Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13

2 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri IIL BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Üretim, İstiham ve Fiyatlar 44 a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ımı 44 b) İstiham 48 e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 53 a) Mali Geli şmeler 53 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Öemeler Dengesi 58 a) Ticaret ve Pazarlama 58 b) Öemeler Dengesi 58 IV. BÖLÜM Merkez Bankas ın ın Alt ı Ayl ık Hesaplar ı Bilanço 68 Ur ve Zarar Hesab ı 69 Hesaplar Hakk ına Aç ıklamalar 70 V. BÖLÜM Bankac ı l ık İstatistikleri VL BÖLÜM Tablolar ın Listesi 82 1

3 2

4 L BÖLÜM BAKALARI DEETIMI 3

5 BAKALARI DEFTIMI Genel Çe şitli ülkelere farkl ı yaklaşı mlar içermekle b mi, temele iki amaca hizmet etmekteir. Bunlaran çevee para politikas ın ın uygulanmas ı, i ğeri e ma mu yans ıtmas ın ı sa ğlamak suretiyle i ş ili şkilerine yan ı s ıra al ınacak önlemlerle halk ın korunmas ı ı r. Bankalara likiite urumunun kontrolüne yöneli tikas ı hem e halk ın korunmas ını amaçlayan basiretl olabilmekteir. Bilini ği üzere bankalar mevuat olar krei şekline e ğerlenirmek suretiyle kar sa ğlarlar. uat sahiplerinin geri öeme istemlerini kar şı lamak para tutmak zoruna ırlar. Likiite artt ıkça kar ın nakit olarak tutulan para yani en likit aktif hiç bir 35/1987 say ı l ı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ın bankalar ın taahhütlerine kar şı l ık bulunuracaklarl genel isponsibilitenin en - şük oran ın ın Merkez Bankas ınca saptanmas ı öngörülmü ştür. Genel is pon i liteen başka bankalara Merkez Bankas ı nezine aç ılacak özel birer hesapta naken mevuat kar şı l ığı tesis etmek zorunlu ğu getirilmi ştir. Tesis eilen k r şı l ığın bankalar mevuat ı ışına kalan tüm mevuata oran ın ın saptanmas ı M rkez Bankas ın ın görevleri aras ına ı r. Halen isponsibilite oran ı en az yüze o mevuat munzam kar şıulanan likiite rasyosu o l ığı ise yüze onbe ş üzeyineir. Bir bankaca uy bankan ın krei stokunu geni şletme yetene ğini kuşk suz etkileyecektir. Krei stokunun geni şletilmesi ülkeeki para arz ına katk ıa ulunur. Para arz ın ın kontce ği üzere likiitenin e- rölü ise para politikas ın ın esasl ı bir unsuruur. Görül netimi hem mevuat sahibinin korunmas ı hem e ül nin genel ekonomik politikas ı aç ıs ınan önemliir. Bankalar Yasas ı, KKTC Merkez Bankas ı Yasas ı sözünü etti ğimiz temel enetim amaçlar ına yönelik alığı m ız likiite rasyosunan maaa, çe şitli hükümle Bunlar aras ına: - Bankalar ın en az öz kaynak miktar ı, - Bankalar ın faaliyetlerine son vermeleri veya tasarruf mevuat ı sahiplerinin bu gibi bankalar ın alacakl ılara göre haklar ın ın %50'si oran ına imtiyazl ı - Bankalar ın kabul eebilece ği mevuat, verec görülecek i ğer taahhütleri ile öz kaynaklar ı aras ın etmek zorunlu ğu, - Muhtemel zararlar ın ı kar şı lamak amac ıyle sa lar ın toplam ı öenmi ş sermayeye e şit oluncaya kaa ay ı rmalar ı, - Bankalarca verilebilecek kreiler ve yap ılaca - Faizlerin kontrolü, - Kreilerin kontrolü ve yönlenirilmesi, - Mali tablolar ın haz ı rlanmas ı ve sunuluş şekli ebiliriz. raber, bankalar ın enetiiri, genel ekonomik çeri tablolar ın gerçek uruzen getirilmesi ve bunun önlemler hem para polienetim aç ıs ınan etkili k kabul ettikleri paralar ı Bunu yaparken e mevzere yeterli ölçüe likit azalığı bir gerçektir ve âr sa ğ lamamakta ı r. Fas ıl 113 Şirketler Yasas ı larak, örnek şekline ele içermekteirler. tasfiye eilmeleri haline mevcutlar ı üzerine i ğer say ılmalar ı, kleri teminat ve gerekli belirli oranlar ı muhafaza i kârlar ı üzerinen ihtiyatyüze on oran ına ihtiyat yat ı r ı mlara k ıs ıtlamalar, hakk ınaki hükümleri zikre- 4

6 Denetimin S ınıflan ırmas ı1 Bankalar ın enetimini üç ba şl ık alt ına e ğerlenirmek mümkünür: - İç enetim - Bağı ms ız ış enetim - Devlet enetimi Bu s ınıflan ırmaya göre KKTC'eki uygulaman ın gerçek perspektife oturtulabilmesi için anavatan Türkiye ve Birle şik Krall ıktaki uygulamalarla kar şılaşt ı rmal ı biçime ele al ınarak irelenmesinin fayal ı olacağı üşünülmüştür. Önce ticari bankalar ın ve aha sonra merkez bankalar ın ın enetimi üzerine uraca ğız. TÜRKIYE İç Denetim: Bankalar ın iç enetim örgütlenmesi uygulamaa banka müfetti şleri olarak tan ı mlanmakta ı r. Bankalar Kanununun 27. maesine göre bankalar ın, işlemlerinin bankac ı l ık ilkelerine ve mevzuat ına uygunluğunu enetlemek üzere yeteri kaar müfetti ş çal ışt ırmalar ı zorunluur. Bağımsız D ış Denetim: 3098 say ı l ı kanunla e ğ i ştirilmi ş şekliyle TC Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesinin üçüncü f ıkras ı, bankalara, mali urumlar ın ın gözetim ve enetiminin sa ğlanmas ı maksa ıyla, Başbakanl ıkca belirlenecek, ba ğı msız enetim kuruluşlar ınca haz ılanacak enetim raporlar ını T.C. Merkez Bankas ına vermek zorunluğu getirmi ştir. T.C. Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesi uyar ınca, Devlet Bakan ı ve Ba şbakan Yar ı mc ı l ığın ın Bağı msız Denetim Kurulu şlar ına ili şkin Tebli ğinin 7. maesi alt ına bankalar, yönetim kurulu karar ı ile her takvim y ıl ı başına mali urumlar ın ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ınca gözetim ve enetimini sa ğlamak amac ıyla Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığın ın bağ l ı bulunuğu bakanl ıkça belirlenen kurulu şlaran birini görevlenirmek zoruna ırlar. Sözü eilen tebli ğin 11. maesi tebli ğin uygulanmas ına ili şkin esaslar ın, Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığın ın bağ l ı bulunuğu bakanl ıkça, kurulu şlarca yap ılacak olan banka enetimlerinin esas ve şartlar ının ise T.C. Merkez Bankas ınca belirlenmesini öngörmekteir (R.G /16 cak 1987)- Verilen bu görev ve yetkiye ayan ılarak T. C. Merkez Bankas ınca ç ıkar ılan " Ba ğı ms ız Denetim Kurulu şlar ı taraf ınan yap ılacak Banka Denetimleri Hakk ına Tebli ğ " in 2. maesine enetim raporlar ının esas basl ıklar alt ına aşağıaki hususl ar ı kapsayaca ğı beli rti lmi şti r (R. G /24 Aral ık 1987). - Banka hakk ına genel bilgiler, - Mali bünyenin tan ı mlanmas ı, - Likiite urumunun aç ıklanmas ı, - Krei politikas ı ve kreilenirme i şlemlerine ili şkin eğerlenirme, - Bankan ın belirli aral ıklarla enetimen sorumlu kurum ve kurulu şlara gönermi ş oluğu bilgilerin eksiksiz ve üzgün olup olmaığı, - Yabanc ı para i şlemlerinin muhasebele ştirme biçimi ve yabanc ı para pozisyonlar ımn yönetimi, yasal üzenlemelere uygunluk erecesi, teminat ve garanti mektuplar ın ın risk urumlar ı, yeek akçeler, portföyeki ta şınır e ğerler, borç-alacak ili şkileri gibi konularaki e ğerlenirmeler. 5

7 Ayr ıca tebli ğin 3. maesi uyar ınca bankan ın eneti organlar ı taraf ınan yap ılan iç enetimin yeterli ği incelenerek, bunlar taraf ı an üzenlenen raporektir. Bağı msız ene- lar ın bankan ın gerçek urumuna olan uygunluğu belirtile tim kuruluşu, enetleme s ı ras ına bankan ın mali bünyesi e olumsuz bir geli şme tesbit etti ği takire, raporun tamamlanmasını beklem ksizin, urumu erhal T.C. Merkez Bankas ına bilirmekle yükümlüür (Mae 4 Daha sonra Sermaye Piyasas ı Kurulunun "Ba ğı ms ı Hakk ınaki Tebli ğ"ine (RG / ) iç kont şekile i şleyip i şlemei ğini enetçinin e ğerlenirmesi, b leme yöntem ve tekniklerini gözen geçirmesi zorunlu kontrol sisteminen ne anla şı lığı şöyle aç ıklanm ışt ı r: Denetleme Çal ışması ol sisteminin etkin bir a bağ l ı olarak enetuna eğinilmi ş ve iç " İç kontrol sistemi, yönetim politikalar ına uymak ahil olmak üzere i ş- lerin üzenli ve etkin yürütülmesi, varl ıklar ın korunmas ı, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kay ıtlar ını oğru ve eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zaman ına erlen esi amac ıyla işletmeöntemleri kapsar." e uygulanan organizasyon plan ı ile bunlara ili şkin tüm Bu çerçevee hem Türk Ticaret Kanunu anlam ına enetçilerin, hem tefontrolluk servislerinin ti ş karosunun ve hem e banka uygulamas ına görülen etkinliklerinin raporlara e ğerlenirilmeleri, iç enetçi e tanınan örgüt statüerinin, uyar ılar ının ne sünün ba ğı ms ızl ık erecesinin, çal ışma biçim ve yetki orana kabul görü ğünün, say ılar ın ın yeterli olup olma ığının a belirtilmeleri gerekmekteir. Devlet Denetimi: T.C. Merkez Bankas ı enetimi T.C. Merkez Bankas Kanunu'nun 43. maesi alt ına yap ılmakta ır. Buna göre: "Türkiyee faaliyette bulunan bütün bankalar y ıll ı bilançolar ı ile kâr ve zarar hesaplar ını, iare meclisi ve murak ıp raporlar ı ile birlikte umumi heyetine Bankaya vermekle lerinin toplant ı tarihinen itibaren en geç bir ay içeri yükümlüürler. Banka, bankalaran mevuat, krei, öviz ve i ğer lü bilgiyi isteyebilir. Şu kaar ki bankalaran mü şteriler lar ı hakk ına bilgi istenemez. Bankalar, mali urumlar ının gözetim ve enetimini Başbakanl ıkça belirlenecek ba ğı msız enetim kurulu şlar tim raporlar ını Bankaya vermek zoruna ırlar. Bankalar, Bankan ın 2 ve 3 üncü f ıkralar gere ğ i Bankan ın belirtece ği süre içine vermeye mecbururlar. urumlar ını takip ve tetkik eer, gerekti ği takire bun r ını teklifleriyle birlikte Ba şbakanl ığa bilirir". T.C. Merkez Bankas ı mevuat munzam kar şı l ıklar ın ve fazi oranlar ını belirlemekte, reeskont limitlerini beli verme yetkisi ta şı makta, banka kreilerinin Plan he oğrultusuna sa ğlaığı kaynaklara özenirici nitelik ver na sahip bulunmakta ır. T.C. Merkez Bankası için bir kontrol arac ı a para piyasalar ın ın mali sisteme enteg piyasa i şlemleriir. Bankalar Yeminli Denetçili ği bankalar ın enetimi manl ık al ı biçimine örgütlenmi ştir (Bankalar Kanun yeminli enetçileri yar ı mc ılar ı ilgili allara yüksek aras ınan sınavla seçilirler ve üç y ıll ık hizmet önemi s lar, yeminli enetçi olarak atan ırlar ve Ticaret Mahk göreve başlarlar. Yeminli enetçiler, yaln ız Bankalar K la ilgili hüküm içeren bütün kanunlar, özel kurulu ş 6 şlemlerine ait her türnin şahsi teviat hesap- sağ lanması maksa ıyla, ca haz ırlanacak ene- ce isteyece ği bilgileri Banka, bankalar ın mali ar hakk ınaki mütalaala- ve genel isponsibilite eyerek reeskont kreisi eflerine yönlenirilmesi rek ağıtma imkanlar ı- başka ve olukça yeni asyonuyla sa ğlanan aç ık amac ıyla ayr ı bir uzmae 61). Bankalar * ğ renim yapm ış aaylar nunaki sınavı başaranmesine yemin eerek ununun eğil, bankalarkanunlar ı ve her türlü

8 bankac ıl ık i şlemleri aç ısınan enetleme yapabilir; bilgi ve belge alabilirler, bankalar ın mali yap ılar ın etkileyen bütün unsurlar ı inceleme ve saptama yetkilerini ta şırlar. Türk Paras ının K ıymetini Koruma Kanunu aç ısınan a bu konua öngörülen enet görevlerinin ve vergi inceleme yetkililerinin yetkilerini taşı rlar. Bankalar Yeminli Denetçilerince yap ılan enetlemeler sonucuna Bankalar Kanunu ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı ve bankan ın emin bir şekile çal ışmasını tehlikeye üşürecek nitelikte i şlemleri tespit olunan banka mensuplar ının haklar ına ayr ıca kanuni kovu şturma yap ılmakla beraber, Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağl ı bulunuğu Bakanl ığın talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunluur. Bu kimseler sözü eilen bakanl ığın izni olmaıkça hiç bir bankaa çal ışt ı r ılamazlar. Bakanl ık Bankalar Kanunu ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı r ı i şlemlerini veri ği süre içine üzeltmeyen ve kanuna ayk ırı l ıklar ın gierilmesi ve önlenmesi konusuna al ınmasını istei ği tebirleri almayan bankalar ın sorumlular hakk ına yap ılacak kanuni kovu şturma sakl ı olmak üzere, avans ve reeskont kreilerinin ururulmas ını, aç ılan kreilerin geri al ınmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ınan istemeye, yararlan ıklar ı te şvikleri ururmaya yetkiliir. Bankalar Kanunu veya özel kanunlar ına göre yetkili olanlar ışına kalan gerçek veya tüzel ki şilerin mevuat kabul ettikleri veya bankac ıl ık işlemleri yapt ıkları, ticaret ünvanlar ı ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlar ına banka kelimesini ya a mevuat kabul ettikleri veya bankac ıl ıkla uğ raşt ıklar ı izlenimini veren kelime veya tabir kullan ıklar ı tespit olunu ğu takire, sorumlular hakk ına kanuni kovu şturmaya geçilmekle beraber, gecikmesine sak ınca görülen hallere, Bakan ın talebi üzerine valiliklerce bunlar ın i şyerleri geçici olarak kapat ılabileceği ve ilan ve reklamlar ı ururulabilece ği gibi kanuna ayk ı r ı belgelerle ilan ve reklamlar ı toplat ılabilir. Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağlı bulunuğu Bakanl ık mevuat toplayan bütün bankalara ayr ıca bir yönetim kurulu üyesi ve bir enetçi atayabilir. Denetçi, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre enetimlerini yapar. Denetlemeler sonucuna bir bankan ın mali bünyesinin cii bir şekile zayıflamakta oluğunun tespit eilmesi haline Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağ l ı bulunuğu Bakanl ık bankan ın yönetimine çe şitli biçime müahale yetkisini haizir (Bankalar Kanunu Mae 64). Bunlar aras ına: - Sermaye art ı rı m ına giilmesi, - K(ır ağıtılmaması, tahsili ku şku uyulan alacaklara kar şılık ayrılması, - Yeni krei aç ımlar ı ya a başka risk üslenmelerinin ururulmas ı, - Belirli şubelerin kapat ılması, i ştiraklerin sat ılması gibi belirli masraflar ın kısı lması ve yeni eleman al ı m ının ururulmas ı, - Yasalara aykı r ı i şlemleri görülen yetkililerin yetkilerinin kal ırılması gibi i şlemlere bulunabilme yetkileri var ı r. Ayr ıca Bakan; Bankan ın mali bünyesini zayıflatan karar ve i şlemlerin yönetim ve enetim kurullar ına ait olmas ı haline yönetim veya enetim kurulu üyelerinen bir k ısm ını veya tamam ını göreven almak veya yönetim ve enetim kurulu üye say ıs ını art ırarak bu kuruluşlara üye atamaya yetkiliir. Yukar ıaki tebirlere ra ğ men mali bünyesinin güçlenirilmesine imkan sağlanamayan hallere bankan ın sine, a) Bütün aktif ve pasifiyle mevcut veya kurulacak bir bankaya evreilme- b) Bir veya birkaç banka ile birle ştirilmesine, Bakan ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 7

9 Mali güçlüklerini a şamayan bankalara uygulanan te rici tasfiye sisteminin istenen sonucu vermemesikar şıs ına bu konulara rol üstl nmek ve özellikle tasarruf mevuat ı sahiplerinin haklar ın ı öncelikle korumak üzere Tasarruf Mevuat ı Sigorta Fonu olu şturulmuştur. Sigortaya tabi olaca tasarruf mevuat ın ın tan ı m ını yapmaya, miktar ını ve buna ili şkin sair hususlar üzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkiliir. Tasarruf Mevuat ı Sigorta Fonunun ka, naklar ı bankalar ın tasarruf mevuat ı üzerinen tarifesi ile tahsil zaman ı e şekilleri, Bakanl ığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak pri Teren ve belirli i ğer gelirleren olu şmakta ır. Fon, Hazine ve D ış Ticaret M 'ste şarl ığın ın ba ğ l ı bulunuğu Bakanl ıkça haz ırlanacak yönetmelik ahiline T.C. Merkez Bankas ı taraf ınan iare ve temsil olunur (Bankalar Kanunu Mae 65-69) BIRLEŞIK KIRALLIK İç Denetim: Birleşik Krall ıkta bir bankan ın keni bünyesine i enetim birimi olu ş- turmas ına air yasal hüküm yoktur. Böyle bir birim ç kontrol 'sistemlerinin yönetimce arzulanan biçime çal ışmalar ın ın sa ğlanmas ı b k ı m ınan önemliir. Bank of Englan, görü şüne göre iç enetim yönetimce kurulan ve iame ettirilen iç kontrol sisteminin bütünle ştirici bir parça ı olmak urumuna ı r. İç enetim biriminin var oluşu, kapsam ı ve amaçlar ı, önetimin, keni ihtiyaç ve görevlerini, bankan ın cesametini, yap ısını ve faaliye lerineki rizikolar ı göz önüne tutarak alaca ğı karara ba ğ l ıı r. İç enetim i şlevlerini ifa eecek bir şahs ın bu gör vi başar ı ile yürütebilüzerine rapor sunmas ı mesi için gerekli teknik beceri, i şletmenin niteli ğine ve istenecek sistemlerin karma şıkl ık erecesine ba ğ l ıı r. 1 rne ğin, bankan ın bilgisayar sistemi bünyesineki kontrol mekanizmas ının iç - netimini yapmak üzere istiham eilecek bir şahs ın bilgisayar güvenli ği ve kont olu konusuna uzmanl ık bilgisine ihtiyac ı olacakt ı r. Denetim Rehberine iç kontrol sisteminin tan ı m ı -:yleir: " İç kontrol sistemi i şletmenin üzenli ve etkin biçime yürütülmesi, yönetim politikalar ına uyulmas ı, varl ıklar ın korunmas ı ve ay ıtlar ın mümkün mertebe eksiksiz ve o ğru olmas ın ı sa ğlamak amac ıyle yöne imce ihas eilen mali veya başka içerikli kontrol sistemlerinin tümünü kapsam kta ır." Mali tablolar ın gerçek ve o ğ ru urumu yans ıtt ığ hususuna görüş bilirirken, banka ahil herhangi bir şirketin enetçileri, netim - rehberi uyar ınca mevcut iç kontrol sistemini, görü şlerini bu sisteme a, an ı r ıklar ı ölçüe eğerlenirmekle yükümlüürler. Bankac ı l ığın özelli ği ol y ısıyle, enetçiler normale kontrol sistemlerine önemli ölçüe güvenmek zor na ırlar. Bunan olay ı bilgisayara ayal ı muhasebe ve istihbarat sistemleri ve bunlar ın mali tablolara mai hata tehlikesi ile ili şkisi e ahil olmak " ere bu sistemlerin ikkatli bir eğerlenirmeye tabi tutulmas ı zaruriir Bankac ı l ık Yasas ı, bankalara aç ık biçim kuruluş faaliyetlerinin basiretle yönetilmesini mümkün k ılmak ve kurulu şun bu yasaa öngörülen görevlerini yerine getirmesini sa ğlamak amac ıyla gerekli mu asebe, i ğer kay ıtlar ve iç kontrol sistemlerinin iamesi zorunlu ğunu getirmekte ir. Denetim rehberi, özellikle iç kontrolü tümüyle v ya banka faaliyetlerinin bir k ısm ı hakk ına etkileyecek k ıemli bir görevlinin m -vcut olmas ı haline uygulanacak iç enetim raporlama proseürü üzerine ö emle urulmas ı gere ğine i şaret etmekteir. Bu g ıdi hallere rapor > sözü eilen görevliye e ğil oğ ruan oğruya yönetim kuruluna gönerilecektir. Kontrol, i enetim ve raporlama sistemlerinin yeterlik bak ı m ınan üzenli olarak göz n geçirili ği ve iç enetim raporlar ının inceleni ği hakk ına yönetim kurul nu tatmin eici üzenlemeler getirilmeliir. 8

10 Bağımsız D ış Denetim: Büyük Britanyaa tescil eilmi ş bankalar 1985 Şirketler Yasas ının enetim hükümlerine, Kuzey Irlanaa tescil eilenler ise 1986 Şirketler (Kuzey Irlana) Emirnamesi hükümlerine tabiirler. Bunan olay ı bir bankan ın mali tablosunun yasal enetimi genel olarak şirketlerinkinen farkl ı eğilir. Bu görev, icray ı meslek een ehliyetli muhasiplerce yap ılmakta ır Bankac ı l ık Yasas ı, Bank of Englan'a bir bankaan bilgi isteme yetkisi vermekte ve bu bilgi üzerine bir muhasip veya mesleki ehliyeti olan ba şka birisi (Banka enetçisi olabilir) taraf ınan rapor sunulmas ı istenebilmekteir. Bu itibarla 1987 Bankac ı l ık Yasas ı alt ına rapor sunan bir muhasip ek mükellefiyetler yüklenmekteir. Böylece bankalarla ilgili olarak iki tür görev var ı r: Şirketler Kanunu uyar ınca mali tablolar ın ve ilgili raporlar ın enetimi ve Bankac ı l ık Yasas ın ın 39. maesi alt ına rapor sunma görevi Şirketler Yasas ı alt ına tescil eilen tüm şirketler gibi bankalar a Yasan ın 221. maesine öngörülen hesap tutma hükümlerine tabiirler. Banka enetçileri ayr ıca Şirketler Kanununun 237 (2) maesine göre uygun hesaplar ın tutulup tutulma ığı hususuna fikir olu şturmak urumuna ırlar. Denetçiler 1985 Şirketler Yasas ı uyar ınca mali tablolar üzerine fikir olu ştururken, muhasebe kay ıtlar ı, i ğer kay ıtlar, iç kontrol sistemleri hakk ına yönetim kurulu üyelerine veya k ıemli iareciye kenileri veya ba şka muhasipler taraf ınan sunulan raporlara at ıfta bulunulan hususlar ın anlam ve neticelerini ikkate almak zoruna ırlar. Böylece enetçiler a şağıakilere benzer faktörleri ikkate almal ıı r: - Bankac ı l ık Yasas ı amaçlar ı için, yeterli muhasebe ve i ğer kay ıtlar ın tutulmas ı hakk ınaki yasal zorunlu ğa Bank of Englan elaletiyle yap ılan tan ımlama, - Bankan ın çap ı ve yap ıs ı, te şkilat ı ve yönetimi, ve - Banka muamelelerinin niteli ği, hacmi ve karma şıklığı. Denetleme Rehberine banka enetçisi için paha biçilmez ayr ınt ı l ı bilgiler var ır. Buraa örnek kabilinen saece iki kaleme yani, kaynak transferi ve banka rizikolar ına eğineceğiz. Kaynak Transferi: Bir çok kuruluşta şah ıstan şah ısa kaynak transferi çek veya ba şka teavül seneti arac ı lığıyla yap ılmakta ır. Bu araçlar bankalarca a kullan ılmakla beraber öemelerin Teleks, CHAPS veya SWIFT gibi elektronik araçlarla yap ılmas ı a yayg ınır. Merkezile ştirilmiş ulaşı m bölümlerineki günlük muameleler gerek hacim gerekse e ğer itibariyle gayet yüksek olu ğunan tüm kaynak transferi alan ının sa ğlam ve etkin kontrollara tabi tutulmas ı özel önem arzetmekteir. tomasyonlu para ve kaynak transferinin yayg ınlığı olay ısıyle, yeterli enetim izlemesine enetçiler zorluklarla kar şılaşırsa enetim yakla şımlar ının yenien gözen geçirilmesi icap eecektir. Kontrollar aşağıakileri içerecektir. - Muamelenin başlat ılması, kolama, tevsik, havale, tasfiye ve mutabakat i şlevlerinin sorumlular ı aras ına yeterli ölçüe görev ay ı r ı m ı ; - Şif re oluşturmaa ikili kontrol; - Personel izinlerine yeterli kontrol proseürü; - Şif re çözme ve ula şt ırma bölgelerinin fiziksel ay ı r ı m ı ; - Haberleşme bölgelerine giri ş kısıtlamas ı ;

11 10 - izinsiz giri şleri önlemek için maeni veya elektronik kilitler; - Haberleşme hatlar ının kriptoya önüştürülmesi; - Resmi transfer politikalar ı oluşturulmas ı ; - Belirli bir rakam ın üstüneki öemeler için uygun ik imza aranmas ı ; - İmza sahiplerinin transfer yetkilerine limitler konma ı ; - Yetki veren imzalar ın bağı msız tevsiki; - Mesajlar ın, muamelelerin sisteme yeirilmesi yetkili şah ıslar ın iznine tabi olması ; - Her i şletme birimi için uygun limitler saptanmas ı ; - tomasyonlu şif re sistemlerine parola kontrolu vs Banka Rizikolar ı : Bankac ı l ık çevresine var olan çok boyutlu rizikolar ın nitelik ve geni şli ğ i ve ilgili tehlike sahalar ın ın e ğerlenirilmesi enetçini yakla şı m ına esas unsuru te şkil etmekteir. Bunlar aras ına aşağıakiler s ı ralan bilir: - Krei rizikosu Bir borçlu veya kontrapartinin mükel efiyetlerini kar şılayamama rizikosuur. - Faiz oranı rizikosu:; Faiz oranlar ın ın yanl ış karşılaşt ı mas ınan (Örneğin, LIBR'a bağ l ı olarak borçlan ılan paran ın sabit oranlara kull n ılmas ı), vaeli hesaplaran ve yabanc ı paralaran oğ makta ı r. - Konum rizikosu: ilgili fiyatlaraki hareketler sonuc aktif, pasif veya mükellefiyetlerin e ğerlerine e ği şmeler olmas ı emektir (Örne ğin, ticari aktiflerin/tahvillerin piyasa fiyatlar ına kambiyo kurlann veya faiz oranlar ına meyana gelen e ğ i şmeler). - Likiite rizikosu: Mevuat sahibinin veya i ğer ko trapartinin taleplerini bir bankanın kaynak yetersizli ği neeniyle kar şılayamaması ihtimalinen oğmaktaı r. - Tasfiye rizikosu: Kontrapartien e ğer al ınmaan, uamelenin bir yönünün tasfiye eilmi ş olmas ı rizikosuur. - Sistem yetersizli ği rizikosu: İç sistem ar ızas ı veye temleri ar ızas ınan oğ maktaı r. Bu sistemler gere yar proseürleri içermekteir. Bozulmalar geçici ar liğe kaar uzanan çe şitli bilgisayar bozulmalar ın ı iç ış öeme veya takas sismuamele gerekse bilgisaaan uzun süreli yetersizr mektei r.. Banka faaliyetlerinin ölçüsüne göre k ısa zaman üreçleri içine önemli rinceen saptan ıp onaylan- ziko sahalar ı ortaya ç ıkabiliyor. Riziko limitlerinin ması ve müteakip rizikolar ın bu limitlere göre izlen esi bir bankan ın kontrol sistemine önemli bir unsur olabilir. izleme proseürü ün etkinli ği iari istihbacakt ı rat ın niteli ğine ve zaman ına ele eilmesine ba ğ l ı ol r. Bankan ın uygulaığı sistem şunlar ı sağlayacakt ı r - Banka faaliyetlerinen o ğan rizikolar ın mahiyetini uygun biçime belirlenmesi ) bu rizikolar için onayan geçecek uygun limitle saptanmas ı ; Bankanın veya grubunun çe şitli faaliyet al ına öze krei rizikolar ı ve bunlar ın toplamlar ı a ikkate a lerinin izlenmesi için uygun proseürlerin mevcut o likle faiz, kambiyo kuru ve ınacak şekile, riziko üzeymas ı ; Riziko limit a şı mlar ının anına saptanarak uygun k nallar arac ı lığıyla raporlanmas ı ve i şleme sokulmas ı. Bir bankan ın enetçileri veya rapor sunan muh siplerinin fikir olu şturup aşağıaki hususlara görü ş belirtmeleri gerekliir:

12 a) Denetçiler, genel kurul üyelerine sunuklar ı rapora görüşlerine, mali tablonun gerçek ve oğ ru urumu gösteri ği ve 1985 Şirketler Yasas ı uyarınca haz ı rlanığın ı veya bunlar ın aksini belirtmek zoruna ı r. b) Rapor sunmakla görevli muhasipler bankan ın Bank of Englan'an alığı belirli talimat uyar ınca yönetim kurulu üyelerine, şübelere ise k ıemli iareciye aşağıaki konulara rapor sunmak zoruna ı rlar: i) Muhasebe, i ğer kay ıtlar ve iç kontrol sistemi ve ii) İhtimam amaçl ı Bank of Englan cetvelleri. c) Hem enetçiler hem e rapor sunmakla görevli muhasipler mevuat sahiplerinin menfaatlerini korumak amac ıyla istisnai hallere o ğruan oğ ruya Bank of Englan'a rapor sunabilirler (a hoc raporlar) Bank of Englan gerek enetçilere gerekse rapor sunmakla yükümlü muhasiplere özel görevler e verebilir. Merkez Bankas ı Denetimi: Bankalar ın enetimine ili şkin yasa olarak 1987 Bankac ıl ık Yasası 1979 Bankac ı l ık Yasas ının yerini alm ışt ır. Yasa mevuat sahiplerini korumak ve Avrupa Topluluğunca pay sahiplerinin ve üçüncü partilerin korunmas ına yönelik olarak ç ıkar ılan Krei Kuruluşlar ı Talimat ı alt ına Birle şik K ı rall ık yükümlülüklerini yerine getirmek amac ıyla mevuat kabulünü üzenler ve Bank of Englan'a üzenleyici görevlerinin ifas ına önerilere bulunmak üzere Bankalar Gözetim Kurulunun kurulmas ını öngörür. Yasas ın esas hükümleri a şağıakilerle ilgiliir: a) 1979 Yasas ı alt ına öngörülen iki katl ı sistem yerine "yetkili müessese" a ı alt ına bir tek s ınıf yarat ılmas ı ; b) Yetki için i şletmenin basiretle yönetilmesi ko şulu ahil, belirli kriterler konmas ı ; c) Bank of Englan' ın bilgi isteme, soru şturma açma, yetkiyi reetme, k ı- s ıtlama veya geri alma ve yetkisinin geri al ınması sürecine ve aha sonra bir bankaya talimat verebilme yetkileri; ) Bankac ı l ık isim veya tammlamalann ın kullan ı m ına kısıtlamalar; e) Denetçiler, rapor sunan muhasipler ve Bank of Englan aras ına irtibat hatlar ının tesisi ve Bank of Englan taraf ınan enetçilere ve rapor sunan muhasiplere bilgi aktar ılması ; g) 1979 Bankac ı l ık Yasas ı ile kurulan Mevuat ı Koruma Projesinin aha a güçlenirilmesi; h) Bilgi if şas ına kısıtlamalar getirilmesi; ve i) Denizaşı rı kuruluşlar ın, Birle şik K ı rall ıkta mevcut veya yeni aç ılacak temsilciliklerine uygulanacak ko şullar, Bank of Englan' ın gözetim sistemi aima, üzenli olarak bankalarla yap ılan ve ihtimam amaçl ı verilerle i ğer bilgilerin tart ışı lığı toplant ılara ayanı r ılm ışt ı r. Geçmi şte bir bankan ın urumunun enetçileri ve Bank of Englan aras ına görüşülmesi istisnai bir mesele ii. Muhasebe kay ıtlar ı ve i ğer kay ıtlar, iç kontrol sistemleri ve ihtimam amaçl ı olarak üzenli raporlama sistemlerinin başlat ılmas ı üzerine Bank of Englan bu raporlar ı hazırlayan muhasiplerle yıla bir efa ve luzumu haline i ğer zamanlara ( a hoc toplant ılara) karşılaşma f ı rasat ına sahip olmas ı gerekti ği görüşüneir. ormale bu toplant ılar Bank of Englan, ilgili banka ve bankan ın enetçileri veya raporlar ı sunan muhasiplerinen olu şan üçlü esasa göre yürütülmekteir. 11

13 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI İç Denetim: KKTC mevzuat ı iç enetim konusuna sessizir. kontrol sisteminin bankalar ı m ızca iyi iarenin gere ğ şüphemiz yoktur. Esasen Fas ıl 113 Şirketler Yasa banka enetçileri e keni enetim pro ğramlar ını göze alarak üzenlemek urumuna ı rlar. Bağımsız Dış Denetim: Şirket olmalar ı neeniyle bankalar ın enetimi alt ına bağıms ız ış enetçilerce yap ılmakta ır. K ıb hine yürürlüğe giren bu yasa Birle şik K ırall ığın 19 mürge iaresince ufak taillerle K ıbrısa uyarlan Araan geçen zaman zarf ına Birleşik K ırall ık ve 1981 Şirketler Yasalar ı ile çeşitli eğişiklik e konsolie eilmi ştir Şirketler Yasas ı 1989 m ışt ır. Bütün bu e ğişiklikler bağımsız ış enetimi leşik K ırallığın 1987 Bankalar Yasas ı bağıms ız ış tirmi ştir. Gerçi bize e Fas ıl 113 Şirketler Yasas ı 28/1987 sayıl ı yasalarla e ğişikliğe uğram ışt ır, faka salar ınan bağımsız ış enetçilere aranan evsaf ı ışınakiler başka amaçlara yönelik oluğunan bağ bir yenilik getirmemi ştir. Halbuki Anavatan Türkiye' ğiştirilen şekliyle T.G Merkez Bankas ı Kanununa mali urumlar ın ın gözetim ve enetiminin sa ğlanm bağı ms ız ış enetim kuruluşlar ınca hazırlanacak lanmakta ı r. Görülece ği üzere KKTC'e biraz gerilere kal Devlet Denetimi: KKTC Merkez Bankas ı Yasası Alt ına: Buna karşın yeterli bir iç olarak eğerlenirili ğine ı alt ına görev ifa een evcut iç kontrol sistemini Fasıl 113 Şirketler Yasas ı ısta 1 Temmuz 1951 tari- 8 Şirketler Yasas ının Söasınan ortaya ç ıkm ışt ı r. irketler Yasas ı 1967, 1976, ere tabi tutulmuş ve 1985 tekrar eğişikli ğe uğrae etkilemi ştir. Ayr ıca Birenetçilere ek görevler ge- 8/1974, 7/1977, 30/1983 ve sözü eilen e ğişiklik ya- ğiştiren 7/1977 say ılı yasa msız ış enetim konusuna e 3098 say ı l ı kanunla eerilen yetki ile bankalar ın ına T.G Merkez Bankas ı netim raporlar ınan yarar- ış urumayız. "Mae 29(1) KKTC s ını rlar ı içine faaliyette b unan bütün bankalar y ıll ık bilançolar ı ile kiir ve zarar hesaplar ın iare meclisi ve enetçi raporlar ı ile birlikte y ıl sonunan başla arak üç ay içerisine Bankaya vermekle yükümlüürler. (2) Banka, bankalaran mevuat krei. *z ve i ğer i şlemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir ve Bank lar Yasas ına öngörülen ve Bankaya verilen i ğer enetlemeleri apar, gerekli önlemleri al ı r ve/veya cezai kovu şturma başlat ı r. (3) Bankalar, Bankan ın 2. f ıkraya göre steyece ği bilgileri Bankan ın. belirtece ği süre içine vermeye zorun uurlar. (4) Banka, bankalar ın mali urumlar ını iz er, inceler ve enetler. Saptaığı hususlarla ilgili önlemleri al ır e/veya cezai kovu şturma başlat ı r. Mae 30(1) Banka, bankalar ile kooperatif ban alar ının ve krei vermek amac ıyla kurulmuş i ğer kuruluşlar n her türlü i şlemlerini bu Yasa, Bankalar yasas ı, Pul Yasas ı, Döviz Istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo i şleri Yasası, D ış T caret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürürlükteki Yasa gücüneki kararnameler ile iğer ilgili yasalara ve bu yasalar u ar ınca ç ıkar ılan Tüzük,Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamele in kurallar ına uygunluğunun enetimini yapar; gerekli önlemleri l ır ve/veya cezai kovu şturma başlat ı r. 12

14 (2) Denetlenecek banka ve kuruluşlar gerekli her türlü bilgi ve belgeleri enetimle görevli ki şilere zaman ına ve eksiksiz olarak vermek zorunaırlar". Bunlar ı TC Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesi alt ına TC Merkez Bankasına verilen enetim yetkileri ile kar şı laşt ı rığı m ıza KKTC Merkez Bankası yetkilerinin aha şümullü oluğu ortaya ç ıkmaktaı r. Ayr ıca TC Bankalar Kanununa Bankalar Yeminli Murak ıplarına verilen yetkilerin KKTC Bankalar Yasas ına, benzer hükümlerle, KKTC Merkez Bankas ı- na verili ğini görürüz. KKTC Bankalar Yasası bu konua aşağıaki hükümleri içermekteir: "Mae 14(1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı aşağıaki bentlere öngörülen enetim, saptama ve tahlilleri yapmaya yetkiliir: (a) Bankalar ın her türlü i şlemlerinin bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasası, Para ve Kambiyo i şleri Yasası, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim ) Yasas ı ve Yürürlükteki Yasa gücüne kararnamalerle i ğer ilgili Yasalara ve bu Yasalar uyar ınca ç ıkar ılan tüzük, yönetmelik, karar, tebli ğ ve emirnamelerin kurallar ına uygunluğunun enetimi; ve (b) Bankalar ın varl ıklar ı, alacaklar ı, özkaynaklar ı, borçları, kâr ve zarar hesaplar ı arasınaki ilgi ve engelerin ve mali bünyeyi etkileyen i ğer tüm unsurlar ın saptanması ve tahlili. (2) Bakanl ık, gerekli görüğü urumlara, yukar ıaki (1). f ıkranın (a) benine yer alan enetimleri, görevlenirece ği Bakanl ık personeli ile e yapt ı rabilir. 15(1) Bankalara yap ılan enetlemeler sonucuna, bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı olarak bankan ın ve iştiraklerinin emin bir şekile çal ışmasını tehlikeye üşürecek nitelikte, i şlemleri tesbit olunan banka mensuplar ının haklar ına ayr ıca kanuni kovuşturma yap ılması mümkün olmakla beraber, enetlemeyi yapan merciin talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunluur. (2) (A) Bu. Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ile ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı i şlemlerini verilen süre içine üzeltmeyen ve mevzuata ayk ı rılıkların gierilmesi ve önlenmesi konusuna al ınmasını istei ği tebirleri almayan bankalar ın, sorumlular ı hakk ına yap ılacak yasal kovuşturma sakl ı olmak üzere, avans ve reeskont kreilerini ururmaya, aç ılan kreileri geri almaya, Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı yetkiliir. (13) Hakk ına iari tebir al ınacak bankan ın enetlenmesinin Bakanl ıkça yap ılm ış olmas ı haline, Bakanl ık (A) benine öngörülen iari tebirlerin al ınmasını Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ınan isteyebilir. (3) Bu Yasa, Kooperatif Şirketler Yasas ı ve Merkez Bankas ı Yasası ve i ğer ilgili özel yasalara göre yetkili olanlar ışına kalan gerçek veya tüzel ki şilerin, mevuat kabul ettikleri veya bankac ılık i şlemleri yapt ıklar ı, ticaret ünvanlar ı ve her türlü belgeleri 13

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr.

AĞUSTOS 2011 ANKARA ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU. Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu. rr. rr.; _E" ELEKTRONİK HABERLESME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLEND İRME RAPORU Bilgi Teknolojileri ve İ leti şim Kurumu Tüketici Haklar ı Dairesi Ba şkanl ığı AĞUSTOS 2011 ANKARA İÇ İNDEK İLER ÖNSÖZ

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 5, No:2 (K ış : 2006), s. 131-166 Prof.Dr. Ahmet Gökdere'ye Arma ğan EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ceran ARSLAN OLCAY * ÖZET

Detaylı

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN kilendirilmedi ği sürece, konunun bu denli geni ş biçimde ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir. Çevre, içinde insan varsa bir

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*. SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S,

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı