Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!"

Transkript

1 Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Ocak 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3686 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Ali Osman DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN Erdoðan Baybars ÝÞ BÝTMEDÝ DAHA YENÝ BAÞLADI Dolgun Dalgýçoðlu PRANGALI BAÐIMSIZLIK Mehmet Levent "NE DÝYORSUN SEN YAU? " Yalçýn Okut AKM önünde 2 ceset n Lefkoþa da Atatürk Kültür Merkezi yakýnýnda bulunan bekçi kulübesinde dün akþam 2 kiþinin cesedi bulundu... n Evsiz olduðu için AKM ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verilen Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz, Vietnamlý bir kadýnla birlikte çýrýlçýplak ölü bulundu... Ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olduðu sanýlýyor... n 3. sayfada Cesetler bu kulübedeki tek odanýn yataðýnda çýrýlçýplak bulundu Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! n Elektrikte hükümetle sendika arasýndaki uzlaþmayý beðenmeyen ve özelleþtirmeyi savunan Akça Kýbrýs taki idareler sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiler dedi... n Özelleþtirmede çok geç kalýndýðýný savunan Akça, Türkiye nin dayatmasý tabirinin çok iyi kullanýldýðýný, ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný söyledi... n Özerkleþtirmeye karþý çýkan Akça yeni zamlar için endiþe belirtti ve Zamma gidilirse tam bir felaket olur diye konuþtu... l 3. sayfada Elçiliðe kitaplarý iade ettiler n Polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda dün büyükelçilik önünde eylem yapan KTÖS ve KTOEÖS, okullara gönderilen ve tarikat propagandasý içeren kitaplarý elçilik duvarýna býraktý... n Görüþme talep ettikleri TC Büyükelçisi nin kendileriyle görüþmediðini açýklayan Tahir Gökçebel, özelleþtirmeyi savunan Büyükelçi nin meslek lisesindeki ilahiyat konusuyla ilgili tek bir açýklama yapmadýðýný söyledi... n 8. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL partisinin yayýný olan Haravgi gazetesi, iki gün sonra Rezalet deðil onur baþlýðý altýnda, Baþpiskopos Hrisostomos un mektubunu yorumladý ve þunlarý yazdý (1 Mart 1983): Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi nin(kýma) Kýbrýslýrum ve Kýbrýslýtürklerin yeniden yakýnlaþmasý çerçevesinde baþlattýðý somut bir inisiyatifin Baþpiskopos Hrisostomou un müdahalesi üzerine,saygýn olmayan bir þekilde sonuçlanmasýndan üzüntü duyuyoruz. KÝMA nýn Helen - Türk dostluðu için yarýþma düzenleyip, kazananlara ödül verme inisiyatifinin pratikteki boyutunu irdelemeyi gerekli görmüyoruz. Önemli olan þu ki, Kýbrýslýrum toplumunda yeniden yakýnlaþmaya þu veya bu þekilde katkýda bulunan çalýþmalar yapýlýyor ve kurumlar oluþturuluyor. Böylesi geliþmeler, her þeyden önce, bizim ve Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzýn arasýna sokulan duvarlarýn yýkýlmasýnýn önemini herkesin kavramasýna ve bu gereksinimin bilincine herkesin varmasýna katký saðlýyor. Ancak maalesef, Baþpiskopos un bu giriþimleri ulusal onurumuz için rezalet saymasý ve Kýbrýs Helenizmini gülünç duruma düþürdüðü þeklinde algýlamasý, bu önemli görevi ilerletmeyi amaçlayan giriþimlerin altýný oyuyor. Biz þuna inanýyoruz ki, yeniden yakýnlaþmayý doðru bir biçimde algýlayan halkýmýz ne rezil oluyor ne de gülünç duruma düþüyor. Tam aksine halkýmýz, barýþçýl ve mutlu geleceðin yalnýzca toplumlararasý birliktelik, iþbirliði ve dostluk ortamýnda saðlanabileceðine inanýyor. Kýbrýslýrum yurtseverler dostlarý düþmanlardan, halklarý hükümetlerden ve ilerici güçleri þovenistlerden ayýrmasýný biliyor. Türkiye de diktatörlüðe karþý mücadele veren, Kýbrýs ta istila ve iþgale karþý savaþmýþ olan ve halkýmýzýn mücadelesini ardýcýl bir biçimde destekleyen Türkiye Komünist Partisi ve ilerici Türklerle Ankara nýn militarist güçlerini ayný kefeye koymak kabul edilmez bir durumdur. Soydaþlarýnýn taksim politikasýna karþý çýkan ve özgür, topraðý bütün, baðýmsýz ve barýþçýl bir Kýbrýs çabasýnda bizimle özdeþleþen demokrat Kýbrýslýtürkleri þoven Kýbrýslýtürk liderliði ile karýþtýrmak kabul edilmezdir. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor. AKEL in mantýðý ve kendine özgü üslubuyla kaleme alýnmýþ olan tepki maalesef, bu yorumdan öteye gitmedi. Götürülmedi. Baþpiskopos u eleþtirir ve ödülün kaldýrýlmasýna karþý çýkarken, kaldýrýlmamasý için baþka hiçbir þey yapmadý. Baþka defalar da yaptýðý gibi, kýsa bir yorumla tepkisini gösterdi ve özünde bir kez daha etkisini ve gücünü kullanarak, þovenizm ve milliyetçiliðin üstüne gitmedi. Gidemedi. Baþpiskopos bu iþlere burnunu sokamaz; kilisesine, kendi iþlerine baksýn, ödül kaldýrýlamaz demedi ve tepkisini bu kýsacýk yorumuyla kapatýp, gerisini unutuverdi. Nitekim, KÝMA, Baþpiskopos un fýrçalamasý karþýsýnda geri adým attý ve 28 Þubat 1983 günü basýna ilettiði birkaç satýrlýk bir kararla ödülün ertelendiðini açýkladý. Açýklamasý da þöyle oldu: Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi Yönetim Kurulu ve Pankýbrýs Kültürel Ödül Komitesi dün olaðanüstü toplandý ve basýnýn bir bölümünün yýllýk ödülleri maalesef yanlýþ yorumlamasý nedeniyle, açýklanan ödüllerin ertelenip, bu yýl verilmemesini kararlaþtýrdý. Yani, Baþpiskopos un kendilerini fýrçaladýðý için deðil, basýnýn bir bölümünün yanlýþ yorumlamasý üzerine ödülü vermeyeceðiz kararýný Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) aldýklarýný açýkladý! AKEL in desteði ve oylarý ile Baþkanlýk Sarayýna giren ve KÝMA ödül kurumunun oluþturulmasýna karþý çýkmayan Cumhurbaþkaný Spiros Kiprianu da, Baþpiskopos un sert tepkisi karþýsýnda suskun kaldý. Bu olaydan sonra, ödüle savaþ açmýþ olan Andreas Hristofidis i hükümet sözcülüðüne (1983) ve daha sonra Eðitim Bakanlýðýna ( ) atadý. AKEL, sað kanatla kurduðu ittifaklar içinde bu atamayý da suskunlukla geçiþtirdi. Ödül o yýl ertelendi, ancak bir daha geri getirilmedi. Yeniden yakýnlaþma politikasýný ortaya atan ve savunan AKEL, Türk toplumuna açýlmayý öngören bu tavrýný cesaretle savunamadý. Kilise karþýsýnda bir kez daha geri adým atarak, Türk toplumunu bir defa daha harcamayý kabul etti. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor diye doðrularý ortaya koydu koymasýna, ancak onlarca yýldan beri kendi kendilerine takmýþ olduklarý Helenizm kýlýfýnýn içinden bu sefer de çýkmayý beceremedi veya buna cesaret edemedi. Ne kendileri ne de sürekli ittifak içinde olduklarý sað kanat, Helenizm kýlýfýndan sýyrýlmakve Türk toplumuna açýlmak için gerekli olan politikalarý üretemediler. Kýbrýs ta Helenizm milliyetçiliðini kullana kullana ve Rumlarý düþman göstererek, Kýbrýslýtürk toplumunu mandra kýlýfý içine týkayan ters yöndeki Türk milliyetçiliði de, koskocaman bayraklar ve anýtlarheykellerle donattýðý iþgal topraklarý mandra içinde, Kýbrýslýtürkleri hem okþayarak hem döverek- tekme atarak ve de tüketerek, Helen milliyetçiliðine meydan okumayý sürdürüyor. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? Soruyorlar: -Çözüm olur mu? Olmaz... Neden olmaz? Neden olsun ki? Olmasý için bir sebep mi var? Kýbrýslýlar çözüm istermiþ ama... Ýsterlerse istesinler... Kýbrýslýlarýn ne istediðine kim bakar... Kýbrýslýlar mý karar verir çözüm olup olmayacaðýna? Aptallýk etmeyin... Ne kararý? Kýbrýslýlar karar vermez, dilek tutar yalnýz... Mum yakar... Zeytin fidaný diker... Þarký söyler... Nutuk atar... Sýk sýk da birbirlerini ziyaret ederek "Ýki kesimli, iki toplumlu federal bir cumhuriyet" diye bir cümle kurar... Dilek ve temenniler bizim... Karar Amerika ve Ýngiltere'nin... Türkiye ve Yunanistan'dan da ümidinizi kesin... Onlarda da iþ yok... Onlar da karar veremezler... Onlar da büyüklerinin iþaretine bakar... Ya Birleþmiþ Milletler? O bu hesapta hiç yok! Dilek ve temenniler hanesindedir yeri onun da... Avrupa Birliði? O da boþ teneke gibi... Buluþmuþlar ve konuþmuþlar... Eþleriyle... Ve de kravatsýz... Kravatta bir uðursuzluk olduðu anlaþýlmýþ yýllar sonra... Oysa bana kalýrsa donda da bir uðursuzluk var... Bu sefere donu da çýkarsýnlar... Kör þeytan dize gelir belki... Ne mal olduðunu görünce Kýbrýslýnýn yýl... Dile kolay... 74'te doðan çocuklar 38 yaþýna bastýlar... Makarios öldü... Grivas, Yorgacis ve Samson öldü... Kiprianu ve Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü... Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor hala deðil mi? Boþuna günahýna mý girdik hepsinin de?.. Yoksa bir deli kuyuya bir taþ attý da bunca yýldýr çýkaramýyor muyuz hala? Kötülüklerin krallýðý yýkýldý sandýk... Oysa burada da herkes, "Kral öldü, yaþasýn kral" diyor... Ve saðda solda karþýlaþtýkça sorup duruyor hep birbirine: -Çözüm var mý? Yok! Neden olsun ki? Tanrýnýn sevgili kullarý Kýbrýslýlar öyle istedi diye mi? Söyleyin... Çözüm için ne yaptýnýz ki? "Çözüm isteriz" diye sayýklayýp durmaktan baþka ne yaptýnýz? Birlik olup iþgalci ordularýn üstüne mi yürüdünüz? Türk ve Yunan bayraklarýný indirip yerlerine Kýbrýs bayraðý mý çektiniz? Siz ki hala 20 Temmuz'larda biriniz aðlar, biriniz gülersiniz... Siz ki Elenliðinizi ve Türklüðünüzü feda etmezsiniz hiçbir þeye... Siz ki anavatanlarýnýzýn koynuna girmekten sonsuz bir zevk alýrsýnýz hala... Siz ki kayýplarýnýzý bunca yýl sonra bile topraktan çýkarmayý baþaramadýnýz... Siz mi çözüm yapacaksýnýz? Çok yazdým... Yine yazacaðým... Eloðlu neden çözüm yapsýn bize burada? Sebep mi var? 38 yýldýr baþý aðrýmadý bu meseleden de þimdi mi aðrýyor? Aðrýdýðýný nerden çýkardýnýz? Gül gibi idare ediyorlar iþte bizi... Çýkarlarý suya mý düþtü burada? Kim demiþ ki... Adanýn her iki yarýsýnda da vaziyet tamam... Baþýnýz aðrýmazsa Parasetamol falan alýr mýsýnýz siz? Almazsýnýz deðil mi? O halde onlar neden alsýnlar? Eroðlu þöyle demiþ, Hristofyas böyle demiþ... Býrakýn bu maskaralýklarý artýk... Kuklalara harcadýðýnýz enerjiye yazýk deðil mi? Ýsteseler onlara iki tokat atarlar ve bu meseleyi kapatýrlar... Akýlsýzlýðýmýzýn ve aptalýklarýmýzýn aðýr bedelini ödüyoruz biz bu adada... Yaþadýðýmýz hiçbir trajediden de ders almadýk... Çekeceðimiz var çok daha...

3 AFRÝKA dan mektup... HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA EGEMEN DEVLETÝNÝZE MÝ MÜDAHALE ETTÝ? Biz 'vali' deriz ona... Siz 'büyükelçi'... Size göre büyükelçi olduðu için de, iþlerimize açýkça müdahale edince tepeniz atar deðil mi? Kendinizi baðýmsýz bir devlet zannedersiniz çünkü... Hükümetinizi hükümet... Meclisinizi meclis... Cumhurbaþkanýnýzý cumhurbaþkaný... Bunlarýn hepsinin de emir kulu olduðunu bilseniz hiç kan beyninize sýçrar mý? Bunca yýldýr iþgal altýnda yaþayýp gidersiniz de farkýnda deðilsiniz... Hamasetçiler "KKTC sonsuza dek yaþayacak" derler de, bir de gülersiniz... Oysa siz de en az onlar kadar KKTC'cisiniz... Öyle olmasa her eylemde yüzünüzü elçiliðe, yani valiliðe deðil de meclise döner misiniz? Mecliste ciddi ciddi toplantýlar yapar ve kürsüye çýkýp ateþli nutuklar atarsanýz, bu da sizin KKTC'ye verdiðiniz deðeri gösterir. Anayasa gözbebeðiniz... KKTC yasalarý karþýsýnda boynunuz kýldan ince... Hamasetçiler gibi siz de bu devletin bir 'hukuk devleti' olduðuna inanýrsýnýz... 'Korsan devlet' diyenlere kýzarsýnýz... Baðýmsýz bir devlet olduðunuza inanmasanýz, þimdi Halil Ýbrahim Akça'ya hiç kýzar mýydýnýz? "Ýki egemen devlet iliþkisine aykýrý davrandý" der miydiniz? Hangi iki egemen devlet? Hadi birini anladýk... Diðeri nerde? AÝHM KKTC'yi egemen mi sayar? Var mý bizi egemen sayan bir ülke? Kendi kendinizi kandýrmaktan hala býkmadýnýz deðil mi? Býkmayýn... Berhudar olun egemen devletinizle... * Vali Halil Ýbrahim Bey çok kýzmýþ çok... Sanmayýn ki yalnýz UBP'ye... Hepinize... "KKTC idarelerinin sorun çözme iradesi yok" diyor... Egemen devletinize hiç yakýþtýramadýnýz bu sözü demek... Vah vah... Gitti egemenliðimiz!.. Tecavüze uðradý! Yara aldý... Sen ne yaptýn Halil Bey? Hiç öyle laf edilir mi? Bak, bizim burada büyükelçi bilir herkes seni... Býrak öyle bilsinler... Vali olduðunu ille de gözlerine mi sokacaksýn? Bak ne güzel protesto için sana gelmezler, meclise giderler... Ýlle de bu tiyatroyu mu bozacaksýn? "Özelleþtirme bir ihtiyaçtýr" mý dedin? Söyle Ankara'ya... Telgraf çek. Dövsün onlarý... Ýhtiyaç olan bu özelleþtirmeyi yapamayanlarýn hakkýndan gelsin... Çeksin altlarýndan koltuklarýný... Pat diye düþüversinler yere... Ve anlasýnlar Hanya'yý Konya'yý... Yerlerine adam mý yok? Hepsi pusuda iþte... Seni mahcup etmeyecek o kadar çok adam var ki bu memlekette... Hizmete ve emirlere amade! Onlar olsalar þimdikiler gibi acemi davranmazlardý herhalde... Senin güvenini kaybetmektense, kýrar geçirirlerdi þu hýnzýr grevcileri... * Söyle Halil Bey... Onlar ilan etmezse sen ilan et erken seçimi... Ve daha dikkatli ol bu kez yaparken seçimini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Akça yine vali gibi KKTC idareleri sorun çözemez ELEKTRÝKTE VARILAN MUTABAKATA KARÞI ÇIKAN AKÇA ÖZELLEÞTÝRMEDEN YANA Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, "elektrik konusunda yaþananlarýn Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiðini" belirterek, dün varýlan mutabakatýn sorunu çözmeyeceðini söyledi. Büyükelçi Akça, özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný belirterek, KKTC'de de çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için yasaya ihtiyaç duyulduðunu; Türkiye'nin, KKTC'nin daha da kalkýnmasý için tavsiyelerde bulunduðunu ama bunlarý þekillendirip zamanlamasýný belirlemenin hükümetlerin sorumluluðu olduðunu kaydetti. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Gönyeli Belediyesi'ni ziyaretinde bir gazetecinin sorusu üzerine elektrik konusunda deðerlendirmeler yaptý. Akça, elektrikte geçen hafta yaþananlarýn yaþanmamasý gerektiðini belirterek, "Sendikalar ve hükümetin görüþ ayrýlýklarý olabilir ancak bunlar halka yansýtýlmaz, halk maðdur edilmez. Dolayýsýyla taraflar kim olursa olsun bu yaþananlar Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný göstermiþtir. Bunu söylemek isterim" dedi. "ÖZELLEÞTÝRME DÜNYA GÜNDEMÝNDE HATTA ÇOK GEÇ KALINDI" Özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný ifade eden Büyükelçi Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Akça, bunu tartýþmanýn bilim adamlarý ve ekonomistlere düþtüðünü; KKTC'de bir özelleþtirme yasasý ihtiyacý olduðunu söyledi. Akça, özelleþtirme yasasý olmadan özelleþtirme yapýlmasýnýn da mümkün olduðunu ve yapýldýðýný kaydederek, "Bu yasa, çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için gereklidir" diye konuþtu. "TÜRKÝYE'NÝN DAYATMASI MI?" "Türkiye'nin dayatmasý" tabirinin çok kullanýldýðýný ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný belirten Büyükelçi Akça, Türkiye'nin kendi yaptýklarý, yaþadýklarý ve bilgi birikimiyle KKTC'nin daha da kalkýnmasý için önerilerde bulunduðunu, fakat bunlarý þekillendirip zamanlamasýný KKTC Hükümeti'nin yapacaðýný dile getirdi. "VARILAN MUTABAKAT SORUNU ÇÖZÜCÜ NÝTELÝKTE DEÐÝL" "Elektrik konusunda varýlan mutabakat, bu sorunu çözücü nitelikte deðildir" diyen Akça, elektriðin maliyeti ve satýþ fiyatlarýyla kilowatt saat baþýna10 kuruþ civarýnda zarar edildiðini, bu zarar kapatýlmadýkça, kamu borçlarý dýþýnda banklara ve mal alýnan yerlere birikmiþ milyon TL borcu da düþünüldüðünde adýna özerkleþtirme veya baþka bir þey dense de KIB - TEK'in sürdürülebilirliði konusunda ciddi bir sýkýntý göründüðünü söyledi. "ZAMMA GÝDÝLÝRSE TAM BÝR FELAKET OLUR" Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça, "Benim temennim, bunun tekrar bir zamma dönüþmemesidir. Zaten Kuzey Kýbrýs'taki gerek hane halký, gerek iþadamlarý mevcut faturalarý ödemekte zorlanýyor. Rekabet gücünü ciddi biçimde olumsuz etkilemiþ durumda. Tekrar bir zam yoluna gidilmesi tam bir felaket olur. Ýnþallah öyle bir yola gidilmez diye temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. Cesetler kulübedeki bu tek odanýn yataðýnda bulundu Bekçi kulübesinde iki ceset Lefkoþa AKM önündeki kulübede iki kiþinin cesedi bulundu... (Afrika Özel)- Dün akþam Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakýnýnda bulunan nöbetçi kulübesinde iki kiþinin cesedi bulundu. Gazetemizin elde ettiði bilgilere göre evsiz olan ve soðuk hava koþullarý nedeniyle AKM'ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verildiði söylenen, Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz (62) birlikte yaþadýðý Vietnamlý Luti Tu (36) isimli bayanla birlikte ölü olarak bulundu. Maliye Bakanlýðý'nda çalýþan Salih Akdeniz'in üç gün boyunca iþe gitmemesi üzerine þüphelenen arkadaþlarý, ikamet ettiði kulübeye gittiler. Kulübede Salih Akdeniz ve kýz arkadaþýnýn çýrýlçýplak cesetleri ile karþýlaþtýlar. Ölümlerle ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmazken, ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olabileceði üzerinde duruluyor. ex istence Elvan Levent UZAKTAN AHKÂM KESMEK Uzaktan ahkâm kesmek kolay tabii, demiþti bazýlarý, kolaysa gel de çek bu soðuðu, karanlýðý, hayatýmýz atlüst oldu buralarda... Elektriksiz zordu elbette ama Kýbrýs'ta hayat elektrik kesintisinden önce de zaten altüst olmuþ durumdaydý; Kýbrýs'ta hayat yýllardýr altüst olmuþ durumdaydý hatta. Þimdi bir hafta kesintisiz kar yaðsaydý eðer adaya, yine 'hayatýmýz altüst' oldu diye ortalýk kalkýp oturacaktý sanki kar yaðmadan önce herþey gayet yolundaymýþ gibi yani. Sanki daha önce az elektriksiz kalmýþtýk gibi üstelik- ne gaf; santral çöker, trafo patlar ve günler süren bir karanlýk baþlardý, deðil mi? Ama bu kez durum daha farklýydý diðer zamanlardan. Bu kez elektrik grevden dolayý yoktu. Kýþýn ortasýnda tam da greve gidecek zamaný buldular, diye karanlýkta kaldýðýna aðlayýp, bu kadar zamandýr 'aydýnlýk'ta yaþadýðý saçmalýðýna inananlarla yürünecek bir yol yoktu elbette. Bana kalýrsa karanlýk, aydýnlýktan çok daha iyi yansýtýyordu zaten içinde yaþadýðýmýz durumu. Þimdi artýk grev baþarýlý bir þekilde son bulmuþtu ve biz herþeye raðmen, aydýnlýk olduklarýndan kuþku duyduðumuz yarýnlarda dizi keyfine devam edecektik. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru, ta Londralardan o Akdeniz'deki adada olup bitenlerle ilgili fikir yürütüp duruyordum, biraz küstahça tabii ama, fikir iþte, tutamazsýnýz, yürür de bazen. Londra'da elektriðin bir an için bile kesildiðine rastlamamýþtým þu ana kadar. Kar da yaðmýyordu. Hayatýn 'altý' ve 'üstü' vardý burada da heryerde olduðu gibi ancak Kýbrýs'taki gibi altüst deðildi yine de hiçbirþey. Sistem bir saat gibi iþliyordu. Üniversitenin öðrencilere vadettiði eðitim programýnda deðiþiklikler yapmasýndan memnun olmayan bir grup öðrenci örneðin, sendikaya baþvurmuþ ve oradaki yetkiliden, 'ya size vadedileni, ya da ödediðiniz eðitim ücretini geri alana kadar mücadele edeceðiz' yanýtýný almýþtý. Bu tür benzer olaylarda sendika öðrencilerin haklarýný aramak amacýyla üniversiteye dava açýlmýþ, ve bu davalarý kazanmýþtý. Öyle 'dünya kimin umurunda' þeklinde bir yaðma yoktu yani. Bizde oysa, deðil öðrenciler, öðretmenler bile haklarýný alamýyorlardý. Birþeyler deðiþir miydi günün birinde? Bu sorunun yanýtýný Nazým Hikmet yýllar önce vermiþ ve ben yanmzsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða, diye sormuþtu Kerem Gibi þiirinde. Ýtalyan sanat eleþtirmeni Francesco Bonami Vogue dergisinin Ýtalyanca edisyonunda Lady Gaga ile ilgili yazdýðý yazýda, "bu jenerasyon mutatis mutandis jenerasyonudur", diyordu. Vikipedia'nin tanýmlamasýna göre mutatis mutandis, 'gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý koþulu altýnda' anlamýna gelen Latince bir söz öbeðiydi. Ve Bonami'ye göre Lady Gaga jenerasyonu, varolan þeylerin varlýklarýný sürdürebilmeleri için onlarý deðiþtirerek kendi kimliklerini yaratanlarýn jenerasyonuydu. Zaman, varolanla idare etme zamaný deðildi yani, üstüne birþeyler katmak da gerekiyordu elde olanýn. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru. Ama, hep uzak kalacak deðildim, dönecektim elbette. Ve o zaman grev vaktiyse eðer, karanlýðý da sevecektim.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sorma artýk biz bu hale neden düþtük diye Kimimiz enine çektik kimimiz boyuna Hedef yanlýþ yol yanlýþ bunu sorgula niye Deðer mi bütün bunlar bir kuklalýk uðruna? Kalay KIBRISLITÜRKLERÝN ADI YOK Kýbrýs Sorunu çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Çözülecekse nasýl çözülecek? Green Tree'de neler olacak? Bütün bunlar görüþülürken, Kýbrýslý akademisyenler bile konuk olduklarý Türkiye televizyonlarýnda, AKP iktidarýna ters düþmeyecek þekilde konuþmaya özen gösteriyorlar. AKP'nin çözüm istediðinden, Rumlarýnsa istemediðinden dem vuruyorlar. Türkiye'nin çözüm istediðini nereye bakarak anladýklarýný söyleseler de biz de öðrensek bari. Ýngiltere'nin çýkarlarýndan söz ediyorlar, KKTC vatandaþý TC kökenlilerin haklarýndan söz ediyorlar ama Kýbrýslýtürklerin adý bile geçmiyor kurduklarý cümlelerde. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Altý günlük eylemden sonra El-Sen ile hükümet arasýnda Salý günü bir uzlaþý saðlandý. Bir kesim bunu baþarý olarak yorumlarken, diðer kesim uzlaþmaya temkinli duruyor Hükümetin 45 dakikada sendikanýn þartlarýný kabul etmesi ve kurumun özerkleþmesinden söz ederek karar almasýný düþündürücü buluyor... Kaldý ki, toplumsal kurtuluþ denen bir eylemdi yaptýklarý Toplumsal kurtuluþ olduðuna göre, þimdi topyekün kurtuldu mu Kýbrýslýtürkler? Uzlaþý saðlanýrken iki olay yaþandý! Koltuk derdinde olanlarý deðil de, Kýbrýs halkýný ilgilendiren bir konudur... Bulut Ýnþaat þirketi, hükümetle sendikalar arasýnda pazarlýklar sürerken Merit Otel'de basýn toplantýsý yapýyordu Þirketin perde gerisinde kimsenin olmadýðýný söyleyen Temel Bulut, KKTC'nin de sonsuza dek yaþayacaðýný iddia etti. Denktaþ sað olmuþ olsaydý, emanetinin "temel"lerde olduðunu, yeþil sermayenin artýk yeþil adanýn sorumluluðunu devraldýðýný görür ve gittiði yerde rahat ederdi CTP'yle de yýllarca gizli ittifak içinde seçim kotarýp götürdüðünün meyveleri de tam zamanýnda olgunlaþtý Ýkinci olay, sendikalarýn baþýný çektiði Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin kurulduðunu ilan etmesiydi Kimden kurtaracaklarmýþ toplumu? UBP'den Nasýl kurtaracaklarmýþ? Ýstifaya zorlayacak ve istifa edince de yeni bir hükümet getireceklermiþ baþa Ýþte o zaman toplum da kurtulacakmýþ Hala toplumu aptal yerine koyuyorlar Çaðlayan'dan bir bayan aradý Eleþtirisi de tam bunaydý "Ben bir Kýbrýslýtürküm"dedi.. "Ben meydanlara artýk çýkmak istemiyorum. Neden mi? Kime karþý eylem yapayým? CTP'ye karþý eylem yapýp UBP'yi getirmek için mi? Ya da UBP'ye karþý eylem yaparak CTP'yi mi getireyim? Bunun toplumsallýkla ne alakasý var? Düpedüz particilik Partilerin ve partilerin baþýnda bulunanlarýn çýkarlarýna hizmet etmektir bu Ben yokum artýk. Beni, Türkiye'ye karþý, Ankara'ya karþý, TC Elçiliði'ne karþý yapacaðýnýz eylemlerde çaðýrýn, seve seve gelirim. Sizin toplumsallýktan uzak mitinglerinize çaðýrmayýn gelmem. Gelmediðim için de beni kýnamayýn " Bayanýn sözleri bunlardý Bir arkadaþýmýzýn yazdýklarýna tepki göstermiþti bu sözleriyle, ancak toplumsal varoluþçulara da bir ikaz sayýlmaz mý bu Memleketin okullarý, kolejleri gidiyor Kýbrýs'ýn yüzde otuzsekizinin bir kýsmý askeri bölge zaten Limanlar, uçak alanlarý, petrol þirketleri, en fazla çalýþan bankalar hep TC'lilerin Hipermarketlerin getirilmesine çalýþýlýyor þimdi. Onlar da geldi mi süpermarketler de kenpenklerini indirecekler Bulut Ýnþaat sayesinde kýsa sürede birçok inþaat þirketinin batacaðý ve birçok insanýn borçlarýný ödeyemediklerinden dolayý hapse düþtüklerini de yaþayacaðýz.. Zafer kazanmýþ eylemciler Ve toplumu kurtarmaya çalýþan toplumsal varoluþçular! Önce Bulut'a bir "dur" deyin bakalým Sýkarsa Direksiyon baþýnda fenalaþarak öldü Gazimaðusa'da salon aracýyla trafikte seyir halindeyken fenalaþan 77 yaþýndaki Tahsin Türkoðlu yaþamýný yitirdi. Olay, dün saat sýralarýnda Mustafa Kemal Paþa Blvarý'nda Ice Bowling önünde gerçekleþti. TAK muhabirinin elde ettiði bilgilere göre diyaliz hastasý olan Türkoðlu, Saat sýralarýnda hastanede diyalizden çýktý. HG526 Mahkeme Mustafa Yalçýn'a avukat atadý... (Afrika Özel)- Afrika Gazetesi'nin kurþunlanmasýyla ilgili davaya dün devam edildi. Þener Levent'i öldürmek amacýyla 3 Temmuz tarihinde gazete bürosuna gelen ve kendisine kapýyý açan Ali Osman'a silahýyla ateþ eden Mustafa Yalçýn, daha sonra polisler tarafýndan tutuklanmýþtý. Verdiði ifadede Þener Levent'i öldürmek için geldiðini söyleyen ve kendisine atfedilen suçlarý kabul eden Yalçýn, geçen günkü duruþmasýnda Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil tarafýndan mevcut davalara Þener Levent'i öldürmeye teþebbüs ve gizli ittifak oluþturma suçlarýný da ekleyince vermiþ olduðu ifadelerle birlikte diðer suçlamalarý da reddetti. Polisler tarafýndan zorla ifadesinin alýndýðýný, söylemediði sözlerin ifadesine yazýldýðýný, ayrýca tutuklandýðý sýrada polisler tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Dünkü duruþmada tahkikatý yürüten polis memuru Aygün Karagil, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet verdi, Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil'in sanýðýn tutuklanýþý ve ifade aþamasý ile ilgili sorularýný yanýtladý. Duruþmada Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Türkay Saadetoðlu ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan plakalý salon aracýyla seyir halindeyken, fenalaþarak yolun saðýna geçti ve Ýtimat Otobüs Ýþletmeleri'ne ait Þeyho Gülmez (58) yönetimindeki TFY 313 plakalý araca, ardýndan da, Ferhat Ayað (33) yönetimindeki HV 216 plakalý van araca çarptý. Olay yerinde yaþamýný yitiren Türkoðlu'nun kalp krizi nedeniyle fenalaþtýðý tahmin ediliyor. Kesin sonuç, yapýlacak otopsinin ardýndan belli olacak. oluþan Aðýr Ceza Heyeti, dünkü dava içinde dava duruþmasý sýrasýnda Mustafa Yalçýn'a avukat atanmasý kararýna vardý. Heyet, avukat istemeyen ve kendi savunmasýný yapan sanýk Mustafa Yalçýn'ýn kendisine yöneltilen davalarýn boyutlarýnýn geniþlik kazandýðýný ve bir avukat tarafýndan savunulmasýnýn gerekliliðine kanaat getirdi ve sanýk Yalçýn'a Lefkoþa Barosu Baþkan'lýðýný da yürüten Avukat Erdaþ Erbilen'i avukat olarak atadýðýný açýkladý. Davanýn görüþülmesine bugün saat 14.00'de devam edilecek. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GREVLERÝN GALÝBÝ KÝM? Ankara'nýn talimatlarýný kayýtsýz þartsýz uygulayan hükümetin iradesizlik ve basiretsizliði nedeniyle, 6 gün boyunca Kuzey Kýbrýs'taki yaþamý cehenneme çeviren El-Sen ve Tel-Sen grevlerinin sonuçlarýna baktýðýmýzda... Bu grevlerin öngörülen toplumsal hedefe ulaþmaktan çok uzak olduðunu görürüz. Yani ortada toplumsal varoluþ adýna en küçük bir kazaným yok. Tam aksine kayýp var. Neydi ortaya konan hedef? Ankara tarafýndan dayatýlan ve görüþülmek üzere meclise sevkedilen özelleþtirme yasasýnýn geri çekilmesi. El-Sen de Tel-Sen de, toplumun öz varlýklarýnýn bir bir yabancý sermayeye peþkeþ çekilerek elden çýkarýlmasýný öngören özelleþtirme yasasýnýn meclisten geri çekilmesi talebiyle süresiz greve gitmiþlerdi. Her iki kurumun da adý özelleþtirilecekler listesindeydi. Yalnýz El-Sen ve Tel-Sen deðil, toplumun hemen tüm kesimleri özelleþtirme yasasýna karþýdýr ve meclisten çekilmesini talep etmektedirler. Yani yasanýn meclisten çekilmesi toplumsal bir hedef olarak ortaya konmuþ bulunmaktadýr. Peki ne oldu? Yasa meclisten geri çekildi mi? Çekilmedi. Ya ne oldu? Hükümet Kýb-Tek'in El-Sen'in talep ettiði gibi özerkleþtirilmesi için çalýþma baþlatmaya karar vermiþ. Yani Kýb-Tek'in özelleþtirilmesi, yasa meclisten geçene kadar þimdilik ertelenmiþ bulunuyor! Eylemciler, maaþlarýndan kesinti yapýlmasýný ve eylem nedeniyle oluþan zarar ziyanýn giderilmesi için ek mesai talep etmeden çalýþmayý kabul etmiþler! Ayrýca, grevi kýrmak için bir günde açýlan münhallerin de, hiçbir gerileme olmadan, yeni istihdamlarla doldurulmasý kararlaþtýrýlmýþ! Ýþte bütün bunlara El-Sen evet dedi ve sürpriz bir kararla grevi kaldýrdýlar! Bu durumda hiç kuþkusuz bu kavganýn galibi hükümettir. Eminim ki Ýrsen Küçük bile, sendikalarýn bu kadar kolay pes edeceklerini tahmin etmiyordu. Umarým Kýb-Tek'in özelleþtirilmesini deðil, özerkleþtirilmesini savunan El-Sen de bu sonucu bir zafer olarak ilân etmek gafletine düþmez. Eðer düþerse, bunun tek bir anlamý olur. O da bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn zihniyetidir! Yani hükümet isterse KKTC'deki herþeyi özelleþtirsin. Yeter ki Kýb-Tek'e dokunmasýn meselesi! Özelleþtirme yasasý meclisten geçirilene kadar El-Sen bu "muhteþem" sonucun rehavetiyle idare eder artýk! Eðer bu sonuç onlarý tatmin ettiyse, zevkini çýkarmaya baksýnlar... Çünkü yasa meclisten geçtikten sonra neler olacaðý belli deðil! Bütün bunlar madalyonun bir yüzü... Öteki yüzünde ise El-Sen ve Tel-Sen'in, diðer sendikalar tarafýndan yalnýz býrakýldýðý gerçeði var. Madem ki ortaya, yasanýn geri çekilmesi gibi toplumsal bir hedef konmuþtu, mücadele sadece El-Sen ve Tel-Sen'in sýrtýnda býrakýlmamalý, o toplumsal hedefe topluca yürünmeliydi. Bugün El-Sen'in tek baþýna kurtuldu gibi görünmesinin toplumsal kazaným adýna hiçbir anlamý yoktur. El-Sen ve Tel-Sen grevleri, bugüne kadar yapýlan en etkili grevlerdi. Ne yazýk gerektiði gibi deðerlendirilemedi. Ve 30 Ocak'ýn tansiyonunu da oldukça düþürdü. Böyle bir mücadele bir daha verilebilir mi bilmiyorum. Zor, çok zor...

5 26 Ocak 2012 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne bir bakanýn, ne de hükümetin istifasýný istemiyorum þimdilik Aksi zamana denk geldi, yedek uyduramadýk DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN * Güzelyurt'ta tüm dereler artmýþ. - Denize mi? * Müteahhitler Birliði çadýr kuruyormuþ. - Oldu mu ya.. Ya müteahhittirler, ya da çadýr kuracaklar! Olmadý. Hiç deðilse adlarýna yaraþýr prefabrik bir þeycikler kursaydýlar da karizmayý çizdirmeseydiler. *Güneyde; eþcinsel birlikteliklerle ilgili yasal düzenleme yapýlýyormuþ. - Aaaa Ooooo. Uuuuhhuu Olur mu yahu! Adamlar o tarafta evlenir de bu tarafa balayýna gelirlerse n'apacayýk oðlum! * Asil Nadir 13 ayrý hýrsýzlýk davasýndan yargýlanýyormuþ - Yapma bee! Eyvah ki ne eyvah Çok uðursuz bir rakama denk geldi Neyse, avukatlarý yardýmcýsý.. * Eski Bakanlardan Atakol "Ýyi ki siyasetten çekilmiþim" demiþ. - Yaa, ne iyi etti de çekildi.. Yoksa þimdi sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi durabilir miydi! * Belediyelerin elektrik borçlarý baðýþlanacakmýþ. - Ne kadar ayýp Be bunlar deðil vatandaþtan, Allah'tan bile korkmaz oldu artýk! * Eski baþbakanlardan Atun, þimdiki baþbakaný yetersiz buluyormuþ. - Güzel bir laf vardýr ama boþ verelim. Eski baþbakan güldü yeni baþbakana diyelim, geçelim. * Genel ve süresiz eylemleri belirleyecek komiteler kurulmuþ. - Hade hayýrlýsý Allah yardýmcýlarý olsun Allah baþarýlý ve etkili eylemler nasip etsin. Allah ellerindeki pankartlardan utandýrmasýn. Amin! TVH (Toplumsal Varoluþ Hareketi), TVM (Toplumsal Varoluþ Mücadelesi) baþlatmak için plan ve program hazýrlamaya baþladý ya, deymeyin benim keyfime. Allah bu günleri de gösterdi ya, gitsem de gam yemem artýk. Bazan görürüm Beyaz karton üzerine iri ve kýrmýzý puntolarla yazarlar ve döner ocaðýnýn baþýna asarlar: Döner+Ayran= 5 TL. Durur düþünürüm. Kafamdan hesaplamaya çalýþýrým. Ýçinden çýkamam.. Bu paraya bu iþ olmaz derim. Ama adam yapýyor iþte.! Son zamanlarda, KKTC de bir Bulut Ýnþaat dalgasý esiyor. Türkiye yi de KKTC yi de, reklam bombardýmanýna tuttu. 35 bin sterline, 3+1 ev sattýðýný duymayan kalmadý. Üstelik taksitle ve faizsiz. Sizin de aklýnýzdan geçmiþ olmalý. 35 bin sterline 3+1 ev olur mu? Þöyle söyleyim: 5 TL döner+ayran olursa, 35 bin sterline 3+1 ev neden olmasýn kardeþ..! Sonuçta Nasreddin Hoca deðil ki bu adamlar..! Pat diye ortaya çýkýveren bu Bulut Ýnþaat; öldü, bitti, mahvoldu sanýlan inþaat dünyamýzý þöyle bir sarstý, düzenini bozdu, inþaatçýlarýmýzý hem kýzdýrdý, hem üzdü. Yurtseverlerimizi de tabii. Neymiþ da gelecekmiþ ucuz ev satsýn Olacak iþ miymiþ.! Herkes endiþeli kýsacasý! Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði Baþkaný Osman Amca da bunlardan bir tanesi. 100 bin kiþi açýkta kalacak diyor ve soruyor: Bu þirket binalarý hangi teknolojiyle yaparak daha ucuza mal edeceðini.. Hangi vergi Hangi KDV, sigorta.. Ve hangi ihtiyat sandýðý yatýrým sistemi ile yapacaðýný Bizlere de öðretmesini istiyoruz! Evvvvet Meselenin bütüüüün püfff noktasý buradadýr iþte. G noktasý yoktur ama püf noktasý vardýr. Ucuza üretmesini ve ucuza satmasýný öðrenmemiz gerekiyor. Gerçekten de buna çok ihtiyacýmýz vardýr. Bulut tan mý öðreniriz, yoksa kafamýzý vura vura kendi baþýmýza mý öðreniriz bilmiyorum. Ama bildiðim ve kesinlikle emin olduðum, en baþta öðrenmemiz gereken nokta þudur: Aþýrý kâr hýrsýndan kurtulmamýz gerekiyor. Nokta! YAÐMUR VE MOTOSÝKLETLÝ! Yaðmur yaðmýþtý ve Maðusa'da yollar sokaklar dereye dönüþmüþtü yine. Çok zor anlar yaþadý sürücüler Ama çileyi, çeken yayalar ve motosikletliler oldu her zamanki gibi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý Çocuk Yuvasý ndan kaçan kýzlar, demir parmaklýklý bahçe kapýsýnýn demirlerini keserek kaçmýþ... Siz de hapisane zannettiniz yuvayý deðil mi? Sizin bahçenizde de demir parmaklýk ve kapýlarýnýzda çifte kilit

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK? Sýnýrdýþý edilen pek çok kiþiye yeniden adaya giriþ izni verilmiþ ve yasak kaldýrýlmýþ. Herkese af var da, ailesi ve çocuklarý Kýbrýs'ta kalan bizim Necmettin Çapa'ya neden yok? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu...

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu... Karþýyaka köyünü Somalili korsanlar mý bastý? Kulaksýz sitesinin elektrikleri kesik... Bunu yapsa yapsa Somalili korsanlar yapar, bizim hükümet yapmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ankara'yý ziyaret edip dönen CTP yetkililerine bakýlýrsa, AKP hükümeti Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda durmuyormuþ... Ýyi ya, arkasýnda durmasý çok sakýncalý deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mayýs 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3445 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DR. NALBANTOÐLU TRANSÝT OLDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mayýs 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3445 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DR. NALBANTOÐLU TRANSÝT OLDU Denktaþ'ý "Yaþayan en büyük Kýbrýslý Türk" diye niteleyen Ýngilizler her gün kilisede onun için dua ederken, bir dua da Baþpiskopos Hrisostomos'tan geldi... En anlamlý dua bu oldu herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Aralýk 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3643 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH, O SARI VAR... OLMASA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Aralýk 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3643 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH, O SARI VAR... OLMASA! Dürüst olmak çok zor, ama Kemal Dürüst olmak çok kolay! "Biz talimatý hükümet programýndan ve baþbakandan alýyoruz" diyor... Sayýn Dürüst, lütfen dürüst olalým biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2011 Salý YIL: 11 SAYI: 3650 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ELENÝ'YE DE AKEL'E DE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2011 Salý YIL: 11 SAYI: 3650 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ELENÝ'YE DE AKEL'E DE. Ýki haftada 523 kiþi muhaceret affýndan yararlandýysa, iki ayda bu sayýnýn en çok kaça çýkacaðýný tahmin edersiniz? 5 bine falan mý? E, geriye kalan 35 bin kaçak ne olacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Mart 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3749 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜREKLERÝN KULAKLARI SAÐIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Mart 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3749 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜREKLERÝN KULAKLARI SAÐIR... Ara bölgedeki oyun bitti ve bu perde de kapandý... Herkes kendi yoluna... Downer Avustralya'ya, Hristofyas Brüksel'e, biz de Abohor'a! Bir lase de Kalavaç'a uðrarýz mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý. 2006 yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar;

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Otuz yýl önce de meclis kapýsýnda boþ teneke çalýnýyordu, þimdi de çalýnýyor. Ancak bugünkünün geçmiþtekinden ciddi bir farký var... Tencere artýk kazan olmuþ! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzdaki çürümüþlük ve kokuþmuþluk sizin zannettiðinizden de beter... Bir de toplum muyuz, halk mýyýz diye boþu boþuna nefes tüketirler... Kabilelerde bile olmaz böyle þeyler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM. Eylemlerine TC Yardým Heyeti'ni protesto ederek baþlayan Sendikal Platform, pankarta 'Arif Hoca'nýn dediðinden' yazmýþ... Arif Hoca'nýn dediði geriye kalanlar için de geçerli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

'Rüþvet'i reddeden bakan

'Rüþvet'i reddeden bakan Ýngiliz sömürgeciler, bu adanýn kirasýný Osmanlý'ya ödemek için halktan vergi topluyorlardý. Deðiþen bir þey yok. Þimdi de Türkiye Rumlara ödemek için vergiyi halktan toplayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı