Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır."

Transkript

1 Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET TESĠSĠ VE ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME HÜKÜMLERĠNĠN ANLAMI VE MÜKELLEF AÇISINDAN ÖNEMĠ 1. GĠRĠġ M. Aykut KELECĠOĞLU Maliye Bakanlığı Gelirler BaĢkontrolörü Katma Değer Vergisi Kanunu nun (KDVK) 1 inci maddesi verginin konusunu teşkil eden işlemleri belirlerken rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetleri diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler bağlamında Katma Değer Vergisi ne (KDV) tabi tutmuştur. Aynı kanunun 18 inci maddesi ise vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebileceklerini hükme bağlamıştır. Vergi ödeme konusunda direnç gösteren veya kazancının belli bir bölümünü vergi adı altında devletle paylaşmak istemeyenler açısından yukarıda belirtilen hükümlerin anlamsızlığı ve gereksizliği ileri sürülebilir. Bir başka bakış açısıyla aynı işlemin vergi dışında gerçekleştirilebilmesi olanağına karşın, bunu tercih etmeyip vergisel bir çok ödevi (defter tutma, muhafaza ibraz, beyanname verme) yerine getirmeyi tercih etmenin akılcıl bir davranış olmayacağı düşünülebilir. Ancak bu bakış açsının tersine, KDV nin bünyesinde barındırdığı indirim mekanizmasının varlığı karşısında belirtilen kanun hükümlerini tercih etmek, çoğu zaman mükellef açısından bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET TESĠSĠ KDVK nun konusu bütün ekonomik olayları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu verginin kapsamına alınmamış ve alınması mümkün olmayan bir işlem türü ortaya çıkarsa, veya fiili ve hukuki durumlar nedeniyle yukarıda açıklanan faaliyetlere girmeyen bir durum meydana gelirse, söz konusu işlemlere taraf olanların rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla isteğe bağlı mükellefiyete girme imkanı 1 inci maddede yapılan düzenleme ile tanınmıştır. KDVK nun 8 inci maddesine göre rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla isteğe bağlı mükellefiyet tesis ettirenler KDV nin mükellefi olacaklar ve bu çerçevede yaptıkları teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplayacaklarıdır. 3. ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME 1

2 Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar çeşitli nedenlerle bu istisnanın kendileri bakımından yararlı olmadığı kanısına ulaşabilirler. Gerçekten istisna müessesesi, bu verginin en önemli özelliği olan vergiden indirim olanağını ortadan kaldırdığı için, bazı iş kolları ve işletmelerde yarardan çok zarar veren bir durum yaratabilir. Özellikle büyük, pahalı yatırımları gerektiren ve girdileri dolayısıyla büyük ölçüde vergi ödemiş bulunan bir işletmenin işlemlerinin istisna edilmiş olması, bu yatırımlar ve girdiler dolayısıyla ödenmiş olan vergileri indirme olanağını ortadan kaldıracaktır. Bu vergilerin fiyat mekanizması yoluyla aynen bir sonraki safhaya aksettirildiği düşünülse dahi yine de zaman bakımından hasıl olacak gecikme nedeni ile indirimden faydalanma daha cazip hale gelebilecektir. Özellikle ziraatte yeni teknolojiden faydalanan, gübre ve makine gibi paralı girdileri olan işletmeler bakımından vergiden istisna kılınmak bir ölçüde cezalandırma mahiyetinde olacak; dolayısıyla modern teknoloji kösteklenecektir. 1 Bu gerekçelerle hüküm altına alınan, 18 inci maddeye göre, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapan mükellefler vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Ancak mükellefiyetin devam etmekte olan işlere şumulü bulunmamaktadır. Ancak, 18 inci maddenin uygulanması konusunda sınırlayıcı bir düzenleme mevcuttur. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında istisnadan vazgeçme hükmü uygulanmayacaktır. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır. 4. KDV DE KISACA ĠNDĠRĠM MEKANĠZMASI - TAM VE KISMĠ ĠSTĠSNA KAVRAMLARI KDVK 29 uncu maddesinde vergi indiriminin temel prensibi belirlenmiştir. Buna göre; mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den, kendilerine yapılan mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ni indirebilirler. Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki döneme devrolunur ve iade edilmez. KDVK nun 30 uncu maddesine göre; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak alış vesikalarında gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemez. Bu kuralın istisnasını, KDVK da tanımlanmamış olmakla beraber, literatürde tam istisna olarak adlandırılan uygulama teşkil eder. KDVK nun 32 inci maddesine göre; bu Sayılı KDVK nun 18 inci maddesi ile ilgili hükümet tasarısı. 2

3 kanunun 11,13,14 ve 15 inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilir, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV, bu işlemleri yapanlara iade olunur. Yine vergi kanunlarında tanımı yapılmamış diğer istisna türünü kısmi istisnalar oluşturur. Genel anlamıyla tam istisna olarak adlandırılmayan durumlara tekabül eden kısmi istisnada, mükellefin verginin konusuna giren bir takım teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, KDVK nun 30 uncu maddesinde belirtilen, vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen KDV vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemez temel hükmü gereği, istisna işleme konu mal ve hizmet alımları nedeniyle yüklendiği KDV için indirim hakkı tanınmamıştır. 5. ĠNDĠRĠM MEKANĠZMASINDAN YARARLANAMAYAN MÜKELLEFLERĠN YÜKLENDĠĞĠ KDV NĠ GĠDER YAZABĠLMELERĠ KDVK nun 58 inci maddesinde belirlenen temel kurala göre mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Mükellefçe yüklenilen KDV nin gider yazılıp yazılmayacağı konusu özelinde dikkat edilmesi gereken husus; yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağıdır. Eğer yüklenilen KDV, mükellefçe indirim hakkı tanınan bir KDV ise yukarıda zikrettiğimiz kanun lafzı gereğince gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. Şayet bu KDV yüklenimi, KDVK nun 30 uncu maddesinde belirtilen türde ise, bu durumda söz konusu KDV ne indirim hakkı tanınmaması nedeniyle mükellefçe indirilebilecek KDV olarak değerlendirilemeyecek ve 58 inci maddenin mefhumu muhalifinden gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınabilecektir. İndirilemeyecek KDV nin gider yazılması durumunda ise üretilen mal ve hizmetin maliyeti değişmeyecektir. Bu durumda gider yazılan tutar nedeniyle gelir yada kurumlar vergisi matrahı, dolayısıyla ödenmesi gereken vergi tutarı azalacağından indirilemeyen KDV nin yükü kısmen azalacaktır ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET VE ĠSTĠSNADAN VAZGEÇMEYE ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER 6.1. ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET TESĠSĠNE ÖRNEK Türk Vatandaşlarına gemi ile Dünya turu organize eden A A.Ş., yurt dışında gerçekleştirilen seyahat sırasında yolculara YTL tutarında yiyecek,içecek ve bijuteri tesliminde bulunmuştur. Aralık 2004 de gerçekleşen bu seyahat için, A A.Ş. nce yolculara teslim edilen mallara ilişkin olarak seyahate çıkılmadan önce yurt içinde çeşitli mal alımları gerçekleştirilmiş ve bu mal alımları dolayısıyla YTL tutarında KDV yüklenimi olmuştur. Mükellefin 2004 yılına ilişkin ticari kazancı YTL dir. 2 Cahit YERCİ, Vergi Kim Ödüyor? Kim Kaçırıyor? Kim Yakınıyor?, Gözlem Yayıncılık, Ankara: 2001, s

4 KDVK nun 1 inci maddesine göre Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslimler KDV ne tabidir. Aynı kanunun 6 ıncı maddesinde işlemlerin Türkiye de yapılması kavramı açıklanmıştır. Anılan maddeye göre işlemlerin Türkiye de yapılması malların teslim anında Türkiye de bulunmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede, geminin Türkiye yi terk ettikten sonra A.Ş. nce yolculara yapılan satışlar için KDV hesaplanmayacaktır. Çünkü söz konusu işlem KDV nin konusuna girmemektedir. Mükellef A nın isteğe bağlı mükellefiyet tesis etmemesinin vergi yükü açısından irdelemesi şu şekilde olacaktır. Mükellef A KDV nin konusuna girmeyen işlemleri dolayısıyla, yaptığı hizmet teslimi için KDV hesaplamayacaktır. Pratikte faydalı görünen bu durum, mükellef A nın KDV mükellefi olmamasına rağmen, yurt içinde mal ve hizmet alımları nedeniyle KDV ödemesine engel teşkil etmeyecektir. Bu noktada mükellefin vergiye tabi işlemi olmadığı için, yüklendiği KDV lerini indirme olanağı KDVK nun 29 uncu maddesi gereğince mümkün bulunmamaktadır. Mükellefin yüklendiği ve ödediği KDV sinin üzerinde yük olarak kalmaması için kullanabileceği tek yol KDVK nun 58 inci maddesi gereğince KDV ni gider kaydetmektir. Bu durumda mükellefin tarihi itibariyle YTL ticari kazancından YTL KDV gider olarak düşülecek ve kalan ( =) YTL kurum kazancı üzerinden ( x.30=) YTL kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 3 Oysa mükellef isteğe bağlı mükellefiyet tesis ettirmiş olsa, ödeyeceği kurumlar vergisi ( x 30=) YTL olacaktır. Ancak bu durumda mükellef ( *.018=) YTL olarak hesapladığı KDV den, indirim hakkına sahip bulunduğu YTL düşmesi sonucunda YTL KDV ödeyecektir. Her iki durumda vergi yükü aşağıda gösterilmiştir. ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET TESĠS EDĠLMESĠ HALĠ TESĠS EDĠLMEMESĠ HALĠ Hesaplanan YTL Hesaplanan YTL Kurumlar Vergisi (1) Kurumlar Vergisi(1) Hesaplanan KDV (2) YTL Hesaplanan KDV (2) 0 YTL Yüklenilen KDV (3) YTL Yüklenilen KDV (3) YTL KDV Yükü (4) (2-3) YTL KDV Yükü (4) (2-3) YTL Toplam Vergi Yükü YTL Toplam Vergi Yükü YTL İsteğe bağlı mükellefiyet tesis ettirilmesi durumunda her ne kadar YTL fazla kurumlar vergisi ödenmiş gözükse de mükellefin YTL KDV nin indirim mekanizması yoluyla giderme olanağı bulunduğu dikkate alındığında mükellef vergi yükü açısından daha avantajlı bir durumla karşılaşılmış olunur. Sonuç olarak isteğe bağlı mükellefiyet tesisi; yüklendiği KDV nin tamamını (ilgili dönemde veya izleyen dönemlerde) indirim mekanizması yoluyla giderme şansına sahip olanlar açısından tercih edilmesi gereken bir yol olarak gözükmektedir. Gözden uzak tutulması gereken bir diğer husus ise ; mükellefin işlemin olduğu dönemde kurum kazancının YTL kazancın YTL lik gider düşülmeden önceki kazanç olduğu varsayılmıştır. 4

5 bulunmaması ve isteğe bağlı mükellefiyet talebinde bulunmaması durumunda, alışlar sırasında ödediği KDV nin tamamı üzerinde yük olarak kalacak olmasıdır ĠSTĠSNADAN VAZGEÇMEYE ĠLĠġKĠN ÖRNEK KISMĠ ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠREN ĠġLEME ĠLĠġKĠN ÖRNEK Mükellef B A.Ş., Aralık 2004 döneminde tarımsal ürünlerin üretimi ve satışı ile uğraşan bir şirkete zirai amaçlı su tesliminde bulunmuştur.söz konusu teslimin bedeli YTL dır. B A.Ş. nin söz konusu teslimi gerçekleştirebilmesi için bu dönemde yüklendiği KDV nin tutarı YTL olup, mükellefin 2004 yılına ilişkin ticari kazancı YTL dir. Mükellefin söz konusu teslimi KDVK nun 17/4-h bendi uyarınca KDV den istisna edilmiştir. Mükellefin KDVK nun 30 uncu maddesine göre, vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili yüklendiği KDV ni indirim hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu vergi KDVK nun 58 inci maddesi gereğince gider yazılacaktır. Mükellefin istisnadan vazgeçtiği veya vazgeçmediği duruma göre vergi yükü aşağıdaki gibi olacaktır. ĠSTĠSNADAN VAZGEÇĠLMESĠ HALĠ ĠSTĠSNADAN VAZGEÇĠLMEMESĠ HALĠ Hesaplanan YTL Hesaplanan YTL Kurumlar Vergisi (1) Kurumlar Vergisi(1) Hesaplanan KDV (2) YTL Hesaplanan KDV (2) 0 YTL Yüklenilen KDV (3) YTL Yüklenilen KDV (3) YTL KDV Yükü (4) (2-3) YTL KDV Yükü (4) (2-3) YTL Toplam Vergi Yükü YTL Toplam Vergi Yükü YTL Bu mükellefin KDVK nun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan vazgeçme olanağından yararlanması durumunda vergi yükü açısından, yukarıdaki örnekten farklı bir durumla karşılaşılmayacaktır. Yani; istisnadan vazgeçen mükellef, yüklendiği KDV lerinin tamamını, vergiye tabi işlemler üzerinden indirebilecek ve istisnadan vazgeçmeyerek KDV ni gider olarak yazdığı duruma göre, vergisel açıdan avantajlı bir konuma gelecektir TAM ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠREN ĠġLEME ĠLĠġKĠN ÖRNEK Mükellef C A.Ş., Aralık 2004 döneminde gemi ile Uluslararası yük taşımacığı yapan bir şirkete, gemi güvertesindeki yükün liman sahasına alınması ve liman sahasındaki yükün gemiye yüklenmesi (tahmil ve tahliye ) hizmeti vermiştir. Söz konusu hizmetin bedeli YTL dir. C A.Ş. nin bu hizmet için yüklendiği KDV tutarı YTL olup,mükellefin 2004 yılına ilişkin ticari kazancı YTL dir. 5

6 C A.Ş. nin söz konusu teslimi 5228 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddenin b bendine göre tarihinden itibaren KDV den istisnadır. Ancak bu istisna KDVK nun 32 inci maddesine göre tam istisna olarak nitelendirildiğinden ; mükellefin yüklendiği KDV nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladığı KDV den indirme şansı olacaktır. Örneğimizdeki mükellefin, istisnadan vazgeçmediğini kabul edersek, vergiye tabi işlemi olmadığı için 32 inci maddeye göre yüklendiği KDV ni iade alabilmesi mümkün olacaktır. Mükellefin istisnadan vazgeçtiği veya vazgeçmediği duruma göre vergi yükü aşağıdaki gibi olacaktır. ĠSTĠSNADAN VAZGEÇĠLMESĠ HALĠ ĠSTĠSNADAN VAZGEÇĠLMEMESĠ HALĠ Hesaplanan YTL Hesaplanan YTL Kurumlar Vergisi (1) Kurumlar Vergisi(1) Hesaplanan KDV (2) YTL Hesaplanan KDV (2) 0 YTL Yüklenilen KDV (3) YTL Yüklenilen KDV (3) YTL İade Alınan KDV(4) 0 YTL İade Alınan KDV(4) YTL KDV Yükü (5)= ( YTL KDV Yükü (5)= (2-0 YTL 3)-(4) 3)- (4) Toplam Vergi Yükü (1+5) YTL Toplam Vergi Yükü (1+5) YTL Bu durumda; mükellefin istisnadan vazgeçme hakkını kullanması rasyonel olmayacaktır. Çünkü bu istisna tam istisna niteliğinde olduğundan, istisnadan vazgeçilmediği durumda indirim-iade mekanizması yoluyla, yüklendiği KDV nin iade alabilmesi olanağına sahip mükellef, KDV yükünden kurtulmuş olacaktır. Bir başka anlatımla, mükellefin üzerinde alışlar sırasında ödediği KDV yük olarak kalmayacağı için, istisnadan vazgeçmenin bir anlamı olmayacaktır. 7. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ Vergiye tabi olmama durumundan berteraf ederek vergi mükellefi olmak veya vergiden istisna edilmiş işlemden vazgeçerek o işlemin vergilendirilmesini tercih etmek, başlangıçta rasyonel bir tercih gibi gözükmemekle beraber; bu durum yayılı bir muamele vergisi olan KDV açısından kimi şartların varlığı halinde tercih sebebi olabilmektedir. KDV mükellefi olmamak veya mükellef olmakla birlikte teslim ve hizmet ifaları vergiden istisna edilmiş olmak, mal ve hizmet alışları nedeniyle yüklenilen KDV in mükellef üzerinde yük olarak kalmasına sebebiyet vermektedir. KDVK nun 58 inci maddesinde yer alan düzenleme ise, bu yükün tam olarak arındırılabilmesine olanak tanımamaktadır. Durum böyle olunca, isteğe bağlı mükellefiyet tesisi veya istisnadan vazgeçme hükümlerini tercih etmek zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. İsteğe bağlı mükellefiyeti tercih etmenin mükellef açısından anlamlı olabilmesi için, mükellefin yüklendiği KDV ni indirebileceği vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladığı KDV nin olması gerekir. Eğer vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladığı KDV nin yetersizliği yüzünden yüklenilen vergiler tam olarak indirilemiyorsa, bir başka deyimle sonraki döneme 6

7 devir KDV varsa ve bu devir KDV süreklilik arz ediyorsa, isteğe bağlı mükellefiyeti tercih etmemek tutarlı olabilir. Tabi bu durumda mükellefin gider yazmak suretiyle KDV nin bir kısmından arındırma işlemi yapabilmesi için o döneme ilişkin kazancın yeterli olması gerekir ki daha az kurumlar vergisi ödeyebilsin. Bu bağlamda tercih noktasında olan mükellefin bir fayda-maliyet analizi yapması yerinde olacaktır. İstisnadan vazgeçen veya vazgeçmeyi düşünen mükelleflerce dikkat etmesi gereken husus, istisnanın tam mı yoksa kısmi istisna niteliğinde olup olmadığıdır. Eğer istisna tam istisna niteliğinde ise, mükellef indirim hakkına sahip olacağı ve indiremediği KDV ni iade alabileceği için, her hal ve takdirde KDV nin istisnadan vazgeçemeyerek gider yazılmasına göre daha avantajlı bir durumda olacaktır. Dolayısıyla istisnadan vazgeçme hükümleri yaptığı işlemler kısmi istisna tanımı içerisinde değerlendirilebilecek mükellefler açısından önem arz etmektedir. 7

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR?

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Mart 2013 sayısında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı