Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!"

Transkript

1 Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Ocak 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3686 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Ali Osman DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN Erdoðan Baybars ÝÞ BÝTMEDÝ DAHA YENÝ BAÞLADI Dolgun Dalgýçoðlu PRANGALI BAÐIMSIZLIK Mehmet Levent "NE DÝYORSUN SEN YAU? " Yalçýn Okut AKM önünde 2 ceset n Lefkoþa da Atatürk Kültür Merkezi yakýnýnda bulunan bekçi kulübesinde dün akþam 2 kiþinin cesedi bulundu... n Evsiz olduðu için AKM ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verilen Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz, Vietnamlý bir kadýnla birlikte çýrýlçýplak ölü bulundu... Ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olduðu sanýlýyor... n 3. sayfada Cesetler bu kulübedeki tek odanýn yataðýnda çýrýlçýplak bulundu Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! n Elektrikte hükümetle sendika arasýndaki uzlaþmayý beðenmeyen ve özelleþtirmeyi savunan Akça Kýbrýs taki idareler sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiler dedi... n Özelleþtirmede çok geç kalýndýðýný savunan Akça, Türkiye nin dayatmasý tabirinin çok iyi kullanýldýðýný, ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný söyledi... n Özerkleþtirmeye karþý çýkan Akça yeni zamlar için endiþe belirtti ve Zamma gidilirse tam bir felaket olur diye konuþtu... l 3. sayfada Elçiliðe kitaplarý iade ettiler n Polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda dün büyükelçilik önünde eylem yapan KTÖS ve KTOEÖS, okullara gönderilen ve tarikat propagandasý içeren kitaplarý elçilik duvarýna býraktý... n Görüþme talep ettikleri TC Büyükelçisi nin kendileriyle görüþmediðini açýklayan Tahir Gökçebel, özelleþtirmeyi savunan Büyükelçi nin meslek lisesindeki ilahiyat konusuyla ilgili tek bir açýklama yapmadýðýný söyledi... n 8. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL partisinin yayýný olan Haravgi gazetesi, iki gün sonra Rezalet deðil onur baþlýðý altýnda, Baþpiskopos Hrisostomos un mektubunu yorumladý ve þunlarý yazdý (1 Mart 1983): Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi nin(kýma) Kýbrýslýrum ve Kýbrýslýtürklerin yeniden yakýnlaþmasý çerçevesinde baþlattýðý somut bir inisiyatifin Baþpiskopos Hrisostomou un müdahalesi üzerine,saygýn olmayan bir þekilde sonuçlanmasýndan üzüntü duyuyoruz. KÝMA nýn Helen - Türk dostluðu için yarýþma düzenleyip, kazananlara ödül verme inisiyatifinin pratikteki boyutunu irdelemeyi gerekli görmüyoruz. Önemli olan þu ki, Kýbrýslýrum toplumunda yeniden yakýnlaþmaya þu veya bu þekilde katkýda bulunan çalýþmalar yapýlýyor ve kurumlar oluþturuluyor. Böylesi geliþmeler, her þeyden önce, bizim ve Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzýn arasýna sokulan duvarlarýn yýkýlmasýnýn önemini herkesin kavramasýna ve bu gereksinimin bilincine herkesin varmasýna katký saðlýyor. Ancak maalesef, Baþpiskopos un bu giriþimleri ulusal onurumuz için rezalet saymasý ve Kýbrýs Helenizmini gülünç duruma düþürdüðü þeklinde algýlamasý, bu önemli görevi ilerletmeyi amaçlayan giriþimlerin altýný oyuyor. Biz þuna inanýyoruz ki, yeniden yakýnlaþmayý doðru bir biçimde algýlayan halkýmýz ne rezil oluyor ne de gülünç duruma düþüyor. Tam aksine halkýmýz, barýþçýl ve mutlu geleceðin yalnýzca toplumlararasý birliktelik, iþbirliði ve dostluk ortamýnda saðlanabileceðine inanýyor. Kýbrýslýrum yurtseverler dostlarý düþmanlardan, halklarý hükümetlerden ve ilerici güçleri þovenistlerden ayýrmasýný biliyor. Türkiye de diktatörlüðe karþý mücadele veren, Kýbrýs ta istila ve iþgale karþý savaþmýþ olan ve halkýmýzýn mücadelesini ardýcýl bir biçimde destekleyen Türkiye Komünist Partisi ve ilerici Türklerle Ankara nýn militarist güçlerini ayný kefeye koymak kabul edilmez bir durumdur. Soydaþlarýnýn taksim politikasýna karþý çýkan ve özgür, topraðý bütün, baðýmsýz ve barýþçýl bir Kýbrýs çabasýnda bizimle özdeþleþen demokrat Kýbrýslýtürkleri þoven Kýbrýslýtürk liderliði ile karýþtýrmak kabul edilmezdir. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor. AKEL in mantýðý ve kendine özgü üslubuyla kaleme alýnmýþ olan tepki maalesef, bu yorumdan öteye gitmedi. Götürülmedi. Baþpiskopos u eleþtirir ve ödülün kaldýrýlmasýna karþý çýkarken, kaldýrýlmamasý için baþka hiçbir þey yapmadý. Baþka defalar da yaptýðý gibi, kýsa bir yorumla tepkisini gösterdi ve özünde bir kez daha etkisini ve gücünü kullanarak, þovenizm ve milliyetçiliðin üstüne gitmedi. Gidemedi. Baþpiskopos bu iþlere burnunu sokamaz; kilisesine, kendi iþlerine baksýn, ödül kaldýrýlamaz demedi ve tepkisini bu kýsacýk yorumuyla kapatýp, gerisini unutuverdi. Nitekim, KÝMA, Baþpiskopos un fýrçalamasý karþýsýnda geri adým attý ve 28 Þubat 1983 günü basýna ilettiði birkaç satýrlýk bir kararla ödülün ertelendiðini açýkladý. Açýklamasý da þöyle oldu: Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi Yönetim Kurulu ve Pankýbrýs Kültürel Ödül Komitesi dün olaðanüstü toplandý ve basýnýn bir bölümünün yýllýk ödülleri maalesef yanlýþ yorumlamasý nedeniyle, açýklanan ödüllerin ertelenip, bu yýl verilmemesini kararlaþtýrdý. Yani, Baþpiskopos un kendilerini fýrçaladýðý için deðil, basýnýn bir bölümünün yanlýþ yorumlamasý üzerine ödülü vermeyeceðiz kararýný Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) aldýklarýný açýkladý! AKEL in desteði ve oylarý ile Baþkanlýk Sarayýna giren ve KÝMA ödül kurumunun oluþturulmasýna karþý çýkmayan Cumhurbaþkaný Spiros Kiprianu da, Baþpiskopos un sert tepkisi karþýsýnda suskun kaldý. Bu olaydan sonra, ödüle savaþ açmýþ olan Andreas Hristofidis i hükümet sözcülüðüne (1983) ve daha sonra Eðitim Bakanlýðýna ( ) atadý. AKEL, sað kanatla kurduðu ittifaklar içinde bu atamayý da suskunlukla geçiþtirdi. Ödül o yýl ertelendi, ancak bir daha geri getirilmedi. Yeniden yakýnlaþma politikasýný ortaya atan ve savunan AKEL, Türk toplumuna açýlmayý öngören bu tavrýný cesaretle savunamadý. Kilise karþýsýnda bir kez daha geri adým atarak, Türk toplumunu bir defa daha harcamayý kabul etti. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor diye doðrularý ortaya koydu koymasýna, ancak onlarca yýldan beri kendi kendilerine takmýþ olduklarý Helenizm kýlýfýnýn içinden bu sefer de çýkmayý beceremedi veya buna cesaret edemedi. Ne kendileri ne de sürekli ittifak içinde olduklarý sað kanat, Helenizm kýlýfýndan sýyrýlmakve Türk toplumuna açýlmak için gerekli olan politikalarý üretemediler. Kýbrýs ta Helenizm milliyetçiliðini kullana kullana ve Rumlarý düþman göstererek, Kýbrýslýtürk toplumunu mandra kýlýfý içine týkayan ters yöndeki Türk milliyetçiliði de, koskocaman bayraklar ve anýtlarheykellerle donattýðý iþgal topraklarý mandra içinde, Kýbrýslýtürkleri hem okþayarak hem döverek- tekme atarak ve de tüketerek, Helen milliyetçiliðine meydan okumayý sürdürüyor. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? Soruyorlar: -Çözüm olur mu? Olmaz... Neden olmaz? Neden olsun ki? Olmasý için bir sebep mi var? Kýbrýslýlar çözüm istermiþ ama... Ýsterlerse istesinler... Kýbrýslýlarýn ne istediðine kim bakar... Kýbrýslýlar mý karar verir çözüm olup olmayacaðýna? Aptallýk etmeyin... Ne kararý? Kýbrýslýlar karar vermez, dilek tutar yalnýz... Mum yakar... Zeytin fidaný diker... Þarký söyler... Nutuk atar... Sýk sýk da birbirlerini ziyaret ederek "Ýki kesimli, iki toplumlu federal bir cumhuriyet" diye bir cümle kurar... Dilek ve temenniler bizim... Karar Amerika ve Ýngiltere'nin... Türkiye ve Yunanistan'dan da ümidinizi kesin... Onlarda da iþ yok... Onlar da karar veremezler... Onlar da büyüklerinin iþaretine bakar... Ya Birleþmiþ Milletler? O bu hesapta hiç yok! Dilek ve temenniler hanesindedir yeri onun da... Avrupa Birliði? O da boþ teneke gibi... Buluþmuþlar ve konuþmuþlar... Eþleriyle... Ve de kravatsýz... Kravatta bir uðursuzluk olduðu anlaþýlmýþ yýllar sonra... Oysa bana kalýrsa donda da bir uðursuzluk var... Bu sefere donu da çýkarsýnlar... Kör þeytan dize gelir belki... Ne mal olduðunu görünce Kýbrýslýnýn yýl... Dile kolay... 74'te doðan çocuklar 38 yaþýna bastýlar... Makarios öldü... Grivas, Yorgacis ve Samson öldü... Kiprianu ve Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü... Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor hala deðil mi? Boþuna günahýna mý girdik hepsinin de?.. Yoksa bir deli kuyuya bir taþ attý da bunca yýldýr çýkaramýyor muyuz hala? Kötülüklerin krallýðý yýkýldý sandýk... Oysa burada da herkes, "Kral öldü, yaþasýn kral" diyor... Ve saðda solda karþýlaþtýkça sorup duruyor hep birbirine: -Çözüm var mý? Yok! Neden olsun ki? Tanrýnýn sevgili kullarý Kýbrýslýlar öyle istedi diye mi? Söyleyin... Çözüm için ne yaptýnýz ki? "Çözüm isteriz" diye sayýklayýp durmaktan baþka ne yaptýnýz? Birlik olup iþgalci ordularýn üstüne mi yürüdünüz? Türk ve Yunan bayraklarýný indirip yerlerine Kýbrýs bayraðý mý çektiniz? Siz ki hala 20 Temmuz'larda biriniz aðlar, biriniz gülersiniz... Siz ki Elenliðinizi ve Türklüðünüzü feda etmezsiniz hiçbir þeye... Siz ki anavatanlarýnýzýn koynuna girmekten sonsuz bir zevk alýrsýnýz hala... Siz ki kayýplarýnýzý bunca yýl sonra bile topraktan çýkarmayý baþaramadýnýz... Siz mi çözüm yapacaksýnýz? Çok yazdým... Yine yazacaðým... Eloðlu neden çözüm yapsýn bize burada? Sebep mi var? 38 yýldýr baþý aðrýmadý bu meseleden de þimdi mi aðrýyor? Aðrýdýðýný nerden çýkardýnýz? Gül gibi idare ediyorlar iþte bizi... Çýkarlarý suya mý düþtü burada? Kim demiþ ki... Adanýn her iki yarýsýnda da vaziyet tamam... Baþýnýz aðrýmazsa Parasetamol falan alýr mýsýnýz siz? Almazsýnýz deðil mi? O halde onlar neden alsýnlar? Eroðlu þöyle demiþ, Hristofyas böyle demiþ... Býrakýn bu maskaralýklarý artýk... Kuklalara harcadýðýnýz enerjiye yazýk deðil mi? Ýsteseler onlara iki tokat atarlar ve bu meseleyi kapatýrlar... Akýlsýzlýðýmýzýn ve aptalýklarýmýzýn aðýr bedelini ödüyoruz biz bu adada... Yaþadýðýmýz hiçbir trajediden de ders almadýk... Çekeceðimiz var çok daha...

3 AFRÝKA dan mektup... HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA EGEMEN DEVLETÝNÝZE MÝ MÜDAHALE ETTÝ? Biz 'vali' deriz ona... Siz 'büyükelçi'... Size göre büyükelçi olduðu için de, iþlerimize açýkça müdahale edince tepeniz atar deðil mi? Kendinizi baðýmsýz bir devlet zannedersiniz çünkü... Hükümetinizi hükümet... Meclisinizi meclis... Cumhurbaþkanýnýzý cumhurbaþkaný... Bunlarýn hepsinin de emir kulu olduðunu bilseniz hiç kan beyninize sýçrar mý? Bunca yýldýr iþgal altýnda yaþayýp gidersiniz de farkýnda deðilsiniz... Hamasetçiler "KKTC sonsuza dek yaþayacak" derler de, bir de gülersiniz... Oysa siz de en az onlar kadar KKTC'cisiniz... Öyle olmasa her eylemde yüzünüzü elçiliðe, yani valiliðe deðil de meclise döner misiniz? Mecliste ciddi ciddi toplantýlar yapar ve kürsüye çýkýp ateþli nutuklar atarsanýz, bu da sizin KKTC'ye verdiðiniz deðeri gösterir. Anayasa gözbebeðiniz... KKTC yasalarý karþýsýnda boynunuz kýldan ince... Hamasetçiler gibi siz de bu devletin bir 'hukuk devleti' olduðuna inanýrsýnýz... 'Korsan devlet' diyenlere kýzarsýnýz... Baðýmsýz bir devlet olduðunuza inanmasanýz, þimdi Halil Ýbrahim Akça'ya hiç kýzar mýydýnýz? "Ýki egemen devlet iliþkisine aykýrý davrandý" der miydiniz? Hangi iki egemen devlet? Hadi birini anladýk... Diðeri nerde? AÝHM KKTC'yi egemen mi sayar? Var mý bizi egemen sayan bir ülke? Kendi kendinizi kandýrmaktan hala býkmadýnýz deðil mi? Býkmayýn... Berhudar olun egemen devletinizle... * Vali Halil Ýbrahim Bey çok kýzmýþ çok... Sanmayýn ki yalnýz UBP'ye... Hepinize... "KKTC idarelerinin sorun çözme iradesi yok" diyor... Egemen devletinize hiç yakýþtýramadýnýz bu sözü demek... Vah vah... Gitti egemenliðimiz!.. Tecavüze uðradý! Yara aldý... Sen ne yaptýn Halil Bey? Hiç öyle laf edilir mi? Bak, bizim burada büyükelçi bilir herkes seni... Býrak öyle bilsinler... Vali olduðunu ille de gözlerine mi sokacaksýn? Bak ne güzel protesto için sana gelmezler, meclise giderler... Ýlle de bu tiyatroyu mu bozacaksýn? "Özelleþtirme bir ihtiyaçtýr" mý dedin? Söyle Ankara'ya... Telgraf çek. Dövsün onlarý... Ýhtiyaç olan bu özelleþtirmeyi yapamayanlarýn hakkýndan gelsin... Çeksin altlarýndan koltuklarýný... Pat diye düþüversinler yere... Ve anlasýnlar Hanya'yý Konya'yý... Yerlerine adam mý yok? Hepsi pusuda iþte... Seni mahcup etmeyecek o kadar çok adam var ki bu memlekette... Hizmete ve emirlere amade! Onlar olsalar þimdikiler gibi acemi davranmazlardý herhalde... Senin güvenini kaybetmektense, kýrar geçirirlerdi þu hýnzýr grevcileri... * Söyle Halil Bey... Onlar ilan etmezse sen ilan et erken seçimi... Ve daha dikkatli ol bu kez yaparken seçimini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Akça yine vali gibi KKTC idareleri sorun çözemez ELEKTRÝKTE VARILAN MUTABAKATA KARÞI ÇIKAN AKÇA ÖZELLEÞTÝRMEDEN YANA Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, "elektrik konusunda yaþananlarýn Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiðini" belirterek, dün varýlan mutabakatýn sorunu çözmeyeceðini söyledi. Büyükelçi Akça, özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný belirterek, KKTC'de de çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için yasaya ihtiyaç duyulduðunu; Türkiye'nin, KKTC'nin daha da kalkýnmasý için tavsiyelerde bulunduðunu ama bunlarý þekillendirip zamanlamasýný belirlemenin hükümetlerin sorumluluðu olduðunu kaydetti. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Gönyeli Belediyesi'ni ziyaretinde bir gazetecinin sorusu üzerine elektrik konusunda deðerlendirmeler yaptý. Akça, elektrikte geçen hafta yaþananlarýn yaþanmamasý gerektiðini belirterek, "Sendikalar ve hükümetin görüþ ayrýlýklarý olabilir ancak bunlar halka yansýtýlmaz, halk maðdur edilmez. Dolayýsýyla taraflar kim olursa olsun bu yaþananlar Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný göstermiþtir. Bunu söylemek isterim" dedi. "ÖZELLEÞTÝRME DÜNYA GÜNDEMÝNDE HATTA ÇOK GEÇ KALINDI" Özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný ifade eden Büyükelçi Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Akça, bunu tartýþmanýn bilim adamlarý ve ekonomistlere düþtüðünü; KKTC'de bir özelleþtirme yasasý ihtiyacý olduðunu söyledi. Akça, özelleþtirme yasasý olmadan özelleþtirme yapýlmasýnýn da mümkün olduðunu ve yapýldýðýný kaydederek, "Bu yasa, çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için gereklidir" diye konuþtu. "TÜRKÝYE'NÝN DAYATMASI MI?" "Türkiye'nin dayatmasý" tabirinin çok kullanýldýðýný ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný belirten Büyükelçi Akça, Türkiye'nin kendi yaptýklarý, yaþadýklarý ve bilgi birikimiyle KKTC'nin daha da kalkýnmasý için önerilerde bulunduðunu, fakat bunlarý þekillendirip zamanlamasýný KKTC Hükümeti'nin yapacaðýný dile getirdi. "VARILAN MUTABAKAT SORUNU ÇÖZÜCÜ NÝTELÝKTE DEÐÝL" "Elektrik konusunda varýlan mutabakat, bu sorunu çözücü nitelikte deðildir" diyen Akça, elektriðin maliyeti ve satýþ fiyatlarýyla kilowatt saat baþýna10 kuruþ civarýnda zarar edildiðini, bu zarar kapatýlmadýkça, kamu borçlarý dýþýnda banklara ve mal alýnan yerlere birikmiþ milyon TL borcu da düþünüldüðünde adýna özerkleþtirme veya baþka bir þey dense de KIB - TEK'in sürdürülebilirliði konusunda ciddi bir sýkýntý göründüðünü söyledi. "ZAMMA GÝDÝLÝRSE TAM BÝR FELAKET OLUR" Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça, "Benim temennim, bunun tekrar bir zamma dönüþmemesidir. Zaten Kuzey Kýbrýs'taki gerek hane halký, gerek iþadamlarý mevcut faturalarý ödemekte zorlanýyor. Rekabet gücünü ciddi biçimde olumsuz etkilemiþ durumda. Tekrar bir zam yoluna gidilmesi tam bir felaket olur. Ýnþallah öyle bir yola gidilmez diye temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. Cesetler kulübedeki bu tek odanýn yataðýnda bulundu Bekçi kulübesinde iki ceset Lefkoþa AKM önündeki kulübede iki kiþinin cesedi bulundu... (Afrika Özel)- Dün akþam Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakýnýnda bulunan nöbetçi kulübesinde iki kiþinin cesedi bulundu. Gazetemizin elde ettiði bilgilere göre evsiz olan ve soðuk hava koþullarý nedeniyle AKM'ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verildiði söylenen, Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz (62) birlikte yaþadýðý Vietnamlý Luti Tu (36) isimli bayanla birlikte ölü olarak bulundu. Maliye Bakanlýðý'nda çalýþan Salih Akdeniz'in üç gün boyunca iþe gitmemesi üzerine þüphelenen arkadaþlarý, ikamet ettiði kulübeye gittiler. Kulübede Salih Akdeniz ve kýz arkadaþýnýn çýrýlçýplak cesetleri ile karþýlaþtýlar. Ölümlerle ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmazken, ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olabileceði üzerinde duruluyor. ex istence Elvan Levent UZAKTAN AHKÂM KESMEK Uzaktan ahkâm kesmek kolay tabii, demiþti bazýlarý, kolaysa gel de çek bu soðuðu, karanlýðý, hayatýmýz atlüst oldu buralarda... Elektriksiz zordu elbette ama Kýbrýs'ta hayat elektrik kesintisinden önce de zaten altüst olmuþ durumdaydý; Kýbrýs'ta hayat yýllardýr altüst olmuþ durumdaydý hatta. Þimdi bir hafta kesintisiz kar yaðsaydý eðer adaya, yine 'hayatýmýz altüst' oldu diye ortalýk kalkýp oturacaktý sanki kar yaðmadan önce herþey gayet yolundaymýþ gibi yani. Sanki daha önce az elektriksiz kalmýþtýk gibi üstelik- ne gaf; santral çöker, trafo patlar ve günler süren bir karanlýk baþlardý, deðil mi? Ama bu kez durum daha farklýydý diðer zamanlardan. Bu kez elektrik grevden dolayý yoktu. Kýþýn ortasýnda tam da greve gidecek zamaný buldular, diye karanlýkta kaldýðýna aðlayýp, bu kadar zamandýr 'aydýnlýk'ta yaþadýðý saçmalýðýna inananlarla yürünecek bir yol yoktu elbette. Bana kalýrsa karanlýk, aydýnlýktan çok daha iyi yansýtýyordu zaten içinde yaþadýðýmýz durumu. Þimdi artýk grev baþarýlý bir þekilde son bulmuþtu ve biz herþeye raðmen, aydýnlýk olduklarýndan kuþku duyduðumuz yarýnlarda dizi keyfine devam edecektik. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru, ta Londralardan o Akdeniz'deki adada olup bitenlerle ilgili fikir yürütüp duruyordum, biraz küstahça tabii ama, fikir iþte, tutamazsýnýz, yürür de bazen. Londra'da elektriðin bir an için bile kesildiðine rastlamamýþtým þu ana kadar. Kar da yaðmýyordu. Hayatýn 'altý' ve 'üstü' vardý burada da heryerde olduðu gibi ancak Kýbrýs'taki gibi altüst deðildi yine de hiçbirþey. Sistem bir saat gibi iþliyordu. Üniversitenin öðrencilere vadettiði eðitim programýnda deðiþiklikler yapmasýndan memnun olmayan bir grup öðrenci örneðin, sendikaya baþvurmuþ ve oradaki yetkiliden, 'ya size vadedileni, ya da ödediðiniz eðitim ücretini geri alana kadar mücadele edeceðiz' yanýtýný almýþtý. Bu tür benzer olaylarda sendika öðrencilerin haklarýný aramak amacýyla üniversiteye dava açýlmýþ, ve bu davalarý kazanmýþtý. Öyle 'dünya kimin umurunda' þeklinde bir yaðma yoktu yani. Bizde oysa, deðil öðrenciler, öðretmenler bile haklarýný alamýyorlardý. Birþeyler deðiþir miydi günün birinde? Bu sorunun yanýtýný Nazým Hikmet yýllar önce vermiþ ve ben yanmzsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða, diye sormuþtu Kerem Gibi þiirinde. Ýtalyan sanat eleþtirmeni Francesco Bonami Vogue dergisinin Ýtalyanca edisyonunda Lady Gaga ile ilgili yazdýðý yazýda, "bu jenerasyon mutatis mutandis jenerasyonudur", diyordu. Vikipedia'nin tanýmlamasýna göre mutatis mutandis, 'gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý koþulu altýnda' anlamýna gelen Latince bir söz öbeðiydi. Ve Bonami'ye göre Lady Gaga jenerasyonu, varolan þeylerin varlýklarýný sürdürebilmeleri için onlarý deðiþtirerek kendi kimliklerini yaratanlarýn jenerasyonuydu. Zaman, varolanla idare etme zamaný deðildi yani, üstüne birþeyler katmak da gerekiyordu elde olanýn. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru. Ama, hep uzak kalacak deðildim, dönecektim elbette. Ve o zaman grev vaktiyse eðer, karanlýðý da sevecektim.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sorma artýk biz bu hale neden düþtük diye Kimimiz enine çektik kimimiz boyuna Hedef yanlýþ yol yanlýþ bunu sorgula niye Deðer mi bütün bunlar bir kuklalýk uðruna? Kalay KIBRISLITÜRKLERÝN ADI YOK Kýbrýs Sorunu çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Çözülecekse nasýl çözülecek? Green Tree'de neler olacak? Bütün bunlar görüþülürken, Kýbrýslý akademisyenler bile konuk olduklarý Türkiye televizyonlarýnda, AKP iktidarýna ters düþmeyecek þekilde konuþmaya özen gösteriyorlar. AKP'nin çözüm istediðinden, Rumlarýnsa istemediðinden dem vuruyorlar. Türkiye'nin çözüm istediðini nereye bakarak anladýklarýný söyleseler de biz de öðrensek bari. Ýngiltere'nin çýkarlarýndan söz ediyorlar, KKTC vatandaþý TC kökenlilerin haklarýndan söz ediyorlar ama Kýbrýslýtürklerin adý bile geçmiyor kurduklarý cümlelerde. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Altý günlük eylemden sonra El-Sen ile hükümet arasýnda Salý günü bir uzlaþý saðlandý. Bir kesim bunu baþarý olarak yorumlarken, diðer kesim uzlaþmaya temkinli duruyor Hükümetin 45 dakikada sendikanýn þartlarýný kabul etmesi ve kurumun özerkleþmesinden söz ederek karar almasýný düþündürücü buluyor... Kaldý ki, toplumsal kurtuluþ denen bir eylemdi yaptýklarý Toplumsal kurtuluþ olduðuna göre, þimdi topyekün kurtuldu mu Kýbrýslýtürkler? Uzlaþý saðlanýrken iki olay yaþandý! Koltuk derdinde olanlarý deðil de, Kýbrýs halkýný ilgilendiren bir konudur... Bulut Ýnþaat þirketi, hükümetle sendikalar arasýnda pazarlýklar sürerken Merit Otel'de basýn toplantýsý yapýyordu Þirketin perde gerisinde kimsenin olmadýðýný söyleyen Temel Bulut, KKTC'nin de sonsuza dek yaþayacaðýný iddia etti. Denktaþ sað olmuþ olsaydý, emanetinin "temel"lerde olduðunu, yeþil sermayenin artýk yeþil adanýn sorumluluðunu devraldýðýný görür ve gittiði yerde rahat ederdi CTP'yle de yýllarca gizli ittifak içinde seçim kotarýp götürdüðünün meyveleri de tam zamanýnda olgunlaþtý Ýkinci olay, sendikalarýn baþýný çektiði Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin kurulduðunu ilan etmesiydi Kimden kurtaracaklarmýþ toplumu? UBP'den Nasýl kurtaracaklarmýþ? Ýstifaya zorlayacak ve istifa edince de yeni bir hükümet getireceklermiþ baþa Ýþte o zaman toplum da kurtulacakmýþ Hala toplumu aptal yerine koyuyorlar Çaðlayan'dan bir bayan aradý Eleþtirisi de tam bunaydý "Ben bir Kýbrýslýtürküm"dedi.. "Ben meydanlara artýk çýkmak istemiyorum. Neden mi? Kime karþý eylem yapayým? CTP'ye karþý eylem yapýp UBP'yi getirmek için mi? Ya da UBP'ye karþý eylem yaparak CTP'yi mi getireyim? Bunun toplumsallýkla ne alakasý var? Düpedüz particilik Partilerin ve partilerin baþýnda bulunanlarýn çýkarlarýna hizmet etmektir bu Ben yokum artýk. Beni, Türkiye'ye karþý, Ankara'ya karþý, TC Elçiliði'ne karþý yapacaðýnýz eylemlerde çaðýrýn, seve seve gelirim. Sizin toplumsallýktan uzak mitinglerinize çaðýrmayýn gelmem. Gelmediðim için de beni kýnamayýn " Bayanýn sözleri bunlardý Bir arkadaþýmýzýn yazdýklarýna tepki göstermiþti bu sözleriyle, ancak toplumsal varoluþçulara da bir ikaz sayýlmaz mý bu Memleketin okullarý, kolejleri gidiyor Kýbrýs'ýn yüzde otuzsekizinin bir kýsmý askeri bölge zaten Limanlar, uçak alanlarý, petrol þirketleri, en fazla çalýþan bankalar hep TC'lilerin Hipermarketlerin getirilmesine çalýþýlýyor þimdi. Onlar da geldi mi süpermarketler de kenpenklerini indirecekler Bulut Ýnþaat sayesinde kýsa sürede birçok inþaat þirketinin batacaðý ve birçok insanýn borçlarýný ödeyemediklerinden dolayý hapse düþtüklerini de yaþayacaðýz.. Zafer kazanmýþ eylemciler Ve toplumu kurtarmaya çalýþan toplumsal varoluþçular! Önce Bulut'a bir "dur" deyin bakalým Sýkarsa Direksiyon baþýnda fenalaþarak öldü Gazimaðusa'da salon aracýyla trafikte seyir halindeyken fenalaþan 77 yaþýndaki Tahsin Türkoðlu yaþamýný yitirdi. Olay, dün saat sýralarýnda Mustafa Kemal Paþa Blvarý'nda Ice Bowling önünde gerçekleþti. TAK muhabirinin elde ettiði bilgilere göre diyaliz hastasý olan Türkoðlu, Saat sýralarýnda hastanede diyalizden çýktý. HG526 Mahkeme Mustafa Yalçýn'a avukat atadý... (Afrika Özel)- Afrika Gazetesi'nin kurþunlanmasýyla ilgili davaya dün devam edildi. Þener Levent'i öldürmek amacýyla 3 Temmuz tarihinde gazete bürosuna gelen ve kendisine kapýyý açan Ali Osman'a silahýyla ateþ eden Mustafa Yalçýn, daha sonra polisler tarafýndan tutuklanmýþtý. Verdiði ifadede Þener Levent'i öldürmek için geldiðini söyleyen ve kendisine atfedilen suçlarý kabul eden Yalçýn, geçen günkü duruþmasýnda Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil tarafýndan mevcut davalara Þener Levent'i öldürmeye teþebbüs ve gizli ittifak oluþturma suçlarýný da ekleyince vermiþ olduðu ifadelerle birlikte diðer suçlamalarý da reddetti. Polisler tarafýndan zorla ifadesinin alýndýðýný, söylemediði sözlerin ifadesine yazýldýðýný, ayrýca tutuklandýðý sýrada polisler tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Dünkü duruþmada tahkikatý yürüten polis memuru Aygün Karagil, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet verdi, Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil'in sanýðýn tutuklanýþý ve ifade aþamasý ile ilgili sorularýný yanýtladý. Duruþmada Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Türkay Saadetoðlu ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan plakalý salon aracýyla seyir halindeyken, fenalaþarak yolun saðýna geçti ve Ýtimat Otobüs Ýþletmeleri'ne ait Þeyho Gülmez (58) yönetimindeki TFY 313 plakalý araca, ardýndan da, Ferhat Ayað (33) yönetimindeki HV 216 plakalý van araca çarptý. Olay yerinde yaþamýný yitiren Türkoðlu'nun kalp krizi nedeniyle fenalaþtýðý tahmin ediliyor. Kesin sonuç, yapýlacak otopsinin ardýndan belli olacak. oluþan Aðýr Ceza Heyeti, dünkü dava içinde dava duruþmasý sýrasýnda Mustafa Yalçýn'a avukat atanmasý kararýna vardý. Heyet, avukat istemeyen ve kendi savunmasýný yapan sanýk Mustafa Yalçýn'ýn kendisine yöneltilen davalarýn boyutlarýnýn geniþlik kazandýðýný ve bir avukat tarafýndan savunulmasýnýn gerekliliðine kanaat getirdi ve sanýk Yalçýn'a Lefkoþa Barosu Baþkan'lýðýný da yürüten Avukat Erdaþ Erbilen'i avukat olarak atadýðýný açýkladý. Davanýn görüþülmesine bugün saat 14.00'de devam edilecek. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GREVLERÝN GALÝBÝ KÝM? Ankara'nýn talimatlarýný kayýtsýz þartsýz uygulayan hükümetin iradesizlik ve basiretsizliði nedeniyle, 6 gün boyunca Kuzey Kýbrýs'taki yaþamý cehenneme çeviren El-Sen ve Tel-Sen grevlerinin sonuçlarýna baktýðýmýzda... Bu grevlerin öngörülen toplumsal hedefe ulaþmaktan çok uzak olduðunu görürüz. Yani ortada toplumsal varoluþ adýna en küçük bir kazaným yok. Tam aksine kayýp var. Neydi ortaya konan hedef? Ankara tarafýndan dayatýlan ve görüþülmek üzere meclise sevkedilen özelleþtirme yasasýnýn geri çekilmesi. El-Sen de Tel-Sen de, toplumun öz varlýklarýnýn bir bir yabancý sermayeye peþkeþ çekilerek elden çýkarýlmasýný öngören özelleþtirme yasasýnýn meclisten geri çekilmesi talebiyle süresiz greve gitmiþlerdi. Her iki kurumun da adý özelleþtirilecekler listesindeydi. Yalnýz El-Sen ve Tel-Sen deðil, toplumun hemen tüm kesimleri özelleþtirme yasasýna karþýdýr ve meclisten çekilmesini talep etmektedirler. Yani yasanýn meclisten çekilmesi toplumsal bir hedef olarak ortaya konmuþ bulunmaktadýr. Peki ne oldu? Yasa meclisten geri çekildi mi? Çekilmedi. Ya ne oldu? Hükümet Kýb-Tek'in El-Sen'in talep ettiði gibi özerkleþtirilmesi için çalýþma baþlatmaya karar vermiþ. Yani Kýb-Tek'in özelleþtirilmesi, yasa meclisten geçene kadar þimdilik ertelenmiþ bulunuyor! Eylemciler, maaþlarýndan kesinti yapýlmasýný ve eylem nedeniyle oluþan zarar ziyanýn giderilmesi için ek mesai talep etmeden çalýþmayý kabul etmiþler! Ayrýca, grevi kýrmak için bir günde açýlan münhallerin de, hiçbir gerileme olmadan, yeni istihdamlarla doldurulmasý kararlaþtýrýlmýþ! Ýþte bütün bunlara El-Sen evet dedi ve sürpriz bir kararla grevi kaldýrdýlar! Bu durumda hiç kuþkusuz bu kavganýn galibi hükümettir. Eminim ki Ýrsen Küçük bile, sendikalarýn bu kadar kolay pes edeceklerini tahmin etmiyordu. Umarým Kýb-Tek'in özelleþtirilmesini deðil, özerkleþtirilmesini savunan El-Sen de bu sonucu bir zafer olarak ilân etmek gafletine düþmez. Eðer düþerse, bunun tek bir anlamý olur. O da bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn zihniyetidir! Yani hükümet isterse KKTC'deki herþeyi özelleþtirsin. Yeter ki Kýb-Tek'e dokunmasýn meselesi! Özelleþtirme yasasý meclisten geçirilene kadar El-Sen bu "muhteþem" sonucun rehavetiyle idare eder artýk! Eðer bu sonuç onlarý tatmin ettiyse, zevkini çýkarmaya baksýnlar... Çünkü yasa meclisten geçtikten sonra neler olacaðý belli deðil! Bütün bunlar madalyonun bir yüzü... Öteki yüzünde ise El-Sen ve Tel-Sen'in, diðer sendikalar tarafýndan yalnýz býrakýldýðý gerçeði var. Madem ki ortaya, yasanýn geri çekilmesi gibi toplumsal bir hedef konmuþtu, mücadele sadece El-Sen ve Tel-Sen'in sýrtýnda býrakýlmamalý, o toplumsal hedefe topluca yürünmeliydi. Bugün El-Sen'in tek baþýna kurtuldu gibi görünmesinin toplumsal kazaným adýna hiçbir anlamý yoktur. El-Sen ve Tel-Sen grevleri, bugüne kadar yapýlan en etkili grevlerdi. Ne yazýk gerektiði gibi deðerlendirilemedi. Ve 30 Ocak'ýn tansiyonunu da oldukça düþürdü. Böyle bir mücadele bir daha verilebilir mi bilmiyorum. Zor, çok zor...

5 26 Ocak 2012 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne bir bakanýn, ne de hükümetin istifasýný istemiyorum þimdilik Aksi zamana denk geldi, yedek uyduramadýk DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN * Güzelyurt'ta tüm dereler artmýþ. - Denize mi? * Müteahhitler Birliði çadýr kuruyormuþ. - Oldu mu ya.. Ya müteahhittirler, ya da çadýr kuracaklar! Olmadý. Hiç deðilse adlarýna yaraþýr prefabrik bir þeycikler kursaydýlar da karizmayý çizdirmeseydiler. *Güneyde; eþcinsel birlikteliklerle ilgili yasal düzenleme yapýlýyormuþ. - Aaaa Ooooo. Uuuuhhuu Olur mu yahu! Adamlar o tarafta evlenir de bu tarafa balayýna gelirlerse n'apacayýk oðlum! * Asil Nadir 13 ayrý hýrsýzlýk davasýndan yargýlanýyormuþ - Yapma bee! Eyvah ki ne eyvah Çok uðursuz bir rakama denk geldi Neyse, avukatlarý yardýmcýsý.. * Eski Bakanlardan Atakol "Ýyi ki siyasetten çekilmiþim" demiþ. - Yaa, ne iyi etti de çekildi.. Yoksa þimdi sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi durabilir miydi! * Belediyelerin elektrik borçlarý baðýþlanacakmýþ. - Ne kadar ayýp Be bunlar deðil vatandaþtan, Allah'tan bile korkmaz oldu artýk! * Eski baþbakanlardan Atun, þimdiki baþbakaný yetersiz buluyormuþ. - Güzel bir laf vardýr ama boþ verelim. Eski baþbakan güldü yeni baþbakana diyelim, geçelim. * Genel ve süresiz eylemleri belirleyecek komiteler kurulmuþ. - Hade hayýrlýsý Allah yardýmcýlarý olsun Allah baþarýlý ve etkili eylemler nasip etsin. Allah ellerindeki pankartlardan utandýrmasýn. Amin! TVH (Toplumsal Varoluþ Hareketi), TVM (Toplumsal Varoluþ Mücadelesi) baþlatmak için plan ve program hazýrlamaya baþladý ya, deymeyin benim keyfime. Allah bu günleri de gösterdi ya, gitsem de gam yemem artýk. Bazan görürüm Beyaz karton üzerine iri ve kýrmýzý puntolarla yazarlar ve döner ocaðýnýn baþýna asarlar: Döner+Ayran= 5 TL. Durur düþünürüm. Kafamdan hesaplamaya çalýþýrým. Ýçinden çýkamam.. Bu paraya bu iþ olmaz derim. Ama adam yapýyor iþte.! Son zamanlarda, KKTC de bir Bulut Ýnþaat dalgasý esiyor. Türkiye yi de KKTC yi de, reklam bombardýmanýna tuttu. 35 bin sterline, 3+1 ev sattýðýný duymayan kalmadý. Üstelik taksitle ve faizsiz. Sizin de aklýnýzdan geçmiþ olmalý. 35 bin sterline 3+1 ev olur mu? Þöyle söyleyim: 5 TL döner+ayran olursa, 35 bin sterline 3+1 ev neden olmasýn kardeþ..! Sonuçta Nasreddin Hoca deðil ki bu adamlar..! Pat diye ortaya çýkýveren bu Bulut Ýnþaat; öldü, bitti, mahvoldu sanýlan inþaat dünyamýzý þöyle bir sarstý, düzenini bozdu, inþaatçýlarýmýzý hem kýzdýrdý, hem üzdü. Yurtseverlerimizi de tabii. Neymiþ da gelecekmiþ ucuz ev satsýn Olacak iþ miymiþ.! Herkes endiþeli kýsacasý! Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði Baþkaný Osman Amca da bunlardan bir tanesi. 100 bin kiþi açýkta kalacak diyor ve soruyor: Bu þirket binalarý hangi teknolojiyle yaparak daha ucuza mal edeceðini.. Hangi vergi Hangi KDV, sigorta.. Ve hangi ihtiyat sandýðý yatýrým sistemi ile yapacaðýný Bizlere de öðretmesini istiyoruz! Evvvvet Meselenin bütüüüün püfff noktasý buradadýr iþte. G noktasý yoktur ama püf noktasý vardýr. Ucuza üretmesini ve ucuza satmasýný öðrenmemiz gerekiyor. Gerçekten de buna çok ihtiyacýmýz vardýr. Bulut tan mý öðreniriz, yoksa kafamýzý vura vura kendi baþýmýza mý öðreniriz bilmiyorum. Ama bildiðim ve kesinlikle emin olduðum, en baþta öðrenmemiz gereken nokta þudur: Aþýrý kâr hýrsýndan kurtulmamýz gerekiyor. Nokta! YAÐMUR VE MOTOSÝKLETLÝ! Yaðmur yaðmýþtý ve Maðusa'da yollar sokaklar dereye dönüþmüþtü yine. Çok zor anlar yaþadý sürücüler Ama çileyi, çeken yayalar ve motosikletliler oldu her zamanki gibi.

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı