Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri"

Transkript

1 Bağlı ve Hakim Şirketler («Şirketler Topluluğu») Raporları Yönetim Kurulunun Rapor Yükümlülükleri Güler Hülya Yılmaz Şubat 2013

2 Gündem İlgili Mevzuat Şirketler Topluluğu (Hakim Şirket - Bağlı Şirket) Bağlı Şirket Raporu Hazırlanması Yükümlülüğü Bağlı Şirket Raporunun İçeriği Hakim Şirket Raporu Cezai Yaptırım Diğer Kanunlarda Benzeri Raporlama/Belgelendirme Yükümlülükleri «Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu» ve «Bağlı Şirket Raporu» İlişkisi 2 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

3 İlgili Mevzuat 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu «Şirketler Topluluğu» Hükümleri TTK Md Ceza Hükümleri TTK Md. 562/3 TCK Md. 52/1 Diğer İlgili Mevzuat Transfer Fiyatlandırması (TF) Mevzuatı KVK Md.13 - TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ÇVÖA Md. 9 Bağımlı Teşebbüsler Sermaye Piyasası Mevzuatı 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Madde 21 Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (karın/mal varlığının örtülü işlemlerle azaltılması yasağı) Madde 94 Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler Madde 110 «Güveni Kötüye Kullanma» ve Sahtecilik 3 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

4 Şirketler Topluluğu (Hakim Şirket Bağlı Şirket) (TTK Md. 195) Şirketler Topluluğu: Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketlerden («bağlı şirketler») oluşan hukuki yapı. Hakim Şirket, «ana şirket»; Bağlı Şirket de «Yavru Şirket» statüsündedir. Hakim Şirket Doğrudan veya dolaylı hakimiyet Oy haklarının çoğunluğuna sahiplik (yüzde belirtilmemiş) Oy çoğunluğu olmaksızın şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkı İlla oy hakkı bulunması şart değil, bir sözleşme veya başka bir yolla da hakimiyet kurulmuş olabilir Bağlı Şirket Üzerinde hakimiyet kurulan «yavru şirket» tir Bir vakıf veya gerçek kişi de («teşebbüs» sayılmak şartıyla) hakim şirket konumunda bulunabilir. Yabancı sermayeli şirketler açısından; hakim veya bağlı şirketlerden en az birinin merkezinin Türkiye de olması Şirketler Topluluğu hükümlerinin uygulanması için yeterlidir. Örneğin; Hollanda da yerleşik ABC B.V. doğrudan %95 oranında hissesine sahip olduğu ve yönetimine hakim olduğu ABC A.Ş. İle birlikte bir «şirketler topluluğu» oluşturmaktadır. 4 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

5 Hakim Şirket Bağlı Şirket Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması (TTK Md. 202) Belli Başlı Hususlar - Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. - Hakim şirket bağlı şirketi, a) iş, varlık, fon, personel, alacak/borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; b) karını azaltmaya ya da aktarmaya, c) mal varlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya, d) kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye, e) ödemelerde bulunmaya f) haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya, g) gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez, meğer ki kayıp o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilsin. 5 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

6 Hakim Şirket Bağlı Şirket Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması (TTK Md. 202) Belli Başlı Hususlar 2. Fıkra: «Hakimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahipleri; hakim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını Mahkemeden isteyebilirler..tazminat ve payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.» 6 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

7 Bağlı Şirket Raporu Hazırlanması Yükümlülüğü (TTK Md. 199/1) Kim Hazırlamak zorunda? Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu (limited şirketlerde müdürler) Ne zaman? Faaliyet dönemi takvim yılı olan bir bağlı şirkette bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar ( faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde) (2012 için 31 Mart 2013 e kadar) Talebe bağlı mı, yoksa zorunlu mu? Bağlı Şirket Raporu herhangi bir talebe veya isteğe bağlı değildir, bu raporun her yıl düzenli olarak hazırlanması zorunludur. «Tam Hakimiyet» bulunsa dahi bu durum, yıllık Bağlı Şirket Raporu hazırlama zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Tescil ve ilana tabi midir? Hayır. Yönetim Kurulu Bağlı Şirket Raporu hazırlama Görevini devredebilir mi? Devredebilir. Ancak, nihai rapor Bağlı Şirket Yönetim Kurulu tarafından imzalanmalıdır. Bağlı Şirket Raporu nun «Sonuç» kısmında yer alması zorunlu açıklamalara Yıllık Faaliyet Raporunda (YFR) da yer verilmesi zorunlu olduğundan ve YFR nun hazırlanması da yönetim kurulunun devredilemez görevlerinden olduğundan Bağlı Şirket Raporunun Sonuç kısmı mutlaka Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olmalıdır. Amaç : Hakim Şirket lehine / Bağlı Şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması, kayıp oluşması halinde denkleştirilmesi. Grup menfaati için Bağlı Şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını Bağlı Şirket lehine gidermek, bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması. Hukuki Sonuçları: Hakim Şirket ten ve kayba sebep olan Hakim Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden (eğer kayıp varsa) şirket zararını tazmin etmek üzere talep hakkı doğması. 7 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

8 Bağlı Şirket Raporunun İçeriği Bağlı Şirket Raporu - Konusu Bağlı şirketin geçmiş faaliyet yılında; Hakim Şirket ile yaptığı hukuki işlemler, Hakim Şirket e bağlı bir şirketle yaptığı hukuki işlemler, Hakim Şirket in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler Geçmiş faaliyet yılında Hakim Şirket in ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler Raporda Neler Açıklanacak? Hukuki işlemlerde Edimler ve Karşı Edimler Önlemlerde Önlemin sebebi ve Şirket yönünden yarar ve zararları Şirket zarara uğramış mıdır? Zarara uğramışsa Zararın denkleştirilip denkleştirilmediği? (Yıllık Faaliyet raporunda belirtilecek) Zarar (kayıp) denkleştirilmişse faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleşti? veya Şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındı? Denkleştirme yapıldıysa denkleştirme yöntemi (misal ödeme veya talep hakkı) belirtilecek Denkleştirme: Tanımlanan kaybın ortadan kaldırılması, eğer bağlı şirket bağımsız konumda olsa idi nasıl bir durumda bulunacaktı ise bağlı şirketi o konuma getirmek (Dikkat : İşlem Hazine zararına sebep olmasa dahi denkleştirme gerekiyor, zira gerek TTK da gerek SPK da esas amaç, ortakların hakkının korunması. Devletin zararı olmayabilir ancak eğer Bağlı Şirket ortağı yapılan işlem neticesi bir kayba uğramışsa bu durumu düzeltmek için ne yapıldığı sorgulanıyor) 8 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

9 Bağlı Şirket Raporunun İçeriği Önemli Hususlar (TTK Md. 199 / 2.) 1) Rapor hangi ilke ve standartlara göre hazırlanacak? «Doğru ve dürüst hesap verme ilkeleri» / «özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkeleri» (4. fıkra) 2) «Zararın Denkleştirilmesi» nedir? Bağlı şirket eğer bağımsız olsa idi nasıl bir durumda olurdu? Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Md. 9 da («Bağımlı Teşebbüsler») belirtilen ilkelere paralel ; «iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken, fakat oluşan veya oluşturulan koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.» Transfer fiyatlandırmasında esas aldığımız ilke: «Emsallere Uygunluk İlkesi» 9 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

10 Hakim Şirket Raporu (TTK Md. 199 / 4.) (İsteğe Bağlıdır) 1) Hakim şirketin yönetim kurulu başkanından istenebilecek rapor a) Bağlı şirketlerin mali tabloları b) Hakim şirketin bağlı şirketlerle ilişkileri c) bağlı şirketlerin birbirleriyle ilişkileri d) hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınları ile ilişkileri e) b) c) d) de belirtilenlerin yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri 2) «özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkeleri» 3) Raporu kim ister? Hakim Şirketin her yönetim kurulu üyesi 4) «rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmak yükümlülüğü» kimde? Yönetim Kurulu Başkanında. 5) Yönetim Kurulu üyeleri Raporun «Sonuç» kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilirler. 6) Bağlı şirketler raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. 7) İstemde bulunan YK üyesi, bunu 3. bir kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa sonuçlarından sorumlu olur. 10 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

11 Cezai Yaptırım [TTK Md. 562/(3)] «TTK 199. Maddenin 1. ve 4. fıkralarına aykırı hareket edenler 200 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.» TCK 52 : «Adli para cezası en az 5, en çok 730 gün olarak hesaplanır. En az 20TL en fazla 100 TL olan 1 gün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.» - Minimum gün / min. birim gün tutar : 200 gün x 20 TL = 4,000 TL - Minimum gün / max. birim gün tutar : 200 gün x 100 TL = 20,000 TL - Maximum gün / min. birim gün tutar : 730 gün x 20 TL = 14,600 TL - Maximum gün / max. birim gün tutar: 730 gün x 100 TL = 73,000 TL Yıllık bağlı şirket raporunu yazmak yükümlülüğünü yerine getirmeyen sorumlu Yönetim Kurulu üyesi minimum 4,000 TL / maksimum 73,000 TL adli para cezasına maruz durumda bulunuyor. 11 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

12 Diğer Kanunlarda Benzeri Raporlama/Belgelendirme Yükümlülükleri Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı KVK Md.13; Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Aktarımı «Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.» Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Madde 9 : Bağımlı Teşebbüsler «iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken, fakat oluşan veya oluşturulan koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.» 12 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

13 Diğer Kanunlarda Benzeri Raporlama/Belgelendirme Yükümlülükleri 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Madde 21: Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı «(1) Halka açık ortaklıklar ve kollektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle karlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya karlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır. (2) Halka açık ortaklıklar ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının..basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca karlarını ya da malvarlıklarını korumak veya arttırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin karlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı sayılır. (3) Halka açık ortaklıklar.ilişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az 8 yıl süre ile saklamak zorundadırlar.» (4) Kazanç aktarımının Kurulca tespiti halinde, halka açık ortaklıklar.ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları Kurulca belirlenecek süre içinde kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflardan, aktarılan tutarın kanuni faizi ile birlikte malvarlığı veya karı azaltılan ortaklığa iadesini talep eder. Kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflar, Kurul ca belirlenecek sürede aktarılan tutarı kanuni faizi ile iade etmek zorundadır: Yaptırımlar (Madde 94, 110): Denetleme sonuçlarının ortaklara duyurulması, örtülü aktarılan tutarın iadesi için dava açılması. «Güveni kötüye kullanma» nedeniyle 2 kat para cezası. 13 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

14 «Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu» ve «Bağlı Şirket Raporu» İlişkisi İşlem Tarafları açısından Transfer Fiyatlandırması Raporu işlem tarafları açısından «Bağlı Şirket Raporu» ndan daha geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Transfer fiyatlandırması mevzuatındaki «ilişkili kişi» tanımı, Hakim Şirket- Bağlı Şirket tanımından göreceli olarak daha geniştir. Rapor Kapsamı açısından Bağlı Şirket Raporu, her türlü hukuki işlemler ile önerilen veya kaçınılan önlemleri de içermesi nedeniyle Transfer fiyatlandırması raporundan daha kapsamlıdır. Muhatap açısından Bağlı Şirket Raporunun muhatabı pay sahipleridir. Bağlı Şirket raporunun sonuç kısmı yıllık faaliyet raporunda belirtilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Öte yandan, Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu ise Mali İdare ye verilmek üzere hazırlanmaktadır. Her ne kadar iki tip raporun muhatapları farklı ise de ortak benimsenen prensipler («emsallere uygunluk ilkesi» vb.) gereği içerik ve sonuçları itibariyle bu iki raporun birbirine uyumlu olması beklenir. Bağlı şirket raporları hazırlanırken mevcut transfer fiyatlandırması raporlarındaki bilgilerden yararlanılabilir. Ancak ilişkili işlem kapsamı açısından Bağlı Şirket Raporu alınan/alınmayan önlemleri de dikkate aldığı için çok daha kapsamlıdır ve ayrıca «ilişkili kişi» / «bağlılık» tanımları da her iki rapor hazırlığı açısından farklı değerlendirilmelidir. Bu nedenle, Bağlı Şirket Raporu hazırlanırken transfer fiyatlandırması belgelendirme çalışmalarına ilaveten hukuki işlem ve önlemler ile ilgili ek çalışma ve değerlendirmelerin de yapılması gereklidir. Bağlı Şirket Raporu hazırlığı için asgari içerik ve formatın daha açık belirlenmesi açısından TTK 210/1. çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın, Şirketler Topluluğu hükümlerinin uygulanması ile ilgili bir Tebliğ yayımlamasında fayda vardır. 14 Bağlı ve Hakim Şirket Raporları

15 Güler Hülya Yılmaz DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ortak (YMM) Vergi Hizmetleri Transfer Fiyatlandırması TEŞEKKÜRLER

16 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte Network ). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ Vergi OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ qωêâáóé=róöìä~ã~ë¼ aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk åë ò 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi ile, giderek daha fazla globalleşen

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN TİCARET ŞİRKETLERİNİN REKABETİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARI İLE İHALELERE BİRDEN FAZLA TEKLİF SUNMALARI Erdem BAFRA 1 Öz: 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı