KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ"

Transkript

1 Bilgisi2 Hayat

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali YILDIRIM Doç.Dr. Ercan KÝRAZ Yrd. Doç.Dr. Kemal Akkan BATMAN Komisyon Üyeleri: Osman VAÝZ Kadriye AKANDERE Akýþ YEÞÝLADA 2008

3 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz SÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým KÜLTÜR VE ZAMAN: DÜN-BUGÜN-YARIN Ben/Kendim Fiziksel özellikler Duygu BEBEKKEN VE BÜYÜYÜNCE Dün Bugün Yarýn BEN 2A.1 Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanýr ve tanýtýr. 2A.2 Duygularýný fark ederek kendini tanýr ve ifade eder. 2A.3 Neleri kolayca yapabildiðine ve neleri yapmaktan hoþlandýðýna karar verir. 2A.4 Kendisinin çocukluðu hakkýnda araþtýrma yapar. 2A.5 Arkadaþýnýn küçüklük çaðlarýný araþtýrýr. 2A.6 Kendi küçüklük resmini arkadaþlarýyla paylaþýr. 2A.7 Kendinin ve arkadaþýnýn küçüklüðk dönemlerini kýyaslar. 2A.8 Yakýn gelecekte nasýl bir çocuk olmak istediðini tartýþýr. 2A.9 Kýsa bir öz geçmiþ hazýrlayarak kendini tanýtýr. Kiþisel niteliklerden öz saygý ve öz güven Kiþisel niteliklerden kendini tanýma ve kiþisel geliþimini izleme, yeniliðe açýklýk, geçmiþ ve gelecek olgusu Ayna Ayna Söyle Bana Cep aynalarýna bakarak fiziksel özelliklerini oluþturan ana ögeleri fark ederler. Boy ve kilolarýný aileleriyle birlikle belirleyerek kaydederler. Sýnýfta kendilerini tanýtýrlar. Duygularýmýn Yüzleri Var Çeþitli resimlerden yararlanýlarak duygular ve duygularýn ifadesi üzerine konuþulur. Ben Kimim? Yapabildikleri beceriler ve hoþlandýklarý durumlarla ilgili resimleri gazete ve dergilerden kesip yapýþtýrarak kolaj çalýþmalarý yaparlar. Küçük Dedektif Bir konu belirlenerek öðrencilere kendilerinin bu konu ile ilgili ne bildikleri ve ne bilmek istedikleri sorulur. Öðrenciler konu ile ilgili sorularýný resimli kaynaklardan yararlanarak cevaplarlar. Bebekken Ben Öðrencilerin anne-babalarýna veya yakýn çevrelerine kendi bebeklikleriyle ilgili sorular sormalarý istenir. Edindikleri bilgileri gerektiðinde sýnýfta sözlü olarak sunarlar. Öz Geçmiþim Öðrencilerden, öz geçmiþlerini kendi cümleleriyle yazarak hazýrlamalarý istenir. 2

4 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz 2A.10 Okuluyla ve okul çalýþanlarýyla ilgili duygu ve düþüncelerinin zaman içinde nasýl deðiþtiðini açýklar. 2A.11 Gerektiðinde büyüklerinden yardým alarak kiþisel bakýmýný yapar. 2A.12 Saðlýðýný koruma sorumluluðunu üstlenir ve okulda saðlýðýný korumak için yapmasý gerekenleri yazar. 2A.13 Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiðini araþtýrýr. 2A.14 Dengeli ve düzenli beslenmek için doðal ve saðlýklý ürünleri tüketir. Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven ve saðlýðýný koruma üzerinde durulacaktýr. Þu Köþe Mutluluk Köþesi Sýnýf dört duygu köþesine (mutluluk, mutsuzluk, korku, güven) bölünür. Öðrenciler hissettikleri duygulara göre bu köþelerden birini seçer ve sebebini açýklarlar. Benim Gibi Yap Ayna tekniði ile eþler hâlinde çeþitli kiþisel bakým rollerini canlandýrýrlar. Reçete Soru cevap yöntemi ile saðlýklarýný koruma sorumluluklarýný yerine getirip getirmedikleri tartýþýlýr. Öðrenciler doktor rolüne girerek saðlýksýz bir çocuðun saðlýðýný korumak için neler yapmasý gerektiðini belirten bir reçete yazarlar. Tabaðýma Alýyorum Verilen besin gruplarýnýn resimleri arasýndan doðal ve saðlýklý olanlarý seçmeleri istenir. Öðrencilerden, tanýdýklarý yetiþkinlerle evde hazýrlanan yiyeceklerin, niçin ayak üstü atýþtýrýlan yiyeceklere tercih edilmesi gerektiði hakkýnda bir röportaj yapmalarý istenir. EYLÜLSÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým BÜYÜME SAÐLIK SAÐLIK ÇEVRE BESLENME DUYGULAR Türkçe dersi Konuþma öðrenme alaný: Kendini Sözlü Olarak Ýfade Etme duygu yönetimi ile iþkilendirilecektir. Okula gelirken ve okulda yapýlacak kiþisel bakým Okuldaki beslenme saatlerinde bu konu Saðlýk Kültürüne vurgu yapýlacak. 3

5 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz SÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým ÝLETÝÞÝM DUYGULAR ÝLETÝÞÝM DUYGULAR... 2A.15 Arkadaþlarýnýn bir günlerini nasýl geçirdiklerini araþtýrarak gün içinde yaptýklarý ayný ve farklý etkinlikleri fark eder. 2A.16 Arkadaþlarý ile farklýlýklarýn doðal olduðunu kabul eder. 2A.17 Kendisinin ve arkadaþlarýnýn bedeninin deðerli olduðunu kabul eder. 2A.18 Arkadaþlarýyla iliþkilerinde olumlu deðerleri gözetir. 2A.19 Duygularýnýn kendisini ve arkadaþlarýný nasýl etkilediðini fark eder. 2A.29 Okulu, öðretmeni ve arkadaþlarýyla ilgili duygu ve düþüncelerini aktarmak için görsel materyaller tasarlar. 2A.21 Öðretmeni ve arkadaþlarýyla iletiþim kurarken nezaket ifadeleri kullanýr. 2A.22 Özensiz iletiþimin yaratacaðý sorunlarý belirler. 2A.23 Gerektiðinde öðretmenlerinden ve arkadaþlarýndan yardým ister. 2A.24 Birlikte oynamak ve çalýþmak için arkadaþlarýný örgütler. Özel gün kutlamalarý için plan yapar ve bu plana uygun davranýþlarda bulunur. Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven, hoþgörü, farklýlýklara saygý, kendini tanýma ve kiþisel geliþimini izleme,adalet, saygý, sevgi, barýþ, etik davranma, iletiþim becerisi, yardýmseverlik, toplumsallýk, planlama ve üretim,liderlik Çocuklarýn okul ve okul dýþý yaþamýndaki benzerlikler ve farklýlýklar üzerinde durulacaktýr. 4 Arkadaþým Özel ve Farklý Seçtikleri arkadaþlarýyla bir gününü nasýl geçirdiði ile ilgili röportaj yaparlar. Kendi yaþantýlarý ile karþýlaþtýrarak benzerlik ve farklýlýklarý belirlerler. Akvaryumdaki Balýklar Verilen iki resim arasýndaki farklarý bulurlar. Ýkiz kardeþlerin bile birbirinden farklý olduklarý vurgulanýr. Ayný ve farklý büyüklük ile renklerde hazýrlanan balýklar yardýmýyla oluþturulan akvaryumlarý incelerler. Hangisinin, neden güzel olduðu sorulur. Her bireyin farklýlýðýyla güzel ve deðerli olduðu üzerinde konuþulur. Çiçeðin Açtý Mý? Arkadaþ iliþkilerinde hangi davranýþlarýn olumlu olduðunu belirlerler. Her doðru davranýþ için, yapýlan çiçekler üzerine öðrencinin adý ve olumlu davranýþý yazýlarak pekiþtireç verilir. Sen Öyle Söyleyince Verilen boþluk tamamlama cümlelerini eþler hâlinde karþýlýklý olarak tamamlamalarý saðlanýr. Gönüllü öðrenciler yaþadýklarý deneyimleri sýnýfla paylaþýrlar. Duygu Posteri Gazete ve dergilerden kestikleri çeþitli resim ve yazýlar yardýmýyla okul, öðretmen ve arkadaþlarýyla ilgili duygu ve düþüncelerini yansýttýklarý poster hazýrlarlar. Sihirli Sözcükler Öðretmenin söylediði kaba ve nazik kelimelerle kurulmuþ cümleler karþýsýnda hissettiklerini paylaþýrlar. Turp Rondu Turp Rondu adlý oyun oynatýlýr. Oyunun sonunda oyun ile ilgili düþüncelerini paylaþýrlar. Yardýmlaþmanýn ve paylaþmanýn önemi vurgulanýr. Topla Bitsin Sýnýf sayýsýna göre takýmlar oluþturulur.öðrenciler takýmlarýna bir lider seçerler. Liderler bahçede veya spor salonunda renklere göre daðýtýlan kaðýt topaklarýný toplamak için takým arkadaþlarýný yönlendirirler. En kýsa sürede kâðýtlarý toplamayý baþaran takým birinci kabul edilir. Özel Bir Gün Kutlama yapýlacak özel bir gün belirlenir. Hep birlikte plan yapýlýr ve uygulamaya konulur.

6 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz 2A.25 Sýnýfýnýn ve sýrasýnýn yerini þekil çizerek gösterir. 2A.26 Okul kurallarýnýn neden konduðunu araþtýrýr ve açýklar. 2A.27 Kendisinin ve arkadaþlarýnýn etik olmayan davranýþlarýný fark eder ve bu davranýþlarý onaylamadýðýný belirtir. 2A.28 Okul ve sýnýf eþyalarýný neden özenli kullanmasý gerektiðini açýklar. 2A.29 Okuldaki kaynaklarý bilinçli tüketmenin önemini sözlü olarak ifade eder. 2A.30 Basýlý materyallerden yararlanarak bilinçli tüketicinin ayýrt edici özelliklerini sözlü olarak ifade eder. 2A.31 Okulda kendisinin ve arkadaþlarýnýn güçlü yanlarýný tanýr. 2A.32 Okulda ortaya çýkabilecek sorunlarla ilgili farklý çözüm yollarý üretir. 2A.33 Eðitici çalýþmalar ile ilgili olarak geliþtirilen bir proje üzerinde arkadaþlarýyla iþ birliði yaparak çalýþýr. 2A.34 Görev aldýðý eðitici çalýþmalarýn kiþisel geliþimine katkýsýný açýklar. 2A.35 Bulunduðu eðitici çalýþmalarýn amaçlarýný gerçekleþtirmek için arkadaþlarýný güdüler. 2A.36 Grup çalýþmalarý sýrasýnda baþka gruplarla dayanýþma içine girerek kendi grubuna destek saðlar. 2A.37 Yapýlacak iþler konusunda arkadaþlarýný cesaretlendirir. 2A.38 Gerektiðinde arkadaþlarýna yardýmda bulunur. 2A.39 Okulla ilgili günlük iþlerini öncelik sýrasýna koyar. 2A.40 Her iþi belirlenen zaman içinde yapar. 2A.41 Ders araç gereçlerini günlük ders programýna göre hazýrlar ve bunlarý uygun bir biçimde kullanýr. 2A.42 Kaynak kitaplardan nasýl yararlanacaðýný bilir. Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven, hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma, mekaný ve zamaný algýlama zaman, para ve materyal kullanma bilinçli tüketicilik Türkçe'yi doðru, etkili ve güzel kullanma becerisi niteliklerden yeniliðe açýklýk, katýlým, paylaþým, iþbirliði ve takým çalýþmasý becerisi planlama ve üretim öðrenmeyi öðrenme Benim Yerim Basit çizimler yaparak sýnýfýnýn ve sýrasýnýn yerini kâðýt üzerinde gösterirler. Kurbaðalar Okulunda Bir Gün Öðrenciler Kurbaðalar Okulunda Bir Gün adlý oyunu canlandýrýrlar. Oyun sonunda kurallarýn neden gerekli olduðu tartýþýlýr. Bu Okul Hepimizin Çeþitli problem durumlarý verilir. Bu problemleri dokuz odalý sorun çözme evi tekniði ile çözerler. Kendimi Kutluyorum Kendilerine baþta zor görünen ancak sonra baþardýklarý durumlarý kutlama cümleleriyle verilen kartlara yazarlar. Kartlar sýnýf panosuna asýlýr. Arkadaþýmla Alay Etme! Drama yöntemi ile okulda karþýlaþabilecekleri sorunlara ilgili çözüm yollarý üretirler. Görev Baþýnda Görev aldýðý eðitici çalýþmada arkadaþlarý ile grup oluþtururlar. Seçtikleri bir proje üzerinde görev daðýlýmý yaparak çalýþýrlar. Baþka... Görev aldýklarý eðitici çalýþmanýn kiþisel geliþimlerine katkýsýný ve amaçlarýný gerçekleþtirmek için arkadaþlarýyla birlikte neler yapabileceklerini baþka tekniði ile açýklarlar. Birlikte Baþarabiliriz! Sýnýf sayýsýna göre gruplar oluþturulur. Her bir gruptan þarký ya da grup tezahüratý bulmalarý istenir. Grup üyeleri diðer gruplarla da baðlantý kurarak þimdiye kadar bilinen tezahüratlar hakkýnda konuþurlar. Birbirlerine cesaret verici sözler söyleyerek grupla birlikte baþarýlarýný kutlamakta kullanacaklarý bir þarký ya da tezahürat oluþtururlar. Arkadaþýma Yardým Ediyorum Yardým ile ilgili bir hikâye okunur. Hikâyenin sonunu tamamlarlar. Kendi yaþadýklarýndan örnekler verirler. 5 EYLÜLSÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým ÇEVRE VE DOÐA Bitki Hayvan Ýnsan ÇEVRE VE DOÐA

7 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz SÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým TAÞITLAR VE TRAFÝK TAÞITLAR VE TRAFÝK... MESLEKLER Meslek Müdür Müdür Yardýmcýsý Öðretmen Okul Sekreteri Memur Hizmetli 2A.43 Okula geliþ ve gidiþlerinde karþýlaþtýðý taþýtlarý gözlemler, türlerine göre sýnýflandýrýr. 2A.44 Okula geliþ ve gidiþlerinde yayalarýn doðru yanlýþ davranýþlarýný ayýrt ederek listeler. 2A.45 Okula geliþ ve gidiþlerinde kendisi ve baþkalarýnýn güvenliði için trafik kurallarýna uyar. 2A.46 Okula geliþ ve gidiþlerinde karþýlaþtýðý insanlarla etkileþimde bulunurken nasýl davranmasý gerektiðini açýklar. 2A.47 Okulu ve çevresini korumak için kendine düþen görevleri yapar. 2A.48 Doðal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereðini yerine getirir. 2A.49 Okulda çalýþanlarýn mesleklerini ve görevlerini tanýr. Kiþisel niteliklerden öz saygý, öz güven, hoþgörü, farklýlýklara saygý, çevreyi tanýma, trafik kurallarýna uyma güvenlik ve korunmayý saðlayabilme becerisi sorumluluk doðal afetlerden korunma Çantam ve Ben Okula giderken ve okulda yapýlacak günlük iþlerle ilgili verilen resimleri ve resimlerle ilgili cümleleri, öncelik sýrasýna koyarlar. Bir önceki gün istenen ders araç gereçlerini getirip getirmedikleri kontrol edilir. Bu araç gereç ve çeþitli materyallerle Üretim Bandý etkinliði yapýlýr. Bir kiþinin görevini zamanýnda yapmamasýnýn yaratabileceði sorunlar üzerinde tartýþýlýr. Kitaplýkta Sýkýþýklýk Var! Kaynak kitaplardan nasýl yararlandýklarý sorulur. Belirlenen bir konuyu kaynak kitaplardan yararlanarak araþtýrmalarý istenir. Taþýtlarýn Sahnesi Gar, otogar, liman vb. yerlere inceleme gezisi yapýlýr. Buralarda bulunan taþýtlarý gözlemlemeleri ve çalýþma kaðýtlarý üzerinde sýnýflandýrmalarý saðlanýr.. Yayalar Sýnavda! Trafikle ilgili sýnýf içi ve dýþý etkinlikler yapýlýr. MEB Trafik Güvenliði Öðretmen Kýlavuzu ve tepegöz yansýlarýndan yararlanarak yayalarýn doðru ve yanlýþ davranýþlarý ile ilgili çalýþmalar yapýlýr. Tanýdýklarýmýz Tanýmadýklarýmýz Drama yöntemiyle tanýdýklarý ve tanýmadýklarý kiþilerle etkileþim örneklerini canlandýrýrlar. Dramadan sonra nasýl ve neden sorularýyla davranýþlarýnýn sebeplerini açýklarlar. Atýklarý Deðerlendirelim Okul ve çevresinde bulunan deðerlendirilebilir atýklarý toplarlar. Bu atýklar toplanmasa ve her yer çöp olsa ne olacaðý sorulur. Toplanan atýklarla belirledikleri bir çalýþmayý gerçekleþtirirler. Sýnýfta Tehlike Avý Deprem sýrasýnda bulunduklarý sýnýfta neler olabileceðini hayal etmeleri istenir. Bir deprem sýrasýnda sýnýfta tehlike yaratabilecek eþyalar ve durumlarý tespit ederek öðretmen rehberliðinde gerekli önlemleri alýrlar. Ýyi ki O Var Okulda çalýþanlarýn (öðretmen, müdür, müdür yardýmcýsý, hizmetli vb.) yaptýklarý çalýþmalar ile ilgili sorular sorulur. Cevaplar alýnýr. Varsa eksik bilgiler tamamlanýr ve yanlýþ bilgiler düzeltilir. Güçlüklerle karþýlaþtýklarý durumlarda rahatlýkla okul çalýþanlarýndan yardým isteyebilecekleri belirtilir. 6

8 A-Ben ve Arkadaþým Okuldayýz 2A.50 Okulun hangi mevsimde açýldýðýný mevsimin de özelliklerini düþünerek söyler. 2A.51 Sonbahar mevsiminde çevresindeki deðiþiklikleri keþfeder. 2A.52 Sonbahar mevsiminde çevresinde yetiþen meyve ve sebzeleri tanýr. 2A.53 Sonbahar mevsiminde çevresinde yetiþen ülkesine özgü meyve ve sebzeleri tanýr. 2A.54 Ben ve Arkadaþým Okuldayýz temasýnda geçen kavramlarý yerinde ve doðru bir biçimde kullanýr. Hangi Mevsimdeyiz Acaba? Sonbahar mevsimi ile ilgili tartýþma ve araþtýrma etkinlikleri düzenlenerek çocuklarýn aktif olabileceði durumlkar yaratýlýr. Neler Öðrendim? Ben ve Arkadaþým Okuldayýz temasýnda geçen kavramlar belirlenir. Öðrenciler belirlenen kavramlarý kullanarak cümleler kurarlar. Kurduklarý cümlelerle hikâyeler oluþtururlar. Oluþturduklarý hikâyeyi canlandýrýr ya da resimlendirirler. EYLÜLSÜRE/AY Eylül - Ekim - Kasým SONBAHAR MEVSÝMÝNDEYÝZ Mevsim Sonbahar Çevre Meyve Sebze Kiþisel niteliklerden doða ve çevreye saygý I KULLANMA Ben ve Arkadaþým Okuldayýz temasýnda geçen kavramlar. 7

9 B-Ben ve Ailem ve Yuvam SÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak DOÐA DOÐA 2B.1 Her canlýnýn farklý özelliklere sahip bir yuvasý olduðunu fark eder. 2B.2 Evini eþsiz kýlan ayýrt edici bir özelliði belirtir. Evindeki bitki ve hayvanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için sorumluluk alýr. 2B.3 Küçükken sahip olduðu bir oyuncaðýyla ilgili duygu ve düþüncelerini ifade ederek bunu arkadaþlarýyla paylaþýr. 2B.4 Aile büyüklerinin küçükken oynadýðý oyunlarý araþtýrýr, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaþlarýnýn oynadýðý oyunlarý karþýlaþtýrarak deðiþimi fark eder. Önceki yýllarda ve þimdi tek baþýna yapabildiði ve yapamadýðý davranýþlarý karþýlaþtýrarak zaman içinde nasýl bir deðiþim geçirdiðini fark eder. Kiþisel niteliklerden öz güven ve öz saygý sorumluluk ve farklýlýklara saygý Kiþisel niteliklerden giriþimcilik, geçmiþ ve þimdiki ve gelecek zaman, araþtýrma becerisi, bilimin temel kavramlarý ve farklýlýklara saygý Türkçe dersi Konuþma öðrenme alaný :Kendini Sözlü Olarak Ýfade Etme ile iliþkilendirilecektir. Türkçe dersi Konuþma öðrenme alaný Kendini Sözlü Olarak Ýfade Etme ve Okuma öðrenme alaný Tür Yöntem ve Teknikleri Uygun Okuma ile iliþkilendirilecektir. [!] Aile bireyleri arasýnda fiziksel özellikler, kiþisel beðeniler, tercihler vb. açýsýndan farklýlýk ve benzerlikler üzerinde durulacaktýr. 8 Yuvasý Hangisi? Karýncalar ev yapsaydý nasýl yaparlardý? sorusuyla çeþitli hayvanlarýn farklý özellikte yuvalarý olduðuna dikkat çekilir. Öðrenciler hayvanlar ve yuvalarý ile ilgili resimli kartlarý eþleþtirirler. Evim Evim Güzel Evim Kendi evini herkesin evinden eþsiz kýlan özellikleri listelemeleri ve listelerindekileri okumalarý istenir.arkadaþlarýnýn listesindekilerden farklý olan ve evini eþsiz kýlan bir özelliði seçer ve belirtirler. Çiçekler Hiç Ölür Mü? Çiçekler Hiç Ölür Mü? hikâyesi okunur. Öðrenciler hikâyenin sonunu tamamlarlar. Sýnýfa toprak, saksý ve fide getirmeleri istenir. Öðretmen rehberliðinde dikilen fideleri, evlerine götürerek bakýmlarýný üstlenmeleri istenir.belli aralýklarla sýnýfa getirilen bitkilerin büyüme ve geliþimi birlikte gözlemlenir. Senin Yaþýndayken Proje çalýþmasýyla aileleri ve çevrelerindeki örnek kiþilerin çocukluðunu, aile bireyleri arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý araþtýrýrlar. Araþtýrma sonuçlarýný yazarak resimlerle birlikte dosyalarlar. Aile Bilmecesi Öðrenciler gruplara ayrýlýr. Her grup daha önceki gözlemlerinden ve çeþitli bilgi kaynaklarýndan yararlanarak aile yapýlarý hakkýnda bilgi toplar. Výzýltý 33 tekniði ile aile yapýlarý tartýþýlýr. Ýþte Benim Annem Ve Babam Öðrencilerin anne, babalarý veya diðer aile büyükleri hakkýnda bildiklerini kendi cümleleriyle yazarak sunmalarý istenir. En Sevdiðim Oyuncak En çok sevdikleri oyuncaklarýný sýnýfa getirirler. Kendileri için bu oyuncaðýn ne anlam ifade ettiðini açýklamalarý istenir. Büyük bir torba ya da çuvala konulan bu oyuncaklardan biri torbadan çekilerek hangi öðrenciye ait olduðu sorulur. Oyuncaklarýnda yapmak istedikleri deðiþiklikleri yazýlý olarak ifade ederler. Bez Bebek ile Topaç Aile büyüklerine, araþtýrma kâðýdýndaki sorularý yönelterek onlarýn çocukken oynadýklarý oyun ve oyuncaklar hakkýnda bilgi toplarlar. Bu bilgileri sýnýfta yazýlý olarak sunarlar. Kendi oynadýklarý oyun ve oyuncaklarla geçmiþte oynanan oyun ve oyuncaklar arasýndaki farklýlýklarý ve benzerlikleri belirlerler. Aile büyüklerinden öðrendikleri ve grup arkadaþlarýyla belirledikleri bir oyunu bahçede oynarlar. Bu Ben Miyim? Öðrencilerin geçen yýl ve þimdi yapabildikleri ve yapamadýklarý davranýþlarý verilen çalýþma kâðýdýna yazmalarý istenir. Bunlarý birbirleriyle karþýlaþtýrarak büyüme ile ilgili duygularýný yazýlý olarak ifade ederler.

10 B- Ben, Ailem ve Yuvam 2B.5 Aile bireylerinin iþ ve mesleklerini tanýr. 2B.6 Fiziksel özelliklerini tanýyarak olumlu bir beden imgesi geliþtirir. 2B.7 Organlarýn iþlevleri ile saðlýklý yaþam arasýndaki iliþkiyi kavrar. 2B.8 Kiþisel bakýmýný ihmal etmenin yol açacaðý sorunlarý araþtýrýr. 2B.9 Dengeli ve düzenli beslenmek için neler yapmasý gerektiðini araþtýrýr. 2B.10 Dengeli ve düzenli beslenme ile büyüme arasýndaki iliþkiyi kavrar. Saðlýklý büyüme ve geliþme ile spor arasýndaki iliþkiyi kavrar. Kiþisel niteliklerden öz saygý ve yararlý insan olmak Kiþisel niteliklerden öz güven ve öz saygý kendini tanýma ve kiþisel geliþimini izleme saðlýk kültürü ve saðlýðýný koruma Onlar Ne Ýþ Yapýyorlar? Ailesindeki kiþilerin hangi mesleðe sahip olduklarý ile ilgili sorular sorulur. Cevaplar alýnýr. Varsa eksik bilgiler tamamlanýr ve yanlýþ bilgiler düzeltilir. Güçlüklerle karþýlaþtýklarý durumlarda rahatlýkla ailelerinden yardým isteyebilecekleri belirtilir. Sözsüz hikâye Sözsüz hikâye etkinliði ile ailelerinin mesleklerini canlandýrýrlar. Aileleri ile dayanýþma ve iþbirliði içerisinde bulunduklarý bir durumu ve bu konudaki duygu ve düþüncelerini þiir, resim ve müzik yoluyla ifade ederler. Kendim Olmak Ne Güzel! Saðlýk ile ilgili bir hikâye okunur. Hikâyedeki kahramanýn yaþadýklarý ile ilgili duygu ve düþüncelerini ifade ederler. Paha Biçilemez Makine Kalp, akciðer, mide ile ilgili resimler ve yansýlar kullanýlarak bu organlarýn iþlevleri tanýtýlýr. Saðlýklý yaþam ile organlarýn iþlevleri arasýnda iliþki kurmalarý saðlanýr. Diþler Nasýl Çürür? Öðretmen rehberliðinde yumurta kabuðunu sirke, su, kahve, kola ve su içinde bekleterek gözlemlerler. Diþlerin nasýl çürüdüðü ile bu gözlemler arasýnda baðlantý kurmalarý saðlanýr. Yiyecek Oyunu Besin gruplarýndan yararlanarak yiyecek oyunu kartý hazýrlanýr. Öðrenciler zar ile kurallara uygun olarak oynarlar. Dengeli beslenen çocuklar ile beslenmeyen çocuklar arasýndaki farklarý bulurlar. Jimnastik Yaparken Neler Oluyor? Spor salonu ya da bahçede jimnastik hareketleri yaptýrýlýr. Bu hareketlerden sonra nefes alýp verme ve kalp atýþ hýzlarýna dikkat çekilerek sporun vücudumuza yararý açýklanýr. EYLÜLSÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak SAÐLIK MESLEKLER Meslek/ Ýþ Birey BÜYÜME SAÐLIK BESLENME DUYGULAR 9

11 B-Ben ve Ailem ve Yuvam KIÞ MEVSÝMÝNDEYÝZ Mevsim Kýþ Çevre Meyve Sebze Canlý SÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak MEVSÝMLER 2B.11 Hangi mevsimde olduðumuzu mevsimin de özelliklerini düþünerek söyler. 2B.12 Kýþ mevsiminde çevresindeki deðiþiklikleri keþfeder. 2B.13 Kýþ mevsiminde çevresinde yetiþen meyve ve sebzeleri tanýr. 2B.14 Kýþ mevsiminde çevresinde yetiþen ülkesine özgü meyve ve sebzeleri tanýr. Ailesinin ve çevresindeki insanlarýn kýþ mevsimine nasýl hazýrlandýklarýný gözlemler. Hangi Mevsimdeyiz Acaba? Kýþ mevsimi ile ilgili tartýþma ve araþtýrma etkinlikleri düzenlenerek çocuklarýn aktif olabileceði durumlar yaratýlýr. Kiþisel niteliklerden öz saygý ve öz güven ile araþtýrma becerisi üzerinde durulacaktýr. Gözlem formu ile 10

12 B- Ben, Ailem ve Yuvam 2B.15 Çeþitli ortamlarda baþkalarýyla iletiþim kurarken hangi duyulardan yararlandýðýný açýklar. 2B.16 Ailesi ve yakýn çevresiyle olan iliþkilerini geliþtirmek için yeni fikirler öne sürer. 2B.17 Aileyi ilgilendiren konularda karar alýnýrken görüþ bildirir. 2B.18 Aile içinde kimin kime, nasýl yardým ettiðini gözlemler. 2B.19 El-göz koordinasyonunu ve el becerilerini geliþtirebilecek aile içi görevleri üstlenmeye istekli olur. 2B.20 Aile içinde görev paylaþýmýna katýlýr, üzerine düþen görevi yapmaktan mutluluk duyar. 2B.21 Aile içinde üstlenebileceði görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. 2B.22 Evde uyulmasý gereken kurallarýn belirlenmesine katkýda bulunur. Evde uygun bir öðrenme ortamý yaratmak için büyüklerinden yardým alýr. Kiþisel niteliklerden iletiþim becerisi, sorumluluk, yeniliðe açýklýk, yaratýcý düþünme becerisi, sevgi ve yardýmseverlik Türkçe dersi Konuþma öðrenme alaný: Tür Yöntem ve Teknikleri Uygun Okuma ile iliþkilendirilecektir. Aile, okul, cadde ve sokak gibi ortamlar Aile ile iþ birliði kurulur. Duyu Gezintide Ýnsanlarýn hangi duyularý ile iletiþim kurduklarýný gözlemlemeleri istenir. Soru- cevap yöntemi ile konuyla ilgili sorularý cevaplarlar. Hazýrlanan Kare Bulmaca birlikte tamamlanýr. Benim de Sözüm Var! Aileleri ve yakýn çevreleriyle iliþkilerinde karþýlaþtýklarý bir problemi (eve kedi-köpek veya yeni bir eþya alýnmasý, tatile nereye gidileceði vb.) aile üyelerinin rollerine girerek canlandýrýrlar. Drama yöntemiyle aile içinde karara katýlma deneyimi kazanmalarý saðlanýr. Birlikten Kuvvet Doðar Verilen araþtýrma kâðýdýndaki yönergelere göre aile içinde kimin kime hangi konuda yardým ettiðini belirlerler. Öðrencilerin aileleriyle iþ birliði kurularak aile üyelerinin katýldýðý Temizlik Oyunu nu oynamalarý istenir. Evlerinde oynadýklarý bu oyunla ilgili duygu ve düþüncelerini yazýlý olarak sunarlar. Aile içinde baþka hangi görevleri üstlenilebileceði ile ilgili beyin fýrtýnasý yapýlýr. Kim Yardým Edecek? Nasýl çalýþtýðýnýzda daha iyi öðreniyorsunuz? sorusu yöneltilir. Alýnan cevaplardan yola çýkarak uygun öðrenme ortamlarýnýn özellikleri belirlenir. Bu öðrenme ortamlarýný oluþturmak için ailelerinden nasýl yardým alabilecekleri ifade edilir. EYLÜLSÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak ÝLETÝÞÝM SORUMLULUK ÝLETÝÞÝM SORUMLULUK (günaydýn- hosçakal..) Ýletiþim Dayanýþma Sorun-Çözüm Mesaj Beden Dili Etik Deðerler Ýletiþim Araçlarý Teknolojik Ürün Özel Eþya Tutumluluk Para Bütçe AÝLEMLE ÝLÝÞKÝLERÝM Planlama Araþtýrma kâðýdý ve öz deðerlendirme formu ile 11

13 B-Ben ve Ailem ve Yuvam SÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak ZAMAN PLANLAMA PARA ZAMAN PLANLAMA PARA 2B.23 Gün boyunca neleri, ne zaman yapacaðýný belirler; bunlarý sýraya koyar. 2B.24 Günlük ve haftalýk çalýþma planý yaparak zaman ifadelerini doðru kullanýr. 2B.25 Yemek, uyku, ders çalýþma ve oyun saatlerine uymak için özen gösterir. 2B.26 Tasarruf kavramýný öðrenir ve insanlarýn niçin tasarruf yaptýklarýný araþtýrýr. 2B.27 Evdeki kaynaklarý bilinçli olarak tüketir. 2B.28 Yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. 2B.29 Yetiþkinleri gözlemleyerek para harcamayý gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleþtirip gerçekleþtiremeyeceðini tartýþýr. 2B.30 Tatillerini nasýl geçireceðine iliþkin kiþisel planlar yapar ve bunlarý aile üyeleriyle paylaþýr. 2B.31 Ailesiyle birlikte eðlenmek için planlar yapar, yaptýðý planlarý ailesiyle paylaþýr. Ailesiyle birlikte gezilere katýlmaktan zevk alýr. Kiþisel niteliklerden zaman, kaynak, para ve materyal kullanma sabýr, planlama ve üretim, bilinçli tüketicilik, eðlenme, öz güven ve sevgi Matematik dersi Zamaný Ölçme ile iliþkilendirilecektir. Elektrik, su, gaz,odun,kömür gibi kaynaklar Hafta sonu, dönem tatili ve yaz tatili kavramlarý [!] Müze, tarihî yer ve doða gezileri Aile ile iþ birliði kurularak 12 Önce ve Sonra Verilen saatler ile gün boyunca yapýlacak iþlerin resimlerini eþleþtirerek öncelik ve sonralýk sýrasýný belirlerler. Zamanýný doðru kullanamayan bir çocuðun yaþadýklarý ile ilgili bir hikâyenin sonunu zaman ifadelerini kullanarak tamamlarlar. Arzu Þenlik'te Arzu Þenlik'te hikâyesini okurlar ve canlandýrýrlar. Hikâye sýrasýnda ve sonrasýnda tasarruf, para, istek ve ihtiyaç kavramlarý ile ilgili sorular sorulur. Sýnýfa çeþitli materyaller getirirler. Yeterince para biriktirmiþ olduklarýný düþünmeleri ve bu parayla satýn almak istedikleri bir ürün hayal etmeleri istenir. Getirdikleri materyallerle satýn almak istedikleri ürünü yaparlar. Gülelim Eðlenelim Beyin fýrtýnasý tekniði ile tatilde neler yapabileceklerini belirlerler. Belirlenen seçeneklerden (kitap oskuma, oyun oynama, akraba ziyareti, yeni bilgi ve beceriler öðrenme, hobilerle uðraþma vb.) uygun olanlarla bir tatil planý yaparlar. Müze, tarihî yer ve doðal güzelliklerle ilgili film seyredilir. Aileleriyle oynayabilecekleri üç oyun sýnýfta oynatýlýr. Aile ile baþka hangi oyunlarý oynayabileceklerine iliþkin fikirler üretirler. Gezi Hatýralarý Ailesiyle birlikte yaptýðý gezilere iliþkin anýlarýný, duygularýný aný defterine yazarak sýnýfta sunarlar. Gezilerde topladýklarý taþ, bitki, kartpostal, vb. örnekleri sýnýfta sergilerler.

14 B- Ben, Ailem ve Yuvam 2B.32 Kendisinin ve baþkalarýnýn hata yapabileceðini ve bunun da doðal olduðunu kabul eder. 2B.33 Etik davranýþlarýn güven duygusunu nasýl güçlendirdiðini ve etik olmayan davranýþlarýn da güven duygusunu nasýl zedelediðini açýklar. 2B.34 Çevresindekilerin kabul edilemeyen davranýþlarýyla karþýlaþtýðýnda etkili reddetme davranýþý sergiler. 2B.35 Farklýlýklarýn doðal olduðunu kabul eder. 2B.36 Farklý özelliklere sahip olan kiþilere hoþgörüyle yaklaþmak gerektiðini kavrar. 2B.37 Çevresindeki insanlara karþý duygularýný uygun biçimde ifade eder. Kýzgýnlýk ve öfke gibi duygularýný kontrol eder. Kiþisel niteliklerden Giriþimcilik becerisi, eleþtirel düþünme becerisi, öz saygý, öz güven, sabýr ve hoþgörü üzerinde durulacaktýr. Kendimi Seviyorum Verilen resim kâðýtlarýnýn üzerine kendi fotoðraflarý- ný yapýþtýrýrlar (yoksa sevdikleri bir boya kalemiyle isimlerini yazarlar). Fotoðrafýn veya adýn bulunduðu tarafa; doðru davranýþlarýný, arka tarafýna da hatalý davranýþlarýný yazarlar. Her insanýn kendine özgü doðru ve yanlýþ davranýþlarý olabileceði, her þeye raðmen kendimizi sevmemiz gerektiði, önemli olanýn olumlu özellikleri çoðaltmak, olumsuz olanlarý azaltmak çabasý olduðu vurgulanýr. Evet-Hayýr Etik olan ve olmayan davranýþlarla ilgili ifadeler bir kaðýda yazýlýr. Her öðrenciye evet ve hayýr yazýlý kartlar daðýtýlýr. Okunan ifadelere katýlýyorlarsa evet, katýlmýyorlarsa hayýr yazýlý kartlarý havaya kaldýrýrlar. Neden katýldýklarýný ve katýlmadýklarýný açýklamalarý istenir Kötü Kurt ve Yedi Küçük Keçi Yavrusu Kötü Kurt ve Yedi Küçük Keçi Yavrusu adlý hikâyeyi okurlar. Hikâyenin ardýndan düþünanlat-yaz çalýþma kâðýtlarýndaki sorularý cevaplarlar. Çevre baskýsý karþýsýnda kullanabilecekleri sözlerin neler olabileceðini ifade etmeleri istenir. Kendi Yýldýzýný Bulmak Sýnýftaki öðrenci sayýsýna göre elma getirilir. Torbada bulunan elmalardan birini seçer ve incelerler. Her çocuk elindeki elmanýn özelliklerini arkadaþýnýn elmasýyla karþýlaþtýrýr. Elmalardaki farklýlýklarý sýnýfla paylaþýrlar. Elmalarý torbaya koymalarý ve kendi elmalarýný bulmalarý istenir. Ayýrt edici ve farklý özelliklerin önemi vurgulanýr. Öðretmen rehberliðinde enine kesilen her elmanýn ortasýndaki yýldýza dikkat çekilir. Dýþ görünüþü nasýl olursa olsun her öðrencinin de içinde böyle bir yýldýz olduðu belirtilir. Öðrenciler içlerindeki yýldýzýn ne olduðunu sýnýfla paylaþýrlar. Kýzma Birader Kendilerini rahatsýz eden veya kýzdýran on durumu ve bu durumlar karþýsýnda nasýl davrandýklarýný yazarlar. Bu durumlardan bazýlarýný canlandýrýrlar. Ben dili ve sen dilinin kullanýldýðý diyalog örnekleri verilir. EYLÜLSÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak ÝLETÝÞÝM DUYGULAR ÝLETÝÞÝM ÇEVRE DUYGULAR 13

15 B-Ben ve Ailem ve Yuvam SÜRE/AY Kasým - Aralýk - Ocak MADDE ÇEVRE DOÐA MESLEKLER ÇEVRE DOÐA SORUMLULUK GÜVENLÝK 2B.38 Ailesinde ve akrabalarý arasýnda olumlu deðerlere ne kadar önem verildiðini gözlemler. 2B.39 Yemek yerken uyulmasý gereken görgü kurallarýnýn nedenlerini açýklar. 2B.40 Kiþisel eþyalarýný özenli kullanýr. 2B.41 Baþkalarýnýn özel eþyalarýný izin almadan kullanmaz; baþkalarýnýn eþyalarýna ve kamu malýna zarar vermez. 2B.42 Evindeki alet ve makineleri güvenli bir þekilde kullanmak için uyulmasý gereken kurallarla ilgili sorular sorar. 2B.43 Kendisinin ve ailesinin güvenliði için evde güvenlik kurallarýna uyar. 2B.44 Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapmasý gerektiðini uygulayarak gösterir. 2B.45 Ailesindeki kiþilerin ve akrabalarýnýn iþ ve mesleklerini hatýrlar. Kiþisel niteliklerden etik davranma, bilinçli tüketicilik, etik davranma, araþtýrma becerisi, güvenlik ve korunmayý saðlayabilme becerisi hoþgörü ve sevgi saygý üzerinde durulacaktýr. Kiþisel niteliklerden öz saygý ve yararlý insan olmak Hoþgör Ailesi Öðretmen tarafýndan araþtýrma kâðýdýna hoþgörü ve sevgi ile ilgili ifadeler yazýlýr. Öðrenciler ailelerinde ve akrabalarý arasýnda bu davranýþlarý gözlemleyerek araþtýrma kâðýdýna iþaretlerler. Gönüllü öðrenciler bulgularýný sýnýfla paylaþýrlar. Sofrada Rol oynama tekniði ile bir ailenin sofrada yemek yemesini canlandýrýrlar. Oyun sonrasýnda izleyenler ve oynayanlar yemekte uyulmasý gereken görgü kurallarýný tartýþýrlar. Eþyalarýn Þikayetleri Zarar gören eþyalarýn, zarar veren öðrencinin ve öðretmenin hakim olarak rol aldýðý bir mahkeme ortamý canlandýrýlýr. Zarar gören eþyalarýn þikayeti ve zarar veren öðrencinin savunmasý dinlenir. Zarar veren öðrenciye hakim tarafýndan Zarar verdiðin eþyanýn yerinde olsan ne hissederdin? sorusu yöneltilir. Bir eþyaya bilerek zarar verip vermedikleri sorulur. Bir eþyaya zarar vermenin sakýncalarýnýn neler olduðu tartýþýlýr. Kaza Geliyorum Demez Evde uyulmasý gereken güvenlik kurallarý ile ilgili olay kartlarý, oluþturulan gruplara daðýtýlýr. Oluþ sýrasýna göre olay kartlarýný dizerler. Olaylarý sonuca baðlamalarý istenir. Sonuçlar ve ne yapýlmasý gerektiði tartýþýlýr. Sözsüz hikâye Sözsüz hikâye etkinliði ile ailelerinin mesleklerini canlandýrýrlar. Aileleri ve yakýn akrabalarýile dayanýþma ve iþbirliði içerisinde bulunduklarý bir durumu ve bu konudaki duygu ve düþüncelerini þiir, resim ve müzik yoluyla ifade ederler. 14

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

DEMANSLI YILLARA DEÐER KATAN AKTÝVÝTELER ErgoterapÝ AktÝvÝtelerÝ Uðraþ TerapÝsÝ AktÝvÝtelerÝ RehabÝlÝtasyon AktÝvÝtelerÝ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Ýstanbul

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý.

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý. Rektör rakipsiz kazandý 2023 hedefinin anahtarý dönüþüm programýdýr * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Aksi ispatlanana

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı