T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu nda açılan Uzaktan Öğretim ve Karma Öğretim müfredat programlarında yer alan dersler ile örgün, birinci ve ikinci öğretim programlarında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu yönerge, Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanları, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersleri ve öğretim yöntemlerini, kredi miktarlarını, ders materyalinin hazırlanmasını, sınavlarının yapılma şekli ile ölçme ve değerlendirme konularını kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 46. Maddeleri ile YÖK Genel Kurulunun ve tarihli toplantılarında kararlaştırılın Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede; a) Meslek Yüksekokulu: Plato Meslek Yüksekokulu nu, b) Öğrenci: Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencileri ile Plato Meslek Yüksekokulu örgün öğretim programlarına kayıtlı olup uzaktan öğretim yolu ile verilen derslere kayıtlı öğrencileri, c) Program: Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Programları ile Karma Öğretim Programları nı, d) Uzaktan Öğretim: Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Programlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi, e) Karma Öğretim: Dersin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının ise uzaktan öğretim şeklinde yapıldığı öğretimi, f) Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, 1

2 üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve gerekli olduğunda bunlar karşılığında öğrencilerden alınabilecek ücreti, g) E-Öğrenme (Uzaktan Öğretim) Birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek ve uzaktan öğretimde ders sunum ve öğretim yöntemlerini belirlemek üzere Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi, h) E-Öğrenme (Uzaktan Öğretim) Çalışma Grubu: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından oluşturulan grubu, ı) Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu: Plato Meslek Yüksekokulu E-Öğrenme Birimi bünyesinde oluşturulan komisyonu, i) Birim Yönetim Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu E-Öğrenme Biriminin yönetim kurulunu veya öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu, j) Yönetmelik: Plato Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini tanımlar. Programa Giriş, Kayıt Şartları ve Öğrenim Süresi Madde 5- (1) Programa kayıt ve kabul işlemleri, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yapılır. Normal öğretim süresi 2 yıl, azami süre ise 4 yıldır. Ek süreler, Yüksek Öğretim kanun ve ilgili yönetmelik maddelerinde yer alan hükümlere göre verilir. Öğrenci Kabulü, Ders Kaydı ve Eğitim-Öğretim Ücreti Madde 6 (1) Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Plato Meslek Yüksekokulu tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Meslek Yüksekokulu tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise, adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Ders kaydı, internet üzerinden veya öğrencinin isteği doğrultusunda Meslek Yüksekokulunda danışman öğretim elamanı gözetiminde ilgili yönetmelikte öngörülen ilkeler doğrultusunda yapılır. (3) Öğrenciler, ders kaydı yaptırmadan önce Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından uzaktan öğretim programları için belirtilen normal öğretim ücretini ve şayet Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş ise uzaktan öğretim giderini öder. 2

3 (4) Uzaktan Öğretim Gideri; bilgisayar ortamında hazırlanmış ders malzemelerini, kitap halinde ders notlarını ve buna benzer diğer hizmetleri kapsamaktadır. (5) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. (6) Azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden alacakları ders kredisine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda ders kredi saat ücretine göre öğretim ücreti alınır. Öğrencinin alacağı ders kredi saat ücreti yıllık öğrenim ücretinden fazla olamaz bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğretim ücreti alınır. Öğretim Dili, Yabancı Dil ve Muafiyet Madde 7- Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarında öğretim dili Türkçe ve İngilizce dir. Türkçe programlarda zorunlu yabancı dil İngilizce dir. Öğrencinin bir dilekçe ile talep etmesi halinde İngilizce ve Bilgisayar gibi derslerin muafiyet sınavı, Plato Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yapılır. Dersler ve Ders Alma Madde 8- (1) Öğrenciler, ilgili eğitim ve öğretim yılı yarıyılı için, haftalık ders müfredat programlarına göre hazırlanmış, haftalık öğretim ders planlarında gösterilen dersleri almak zorundadır. (2) Dersler zorunlu ya da seçmelidir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrar etmek zorundadır. Ancak seçmeli dersin yerine, haftalık ders planında başka bir seçmeli derse yer verilmişse, başarısız olduğu seçmeli ders yerine bu seçmeli dersi de seçebilir. Ayrıca öğrenci, başarısız kaldığı derslerin tekrarında, başarısız olduğu ders için sınava girme koşullarını yerine getirmek zorundadır. (3) Haftalık ders planını, Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Birimi tarafından hazırlanarak her yarıyıl dersler başlamasından en az bir hafta önce Plato Meslek Yüksekokulu web sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir. Uzaktan Öğretim Birimi Kurulu kararı kapsamında günlük ders saati ve sayısı belirlenir. Gerektiğinde saat 17:00 den sonra ve hafta sonları da ders planında derslere yer verilebilir. (4) Türkçe, Yabancı Dil, Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi gibi ortak derslerin uzaktan öğretim yolu ile yapılış şekli ile öğrencinin bu derslerden muafiyet ve intibaklarına ilişkin esaslar, Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenerek, Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. (5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenip duyurulan günlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya yaptıramayacak durumda olanlar; Plato Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine yarıyılın ilk haftası 3

4 içinde dilekçe ile başvururlar. Mazeretleri, Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler bir hafta içinde kayıtlarını yaptırmak durumundadır. Öğrencinin kabul edilebilecek bir mazereti yoksa kayıtsız geçirilen süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre için de eğitimöğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Eğitim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. (6) Program başkanlıklarınca, ilgili bölümde kayıtlı öğrencilerin tümü için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını alırlar. (7) Uzaktan öğretim programlarındaki dersler ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir. (8) Sisteme yüklenecek olan her derse ait ayrı ayrı ders izlencelerinde dersin amacı, kazanımları, haftalık işlenecek konular ve dersin gerekliliklerine ve devam gerektiren aktivite ve faaliyetlere yer verilir. Program veya Ders Açma Madde 9- (1) Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar gereğince, Uzaktan Öğretim yoluyla program açma Yükseköğretim Kurulu iznine bağlıdır. Yükseköğretim Kurulu kararı ile uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim önlisans programları ile Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunun uygun görmesi halinde örgün öğretimdeki birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu kapsamda; a) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunun uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla % 30 u hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. b) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunun uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30 u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir. c) Örgün öğretim birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma dönemlerinde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar. 4

5 d) Örgün öğretim birinci ve ikinci öğretim programlarında bir dersin sadece uzaktan eğitim yoluyla verilmesi halinde, öğrenciler ders alma dönemlerinde bu derslere kayıt yaptırırlar. e) Plato Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir. f) Plato Meslek Yüksekokulu önlisans programları uzaktan öğretimde her ders ya da desin öğrenci sayısı en fazla 150 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldığında birden fazla şube açılabilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elamanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elamanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. Danışmanlık Hizmetleri Madde 10- (1) Her öğrenci grubuna Program Başkanının yazılı önerisi üzerine Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bir öğretim elamanı ders danışmanı olarak görevlendirilir. (2) Ders danışmanları, haftada en az haftalık ders müfredat programında gösterilen ders süresinin yarısı kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla ve sorumlu olduğu derse ait soruları cevaplamakla yükümlüdürler. (3) Ders danışmanları, vize ve final sınavlarına ek olarak, öğrencilere verilen ödev veya projeleri de inceleyip değerlendirerek sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Duyurular Madde 11- Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, öğrencilere Plato Meslek Yüksekokulunun web sitesinden ilan edilir. Ders danışmanlarına ait özel duyurulara ise, uzaktan eğitim sisteminde ilgili dersin sayfasında yer verilir. İnternet Üzerinden Yazılı Haberleşme Madde 12- Öğrenciler ve ders danışmanları internet üzerinden karşılıklı iletişim kurarlar ve öğrenciler, eğitim-öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını akademik danışmanlarıyla internet üzerinden online danışmanlık saatlerinde veya mail yoluyla iletişim kurarak görüşebilirler. Öğrenci Hizmetleri Madde 13- (1) Öğrencilere, Plato Meslek Yüksekokulu ile ilgili önerilerini iletmeleri için internet üzerinden bir forum ortamı sağlanır. 5

6 (2) Öğrencilere, Eğitim Planları, Uzaktan Öğretim Yönergesi, Yönetmelik ve etkileşimli ders malzemeleri internet üzerinden yayınlanır. Ayrıca, hazırlanmış ise kitap halinde ders notları da öğrencilere ücreti karşılığı verilebilir. (3) Öğrenciler, alacakları her türlü akademik ve idari hizmetlere internet üzerinden ulaşabilirler. Sınavlar ve Değerlendirme Madde 14- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının ise gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. (3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20`den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları haftalık ders müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. (4) Uzaktan öğretim yolu ile yapılan derslere ilişkin sınavların tarihi ve saati, ihtiyaç duyulacak gözetmen miktarları ve derslikler belirlenerek, gerekli duyuruların yapılması, sınıf tahsisi ve gözetmen görevlendirme talepleri, ders danışmanı öğretim elemanları tarafından yazılı olarak sınavdan en geç bir ay önce Müdürlüğe bildirilir ve sınav programları bu bildirimlerde dikkate alınarak hazırlanıp, sınavlar başlamadan en az bir hafta önce Plato Meslek Yüksekokulu web sitesinden öğrencilere bildirilir. İlgili yarıyıla ait ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavlarının yapılacağı tarihler akademik takvimde de yer alır. (5) Yönetim tarafından sınavdan en az bir hafta önce hangi öğrencinin nerede ve hangi derslerden sınava gireceği Plato Meslek Yüksekokulu web sitesi ve ilgili programların duyuru panolarından ilan edilir. Her öğrenci daha önce duyurulan salonda sınava girmek zorundadır. Girmesi gereken salon dışında başka bir salonda sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. (6) Şayet Müdürlük tarafından sınavların merkezi sınav şeklinde yapılması kararlaştırılmış ise, bu takdirde de Merkezi Sınav Komisyonu kurulur. Sınav soruları bu sınav komisyonunda yer alan ders öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Sınavda yer alacak soru türü, sayısı ve not ağırlığına sınav komisyonu karar verir. Hazırlanan soruların çoğaltılması, tasnif edilmesi ve güvenliği sınav komisyonu ile birlikte yönetimin sorumluluğundadır. (7) Sınavlar çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu sorulardan oluşabilir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlarda optik cevap kâğıtları kullanılır. Sınav sonrasında bu optik formlar sınav komisyonu ya da dersi veren ders danışmanı öğretim elamanı tarafından optik 6

7 okuyucu aracılığıyla değerlendirilir. Değerlendirme işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihte tamamlanarak ve sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemine girilmek suretiyle sınav evrakı öğrenci işlerine imza karşılığı teslim edilir. Her öğrenci optik cevap kâğıtlarında öğrenci numarası, adı, soyadı gibi kimliği ile ilgili bilgileri doğru şekilde kodlamak zorundadır. Sınav anında soru kitapçıklarının üzerinde, optik cevap kâğıtlarında hangi testle ilgili cevapların hangi alana işaretleneceğine dönük detaylı açıklamalar bulunur. Bu açıklamalarda belirtilen alanlar dışında işaretleme yapan veya kimlik bilgileri ile ilgili kısımlarda gerekli kodlamaları doğru şekilde yapmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Proje veya uygulama sınavlarında öğrencilerden yazılı rapor ve sunum istenir. Bu rapor ve sunum değerlendirilerek notlandırma yapılır. (8) Bir öğrencinin başarı notu, dersin ara sınav notunun %20 si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %80 nin toplanması ile elde edilir. Bu hükmün dışında yönetmeliğin 27. maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Ders Muafiyeti ve İntibak Madde 15- Ders intibak ve muafiyetinde Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Plato Meslek Yüksekokulu İntibak ve Muafiyet Yönergesi hükümleri uygulanır. Devam Zorunluluğu Madde 16- Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam gerektiren faaliyetleri, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları önerisi üzerine E-Öğrenme Birimi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekle birlikte, programda yer alan dersin özelliği gereği eğitim-öğretim yılı içinde ya da sonunda yapılacak olan uygulamalara dersi alan öğrencinin en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı gerektiren faaliyetler, dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından öğrencilere duyurulur. Öğrenci Hakları Madde 17- Öğrencilere, bir öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan öğretim programı kapsamında öğrenim gören Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami öğretim süresi boyunca bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ek süreler ile ilgili ise, Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. Disiplin İşleri Madde 18- Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri gereğince yürütülür. 7

8 Kayıt Silme ve Sildirme Madde 19- Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim ve öğretim ücretini yasal süre içerisinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları silinir ve Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince işlem yapılır. Staj Madde 20- (1) Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için eğitim ve öğretim süresince programına uygun işyerlerinde 30 iş günü olan zorunlu stajlarını eğitim ve öğretimin olmadığı yaz aylarında yapmak zorundadır. Ancak, Plato Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörlüğü nün ve ilgili program başkanının yazılı olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne önermesi üzerine, stajını özel sebeplerle yapamamış olan ya da eksik yapan ve öğrenimleri devam eden 2. sınıf öğrencileri ile 4. yarıyıl derslerini tamamlamış ancak alt yarıyıllardan dersi bulunan ve en az haftada 3 iş günü dersi olmayan, beklemeli (derse devam zorunluluğu olan) öğrenciler, dersi olmadığı günlerde hafta içi iş günü stajı olarak ya da yarıyıl tatiline rastlayan ayda, eksik kalan stajlarını yapabilirler. Staj yapılan günlerde öğrencinin dersi olmaması esastır. Resmi tatil günleri ile Pazar günleri staj günü olarak değerlendirilmez. (2) Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim ya da karma öğretim program öğrencileri zorunlu 30 iş günü olan stajlarını, Plato Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Hükümleri gereğince yapmak zorundadır. Mezuniyet ve Diploma Madde 21- Öğrenciler, ilgili programın haftalık ders müfredat programlarında yer alan ve 4 yarıyıl okutulan dersleri alıp (en az 70 yerel kredilik dersi) başarılı olmaları ve 30 iş günü olan zorunlu stajlarını tamamlayıp başarılı olmaları halinde ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Madde 22- Bu Yönergede karşılığı bulanmayan konular için Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile YÖK Genel Kurulunun tarihli toplantısında kararlaştırılın Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır. Yürürlük ve Yürütme Madde 23- Bu Yönerge Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu nun tarih ve 2014/05 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Madde 24- Bu Yönerge Plato Meslek Yüksekokulu kurulu Kararı gereği Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Madde 25- Bu Yönerge hükümleri Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür. 8

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı) T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı; Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 28 Eylül 2012 / 28425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı