A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16"

Transkript

1

2 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: A BAYİİ

3 İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI VE ELEKTRONİK BOŞ KUTULAR COMBICON 57 SAHA CİHAZLARI İÇİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ VE SAHA KABLOLAMASI PLUSCON 75 AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA TRABTECH 95 EMNİYET RÖLELERİ, RÖLELER, ANALOG ÇEVİRİCİLER, GÜÇ KAYNAKLARI, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, SERİ PROTOKOL ÇEVİRİCİLER ETHERNET VE KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ INTERFACE 07 KONTROL VE ENDÜSTRİ ÇÖZÜMLERİ, OTOMASYON SİSTEMLERİ AUTOMATION 65 İNDEKS 89

4

5 CLIPLINE

6 CLIPLINE COMPLETE ray klemens sistemi Befl farkl ba lant yöntemi, tek sistem Genel Phoenix Contact' n ürün gam nda bulunan ray klemensler; ba lant tipine göre; vidal, yayl, pushin, pabuç ba lant l ve h zl ba lant l klemensler olarak s n fland r labilir. Bilindi i gibi uygulamada klemenslerle birlikte köprüler, etiketler, test soketleri vb. çok say da aksesuar kullan lmas da gerekmektedir. Phoenix Contact' n UT, ST, PT, RT ve QT adl klemens serileri ayn aksesuarlar kullanacak flekilde tasarlanm flt r. Tasar m ndaki detaylar iflçilik sürelerinizi kısaltarak iflinize maksimum fayda sa lar. CLIPLINE COMPLETE olarak adland r lan bu sistem; iflçilik, sat nalma, depolama ve lojistik maliyetlerinizi azalt r ve müflterilerinizin farkl beklentilerine esnek flekilde cevap verebilmenizi sa lar. Geçmeli köprüleme sistemi CLIPLINE COMPLETE sisteminde geçmeli köprüler kullan l r. Bu sayede tüm potansiyel da t m ifllerini çok k sa sürede gerçeklefltirmek mümkündür. Köprülerin 2'den 'ye kadar çeflitli kutup say lar nda çeflitleri ve muhtelif renkleri mevcuttur. Sistemdeki tüm klemenslerin iki köprüleme kanal vard r. Bu sayede iki farkl potansiyel, köprülerle da t labilir. Köprüleme kanallar tüm klemens tiplerinde ayn hat üzerinde yer ald için farkl ba lant tipinde ürünler kombine edilebilir. Ayr ca; yüksek kesitli klemenslerle düflük kesitli klemensleri köprülemek de mümkündür. FiflSoketli Ba lant Çözümleri COMBI fiflsoket sistemi uygulaman z h zl ve modüler flekilde oluflturman z sa lar. COMBI konnektörler; ray klemenslerde oldu u gibi vidal, yayl, pushin ve h zl ba lant l olarak mevcuttur..5 mm 2, 2.5 mm 2, 4 mm 2 ve 6 mm 2 'lik ürünlerden oluflan ürün gam, hem sinyal hem de güç kablaj n n bu ürünlerle yap labilmesini sa lar. Sistem en zor vibrasyon gerekliliklerini karfl lamaktad r. Hem klemens hem fifller dokunma emniyetlidir. Kilit mekanizmas ndan ekranl kablolar için toprak ba lant s na varan kapsaml bir aksesuar gam mevcuttur. Çok fonksiyonlu ay rma bölgesi CLIPLINE COMPLETE sistemindeki tüm ay rma bölgeli (...TG) klemenslerin ay rma bölgeleri ayn yap dad r. Buraya tak lan aksesuara ba l olarak klemenslere çeflitli ifllevler kazand rmak mümkündür. Ay rma fiflleri devreyi kesmek için kullan l r. Sigorta fiflleri devreyi sigorta üzerinden ba lamak için tasarlanm flt r. Patentli komponent fiflleri ile direnç, diyot gibi komponentleri h zl, polarite hatas yapmadan ve lehimleme ihtiyac olmaks z n devreye dahil etmek mümkündür. Genifl yüzeyli etiketler CLIPLINE complete sistemindeki tüm klemenslerin genifl bir etiketleme yüzeyi vard r. Bu, düzgün kablolaman n ön flart olup test ve bak m ifllerinde takibi kolaylaflt r r. Klemens grup etiketlemesi için ürünler de mevcuttur. Test aksesuarlar CLIPLINE complete sisteminde kapsaml test aksesuarlar bulunur. Tüm test fiflleri köprüleme kanal na tak labilir. stenirse modüler test fiflleri kullan larak çok say da test fiflinin bir arada kullan ld karmafl k test ifllemleri de gerçeklefltirilebilir. UT serisi vidal klemensler UT vidal klemensler en zor gereksinimleri karfl layacak flekilde tasarlanm flt r. Vidalar, Phoenix Contact' n gelifltirdi i patentli bir vida kilitleme tekni i olan "Reakdyn Prensibi" sayesinde gevflemez." PT serisi pushin ba lant l klemensler Phoenix Contact' n PT serisi klemensleri kablolar n alet kullanmadan klemense tak labilmesi için gelifltirilmifltir. Özel yay profili en düflük kesitteki iletkenlerin bile kolay ve h zl flekilde klemense tak labilmesini sa lar. Kabloyu sökmek için yay açma butonu kullan l r. Bu sayede gerilim alt ndaki parçalarla do rudan temas önlenir. ST Serisi yayl klemensler Kablonun yay bask s ile sabitlendi i bu klemenslerde kontak kuvveti kullan c dan ba ms zd r. Ba lant PT klemenslerde oldu u gibi üstten yap ld için panolarda yer kazand r r. 8 RT serisi pabuç ba lant l klemensler RT pabuç ba lant l klemensler kablo pabucu ba lant s na uygundur. Benzer ürünlerden farkl olarak geçmeli köprüleme sistemi sayesinde kolayca köprülenebilirler. QT serisi h zl ba lant l klemensler QT serisi h zl klemenslerde ba lant yapmak için kablonun ucunu açmaya bile gerek yoktur. Klemensin içerisine entegre b çak, kablonun izolasyonunu s y rarak ba lant y sa lar. Sadece sinyal kablaj için uygundur

7 çindekiler UT SER S V DALI KLEMENSLER Geçmeli köprülü vidalı klemens çeflitleri 0 YÜKSEK AKIM KLEMENSLER 2 UK SER S V DALI KLEMENSLER Vidalı köprülü vidalı klemens çeflitleri 3 ST SER S YAYLI KLEMENSLER 8 CLIPLINE ST SER S F fi SOKETL BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için yaylı ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PT SER S PUSHIN BA LANTILI KLEMENSLER PT SER S TES SAT KLEMENSLER PT SER S F fisoketl BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için pushin ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PABUÇ BA LANTILI KLEMENSLER 4300 mm 2 kablolar için pabuç ba lantılı klemensler AKSESUARLAR Ayırma Plakaları Kapaklar Köprüler Test Fiflleri Test Soketleri Durdurucular Raylar Ray Yükselticileri Kablo Krofleleri RAYA MONTE PR ZLER SIRA KLEMENSLER 33 BUAT KLEMENSLER 33 BARA KLEMENSLER 33 EKRANLAMA KLEMENSLER 33

8 RAY KLEMENSLER Eylül 203 ndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin ba lantısını sa lar 2 kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur. UT SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Köprüler Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak UT 4HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Ay rma Plakas Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır Tornavida (ölçü) UT 2,5 UT 4 UT 6 UT 0 UT 6 UT 35 UT 2,5TWIN UT 2,5MTDDIO UT 4TWIN UT 4MTDDIO UT 4MT/TG UT 4HESI / HEDI UTTB 2,5 UTTB 4 UT 2,5/3L UT 2,5PEL/L UTTB 4MT/TG UTME 4, UTMED 4 UTME 6 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Etiket seçimi için sayfa 4 e bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUT 2,5/4TWIN DUT 2,5/4TWIN Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUTTB 2,5/ DUTTB 2,5/ DUT 2,5/3L DUTTB 2,5/ DUTME DUTME ATPUT ATPUT ATPUT ATPUT ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTB 2,5/ ATPUTTB 2,5/ TPUK ATPUTTB 2,5/ ,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 6,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0 YEN F YATLARLA UT... UT SER S TEK G R fi TEK ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / S P.NO. T P (mm 2 ) Yüksüksüz zolesiz / zoleli Yüksüklü Ak m (A) UT 2, ,5/2,5 000/ UT 2,5 BU 4 4 2,5/2,5 000/ UT /4 000/ UT 4 BU 6 6 4/4 000/ UT /6 000/ UT 6 BU 0 0 6/6 000/ UT /0 000/ UT 0 BU 6 6 0/0 000/ UT /6 000/ UT 6 BU /6 000/ UT 35 35/35 000/ UT 35 BU 35/35 000/ Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK ( /Ad.) 0,97 0,97,2,2,95,95 2,66 2,66 3,8 3,8 8,39 8,39 GN UT 2,5 UT

9 RAY KLEMENSLER UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER UT 2,5TWIN 0,42,5 mm UT 4TWIN 0,44 mm 2 Eylül 203 ( /Ad.) 3,43 4,23 UT 2,5TWIN UT SER S Ç FT KATLI V DALI KLEMENSLER UTTB 2,5 0,42,5 mm UTTB 2,5 BU mavi 0,42,5 mm UTTB 4 0,44 mm UTTB 4 BU mavi 0,44 mm 2 3,8 3,8 3,80 3,80 UTTB... UT SER S V DALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT... PE UT 2,5 PE 0,42,5 mm UT 4 PE 0,44 mm UT 6 PE 0,26 mm UT 0 PE 0,50 mm UT 6 PE,56 mm UT 35PE,535 mm UTTB 2,5PE 0,42,5 mm UTTB 4PE 0,44 mm UT 2,5TWINPE 0,42,5 mm UT 4TWINPE 0,44 mm 2 4,53 4,77 6,42 6,69 9,30 6,05 3,84 6,20,77 2,84 UT SER S AYIRMA KOLLU S GORTALI V DALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5x20) 0,44 mm UT 4 HESILED 24 (5x20) 0,44 mm 2, 530 V AC/DC LED'li UT 4 HESILA 2 (5x20) 0,44 mm 2, 02 V AC/DC Lambal 5,23 3,05 3,84 UT SER S D YOTLU V DALI KLEMENSLER UT 2,5MTDDIO/LR 0,42,5 mm UT 2,5MTDDIO/RL 0,42,5 mm UT 4MTDDIO/LR 0,44 mm UT 4MTDDIO/RL 0,44 mm 2 0,66 0,66 3,84 3,84 UT... MTDDIO/LR UT SER S V DALI BIÇAKLI KLEMENSLER VE FONKS YONEL KLEMENSLER UT 4MT 0.44 mm 2 b çakl ay rma klemensi UT 4MTP/P 0.44 mm 2 b çakl ay rma klemensi, test soketi vidalı UT 4TG* 0.44 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm UTTB 4TG* 0.44 mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli UT 4MTD 0.44 mm 2 UT 4MT... ve UT 4TG ile aynı profilde geçifl klemensi UT 4MTD BU 0.44 mm 2 UT 4MT... ve UT 4TG ile aynı profilde geçifl klemensi,mavi 5,49 6,6 3,65,94 2,09 2,09 UT 4MT ve UT 4MTD BU *...TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 3'e bakınız.... P/P tipinde klemenslerin vidalar soket yap s na sahiptir. Bu sayede 2.3 mm çap nda test fiflinin ba lant s na imkan tan rlar. UTTB 4TG

10 RAY KLEMENSLER Eylül 203 UT SER S V DALI ÖLÇMEAYIRMA KLEMENSLER UTME mm 2, ölçme ayırma klemensi UTME 4P/P 0,44 mm 2, ölçme ayırma klemensi, test soketi vidalı UTMED mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde geçifl klemensi UTMED 4PE 0,44 mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde topraklama klemensi ( /Ad.) 3,64 3,98 9,62 8,22 UTME UTME 4CT/P 0,44 mm 2, trafo uçlarını otomatik kısadevre eden ölçme ayırma klemensi* UTME 6 0,256 mm 2 ölçme ayırma klemensi UPCT 4/2 UTME 4CT/P için fifl, iki kutuplu UPCT 4/3 UTME 4CT/P için fifl, üç kutuplu 0 3,86 4,88 2,76 29,77 UTME 4 serisi ölçme ayırma klemensleri sürgülü ölçme ay rma klemenslerinin az yer kaplayan ve kullanımı daha kolay bir alternatifidir. Anahtar n her iki yan nda birer köprüleme kanal mevcuttur. UTME 4P/P tipinin vidalar test soketi fleklinde oldu u için hem köprüleme hem test ifllevlerini yerine getirebilir. zole ayırma anahtarı seçilen anahtarlama konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunun anahtar üzerinde belirtilmifl olması anlaflılırlı ı arttırır. Opsiyonel anahtarlama kilidi yanlıfllıkla anahtarlamayı önler. Aynı anda çalıfltırma için iki anahtar ba lantı köprüsü kullanarak birbirine ba lanabilir. SBME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli flekilde takılır. *UTME 4CT/P 'nin bir tarafı vidalı, di er tarafı fiflsoketli ba lantıya sahiptir. Fifl, klemensten çıkarıldı ı esnada, kutupları arası kendili inden kısadevre olur. Bu sayede fifle ba lı olan akım trafosu korunur. UKH UHV...KH/KH UHV...KH/AS UHV...AS/AS ViDALI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERi UKH 25 mm 2, vidal UKH BU mavi 25 mm 2, vidal UKH mm 2, vidalı UKH 70 BU mavi 670 mm 2, vidalı UKH mm 2, vidal UKH 95 BU mavi 3595 mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH BU mavi mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH 240 BU mavi mm 2, vidal UHV 25KH/KH 625 mm 2 vidal UHV KH/KH 6 mm 2, vidal UHV 95KH/KH 2595 mm 2, vidal UHV KH/KH 25 mm 2, vidal UHV 240KH/KH 240 mm 2, vidal USLKG 25 mm USLKG mm 2 0 Pabuç ba lantılı yüksek ak m klemensleri için sayfa 28 e bak n z ( /Ad.) 25,89 25,89 33,39 33,39 42,26 42,26,96,96 62,87 62,87 34,24 4,22 54,7 63,55 8,86,62 68,48 YÜKSEK AKIM KLEMENSLER AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü Tarak Köprü Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu UKH UKH 70 UKH 95 FBI FBI 220 N FBI FBI 320 N EB 225/UKH EB 325/UKH Kapak Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Tornavida Ölçüsü,2x8,0 Allen 8 mm Allen 8 mm 2

11 RAY KLEMENSLER Eylül Etiket seçimi için sayfa 4'e bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UK 3TWIN UK 5TWIN MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5PE DLK 4PE UK 5HESI UKK 5HESI (5X20) UK 4TG UKK 5TG MTK, MTK P/P UK 5MTKP/P URTK/S URTK/SBEN 0 URTK 6 FBRI 25 N FBRI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 25 N FBI FBRNI 25 N FBRNI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 35 N FBRI 35 N FBI FBI FBI FBI FBRI 35 N FBI FBRNI 35 N FBRNI 35 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBRI 05 N FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBI FBRNI 05 N FBRNI 05 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 08 N FBI FB 0 RTK/S 037 FBRI 08 N EBL EBL EB EB EB EB 25 K/UK EB 25 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 2 DIK BU EB 2 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 35 K/UK EB 35 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 3 DIK BU EB 3 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 05 K/UK EB 05 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 0 DIK BU EB 0 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Kapak (4) DUK 2, DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 5TWIN DUK 5TWIN DMBKKB 2, DUKK 3/ DUKK 3/ DUKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUKK 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 4/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DMTK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DURTK DURTK/SBEN DURTK Ay rma Plakas (5) ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK TPUK ATPUKK 3/ ATPUKK 3/ ATPUKKB ATPDIKD, ATPUK ATSMTK ATPUK 5MTK ATSRTK ATSRTKBEN Tornavida Ölçüsü 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0 0,9x6,5 0,6x3,5 3

12 UK 2,5 N UK...TWIN UK SER S TEK G R fi TEK ÇIKIfi V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / Ak m (A) 300 UK 3 N 4 2,5 800/ UK 3 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 2,5 N 4 2,5 800/ UK 2,5 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 5 N / UK 5 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UK 0 N / UK 0 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UIK / UIK 35 BU mavi / UK 35 N / UK 35 N BU mavi / UK / UK 35 BU mavi / Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür. Di er vidalı serimiz olan UT'yi sayfa 0'da bulabilirsiniz. Tip UK 2,5 N UK 5 N Renk OG RAY KLEMENSLER YE RD WH BK UK SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER UK 3TWIN 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5TWIN 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWIN 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWIN BU mavi 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl Eylül 203 ( /Ad.) 0,98 0,98,04,04,25,25 2,00 2,00 2,7 2,7 3,25 3,25 7,46 7,46 8,67 8,67 9,60 9,60 GN ,4 3,43 0,64 0,64 UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir DIK,5 UK SER S Ç FT KATLI V DALI KLEMENSLER UKK 3 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 0,24 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 BU mavi 0,24 mm 2, üst katta köprüleme UKKB 5 0,24 mm 2, her iki katta köprüleme UKKB 0 0,50 mm 2, her iki katta köprüleme UKK 5DIO/OU 0,24 mm 2, diyotlu UKK 5DIO/UO 0,24 mm 2, diyotlu UKK 5DIO/ULUR 0,24 mm 2, diyotlu 2793 UKK 52DIO/OUL/URUL 0,24 mm 2, çift diyotlu UKK 52DIO/OUL/OUR 0,24 mm 2, çift diyotlu UK SER S ÜÇ KATLI V DALI KLEMENSLER VE MOTOR KLEMENSLER DIK,5 0,22,5 mm 2, sensör klemensi DIKD,5 0,22,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi DOK,52D 0,252,5 mm 2, üç katlı, alt kat toprak SLKK 5 0,24 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 3004 DLK 2,5PE 0,22,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak DLK 4PE 0,24 mm 2, dört katl, alt kat toprak 3,46 3,46 3,88 3,88 5,44 9,95 0,4 0,4,5 4,92 4,92 7,47 9,07 0,76 9,72 3,78 8,23 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5LA 24RD/OM DIKD,5 DIKD,5LA 24RD/OM SLKK 5 DLK 2,5PE ve DLK 4PE USLKG 5 UK SER S V DALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG 3 0,22,5 mm USLKG 2,5 0,22,5 mm USLKG 2,5 N 0,22,5 mm USLKG 5 0,24 mm USLKG 6 N 0,26 mm USLKG0 N 0,50 mm USLKG6 N 2,56 mm USLKG 35 0,7535 mm UKK 5PE 0,24 mm 2, iki katl UK 3TWINPE 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5TWINPE 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWINPE 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl 3,82 4,62 5,4 4,86 6,54 6,83 9,49 6,42 6,52 9,5 0,02 6,52 4

13 RAY KLEMENSLER Eylül 203 UK Serisi ürün UKUT MUAD L TABLOSU UT Serisindeki Karfl l UK 2,5 N UT 2, UK 2,5 N BU UT 2,5 BU 300 UK 3 N UT 2, UK 3 N BU UT 2,5 BU UK 5 N UT UK 5 N BU UT 4 BU UK 6 N UT UK 6 N BU UT 6 BU UK 0 N UT UK 0 N BU UT 0 BU UK 6 N UT UK 6 N BU UT 6 BU UIK UT UIK 35 BU UT 35 BU UK 35 N UT UK 35 N BU UT 35 BU UK UT UK 35 BU UT 35 BU UK 3TWIN UT 2,5TWIN UK 5TWIN UT 4TWIN UKK UTTB 2, UKK 3 BU UTTB 2,5 BU UKK UTTB UKK 5 BU UTTB 4 BU USLKG UT 2,5 PE USLKG 2, UT 2,5 PE 0449 USLKG 2,5 N UT 2,5 PE 0444 USLKG UT 4 PE USLKG 6 N UT 6 PE USLKG0 N UT 0 PE USLKG6 N UT 6 PE USLKG UT 35PE UKK 5PE UTTB 4PE UK 5TWINPE UT 4TWINPE UK 5HESI UT 4 HESI (5x20) UK 5HESILED UT 4 HESILED 24 (5x20) UK 5HESILA UT 4 HESILA 2 (5x20) UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur. UK yerine UT serisi kullanarak iflçilik maliyetlerinizi azaltabilir, panolarınızı daha esnek flekilde tasarlayabilirsiniz UK 4TG UT 4TG UKK 5TG UTTB 4TG 0920 STSIUK PFU 5x STSILED 24UK PFU 5x20 LED STSILA 2UK PFU 5x20 LA STBE PCO 3006 MTK UT 4 MT MTKP/P UT 4MTP/P UK 5MTKP/P UT 4MTP/P DUK 2, DUT 2,5/ DUK 4/ DUT 2,5/ DUK DUT DUK 5TWIN DUT 2,5/4TWIN DUKK 3/ DUTTB 2,5/ DUKKB 3/ DUTTB 2,5/ FB FBS FB FBS FB FBS 20 (2 kutuplu) FBRI 25 N FBS FBRI 35 N FBS FBRI 45 N FBS FBRI 05 N FBS FBRI 08 N FBS FBI FBS FBI FBS FBI FBS 20 (2 kutuplu) FBI FBS 22 (2 kutuplu) FBI FBS 26 ndirici köprüler farklı kesitteki klemenslerin ba lantısını sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Köprü bacaklar kesilerek atlamalar yap labilir. Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır 2 kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. UT 4HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Sigorta kolunu açmadan ölçüm yap labilir. 5

14 UK 5HESl... UKK 5HESI... RAY KLEMENSLER UK SER S S GORTALI V DALI KLEMENSLER UK 5HESI* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için UK 5HESILED 24* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için, 530 VAC/DC LED'li UK 5HESILA 2* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için, 02 VAC/DC LED'li UK 6FSI/C 0,26 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için UK 6FSI/CLED24 0,26 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için, LED'li, 24 V DC UKK 5HESI (5x20) 0,24 mm 2, çift katl, üst katı sigortalı, 5x20 sigorta için UKK 5HESILED 24 (5X20) 0,24 mm 2, çift katlı, üst katı sigortalı, 5x20 mm sigorta için, LED'li, 530 V AC/DC 3009 UK 0DREHSI (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için UK 0DREHSILED 24 (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 530 VAC/DC LED'li UK 0DREHSILA 2 (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 02 VAC/DC LED'li UK 0,3HESI N 25 mm 2, 690 V, 0.3x38 mm sigorta için UK 0,3HESI 000V 25 mm 2, 000 V, 0.3x38 mm sigorta için 0 *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa e bak n z. Eylül 203 ( /Ad.) 5,33 3,29 4, 5,58 20,70 2,56 32,36 5,40 25,65 25,65 8,6 22,3 UK 0DREHSI... UK 6FSI/C... Uygun sigortalar için COMBICON katalo una bak n z UK 0,3HESI... Tek kutuplu olarak kullan labilece i gibi ba lant pimleri yard m yla 2 veya 3 kutuplu hale de getirilebilir UK 0,3HESI 000V versiyonu yüksek izolasyon gerilimi sayesinde fotovoltaik sistemlerde kullan labilir. Uygun sigortalar için CLIPLINE katalo una bak n z UK 4TG UK SER S V DALI ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4TG 0,24 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm UKK 5TG 0,24 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli DIKD,5TG 0,22,5 mm 2, üç katlı, üst katta ayırma bölgeli DOKD,5TG 0,22,5 mm 2, üç katlı, alt kat PE, üst katta ayırma bölgeli UYGUN F filer 0920 STSIUK 4 Sigorta fifli STSILED 24UK 4 Sigorta fifli, 530 VAC/DC LED'li STSILA 2UK 4 Sigorta fifli, 02 VAC/DC LED'li STN4007 Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde STBE Komponent fifli 0 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 3,73 2,7 0,4,34 3,43 7,25 2,67 8,64 5,54 STSIUK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir STN4007 ters polariteye karfl korur STBE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir MTKP/P UK SER S V DALI ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER (BIÇAKLI) 3006 MTK 0,22,5 mm MTKP/P 0,22,5 mm UK 5MTKP/P 0,24 mm UDK 4MTKP/P 0,24 mm 2, çift girifl çift ç k fl UKK 5MTKP/P 0,24 mm 2, çift katl 3026 UDMTK 5 TWINP/P 0,24 mm 2, çift katl UDMTK 5P/P 0,24 mm 2, çift katl Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 6,35 7,6 6,74 9,42 3,4 7,92 2,20 UK SER S V DALI ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER (SÜRGÜLÜ) URTK/S 0,56 mm URTK/SBEN 0 0,50 mm URTK 6 0,56 mm 2 9,24 9,8,55 URTK/S 6

15 RAY KLEMENSLER V DALI M N KLEMENSLER 4009 MBK 0,2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* MBK 3/EZ 0,22,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBK 5/EZ 0,24 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBKKB 2,5 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5 BU mavi 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme Eylül 203 ( /Ad.) 2,42 2,65 3,0 3,25 3,25 MBK.../EZ MBKKB 2,5 MBK klemensler NS 5 DIN ray üzerine veya do rudan saca monte edilebilir. Ray kullanmadan monte edilecekse, maksimum 2 klemensten oluflturulan diziler E/MBK durdurucu ile birlefltirilerek saca vidalanır YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI Ç N V DALI SERAM K KLEMENSLER 0059 SSK 0525 KEREX 0,24 mm SSK 0 KEREX 0,56 mm SSK 6 KEREX 0,50 mm SSK 35 KEREX 25 mm 2 0 Bu klemensler NS 32 ray ile kullan l r. 20,85 25,77 28,63 83,58 Ex onaylı SSK klemensler özellikle sıcaklık ve kimyasal etki bakımından zor iflletme koflullarının bulundu u yerlerde kullan m için önerilir Seramik klemenslerin önemli özelliklerinden biri 220 C de erine dek yüksek s cakl kta sürekli olarak kullan labilmesidir. Yüksek termal gerekliliklerin ve afl r s cakl k de ifliklerinin bulundu u yerlerde kullan labilirler Yerden kazand ran tasar m ndan ötürü, SSK seramik klemensler dar alanlar için idealdir V DALI TERMOKUPL KLEMENSLER MTKDFE/CUNI 0,22,5 mm 2, demir/konstantan (J tipi termokupl) için klemens çifti MTKDNICR/NI 0,22,5 mm 2, nikelkrom/nikel (K tipi termokupl) için klemens çifti Di er tipler için CLIPLINE katalo una bak n z 7,8 8,32 TB SER S V DALI S GORTALI KLEMENSLER TB 4HESI (5X20) I 0,54 mm TB 4HESILED 24 (5X20) I 0,54 mm 2, 530 V AC/DC LED'li TB 4HESILA 2 (5X20) I 0,54 mm 2, 02 V AC/DC LED'li Uygun kapak için S 29'a bakınız. HAVADA BA LANTI Ç N F fi SOKETL KLEMENSLER HCC 4M Fifl, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm HCC 4F Soket, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm HCC 4SR Kablo gergi kilidi, hem fifl hem sokete uygun 0 5,09 8,32 8,54 27,53 42,45 9,4 HCC... UK 3MVSTB... UK 3MSTB... COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3MVSTB5,08 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, x dikey ba lant l soket UK 3MSTB5,08 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, 2x soket UKK 3MSTB5,08 0,22,5 mm 2, iki katl, her katta x vidal girifl, x soket Uygun fifller için sayfa 65 e bak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z 3,79 3,79 4,99 7

16 RAY KLEMENSLER Eylül 203 ndirici köprü farklı kesitteki klemenslerin köprülenmesini sa lar. Güç blokları indirici köprüyle hızlı flekilde düzenlenebilir, ör: ST 0 yaylı klemensi ST 2,5 veya ST 4 ile köprülenebilir Çift köprüleme kanalı sayesinde her sayıda klemens iki kutuplu köprüler kullanılarak birbirine ba lanabilir. 2 kut. köprüler 'ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. Komflu olmayan klemensler standart köprünün kutup bacakları kırılarak köprülenebilir. Bu flekilde iki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Kontak noktaları iflaretlenerek belirgin hale getirilebilir. ST yaylı klemenslerin en önemli özellikleri yer kazandıran tasarımları ve kolay kullanımlarıdır. Ba lantının üstten yapılıyor olması kablo kanalları arasında fazladan boflluk bırakma gere ini ortadan kaldırır Kompakt yapısı ve kablonun üst taraftan ba lanabilmesi ST yaylı klemensleri yer ihtiyacı olan uygulamalar için ideal yapar. Ayırma plakaları klemens profilinden dıflarıya taflar. Hem görsel hem elektriksel ayrım sa larlar. ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Ölçme iletkenleri icin 2.3 mm. test fifli mevcuttur. Tüm ölçme ve test ifllemleri. 4 mm test fiflleri için test adaptörleri ve modüler test fiflleri kullanılarak kısa sürede yapılabilir. Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak Ay rma Plakas Tornavida ölçüsü ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5TWIN ST 2,5TWIN ST 2,5MT ST 2,5TG ST 4TWIN ST,5QUATTRO ST 2,5QUATTRO ST 4QUATTRO ST 4MT ST 4TG ST 4HESI (5x20) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2,53... ST 2,5PE/3L STU 0/4 x 2,5 STU 35/4 x 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DST 2,5PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS ATPST ATPST Etiket seçimi için sayfa 40'a bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 8 _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ DST 2, DST 2, DST DST DST DST DST 2,5TWIN DST 2,5TWIN DST 4TWIN DST 2,5QUATTRO DST 2,5QUATTRO DST 4QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DST 2,5TWIN DSTTB 2, DSTTB 2, DSTTB DST 2,53L DSTU 4/0x2, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATPST ATPST ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST ATPST ATPSTTB ATPSTTB ATPSTTB _ 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,8 x 4,0,0 x 5,5,0 x 5,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 5,5

17 RAY KLEMENSLER ST SER S TEK G R fi TEK ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER Eylül 203 ( /Ad.) ST 2,5 Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / Yüksüksüz zolesiz / zoleli Yüksüklü Ak m (A) ST,5,5,5,5/,5 0/7, ST,5 BU mavi,5,5,5/,5 0/7, ST 2,5 4 2,5 2,5/2,5 800/ ST 2,5 BU mavi 4 2,5 2,5/2,5 800/ ST /4 800/ ST 4 BU mavi 6 4 4/4 800/ ST /6 800/ ST 6 BU mavi 0 6 6/6 800/ ST /0 800/ ST 0 BU mavi 6 0 0/0 800/ ST /6 800/ ST 6 BU mavi /6 800/90 Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür 0,99 0,99,04,04,33,33 2,23 2,23 3,23 3,23 4,34 4,34 Tip Renk OG YE RD WH BK GN ST, ST 2, ST ST 2,5TWIN ST 2,5QUATTRO STTB 2,5 STTB 2.5PE/N ST 2,53L ST SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER ST,5TWIN 0,08,5 mm ST,5TWIN BU mavi 0,08,5 mm ST 2,5TWIN 0,082,5 mm ST 2,5TWIN BU mavi 0,082,5 mm ST 4TWIN 0,084 mm ST 4TWIN BU mavi 0,084 mm 2 ST SER S Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER ST,5QUATTRO 0,08,5 mm ST,5QUATTRO BU mavi 0,08,5 mm ST 2,5QUATTRO 0,082,5 mm ST 2,5QUATTRO BU mavi 0,082,5 mm ST 4QUATTRO 0,084 mm ST 4QUATTRO BU mavi 0,084 mm 2 ST SER S Ç FT KATLI YAYLI KLEMENSLER STTB,5 0,08,5 mm STTB,5 BU mavi 0,08,5 mm STTB 2,5 0,082,5 mm STTB 2,5 BU mavi 0,082,5 mm STTB 2,5PE/N 0,082,5 mm 2, toprak / nötr STTB 2,5L/N 0,082,5 mm 2, faz / nötr STTB 4 0,084 mm STTB 4 BU mavi 0,084 mm 2 ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI YAYLI KLEMENSLER ST 2,53L 0,082,5 mm 2, üç katl klemens ST 2.5PE/L/L 0,082,5 mm 2, toprak, faz, faz ST 2.5PE/L/N 0,082,5 mm 2, toprak, faz, nötr ST 2,5PE/3L 0,082,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) ST 4PE/3L 0,084 mm 2, dört katl, alt kat toprak (motor klemensi),67,67,92,92 2,33 2,33,88,88 2, 2, 3,03 3,03 2,72 2,72 3,43 3,43 8,3 4,2 4,49 4,49 5,94,49,49 0,83 3,29 9

18 RAY KLEMENSLER Eylül 203 ST 2,5PE ST 4 HESI... ST SER S YAYLI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,5PE 0,08,5 mm ST 2,5PE 0,082,5 mm ST 4PE 0,084 mm ST 6PE 0,26 mm ST 0PE 0,20 mm ST 6PE 0,26 mm ST,5TWINPE 0,08,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl ST 2,5TWINPE 0,082,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl ST 4TWINPE 0,084 mm 2, tek girifl çift ç k fl ST,5QUATTROPE 0,08,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl ST 2,5QUATTROPE 0,082,5 mm 2, çift girifl çift ç k fl ST 4QUATTROPE 0,084 mm 2, çift girifl çift ç k fl STTB 2,5PE 0,082,5 mm 2, iki katl STTB 4PE 0,084 mm 2, iki katl ST SER S YAYLI S GORTALI KLEMENSLER ST 4 HESI (5x20) 0,084 mm ST 4HESILED 24 0,084 mm 2, 530 VAC/DC LED'li ST 4HESILA 2 0,084 mm 2, 02 VAC/DC LED'li ( /Ad.) 4,68 4,48 4,77 6,95 8,32 0,20 6,5 6,3 6,65 6,48 7,53 8,32 0,20 2,86 7,55 7,25 7,78 ST 4HEDI ST SER S YAYLI AYIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER ST 4HEDI 0,084 mm 2 ay rma kollu klemens ST 2,5MT 0,082,5 mm 2 b çakl ay rma klemensi ST 4MT 0,084 mm 2 b çakl ay rma klemensi ST 2,5TG* 0,082,5 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm ST 4TG* 0,084 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm STTBS 4TG* mm 2, çift katlı, üst katına fonksiyon fifli takılabilir *...TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 3'e bakınız 7,73 5,8 5,76 3,58 3,46 0,93 ST...MT ST...TG STTBS 4TG Fonksiyon fiflleri ST 2,5DIO/LR STI 2.5PE/L/NT YEN ST SER S D YOTLU YAYLI KLEMENSLER STTB 2,52DIO/OUL/OUR 0,082,5 mm STTB 2,5DIO/UO 0,082,5 mm ST 2,5DIO/RL 0,082,5 mm ST 2,5DIO/LR 0,082,5 mm STME 6DIO/LR HV 0,26 mm 2, 5 A / 000 V ST SER S YAYLI TES SAT KLEMENSLER STI 2,5PE/L/NT mm 2, üç katlı, alt kat toprak, üst kat N barası ba lantılı STI 2,5PE/L/N mm 2, üç katlı alt kat toprak STI 2,5L/N mm 2, iki katlı ST SER S YAYLI SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLER STIO 2,5/32B/L Üç iletkenli STIO 2,5/32B/LLA24RD/OM Üç iletkenli, 530 V DC k rm z LED'li STIO 2,5/3PE/B/L Üç iletkenli, toprak ba lant l STIO 2,5/3PE/B/LLA24RD/OM Üç iletkenli, toprak ba lant l, 530 V DC k rm z LED'li STIOIN 2,5/3 OG Besleme klemensi, 3 iletkenli STIOIN 2,5/3PE Besleme klemensi, 3 iletkenli, toprak ba lant l 25 4,66,40 7,67 7,67 2,60 8,25 7,9 4,07 7,28 2,09 2,09 5,47 6,9 0,49 STIO... STIO sensör aktüatör klemensleri manyetik kontrol valfleri ve sensörler için gerekli kablaj ihtiyac n minimuma indirir. Ç k fl sinyali üst kata ba lan r. Pozitif ve negatif besleme ba lant lar klemensin alt katlar nda yap l r. Besleme noktalar ndaki kesintisiz köprüleme kanallar besleme geriliminin köprülerle kolay ve h zl bir flekilde da t labilmesine imkan tan r. Farkl renkte köprüler kullan larak besleme gerilimlerinin bir bak flta anlafl l r hale getirilmesi mümkündür. Besleme kayna na ba lant için STIOIN besleme klemensleri kullan l r. Bu ürün sayesinde sensörleri gruplamak ve gerekirse sisteme yenilerini eklemek çok kolayd r. Besleme klemensleri sensör ba lant s n n yap ld klemensler ile ayn flekle sahip oldu undan klemens dizisinin herhangi bir yerine yerlefltirilebilirler. STIO klemenslerin 4 iletkenli çeflitleri de mevcuttur. 20

19 ST 2,5/P BU ve SP 2,5...BU Fifllerin ve soketli klemenslerin farkl ba lant tipine sahip çeflitleri mevcuttur ve bunlar bir arada kullan labilir SP 2,5/6 Fifller ve soketler 5 aras kutup say lar nda mevcuttur Fifl ve soketler istenirse tekli al n p sonradan ihtiyaca göre monte edilebilir. Resimdeki konfigürasyon: xsp 2,5/L, 3xSP 2,5/M, xsp 2,5/M BU, xsp 2,5/R GNYE RAY KLEMENSLER STCOMBI F fisoketl YAYLI KLEMENSLER SOKETL RAY KLEMENSLER ST 2,5/P 0,082,5 mm 2, x yayl girifl, x soket ST 2,5/P BU 0,082,5 mm 2, x yayl girifl, x soket, mavi ST 2,5/PPE 0,082,5 mm 2, x yayl girifl, x soket, topraklama ST 2,5TWIN/P 0,082,5 mm 2, 2 x yayl girifl, x soket ST 2,5QUATTRO/2P 0,082,5 mm 2, 2 x yayl girifl, 2 x soket ST 2,5QUATTRO/4P 0,082,5 mm 2, 4 x soket STTB 2,5/2P 0,082,5 mm 2, çift katl, her katta xyayl girifl, xsoket ST 4/P 0,084 mm 2, x yayl girifl, x soket ST 4/P BU 0,084 mm 2, x yayl girifl, x soket, mavi ST 4/PPE 0,084 mm 2, x yayl girifl, x soket, topraklama F filer SP 2,5/ 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/2 0,082,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/3 0,082,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/ 4 0,082,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/ 5 0,082,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/ 6 0,082,5 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/ 8 0,082,5 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz SP 2,5/0 0,082,5 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz SP 4/ 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz SP 4/2 0,084 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz SP 4/3 0,084 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz SP 4/ 4 0,084 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz SP 4/ 5 0,084 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz Fifllerin 5 kutuba kadar olan tipleri mevcuttur. B RLEfiT R LEB L R TEKL F filer SP 2,5/ L 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça SP 2,5/ L BU 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi SP 2,5/ L GNYE 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar yeflil SP 2,5/ M 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça SP 2,5/ M BU 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi SP 2,5/ M GNYE 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar yeflil SP 2,5/ R 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça SP 2,5/ R BU 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi SP 2,5/ R GNYE 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar yeflil SP 4/ L 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça SP 4/ L BU 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, mavi SP 4/ L GNYE 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sol parça, sar yeflil SP 4/ M 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça SP 4/ M BU 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, mavi SP 4/ M GNYE 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, orta parça, sar yeflil SP 4/ R 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça SP 4/ R BU 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, mavi SP 4/ R GNYE 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sa parça, sar yeflil Eylül 203 ( /Ad.),76,76 5,94 2,06 2,8 2,8 4,27 2,25 2,25 6,28 2,02 3,33 4,65 5,96 7,33 8,7,35 4,0 3,0 5,6 7,3 9,40,35,89,89,89,89,89,89,89,89,89 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 SPH 2,5 fifl ve PH 2,5 muhafaza Kodlama pinleri fifllerin yanl fl yere tak lmas n önler Vidal fifllerin kablo girifl yönü üstten veya yandan olabilir Combi fiflsoketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fiflsoketli olarak ba lanabilirler. Combi sistemiyle ray klemenslere ba lant n n yan s ra, panel geçifli yap labilir ya da iki kablo havada ba lanabilir. Standart köprüleme sistemiyle ye varan adette klemens uygulama gerekti i taktirde birbirlerine ba lanabilir Kesite ba l olarak 24 A veya 32 A e varan ak mlar tafl nabilir Fifller ve soketler yanl fll kla temasa karfl emniyetlidir Combi fiflsoketli ba lant sistemi ile ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir. Combi fiflsoketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. 2

20 SC.../5 Birlefltirilebilir tekli soketler ve DSC... kapak COMBI fiflsoketler dar alanlarda kablaj için de uygundur RAY KLEMENSLER STCOMBI F fisoketl YAYLI KLEMENSLER SOKETLER* SC 2,5/ 2 0,082,5 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ 3 0,082,5 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ 4 0,082,5 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ 5 0,082,5 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ 6 0,082,5 mm 2 altı kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ 8 0,082.5 mm 2 sekiz kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/0 0,082,5 mm 2 on kutuplu, köprülemesiz SC 4/ 2 0,084 mm 2 iki kutuplu, köprülemesiz SC 4/ 3 0,084 mm 2 üç kutuplu, köprülemesiz SC 4/ 4 0,084 mm 2 dört kutuplu, köprülemesiz SC 4/ 5 0,084 mm 2 befl kutuplu, köprülemesiz *Soketlerin5 kutuba kadar olan tipleri mevcuttur. B RLEfiT R LEB L R TEKL SOKETLER SC 2,5/ L 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz SC 2,5/ L BU 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, mavi SC 2,5/ L GNYE 0,082,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sar yeflil SC 2,5NS/L Raya montaj ayakl soket, 2,5 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz SC 4/ L 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz SC 4/ L BU 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, mavi SC 4/ L GNYE 0,084 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz, sar yeflil SC 4NS/L Raya montaj ayakl soket, 4 mm 2 bir kutuplu, köprülemesiz Eylül 203 ( /Ad.) 3,54 4,52 5,53 6,52 7,57 9,62,69 3,79 5,62 7,45 9,28,49,49,49,49,85,85,85,85 Raya montaj ayakl soket uygulamas NS 35 ve NS 5 raylar için uygundur COMBI Panel geçifli uygulamas yla yüksek bir kablaj yo unlu u sa lanabilir COMBI soketlerin pinlerle saca monte edilebilen tipleri de bulunmaktad r PZ/2, PR/2 ve PRZ STCOMBI AKSESUARLARI DSC 2,5 SC 2,5 birlefltirilebilir tekli soketler için kapak DSC 4 SC 4 birlefltirilebilir tekli soketler için kapak PZ/2 SP ve SPB fifller için gergi kilidi, iki kutuplu PZ/4 SP ve SPB için gergi kilidi, dört kutuplu PR SP ve SPB için kilitleme aparat, bir kutuplu PR/2 SP ve SPB için kilitleme aparat, iki kutuplu PRZ SP ve SPB için gergi kilidi ve kilitleme aparat birlikte, iki kutuplu PC Kodlama pini, 4 lü SSL 2,5 Pano geçifl aparat, SC soketlerle kullan l r 0,48 0,48 0,66 0,66 0,59 0,82,05,57 0,79 Ekranl kablolar için PSH... ekranlama aksesuar ve PDZ/... gergi kilidi SSL 2.5 uygulamas, 0,83 mm kal nl nda paneller için uygundur PC kodlama parçası 4 adet kodlama pini içerir PC 22

www.kavrammuhendislik.com.tr

www.kavrammuhendislik.com.tr www.kavrammuhendislik.com.tr İçindekiler www.kavrammuhendislik.com.tr RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim Birim Birim Fiyat (adet/metre ) 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) 2015 ekim Etiket Birim Fiyat¹

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ OCAK 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Farkl Fikirleri olanlar için...

Farkl Fikirleri olanlar için... F AT L STES OCAK 2009 Farkl Fikirleri olanlar için... Tüm Ba lant Tiplerinde Konnektörler CLIPLINE Complete sistemindeki tüm konnektörler birbiriyle kombine edilebilir. Böylece panonuzda s n rs z esneklik

Detaylı

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız)

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo 2016 Birim (adet/metre) 2016 Birim Fiyat (baskısız) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) 2016 Birim Fiyat (baskılı) 2016 Etiket Birim

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Fiyat Listesi / Mart 206 Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Sipariş No 290299 2902992 Tanım UNO-PS/AC/24DC/30W UNO-PS/AC/24DC/ 60W Açıklama Tek faz 85 264 VAC giriş, 24 VDC,25A çıkış Tek faz 85 264

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi Fiyat Listesi / Mart 206 Phoenix Fiyat Listesi İçindekiler KLEMENSLER Katalog 3 3 Ray klemensler Sıra klemensler Buat klemensleri Bara klemensleri Ekranlama klemensleri KLEMENSLER MARKALAMA SİSTEMLERİ,

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ...

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... FİYAT LİSTESİ 2017 10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1

Phoenix Contact Genel Fiyat Listesi 2016_MART 1 Phoenix Contact Genel Listesi 2016_MART 1 Etiket/Tabaka, 1 3044076 UT 2,5 ADET 1,56 TL BE1 2 3044089 UT 2,5 BU ADET 1,56 TL BE1 3 3044102 UT 4 ADET 1,95 TL BE1 4 3044115 UT 4 BU ADET 1,95 TL BE1 5 3044131

Detaylı

Stok Nr Picture Material Name

Stok Nr Picture Material Name Contents Page Connectors 1 Cabels 2 Modular terminal blocks 3 10000304 96 PER KALAYLI KABLO (24X2)X4*26 AWG 10000312 48 PER CABLE 2X24X2*26AWG LS0H (TINNED COPPER) 10000325 96 PIN IDC connector 10000671

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Tüm seriler Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon ) 2 İLETKENLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ 2001-1201 Tek Giriş-Tek Çıkış, Gri, 24 A 2,5 100 0,67 TL 2001-1202

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Online katalogdan alıntı UT 2,5 Sipariş No.: 3044076 Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Ticari bilgiler

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ NİSAN 2016 ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 El Aletleri / Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç 05 Enerji Yönetimi 06 Koruma Kontrol Grubu

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ KCT Serisi Baralı Akım Trafoları - RÖLE MODÜLLERİ 9 RÖLE MODÜLLERİ DM Serisi Diod Modülü 060 DM 6-S 6 Diodlu 0.8 080 DM 8-S 8 Diodlu.65 0 DM -S Diodlu 6.60 DM A-S Diodlu Anot Köprülü 7.8 DM K-S Diodlu

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

2015 TARAK İZOLATÖRLER

2015 TARAK İZOLATÖRLER TARAK İZOLATÖRLER M5 MİNİ İZOLATÖR 2C 1C+1S 521 BMI-M 5/2C 2 0, mm 52 BMI-M 5/1C + 1S 2 1,00 2S 1,5 mm 1, mm 51 BMI-M 5/2S 2 1, 1C+1S M 52 BMI-M /2 C MİNİ BOY KONİK İZOLATÖR 00 1 1, 2S 2C mm 53 5 BMI-M

Detaylı

Potansiyel Dengeleme Sistemleri

Potansiyel Dengeleme Sistemleri Bir bina tesisatındaki kontrol dıflı aflırı darbeleri önleyebilmek için, tüm metalik bileflenlerin, tüm elektrikli sistemlerin ve yıldırımdan korunma sisteminin birbirine ba lanması gereklidir. DIN VDE

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017

İleri teknoloji standartlarında Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 İleri teknoloji standartlarında GÜ V EN İ L İ R VE Ü ST Ü N P ERF ORM A N S BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 www.megaradar.com.tr 2 3 1 6 7 4 MEGA RADAR ın ileri teknoloji standartlarında

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler Kullanımı kolay klemensler, elektrik tesisatlarının sorunsuz ve hızlı bir flekilde oluflturulmasını sa lar: Ürün programı nötr ve koruma iletkenleri nden Dolü da ıtım ne, avize sıra nden, hızlı ve güvenli

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS İleri tekloloji standartlarında GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS www.megaradar.com.tr BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ FİYAT LİSTESİ ARALIK 2013 www.megaradar.com.tr 1 2 3 6 7 MEGA RADAR ın ileri tekloloji standardlarında

Detaylı

Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler

Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler Yeni VikingTM 3 yaratıcı çözümler Vidalı veya otomatik yaylı bağlantı YENİ BİR ÜRÜN GAMI, ARAŞTIRMA VE DENEYİMDEN ÇIKAN SONUÇ INDEKS Vidalı bağlantı... 2 Otomatik yaylı bağlantı... 4 Ortak aksesuarlar...

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 HIZLI BAĞLANTI DUVAR FİŞ & PRİZLER MINIBOX SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri 6-11. AVK SERİSİ - Geçiş Klemensleri. * Topraklama Klemensleri PEK SERİSİ MVK SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri 6-11. AVK SERİSİ - Geçiş Klemensleri. * Topraklama Klemensleri PEK SERİSİ MVK SERİSİ BARALI AYIRMA KLEMENSLERİ Ürün Grupları Sayfalar Vida Bağlantılı Ray Klemensleri 6-11 AVK SERİSİ - Geçiş Klemensleri * Güç bağlantılı / Pabuç Bağlantılı / PB Serisi Güç Klemensleri * Topraklama Klemensleri içindekiler PEK SERİSİ

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-29 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 30-37 ALÜMİNYUM BUATLAR 38-39 PLASTİK

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR BS/S SER S KSESURLRI D K L T P MODÜLER PNOLR Birlefltirme Montaj Plakalar B Montaj Plakas 1500 S TSB150 1 S TSB180 2000 S TSB200 Malzeme: Galvanizli sac, 2 mm. Birlefltirme Montaj Plakas Ba lant Eleman

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

ELOSAN. NÖTR-TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (8x12 mm.kesit)

ELOSAN. NÖTR-TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (8x12 mm.kesit) ELOSAN TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6,5x9 mm.kesit) ELS PTK 001 2/2 4 DELİKLİ TOPRAKLAMA KLEMENSİ 0,650 ELS PTK 002 2/3 5 DELİKLİ TOPRAKLAMA KLEMENSİ 0,755 ELS PTK 003 2/4 6 DELİKLİ TOPRAKLAMA KLEMENSİ 0,840

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Mart 2015

FİYAT LİSTESİ Mart 2015 FİYAT LİSTESİ Mart 2015 LEADER AT HOME, AMBITIONS WORLDWIDE ÜRÜN GRUPLARI MART 2015 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç / El Aletleri 05 Enerji

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar

Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar Dikey NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar AG Dikey NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 00-3, 3-Faz Anahtarlamalı VDE 0660 T107 / IEC/IN 60947-3 38016-0020 E3 NH 00 160 A M8 Pabuç Ba lantılı 60

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2 Kablo Pabuçlar SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip mm 2 Çap b c c2 d d d2 a l A rl k L / MS M 9,,,,3 9 9 0,3 0 L / MS M 7 7, 9 9 0,3 0 L / MS M,2,,,3 2 0,29 0, 0 L / MS M 7 7,, 2 0,29 0, 0 L / 8 MS M 8

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ LON IEC 60870/61850/61400 DNP3

Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ LON IEC 60870/61850/61400 DNP3 Wago Fiyat Listesi FİYAT LİSTESİ www.kavrammuhendislik.com.tr 2016 IEC 60870/61850/61400 DNP3 LON İÇİNDEKİLER ÜRÜNLER ÜRÜN SERİSİ SAYFA ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ÜRÜNLERİ TOPJOB S SERİSİ RAY KLEMENSLERİ VE

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Eklentiler. Modülasyon (oransal) servomotorları. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için

Eklentiler. Modülasyon (oransal) servomotorları. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için ,3 X X testregistrierung Eklentiler Modülasyon (oransal) servomotorları Yay geri dönüşlü servomotor İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için JZ ve

Detaylı

FİYAT LİSTESİ IEC 60870/61850/61400 DNP3 LON

FİYAT LİSTESİ IEC 60870/61850/61400 DNP3 LON FİYAT LİSTESİ 2016 IEC 60870/61850/61400 DNP3 LON 65 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Klemensler ve konnektörler. Işığa Bağlantınız

Klemensler ve konnektörler. Işığa Bağlantınız Klemensler ve konnektörler Işığa Bağlantınız Klemensler ve konnektörler İçindekiler Klemensler Basmalı sistem 1 kontaklı, 46.411 [05] 9 2 kontaklı, 46.412 [05] 10, 11 3 kontaklı, 46.413 [05] 12-15 4 kontaklı,

Detaylı

Modüler Dikili Tip Pano

Modüler Dikili Tip Pano & Modüler ikili Tip Pano Endüstriyel Otomasyon Güç ağıtım 5 Modüler Tip Modüler Tip Görsel 6 Görsel 8 Monoblok Tip Monoblok Tip Görsel 7 Görsel 9 6 7 ÇERÇEVE YAPISI TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ Modüler Tip

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini bir araya getirirler. Bu tesisat ve servis masraflarını azaltmak demektir. Önceden hazırlanmış iletkenler ve M8/M12 konnektörlerle çalışıldığı için bağlantı hataları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler [ ENÜSTR YEL F Ş VE PR ZLER ] Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler Tozlar, rutubet, darbeler, yüksek ve düşük s lar; en ağır çevre şartlarına ve uygulamalara cevap verebilecek endüstriyel fiş ve prizleri

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½ Oransal basınçregülatörleri MPPE Teknik özellikler MPPE -M- Standart nominal debi miktarı 350 5,500 l/dk Malzemeler Gövde: Dövme alüminyum alașım Diyafram: Nitril kauçuk -P- Çalıșma gerilimi 24 V DC -L-

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı