..., OZEL AGAÇLANDIRMA ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "..., OZEL AGAÇLANDIRMA ABSTRACT"

Transkript

1 ır ORMANSIZLAŞMA, YOLSUZLUK VE BİR MÜCADELE ARACI.. OLARAK ÖZELLEŞTiRME VE..., OZEL AGAÇLANDIRMA Cüneyt KOYUNCU-Rasim YILMAz** ABSTRACT The forest and forest seetar are mo re prone to illegaz activities and corrupt acts than other sectors. Corruption may have deteriorating impact on the forest cover by allowing, for instance, illegaz logging, illegaz timbering, smuggling oj forest products ete. Deforestation in the existence of corruption is expected to be higher than without corruption. We hypothesized that corruption could contribute to deforestation. We Jound a statistically significant strong positive relation between corruption and deforestation across different countries. This jinding remains valid in both univariale and multivariate models. Also, the model takes the potential heteroscedasticity problem, comman in crass-seetion studies, info account and makes correction if necessary. One of the remedies launched in combating corruption in forest seetar is privatization of state fo res ts (and private forest ownership). In order to test this proposition, we tested the relationship between corruption and privatization and we found a statistically significant strong negative relationship. Then, we searched for the relationship between deforestation and privatization in the forest sector. Our cross-country study indicates that there is a statistically significant strong negative relation between deforestation and privatization in the forest seefor across different countries and this jinding remains valid in both univariate and multivariate models. Anahtar Kelimeler: Ormansızlaşma, yolsuzluk, özelleştirme, değişen varyans problemi. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Koyuncu ve Yrd. Doç. Dr. Rasim Yılmaz, İktisat Birn. Durulupınar Üniversitesi İ.İ.B.F.

2 70 I.L- C_u_ n~e~~k_o~yu_n_cu -_R_a_sim Y_II_m az 1. GiRiŞ Ormanlar insan yaşamı için çevresel, ekonomik ve sosyal öneme sahiptirler. İnsanoğlu ormanlardan birçok çeşit odun veya odun dışı ürünler, biyolojik çeşitlilik ve iklimierin korunması gibi birçok çevresel mal ve hizmet sağlamaktadır. Bunların yanında, ormanlar yoksulluğun azaltılmasında, açlıkla savaşta ve yiyecek yeterliliğinde de önemli roller oynamaktadır. Ormanların yok edilmesi ve tahrip edilmesi milyonlarca yıldır süregelen doğal dengeyi bozmaktadır. Tropikal yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmanın her yıl ı bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum ise ekasistem bozulmasına ve iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Tropikal orınansızlaşmanın (küresel ısınmanın ana nedeni olan) karbondioksit gazı emisyonunun %22,9'undan sorumlu olduğu ve toprak erozyonu, çölleşme ve su baskınları gibi birçok ekolojik ve ekonomik problemin kaynağı olduğu ileri sürülmektedir (Ehrhardt-Martinez, ı998). Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Organizasyonu'nun (FAO, 200ıa), 2000 yılına ait Global Orman Kaynakları Değerlendinne Raporu'na göre, dünya üzerindeki toplam toprakların %30'u (yaklaşık 3,9 milyar hektar) ormanlada kaplıdır. Ormansızlaşma, onnanlarla kaplı alanların artık geri dönülemez bir şekilde tarım alanı, otlak ve işe yaramaz alan şekline dönüşmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya üzerindeki orijinal orman alanının yaklaşık olarak 6 milyar hektar olduğu tahmin edilmektedir. Böylece, tahminler göstermektedir ki dünya, toplam orman alanının yaklaşık %40'ını kaybetmiştir. Sürekli artan insan nüfusu ve ihtiyaçları kentlerin, yerleşim alanlarının ve sanayi bölgelerinin sürekli genişlemesini gerektirmektedir. Dünya üzerindeki ormanlada kaplı alanlar yüzyıllardan beri düzenli olarak azalmasına rağmen, insan faaliyetlerinden kaynaklanan ormansıziaşma oranı özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra önemli derecelere varmıştır. Rowe, Sharma ve Browder (1992) 1850 ile 1980 arasında dünya orman alanlarının yaklaşık %ı5'inin diğer toprak kullanım alanlarına dönüştüğünü tahmin etmektedirler. ı990 ile 2000 yılları arasında, 9,3 milyon hektar ormanlık alan ormansız hale gelmiştir. Ormansıziaşma özellikle Afrika ve Güney Amerika'da ciddi boyutlarda gerçekleşmektedir. Tablo ı 'de de görüldüğü gibi, ı990 ve 2000 yılları kıtalar çeşitli derecelerde orman kaybına uğramışlardır. arasında Avrupa kıtası dışındaki diğer

3 _O_rm_a_n_st_zl_ai=--m_a_,_Yo_ls_u_z_lu_k_ve_Bi_r_M_ü_c._A_ra_c_t O_l_ar_a_k _ö_z_el._v_e_a_ z_el_a-"ğ-'aç=--la_n_dt_rm_a l 71 Bölge Tablo 1: Yıllık Ormansızlaşma: Toplam Ormanlık Toplam Onuanlık Alan, 1990 Alan, 2000 (hektar) (hektar) Yıllık Kaybolan Ormanlık Yıllık Kayıp Alan (%) (hektar) Avrupa , ,1 Afrika ,8 Güney Amerika ,4 Toplam Kuzey ve Orta Amerika , ı Okyanusya ,2 Asya ,1 Toplam ,2 Kaynak: FAO (2003 )'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır. Bazı ülkeler 20. yüzyılın ikinci yarısında neredeyse tüm ormanlık alanlarını ı ı ı ı ı ı ı kaybetmişlerdir. Mesela, Haiti toplam ormanlık alanlarının yaklaşık %90'ını yakın zamanlarda kaybetmiştir. Bryant, Nielsen, ve Tangley (1997) 76 ülkenin Öncül Ormanları'nı, yani insan etkisinden uzak kalarak bugüne erişmiş yaşlı doğal onuanlara sahip alanlarını insan faaliyetleri sonucunda kaybettiklerini belirlemişlerdir: Angola, Benin, Botsvana, Burundi, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Guinea-Bissau, Kenya, Liberya, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Raunda, Sao Tome& Principe, Senegal, Sierra Leone, Güney Afrika, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, El Salvador, Paraguay, Haiti, Pakistan, Filipinler. Ormansızlaşmanın büyük bir gerçekleşmektedir ve 2000 çoğunluğu belirli sayıdaki ülkede yılları arasında gerçekleşen toplam ormansızlaşmanın yaklaşık %86'sı (8,1 milyar hektar) 10 ülkede gerçekleşmektedir (Bkz. Tablo 2).

4 i.. 72 ~ C_ü_ne~~-K_oL~_n_ru_- Ra_sı_ m_y_ıl_m az Tablo 2: En Çok Ormansıziaşan Ülkeler, Yıllık Ormansıziaşan Alan Olarak: Yıllık Toplam Toplam Kaybolan Ormanlık Ormanlık Ülkeler Sıralama Ormanlık Alan, 1990 Alan, 2000 Alan (hektar) (hektar) (hektar} Brezilya ı Endonezya Sudan Zambiya Meksika Kong o M yanmar Nijerya Zimbabwe Arjantin Kaynak: FAO (2003 )'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır. Bu en çok ormansıziaşan 1 O ülkenin yanında bazı ülkeler vardır ki, bu ülkelerdeki yıllık annansızlaşma oranlan oldukça yüksektir (Bkz. Tablo 3). Tablo 3: En Çok Ormansıziaşan Ülkeler, Yıllık Ormansıziaşma Oranlan Bakımından: Ülke Sıralama Yıllık Kayıp(%) Haiti 1-5,7 Saint Lucia 2-4,9 El Salvador 3-4,6 Micronesia 4-4,5 Komoros 5-4,3 Ruanda 6-3,9 Nijerya 7-3,7 To go 8-3,4 Fildişi Salıili 9-3,1 Nikaragua 10-3,0 Kaynak: FAO (2003)'den yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

5 _O_rm_a_n_sı_zl_aş;;_m_a_,_Y_ol_su_z_lu_k_v_e_B_ir_M_u_ c_. A_~'_a_cı_O_Ia_r_ak_Ö_z_el_. v_e_a_ z_e_l A...:~;...a..:.çl_an_d_ır_m_a l ORMANSIZLAŞMA VE YOLSUZLUK Sürdürülebilir bir annancılık için ilk aşama ormansızlaşmanın kontrol altına alınmasıdır. Bu nedenle, ormansızlaşmanın altında yatan nedenlerin analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki ormanların yıllık olarak %3 'den fazlasının yok edilmesi basının, ormancıların, yer bilimcilerinin, çevrecilerin, ekonomistlerin ve diğer sosyal bilimcilerin artan ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda, literatürde de ormansızlaşmanın nedenleri konusunda birçok çalışmalar görülmektedir. Literatürde ormansızlaşmanın nedenleri olarak belirlenen faktörlerden bazıları şunlardır: nüfus artışı (Cropper ve Griffıths, 1994; Ehrhardt-Martinez, 1998), tarım alanları talebi (Myers, 1994), kütük ticareti (Capistrano, 1994), yangın, sel, heyelan rüzgar ve benzeri doğal afetler ve yakacak ihtiyacı (Rowe, Sharma ve Browder, 1992; Repetto, 1998), sahiplik haklarının yokluğu (Deacon, 1999). Ormansızlaşmanın temel nedenlerini anlamak için annansızlaşma eylemini gerçekleştirenleri ve ormansızlaşmanın nedenlerini birbirinden ayırt etmek oldukça önemlidir. Onuansızlaşma eylemini gerçekleştirenler, hayvan otlatıcılar, yakacak toplayıcılar, tarla açıcılar, çiftçiler, kütük ticareti ile uğraşanlar, madenciler, büyük altyapı çalışmalarını üstlenenler gibi ormanlardaki ağaçları kesen ve yok eden kimselerdir. Ormansızlaşmanın nedenleri, ormansızıaştırma eylemini gerçekleştirenleri ormanları yok etmeye motive eden faktörlerdir. "Ormansızlaşma konusunda yazılanların çoğu, "nedenler" ile "gerçekleştirenler" arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu ayrımın yapılmaması nedeniyle, çoğu zaman ormansızlaşmanın nedeni olarak içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik ve politik ortamda ekonomik olarak rasyonel davranış gösteren gruplar gösterilmektedir" (Roper ve Roberts, 1999:9). Mesela, 1990 ve 2000 yılları arasında orman yangınları nedeniyle Endonezya'daki 3 milyon hektar ormanlık alan yok olmuştur. Yangınların sebepleri olarak ticari tarımsal projeler, pirinç üretimi için ormanlık alanların temizlenmesi, kütük kesiminden sonra bırakılan kurumuş atıklar ve tarım için orman açma faaliyetleri gösterilmiştir. Aynı zaman aralığında, kereste işinden ve diğer annancılık sektöründeki kanunsuz faaliyetlerden kişisel çıkar elde etmek için dönemin Endonezya Başkanı Suharto ve ailesi ve üst düzey ordu yetkilileri işadamları ile ittifak yapmışlar ve yolsuzluk ayyuka çıkmıştır. Palo (2004:3) "ormancılık sektöründeki bazı kanunsuz eylemlerin mahkemelere intikal ettiğini ve sorumlular hakkında malıkurniyet kararı çıktığını, fakat başkan Suharto ve ordu yetkililerinin sorumluların cezalandırılmasını önlediklerini" bildirmektedir. Afrika'da, Pasifık'te, Karayipler'de ve Güney Asya'daki zengin ormanlık alanlara

6 741.L C_ü_n~e~~K_o~yu_n_c_u_-_R_a_sı_ m ~_lm_a_z sahip birçok ülkede benzer yolsuzluklar rapor edilmiştir (Sizer ve Plouvier, 2000; Saastamoinen, 1996; FAO, 2001b). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, 2001b), 2001 yılı orman raporunda, yolsuzluğu ilk defa ormansızlaşmanın ana nedenleri arasında saymıştır ve birçok ülkedeki dünya onuanlarındaki yolsuzluk ve kanunsuz hareketlere yönelik acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Yolsuzluk, "kamu otoritesinin politikacılar ve kamu görevlileri tarafından kanunsuz bir şekilde kişisel çıkarlar için kullanılması" olarak tanımlanabilir (Contreas-Herıuosilla, 2000:90). Bu tanıma göre bir yolsuzluk eylemi kasıtlı olarak ve kişisel çıkar için yapılmaktadır ve aynı zamanda kamu varlıkları, otoritesi ve görevlileri işin içine karışmaktadır. Yüksek kereste değerleri, standart olmayan ürünler, kamu görevlilerinin düşük ücretleri, yerel orman görevlilerinin sübjektivitesi oldukça hayati konular hakkında keyfi karar alma gücünün bulunması, yetersiz düzenlemeler, gücün piyasa oyuncuları arasında eşit olmayan bir şekilde dağılmış olması gibi nedenlerden dolayı onuanlar ve ormancılık sektörü illegal aktivitelere ve yolsuz davranışlara daha açıktır ve eğilimlidir. İllegal ormancılık eylemleri arasında orman görevlilerinin özel sektör ile yapılacak olan anlaşmalara kanunsuz bir biçimde onay vermesi, kesim izinlerinin illegal olarak satışı, kamuya ait ormanlarda kesilen ağaçların miktarının düşük olarak bildirilmesi, kesilen ağaçların değerinin düşük bildirilmesi, koruma altındaki ağaç cinslerinin kesilmesi, ağaç kaçakçılığının yapılması, kanunsuz kütük kesimi, ommn ürünlerinin resmi izin belgesine sahip olmadan işlenmesi sayılabilir (Contreras Herıuosilla, 2000 ve 2001). Royal Institute of Intemational Affairs (2003)'ne göre dünya çapındaki ağaç ürünleri ticareti yaklaşık 150 milyar dolardır ve kanunsuz ormancılık faaliyetleri yaklaşık olarak bu rakamın %10'nu kadardır. Toplumsal bakış açısından, illegal aktivitelere izin veren bir ülke için ormancılık sektöründeki yolsuzluk çok maliyetli olabilir. Y olsuzluğa açık bir ülkede, ormancılık sektöründeki yolsuzluğun ortalama ek maliyetinin yaklaşık olarak %20 olduğu tahmin edilmektedir (Tanzi, 1998). Hem gelişmekte olan ülkelerin hem de gelişmiş ülkelerin yüz ölçümlerinin yaklaşık olarak %26'sı orıuanlarla kaplıdır. Kanunsuzluklar ve yolsuzluklar bir dereceye kadar hemen hemen her yerde görülse de, ormancılık sektöründeki kanunsuz ve yolsuz aktiviteler özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi boyutlarda görülmektedir. Transparency Intemational Comıption Perceptions endeksine göre dünyanın en yolsuz 20 ülkesinden 14'ü zengin orman kaynaklarına sahip ülkelerdir.

7 _O_rm_a_n_s_ız_la..:..şm_a...:.,_Y_a_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_üc_._A_ra_c_ı O_l_a_ra_k_o_ z_e_l. _ve_ö_ze_i_a:::.ğa_,ç...:.la_n_dı_rm_a.l. 75 Çevresel Kuznetz Eğrisi, yolsuzluk ve ormansıziaşma arasıdaki teorik ilişkiye bir ışık tutabilir. Çevresel Kuznetz Eğrisi (ÇKE) hipotezi gelir değişimi ile çevre kalitesi arasında U-şeklinde bir ilişki önermektedir: ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir arttıkça çevre kalitesi gittikçe azalırken, ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarında gelir arttıkça çevre kalitesi artmaktadır. Bir çok çalışma ÇKE'nin varlığını doğrularken, eşik noktasının hangi gelir seviyesinde meydana geldiği hakkında literatürde bir tartışma vardır. Y olsuzluğun varlığı gelir ve çevre/ormansıziaşma arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Y olsuzluğun olduğu bir ortamda, ÇKE'nin eşik noktası sosyal olarak optimum olan bir noktaya göre daha yüksek gelir seviyelerinde ve ormansızlaşmada/ kirlilik seviyelerinde gerçekleşir (Lopez ve Mitra, 2000). 3. DATA VE METODOLOJi Bu bölümde, yolsuzluğun ormansıziaşma üzerindeki etkisinin olup olmadığı dönemi için International Country Risk Guide Index (ICRG) yolsuzluk endeksi kullanılarak test edilmiştir. 1 Her bir ülke için ICRG yolsuzluk değerleri tahmin dönemi için ortalama rakamlardır. Örneğin, dönemi ICRG yolsuzluk endeks değeri bu dönemdeki yıllık yolsuzluk endeks değerlerinin basit ağırlıklı ortalamasıdır ve böylece bu döneme ilişkin yolsuzluk endeksini temsil eden tek bir rakam elde edilir. ICRG değerleri, ICRG'yu derleyen The PRS Group'tan temin edilmiştir. Y olsuzluğun yanında ormansızlaşmanın 3 nedenini daha analizimize dahil ettik: kırsal kesimdeki nüfusun artış hızı (KIRNUFB), sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanlar (toplam toprakların bir yüzdesi olarak) (EKDIKA), ve gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı (GSYHB). Bu değişkenler ile ilgili veriler World Development Index 2001 CD-ROM'dan alınmıştır. Regresyon tahmininde değişkenierin dönemine ilişkin ortalama değerleri kullamlmıştır. Ormansıziaşma verileri World Development Indicators 'un çeşitli sayılarındaki tablolardan elde edilmiştir. Ormansıziaşma verileri bir ülkenin orman alanlarındaki değişimin yüzde olarak ifadesidir. Örnekleme en az 2 milyon hektar orman alanına sahip olan ülkeler dahil edilmiştir. Böylece ana örneklernemizde 80 ülke vardır.z Çeşitli analizler için, örneklemdeki ülkelerin farklı bileşenleri kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler literatür taramasındaki konu ile ilgili daha önceki çalışmaların, değişken ile ilgili verinin bulunabilirliği ve ana hipotezimiz ışığında seçilmiş ve kullanılmıştır.

8 76 ~ C_u_ n~e~~k_o~yu_n_ru -_R_as_im Y_ıl_m az Aşağıdaki tek değişkenli ve çok değişkenli modeller tahmin edilmiştir: Ormansızlaşma; = /3 0 + /3 1 Yolsuzluk; +U;, Ormansızlaşma; = flo + {J 1 Yolsuzluk; + {J 2 KIRNUFB; + {J 3 EKDIKA; + {J 4 GSYHB; +u; alt indisi ilgili değişkenin i' inci ülke için değerini ifade etmektedir. Ülkelerarası kesit verileri kullanılarak yapılan ekonometrik çalışmalarda karşılaşan problemlerden biri de hata terimine ilişkin değişen varyans (heteroscedasticity) problemidir. Bu çalışmada bu problem dikkate alınmış ve modellerde herhangi bir değişen varyans probleminin olup olmadığı Koenker Bassett heteroscedasticity testi kullanılarak her bir model için test edilmiştir. Yüzde 5 anlamlılık düzeyinde, değişen varyans problemi tespit edildiği zaman, probleme uygun düzeltmeler yapılmış ve model "Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi" kullanılarak yeniden tahmin edilmiştir. International Country Risk Guide Index (ICRG): Yoksulluk Endeksi. Ormanlar ve annancılık sektörü kanunsuz davranışlara ve yolsuz aktivitelere diğer sektörlere göre daha açık ve eğilimlidir. Yolsuzluk, illegal kütük kesimi, orman ürünlerinin yasa dışı ticareti gibi kanun dışı faaliyetlere imkan tanıyarak ormanlar üzerinde zarar verici etkide bulunabilir. Y olsuzluğun olduğu bir ortamda annansızlaşma oranının daha fazla olması beklenir. Böylece, yolsuzluk ve annansızlaşma arasında pozitifbir ilişki tahmin edilmektedir. Kırsal kesimdeki nüfusun artış hızı (KIRNUFB): kırsal alanda yaşamını süren 500 milyon insanın yaşamlarını ormanları keserek ve diğer zarar verici faaliyetlerle idame etiirdikleri tahmin edilmektedir (FAO, 1998). Kırsal nüfus artışı baskısı küçük çapta hayvancılıkla uğraşanları ve orman açıcı çiftçileri temel ihtiyaçlarını gidermek için ormanıara zarar vermeye iter. Böylece, kırsal kesimdeki nüfus artış hızı ile annansızlaşma arasında pozitifbir ilişki olduğunu tahmin etmekteyiz. Sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanlar (toplam toprakların bir yüzdesi olarak) (EKDIKA): sürekli ekim-dikim yapılan tarımsal alanların azlığı tarımsal arazi talebinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Gelişmekte olan birçok ülkede verimli tarım arazileri oldukça sınırlıdır ve dolayısıyla alternatif kullanım için ormanlık alanları üzerinde artan bir talep vardır. Gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı (GSYHB): gayri safi yurtiçi hasılanın büyüme hızı değişkenine ait katsayı hakkındaki öngörü belirsizdir. Bir taraftan,

9 _O_rm_a_n_s,z_la--=~-m_a,'-Y_o_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_u_ c_. A_r_a_o_O_Ia_ra_k_o_ z_e_l._ve_ö_ze_i_a:::..ğa..:.ç_la_nd_,_m_a ıl. 77 Çevresel Kuznetz Eğrisine göre, ülkeler belli bir gelişmişlik aşamasına geldikten sonra gelir arttıkça ormansızıaşma azalmaktadır; diğer yandan ülkeler daha gelişmiş oldukça, kişi başına orman ürünü tüketimleri daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla, kağıt tüketimi ve orman ile ilgili ürünlerin tüketimi artar; böylece ormansızıaşma da artar. 4. REGRESYON TAHMiNi SONUÇLARI Ülkeler-arası tek ve çok değişkenli regresyon sonuçları Tablo 4 'de rapor edilmiştir. Raporladığımız A'lı modeller En Küçük Kareler (EKK) ile tahminlenen tek ve çok değişkenli modeller iken, B'li modeller Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK) ile tahminlenen tek ve çok değişkenli modellerdir. Eğer herhangi bir modelde değişen varyans problemi tespit edilirse, model değişkenlerini uygun ağırlıkla düzelterek modeli AEKK kullanılarak yeniden tahmin edilmiştir. 3 Tablo 4: Ormansızlaşma ve Yolsuzluk, Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli EKK ve AEKK Tahmin Sonuçları Sabit Terim Yolsuzluk GSYHB EKDIKA KIRNUFB Gözlem Sayısı Tahmin Metodu R-Kare Model la Model 2A (0.323) (0.325) 0.000* 0.007* (0.088) (0.084) 0.002* 0.010** (0.036) (0.026) 0.083*** (0.067) 0.000* EKK EKK Model2B (0.109) 0.019** (0.028) 0.050** (0.011) (0.007) (0.021) 0.000* 75 AEKK Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında? değerleri rapor edilmiştir.

10 78 ~ C_u_ n~e~~k_o~yu_n~cu_- R_as~im Y_,ım~az Tek değişkenli regresyon tahmin sonuçları göstermektedir ki, bir ülkedeki yolsuzluk seviyesi ile o ülkedeki ormansızıaşma oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki mevcuttur. Diğer değişkenleri de modele dahil ettiğimiz zaman, tek değişkenli model sonuçları en az %5 anlamlılık düzeyinde geçerliliğini korumuştur. Yolsuzluk ve ormansıziaşma arasındaki istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde varlığını koruduğu için, yolsuzluk ve ormansızıaşma arasında güçlü bir ilişki vardır sonucuna varabiliriz. KIRNUFB, dışındaki değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildir. Böylece araştırma sonuçlarımız göstermektedir ki, yolsuzluğun ormansıziaşma üzerinde önemli etkileri vardır ve ormansızlaşmanın önlenmesi için yolsuzlukla mücadele edilmelidir. Bu nedenle, yolsuzluğu azaltmak için alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar ormancılık sektöründeki kanunsuz aktivitelerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 5. ORMAN SEKTÖRÜNDEKi YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARACI OLARAK ÖZELLEŞTiRME Kereste ihalelerinde daha açık mekanizmalar, sübvansiyonların dağıtılmasından sorumlu olan bireylerin ihtiyari güçlerinin azaltılması, sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması, dış denetimcilerin atanmasının yanında ormancılık sektöründeki özelleştirmenin de teşviki ormancılık sektöründeki yolsuzluğun önlenmesi için bir araç olabilir (Contreras-Hermosella, 2001: 95). Su, orman ve temiz hava gibi bazı kaynaklar aşırı kullanım baskısı altındayken, metaller, mineraller ve enerji gibi bazı doğal kaynakların baskı altında olmamasının nedeni bu kaynakların piyasa fıyatlarının varlığıdır. Ormanlar, otlaklar veya balık aviama alanları halkın kullanımına açık olursa, insanlar bu kaynakları genellikle aşırı kullanma eğilimindedirler. Eğer bir ormanlık alan özel mülkiyet altındaysa, mülkiyet sahibinin yok ettiği her ağaç ek ağacın hasat maliyetini arttıracaktır. Eğer ormanlık alan birçok küçük üreticinin hasat yaptığı denetim altına alınmamış halka açık bir mülk ise, her bir küçük üretici yapacağı eylemlerin diğer üreticiler üzerinde yapacağı maliyeti dikkate almayacak ve özel mülkiyet durumuna göre daha fazla ağacın kesilmesi/ hasadı ile sonuçlanacaktır. Bir orman hasadı yapan kimse, ekeceği yeni ağaçların hasat yapma hakkına sahip olacağını bekliyorsa, yeni ağaç dikme isteği içinde olacaktır. Ormanların korunması ve yenilenmesi bir yatırım hareketi gibi düşünülebilir; bu nedenle, başlangıçtaki fedakarlığı yapacak kimseler eğer gelecekteki faydalardan

11 _O_rm_a_n_s_ız_la-=-şm_a,_Y_o_ls_uz_l_uk_ve_B_i_r M_ü_c._A_ra_c_ı _O_Ia_ra_k_O_ z_e_l. _ve_ö_ze_i_a.::.ğa--=ç'-la_n_dı_rm_a.l. 79 yararlanmayı bekliyorlarsa ormanların korunması ve yenilenmesi teşvik edilebilir (Meir ve Rauch, 2000). Dünya üzerindeki ülkelerin büyük çoğunluğunda ormanlar kamunun mülkiyeti altındadır. Diğer bir deyişle, bu ülkelerdeki ormanların yönetimi ve kontrolü bir kamu kuruluşu tarafından yapılmaktadır. Dünya üzerindeki ormanların yaklaşık dörtte üçü kamu mülkiyeti altındadır (Lanly, 1982). Bazı ülkelerde ise, kamunun yanında ormanlardan bir kısmının özel mülkiyet ve yönetiminde olmasına izin verilmiştir. Ormancılık sektöründeki özelleştirme annancılık sektöründeki yolsuzluğu dolayısıyla ormansızıaşmayı azaltabilir. Bu önermemizi test etmek için öncelikle özelleştirme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi test ettik. Orman sektöründe özelleştirme uygulayan ülkelerin listesi Palo (2003)'den alınmıştır. Ormancılık sektöründeki özelleştirme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi test etmek için aşağıdaki tek değişkenli model tahmin edilmiştir. Özelleştirme değişkeni eğer özel annancılığa i'nci ülkede müsaade ediliyorsa 1 değerini alan, diğer durumlar için ise O değerini alan bir kukla değişkendir ve model aşağıdaki gibidir: Yolsuzluk; = /3 0 + f3,özelleştir,me; +U;. Aşağıdaki Tablo 5'de görüldüğü gibi, tek değişkenli regresyon tahmin sonuçları, annancılık sektöründeki özelleştirme ile yolsuzluk arasında en az %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tablo 5: Ormancılık Sektöründe Özelleştirme ve Yolsuzluk, Tek Değişkenli EKK Tahmin Sonuçları Sabit Terim Özelleştirme Gözlem Sayısı Tahmin Metodu R-Kare Model (0. 108) 0.000* (0.241) 0.000* 80 EKK Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında P değerleri rapor edilmiştir.

12 ır ı 80.IL C_ün_e~~_K_o~~-n_c_u_-_R_a_sim Y_ılm az "Ormancılık sektöründeki özelleştirme ormancılık sektöründeki yolsuzluğu dolayısıyla ormansızıaşmayı azaltabilir" önermesini test etmek için, ikinci aşamada, aşağıdaki tek değişkenli ve çok değişkenli modeller tahmin edilmiştir: Ormansızlaşma; = /3 0 + f31 Özelleştirme; +u; Ormansızlaşma; = /3 0 + j31 Özelleştirme; + f3 2 KIRNUFB; + {J 3 EKDIKA; + {J 4 GSYHB; +u;. Ülkeler-arası tek ve çok değişkenli regresyon sonuçları Tablo 6'da rapor edilmiştir. A'lı modeller EKK ile tahmin edilen tek ve çok değişkenli modeller iken, B'li modeller AEKK ile tahmin edilen tek ve çok değişkenli modellerdir. Eğer modelde değişen varyans problemi tespit edilirse, model değişkenlerini uygun ağırlıkla düzelterek modeli Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi (AEKK) kullanılarak yeniden tahmin ettik. Tablo 6: Onuansızlaşma ve Ormancılık Sektöründe Özelleştirme, Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli EKK ve AEKK Tahmin Sonuçları Model1A ModellB Model2A Model2B Sabit Terim (0.111) (0.032) (0.153) (0.049) 0.000* 0.000* ** Özelleştirme (0.247) (0.068) (0.231) (0.067) 0.005* 0.005* 0.019** 0.052*** GSYHB (0.037) (0.011) EKDIKA (0.026) (0.007) KIRNUFB (0.067) (0.020) 0.000* 0.000* Gözlem Sayısı Tahmin Metodu EKK AEKK EKK AEKK R-Kare Not: *,**,ve *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri için kullanılmıştır. Parametre tahmin değerleri koyu siyah biçimde, standart sapmalar parantez içinde ve onun altında P- değerleri rapor edilmiştir.

13 _O_rm_a_n_s_ız_la-'--şm_a_,_Y_o_ls_uz_lu_k_v_e_B_ir_M_üc._A_ra_c_ı O_l_a_ra_k_o_ z_e_l. _ve_ö_ze_l_a-=-ğa-=ç_la_n_dı_rm_a.l. 81 Tek değişkenli model sonuçlan göstermektedir ki, bir ülkedeki annansızlaşma ile o ülkedeki orman cı lık sektöründeki özelleştirme arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki mevcuttur. Diğer değişkenleri de modele dahil ettiğimiz zaman, tek değişkenli model sonuçlan en az %6 anlamlılık düzeyinde geçerliliğini korumuştur. Ormansıziaşma ile annancılık sektöründeki özelleştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki hem tek değişkenli hem de çok değişenli analizlerde varlığını koruduğu için ormansıziaşma ve annancılık sektöründeki özelleştirme arasında güçlü bir ilişki vardır sonucuna varabiliriz. KIRNUFB, dışındaki değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ülkeler-arası araştırma sonuçlanmız, annancılık sektöründeki özelleştinnenin ve özel ormancıltğın teşvikinin bir ormansızlaşmayla mücadele aracı olarak önemine işaret etmektedir. 7. SONUÇ Bu ülkeler-arası çalışmada, ormansızlaşmanın diğer belirleyicilerinin yanında, yolsuzluğun ormansızıaşmayı açıklayıcı gücü analiz edilmiştir. Yolsuzluk ve annansızlaşma arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmasının yanında hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde geçerliliğini korumuştur. Böylece, araştırma sonuçlarımız yolsuzlaşmanın ormansıziaşma üzerinde önemli etkileri olduğunu ve ormansızlaşmanın önlenmesi için yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ormancılık sektöründeki yolsuzluğu önlemek için yapılan önerilerden birisi de özel annancılığın ve annancılık sektöründeki özelleştirmenin teşvikidir. Bu önermeyi test etmek için öncelikle yolsuzluk ve özelleştirme arasındaki ilişkiyi test ettik ve çok kuvvetli istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki tespit ettik. Daha sonra, ormansızıaşma ve ormancılık sektöründeki özelleştirme arasındaki ilişkiyi araştırdık Ülkeler-arası araştırma sonuçlarımız göstermektedir ki, annancılık sektöründeki özelleştirme ve annansızlaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde geçerliliğini koruyan negatifbir ilişki vardır. Böylece, araştırma sonuçlarımız bir ormansıziaşmayı önleme aracı olarak annancılık sektöründeki özelleştirmenin ve özel ormancıltğın teşvikinin önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bir ülkedeki ormanların ne kadarının özelleştirileceği bu ülkenin içinde bulunduğu çevresel ve sosyoekonomik koşullar ile yakından ilgilidir.

14 82.IL C_u_ n~e~~k_o~yu_n_cu -_R_a_sim Y_ıl_m az Kamuya ait onuanların özelleştirilmesi adil ve açık bir strateji gerektirir. Aynı zamanda bu özelleştirme hareketi onuansızlaşmaya neden olan diğer faktörlerin üstesinden gelinmesi ıçın gerekli olan diğer politikalarla birlikte gerçekleştirilmelidir. Özelleştirme hareketi kendi başına yolsuzluğa açık bir harekettir ve deneyimler göstermiştir ki özelleştirmeyi gerçekleştirecek olan ülkenin belli bir gelişmişlik düzeyinde olması başarılı bir özelleştirme hareketi iyin zorunlu koşuldur. NOTLAR ı) Orijinal ICRG yolsuzluk endeksinde, düşük değerler yüksek yolsuzluk seviyesini temsil ederken yüksek değerler düşük yolsuzluk seviyelerini temsil etmektedir. Bununla birlikte, sonuçlan daha kolay yorumlayabilmek için bütün değerleri -ı ile çarparak yeniden sıraladık. Sonuç olarak, düşük değerler düşük yolsuzluk seviyesini temsil ederken yüksek değerler yüksek yolsuzluk seviyelerini temsil etmektedir. 2) Analizimizde kullanılan ülkeler: Cezayir, Kosterika, Slovakya, Gine Bissau, Küba, Pakistan, Çek Cumhuriyeti, Malavi, İngiltere, Guatemala, Panama, Yugoslavya Cumhuriyeti, Fas, Nikaragua, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Avusturya, Etiyopya, Honduras, Filipinler, Senegal, Gana, Güney Kore, Romanya, Gine, Burkina Faso, Fil Dişi Sahili, İran, Yeni Zellanda, Namibya, Kuzey Kore, Norveç, Güney Afrika Cumhuriyeti, Polonya, Vietnam, İtalya, Türkiye, Ekvator, Mongolya, Almanya, Madagascar, Botswana, Mali, Nijerya, İspanya, Tayland, Fransa, Şili, Kenya, Zimbabwe, Malezya, Gabon, Finlandiya, Kongo Cumhuriyeti, Paraguay, Kamerun, Japonya, İsviçre, Mozambik, Zambiya, Myanmar, Arjantin, Tanzanya, Venezüella RB, Kolombiya, Bolivya, Meksika, Sudan, Hindistan, Peru, Angola, Endonezya, Kango Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Çin, ABD, Kanada, Brezilya, Rusya Federasyonu. 3) Değişen varyans problemi tespit edilen tüm modellerde değişen varyans problemini ortadan kaldırmak için, "nüfus yoğunluğu (NUFYO)" değişkeninin logaritmik transformasyonu (LOGNUFYO) ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Yani, hata terimlerinin varyans ı ile LOGNUFYO

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

TÜRKİYE DE DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA Sevda Akar THE BETTER LIFE INDEX IN TURKEY: COMPARISON WITH OECD COUNTRIES

TÜRKİYE DE DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA Sevda Akar THE BETTER LIFE INDEX IN TURKEY: COMPARISON WITH OECD COUNTRIES TÜRKİYE DE DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA Sevda Akar Özet Bu çalışmanın amacı, refahın ölçülmesinde alternatif bir yaklaşım olarak sunulan Daha İyi Yaşam Endeksi ni Türkiye açısından

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: DÜNYA PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER VE POLİTİKALAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: DÜNYA PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER VE POLİTİKALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: DÜNYA PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER VE POLİTİKALAR Hakan KUM * ÖZ Bu çalışmanın amacı, son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilen yenilenebilir enerji

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Özet: Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler konferansının dördüncüsü 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul da yapılmış ve günde

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ Özge Gökdemir 1 Ruut Veenhoven 2, In: Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan & Devrim Dumludağ Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar (New approaches to development), Ankara,

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: I BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet Başak Gül AKTAKAS

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Doç.Dr. Mustafa ÖZER* Yrd.Doç.Dr. Kemal BİÇERLİ* Öz:Türkiye de kadınların İKO nı etkileyen unsurları tespit etmeye yönelik bu çalışmada 1988-2001 dönemi için

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı