Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14

2 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullanımı b) istihdam e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler 2. Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Gelişmeler b) Parasal Gelişmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Dokuz Ayl ık Hesaplar ı Bilanço Kâr ve Zarar Hesab ı Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ıl ık İstatistikleri VI. BÖLÜM Bankac ıl ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat Offshore Bankac ılık Hizmetleri Yasas ı (48/1990) Offshore Bankac ılık Hizmetleri Tüzü ğü VIL BÖLÜM Tablolar ın Listesi 1

3 2

4 L BÖLÜM MEVDUAT NEDIR? 3

5 MEVDUAT NED İ R? Yaygı n biçimde kabul görmüş muhasebe tan ı a göre, bankalara istenildralara mlaması ırılan pa- i zaman veyahut belirli bir vadenin sonunda çekilm k üzere yat ğ mevduat denir. Herkesin böyle bildi ği ve böyle uyg lad ığı bu tanımlamaya genelde herhangi bir itiraz yoktur Fakat yasal yap ı ya ini di ğinde bazı sakıncalar ışazda konunun bu yönle ni irdelemeye çal ortaya ç ı kabilmektedir. Işte yaz ı m ı /. er temelde özleş me niteli ğindedir. cağı Banka ile mü ş terisi aras ı ndaki ili ı müşte ri Mevduatta banka borçlu mü ş kredilerde ise banka alacakl teri alacakl ı, le olup, bunlar ı düzenleyen çe şitli kurallar vard ır. Banka i ın formal olmayışıdır. borçlu hüviyetinde en ilginç gerçek bunl r idari müşterisi aras ındaki sözle şmede ısa bir mektup ve mevcut teamüller söz konusudur. erde belirtilen şıdlar bağ- me yoktur. Sözlü mutabakat, tasarruf, bankalar k ın mevduat Çoğu kez yazılı sözleş Bunlarü meyan da veya çek defterlerinde veya yarmlad ıklar ı broşrl ko Fasıl 149 Sözle ş meler Yasas ı na göre tüm anlaş alar, sözleşme yetene ği layıc ı olmaktadır. ıldıklar ı ve Sözleşme Yasas ıyla açı ve y sel bir amaç için yap şılık sözleş- serbest iradesiyle yasal bir kar olan taraflar ın kca geçersiz ilan edil edikleri takdirde veya sözlü - ola me sayılı rlar ve Yasa kurallar ına ba ğlı kalınması koşul yla yazılı tutumuyla zimmen m ydana gelebilirler. (Madde 10 yapı (1)). Burada ortaya konan önemli bir husus s" le ın tutumuyla labilirler veya taraflar ın ş melerin mutlaka yaz ıl ı rak olmasına gerek olmad ığı melerin sözlü olarak ve a taraflar, sözleş zimmen meydana gelebilece ğ idir. Mevduat kabulü bankac ılı k mesle ğinin icras ı kusuz önemli bir yer nda kuş tutmaktad ır. Fasıl 262 Poliçeler Yasas ında "banka" tüzel ki şiliği olsun veya olmasın bankacılık mesle ğini icra eden kurulu şlar ı ani t ır, denmi fakat mevduat sa 11 yasalarla değiştirilmiş ve 42/1989 tanuniaarnam ıştur. 25/1983, 26/1987 şekliyle 11/1976 say ılı Bankalar Yasas ında ise "bal* Cillk işlemi" mevduat kabulü, ve he türlü banka hizmetleri ğer her türlü kredi ve minat verilmesi, di bunlara bağlı iş lemlerin tamamen veya kı smen yap as ı ır olarak tanımlanmışt ı m ı aç ıklanmam ışt ı r. Netice itibariyle mevduat ı n tan Burada da mevduat a Sözleşmeler Yasas ı çerçevesinde ve mevcut teamülegöre de ğerlendirilmek du- Mevduat ın hukuki yap ısı T.C. mevzuat' açısı an incelendi ğinde mevduat rumundadır. şmele karz ya.a. usulsüz tevdi sözle şmenin lemlerinde söz konusu olan sözle iş rinden hangisi, oldu ğu konusunun tart ış malı olduğ ortaya ç ıkmaktadır. Karz, ın mülkiyetini ödünç alana ödünç veren kimsenin belirli bir para ya da misli rn l nakletmeyi, alan ı n da aynı miktar ve özellikteki şeyi geri vermeyi kar şılıklı medir (B.K.306). Usul üz tevdide ise vedian ın aksine olarak tevdi edilen ş eyin aynen de ğil sadece m slen geri verilmesi kararla ş- olarak üstlendikleri bir sözleş tevdi m addedilece ği hususunda bir t ırdı'. Mevduat ın karz m ı yoksa Ve hükme varabilmek için taraflar ın bu muameledek kas ıtlar ına bakmoerekir..k g tevdi ediliyor ve.. ka da bunu sadece muhaf a- Para bankaya muhafaza kast ıyle sözl mesinin; şayet bankanın para rmak ve ntifa eylemek kasti mevoutsa 7.a etmek üzere kabul ediyorsa usulsüz tevdi tedarikinde mudiin de paras ını nemaiand ı Yargıtay kararlar ında bu mesinin mevcudietine hükmetmek ger kir. karz sözle ş y özlendi ğ i savunulmakt d ı r. Gerçek şu ki mevduat ın konuda baz ı tutarsızlıklar g kta 1989 Bankalar Yasas ı, m duat ın tanım ı, mevduat kabuyasal tanım ı yapılmamıştır. etkisine Birle şik Krallı lüne getirilen kısı tlamalar ve sözü edilen tan ı ı değiştirme y lamalar binaen 1989 Bankalar ilişkin kapsamlı hiikümler getirmi ş tir. Konunun.nemine en aşağıya ç ıkarılm şt ır: Yasasının ilgili maddeleri ayn 4

6 "Mevduat 3 (1) A şağıdaki 4. maddeye tabi olmak (kere Birle şik Krall ıkta kabulüne hiç bir kimse bu Yasan ın aşağıdaki hükümleri alt ında Merkez Bankısıtlamalar kas ı taraf ından yetkili k ılınan bir kuruluş değilse.b4 Yasa amaçları için mevduat kabul eden bir i şletme niteli ğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Birle şik Krall ık veya başka bir yerde mevduat kabul edemez. (2) Bu maddeye ayk ı rı harekette bulunan bir kimse suç i şlemi ş sayıl ır ve (a) Itham ve yarg ılama sonucu mahkumiyeti halinde iki y ıla kadar hapis veya para cezas ına veya her iki cezaya; (b) Seri yarg ılama sonucu mahkumiyeti halinde alt ı aya kadar hapis veya yasal limiti a şmayan para cezası veya her iki cezaya çarpt ı rılabilir. (3) Bu madde hilâf ına mevduat kabul edilmi ş olması mevduat veya yat ırılan paran ın getireceği ferdi mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz. Muaf ki şiler 4 (1) Yukar ıdaki 3. madde hükümleri Merkez Bankas ınca veya ve Muafiyet- Cetvel 2 de belirtilen ki şilerce kabul edilecek mevduat ı kapsali Işlemler maı. (2) S özü edilen Cetvelde ad ı geçen şahsın muafiyeti Cetvelde kendisi ile ilgili olarak belirtilecek k ısıtlamaya tabidir. (3) Hazine, Merkez bankas ı ile isti şareden sonra sözü edilen Cetveli _ (a) başka bir şahıs ilavesi veya mevcut bir k ısıtlamayı hafiflet mek; veya (b) mevcut bir şahsı listeden ç ıkarmak ve yeni veya daha ağır kısttlamalar getirmek suretiyle bir emirname ile deği ştirebilir. (4) Yukar ıdaki 3. madde bu f ıkra amaçlar ı için Hazinenin ç ıkaraca ğı bir tüzükle belirlenecek i şlemleri kapsamaz. (5) Yukar ıdaki 4 fıkra alt ında ç ıkarılan Tüzük Hazinenin uygun görece ği faktörler ve özellikle a şağıdakilerin tümü veya herhangi biri ile ilgili i şlemleri belirleyebilir.- (a) Mevduat ın miktar ı; (b) Mevduat ı kabul eden şahsın mevduat sahiplerine veya diğer alacakl ılarına olan toplam mükellefiyeti; (c) Mevduat ın yat ı rıldığı koşullar veya amac ı; (d) Üyeli ği Hazine dışında bir merci taraf ından sona erdirilebilen bir zümrenin üyesi olmak hali dahil, mevduat ı yat ıran veya kabul edenin kimli ği; (e) Mevduat ı kabul eden ki şinin herhangi bir özelli ği haiz i ş- lemlerinin say ısı, miktarı ve bu tür i şlemlerin s ıklığı; (6) Yukar ıdaki 4. f ıkra alt ında ç ıkar ılan Tüzük sağlanacak muafiyeti belirli hal ve şartlara bağlayabilir. (7) Yukar ıda (3) (a) f ıkrası alt ındaki bir Emirnarne veya 4. fıkra alt ında ç ıkar ılan Tüzük iki parlamentodan birinin karar ı ile iptal edilebilecek ve tasla ğı her iki parlamento taraf ından onaylanmad ıkça (3) (b) f ıkrası alt ında emirname ç ıkar ılmayacakt ı r. 5

7 4...L 1 "Mevduat" ın 5 (1) Bu madde hükümlerine tabi olmak {iz re bu Yasada "mevtanı m ı duat"; (a) faizli, faizsiz veya primli olarak il talepte, veya ödeyenin kendisi veya vekili ile tahsil =den aras ında mutab ık kal ınan vade sonunda veya ba şka 5 rtlarla geri ödenmek koşuluyla ödenen ve (b) mal veya hizmet al ı m ına veya t matuf olmayan, bir mebla ğı anlat ı tevdi etmek veya mevduatta bulun zer şekilde tan ımlanı r. (2) yukar ıdaki 1. f ıkran ın (b) bendi am hizmet al ı m ı veya teminat sa ğlanmas ı k ödenen paralar münhas ıran aşağıdakilerden (a) Bir sözle şme alt ında mal veya hi metlerin sat ışı, icar ı veya başka şekilde sa ğlanmas ı için avans kabilinden veya k ısmi ödeme şekilde yap ılan ve a cak mal veya hizmetsa ğlanmas ı halinde lerin sat ış, icar veya başka şekild iade edilecek olan paralar; (b) Bir sözle şmenin yerine getirilmesi yerine getirilmesi sonucu do ğacak teminat şeklinde yap ılan ödemeler (c) Yukar ıdaki (b) bendi hükümleri herhangi bir mal ın belirtilen d olarak veya ba şka şekilde teslim minat kabilinden yap ılan ödemeler (3) Bu yasan ın başka şekilde öngördüğü aşağıdakileri içer memektedir: Merkez Bankas ı veya yetkili bir m nen mebla ğ; Bu yasaya ekli 2. Cetvelde belirti ödenen mebla ğ; minat sa ğlanmas ına ve bu Yasada para ak gibi ifadeler ben-- çlar ı için, mal veya şullar ına tabi olarak luşmaktad ı r: için veya sözle şmenin zarara kar şı l ık olarak veya kl ı kalmak ko şuluyla eyde tamir edilmi ş veya iadesi için te- aller d ışında "mevduat" essese taraf ından ödeen bir şah ıs taraf ından Yukar ıdaki (a) ve (b) bentleri. ışında faaliyetlerinin tümü veya büyük bir k ısm ı ikraza i şlerinden olu şan bir şahsın bu i şlerin icab ı olarak ödedi ği mebla ğ; Biri di ğerinin tali şirketi veya her ikisi ba şka bir şirketin tali şirketi veya ayn ı r iki şirket paylar ının çoğunluğuna sahip olmas ı veya he iki şirkette esas pay sahibi olmas ı haseb ıyle bu şirketleri kontrol edebilecek konumda olmas ı hallerinde şirket erden birinin di ğerine ödedi ği mebla ğ; veya (e) Ödeme anında, ödeyenin tahsil e enle yak ın akraba olması veya tahsil edenin direktör, kontrolör veya müdürü veya onlar ın yak ın akrabası olma ı hallerinde bir şahs ın di ğerine ödedi ği mebla ğ. (4) 3. f ıkran ın (e) bendinin kollektif ve omandit şirket ortakında ödemeye yap ılan l ıklar ınca ödenen bir mebla ğa uygulanma at ıf ortaklar ın her biri taraf ından yap ılan 'deme anlam ındad ı r. e 6

8 (5) 3. f ıkranın (e) bendi amaçlar ı için herhangi bir şahsın "yak ın akraba"s ı, onun (a) eşi, (b) çocuklar ı, üvey çocuklar ı, ebeveyni, üvey ebeveyni, kardeşleri ve k ızkardeşleri ile üvey karde ş ve üvey k ızkardeşleri; ve (c) (b) bendindeki herhangi bir şahsın eşi, anlam ındadı r. "Mevduat kabul eden i şlet me"nin tan ı m ı 6 (1) Bu madde hükümlerine tabi olmak üzere; (a) İş icab ı mevduat olarak kabul etti ği parayı başkalar ına kredilendiren, veya (b) işletmenin başka herhangi bir faaliyetini bütünüyle veya büyük ölçüde kabul etti ği mevduat ın ana para veya faizinden finanse eden, bir i şletme bu yasa amaçlar ı için mevduat kabul ed'n bir i şletmedir. (2) yukar ıdaki 1. f ıkranın (a) veya (b) bentleri bir i şletmeye uysa bile, (a) mevduat kabul eden şah ıs mevduat kabulüne her gün aç ık değilse, ve (b) karşılığında tahvilat ç ıkar ılsın veya ç ıkarılmasın, mevduat sadece belirli zamanlarda kabul ediliyorsa, böyle bir i ş- letme mevduat kabul eden i şletme sayılmaz. (3) Yukar ıdaki 1. f ıkranın amaçlar ı için, meşguliyetinin gere ği olarak bir şah ıs taraf ından sürdürülen bütün faaliyetler o şahıs taraf ından sürdürülen tek bir i şletme olarak kabul edilecektir. (4) 2. f ıkranın (b) bendi amaçlar ı için mevduat ın sadece belirli zamanlarda kabul edildi ği hususunda karar verirken sözü edilen zamanlar ın sıklığı ve birini di ğerinden ayıran özellikler üzerinde durulacakt ı r. (5) Yukar ıdaki 2. f ıkranın amaçlar ı için, 3. maddedeki yasaklamadan muaf tutulan bir şahsın, kabul edeceği mevduatla, mevduat olarak kabul edilen fakat L f ıkrada gösterildi ği tarzda kullanılmayan paralar dikkate al ınmayacakt ı r. Tanı mlamalar ı deği ş- tirme yetkisi 7 (1) Bu Yasadaki hükümlerin tümü veya herhangi birindeki amaçlar için Hazine, Merkez Bankas ı ile isti şare ederek mevduat veya mevduat kabul eden i şletmeye ait tan ımlamayı bir emirname ile de ği ştirebilir. (2) Yukar ıdaki 1. f ıkra ile verilen yetkinin genellili ğine halel gelmeksizin sözü edilen f ıkra alt ında mevduat kabul eden bir i ş- letmeye ait tan ı mlaman ın deği ştirilmesi hakk ındaki emirname bu kuruluşla ilgili herhangi bir şahsın faaliyetlerinin emirnamede belirtilecek tarzda kurulu ş faaliyeti olarak dikkate al ınmasını öngörebilir. (3) Bu madde alt ında ç ıkar ılacak herhangi bir emimame iki parlamentodan birinin karar ıyle iptal edilebilir. (4) Bu madde alt ındaki bir emimame Hazinenin gereldi ve uygun göreceği geçici hükümler içerebilece6i gibi, sözü edilen emir- 7

9 namenin bu Yasa alt ında mevduat veya m kuruluşla ilgili olduğu ifade edilen ba şka h kisini kapsam dışı bırakabilir veya tadil e duat kabul eden bir rhangi bir yasaya etebilir. CETVEL 2 Muaf Kişiler L Birleşik Krall ık dışında herhangi bir üye devletin merk 2. The National Savings Bank 3. Bir penny savings bankas ı 4. Bir belediye bankas ı inşaat Şirketleri Yasas ı alt ında kurulan (veya ku inşaat şirketi 6 (1) 1974 Hayır Cemiyetleri Yasas ının 7(1)(a) madd Irlanda) Hayır Cemiyetleri Yasas ının 1(1)(a) maddesi yır cemiyeti (2) Bu f ıkra sadece cemiyet kurallar ının müsaade ett kabul edilen mevduat için geçerlidir 7. Yukar ıdaki 6. f ıkrada belirtilen yasalar ın herhangi bi ve orada belirtilenler d ışında bir cemiyet; 8. (1) 1982 Sigorta Şirketleri Yasas ının 3. ve 4. maddel len yasaya ekli Cetvel 1 ve 2 de belirtilen s ınıfta sig üzere yetkili k ılınan bir kuruluş (2) Bu f ıkra sadece yetkili k ıl ınan sigorta i şletmecili bul edilen mevduat için geçerlidir. 9. Kurallar ı 1840 İkrazat Şirketler Yasas ı alt ında tasdik, bir ikrazat şirketi Kredi Birlikleri Yasas ı veya 1985 Kredi Birlikle namesi anlam ındaki bir kredi birli ği 11. National Savings Bank veya yetkili bir kuruluş taraf ı ğu tasdik edilen ki şiler 12. Yerel idare 11 Herhangi bir yasa alt ında İngiltere ve Gallerde bir y : ya İskoçyadaki bir yerel idareye talepname ısdarına 14. Crown Agents For Oversea Governments and Admini 15. Avrupa Atom Enerjisi Toplulu ğu 16. Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu ğu 17. Avrupa Ekonomik Topluluğu 18. Avrupa Yat ı rım Bankası 19. Uluslararas ı imar ve Kalkınma Bankası 20. Uluslararas ı Finans Korporasyonu 21. Uluslararas ı Para Fonu 22. Afrika Kalk ınma Bankası 21 Asya Kalk ınma Bankası 24. Karaibler Kalk ınma Bankası 25. Inter-American Kalkınma Bankası " z bankası ulmuş farzolunan) bir si veya 1970 (Kuzey anlam ına giren bir ha- ği i şlemlerin ifasında i alt ında tescil edilen ri alt ında ve sözü edirta i şlemleri yapmak inip gere ği olarak ka- tevdi ve tescil edilen (Kuzey Irlanda) Emir- an okul bankası oldu- rel idareye tebligat veetkili bir kurulu ş rations 8

10 IL BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETINDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 Say ılı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti karşı l ığı nda avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğ- lama görevleri Bankam ızca sürdürülmü ştür. 30 Eylül, 1990 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'de avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1988, 31 Aral ık 1989 ve 30 Kas ı m 1990 itibariyle kar şıla şt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 9

11 Tablo 1 Milyon Eylül, 1990 itibariyle Avans ve Reesk ola i şlemleri Hazine Kefaletini Haiz Bonolar ıı ıı It Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri Sanayi Senetleri Tar ım Senetleri ihracat Senetleri Turizm Senetleri ıı ıı K.T. Sanayi i şletmeleri Holding Ltd Cypfruvex Ltd Tar ımsal Donat ım Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T. Turizm işletmeleri Ltd K. Vak ıflar Bankası Ltd K. Vakıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Ticaret Bankası Ltd Asbank Ltd K. Vakıflar Bankası Ltd. K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Vakıflar Bankası Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd A. Garanti Bankas ı Ltd. Genel Toplam Borç Senet Senet Bakiyesi Adeti Toplam ı ( ,0 loao Z M1~11111=t ~1~12~ _ _ L L L

12 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ı k 1988, 31 Aralık 1989 ve 30 Kasım 1990 Itibariyle Kar şılaştırması Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 1988 Hazine Kefaletini Haiz Avans 11 il,i 11 ıı Toprak Toprak Ürünleri Kurumu II II Hazineye K ısa Vadeli Küçük Esnaf ve Sanatkâr Kredileri Sanayi Senetleri II II II H II II Ihracat Senetleri /1 II II II Il II II II I/ II Ticari SenetIer II II Il Il Tar ım Senetleri K.T. Sanayi işletmeleri Holding Ltd KM.S. Cypfruvex Ltd. Tar ımsal Donat ı m Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T.Turizm işl. Ltd Avans K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd 45.7 Türk Bankas ı Ltd. - K. Kredi Bankas ı Ltd 35.3 Asbank Ltd. - K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd - K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd 64.9 K. Kredi Bankas ı Ltd K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Aral ık Milyon TL 30 Kası m « «- - 5Q

13 imalatc ı-ihracatc ı Senetleri Turizm Senetleri t, K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A Ş Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Genel Toplam

14 FAIZ FARKI FONU Teşviki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ının uygulanmas ını kolaylaşt ırmak amac ıyla KKTC Merkez Bankas ı bünyesinde faiz fark ı fonu kurulması 35/1987 say ılı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ının 23. maddesinde öngörülmüştür. Yasan ın 53. maddesi alt ında ç ıkar ılan "KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Oluşturulmas. Tüzü ğü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlardı r: o) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar' faizlerine kar şılık olarak Banka bütçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; e) Bankalar ve yan kurulu şlar ı ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ılınm ış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 2 puan faiz fark ının tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yat ı r ılan miktarlar ve d) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir. Tar ım (Ayni) %31 Tar ım (Nakdi): Miktar ı 1 milyon 11. 1ye kadar olanlar %16 Miktar ı 1 milyon 112nin üstünde olanlar % 7 Küçük Esnaf ve SanatkAr Kredisi %26 Turizm Kredisi %31 Sanayici, İhracatc ı Kredisi % 9 Ancak faiz farkı iadesi uygulaması şu ana kadar sadece tar ım (ayni), turizm ve sanayi konular ına inhisar ettirilmi ştir. Tabiattyle ayn ı kredi için hem Merkez Bankası reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle, Bankam ızca Yasada belirtildi ği üzere kamt ı kurum ve kuruluşlar ına avans vererek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yanında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılm ışt ı r. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 3'te özet halinde gösterilmektedir. 13

15 Tablo 3 Faiz Fark ı Fonu Uygulamalar ı Milyon IL Harcamalar 1987 Tar ım (Ayni) KKTC M rkez Bankas ı katk ısı Dönem Sonu bakiyesi Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler Dönem B KKTC Merkez Tar ım (Ayni) Turizm Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Bankalardan 1989 Dönem B KKTC Merkez Bankalardan TC Yardı m ı Dönem Bankalardan TC Yardı m ı Dönem Bakiyesi şı Bakiyesi ankas ı katk ısı şı Bakiyesi ankası katk ısı aşı Bakiyesi Başı Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi tarihind = milyon 11. olarak hesaplanm ışt ı r. 14.1,

16 YETKILI BANKALAR Para ve Kambiyo i şleri Yasas ındaki tanıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ı m bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkili k ıl ınan bankalar ı anlat ır. KKTC Merkez Bankas ı dışında yetkili bankalar şunlard ı r. TC Ziraat Bankası Türk Bankas ı Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K ıbrıs Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbrıs Vak ıflar Bankas ı Ltd Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbrıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal İslitu ı Bankası Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd K ıbrıs iktisat Bankas ı Ltd "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı Kurallar ı uyarınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ıl ınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye I şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro adresleri aşağıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ı rınc ıoğulları Co. Ltd 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Elmaslar Yat ı r ı m Şirketi Ltd 49 F IL Selim Caddesi, Lefko şa. Ertuğml Akbel And Sons Ltd Osman Pa şa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt, Na 2, Lefkoşe. Sun Döviz Bürosu Ltd Abdi İpekçi Caddesi, Lefkoşa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd Zafer Çar şısı Na 10 Atatürk Caddesi, Girne. Orhan Kahya Ltd 3-4 Zafer Çar şısı, Girne. Merimann Currency Ltd 49 E IL Selim Caddesi, Lefko şa. Forex Management Services Ltd II. Selim Caddesi Arabac ıoğullar ı Apt. Dükkan Na, 4, Lefkoşe. Er-Tem Yat ı r ı m Şirketi Ltd 2 G K ışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd 52 Istiklal Caddesi, Ma ğusa. 15

17 A şardağ Exchange Ltd 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğusa. Gesfi Ltd Şirketi 40 Abdi Çavuş Sokak, Lefko şe. DEVLET KURU DOV İZLERİ KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ınıfland ı r Kuru hesab ında tutulan dövizler Tablo 4'te gösterilmi şti döviz miktar ı Ocak, 1990'da toplam bin ABD $ ABD $ miktarlar ı ile en yüksek düzeye ula ş m ışt ır. 1 toplam bin ABD $ ve Serbest bin ABD as ına göre Devlet Devlet Pozisyonundaki ve serbest bin Aral ık 1990 itibariyle miktar ındad ı r. 16

18 Tablo: 4 KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ına Tutulan Dövizin ABD $ Karşılığı ve Mevcut Taahhütler Tarih Bankalar Bin ABD $ Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Aral ık 1989 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 27 Ocak 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 3 Mart 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Mart j Toplam Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 25 Nisan 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 3 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Toplam Toplam _ 286. Q. Q J ( ) 39./156.9

19 28 Temmuz 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 29 Eylül 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 3 Kasım 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 1 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankası Di ğer Bankalar Toplam (729.8) S.503, (104.4) Ş

20 BANKALAR KURU DOV İZLERİ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve di ğer Bankalar s ınıfland ırmasına göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 5'de verilmi ştir. A ğustos sonu itibariyle toplam döviz bin ABD $ miktar ında olup en yüksek düzeydedir. 31 Ekim 1990 da toplam döviz bin ABD $ dolar ı miktar ındadı r. 19

21 Tablo: 5 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine pöre Bankalar Kurunda Özel ve Tüzel Kişiler Adına Tutulan Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplarınm ABD $ Karşılığı ve Hesap Zürfıne Göre Dökümü Bin ABD $ Tarih Bankalar 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez nkas ı Diğer Bankalar /Toplam 31 Ocak/1990 RKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 28 Şubat 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Mart 0 Toplam KKTC `Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Döviz Tevsli t Hesap,/ Miktar Adedi Döviz Mevduat Hesap Adedi Miktar $ Toplam Döviz / , _ b 344: Nisan 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğe Bankalar Toplam y-,s, 1990 KKTC: 1 erkez Bankas ı ankalar 3864 opla m

22 30 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Temmuz 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar A ğustos 1990 Toplam li KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Eylül 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Ekim 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

23 DÖVIZ REZEVLERİ: Döviz Rezevlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru larak iki ba şl ık alt ında görülmektedir. Devlet kuru hesab ında tutulan dövizler ahsise tabi dövizlerdir. Bankalar kuru ba şl ığı alt ında gösterilen dövizler ise öz 1 ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi am ve hesaplar ına tutanyle Devlet Kurunda tuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. A ğustos, 1990 sonu iti bin ABD dolar ı ve Bankalar Kurunda bin ABD dolar ı olmak üzere toplam döviz 200,491.1 bin ABD dolar ı miktar ında olup en yüksek düzeydedir. Ekim,1990 tarihinde Devlet kuru bin AB dolar ı Bankalar Kuru bin ABD doları ve toplam bin ABD dolar ı olarak görülmektedir (Tablo 6). 22

24 Tablo 6 Tarih-Döviz Niteli ği Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: Döviz RezervIerinin Art ış Hızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaşt ırması a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1989 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Ocak 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Şubat 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Mart 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Nisan 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

25 Mayıs 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 8L046.2 b) Bankalar ın Kendileri Toplam Haziran 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda 'tutulan: a) Özel ve tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Temmuz 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam A ğustos 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam C Eylül 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) bankalar ın Kendileri Toplam Ekim 1990 Devletin Kur hesab ında ; - ;.ınkalar Kurunda Tutulan: ` ızel ve Bankalami :a

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI ÖZEL OLMAYAN ARAÇLARIN VE ARABALARIN NUMARALANDIRILMASINI VE ÖZEL OLMAYAN ARABALARLA İLGİLİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA (10/1983,

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G. 146 05.08.2008 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Building a better workinq world

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı