Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13

2 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri IIL BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Üretim, İstiham ve Fiyatlar 44 a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ımı 44 b) İstiham 48 e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 53 a) Mali Geli şmeler 53 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Öemeler Dengesi 58 a) Ticaret ve Pazarlama 58 b) Öemeler Dengesi 58 IV. BÖLÜM Merkez Bankas ın ın Alt ı Ayl ık Hesaplar ı Bilanço 68 Ur ve Zarar Hesab ı 69 Hesaplar Hakk ına Aç ıklamalar 70 V. BÖLÜM Bankac ı l ık İstatistikleri VL BÖLÜM Tablolar ın Listesi 82 1

3 2

4 L BÖLÜM BAKALARI DEETIMI 3

5 BAKALARI DEFTIMI Genel Çe şitli ülkelere farkl ı yaklaşı mlar içermekle b mi, temele iki amaca hizmet etmekteir. Bunlaran çevee para politikas ın ın uygulanmas ı, i ğeri e ma mu yans ıtmas ın ı sa ğlamak suretiyle i ş ili şkilerine yan ı s ıra al ınacak önlemlerle halk ın korunmas ı ı r. Bankalara likiite urumunun kontrolüne yöneli tikas ı hem e halk ın korunmas ını amaçlayan basiretl olabilmekteir. Bilini ği üzere bankalar mevuat olar krei şekline e ğerlenirmek suretiyle kar sa ğlarlar. uat sahiplerinin geri öeme istemlerini kar şı lamak para tutmak zoruna ırlar. Likiite artt ıkça kar ın nakit olarak tutulan para yani en likit aktif hiç bir 35/1987 say ı l ı KKTC Merkez Bankas ı Yasas ın bankalar ın taahhütlerine kar şı l ık bulunuracaklarl genel isponsibilitenin en - şük oran ın ın Merkez Bankas ınca saptanmas ı öngörülmü ştür. Genel is pon i liteen başka bankalara Merkez Bankas ı nezine aç ılacak özel birer hesapta naken mevuat kar şı l ığı tesis etmek zorunlu ğu getirilmi ştir. Tesis eilen k r şı l ığın bankalar mevuat ı ışına kalan tüm mevuata oran ın ın saptanmas ı M rkez Bankas ın ın görevleri aras ına ı r. Halen isponsibilite oran ı en az yüze o mevuat munzam kar şıulanan likiite rasyosu o l ığı ise yüze onbe ş üzeyineir. Bir bankaca uy bankan ın krei stokunu geni şletme yetene ğini kuşk suz etkileyecektir. Krei stokunun geni şletilmesi ülkeeki para arz ına katk ıa ulunur. Para arz ın ın kontce ği üzere likiitenin e- rölü ise para politikas ın ın esasl ı bir unsuruur. Görül netimi hem mevuat sahibinin korunmas ı hem e ül nin genel ekonomik politikas ı aç ıs ınan önemliir. Bankalar Yasas ı, KKTC Merkez Bankas ı Yasas ı sözünü etti ğimiz temel enetim amaçlar ına yönelik alığı m ız likiite rasyosunan maaa, çe şitli hükümle Bunlar aras ına: - Bankalar ın en az öz kaynak miktar ı, - Bankalar ın faaliyetlerine son vermeleri veya tasarruf mevuat ı sahiplerinin bu gibi bankalar ın alacakl ılara göre haklar ın ın %50'si oran ına imtiyazl ı - Bankalar ın kabul eebilece ği mevuat, verec görülecek i ğer taahhütleri ile öz kaynaklar ı aras ın etmek zorunlu ğu, - Muhtemel zararlar ın ı kar şı lamak amac ıyle sa lar ın toplam ı öenmi ş sermayeye e şit oluncaya kaa ay ı rmalar ı, - Bankalarca verilebilecek kreiler ve yap ılaca - Faizlerin kontrolü, - Kreilerin kontrolü ve yönlenirilmesi, - Mali tablolar ın haz ı rlanmas ı ve sunuluş şekli ebiliriz. raber, bankalar ın enetiiri, genel ekonomik çeri tablolar ın gerçek uruzen getirilmesi ve bunun önlemler hem para polienetim aç ıs ınan etkili k kabul ettikleri paralar ı Bunu yaparken e mevzere yeterli ölçüe likit azalığı bir gerçektir ve âr sa ğ lamamakta ı r. Fas ıl 113 Şirketler Yasas ı larak, örnek şekline ele içermekteirler. tasfiye eilmeleri haline mevcutlar ı üzerine i ğer say ılmalar ı, kleri teminat ve gerekli belirli oranlar ı muhafaza i kârlar ı üzerinen ihtiyatyüze on oran ına ihtiyat yat ı r ı mlara k ıs ıtlamalar, hakk ınaki hükümleri zikre- 4

6 Denetimin S ınıflan ırmas ı1 Bankalar ın enetimini üç ba şl ık alt ına e ğerlenirmek mümkünür: - İç enetim - Bağı ms ız ış enetim - Devlet enetimi Bu s ınıflan ırmaya göre KKTC'eki uygulaman ın gerçek perspektife oturtulabilmesi için anavatan Türkiye ve Birle şik Krall ıktaki uygulamalarla kar şılaşt ı rmal ı biçime ele al ınarak irelenmesinin fayal ı olacağı üşünülmüştür. Önce ticari bankalar ın ve aha sonra merkez bankalar ın ın enetimi üzerine uraca ğız. TÜRKIYE İç Denetim: Bankalar ın iç enetim örgütlenmesi uygulamaa banka müfetti şleri olarak tan ı mlanmakta ı r. Bankalar Kanununun 27. maesine göre bankalar ın, işlemlerinin bankac ı l ık ilkelerine ve mevzuat ına uygunluğunu enetlemek üzere yeteri kaar müfetti ş çal ışt ırmalar ı zorunluur. Bağımsız D ış Denetim: 3098 say ı l ı kanunla e ğ i ştirilmi ş şekliyle TC Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesinin üçüncü f ıkras ı, bankalara, mali urumlar ın ın gözetim ve enetiminin sa ğlanmas ı maksa ıyla, Başbakanl ıkca belirlenecek, ba ğı msız enetim kuruluşlar ınca haz ılanacak enetim raporlar ını T.C. Merkez Bankas ına vermek zorunluğu getirmi ştir. T.C. Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesi uyar ınca, Devlet Bakan ı ve Ba şbakan Yar ı mc ı l ığın ın Bağı msız Denetim Kurulu şlar ına ili şkin Tebli ğinin 7. maesi alt ına bankalar, yönetim kurulu karar ı ile her takvim y ıl ı başına mali urumlar ın ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ınca gözetim ve enetimini sa ğlamak amac ıyla Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığın ın bağ l ı bulunuğu bakanl ıkça belirlenen kurulu şlaran birini görevlenirmek zoruna ırlar. Sözü eilen tebli ğin 11. maesi tebli ğin uygulanmas ına ili şkin esaslar ın, Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığın ın bağ l ı bulunuğu bakanl ıkça, kurulu şlarca yap ılacak olan banka enetimlerinin esas ve şartlar ının ise T.C. Merkez Bankas ınca belirlenmesini öngörmekteir (R.G /16 cak 1987)- Verilen bu görev ve yetkiye ayan ılarak T. C. Merkez Bankas ınca ç ıkar ılan " Ba ğı ms ız Denetim Kurulu şlar ı taraf ınan yap ılacak Banka Denetimleri Hakk ına Tebli ğ " in 2. maesine enetim raporlar ının esas basl ıklar alt ına aşağıaki hususl ar ı kapsayaca ğı beli rti lmi şti r (R. G /24 Aral ık 1987). - Banka hakk ına genel bilgiler, - Mali bünyenin tan ı mlanmas ı, - Likiite urumunun aç ıklanmas ı, - Krei politikas ı ve kreilenirme i şlemlerine ili şkin eğerlenirme, - Bankan ın belirli aral ıklarla enetimen sorumlu kurum ve kurulu şlara gönermi ş oluğu bilgilerin eksiksiz ve üzgün olup olmaığı, - Yabanc ı para i şlemlerinin muhasebele ştirme biçimi ve yabanc ı para pozisyonlar ımn yönetimi, yasal üzenlemelere uygunluk erecesi, teminat ve garanti mektuplar ın ın risk urumlar ı, yeek akçeler, portföyeki ta şınır e ğerler, borç-alacak ili şkileri gibi konularaki e ğerlenirmeler. 5

7 Ayr ıca tebli ğin 3. maesi uyar ınca bankan ın eneti organlar ı taraf ınan yap ılan iç enetimin yeterli ği incelenerek, bunlar taraf ı an üzenlenen raporektir. Bağı msız ene- lar ın bankan ın gerçek urumuna olan uygunluğu belirtile tim kuruluşu, enetleme s ı ras ına bankan ın mali bünyesi e olumsuz bir geli şme tesbit etti ği takire, raporun tamamlanmasını beklem ksizin, urumu erhal T.C. Merkez Bankas ına bilirmekle yükümlüür (Mae 4 Daha sonra Sermaye Piyasas ı Kurulunun "Ba ğı ms ı Hakk ınaki Tebli ğ"ine (RG / ) iç kont şekile i şleyip i şlemei ğini enetçinin e ğerlenirmesi, b leme yöntem ve tekniklerini gözen geçirmesi zorunlu kontrol sisteminen ne anla şı lığı şöyle aç ıklanm ışt ı r: Denetleme Çal ışması ol sisteminin etkin bir a bağ l ı olarak enetuna eğinilmi ş ve iç " İç kontrol sistemi, yönetim politikalar ına uymak ahil olmak üzere i ş- lerin üzenli ve etkin yürütülmesi, varl ıklar ın korunmas ı, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kay ıtlar ını oğru ve eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zaman ına erlen esi amac ıyla işletmeöntemleri kapsar." e uygulanan organizasyon plan ı ile bunlara ili şkin tüm Bu çerçevee hem Türk Ticaret Kanunu anlam ına enetçilerin, hem tefontrolluk servislerinin ti ş karosunun ve hem e banka uygulamas ına görülen etkinliklerinin raporlara e ğerlenirilmeleri, iç enetçi e tanınan örgüt statüerinin, uyar ılar ının ne sünün ba ğı ms ızl ık erecesinin, çal ışma biçim ve yetki orana kabul görü ğünün, say ılar ın ın yeterli olup olma ığının a belirtilmeleri gerekmekteir. Devlet Denetimi: T.C. Merkez Bankas ı enetimi T.C. Merkez Bankas Kanunu'nun 43. maesi alt ına yap ılmakta ır. Buna göre: "Türkiyee faaliyette bulunan bütün bankalar y ıll ı bilançolar ı ile kâr ve zarar hesaplar ını, iare meclisi ve murak ıp raporlar ı ile birlikte umumi heyetine Bankaya vermekle lerinin toplant ı tarihinen itibaren en geç bir ay içeri yükümlüürler. Banka, bankalaran mevuat, krei, öviz ve i ğer lü bilgiyi isteyebilir. Şu kaar ki bankalaran mü şteriler lar ı hakk ına bilgi istenemez. Bankalar, mali urumlar ının gözetim ve enetimini Başbakanl ıkça belirlenecek ba ğı msız enetim kurulu şlar tim raporlar ını Bankaya vermek zoruna ırlar. Bankalar, Bankan ın 2 ve 3 üncü f ıkralar gere ğ i Bankan ın belirtece ği süre içine vermeye mecbururlar. urumlar ını takip ve tetkik eer, gerekti ği takire bun r ını teklifleriyle birlikte Ba şbakanl ığa bilirir". T.C. Merkez Bankas ı mevuat munzam kar şı l ıklar ın ve fazi oranlar ını belirlemekte, reeskont limitlerini beli verme yetkisi ta şı makta, banka kreilerinin Plan he oğrultusuna sa ğlaığı kaynaklara özenirici nitelik ver na sahip bulunmakta ır. T.C. Merkez Bankası için bir kontrol arac ı a para piyasalar ın ın mali sisteme enteg piyasa i şlemleriir. Bankalar Yeminli Denetçili ği bankalar ın enetimi manl ık al ı biçimine örgütlenmi ştir (Bankalar Kanun yeminli enetçileri yar ı mc ılar ı ilgili allara yüksek aras ınan sınavla seçilirler ve üç y ıll ık hizmet önemi s lar, yeminli enetçi olarak atan ırlar ve Ticaret Mahk göreve başlarlar. Yeminli enetçiler, yaln ız Bankalar K la ilgili hüküm içeren bütün kanunlar, özel kurulu ş 6 şlemlerine ait her türnin şahsi teviat hesap- sağ lanması maksa ıyla, ca haz ırlanacak ene- ce isteyece ği bilgileri Banka, bankalar ın mali ar hakk ınaki mütalaala- ve genel isponsibilite eyerek reeskont kreisi eflerine yönlenirilmesi rek ağıtma imkanlar ı- başka ve olukça yeni asyonuyla sa ğlanan aç ık amac ıyla ayr ı bir uzmae 61). Bankalar * ğ renim yapm ış aaylar nunaki sınavı başaranmesine yemin eerek ununun eğil, bankalarkanunlar ı ve her türlü

8 bankac ıl ık i şlemleri aç ısınan enetleme yapabilir; bilgi ve belge alabilirler, bankalar ın mali yap ılar ın etkileyen bütün unsurlar ı inceleme ve saptama yetkilerini ta şırlar. Türk Paras ının K ıymetini Koruma Kanunu aç ısınan a bu konua öngörülen enet görevlerinin ve vergi inceleme yetkililerinin yetkilerini taşı rlar. Bankalar Yeminli Denetçilerince yap ılan enetlemeler sonucuna Bankalar Kanunu ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı ve bankan ın emin bir şekile çal ışmasını tehlikeye üşürecek nitelikte i şlemleri tespit olunan banka mensuplar ının haklar ına ayr ıca kanuni kovu şturma yap ılmakla beraber, Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağl ı bulunuğu Bakanl ığın talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunluur. Bu kimseler sözü eilen bakanl ığın izni olmaıkça hiç bir bankaa çal ışt ı r ılamazlar. Bakanl ık Bankalar Kanunu ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı r ı i şlemlerini veri ği süre içine üzeltmeyen ve kanuna ayk ırı l ıklar ın gierilmesi ve önlenmesi konusuna al ınmasını istei ği tebirleri almayan bankalar ın sorumlular hakk ına yap ılacak kanuni kovu şturma sakl ı olmak üzere, avans ve reeskont kreilerinin ururulmas ını, aç ılan kreilerin geri al ınmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ınan istemeye, yararlan ıklar ı te şvikleri ururmaya yetkiliir. Bankalar Kanunu veya özel kanunlar ına göre yetkili olanlar ışına kalan gerçek veya tüzel ki şilerin mevuat kabul ettikleri veya bankac ıl ık işlemleri yapt ıkları, ticaret ünvanlar ı ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlar ına banka kelimesini ya a mevuat kabul ettikleri veya bankac ıl ıkla uğ raşt ıklar ı izlenimini veren kelime veya tabir kullan ıklar ı tespit olunu ğu takire, sorumlular hakk ına kanuni kovu şturmaya geçilmekle beraber, gecikmesine sak ınca görülen hallere, Bakan ın talebi üzerine valiliklerce bunlar ın i şyerleri geçici olarak kapat ılabileceği ve ilan ve reklamlar ı ururulabilece ği gibi kanuna ayk ı r ı belgelerle ilan ve reklamlar ı toplat ılabilir. Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağlı bulunuğu Bakanl ık mevuat toplayan bütün bankalara ayr ıca bir yönetim kurulu üyesi ve bir enetçi atayabilir. Denetçi, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre enetimlerini yapar. Denetlemeler sonucuna bir bankan ın mali bünyesinin cii bir şekile zayıflamakta oluğunun tespit eilmesi haline Hazine ve D ış Ticaret Müste şarl ığının bağ l ı bulunuğu Bakanl ık bankan ın yönetimine çe şitli biçime müahale yetkisini haizir (Bankalar Kanunu Mae 64). Bunlar aras ına: - Sermaye art ı rı m ına giilmesi, - K(ır ağıtılmaması, tahsili ku şku uyulan alacaklara kar şılık ayrılması, - Yeni krei aç ımlar ı ya a başka risk üslenmelerinin ururulmas ı, - Belirli şubelerin kapat ılması, i ştiraklerin sat ılması gibi belirli masraflar ın kısı lması ve yeni eleman al ı m ının ururulmas ı, - Yasalara aykı r ı i şlemleri görülen yetkililerin yetkilerinin kal ırılması gibi i şlemlere bulunabilme yetkileri var ı r. Ayr ıca Bakan; Bankan ın mali bünyesini zayıflatan karar ve i şlemlerin yönetim ve enetim kurullar ına ait olmas ı haline yönetim veya enetim kurulu üyelerinen bir k ısm ını veya tamam ını göreven almak veya yönetim ve enetim kurulu üye say ıs ını art ırarak bu kuruluşlara üye atamaya yetkiliir. Yukar ıaki tebirlere ra ğ men mali bünyesinin güçlenirilmesine imkan sağlanamayan hallere bankan ın sine, a) Bütün aktif ve pasifiyle mevcut veya kurulacak bir bankaya evreilme- b) Bir veya birkaç banka ile birle ştirilmesine, Bakan ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 7

9 Mali güçlüklerini a şamayan bankalara uygulanan te rici tasfiye sisteminin istenen sonucu vermemesikar şıs ına bu konulara rol üstl nmek ve özellikle tasarruf mevuat ı sahiplerinin haklar ın ı öncelikle korumak üzere Tasarruf Mevuat ı Sigorta Fonu olu şturulmuştur. Sigortaya tabi olaca tasarruf mevuat ın ın tan ı m ını yapmaya, miktar ını ve buna ili şkin sair hususlar üzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkiliir. Tasarruf Mevuat ı Sigorta Fonunun ka, naklar ı bankalar ın tasarruf mevuat ı üzerinen tarifesi ile tahsil zaman ı e şekilleri, Bakanl ığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak pri Teren ve belirli i ğer gelirleren olu şmakta ır. Fon, Hazine ve D ış Ticaret M 'ste şarl ığın ın ba ğ l ı bulunuğu Bakanl ıkça haz ırlanacak yönetmelik ahiline T.C. Merkez Bankas ı taraf ınan iare ve temsil olunur (Bankalar Kanunu Mae 65-69) BIRLEŞIK KIRALLIK İç Denetim: Birleşik Krall ıkta bir bankan ın keni bünyesine i enetim birimi olu ş- turmas ına air yasal hüküm yoktur. Böyle bir birim ç kontrol 'sistemlerinin yönetimce arzulanan biçime çal ışmalar ın ın sa ğlanmas ı b k ı m ınan önemliir. Bank of Englan, görü şüne göre iç enetim yönetimce kurulan ve iame ettirilen iç kontrol sisteminin bütünle ştirici bir parça ı olmak urumuna ı r. İç enetim biriminin var oluşu, kapsam ı ve amaçlar ı, önetimin, keni ihtiyaç ve görevlerini, bankan ın cesametini, yap ısını ve faaliye lerineki rizikolar ı göz önüne tutarak alaca ğı karara ba ğ l ıı r. İç enetim i şlevlerini ifa eecek bir şahs ın bu gör vi başar ı ile yürütebilüzerine rapor sunmas ı mesi için gerekli teknik beceri, i şletmenin niteli ğine ve istenecek sistemlerin karma şıkl ık erecesine ba ğ l ıı r. 1 rne ğin, bankan ın bilgisayar sistemi bünyesineki kontrol mekanizmas ının iç - netimini yapmak üzere istiham eilecek bir şahs ın bilgisayar güvenli ği ve kont olu konusuna uzmanl ık bilgisine ihtiyac ı olacakt ı r. Denetim Rehberine iç kontrol sisteminin tan ı m ı -:yleir: " İç kontrol sistemi i şletmenin üzenli ve etkin biçime yürütülmesi, yönetim politikalar ına uyulmas ı, varl ıklar ın korunmas ı ve ay ıtlar ın mümkün mertebe eksiksiz ve o ğru olmas ın ı sa ğlamak amac ıyle yöne imce ihas eilen mali veya başka içerikli kontrol sistemlerinin tümünü kapsam kta ır." Mali tablolar ın gerçek ve o ğ ru urumu yans ıtt ığ hususuna görüş bilirirken, banka ahil herhangi bir şirketin enetçileri, netim - rehberi uyar ınca mevcut iç kontrol sistemini, görü şlerini bu sisteme a, an ı r ıklar ı ölçüe eğerlenirmekle yükümlüürler. Bankac ı l ığın özelli ği ol y ısıyle, enetçiler normale kontrol sistemlerine önemli ölçüe güvenmek zor na ırlar. Bunan olay ı bilgisayara ayal ı muhasebe ve istihbarat sistemleri ve bunlar ın mali tablolara mai hata tehlikesi ile ili şkisi e ahil olmak " ere bu sistemlerin ikkatli bir eğerlenirmeye tabi tutulmas ı zaruriir Bankac ı l ık Yasas ı, bankalara aç ık biçim kuruluş faaliyetlerinin basiretle yönetilmesini mümkün k ılmak ve kurulu şun bu yasaa öngörülen görevlerini yerine getirmesini sa ğlamak amac ıyla gerekli mu asebe, i ğer kay ıtlar ve iç kontrol sistemlerinin iamesi zorunlu ğunu getirmekte ir. Denetim rehberi, özellikle iç kontrolü tümüyle v ya banka faaliyetlerinin bir k ısm ı hakk ına etkileyecek k ıemli bir görevlinin m -vcut olmas ı haline uygulanacak iç enetim raporlama proseürü üzerine ö emle urulmas ı gere ğine i şaret etmekteir. Bu g ıdi hallere rapor > sözü eilen görevliye e ğil oğ ruan oğruya yönetim kuruluna gönerilecektir. Kontrol, i enetim ve raporlama sistemlerinin yeterlik bak ı m ınan üzenli olarak göz n geçirili ği ve iç enetim raporlar ının inceleni ği hakk ına yönetim kurul nu tatmin eici üzenlemeler getirilmeliir. 8

10 Bağımsız D ış Denetim: Büyük Britanyaa tescil eilmi ş bankalar 1985 Şirketler Yasas ının enetim hükümlerine, Kuzey Irlanaa tescil eilenler ise 1986 Şirketler (Kuzey Irlana) Emirnamesi hükümlerine tabiirler. Bunan olay ı bir bankan ın mali tablosunun yasal enetimi genel olarak şirketlerinkinen farkl ı eğilir. Bu görev, icray ı meslek een ehliyetli muhasiplerce yap ılmakta ır Bankac ı l ık Yasas ı, Bank of Englan'a bir bankaan bilgi isteme yetkisi vermekte ve bu bilgi üzerine bir muhasip veya mesleki ehliyeti olan ba şka birisi (Banka enetçisi olabilir) taraf ınan rapor sunulmas ı istenebilmekteir. Bu itibarla 1987 Bankac ı l ık Yasas ı alt ına rapor sunan bir muhasip ek mükellefiyetler yüklenmekteir. Böylece bankalarla ilgili olarak iki tür görev var ı r: Şirketler Kanunu uyar ınca mali tablolar ın ve ilgili raporlar ın enetimi ve Bankac ı l ık Yasas ın ın 39. maesi alt ına rapor sunma görevi Şirketler Yasas ı alt ına tescil eilen tüm şirketler gibi bankalar a Yasan ın 221. maesine öngörülen hesap tutma hükümlerine tabiirler. Banka enetçileri ayr ıca Şirketler Kanununun 237 (2) maesine göre uygun hesaplar ın tutulup tutulma ığı hususuna fikir olu şturmak urumuna ırlar. Denetçiler 1985 Şirketler Yasas ı uyar ınca mali tablolar üzerine fikir olu ştururken, muhasebe kay ıtlar ı, i ğer kay ıtlar, iç kontrol sistemleri hakk ına yönetim kurulu üyelerine veya k ıemli iareciye kenileri veya ba şka muhasipler taraf ınan sunulan raporlara at ıfta bulunulan hususlar ın anlam ve neticelerini ikkate almak zoruna ırlar. Böylece enetçiler a şağıakilere benzer faktörleri ikkate almal ıı r: - Bankac ı l ık Yasas ı amaçlar ı için, yeterli muhasebe ve i ğer kay ıtlar ın tutulmas ı hakk ınaki yasal zorunlu ğa Bank of Englan elaletiyle yap ılan tan ımlama, - Bankan ın çap ı ve yap ıs ı, te şkilat ı ve yönetimi, ve - Banka muamelelerinin niteli ği, hacmi ve karma şıklığı. Denetleme Rehberine banka enetçisi için paha biçilmez ayr ınt ı l ı bilgiler var ır. Buraa örnek kabilinen saece iki kaleme yani, kaynak transferi ve banka rizikolar ına eğineceğiz. Kaynak Transferi: Bir çok kuruluşta şah ıstan şah ısa kaynak transferi çek veya ba şka teavül seneti arac ı lığıyla yap ılmakta ır. Bu araçlar bankalarca a kullan ılmakla beraber öemelerin Teleks, CHAPS veya SWIFT gibi elektronik araçlarla yap ılmas ı a yayg ınır. Merkezile ştirilmiş ulaşı m bölümlerineki günlük muameleler gerek hacim gerekse e ğer itibariyle gayet yüksek olu ğunan tüm kaynak transferi alan ının sa ğlam ve etkin kontrollara tabi tutulmas ı özel önem arzetmekteir. tomasyonlu para ve kaynak transferinin yayg ınlığı olay ısıyle, yeterli enetim izlemesine enetçiler zorluklarla kar şılaşırsa enetim yakla şımlar ının yenien gözen geçirilmesi icap eecektir. Kontrollar aşağıakileri içerecektir. - Muamelenin başlat ılması, kolama, tevsik, havale, tasfiye ve mutabakat i şlevlerinin sorumlular ı aras ına yeterli ölçüe görev ay ı r ı m ı ; - Şif re oluşturmaa ikili kontrol; - Personel izinlerine yeterli kontrol proseürü; - Şif re çözme ve ula şt ırma bölgelerinin fiziksel ay ı r ı m ı ; - Haberleşme bölgelerine giri ş kısıtlamas ı ;

11 10 - izinsiz giri şleri önlemek için maeni veya elektronik kilitler; - Haberleşme hatlar ının kriptoya önüştürülmesi; - Resmi transfer politikalar ı oluşturulmas ı ; - Belirli bir rakam ın üstüneki öemeler için uygun ik imza aranmas ı ; - İmza sahiplerinin transfer yetkilerine limitler konma ı ; - Yetki veren imzalar ın bağı msız tevsiki; - Mesajlar ın, muamelelerin sisteme yeirilmesi yetkili şah ıslar ın iznine tabi olması ; - Her i şletme birimi için uygun limitler saptanmas ı ; - tomasyonlu şif re sistemlerine parola kontrolu vs Banka Rizikolar ı : Bankac ı l ık çevresine var olan çok boyutlu rizikolar ın nitelik ve geni şli ğ i ve ilgili tehlike sahalar ın ın e ğerlenirilmesi enetçini yakla şı m ına esas unsuru te şkil etmekteir. Bunlar aras ına aşağıakiler s ı ralan bilir: - Krei rizikosu Bir borçlu veya kontrapartinin mükel efiyetlerini kar şılayamama rizikosuur. - Faiz oranı rizikosu:; Faiz oranlar ın ın yanl ış karşılaşt ı mas ınan (Örneğin, LIBR'a bağ l ı olarak borçlan ılan paran ın sabit oranlara kull n ılmas ı), vaeli hesaplaran ve yabanc ı paralaran oğ makta ı r. - Konum rizikosu: ilgili fiyatlaraki hareketler sonuc aktif, pasif veya mükellefiyetlerin e ğerlerine e ği şmeler olmas ı emektir (Örne ğin, ticari aktiflerin/tahvillerin piyasa fiyatlar ına kambiyo kurlann veya faiz oranlar ına meyana gelen e ğ i şmeler). - Likiite rizikosu: Mevuat sahibinin veya i ğer ko trapartinin taleplerini bir bankanın kaynak yetersizli ği neeniyle kar şılayamaması ihtimalinen oğmaktaı r. - Tasfiye rizikosu: Kontrapartien e ğer al ınmaan, uamelenin bir yönünün tasfiye eilmi ş olmas ı rizikosuur. - Sistem yetersizli ği rizikosu: İç sistem ar ızas ı veye temleri ar ızas ınan oğ maktaı r. Bu sistemler gere yar proseürleri içermekteir. Bozulmalar geçici ar liğe kaar uzanan çe şitli bilgisayar bozulmalar ın ı iç ış öeme veya takas sismuamele gerekse bilgisaaan uzun süreli yetersizr mektei r.. Banka faaliyetlerinin ölçüsüne göre k ısa zaman üreçleri içine önemli rinceen saptan ıp onaylan- ziko sahalar ı ortaya ç ıkabiliyor. Riziko limitlerinin ması ve müteakip rizikolar ın bu limitlere göre izlen esi bir bankan ın kontrol sistemine önemli bir unsur olabilir. izleme proseürü ün etkinli ği iari istihbacakt ı rat ın niteli ğine ve zaman ına ele eilmesine ba ğ l ı ol r. Bankan ın uygulaığı sistem şunlar ı sağlayacakt ı r - Banka faaliyetlerinen o ğan rizikolar ın mahiyetini uygun biçime belirlenmesi ) bu rizikolar için onayan geçecek uygun limitle saptanmas ı ; Bankanın veya grubunun çe şitli faaliyet al ına öze krei rizikolar ı ve bunlar ın toplamlar ı a ikkate a lerinin izlenmesi için uygun proseürlerin mevcut o likle faiz, kambiyo kuru ve ınacak şekile, riziko üzeymas ı ; Riziko limit a şı mlar ının anına saptanarak uygun k nallar arac ı lığıyla raporlanmas ı ve i şleme sokulmas ı. Bir bankan ın enetçileri veya rapor sunan muh siplerinin fikir olu şturup aşağıaki hususlara görü ş belirtmeleri gerekliir:

12 a) Denetçiler, genel kurul üyelerine sunuklar ı rapora görüşlerine, mali tablonun gerçek ve oğ ru urumu gösteri ği ve 1985 Şirketler Yasas ı uyarınca haz ı rlanığın ı veya bunlar ın aksini belirtmek zoruna ı r. b) Rapor sunmakla görevli muhasipler bankan ın Bank of Englan'an alığı belirli talimat uyar ınca yönetim kurulu üyelerine, şübelere ise k ıemli iareciye aşağıaki konulara rapor sunmak zoruna ı rlar: i) Muhasebe, i ğer kay ıtlar ve iç kontrol sistemi ve ii) İhtimam amaçl ı Bank of Englan cetvelleri. c) Hem enetçiler hem e rapor sunmakla görevli muhasipler mevuat sahiplerinin menfaatlerini korumak amac ıyla istisnai hallere o ğruan oğ ruya Bank of Englan'a rapor sunabilirler (a hoc raporlar) Bank of Englan gerek enetçilere gerekse rapor sunmakla yükümlü muhasiplere özel görevler e verebilir. Merkez Bankas ı Denetimi: Bankalar ın enetimine ili şkin yasa olarak 1987 Bankac ıl ık Yasası 1979 Bankac ı l ık Yasas ının yerini alm ışt ır. Yasa mevuat sahiplerini korumak ve Avrupa Topluluğunca pay sahiplerinin ve üçüncü partilerin korunmas ına yönelik olarak ç ıkar ılan Krei Kuruluşlar ı Talimat ı alt ına Birle şik K ı rall ık yükümlülüklerini yerine getirmek amac ıyla mevuat kabulünü üzenler ve Bank of Englan'a üzenleyici görevlerinin ifas ına önerilere bulunmak üzere Bankalar Gözetim Kurulunun kurulmas ını öngörür. Yasas ın esas hükümleri a şağıakilerle ilgiliir: a) 1979 Yasas ı alt ına öngörülen iki katl ı sistem yerine "yetkili müessese" a ı alt ına bir tek s ınıf yarat ılmas ı ; b) Yetki için i şletmenin basiretle yönetilmesi ko şulu ahil, belirli kriterler konmas ı ; c) Bank of Englan' ın bilgi isteme, soru şturma açma, yetkiyi reetme, k ı- s ıtlama veya geri alma ve yetkisinin geri al ınması sürecine ve aha sonra bir bankaya talimat verebilme yetkileri; ) Bankac ı l ık isim veya tammlamalann ın kullan ı m ına kısıtlamalar; e) Denetçiler, rapor sunan muhasipler ve Bank of Englan aras ına irtibat hatlar ının tesisi ve Bank of Englan taraf ınan enetçilere ve rapor sunan muhasiplere bilgi aktar ılması ; g) 1979 Bankac ı l ık Yasas ı ile kurulan Mevuat ı Koruma Projesinin aha a güçlenirilmesi; h) Bilgi if şas ına kısıtlamalar getirilmesi; ve i) Denizaşı rı kuruluşlar ın, Birle şik K ı rall ıkta mevcut veya yeni aç ılacak temsilciliklerine uygulanacak ko şullar, Bank of Englan' ın gözetim sistemi aima, üzenli olarak bankalarla yap ılan ve ihtimam amaçl ı verilerle i ğer bilgilerin tart ışı lığı toplant ılara ayanı r ılm ışt ı r. Geçmi şte bir bankan ın urumunun enetçileri ve Bank of Englan aras ına görüşülmesi istisnai bir mesele ii. Muhasebe kay ıtlar ı ve i ğer kay ıtlar, iç kontrol sistemleri ve ihtimam amaçl ı olarak üzenli raporlama sistemlerinin başlat ılmas ı üzerine Bank of Englan bu raporlar ı hazırlayan muhasiplerle yıla bir efa ve luzumu haline i ğer zamanlara ( a hoc toplant ılara) karşılaşma f ı rasat ına sahip olmas ı gerekti ği görüşüneir. ormale bu toplant ılar Bank of Englan, ilgili banka ve bankan ın enetçileri veya raporlar ı sunan muhasiplerinen olu şan üçlü esasa göre yürütülmekteir. 11

13 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI İç Denetim: KKTC mevzuat ı iç enetim konusuna sessizir. kontrol sisteminin bankalar ı m ızca iyi iarenin gere ğ şüphemiz yoktur. Esasen Fas ıl 113 Şirketler Yasa banka enetçileri e keni enetim pro ğramlar ını göze alarak üzenlemek urumuna ı rlar. Bağımsız Dış Denetim: Şirket olmalar ı neeniyle bankalar ın enetimi alt ına bağıms ız ış enetçilerce yap ılmakta ır. K ıb hine yürürlüğe giren bu yasa Birle şik K ırall ığın 19 mürge iaresince ufak taillerle K ıbrısa uyarlan Araan geçen zaman zarf ına Birleşik K ırall ık ve 1981 Şirketler Yasalar ı ile çeşitli eğişiklik e konsolie eilmi ştir Şirketler Yasas ı 1989 m ışt ır. Bütün bu e ğişiklikler bağımsız ış enetimi leşik K ırallığın 1987 Bankalar Yasas ı bağıms ız ış tirmi ştir. Gerçi bize e Fas ıl 113 Şirketler Yasas ı 28/1987 sayıl ı yasalarla e ğişikliğe uğram ışt ır, faka salar ınan bağımsız ış enetçilere aranan evsaf ı ışınakiler başka amaçlara yönelik oluğunan bağ bir yenilik getirmemi ştir. Halbuki Anavatan Türkiye' ğiştirilen şekliyle T.G Merkez Bankas ı Kanununa mali urumlar ın ın gözetim ve enetiminin sa ğlanm bağı ms ız ış enetim kuruluşlar ınca hazırlanacak lanmakta ı r. Görülece ği üzere KKTC'e biraz gerilere kal Devlet Denetimi: KKTC Merkez Bankas ı Yasası Alt ına: Buna karşın yeterli bir iç olarak eğerlenirili ğine ı alt ına görev ifa een evcut iç kontrol sistemini Fasıl 113 Şirketler Yasas ı ısta 1 Temmuz 1951 tari- 8 Şirketler Yasas ının Söasınan ortaya ç ıkm ışt ı r. irketler Yasas ı 1967, 1976, ere tabi tutulmuş ve 1985 tekrar eğişikli ğe uğrae etkilemi ştir. Ayr ıca Birenetçilere ek görevler ge- 8/1974, 7/1977, 30/1983 ve sözü eilen e ğişiklik ya- ğiştiren 7/1977 say ılı yasa msız ış enetim konusuna e 3098 say ı l ı kanunla eerilen yetki ile bankalar ın ına T.G Merkez Bankas ı netim raporlar ınan yarar- ış urumayız. "Mae 29(1) KKTC s ını rlar ı içine faaliyette b unan bütün bankalar y ıll ık bilançolar ı ile kiir ve zarar hesaplar ın iare meclisi ve enetçi raporlar ı ile birlikte y ıl sonunan başla arak üç ay içerisine Bankaya vermekle yükümlüürler. (2) Banka, bankalaran mevuat krei. *z ve i ğer i şlemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir ve Bank lar Yasas ına öngörülen ve Bankaya verilen i ğer enetlemeleri apar, gerekli önlemleri al ı r ve/veya cezai kovu şturma başlat ı r. (3) Bankalar, Bankan ın 2. f ıkraya göre steyece ği bilgileri Bankan ın. belirtece ği süre içine vermeye zorun uurlar. (4) Banka, bankalar ın mali urumlar ını iz er, inceler ve enetler. Saptaığı hususlarla ilgili önlemleri al ır e/veya cezai kovu şturma başlat ı r. Mae 30(1) Banka, bankalar ile kooperatif ban alar ının ve krei vermek amac ıyla kurulmuş i ğer kuruluşlar n her türlü i şlemlerini bu Yasa, Bankalar yasas ı, Pul Yasas ı, Döviz Istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo i şleri Yasası, D ış T caret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürürlükteki Yasa gücüneki kararnameler ile iğer ilgili yasalara ve bu yasalar u ar ınca ç ıkar ılan Tüzük,Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamele in kurallar ına uygunluğunun enetimini yapar; gerekli önlemleri l ır ve/veya cezai kovu şturma başlat ı r. 12

14 (2) Denetlenecek banka ve kuruluşlar gerekli her türlü bilgi ve belgeleri enetimle görevli ki şilere zaman ına ve eksiksiz olarak vermek zorunaırlar". Bunlar ı TC Merkez Bankas ı Kanununun 43. maesi alt ına TC Merkez Bankasına verilen enetim yetkileri ile kar şı laşt ı rığı m ıza KKTC Merkez Bankası yetkilerinin aha şümullü oluğu ortaya ç ıkmaktaı r. Ayr ıca TC Bankalar Kanununa Bankalar Yeminli Murak ıplarına verilen yetkilerin KKTC Bankalar Yasas ına, benzer hükümlerle, KKTC Merkez Bankas ı- na verili ğini görürüz. KKTC Bankalar Yasası bu konua aşağıaki hükümleri içermekteir: "Mae 14(1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı aşağıaki bentlere öngörülen enetim, saptama ve tahlilleri yapmaya yetkiliir: (a) Bankalar ın her türlü i şlemlerinin bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasası, Para ve Kambiyo i şleri Yasası, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim ) Yasas ı ve Yürürlükteki Yasa gücüne kararnamalerle i ğer ilgili Yasalara ve bu Yasalar uyar ınca ç ıkar ılan tüzük, yönetmelik, karar, tebli ğ ve emirnamelerin kurallar ına uygunluğunun enetimi; ve (b) Bankalar ın varl ıklar ı, alacaklar ı, özkaynaklar ı, borçları, kâr ve zarar hesaplar ı arasınaki ilgi ve engelerin ve mali bünyeyi etkileyen i ğer tüm unsurlar ın saptanması ve tahlili. (2) Bakanl ık, gerekli görüğü urumlara, yukar ıaki (1). f ıkranın (a) benine yer alan enetimleri, görevlenirece ği Bakanl ık personeli ile e yapt ı rabilir. 15(1) Bankalara yap ılan enetlemeler sonucuna, bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı olarak bankan ın ve iştiraklerinin emin bir şekile çal ışmasını tehlikeye üşürecek nitelikte, i şlemleri tesbit olunan banka mensuplar ının haklar ına ayr ıca kanuni kovuşturma yap ılması mümkün olmakla beraber, enetlemeyi yapan merciin talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunluur. (2) (A) Bu. Yasa, Pul Yasas ı, Döviz İstikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ile ilgili i ğer mevzuata ayk ı rı i şlemlerini verilen süre içine üzeltmeyen ve mevzuata ayk ı rılıkların gierilmesi ve önlenmesi konusuna al ınmasını istei ği tebirleri almayan bankalar ın, sorumlular ı hakk ına yap ılacak yasal kovuşturma sakl ı olmak üzere, avans ve reeskont kreilerini ururmaya, aç ılan kreileri geri almaya, Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı yetkiliir. (13) Hakk ına iari tebir al ınacak bankan ın enetlenmesinin Bakanl ıkça yap ılm ış olmas ı haline, Bakanl ık (A) benine öngörülen iari tebirlerin al ınmasını Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ınan isteyebilir. (3) Bu Yasa, Kooperatif Şirketler Yasas ı ve Merkez Bankas ı Yasası ve i ğer ilgili özel yasalara göre yetkili olanlar ışına kalan gerçek veya tüzel ki şilerin, mevuat kabul ettikleri veya bankac ılık i şlemleri yapt ıklar ı, ticaret ünvanlar ı ve her türlü belgeleri 13

15 14 ile ilan ve rekffimlarina banka kelimesini ya a mevuat kabul ettikleri veya bankac ı l ıkla u ğ ra şt ı l, lar ı izi innini veren kelime veya tabirler kullan ıklar ı saptan ığı takir e, sorumlular hakk ınecikmesine sak ınca a yasal kovu şturmaya geçilmekle beraber, görülen hallere, Bakanl ıkça bunlar ın i ş yer eri geçici olarak kale, ilan ve reklamlar ı pat ılabilece ği gibi bu Yasaya ayk ı r ı belgele toplat ılabilir. 16(1) Denetlemeler sonucuna bir bankan ın mali bünyesinin cii bir şekile zay ıflamakta olu ğunun saptanmas ı haline Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı, uygun bi süre vererek banka yönetim kurulunan: (a) Sermayenin art ı r ılmas ın ı veya sermayen n öenmeyen k ısm ın ın tahsilini, (b) Tahsiline tehlike görülen alacaklar içi kar şı l ık ayr ılmas ını, (c) Yeni personel al ı m ın ın ururulmas ı ve a s ınırlan ı r ılmas ı suretiyle veya benzeri şekile masraflar ın ıs ılmas ın ı, (Ç iştirak veya sabit e ğerlerinin k ısmen veya tamamen elen ) ç ıkar ılmas ın ı, () Risk o ğurucu i şlemleren kaç ın ılmas ın plasmanlar ın ururulmas ın ı veya s ın ırlan ı r ılmas ın ı, (e) Bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz istikrar onu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri yasas ı, D ış Ticaret (D enleme ve Denetim) Yasas ı ve yürürlükteki i ğer ilgili m vzuata ve bu yasalar uyar ınca ç ıkar ılan Tüzüklere ayk ı r ı fii Teri saptanan personelin, bankay ı temsil yetkilerinin kal ı r ıl as ını, (f) Mali bünyenin güçlenirilmesi için be 4eri i ğer tebirlerin al ınmasın ı bir talimatla isteyebilir. (2) Yönetim Kurulu, (1). f ıkra uyar ınca verile talimat yönüne gerekli tebirleri almak ve al ığı karar ve t birleri ayl ık raporlar haline Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti M =rkez Bankas ına ve Bakanl ığa bilirmek zoruna ı r. (3) Yönetim Kurulu, (1). f ıkra'ya göre al ın kısmen veya tamamen alma ığı veya bu mas ına ra ğmen bankan ın mali bünyesine ti ği takire, Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhu aşağıaki tebirleri al ırtmaya yetkiliir: (a) Likiitenin güçlenirilmesi amac ıyla i ş ler gibi uran varl ıklar ın ın k ısmen ve rum ve kuruluşlar taraf ınan sat ın al ı as ı istenen tebirleri tebirlerin al ınm ış olı zay ıflama evam etiyeti Merkez Bankas ı irak ve gayri menkula tamamen ba şka kumas ın ı sağlamaya, (b) Yasal kar şı l ık yükümlülüklerini, cezai faizlerini e kal ırmak suretiyle, ertelemeye. (c) Mali bünyenin takviyesi için gerekli girece ği iğer tebirleri alırtmaya. (4) Denetlernenin Bakanl ıkça yap ılması ve bankan ın mali bünyesinin cii bir şekile saptanmas ı haline, Bakanl ık a, bankac ı l yetkisinin bankan ın bir k ısı m şubeleri v geçerli olmak üzere, geçici bir süre kal ı Kınan isteyebilir. netleme sonucuna bir zayf ılamakta olu ğunun k işlemlerine bulunma a bütün te şkilat ı için ılmasını Bakanlar Kuru-

16 (5) Yukar ıaki f ıkralara öngörülen tebirlere ra ğmen mali bünyenin güçlenirilmesine olanak sa ğlanamayan hallere Bakanlar Kurulu, mahkemeen bankan ın tasfiyesi hakk ına karar verilmesini isteyebilir." Yukar ıaki maeler alt ına öngörülen enetimlerin baz ılar ını Maliye Bakanl ığının görevlenirece ği bakanl ık personeli ile e yat ırabilece ği belirtilmi ş olmakla beraber bunun Merkez Bankas ı yükümlülüklerini azaltmayaca ğı aşikkirır. K ıs ıtl ı olanaklarla baz ı enetimler yap ılmaya çal ışılmakta ise e hem Merkez Bankas ın ın iç enetimini hem e bankalar ın enetimini üstlenecek Tefti ş ve İnceleme Kurulunun Yasaa öngörülü ğü biçime oluşturularak evreye sokulmas ı gerekli görülmekteir. Tasarruf sahibini korumak amac ıyla hem Anavatan Türkiyee hem e Birle şik K ı rall ıkta Tasarruf Mevuat ı Sigorta Fonu Kurulmu ştur. Bize e gerekli yasal üzenlemelerle benzer bir fonun olu şturulmas ı arzulanmakta ır. Merkez Bankalar ının Denetimi: Kar şılaşt ı rığı m ız üç ülkee merkez bankalar ının enetimine e farkl ılıklar göze çarpmakta ı r: T.C. Merkez Bankas ına, Denetleme Kurulu hissearlarca seçilen ört üyeen oluşmakta ır. Denetleme Kurulu, Bankan ın bütün muamele ve hesaplar ı- n ı enetler. Ba şkanl ık, Denetleme Kurulunun talep eece ği bütün maliimat ve vesikalar ı vermekle yükümlüür. Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmay ıp,mütal4alar ını yaz ı l ı olarak Banka Meclisin bilirir ve bir kopyas ını a Maliye Bakanl ığına verir. Kurul y ıl sonuna muamele ve hesaplar hakk ına haz ı rlayaca ğı raporu, Genel Kurula arzeer (TC Merkez Bankas ı Kanunu mae 23, 24). Ayr ıca TC Merkez Bankas ı Kanununun 42. maesi alt ına Maliye Bakan ı, Bankan ın i şlem ve hesaplar ını Tefti ş ve murakabe ettirebilir. Maliye Bakanl ığı bu hususta her nevi malümat ı Bankaan talep eebilir. Birleşik K ırall ıkta Merkez Bankas ı görevi ifa een Bank of Englan' ın Bankac ılık ve Emisyon Bankac ı l ığı bölümlerine ait mali tablolar ın enetimi bağı msız ış enetim kuruluşlar ınca yap ılmaktaı r. KKTC Merkez Bankas ı Yasas ın ın 43. Maesine göre, Bankan ın enetimi Sayıştay taraf ınan yap ı l ır. Say ıştay tevi eilen y ıll ık Bilanço ile Kâr ve zarar hesaplar ın ı en geç iki ay içine enetler ve raporunu Bankaya, Bakanl ığa ve Cumhuriyet Meclisin sunar. Say ıştay enetiminen geçmi ş yıll ık bilanço ile Va ve zarar hesab ı ile faaliyet raporunun en geç üç ay içerisine Resmi Gazetee yay ımlanmas ı öngörülmüştür. e varki Say ıştay enetimi yap ılmaığınan yıll ık mali tablolar ve faaliyet raporu Resmi Gazetee yay ımlanamamakta ır. Türkiyeeki mevzuata paralel olarak KKTC e e Maliye Bakan ı, Bankan ın i şlem ve hesaplar ını enetletebilir. Bakanl ık bu hususta her türlü bilgiyi Bankaan isteyebilir. 15

17 16

18 IL BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETIDE MERKEZ BAKASI VE BAKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 Say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ına belirtilen çerçevee bankalar taraf ınan getirilen k ısa vaeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul eerek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şı l ığına avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sağlama görevleri Bankam ızca sürürülmü ştür. 30 Haziran 1990 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'e avans ve reeskont i şlemlerinen oğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1988, 31 Aral ık 1989 ve 30 Eylül 1990 itibariyle kar şı laşt ı rmas ı ise Tablo 2'e gösterilmi ştir. 17

19 Tablo 1 Milyon 11, Hazine Kefaletini Haiz Bononlar Haziran 1990 itibariyle Avans ve Reesk 't i şlemleri K.T. Sanayi İşletmeleri Holing Lt Cypfruvex Lt Tar ımsal Donat ım Kurumu 1, 11 Toprak ürünleri Kurumu II II Devlet Üretme Çiftlikleri 1, K.T. Turizm İşletmeleri Lt Borç Senet Senet Bakiyesi Aeti Toplam ı Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Lt Sanayi Senetleri K. Vakıflar Bankası Lt le " 11 ti 11 ıı ıı Türk Bankası Lt K. Krei Bankası Lt K. Ticaret Bankas ı Lt Asbank Lt 90.0 Türkiye İş Bankası A. Ş Tar ım Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Lt o " K.T. Koop. Merkez Bankası Lt ihracat Senetleri K. Krei Bankas ı Lt Turizm Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Lt Il o Türk Bankası Lt il " K. Krei Bankası Lt o " K. Ticaret Bankas ı Lt. 77L1 o o Asbank Lt Il " A. Garanti Bankası Lt Genel Toplam L L

20 Tablo 2 Krei Türü Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1988, 31 Aralık 1989 ve 30 Eylül 1990 itibariyle Kar şılaşt ırması Borçlu 31 Aral ık Aral ık 1989 Milyon L 30 Eylül 1990 Hazine Kefaletini K.T. Sanayi işletmeleri Haiz Avans Holing Lt /I II K.M.S. Cypfruvex i şi. Lt t, Tar ımsal Donat ım Kurumu it II Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri " II K.T. Turizm i şl. Lt Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Lt Sanayi Senetleri K. Vakıflar Bankas ı lt ti it K. Ticaret Bankas ı lt It 11 Türk Bankası Lt IT K. Krei Bankas ı Lt ,1 tl Asbank Lt II II Akeniz Garanti Bankas ı Lt II II Türkiye İş Bankas ı A. Ş ihracat Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Lt Türk Bankas ı Lt " K. Krei Bankas ı lt Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Lt tl " Türk Bankas ı Lt K. Krei Bankas ı Lt Tar ım Senetleri K.T. Koop. Merkez Bankas ı Lt " K. Vak ıflar Bankas ı Lt

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kuruluş Yılı ve Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

" 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu

 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu " 2310137910. "\. FAALİYET RAPORUNA KONULMAYAN 1-31.12.1975 itibariyle kat'i Mizan 2-31.12.1975 itibariye Bilanço - Gelir Gider Çi:zıelgesi 3 -.31.12.1975

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Cumhuriyet İlkö ğretim Okulu Onar ım İşi Köylere

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı