the model takes the potential heteroscedasticity problem, comman in crass-seetion studies, info account and makes correction if necessary. One of the remedies launched in combating corruption in forest seetar is privatization of state fo res ts (and private forest ownership). In order to test this proposition, we tested the relationship between corruption and privatization and we found a statistically significant strong negative relationship. Then, we searched for the relationship between deforestation and privatization in the forest sector. Our cross-country study indicates that there is a statistically significant strong negative relation between deforestation and privatization in the forest seefor across different countries and this jinding remains valid in both univariate and multivariate models. Anahtar Kelimeler: Ormansızlaşma, yolsuzluk, özelleştirme, değişen varyans problemi. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Koyuncu ve Yrd. Doç. Dr. Rasim Yılmaz, İktisat Birn. Durulupınar Üniversitesi İ.İ.B.F.

2 70 I.L- C_u_ n~e~~k_o~yu_n_cu -_R_a_sim Y_II_m az 1. GiRiŞ Ormanlar insan yaşamı için çevresel, ekonomik ve sosyal öneme sahiptirler. İnsanoğlu ormanlardan birçok çeşit odun veya odun dışı ürünler, biyolojik çeşitlilik ve iklimierin korunması gibi birçok çevresel mal ve hizmet sağlamaktadır. Bunların yanında, ormanlar yoksulluğun azaltılmasında, açlıkla savaşta ve yiyecek yeterliliğinde de önemli roller oynamaktadır. Ormanların yok edilmesi ve tahrip edilmesi milyonlarca yıldır süregelen doğal dengeyi bozmaktadır. Tropikal yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmanın her yıl ı bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum ise ekasistem bozulmasına ve iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Tropikal orınansızlaşmanın (küresel ısınmanın ana nedeni olan) karbondioksit gazı emisyonunun %22,9'undan sorumlu olduğu ve toprak erozyonu, çölleşme ve su baskınları gibi birçok ekolojik ve ekonomik problemin kaynağı olduğu ileri sürülmektedir (Ehrhardt-Martinez, ı998). Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Organizasyonu'nun (FAO, 200ıa), 2000 yılına ait Global Orman Kaynakları Değerlendinne Raporu'na göre, dünya üzerindeki toplam toprakların %30'u (yaklaşık 3,9 milyar hektar) ormanlada kaplıdır. Ormansızlaşma, onnanlarla kaplı alanların artık geri dönülemez bir şekilde tarım alanı, otlak ve işe yaramaz alan şekline dönüşmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya üzerindeki orijinal orman alanının yaklaşık olarak 6 milyar hektar olduğu tahmin edilmektedir. Böylece, tahminler göstermektedir ki dünya, toplam orman alanının yaklaşık %40'ını kaybetmiştir. Sürekli artan insan nüfusu ve ihtiyaçları kentlerin, yerleşim alanlarının ve sanayi bölgelerinin sürekli genişlemesini gerektirmektedir. Dünya üzerindeki ormanlada kaplı alanlar yüzyıllardan beri düzenli olarak azalmasına rağmen, insan faaliyetlerinden kaynaklanan ormansıziaşma oranı özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra önemli derecelere varmıştır. Rowe, Sharma ve Browder (1992) 1850 ile 1980 arasında dünya orman alanlarının yaklaşık %ı5'inin diğer toprak kullanım alanlarına dönüştüğünü tahmin etmektedirler. ı990 ile 2000 yılları arasında, 9,3 milyon hektar ormanlık alan ormansız hale gelmiştir. Ormansıziaşma özellikle Afrika ve Güney Amerika'da ciddi boyutlarda gerçekleşmektedir. Tablo ı 'de de görüldüğü gibi, ı990 ve 2000 yılları kıtalar çeşitli derecelerde orman kaybına uğramışlardır. arasında Avrupa kıtası dışındaki diğer

3 _O_rm_a_n_st_zl_ai=--m_a_,_Yo_ls_u_z_lu_k_ve_Bi_r_M_ü_c._A_ra_c_t O_l_ar_a_k _ö_z_el._v_e_a_ z_el_a-"ğ-'aç=--la_n_dt_rm_a l 71 Bölge Tablo 1: Yıllık Ormansızlaşma: Toplam Ormanlık Toplam Onuanlık Alan, 1990 Alan, 2000 (hektar) (hektar) Yıllık Kaybolan Ormanlık Yıllık Kayıp Alan (%) (hektar) Avrupa , ,1 Afrika ,8 Güney Amerika ,4 Toplam Kuzey ve Orta Amerika , ı Okyanusya ,2 Asya ,1 Toplam ,2 Kaynak: FAO (2003 )'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır. Bazı ülkeler 20. yüzyılın ikinci yarısında neredeyse tüm ormanlık alanlarını ı ı ı ı ı ı ı kaybetmişlerdir. Mesela, Haiti toplam ormanlık alanlarının yaklaşık %90'ını yakın zamanlarda kaybetmiştir. Bryant, Nielsen, ve Tangley (1997) 76 ülkenin Öncül Ormanları'nı, yani insan etkisinden uzak kalarak bugüne erişmiş yaşlı doğal onuanlara sahip alanlarını insan faaliyetleri sonucunda kaybettiklerini belirlemişlerdir: Angola, Benin, Botsvana, Burundi, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Guinea-Bissau, Kenya, Liberya, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Raunda, Sao Tome& Principe, Senegal, Sierra Leone, Güney Afrika, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, El Salvador, Paraguay, Haiti, Pakistan, Filipinler. Ormansızlaşmanın büyük bir gerçekleşmektedir ve 2000 çoğunluğu belirli sayıdaki ülkede yılları arasında gerçekleşen toplam ormansızlaşmanın yaklaşık %86'sı (8,1 milyar hektar) 10 ülkede gerçekleşmektedir (Bkz. Tablo 2).

4 i.. 72 ~ C_ü_ne~~-K_oL~_n_ru_- Ra_sı_ m_y_ıl_m az Tablo 2: En Çok Ormansıziaşan Ülkeler, Yıllık Ormansıziaşan Alan Olarak: Yıllık Toplam Toplam Kaybolan Ormanlık Ormanlık Ülkeler Sıralama Ormanlık Alan, 1990 Alan, 2000 Alan (hektar) (hektar) (hektar} Brezilya ı Endonezya Sudan Zambiya Meksika Kong o M yanmar Nijerya Zimbabwe Arjantin Kaynak: FAO (2003 )'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır. Bu en çok ormansıziaşan 1 O ülkenin yanında bazı ülkeler vardır ki, bu ülkelerdeki yıllık annansızlaşma oranlan oldukça yüksektir (Bkz. Tablo 3). Tablo 3: En Çok Ormansıziaşan Ülkeler, Yıllık Ormansıziaşma Oranlan Bakımından: Ülke Sıralama Yıllık Kayıp(%) Haiti 1-5,7 Saint Lucia 2-4,9 El Salvador 3-4,6 Micronesia 4-4,5 Komoros 5-4,3 Ruanda 6-3,9 Nijerya 7-3,7 To go 8-3,4 Fildişi Salıili 9-3,1 Nikaragua 10-3,0 Kaynak: FAO (2003)'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

5 _O_rm_a_n_sı_zl_aş;;_m_a_,_Y_ol_su_z_lu_k_v_e_B_ir_M_u_ c_. A_~'_a_cı_O_Ia_r_ak_Ö_z_el_. v_e_a_ z_e_l A...:~;...a..:.çl_an_d_ır_m_a l ORMANSIZLAŞMA VE YOLSUZLUK Sürdürülebilir bir annancılık için ilk aşama ormansızlaşmanın kontrol altına alınmasıdır. Bu nedenle, ormansızlaşmanın altında yatan nedenlerin analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki ormanların yıllık olarak %3 'den fazlasının yok edilmesi basının, ormancıların, yer bilimcilerinin, çevrecilerin, ekonomistlerin ve diğer sosyal bilimcilerin artan ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda, literatürde de ormansızlaşmanın nedenleri konusunda birçok çalışmalar görülmektedir. Literatürde ormansızlaşmanın nedenleri olarak belirlenen faktörlerden bazıları şunlardır: nüfus artışı (Cropper ve Griffıths, 1994; Ehrhardt-Martinez, 1998), tarım alanları talebi (Myers, 1994), kütük ticareti (Capistrano, 1994), yangın, sel, heyelan rüzgar ve benzeri doğal afetler ve yakacak ihtiyacı (Rowe, Sharma ve Browder, 1992; Repetto, 1998), sahiplik haklarının yokluğu (Deacon, 1999). Ormansızlaşmanın temel nedenlerini anlamak için annansızlaşma eylemini gerçekleştirenleri ve ormansızlaşmanın nedenlerini birbirinden ayırt etmek oldukça önemlidir. Onuansızlaşma eylemini gerçekleştirenler, hayvan otlatıcılar, yakacak toplayıcılar, tarla açıcılar, çiftçiler, kütük ticareti ile uğraşanlar, madenciler, büyük altyapı çalışmalarını üstlenenler gibi ormanlardaki ağaçları kesen ve yok eden kimselerdir. Ormansızlaşmanın nedenleri, ormansızıaştırma eylemini gerçekleştirenleri ormanları yok etmeye motive eden faktörlerdir. "Ormansızlaşma konusunda yazılanların çoğu, "nedenler" ile "gerçekleştirenler" arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu ayrımın yapılmaması nedeniyle, çoğu zaman ormansızlaşmanın nedeni olarak içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik ve politik ortamda ekonomik olarak rasyonel davranış gösteren gruplar gösterilmektedir" (Roper ve Roberts, 1999:9). Mesela, 1990 ve 2000 yılları arasında orman yangınları nedeniyle Endonezya'daki 3 milyon hektar ormanlık alan yok olmuştur. Yangınların sebepleri olarak ticari tarımsal projeler, pirinç üretimi için ormanlık alanların temizlenmesi, kütük kesiminden sonra bırakılan kurumuş atıklar ve tarım için orman açma faaliyetleri gösterilmiştir. Aynı zaman aralığında, kereste işinden ve diğer annancılık sektöründeki kanunsuz faaliyetlerden kişisel çıkar elde etmek için dönemin Endonezya Başkanı Suharto ve ailesi ve üst düzey ordu yetkilileri işadamları ile ittifak yapmışlar ve yolsuzluk ayyuka çıkmıştır. Palo (2004:3) "ormancılık sektöründeki bazı kanunsuz eylemlerin mahkemelere intikal ettiğini ve sorumlular hakkında malıkurniyet kararı çıktığını, fakat başkan Suharto ve ordu yetkililerinin sorumluların cezalandırılmasını önlediklerini" bildirmektedir. Afrika'da, Pasifık'te, Karayipler'de ve Güney Asya'daki zengin ormanlık alanlara

6 741.L C_ü_n~e~~K_o~yu_n_c_u_-_R_a_sı_ m ~_lm_a_z sahip birçok ülkede benzer yolsuzluklar rapor edilmiştir (Sizer ve Plouvier, 2000; Saastamoinen, 1996; FAO, 2001b). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, 2001b), 2001 yılı orman raporunda, yolsuzluğu ilk defa ormansızlaşmanın ana nedenleri arasında saymıştır ve birçok ülkedeki dünya onuanlarındaki yolsuzluk ve kanunsuz hareketlere yönelik acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Yolsuzluk, "kamu otoritesinin politikacılar ve kamu görevlileri tarafından kanunsuz bir şekilde kişisel çıkarlar için kullanılması" olarak tanımlanabilir (Contreas-Herıuosilla, 2000:90). Bu tanıma göre bir yolsuzluk eylemi kasıtlı olarak ve kişisel çıkar için yapılmaktadır ve aynı zamanda kamu varlıkları, otoritesi ve görevlileri işin içine karışmaktadır. Yüksek kereste değerleri, standart olmayan ürünler, kamu görevlilerinin düşük ücretleri, yerel orman görevlilerinin sübjektivitesi oldukça hayati konular hakkında keyfi karar alma gücünün bulunması, yetersiz düzenlemeler, gücün piyasa oyuncuları arasında eşit olmayan bir şekilde dağılmış olması gibi nedenlerden dolayı onuanlar ve ormancılık sektörü illegal aktivitelere ve yolsuz davranışlara daha açıktır ve eğilimlidir. İllegal ormancılık eylemleri arasında orman görevlilerinin özel sektör ile yapılacak olan anlaşmalara kanunsuz bir biçimde onay vermesi, kesim izinlerinin illegal olarak satışı, kamuya ait ormanlarda kesilen ağaçların miktarının düşük olarak bildirilmesi, kesilen ağaçların değerinin düşük bildirilmesi, koruma altındaki ağaç cinslerinin kesilmesi, ağaç kaçakçılığının yapılması, kanunsuz kütük kesimi, ommn ürünlerinin resmi izin belgesine sahip olmadan işlenmesi sayılabilir (Contreras Herıuosilla, 2000 ve 2001). Royal Institute of Intemational Affairs (2003)'ne göre dünya çapındaki ağaç ürünleri ticareti yaklaşık 150 milyar dolardır ve kanunsuz ormancılık faaliyetleri yaklaşık olarak bu rakamın %10'nu kadardır. Toplumsal bakış açısından, illegal aktivitelere izin veren bir ülke için ormancılık sektöründeki yolsuzluk çok maliyetli olabilir. Y olsuzluğa açık bir ülkede, ormancılık sektöründeki yolsuzluğun ortalama ek maliyetinin yaklaşık olarak %20 olduğu tahmin edilmektedir (Tanzi, 1998). Hem gelişmekte olan ülkelerin hem de gelişmiş ülkelerin yüz ölçümlerinin yaklaşık olarak %26'sı orıuanlarla kaplıdır. Kanunsuzluklar ve yolsuzluklar bir dereceye kadar hemen hemen her yerde görülse de, ormancılık sektöründeki kanunsuz ve yolsuz aktiviteler özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi boyutlarda görülmektedir. Transparency Intemational Comıption Perceptions endeksine göre dünyanın en yolsuz 20 ülkesinden 14'ü zengin orman kaynaklarına sahip ülkelerdir.

7 _O_rm_a_n_s_ız_la..:..şm_a...:.,_Y_a_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_üc_._A_ra_c_ı O_l_a_ra_k_o_ z_e_l. _ve_ö_ze_i_a:::.ğa_,ç...:.la_n_dı_rm_a.l. 75 Çevresel Kuznetz Eğrisi, yolsuzluk ve ormansıziaşma arasıdaki teorik ilişkiye bir ışık tutabilir. Çevresel Kuznetz Eğrisi (ÇKE) hipotezi gelir değişimi ile çevre kalitesi arasında U-şeklinde bir ilişki önermektedir: ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir arttıkça çevre kalitesi gittikçe azalırken, ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarında gelir arttıkça çevre kalitesi artmaktadır. Bir çok çalışma ÇKE'nin varlığını doğrularken, eşik noktasının hangi gelir seviyesinde meydana geldiği hakkında literatürde bir tartışma vardır. Y olsuzluğun varlığı gelir ve çevre/ormansıziaşma arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Y olsuzluğun olduğu bir ortamda, ÇKE'nin eşik noktası sosyal olarak optimum olan bir noktaya göre daha yüksek gelir seviyelerinde ve ormansızlaşmada/ kirlilik seviyelerinde gerçekleşir (Lopez ve Mitra, 2000). 3. DATA VE METODOLOJi Bu bölümde, yolsuzluğun ormansıziaşma üzerindeki etkisinin olup olmadığı dönemi için International Country Risk Guide Index (ICRG) yolsuzluk endeksi kullanılarak test edilmiştir. 1 Her bir ülke için ICRG yolsuzluk değerleri tahmin dönemi için ortalama rakamlardır. Örneğin, dönemi ICRG yolsuzluk endeks değeri bu dönemdeki yıllık yolsuzluk endeks değerlerinin basit ağırlıklı ortalamasıdır ve böylece bu döneme ilişkin yolsuzluk endeksini temsil eden tek bir rakam elde edilir. ICRG değerleri, ICRG'yu derleyen The PRS Group'tan temin edilmiştir. Y olsuzluğun yanında ormansızlaşmanın 3 nedenini daha analizimize dahil ettik: kırsal kesimdeki nüfusun artış hızı (KIRNUFB), sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanlar (toplam toprakların bir yüzdesi olarak) (EKDIKA), ve gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı (GSYHB). Bu değişkenler ile ilgili veriler World Development Index 2001 CD-ROM'dan alınmıştır. Regresyon tahmininde değişkenierin dönemine ilişkin ortalama değerleri kullamlmıştır. Ormansıziaşma verileri World Development Indicators 'un çeşitli sayılarındaki tablolardan elde edilmiştir. Ormansıziaşma verileri bir ülkenin orman alanlarındaki değişimin yüzde olarak ifadesidir. Örnekleme en az 2 milyon hektar orman alanına sahip olan ülkeler dahil edilmiştir. Böylece ana örneklernemizde 80 ülke vardır.z Çeşitli analizler için, örneklemdeki ülkelerin farklı bileşenleri kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler literatür taramasındaki konu ile ilgili daha önceki çalışmaların, değişken ile ilgili verinin bulunabilirliği ve ana hipotezimiz ışığında seçilmiş ve kullanılmıştır.

8 76 ~ C_u_ n~e~~k_o~yu_n_ru -_R_as_im Y_ıl_m az Aşağıdaki tek değişkenli ve çok değişkenli modeller tahmin edilmiştir: Ormansızlaşma; = /3 0 + /3 1 Yolsuzluk; +U;, Ormansızlaşma; = flo + {J 1 Yolsuzluk; + {J 2 KIRNUFB; + {J 3 EKDIKA; + {J 4 GSYHB; +u; alt indisi ilgili değişkenin i' inci ülke için değerini ifade etmektedir. Ülkelerarası kesit verileri kullanılarak yapılan ekonometrik çalışmalarda karşılaşan problemlerden biri de hata terimine ilişkin değişen varyans (heteroscedasticity) problemidir. Bu çalışmada bu problem dikkate alınmış ve modellerde herhangi bir değişen varyans probleminin olup olmadığı Koenker Bassett heteroscedasticity testi kullanılarak her bir model için test edilmiştir. Yüzde 5 anlamlılık düzeyinde, değişen varyans problemi tespit edildiği zaman, probleme uygun düzeltmeler yapılmış ve model "Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi" kullanılarak yeniden tahmin edilmiştir. International Country Risk Guide Index (ICRG): Yoksulluk Endeksi. Ormanlar ve annancılık sektörü kanunsuz davranışlara ve yolsuz aktivitelere diğer sektörlere göre daha açık ve eğilimlidir. Yolsuzluk, illegal kütük kesimi, orman ürünlerinin yasa dışı ticareti gibi kanun dışı faaliyetlere imkan tanıyarak ormanlar üzerinde zarar verici etkide bulunabilir. Y olsuzluğun olduğu bir ortamda annansızlaşma oranının daha fazla olması beklenir. Böylece, yolsuzluk ve annansızlaşma arasında pozitifbir ilişki tahmin edilmektedir. Kırsal kesimdeki nüfusun artış hızı (KIRNUFB): kırsal alanda yaşamını süren 500 milyon insanın yaşamlarını ormanları keserek ve diğer zarar verici faaliyetlerle idame etiirdikleri tahmin edilmektedir (FAO, 1998). Kırsal nüfus artışı baskısı küçük çapta hayvancılıkla uğraşanları ve orman açıcı çiftçileri temel ihtiyaçlarını gidermek için ormanıara zarar vermeye iter. Böylece, kırsal kesimdeki nüfus artış hızı ile annansızlaşma arasında pozitifbir ilişki olduğunu tahmin etmekteyiz. Sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanlar (toplam toprakların bir yüzdesi olarak) (EKDIKA): sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanların azlığı tarımsal arazi talebinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Gelişmekte olan birçok ülkede verimli tarım arazileri oldukça sınırlıdır ve dolayısıyla alternatif kullanım için ormanlık alanları üzerinde artan bir talep vardır. Gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı (GSYHB): gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı değişkenine ait katsayı hakkındaki öngörü belirsizdir. Bir taraftan,

9 _O_rm_a_n_s,z_la--=~-m_a,'-Y_o_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_u_ c_. A_r_a_o_O_Ia_ra_k_o_ z_e_l._ve_ö_ze_i_a:::..ğa..:.ç_la_nd_,_m_a ıl. 77 Çevresel Kuznetz Eğrisine göre, ülkeler belli bir gelişmişlik aşamasına geldikten sonra gelir arttıkça ormansızıaşma azalmaktadır; diğer yandan ülkeler daha gelişmiş oldukça, kişi başına orman ürünü tüketimleri daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla, kağıt tüketimi ve orman ile ilgili ürünlerin tüketimi artar; böylece ormansızıaşma da artar. 4. REGRESYON TAHMiNi SONUÇLARI Ülkeler-arası tek ve çok değişkenli regresyon sonuçları Tablo 4 'de rapor edilmiştir. Raporladığımız A'lı modeller En Küçük Kareler (EKK) ile tahminlenen tek ve çok değişkenli modeller iken, B'li modeller Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK) ile tahminlenen tek ve çok değişkenli modellerdir. Eğer herhangi bir modelde değişen varyans problemi tespit edilirse, model değişkenlerini uygun ağırlıkla düzelterek modeli AEKK kullanılarak yeniden tahmin edilmiştir. 3 Tablo 4: Ormansızlaşma ve Yolsuzluk, Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli EKK ve AEKK Tahmin Sonuçları Sabit Terim Yolsuzluk GSYHB EKDIKA KIRNUFB Gözlem Sayısı Tahmin Metodu R-Kare Model la Model 2A (0.323) (0.325) 0.000* 0.007* (0.088) (0.084) 0.002* 0.010** (0.036) (0.026) 0.083*** (0.067) 0.000* EKK EKK Model2B (0.109) 0.019** (0.028) 0.050** (0.011) (0.007) (0.021) 0.000* 75 AEKK Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında? değerleri rapor edilmiştir.

10 78 ~ C_u_ n~e~~k_o~yu_n~cu_- R_as~im Y_,ım~az Tek değişkenli regresyon tahmin sonuçları göstermektedir ki, bir ülkedeki yolsuzluk seviyesi ile o ülkedeki ormansızıaşma oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki mevcuttur. Diğer değişkenleri de modele dahil ettiğimiz zaman, tek değişkenli model sonuçları en az %5 anlamlılık düzeyinde geçerliliğini korumuştur. Yolsuzluk ve ormansıziaşma arasındaki istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde varlığını koruduğu için, yolsuzluk ve ormansızıaşma arasında güçlü bir ilişki vardır sonucuna varabiliriz. KIRNUFB, dışındaki değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildir. Böylece araştırma sonuçlarımız göstermektedir ki, yolsuzluğun ormansıziaşma üzerinde önemli etkileri vardır ve ormansızlaşmanın önlenmesi için yolsuzlukla mücadele edilmelidir. Bu nedenle, yolsuzluğu azaltmak için alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar ormancılık sektöründeki kanunsuz aktivitelerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 5. ORMAN SEKTÖRÜNDEKi YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARACI OLARAK ÖZELLEŞTiRME Kereste ihalelerinde daha açık mekanizmalar, sübvansiyonların dağıtılmasından sorumlu olan bireylerin ihtiyari güçlerinin azaltılması, sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması, dış denetimcilerin atanmasının yanında ormancılık sektöründeki özelleştirmenin de teşviki ormancılık sektöründeki yolsuzluğun önlenmesi için bir araç olabilir (Contreras-Hermosella, 2001: 95). Su, orman ve temiz hava gibi bazı kaynaklar aşırı kullanım baskısı altındayken, metaller, mineraller ve enerji gibi bazı doğal kaynakların baskı altında olmamasının nedeni bu kaynakların piyasa fıyatlarının varlığıdır. Ormanlar, otlaklar veya balık aviama alanları halkın kullanımına açık olursa, insanlar bu kaynakları genellikle aşırı kullanma eğilimindedirler. Eğer bir ormanlık alan özel mülkiyet altındaysa, mülkiyet sahibinin yok ettiği her ağaç ek ağacın hasat maliyetini arttıracaktır. Eğer ormanlık alan birçok küçük üreticinin hasat yaptığı denetim altına alınmamış halka açık bir mülk ise, her bir küçük üretici yapacağı eylemlerin diğer üreticiler üzerinde yapacağı maliyeti dikkate almayacak ve özel mülkiyet durumuna göre daha fazla ağacın kesilmesi/ hasadı ile sonuçlanacaktır. Bir orman hasadı yapan kimse, ekeceği yeni ağaçların hasat yapma hakkına sahip olacağını bekliyorsa, yeni ağaç dikme isteği içinde olacaktır. Ormanların korunması ve yenilenmesi bir yatırım hareketi gibi düşünülebilir; bu nedenle, başlangıçtaki fedakarlığı yapacak kimseler eğer gelecekteki faydalardan

11 _O_rm_a_n_s_ız_la-=-şm_a,_Y_o_ls_uz_l_uk_ve_B_i_r M_ü_c._A_ra_c_ı _O_Ia_ra_k_O_ z_e_l. _ve_ö_ze_i_a.::.ğa--=ç'-la_n_dı_rm_a.l. 79 yararlanmayı bekliyorlarsa ormanların korunması ve yenilenmesi teşvik edilebilir (Meir ve Rauch, 2000). Dünya üzerindeki ülkelerin büyük çoğunluğunda ormanlar kamunun mülkiyeti altındadır. Diğer bir deyişle, bu ülkelerdeki ormanların yönetimi ve kontrolü bir kamu kuruluşu tarafından yapılmaktadır. Dünya üzerindeki ormanların yaklaşık dörtte üçü kamu mülkiyeti altındadır (Lanly, 1982). Bazı ülkelerde ise, kamunun yanında ormanlardan bir kısmının özel mülkiyet ve yönetiminde olmasına izin verilmiştir. Ormancılık sektöründeki özelleştirme annancılık sektöründeki yolsuzluğu dolayısıyla ormansızıaşmayı azaltabilir. Bu önermemizi test etmek için öncelikle özelleştirme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi test ettik. Orman sektöründe özelleştirme uygulayan ülkelerin listesi Palo (2003)'den alınmıştır. Ormancılık sektöründeki özelleştirme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi test etmek için aşağıdaki tek değişkenli model tahmin edilmiştir. Özelleştirme değişkeni eğer özel annancılığa i'nci ülkede müsaade ediliyorsa 1 değerini alan, diğer durumlar için ise O değerini alan bir kukla değişkendir ve model aşağıdaki gibidir: Yolsuzluk; = /3 0 + f3,özelleştir,me; +U;. Aşağıdaki Tablo 5'de görüldüğü gibi, tek değişkenli regresyon tahmin sonuçları, annancılık sektöründeki özelleştirme ile yolsuzluk arasında en az %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tablo 5: Ormancılık Sektöründe Özelleştirme ve Yolsuzluk, Tek Değişkenli EKK Tahmin Sonuçları Sabit Terim Özelleştirme Gözlem Sayısı Tahmin Metodu R-Kare Model (0. 108) 0.000* (0.241) 0.000* 80 EKK Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında P değerleri rapor edilmiştir.

12 ır ı 80.IL C_ün_e~~_K_o~~-n_c_u_-_R_a_sim Y_ılm az "Ormancılık sektöründeki özelleştirme ormancılık sektöründeki yolsuzluğu dolayısıyla ormansızıaşmayı azaltabilir" önermesini test etmek için, ikinci aşamada, aşağıdaki tek değişkenli ve çok değişkenli modeller tahmin edilmiştir: Ormansızlaşma; = /3 0 + f31 Özelleştirme; +u; Ormansızlaşma; = /3 0 + j31 Özelleştirme; + f3 2 KIRNUFB; + {J 3 EKDIKA; + {J 4 GSYHB; +u;. Ülkeler-arası tek ve çok değişkenli regresyon sonuçları Tablo 6'da rapor edilmiştir. A'lı modeller EKK ile tahmin edilen tek ve çok değişkenli modeller iken, B'li modeller AEKK ile tahmin edilen tek ve çok değişkenli modellerdir. Eğer modelde değişen varyans problemi tespit edilirse, model değişkenlerini uygun ağırlıkla düzelterek modeli Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi (AEKK) kullanılarak yeniden tahmin ettik. Tablo 6: Onuansızlaşma ve Ormancılık Sektöründe Özelleştirme, Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli EKK ve AEKK Tahmin Sonuçları Model1A ModellB Model2A Model2B Sabit Terim (0.111) (0.032) (0.153) (0.049) 0.000* 0.000* ** Özelleştirme (0.247) (0.068) (0.231) (0.067) 0.005* 0.005* 0.019** 0.052*** GSYHB (0.037) (0.011) EKDIKA (0.026) (0.007) KIRNUFB (0.067) (0.020) 0.000* 0.000* Gözlem Sayısı Tahmin Metodu EKK AEKK EKK AEKK R-Kare Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında P- değerleri rapor edilmiştir.

13 _O_rm_a_n_s_ız_la-'--şm_a_,_Y_o_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_üc._A_ra_c_ı O_l_a_ra_k_o_ z_e_l. _ve_ö_ze_l_a-=-ğa-=ç_la_n_dı_rm_a.l. 81 Tek değişkenli model sonuçlan göstermektedir ki, bir ülkedeki annansızlaşma ile o ülkedeki orman cı lık sektöründeki özelleştirme arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki mevcuttur. Diğer değişkenleri de modele dahil ettiğimiz zaman, tek değişkenli model sonuçlan en az %6 anlamlılık düzeyinde geçerliliğini korumuştur. Ormansıziaşma ile annancılık sektöründeki özelleştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki hem tek değişkenli hem de çok değişenli analizlerde varlığını koruduğu için ormansıziaşma ve annancılık sektöründeki özelleştirme arasında güçlü bir ilişki vardır sonucuna varabiliriz. KIRNUFB, dışındaki değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ülkeler-arası araştırma sonuçlanmız, annancılık sektöründeki özelleştinnenin ve özel ormancıltğın teşvikinin bir ormansızlaşmayla mücadele aracı olarak önemine işaret etmektedir. 7. SONUÇ Bu ülkeler-arası çalışmada, ormansızlaşmanın diğer belirleyicilerinin yanında, yolsuzluğun ormansızıaşmayı açıklayıcı gücü analiz edilmiştir. Yolsuzluk ve annansızlaşma arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmasının yanında hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde geçerliliğini korumuştur. Böylece, araştırma sonuçlarımız yolsuzlaşmanın ormansıziaşma üzerinde önemli etkileri olduğunu ve ormansızlaşmanın önlenmesi için yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ormancılık sektöründeki yolsuzluğu önlemek için yapılan önerilerden birisi de özel annancılığın ve annancılık sektöründeki özelleştirmenin teşvikidir. Bu önermeyi test etmek için öncelikle yolsuzluk ve özelleştirme arasındaki ilişkiyi test ettik ve çok kuvvetli istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki tespit ettik. Daha sonra, ormansızıaşma ve ormancılık sektöründeki özelleştirme arasındaki ilişkiyi araştırdık Ülkeler-arası araştırma sonuçlarımız göstermektedir ki, annancılık sektöründeki özelleştirme ve annansızlaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde geçerliliğini koruyan negatifbir ilişki vardır. Böylece, araştırma sonuçlarımız bir ormansıziaşmayı önleme aracı olarak annancılık sektöründeki özelleştirmenin ve özel ormancıltğın teşvikinin önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bir ülkedeki ormanların ne kadarının özelleştirileceği bu ülkenin içinde bulunduğu çevresel ve sosyoekonomik koşullar ile yakından ilgilidir.

14 82.IL C_u_ n~e~~k_o~yu_n_cu -_R_a_sim Y_ıl_m az Kamuya ait onuanların özelleştirilmesi adil ve açık bir strateji gerektirir. Aynı zamanda bu özelleştirme hareketi onuansızlaşmaya neden olan diğer faktörlerin üstesinden gelinmesi ıçın gerekli olan diğer politikalarla birlikte gerçekleştirilmelidir. Özelleştirme hareketi kendi başına yolsuzluğa açık bir harekettir ve deneyimler göstermiştir ki özelleştirmeyi gerçekleştirecek olan ülkenin belli bir gelişmişlik düzeyinde olması başarılı bir özelleştirme hareketi iyin zorunlu koşuldur. NOTLAR ı) Orijinal ICRG yolsuzluk endeksinde, düşük değerler yüksek yolsuzluk seviyesini temsil ederken yüksek değerler düşük yolsuzluk seviyelerini temsil etmektedir. Bununla birlikte, sonuçlan daha kolay yorumlayabilmek için bütün değerleri -ı ile çarparak yeniden sıraladık. Sonuç olarak, düşük değerler düşük yolsuzluk seviyesini temsil ederken yüksek değerler yüksek yolsuzluk seviyelerini temsil etmektedir. 2) Analizimizde kullanılan ülkeler: Cezayir, Kosterika, Slovakya, Gine Bissau, Küba, Pakistan, Çek Cumhuriyeti, Malavi, İngiltere, Guatemala, Panama, Yugoslavya Cumhuriyeti, Fas, Nikaragua, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Avusturya, Etiyopya, Honduras, Filipinler, Senegal, Gana, Güney Kore, Romanya, Gine, Burkina Faso, Fil Dişi Sahili, İran, Yeni Zellanda, Namibya, Kuzey Kore, Norveç, Güney Afrika Cumhuriyeti, Polonya, Vietnam, İtalya, Türkiye, Ekvator, Mongolya, Almanya, Madagascar, Botswana, Mali, Nijerya, İspanya, Tayland, Fransa, Şili, Kenya, Zimbabwe, Malezya, Gabon, Finlandiya, Kongo Cumhuriyeti, Paraguay, Kamerun, Japonya, İsviçre, Mozambik, Zambiya, Myanmar, Arjantin, Tanzanya, Venezüella RB, Kolombiya, Bolivya, Meksika, Sudan, Hindistan, Peru, Angola, Endonezya, Kango Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Çin, ABD, Kanada, Brezilya, Rusya Federasyonu. 3) Değişen varyans problemi tespit edilen tüm modellerde değişen varyans problemini ortadan kaldırmak için, "nüfus yoğunluğu (NUFYO)" değişkeninin logaritmik transformasyonu (LOGNUFYO) ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Yani, hata terimlerinin varyans ı ile LOGNUFYO

15 _O_rm_a_n_st_z_la.::..şm_a..c.,_Y_o_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_üc._A_ra_c_t O_l_a_ra_k_o_ z_e_l. _ve_o_ z_e_i_a:::..ğa...::ç_la_n_dt_rm_a 83 değişkeni arasında E ( uj) = a 2 ( LOGNUFYO; ) 2 ilişkisinin olduğu varsayılıp, modelin her iki tarafı 1/ LOGNUFYO; ağırlık ölçüsü ile çarpılıp sorun giderilmiştir. Modelde var olan bağımsız değişkenler dışında bir değişkenin ağırlık ölçüsü olarak kullanılmasının nedeni, modeldeki diğer bağımsız değişkenierin ağırlık ölçüsü olarak kullanılması problemini ortadan kaldırmamasıdır. değişen varyans KAYNAKÇA Bryant, D., Nielsen, D. and Tangley, L. (1997), The Last Frontier Forests - Ecosystems and Economies on the Edge, Washington:World Resources Institute. Capistrano, A.D. (1994) "Tropical Forest Depletion and Changing Macroeconomy, Brown, K. and Pearce, D. W. (der), The Causes oftropical Deforestation: The Economic and Statistical Analysis of Factors Giving Rise to the Loss of Tropical Forests, London: University College London Press Ltd., Contreras-Hermosilla, A. (2000), The Underlying Causes of Forest Decline, CIFOR Occasional Paper No. 30., Bogor, Indonesia: CIFOR. Contreas-Hermosella, A. (2001) "Illegal Activities and Corruption in the Forest Sector", FAO (der), State of the World's Forests 2001, Rome: FAO, Cropper, M. and Griffıths, C. (1994), "The Interaction of Population Growth and Environmental Quality", American Economic Review, Vol 84, No 2, Deacon, R.T. (1999), "Deforestation and ownership: evidence from histarical accounts and contemporary data", Land Economics, Vol 75, No 3, Ehrhardt-Martinez, K. (1998), "Social Determinants of Deforestation in Developing Countries: A Crass-national Study", Social Forces, Vol 77, No 2, FAO (1998), Statistical Databases, Rome: FAO.

16 84 ~ C_u_ n_e~~k_o~yu_n_cu_- Ra_s_im ~_lm_a_z FAO (2001a), Global Forest Resources Assessment 2000: Main Report, FAO Forestry Paper No. 140., Rome: FAO. FAO (2001b), State ofthe World's Forest 2001, Rome: FAO. FAO (2003), State ofthe World's Forest 2003, Rome: FAO. International Country Risk Guide (ICRG), The PRS Group, Lanly, JP. (1982), Tropical Forest Sources, FAO Forestry Paper 30, Rome: FAO. Lopez, R. ve Mitra, S. (2000), "Corruption, Pollution, and the Kuznets Environment Curve", Journal of Environmental Economics and Management, Vol40, No 2, Meier, G. M. ve Rauch, J.E. (2000), Leading Issues in Economic Development, New York: Oxford University Press. Myers, N. (1994) "Tropical Deforestation: Rates and Patterns", Brown, K. ve Pearce, D. W. (der), The Causes oftropical Deforestation: The Economic and Statistical Analysis of Factors Giving Rise to the Lass of Tropical Forests, London: University College London Press Ltd., Palo, M. (2003) "Poverty Reduction by Tropical Forests: Rhetoric or a Viable Option?", International Workshop on Forests for Poverty Reduction: Opportunities with CDM, Biodiversity and Other Environmental Services International Workshop Bildiriler Kitabı, Bangkok: FAO. /www. metla. fı/pp/mpal/p overty Reduction-paper -palo-octo b er htm. Palo, M. (2004), How Does Corruption Drive Deforestation in the Tropics?, Working Paper, Helsinki: Forest Research Institute METLA. Royal Institute of International Affairs (RIIA) (2003), Scale of IllegaZ Logging, Repetto, R. (1988), The Forestfor the Trees? Government Policies and the Misuse of Forest Resources, Washington DC.:World Resource Institute. Roper, J. ve Roberts, R.W. (1999), Deforestation: Tropical Forests in Decline, Quebec: Canadian International Development Ageney Forestry Issues Paper.

17 _O_rm_an_s_,z_la...;;.şm_a,_Y:_o_ls_u_zl_uk_ve_B_i_r _M_ü_c._A_ra_c_, _O_Ia_ra_k_o_ z_e_l. _v_e _ö_z_ei_a-=-ğ--=aç=-la_n_d_,m_a,1_ 85 Rowe, R., Sharma, N.P., and Browder, J. (1992) "Deforestation: Problems, Causes, and Concem", Sharma, N.P. (der), Managing the World's Forests: Looking for Balance Between Conservation and Development, Iowa: KendalVHunt Publishing Company, Saastamoien, O. (1996) "Change and Continuity in the Philippine Forest Policy", Palo, M. and Mery, G. (der), Sustainable Forestry Challenges for Devetoping Countries, Environmental Science and Technology Library I O, London: Kluwer Academic Publishers, Sizer, N. ve Plouvier, D. (2000), Increased Investment and Trade by Transnational Logging Companies in Africa, the Caribbean and the Pacific, WWF Belgium, WRI and WWF-Intemational Joint Report. Tanzi, V. (1998), Corruption Araund the World: Causes, Consequences, Scope and Cures, IMF StaffPapers, 45(4), Washington, DC: IMF. World Bank (2001), World Development Indicators 2001, Washington D.C.:World Bank.,-')

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika

Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika Alaaddin METİN Genel Müdür Yardımcısı 15 Kasım, Ankara 1 Türk Eximbank ın İhracata Desteği Kuruluşundan bu yana 106 milyar ABD Doları kredi ve 86 milyar ABD Doları sigorta

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Kritik kavşağa ilerlerken

Kritik kavşağa ilerlerken Kritik kavşağa ilerlerken Ülkemiz, tarihinin en kritik kavşaklarından birine doğru hızla ilerliyor. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz hem kendisinin hem de çocuklarının ve torunlarının geleceği için hayati

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer TABLO 5. 4. DEMOGRAFİK HIV/ GÖSTERGELER Ülkeler Bölgeler ı HIV/ li tahmini ı arası prevalansın % 1 den fazla arasındaki medyan HIV prevalansı HIV/ önleme çalıșmaları 1996-2002* En son yüksek Afganistan

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN Uluslararası SAT 1 1000 Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level 2 courses

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

Türkiye e-performans - 2013

Türkiye e-performans - 2013 Türkiye e-performans - 2013 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri

Detaylı

KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GATT. III.

KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GATT. III. III. Bölüm KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) Doç. Dr. Olgun Kitapcı, Pazarlama

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü 1. Dünya Çimento Sektörü ÇİMENTO SEKTÖR NOTU Dünya çimento üretimi 2008 yılında da artışını sürdürmüş ve 2007 yılında 2,79 milyar ton olan üretim yaklaşık %1,2 artışla 2,83 milyar tona ulaşmıştır. 1998

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 22 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE 9. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1) (Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Türkiye e-performans - 2012

Türkiye e-performans - 2012 Türkiye e-performans - 2012 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com MEDYA KİT 2016 Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı www.bbmdergisi.com Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Dönem Ülke Sayısı 1955-1959 7 1960-1969 31 1970-1979 8 1980-1989 1 1990-1999 2 Güney Afrika Cumhuriyeti 1910, Mısır 1922, Güney Sudan 2011 yıllarında bağımsızlıklarını

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 10.01.2014 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE PİYASALARI A. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BUĞDAY BİLGİLERİ 1. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 11.05.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI OCAK AĞUSTOS & AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI - AKİB - TÜRKİYE GENELİ - SEKTÖRÜN GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

AFRİKA BÖLGESİNDEKİ BÜYÜMENİN SEKTÖREL KAYNAKLARI VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ

AFRİKA BÖLGESİNDEKİ BÜYÜMENİN SEKTÖREL KAYNAKLARI VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ 211 AFRİKA BÖLGESİNDEKİ BÜYÜMENİN SEKTÖREL KAYNAKLARI VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ KOTİL, Erdoğan -AKDEMİR, Sevim TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bölgeselleşme ve küreselleşme ülkelerin dış ticaret hacimlerini artırırken,

Detaylı