I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI"

Transkript

1 I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI *

2 9 j i R I Ülkam_z emperyalizme bağımlı, kapitalist üretiri ilişkilerinin hakin olduğu geri haistış jir ülkedir. Dünya Sosyalist Sis eminin b a ş e r ı ia n, kapitalist ülkelerdeki işçi s i n u ı mücadelesinin kaza* nımları, ulusal kurtuluş savakları ve kapitalizmin yapısal ç e lişk i leri emperyalist kapitalist sistemi a^ır oir bunalıma sokmuştur. İ3u bunalım ilkemize de yansımaktadır. Çözümsüzlük içinde bulunan sermaye sınıfı, uyguladığı ekonomi politika ile t»m yükii emekçi sınır ve taoskalorın sırtına yüklemektedir. İşçi sınıfı ve diğer çalışanlar üzerinde anti-demokratik.askılar, bu politikaya karşı çıkan toplumsal muhalefetin susturulmasını amaçlamaktadır. âir yandan kitleler örgütlenip ekonomik demokratik talepleri doğrultusunda mücadele ederken, diğer yandan egemen sınıflar bu mücadeleyi geriletmeye, kazanılan hakları geri almaya çalışmaktadır. Ancak her türlü baskı ve zulme rağmen geniş halk kitlelerinin mücadelesi yükselmektedir, işçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler, teknik elemanlar ve öğrenciler empeyalizme ve faşizme karşı örgütlenmekte ve mücadele etmektedir. TEKNİK ELoI-AiTLAR Teknik elemanlar oirbirinden farklı toplumsal kesimler içinde yer alan, gerek üretim sürecindeki yeri ve gerekse işyerlerindeki konumları ile farklılaşan, türde* olmayan bir yapıya sahiptir,»ilimse! ve Teknolojik devrim sürecinin kafa ve kol emeğini b ir birine yaklaştı'vüc sı olgusu, ayrıca işsizlik, yoksullaşma süreci gibi etkenler, teknik elemanları işçi sınıfına yaklaştırmaktadır. Değişen, özellikler gösterseler de teknik elemanlar genel olarak ücretli emekçilerdir. Emekçi kesim içinde yer alan teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer emekçi kil e l e r i n demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Ekonomik haklarını ancak mevcjt işyerlerin eki işçi sendikalarında örgütlenerek alabilecek teknik elemanların bu mücadelesi, tüm teknik elemanları bünyesinde toplayabilecek yapısıyla etkin Dir araç olarak TdlıiD tarafından verilecektir. DEMOKRATİK KİTLE ÖT3JTi) Demokratik kitle örgütleri memurların, öğretmenlerin, teknik elemanların, öğrencilerin ekonomik demokratik mücadelesini veren örgütlerdir. Toplamsal muhalefetin önemli unsurlarından olan kitle örgütlerinin işlevlerinin doğru saptanması, Örgütlenme dü-

3 - 2 - zeyinin yükseltilmesi ve kitlesinin en geniş.- ir şekilde demokrasi mücadelesine sol u'imesı büyük e nem taşımaktadır. öncelikle doyru çalışla terzinin saptanması için demokratik kitle org itlerin de ortay? çıkarı yanla görüşlerin saptsarocsı gerekmektedir. <u yanlış görüşlerden oiri kitle örgütlerini salt ekonomik ve toplumsal sorunların mücadelesiyle sınırlı gören, bu Mücadeleyi politikadan ü ajm sız olarak anlayan görüştür. >u görüş egemen sınıfların berşeyi politikadan ayrı gösterme isteğinden farklı değildir ve reformist bir görüştür. Bir başka yanlış görüş de, işçi sınıfı mücadelesinin işçi sınıfının politik Örgütü tarafından verileceği gerçeğini benimsemeyen görüştür. İşçi sınıfı ücadelesini kitle örgütlerine indirgeyen, teoride başka şeyler söylese de, pratikte iktidara yönelik mücadeleni ar?cı olarak kitle örgütlerini kjllan.aak isteyen bu görüş, kitlenin, ekonoaik, demokratik taleplerini küçümsemektedir. Salt üst düzeyde, soyjt politika ile uğraşırken son tahlilde demok rasi mücadelesine sekte vuran, mücadeleyi gerileten oir unsur olarak ortaya çıkabilmektedir. Demokratik kitle örgütlerinde farklı siyasal görüşler her zaman olacaktır, dü bir gerçeklik olarak kabil edilmelidir, -nemli olan bu siyasetlerin kitle örgütlerindeki yansıraal?rıdır. K it le örgütlerine siyasi damga vurmağa çalışan "grupçj, sekter" görüş de, en geniş birliktelik anlayışına ters düştüğü için, demokratik ve ekonomik mücadelenin etkin bir şekilde verilmesini önler. Bütün bu yanlı, görüşlerle mücadele, demokratik kitle örgütlerinde her zaman gündemde olmalıdır. Yanlış görüşler somut örneklerle kitle önünde tartışılmalı, lı bir şekilde kullanılmalıdır. ikna ve eleştiri yöntemleri tutar Demokratik kitle örgütleri, örgütledikleri kitlenin ekonomik demokratik, toplumsal mücadelesini veren örgütlerdir. Kazanılan hakların titizlik le korunması, yeni hakların alınması mücadele si bu örgütler tarafından en etkin bir şekilde verilmeli, mücadelenin politik özü hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Kitleye p o l i tik mesaj iletilm eli, çıkarlarının hangi sınıf ve taoakalarm çıkarları ile uyuştuğu oil^nce çıkarıimalıdır. 3te yandan kitlenin en geniş birlikteliğinin ve katılmanın sağlanması, kitlenin somut soru.ula ril-. an kaynr) lanan eylem programları etrafında çalış-

4 mayı gerektirir. Ancak dc^ru proyranı ve hed fle~ özerinde saylanan birliktelik güçlü, tutarlı ve kalıcıdır. Teknik elemanların kitle örgüt i TJl^D de, bu anlayışla il e ric i, doyru ç a l ı 5 ie programları etrafında kitlesinin en geniş b ir likteliğini saklamak ve «konomik demokratik nücadirleyi en etkin D İ r şekilde vermek durumundadır. 1. ÖRiOTLENIlE ANLA*1*1 ve jrsjtlâ» E ÇALINMALARI TÜTüD teknik elemanların kitle örgütüdür. Teknik elemanların somut sorunlarından harekat ederek ve tutarlı hedefler göstererek onları ekonomik demokratik mücadeleye en geniş bir biçimde sokmak zorundadır, unu yaparken ekonomik demokratik haklar için ve rilen mücadeleyi işçi sını-ı ekseni etrafında verilmekte olan bağımsızlık, demokrasi mücadelesine tabi kılmak zorundadır. TjTLD tüm teknik elemanların birliğini sağlamakla yükümlüdür. Tün teknik elemanların b ir l iu in i, meslek ayırımı gözetmeden sağlayabildiği, varolan çelişkilerin üzerine giderek sendikalaşma talebi etrafında kitleleri mücadeleye sokabildiği oran 3a görevini başaracaktır. Elit sendikacılık anlayışına karşı çıkarak teknik elemanların işçi sendikalarında örgütlenmesini amaçlayan TTÎED, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar için genel planda mücadele verirken yasal olarak sendikalaşma hakkına şanip olan teknik elemanların sendikalaşmasına da çalı.acaktır. Bütün bunların oaşarıl.ası için teknik elemanların en geniş biçimde 1JTLD etrafında örgütlenmesi gerekmektedir. Ln geniş bir biçimde örgütlenmenin yolu temel örgütlenme Jirimi olarak işyeri temsilciliklerini ve işyeri komitelerini kurmaktan geçmektedir. İş yeri temsilciliklerinin ve komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını gösteren ve çalışına programımızın (1) No. lu Eki olarak verilen yönetmelik^ içinde bulunduğumuz çalışma döneminde hayata geçirilecektir. Ş u b e l e r, s o r u m l u!.k b e l g e l e r i n d e D u l u n a n h e r k u r u l u ş d a iş yeri t e m s i l c i l i k l e r i n i o l u ş t u r a c a k l a r d ı r. Çok sayıda teknik elemanın çalıştığı kurul uç larda, o kuruluşun şube sorumluluk bölgesinde bulunan bölüm ve/veya işyerlerinin temsilcilerinden oluşan iş yeri komiteleri kurulacaktır. Çalışma döneminin ilk yılı içinde tüm işyerlerinde iş yeri temsilcilikleri olu-jt_,rna hedefine ulaşabilmek için her tür çaba

5 - 4 - gösterilecektir. Türkiye çapında örgütlenmiş karalu^lerın ( D.K.Y.,D. S. İ., P.T.T., T.R.T. ve e -tizerlerinin) merkez birimlerinde (örneğin Ankara'daki Genel M.id.irlüklerinde) oluşturulan iç yeri kossitelerine, teknik elemanların o kuruluşların koşullarından kaynaklansa sorumlarının saptanmasına ve çözümüne yönelik girişimlerde, eylemlerde o kuruluşların ülke düzeyinde işyeri birisilerindeki iş yeri temsilci ve komitelerinin birlikteliklerini ve sürekli haberleşmelerini sağlama görevi de verilecek ve bu tür komiteler kendilerinden beklenen merkezi koordinasyonu saklama görevini yürütebilecek yete likte örgütlendirilecektir. TJTED işyeri temsilcileri ve komitelerinin demokratik uir yöntemle görevlendirilmeleri esastır ve en kısa zaman#hbu geniş bir biçimde başarıl?caktır. T-İTüD işyeri te.silcileri ve komiteleri seçimle başa getirilecektir. Ancak bu, beniz TüTED örgütlenmesinin yeterince olgunlaşmadığı yerlerde, geçici bir müddet için bir temsilci ya dr komite atanmayacak anlamına gelmeyecektir. Teknik elemeni-rın en geniş bir biçimde örgütlenmesinin bir başka gereği de büt'in Türkiye düzeyinde örgütlenmenin yaygınla ştırı lmrsı, oir başka deyişle yeni TJTED şuoeitrinin yerel te»s ilc i 1 ik ler in aç ıima s ıdı r. Bugün teknik elemanlar kesiminde büyük bir örgütlenme gerek sinirni v a r d ı r. Teknik elemanların yoğun olarak bulunduğu birçok yerde TÜTED şubeleri ve işyeri temsilcilikleri bulunmamaktadır. iiu potansiyelin güce çevrilmesi TÜTED in en başta gelen görevi olacaktır, üu merkezi oir program çerçevesinde gerçekleştirilecek tir. Teknik elemanların yoğun olarak bul mdıgu tüm il ve ilçeler de rjted Şubelerinin kuruluşu çalışma döneminin 1. yılı sonuna kadar tamamlanacak, şube kurma olanağının uulunrmadıyı veya teknik eleman yoğunluğunun az olduğu il veya ilçelerde yerel temsilcilikler kurulacaktır. şubeler ve yerel temsilcilikler arasında belgesel işbirliği ve dayanışmanın kurulmasına ve bunun işlerlik kazanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla Şube ve yerel temsilciliklerin belgesel dağılımı saptanacaktır. Yanlış bir ir fitlenme biçimi olan, işyerlerinde küçük işyeri örgütleri kurmanın ka şısına en güçlü bir»içimde doğru olan

6 - 5 - örgütlenme biçimi getirilerek yani 1 JTED işyeri temsilciliklerine işlerlik kaşan sın lar?k çıkılacaktır. TûfİiD örç tl. nmesi yaygınlaştırılırken, teknik elemanların mesleki örgitleri ile en geni,? biçimde işbirliği yapılacaktır. 2. ÇALINMA YÖNTEMİ TüTED'in örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik demokratik haklar için merilen mücadelede tutarlı olabilmesi bağımsızlık ve demokrasi için verilen mücadeleye etkin bir biçimde katılabilmesi, çalışma yöntemine sıkı sıkıya bağlıdır. TÜTüD tün örgüt birimlerinin eşgüdümlü bir biçimde çalışmasını saylamak zorundadır, Bu işleyiş demokratik ve merkeziyetçidir. Tüm üyelerin TTJTöD faaliyetlerine katılması, görüş, eleştiri ve önerilerini bayii b jlunduğy örgüt birimlerine iletmesi kararların olunmasında söz sahibi olnası esastır. TUT^D, üyelerininvt teknik elemanların somut sorunlarını Dilebildiği, teknik elemanlara hedef gösterebildiği ve onları bu hedefler etrafında mücadeleye sokabildiği ovanda başarılı olabilecektir, bu ise bütün TJTED üyeleriyle kurjlaoilecek canlı ve sıcak ilişkilere sıkısıkiya Dağlıdır. TİTED işyeri temsilcileri ve işyeri komiteleri üyelerle düzenli toplantılar yapacaklardır. Ve gene TUT&D işyeri temsilcileri ve işyeri komiteleri işyerlerinde teknik elemanların faakla mesaiden kreş sorununa kadar tüm sorunlarının üzerine gidecek, hedef ve mücadele yöntemi göstereceklerdir. Teknik elemanları mücadeleye sokarak ou hakların elde edilebileceğini göstereceklerdir. IJTi-D *ube Yönetim Kurulları iş yeri temsilcileri ve komiteleriyle, bunun yanısıra üyelerle periyodik toplantılar düzenleyecektir. Her belgedeki *ube Yön-tim kurulları ve yerel temsilciler yılda en az iki kez olağan olarak oir aray? geleceklerdir. Bu bölgesel toplantılara Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılacaklardır. bölgesel toplantılardan yılda en az birine o bölgede bulunan iş yeri temsilci ve komitelerininde katılımının sağlanması hedef alınacaktır. Merkez Yönetil Kurulu gerektiğince, ülke çapında örgütleniîiiş kuruluşlardaki ( î.c.k., P. T. T., T.R.T. ve benzeri kuruluşlardaki) iş yeri temsilci veya komitelerini merkezi düzeyde toplantıya ç?girebilecektir.

7 - - Merkez Yonv. t l Krr A u yube '/ön* t ite kurulları veya şube yönetin kurallarının 1-s isilcîlerineen oluşan TdTfcîD Danışma küiuia duyarlılıkla iş le t iicocvci r. Oanıyfca î:ur -lu, işyerlerinden başlatılan darackratik i şleyişin son h r ikasıdır. Merkez /on. t irs Kar-«la ve üube Yönetim Kurulları proy:.-aralarında oulunen çalınmaları> kuracakları komisyonlar eliyle yürütebilirler. Koru i o yonla rın K u r a l a ve çalışma esaslarını gösteren yönetmelik çalışla programımızın (2) No. lu eki olarak verilmiştir. otncl î> rkezde öncelikle şu komisyonla r oluşturulacaktır : rgü11 enm-ko> isyonu» (- Se a d ik a I -rey11 1 -nme Ko misyonu, X J j JîD M G<& fil,h-jilyaym K r a 1 u Araştırma,, jncel^m^, Dokümant a swon ve Yayın Komisyonu İslen ik reşitleri Ortak üy loıa Komisyonu u, ğ i t i m Ko m i s y onu Jzul sektör iş yerlerinin yoyan olarak julundiyj bc Lnel^rdeki şubelerde ( Ista nc 1, sair, ursa» Ad^na v.b) "Sendikal örgütlenme Komisyonla n 1 mutlak' kurulacak ve şubeler düzeyindeki bu k o m i s yonlar Den^l merkezdeki Komisyon^ile sürek!i i ş o i 1 1i yi yapacaklardır. '3envi merkez komisyonlarının hangi amaçla kurulacağı ve bunların çalışma esasları (3) No. la ekt^ açıklanmıştır. r-j t le n m e y y e te r in c e alırlık ver^oilmek, Şube-ienel Merkez diyalogunu tutarlş ve sürakli kılaoilmek için 3enel Merkez ve üye sayısı alabalık şubelerde profesyonel kadrolara yer verilecektir. Genel Merkezde 3ene 1 Sekreterin profesyonel çalışması? profesyonel örgünlenme ve yayın sekreterlerinin oalunma-sı esastır. 'i«ir i î e.rkezde bir Hukuk Danışmanlığının kurulması saflanacak* tır. rjtld, r m tl nao<;:nı yayamlaştırıiması ve TdTdD ' in ±aa~ liye ine etkinlik kazandırılması için örgüt birimleri arasında eşgüdüm ve işbol.eü s< ilanacaktır.»unu a o irine il koşulu olarak Merkez ve ^ubelc.? arasındaki diyalog canlı tutulacak ve sürekli kılınacaktır. tkin eir iç haoerleşme ve bilgilenme Dernek Faaliyetinin temelime oluşturacaktır. unun için «snel Merkez tara-

8 - 7 - fından içe (gtrekti.y... nde dış? da) dönük bir "Heber bülteni" ç ı karılacaktır. Genel Kur jlutcuzca kabul adilen merkezi oütçc eşgiidümun ve işbölümünün sağlanmasındaki başlıca araçlardan birisi olacaktır. Merkezi oütçe, şubelerin görüş ve önerileriyle oluşturulacak bir uygulama biçimi içinde hayata geçirilecektir. Merkezi bütçe uygulanma sının birincil amacı TCİTîiD' i kendi üyelerinin aylık ödentileriyle hayatiyetini, etkinliğini sürdürebilen bir örgüt haline getirmektir. TÛTED üyelerinin tümünde bu sorumluluğun Dilince çıkarılması merkezi oütçe uygulaması içinde çözülecek bir sorundur. İş yeri temsilcileri üye ödentisi toplama verimliliğini en kısa zamanda % 6 0 ' m üzerine çıkarmakla yüküm lü olacaklardır. Dışa dönük çalışmalarda ve diğer demokratik Kuruluşlarla, sendikalarla ilişkilerde de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. Dışa dönük çalışmalarda ve diğer Kuruluşlarla ilişkilerde, ortak eylemlerde çalışma programında yer alan ilkeler IJTıiD adına hareket edenler işin oajlayıcı olacaktır. İş yerlerinde iş yeri temsilcileri teknik eleman örgütlerinin, sendikaların, diğer demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile sürekli diyalog kuraraklar ve işbirliği içinde olacaklardır. İş yeri temsilcileri ve komiteleri iş yerlerinde, Şube Yönetim kurulları kendi sorumluluk bölgelerinde, merkez yönetim kurulu ülke çapında diğer demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla somut hecle_ler ve programlar çerçevesinoe eylem birliği yapacaklardır. özel kesimde çalışan sendikalaşma hakkına sahip teknik e le manların işçi sendikalarında örgütlenmelerinin sağlanması için işçi sendikalarıyla yapılması öngörülen işbirliğ inde, III.Teknik iileman Kurultay ı ' n m TüTuD ' e verdiği görevi yerine getirmek üzere kurultaya katılan diğer teknik eleman örgütleriyle kurulacak işbirliği ve onlarla birlikte saptanacak "demokratik eylem planı" etrafındaki ortak i a aliyetlerde, IV. Teknik eleman Kurultayını toplayabilmek için yine diğer teknik e İsmen örgütleriyle sürdürülecek ortak çalışma larda, çalışanlar Kurultayının oluşturulabil mesi için diğer demokratik kitle örgütleriyle kurulacak ilişkiler ve ortak girişimlerde "demokratik kitle örgütleri ve onların iş-

9 levleri" konusundaki.. yak Lafımı iz v~ şgiışma p:: o ramımızın gen jl ilke 1 er i es? e 1 : a c ak cır. 3. i i K O i J. " - 1- ' i a-->je*î/. -i.h l W > j - A jlv...i'l k -. e e. }-. j k.-* e 1" * ' İÜ MÜCADiiLii : ^rj,vr> / - -V Tüter3, teknik e l î i;? n l ;n n kendi yaşan koş '.Harının tayin cd i İPıesin? _ sez ve krrrr sahibi ol «.airnnın, ekonomik denok- ratik haklar i ym verilen taücadölede daha il^râ düzis yde- örgütlenerek rüc?deley*; katıl; 'l? n n ı n, grev ve toplu sözif%îae silrhlsrıy- I 0 don?11 İv..1 % sen ikalaşma hakkının?lınrs?sı ile mümkün olacakının bilincindedi r. TJTjîD but ir şubî. İtriyi«, tüm o l r n r k l m y 1 * işyeri temsile ileriyle üyeleriyle v_ s~n ikalaşma oilinçinin yay :ıtıl?.fiırı lıascı ve sendikal b.ski rın ancak oroıitlü ra caddeyi»? a İ m a o i l _ c _ginin b i lince çıkarılması için u..jr?ş verecektir. Bunun için, Yayın faaliyetlerine emirlik verecek, -ja.z-.ee, oülten, kitap, Droşür gıoi TjTöD yayınları 11 teknik elemanlara ulaştıracaktır. Açık otur uania r, forumlar vb. d;^izenley-e-ktir. İşyeri toplantila r ı, böiges*! forumlar düzenleyecektir. İşyerlerinde TJTüD panosu ;lde etmey.. TlJTüD a fi, lora-si y apı l"c e sına ç a i 1 ş 1 1 ac ak t ır. Sen ika 1 haklar için diğer örgütlerle Dirlikte Miting ve yürüyüşler düzen ley-c Jc, üyelerinin ou miting ve yürüyüşlere en geni i ve en etkin bir o iç irade katılmalarını saklayacaktır. Karau kes3v.-inde çalı/mayan ve yasal olarak sendikal iıaklara sahip olan teknik elamanları sendikala / ırmak için, Sen ikalarla işoirli i yaparak send il-al "taklara sahip olan teknik elemanların yo/jn olarak bulundukları işyerlerini saptayacaktır. Yin*. s en- ika l~ria, g.r*. i yeri ve şube düzeyi e gerekse gsrtv'l îberk-j d -zeyı de ortek faaliyet yirütecek, ortaya çıkan soranları tartılacak, oir \ rojram hazırlayacakur. s-*, r^ktiftin * e Sendikalar ile amacına uygun ortak oi ldiriler hazırlayacak, ortau- tppıantılar yapacaktır. Sendikaya irdikleri için işten atıl-e teknik elemanlara s maddi yaroıe saylaycoı liû'.-: k i,;in sendikalar ile oi: Fxktc ert-k fon

10 - 9 - oluşt jrulıassıne çalışacaktır. Sendikalı olmanın getirdiği yararları soınat örnekleriyle sergileyecektir S ü K A t,,l-#ak-jv-; ALININCAYA KADARKI D" NLlSDE ÜYEUir î n ;:n v e t e k n î k ü L im a» l a r i n " z l j k a a k l a ^i h in c o r 'Jn - MASI : ANTI-DEMOKRATİK BASKI VE Y j LANîA a r A KARvI ÇIKILMAM İÇİN TÜTED TARAFINDAN V*RİL- CBK MÜCADELE Grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakların elde edilmesi nin öneminin bilincinde olan TÜTED Sendikal haklar için verilen mücadelenin yanısıra teknik elemanların özlük hakları için de mücadel- verecek, /knırşı lara/ çıkacaktır. ant i-demokratik baskı ve uygulamalars, kıyım- Bunun için, Personel kanunu ve yan ödemeler konusunda, hem Dunların özüne hem de ayrıcalıklar doyurucu uygulam? biçimlerine karşı tavır alacak Vv serçileyecektir. Personel kanununa ilişkin sorunlarda, fazla mesai» vergi iadesi, asgari g^çin indirimi, sosyal yarcıırl^r, kreş vb.sorunlarda gerek işyerleri düzeyinde, gerekse daha üst düzeyde çalışmalar sürdürecektir, :3iyer teknik eleman örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle ve sendikalarla bu ve benzeri sorunların çözümü için ortaklaşa hsd-^f saptayacak ve eylem birliği içinde olacakt ı r. Teknik elemanlar arasında yaratılmak istenen yapay ayırımların her düzeyde üzerine gidecek, için mücadele edecektir. teknik elemanlar m birliği Arkeologlar, bilgi işlem merkezlerinde çalışanlar teknik hizmet ya>arl^r, teknik elemandırlar. 3u nesnel durumun ve onların teknik eleman olmalarından doğan haklarının yüritme organınca da teslif er/ilmesi için sürdürdükleri müca -leyi etkin bir biçimde destekleyecektir. jeneloeki eğitim sorunundan soyut İsınmamak kaydiyla teknik eleman eğitimine ilişkin sorunlarda çözüm önerileri getirecek, teknik elemanların okul sonrası mesleki ve genel eğitim ger~ksinimlerini karşılayıcı yönde öneriler geliştirecek, belirli bir teknik formasyon düzeyinden daha ileri bir düzey geçmeyi isteme ve bu isteğini gerçekleştirebilmek üzere gerekli eğitimi parasal bir so-

11 > ronlu karşılaşraaksızm yapabilme hakkını savunacak ve bunu hayata geçirmeye çalı.^cr'ıciır. Teknik eğiti' geren öğrencilerin sorunlarına diğer teknik eleman örgütleriyle Dirlikte ve ortak çalışma yaparak e ğ i lecek ve ou sorunları tüm teknil elemanların sorunlarının bütünse llisi içinde ele alacaktır. Teknik lıizraet ithaline karşı çıkacaktır. Teknik elemanlar üzerindeki her türlü anti-d^mokratik baskı ve uygulamalara, kıyımlara karşı çıkılacak, bu karşı çıkış kitlesel eylemlere dönüştürülecektir. askıya ve kıyıma uğrayan teknik elemanlara yasal ve maddi yerdim, saklanacaktır, ou amaçla diğer teknik eleman örgütleriyle ortak çala malar yapılacaktır. TUTLD bünyesinde bir hukuk danışmanlığı fonu oluşturulacaktır. Teknik elemanların ister kamu isterse özel kesimde çalışsınlar, formasyonlarının onlara kazandırdığı bilgi ve yeteneklerini kullanmalarını sınırlayan her türlü engele karşı çıkacak, doğruları özgürce soyi yenilmeleri hakkını savunacaktır. Üyelerin bilinç ve kültürel düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulanmak amacıyla merkezi eğitim programları hazırlayacak, seminer, kom.erans paneller düzenleyecektir. 4. D.GER lu-knik LLLMAN 'JRGJTL^R^, DofcOKSATIK KİTeL ve SoiTDİKALARLA ORTAK ÇALINMA T J T L D, teknik elemanların nihai ve gerçek kurtuluşunun işçi sınıfı hareketine ve onun ekseni etrafında verilmekte olan demokrasi ve bakımsızlık mücadelesine tabi olduğunun üiliııçi içinde bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde tüm demokratik güçlerin yanında yer alacak, ekonom ik -deraok r a t ik haklar i^ın verilen mücadelede diğer demokratik kitle örgütleriyle omuz omuza olacaktır. Emperyalizme v e faşizme karşı m ü c a d e l e d e de:'.okra tik güçlerin somut 4ed-f ve pro. ramlar etrafında Ritlesal ve yığınsal düzeydeki eylem birli^indeıf' y a n a olacak ve d i ğ e r demokratik k i t l e örgütleriyle birlikte mücadele edecektir. Onlarla D i r l i k t e kazanılmış olan hak ve özgürlüklüri korumak, hayata geçirmek ve yeni demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi i ç i n birlikte uğraş verecektir, üunj yaparken de mücadelenin vadesini ve nihai hedefini gözden kaçırmayacaktır. TÜTED, çalışanlar kurultayının gerçekleşmesi için kendi

12 - ıı - payinr düşeni yapacak,üiilr projrara hazjrlryarik ctesokrrtik kitle örgütlerine çaurı ye acaktır. Çalışanlar kurultayı düzenleme komitesi oluşturulması için çalışacaktır. Çalışanlar Kurultayı öncesinde, diğer kitle örgütleriyle Dirlikte belgesel forum ve mitinglerin oluşturulmasına çalışacakt ı r. TCJTED, I I I. T e k n ik Eleman Kurultayının kendisine verdiji görevi yerine getirecektir. Kurultaya katılan dijer teknik elemanörgüllariyle birlikte ortak oir eylem planının saptanması ve Dunun hayata geçirilmesi için TJTED kendi payına düşeni yapacaktır. TÜ TED, IV. Teknik Eleman Kurultayının toplanabilmesi için gereken ön çalışmayı yapacak, bu konuda da diğer teknik eleman örgütleriyle işbirliğine gidecektir. IV. T s k n ik Eleman Kurultayının işyerlerinden, bölgelerden gelen delegelere ağırlık kazandırılacak bir biçimde oluşması için çaba gösterilecektir. Yeni şubelerin, yerel temsilciliklerin ve iş yeri temsilcilik lerinin kurulabilmesi için diğer teknik eleman örgütleriyle i ş birliği yrpılacaktır. 5. YAYIN VE ARA,TI7hA ÇALINMALARI 5.1. rjîfiü) HAüfcRL&R TÜTED HAöİSRLER 7-10 k işilik Dir yayın kurulunca ele alınacaktır. Sayfa sayısı artırılacak, içeriyi geliştirilecektir. TCJTED temsilciliklerinden başlayarak her kadenedmn yazı, haoer ve yorumlar yeyin kuruluna iletilm elidir. TÜTED Genel Merkezinin kitlesiyle canlı bağlar kuradilmesinin, hedefler gösterebilmesinin en önemli yöntemlerinden üirisi de budar. ^ubel^rde TÜTEp Haberler Yayın Sorumlularının ve komitelerinin oluşturulması TÜTED Haberlerin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bütün bunların yanısıra TÜTED Haberlerin profesyonel Dir anlayışla ele alınması ve profesyonel bir yayın sorumlusunun görevlendirilmesi gerekecektir Dİ -ser YAYIîILA" VE ARAŞTIRMALAR TÜTED Genel Merkezinde kurulacak "Araştırma, inceleme, Dokümantasyon ve Yayın" Komisyonunun faaliyetler inin oir sonucu olarak sendikalaşma, teknik elemanların sınıfsal konumu, genel olarak teknik elemanların ve kamu görevlilerinin dünya düzeyindeki mücadelesi, ulaştıkları yerler vb. konularda TJTED yayınları

13 hazırlanacaktır. Yine TJlBD' in adı geçen komisyonunun ve huk k danışmanlığının faaliyetlerinin bi# sonucu olarak, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak V'j kısa vadeli çalışmalar yaparak, somut güncel sorunlara ilişkin broşürler çıkarılacak, demeçler basın b ild ir ile ri hazırlanacak, gazetelere yazı yazılacaktır. Aynı kurumda ancak değişik işyerlerinde çalışan teknik elemanların sorunlarını yansıtmak, hed f ve yöntem göstermek, o kurumda çalışan teknik elemanları mücadeleye sokabilmek için merkezi düzeyde bültenler hazırlanacaktır. TÜTâD Şubeleri kendi sorumluluk bölgelerindeki somut sorunlara yönelik bültenler çıkartacaklardır. T Ü TED i tanıtan bir broşür hazırlanarak en kısa zamanda yayınlanacaktır. Diğer ülkelerin teknik eleman örgütlerinin, teknik elemanlarında üye bulundukları işçi sendikalarının yayınları, uluslar arası teknik eleman konferans ve kongrelerinin dokümanları ve yayınları sürekli olarak izlenecek, bunlardan yapılacak çeviriler yayınlanacaktır.

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272

TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272 TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272 "Uygulama programı hk. Başkanlığına İlgi; TÜTED Genel Herkesinin 7.8.1976

Detaylı

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 TÜTED in 1978-1980 dönemi için hazırladığı Çalışma Programının somutlanması ve Çalışma Programı gereğince yapılacak çalışmaların zamanlanmasın. için Genel Yönetim Kurulumuz

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 2 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 3 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI 38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI Dönem içerisinde yapılacak çalışmalar; 1) Örgütlenme Çalışmaları, 2) Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar, 3) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler olmak üzere üç temel başlık

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.02.02/1324 24/03/2006 Konu : Okullarda Şiddetin Önlenmesi GENELGE NO: 2006/26 İlgi : a) 18.10.1995

Detaylı

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ? NASIL BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ?

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler,

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, ülke bağımsızlığına sahip çıkan; emekten yana olan; tüzüğündeki ilkeleri özveri ile savunan bir duruş içinde olunacaktır.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 24. Dönemde de Meslek ve Meslektaş haklarıında ilkelerimizden ödün vermeyerek;

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Çalışma Programı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Çalışma Programı TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Çalışma Programı Nisan, 2016 İçindekiler 1. Giriş...1 2. Çalışma Anlayışı...2 3. Çalışma Başlıkları...4 3.1 Kurumsal İşleyiş ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri...4

Detaylı

Değerli PMOGenç üyeleri;

Değerli PMOGenç üyeleri; Değerli PMOGenç üyeleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ine PMOGenç üyeleri tarafından son günlerde PMOGenç in işleyişi hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleşen tartışmalar sebebiyle iletilen

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 Kurumsal Sorumluluklar Eylemin Amaç Hedef Eylem Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları Birincil derecede sorumlusu İşbirliği yapacak ve katkı sağlayacaklar Başlangıç tarihi Tamamlama

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU tilted. 4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU haziran 19

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar Kurul ve Komisyonlar 145 146 Kurul ve Komisyonlar Komisyon: Bir üst kurul tarafından görevlendirildikleri konuları ve kendilerine verilen tasarı, rapor, öneri ve dokümanları uzmanlık alanları ve komisyon

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı