Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!"

Transkript

1 Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Ocak 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3686 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Ali Osman DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN Erdoðan Baybars ÝÞ BÝTMEDÝ DAHA YENÝ BAÞLADI Dolgun Dalgýçoðlu PRANGALI BAÐIMSIZLIK Mehmet Levent "NE DÝYORSUN SEN YAU? " Yalçýn Okut AKM önünde 2 ceset n Lefkoþa da Atatürk Kültür Merkezi yakýnýnda bulunan bekçi kulübesinde dün akþam 2 kiþinin cesedi bulundu... n Evsiz olduðu için AKM ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verilen Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz, Vietnamlý bir kadýnla birlikte çýrýlçýplak ölü bulundu... Ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olduðu sanýlýyor... n 3. sayfada Cesetler bu kulübedeki tek odanýn yataðýnda çýrýlçýplak bulundu Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! n Elektrikte hükümetle sendika arasýndaki uzlaþmayý beðenmeyen ve özelleþtirmeyi savunan Akça Kýbrýs taki idareler sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiler dedi... n Özelleþtirmede çok geç kalýndýðýný savunan Akça, Türkiye nin dayatmasý tabirinin çok iyi kullanýldýðýný, ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný söyledi... n Özerkleþtirmeye karþý çýkan Akça yeni zamlar için endiþe belirtti ve Zamma gidilirse tam bir felaket olur diye konuþtu... l 3. sayfada Elçiliðe kitaplarý iade ettiler n Polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda dün büyükelçilik önünde eylem yapan KTÖS ve KTOEÖS, okullara gönderilen ve tarikat propagandasý içeren kitaplarý elçilik duvarýna býraktý... n Görüþme talep ettikleri TC Büyükelçisi nin kendileriyle görüþmediðini açýklayan Tahir Gökçebel, özelleþtirmeyi savunan Büyükelçi nin meslek lisesindeki ilahiyat konusuyla ilgili tek bir açýklama yapmadýðýný söyledi... n 8. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL partisinin yayýný olan Haravgi gazetesi, iki gün sonra Rezalet deðil onur baþlýðý altýnda, Baþpiskopos Hrisostomos un mektubunu yorumladý ve þunlarý yazdý (1 Mart 1983): Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi nin(kýma) Kýbrýslýrum ve Kýbrýslýtürklerin yeniden yakýnlaþmasý çerçevesinde baþlattýðý somut bir inisiyatifin Baþpiskopos Hrisostomou un müdahalesi üzerine,saygýn olmayan bir þekilde sonuçlanmasýndan üzüntü duyuyoruz. KÝMA nýn Helen - Türk dostluðu için yarýþma düzenleyip, kazananlara ödül verme inisiyatifinin pratikteki boyutunu irdelemeyi gerekli görmüyoruz. Önemli olan þu ki, Kýbrýslýrum toplumunda yeniden yakýnlaþmaya þu veya bu þekilde katkýda bulunan çalýþmalar yapýlýyor ve kurumlar oluþturuluyor. Böylesi geliþmeler, her þeyden önce, bizim ve Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzýn arasýna sokulan duvarlarýn yýkýlmasýnýn önemini herkesin kavramasýna ve bu gereksinimin bilincine herkesin varmasýna katký saðlýyor. Ancak maalesef, Baþpiskopos un bu giriþimleri ulusal onurumuz için rezalet saymasý ve Kýbrýs Helenizmini gülünç duruma düþürdüðü þeklinde algýlamasý, bu önemli görevi ilerletmeyi amaçlayan giriþimlerin altýný oyuyor. Biz þuna inanýyoruz ki, yeniden yakýnlaþmayý doðru bir biçimde algýlayan halkýmýz ne rezil oluyor ne de gülünç duruma düþüyor. Tam aksine halkýmýz, barýþçýl ve mutlu geleceðin yalnýzca toplumlararasý birliktelik, iþbirliði ve dostluk ortamýnda saðlanabileceðine inanýyor. Kýbrýslýrum yurtseverler dostlarý düþmanlardan, halklarý hükümetlerden ve ilerici güçleri þovenistlerden ayýrmasýný biliyor. Türkiye de diktatörlüðe karþý mücadele veren, Kýbrýs ta istila ve iþgale karþý savaþmýþ olan ve halkýmýzýn mücadelesini ardýcýl bir biçimde destekleyen Türkiye Komünist Partisi ve ilerici Türklerle Ankara nýn militarist güçlerini ayný kefeye koymak kabul edilmez bir durumdur. Soydaþlarýnýn taksim politikasýna karþý çýkan ve özgür, topraðý bütün, baðýmsýz ve barýþçýl bir Kýbrýs çabasýnda bizimle özdeþleþen demokrat Kýbrýslýtürkleri þoven Kýbrýslýtürk liderliði ile karýþtýrmak kabul edilmezdir. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor. AKEL in mantýðý ve kendine özgü üslubuyla kaleme alýnmýþ olan tepki maalesef, bu yorumdan öteye gitmedi. Götürülmedi. Baþpiskopos u eleþtirir ve ödülün kaldýrýlmasýna karþý çýkarken, kaldýrýlmamasý için baþka hiçbir þey yapmadý. Baþka defalar da yaptýðý gibi, kýsa bir yorumla tepkisini gösterdi ve özünde bir kez daha etkisini ve gücünü kullanarak, þovenizm ve milliyetçiliðin üstüne gitmedi. Gidemedi. Baþpiskopos bu iþlere burnunu sokamaz; kilisesine, kendi iþlerine baksýn, ödül kaldýrýlamaz demedi ve tepkisini bu kýsacýk yorumuyla kapatýp, gerisini unutuverdi. Nitekim, KÝMA, Baþpiskopos un fýrçalamasý karþýsýnda geri adým attý ve 28 Þubat 1983 günü basýna ilettiði birkaç satýrlýk bir kararla ödülün ertelendiðini açýkladý. Açýklamasý da þöyle oldu: Kýbrýs Tarihi Müze ve Arþivi Yönetim Kurulu ve Pankýbrýs Kültürel Ödül Komitesi dün olaðanüstü toplandý ve basýnýn bir bölümünün yýllýk ödülleri maalesef yanlýþ yorumlamasý nedeniyle, açýklanan ödüllerin ertelenip, bu yýl verilmemesini kararlaþtýrdý. Yani, Baþpiskopos un kendilerini fýrçaladýðý için deðil, basýnýn bir bölümünün yanlýþ yorumlamasý üzerine ödülü vermeyeceðiz kararýný Yýlmaz Güney Kýbrýs'ta (8) aldýklarýný açýkladý! AKEL in desteði ve oylarý ile Baþkanlýk Sarayýna giren ve KÝMA ödül kurumunun oluþturulmasýna karþý çýkmayan Cumhurbaþkaný Spiros Kiprianu da, Baþpiskopos un sert tepkisi karþýsýnda suskun kaldý. Bu olaydan sonra, ödüle savaþ açmýþ olan Andreas Hristofidis i hükümet sözcülüðüne (1983) ve daha sonra Eðitim Bakanlýðýna ( ) atadý. AKEL, sað kanatla kurduðu ittifaklar içinde bu atamayý da suskunlukla geçiþtirdi. Ödül o yýl ertelendi, ancak bir daha geri getirilmedi. Yeniden yakýnlaþma politikasýný ortaya atan ve savunan AKEL, Türk toplumuna açýlmayý öngören bu tavrýný cesaretle savunamadý. Kilise karþýsýnda bir kez daha geri adým atarak, Türk toplumunu bir defa daha harcamayý kabul etti. Sýrf Türk olduklarý için Türklere karþý savaþmanýn gerekli olduðu þeklindeki þoven teori ve pratik, bu ülkede büyük trajedilere neden oldu. Yýkýcý olduðu kanýtlanmýþ olan bu zihniyetin herhangi bir kýlýf altýnda yeniden canlanmasýna fýrsat verilmemesi gerekiyor diye doðrularý ortaya koydu koymasýna, ancak onlarca yýldan beri kendi kendilerine takmýþ olduklarý Helenizm kýlýfýnýn içinden bu sefer de çýkmayý beceremedi veya buna cesaret edemedi. Ne kendileri ne de sürekli ittifak içinde olduklarý sað kanat, Helenizm kýlýfýndan sýyrýlmakve Türk toplumuna açýlmak için gerekli olan politikalarý üretemediler. Kýbrýs ta Helenizm milliyetçiliðini kullana kullana ve Rumlarý düþman göstererek, Kýbrýslýtürk toplumunu mandra kýlýfý içine týkayan ters yöndeki Türk milliyetçiliði de, koskocaman bayraklar ve anýtlarheykellerle donattýðý iþgal topraklarý mandra içinde, Kýbrýslýtürkleri hem okþayarak hem döverek- tekme atarak ve de tüketerek, Helen milliyetçiliðine meydan okumayý sürdürüyor. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÇÖZÜM ÝÇÝN SEBEP MÝ VAR? Soruyorlar: -Çözüm olur mu? Olmaz... Neden olmaz? Neden olsun ki? Olmasý için bir sebep mi var? Kýbrýslýlar çözüm istermiþ ama... Ýsterlerse istesinler... Kýbrýslýlarýn ne istediðine kim bakar... Kýbrýslýlar mý karar verir çözüm olup olmayacaðýna? Aptallýk etmeyin... Ne kararý? Kýbrýslýlar karar vermez, dilek tutar yalnýz... Mum yakar... Zeytin fidaný diker... Þarký söyler... Nutuk atar... Sýk sýk da birbirlerini ziyaret ederek "Ýki kesimli, iki toplumlu federal bir cumhuriyet" diye bir cümle kurar... Dilek ve temenniler bizim... Karar Amerika ve Ýngiltere'nin... Türkiye ve Yunanistan'dan da ümidinizi kesin... Onlarda da iþ yok... Onlar da karar veremezler... Onlar da büyüklerinin iþaretine bakar... Ya Birleþmiþ Milletler? O bu hesapta hiç yok! Dilek ve temenniler hanesindedir yeri onun da... Avrupa Birliði? O da boþ teneke gibi... Buluþmuþlar ve konuþmuþlar... Eþleriyle... Ve de kravatsýz... Kravatta bir uðursuzluk olduðu anlaþýlmýþ yýllar sonra... Oysa bana kalýrsa donda da bir uðursuzluk var... Bu sefere donu da çýkarsýnlar... Kör þeytan dize gelir belki... Ne mal olduðunu görünce Kýbrýslýnýn yýl... Dile kolay... 74'te doðan çocuklar 38 yaþýna bastýlar... Makarios öldü... Grivas, Yorgacis ve Samson öldü... Kiprianu ve Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü... Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor hala deðil mi? Boþuna günahýna mý girdik hepsinin de?.. Yoksa bir deli kuyuya bir taþ attý da bunca yýldýr çýkaramýyor muyuz hala? Kötülüklerin krallýðý yýkýldý sandýk... Oysa burada da herkes, "Kral öldü, yaþasýn kral" diyor... Ve saðda solda karþýlaþtýkça sorup duruyor hep birbirine: -Çözüm var mý? Yok! Neden olsun ki? Tanrýnýn sevgili kullarý Kýbrýslýlar öyle istedi diye mi? Söyleyin... Çözüm için ne yaptýnýz ki? "Çözüm isteriz" diye sayýklayýp durmaktan baþka ne yaptýnýz? Birlik olup iþgalci ordularýn üstüne mi yürüdünüz? Türk ve Yunan bayraklarýný indirip yerlerine Kýbrýs bayraðý mý çektiniz? Siz ki hala 20 Temmuz'larda biriniz aðlar, biriniz gülersiniz... Siz ki Elenliðinizi ve Türklüðünüzü feda etmezsiniz hiçbir þeye... Siz ki anavatanlarýnýzýn koynuna girmekten sonsuz bir zevk alýrsýnýz hala... Siz ki kayýplarýnýzý bunca yýl sonra bile topraktan çýkarmayý baþaramadýnýz... Siz mi çözüm yapacaksýnýz? Çok yazdým... Yine yazacaðým... Eloðlu neden çözüm yapsýn bize burada? Sebep mi var? 38 yýldýr baþý aðrýmadý bu meseleden de þimdi mi aðrýyor? Aðrýdýðýný nerden çýkardýnýz? Gül gibi idare ediyorlar iþte bizi... Çýkarlarý suya mý düþtü burada? Kim demiþ ki... Adanýn her iki yarýsýnda da vaziyet tamam... Baþýnýz aðrýmazsa Parasetamol falan alýr mýsýnýz siz? Almazsýnýz deðil mi? O halde onlar neden alsýnlar? Eroðlu þöyle demiþ, Hristofyas böyle demiþ... Býrakýn bu maskaralýklarý artýk... Kuklalara harcadýðýnýz enerjiye yazýk deðil mi? Ýsteseler onlara iki tokat atarlar ve bu meseleyi kapatýrlar... Akýlsýzlýðýmýzýn ve aptalýklarýmýzýn aðýr bedelini ödüyoruz biz bu adada... Yaþadýðýmýz hiçbir trajediden de ders almadýk... Çekeceðimiz var çok daha...

3 AFRÝKA dan mektup... HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA EGEMEN DEVLETÝNÝZE MÝ MÜDAHALE ETTÝ? Biz 'vali' deriz ona... Siz 'büyükelçi'... Size göre büyükelçi olduðu için de, iþlerimize açýkça müdahale edince tepeniz atar deðil mi? Kendinizi baðýmsýz bir devlet zannedersiniz çünkü... Hükümetinizi hükümet... Meclisinizi meclis... Cumhurbaþkanýnýzý cumhurbaþkaný... Bunlarýn hepsinin de emir kulu olduðunu bilseniz hiç kan beyninize sýçrar mý? Bunca yýldýr iþgal altýnda yaþayýp gidersiniz de farkýnda deðilsiniz... Hamasetçiler "KKTC sonsuza dek yaþayacak" derler de, bir de gülersiniz... Oysa siz de en az onlar kadar KKTC'cisiniz... Öyle olmasa her eylemde yüzünüzü elçiliðe, yani valiliðe deðil de meclise döner misiniz? Mecliste ciddi ciddi toplantýlar yapar ve kürsüye çýkýp ateþli nutuklar atarsanýz, bu da sizin KKTC'ye verdiðiniz deðeri gösterir. Anayasa gözbebeðiniz... KKTC yasalarý karþýsýnda boynunuz kýldan ince... Hamasetçiler gibi siz de bu devletin bir 'hukuk devleti' olduðuna inanýrsýnýz... 'Korsan devlet' diyenlere kýzarsýnýz... Baðýmsýz bir devlet olduðunuza inanmasanýz, þimdi Halil Ýbrahim Akça'ya hiç kýzar mýydýnýz? "Ýki egemen devlet iliþkisine aykýrý davrandý" der miydiniz? Hangi iki egemen devlet? Hadi birini anladýk... Diðeri nerde? AÝHM KKTC'yi egemen mi sayar? Var mý bizi egemen sayan bir ülke? Kendi kendinizi kandýrmaktan hala býkmadýnýz deðil mi? Býkmayýn... Berhudar olun egemen devletinizle... * Vali Halil Ýbrahim Bey çok kýzmýþ çok... Sanmayýn ki yalnýz UBP'ye... Hepinize... "KKTC idarelerinin sorun çözme iradesi yok" diyor... Egemen devletinize hiç yakýþtýramadýnýz bu sözü demek... Vah vah... Gitti egemenliðimiz!.. Tecavüze uðradý! Yara aldý... Sen ne yaptýn Halil Bey? Hiç öyle laf edilir mi? Bak, bizim burada büyükelçi bilir herkes seni... Býrak öyle bilsinler... Vali olduðunu ille de gözlerine mi sokacaksýn? Bak ne güzel protesto için sana gelmezler, meclise giderler... Ýlle de bu tiyatroyu mu bozacaksýn? "Özelleþtirme bir ihtiyaçtýr" mý dedin? Söyle Ankara'ya... Telgraf çek. Dövsün onlarý... Ýhtiyaç olan bu özelleþtirmeyi yapamayanlarýn hakkýndan gelsin... Çeksin altlarýndan koltuklarýný... Pat diye düþüversinler yere... Ve anlasýnlar Hanya'yý Konya'yý... Yerlerine adam mý yok? Hepsi pusuda iþte... Seni mahcup etmeyecek o kadar çok adam var ki bu memlekette... Hizmete ve emirlere amade! Onlar olsalar þimdikiler gibi acemi davranmazlardý herhalde... Senin güvenini kaybetmektense, kýrar geçirirlerdi þu hýnzýr grevcileri... * Söyle Halil Bey... Onlar ilan etmezse sen ilan et erken seçimi... Ve daha dikkatli ol bu kez yaparken seçimini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Akça yine vali gibi KKTC idareleri sorun çözemez ELEKTRÝKTE VARILAN MUTABAKATA KARÞI ÇIKAN AKÇA ÖZELLEÞTÝRMEDEN YANA Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, "elektrik konusunda yaþananlarýn Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný gösterdiðini" belirterek, dün varýlan mutabakatýn sorunu çözmeyeceðini söyledi. Büyükelçi Akça, özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný belirterek, KKTC'de de çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için yasaya ihtiyaç duyulduðunu; Türkiye'nin, KKTC'nin daha da kalkýnmasý için tavsiyelerde bulunduðunu ama bunlarý þekillendirip zamanlamasýný belirlemenin hükümetlerin sorumluluðu olduðunu kaydetti. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Gönyeli Belediyesi'ni ziyaretinde bir gazetecinin sorusu üzerine elektrik konusunda deðerlendirmeler yaptý. Akça, elektrikte geçen hafta yaþananlarýn yaþanmamasý gerektiðini belirterek, "Sendikalar ve hükümetin görüþ ayrýlýklarý olabilir ancak bunlar halka yansýtýlmaz, halk maðdur edilmez. Dolayýsýyla taraflar kim olursa olsun bu yaþananlar Kuzey Kýbrýs'taki idarelerin sorun çözme konusunda pek güçlü olmadýklarýný göstermiþtir. Bunu söylemek isterim" dedi. "ÖZELLEÞTÝRME DÜNYA GÜNDEMÝNDE HATTA ÇOK GEÇ KALINDI" Özelleþtirmenin dünyanýn gündeminde olduðunu, hatta çok geç kalýndýðýný ifade eden Büyükelçi Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Akça, bunu tartýþmanýn bilim adamlarý ve ekonomistlere düþtüðünü; KKTC'de bir özelleþtirme yasasý ihtiyacý olduðunu söyledi. Akça, özelleþtirme yasasý olmadan özelleþtirme yapýlmasýnýn da mümkün olduðunu ve yapýldýðýný kaydederek, "Bu yasa, çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý ve yapýlan özelleþtirmenin þeffaf olmasý için gereklidir" diye konuþtu. "TÜRKÝYE'NÝN DAYATMASI MI?" "Türkiye'nin dayatmasý" tabirinin çok kullanýldýðýný ama bunun çok iyi ifade edilmiþ bir tabir olmadýðýný belirten Büyükelçi Akça, Türkiye'nin kendi yaptýklarý, yaþadýklarý ve bilgi birikimiyle KKTC'nin daha da kalkýnmasý için önerilerde bulunduðunu, fakat bunlarý þekillendirip zamanlamasýný KKTC Hükümeti'nin yapacaðýný dile getirdi. "VARILAN MUTABAKAT SORUNU ÇÖZÜCÜ NÝTELÝKTE DEÐÝL" "Elektrik konusunda varýlan mutabakat, bu sorunu çözücü nitelikte deðildir" diyen Akça, elektriðin maliyeti ve satýþ fiyatlarýyla kilowatt saat baþýna10 kuruþ civarýnda zarar edildiðini, bu zarar kapatýlmadýkça, kamu borçlarý dýþýnda banklara ve mal alýnan yerlere birikmiþ milyon TL borcu da düþünüldüðünde adýna özerkleþtirme veya baþka bir þey dense de KIB - TEK'in sürdürülebilirliði konusunda ciddi bir sýkýntý göründüðünü söyledi. "ZAMMA GÝDÝLÝRSE TAM BÝR FELAKET OLUR" Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça, "Benim temennim, bunun tekrar bir zamma dönüþmemesidir. Zaten Kuzey Kýbrýs'taki gerek hane halký, gerek iþadamlarý mevcut faturalarý ödemekte zorlanýyor. Rekabet gücünü ciddi biçimde olumsuz etkilemiþ durumda. Tekrar bir zam yoluna gidilmesi tam bir felaket olur. Ýnþallah öyle bir yola gidilmez diye temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. Cesetler kulübedeki bu tek odanýn yataðýnda bulundu Bekçi kulübesinde iki ceset Lefkoþa AKM önündeki kulübede iki kiþinin cesedi bulundu... (Afrika Özel)- Dün akþam Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakýnýnda bulunan nöbetçi kulübesinde iki kiþinin cesedi bulundu. Gazetemizin elde ettiði bilgilere göre evsiz olan ve soðuk hava koþullarý nedeniyle AKM'ye ait bekçi kulübesinde kalmasýna izin verildiði söylenen, Maliye Bakanlýðý bekçilerinden Salih Akdeniz (62) birlikte yaþadýðý Vietnamlý Luti Tu (36) isimli bayanla birlikte ölü olarak bulundu. Maliye Bakanlýðý'nda çalýþan Salih Akdeniz'in üç gün boyunca iþe gitmemesi üzerine þüphelenen arkadaþlarý, ikamet ettiði kulübeye gittiler. Kulübede Salih Akdeniz ve kýz arkadaþýnýn çýrýlçýplak cesetleri ile karþýlaþtýlar. Ölümlerle ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmazken, ölüm nedeninin tüpgaz zehirlenmesi olabileceði üzerinde duruluyor. ex istence Elvan Levent UZAKTAN AHKÂM KESMEK Uzaktan ahkâm kesmek kolay tabii, demiþti bazýlarý, kolaysa gel de çek bu soðuðu, karanlýðý, hayatýmýz atlüst oldu buralarda... Elektriksiz zordu elbette ama Kýbrýs'ta hayat elektrik kesintisinden önce de zaten altüst olmuþ durumdaydý; Kýbrýs'ta hayat yýllardýr altüst olmuþ durumdaydý hatta. Þimdi bir hafta kesintisiz kar yaðsaydý eðer adaya, yine 'hayatýmýz altüst' oldu diye ortalýk kalkýp oturacaktý sanki kar yaðmadan önce herþey gayet yolundaymýþ gibi yani. Sanki daha önce az elektriksiz kalmýþtýk gibi üstelik- ne gaf; santral çöker, trafo patlar ve günler süren bir karanlýk baþlardý, deðil mi? Ama bu kez durum daha farklýydý diðer zamanlardan. Bu kez elektrik grevden dolayý yoktu. Kýþýn ortasýnda tam da greve gidecek zamaný buldular, diye karanlýkta kaldýðýna aðlayýp, bu kadar zamandýr 'aydýnlýk'ta yaþadýðý saçmalýðýna inananlarla yürünecek bir yol yoktu elbette. Bana kalýrsa karanlýk, aydýnlýktan çok daha iyi yansýtýyordu zaten içinde yaþadýðýmýz durumu. Þimdi artýk grev baþarýlý bir þekilde son bulmuþtu ve biz herþeye raðmen, aydýnlýk olduklarýndan kuþku duyduðumuz yarýnlarda dizi keyfine devam edecektik. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru, ta Londralardan o Akdeniz'deki adada olup bitenlerle ilgili fikir yürütüp duruyordum, biraz küstahça tabii ama, fikir iþte, tutamazsýnýz, yürür de bazen. Londra'da elektriðin bir an için bile kesildiðine rastlamamýþtým þu ana kadar. Kar da yaðmýyordu. Hayatýn 'altý' ve 'üstü' vardý burada da heryerde olduðu gibi ancak Kýbrýs'taki gibi altüst deðildi yine de hiçbirþey. Sistem bir saat gibi iþliyordu. Üniversitenin öðrencilere vadettiði eðitim programýnda deðiþiklikler yapmasýndan memnun olmayan bir grup öðrenci örneðin, sendikaya baþvurmuþ ve oradaki yetkiliden, 'ya size vadedileni, ya da ödediðiniz eðitim ücretini geri alana kadar mücadele edeceðiz' yanýtýný almýþtý. Bu tür benzer olaylarda sendika öðrencilerin haklarýný aramak amacýyla üniversiteye dava açýlmýþ, ve bu davalarý kazanmýþtý. Öyle 'dünya kimin umurunda' þeklinde bir yaðma yoktu yani. Bizde oysa, deðil öðrenciler, öðretmenler bile haklarýný alamýyorlardý. Birþeyler deðiþir miydi günün birinde? Bu sorunun yanýtýný Nazým Hikmet yýllar önce vermiþ ve ben yanmzsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða, diye sormuþtu Kerem Gibi þiirinde. Ýtalyan sanat eleþtirmeni Francesco Bonami Vogue dergisinin Ýtalyanca edisyonunda Lady Gaga ile ilgili yazdýðý yazýda, "bu jenerasyon mutatis mutandis jenerasyonudur", diyordu. Vikipedia'nin tanýmlamasýna göre mutatis mutandis, 'gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý koþulu altýnda' anlamýna gelen Latince bir söz öbeðiydi. Ve Bonami'ye göre Lady Gaga jenerasyonu, varolan þeylerin varlýklarýný sürdürebilmeleri için onlarý deðiþtirerek kendi kimliklerini yaratanlarýn jenerasyonuydu. Zaman, varolanla idare etme zamaný deðildi yani, üstüne birþeyler katmak da gerekiyordu elde olanýn. Uzaktan ahkâm kesmek kolaydý, doðru. Ama, hep uzak kalacak deðildim, dönecektim elbette. Ve o zaman grev vaktiyse eðer, karanlýðý da sevecektim.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sorma artýk biz bu hale neden düþtük diye Kimimiz enine çektik kimimiz boyuna Hedef yanlýþ yol yanlýþ bunu sorgula niye Deðer mi bütün bunlar bir kuklalýk uðruna? Kalay KIBRISLITÜRKLERÝN ADI YOK Kýbrýs Sorunu çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Çözülecekse nasýl çözülecek? Green Tree'de neler olacak? Bütün bunlar görüþülürken, Kýbrýslý akademisyenler bile konuk olduklarý Türkiye televizyonlarýnda, AKP iktidarýna ters düþmeyecek þekilde konuþmaya özen gösteriyorlar. AKP'nin çözüm istediðinden, Rumlarýnsa istemediðinden dem vuruyorlar. Türkiye'nin çözüm istediðini nereye bakarak anladýklarýný söyleseler de biz de öðrensek bari. Ýngiltere'nin çýkarlarýndan söz ediyorlar, KKTC vatandaþý TC kökenlilerin haklarýndan söz ediyorlar ama Kýbrýslýtürklerin adý bile geçmiyor kurduklarý cümlelerde. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖNCE BÝR "DUR" DEYÝN DE... Altý günlük eylemden sonra El-Sen ile hükümet arasýnda Salý günü bir uzlaþý saðlandý. Bir kesim bunu baþarý olarak yorumlarken, diðer kesim uzlaþmaya temkinli duruyor Hükümetin 45 dakikada sendikanýn þartlarýný kabul etmesi ve kurumun özerkleþmesinden söz ederek karar almasýný düþündürücü buluyor... Kaldý ki, toplumsal kurtuluþ denen bir eylemdi yaptýklarý Toplumsal kurtuluþ olduðuna göre, þimdi topyekün kurtuldu mu Kýbrýslýtürkler? Uzlaþý saðlanýrken iki olay yaþandý! Koltuk derdinde olanlarý deðil de, Kýbrýs halkýný ilgilendiren bir konudur... Bulut Ýnþaat þirketi, hükümetle sendikalar arasýnda pazarlýklar sürerken Merit Otel'de basýn toplantýsý yapýyordu Þirketin perde gerisinde kimsenin olmadýðýný söyleyen Temel Bulut, KKTC'nin de sonsuza dek yaþayacaðýný iddia etti. Denktaþ sað olmuþ olsaydý, emanetinin "temel"lerde olduðunu, yeþil sermayenin artýk yeþil adanýn sorumluluðunu devraldýðýný görür ve gittiði yerde rahat ederdi CTP'yle de yýllarca gizli ittifak içinde seçim kotarýp götürdüðünün meyveleri de tam zamanýnda olgunlaþtý Ýkinci olay, sendikalarýn baþýný çektiði Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin kurulduðunu ilan etmesiydi Kimden kurtaracaklarmýþ toplumu? UBP'den Nasýl kurtaracaklarmýþ? Ýstifaya zorlayacak ve istifa edince de yeni bir hükümet getireceklermiþ baþa Ýþte o zaman toplum da kurtulacakmýþ Hala toplumu aptal yerine koyuyorlar Çaðlayan'dan bir bayan aradý Eleþtirisi de tam bunaydý "Ben bir Kýbrýslýtürküm"dedi.. "Ben meydanlara artýk çýkmak istemiyorum. Neden mi? Kime karþý eylem yapayým? CTP'ye karþý eylem yapýp UBP'yi getirmek için mi? Ya da UBP'ye karþý eylem yaparak CTP'yi mi getireyim? Bunun toplumsallýkla ne alakasý var? Düpedüz particilik Partilerin ve partilerin baþýnda bulunanlarýn çýkarlarýna hizmet etmektir bu Ben yokum artýk. Beni, Türkiye'ye karþý, Ankara'ya karþý, TC Elçiliði'ne karþý yapacaðýnýz eylemlerde çaðýrýn, seve seve gelirim. Sizin toplumsallýktan uzak mitinglerinize çaðýrmayýn gelmem. Gelmediðim için de beni kýnamayýn " Bayanýn sözleri bunlardý Bir arkadaþýmýzýn yazdýklarýna tepki göstermiþti bu sözleriyle, ancak toplumsal varoluþçulara da bir ikaz sayýlmaz mý bu Memleketin okullarý, kolejleri gidiyor Kýbrýs'ýn yüzde otuzsekizinin bir kýsmý askeri bölge zaten Limanlar, uçak alanlarý, petrol þirketleri, en fazla çalýþan bankalar hep TC'lilerin Hipermarketlerin getirilmesine çalýþýlýyor þimdi. Onlar da geldi mi süpermarketler de kenpenklerini indirecekler Bulut Ýnþaat sayesinde kýsa sürede birçok inþaat þirketinin batacaðý ve birçok insanýn borçlarýný ödeyemediklerinden dolayý hapse düþtüklerini de yaþayacaðýz.. Zafer kazanmýþ eylemciler Ve toplumu kurtarmaya çalýþan toplumsal varoluþçular! Önce Bulut'a bir "dur" deyin bakalým Sýkarsa Direksiyon baþýnda fenalaþarak öldü Gazimaðusa'da salon aracýyla trafikte seyir halindeyken fenalaþan 77 yaþýndaki Tahsin Türkoðlu yaþamýný yitirdi. Olay, dün saat sýralarýnda Mustafa Kemal Paþa Blvarý'nda Ice Bowling önünde gerçekleþti. TAK muhabirinin elde ettiði bilgilere göre diyaliz hastasý olan Türkoðlu, Saat sýralarýnda hastanede diyalizden çýktý. HG526 Mahkeme Mustafa Yalçýn'a avukat atadý... (Afrika Özel)- Afrika Gazetesi'nin kurþunlanmasýyla ilgili davaya dün devam edildi. Þener Levent'i öldürmek amacýyla 3 Temmuz tarihinde gazete bürosuna gelen ve kendisine kapýyý açan Ali Osman'a silahýyla ateþ eden Mustafa Yalçýn, daha sonra polisler tarafýndan tutuklanmýþtý. Verdiði ifadede Þener Levent'i öldürmek için geldiðini söyleyen ve kendisine atfedilen suçlarý kabul eden Yalçýn, geçen günkü duruþmasýnda Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil tarafýndan mevcut davalara Þener Levent'i öldürmeye teþebbüs ve gizli ittifak oluþturma suçlarýný da ekleyince vermiþ olduðu ifadelerle birlikte diðer suçlamalarý da reddetti. Polisler tarafýndan zorla ifadesinin alýndýðýný, söylemediði sözlerin ifadesine yazýldýðýný, ayrýca tutuklandýðý sýrada polisler tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Dünkü duruþmada tahkikatý yürüten polis memuru Aygün Karagil, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet verdi, Kýdemli Savcý Ergül Kýzýlokgil'in sanýðýn tutuklanýþý ve ifade aþamasý ile ilgili sorularýný yanýtladý. Duruþmada Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Türkay Saadetoðlu ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan plakalý salon aracýyla seyir halindeyken, fenalaþarak yolun saðýna geçti ve Ýtimat Otobüs Ýþletmeleri'ne ait Þeyho Gülmez (58) yönetimindeki TFY 313 plakalý araca, ardýndan da, Ferhat Ayað (33) yönetimindeki HV 216 plakalý van araca çarptý. Olay yerinde yaþamýný yitiren Türkoðlu'nun kalp krizi nedeniyle fenalaþtýðý tahmin ediliyor. Kesin sonuç, yapýlacak otopsinin ardýndan belli olacak. oluþan Aðýr Ceza Heyeti, dünkü dava içinde dava duruþmasý sýrasýnda Mustafa Yalçýn'a avukat atanmasý kararýna vardý. Heyet, avukat istemeyen ve kendi savunmasýný yapan sanýk Mustafa Yalçýn'ýn kendisine yöneltilen davalarýn boyutlarýnýn geniþlik kazandýðýný ve bir avukat tarafýndan savunulmasýnýn gerekliliðine kanaat getirdi ve sanýk Yalçýn'a Lefkoþa Barosu Baþkan'lýðýný da yürüten Avukat Erdaþ Erbilen'i avukat olarak atadýðýný açýkladý. Davanýn görüþülmesine bugün saat 14.00'de devam edilecek. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GREVLERÝN GALÝBÝ KÝM? Ankara'nýn talimatlarýný kayýtsýz þartsýz uygulayan hükümetin iradesizlik ve basiretsizliði nedeniyle, 6 gün boyunca Kuzey Kýbrýs'taki yaþamý cehenneme çeviren El-Sen ve Tel-Sen grevlerinin sonuçlarýna baktýðýmýzda... Bu grevlerin öngörülen toplumsal hedefe ulaþmaktan çok uzak olduðunu görürüz. Yani ortada toplumsal varoluþ adýna en küçük bir kazaným yok. Tam aksine kayýp var. Neydi ortaya konan hedef? Ankara tarafýndan dayatýlan ve görüþülmek üzere meclise sevkedilen özelleþtirme yasasýnýn geri çekilmesi. El-Sen de Tel-Sen de, toplumun öz varlýklarýnýn bir bir yabancý sermayeye peþkeþ çekilerek elden çýkarýlmasýný öngören özelleþtirme yasasýnýn meclisten geri çekilmesi talebiyle süresiz greve gitmiþlerdi. Her iki kurumun da adý özelleþtirilecekler listesindeydi. Yalnýz El-Sen ve Tel-Sen deðil, toplumun hemen tüm kesimleri özelleþtirme yasasýna karþýdýr ve meclisten çekilmesini talep etmektedirler. Yani yasanýn meclisten çekilmesi toplumsal bir hedef olarak ortaya konmuþ bulunmaktadýr. Peki ne oldu? Yasa meclisten geri çekildi mi? Çekilmedi. Ya ne oldu? Hükümet Kýb-Tek'in El-Sen'in talep ettiði gibi özerkleþtirilmesi için çalýþma baþlatmaya karar vermiþ. Yani Kýb-Tek'in özelleþtirilmesi, yasa meclisten geçene kadar þimdilik ertelenmiþ bulunuyor! Eylemciler, maaþlarýndan kesinti yapýlmasýný ve eylem nedeniyle oluþan zarar ziyanýn giderilmesi için ek mesai talep etmeden çalýþmayý kabul etmiþler! Ayrýca, grevi kýrmak için bir günde açýlan münhallerin de, hiçbir gerileme olmadan, yeni istihdamlarla doldurulmasý kararlaþtýrýlmýþ! Ýþte bütün bunlara El-Sen evet dedi ve sürpriz bir kararla grevi kaldýrdýlar! Bu durumda hiç kuþkusuz bu kavganýn galibi hükümettir. Eminim ki Ýrsen Küçük bile, sendikalarýn bu kadar kolay pes edeceklerini tahmin etmiyordu. Umarým Kýb-Tek'in özelleþtirilmesini deðil, özerkleþtirilmesini savunan El-Sen de bu sonucu bir zafer olarak ilân etmek gafletine düþmez. Eðer düþerse, bunun tek bir anlamý olur. O da bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn zihniyetidir! Yani hükümet isterse KKTC'deki herþeyi özelleþtirsin. Yeter ki Kýb-Tek'e dokunmasýn meselesi! Özelleþtirme yasasý meclisten geçirilene kadar El-Sen bu "muhteþem" sonucun rehavetiyle idare eder artýk! Eðer bu sonuç onlarý tatmin ettiyse, zevkini çýkarmaya baksýnlar... Çünkü yasa meclisten geçtikten sonra neler olacaðý belli deðil! Bütün bunlar madalyonun bir yüzü... Öteki yüzünde ise El-Sen ve Tel-Sen'in, diðer sendikalar tarafýndan yalnýz býrakýldýðý gerçeði var. Madem ki ortaya, yasanýn geri çekilmesi gibi toplumsal bir hedef konmuþtu, mücadele sadece El-Sen ve Tel-Sen'in sýrtýnda býrakýlmamalý, o toplumsal hedefe topluca yürünmeliydi. Bugün El-Sen'in tek baþýna kurtuldu gibi görünmesinin toplumsal kazaným adýna hiçbir anlamý yoktur. El-Sen ve Tel-Sen grevleri, bugüne kadar yapýlan en etkili grevlerdi. Ne yazýk gerektiði gibi deðerlendirilemedi. Ve 30 Ocak'ýn tansiyonunu da oldukça düþürdü. Böyle bir mücadele bir daha verilebilir mi bilmiyorum. Zor, çok zor...

5 26 Ocak 2012 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne bir bakanýn, ne de hükümetin istifasýný istemiyorum þimdilik Aksi zamana denk geldi, yedek uyduramadýk DÖNER+AYRAN 5TL; 3+1 EV 35 BÝN STERLÝN * Güzelyurt'ta tüm dereler artmýþ. - Denize mi? * Müteahhitler Birliði çadýr kuruyormuþ. - Oldu mu ya.. Ya müteahhittirler, ya da çadýr kuracaklar! Olmadý. Hiç deðilse adlarýna yaraþýr prefabrik bir þeycikler kursaydýlar da karizmayý çizdirmeseydiler. *Güneyde; eþcinsel birlikteliklerle ilgili yasal düzenleme yapýlýyormuþ. - Aaaa Ooooo. Uuuuhhuu Olur mu yahu! Adamlar o tarafta evlenir de bu tarafa balayýna gelirlerse n'apacayýk oðlum! * Asil Nadir 13 ayrý hýrsýzlýk davasýndan yargýlanýyormuþ - Yapma bee! Eyvah ki ne eyvah Çok uðursuz bir rakama denk geldi Neyse, avukatlarý yardýmcýsý.. * Eski Bakanlardan Atakol "Ýyi ki siyasetten çekilmiþim" demiþ. - Yaa, ne iyi etti de çekildi.. Yoksa þimdi sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi durabilir miydi! * Belediyelerin elektrik borçlarý baðýþlanacakmýþ. - Ne kadar ayýp Be bunlar deðil vatandaþtan, Allah'tan bile korkmaz oldu artýk! * Eski baþbakanlardan Atun, þimdiki baþbakaný yetersiz buluyormuþ. - Güzel bir laf vardýr ama boþ verelim. Eski baþbakan güldü yeni baþbakana diyelim, geçelim. * Genel ve süresiz eylemleri belirleyecek komiteler kurulmuþ. - Hade hayýrlýsý Allah yardýmcýlarý olsun Allah baþarýlý ve etkili eylemler nasip etsin. Allah ellerindeki pankartlardan utandýrmasýn. Amin! TVH (Toplumsal Varoluþ Hareketi), TVM (Toplumsal Varoluþ Mücadelesi) baþlatmak için plan ve program hazýrlamaya baþladý ya, deymeyin benim keyfime. Allah bu günleri de gösterdi ya, gitsem de gam yemem artýk. Bazan görürüm Beyaz karton üzerine iri ve kýrmýzý puntolarla yazarlar ve döner ocaðýnýn baþýna asarlar: Döner+Ayran= 5 TL. Durur düþünürüm. Kafamdan hesaplamaya çalýþýrým. Ýçinden çýkamam.. Bu paraya bu iþ olmaz derim. Ama adam yapýyor iþte.! Son zamanlarda, KKTC de bir Bulut Ýnþaat dalgasý esiyor. Türkiye yi de KKTC yi de, reklam bombardýmanýna tuttu. 35 bin sterline, 3+1 ev sattýðýný duymayan kalmadý. Üstelik taksitle ve faizsiz. Sizin de aklýnýzdan geçmiþ olmalý. 35 bin sterline 3+1 ev olur mu? Þöyle söyleyim: 5 TL döner+ayran olursa, 35 bin sterline 3+1 ev neden olmasýn kardeþ..! Sonuçta Nasreddin Hoca deðil ki bu adamlar..! Pat diye ortaya çýkýveren bu Bulut Ýnþaat; öldü, bitti, mahvoldu sanýlan inþaat dünyamýzý þöyle bir sarstý, düzenini bozdu, inþaatçýlarýmýzý hem kýzdýrdý, hem üzdü. Yurtseverlerimizi de tabii. Neymiþ da gelecekmiþ ucuz ev satsýn Olacak iþ miymiþ.! Herkes endiþeli kýsacasý! Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði Baþkaný Osman Amca da bunlardan bir tanesi. 100 bin kiþi açýkta kalacak diyor ve soruyor: Bu þirket binalarý hangi teknolojiyle yaparak daha ucuza mal edeceðini.. Hangi vergi Hangi KDV, sigorta.. Ve hangi ihtiyat sandýðý yatýrým sistemi ile yapacaðýný Bizlere de öðretmesini istiyoruz! Evvvvet Meselenin bütüüüün püfff noktasý buradadýr iþte. G noktasý yoktur ama püf noktasý vardýr. Ucuza üretmesini ve ucuza satmasýný öðrenmemiz gerekiyor. Gerçekten de buna çok ihtiyacýmýz vardýr. Bulut tan mý öðreniriz, yoksa kafamýzý vura vura kendi baþýmýza mý öðreniriz bilmiyorum. Ama bildiðim ve kesinlikle emin olduðum, en baþta öðrenmemiz gereken nokta þudur: Aþýrý kâr hýrsýndan kurtulmamýz gerekiyor. Nokta! YAÐMUR VE MOTOSÝKLETLÝ! Yaðmur yaðmýþtý ve Maðusa'da yollar sokaklar dereye dönüþmüþtü yine. Çok zor anlar yaþadý sürücüler Ama çileyi, çeken yayalar ve motosikletliler oldu her zamanki gibi.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝÞ BÝTMEDÝ DAHA YENÝ BAÞLADI (Ýstanbul)- Elektriksizlik kâbusu dört beþ günden sonra bitti Þimdi enkazýn kaldýrýlýp hasar tespiti yapýlmasýný bekleyeceðiz. Çünkü o günlerde konuþtuklarýmýn aktardýklarý hep zarar üstüneydi. Birisinin buzdolaplarý bozuldu bilmem kaç liralýk zarar... Diðerinin tavuklarý bozulmasýn diye çalýþtýrýlan jeneratörler için bilmem kaç bin liralýk mazot gitmiþ. Diðerinin ise çalýþan jeneratörünün parçasý bozulmuþ zorlanmaktan þimdi o da hem elektriksiz hem tamirden dolayý parasýz, hem de çaresiz kalmýþ. Topu topu çalýþan üç beþ iþçiydi bunlar Birkaç zamandýr uyarmýþlar hükümettekileri ki özerkleþtirsinler ve iþler daha düzgün gitsin diye. Anlatamamýþlar dertlerini Hükümet bile ödememiþ kullandýðý elektriði ve iflas ettirilme olayý KTHY gibi gelip kapýlarýna dayanmýþ Üç beþ çalýþan iþin tam ortasýnda iken görmüþler Trafo bir patlarsa bunun geriye dönüþü yok. "Ýyisi mi bir yerdeki bir asfalyasýný biz sökelim trafonun ve milletin de aklý baþlarýna gelsin" dediler ve asfalyayý söktüler. Zannettiler ki dýþarýdan iþçi getirerek problemi çözecekler. Öyle sandýlar ki çalýþan üç beþ kiþi diðer iþçileri görünce çark edecekler. Ne çalýþanlar çark ettiler ne de hükümet dediðinden geri adým attý Þimdilik her þey yoluna girmiþ gibi görünse de durum. Aslýnda iþ daha yeni baþladý. Ýþin daha yeni baþladýðýný nereden mi bilirim Görmediniz mi Bulut'un basýn toplantýsýný? "Durun bakalým" diyor Bulut, basýn toplantýsýnda "Bunlar daha baþlangýç" Þimdilik evlerin yüzde bilmem kaçýný satmýþ, yakýnda üç projesi daha. varmýþ Kýbrýs'ýn kuzeyinde Hatta türbana, çarþafa ve sakal ile býyýða da otel yapacakmýþ benim topraðýma ki ben yani bu yerlerin sahibi Kýbrýslýlar olarak oraya girmeyelim parayý veren, Akdeniz'imde çarþafýyla türbanýyla ve haþemasýyla deðil, çýplak girsin denize. Adamýn konuþurken yüzüne baktýnýz mý? Ayný RTE gibiydi mübarek Ayný Cemil Çiçek ve Egemen Baðýþ gibiydi Kendinden emin ve bu yerlerin gerçek sahibiymiþ gibi konuþuyordu Bir önerim va,r hem oradaki Kýbrýslý gazetecilere, hem de izleyenlerden parasý olanlara Hade bakalým gidin Fethiye'ye veya herhangi bir Anadolu kentine ve orada site yapýp satýn Araplara, gayrimüslimlere ve birazýnýn da TC'lilere ayýrýn, para kazanýn Sonra da televizyon karþýsýna çýkýp Bulut gibi sýrýta sýrýta dalga geçin Yapýn yapabilirseniz Yahudiler, Ýngilizler, Almanlar ve Fransýzlar ev alýyorlar diye kýyameti kopartanlar sizlere inþaatçýlýðý zor yaptýrýrlar Göreceksiniz. Ne deycektim? Aslýnda iþ daha yeni baþladý demiþ orada býrakmýþtým yazýyý Hükümet, KKTC'nin hükümeti olmak istiyorsa eðer, TC hükümetlerin her dediðini yapmak zorunda olmalý. Ki "hükümetim" diyebilsin RTE bir kere söz vermiþ Bulut ve onun gibilerine Örneðin AKSA'ya Ýrsen ki KKTC hükümetinin baþý olmayý sürdürmek ister Elinde mi ki özelleþtirmeden vazgeçtim desin? Ýþ daha yeni baþladý Göreceksiniz bundan sonrasýný KALYONCU, AKÇA'YI KINADI n "AKÇA'NIN AÇIKLAMALARI EL - SEN'ÝN KIB - TEK'ÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE NÝYE KARÞI ÇIKTIÐI VE ÖZERKLEÞTÝRMEYÝ SAVUNDUÐUNUN HAKLILIÐINI ORTAYA KOYDU" El - Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn El - Sen ile hükümet arasýnda varýlan uzlaþýyla ilgili açýklamalarýnýn, El - Sen'in, KIB-TEK'in özelleþtirilmesine niye karþý çýktýðý ve özerkleþtirmeyi savunduðunun haklýlýðýný bir kez daha ortaya koyduðunu öne sürdü. Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, Büyükelçi Akça'nýn bugün yaptýðý açýklama ile, hükümet ile El - Sen arasýnda varýlan Elektrik Kurumu'nun özerkleþtirilmesi yönündeki uzlaþýdan memnun olmadýðýný ortaya koyduðunu kaydetti. Malta ve Güney Kýbrýs örneklerini veren Kalyoncu, AB'nin bu ülkelerde enerjide özelleþme olmasý halinde bu özel tekellerin ülke halkýna istedikleri fiyatý dayatacaklarýný, ülke siyasetine müdahale edebileceklerini ve benzeri nedenlerle elektrikte özelleþmeye karþý çýktýðýný anýmsattý. "AKSA isimli þirketin KKTC'de garantili alým sözleþmeleri ile enerji Üreticiler Birliði Platformu, dün yayýnladýklarý basýn açýklamasýnda, TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn yaptýðý açýklamayý yanlýþ ve yersiz bir açýklama olarak nitelediler. Üreticiler Birliði Platformu'nun yaptýðý yazýlý açýklama þöyle: "Saygýdeðer Kýbrýs Türk halký, Öncelikle hükümetimizi Kýb-Tek ile ilgili almýþ olduðu özerkleþtirme kararýndan dolayý, aþaðýda imzalarý bulunan 22 üretici örgüt adýna kutluyoruz. Bizler temsil etmekte olduðumuz üretici örgütler adýna Baþbakanýmýz Sayýn Ýrsen Küçük ve hükümetinin bu doðrultuda almýþ olduðu, kuruþ kuruþ ödeyerek sahip olduðumuz milli varlýðýmýz olan KIB-TEK'in özerk kamu kuruluþu olarak varlýðýný sürdürmesi doðrultusundaki kararýnýn sonuna kadar arkasýnda olduðumuzu ve bu çerçevede hükümetçe ortaya konan iradenin devamýný istediðimizi ve takipçisi olacaðýmýzý beyan ederiz. TC Büyükelçisi Sayýn Halil Ýbrahim Akça'nýn yapmýþ olduðu 'KKTC idarelerinin sorun çözme iradesi yok; özelleþtirme bir ihtiyaçtýr' açýklamasýný, iki egemen devlet iliþkisine aykýrý, içiþlerimize yapýlan müdahale ve Kýbrýs Tük halkýnýn iradesini hiçe sayan, son sektörüne sokulduðunu, 8 yýldýr zarar ettiðini belirterek, KKTC Maliyesi 'ne tek kuruþ kurumlar vergisi vermediðini" iddia eden Kalyoncu, "Devlet zarar ettiðini iddia eden bu özel þirkete karþý 'mademki zarar ediyorsun niye daha fazla üretim ve garantili satýþ istiyorsun' diyemiyor" ifadelerini kullandý. "Akça'nýn, AKSA TC kökenli olduðu için enerji üretim, iletim, daðýtým ve tahsilatýna tek baþýna veya diðer özel þirketlerle sahip olmasýna karþý çýkýlmasýný hazmedemediðini" öne süren Kalyoncu açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Akça, aklýndan geçeni bilerek ve isteyerek ortaya dökmüþ ve hiçbir diplomatik teamüle uymayan bir üslupla Kýbrýs Türk halkýný ve kurumlarýný yine aþaðýlamýþtýr. Bize diyet ödettirmek istiyorsanýz, buyurun ödettirin. Ancak Kýbrýs Türk halkýnýn kurumlarý ile birlikte bu adada var oluþuna son vermek istiyorsanýz elden gelen her meþru yolla buna karþý çýkacak ve direneceðiz". Üreticiler Birliði Platformu da Akça'yý kýnadý Akça: Belediyelere 30 milyon TL yardým Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, KKTC'de 2010'da 5 milyon TL olan belediyelere desteklerinin, 2011'de 20 milyon TL'ye çýktýðýný; bu yýl ise 30 milyon liraya ulaþacaðýný açýkladý. Büyükelçi Akça, dün TC Yardým Heyeti Koordinatörü Ertan Tosun ve Basýn Müþaviri Nazan Er'le birlikte Gönyeli Belediyesi'ni ziyaret etti. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli'yle birlikte kenti dolaþarak, Türkiye'nin yardýmlarýyla Gönyeli Belediyesi sýnýrlarý içinde yapýlan altyapý yatýrýmlarýný inceleyen Büyükelçi derece yanlýþ ve yersiz bir açýklama olarak addederiz. ÜRETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ PLATFORMU ÜYELERÝ Birleþik Taksiciler Birliði Doðancý Patates Üreticileri Birliði Esnaf ve Zanaatkarlar odasý Gýda ve Ambalaj Ürünleri Üreticiler Birliði Girne Ýnþaatçýlar Birliði Kýbrýs Türk PVC. Aluminyum ve Cam Ýþlemecileri Birliði Kýbrýs Türk Hayvancýlar Birliði Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Kýbrýs Türk Taþeronlar Birliði Kasaplar Birliði Kýbrýs Nar Üreticileri Birliði Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Marketler Birliði Mormenekþe Enginar Üreticileri Birliði Mobilya Sanayicileri Birliði Reklamcýlar Birliði Res-Bir (Restorantçýlar Birliði) Sýhhi Tesisatçýlar Birliði Taþ Ocaklarý Birliði Zey-Bir (Zeytin ve Zeytinyaðý Üreticileri Birliði) Akça, daha sonra belediye binasýnda basýna açýklama yaptý. BENLÝ: "KÖYDEN 4. BÜYÜK KENTE " Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, Gönyeli'nin küçük bir köyken hýzla geliþerek ülkenin 4. büyük kenti durumuna geldiðini; bu süreçte Gönyeli'nin þekillendirilip yönetilmesinde TC Büyükelçiliði Yardým Heyeti'nin kesintisiz yardýmlarýnýn köyden kente dönüþüm projeleri için, halka hak ettiði çaðdaþ yaþamý sunma mücadelelerinde büyük önem taþýdýðýný söyledi. GÜNLÜK AKÇA'YI KINAMA Üreticiler Birliði Platformu'nda 22 örgüt var. Patates, narenciye, zeytin, nar ve enginar üreticileri de orda, esnaf, müteahhit ve sanayiciler de... Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'yý kýnamýþlar. Ýçiþlerimize müdahale ettiði için... Müdahale de ne demek? Bizi zaten Ankara idare etmiyor mu? CAFER GÜRCAFER Bir süre önce Cafer Gürcafer'in tabanca ruhsatýný iptal eden polis, dün de Gürcafer'in korumasý emekli polis çavuþu Durmuþ Erkanlý'nýn tabanca ruhsatýný iptal etti... Hem de hiçbir gerekçe göstermeden... Geçmiþte Felek çetesi tarafýndan kaçýrýlarak daða kaldýrýlan, daha sonra da sýk sýk ölüm tehditleri alan Gürcafer bir anda neden savunmasýz býrakýldý?.. Gürcafer'e bir komplo mu bu? MANÞET Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin bekçi kulübesinde iki ceset bulundu dün akþam... Bugünkü bazý gazetelerimizin manþeti herhalde bu olacak... Ama bizce Halil Ýbrahim Akça'nýn dün söyledikleri eðer bu haberle ikinci plana itilirse çok yazýk... 3 YUMURTA: 11 Yýl Öðrenci Kolektifleri, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün Ýstanbul Üniversitesi ziyaretini protesto sýrasýnda gözaltýna alýnan 19 yaþýndaki Yiðit Ergün hakkýnda "hakaret ve görevi yaptýrmamak için direnme" iddiasýyla 11 yýla kadar hapis talebiyle dava açýlmasýný protesto etti. "11 Yýl Yetmez, Bizi de Alýn, Memleketi Kurtarýn" pankartýyla, Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt Kampüsü önünde bir araya gelen öðrenciler "AKP üniversitelerden defol", Ýmamýn ordusu, üniversitelerden defol" sloganlarý attý. Öðrenci Kolektifleri adýna basýn açýklamasýný okuyan Yiðit Ergün, "Ülkemizde yargý sistemi çok yavaþ ilerliyor olmasýna raðmen, gözaltýna alýnan üniversiteliler hakkýnda jet hýzýyla davalar açýldý. Beþ yýl süren Hrant Dink davasýnýn sonucunda AKP'nin adaletinin nasýl iþlendiðini gördük" dedi. Öðrencilere söz hakký vermeyen AKP iktidarý, ancak da aðzýný açaný gözaltýna almayý biliyor. Parasýz eðitim öðrencilerin en doðal talebi olmasý gerekirken, parasýz eðitim lafýný aðzýna alan, pankartýna yazan, ya cezaevini boyluyor, ya da aklýn sýnýrlarýný zorlayan ceza talepleriyle mahkemelerde sürünüyor. Týrnak... "Çekti mi UBP meclisten 'özelleþtirme yasasýný' geri? Hayýr! Çekecek mi? Hayýr! Özelleþtirmeye aynen devam edilecek mi? Evet! O zaman? Siz neyin zaferini kutlarsýnýz a aðalar, beyler? Siz neyi baþardýnýz? Siz bu mücadeleden maðlup çýktýnýz!" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye, onlarýn da arkasýnda Amerika ve onlarýn çýkarlarýdýr Kýbrýs konusunda herhangi bir anlaþmayý ve çözümü þekillendirecek olan. Ne Hristofyas, ne Eroðlu, ne Ban Ki Moon, Downer, Pascoe ve diðerleri deðildir..." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Siyasi iradeye baðlanacak Polis Kurumu'nun iradenin keyfi uygulamalarý ile içinden çýkýlmaz bir þekilde idare edileceðinden korkuyoruz. Nasýl korkmayalým? Devlet erkini eline geçiren iktidar partilerinin astýðý astýk kestiði kestik uygulamalarýnýn polise sirayet etmeyeceðinin hiçbir güvencesi yok." Can SARVAN (Haberdar) " 'UBP'nin yetkili kurullarý' toplanýyor ve gittikçe eriyen Kýbrýs Türkü'ne mesaj veriyor: 'Bu yolu yürümede kararlýyýz...' Hangi yolu?.. Bu yolun sonunu da söyleseler rahatlayacaðýz... Ama onlar da bilmiyor... Dað mý, deniz mi?.. Dere mi, gölet mi?.. Yürüyün bakalým neler olacak!.." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA El-Sen eyleminde hükümetin geri adým atmasý ve özelleþtirmeden vazgeçerek kuruma özerklik vermeyi kabul etmesi TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý çok kýzdýrdý... Ve bir kez daha burada bir elçi deðil, bir vali olduðunu toplumun gözüne soktu. Akça, "KKTC idarelerinin sorun çözme iradesi yok, özelleþtirme bir ihtiyaçtýr" dedi. "KKTC hükümetleri" demedi, "KKTC idareleri" dedi... Hükümet mükümet tanýmýyor o da anlaþýlan... Yoksa bu acayip cümleyi kurar mýydý? Merak ediyoruz, acaba bu aþamadan sonra ne olacak? Attýðý bu geri adým dolayýsýyla UBP hükümeti Ankara tarafýndan nasýl cezalandýrýlacak? Erken seçime mi gidilecek, yoksa ay sonu maaþlar gönderilmeyip bu kabahati iþleyen hükümete diz mi çöktürülecek? Özerklik kararý mý geri alýnacak yoksa?

7 26 Ocak 2012 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GREENTREE ZÝRVESÝ SONUÇLANDI Ban: Nisan sonu - Mayýs baþý çok taraflý konferans çaðrýsý yapma niyetim var (T.A.K/Ýbrahim Diran): Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Kýbrýs müzakerelerinde sürecin gidiþatýna baðlý olarak Nisan sonu - Mayýs baþý garantör ülkelerin de yer alacaðý çok taraflý bir konferans için çaðrýda bulunabileceðini açýkladý. Ban, Greentree'de iki gün süren görüþmelerin ardýndan, dün sabah saat 10.00'da (KKTC saati ile 17.00) Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la birlikte New York'taki BM Merkezi'nde basýnýn önüne çýkarak, açýklama yaptý Ocak Greentree Zirvesi'nin, kapsamlý bir çözüm planý oluþturmak amacýyla beþinci üçlü görüþme olduðunu ve liderlerin Ekim 2011'de Greentree'de yaptýðý son görüþmede bir çözüme ulaþma yönünde inanç belirttiðini hatýrlatan Ban, liderlerin son üçlü görüþmenin ardýndan çözüm hedefine ulaþmak için görüþmeleri sürdürdüðünü kaydetti. 6 Ocak tarihinde liderlere gönderdiði mektupta liderlerden görüþmelerde son oyuna (end of the phase) girildiðini, çok taraflý konferans hedefiyle Greentree'deki özlü müzakerelerin son oyunun bir parçasý olduðunu ifade ettiðini kaydeden Ban, liderlerin çözüme olan baðlýlýklarýný yazdýklarý cevap ile kendisine ilettiðini belirtti. Liderlerin, Greentree'ye 3 zorlu konuyu çözme gündemiyle geldiðini ifade eden Ban, bunlarýn yürütmenin seçimi, vatandaþlýk ve mülkiyet olduðunu ifade etti. "SINIRLI ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ" Ban, "Liderlere bu süreyi kararlý adýmlar atmak için kullanmalarýný istedim. Ýki gün boyunca süren tartýþmalarýn yoðun olmasýna raðmen sýnýrlý ilerleme kaydedildi. Liderlere sürecin Kýbrýslýlara ait olduðunu ve Kýbrýslýlar tarafýndan yürütüldüðünü hatýrlattým. BM taraflara çözüm empoze etmek maksadýyla burada bulunmuyor". BÝR SONRAKÝ ADIM Zirve sonrasý süreçle ilgili olarak Ban Ki Moon, taraflara gelecek iki hafta içerisinde mülkiyet baþlýðý ile ilgili veri teatisinin tamamlanmasýný önerdiðini ve bu önerinin kabul edildiðini belirtti. BMGS'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn, zirve ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceðini belirten Ban, "Ben de Þubat sonu BM Güvenlik Konseyi'ne müzakerelerin gidiþatý ile ilgili rapor sunacaðým. Mart sonu özel danýþmanýmdan süreçle ilgili görüþ alacaðým. Bu rapor olumlu olmasý durumunda, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarý ile de uyumluysa, iki tarafla da istiþare ettikten sonra, Nisan sonu - Mayýs baþý çok taraflý konferans çaðrýsý yapmak niyetim var" dedi. Ban, "Bu aþamada müzakerelerdeki ivmeyi ayakta tutmak ve devamýný saðlamak için yoðun yaklaþým da yeterli deðil. Nihai anlaþmaya varmak için liderleri kararlý adýmlar atmaya çaðýrdým" ifadelerine yer verdi. BM'nin kapsamlý bir çözüme ulaþmanýn tüm Kýbrýslýlarýn yararýna olacaðýna inandýðýný belirten Ban, özel danýþmaný ve ekibinin sürece yardýmcý olmak için mümkün olan tüm katkýyý saðlamaya çalýþtýðýný ve bu önemli süreçte de yardýma hazýr olduðunu belirtti. ONDAN O TARAFA GÝDÝLSÝN Gazetemize telefon açan bir vatandaþýmýz elektrik kesintileri sýrasýnda yanan elektronik aletlerinin yetkililer tarafýndan karþýlýðýnýn ödenmediðinden þikayetçi oldu Ýngiltere'den geldiðini söyleyen vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Benim bir vatandaþ olarak þikayetlerim vardýr. Ýngiltere'den geldim ve burada iþ yapýyorum. Elektrik kesintileri nedeniyle elektronik eþyalarým zarar gördü. Avukatlarýmýzdan bir tanesinin bu konuda sendikaya dava açtýðýný gazetenizden öðrendim. Yargýçlarýn nasýl deðerlendireceklerini bilmiyorum. Aslýnda sadece benim ve avukat beyin evindeki elektronik aletler zarar görmedi. Birçok vatandaþýmýzýn evindeki aletler zarar gördü. Benim aklýmý kurcalayan þudur. Avukat Bey sendikaya dava açtý. Sendikanýn avukatý mahkemeye çýktýklarýnda 'benim müvekkilim yani sendika elektrikleri kesmedi ki Greve çýkacaðýný daha önceden açýkladý. Greve çýký. Grev ertelemesine uydu, ancak iþbaþý yapmadý. Ýþbaþý yapmayan bir sendikayý veya üyelerini sorumlu tutamazsýnýz. Sorumlu hükümettir. Hükümet baþka bir þirketten eleman getirerek çalýþtýrmaya uðraþtý, iþte elektronik aletler o zaman yanmýþ olmalýdýr' derse ne olacak? Þunun þurasýnda verilecek karar emsal sayýlacaðýndan sýrada bekleyen birçok vatandaþýmýz da belki bundan yararlanacak Sorumlu hükümettir bence. Dava edilmesi gereken El-Sen yanýnda hükümet de olmalýydý Ben Ýngiltere'de uzun bir süre yaþadým. Eþyalarýmý orada sigortalardým. Sigorta meydana gelen tüm zararlarý ve de hýrsýzlýk olaylarýnda dahi eþyalarýmý bir tamam yerine koyar veya parasýný bana öderdi. Bir defasýnda çok soðuk oldu ve sular dondu. Donan sular nedeniyle borularda patlamalar meydana geldi. Sigortaya baþvurdum. Gelip gördüler ve bana usta parasýyla beraber malzeme parasýný da fazlasýyla verip gittiler ve ben de tamir ettirdim. Burada buzdolabým yandý. Kime baþvurdumsa ilgilenmediðini söyledi. Kaymakamlýða telefon açtým, belediyeye telefon ettim, Elektrik Dairesi'ne sordum Kimse ilgilenmedi söylediklerimle. Hayret de etmediler Etrafýmdaki kiþiler boþuna gayret etiðimi söylediler. Böyle olaylarda zarar ziyan karþýlanmazmýþ. Yasa yokmuþ Yani hiçbir þeyin garantisi yok bu ülkede Geldiðime bin piþman oldum. Benden öncekiler zaten söylüyorlardý, 'gitme, ama ille de gideceksen burada geri döndüðünde tutunacaðýn bir sap býrak' diyorlardý. Dükkanlarýmý sattým, evimi de kiraya verdim ve geldim. Þimdi burada satýn aldýðým dükkanýmý ve evimi satýp geri dönmek istiyorum. Bu nedenle þikayetimle birlikte satýlýk evimi ve iþyerimi de ücretsiz BÝZÝM DUVAR ilanlarýnýza yazýn Bu yaþtan sonra bir ders daha aldým Bunu dinlerlerse eðer çocuklarýma aktaracaðým Ondan o tarafa gitsinler ama buraya gelmesinler " TAKSÝM DEDÝÐÝN DENK GELEN BÝR "TAÞ"TIR Bizim Mandra METROPOLÝTAN MÜZESÝNÝ GEZDÝLER- Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde New York'ta bulunan liderlerin ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin eþleri New Yok'un önde gelen turistik yerlerinden Metropolitan Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ýn eþi Elsi Hristofyas ve Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un eþi Yoo Soon-Taek, müzeyi bir saat birlikte gezdi. Lider eþleri, Kýbrýs'a ait heykel ve pek çok tarihi eserin yer aldýðý Kýbrýs Sanat Galerisi ile Türkiye, Ýran, Orta Asya ve Güney Asya bölümlerini gezdi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði, Bulut Ýnþaat'ý atom bombasýna benzetirken, Bulut Ýnþaat yetkililerinin, "Evlerin yüzde 80'ini KKTC vatandaþlarý aldý" diyerek kendini savunmaya kalkmasý komik bir iþgüzarlýk olarak deðerlendirilir. Her KKTC vatandaþýnýn Kýbrýslýtürk olmadýðýný belirten vatandaþlar, KKTC vatandaþý olan TC'lilerin sayýsýnýn Kýbrýslýtürklerin sayýsýndan 2-3 kat daha fazla olduðunu belirterek, Bulut'un açýklamasýnýn yanýltýcý olduðunu ortaya koymaktan çekinmezler.

8 8 26 Ocak 2012 Perþembe Kalem Yalçýn Okut KTÖS ÝLE KTOEÖS'TEN... BÜYÜKELÇÝLÝK ÖNÜNDE EYLEM KTÖS ile KTOEÖS dün Türkiye Lefkoþa Büyükelçiliði önünde eylem yaparak, son dönemlerde okullara gönderilen ve "tarikat propagandasý içerdiði" bazý kitaplarý elçilik önüne býraktý. Sendikalarýn eylemi dolayýsýyla geniþ güvenlik önlemleri alan polisin elçilik önüne geçiþ izni vermemesi üzerine Þehitler Abidesi ile elçilik arasýnda kalan bölgede eylem yapan sendikalar, burada "Þeriatçý AKP, iþbirlikçi UBP" ve "Ýnancýma Dokunma" yazýlý pankartlar açtý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel burada yaptýðý konuþmada, ülkede birçok uygulamanýn AKP tarafýndan önerildiðini UBP tarafýndan da uygulandýðýný iddia ederek, "Haspolat Meslek Lisesi'nde baþlayan ve "ilkokullara indirilmek istenen ilahiyat bölümleri konusunda birçok yetkiliyle görüþmelerine raðmen sonuç alamadýklarýný çünkü talimatýn geldiði yerin belli olduðunu" öne sürdü. Gökçebel, hükümet ve Eðitim Bakanlýðýnýn bu konuda çözüm üretme iradesinin olmadýðýný, konuyla ilgili görüþme talep ettikleri Türkiye Büyükelçisinin ise kendileriyle görüþmediðini savundu. "Büyükelçinin elektrik ve telefon ile ilgili açýklama yaptýðýný ve özelleþtirmeyi savunduðunu, ancak bu konuyla ilgili tek bir açýklama yapmadýðýný" ifade eden Gökçebel, "Kýbrýs Türk toplumunun kültürel, siyasi ve ekonomik deðiþim planlarýna karþý mücadelenin sürdürüleceðini ve bun izin verilmeyeceðini" kaydetti. EL-SEN ÇALIÞANLARI ÝÞBAÞI YAPTI n MAAÞLARDAN KESÝNTÝ YAPILACAK ANCAK SORUÞTURMA OLMAYACAK Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu çalýþanlarýnýn 6 günlük eyleminin ardýndan Bakanlar Kurulu'nun, "kurumun idari ve mali özerklik temelinde yeniden yapýlandýrýlmasý" için karar almasýyla, elektrikle ilgili konular normal seyrine girerken, sendikalar pazartesi günü miting düzenleme çalýþmalarýný ise sürdürüyor. BIÇAKLI El-Sen'in eylemi ve önceki gün Bakanlar Kurulu'nun aldýðý kararla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, El-Sen'in KIB-TEK'in özerkleþtirilmesi talebinin çoktan beri var olduðunu, hatta bir yasa çalýþmasý bile yapýldýðýný ifade etti. Arslan Býçaklý, önceki gün Baþbakan'la görüþmelerinin arýndan Teknecik'e giderek çalýþanlarýn görüþünü aldýklarýný; protokol KTÖS ile KTOEÖS'ün ortak basýn açýklamasýný okuyan KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu da, eleþtirilerde bulundu. Varoðlu, KKTC'de "toplumsal talep var" gerekçesi ile tarikat odaklarýyla iþbirliði halinde sunni islam dayatmasý yapýldýðýný ileri sürerek, bu konuda UBP hükümetini "iþbirlikçi" olmakla suçladý ve eðitime para bulmayanlar ile devlet okullarýný gözden çýkaranlarýn din konusu ile ilgili her türlü fedakarlýðý ortaya koyduklarýný savundu. imzalanmasý yerine hükümetin kararýnýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýný çalýþanlarýn istediðini ve hükümete bunu ilettiklerini; karar Resmi Gazete'de yayýmlanýp saat civarýnda Teknecik'te ellerine ulaþmasýyla iþbaþý yapýldýðýný söyledi. "500 çalýþan 'protokol deðil, Resmi Gazete'de yayýmlanacak karar isteriz' dedi. Biz de bunu ilettik. Ortadaki oyuncak deðil, Bakanlar Kurulu kararýdýr" diyen Býçaklý, bir baþka soruyu yanýtlarken de, eylem nedeniyle KIB-TEK çalýþanlarýnýn maaþlarýndan kesinti yapýlacaðýný ancak soruþturma yapýlmayacaðýný; kurumun teknik eleman ihtiyacýný sendikanýn geçmiþte de birçok kez dile getirdiðini belirtti. 30 OCAK Býçaklý, 30 Ocak'ta yapýlacak eylemi desteklediklerini ve yer alacaklarýný da söyledi. Býçaklý, El-Sen ve Tel-Sen'in eylemlerinden sonra varýlan noktanýn, 30 Ocak'ta düzenlenecek mitingin mantýðýný deðiþtirmediðini belirterek, 63 örgütün hükümetin uygulamalarýndan þikayetçi olduðu için bir eylem planlandýðýný ve Türk-Sen'in Bugün Türkiye Büyükelçisi ile bu konularýn yanýsýra okullara gönderilen ve tarikat propagandasý yaptýðý iddia edilen kitaplar konusunda görüþmek istediklerini ifade eden Varoðlu, ancak elçinin kendileri ile görüþmediði, bu yüzden kitaplarý elçiliðin duvarýna býrakarak iade ettiklerini kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, elindeki kitaplarý elçilik duvarýnýn üzerine býraktý. de bu mücadelede yerini aldýðýný kaydetti. Býçaklý, özelleþtirmeye karþý olduklarýný da tekrarladý. GÖKÇEBEL: "MÜCADELEDEKÝ GENEL ANLAYIÞ DEÐÝÞMEDÝ" Toplumsal Varoluþ Hareketi adýyla oluþturulan yeni yapýlanmada yer alan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel de, dün saat 11.00'de toplanan organizasyon komitesinin eylem planlamasýyla ilgili çalýþacaðýný ve ardýndan kamuoyuna gerekli açýklamalarýn yapýlacaðýný söyledi. Gökçebel, özelleþtirmeye karþý yapýlan elektrik ve telefon grev ve eylemlerinde varýlan noktayla, mücadeledeki genel anlayýþlarýnýn deðiþmediðini, rejimin kurmak istediði ciddi bir sistem olduðunu ve buna karþý çabalarýnýn süreceðini kaydetti. Haspolat Meslek Lisesi'nde ilahiyat bölümü açýlmasýna karþý çýkýp eylem yaptýklarýný ama iki buçuk aydýr görüþmeye bile çaðrýlmadýklarýný ifade eden Tahir Gökçebel, mücadelelerinin süreceðini ifade etti. "NE DÝYORSUN SEN YAU? " Dünkü yazýmda 'eski sömürgecilerimiz' ve 'yeni sömürgecilerimiz' hakkýnda birkaç laf ettimdi ya, e-postama küfürlerle dolu üç mail geldi. En saldýrganý, "Ne diyorsun sen Yau" diye baþlýyordu Belli ki, Türkiye'de herhangi bir üniversiteyi kazanamayýp -baba parasý güvencesi ve þýmarýklýðýyla- burada üniversite diplomasý almaya gelen Milliyetçi-Mukaddesatçý faþist tiplerden biriydi Yazdýðý kusmuklarý geçelim. Eee, Aslaným; sen Yeni Sömürgecilerimizin Eski Sömürgecilerimizden daha iyi olduklarýný mý iddia ediyorsun?.. Bir tek örnek ver Veremezsin. Sömürgecilik sömürgeciliktir. Eskisi de yenisi de lanetlidir ve lanetlenmelidir. Ve lakin, mutlaklaþtýrýp ikisini de ayný kefeye koymak Metafizik düþünceye ve hurafeciliðe sapmak olur. Oysa bizim en büyük derdimiz, hurafelere ve hurafeciliðe karþý açýlan savaþý geliþtirmektir, ilerletmektir. Yoksa Hurafecilik bizi yer bitirir Ýlk anayasanýn Britanya adasýnda yazýlmasý, ilk motorun Britanya adasýnda yapýlmasý; ve Karl Marx'ýn o anýt eseri Kapital'i kovulduðu kendi ülkesinde deðil, yine kovulduðu 'özgürlükler ülkesi' denen Fransa'da da deðil, Britanya adasýnda yazabilmesi yakýn tarihin üç önemli kilometre taþlarýdýr. Kuþkusuz, bütün bunlar en büyük sömürgeci emperyal Britanya Ýmparatorluðu'nun sömürgelerinde uyguladýðý baský ve vahþeti aklamaz ama, yine de göz önünde bulundurulmalýdýr. Ankara'daki Yeni Sultan Ankara'daki yeni Sultan'ýn hükümeti ise ne yapýyor?.. Daha yayýnlanmayan kitabý toplatýr; gazetecileri, aydýnlarý, yazarlarý, muhalif profesörleri kodese atar. Sonra da, "Servetimle uðraþýyordu, þimdi Silivri'dedir" diye öðünür. Dahasý, her yýl Mekke'ye nasýl daha çok bunak ihtiyar gönderirim, Saudi Þeyhlerine nasýl daha çok para akýtýrým hesaplarý yapýyor. Din-imanýn, "ibadet"in böyle de bir ekonomik yaný vardýr Aslan Mukaddesatçýlar. Her yýl sayýsýný artýrdýðý ihtiyar bunaklarla da yetinmiyor, þimdi de ilkokul çocuklarýný Umre'ye gönderme hazýrlýklarý yapýyor. Maþallah, maþallah!... Atatürk Ýnkýlâplarýndan beri, dindarlara da saygýlý ama, kendi laik yaþamýný sürdüren Kýbrýslýtürkleri, bir yandan yoksullaþtýrýr ve toplumsal deðerlerini gasp ederken, bir yandan da Ýlahiyat ve Ýmam Hatip okullarý açarak onlarý zorla "dindarlaþtýrma" gayretlerinin adý olsa olsa Ýslamofaþizm olabilir. Ve bizler, uslanmaz eleþtirmenlerim Milliyetçi-Mukaddesatçý Aslanlar, bütün baskýlara karþý olduðumuz gibi, en baþta da faþist baskýlara karþýyýzdýr. Böyle biline EL-SEN Grevi EL-SEN grevi de küçük ülkemizde kendine göre bir kilometre taþý olmuþtur. En geniþ halk kesimleri en zor þartlarda bile grevcilere destek beyan etmiþlerdir. Hatta ilk kez birçok iþadamý grevcilerin yanýnda olduklarýný açýklamýþlar, Teknecik santralindeki direniþçileri desteklemek için orada çadýr kurmaya çalýþmýþlardýr. Elekrik çalýþanlarýnýn bu haklý direniþinin 6. gününde hükümetin geri adým atmasý ve grevin kaldýrýlmasýyla o çadýrý kurdu mu o iþadamlarý bilmiyorm, ama o ruh o dayanýþma psikolojisi oluþtu artýk. Ýþçisinden iþverenine, esnafýndan öðretmenine, köylüsünden öðrencisine kadar herkes Ankara'daki Yeni Sömürgecilerimize karþý tavýr aldý ya bikere, artýk bu halk yenilmez. Yeni Sömürgecilerimizin þapkadan baþka tavþan çýkarmalarý gerekir. Huylarýdýr, þapkalarýndan yeni tavþanlar çýkarabilirler de Olasý yeni tavþancýklara karþý uyanýklýðý elden býrakmadan; yeni yazarýmýz Rana Muhtaroðlu'nun söylediði gibi: 'Þimdi mücadeleye destek verme vakti..'

9 26 Ocak 2012 Perþembe 9 Tünel ALINTI TÜRKÝYE AÞIRI KENDÝNE GÜVENÝN KURBANI OLABÝLÝR Türkiye'de artmakta olan kendine güven yakýn geçmiþte Ýrlanda ve Yunanistan'da hâkim olan ancak þimdilerde daðýlan hissiyata benziyor. Bu aþýrý kendine güven, korkunç ekonomik balonlar yarattý. Yunanistan ve Ýrlanda'da balonlar patladý. Büyümekte olan Türkiye ekonomisi esasen yabancý sermaye giriþine dayanýyor. Kýsa süre içinde bu akýþ sona erebilir, dýþ siyaset alanýnda sorunlu bir dönem baþlayabilir. Dýþ politikadaki yalpalamanýn bir sebebi de ekonomik büyümeden kaynaklanan aþýrý kendine güven. AB sürecinin durmasýyla reformlar sona erdi. Kürt meselesi ve Kýbrýs konularý çýkmaza girdi. Türkiye'nin Orta Doðu'daki fýrsatlarý çok çekici görünse de geri dönüþü fazla olmayabilir. Türkiye mucizesi, hayal kýrýklýðýna dönüþebilir." Patrick COCKBURN (The Independent) DÝPNOT Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nün, basýn özgürlüðünün en iyi olduðu ülkeler sýralamasýnda Norveç 1., Türkiye ise 148. Sýrada. ÇÖZÜM BANA DEÐÝL, BAN'A KALDIYSA, UNUT ARÞÝV TARÝH 21 ARALIK 2010 Adalet ve hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti bin TL... Kamil Tuncel'e çarparak ölümüne neden olan YDÜ öðrencisi Anýl Koç'un tutuksuz yargýlanmasý için 200 bin TL nakdi kefalet ödemesi gerekiyor... Ayrýca iki kiþinin imzalayacaðý 250'þer bin TL'lik þahsi kefalet... Gözden kaçmayanlar... UBP TUMBA OLALI ÇOK OLDU Memleket karýþ karýþ ya beleþe gidiyor. En kýymetli topraklar AKP-Cemaat sermayesine peþkeþ çekiliyor. Bütün iþ alanlarý patýr patýr Kýbrýslýtürklerin ellerinden kayýyor. Dünyanýn hiçbir yerinde zarar etmeyen kurumlar, zarar ettirilerek, iflasa sürükleniyor, sonra da Türkiyeli þirketlere satýlýyor. Durum böyle iken, siyasi partilerle örgütler "Varoluþ mitingi"nin nasýl yapýlacaðý konusunda uzlaþmaya varamýyor Türkiye'ye karþý pankart olsun mu, olmasýn mý? AKP'ye karþý slogan atýlsýn mý, atýlmasýn mý? Çoðunluk "UBP Tumba"yla idare etmek istiyor "varoluþ mitingi"ni. Be garagözler, UBP "tumba" olalý, seneler oldu, farkýnda deðilsini ama? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs Türk tarafýnýn önerilerine olumlu cevaplar alsaydýk, bu görüþme bir dönüm noktasý olabilirdi." Kudret ÖZERSAY (Cumhurbaþkaný Özel temsilcisi) VÝRGÜL TÜRKÝYE'NÝN ÝSTEDÝÐÝ ÇÖZÜM Türkiye'nin Kýbrýs'ta çözüm yapmak istediðini nereye bakarak anlýyorsunuz? Mesela Bulut Ýnþaat gibilerin Rum topraklarý üzerinde kurduklarý inþaat þantiyelerine bakarak mý? Fethullah Gülen Cemaati'nin sermayesiyle Kýbrýs'a çöreklenmesinden mi anlýyorsunuz yoksa AKP Hükümeti'nin "çözüm"cü olduðunu? Lüks otellerin müdürlerine yapýlan arazi kýyaklarýna bakarak mý anlýyorsunuz? Belki de habire Kýbrýs'a nüfus pompalamasý çözüm istediðini gösteriyor, deðil mi? Türkiye çözüm falan istemiyor, sadece kendi çözümü sorgusuz sualsiz kabul edilsin istiyor "Mal ve vatandaþlýk konusunda bir uzlaþma yok!" Ban Ki Moon (BM Genel Sekreteri) General Baþbuð'un "darbe" va "kaos" planlarý çerçevesinde tutuklanmasý; 12 Eylül darbesine iliþkin olarak General Evren ve General Þahinkaya'ya dava açýlmasý, yaþamakta olduðumuz "kýrýlmanýn" önemli göstergesi arasýnda öylesine güçlü bir antifaþist halk hareketi yükselmiþti ki, 12 Eylül darbesinden sonraki ruh halimiz, 12 Mart darbesi gibi bunun da ömrünün uzun olmayacaðý yolunda idi. Türkiye'yi yöneten derin devletin model aldýðý Þili gibi, yargýlanma süreci 30 yýlý buldu. Þili Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... gibi Türkiye'de de militarizm, siyasi sistemin ortaðý olmayý baþardý. Lakin Amerika'da yaratýlan sistemin adý, "kontrol altýnda demokrasi" idi, þimdilerde buna "vesayet rejimi" diyorlar. ( ) 1986'da Ýnsan Haklarý Derneði'ni oluþturduk. 12 Eylül sorumlularýnýn yargýlanmasýný kamuoyunun dikkatine çekmek istiyorduk. Yunanistan, Arjantin ve Uruguay'daki cunta yargýlamalarý örnek olarak duruyordu. Russel, Sartre, Aybar ve diðer aydýnlarýn Vietnam Savaþý'ndaki soykýrým nedeniyle sembolik olarak ABD'yi Memleketimden manzaralar "General Evren, yargý önüne çýkarsa yapacaðýný söylediði eylemi yapacak mý?" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yargýlamasý 60'larda önemli bir model oluþturmuþtu. 1960'da Vietnam'dan dönen Aybar'i Açýk Hava Tiyatrosu'nda nasýl heyecanla dinlediðimizi hatýrlýyorum. Benzeri bir sembolik yargýlama da 1984'te Paris'te Ermeni Soykýrýmý'na iliþkin olarak yapýlmýþ ve orada Türkiye aydýnýnýn onurunu Yýlmaz Güney kurtarmýþtýr. Sürgündeki Doðan Özgüden, Server Tanilli gibi Türkiyeli aydýnlarýn katýlýmý ile 12 Eylül cuntasý Almanya'da yargýlandý yýlýnda sanýrým. Bu sembolik yargýlamaya, Yahudi Soykýrýmý'ndan dolayý Polonya'da diz çöküp Almanya adýna özür dileyen Willy Brandt da destek vermiþti.( ) 2003 yýlýnda bu vicdani yargýlamanýn belgelerini yayýnladým. Ve kendimi mahkemede buldum. "Kürt Ulusuna Karþý Ýþlenen Suçlar" bölümünün aðýrlýðýna karþý alelacele beraat ettim. O sýralarda çiçeði burnunda Erdoðan hükümeti, AB ile balayý havasýnda idi. Kitaplarýn yargýlanmasý sona eriyor havasý esiyordu. Kitap 1000 adet basýldý ve hâlâ mevcudu var! Bu davanýn tanýklarýndan Doðan Özgüden yurttaþlýktan atýldý, hakkýnda hâlâ tutuklama kararý var. Server Tanilli'yi 30 yýllýk müebbet sandalye yaþamýndan sonra yitirdik. Ben "terörist" zanlýsý olarak, Yüksek Güvenlikli bir cezaevinde ikamet ediyorum. Ama olsun! Bugünleri de gördüm ya þükürler olsun. General Evren, bakalým "onurlu" davranacak mý? "Yargý önüne çýkarsa" yapacaðýný söylediði eylemi yapacak mý? 80 yaþýnda bir insandan yaptýklarýnýn hesabýnýn sorulmasý adil mi? Kendiniz demiyor musunuz, "Þeriatýn kestiði parmak acýmaz" diye? 30 yýl boyunca 12 Eylül faþizmine karþý direnmiþ biri olarak eðer "suçum" varsa, cezamý çekmeye hazýrým. 90'larda DGM'de beni, Ayþe Nur ile hapse atamadýklarýndan yakýnýyorlardý. 2010'larda oðlum Deniz ile attýlar. Ama ben 30 yýl insanlýk için çalýþtým ya. Bu da size dert olsun! (Bu yazý Kandýra 2 nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ragýp ZARAKOLU 'nun tarihli Özgür Gündem'de yayýmlanan "12 Eylül yargý önünde, nihayet!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 26 Ocak 2012 Perþembe Koop Süt ürünleri güvenli n "AFLATOKSÝN, SADECE SÜT ÜRÜNLERÝNDE DEÐÝL, UYGUN KOÞULLARDA MUHAFAZA EDÝLMEYEN TAHIL VE YAÐLI TOHUMLARDA, SERT KABUKLU YAÐLI -KURU MEYVELERDE, BAHARATLARDA DAHÝ BULUNABÝLÝR" Koop Süt Yönetim Kurulu Üyesi ve Þirket Sekreteri Metehan Erel, halkýn piyasadaki KOOP Süt ürünlerini güvenle tüketebileceðini vurgulayarak, aflatoksin içeren sütlerin imha edildiðini, önce SÜTEK tarafýndan, daha sonra da kendi laboratuarlarýnda günlük denetimler yapýldýðýný kaydetti. Erel dün bir bilgilendirme toplantýsý düzenleyerek, aflatoksin konusunda açýklamalarda bulundu, ardýndan basýn mensuplarýna fabrikayý gezdirerek çalýþma sistemlerini anlattý. Erel, bir süre önce sütte aflatoksin olduðuna yönelik çýkan haberlere deðinerek, süt ile ilgili çýkan haberler sonrasýnda halkýn süt tüketme konusunda tedirgin olduðunu, halkýn içini rahatlatmak adýna bu toplantýyý düzenlediklerini kaydetti. "AFLOTOKSÝNLÝ SÜTLERÝN FABRÝKADAN ÝÇERÝYE DAHÝ GÝRMESÝ SÖZ KONUSU DEÐÝL" Koop Süt'ün ülkede üretilen toplam ham sütün yüzde 23'nü bünyesinde deðerlendirdiðini anlatan Erel, "Aflatoksinli sütlerin, deðil tüketiciye sunulmasý fabrikadan içeriye dahi girmesi söz konusu deðildir" dedi. Aflatoksinin ne olduðu konusunda da bilgi veren Erel þöyle konuþtu: "Aflatoksin, insan saðlýðýna son derece zararlý, uzun süre vücuda girmesi sonucunda karaciðer kanserine yol açabilen zehirli bir maddedir. Aflatoksin, aspergillus flavus ve asspergillus parasiticus adlý küfler tarafýndan üretilir. Sadece süt ürünlerinde deðil, uygun koþullara muhafaza edilmeyen tahýl ve yaðlý tohumlarda, sert kabuklu yaðlý - kuru meyvelerde, baharatlarda dahi bulunabilir." "KÜFLERÝN GELÝÞEBÝLECEÐÝ HER GIDA MADDESÝNDE OLABÝLÝR" Küflerin geliþebileceði her gýda maddesinde aflatoksin veya benzeri baþka bir zehirli maddenin meydana gelmesi ihtimali bulunduðuna da dikkat çeken Erel, tüketicilerin; satýn aldýðý ürünlerin, muhafaza koþullarýna dikkat edecek þekilde bilinçlendirilmesi gerektiðini vurguladý. "ÇÝÐ SÜT HER GÜN ANALÝZ EDÝLÝYOR" Çið sütün bugün modern analitik metotlar sayesinde her gün analiz edildiðine vurgu yapan Erel, bu testler sonucunda çok düþük aflatoksin deðerlerinin bile elirlenebildiðini söyledi. Uygun koþullara sahip olmayan sütlerin SÜTEK tarafýndan anýnda imha edildiðine iþaret eden Metehan Erel, "Buna raðmen SÜTEK tarafýndan bize teslim edilen sütler, ikinci kez günlük olarak uluslararasý akreditasyon alma çalýþmalarýmýzýn devam ettiði tam donanýmlý laboratuarýmýzda uzmanlarýmýz tarafýndan analiz edilmektedir" dedi. "OLUMSUZ SONUÇ ALINAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÝ ANINDA ÝMHA EDÝLÝYOR" Bu analizler sonucunda nadiren de olsa çok düþük oranda aflatoksin veya antibiyotik kalýntýsýna rastlanabildiðini ifade eden Erel, olumsuz sonuç alýnan süt ve süt ürünlerinin anýnda imha edildiðini vurguladý. Aflatoksin'in dünya tarafýndan kabul edilebilen deðiþik oranlarý olduðuna da deðinen Erel, Amerika'da bu oranýn olduðunu, AB ülkelerinde ise bu oranýn olduðunu, KKTC'de de AB standartlarýnýn uygulandýðýný belirtti. "Bilimsel veriler ile yaptýðýmýz ölçümler neticesinde sadece saðlýklý ürünler fabrikamýza alýnmaktadýr" diyen Metehan Erel, üretimin her basamaðýnda kontrol numuneleri alýnarak, ürünlerin el deðmeden hijyenik koþullarda paketlenip tüketiciye sunulduðunu kaydetti. "KOOP SÜT ÇALIÞANLARI DA DÜZENLÝ KONTROL EDÝLÝYOR" Erel, sadece sütlerin deðil, Koop Süt çalýþanlarýnýn da düzenli saðlýk kontrolünden geçtiðine vurgu yaparak, tüm personelin gýda güvenliði þartlarý yerine getirilerek çalýþtýðýný kaydetti. "Koop Süt'ün bugüne kadar yapýlan tüm denetimlerden yüz akýyla çýktýðýný" anlatan Erel, "Hem kendi kendimizi denetliyoruz, hem de denetleniyoruz. Koop Süt, 2006 yýlýnda ISO 9000 Yönetim Sistem Belgesi, 2008 yýlýnda ISO Gýda Güvenliði Sistem Belgesi'ni aldý. Uluslararasý bir kuruluþ olan UKAS tarafýndan yetkilendirilen Global firmasý her 6 ayda bir iþletmemizi denetlemektedir" dedi. Erel, Koop Süt'ün ayrýca 19 üründe Türk Standartlarý Enstitüsü Belgesi'ni aldýðýný vurguladý. Erel'in açýklamalarýnýn ardýndan basýn mensuplarýna fabrika ve laboratuar gezdirilerek, Koop Süt'ün çalýþma sistemi gösterildi. GÜNEYDEN... GÜNEY KIBRIS-FRANSA ASKERÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ Güney Kýbrýs ile Fransa arsýnda silahlý kuvvetlerde iþbirliðini öngören anlaþmanýn imzalandýðý bildirildi. Haravgi gazetesi anlaþmanýn, Kýbrýs'a resmi ziyarette bulunan Fransa Silahlý Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Amiral Philippe Combes ile Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) Komutan Yardýmcýsý Andreas Petridis arasýnda imzalandýðýný belirtti. Gazete, Combes'in, Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis ile de dün görüþtüðünü aktardý. Görüþme sonrasýnda iki ülke arasýndaki iliþkilere deðinen Ýliadis, anlaþmaya iki ülke arasýnda ortak tatbikat yapýlmasýnýn da dahil olup olmadýðý sorusuna karþýlýk, "iþbirliði programýnýn Savunma Bakanlýðý ve silahlý kuvvetlerin yetki alanýna giren çeþitli konularý içerdiðini" söylemekle yetindi, ayrýntýya girmedi. ABD'DE HELENÝZM'LE ÝLGÝLÝ YENÝ BÝR ÖRGÜT KURULDU Amerika'da, Helenizm'le ilgili konularýn sistemli, koordineli ve etkili bir þekilde ileri götürülmesi amacýyla "Hellenic American Leadership Council - HALC" adý altýnda bir örgütün kurulduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Kýbrýs Sorununun Ýleri Götürülmesi Ýçin ABD'de Yeni Örgüt - Atilla'nýn Kovulmasý Ýçin Ýmza Topluyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, örgütün, dünden itibaren Chicago'da resmi olarak faaliyet göstermeye baþladýðýný belirtti. Habere göre örgüt ilk faaliyet olarak, ileri sürdükleri "Türkiye'nin Kýbrýs'taki iþgalinin" sona erdirilmesi için imza kampanyasý baþlattý. KASULÝDÝS, BÝLL GATES ÝLE GÖRÜÞTÜ DÝSÝ'nin Avrupa Parlamentosundaki (AP) Milletvekili Yoannis Kasulidis'in, Bill Gates'le görüþtüðü bildirildi. Fileleftheros gazetesi Kasulidis'in AP'ta üyesi olduðu Avrupa Halk Partisi'nin Baþkaný Joseph Daul'un da katýldýðý görüþmede, Avrupa Parlamentosu ve Gates'in çalýþmalarýyla ilgili konular ele alýndý. KUÞ GRÝBÝ ALARMI YANLIÞ Baf'ta 5 yaþýndaki bir erkek çocuðuna baþta kuþ gribi teþhisi konulmuþ olmasýna karþýn, çocuðun muhtemelen mevsimsel gribe yakalandýðý belirtildi. Simerini gazetesi "Grip Alarmý Yanlýþ" baþlýðýyla verdiði haberinde kuþ gribi teþhisi konulan çocukla ilgili dün geç saatlerde yeni verilerin ortaya çýktýðýný yazdý. Habere göre Rum Týp Dairesi'nden bir yetkili, yapýlan deðerlendirmelere göre çocuðun saðlýk durumunun iyi olduðunu ve muhtemelen mevsimsel gribe yakalandýðýný ifade etti. Yetkili, her türlü þüpheden uzak bir þekilde çocuðun hastalýðýnýn ne olduðunun saptanmasý yönünde bazý testlerin yapýlacaðýný belirtti. SÝLÝKÝOTÝS DANÝMARKA'DA Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, AB Adalet ve Ýçiþleri Bakanlarý Konseyi toplantýsýna katýlmak amacýyla dün Danimarka'ya gitti. Haravgi gazetesine göre, toplantýnýn gündeminde, muhaceret ve siyasi sýðýnma gibi "önemli" konular bulunuyor. UYUÞTURUCU OPERASYONUNDA KOVALAMACA Uyuþturucu ticareti yaptýðýndan þüphelenilen gencin yakalanmasý için Limasol bölgesinde yapýlan operasyonun olaylý geçtiði, kovalamaca ve ateþ açma sonucu 6.5 kilo hint kenevirinin ele geçirildiði belirtildi. Politis gazetesi, 22 yaþýndaki gencin "Mutayaka"daki evinin son zamanlarda Narkotik þubesince (ÝKAN) takibe alýndýðýný belirterek, polisin pazartesi akþamý arabasýyla evden ayrýlan gencin önünü kesmesiyle olaylarýn baþladýðýný belirtti. Habere göre, polis arabasýnýn önünü kesmeye çalýþýrken genç suçlu süratini daha da artýrdý ve polis aracýna çarparak kaçmaya baþladý. Kovalama sýrasýnda bir araca çarpan, arabayý polislerin üzerine süren genç sürücü, polislerin ateþ açmasý sonucu yakalandý.

11 26 Ocak 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Toplu mezarlar açýlýyor ama Diyarbakýr'daki tarihi Ýçkale'de baþlatýlan kazýlarda 4 kafatasý daha bulundu. Böylece kazýlarda çýkarýlan kafatasý sayýsý 23'e yükseldi. Bir dönem "ceza ve tevkifevi" olarak kullanýlan yapýnýn yanýndaki çevre düzenleme çalýþmalarý sýrasýnda, insan kemikleri bulunmasý üzerine baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Toplu mezarlardan katledilmiþ Kürtlerin cesetleri çýkýyor, ancak çýkarýlan kemiklerin akýbeti ve mezarlarýn mimarlarýnýn kimler olduðu soru iþareti olarak yanýt bekliyor. Ýstanbul Adli Týp Kurumu, Bitlis'in Mutki ilçesinde geçen yýl ortaya çýkarýlan 18 kiþiye ait kemiklerle ilgili DNA ve kimlik tespitini hâlâ yapmadý. 12 kiþiye ait kemikler Mutki'de þikayetçi ailelere haber verilmeden kimsesizler mezarlýðýna gömüldü. Diyarbakýr'daki eski Jitem Üssü'ndeki kazýlarda 19 insana ait kafatasý ve kemiklerin çýkarýlmasýnýn ardýndan Diyarbakýr Barosu, Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvurarak, kazýlarýn saðlýklý yürütülmesi için toplu mezarlarýn tespitinde kullanýlan "Yer altý radarý"yla çalýþýlmasýný talep etti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, yakýndan Türkiye'de iyiye giden bir þey yok Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün (HRW) 90 ülkeyi kapsayan raporun Türkiye kýsmýnda, AKP hükümetinin insan haklarýný kýsýtlamak için birçok hamle yaptýðý belirtildi. 2011'de sivil ölümlerde artýþ olduðuna dikkat çekilen raporda, Türkiye'de insan haklarýnýn iyileþmesinin önündeki en büyük engelin Kürt sorununun çözümsüzlüðü olduðu vurgulandý. "KCK DAVASINDA ÝLERLEME OLMADI" Diyarbakýr'da görülen 152 sanýklý KCK ana davasýnda ilerleme olmadýðý kaydedilen raporda, yargýsýz infazlar ve zorla kayýp etmeler konusunda devlet görevlilerinin yargýlanmasý açýsýndan en önemli çabanýn, yýllarý arasýnda Þýrnak ve Cizre'de 20 kiþinin öldürülmesiyle ilgili Diyarbakýr'da görülen dava olduðu belirtildi. Çarkýn'ýn ifadelerine raðmen Mehmet Aðar'ýn hâlâ serbest olduðunun takip ettiði Diyarbakýr'daki geliþmeleri þöyle deðerlendirdi: "Adli bir irade ile yapýlmýþ bir kazý deðil. Bir restorasyon alaný ve orada tesadüfen yapýlan bir çalýþma sonucu çýkan cesetler var. Ýnsanlar hâlâ ceset arýyor. Herkes bir beklenti içine giriyor. Biz Meclis içerisinde siyasi irade ortaya koyamýyoruz." TBMM Baþkanlýðý'na, faili meçhul cinayetlerde zamanaþýmýný kaldýran kanun teklifinin önümüzdeki günlerde gündeme alýnacaðýný anlatan Tanrýkulu, "Teklifin yasalaþmasý durumunda ölene kadar kaçma imkâný olmayacak, maðdur aileler adaletle tanýþma olanaðý bulacak" dedi. Faili meçhullerle ilgili davalarýn AKP'nin demokrasi anlayýþýndan kaynaklanmadýðýný söyleyen Tanrýkulu þöyle konuþtu: "Eðer Diyarbakýr'da açýlan bir dava varsa artýk yargýnýn kaçamayacaðý deliller nedeniyle açýlýyor. Yoksa AKP den dolayý deðil. Orada dava açýlýyorsa Diyarbakýr Barosu, Ýnsan Haklarý dernekleri ve avukatlarýn ortak baþarýsýnýn bir sonucudur. AKP dava açmak istiyorsa, onlarca dosya var. Beþ altý yýldýr bekleyen, tanýklýklarý, belgeleri olan açýlmaya hazýr davalar var." hatýrlatýldýðý raporda, 30 ülkede 260 bin üyesi olan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Baþkaný Arne Köngi, son altý ay içinde altý kez Türkiye'ye gelerek, gazetecilerin yargýlandýklarý duruþmalara gözlemci olarak katýldý. AKP hükümetinin medya üzerinde ne pahasýna olursa olsun tam anlamýyla kontrol kurmak istediðine iþaret eden König, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in, resimde ve þiirde gizli terörizm olabileceðini iddia ettiði sözlerini hatýrlatarak, "Terörizmin bu þekilde tanýmlandýðý bir ülkede herkes terörist suçlamasýyla tutuklanabilir ve yargýlanabilir" dedi. Cezaevlerindeki gazetecilerin ailelerini desteklemek için çalýþmalarda bulunacaklarýný ifade eden König, "Avrupa parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ne baský yaparak tutum takýnmalarýný isteyeceðiz. Avrupa'daki gazeteci örgütlerinden Türkiye'de yatan gazetecileri 'evlatlýk' edinmelerini isteyeceðiz" diye konuþtu. (T24,Anf) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Aralarýnda iki eski bakanýn da bulunduðu 7 kiþi sanýk sandalyesinde Güney Kýbrýs'ta "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, Polisin, aralarýnda iki eski bakanýnda da bulunduðu 7 kiþiye suçlamada bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi "8 Kiþi Mari Konusunda Sanýk Sandalyesinde... 7 Kiþi Ýçin Ýki Benzer Suçlama, Çalikidis'in Durumu Askýda... Sanýklar... Ýddianame" baþlýklarýyla verdiði haberinde Rum eski Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Rum eski Savunma Bakaný Kostas Papakostas ve diðer 5 kiþinin dün Rum Polis Müdürlüðüne çaðrýldýðýný yazdý. Habere göre Rum Baþsavcý Petros Kliridis'in direktifleriyle Polis; 7 kiþiye, insan öldürme ve ölüme sebebiyet verme gibi konularýn dahil olduðu suçlamada bulundu, 8'inci kiþi olan Yunanistan'daki RMMO Komutaný Petros Çalikidis hakkýnda ise baþka bir prosedür yürütülecek. Gazete bahse konu 8 kiþi hakkýnda kovuþturma baþlatýlmasý kararýnýn geçtiðimiz ay Rum Hukuk Dairesinde alýndýðýný anýmsattý. Simerini gazetesi de Rum Baþsavcýnýn, Mari'deki patlamayla ilgili hakkýnda cezai kovuþturma açýlacak 8 kiþiyi belirlediðini ve dün Polise yeþil ýþýk yaptýðýný yazdý. Habere göre Polis dün, adalet önüne çýkarýlacaklar aleyhinde dava okundu. Öte yandan Baþsavcýnýn direktifiyle Polisin yaptýðý giriþimi yorumlayan DÝKO Baþkaný Marios Karoyan, patlamada esas sorumlunun Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas olduðunu savundu. "Ülkedeki siyasi hayatýn cezalandýrýldýðýndan" bahseden Karoyan, DÝKO üyesi olan eski Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu aleyhinde suç bildirisinde bulunulduðu bilgisinin, sürpriz olduðunu ve soru iþaretleri yarattýðýný belirtti. Hristofyas'a özel uçak için istenen ödenek tartýþma yarattý Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yurtdýþý ziyaretlerine gitmek üzere kullanacaðý özel uçak için 300 bin Euro'luk ödeneðin serbest býrakýlmasý talebi, tartýþma yarattý. Simerini gazetesi "Jet Ýle Seyahatler... Baþkan'ýn Kopenhag Seyahati Ýçin 70 Bin Euro Ödedik" baþlýklarýyla verdiði haberde, Baþkanlýðýn yurtdýþý seyahatlerinde kullanmak üzere Net Jet þirketinden uçak kiraladýðýný belirterek, 2012 yýlý için þirketle anlaþmanýn yenilenmesi için Meclis'in 300 bin Euro'luk ödeneði serbest býrakmasýnýn istendiðini aktardý. Bahse konu miktarýn çok yüksek olmasýndan dolayý Meclis Maliye Komitesi'nin, uçaðýn kiralama masraflarý, özel uçakla kaç uçuþun yapýlacaðý, ihaleye neden çýkýlmadýðý gibi ayrýntýlý bilgi istediðini yazan gazete, dün konuyla ilgili söylenenlere yer verdi. Bu ay için serbest býrakýlan 70 bin Euro'luk ödeneðin Hristofyas'ýn Kopenhag seyahati için kullanýldýðýný aktaran gazete, her uçuþ saatinin 6 bin Euro'ya mal olduðunu ve Danimarka'ya 9 saatlik uçuþ dikkate alýndýðýnda bu seyahat için 70 bin Euro'nun kullanýldýðýný belirtti. Haravgi gazetesi ise özel uçaðýn, Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstlenecek olmasý nedeniyle kiralanacaðýný belirtti. Gazete ayrýca, bazý siyasilerin özel uçak kiralanmasý ve kira bedeline sert tepki gösterdiðinden bahsetti. Evretu barajýnda taþma tehlikesi Evretu barajýnýn doluluk oranýnýn yüzde 80'e dayandýðý, yaðýþlarýn devam edeceðine iliþkin tahminler üzerine Baf Kaymakamlýðý'nýn barajýn taþma tehlikesine karþý Hrisofu (Poli) sakinlerinin bölgeden tahliyesine yönelik plan hazýrladýðý bildirildi. Politis "Hrisofu'da Evlerin Boþaltýlmasý Planý... Evretu'nun Taþmasýndan Korkuluyor" baþlýðýyla verdiði haberde, 32 milyon metreküp su kapasitesine sahip Evretu barajýnýn, aþýrý yaðýþlarýn yaþandýðý 2004 yýlýnda bile aþýrý doluluk sorunu yaþamadýðý ancak þu anda barajdaki suyun, kapasitesinin yüzde 80'ine dayandýðýný ve önümüzdeki günlerde baraja ulaþan su miktarýnda artýþ beklendiðini yazdý. Habere göre, barajýn taþmasý halinde oluþacak derenin, eski dere yataðýnda kalmasý mümkün deðil. Buna ilaveten eski dere yataðýna fazla müdahale edildi. Baf Kaymakamlýðý'nda dün gerçekleþtirilen olaðanüstü toplantýda, Evretu barajýnýn taþmasýyla birlikte eski dere yataðý boyundaki ev ve iþyerlerinin tahliyesini öngören bir plan hazýrlanýrken; dere yataðýnýn süratle temizlenmesi ve derinleþtirilmesi çalýþmalarýna da baþlandý. Pile bölgesinde üniversite yerleþkesi kuruluyor Güney Kýbrýs'ýn 5'inci özel üniversitesinin Pile bölgesinde kurulacaðý bildirildi. Fileleftheros, "Özel Üniversiteleri Deðerlendirme Kurumu"nun, aylar önce sunulan talebi incelediðini ve ilgililere takip etmeleri gereken kurallarý bildirdiðini yazdý. Gazete, yeni özel üniversitenin, Ýngiltere'deki University of Central Lanchashire ile Larnaka'daki Chasapis Developers adlý Rum emlak þirketi arasýndaki iþbirliðinin ürünü olacaðýný duyurdu. Bahse konu üniversitenin yerleþke (kampüs) halinde Pile bölgesinde inþa edileceðini yazan gazete, ilk aþamada bina alt yapýlarýnýn 7 bin metre kareye ulaþmasýnýn beklendiðini; ayný zamanda üniversitenin önümüzdeki eylül ayýndan itibaren faaliyete baþlamasýnýn hedeflendiðini belirtti. Haberde, üniversitenin "University of Central Lanchashire Cyprus- UCLAN Cyprus" adýný taþýyacaðý da ifade edildi. Fileleftheros: BM'den yeni yol haritasý BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Greentree'de gerçekleþtirdikleri görüþmeler dün de devam etti. Rum gazeteleri, görüþmenin dünkü bölümüne yönelik geliþmelere geniþ þekilde yer verdiler. Fileleftheros gazetesi "BM'den Yeni Yol Haritasý - Genel Sekreter Baþarýsýzlýða Can Simidi Atarak Ýleriki Adýmlarý Belirliyor" baþlýðýný kullanarak, Greentree'de yer alan üçlü görüþmenin dünkü bölümüne, bunaltýcý baskýlarýn ve yüksek düzeyde müdahalelerin damgasýný vurduðunu yazdý. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, iki taraftan deðiþiklikler olmaksýzýn, sabahýn erken saatlerine (Kýbrýs saatiyle) kadar Kýbrýs sorununa iliþkin ileriki adýmlarý teminat altýna almaya çalýþtýðýný yazan gazete, dün akþam geç saatlere kadar þekillenen olgular temelinde uluslararasý konferansýn açýklanmasýnýn mümkün olmadýðýný savundu. Gazete ayný zamanda, yeni bir üçlü görüþmenin açýklanmasýnýn, uluslararasý konferansýn gerçekleþtirilmesine yönelik bir adýmýn daha belirlenmesiyle iliþkilendirildiðinin de net olduðunu yazdý. Habere göre, müzakereleri yakýndan takip eden bir diplomatik kaynak yaptýðý açýklamada, "Ban'ýn, Eroðlu ve Hristofyas'la iki gün tükettiðini ve sonuç istediðini" söyledi. Diplomatik bir kaynak ise gazeteye yaptýðý açýklamada, Rum tarafýnýn, Greentree öncesindeki "önleyici faaliyetinin" çok önemli olduðunu ifade etti. "ÝKÝ ÝHTÝMAL VAR..." Gazete, iki ihtimalden bahsedildiðini, bunlardan birincisinin; "herhangi bir özlü görüþ birliði olmamasý durumunda Genel Sekreter'in, iki tarafa eþit sorumluluk yükleyerek görev yetkililerini (rapor) sunmakla tehdit etmesi", ikincisinin ise; "Eroðlu'nun "son anda imaj yaratma hareketinde bulunmasý ve bunun sonucunda BM'nin paralel hareketi Kýbrýs Rum tarafýndan istemesi" þeklinde olduðunu yazdý.

12 12 26 Ocak 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gece gündüz ararým Uçan guþa sorarým Ben o gýzý alacam Budur en son gararým SAPHO Alphonse Daudet Çeviren: Tahsin Yücel Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý 193 sayfa "Dünyada görmek istediðiniz deðiþiklik neyse o olun." Gandhi içerde vakitsiz basýyor keder gözlerimi kapatýp seni düþündüm seni su baþýnda bir karaca gibi en güzel yüzünü verirken suya bir tüfeðin aynasýnda gördüm tam altý bahar altý koca kýþ kesik bir dal gibi titredim kýyasýya bir tüfeðin aynasýnda gördüm seni en güzel yüzünü verirken suya Nevzat Çelik "Güz" adlý þiirinden OKSEM 2. ÞÝÝR VE MÜZÝK DÝNLETÝSÝ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR n ATAOL BEHRAMOÐLU YANINDA KIBRISLI SANATÇILARIN DA KATILACAÐI ETKÝNLÝK AKM'DE YER ALACAK DENÝZ PLAZA NIN KONUÐU BEKÝ ÝKALA ERÝKLÝ OLDU- Deniz Plaza Ýmza ve Söyleþi Günleri'nin bugünkü konuðu Yazarý Beki Ýkala Erikli oldu. Yazar, "Meleklerle Yaþamak" adlý kitabýný Kýbrýslý Türk okurlarý için imzaladý. Deniz Plaza tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Erikli, "Meleklerle Yaþamak" kitabýnda kendi yaþam deneyimlerinden yola çýkarak melekleri anlattý. 4. ÖZTAN ÖZATAY FOTOÐRAF YARIÞMASI JÜRÝSÝ BELÝRLENDÝ Eski fotoðrafçýlardan, iþadamý Öztan Özatay'ýn anýsýna düzenlenen Öztan Özatay Fotoðraf Yarýþmasý jürisi belirlendi. Yarýþmada, renkli ve siyah beyaz dalýnda yarýþacak eserleri deðerlendirecek jüri, Mehmet Bayhan, Cem Turgay ve Ümit Esinler'den oluþurken; sualtý fotoðraf dalýndaki eserler ise Dr. Hakan Öniz, Dr. Burak Ali Çiçek, Mehmet Bayhan, Cem Turgay ve Ümit Esinler'den oluþan jüri tarafýndan deðerlendirilecek. Yarýþmaya renkli, siyah beyaz ve sualtý olmak üzere üç farklý kategoride fotoðraf kabul edilecek. Konunun serbest olduðu yarýþmaya renkli dalda en az 3, en fazla 7; siyah-beyaz dalda en az 2, en fazla 5; sualtý dalýnda ise en az 3, en fazla 7 eser ile katýlmak mümkün olacak. Deðerlendirmeler sonrasý renkli dalda baþarý ödülü alan esere Canon EOS 600D (18-55 lens ile), siyah beyaz dalda baþarý ödülü alan esere Canon EOS 1100D (18-55 lens ile), sualtý dalýnda baþarý ödülü alan esere ise Canon Powershot G12 dijital fotoðraf makinesi ödül olarak verilecek. Her üç dalda da üçer adet özel ödüller verilecek. Ayrýca sergileme alanlara katýlýmcý belgesi verilecek. 9 Þubat'a kadar eser kabul edilecek yarýþma sergisi 27 Mart-4 Nisan tarihleri arasýnda Lefkoþa'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Katýlýmcýlar, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý makbuzu karþýlýðý 10 TL ödemek zorunda. Baðýþlar fotoðraflarýn teslimatý esnasýnda Özatay Fotoðrafçýlýk þubelerinde yapýlacak. Sergide satýlan her fotoðraf bedelinin yüzde 70'i eserin sahibi fotoðrafçýya, yüzde 30'u ise Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na verilecek. Angelopoulos hayatýný kaybetti Yunanistan'ýn saygýn sinema insanlarýndan yönetmen Theo Angelopoulos geçirdiði trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Yunanistanlý yönetmen, yapýmcý, senaryo yazarý Theo Angelopoulos yeni filminin çekimleri için gittiði Drapetsona bölgesinde bir motosikletin çarpmasý sonucunda hayatýný kaybetti. Pire yakýnlarýnda meydan gelen olayda, yolda yürürken bir motosikletin çarpmasýyla baþýndan yaralanan Angelopoulos ambulansla hastaneye götürüldü, ancak yoðun bakýmdaki müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. 17 Nisan 1935'de doðan Angelopoulos 77 yaþýndaydý. Yunanistan'ýn uluslararasý ölçekte tanýnan yönetmenlerinden biri olan Angelopoulos þiirsel anlatýmý sinemanýn en büyük ustalarýndan biriydi. Türkiye'de, 2000 yýlýndaki 19. Ýstanbul Film Festivali'nde Yaþam Boyu Baþarý Ödülü verilmiþti. Angelopoulos'un filmleri arasýnda baþyapýt kabul edilebilecek Leyleðin Geciken Adýmý (To Meteoro Vima Tou Pelargou), Sonsuzluk ve Bir Gün (Mia Aioniotita Kai Mia Mera), Ulis'in Bakýþý (To Vlemma tou Odyssea) gibi filmler ve Arýcý (O Melissokomos), Kitara'ya Yolculuk(Taxidi sta Kythira), Aðlayan Çayýr (Trilogia: To Livadi Pou Dakryzei), Zamanýn Tozu (I Skoni Tou Hronou) gibi hafýzalardan silinmesi zor yapýmlar sayýlabilir. Türkiyeli þair Ataol Behramoðlu'nun konuk olacaðý "2. Þiir ve Müzik Dinletisi" Cuma akþamý Lefkoþa AKM'de yapýlýyor. Orak Kültür Sanat ve Eðitim Merkezi'nin (OKSEM) düzenlediði etkinlik saat 19.00'da baþlayacak. Merkez baþkaný Ahmet Özçaylý'nýn verdiði bilgiye göre, etkinliðe Kýbrýslý þair ve müzisyenler de katýlacak yýlýnda faaliyete baþlayan ORAK Kültür Sanat ve Eðitim Merkezi, halk danslarý topluluðuyla birçok ülkede festivallere katýldý. Ozanköy'de faaliyet gösteren merkezin çocuk korosu da bulunuyor. Kültür Dairesi'nin ve bazý sponsorlarýn katkýlarýyla düzenlenecek þiir ve müzik dinletisinde yer alacak Kýbrýslý sanatçýlar þunlar: "Arif Albayrak, Aydan Öcal, Ayþe Tural, Beste Sakallý, Cenk Gürçað, Derman Atik, Emine Sakarya, Fatma Akilhoca, Mehmet Levent, Mehmet Sakarya, Mustafa Gökçeoðlu, Neþe Yaþýn, Özge Demirel, Sevda Özbodurlu, Þirin Zaferyýldýzý, Ülkü Beyoðlu, Yýltan Taþçý." Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Alvin ve Sincaplar 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Labirent ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kurtuluþ Son Durak ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 26 Ocak 2012 Perþembe 13

14 14 26 Ocak 2012 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Zor kullanarak yanýnda götürmek. Kalsiyum'un kýsaltmasý. 2-Ýz, belirti. Yýlýn dördüncü ayý. 3-Mýsýr firavunlarýnýn mezarlarýna verilen ad. Dolaylý anlatým. 4-Namus. Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Hayvan yuvasý. 5-Kiþi. Tanrýnýn sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua. 6-Þimdi, þu anda. Vücudun kalça ve diz arasýndaki bölümü. 7-Bir örgütün etkin üyesi. 8-Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Bir cins iri at. 9-Birine, ölen bir yakýnýndan kalan mal mülk, para veya servet. Bir nota. Ýskambil oyununda "Birli". 10-Ters okunuþu "Babanýn kýz kardeþi". Uzaklýk bildirir. Çocuðu olan kadýn. 11-Engel. Ýþ görmede beceriklilik, ustalýk. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No.35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gülünç veya utanýlacak duruma düþmek (iki kelime). 2-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Rus imparatorlarýna ve Bulgar krallarýna verilen unvan. Onarým. 4-Türkiye'ye sýnýr komþusu bir ülke. Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayacak kanuni iþlem. 5-Türk müziðinde bir usul. 6-Üstten saða doðru eðik olan basým harfi. Tantal'ýn kýsaltmasý. 7-Boþlukta yayýlan elektromanyetik dalgalarý toplayarak bu dalgalarýn transmisyon hatlarý içerisinde yayýlmasýný saðlayan cihaz. Açgözlülük, hýrs. 8-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Bitkisel. 9-Bir nota. Avrupa'da bir nehir. Namus. 10-Müslümanlarýn ibadet ettikleri yer. Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. 11-Bir toplumda, eskiden kalmýþ olmalarý dolayýsýyla saygýn tutulup kuþaktan kuþaða iletilen kültürel kalýntýlar, alýþkanlýklar, bilgi, töre ve davranýþlar, gelenek. Ürün kaldýrma, ekin biçme. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Cezalandýrýcý KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orijinal Ýsmi: MISSIONARY MAN Türkçe Ýsmi: CEZALANDIRICI Yapým Yýlý: 2007 Tür: AKSÝYON/ GERÝLÝM Yönetmen: DOLPH LUNDGREN Oyuncular: DOLPH LUNDGREN, KATERI WALKER, CHELSEA RICKETTS, MATTHEW TOMPKINS Küçük bir kasabaya habersiz olarak çýkagelen gizemli Ryder' in (Lundgren) çözmesi gereken bir hesabý vardýr ve bu hesap kasaba halkýnýn hayatýný deðiþtirecektir. Ýncili, motosikleti ve intikam ateþiyle zýrhlanmýþ olan Ryder, kasabanýn yönetimini ele geçirmiþ acýmasýz diktatörle yüz yüze gelecektir Nefes Alamýyorum CINE 5 / Saat: 20:30 YÖNETMEN:Carl Colpaert OYUNCULAR: Naveen Andrews, Barbara Hershey, John Doe, Stephen Polk, Siri Baruc, John Taylor, Carol Lynley FÝLMÝN KONUSU : Çölde geçen enteresan ve komik bir yol hikayesi. Taksi þoförü Darshan (Naveen Andrews) müþteri olarak arabasýna Kate'i alýr. (Barbara Hershey) Kate, taksi þoförüne geri çeviremeyeceði bir para önererek onu çöle götürmesini teklif eder. Bu seyahat esnasýnda aralarýnda romantik, eðlenceli saatler yaþayacaklardýr. 7 Saniye TV 8 / Saat: 20:45 Orijinal Adý : 7 Seconds Yönetmen : Simon Fellows Oyuncular : Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite Kaptan Jack Tolliver eski bir Delta Gücü komandosudur ve bir araba hýrsýzlýðýnda zamanlamanýn nasýl yönetilmesi gerektiði ile ilgilenmek yerine paha biçilmez bir Van Gogh'un peþinden gider. Düþmanlarýn müttefik olduðu en iyi arkadaþýnýn en kötü kabusuna dönüþtüðü ve hayatta kalmaya çalýþmanýn en ölümcül oyun olduðu bir görev. Aþkla Randevu CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: MUST LOVE DOGS Yönetmen: GARY DAVID GOLDBERG Oyuncular: DIANE LANE, JOHN CUSACK, CHRISTOPHER PLUMMER Yapým Yýlý: 2005 Kimileri kedi, kimileri köpek sever. Kedi severleri bilemiyoruz ama köpek seven bir adamdan kimseye zarar gelmeyeceði miti, romantik komedilere bile ilham veriyor. 40'lý yaþlarýnda, eþinden ayrýlmýþ bir anaokulu öðretmeni olan Sarah Nolan halinden yakýnmasa da ailesi yalnýzlýðýna bir çözüm bulmakta kararlýdýr. Velilerinden birinden hoþlanan Sarah'nýn hayatýný karmaþýk bir hale getirmesini istemeyen ablasý Carol, internetten bir randevu sitesine Sarah adýna ilan verir. Carol, aradýðý kiþinin özellikleri bölümüne "köpekleri sevmeli" yazmayý da ihmal etmez. Jake Anderson da eþinden yeni boþanmýþ, hayatýna yeni birinin girmesini istemeyen bir adamdýr. Jake aþk-meþk iþlerinden elini ayaðýný çekmek istese de avukatý Charlie'nin bu konudaki ýsrarlarý sonucunda kendini elinde ona ait olmayan bir köpekle birlikte Sarah ile buluþmaya giderken bulur. Ýkilinin yollarý bir kere kesiþmiþtir ancak aþýlmasý gereken kiþisel problemler, iletiþim kopukluklarý ve yüceltilen tutkular vardýr. Filmin yönetmenliðini de üstlenen bol ödüllü senarist Gary David Goldberg'in Claire Cook'un ayný adlý romanýndan beyazperdeye uyarlanan yapýmda baþrolleri Diane Lane Brolin ve John Cusack üstleniyor. Romantik olduðu kadar komik sahneleriyle de türünün hakkýný veren ve hatýrý sayýlýr giþe baþarýsý elde etmiþ filmde Christopher Plummer, Glenn Howerton, Ben Shenkman ve Elizabeth Perkins gibi TV ve sinemadan tanýdýðýmýz sürpriz isimler de yer alýyor. SARKOZY 15 GÜN ÝÇÝNDE YASAYI ONAYLAYACAK Fransa Cumhurbaþkanlýðý Sarayý, 15 gün içinde, dün Senatoda kabul edilen yasanýn Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy tarafýndan onaylanacaðýný duyurdu. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndan basýna yapýlan açýklamada, Senatonun dün yasayý onaylamasýný ardýndan, normal süre olan 15 gün içinde Sarkozy'nin yasayý onaylayacaðý bildirildi. ESKÝ SIRP KOMUTAN YAKALANDI Bosna-Hersek'te savaþ suçundan aranan eski Sýrp komutan Miroslav Krajiþnik yakalandý. Alýnan bilgiye göre, Bosna-Hersek Güvenlik ve Ýstihbarat Ajansý (SIPA) ekipleri, hakkýnda ''savaþ suçu iþlemekten'' yakalama emri bulunan Miroslav Krajiþnik'in Sokolac þehrinde yaþadýðýný tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Krajiþnik'i Sokolac'taki evinde gözaltýna aldý. KIZILDERÝLÝLER: AYAKLANIRIZ VE BUNU ARAPLAR'DAN ÝYÝ YAPARIZ Kanada genelinde olumsuz þartlarda yaþayan Kýzýlderililerin durumunun ulusal kriz halini almasý üzerine, baþkent Ottawa'da Kýzýlderili þefleri ve devlet arasýnda gerçekleþtirilen zirveden, Baþbakan Harper'a ciddi uyarý geldi. British Colombia Kýzýlderili Þefleri Birliði Baþkaný Stewart Phillip, yaptýðý yazýlý açýklamada, yerli halklarýn hükümetten ciddi adýmlar atmasýný beklediðini belirtti ve ''Yoksa Arap Baharý türü bir ayaklanma kaçýnýlmazdýr ve biz bu iþi onlardan daha iyi yaparýz. Bizi buna zorlama'' tehdidinde bulundu. PAPUA YENÝ GÝNE'DE TOPRAK KAYMASI: 40 ÖLÜ Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasýnda 40 kiþi öldü. Yerel medya, ülkenin güneyindeki Amerikan Exxonmobil þirketine ait sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz tesisi yakýnýnda meydana gelen toprak kaymasý sonrasý, aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 40 kiþinin öldüðünü, 20 kadar kiþinin kaybolduðunu duyurdu. PAKÝSTAN'DA SAÐLIK SKANDALI Pakistan'ýn doðusundaki Lahor kentinde yanlýþ ilaç kullanýmý nedeniyle hayatýný kaybedenlerin sayýsý 87'e yükseldi. Yerel hükümetin saðlýk bakanlýðý yetkilisi Dr. Cavid Akram yaptýðý açýklamada, Pencap Kardiyoloji Enstitüsünde yanlýþ ilaç kullanýlan hastalardan 87'sinin son üç günde hayatýný kaybettiði, 200 kadar kiþinin de yanlýþ ilaç kullanýmý nedeniyle tedavi altýna alýndýðýný bildirdi. Ölümlerin, ilaçlarýn yanlýþ depolama nedeniyle gerçekleþtiði, sorumlu kiþilerin tutuklandýðý açýklanmýþtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Ocak 2012 Perþembe 15 GEÇÝTKALE'DE OLAY Geçitkale'de iki kiþi, baþkasýna ait bir evin kapýsýnda küfretti, kapýyý zorlayarak hasar verdi, içeriye girerek mülke tecavüz etti ve ikametgahta bulunan bir kiþiyi darp etti. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, dün gece saat sýralarýnda M.Ö (E - 34) ve U.P (E - 28), H.G'ye (E - 32) ait ikametgaha giderek küfretti, ikametgahýn kapýsýný kasten ve kanunsuz olarak zorlayarak hasar yapýp açtý, izinsiz olarak içeriye girerek mülke tecavüz etti. Sözkonusu kiþilerin, ikametgahta bulunan Y.O (K - 32) ile H.G' yi darp ettiði, ardýndan ise H.G'nin M.Ö'yü ciddi þekilde darp ettiði kaydedildi. Polis; M.Ö, U.P ve H.G'nin tutuklandýðýný, soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. KUMYALI'DA ELEKTRÝK TELLERÝNE KASTÝ HASAR Kumyalý'da elektrik kurumuna ait elektrik tellerine av tüfeði ile ateþ edilerek volt elektrik akýmý geçen bakýr telin kopmasýna sebep olundu. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, Ocak tarihleri saatleri arasýnda yaþanan olayla ilgili soruþturma sürüyor. Diðer yandan Gazimaðusa'da M.G (E - 34), aralarýnda önceden var olan problemlerden dolayý, Gökhan Daðlý'ya ait JN 717 plakalý aracýn sað ön lastiði ile ayni evde misafir olarak bulunan Gürgen Özmillet'e ait GK 215 plakalý salon aracýn arka lastiklerini kasten ve kanunsuz olarak çivi ile delip patlattý. Polis açýklamasýna göre, 15 Ocak'ta saat 19:00 sýralarýnda meydana gelen olay neticesinde M.G tutuklandý, soruþturma devam ediyor. 64 YAÞINDAKÝ ANDREW JEFFERY WATTS KAYIP Andrew Jeffery Watts'ýn (E - 64), 23 Ocak'ta saat sýralarýnda, Ozanköy'deki evinden ayrýldýðý ve hala geri dönmediði bildirildi. Polis açýklamasýnda, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KREÞ VE ANAOKULLARDAN KANSERLÝLERE BAÐIÞ- Levent Kindergarten Kreþi ile Mutlu Adýmlar Kreþ ve Anaokul'u düzenlediði kermeslerden elde ettiði gelirleri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþladý. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden verilen bilgiye göre, derneðe destek vermek amacýyla kreþlerin düzenlediði kermeslerden elde edilen toplam 3 bin 590 TL derneðe sunuldu. Dernek günden güne artýþ gösteren kanser vakalarýna karþý duyarlýlýðý arttýrmak adýna etkinlik düzenleyen kreþ ve velilere teþekkür ederek, katkýda bulunan kreþlere "Altýn Palket" ve "Altýn Tabak" takdim etti. KIB-TEK YÖNETÝM KURULU BAÞKANI KONURALP AÇIKLAMALAR YAPTI "YAVAÞ YAVAÞ NORMALE DÖNÜYORUZ" n "TEKNECÝK VE KALECÝK'TE DÝZEL SANTRALLAR DEVREDE MEGAWAT ÜRETÝMÝMÝZ VAR, AKÞAMA TERMÝK SANTRALLER DE DEVREDE OLACAK" n "MÜNHALE 400'ÜN ÜZERÝNDE BAÞVURU VAR MÜLAKATLA AÇIKLANAN SAYIDA ELEMAN ALACAÐIZ" n "EYLEMCÝLERDEN MAAÞ KESÝNTÝSÝ OLACAK" n "SORUNLU GÜNLERDE GÜNEYDEN ELEKTRÝK ALDIK; BUGÜNDEN ÝTÝBAREN VERMEYE DEVAM EDECEÐÝZ" Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Konuralp, Bakanlar Kurulu'nun Kurumun mali ve idari özerkliði yönünde aldýðý kararýn ardýndan çalýþanlarýn "çalýþmama eylemini" kaldýrmasýyla KIB-TEK'te her þeyin yavaþ yavaþ normale dönmeye baþladýðýný söyledi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Konuralp, personelin dün sabah iþbaþý yaptýðýný belirtti. Santrallerde ve daðýtýmda bir sorun olmadýðýný belirten Hüseyin Konuralp, hem Teknecik hem Kalecik'te dizel santralarýn çalýþtýðýný; toplam 200 megawatt enerji üretildiðini; devreye girmeleri daha komplike olan termik santrallerin ise akþamüzeri, saat civarlarýnda devrede olmasýnýn planlandýðýný anlattý. KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun haftalýk olaðan toplantýsý çerçevesinde yarýn toplanacaðýný kaydeden Konuralp, Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karar çerçevesindeki bir konunun gündeme alýnýp alýnmayacaðýný henüz belirlemediklerini; Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'la konuyu henüz görüþmediðini belirtti. Konuralp, KIB-TEK'e teknik eleman alýmý için açýlan münhalin süresinin dolduðunu ve 400'ün üzerinde baþvuru olduðunu, mülakatla, açýklanan sayý olan 36 eleman alýnacaðýný söyledi. El-Sen üyelerinin 6 günlük grev ve eylemleri nedeniyle çalýþanlardan maaþ kesintisi yapýlacaðýný ancak disiplin soruþturmasý olup olmayacaðýna disiplin kurulunun karar vereceðini ifade eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Baþkaný Konuralp, þahsi kanaatinin maaþ kesintisi dýþýnda bir þey yapýlmamasý yönünde olduðunu belirtti. Hüseyin Konuralp, elektrikte sorun yaþanan günlerde Güney Kýbrýs'tan 30 megawatt kadar elektrik alýndýðýný, bugünden itibaren de özellikle arasýndaki sürelerde 90 megawatt elektriðin yeniden Güney'e verilmeye baþlanacaðýný söyledi. Ýstanbul'daki Kültür Merkezi'ne "Rauf Denktaþ" ismi Ýstanbul'daki Þiþli Belediyesi, Þiþli'de yeni yapmaya baþladýðý ve 1800 kiþilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kültür merkezlerinden biri olacak olan merkeze "Rauf Denktaþ" ismini veriyor. Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Rauf Raif Denktaþ'ýn vefatý dolayýsýyla dün KKTC'ye gelerek, Denktaþ'ýn oðlu, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a taziye ziyaretinde bulundu. Sarýgül, beraberindeki heyetle birlikte Rauf Denktaþ'ýn Lefkoþa'daki çalýþma ofisinde ziyaret ettiði Serdar Denktaþ'a baþsaðlýðý dileyerek, merhum Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn büyük bir tarih ve büyük bir kayýp olduðunu vurguladý. Sarýgül, Denktaþ'ýn Türkiye ve dünya barýþý ve demokrasisi için son derece önemli bir kiþi olduðunu, sadece Türkler için deðil Rumlar için de önemli bir kiþi olduðunu ifade ederek, Denktaþ ile yaþamý boyunca çok önemli görüþ alýþveriþinde bulunduðunu anlattý. Sarýgül dün Denktaþ ýn mezarýný da ziyaret etti. AV TÜFEÐÝNÝ SALÝMEN MUHAFAZA ETMEYEN KÝÞÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Adýna kayýtlý av tüfeðini arabasýnýn damýna koyup unutmak suretiyle kaybeden M.O (E - 51) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 22 Ocak'ta Çýnarlý Ýpsaro mevkiinde yaþanan olayla ilgili soruþturma sürüyor. SÜRÜCÜLER KANTARA'DA YOÐUN YAÐIÞ TEHLÝKESÝ KONUSUNDA UYARILDI Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni etkisi altýna alan yaðýþlý hava bazý yollarda görüþ mesafesini olumsuz etkilemeye baþladý. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamada, "Kantara Bölgesi yollarýnda yoðun yaðýþ nedeniyle görüþ mesafesi azalmýþtýr. Bu yollarý kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaþ seyretmeleri önemle rica olunur" denildi. YAÐIÞLI HAVA KÜTLESÝ ETKÝLÝ OLACAK Yaðýþlar bugün ve yarýn devam edecek ve KKTC Pazartesi akþamýndan itibaren yeni bir yaðýþlý hava kültesinin etkisi altýnda olacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn ve Cuma günü yaðmurlar devam edecek; Cumartesi ve Pazar günü az bulutlu geçecek; Pazartesi günü akþam saatlerinden itibaren 1 Þubat'a kadar hava yaðmurlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde oc dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarýsýnda Kuzey ve Batý, ikinci yarýsýnda ise genellikle Güney ve Doðu yönlerden orta kuvvette; yaðýþ alan günlerde kuvvetli; Perþembe ve Cuma günleri yer yer kýsa süre fýrtýnamsý esecek. YENÝERENKÖY - DÝPKARPAZ ANAYOLU TEHLÝKELÝ Yenierenköy - Dipkarpaz anayolunun Dipkarpaz köy giriþi bölgesinde istinat duvarý yýkýlmasý nedeniyle yol þeridinde daralma meydana geldiði bildirildi. Karayollarý Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan yavaþ ve dikkatli seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi.

16 Resepsiyonda bir konuþma yapan Slovakya'nýn Güney Kýbrýs partilerin diðer yetkilileriyle, Güney Kýbrýs'tan parti baþkan ve temsilcileri katýldý. Yorgancýoðlu, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý ve söz konusu ayný yerde yine iki tarafý buluþturan bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona ana muhalefet CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Bazý Türk ve Rum siyasi partileri rutin olarak ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya getiren Slovakya Büyükelçiliði, dün akþam da Slovakya Büyükelçiliðinden Türk ve Rum siyasi partilere resepsiyon Palket" ve "Altýn Tabak" takdim etti. sinevizyon gösterisi yapýldý. ilgili bilgiler aktardý. Turenikova'nýn konuþmasýndan sonra, iki partinin çalýþmalarýyla ilgili zamanlarýný, bilgilerini, iyi niyetlerini, karþýlýklý olarak toplumlarýn yararýna olacak fikirlerini sunduklarýný söyleyen büyükelçi, yaptýklarý çalýþmalarla saðlamak olduðunu söyledi. Siyasi parti yetkililerinin her ay gerçekleþtirdikleri toplantýlarda Büyükelçisi Anna Turenikova, amaçlarýnýn, Kýbrýs sorununa çözüm bulmak deðil, iki taraf arasýnda diyalog, temas ve sosyal iliþkiler kurulmasýný bilgiye göre, derneðe destek vermek amacýyla kreþlerin düzenlediði kermeslerden elde edilen toplam 3 bin 590 TL derneðe sunuldu. Dernek günden güne artýþ gösteren kanser vakalarýna karþý duyarlýlýðý arttýrmak adýna etkinlik düzenleyen kreþ ve velilere teþekkür ederek, katkýda bulunan kreþlere "Altýn KREÞ VE ANAOKULLARDAN KANSERLÝLERE BAÐIÞ- Levent Kindergarten Kreþi ile Mutlu Adýmlar Kreþ ve Anaokul'u düzenlediði kermeslerden elde ettiði gelirleri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþladý. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden verilen Ocak 2012 Perþembe

17

18

19 26 Ocak 2012 Perþembe 19 "BARIÞ ÇALIÞMALARI MERKEZÝ"NDE KIBRIS KONUÞULACAK Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler bünyesinde oluþturulan "Barýþ Çalýþmalarý Merkezi", Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik, Greentree zirvesini ele alan söyleþi düzenledi. Naci Talat Vakfý Barýþ ve Dostluk Evi'nde, bu akþam saat 19.00'da baþlayacak ve oturum baþkanlýðýný Niyazi Kýzýlyürek'in yapacaðý söyleþide, CTP - BG Lefkoþa Milletvekili Özdil Nami ile Rum "eski Hükümet Sözcüsü ve Rum Müzakere Heyeti Üyesi" Mihailis Papapetru konuþacak. FEMÝNÝST ATÖLYE: ÞÝMDÝ HALKIN KENDÝ KURULUÞLARINA SAHÝP ÇIKMA ZAMANI Feminist Atölye, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kuruluþlarýna sahip çýkma ve yapýlacak her türlü eylem ve grev kararýna destek verme zamaný olduðunu belirtti. Feminist Atölye'den yapýlan açýklamada, "Kýbrýs, UBP-AKP ikilisinin 'al birader- ver birader' oyunlarý içerisinde satýlacak olan bir mal deðil, bizim ülkemizdir. Bu ülkeyi sattýrmayacaðýmýzý beyan ederken herkesi 30 Ocak Pazartesi günü yapýlacak büyük eyleme destek vermeye çaðýrýyoruz" denildi. Yýllardýr yürütülen "ana-yavru" edebiyatýyla Kýbrýslý Türk toplumunu ortadan kaldýrmak için elinden geleni arkasýna koymayan milliyetçi çevrelerin bugün de öz varlýklarý birilerine peþkeþ çekmek için kollarý sývadýðý savunulan açýklamada, halkýn mallarýnýn yeþil sermayeye devrine hazýrlanýldýðý belirtilerek, mücadele çaðrýsý yapýldý. GÜNEYDE CÝDDÝ SUÇLARDA VE ÖLÜMLÜ KAZALARDA ARTIÞ Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz yýl cinayet, cinayete teþebbüsü gibi ciddi suçlarda küçük de olsa artýþ olurken, bu suçlarýn aydýnlatýlmasýnda düþüþ olduðu belirtildi. Haravgi gazetesine göre, Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2011'de 2010'a göre ciddi suçlarda yüzde 0,5 oranýnda küçük artýþ yaþandýðýný; büyük suçlarýn aydýnlatýlmasýnda ise yüzde 2,7 düþüþle yüzde 53'ten 50,3'e gerilediðini söyledi. Geçtiðimiz yýl iþlenen 8 cinayetten sadece 3'ünün açýklýða kavuþtuðunu belirten Polis Genel Müdürü Papageorgiu, uyuþturucuyla ilgili suçlarda ise bir önceki yýla göre 2011'de 89 olayýn daha yaþandýðýný anlattý. Papageorgiu, bu gibi suçlarda baþý yaþlarýndaki gençlerin çektiðini de belirtti. Güney Kýbrýs'taki yasadýþý mültecilerin sayýsýnýn yüzde 29,3 azaldýðýný kaydeden Papageorgiu, ölümcül kazalardaki artýþýn ise yüzde 19,6 olduðuna dikkat çekti. HÝNDÝSTAN'DA CÝNNET GETÝREN OTOBÜS ÞOFÖRÜ, 9 KÝÞÝYÝ EZDÝ Hindistan'ýn Pune kentinde cinnet getiren bir otobüs þoförü, kalabalýk sokaklara dalarak 9 kiþiyi ezdi. Polis yetkilileri, arabalara çarpan ve yayalarý ezip geçen þoförü durdurabilmek için otobüse ateþ açtý. 30 yaþýndaki þoför, yaklaþýk 1 saat süren kovalamacanýn ardýndan tutuklandý. Görgü tanýklarý, insanlarýn dehþet içinde kaçmaya çalýþtýklarýný otobüsün önünden çocuklarýný aldýklarýný söyledi. AFGANÝSTAN'DA ÝLK BEBEÐÝNÝ BEKLEYEN KADIN ALTIZ DOÐURDU Afganistan'da, ilk bebeðini dünyaya getirmek için hastaneye giden kadýn, altýz doðurdu. Doktorlar, Mezar-ý Þerif'te bir hastanede doðum yapan kadýnýn, ayný gün içinde üçü kýz üçü erkek altý bebek sahibi olduðunu ve bebeklerin hepsinin hayatta olduðunu kaydetti. Birden fazla bebeði olacaðýný bilmeyen kadýnýn kýsýrlýk tedavisi görmediði ve doðal þekilde altýz doðurmanýn dünyada oldukça az rastlanan bir olay olduðu belirtildi. Bölge Saðlýk Müdürü Mirvais Rabi, bebeklerin saðlýk durumunun iyi olduðunu ancak sadece 700 gram aðýrlýðýnda olduklarýný belirtti. Türk ve Rum siyasi partilere resepsiyon Bazý Türk ve Rum siyasi partileri rutin olarak ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya getiren Slovakya Büyükelçiliði, dün akþam da ayný yerde yine iki tarafý buluþturan bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona ana muhalefet CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý ve söz konusu partilerin diðer yetkilileriyle, Güney Kýbrýs'tan parti baþkan ve temsilcileri katýldý. Resepsiyonda bir konuþma yapan Slovakya'nýn Güney Kýbrýs ARANIYOR Çiftlikte çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: Zeytin Üreticilerine Çaðrý Kendimiz üretelim, kendimiz yönetelim. Bu amaçla ZEK in (Zeytincilik Kooperatifimizin) kurulmasý þarttýr ve elzemdir. Bu nedenle bu sahada uðraþ veren üreticilerimizin 27 Ocak 2012 tarihinde saat 10:00 da Lefkoþa da KTÖS (Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý) Lokalinde toplanmasýný rica ederim. 1. Kooperatifimizin faaliyet sahasýnýn belirlenmesi. 2. Tüzük. 3. Görüþ alýþveriþi ve üyelerin kaydý. Saygýlarýmla, Mehmet Pekin Tel: model Toyota Vitz Stg. Tel: Ayzer Emlak Kiralýk Hamitköy'de 3+1 lüks daire. Tel: K. Kaymaklý'da 3+1 eþyalý daire. Tel: Kýzýlbaþ'ta kat daire. Tel: Devlet Hastanesi karþýsýnda 3+1 yeni eþyalý daire. Tel: Satýlýk Hamitköy'de 3+1 sýfýr daire. Tel: K. Kaymaklý'da kat daire. Tel: Karþýyaka'da denize yakýn arsa. Tel: Girne'de kat daire. Tel: Büyükelçisi Anna Turenikova, amaçlarýnýn, Kýbrýs sorununa çözüm bulmak deðil, iki taraf arasýnda diyalog, temas ve sosyal iliþkiler kurulmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Siyasi parti yetkililerinin her ay gerçekleþtirdikleri toplantýlarda zamanlarýný, bilgilerini, iyi niyetlerini, karþýlýklý olarak toplumlarýn yararýna olacak fikirlerini sunduklarýný söyleyen büyükelçi, yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler aktardý. Turenikova'nýn konuþmasýndan sonra, iki partinin çalýþmalarýyla ilgili sinevizyon gösterisi yapýldý. EROÐLU: HRÝSTOFYAS ANLAÞMA NÝYETÝYLE GELMEDÝ (T.A.K/Ýbrahim Diran): Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ýn Greentree zirvesine anlaþma niyetiyle gelmediðini bildirdi. Eroðlu, Hristofyas'ýn Kýbrýs Türk tarafýnýn sunduðu önerileri reddedip bunlarý Kýbrýs'ta deðerlendireceðini söyleyerek, anlaþma niyeti olmadýðýný gösterdiðini ifade etti. Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un zirve sonrasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnýn, Kýbrýs Türk tarafýnýn beklentileri ile uyumlu olduðunu da vurguladý. Eroðlu, Ban'ýn çok taraflý konferans için davet yapabileceðini belirttiði sözkonusu açýklamaya iþaret ederek, "Bu, Kýbrýs Türk tarafýnýn bu konudaki talep ve beklentileri ile uyumlu olup, Kýbrýs Türk tarafýnýn sürdürdüðü yoðun diplomasisinin bir ürünüdür" dedi. Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Greentree Zirvesi sonunda BM Genel Merkezi'nde iki liderin huzurunda yaptýðý açýklamanýn ardýndan KKTC New York Temsilciliði'nin de bulunduðu Türk Evi binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Derviþ Eroðlu, Rum Ulusal Konseyi'nin takvim ve arabuluculuða karþý olduðu, çok taraflý bir toplantý için iç meselelerin çözümlenmesi ve böyle bir toplantýnýn ancak taraflarýn rýzasý ile yer almasý yönündeki kararlarýnýn Greentree'de Hristofyas'ýn elini kolunu baðladýðýný belirtti. Eroðlu, "Rum Ulusal Konseyi mi yoksa Hristofyas mý kendi elini kolunu baðladý? Ýkinci þýk her halde daha geçerli" dedi. Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn zirvede mülkiyet ve vatandaþlýk konusunda Rum tarafýna veriler sunduðunu, bunun üzerine Hristofyas'ýn, verileri Kýbrýs'ta inceleyeceðini söylemesinin, toplantýdan sonuç almak istemediðini ve Hristofyas'ýn böylece kendi kolunu kendinin baðlattýrdýðýný gösterdiðini belirtti. Eroðlu, "Hristofyas, Greentree'ye anlaþma niyeti ile gelmedi" dedi. Greentree Zirvesi'nde Kýbrýs Türk tarafýnýn sunduðu her önerinin Kýbrýs Rum tarafýnca reddedildiðini ifade eden Eroðlu, taraflarýn Temmuz 2010'da Cenevre'de yer alan toplantýdan sonra ve birinci Greentree Zirvesi öncesi al ver sürecine girmesi gerekirken Rumlarýn isteksizliði yüzünden ne Kýbrýs'ta ne de Birinci Greentree Zirvesi'nde al ver sürecine girilemediðini kaydetti. Eroðlu, "Dün tamamlanan Ýkinci Greentree Zirvesi'nde Rum tarafýnýn tutumunda herhangi bir deðiþiklik olmadý" dedi. KIBRIS TÜRK TARAFININ BEKLENTÝLERÝ ÝLE UYUMLU BMGS'nin zirve sonunda iki liderin huzurunda yaptýðý ve çok taraflý konferans için davet yapabileceðini belirttiði açýklamaya atýfta bulunan Eroðlu, "Bu, Kýbrýs Türk tarafýnýn bu konudaki talep ve beklentileri ile uyumlu olup, Kýbrýs Türk tarafýnýn sürdürdüðü yoðun diplomasisinin bir ürünüdür" dedi. KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cletus Ambe Shu KÝRALIK EV Demirhan da Erülkü market yaný 200 metrekare 4+1 eþyalý ev Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

20 Futbolda yeniden NF-Board yoluna düþtük K.T. Futbol Federasyonu yönetim kurulu önceki gün yaptýðý haftalýk toplantýsýnda yurt dýþý organizasyonu için hazýrlýklara baþlanmasýný kararlaþtýrdý. Federasyon yönetimi 29 Mayýs-2 Haziran tarihlerinde NF- Board (FIFA'ya üye olmayan ülkelerin birliði) tarafýndan düzenlenecek VIVA World Cup için gelen davete katýlmak için gerekli baþvurularýn yapýlmasýna karar verdi. Doðan Binatlý'yý "5"ledi n Binatlý ile Doðan Türk Birliði arasýnda geçtiðimiz hafta yoðun yaðýþ nedeniyle 9. dakikada ertelenen Daikin Kupasý maçýnýn geriye kalan dakikalarý dün Güzelyurt'ta oynandý. n Kalecisi sakatlanan Binatlý'nýn yedek kalecisi de sakat olmasý nedeniyle maçýn büyük bir bölümünde kaleyi orta saha futbolcusu Salih korudu. Konuk Doðan Türk Birliði maçý 5-0 kazanarak turu atlayan taraf oldu n Maçýn 65. dakikasýnda rakibine yaptýðý hareketten dolayý Binatlý'dan Orçun, kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý. Yer Güzelyurt Zafer Stadý Hakemler Alkýn Gedikolðlu, Oral Timer, Fatih Bardakçýoðlu Binatlý Yunus(Niyazi), Kemal, Arif, Emir, Lütfi, Orçun, Sertaç, Ayhan, Reþat, Berkem, H. Sarro(Kemal) DTB: Emre, Eser, Kenan, Kemal(Salih), Raif, Ýsuzu, Sabri, Münür, Mustafa Kýlýç, Ahmet Saygý, Kamara(Aydýn) Kýrmýzý Kart: Orçun (Binatlý) Goller: Sabri(Dk 37), Kemal(Dk 69), Ýsuzu(Dk 77), Kenan(Dk 86), Salih(Dk 89) (DTB) Geçtiðimiz Pazar günü Denizli sahasýnda oynanan ancak yaðmur nedeniyle 9. dakikada tatil edilen KTFF Daikin 2. tur kupasý maçýnýn kalan süresi dün Güzelyurt'ta oynandý. Binatlý ile Doðan Türk Birliði'ni karþý karþýya getiren maçý 5-0 kazanan Doðan Türk Birliði çeyrek finalde Baðcýl'ýn rakibi oldu. 26. dakikada Binatlý kalecisi Yunus geçirdiði sakatlýk nedeniyle oyuna devam edemedi. Yedek kalecinin de sakat olmasý nedeniyle orta alanda oynayan Salih'i kaleye alan Binatlý kenar yönetimi kaleci Yunus'un yerine de Niyazi'yi oyuna sürdü. 37. dakikada Niyazi'nin ceza sahasý içinde Sabri'ye yaptýðý hareketi hakem penaltý olarak deðerlendirdi ve Sabri penaltýdan takýmýný 1-0 öne geçirdi. 65. dakikada rakibine yaptýðý hareketten Magem liderliðe yükseldi Voleybolda klasman müsabakalarý devam ediyor. Büyük erkeklerde Magem Lefkoþa'da güçlü rakibi Vakýflar'ý 3-2 maðlup etti ve maç fazlasý ile liderliðe yükseldi.magem 2-1 geriye düþtüðü maçý 3-2 kazanarak olasý bir play off yarý fianl eþelþmesinde rakibine karþý 1-0 üstünlük elde etti. Büyük erkeklerde DAÜ bu akþam Maðusa Arena'da Yeni Erenköy Belediyesi'ni konuk edecek. DAÜ oynadýðý tüm müsabakalarý kazanarak ligde yenilgisi bulunmuyor. Büyük bayanlarda klasmanýn son karþýlaþmasý Cumartesi Vakýflar ile YDÜ arasýnda Necati Taþkýn Spor Salonu'nda saat 15.00'de oaynanacak. YDÜ klasman dolayý Binatlý'dan Orçun, direk kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý. 69. dakikada Kenan'ýn ceza sahasý içine yerden gönderdiði topa sahip olan Kemal, vuruþunu yaparak skoru 2-0 yaptý 77. dakikada geliþen DTB ataðýnda topla müsait pozisyonda buluþan Isuzu, golü müsabakalarýnýn tümünü kazanarak yenilgisiz lideliðini sürdürüyor. Yýldýzlar liglerine hafta sonu oynanacak 5 karþýlaþma ile devam edilecek. Yýldýz kýzlarda DAÜ, erkeklerde ise maç fazlasý ile Yeni Erenköy Belediyesi lider durumda bulunuyor. MVÝK ise erkeklerde yenilgisi olmayan tek takým. Ýki takým arasýnda Cumartesi oynanacak olan karþýlaþma klasmanýn liderini belli edecek. Yýldýzlarda ertelenen maçlar 1 Þubat'ta oynanacak Rauf. Denktaþ'ýn vefatý nedeni ile 14 Ocak'ta oynanmasý gereken ve ertelenen kaydetmekte zorlanmadý dakikada saðdan geliþen DTB ataðýnda Aydýn'ýn pasýnda topla boþ pozisyonda buluþan Kenan durumu 4-0 yaptý. 89. dakikada Ýsuzu'nun soldan getirdiði topa Salih vurdu ve maçýn skorunu belirleyen golü kaydetti 5-0 yýldýzlar müsabakalarý, 1 Þubat tarihinde oaynanacak. Ertelenen müsabakalarda yýldýz kýzlarda Magem-Dumlupýnar, YDÜ-Vakýflar, yýldýz erkeklerde ise Magem-MVÝK karþýlaþmalarý oynanacak. Rauf R. Denktaþ Kupasý Düzenleniyor KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu yapmýþ olduðu toplantýda Federasyon Kupasýnýn ismini deðiþtirerek, bu yýldan baþlamak üzere Rauf R. Denktaþ Kupasý adý altýnda düzenlenmesi kararýný aldý. Rauf R. Denktaþ Kupasý Þubat tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek. DAIKIN Kýbrýs Kupasý'nda sýra çeyrek finallerde Futbolda DAIKIN Kýbrýs Kupasý ikinci tur erteleme maçý dün oynandý ve çeyrek finale kalan 8'inci takým belirlendi. Kupada ikinci tur maçlarý geçtiðimiz hafta sonu oynanmýþtý. Binatlý ile Doðan Türk Birliði arasýndaki ikinci tur mücadelesi hava þartlarý nedeniyle 9 dakika oynanabilmiþti ve ertelenmiþti. DAIKIN Kýbrýs Kupasý'nda çeyrek final karþýlaþmalarý Mart 2012 ve yarý final karþýlaþmalarý 4-5 Nisan 2012 tarihlerinde oynanacak. Final karþýlaþmasýnýn tarihinin henüz belirlenmediði kupada çeyrek finale kalan takýmlar 2 bin 500 TL ödül almayý garantiledi. DAIKIN Kýbrýs Kupasý'nda verilecek ödüllere göre çeyrek finalde elenecek her takýma 2 bin 500 TL, yarý finale yükselen her takýmda da 7 bin 500 TL ödül verilecek. Kupada ikinci olacak takým 30 bin TL ve þampiyon takým da 50 bin TL ile ödüllendirilecek. Kupada çeyrek final eþleþmeleri þöyle: Çetinkaya-Cihangir Mormernekþe-Türk Gücü T.Ocaðý-Kaymaklý B. Baðcýl-Doðan T.B. Çeyrek final kuralarý 31 Ocak'ta Futbol Federasyonu yönetim kurulu kupa çeyrek finalinde ev sahibi takýmý belirleyecek kura çekiminin 31 Ocak tarihinde yapýlacaðýný duyurdu. DAIKIN Kýbrýs Kupasý Çeyrek Final müsabakalarýnda ev sahibi-deplasman takýmýný belirleyecek kura çekimleri, 31 Ocak Salý günü saat 16.00'da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Ýlkokullara yaðmur engeli n Ýlkokullararasý Futbol Þampiyonasýnda dün oynanmasý gereken final ve 3.'lük maçlarý kötü hava koþullarý yüzünden bugüne ertelendi. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlkokullararasý Futbol Birinciliðinde þampiyon bugün belli olacak. Dün oynanmasý gereken karþýlaþmalar kötü hava koþullarý yüzünden bugüne ertelendi. Atatürk Stadý'nda oynanacak olan final ve üçüncülük maçlarý saat 10.00'da baþlayacak günün programý þöyle Saat 10.00'da 3.'lük maçý 23 Nisan Ý - Þht Ertuðrul Ý. Saat 11.00'de Final Maçý 9 Eylül Ý. - Eþref Bitlis Ý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK? Sýnýrdýþý edilen pek çok kiþiye yeniden adaya giriþ izni verilmiþ ve yasak kaldýrýlmýþ. Herkese af var da, ailesi ve çocuklarý Kýbrýs'ta kalan bizim Necmettin Çapa'ya neden yok? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý

Artemis'ten sonra. Yuvadan kaçan kýzlar... Hýdýroðlu: Sorumlular cezalandýrýlacak. Ýbrahim Aziz yazýyor: Evinize gidin kararý-kýrýlma noktasý Çocuk Yuvasý ndan kaçan kýzlar, demir parmaklýklý bahçe kapýsýnýn demirlerini keserek kaçmýþ... Siz de hapisane zannettiniz yuvayý deðil mi? Sizin bahçenizde de demir parmaklýk ve kapýlarýnýzda çifte kilit

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu...

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu... Karþýyaka köyünü Somalili korsanlar mý bastý? Kulaksýz sitesinin elektrikleri kesik... Bunu yapsa yapsa Somalili korsanlar yapar, bizim hükümet yapmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2012

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı