E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI"

Transkript

1 E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

2 GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması Sürecinin Kamudaki ġekillenmesi 5. Kamu Kurumlarındaki ÇalıĢmalar 6. Türksat ĠĢ Sürekliliği Ve Felaket kurtarma Projeleri 7. Türksat Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi Yol Haritası Ve Planları 8. Yeni Nesil Veri Merkezleri Ve BiliĢim Altyapıları

3 1. ÖZET Türksat ın Felaket Kurtarma Merkezi Ve ĠĢ Sürekliliği ÇalıĢmalarında izlediği yöntembilimi, geleceğe yönelik öngörüleri,geçilen kanuni süreçleri açıklamayı amaçlayan bu sunumda E-Devlet ÇalıĢmalarının da önemine değinilerek Türksat ın Felaket Kurtarma Merkezi Ve ĠĢ Sürekliliği ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki önemi de açıklanmıģtır.ayrıca Türksat ın Felaket Kurtarma Merkezi Ve ĠĢ Sürekliliği ÇalıĢmalarında Türksat ın izlediği protokol, genelge ve eylem planları ile çalıģmaların kanuni geliģim ve değiģimlerine değinilmiģtir.

4 2. E-DEVLET e-devlet, kamu hizmetlerini vatandaģlara, iģletmelere, diğer kamu kurumlarına ve diğer ülkelere bilgi ve iletiģim teknolojileri yardımı ile etkin ve verimli bir Ģekilde sunmaktır. e-devlet Kapısı, tüm kamu kurumlarının, devletin ortak bir projesidir. Her kamu kurumunun, içinde yer aldığı, bir parçası olduğu, baģarısını paylaģtığı, baģarının ortak çalıģmaya ve sağlam iģbirliğine bağlı olduğu bir projedir.

5 3. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ VE FKM ÇALIġMALARININ E-DEVLET PROJELERĠNDEKĠ ÖNEMĠ Kurum Ġtibarı VatandaĢ Memnuniyeti Yoğun yük dönemlerinde yaģanan gecikmeler Ek sürelerin maliyetleri Güven Kayıpları E-Posta Sistemlerinde YaĢanan Kesintiler Devletten Devlete Ve Devletlerden Devletlere Hizmetlerdeki Kesintiler

6 4. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ PLANLAMASI SÜRECĠNĠN KAMUDA ġekġllenmesġ 27 ġubat 2003 tarihinde yayımlanan E-DönüĢüm Türkiye Projesi Genelgesi DPT tarafından 2005 yılında yayımlanan Eylem Planı kapsamında yer alan 33. eylem ile Kamu Bilgi Sistemleri Acil Durum Yönetimi Çözüm Önerileri çalıģmasının TÜBĠTAK UEKAE ye verilmesi 2006 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 76 numaralı eylemi ile Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezleri görevinin sorumlu kuruluģ olarak Türksat a,ilgili kuruluģ olarak da BaĢbakanlık, DPT ve TÜBĠTAK UEKAE ye verilmesi

7 5. KAMU KURUMLARINDAKĠ ÇALIġMALAR Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Adalet Bakanlığı Nüfus Ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı

8 6.TÜRKSAT Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ VE FELAKET KURTARMA PROJELERĠ Türksat olarak BSODYM kurulumu için gerekli planlama, kurulum ve operasyona geçiģ süresi göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluģlarına daha hızlı çözüm üretilebilmesi için öncelikli olarak veri yedekleme ve sunucu barındırma hizmetlerine Mart 2007 tarihi itibari ile baģlanmıģtır. Türksat sunduğu hizmetleri sınıflandırarak, kamu kurum ve kuruluģlarına temel seviye en alt veri merkezi hizmetlerini standardize ederek, kurum gereksinimlerine yönelik hizmet ve projeler ile felaket kurtarma ve iģ sürekliliği alanında destek sunmaktadır.

9 6.1 VERĠ YEDEKLEME HĠZMETĠ Bu hizmet ile kurumların ihtiyaç duyması halinde sadece verilerini yedekleyebilecekleri ve veri depolama alanını esas alan bir yedekleme çözümü sunulmaktadır. DüĢük veri trafiği veya biliģim alanındaki ihtiyaçları/risk düzeyi düģük kurumlar için önerilmektedir.

10 6.2 SUNUCU BARINDIRMA HĠZMETĠ Kendi sistemlerini kurmak ve yönetmek isteyen, bu konuda hazır yatırımı bulunan veya verilerinin hassasiyet düzeyi yüksek kurumlarda bu çözüm uygulanmaktadır. Veri merkezi hizmetleri ile kurumların kendi sistemlerini kurup, Türksat bünyesinde iģletmesi için gerekli altyapı ve hizmetler bu Ģekilde sunulmaktadır.

11 6.3 AKTĠF/PASĠF FKM ÇÖZÜMLERĠ Kamu kurumlarının ihtiyaçları kapsamında mevcut biliģim altyapıları, veri yedekleme, geri dönüģ süresi ve hedef veri kayıpları ile risk analizleri yapılarak aktif/pasif olarak çalıģacak, ölçeklendirilmiģ kapasiteli felaket kurtarma merkezi projeleri kamu kurumlarına sunulmaktadır. Bu kapsamda kurumların taleplerine göre kurum tarafından iģletilecek Ģekilde veya Türksat tarafından iģletilecek Ģekilde anahtar teslim proje yürütme ve entegrasyon çalıģmaları yürütülmektedir.

12 6.4 Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ PROJELERĠ Süreklilik ve kesintisizlik ihtiyacı ve talebi yüksek olan kurumlar için Türksat tarafından kapsamlı olarak yürütülen çalıģmalar ile kurum sistemleri ile yük dengeli çalıģacak iģ sürekliliği projeleri yürütülmektedir.

13 7.TÜRKSAT BSODYM YOL HARĠTASI VE PLANLARI Türksat, kurduğu ilk veri merkezi üzerinden hizmet sunumu iģlemini baģlattıktan sonra, tüm kamu kurumlarına hizmet sunacak ve Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan görevleri yerine getirecek bir veri merkezi kurulumu için çalıģmalarını baģlatmıģtır. Bir Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi nde bulunması gereken temel özellikler, bu merkez için yer seçiminde Ģu Ģekilde değerlendirilmiģtir: 1. Yedeklemesi yapılacak veri merkezlerine, risk seviyesi yüksek olarak belirlenen felaketler için, yine risk analizinde değerlendirilen felaket yarıçaplarından yeterli uzaklıkta olmalıdır. 2. Olağanüstü durum halinde veya test amaçlı olarak ilgili merkez çalıģanlarının yeterli bir sürede eriģimine imkan tanıyacak mesafede olmalıdır. 3. Bu merkezde çalıģması gereken uzmanlık seviyesinde insan kaynağını tedarik edebilecek bir Ģehre yer almalıdır. 4. Kurulacak merkeze yedekli iletiģim ve yedekli enerji hatları sağlanabilmelidir. 5. Ġhtiyaç duyulması halinde veri merkezi geniģletilerek yeni tesisler yapılabilmelidir.

14 7.TÜRKSAT BSODYM YOL HARĠTASI VE PLANLARI Bu amaçlara uygun yer arayıģı sonrasında Konya ilinde bir alan bu amaçlara uygunluğu sebebi ile seçilmiģtir: Ankara ilinden mesafe olarak yeterli uzaklıkta ve aynı zamanda ulaģım için yeterli mesafede olması, Seçilen alanın Türk Telekom ve Türksat iletiģim Ģebekeleri ile eriģimine uygunluk, YerleĢim alanından 2 km, Ģehir merkezinden 14 km mesafe ile kalifiye personel çalıģması için uygunluğun yanı sıra çevresel etkenlerden yeterli mesafede uzaklık, YaklaĢık 50 dönüm arazi ile gerektiğinde geniģleme imkanı, Türkiye de önemli felaketlerden sayılan deprem konusunda olumlu zemin etüdü sonuçları, fay hattı haritasında en düģük seviye deprem bölgesi, konumsal olarak sel ve diğer felaketlere karģı ek güvence sağlaması, yakın askeri birlikler sebebi ile stratejik güvenlik ve güney cephe açıklığı ile uydu iletiģiminde en açık iletiģim hattı gibi ek avantajlar.

15 8. YENĠ NESĠL VERĠ MERKEZLERĠ VE BĠLĠġĠM ALTYAPILARI Günümüzde yeni eriģim Ģebekelerinin güçlenmesi ile eski biliģim mimarisi artık Ģu üç yönde ilerlemektedir: Hizmet Olarak Yazılım (Software As a Service) (SaaS) Hizmet Olarak Platform (Platform as a Service) (PaaS) Hizmet Olarak Altyapı (Infrastructure as a Service) (IaaS)

16 8. YENĠ NESĠL VERĠ MERKEZLERĠ VE BĠLĠġĠM ALTYAPILARI Günümüzde verinin yeri, uygulamanın yeri, sunucuların yeri ve eski sunucu disk uygulama veritabanı mimarilerinde yaģanan değiģiklikler ile tüm biliģim kaynakları iletiģim ağları üzerinden mekân ve mesafe bağımsız çalıģabilmektedir. Bu model büyük ölçekte performans ve eriģim gerektiren Web 2.0 uygulamaları ile yaygınlaģmaya baģlamıģ olup, artık geliģtirilen bir web uygulamasının kiģiden kiģiye ölçeklenmesinde çok hızlı sonuç üretebilen bu teknolojiler kamu kurumlarının uygulama barındırma, altyapı iģletme ve veri yedekleme çözümlerinde yeni bir modeli mümkün kılmaktadır. Büyük ölçekli biliģim sistemlerinde paylaģımlı altyapı hizmetlerini, bulut dağıtık yapı kullanımında örnekler ve geliģmeleri incelediğimizde Ģu bileģenleri öncü olarak gösterebiliriz. HADOOP ve Google MapReduce Teknolojileri Cloudera Amazon

17 8. YENĠ NESĠL VERĠ MERKEZLERĠ VE BĠLĠġĠM ALTYAPILARI ĠĢ Sürekliliği ve FKM Projelerinde Dağıtık Sistemlerin Avantajları ve Uygulamaları Operasyon modeli nasıl olmalı? Hizmet sunum yöntemi kamu teamülünde nasıl iģlemeli? Kapasite planlama nasıl yapılmalı. Ortak altyapıda burst performans gereksinimi modeli nasıl bir matematik/istatistik modele oturmalı? Kullanılacak yazılım lisansları hizmet modeli nasıl iģlemeli? Maliyet etkin çözüm üretme modeli. Merkezi bir kamu finansmanı modeli vs. hizmet maliyetlerinin dağıtık olarak kurumlarda maliyet muhasebesi uygulamasına yansıtılabilmesi kesiģimi. Modellerin Uygulanması Ġçin Öneriler BiliĢim Alanında Yapılması Önerilenler Koordinasyon ve Denetim Alanında Öneriler

18 8. YENĠ NESĠL VERĠ MERKEZLERĠ VE BĠLĠġĠM ALTYAPILARI ĠĢ Sürekliliği ve FKM Projelerinde Dağıtık Sistemlerin Avantajları ve Uygulamaları Operasyon modeli nasıl olmalı? Hizmet sunum yöntemi kamu teamülünde nasıl iģlemeli? Kapasite planlama nasıl yapılmalı. Ortak altyapıda burst performans gereksinimi modeli nasıl bir matematik/istatistik modele oturmalı? Kullanılacak yazılım lisansları hizmet modeli nasıl iģlemeli? Maliyet etkin çözüm üretme modeli. Merkezi bir kamu finansmanı modeli vs. hizmet maliyetlerinin dağıtık olarak kurumlarda maliyet muhasebesi uygulamasına yansıtılabilmesi kesiģimi. Modellerin Uygulanması Ġçin Öneriler BiliĢim Alanında Yapılması Önerilenler Koordinasyon ve Denetim Alanında Öneriler

19

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com

www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com TÜRKSAT A.Ş. Türksat A.Ş., uydular üzerinden haberleşme hizmetlerini gerçekleştiren önde gelen uydu operatörlerinden biridir. Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu

Detaylı

www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com

www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com www.turksat.com.tr www.turksatbilisim.com Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 5189 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

E-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Fizibilite Çalışmalarında Ticaret Başlığı Uygulamalarına Genel Bakış

E-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Fizibilite Çalışmalarında Ticaret Başlığı Uygulamalarına Genel Bakış Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 11 E-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Fizibilite Çalışmalarında Ticaret Başlığı Uygulamalarına Genel Bakış Erhan KumaĢ ve Burak Birgören Türk Telekomünikasyon

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1.

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1. TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM Sürüm 1.0 1. ÇALIġMA GRUBU http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu BiliĢim

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Haziran 2012

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Haziran 2012 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Haziran 2012 1 SUNUM PLANI Bakanlığımız ve Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi 2003-2012 Dönemi Bilişim Sektöründe Temel Göstergelerdeki Gelişmeler 2003-2012 Dönemi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı