Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14

2 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullanımı b) istihdam e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler 2. Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Gelişmeler b) Parasal Gelişmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Dokuz Ayl ık Hesaplar ı Bilanço Kâr ve Zarar Hesab ı Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ıl ık İstatistikleri VI. BÖLÜM Bankac ıl ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat Offshore Bankac ılık Hizmetleri Yasas ı (48/1990) Offshore Bankac ılık Hizmetleri Tüzü ğü VIL BÖLÜM Tablolar ın Listesi 1

3 2

4 L BÖLÜM MEVDUAT NEDIR? 3

5 MEVDUAT NED İ R? Yaygı n biçimde kabul görmüş muhasebe tan ı a göre, bankalara istenildralara mlaması ırılan pa- i zaman veyahut belirli bir vadenin sonunda çekilm k üzere yat ğ mevduat denir. Herkesin böyle bildi ği ve böyle uyg lad ığı bu tanımlamaya genelde herhangi bir itiraz yoktur Fakat yasal yap ı ya ini di ğinde bazı sakıncalar ışazda konunun bu yönle ni irdelemeye çal ortaya ç ı kabilmektedir. Işte yaz ı m ı /. er temelde özleş me niteli ğindedir. cağı Banka ile mü ş terisi aras ı ndaki ili ı müşte ri Mevduatta banka borçlu mü ş kredilerde ise banka alacakl teri alacakl ı, le olup, bunlar ı düzenleyen çe şitli kurallar vard ır. Banka i ın formal olmayışıdır. borçlu hüviyetinde en ilginç gerçek bunl r idari müşterisi aras ındaki sözle şmede ısa bir mektup ve mevcut teamüller söz konusudur. erde belirtilen şıdlar bağ- me yoktur. Sözlü mutabakat, tasarruf, bankalar k ın mevduat Çoğu kez yazılı sözleş Bunlarü meyan da veya çek defterlerinde veya yarmlad ıklar ı broşrl ko Fasıl 149 Sözle ş meler Yasas ı na göre tüm anlaş alar, sözleşme yetene ği layıc ı olmaktadır. ıldıklar ı ve Sözleşme Yasas ıyla açı ve y sel bir amaç için yap şılık sözleş- serbest iradesiyle yasal bir kar olan taraflar ın kca geçersiz ilan edil edikleri takdirde veya sözlü - ola me sayılı rlar ve Yasa kurallar ına ba ğlı kalınması koşul yla yazılı tutumuyla zimmen m ydana gelebilirler. (Madde 10 yapı (1)). Burada ortaya konan önemli bir husus s" le ın tutumuyla labilirler veya taraflar ın ş melerin mutlaka yaz ıl ı rak olmasına gerek olmad ığı melerin sözlü olarak ve a taraflar, sözleş zimmen meydana gelebilece ğ idir. Mevduat kabulü bankac ılı k mesle ğinin icras ı kusuz önemli bir yer nda kuş tutmaktad ır. Fasıl 262 Poliçeler Yasas ında "banka" tüzel ki şiliği olsun veya olmasın bankacılık mesle ğini icra eden kurulu şlar ı ani t ır, denmi fakat mevduat sa 11 yasalarla değiştirilmiş ve 42/1989 tanuniaarnam ıştur. 25/1983, 26/1987 şekliyle 11/1976 say ılı Bankalar Yasas ında ise "bal* Cillk işlemi" mevduat kabulü, ve he türlü banka hizmetleri ğer her türlü kredi ve minat verilmesi, di bunlara bağlı iş lemlerin tamamen veya kı smen yap as ı ır olarak tanımlanmışt ı m ı aç ıklanmam ışt ı r. Netice itibariyle mevduat ı n tan Burada da mevduat a Sözleşmeler Yasas ı çerçevesinde ve mevcut teamülegöre de ğerlendirilmek du- Mevduat ın hukuki yap ısı T.C. mevzuat' açısı an incelendi ğinde mevduat rumundadır. şmele karz ya.a. usulsüz tevdi sözle şmenin lemlerinde söz konusu olan sözle iş rinden hangisi, oldu ğu konusunun tart ış malı olduğ ortaya ç ıkmaktadır. Karz, ın mülkiyetini ödünç alana ödünç veren kimsenin belirli bir para ya da misli rn l nakletmeyi, alan ı n da aynı miktar ve özellikteki şeyi geri vermeyi kar şılıklı medir (B.K.306). Usul üz tevdide ise vedian ın aksine olarak tevdi edilen ş eyin aynen de ğil sadece m slen geri verilmesi kararla ş- olarak üstlendikleri bir sözleş tevdi m addedilece ği hususunda bir t ırdı'. Mevduat ın karz m ı yoksa Ve hükme varabilmek için taraflar ın bu muameledek kas ıtlar ına bakmoerekir..k g tevdi ediliyor ve.. ka da bunu sadece muhaf a- Para bankaya muhafaza kast ıyle sözl mesinin; şayet bankanın para rmak ve ntifa eylemek kasti mevoutsa 7.a etmek üzere kabul ediyorsa usulsüz tevdi tedarikinde mudiin de paras ını nemaiand ı Yargıtay kararlar ında bu mesinin mevcudietine hükmetmek ger kir. karz sözle ş y özlendi ğ i savunulmakt d ı r. Gerçek şu ki mevduat ın konuda baz ı tutarsızlıklar g kta 1989 Bankalar Yasas ı, m duat ın tanım ı, mevduat kabuyasal tanım ı yapılmamıştır. etkisine Birle şik Krallı lüne getirilen kısı tlamalar ve sözü edilen tan ı ı değiştirme y lamalar binaen 1989 Bankalar ilişkin kapsamlı hiikümler getirmi ş tir. Konunun.nemine en aşağıya ç ıkarılm şt ır: Yasasının ilgili maddeleri ayn 4

6 "Mevduat 3 (1) A şağıdaki 4. maddeye tabi olmak (kere Birle şik Krall ıkta kabulüne hiç bir kimse bu Yasan ın aşağıdaki hükümleri alt ında Merkez Bankısıtlamalar kas ı taraf ından yetkili k ılınan bir kuruluş değilse.b4 Yasa amaçları için mevduat kabul eden bir i şletme niteli ğindeki faaliyetlerle ilgili olarak Birle şik Krall ık veya başka bir yerde mevduat kabul edemez. (2) Bu maddeye ayk ı rı harekette bulunan bir kimse suç i şlemi ş sayıl ır ve (a) Itham ve yarg ılama sonucu mahkumiyeti halinde iki y ıla kadar hapis veya para cezas ına veya her iki cezaya; (b) Seri yarg ılama sonucu mahkumiyeti halinde alt ı aya kadar hapis veya yasal limiti a şmayan para cezası veya her iki cezaya çarpt ı rılabilir. (3) Bu madde hilâf ına mevduat kabul edilmi ş olması mevduat veya yat ırılan paran ın getireceği ferdi mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz. Muaf ki şiler 4 (1) Yukar ıdaki 3. madde hükümleri Merkez Bankas ınca veya ve Muafiyet- Cetvel 2 de belirtilen ki şilerce kabul edilecek mevduat ı kapsali Işlemler maı. (2) S özü edilen Cetvelde ad ı geçen şahsın muafiyeti Cetvelde kendisi ile ilgili olarak belirtilecek k ısıtlamaya tabidir. (3) Hazine, Merkez bankas ı ile isti şareden sonra sözü edilen Cetveli _ (a) başka bir şahıs ilavesi veya mevcut bir k ısıtlamayı hafiflet mek; veya (b) mevcut bir şahsı listeden ç ıkarmak ve yeni veya daha ağır kısttlamalar getirmek suretiyle bir emirname ile deği ştirebilir. (4) Yukar ıdaki 3. madde bu f ıkra amaçlar ı için Hazinenin ç ıkaraca ğı bir tüzükle belirlenecek i şlemleri kapsamaz. (5) Yukar ıdaki 4 fıkra alt ında ç ıkarılan Tüzük Hazinenin uygun görece ği faktörler ve özellikle a şağıdakilerin tümü veya herhangi biri ile ilgili i şlemleri belirleyebilir.- (a) Mevduat ın miktar ı; (b) Mevduat ı kabul eden şahsın mevduat sahiplerine veya diğer alacakl ılarına olan toplam mükellefiyeti; (c) Mevduat ın yat ı rıldığı koşullar veya amac ı; (d) Üyeli ği Hazine dışında bir merci taraf ından sona erdirilebilen bir zümrenin üyesi olmak hali dahil, mevduat ı yat ıran veya kabul edenin kimli ği; (e) Mevduat ı kabul eden ki şinin herhangi bir özelli ği haiz i ş- lemlerinin say ısı, miktarı ve bu tür i şlemlerin s ıklığı; (6) Yukar ıdaki 4. f ıkra alt ında ç ıkar ılan Tüzük sağlanacak muafiyeti belirli hal ve şartlara bağlayabilir. (7) Yukar ıda (3) (a) f ıkrası alt ındaki bir Emirnarne veya 4. fıkra alt ında ç ıkar ılan Tüzük iki parlamentodan birinin karar ı ile iptal edilebilecek ve tasla ğı her iki parlamento taraf ından onaylanmad ıkça (3) (b) f ıkrası alt ında emirname ç ıkar ılmayacakt ı r. 5

7 4...L 1 "Mevduat" ın 5 (1) Bu madde hükümlerine tabi olmak {iz re bu Yasada "mevtanı m ı duat"; (a) faizli, faizsiz veya primli olarak il talepte, veya ödeyenin kendisi veya vekili ile tahsil =den aras ında mutab ık kal ınan vade sonunda veya ba şka 5 rtlarla geri ödenmek koşuluyla ödenen ve (b) mal veya hizmet al ı m ına veya t matuf olmayan, bir mebla ğı anlat ı tevdi etmek veya mevduatta bulun zer şekilde tan ımlanı r. (2) yukar ıdaki 1. f ıkran ın (b) bendi am hizmet al ı m ı veya teminat sa ğlanmas ı k ödenen paralar münhas ıran aşağıdakilerden (a) Bir sözle şme alt ında mal veya hi metlerin sat ışı, icar ı veya başka şekilde sa ğlanmas ı için avans kabilinden veya k ısmi ödeme şekilde yap ılan ve a cak mal veya hizmetsa ğlanmas ı halinde lerin sat ış, icar veya başka şekild iade edilecek olan paralar; (b) Bir sözle şmenin yerine getirilmesi yerine getirilmesi sonucu do ğacak teminat şeklinde yap ılan ödemeler (c) Yukar ıdaki (b) bendi hükümleri herhangi bir mal ın belirtilen d olarak veya ba şka şekilde teslim minat kabilinden yap ılan ödemeler (3) Bu yasan ın başka şekilde öngördüğü aşağıdakileri içer memektedir: Merkez Bankas ı veya yetkili bir m nen mebla ğ; Bu yasaya ekli 2. Cetvelde belirti ödenen mebla ğ; minat sa ğlanmas ına ve bu Yasada para ak gibi ifadeler ben-- çlar ı için, mal veya şullar ına tabi olarak luşmaktad ı r: için veya sözle şmenin zarara kar şı l ık olarak veya kl ı kalmak ko şuluyla eyde tamir edilmi ş veya iadesi için te- aller d ışında "mevduat" essese taraf ından ödeen bir şah ıs taraf ından Yukar ıdaki (a) ve (b) bentleri. ışında faaliyetlerinin tümü veya büyük bir k ısm ı ikraza i şlerinden olu şan bir şahsın bu i şlerin icab ı olarak ödedi ği mebla ğ; Biri di ğerinin tali şirketi veya her ikisi ba şka bir şirketin tali şirketi veya ayn ı r iki şirket paylar ının çoğunluğuna sahip olmas ı veya he iki şirkette esas pay sahibi olmas ı haseb ıyle bu şirketleri kontrol edebilecek konumda olmas ı hallerinde şirket erden birinin di ğerine ödedi ği mebla ğ; veya (e) Ödeme anında, ödeyenin tahsil e enle yak ın akraba olması veya tahsil edenin direktör, kontrolör veya müdürü veya onlar ın yak ın akrabası olma ı hallerinde bir şahs ın di ğerine ödedi ği mebla ğ. (4) 3. f ıkran ın (e) bendinin kollektif ve omandit şirket ortakında ödemeye yap ılan l ıklar ınca ödenen bir mebla ğa uygulanma at ıf ortaklar ın her biri taraf ından yap ılan 'deme anlam ındad ı r. e 6

8 (5) 3. f ıkranın (e) bendi amaçlar ı için herhangi bir şahsın "yak ın akraba"s ı, onun (a) eşi, (b) çocuklar ı, üvey çocuklar ı, ebeveyni, üvey ebeveyni, kardeşleri ve k ızkardeşleri ile üvey karde ş ve üvey k ızkardeşleri; ve (c) (b) bendindeki herhangi bir şahsın eşi, anlam ındadı r. "Mevduat kabul eden i şlet me"nin tan ı m ı 6 (1) Bu madde hükümlerine tabi olmak üzere; (a) İş icab ı mevduat olarak kabul etti ği parayı başkalar ına kredilendiren, veya (b) işletmenin başka herhangi bir faaliyetini bütünüyle veya büyük ölçüde kabul etti ği mevduat ın ana para veya faizinden finanse eden, bir i şletme bu yasa amaçlar ı için mevduat kabul ed'n bir i şletmedir. (2) yukar ıdaki 1. f ıkranın (a) veya (b) bentleri bir i şletmeye uysa bile, (a) mevduat kabul eden şah ıs mevduat kabulüne her gün aç ık değilse, ve (b) karşılığında tahvilat ç ıkar ılsın veya ç ıkarılmasın, mevduat sadece belirli zamanlarda kabul ediliyorsa, böyle bir i ş- letme mevduat kabul eden i şletme sayılmaz. (3) Yukar ıdaki 1. f ıkranın amaçlar ı için, meşguliyetinin gere ği olarak bir şah ıs taraf ından sürdürülen bütün faaliyetler o şahıs taraf ından sürdürülen tek bir i şletme olarak kabul edilecektir. (4) 2. f ıkranın (b) bendi amaçlar ı için mevduat ın sadece belirli zamanlarda kabul edildi ği hususunda karar verirken sözü edilen zamanlar ın sıklığı ve birini di ğerinden ayıran özellikler üzerinde durulacakt ı r. (5) Yukar ıdaki 2. f ıkranın amaçlar ı için, 3. maddedeki yasaklamadan muaf tutulan bir şahsın, kabul edeceği mevduatla, mevduat olarak kabul edilen fakat L f ıkrada gösterildi ği tarzda kullanılmayan paralar dikkate al ınmayacakt ı r. Tanı mlamalar ı deği ş- tirme yetkisi 7 (1) Bu Yasadaki hükümlerin tümü veya herhangi birindeki amaçlar için Hazine, Merkez Bankas ı ile isti şare ederek mevduat veya mevduat kabul eden i şletmeye ait tan ımlamayı bir emirname ile de ği ştirebilir. (2) Yukar ıdaki 1. f ıkra ile verilen yetkinin genellili ğine halel gelmeksizin sözü edilen f ıkra alt ında mevduat kabul eden bir i ş- letmeye ait tan ı mlaman ın deği ştirilmesi hakk ındaki emirname bu kuruluşla ilgili herhangi bir şahsın faaliyetlerinin emirnamede belirtilecek tarzda kurulu ş faaliyeti olarak dikkate al ınmasını öngörebilir. (3) Bu madde alt ında ç ıkar ılacak herhangi bir emimame iki parlamentodan birinin karar ıyle iptal edilebilir. (4) Bu madde alt ındaki bir emimame Hazinenin gereldi ve uygun göreceği geçici hükümler içerebilece6i gibi, sözü edilen emir- 7

9 namenin bu Yasa alt ında mevduat veya m kuruluşla ilgili olduğu ifade edilen ba şka h kisini kapsam dışı bırakabilir veya tadil e duat kabul eden bir rhangi bir yasaya etebilir. CETVEL 2 Muaf Kişiler L Birleşik Krall ık dışında herhangi bir üye devletin merk 2. The National Savings Bank 3. Bir penny savings bankas ı 4. Bir belediye bankas ı inşaat Şirketleri Yasas ı alt ında kurulan (veya ku inşaat şirketi 6 (1) 1974 Hayır Cemiyetleri Yasas ının 7(1)(a) madd Irlanda) Hayır Cemiyetleri Yasas ının 1(1)(a) maddesi yır cemiyeti (2) Bu f ıkra sadece cemiyet kurallar ının müsaade ett kabul edilen mevduat için geçerlidir 7. Yukar ıdaki 6. f ıkrada belirtilen yasalar ın herhangi bi ve orada belirtilenler d ışında bir cemiyet; 8. (1) 1982 Sigorta Şirketleri Yasas ının 3. ve 4. maddel len yasaya ekli Cetvel 1 ve 2 de belirtilen s ınıfta sig üzere yetkili k ılınan bir kuruluş (2) Bu f ıkra sadece yetkili k ıl ınan sigorta i şletmecili bul edilen mevduat için geçerlidir. 9. Kurallar ı 1840 İkrazat Şirketler Yasas ı alt ında tasdik, bir ikrazat şirketi Kredi Birlikleri Yasas ı veya 1985 Kredi Birlikle namesi anlam ındaki bir kredi birli ği 11. National Savings Bank veya yetkili bir kuruluş taraf ı ğu tasdik edilen ki şiler 12. Yerel idare 11 Herhangi bir yasa alt ında İngiltere ve Gallerde bir y : ya İskoçyadaki bir yerel idareye talepname ısdarına 14. Crown Agents For Oversea Governments and Admini 15. Avrupa Atom Enerjisi Toplulu ğu 16. Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu ğu 17. Avrupa Ekonomik Topluluğu 18. Avrupa Yat ı rım Bankası 19. Uluslararas ı imar ve Kalkınma Bankası 20. Uluslararas ı Finans Korporasyonu 21. Uluslararas ı Para Fonu 22. Afrika Kalk ınma Bankası 21 Asya Kalk ınma Bankası 24. Karaibler Kalk ınma Bankası 25. Inter-American Kalkınma Bankası " z bankası ulmuş farzolunan) bir si veya 1970 (Kuzey anlam ına giren bir ha- ği i şlemlerin ifasında i alt ında tescil edilen ri alt ında ve sözü edirta i şlemleri yapmak inip gere ği olarak ka- tevdi ve tescil edilen (Kuzey Irlanda) Emir- an okul bankası oldu- rel idareye tebligat veetkili bir kurulu ş rations 8

10 IL BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETINDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 Say ılı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti karşı l ığı nda avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğ- lama görevleri Bankam ızca sürdürülmü ştür. 30 Eylül, 1990 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'de avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1988, 31 Aral ık 1989 ve 30 Kas ı m 1990 itibariyle kar şıla şt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 9

11 Tablo 1 Milyon Eylül, 1990 itibariyle Avans ve Reesk ola i şlemleri Hazine Kefaletini Haiz Bonolar ıı ıı It Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri Sanayi Senetleri Tar ım Senetleri ihracat Senetleri Turizm Senetleri ıı ıı K.T. Sanayi i şletmeleri Holding Ltd Cypfruvex Ltd Tar ımsal Donat ım Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T. Turizm işletmeleri Ltd K. Vak ıflar Bankası Ltd K. Vakıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Ticaret Bankası Ltd Asbank Ltd K. Vakıflar Bankası Ltd. K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Vakıflar Bankası Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd A. Garanti Bankas ı Ltd. Genel Toplam Borç Senet Senet Bakiyesi Adeti Toplam ı ( ,0 loao Z M1~11111=t ~1~12~ _ _ L L L

12 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ı k 1988, 31 Aralık 1989 ve 30 Kasım 1990 Itibariyle Kar şılaştırması Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 1988 Hazine Kefaletini Haiz Avans 11 il,i 11 ıı Toprak Toprak Ürünleri Kurumu II II Hazineye K ısa Vadeli Küçük Esnaf ve Sanatkâr Kredileri Sanayi Senetleri II II II H II II Ihracat Senetleri /1 II II II Il II II II I/ II Ticari SenetIer II II Il Il Tar ım Senetleri K.T. Sanayi işletmeleri Holding Ltd KM.S. Cypfruvex Ltd. Tar ımsal Donat ı m Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T.Turizm işl. Ltd Avans K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd 45.7 Türk Bankas ı Ltd. - K. Kredi Bankas ı Ltd 35.3 Asbank Ltd. - K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd - K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd 64.9 K. Kredi Bankas ı Ltd K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Aral ık Milyon TL 30 Kası m « «- - 5Q

13 imalatc ı-ihracatc ı Senetleri Turizm Senetleri t, K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A Ş Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Genel Toplam

14 FAIZ FARKI FONU Teşviki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ının uygulanmas ını kolaylaşt ırmak amac ıyla KKTC Merkez Bankas ı bünyesinde faiz fark ı fonu kurulması 35/1987 say ılı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ının 23. maddesinde öngörülmüştür. Yasan ın 53. maddesi alt ında ç ıkar ılan "KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Oluşturulmas. Tüzü ğü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlardı r: o) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar' faizlerine kar şılık olarak Banka bütçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; e) Bankalar ve yan kurulu şlar ı ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ılınm ış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 2 puan faiz fark ının tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yat ı r ılan miktarlar ve d) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir. Tar ım (Ayni) %31 Tar ım (Nakdi): Miktar ı 1 milyon 11. 1ye kadar olanlar %16 Miktar ı 1 milyon 112nin üstünde olanlar % 7 Küçük Esnaf ve SanatkAr Kredisi %26 Turizm Kredisi %31 Sanayici, İhracatc ı Kredisi % 9 Ancak faiz farkı iadesi uygulaması şu ana kadar sadece tar ım (ayni), turizm ve sanayi konular ına inhisar ettirilmi ştir. Tabiattyle ayn ı kredi için hem Merkez Bankası reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle, Bankam ızca Yasada belirtildi ği üzere kamt ı kurum ve kuruluşlar ına avans vererek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yanında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılm ışt ı r. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 3'te özet halinde gösterilmektedir. 13

15 Tablo 3 Faiz Fark ı Fonu Uygulamalar ı Milyon IL Harcamalar 1987 Tar ım (Ayni) KKTC M rkez Bankas ı katk ısı Dönem Sonu bakiyesi Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler Dönem B KKTC Merkez Tar ım (Ayni) Turizm Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Bankalardan 1989 Dönem B KKTC Merkez Bankalardan TC Yardı m ı Dönem Bankalardan TC Yardı m ı Dönem Bakiyesi şı Bakiyesi ankas ı katk ısı şı Bakiyesi ankası katk ısı aşı Bakiyesi Başı Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi tarihind = milyon 11. olarak hesaplanm ışt ı r. 14.1,

16 YETKILI BANKALAR Para ve Kambiyo i şleri Yasas ındaki tanıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ı m bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkili k ıl ınan bankalar ı anlat ır. KKTC Merkez Bankas ı dışında yetkili bankalar şunlard ı r. TC Ziraat Bankası Türk Bankas ı Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K ıbrıs Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbrıs Vak ıflar Bankas ı Ltd Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbrıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal İslitu ı Bankası Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd K ıbrıs iktisat Bankas ı Ltd "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı Kurallar ı uyarınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ıl ınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye I şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro adresleri aşağıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ı rınc ıoğulları Co. Ltd 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Elmaslar Yat ı r ı m Şirketi Ltd 49 F IL Selim Caddesi, Lefko şa. Ertuğml Akbel And Sons Ltd Osman Pa şa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt, Na 2, Lefkoşe. Sun Döviz Bürosu Ltd Abdi İpekçi Caddesi, Lefkoşa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd Zafer Çar şısı Na 10 Atatürk Caddesi, Girne. Orhan Kahya Ltd 3-4 Zafer Çar şısı, Girne. Merimann Currency Ltd 49 E IL Selim Caddesi, Lefko şa. Forex Management Services Ltd II. Selim Caddesi Arabac ıoğullar ı Apt. Dükkan Na, 4, Lefkoşe. Er-Tem Yat ı r ı m Şirketi Ltd 2 G K ışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd 52 Istiklal Caddesi, Ma ğusa. 15

17 A şardağ Exchange Ltd 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğusa. Gesfi Ltd Şirketi 40 Abdi Çavuş Sokak, Lefko şe. DEVLET KURU DOV İZLERİ KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ınıfland ı r Kuru hesab ında tutulan dövizler Tablo 4'te gösterilmi şti döviz miktar ı Ocak, 1990'da toplam bin ABD $ ABD $ miktarlar ı ile en yüksek düzeye ula ş m ışt ır. 1 toplam bin ABD $ ve Serbest bin ABD as ına göre Devlet Devlet Pozisyonundaki ve serbest bin Aral ık 1990 itibariyle miktar ındad ı r. 16

18 Tablo: 4 KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ına Tutulan Dövizin ABD $ Karşılığı ve Mevcut Taahhütler Tarih Bankalar Bin ABD $ Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Aral ık 1989 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 27 Ocak 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 3 Mart 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Mart j Toplam Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 25 Nisan 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 3 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Toplam Toplam _ 286. Q. Q J ( ) 39./156.9

19 28 Temmuz 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 29 Eylül 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 3 Kasım 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 1 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankası Di ğer Bankalar Toplam (729.8) S.503, (104.4) Ş

20 BANKALAR KURU DOV İZLERİ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve di ğer Bankalar s ınıfland ırmasına göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 5'de verilmi ştir. A ğustos sonu itibariyle toplam döviz bin ABD $ miktar ında olup en yüksek düzeydedir. 31 Ekim 1990 da toplam döviz bin ABD $ dolar ı miktar ındadı r. 19

21 Tablo: 5 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine pöre Bankalar Kurunda Özel ve Tüzel Kişiler Adına Tutulan Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplarınm ABD $ Karşılığı ve Hesap Zürfıne Göre Dökümü Bin ABD $ Tarih Bankalar 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez nkas ı Diğer Bankalar /Toplam 31 Ocak/1990 RKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 28 Şubat 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Mart 0 Toplam KKTC `Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Döviz Tevsli t Hesap,/ Miktar Adedi Döviz Mevduat Hesap Adedi Miktar $ Toplam Döviz / , _ b 344: Nisan 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğe Bankalar Toplam y-,s, 1990 KKTC: 1 erkez Bankas ı ankalar 3864 opla m

22 30 Haziran 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Temmuz 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar A ğustos 1990 Toplam li KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Eylül 1990 Toplam KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Ekim 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

23 DÖVIZ REZEVLERİ: Döviz Rezevlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru larak iki ba şl ık alt ında görülmektedir. Devlet kuru hesab ında tutulan dövizler ahsise tabi dövizlerdir. Bankalar kuru ba şl ığı alt ında gösterilen dövizler ise öz 1 ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi am ve hesaplar ına tutanyle Devlet Kurunda tuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. A ğustos, 1990 sonu iti bin ABD dolar ı ve Bankalar Kurunda bin ABD dolar ı olmak üzere toplam döviz 200,491.1 bin ABD dolar ı miktar ında olup en yüksek düzeydedir. Ekim,1990 tarihinde Devlet kuru bin AB dolar ı Bankalar Kuru bin ABD doları ve toplam bin ABD dolar ı olarak görülmektedir (Tablo 6). 22

24 Tablo 6 Tarih-Döviz Niteli ği Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: Döviz RezervIerinin Art ış Hızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaşt ırması a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1989 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Ocak 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Şubat 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Mart 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Nisan 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

25 Mayıs 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 8L046.2 b) Bankalar ın Kendileri Toplam Haziran 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda 'tutulan: a) Özel ve tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Temmuz 1990 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam A ğustos 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam C Eylül 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) bankalar ın Kendileri Toplam Ekim 1990 Devletin Kur hesab ında ; - ;.ınkalar Kurunda Tutulan: ` ızel ve Bankalami :a

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*. SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı