I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI"

Transkript

1 I Ü I E D IV. DÖNEM ÇALINMA PROGRAMI *

2 9 j i R I Ülkam_z emperyalizme bağımlı, kapitalist üretiri ilişkilerinin hakin olduğu geri haistış jir ülkedir. Dünya Sosyalist Sis eminin b a ş e r ı ia n, kapitalist ülkelerdeki işçi s i n u ı mücadelesinin kaza* nımları, ulusal kurtuluş savakları ve kapitalizmin yapısal ç e lişk i leri emperyalist kapitalist sistemi a^ır oir bunalıma sokmuştur. İ3u bunalım ilkemize de yansımaktadır. Çözümsüzlük içinde bulunan sermaye sınıfı, uyguladığı ekonomi politika ile t»m yükii emekçi sınır ve taoskalorın sırtına yüklemektedir. İşçi sınıfı ve diğer çalışanlar üzerinde anti-demokratik.askılar, bu politikaya karşı çıkan toplumsal muhalefetin susturulmasını amaçlamaktadır. âir yandan kitleler örgütlenip ekonomik demokratik talepleri doğrultusunda mücadele ederken, diğer yandan egemen sınıflar bu mücadeleyi geriletmeye, kazanılan hakları geri almaya çalışmaktadır. Ancak her türlü baskı ve zulme rağmen geniş halk kitlelerinin mücadelesi yükselmektedir, işçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler, teknik elemanlar ve öğrenciler empeyalizme ve faşizme karşı örgütlenmekte ve mücadele etmektedir. TEKNİK ELoI-AiTLAR Teknik elemanlar oirbirinden farklı toplumsal kesimler içinde yer alan, gerek üretim sürecindeki yeri ve gerekse işyerlerindeki konumları ile farklılaşan, türde* olmayan bir yapıya sahiptir,»ilimse! ve Teknolojik devrim sürecinin kafa ve kol emeğini b ir birine yaklaştı'vüc sı olgusu, ayrıca işsizlik, yoksullaşma süreci gibi etkenler, teknik elemanları işçi sınıfına yaklaştırmaktadır. Değişen, özellikler gösterseler de teknik elemanlar genel olarak ücretli emekçilerdir. Emekçi kesim içinde yer alan teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer emekçi kil e l e r i n demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Ekonomik haklarını ancak mevcjt işyerlerin eki işçi sendikalarında örgütlenerek alabilecek teknik elemanların bu mücadelesi, tüm teknik elemanları bünyesinde toplayabilecek yapısıyla etkin Dir araç olarak TdlıiD tarafından verilecektir. DEMOKRATİK KİTLE ÖT3JTi) Demokratik kitle örgütleri memurların, öğretmenlerin, teknik elemanların, öğrencilerin ekonomik demokratik mücadelesini veren örgütlerdir. Toplamsal muhalefetin önemli unsurlarından olan kitle örgütlerinin işlevlerinin doğru saptanması, Örgütlenme dü-

3 - 2 - zeyinin yükseltilmesi ve kitlesinin en geniş.- ir şekilde demokrasi mücadelesine sol u'imesı büyük e nem taşımaktadır. öncelikle doyru çalışla terzinin saptanması için demokratik kitle org itlerin de ortay? çıkarı yanla görüşlerin saptsarocsı gerekmektedir. <u yanlış görüşlerden oiri kitle örgütlerini salt ekonomik ve toplumsal sorunların mücadelesiyle sınırlı gören, bu Mücadeleyi politikadan ü ajm sız olarak anlayan görüştür. >u görüş egemen sınıfların berşeyi politikadan ayrı gösterme isteğinden farklı değildir ve reformist bir görüştür. Bir başka yanlış görüş de, işçi sınıfı mücadelesinin işçi sınıfının politik Örgütü tarafından verileceği gerçeğini benimsemeyen görüştür. İşçi sınıfı ücadelesini kitle örgütlerine indirgeyen, teoride başka şeyler söylese de, pratikte iktidara yönelik mücadeleni ar?cı olarak kitle örgütlerini kjllan.aak isteyen bu görüş, kitlenin, ekonoaik, demokratik taleplerini küçümsemektedir. Salt üst düzeyde, soyjt politika ile uğraşırken son tahlilde demok rasi mücadelesine sekte vuran, mücadeleyi gerileten oir unsur olarak ortaya çıkabilmektedir. Demokratik kitle örgütlerinde farklı siyasal görüşler her zaman olacaktır, dü bir gerçeklik olarak kabil edilmelidir, -nemli olan bu siyasetlerin kitle örgütlerindeki yansıraal?rıdır. K it le örgütlerine siyasi damga vurmağa çalışan "grupçj, sekter" görüş de, en geniş birliktelik anlayışına ters düştüğü için, demokratik ve ekonomik mücadelenin etkin bir şekilde verilmesini önler. Bütün bu yanlı, görüşlerle mücadele, demokratik kitle örgütlerinde her zaman gündemde olmalıdır. Yanlış görüşler somut örneklerle kitle önünde tartışılmalı, lı bir şekilde kullanılmalıdır. ikna ve eleştiri yöntemleri tutar Demokratik kitle örgütleri, örgütledikleri kitlenin ekonomik demokratik, toplumsal mücadelesini veren örgütlerdir. Kazanılan hakların titizlik le korunması, yeni hakların alınması mücadele si bu örgütler tarafından en etkin bir şekilde verilmeli, mücadelenin politik özü hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Kitleye p o l i tik mesaj iletilm eli, çıkarlarının hangi sınıf ve taoakalarm çıkarları ile uyuştuğu oil^nce çıkarıimalıdır. 3te yandan kitlenin en geniş birlikteliğinin ve katılmanın sağlanması, kitlenin somut soru.ula ril-. an kaynr) lanan eylem programları etrafında çalış-

4 mayı gerektirir. Ancak dc^ru proyranı ve hed fle~ özerinde saylanan birliktelik güçlü, tutarlı ve kalıcıdır. Teknik elemanların kitle örgüt i TJl^D de, bu anlayışla il e ric i, doyru ç a l ı 5 ie programları etrafında kitlesinin en geniş b ir likteliğini saklamak ve «konomik demokratik nücadirleyi en etkin D İ r şekilde vermek durumundadır. 1. ÖRiOTLENIlE ANLA*1*1 ve jrsjtlâ» E ÇALINMALARI TÜTüD teknik elemanların kitle örgütüdür. Teknik elemanların somut sorunlarından harekat ederek ve tutarlı hedefler göstererek onları ekonomik demokratik mücadeleye en geniş bir biçimde sokmak zorundadır, unu yaparken ekonomik demokratik haklar için ve rilen mücadeleyi işçi sını-ı ekseni etrafında verilmekte olan bağımsızlık, demokrasi mücadelesine tabi kılmak zorundadır. TjTLD tüm teknik elemanların birliğini sağlamakla yükümlüdür. Tün teknik elemanların b ir l iu in i, meslek ayırımı gözetmeden sağlayabildiği, varolan çelişkilerin üzerine giderek sendikalaşma talebi etrafında kitleleri mücadeleye sokabildiği oran 3a görevini başaracaktır. Elit sendikacılık anlayışına karşı çıkarak teknik elemanların işçi sendikalarında örgütlenmesini amaçlayan TTÎED, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar için genel planda mücadele verirken yasal olarak sendikalaşma hakkına şanip olan teknik elemanların sendikalaşmasına da çalı.acaktır. Bütün bunların oaşarıl.ası için teknik elemanların en geniş biçimde 1JTLD etrafında örgütlenmesi gerekmektedir. Ln geniş bir biçimde örgütlenmenin yolu temel örgütlenme Jirimi olarak işyeri temsilciliklerini ve işyeri komitelerini kurmaktan geçmektedir. İş yeri temsilciliklerinin ve komitelerinin oluşturulması ve çalışma esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını gösteren ve çalışına programımızın (1) No. lu Eki olarak verilen yönetmelik^ içinde bulunduğumuz çalışma döneminde hayata geçirilecektir. Ş u b e l e r, s o r u m l u!.k b e l g e l e r i n d e D u l u n a n h e r k u r u l u ş d a iş yeri t e m s i l c i l i k l e r i n i o l u ş t u r a c a k l a r d ı r. Çok sayıda teknik elemanın çalıştığı kurul uç larda, o kuruluşun şube sorumluluk bölgesinde bulunan bölüm ve/veya işyerlerinin temsilcilerinden oluşan iş yeri komiteleri kurulacaktır. Çalışma döneminin ilk yılı içinde tüm işyerlerinde iş yeri temsilcilikleri olu-jt_,rna hedefine ulaşabilmek için her tür çaba

5 - 4 - gösterilecektir. Türkiye çapında örgütlenmiş karalu^lerın ( D.K.Y.,D. S. İ., P.T.T., T.R.T. ve e -tizerlerinin) merkez birimlerinde (örneğin Ankara'daki Genel M.id.irlüklerinde) oluşturulan iç yeri kossitelerine, teknik elemanların o kuruluşların koşullarından kaynaklansa sorumlarının saptanmasına ve çözümüne yönelik girişimlerde, eylemlerde o kuruluşların ülke düzeyinde işyeri birisilerindeki iş yeri temsilci ve komitelerinin birlikteliklerini ve sürekli haberleşmelerini sağlama görevi de verilecek ve bu tür komiteler kendilerinden beklenen merkezi koordinasyonu saklama görevini yürütebilecek yete likte örgütlendirilecektir. TJTED işyeri temsilcileri ve komitelerinin demokratik uir yöntemle görevlendirilmeleri esastır ve en kısa zaman#hbu geniş bir biçimde başarıl?caktır. T-İTüD işyeri te.silcileri ve komiteleri seçimle başa getirilecektir. Ancak bu, beniz TüTED örgütlenmesinin yeterince olgunlaşmadığı yerlerde, geçici bir müddet için bir temsilci ya dr komite atanmayacak anlamına gelmeyecektir. Teknik elemeni-rın en geniş bir biçimde örgütlenmesinin bir başka gereği de büt'in Türkiye düzeyinde örgütlenmenin yaygınla ştırı lmrsı, oir başka deyişle yeni TJTED şuoeitrinin yerel te»s ilc i 1 ik ler in aç ıima s ıdı r. Bugün teknik elemanlar kesiminde büyük bir örgütlenme gerek sinirni v a r d ı r. Teknik elemanların yoğun olarak bulunduğu birçok yerde TÜTED şubeleri ve işyeri temsilcilikleri bulunmamaktadır. iiu potansiyelin güce çevrilmesi TÜTED in en başta gelen görevi olacaktır, üu merkezi oir program çerçevesinde gerçekleştirilecek tir. Teknik elemanların yoğun olarak bul mdıgu tüm il ve ilçeler de rjted Şubelerinin kuruluşu çalışma döneminin 1. yılı sonuna kadar tamamlanacak, şube kurma olanağının uulunrmadıyı veya teknik eleman yoğunluğunun az olduğu il veya ilçelerde yerel temsilcilikler kurulacaktır. şubeler ve yerel temsilcilikler arasında belgesel işbirliği ve dayanışmanın kurulmasına ve bunun işlerlik kazanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla Şube ve yerel temsilciliklerin belgesel dağılımı saptanacaktır. Yanlış bir ir fitlenme biçimi olan, işyerlerinde küçük işyeri örgütleri kurmanın ka şısına en güçlü bir»içimde doğru olan

6 - 5 - örgütlenme biçimi getirilerek yani 1 JTED işyeri temsilciliklerine işlerlik kaşan sın lar?k çıkılacaktır. TûfİiD örç tl. nmesi yaygınlaştırılırken, teknik elemanların mesleki örgitleri ile en geni,? biçimde işbirliği yapılacaktır. 2. ÇALINMA YÖNTEMİ TüTED'in örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik demokratik haklar için merilen mücadelede tutarlı olabilmesi bağımsızlık ve demokrasi için verilen mücadeleye etkin bir biçimde katılabilmesi, çalışma yöntemine sıkı sıkıya bağlıdır. TÜTüD tün örgüt birimlerinin eşgüdümlü bir biçimde çalışmasını saylamak zorundadır, Bu işleyiş demokratik ve merkeziyetçidir. Tüm üyelerin TTJTöD faaliyetlerine katılması, görüş, eleştiri ve önerilerini bayii b jlunduğy örgüt birimlerine iletmesi kararların olunmasında söz sahibi olnası esastır. TUT^D, üyelerininvt teknik elemanların somut sorunlarını Dilebildiği, teknik elemanlara hedef gösterebildiği ve onları bu hedefler etrafında mücadeleye sokabildiği ovanda başarılı olabilecektir, bu ise bütün TJTED üyeleriyle kurjlaoilecek canlı ve sıcak ilişkilere sıkısıkiya Dağlıdır. TİTED işyeri temsilcileri ve işyeri komiteleri üyelerle düzenli toplantılar yapacaklardır. Ve gene TUT&D işyeri temsilcileri ve işyeri komiteleri işyerlerinde teknik elemanların faakla mesaiden kreş sorununa kadar tüm sorunlarının üzerine gidecek, hedef ve mücadele yöntemi göstereceklerdir. Teknik elemanları mücadeleye sokarak ou hakların elde edilebileceğini göstereceklerdir. IJTi-D *ube Yönetim Kurulları iş yeri temsilcileri ve komiteleriyle, bunun yanısıra üyelerle periyodik toplantılar düzenleyecektir. Her belgedeki *ube Yön-tim kurulları ve yerel temsilciler yılda en az iki kez olağan olarak oir aray? geleceklerdir. Bu bölgesel toplantılara Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılacaklardır. bölgesel toplantılardan yılda en az birine o bölgede bulunan iş yeri temsilci ve komitelerininde katılımının sağlanması hedef alınacaktır. Merkez Yönetil Kurulu gerektiğince, ülke çapında örgütleniîiiş kuruluşlardaki ( î.c.k., P. T. T., T.R.T. ve benzeri kuruluşlardaki) iş yeri temsilci veya komitelerini merkezi düzeyde toplantıya ç?girebilecektir.

7 - - Merkez Yonv. t l Krr A u yube '/ön* t ite kurulları veya şube yönetin kurallarının 1-s isilcîlerineen oluşan TdTfcîD Danışma küiuia duyarlılıkla iş le t iicocvci r. Oanıyfca î:ur -lu, işyerlerinden başlatılan darackratik i şleyişin son h r ikasıdır. Merkez /on. t irs Kar-«la ve üube Yönetim Kurulları proy:.-aralarında oulunen çalınmaları> kuracakları komisyonlar eliyle yürütebilirler. Koru i o yonla rın K u r a l a ve çalışma esaslarını gösteren yönetmelik çalışla programımızın (2) No. lu eki olarak verilmiştir. otncl î> rkezde öncelikle şu komisyonla r oluşturulacaktır : rgü11 enm-ko> isyonu» (- Se a d ik a I -rey11 1 -nme Ko misyonu, X J j JîD M G<& fil,h-jilyaym K r a 1 u Araştırma,, jncel^m^, Dokümant a swon ve Yayın Komisyonu İslen ik reşitleri Ortak üy loıa Komisyonu u, ğ i t i m Ko m i s y onu Jzul sektör iş yerlerinin yoyan olarak julundiyj bc Lnel^rdeki şubelerde ( Ista nc 1, sair, ursa» Ad^na v.b) "Sendikal örgütlenme Komisyonla n 1 mutlak' kurulacak ve şubeler düzeyindeki bu k o m i s yonlar Den^l merkezdeki Komisyon^ile sürek!i i ş o i 1 1i yi yapacaklardır. '3envi merkez komisyonlarının hangi amaçla kurulacağı ve bunların çalışma esasları (3) No. la ekt^ açıklanmıştır. r-j t le n m e y y e te r in c e alırlık ver^oilmek, Şube-ienel Merkez diyalogunu tutarlş ve sürakli kılaoilmek için 3enel Merkez ve üye sayısı alabalık şubelerde profesyonel kadrolara yer verilecektir. Genel Merkezde 3ene 1 Sekreterin profesyonel çalışması? profesyonel örgünlenme ve yayın sekreterlerinin oalunma-sı esastır. 'i«ir i î e.rkezde bir Hukuk Danışmanlığının kurulması saflanacak* tır. rjtld, r m tl nao<;:nı yayamlaştırıiması ve TdTdD ' in ±aa~ liye ine etkinlik kazandırılması için örgüt birimleri arasında eşgüdüm ve işbol.eü s< ilanacaktır.»unu a o irine il koşulu olarak Merkez ve ^ubelc.? arasındaki diyalog canlı tutulacak ve sürekli kılınacaktır. tkin eir iç haoerleşme ve bilgilenme Dernek Faaliyetinin temelime oluşturacaktır. unun için «snel Merkez tara-

8 - 7 - fından içe (gtrekti.y... nde dış? da) dönük bir "Heber bülteni" ç ı karılacaktır. Genel Kur jlutcuzca kabul adilen merkezi oütçc eşgiidümun ve işbölümünün sağlanmasındaki başlıca araçlardan birisi olacaktır. Merkezi oütçe, şubelerin görüş ve önerileriyle oluşturulacak bir uygulama biçimi içinde hayata geçirilecektir. Merkezi bütçe uygulanma sının birincil amacı TCİTîiD' i kendi üyelerinin aylık ödentileriyle hayatiyetini, etkinliğini sürdürebilen bir örgüt haline getirmektir. TÛTED üyelerinin tümünde bu sorumluluğun Dilince çıkarılması merkezi oütçe uygulaması içinde çözülecek bir sorundur. İş yeri temsilcileri üye ödentisi toplama verimliliğini en kısa zamanda % 6 0 ' m üzerine çıkarmakla yüküm lü olacaklardır. Dışa dönük çalışmalarda ve diğer demokratik Kuruluşlarla, sendikalarla ilişkilerde de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. Dışa dönük çalışmalarda ve diğer Kuruluşlarla ilişkilerde, ortak eylemlerde çalışma programında yer alan ilkeler IJTıiD adına hareket edenler işin oajlayıcı olacaktır. İş yerlerinde iş yeri temsilcileri teknik eleman örgütlerinin, sendikaların, diğer demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile sürekli diyalog kuraraklar ve işbirliği içinde olacaklardır. İş yeri temsilcileri ve komiteleri iş yerlerinde, Şube Yönetim kurulları kendi sorumluluk bölgelerinde, merkez yönetim kurulu ülke çapında diğer demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla somut hecle_ler ve programlar çerçevesinoe eylem birliği yapacaklardır. özel kesimde çalışan sendikalaşma hakkına sahip teknik e le manların işçi sendikalarında örgütlenmelerinin sağlanması için işçi sendikalarıyla yapılması öngörülen işbirliğ inde, III.Teknik iileman Kurultay ı ' n m TüTuD ' e verdiği görevi yerine getirmek üzere kurultaya katılan diğer teknik eleman örgütleriyle kurulacak işbirliği ve onlarla birlikte saptanacak "demokratik eylem planı" etrafındaki ortak i a aliyetlerde, IV. Teknik eleman Kurultayını toplayabilmek için yine diğer teknik e İsmen örgütleriyle sürdürülecek ortak çalışma larda, çalışanlar Kurultayının oluşturulabil mesi için diğer demokratik kitle örgütleriyle kurulacak ilişkiler ve ortak girişimlerde "demokratik kitle örgütleri ve onların iş-

9 levleri" konusundaki.. yak Lafımı iz v~ şgiışma p:: o ramımızın gen jl ilke 1 er i es? e 1 : a c ak cır. 3. i i K O i J. " - 1- ' i a-->je*î/. -i.h l W > j - A jlv...i'l k -. e e. }-. j k.-* e 1" * ' İÜ MÜCADiiLii : ^rj,vr> / - -V Tüter3, teknik e l î i;? n l ;n n kendi yaşan koş '.Harının tayin cd i İPıesin? _ sez ve krrrr sahibi ol «.airnnın, ekonomik denok- ratik haklar i ym verilen taücadölede daha il^râ düzis yde- örgütlenerek rüc?deley*; katıl; 'l? n n ı n, grev ve toplu sözif%îae silrhlsrıy- I 0 don?11 İv..1 % sen ikalaşma hakkının?lınrs?sı ile mümkün olacakının bilincindedi r. TJTjîD but ir şubî. İtriyi«, tüm o l r n r k l m y 1 * işyeri temsile ileriyle üyeleriyle v_ s~n ikalaşma oilinçinin yay :ıtıl?.fiırı lıascı ve sendikal b.ski rın ancak oroıitlü ra caddeyi»? a İ m a o i l _ c _ginin b i lince çıkarılması için u..jr?ş verecektir. Bunun için, Yayın faaliyetlerine emirlik verecek, -ja.z-.ee, oülten, kitap, Droşür gıoi TjTöD yayınları 11 teknik elemanlara ulaştıracaktır. Açık otur uania r, forumlar vb. d;^izenley-e-ktir. İşyeri toplantila r ı, böiges*! forumlar düzenleyecektir. İşyerlerinde TJTüD panosu ;lde etmey.. TlJTüD a fi, lora-si y apı l"c e sına ç a i 1 ş 1 1 ac ak t ır. Sen ika 1 haklar için diğer örgütlerle Dirlikte Miting ve yürüyüşler düzen ley-c Jc, üyelerinin ou miting ve yürüyüşlere en geni i ve en etkin bir o iç irade katılmalarını saklayacaktır. Karau kes3v.-inde çalı/mayan ve yasal olarak sendikal iıaklara sahip olan teknik elamanları sendikala / ırmak için, Sen ikalarla işoirli i yaparak send il-al "taklara sahip olan teknik elemanların yo/jn olarak bulundukları işyerlerini saptayacaktır. Yin*. s en- ika l~ria, g.r*. i yeri ve şube düzeyi e gerekse gsrtv'l îberk-j d -zeyı de ortek faaliyet yirütecek, ortaya çıkan soranları tartılacak, oir \ rojram hazırlayacakur. s-*, r^ktiftin * e Sendikalar ile amacına uygun ortak oi ldiriler hazırlayacak, ortau- tppıantılar yapacaktır. Sendikaya irdikleri için işten atıl-e teknik elemanlara s maddi yaroıe saylaycoı liû'.-: k i,;in sendikalar ile oi: Fxktc ert-k fon

10 - 9 - oluşt jrulıassıne çalışacaktır. Sendikalı olmanın getirdiği yararları soınat örnekleriyle sergileyecektir S ü K A t,,l-#ak-jv-; ALININCAYA KADARKI D" NLlSDE ÜYEUir î n ;:n v e t e k n î k ü L im a» l a r i n " z l j k a a k l a ^i h in c o r 'Jn - MASI : ANTI-DEMOKRATİK BASKI VE Y j LANîA a r A KARvI ÇIKILMAM İÇİN TÜTED TARAFINDAN V*RİL- CBK MÜCADELE Grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakların elde edilmesi nin öneminin bilincinde olan TÜTED Sendikal haklar için verilen mücadelenin yanısıra teknik elemanların özlük hakları için de mücadel- verecek, /knırşı lara/ çıkacaktır. ant i-demokratik baskı ve uygulamalars, kıyım- Bunun için, Personel kanunu ve yan ödemeler konusunda, hem Dunların özüne hem de ayrıcalıklar doyurucu uygulam? biçimlerine karşı tavır alacak Vv serçileyecektir. Personel kanununa ilişkin sorunlarda, fazla mesai» vergi iadesi, asgari g^çin indirimi, sosyal yarcıırl^r, kreş vb.sorunlarda gerek işyerleri düzeyinde, gerekse daha üst düzeyde çalışmalar sürdürecektir, :3iyer teknik eleman örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle ve sendikalarla bu ve benzeri sorunların çözümü için ortaklaşa hsd-^f saptayacak ve eylem birliği içinde olacakt ı r. Teknik elemanlar arasında yaratılmak istenen yapay ayırımların her düzeyde üzerine gidecek, için mücadele edecektir. teknik elemanlar m birliği Arkeologlar, bilgi işlem merkezlerinde çalışanlar teknik hizmet ya>arl^r, teknik elemandırlar. 3u nesnel durumun ve onların teknik eleman olmalarından doğan haklarının yüritme organınca da teslif er/ilmesi için sürdürdükleri müca -leyi etkin bir biçimde destekleyecektir. jeneloeki eğitim sorunundan soyut İsınmamak kaydiyla teknik eleman eğitimine ilişkin sorunlarda çözüm önerileri getirecek, teknik elemanların okul sonrası mesleki ve genel eğitim ger~ksinimlerini karşılayıcı yönde öneriler geliştirecek, belirli bir teknik formasyon düzeyinden daha ileri bir düzey geçmeyi isteme ve bu isteğini gerçekleştirebilmek üzere gerekli eğitimi parasal bir so-

11 > ronlu karşılaşraaksızm yapabilme hakkını savunacak ve bunu hayata geçirmeye çalı.^cr'ıciır. Teknik eğiti' geren öğrencilerin sorunlarına diğer teknik eleman örgütleriyle Dirlikte ve ortak çalışma yaparak e ğ i lecek ve ou sorunları tüm teknil elemanların sorunlarının bütünse llisi içinde ele alacaktır. Teknik lıizraet ithaline karşı çıkacaktır. Teknik elemanlar üzerindeki her türlü anti-d^mokratik baskı ve uygulamalara, kıyımlara karşı çıkılacak, bu karşı çıkış kitlesel eylemlere dönüştürülecektir. askıya ve kıyıma uğrayan teknik elemanlara yasal ve maddi yerdim, saklanacaktır, ou amaçla diğer teknik eleman örgütleriyle ortak çala malar yapılacaktır. TUTLD bünyesinde bir hukuk danışmanlığı fonu oluşturulacaktır. Teknik elemanların ister kamu isterse özel kesimde çalışsınlar, formasyonlarının onlara kazandırdığı bilgi ve yeteneklerini kullanmalarını sınırlayan her türlü engele karşı çıkacak, doğruları özgürce soyi yenilmeleri hakkını savunacaktır. Üyelerin bilinç ve kültürel düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulanmak amacıyla merkezi eğitim programları hazırlayacak, seminer, kom.erans paneller düzenleyecektir. 4. D.GER lu-knik LLLMAN 'JRGJTL^R^, DofcOKSATIK KİTeL ve SoiTDİKALARLA ORTAK ÇALINMA T J T L D, teknik elemanların nihai ve gerçek kurtuluşunun işçi sınıfı hareketine ve onun ekseni etrafında verilmekte olan demokrasi ve bakımsızlık mücadelesine tabi olduğunun üiliııçi içinde bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde tüm demokratik güçlerin yanında yer alacak, ekonom ik -deraok r a t ik haklar i^ın verilen mücadelede diğer demokratik kitle örgütleriyle omuz omuza olacaktır. Emperyalizme v e faşizme karşı m ü c a d e l e d e de:'.okra tik güçlerin somut 4ed-f ve pro. ramlar etrafında Ritlesal ve yığınsal düzeydeki eylem birli^indeıf' y a n a olacak ve d i ğ e r demokratik k i t l e örgütleriyle birlikte mücadele edecektir. Onlarla D i r l i k t e kazanılmış olan hak ve özgürlüklüri korumak, hayata geçirmek ve yeni demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi i ç i n birlikte uğraş verecektir, üunj yaparken de mücadelenin vadesini ve nihai hedefini gözden kaçırmayacaktır. TÜTED, çalışanlar kurultayının gerçekleşmesi için kendi

12 - ıı - payinr düşeni yapacak,üiilr projrara hazjrlryarik ctesokrrtik kitle örgütlerine çaurı ye acaktır. Çalışanlar kurultayı düzenleme komitesi oluşturulması için çalışacaktır. Çalışanlar Kurultayı öncesinde, diğer kitle örgütleriyle Dirlikte belgesel forum ve mitinglerin oluşturulmasına çalışacakt ı r. TCJTED, I I I. T e k n ik Eleman Kurultayının kendisine verdiji görevi yerine getirecektir. Kurultaya katılan dijer teknik elemanörgüllariyle birlikte ortak oir eylem planının saptanması ve Dunun hayata geçirilmesi için TJTED kendi payına düşeni yapacaktır. TÜ TED, IV. Teknik Eleman Kurultayının toplanabilmesi için gereken ön çalışmayı yapacak, bu konuda da diğer teknik eleman örgütleriyle işbirliğine gidecektir. IV. T s k n ik Eleman Kurultayının işyerlerinden, bölgelerden gelen delegelere ağırlık kazandırılacak bir biçimde oluşması için çaba gösterilecektir. Yeni şubelerin, yerel temsilciliklerin ve iş yeri temsilcilik lerinin kurulabilmesi için diğer teknik eleman örgütleriyle i ş birliği yrpılacaktır. 5. YAYIN VE ARA,TI7hA ÇALINMALARI 5.1. rjîfiü) HAüfcRL&R TÜTED HAöİSRLER 7-10 k işilik Dir yayın kurulunca ele alınacaktır. Sayfa sayısı artırılacak, içeriyi geliştirilecektir. TCJTED temsilciliklerinden başlayarak her kadenedmn yazı, haoer ve yorumlar yeyin kuruluna iletilm elidir. TÜTED Genel Merkezinin kitlesiyle canlı bağlar kuradilmesinin, hedefler gösterebilmesinin en önemli yöntemlerinden üirisi de budar. ^ubel^rde TÜTEp Haberler Yayın Sorumlularının ve komitelerinin oluşturulması TÜTED Haberlerin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bütün bunların yanısıra TÜTED Haberlerin profesyonel Dir anlayışla ele alınması ve profesyonel bir yayın sorumlusunun görevlendirilmesi gerekecektir Dİ -ser YAYIîILA" VE ARAŞTIRMALAR TÜTED Genel Merkezinde kurulacak "Araştırma, inceleme, Dokümantasyon ve Yayın" Komisyonunun faaliyetler inin oir sonucu olarak sendikalaşma, teknik elemanların sınıfsal konumu, genel olarak teknik elemanların ve kamu görevlilerinin dünya düzeyindeki mücadelesi, ulaştıkları yerler vb. konularda TJTED yayınları

13 hazırlanacaktır. Yine TJlBD' in adı geçen komisyonunun ve huk k danışmanlığının faaliyetlerinin bi# sonucu olarak, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak V'j kısa vadeli çalışmalar yaparak, somut güncel sorunlara ilişkin broşürler çıkarılacak, demeçler basın b ild ir ile ri hazırlanacak, gazetelere yazı yazılacaktır. Aynı kurumda ancak değişik işyerlerinde çalışan teknik elemanların sorunlarını yansıtmak, hed f ve yöntem göstermek, o kurumda çalışan teknik elemanları mücadeleye sokabilmek için merkezi düzeyde bültenler hazırlanacaktır. TÜTâD Şubeleri kendi sorumluluk bölgelerindeki somut sorunlara yönelik bültenler çıkartacaklardır. T Ü TED i tanıtan bir broşür hazırlanarak en kısa zamanda yayınlanacaktır. Diğer ülkelerin teknik eleman örgütlerinin, teknik elemanlarında üye bulundukları işçi sendikalarının yayınları, uluslar arası teknik eleman konferans ve kongrelerinin dokümanları ve yayınları sürekli olarak izlenecek, bunlardan yapılacak çeviriler yayınlanacaktır.

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR 1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de 1 Eylül kutlanıyor. Ülkemiz için yeni bir olgu. Yıllar sonra bir mayıs nasıl kutlandıysa,

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272

TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272 TÜTED T M TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Mitlıatpaşa Cad, 28/24 Yenişehir-ANKARA. Tel;254305 Tarih»20.8.1976 Sayı s1976/272 "Uygulama programı hk. Başkanlığına İlgi; TÜTED Genel Herkesinin 7.8.1976

Detaylı

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI GİRİŞ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 10-11 Nisan 2010 tarihinde Ankara da toplanan 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar ve Sonuç Bildirgesi nin yönlendiriciliğinde

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E MART-NISAN 1978 Sayi: 56 tilted. HABERLER 1 Mims 1978 E NATO'YA HAYIR! NATO Kapitalist, emperyalist sistemin çıkarlarını koruyan bir saldırı örgütüdür. NATO İşçilerin,emekçilerin, bütün dünya halklarının

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

GENEL KURUL KARARLARI BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI

GENEL KURUL KARARLARI BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI GENEL KURUL KARARLARI A.A BİRLEŞİK METAL-İŞ 17.MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ 3 15/12/2007 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 17. MERKEZ GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA Kararlar Komisyonumuz

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Giriş 43. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlayarak 2012-2014 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Kendi içerisinde oluşan yeni mühendislik

Detaylı

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

25. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

25. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 25. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 30.01.2010 İZMİR 24. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2008-2009 yılarını kapsayan 24. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları ile

Detaylı

1.2 Çalışma Programı. Giriş

1.2 Çalışma Programı. Giriş 1.2 Çalışma Programı Giriş Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu na giden süreçte tartışılan ve üyelerimizin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören yaklaşımdan hareketle

Detaylı

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Fikret ASLAN (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet ACAR (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal

Detaylı

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, üyelerimizin aşağıda belirtilen madde gereğince, Süresiz Giriş Kartı

Detaylı

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (212 213) 3.Danışma Kurulu Toplantısı 3.6.213 İÇİNDEKİLER Sunuş 1 Şube Tarihçesi 3 Oda Çalışma İlkeleri 1 13.Dönem Şube Organları 13 13. Dönem Çalışma Programı

Detaylı

SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI

SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI 7. DÖNEM Merkez Genel Kurulu ÇALIŞMA RAPORU 11-12 NİSAN 1992 GENEL KURUL TOPLANTI ADRESİ: Ankara serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Birleşik Metal-İş BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373

Detaylı

KAMUOYUNA. Sivas'ta 37 can alan olay, laik cumhuriyetin yıkılmasına ve. devlet ve hükümet kabul edilemez bir zaafiyet göstermiştir. çağırıyoruz.

KAMUOYUNA. Sivas'ta 37 can alan olay, laik cumhuriyetin yıkılmasına ve. devlet ve hükümet kabul edilemez bir zaafiyet göstermiştir. çağırıyoruz. Karanlık amaçlı Sivas senaryosu için 12 'temmuz 1993 günlü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ve tüm üyelerimizin düşüncelerini yansıttığma inandığımız duyurumuzu aşağıda veriyor ve tüm gerici odakları

Detaylı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Makina Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Programı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Odamızın iki yıllık sürecindeki çalışmalarına kılavuzluk

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ve sorumluluğu yerine getirebilmek

Detaylı

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34 HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34 T.B.M.M YER 96-661 YIL 1994 CLT KSM KOP DEM 9G-970 KÜTÜPHANESİ» -.. HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ HADEP PROGRAM 1994 1-GÎRtŞ Bugün dünyada vatandaşlarına refah düzeyi

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 24 ŞUBAT 2011 CHP PARTİ MECLİSİNE SUNULAN MYK RAPORU (24 Şubat 2011) İÇİNDEKİLER MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı