T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I."

Transkript

1 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler, I ve II derece denklemler, I ve II dereceden eşitsizliklerin çözümleri, fonksiyonlar: bağıntı kavramı, fonksiyon kavramı, üstel fonksiyonlar logaritmik fonksiyonlar, matrisler: matris kavramı, matrislerle işlemler, determinant, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin matris yardımıyla çözülmesi, türev kavramı, türev alma kuralları, integral: belirli integral, belirsiz integral MUPC 103 GENEL MUHASEBE I Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeler, muhasebe kayıt yöntemleri ve defterler, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, bilânçogelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, hazır değerler grubu hesapları, menkul değerler grubu hesapları, ticari alacaklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları MUPC 105 GENEL İŞLETME İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve ilişkili olduğu bilim dalları, işletmelerin kuruluşu, ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi işletme büyüklüğü ve kapasite, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin amaçları, işletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerde iş ahlakı, yönetim fonksiyonu ve karar verme, tedarik fonksiyonu, üretim fonksiyonu,pazarlama fonksiyonu finansman ve muhasebe fonksiyonu,insan kaynakları fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu halkla ilişkiler fonksiyonu MUPC 107 İKTİSADA GİRİŞ Temel iktisadi kavramlar üretim olanakları eğrisi, arz ve talep arz ve talep esneklikleri arz ve talep esneklikleri piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı kardinalist ve ordinalist yaklaşımlar kayıtsızlık eğrileri üretim teorisi piyasaya devlet müdahalesi monopol piyasalar oligopol piyasalar tam rekabet piyasaları MUPC 109 GENEL HUKUK Hukuk, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukukun dalları ve kaynakları, Türk yargı sistemi, yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler ve haklar, hukuki işlemler ve haklar, kişilik kavramı, kişiliğin doğumu ve kaybedilmesi kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri medeni hukukun konuları, miras ve yasal mirasçılar mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri, borç kavramı ve sözleşme türleri ENF 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-I Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi 1

2 YBD 101 YABANCI DİL I Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece TUR 101 TÜRK DİLİ I Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. ATA 101 ATATÜRK İL. VE İNK. TARİHİ I İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devleti nin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.

3 II.YARIYIL MUPC 102 MESLEKİ MATEMATİK Yüzde hesapları, faiz hesaplamaları; basit faiz, basit faiz tanımı ve özelikleri, bileşik faiz ıskonto hesaplamalar, basit ıskonto bileşik ıskonto, ıskonto tutarının dış ıskonto yöntemine göre hesaplanması, senetlerin birleştirilmesi, alış, maliyet satış ve kar hesaplamaları, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim alaşım problemleri, karışım, bileşim alaşım problemleri, para ve sermaye piyasaları, aniuteler, aniute ve aniute tutarları, normal aniuteler, diğer aniuteler, borç amortismanı, borcun eşit taksitlerle amortismanı, borcun eşit paralarla ödenmesi, ödeme fonlu borçların amortismanı MUPC 104 GENEL MUHASEBE II Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve defter kaydı, Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve defter kaydı, Öz kaynaklar ve defter kaydı, Gelir ve gider hesapları, Nazım hesaplar, Temel Finansal Tablolar, Türk Muhasebe standartları MUPC 106 KAMU MALİYESİ Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak, Kamu harcamalarını sınıflandırmak, Kamu gelirlerini sınıflandırmak, Bütçe dengesini kurmak, Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak MUPC 108 MAKRO İKTİSAT Milli gelir: ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri, toplam talep ve milli gelirin dengesi, para teorisi, paranın fonksiyonları ve tanımı paranın türleri para arz, talep ve para piyasası istikrar politikaları, para ve maliye politikası piyasa arzı maliyet teorisi gelirler politikası, arz yanlı politikalar ekonomik büyüme ve kalkınma: ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ölçülmesi ekonomik büyümenin kaynakları, Türkiye ekonomisine genel bakış MUPC 110 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU Ticari işletme hukuku: ticari işletme gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka haksız rekabet ticari defterler ticaret sicili, faiz, teselsül, sözleşme türleri, ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu, borçlar hukuku kanunun işleyişi ENF 102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-II Microsoft ofis, Internet Explorer. YBD 102 YABANCI DİL II Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will, would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar. TUR 102 TÜRK DİLİ II Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. ATA 102 ATATÜRK İL. İNK. TARİHİ II Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

4 III.YARIYIL MUPC 201 ENVANTER VE BİLANÇO Dönem sonu işlemleri, muhasebede değerleme, dönen varlıkların envanter işlemleri, duran varlıkların envanter işlemleri, borç ve özkaynakların envanter işlemleri, gelir ve giderlerin envanter işlemleri, mali tabloların hazırlanması ve sunumu. MUPC 203 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları, gider, maliyet ve harcama kavramları, gider, maliyet ve harcama kavramları, 7/a seçeneği, 7/b seçeneği, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri genel üretim giderleri, giderlerin dağıtılması, giderlerin dağıtılması, maliyet sisteminin oluşumu MUPC 205 PAKET PROGRAMLARI-I Program kurmak, muhasebe işlemleri, işletme defteri, personel takibi, yedekleme MUPC 207 VERGİ HUKUKU Vergileme esasları, verginin tarafları, vergilendirme süreci, vergilendirme süreleri, vergi borcuna ilişkin işlemler, vergi cezalarına ilişkin işlemler, vergi uyuşmazlıkları, vergi denetimi III.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER MUPC 221 FİNANSAL YÖNETİM Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, finansal planlama araçları, finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, kısa ve uzun vadeli fon kaynakları, oto finansman, fon kaynaklarının maliyeti. MUPC 223 DEVLET MUHASEBESİ Devlet muhasebesi tanımı ve tarihi gelişimi, Türkiye'de devlet muhasebesi ve ilgili mevzuatın tanıtılması, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hesap planının ve hesapların tanıtılması. genel yönetim muhasebesi yönetmeliği kapsamında mali raporlama. MUPC 225 MESLEKİ YABANCI DİL-I Gramer konularına giriş, gramer çalışmaları, zamanlar, fiiller-fiilleri doğru kullanma, edatlar, kelime bilgisi ve kullanımı, sosyal güvenlik işlemleri ve mesleği ile ilgili kelimeler, sosyal güvenlik işlemleri ve mesleği ile ilgili kelimelerin kullanımı, mesleki yazışmalar, mesleki yazışma ve konuşma örnekleri MUPC 227 İNŞAAT MUHASEBESİ İnşaat işletmelerinin kuruluş işlemleri, inşaat işletmeleri hesap planı oluşturma, taahhüt maliyetlerini belirleme, taahhüt işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, özel (Yap-Sat) inşaat maliyetlerinin belirlenmesi, özel (Yap-Sat) inşaat İşlemlerinin muhasebeleştirilmesi. MUPC 229 MUHASEBE SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYONU Sistem, yönetim ve bilgi işlem kavramları, sistem olarak işletme ve yönetim bilgi sistemleri, muhasebe bilgi sistemi, muhasebe bilgi sisteminde veri ve bilgi akışı, muhasebe bilgi sisteminin unsurları, temel kavram ve ilkeler, muhasebe bilgi sistemine ilişkin yöntemler, muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi, muhasebe bilgi sistemi geliştirme ilkeleri, hesap planları.

5 MUPC 231 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, uluslararası ticaretin temel ilkeleri ihracat politikaları, ihracat mevzuatı, ihracat uygulamaları ithalat politikası ve mevzuatı ticaret politikası savunma araçları, dış ticarette standartlar ve teknik engeller, serbest bölgeler, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri MUPC 233 ÇEVRE KORUMA Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği. MUPC 235 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yönetim kavramı ve fonksiyonları, yönetsel düşünce yaklaşımları, organizasyon kavram ilkeleri, planlaması, görev, yetki ve sorumlulukları, yeniden yapılandırma, güdüleme, liderlik, stratejik yönetim kavramı, zaman yönetimi, yönetici eğitimi, stres ve çalışma yönetimi, kriz döneminde yönetimi, sosyal sorumluluklar MUPC 237 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, insan kaynakları yönetiminin gerekçesi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetiminin yürütme ve danışma organları, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri, insan kaynakları yönetiminin çalışma ilkeleri, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi. MUPC 239 HALKLA İLİŞKİLER Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. MUPC 241 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak. MUPC 243 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I Öğrencilerin hangi konu ile ilgili çalışmada bulunacağının belirlenmesi, belirlenen bu konularda araştırma konuları ile ilgili plan, hazırlık ve anlatım çalışmalarında bulunma, ticari işletmelerdeki uygulama ile ilgili örnek çalışmalar hazırlamak, öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanları toplayarak dosya seklinde teslimi ve sunumu. MUPC 245 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kollektif şirket işlemleri, komandit şirket işlemleri, şahıs şirketi kapanış işlemleri, sermaye şirketi kurma, açılış işlemleri ve defter kayıtları, sermaye değişikliklerinin kaydı, kâr zarar dağıtımının kaydı, sermaye şirketi kapanış işlemleri, kooperatif kurma, ortakların hak ve sorumlulukları, kooperatif organları, kooperatif kayıtları. MUPC 247 MESLEKİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ-I Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi

6 IV.YARIYIL MUPC 202 MUHASEBE DENETİMİ Muhasebe ve denetim ilişkisi, denetim standartları, iç kontrol, denetim testleri ve planlaması, denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplama, bilanço ve gelir tablosunu denetlemek, denetim raporu oluşturmak. MUPC 204 YÖNETİM MUHASEBESİ Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi; planlama amacıyla bilgi: maliyet-hacim kâr analizleri, başa baş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması: satışların tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde/malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar. MUPC 206 PAKET PROGRAMLAR II Stok takibi, cari takibi, çek senet takibi, banka takibi, kasa takibi MUPC 208 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Ticari kazanç ve hesaplaması, zirai kazanç ve hesaplaması, muhtasar beyanname düzenleme, KDV beyannamesi düzenleme, serbest meslek kazançları ve hesaplaması, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratları, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler ve hesaplaması, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname, KDV beyannamesi, diğer vergi beyannameleri IV.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER MUPC 222 BANKA MUHASEBESİ Banka tek düzen hesap planı, dönen varlıklar, kredi işlemleri, mevduat, sermaye, faiz gelirleri, faiz giderleri, faiz dışı gelirler, faiz dışı giderler fatura işlemleri,senet işlemleri, havale işlemleri. MUPC 224 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Bilanço düzenleme, gelir tablosu düzenleme, satışların maliyeti tablosunu düzenleme, fon akım tablosu düzenleme, nakit akım tablosunu düzenleme, kar dağıtım tablosu düzenleme, öz kaynaklar değişim tablosu düzenleme, yatay analiz, dikey analiz, trend analizi, rasyo analizi, fon akış analizi, enflasyon ortamında bilânço düzenleme, enflasyon ortamında gelir tablosu düzenleme. MUPC 226 MESLEKİ YABANCI DİL-II Gramer konularına giriş, gramer çalışmaları, zamanlar, fiiller-fiilleri doğru kullanma, edatlar, kelime bilgisi ve kullanımı, sosyal güvenlik işlemleri ve mesleği ile ilgili kelimeler, sosyal güvenlik işlemleri ve mesleği ile ilgili kelimelerin kullanımı, mesleki yazışmalar, mesleki yazışma ve konuşma örnekleri. MUPC 228 MUHASEBE STANDARTLARI Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) MUPC 230 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, dış ticarette hesap planı, kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, leasing, factoring, forfaiting, eximbank, ihracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticaret işlemlerinde kdv, dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemlerinde kdv

7 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MUPC 232 HUKUKU İş hukukunun uygulanma alanları ve temel kavramların özetlenmesi, işyeri açılması ve uygulamalar, personel özlük dosyası-yasal dayanağı, özlük dosyasında bulunması gereken belgeler ve bu belgelerin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, iş yerinin devri, kapanması, ortakların değişmesi durumlarında yapılması gerekenler, alt işveren müessesi ve taşeron firma işçilerinin haklarının korunması, işverenlerin ücret ödeme aczine düşmesi ve ücret garanti fonu uygulaması; kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, çalışma belgesi ve düzenlenmesi; geçici iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma kavramı; deneme süresi kavramı; normal işyerlerinde günlük çalışma süreleri, iş sözleşmesi örnekleri ve hazırlanması, ücret şekilleri ve hesaplanması, yıllık izin süreleri ve izin sürelerinin hesaplanması uygulaması, yıllık izin ücreti ve hesaplama uygulaması, fazla çalışma süreleri ve fazla çalışma ücretinin hesaplanması, işsizlik ücreti koşulları ve hesaplanması, iş sözleşmesini bitirmede geçerli sebepler, bitirme süreleri, fesihte usul, işten ayrılış bildirgesinin(iab) farklı kişilere göre düzenlenmesi; iab vermede yasal süre ve idari para cezaları, kıdem ve ihbar tazminatının gerçek örneklerle hesaplanması, iş sözleşmesinin fesih bildirimine itiraz, iş güvencesi uygulaması, iş hukuku alanında gerçek olay inceleme. MUPC 234 MESLEK ETİĞİ Etik ve ahlak kavramı, etik ve ahlak ilişkisi, meslek etiği kavramı, meslek etiği ilkeleri, iş hayatında ve yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma, sosyal sorumluluk. MUPC 236 E-TİCARET İnternet: gelişimi ve temel kavramlar, yeni ekonomi kavramı, özellikleri ve etkileri, elektronik ticaret kavramı, kapsamı ve yaygınlığı, elektronik ticaretin araçları: internet, telefon, televizyon, eft, edı, elektronik ticaret türleri, e-devlet ve tüketiciden tüketiciye e-ticaret (c2c), işletmeden işletmeye e- ticaret (b2b), işletmeden tüketiciye e-ticaret (b2c), elektronik ticarette ödeme sistemleri ve güvenlik, elektronik ticaret sözleşmeleri ve e-imza, elektronik ticaretin finansmanı, elektronik ticarette uygulama örnekleri MUPC 238 GİRİŞİMCİLİK Giriş, dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler, Türkiye de girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri. yaratıcılık; yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce. Fikri mülkiyet, marka, patent, telif, iş planı ve pazarlama planı hazırlama iş planı yazma çalışması, proje sunumları MUPC 240 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasası işlemleri, futures, swap işlemleri, forward işlemleri, hisse senetlerine yatırım yapmak, tahvile yatırım yapmak, repoya yatırım yapmak, imkb-up piyasalarına yatırım yapmak MUPC 242 KONAKLAMA MUHASEBESİ Konaklama işletmeleri ve muhasebe ile ilgili kavramlar, konaklama işletmelerinin özellikleri, konaklama işletmelerinde muhasebe ve diğer departmanlar arasındaki ilişkiler, gelirlerin ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, malzeme giderlerinin muhasebeleştirilmesi, uygulamalar (monografi), işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde genel hizmet giderleri, duran varlıklar, amortismanlar, yabancı kaynak, dönem sonu envanter işlemleri, mali raporların hazırlanması, uygulama (monografi). MUPC 244 ENFLASYON MUHASEBESİ Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri Enflasyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve SPK tebliği, Enflasyon muhasebesi ve uygulaması ve ülkemizdeki enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örnekleri

8 MUPC 246 İSTATİSTİK Verileri toplama, Verileri serilere dönüştürme, Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplama, Olasılıkları hesaplama, Rastsal değişkenlerle analiz yapma, Örnekleme yapma, Test türlerini uygulama, Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etme, İndeks hesaplamaları yapma. MUPC 248 MUHASEBE UYGULAMALARI Hayali bir şirketin cari işlemlerinin tediye, tahsil, ve mahsup fişlerinin yevmiye defterlerine kayıtları ve bu kayıtların defter-i kebire aktarılması ve mizanın düzenlenmesi MUPC 250 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Etkili konuşma ve iletişim, örgütler de insan ilişkileri, etkili konuşma, görüşme ve mülakat, kişisel ve örgütsel iletişim, araştırma yöntemleri, örnek olaylar ve uygulamaları. MUPC 252 İŞLETME BECERİLERİ ve GRUP ÇALIŞMASI İşletme yönetiminde sorun çözme, İletişim, İnsan ilişkileri ve grup çalışması, Kendini geliştirme ve kendi kendini yönetme MUPC 254 MESLEKİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ-II Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi BDN 102 BEDEN EĞİTİMİ Beden eğitiminin tanımı, tarihi, amaçlarını kişiye kazandırdıkları, gelişiminin faydaları, sporun tanımı ve çeşitleri, tarihi-siyasal-sağlık yönetimi eğitimi, tesis-malzeme, kültür-turizm, toplumsal kalkınma açısından spor, oyun ve çeşitlerinin anlatımı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı